1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi tanýyýnýz 33 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI Adým 1: suyun yumuþaklýðýnýn ayarlanmasý: 34 Adým 2: temizlik tuzu 35 Adým 3: ürünün durulanmasý 36 Adým 4: ürünün yýkanmasý 37 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI Alt sepet 38 Üst sepet 39 Çatal-Kaþýk Sepeti 40 5/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ 41 6/ YIKAMA PROGRAMLARI TABLOSU 42 7/ PROGRAMLAMA 43 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ Artýk filtrelerinin temizlenmesi 46 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ 48 10/ SATIÞ SONRASI HÝZMETLER 53 11/ LABORATUAR TEST TALÝMATI 54 29

2 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Önemli : Bu kullanma kýlavuzunu, bulaþýk makinenizin bir ekipmaný olarak muhafaza ediniz. Cihazýnýzý satar veya üçüncü þahýslara devrederseniz, bu kýlavuzu da kesinlikle makineyle birlikte teslim ediniz. Lütfen cihazýnýzý kurmadan ve kullanmadan önce, bu kýlavuzdaki bilgileri eksiksiz öðreniniz. Verilen bilgilerin tümü; sizin ve çevrenizdeki insanlarýn güvenliði açýsýndan çok önemlidir. GÜVENLÝK TALÝMATLARI Kurulum Cihazýnýzý teslim aldýðýnýz zaman, derhal ambalajýný açýnýz veya açtýrýnýz. Nakliye sýrasýnda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediðini kontrol ediniz. Herhangi bir çekinceniz veya itirazýnýz varsa; bir sureti sizde kalacak olan irsaliyeye not ediniz. Hasarlý bir makineyi asla baðlamayýnýz veya baðlatmayýnýz. Cihazýnýz hasarlý ise, lütfen derhal bayinize baþvurunuz. Makinenizi baðlamadan önce; lütfen Kullanma Kýlavuzunda verilen bilgileri eksiksiz olarak öðreniniz. Kurulum iþlemi devam ettiði müddetçe, kesinlikle makinenin fiþi prize takýlmamalýdýr. Cihazýnýzýn elektrik baðlantýlarý ile ilgili olarak kimlik plâkasýnda belirtilen besleme voltaj talepleri, tam olarak yerine getirilmelidir. Bulaþýk makinenizin kurulumu tamamlandýðý zaman, fiþ ve prizin kolayca eriþilebilir durumda kalmasý þarttýr. Cihazýn niteliklerini deðiþtirmeye hiçbir biçimde teþebbüs etmeyiniz. Böyle bir iþlem, sizin açýnýzdan büyük tehlikeler yaratýr. Kurulumda herhangi bir deðiþiklik yapmak gerekirse; her türlü elektrik ile su tesisatý tadilâtýnýn, bu konularda uzman elektrikçi ve tesisatçýlara yaptýrýlmasý þarttýr. Cihazýnýz, evde ve normal koþullar altýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Cihazýnýzý, bu tasarým amacý dýþýnda kalan ticaret ya da sanayi ortamlarýnda kullanmayýnýz. Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeyleri, hiçbir koþul altýnda delinmemelidir. 30 Çocuklarýn Güvenliði Bu cihaz, sadece yetiþkin insanlar tarafýndan kullanýlmalýdýr. Çocuklarýn cihaza dokunmamayý ve onun bir oyuncak olmadýðýný öðrenmelerini saðlayýnýz. Çocuklarýn cihaz kumanda düðmeleri ile oynamadýðýndan emin olunuz. Makine çalýþýrken, çocuklarýnýzý uzak tutunuz. Deterjanlar, tahriþ edici ve aþýndýrýcý maddeler içerirler. Bu tür ürünlerin göz, aðýz ve gýrtlakta çürütücü etkisi vardýr. Yutulmalarý durumunda büyük tehlikelere yol açarlar. Cildinize veya gözlerinize temas etmesinden kaçýnýnýz. Yýkama iþlemi sona erdiði zaman, cihaz deterjan kabýnýn tamamen boþaldýðýndan emin olunuz. Deterjan kutularýný çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz ve makinenin deterjanýný; tam yýkama iþlemini baþlatacaðýnýz sýrada koyunuz. Bulaþýk makinenizdeki su içme suyu deðildir ve kapaðý açýkken çocuklarý makineden uzak tutma gereðinin temel koþullarýndan birisi budur. Çocuklarýnýzýn açýk kapak üzerinde oynamasýna veya oturmasýna kesinlikle izin vermeyiniz. Cihazýnýzýn ambalajýný açtýktan sonra, ambalaj malzemelerini çocuklarýn eriþemeyeceði bir yere kaldýrýnýz. Çocuklar açýsýndan tehlikeli olduklarý için, bütün ambalaj malzemelerini (örneðin plastik torbalarý, polistren (köpük) malzemeleri); çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz: Boðulma tehlikesi vardýr! Kullanma Sadece bulaþýk makineniz için hazýrlanmýþ özel ürünleri (su yumuþatma tuzlarý, deterjan, durulama ve parlatma maddeleri) kullanýnýz. Kesinlikle zorunlu bir durum olmadýðý takdirde çalýþan bulaþýk makinesinin kapaðýný açmayýnýz ve özellikle kurutma evresinde kapaðýn açýlmasýyla dýþarýya çýkacak buharýn aðýr yanýklara yol açabileceðini unutmayýnýz. Makinenize bir güvenlik sistemi takýlmýþtýr ve çalýþýrken kapak açýldýðý takdirde; makine derhal durur.

