Betül BektaĢ Ekici Accepted: October ISSN : Elazig-Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres : 1A Frat Unersty ISSN : Elazg-Turkey ELAZIĞ ĠLĠ ĠÇĠN GÜNEġ ISISI KAZANÇ FAKTÖRÜ DEĞERLERĠNĠN HESAPLANMASI ÖZET Güneş Isısı Kazanç Faktörü (SHGF), bnaların pasf olarak ısıtılması e soğutulmasında ayrıca klmlendrme ekpmanlarının boyutlandırılmasında kullanılan öneml br parametredr. Bu çalışmada Elazığ lne at SHGF değerler hesaplanmıştır. Hesaplamalarda yılları arası 1 yıllık döneme at Delet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü nden temn edlen klmsel erler kullanılmıştır. SHGF hesaplamaları MATLAB ortamında hazırlanan br blgsayar programı le gerçekleştrlmştr. Farklı yönlere at hesaplanan SHGF değerler grafksel olarak sunulmuştur. Anahtar Kelmeler: Isıtma e Soğutma İhtyacı, SHGF, Güneş Işınımı CALCULATION OF SOLAR HEAT GAIN FACTORS FOR ELAZIĞ PROVINCE ABSTRACT Solar Heat Gan Factor (SHGF) s a parameter whch s used for passe heatng and coolng of buldngs and szng ar-condtonng equpments. In ths study, SHGF alues of Elazığ cty are calculated. The clmatc data of 1 year perod between years whch were taken from Turksh State Meteorologcal Serce was used. SHGF calculatons were carred out wth a computer program wrtten n MATLAB. SHGF alues of dfferent drectons are presented wth fgures. Keywords: Heatng and Coolng Requrement, SHGF, Solar Radaton

2 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), GĠRĠġ (INTRODUCTION) Bnalarda kullanılan enerj mktarını belrleyen etkenlern başında bölgesel klm koşulları gelmektedr. Bu nedenle farklı bölgelern geleneksel yapım tpolojler brbrnden farklı özellkler gösterr. Ancak geleneksel yapım sstemler günümüz yaşam alışkanlıkları e şehrleşmenn de etksyle kullanımını ytrmş durumdadır. Bu nedenle çağdaş tasarım e nşa anlayışıyla yen br yapılanma çne grlmştr. Ancak bu anlayış, yen stller e malzemelern de etksyle, farklı klm bölgelernde de aynı taşarım e yapım yöntemlern öngördüğünden, yapılardan beklenen konfor koşullarının sağlanması şle bna alt sstemlerne bırakılmıştır. Bna konfor koşulları çersnde en önemllernden br olan e bna saknlernn günlük akttelern büyük ölçüde etkleyen ısıl konfor htyacının çok öneml br kısmı bna ısıtma e soğutma sstemler tarafından karşılanmaya başlanmıştır [1]. Kullanılan ısıtma e soğutma sstemler, çoğunlukla fosl yakıtların kullanımını gerektrdğnden bu durum kullanıcılara büyük malyetler getrmektedr. Bunun yanı sıra 197 lerde yaşanan enerj darboğazı e fosl enerj kaynaklarının rezerlerndek azalma da dkkate alındığında, son yıllarda enerj etknlk e yenleneblr enerj kaynakları le lgl çalışmalar hız kazanmıştır [2 e 6]. Yenleneblr enerj kaynakları ucuz e temz enerj sağlamalarına rağmen lk yatırım malyetler ülkemz koşullarında oldukça fazladır. Bu nedenle uygulanmış proje sayısı azdır e araştırma projelernden öteye pek geçememektedr. Ülkemzn çnde bulunduğu ekonomk koşullarda göz önüne alındığında bnalarda kullanılan enerj mktarında kısıtlamaya gdlmes e yen yapılan tasarımlarda enerj etknlğn dkkate alınması gerekmektedr [7]. Br bnanın enerj etknlğ bna kabuğunun, ç ortamın konfor koşullarını değştren dış çereye at tasarım parametrelernden mnmum seyede etklenecek e bna kullanımı süresnce gerekl olan ısıtma e soğutma enerjs htyaçlarının mnmum seyede tutulablmesn sağlayacak şeklde tasarlanması le sağlanablr. Bulunulan bölgenn klm koşullarını değştrmek mümkün olmadığından, bu klm koşullarında en y ısıl performans gösterecek malzeme e yapım alternatfler tanımlanmalıdır. Bunu gerçekleştreblmek, ancak bölge klmnn doğru olarak belrlenmes le mümkün olacaktır. Güneş Isısı Kazanç Faktörü (SHGF) mmarlar e makne mühendsler tarafından kullanılablecek bölge hakm klm koşullarının tanımlanmasında faydalanılablecek kullanışlı e pratk br parametredr [8]. Bu parametreden sayesnde bnanın güneş enerjsnden ısı kazancı mktarları belrlenerek bu konuda en büyük göree sahp pencerelern, bna cephesnde uygun yerlerde konumlandırılması, klmlendrme chazlarının boyutlandırılması e bna tasarımı aşamasında ısıtma-soğutma amaçlı enerj gderlernn hesaplanması sağlanablecektr. Bu sayede aşırı mktardak enerj tüketm le kullanıcıları e ülke ekonomsn zorlayan tasarım anlayışı ortadan kaldırılarak, enerj etkn bnaların tasarlanması mümkün olacaktır. Lteratürde konu le lgl olarak, Yıldız [9]; Türkye dek cam fabrkalarında üretlen camların fzksel özellklernden olan e SHGF nn tanımlanması çn gerekl olan optk özellkler, yapmış olduğu ölçümlerden yola çıkarak hesaplamıştır. Chayapnunt e dğ. [1]; cam pencereler e flm kaplamalı cam pencerelern yerel tasarım koşulları altındak ısıl performanslarını değerlendrdkler çalışmalarında SHGF parametresnden faydalanmışlardır. Konu hakkında pek çok çalışmaları bulunan L e Lam [11]; Hong Kong blges çn, bazı güneş ışınımı tahmn modellern kullanarak br SHGF er tabanı oluşmasını sağlamış, maksmum SHGF değerlern belrleyerek ASHRAE 1328

3 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), (Amerka Isıtma, Soğutma e İklmlendrme Mühendsler Brlğ) tarafından bölge çn erlen değerlerle karşılaştırılmıştır. Dğer br çalışmalarında [12]; yatay e düşey yüzeylere at SHGF değerlernn hesaplanmasında kullanılablecek br yöntem açıklamışlardır. Hernandez e dğ.[13]; bna ç ortam ısı akışını matematksel olarak e blgsayar ortamında hazırlanmış br model le tahmn ettkler çalışmalarında SHGF parametresnden faydalanmışlardır. Bu çalışmanın amacı; Elazığ yöres e carında bna enerj etknlğn öneml ölçüde belrleyecek br parametre olan aylık SHGF değerlernn tespt edlmesdr. SHGF değerlernn hesaplanmasında kullanılan saatlk güneş ışınımı değerler Duffe e Beckman [14] tarafından öne sürülen metot le MATLAB ortamında hazırlanan br blgsayar programı le hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan Elazığ lne at yılları arasındak 1 yıllık peryoda at gerçek klmsel erler Delet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü den temn edlmştr. Hesaplamalar Elagöz ün [15] çalışmasında olduğu gb her ayın 1., 11. e 21. günler çn gerçekleştrlmş, daha sonra bu üç güne at ortalamalar alınarak lgl ay çn ortalama günlük değerler tespt edlştr. 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Bu çalışmada Elazığ l le carında kullanılablecek SHGF değerler hesaplanmıştır. Hesaplamalarda bölgeye at gerçek klmsel erler kullanılmıştır. Elde edlen SHGF değerler bna erken tasarım sürecnde mmar e mühendslere yol gösterc olacaktır. 3. GÜNEġ ISISI KAZANÇ FAKTÖRÜ (SOLAR HEAT GAIN FACTOR) Bnaya gren güneş ısısı, genellkle SHGF parametresyle değerlendrlmektedr. Br bna çn güneş ısısı kazancı duar, çatı e pencerelerne gelen güneş ışınımının mktarı le orantılıdır. Isıtmanın stendğ kış aylarında az güneş ışınımı, az güneş ısısı kazancına dolayısıyla da daha fazla ısıtma htyacı e fazla yakıt tüketm anlamına gelmektedr. Bunun tam ters durum sıcak yaz aylarında fazla güneş ısısı kazancı e büyük soğutma ekpmanı gereksnm e elektrk sarfyatı anlamına gelecektr. Özellkle pencerelerden olan güneş ısısı kazancı bna toplam ısıtma e soğutma yükü üzernde öneml br paya sahptr. Pencerelerden bna çersne gren güneş ısısı kazancı mktarı SHGF olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, bölge hakm klm koşullarını temsl eden SHGF değerler blgsayar smülasyon programları, günışığı aydınlatması e klmlendrme ekpmanlarının boyutlandırılmasında öneml e pratk br ölçüttür. 4. GÜNEġ ISISI KAZANÇ FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI (CALCULATION OF SOLAR HEAT GAIN FACTOR) Güneş ışınımı dğer klmsel parametrelern yanı sıra, yapıların pasf ısıtma e klmlendrme sstemler olarak şle görmelernde kullanılan br tür enerjy oluşturur. Güneşn bulunulan bölgede gün boyunca cephelere göre konumu değşeceğnden, bnaların güneşe göre uygun olarak yerleştrlmesyle bu enerj kaynağından optmum seyede faydalanablmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla etks optmze edlecek güneş ışınımı değernn e enerj potansyelnn blnmes gerekmektedr. Bu amaçla Elazığ yöresne at güneş ışınımı değerler klmsel erler kullanılarak Duffe e Beckmann [14] tarafından gelştrlen metot yardımıyla sayısal olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada yatay e doğu, batı, kuzey e güneye yönlenmş düşey yüzeylere at SHGF değerlernn hesaplanmasında kullanılan yöntem L e Lam [11 e 12] tarafından gelştrlmştr. Elazığ lnn 1329