3 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Patlamaya yol açacaklarý için; kimyasal çözücü maddeleri (solventler) asla makinenizde kullanmayýnýz! Bulaþýklarýnýzý koyduktan veya çýkarttýktan sonra, daima makinenizin kapaðýný kapatýnýz. Açýk olduðu zaman makinenizin kapaðýna yaslanmayýnýz veya üzerine oturmayýnýz. Program sona erdikten sonra cihazýnýzýn fiþini prizden çýkartýnýz ve musluðu kapatýnýz. Üzerinde herhangi bir teknik çalýþma yapmadan önce, daima makinenizin fiþini prizden çýkartýnýz. Makinenizin sýcaklýk nedeniyle hasar görmemesi için; fýrýnýnýzýn veya diðer ýsý yayan cihazlarýn çok yakýnýna yerleþtirilmemesine dikkat ediniz. Bulaþýk makinesinde yýkanabilirlik sertifikasý olmayan hiçbir nesneyi makinenize koymayýnýz. Herhangi bir malzemeyi yýkama programý tamamlanmadan önce makineden çýkartmak durumunda kalýrsanýz; artýk yýkama maddelerinin temizlenmesi için çok iyi biçimde çalkalayýnýz. Makineniz arýzalanýrsa; asla tamire teþebbüs etmeyiniz. Uzman olmayan kiþilerin yapacaðý iþlemler; makinenizde aðýr hasara veya kontrol edilemez hale gelmesine yol açar. ÇEVRENÝN KORUNMASI Bu cihazýn ambalajlanmasýnda, geri dönüþtürülebilir malzeme kullanýlmýþtýr. Lütfen bu amaçla kurulmuþ merkezlerden yardým talep ederek malzemelerin geri dönüþtürülmesine ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olunuz. Ayrýca, makinenizin kendisi de çok büyük ölçüde geri dönüþtürülebilir malzeme içerir. Kullanýlmýþ cihazlarýn diðer atýklarla karýþtýrýlmamasýnýn gerektiðini belirten bir etiket taþýr. Bu yöntemle geri dönüþtürme iþlemleri cihazýnýzýn üreticisi tarafýndan ve 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði Elektrikli / Elektronik Ekipman Atýklarý Yönetmeliðine uygun olarak; mümkün olan en iyi biçimde gerçekleþtirilir. Evinize en yakýn kullanýlmýþ cihaz toplanma noktalarýný öðrenmek için, belediyeye veya bayinize baþvurunuz. Çevrenin korunmasýnda, kendinize düþen görevi yerine getirdiðiniz için çok teþekkür ederiz. EKONOMÝK, ÇEVRE DOSTU YIKAMA Bulaþýklarýnýzdaki yemek artýklarýný (kemikler, çekirdekler vs.) temizleyiniz. Elde ön yýkamaya gerek yoktur (sadece su ve zaman kaybýna yol açar). Ekonomik ve çevre dostu bir yýkama iþlemi gerçekleþtirmek için, bulaþýk makinenizin yeteneklerinden yararlanýnýz. Daima bulaþýklarýnýzýn cinsine ve kirlilik derecesine uygun bir program seçiniz. Fazla deterjan, tuz ve parlatýcý koymaktan kaçýnýnýz. Bu kýlavuzdaki tavsiyeler (35; 36 ve 37. sayfalar) ile kullandýðýnýz ürünlerin kutularýndaki talimata uyunuz. Su yumuþatýcýnýn doðru ayarlandýðýndan (36. sayfaya bakýnýz) emin olunuz. 31

4 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI BULAÞIK MAKÝNESÝNÝN GENEL TANIMI A B C D E F G H I A Üst sepet F Artýk filtresi B Deterjan haznesi G Ana filtre C Anti blokaj çubuðu H Parlatýcý haznesi D Alt yýkama (su püskürtme) kolu I Bilgi Plakasý (Satýþ sonrasý hizmet E Tuz kutusu bilgileri) Bilgi: Bu kullanma kýlavuzu, birkaç farklý modele aittir. Bu kýlavuzda verilen bilgiler ile sizin makineniz arasýnda; ayrýntýlar ve ekipmanlar açýsýndan küçük farklar bulunabilir. 32

5 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI KONTROL PANELÝNÝZÝ TANIYINIZ A B C D A B ON/OFF: Bulaþýk makinenizi açmak için bu düðmeye basýnýz. Program düðmeleri: 2 Ýþlev: Programý seçmek için bu düðmelerden birine basýnýz Su yumuþatýcý ayarýný yapmak için Set = Düzenleme konumunu kullanýnýz. C Start/Cancel: Seçtiðiniz programý onaylamak için, bu düðmeye basýnýz. Programý iptal etmek için; düðmeyi üç saniye basýlý tutunuz. D Gösterge lambalarý: Program çalýþýyor Program bitti Tuz: yandýðý zaman, temizlik tuz seviyesinin yetersiz olduðunu belirtir. Parlatýcý: yandýðý zaman, parlatýcý seviyesinin yetersiz olduðunu belirtir. 33