4 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), yıları arasındak 1 yıllık dönemne at klmsel erler Delet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü nden temn edlmştr. Yatay yüzeylere at SGHF y değer aşağıda erlen eştlk le hesaplanablr. SHGF h H (τ N α ) D (τ N α ) (1) h b b h d d Eştlktek b, referans camlamanın drekt ışınımı geçrme oranı, N yutulan ışınımın ç ortama geçen kısmı, b referans camlamanın drekt ışınımı yutma oranıdır. d, referans camlamanın yayılı ışınımı geçrme oranı, d referans camlamanın yayılı ışınımı yutma oranı, H h yatay camlama yüzey üzerndek drekt güneş ışınımı mktarı (W/m 2 ) e D h se yatay camlama yüzey üzerndek saatlk yayılı ışınım mktarıdır (W/m 2 ).Düşey yüzeyler çn saatlk SHGF değerler de aşağıdak eştlkte olduğu gb formüle edleblr. SHGF H (τ N α ) I (τ N α ) (2) b b d d H e I sırasıyla saatlk drekt güneş ışınımı e düşey camlama yüzey üzerndek saatlk yayılı e yansıyan ışınımın toplamıdır. H e I değerler aşağıdak eştlklerde olduğu gb fade edleblr. H I ( Hh sn ) x cos G H (3) (4) Burada güneş yükseklğ ( ), gelş açısı ( ), e G se düşey camlama yüzey üzerndek hesaplanan saatlk toplam ışınım mktarıdır. H e H o sırasıyla camlama yüzeynn ç e dışındak ortamın ısı taşınım katsayıları olmak üzere, yutulan ışınımın ç ortama geçen kısmı aşağıdak eştlk le elde edleblr. N h( h h ) o (5) Lteratürde ç ortam ısı taşınım katsayısı genellkle 5-8 W/m 2 K aralığında seçlr. Bu çalışmada se ç ortam koşullarının sabt olduğu arsayımı göz önünde bulundurularak ç ortam ısı taşınım katsayısı 6 W/m 2 K olarak kabul edlmştr. Dış ortam ısı taşınım katsayısı se rüzgar hızı kullanılarak Eştlk 6 da olduğu şeklde hesaplanmıştır..452 ho 16.21V s (6) Burada V s bna yüzeyndek rüzgar hızı değerdr. Bu değer kullanılarak yutulan ışınımın ç ortama geçen kısmı olan N değer aşağıdak eştlk le fade edleblr. N /8.29 (16.21 ) (7) V s 5. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME (FINDINGS AND EVALUATION) Br öncek bölümde açıklanan hesaplama metodu kullanılarak Elazığ yöresne at 1 yıllık klmsel erler kullanılarak, her ayın 1., 11. e 21. günler çn SHGF değerler hesaplanmıştır.bu değerlern ortalamaları alınarak yılın 12 ayı çn yatay düzlem le güney, kuzey, doğu e batı düşey düzlemler çn saatlk SHGF 133

5 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), değerler belrlenmş e yılın lk e knc yarısı çn sonuçlar sırasıyla Şekl 1 e 2 de erlmştr. Ocak ayında SHGF değerlernn maksmum olduğu cephe güneydr. Güney cephenn maksmum SHGF değer yatay cephelerden %26 daha fazladır. Kuzey, doğu e batı cephelernden se ortalama %286 daha büyük SHGF değerne sahptr. Yatay düzlem se Kuzey, doğu e batı cephelerle karşılaştırıldığında %25 daha büyük SHGF değerne sahp olmaktadır. Şubat ayında güneşn yükselerek ışınlarının yeryüzüne daha dk gelmes sonucu yatay düzlemler, güney cephelerden gün ortasında %5.9 daha fazla SHGF değerne sahp olurlar. Yatay düzlemler dğer cephelerden ortalama 2.43 kat daha fazla SHGF değerne sahptr. Maksmum SHGF değerler Ocak ayına oranla doğu e batı cephelerde ortalama %53, yatay yüzeylerde %42.8 e güney cephelerde %7.2 e kuzey cephelerde %27 artmıştır. Mart ayıyla brlkte güneşn yükselş deam ettğnden maksmum SHGF değerler br öncek aya göre yatay yüzeylerde %32.8,güney cephelerde % bu artış %32.4 olmuştur. Nsan ayında güneş ışınlarının yatay yüzeyler üzerndek etks %19.1 oranına artmaktadır. Bu artış oranı güney cepheler çn %6.24, kuzey cepheler çn %7.9 e doğu le batı cepheler çn ortalama %17.44 değerlernde olmaktadır. Bu aydan tbaren doğu e batı cephelere at maksmum SHGF değerler güney cephelerden fazladır. Mayıs ayında güneş ısısı kazançlarının maksmum değerler yatay, kuzey, doğu e batı cepheler çn sırasıyla %17.35, %9.7 e %23.78 oranlarında artmıştır. Fakat güney cephelerde %9.1 oranında azalma görülmüştür. 1331

6 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), Ocak 4 ġubat 5 Mart 6 Nsan Mayıs Hazran Şekl 1. Yılın lk yarısına at aylık ortalama günlük SHGF değerler (Fgure 1. Monthly aerage daly SHGF alues of the frst half of the year) Hazran ayında yüzeylere göre SHGF değerler mayıs ayına göre yatay cepheler çn %1.6, kuzey cepheler çn %2.65, doğu e batı cepheler çn %8.47 artarken, güney cepheler çn %6.72 azalmıştır. Yatay cepheler güneye bakan cephelere oranla %136 daha büyük SHGF değerne sahptr. Batı e doğu cephelern maksmum SHGF değerler güney cephelern %73 fazlasıdır. Yatay yüzeyler çn temmuz ayında br öncek aya göre %2.5 artan SHGF değerler, yıl çersndek maksmum seyeye ulaşır. Böylece yatay yüzeylerdek maksmum SHGF değerler, güney, kuzey, doğu e batı yönlerne oranla % 29, %376 e %34.6 daha fazla olurlar. Ağustos ayı le brlkte doğu e batı yönlerne bakan yüzeyler yıl çndek en yüksek SHGF değer olan ortalama 54.7 W/m2 ye ulaşmıştır. Bu durum, doğu e batı yönlerne bakan bnalar çn maksmum soğutma yükü anlamına gelmektedr. Güneşn alçalmaya başladığı bu ay güney cephelerdek SHGF değer de br öncek aya nazaran %22.11 artmıştır. Doğu e batı cepheler yatay yüzeylere göre %23.17 daha az, kuzey e güneye bakan yüzeylere göre se sırasıyla %271 e %41.7 daha yüksek SHGF değerlerne sahptrler. 1332

7 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), Eylül ayında güney cephe SHGF değerler harcnde dğer yönlere at olan SHGF değerlernde düşüş görülmektedr. Güney cepheye at maksmum SHGF değer Ağustos ayına göre %21.14 artarken, yatay yüzeylerde %1.66, kuzeye bakan yüzeylere %8.69, doğu e batıya bakan yüzeylerde se ortalama %9.92 oranlarında düşüş göstermştr Temmuz Ağustos 7 Eylül 5 Ekm Kasım 4 Aralık 4 Şekl 2. Yılın knc yarısına at aylık ortalama günlük SHGF değerler (Fgure 2. Monthly aerage daly SHGF alues of the second half of the year) Ekm ayı tbaryle yatay e güneye bakan yüzeyler arasında SHGF değer farkı gderek azalmış e 13 W/m 2 olmuştur. Eylül ayına oranla doğu e batı cephelern SHGF değerlernde ortalama %27.22, güney cephelerde %7.9 e kuzey cephelerde %17 lk düşüşler gözlemlenmştr. Kasım ayında yatay, kuzey, doğu e batı yönlerne bakan cephelerde SHGF değer br öncek aya göre sırasıyla %24.7, %19.85 e %21.82 oranlarında düşerken, güneş ışınlarının yerküreye daha eğk açılarla gelmes sonucu güney cephe çn bu düşüş sadece %2 sınırında kalmıştır. Güneye bakan yüzeyler çn maksmum SHGF değer, yatay yüzeylern maksmum SHGF değerlernden %25 daha fazla olmuştur. 1333