6 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 1: SUYUN YUMUÞAKLIÐININ AYARLANMASI Lekesiz ve kusursuz yýkama sonuçlarý elde etmek için kullanýlýr. Yýkamadan ve kurutmadan sonra en iyi sonuçlarýn alýnmasý için su yumuþaklýðý doðru ayarlanmalýdýr. Bulaþýk makinenizde, temizlik tuzu kullanan bir otomatik su yumuþatma sistemi vardýr. Bulunduðunuz bölgedeki suyun sertliði göz önünde bulundurularak, su yumuþatma sistemi ayarlanmalýdýr. Suyun Sertliðinin Ölçülmesi Kullanýlan musluk suyunun sertliðini; bulaþýk makinenizle birlikte verilen "Ýçme Suyu Test" çubuklarýndan yararlanarak ölçünüz ve tabloya (Çizim 03) bakarak; bu sertlik derecesinin gerektirdiði ayarý seçiniz. Veya belediyeye baþvurarak, musluk suyunuzun sertlik derecesini öðreniniz. Kontrol panelinde suyun yumuþaklýðýnýn ayarýný yapmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Seçme düðmesini Ayar konumuna getirdiðinizde, 4 gösterge lambasý sürekli olarak yanar. - Çalýþtýr a bir kez bastýðýnýzda; Son lambasý yanýp söner - Su yumuþatýcýyý suyun sertliðine göre ayarlamak için, Çalýþtýr a sürekli basýnýz Sürekli olarak yanan veya yanýp sönen lambalar, aþaðýdaki tablodaki ayarlara karþýlýk gelir: Önemli : Su yumuþatýcý ayarýnýn doðru biçimde yapýlmasý çok önemlidir. - Çok düþük bir ayar, kireç izlerinin kalmasýna yol açar. - Çok yüksek ayar, cam eþyalarýnýzýn bulutlanmasýna sebep olur. Test çubuðu Sertlik 0-10 F F F F F > 70 F Ayar Sürekli yanan lamba Yanýp-sönen lamba Yanmayan lamba Önemli : Eðer evinizi taþýrsanýz, su yumuþatma ayarýný yeniden yapmanýz gerekir. 34

7 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 2: TUZ REZERVUARI Þebeke suyu gereken ölçüde yumuþak olmadýðý takdirde içerdiði kirecin giderilmesi nedeniyle reçine artýklarý kalmadan yýkama iþlemini tamamlamak için; temizleme tuzunun eksiksiz doldurulmasý çok önemlidir ( Su yumuþatýcý ayarý bölümüne bakýnýz). Önemli : Sadece bulaþýk makineleri için hazýrlanmýþ özel temizlik tuzlarý kullanýnýz. Kesinlikle sofra tuzu veya baþka tipte yemek tuzu kullanmayýnýz. Aksi halde bulaþýk makinenizin su yumuþatma sistemi hasar görür. Tuz kutusunun temizlik tuzu ile doldurulmasý (Çizim 05) A Tuz kutusunun kapaðýný çevirerek açýnýz. B Tuz kutusunu, bulaþýk makineleri için özel hazýrlanmýþ temizlik tuzu ile doldurunuz. C Bulaþýk makinenizle birlikte verilen huniyi kullanýnýz. Ýlk seferde, tuz kutusunun boðaz çemberine gelinceye kadar su koyunuz. Temizlik tuz göstergesi: Bu lamba tuz eklenmesi gerektiðini gösterir. Tuz kutusunu temizlik tuzu ile doldurduktan sonra, genellikle tuz tamamen çözülüp daðýlýncaya kadar (veya örneðin makinenin ilk olarak hizmete alýndýðýnda örnek çalýþma uygulanýrken hazne tam olarak doldurulmadýðýnda); bu ýþýk yanar durumunda kalýr. Önemli : Tuz kutusunun kapaðýný yerine takýnýz ve saðlam biçimde sýkýnýz. Uyarý: Temizlik tuzu kullanmasanýz dahi (suyun yumuþak olmasý veya ürünün kullanýlmasý gibi durumlarda); makinenizi hizmete alýrken tuz deposunun suyla doldurulmasý çok önemli ve þarttýr. A B C 35 Önemli : Tuz kutusunu doldururken tuz taþarsa; borunun paslanmasýný önlemek için tuz kristallerinin temizlenmesi veya durulama programýnýn çalýþtýrýlmasý önemle tavsiye edilir.

8 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 3: PARLATICI Önemli : Sadece bulaþýk makineleri için tasarlanmýþ parlatma ürünlerini kullanýnýz. Parlatma ürünleri tabaklarýnýzýn, bardaklarýnýzýn pýrýl-pýrýl olmasýný ve daha iyi kurumasýný saðlar. Haznenin parlatýcý ile doldurulmasý. Makineyi ilk defa hizmete alýrken, depoyu ayar kolunun üst hizasýna gelinceye kadar; parlatýcý ile doldurunuz. En az; saðlanan parlatýcýnýn tamamýný koyunuz. Hazneyi saðlam biçimde kapatýnýz (Çizim 07-08). Haznenin kapasitesi, yaklaþýk 120 ml 'dir (yaklaþýk 1 bardak). Önemli : Koyarken ürünlerden herhangi birisi taþtýðý takdirde; ürünün köpürmesini önlemek için taþan ürünü bir süngerle alýnýz. Gerekiyorsa, ayarlayýnýz. Orijinal ayar ortadadýr (orta konum: 2. referans iþareti). Birkaç yýkama iþleminden sonra leke veya yetersiz kurutma sorunu ile karþýlaþýrsanýz; ayar kolundan yararlanarak (Çizim 09) yeniden ayar yapabilirsiniz. 3. referans iþareti, ayarý yükseltir. Parlatýcý uyarý lâmbasý: Parlatýcý konulmasý gerektiði zaman, bu lâmba yanar. Ayar kolu 36

9 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 4: TEMÝZLEME ÜRÜNÜ Deterjan, bulaþýklarýnýzýn temiz olmasýný saðlar. Deterjan koyma iþlemini kolaylaþtýrmak için, deterjan daðýtma haznesi üst sepetin ön tarafýna yerleþtirilmiþtir. Deterjan kutusu, bulaþýk makinelerine özgü her türlü deterjana uyumludur. Tablet Tableti dýþ bölmeye koyunuz. (Çizim 10) Toz veya sývý Toz veya sývý deterjanla doldurmak için deterjan haznesini çekiniz (Þek.11). Hazneye; az kirli bulaþýklar için asgari seviye ve çok kirli bulaþýklar için azami seviye iþaretine kadar deterjan koyunuz. Hazneyi iterek kapatýnýz. Bilgi: Bulaþýklarýnýz çok kirli ise; ön yýkamalý programlarý kullanmanýzý ve bulaþýk makinenizin deterjan haznesine 5 gr. deterjan koymanýzý tavsiye ederiz (Program Tablosuna bakýnýz). Önemli : Tüm ürünleri çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sadece bulaþýk makinesi için tasarlanmýþ ürünleri kullanýnýz. Bilgi: Bileþik yýkama ürünleri (2 si bir arada, 3 veya 4 ü bir arada gibi) kullanýyorsanýz; lütfen kullandýðýnýz ürünün ambalajýndaki talimatý dikkatle okuyunuz. Bileþik parlatýcýsý olan bazý deterjanlar, her programda en iyi sonucu vermezler. Programýn sonunda yýkadýðýnýz malzemeler çok ýslak kalýr veya üzerlerinde kireç lekeleri görülürse; deterjan üreticisine baþvurunuz. 37

10 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI Çok önemli: Bulaþýk makinesi kullanýmý için uygun olmayan kaplar - Tahta kesme tahtalarý - Oksitlenebilir çelik veya ýsýya dayanýklý olmayan plastik kaplar - Kalay veya bakýr kaplar - Yapýþtýrma çanak/çömlek ve yapýþtýrma saplý çatal - kaþýk - býçak takýmlarý, - Aðaç, boynuz veya sedef saplý çatal - kaþýk - býçak takýmlarý, - Antika veya eliþi boyama porselen Kaþýk çatal takýmý, cam eþya veya herhangi bir kap alýrken, bulaþýk makinesinde yýkanabilir olup olmadýðýný kontrol ediniz. ALT SEPET Bulaþýklarý düzgün bir biçimde diziniz ve suyun rahatça dolaþabileceði, her noktaya püskürtülebileceði bir ortam hazýrlayýnýz. Tabaklarý, geniþ kaplarý ve tavalarý kenarlara yerleþtiriniz. Tabaklarý serpiþtirmeyiniz, üst üste koymayýnýz veya yan yana yerleþtirmeyiniz (Çizim 12). Katlanabilir tabaklýklar, büyük kaplarý yerleþtirilmesinde kolaylýk saðlar (Þek.13) (modele baðlý). Bilgi: Alt sepeti yerine yeniden yerleþtirdiðiniz zaman; rotorun dönmesine engel olmamak için hiçbir nesnenin üst sepet gösterge teline temas etmemesine çok dikkat ediniz. Bulaþýk Makinesinin Boþaltýlmasý Önce alt sepeti boþaltýnýz ve üst sepetten yýkanmýþ eþyalara su damlamasýný önleyiniz. 38

11 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI ÜST SEPET Bu sepet; özellikle þu ürünler için tasarlanmýþtýr: Bardaklar, fincanlar, küçük salata kâseleri, sosluklar, minyatür kek kalýplarý, güveç kaplarý vs. Yerden tasarruf etmek için, bulaþýklarýnýzý düzenli bir biçimde (bardaklarý, fincanlarý, kâseleri vs. birlikte koyarak) yerleþtiriniz. Fincanlar, kepçeleri vs. geriye katlanabilen desteklerin üzerine (Çizim 15) yerleþtirin. Bilgi: Bardaklar, kupalar ve kaseleri ters olarak yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk sepeti Üst sepet yüksekliðinin (modele baðlýdýr) yüksekliðinin ayarlanmasý. Alt sepete büyük tabaklarý yerleþtirmek zorunda olduðunuzda, üst sepetin yüksekliðini ayarlamanýz gerekebilir. Bu sepet dolu olduðunda dahi yapýlabilir (Þek.16) SEPET KONUMUNUN YÜKSELTÝLMESÝ Sepetin her iki tarafýný yavaþça ve yerine oturuncaya kadar yükseltiniz. SEPET KONUMUNUN ALÇALTILMASI Kilitlerinden kurtulmasý için; sepetin her iki tarafýný da yukarý kaldýrýnýz ve sonra istediðiniz alt konuma indiriniz. Önemli : Her iki tarafýn da ayný seviyede ve sepetin düz olduðundan emin olunuz. 39