8 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), Aralık ayında se kuzey, doğu e batı yönlerne bakan cephelern SHGF değerlernde kasım ayına oranla sırasıyla %18 e %36lık düşüşler olmuştur. Güney cephelern SHGF değerler, yatay cephelere oranla %342, doğu e batı cephelere oranla da %77.75 daha fazladır. 6. SONUÇLAR (CONCLUSION) Konutlarda tüketlen enerjnn öneml br bölümü ısıtma e soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Enerj açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkye de bu alanda sarf edlen enerjden tasarruf edlmes br zorunluluktur. Bu çalışmada bna ısıtma e soğutma htyaçlarının henüz tasarım aşamasında azaltılablmesnde tasarımcı e mühendslere yol gösterecek olan SHGF değer hesaplanmıştır. Bu değerler dkkate alındığında Elazığ yöres e carında yen mara açılacak bölgelerde e yapılacak mmar tasarımlarda yapıların güneş enerjsnden optmum seyede yararlanması sağlanacaktır. NOT (NOTICE) Bu makale, 28-3 Eylül 211 tarhler arasında Elazg Frat Ünerstesnde Inetnatonal Partcpated Constructon Congress IPCC11 de sözlü sunum olarak sunulmuştur. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Bektaş Ekc, B. e Aksoy, U.T., (211.) Predcton of buldng energy needs n early stage of desgn by usng ANFIS. Expert Systems wth Applcatons, Volume 38, Number:5, pp Sngh, M.K., Mahopatra, S., and Atreya, S.K., (9). Boclmatsm and ernacular archtecture of north east Inda. Buldng and Enronment, Volume:44, pp Ochoa, C.E. and Capeluto, I.G., (9). Adce tool for early desgn stages of ntellgent facades based on energy and sual comfort approach. Energy and Buldngs, Volume: 41, Number:5, pp Han, J., Yang, W., Zhou, J., Zhang, G., and Moschandreas, D.J., (9). A comparate analyss of urban and rural resdental thermal comfort under natural entlaton enronment. Energy and Buldngs, Volume: 41, pp Farhaneh, B. and Sattar, S., (6). Smulaton of energy sang n Iranan buldngs usng ntegrate modelng for nsulaton. Renewable Energy, Volume: 31, pp Yang, Z., L, X.H., and Hu, Y.F., (6). Study on solar radaton and energy effcency of buldng glass system. Appled Thermal Engneerng, Volume:26, pp Bektaş Ekc, B. e Aksoy, U.T., (9). Predcton of buldng energy consumpton by usng artfcal neural networks. Adances n Engneerng Software, Volume: 4, Number: 5, pp L, D.H.W. and lam, J.C., (). Solar heat gan factors and the mplcatons to buldng desgn n subtropcal regons. Energy and Buldngs, 32, Yıldız, M., (199). Determnaton of solar heat gan factors through glasses n Turkey, Doktora Tez, Mddle East Techncal Unersty Natural Scences Insttute, Ankara. 1. Chayapnunt, S., Phueakphongsurya, B., Mongkornsakst, K., and Khomporn, N., (5). Performance ratng of glass wndows and glass wndows wth flms n aspect of thermal comfort and heat transmsson. Energy and Buldngs, 37(7), L, D.H.W. and lam, J.C., (1). Deelopment of solar heat gan factor database usng meteorologcal data. Buldng and Enronment, Volume: 36, pp

9 Engneerng Scences, 1A24, 6, (4), L, D.H.W. and lam, J.C., (1). Analyss of solar heat gan factors usng sky clearness ndex and energy mplcatons. Energy Conerson and Management, Volume: 42, pp Hernandez, M., Medna, M.A., and Schruben, D.L., (3). Verfcaton of an energy balance approach to estmate ndoor wall heat fluxes usng tranfer functons and smplfed solar heat gan calculatons. Mathematcal and Computer Modellng, Volume:37, pp Duffe, J.A. and Beckman, W.A., (1991). Solar engneerng of thermal processes. John Wley and Sons INC, New York. 15. Elagöz, A., (1989). A new method for the orentaton and desgn of a buldng of mnmal energy consumpton, Doktora Tez, Istanbul Techncal Unersty Natural Scences Insttute, İstanbul. 1335

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

Detaylı