12 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI ÇATAL-KAÞIK SEPETÝ Çatal - kaþýk sepeti, istenilen yerleþtirmeye izin verecek þekilde kayar. Alt sepette herhangi bir yere yerleþtirilebilir. Bu yapý, yerleþtirme iþleminin konulan malzemeye baðlý olarak çek çeþitli þekillerde yapýlmasýný mümkün kýlar (Çizim 17). Çatal-kaþýklarýnýz veya tabaklarýnýz çok büyük ise; üst sepetin yükseklik ayarý (modele baðlý olarak ayarlanmasý mümkünse) buna uygun þekilde deðiþtirlebilir. Catal-kaþýk takýmýnýzý dizi þeklinde yerleþtirmek istiyorsanýz; hareketli ýzgaralar (Çizim 18) vardýr. Yýkama ve kurutma iþleminin en iyi þekilde gerçekleþtirilebilmesi için; bu ýzgaralar kýsmen veya tamamen kullanabilirsiniz. Çatal-kaþýðýn saplarýný alta getiriniz. Önemli : Güvenlik nedeniyle (kazalarý önlemek için) býçaklarýn aðýzlarýný çatal-kaþýk sepetinin alt tarafýna gelecek þekilde yerleþtirmenizi önemle tavsiye ederiz. Uzun aðýzlý býçaklar ve diðer keskin mutfak gereçleri; üst sepete düz olarak yerleþtirilmelidirler. Boynuz saplý çatal, kaþýk ve býçaklarý; bulaþýk makinenizde yýkamaktan kaçýnýnýz. Sepete koyarken (ayýrma ýzgaralarýndan yararlanarak); gümüþ eþyalarýnýzý diðer metallerden ayýrýnýz. 40

13 5/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Kapak doðru kapanmamýþtýr Kapak açýk kaldýðý veya doðru kapatýlmadýðý zaman lamba yanýp söner. Taþma önleyici sistem Makinenin alt haznesinde su seviyesi anormal bir yüksekliðe eriþtiði zaman; bu sistem otomatik olarak devreye girer ve tahliye pompasýný çalýþtýrýr. Kaçak önleyici sistem Cihazýn alt tarafýnda su kaçaðý tespit edildiði takdirde, sistem su beslemesini kapatýr. Hatýrlatma: Kilidi açmak için; Start/Cancel (Çalýþtýrma/Ýptal) düðmesine üç saniye süreyle basýnýz. 41

14 6/ YIKAMA PROGRAMLARI PROGRAM TABLOSU Kap tipleri: Porselenler, tavalar, çatalkaþýk-býçaklar, cam eþyalar vs. Miktar, tip ve yemek kalýntýsý miktarý Dayanýklý Çok kirli büyük bulaþýklar ve tavalar ile fýrýn artýklarý, katýlaþmýþ yað, erimiþ peynir veya sos vs. bulunan bulaþýklar. Karýþýk Normal kirli; yapýþkan kir ve donmuþ yað artýklarýnýn daha az olduðu bulaþýklar. Karýþýk Kýsa 60 dakikalýk yýkama programý, sýnýrlý ölçüde kirli artýklar içeren günlük bulaþýklarýn yýkanmasý için özellikle hazýrlanmýþtýr. Programlar Program sýrasý Sýcak ön yýkama Ön yýkama 70 C de yýkama 65 C de yýkama 60 C de yýkama Durulama Durulama Durulama Sýcak durulama Sýcak durulama Sýcak durulama Sadece gösterge olarak: Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla Dakika cinsinden süre Su (lt) Enerji (Kwh) , , ,3 Bu üç deðer, ayrý ürünlerle (deterjan, tuz, parlatýcý) normal koþullarda kullanmaya karþýlýktýr. Deðerler; makinenin yüküne, sýcaklýða, kullandýðýnýz bileþik temizlik ürünlerine, suyun sertliðine besleme voltajýna baðlý olarak deðiþebilir. 42

15 6/ YIKAMA PROGRAMLARI Karýþýk Karýþýk Karýþýk Karýþýk Karýþýk Normal program, Normal kirli; yapýþkan kir ve donmuþ yað artýklarýnýn daha az olduðu bulaþýklar içindir. Enerjiden tasarruf saðladýðý için, program daha uzun sürer. Normal program Düþük sýcaklýkta, ekonomik ve özellikle kompaktenzim deterjanlar kullanýrken uygun olan bir programdýr. Çok kýsa program Özellikle donmuþ yað, kurumuþ artýk bulunmayan az sayýdaki günlük bulaþýklarýn yýkanmasý için hazýrlanmýþ olan 30 dakikalýk bir programdýr. Normal program baþlamasýnýn ertelenmesi Normal kirli; yapýþkan kir ve donmuþ yað artýklarýnýn daha az olduðu bulaþýklar. Ön yýkama Çok kýsa bir yýkama çevrimidir (deterjan kullanýlmaz); ertesi gün veya bir sonraki gün yýkanmak üzere makinenize konulmuþ olan bulaþýklarýn çalkalanmasý ya da nemli tutulmasý için kullanýlýr. Ön yýkama Ön yýkama Soðuk ön yýkama 55 C de yýkama 50 C de yýkama 45 C de yýkama 65 C de yýkama Durulama Durulama Durulama Sýcak durulama Sýcak durulama 60ºC de sýcak durulama Durulama Sýcak durulama Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla Fan yardýmsýz kýsa kurutma programý Kurutma buðuyla , , , ,5 15 4,5 0,02 43

16 7/ PROGRAMLAMA A B C D Bilgi: Yýkanan eþyanýn tipine, miktarýna ve kir derecesine göre ihtiyacýnýz olan programý seçmek için; önceki sayfalarda yer alan Program Tablosu na bakýnýz. Bir programýn hemen çalýþtýrýlmasý On/Off A düðmesine bastýktan sonra, istediðiniz programý seçmek için; program seçme düðmesini B çeviriniz. Programýn baþlamasý için, Start (Baþlat) düðmesine C basýnýz. Yýkanýyor lambasý yanar. Normal program baþlamasýnýn ertelenmesi Programý seçiniz ve daha sonra C Çalýþtýr düðmesine basýnýz Program 6 saat sonra baþlar. Program çalýþmaya baþladýðýnda, Yýkanýyor lambasý yanýp söner ve daha sonar sürekli olarak yanar. Program sonu Programýn bitmesinden 15 dakika önce, Son lambasý yanýp söner ve Yýkanýyor lambasý açýk kalýr. Program tamamlandýðýnda, Son lambasý sürekli olarak yanar ve Yýkanýyor lambasý söner. Bulaþýklarýnýzý makineden çýkarabilirsiniz. Hatýrlatma: Kapaktaki elektrik güvenlik sistemi, kapak açýlýp/kapatýlýrken lâmbalarýn kýsa süre yanýp-sönmesine yol açabilir. Bu olay, makinenin çalýþmasýný hiçbir biçimde etkilemez. Bir programýn iptal edilmesi Çalýþtýr düðmesini C bir kaç saniye basýlý tuttuðunuzda; program durur ve Yýkanýyor lambasý söner. Daha sonra yeniden programlayabilirsiniz. 44 Gerekiyorsa ve özellikle su yumuþatýcýnýn sýfýrlandýðý durumlardan sonra; program üç dakikalýk reçine giderme iþlemiyle baþlayabilir. Bu, sessiz bir çalýþmadýr.

17 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ ARTIK FÝLTRELERÝNÝN TEMÝZLENMESÝ Filtre sistemi birçok bileþen içermektedir: u A - Artýk filtre. B C - Büyük ana filtre - Mikro filtre. A B C Filtreler tüpün ortasýnda yer almaktadýr ve optimum yýkama sonuçlarý için Ýki parçalý artýk filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. v Ýþlemler: u Filtreleri çýkartmadan önce; büyük ana filtre B üzerindeki kirleri bir süngerle toplayýnýz ve atýklarýn su püskürtme kollarýna kaçmasýný önleyiniz. Rotoru, sepette gösterilen duruma getiriniz. (Çizim 19) v Atýk filtresini çeyrek tur gevþetiniz ve sonra filtreyi A çýkartýnýz. Ana filtreyi B çýkartýnýz. x Mikro filtreyi C çýkartýnýz. x B A C y Tüm filtreleri ( A, B ve C ) akar suda dikkatle temizleyiniz. (Çizim 20) y Tekrar takýlmasý: Çýkartma iþlemini ters sýra ile uygulayarak C ile B filtreleri ve sonra A filtreyi yerlerine takýnýz. A B C Önemli : Atýk filtresini yerine tamamen oturtarak ve çeyrek tur çevirerek kilitlemeyi unutmayýnýz. 45

18 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ Düzenli aralýklarla Her 3 veya 4 ayda bir; varsa artýklarý temizleyiniz, makineye hiçbir nesne koymadan ve özel olarak bulaþýk makinelerinin kendi temizliði için hazýrlanmýþ ürünleri kullanarak, özel OTOMATÝK TEMÝZLEME bakým programýný çalýþtýrýnýz. Önemli : Bu tür ürünleri, çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden kesinlikle uzak tutunuz. Uzun süreli bekleme Uzun süre kullanmayacaðýnýz zaman; bulaþýk makinenizini fiþini prizden çýkartýnýz, musluðu kapatýnýz ve içini tamamen temizleyiniz. Muhtemel donma olaylarýndan makinenizi koruruyunuz. Bilgi: Aþýndýrýcý temizlik tozlarý, bulaþýk telleri ve alkol ya da tiner esaslý ürünleri kullanmayýnýz. Bir bez veya sünger kullanýnýz. Evinizi taþýyorsanýz, herhangi bir su kaçaðýný kontrol etmek için ilk iþlem olarak önce nemlendirme programýný çalýþtýrýnýz. Cihazýnýzý temizleyiniz ve güvenli bir þekilde muhafaza ediniz. Cihazýnýzý iyi çalýþýr durumda tutmak için; Clearit ev ürünlerini kullanmanýzý önemle tavsiye ederiz. Genel kullanma koþullarý için profeyonel deneyim Mutfak eþyalarýnýzý ve takýmlarýnýzý en iyi koþullarda muhafaza etmenizi saðlayan Clearit size profesyonel günlük çözümler sunar. Bu ününleri bilinen perakende satýþ maðazalarýnda, ürün dizini ve tüketim maddeleri ile birlikte bulabilirsiniz. 46

19 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ ARIZALARIN ÖZETÝ LED in (LED lerin) yanýp-sönmesi d01: Su besleme d02: Boþaltma d03:isýtma hatasýd04: Sýcaklýk arýzasý (musluk) hatasý hatasý d05:arýza - motor yükü düþük d06: Arýza - motor yükü yüksek d07: Taþma / d08: Su kaçak arýzasý püskürtme / daðýtým hatasý d12: Doldurma d13: Aþýrý ýsýnma d14: Pompa arýzasý (su giriþ arýzasý doldurma arýzasý algýlama sistemi) ÝLK DEFA HÝZMETE ALIRKEN Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Kapý açýldýðýnda þiddetli olarak aþaðý düþüyor (entegre model) - Kapý yaylarý sepetin aðýrlýðýný kompanse edecek kadar gergin deðildir. - Makinenin ön tarafýndaki ayaklarýn taban kýsmýnda bulunan ayar vidalarýný sýkýnýz. Kapý açýk olduðunda düz deðil veya çok çabuk geri dönüyor (entegre modeller) - Kapý yaylarý aþýrý gergindir. - Tahta panel yok - Makinenin ön tarafýndaki ayaklarýn taban kýsmýnda bulunan ayar vidalarýný gevþetiniz. - Cihazýn üzerine bir tahta panel (geçici bir sunta panel) koyarak yaylarý ayarlayýnýz. Kapý kapandýðýnda takýlýyor. Üst sepet üst pozisyonda durmuyor. Makine altýnda, çevresinde su sýzýntýsý (sýzýntýnýn yerini belirlemek için makineyi kaldýrýnýz.) Kapýda su sýzýntýsý (az) - Makine düz deðil - Makine tüpün ortasýna yerleþtirilmemiþtir. - Baþarýsýz tutma (sepet yukarý çok hýzlý çekilmiþtir.) - Muslukta sýzýntý - Makinede sýzýntý (Cf. Arýza tablosu d07). - Cihaz dengesiz veya zemin eðri - Kapak, hazneyi ortalamamaktadýr 47 - Arka ayaklarý ayarlayýnýz. - Arka ayaðý ayarlayarak, yeniden ortalayýnýz (merkezleyiniz). - Ayar iþlemine (talimata bakýnýz), önce birisini ve sonra diðerini çevirerek devam ediniz. - Contanýn mevcut olduðundan ve somunu sýkýþtýrdýðýndan emin olunuz. - Su musluðunu kapatýn ve Yetkili Servisi arayýn. - Arka ayaklarý ayarlayýnýz. - Arka ayaðý ayarlayarak, yeniden ortalayýnýz (merkezleyiniz).

20 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ GÖSTERGE LAMBALARI Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Tuz lambasý sönmüyor. - Haznede tuz yoktur veya çok az tuz vardýr. Lambalar bir diðerinden sonra yanýyor. Lamba yanýp sönüyor ve program baþlamýyor. - Yanlýþ programlama - Program seçici yanlýþ yerleþtirilmiþtir (iki týrnaðýn arasýna). PROGRAMLAMA ÝLE ÝLGÝLÝ, EKRAN - Hazneyi doldurunuz ve çevrim bitene kadar bekleyiniz. Su tuza ihtiyaç duymayacak kadar yumuþaksa, tuz lambasý devamlý yanacaktýr. - Baþlatma düðmesini 3 saniye basýlý tutarak mevcut programý iptal ediniz ve yeniden programlayýnýz. - Program seçiciyi yeniden yerleþtiriniz. Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Çevrimler çok uzun sürüyor. - Enerji tasarruflu programlar, daha düþük ýsýlar ve kurutma sýcaklýklarý ile iþlem yaptýklarý için çalkalama ile kurutma süreleri daha uzun olduðu için, daha çok zaman alýrlar. - Ne kadar zaman aldýðý ve ne zaman sona erdiði önemli olmayacaðý için; bu programlarýn gece kullanýlmasý tercih edilmelidir. Cihaz sigortayý attýrýyor. Cihaz çalýþmýyor. - Bütün makinelerin ayný anda çalýþmasýndan kaynaklanan amper düþüklüðü. - Makinede dahili arýza - Prizde besleme akýmý yok. - Musluk kapalý. (Cf. Arýza tablosu d01). - Su hortumu katlanmýþ.. - Seçme hatasý var veya program bloke olmuþ. - Baþlatma düðmesine çok uzun süre (2 dan uzun). - Makine güvenlik (kaçak önleme) modundadýr. (Cf. Arýza tablosu d07). - Prizdeki amper deðerini (en az 10 Amper) ve saat kapasitesini kontrol ediniz. - Bir teknisyen çaðýrýnýz. - Priz ve sigortayý kontrol ediniz. - Musluðun açýk olup olmadýðýný kontrol ediniz. - hortumun TAMAM olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Düðmeyi 3 basýlý tutarak ve yeniden programlayarak iptal ediniz. - Programý baþlatmak için sadece kýsa süre Start (Baþlat) düðmesine basýnýz. - Bir teknisyen çaðýrýnýz. 48

21 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Makine tekrar çalýþmýyor. - Yýkama sürecinde kapak açýlmýþtýr. Makine su boþaltmýyor. (Cf. Arýza tablosu d02). HATALI YIKAMA - Evyenin U dirseðindeki kapak çýkarýlmamýþ olabilir. - Boþaltma hortumu katlanmýþ olabilir. - Filtreler tamamen týkanmýþ olabilir. - Pompa týkanmýþ/arýzalanmýþ olabilir. Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Bardaklarda yemek, leke, kum taneciði izleri Yað lekeleri - Yýkama kötü düzenlenmiþ olabilir. (birbirini örten kaplar, büyük parçalar, yanyana veya üstüste kaplar) - Üst pervane, kaþýk, býçak takýmý, tabaklar nedeniyle bloke olmuþ olabilir. - Filtre sýký baðlanmamýþ olabilir ve yýkama esnasýnda yukarý kalkýyor olabilir. - Mikro filtre süzgeçleri týkanmýþ olabilir. - Rotorda bir veya iki delik týkanmýþtýr. - Deterjan yetersizdir veya deterjan kalitesi düþüktür. - Uygun olmayan program (sýcaklýk çok düþük, yeterince uzun deðil) 49 - Çevrimin sona erinceye kadar devam etmesi için; gecikme süresinin tamamlanmasýný bekleyiniz (makinenin içindeki sistemler kumanda eder). - Koruyucu kapaðý çýkarýnýz. - Makinenin arkasýnda hortumun doðru çalýþtýðýný kontrol ediniz. - Filtreleri çýkarýp, onu ve boþaltma boþluðunu temizleyiniz - Ön yýkama programý çalýþtýrýnýz. Hata devam ederse, Yetkili servisi çaðýrýnýz. - Bulaþýklarý düzgün yerleþtiriniz. Bulaþýklarý tiplerine göre en doðru þekilde ve doðru alanlara yerleþtiriniz (talimata bakýnýz). - Rotorun serbest dönüpdönmediðini (gösterge teli) kontrol ediniz. Gerekiyorsa, sepetin konumunu yükseltiniz. - Filtre yüzeylerini ve filtrelerin yerlerine kilitlenmiþ olup olmadýðýný. kontrol ediniz (yerine tamamen oturtunuz, saða doðru çeviriniz). - Bütün filtreleri (ayda bir) çýkartýnýz ve mikro filtre süzgeci dahil olmak üzere (ýlýk suda) ýlýk suda yýkayýnýz. - Kolu çeyrek tur çevirerek rotoru çýkartýnýz ve musluk altýnda (bol suyla) yýkayýnýz (deliklere hasar vereceði için, hiçbir alet kullanmayýnýz). Rotoru yerine takýnýz. - Deterjanýn miktarýný arttýrýnýz, farklý deterjan kullanýnýz. - Daha yüksek sýcaklýkta bir program seçiniz.

22 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ HATALI YIKAMA Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Beyaz lekeler (lekelerin biçimini tanýmlayýnýz) Beyaz Lekeler (lekelerin biçimini tanýmlayýnýz) Renkli lekeler (çay,þarap, kahve) - Kireçli su lekeleri (sirke ile çýkabilir) - Tuz lekeleri ( kaplarda tuz tadý kalýyor) - Suyun çok yumuþak olmasý nedeniyle bardan puslanmýþtýr (çýkartýlamaz). - Eþyalar iyi düzenlenmemiþtir. - Yeterli olmayan veya kötü deterjan - Çok düþük dereceli sýcaklýðý olan program - Kullandýðýnýz ürün hatalý olabilir. - Haznede tuz olduðunu kontrol ediniz. (lamba yanmýyor=ok) - Musluktaki su sertliðini kontrol ediniz ve su yumuþaklýðýnýn doðru seçildiðinden emin olunuz. Gerekirse, daha yüksek bir ayarlama yapýnýz. - Su; 4 ü 1 arada deterjanlarýn tuz eklenmeden kullanýlmasý açýsýndan çok serttir. - Tuz kutusu kapaðýnýn doðru biçimde kapanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Musluktaki su sertliðini kontrol ediniz ve su yumuþaklýðýnýn doðru seçildiðinden emin olunuz. Tablet þeklindeki bazý deterjanlar bardaklar ve bardak motifleri üzerinde daha sert bir etki yaparlar (gerekiyorsa ürünü deðiþtiriniz ve daha koruyucu yapýya sahip bir ürün kullanýnýz). - Bulaþýklarý; çukur kýsýmlarýný su püskürtme memelerine bakacak þekilde yerleþtiriniz. - Deterjanýn miktarýný arttýrýnýz, farklý deterjan kullanýnýz. - Daha uygun ve daha yüksek sýcaklýkta bir program seçiniz. - 4 ü 1 arada seçeneðini (modele baðlýdýr) kullanýnýz. Bardaklarda çizgiler ve lekeler Camlar üzerinde kurumuþ izler, matlaþma - Parlatýcý miktarý veya kalitesi yetersizdir. - Parlatýcý bayattýr veya kalitesi yetersizdir. - Kullandýðýnýz ürün hatalý olabilir. - Kullandýðýnýz ürün hatalý olabilir. - Gösterge lambasýný kontrol ediniz ve hazneyi tamamen doldurunuz, Gerekiyorsa, daðýtma ünitesini daha yüksek bir konuma alýnýz. - Taze, yeni, ileri teknolojiye sahip (suda kolayca eriyen, soðuk suda köpürebilen) ürünler kullanýnýz. - Kurutma öncelikli ayar (menüdeki parametrelerle ve modele baðlý olarak) yapabilmek için 4 ü 1 arada seçeneðini kullanýnýz. - Parlatma öncelikli ayar (menüdeki parametrelerle ve modele baðlý olarak) yapabilmek için 4 ü 1 arada seçeneðini kullanýnýz. 50

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

15/ LABORATUAR TEST TALİMATI

15/ LABORATUAR TEST TALİMATI Réf.B4959B-03/07 TR 15/ LABORATUAR TEST TALİMATI A B 7 8 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 2 2 8 8 8 8 1 1 1 1 1 NOK NOK OK 332 3333332 3 3 3 1 1 1 8 8 8 111 6 222 6 8 8 8 5 2 2 444 3 444444 444 C 30 31 TR 14/

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı