Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Bu kýlavuzu saklayýnýz ve cihaz baþka bir yere taþýndýðýnda veya satýldýðýnda beraberinde veriniz, böylece cihazý kullanacak diðer kiþilerin de cihazýn kullanýmý ve güvenlik için yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgi sahibi olmasý saðlanmýþ olur. yaptýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Makineyi hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. cihaz aðýrdýr. Taþýrken dikkatli olunmalýdýr. þüpheniz varsa, cihazý kullanmayýnýz ve servis merkezi ile irtibata geçiniz. Tüm ambalaj ve nakliye cývatalarý kullanýmdan önce çýkartýlmalýdýr. Buna uyulmamasý halinde cihazýnýz ve diðer cihazlarýnýz ciddi hasar görebilir. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Cihazýn montajý bittikten sonra, su giriþ hortumunun ve tahliye hortumunun cihazýn altýnda kalmadýðýndan ve cihaz üst tablasýnýn elektrik kablosunu ezmediðinden emin olunuz. Eðer makine halý kaplý bir zemine konuluyorsa, lütfen havanýn rahatça devridaim yapabilmesi için ayaklarýný ayarlayýnýz Montajdan sonra hortumlarda ve baðlantýlarda bir su kaçaðý olmadýðýndan daima emin olunuz. Eðer cihaz buzlanmanýn olduðu bir yere monte ediliyorsa, lütfen «donma tehlikeleri» bölümünü okuyunuz. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir su baðlantýsý, kalifiye bir su tesisatçýsý veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir elektrik baðlantýsý, kalifiye bir elektrik teknisyeni veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. 3 Montaj Genel güvenlik Bu ürünün özelliklerini herhangi bir þekilde deðiþtirmek tehlikelidir. Yüksek sýcaklýkta yýkama programlarý esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Küçük ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Bunu önlemek için, lütfen kullanmadan önce tamburun içini kontrol ediniz. Jeton, iðneler, pimler, vidalar ve taþlar gibi nesneler veya diðer sert cisimler çok büyük bir hasara neden olabilir ve makineye konulmamalýdýr. Sadece önerilen miktarda çamaþýr yumuþatýcý ve deterjan kullanýnýz. Aþýrý miktarda kullaným, çamaþýrlarýnýza zarar verebilir. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerini dikkate alýnýz. Çoraplar, baðcýklar, yýkanabilir kemerler gibi küçük parçalarý, makine teknesi ile dahili tamburun arasýna sýkýþabileceklerinden, bir yýkama torbasýna veya yastýk kýlýfýnýn içine koyunuz. Çamaþýr makinenizi sert cisimler içeren maddeleri, kenarý dikili olmayan malzemeleri veya yýrtýk malzemeleri yýkamak için kullanmayýnýz. Kullandýktan, temizledikten ve bakýmýný Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir tipte çamaþýrlarý yýkayýnýz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Çamaþýrlarý yýkamadan önce ceplerinin boþ olduðundan ve düðmelerle fermuarlarýn kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz. Yýpranmýþ veya yýrtýlmýþ çamaþýrlarý yýkamaktan kaçýnýnýz ve boya, mürekkep, pas ve çim lekesi gibi lekeleri yýkamadan önce özel iþlemden geçiriniz. Ýçi telli sütyenler makinede YIKANMAMALIDIR. Uçucu petrol ürünlerine temas etmiþ giysiler makinede yýkanmamalýdýr. Eðer uçucu temizleme sývýlarý kullanýlýyorsa, giysileri makineye koymadan önce bu sývýlarýn giysiden tamamen çýktýðýndan emin olunmalýdýr. Fiþi prizden çekmek için asla elektrik kablosundan çekmeyiniz; daima fiþin kendisini tutarak çekiniz. Eðer elektrik kablosu, kontrol paneli hasarlýysa veya makine üst levhasý veya alt tabaný çamaþýr makinesinin içine eriþilebilir halde hasarlýysa, çamaþýr makinesini asla kullanmayýnýz. tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Bunu önlemek için, makinenin özel bir fonksiyonu / aygýtý vardýr. Bu aygýtý aktive etmek için, kapaðýn içindeki düðmeyi yarýk kýsmý yatay pozisyona gelinceye kadar saat yönünde döndürünüz (basmadan). Gerekirse bir bozuk para kullanýnýz. Bu aygýtý devre dýþý býrakmak ve kapaðýn kapanmasýný saðlamak için, yarýk kýsým dikey pozisyona gelinceye kadar düðmeyi saatin tersi yönde döndürünüz. Çocuk güvenliði Bu çamaþýr makinesi, denetimsiz bir þekilde küçük çocuklar veya çok yaþlý kiþiler tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr.

3 Küçük çocuklarýn, cihazla oynamadýklarýndan emin olacak þekilde gözetim altýnda tutulmasý gerekir. Ambalaj malzemeleri (örneðin; plastik film, polistiren köpük) çocuklar için tehlikeli olabilir - boðulma tehlikesi! Bunlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlere koyunuz Tüm deterjanlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý, güvenli bir yere koyunuz. Çocuklarýn veya ev hayvanlarýnýn 4 Cihazýn tanýmý Deterjan çekmecesi Kontrol paneli Kapak açma kolu Tahliye pompasý Ayarlanabilir ayaklar Deterjan çekmecesi Ön yýkama Yýkama Çamaþýr yumuþatýcý 5 Kontrol paneli Bilgiler Bundan böyle, program seçme düðmesi, farklý tuþlar ve program ilerleme göstergesi tüm kýlavuzlarda, bu tabloda belirtilen ilgili numaralarýyla gösterilecektir: 1 Program seçme düðmesi ve On/Off (Açma / Kapama) düðmesi Program seçme düðmesi bir program seçmenizi ve / veya makineyi açýp kapatmanýzý «O» saðlar. Saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürülebilir. Programý seçtikten sonra, tuþun yeþil ýþýðý 8 yanýp sönmeye baþlar. Devir düþürme tuþu 2 Gece Programý Suda Bekletme Seçenek tuþu Eðer çamaþýrlarýnýzý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýkma hýzýndan daha farklý bir hýzda sýkmak istiyorsanýz, sýkma hýzýný deðiþtirmek için veya «Gece Programý» ya da «Suda Bekletme» seçeneklerini seçmek için bu tuþa devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. 3 Ekonomi Süper Hýzlý Yýkama Bu tuþ yardýmýyla, aþaðýdaki seçeneklerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz: «Ekonomi» veya «Süper Hýzlý Yýkama». Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. Bu tuþa basýldýðýnda, makine bir ön yýkama devri uygular. 4 &Oucute;yor. Sönük ise, kapak açýlabilir. Yýkama programý tamamlanmýþtýr. Seçenekler (Tuþ 3) Ekonomi Sadece 40 C veya daha yüksek sýcaklýkta, hafif veya normal kirli pamuklular ve sentetik çamaþýrlarý yýkamak içindir. Yýkama süresi artýrýlacak ve yýkama sýcaklýðý da düþürülecektir. Süper Hýzlý Yýkama Hafif kirli veya havalandýrýlmasý gereken çamaþýrlar için kýsa program. Çamaþýr aðýrlýðýný azaltmanýzý öneririz. Ön Yýkama (Tuþ 4) Eðer çamaþýrlarýnýzýn ana yýkama devrinden önce 30 C sýcaklýkta ön yýkamaya tabi tutulmasýný istiyorsanýz bu seçeneði seçiniz. Pamuklu ve sentetikli çamaþýrlar için olan programlarda ön yýkama iþlemi kýsa süreli bir sýkma iþlemiyle sona ererken, hassas çamaþýrlar için olan programlarda su sadece boþaltýlýr. 8 Program tablosu Program / Sýcaklýk PAMUKLULAR Çamaþýr tipi Seçenekler Programýn tanýmý Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 900 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 700 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1000 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1000 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 900 devirde kýsa süreli sýkma Ön y&yakg. Yünlüler için maks. yük kg. Kot çamaþýrlar için maks. yük.. 3 kg. 10 Perdeler için maks. yük kg. Islatma için maks. yük kg. Mini program için maks. yük....3 kg. Program bilgileri KOT ÇAMAÞIRLAR Bu programda, kot pantolonlarý, gömlekleri veya ceketleri ve ayrýca yüksek teknoloji ürünü maddelerden yapýlma kazaklarý yýkamak mümkündür. Bazý ekstra durulamalar makine tarafýndan yapýlýr. Aðýr kirli çamaþýrlar için özel program. Makine, yaklaþýk 20 dakika ýslatma uygular. Bu sürenin sonunda, makine tamburda su býrakarak otomatik olarak duracaktýr. Yeni bir yýkama devri baþlatmadan önce, aþaðýdaki iþlemleri yaparak suyu boþaltmak gereklidir: Sadece boþaltma: Program seçme düðmesini «Boþaltma» programýna getiriniz. (Tuþ 8'e basýnýz). Boþaltma ve sýkma: Program seçme düðmesini «Sýkma» programýna getirin, tuþ 2'yi kullanarak sýkma hýzýný düþürün ve daha sonra 8 tuþuna basýn. Önemli! Bu program, ipek veya yünlüler gibi çok hassas çamaþýrlar için kullanýlamaz. Islatma programý için deterjaný sembolü ile iþaretli bölmeye koyunuz. Islatma iþleminin sonunda (suyu boþalttýktan sonra), yýkama programý seçebilirsiniz. (Öncelikle program seçme düðmesini «O» konumuna getirin, daha sonra programa getirin ve 8 tuþuna basýn).

4 Bu program, «Gecikmeli baþlatma» seçeneði ile kombine edilebilen pamuklular, sentetikler ve hassas çamaþýrlar için komple bir programdýr. Hafif kirli veya havalandýrýlmasý gereken çamaþýrlar için kullanýlýr. Bu ayrý programla, elde yýkanmýþ olan pamuklu giysilerin durulanmasý ve sýkýlmasý mümkündür. Makine 3 durulama uygular ve sonra maksimum hýzda bir sýkma devri gerçekleþtirilir. Sýkma hýzý 2 tuþuna basýlarak düþürülebilir. «Gece Programý», «Suda Bekletme» seçenekli pamuklular programlarýnda ve «Islatma» programýnýn sonunda son durulama suyunu boþaltmak için. Öncelikle program seçme düðmesini «O» konumuna getirin, daha sonra «Boþaltma» programýný seçin ve 8 tuþuna basýn. Elde yýkanan pamuklu çamaþýrlar için veya tamburda su býrakarak duran bir programýn («Gece Programý», «Suda Bekletme» seçeneði ve «Islatma» programýnýn sonunda) sonunda uygulanan ayrý sýkma devri. Çamaþýrýn tipine göre, ilgili tuþu kullanmak suretiyle makinenin öngördüðünden daha farklý bir sýkma hýzý seçmek mümkündür. Perdeler için özel ve perdelerdeki tozlarý gidermek için otomatik olarak bir ön yýkama devri ekleyen yýkama programý. Önemli: Ana yýkamadan önce sadece suyla perdeleri yýkamak için deterjan çekmecesinin sembolü ile iþaretli bölmesine deterjan KOYMAMANIZI öneririz. 11 ISLATMA MÝNÝ PROGRAM DURULAMA BOÞALTMA SIKMA PERDELER Yýkama tavsiyeleri Çamaþýrlarýn sýnýflandýrýlmasý Her bir giysinin üzerindeki yýkama kodu sembolüne ve üreticinin yýkama talimatlarýna riayet ediniz. Çamaþýrlarý aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrýnýz: Beyazlar, renkliler, sentetikler, hassaslar, yünlüler. Maksimum çamaþýr miktarý Önerilen miktarlar, program çizelgesinde belirtilmektedir. Genel kurallar: Pamuklu, keten: Tambur dolu ancak çok aþýrý sýkýþtýrýlmamalýdýr; Sentetikler: Tambur yarýdan fazla dolu olmamalýdýr; Hassas çamaþýrlar ve yünlüler: Tamburun üçte birinden fazla doldurulmamalýdýr. Maksimum yük aðýrlýðýnda yýkama, su ve enerjinin en etkin kullanýmýný saðlar. Aðýr derecede kirli çamaþýrlar için, yük deðerini azaltýnýz. Sýcaklýklar 90 veya 95 Normal derecede kirli beyaz pamuklular ve ketenler için (örneðin; çay örtüleri, havlular, masa örtüleri, çarþaflar...) Normal kirli, solmaz renkli keten, pamuklu veya sentetik iplikli giysiler (örneðin; gömlekler, gece elbiseleri, pijamalar...) ve hafif kirli beyaz pamuklular için (örneðin; iç çamaþýrlarý). Sentetik iplikli ve yünlüler de dahil «saf yün, makinede yýkanabilir, çekmez» etiketi taþýyan hassas çamaþýrlar (örneðin perde kumaþlarý), karýþýk iplikli çamaþýrlar için. 50 /60 Çamaþýr aðýrlýklarý Aþaðýdaki aðýrlýk deðerleri örnek amaçlýdýr: Bornoz Bebek bezi Yorgan kýlýfý Çarþaf Yastýk kýlýfý Masa örtüsü Havlu bezleri Çay örtüsü Gece elbisesi Kadýn külotlarý Erkek iþ gömleði Erkek gömleði Erkek pijamasý Bluz Erkek külotlarý 1200 gr. 100 gr. 700 gr. 500 gr. 200 gr. 250 gr. 200 gr. 100 gr. 200 gr. 100 gr. 600 gr. 200 gr. 500 gr. 100 gr. 100 gr Çamaþýrlarý makineye koymadan önce Beyazlarla renklileri asla bir arada yýkamayýnýz. Yýkamada, beyazlar «beyazlýðýný» yitirebilir. Yeni alýnmýþ renkli giysiler ilk yýkamada renk verebilir; dolayýsýyla bunlar ilk yýkamada ayrý yýkanmalýdýr. Çamaþýrlarýn içinde hiçbir metal nesne býrakmadýðýnýzdan emin olunuz (örneðin; saç tokalarý, pimler / iðneler gibi). Yastýk kýlýflarýnýn düðmelerini kapatýnýz, fermuarlarý çekiniz ve kanca ve çýtçýtlarý kapatýnýz. Kemer veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. Ýnatçý lekeleri yýkama iþlemine baþlamadan önce önce çýkartýnýz. Özellikle, kirli olan bölgeleri özel bir deterjanla veya macun deterjanla ovunuz. Perdelere ayrý bir özen gösteriniz. Kancalarý çýkartýnýz veya hepsini bir torbaya veya fileye geçiriniz. 12 Lekelerin çýkartýlmasý Ýnatçý lekeler sadece su ve deterjanla çýkmayabilir. Dolayýsýyla, bunlarýn yýkanmadan önce ön iþlemden geçirilmesi önerilir. Kan: Taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. Kurumuþ lekelerde, özel bir deterjanla geceden suya bastýrýnýz ve sonra sabunlu suyla ovalayýnýz. Yaðlý boyalar: Leke çýkarýcý benzinle ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir bez üzerine seriniz ve lekeyi çitileyiniz; birkaç kere tekrarlayýnýz. Kurumuþ gres lekeleri: Neft yaðý ile ýslatýnýz, çamaþýrý yumuþak bir zemin üzerine seriniz ve lekeyi parmaklarýnýzla ve pamuklu bir bezle ovunuz.

5 Pas: Sýcak suda çözülmüþ oksalik asit veya bir pas giderici ürün soðuk halde uygulanýr. Yakýn tarihte meydana gelmemiþ eski pas lekelerine dikkat edin, çünkü kumaþýn selüloz yapýsý delik oluþumuna neden olacak þekilde daha önceden zarar görmüþ olabilir. Küf lekeleri: Aðartýcý uygulayýn, iyice durulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Çimen: Hafifçe sabunlayýn ve aðartýcý uygulayýn (sadece beyazlar ve solmaz renkliler). Tükenmez kalem ve tutkal: Aseton (*) ile ýslatýn, giysiyi yumuþak bir bez üzerine serin ve lekeyi ovalayýn. Ruj: Yukarýda anlatýldýðý gibi asetonla ýslatýn, sonra metil alkol uygulayýn. Beyaz kumaþta kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Kýrmýzý þarap: Su ve deterjana bastýrýn, durulayýp asetik veya sitrik asit uygulayýn, daha sonra tekrar durulayýn. Kalmýþ olabilecek izleri aðartýcý ile çýkartýn. Mürekkep: Mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: Önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. Deterjan seçimi kumaþýn tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs.), rengine, yýkama sýcaklýðýna ve kir derecesine göre yapýlýr. Genelde kullanýlan tüm çamaþýr makinesi deterjanlarý bu makinede de kullanýlabilir: her türlü kumaþ için toz deterjanlar, hassas çamaþýrlar ve yünlüler için toz deterjanlar (maks. 60 C), sývý deterjanlar, tüm çamaþýr tiplerinde tercihen düþük sýcaklýkta yýkama programlarý için (maks. 60 C) veya sadece yünlüler için özel. Deterjan ve kullanýlacak katký maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmalýdýr. Eðer konsantre toz veya sývý deterjanlar kullanýlýyorsa ön yýkamasýz bir program seçilmelidir. Çamaþýr makinesi, konsantre deterjanýn en uygun þekilde kullanýmý için bir devridaim sistemine sahiptir. Sývý deterjaný, deterjan daðýtýcý çekmecesindeki iþaretli bölmeye program baþlamadan hemen önce koyunuz. Herhangi bir çamaþýr yumuþatýcýsý veya kola maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce sembolüyle iþaretlenmiþ bölmeye konmalýdýr. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerine riayet ediniz ve deterjan daðýtýcý çekmecesindeki «MAX» iþaretini geçmeyiniz. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Su sertliði, «sertlik derecesi» cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. 13 Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi deterjan seçimine ve ayrýca israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda Su sertliði dereceleri Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki durumlarda daha az deterjan kullanýnýz: az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, çamaþýrlar hafif kirli ise, yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Sevi ye Derece Özellik yumuþak orta sert çok sert Alman dh > 21 Fransýz T.H > 37 Ýlk kullanýmdan önce UYARI! Elektrik ve su baðlantýlarýnýn montaj talimatlarýna uygun yapýldýðýndan emin olunuz. ÖNEMLÝ! Tamburdaki polistiren bloðu ve diðer malzemeleri çýkartýnýz. ÖNEMLÝ! ECO valfý aktive etmek için deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koymanýzý öneririz. Daha sonra, tambur ve makine teknesindeki olasý üretim kalýntýlarýný çýkarmak için makine boþ halde iken 95 C'de bir pamuklu yýkama devri baþlatýnýz. Deterjan çekmecesine 1/2 ölçek deterjan koyunuz ve makineyi çalýþtýrýnýz. Sesli ikaz sinyali Makinede, aþaðýdaki durumlarda uyarýda bulunan bir sesli ikaz cihazý bulunmaktadýr: programýn sonunda iþletim sorunlarý olmasý durumunda Ayný anda 3 ve 4 tuþlarýna yaklaþýk 6 saniye boyunca basýldýðýnda, sesli sinyal devre dýþý kalýr (iþletim sorunlarý durumlarý haricinde). 14 Bu 2 tuþa tekrar basýldýðýnda, sesli ikaz fonksiyonu tekrar aktive edilmiþ olur. Çocuk güvenliði kilidi Bu aygýt, cihaz çalýþýrken denetimsiz halde býrakabilmenizi saðlar, böylece çocuklarýn makineyi kazara çalýþtýrmalarý veya çalýþan programý deðiþtirmeleri önlenmiþ olur.

6 Bu fonksiyon, çamaþýr makinesi çalýþmadýðý zaman bile aktif durumda kalýr. Bu seçeneði aktive etmek (devre dýþý býrakmak) için 5 ve 6 tuþlarýna ayný anda 6 saniye kadar, simgesi gösterge ekranýnda görününceye (kayboluncaya) kadar basýnýz. Bu seçeneði ayarlamanýzýn iki yolu vardýr: 8 tuþuna basmadan önce: makinenin çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. 8 tuþuna bastýktan sonra: baþka bir programýn veya seçeneðin seçilmesi mümkün olmayacaktýr. Ýþletim düzeni 1. kapatýnýz. yeni seçilen programý uygulamayacaktýr. yavaþça kapatýnýz. istenilen program seçildikten sonra ve 8 tuþuna basýlmadan önce seçilmelidir. Seçeneklerle yýkama programlarýnýn uyumluluðu hakkýnda bilgi için, «Program tablosu» bölümüne bakýnýz. Tuþ 8'e basarak programýn baþlatýlmasý Seçilen programý baþlatmak için, bu tuþa basýnýz; karþýlýk gelen yeþil pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. Program ilerleme göstergesinde, cihazýn çalýþmaya baþladýðýný ve kapaðýn kilitlendiðini belirtmek üzere KAPAK kilidi pilot ýþýðý yanar. ÖNEMLÝ! Eðer ayarlanan yýkama programýyla uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, birkaç saniyeliðine Err mesajý görüntülenir ve bu tuþun kýrmýzý ýþýðý 3 defa yanýp söner. 15 Pozisyon «O»'da, program resetlenir ve makine KAPANIR. Makineyi kapatmak için, programýn sonunda program seçme düðmesi «O» konumuna getirilmelidir. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi (Tuþ 10'a basarak) Ýstediðiniz gecikme süresini seçmek için bu tuþa basýnýz. Seçilen gecikme süresi deðeri gösterge ekranýnda birkaç saniyeliðine görüntülenecektir, daha sonra programýn süresi tekrar görüntülenecektir. Bu seçeneði, programý ayarladýktan sonra ve 5 tuþuna basmadan önce seçiniz. Kapak, gecikme süresi boyunca kilitli olacaktýr. yýkama suyu boþaltýlmayacaktýr. yeni bir program seçebilirsiniz. bir durumda kapak açýlamaz. Eðer kapaðý açamýyor ancak açmanýz gerekiyorsa, program seçme düðmesini «O» pozisyonuna getirerek makineyi kapatmanýz gerekmektedir. Birkaç dakika sonra kapak açýlabilir (Su seviyesine ve sýcaklýðýna dikkat ediniz!). Bu prosedürden sonra, programýn ve seçeneklerin tekrar ayarlanmasý ve daha sonra 8 tuþuna basýlmasý gerekir. Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur. Bazý sesli ikaz sinyalleri verilir ve göstergede yanýp sönen bir «0» mesajý görüntülenir. Tuþ 8 yanar ve KAPAK kilit ýþýðý söner. Kapak açýlabilir. Eðer bir programýn sonunda tamburda su varsa, suyu boþaltmak için aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz: Suyu boþaltmak için: 1.Program seçme düðmesini «O» konumuna getirin 2.«Boþaltma» veya «Sýkma» programýný seçin 3.Gerekirse 2 tuþunu kullanarak sýkma hýzýný azaltýn 4.8 tuþuna basýn 5.Programýn sonunda, göstergede yanýp sönen bir sýfýr rakamý «0» görüntülenir, KAPAK kilit ýþýðý söner ve kapak açýlabilir. Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesini «O» konumuna getiriniz. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk býrakýnýz. 17 Bakým ve temizlik ÖNEMLÝ! Herhangi bir temizlik veya bakým iþlemi yapmadan önce cihazýn elektrik beslemesini KESMENÝZ gerekmektedir. Kireç çözme Kullandýðýmýz su normalde kireç içerir. Makinede periyodik olarak bir su yumuþatýcý toz kullanýlmasý iyi bir fikirdir. temizlenmesi Aþaðýdaki hallerde pompa kontrol edilmelidir: Makine boþaltma yapmýyor ve / veya sýkmýyorsa Iðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. Pompanýn kapaðýný açýnýz. Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. Acil durum tahliye hortumunu çekiniz, kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. Boþalan su bittiðinde pompa kapaðýný söküp çýkartýnýz. Kapaðý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. Temizliði daha rahat yapmak için, katký maddesi bölmesinin üst kýsmý çýkartýlmalýdýr.

7 Çekmeceyi, dili aþaðý doðru bastýrarak ve dýþarý doðru çekerek çýkartýnýz. Birikmiþ toz kalýntýlarýný çýkartmak için akan bir musluk altýnda yýkayýnýz. 18 Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. Acil durum tahliye kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. Pompa kapaðýný tam olarak sýkýnýz. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. Makineyi tekrar çalýþtýrmak istediðinizde, ortam sýcaklýðýnýn 0 C'nin üzerinde olduðundan emin olunuz. ÖNEMLÝ! ÖNEMLÝ! Cihaz kullaným halindeyken ve seçilen programa baðlý olarak, pompada sýcak su olabilir. Bir yýkama devri esnasýnda pompa kapaðýný asla çýkarmayýnýz, cihaz yýkama devrini tamamlayana ve boþaltma yapana kadar daima bekleyiniz. Kapaðý yerine takarken, kaçak yapmayacak ve çocuklarýn çýkartmasý mümkün olmayacak þekilde sýkýlandýðýndan emin olunuz. Su giriþ filtresinin temizlenmesi Eðer suyunuz çok sertse veya kireç içeriyorsa, su giriþ filtresi týkanabilir. Dolayýsýyla, ara sýra temizlenmesi iyi olacaktýr. Su musluðunu kapatýnýz. Su giriþ hortumunu çýkartýnýz. Filtreyi sert bir fýrça kullanarak temizleyiniz. Su giriþ hortumunu sýkýlayýnýz. Donma tehlikesi Eðer makine 0 C'nin altýndaki ýsýlara maruz kalýrsa, bazý belirli önlemler alýnmalýdýr. Su musluðunu kapatýnýz. Giriþ hortumunu çýkartýnýz. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. Acil durum boþaltma hortumunu kullanarak suyu her boþalttýðýnýzda, deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koymanýz ve sonra boþaltma programýný baþlatmanýz gereklidir. Bu durum, deterjanlarýn bir kýsmýnýn bir sonraki yýkamada kullanýlmadan kalmasýný önleyen EKO VALFI'NI aktive edecektir. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: cihazýn fiþini prizden çekiniz; su musluðunu kapatýnýz; gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz; pompanýn kapaðýný açýnýz; yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz; gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz; acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz; pompa kapaðýný geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. 19 Servis çaðýrmadan önce ÖNEMLÝ! Belirli problemler bazý basit kontrol ve bakýmlarýn yapýlmamasýndan kaynaklanýr ve servis merkezini aramaya gerek kalmadan basit bir þekilde çözülebilir. Yetkili servisinizi aramadan önce lütfen aþaðýdaki kontrol listesini uygulayýnýz. Makine iþletimdeyken, makinenin çalýþmadýðýný belirtmek üzere 8 tuþunun kýrmýzý pilot ýþýðýnýn yanýp sönmesi, birkaç sesli ikaz sinyalinin verilmesi ve aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi mümkündür: E10: su beslemesiyle ilgili problem E20: su tahliyesiyle ilgili problem E40: kapak açýk. Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için 8 tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden sonra problem hala geçmediyse, yerel yetkili servis merkezinizle temasa geçiniz. Sorun Olasý sebep / çözüm Kapak kapanmamýþ. E40 Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Cihazýn fiþi prize uygun bir þekilde takýlmamýþtýr. Fiþi prize takýnýz. Prizde elektrik beslemesi yoktur. Lütfen evinizin elektrik tesisatýný kontrol ediniz. Ana sigorta yanmýþtýr. Sigortayý deðiþtiriniz. Program seçme düðmesi doðru konumlandýrýlmamýþtýr ve 8 tuþuna basýlmamýþtýr. Lütfen program seçme düðmesini çeviriniz ve 8 tuþuna tekrar basýnýz. Tuþ 10'a basýlmýþtýr. Eðer çamaþýrlar hemen yýkanacaksa, gecikmeli baþlatmayý iptal ediniz Su musluðu kapalýdýr. E10 Su musluðunu açýnýz. Giriþ hortumu ezilmiþtir veya kýrýlmýþtýr. E10 Giriþ hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Giriþ hortumundaki filtre týkalýdýr. E10 Su giriþ hortumu filtresini temizleyiniz. Kapak tam olarak kapatýlmamýþtýr. E40 Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor.

8 Makine su almýyor. 20 Sorun Olasý sebep / çözüm Tahliye hortumu ezilmiþ veya kýrýlmýþtýr. E20 Tahliye hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Tahliye pompasý týkalýdýr. E20 Tahliye pompasýný temizleyiniz. Makine boþaltma yapmýyor ve / veya sýkmýyor. «Gece Programý» veya «Suda Bekletme» seçeneði seçilmiþtir. Boþaltma veya Sýkma programýný seçiniz. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Çamaþýrlarý tambur içinde daðýtýnýz. Zeminde su var. Çok fazla deterjan kullanýlmýþtýr veya uygun olmayan deterjan (çok fazla köpük oluþumuna neden olur) kullanýlmýþtýr. Deterjan miktarýný deðiþtiriniz veya baþka bir deterjan kullanýnýz. Giriþ hortumu baðlantýlarýndan birinde kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hortumun içinden su geçerken bunu anlamak her zaman kolay deðildir; baðlantýnýn ýslak olup olmadýðýna bakýnýz. Giriþ hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Giriþ hortumu hasar görmüþtür. Yeni bir tanesiyle deðiþtiriniz. Acil durum tahliye hortumunun kapaðý, pompa temizlendikten sonra geri takýlmamýþtýr. Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. Çok az veya uygun olmayan deterjan kullanýlmýþtýr. Deterjan miktarýný artýrýnýz veya baþka bir deterjan kullanýnýz. Ýnatçý lekeler, yýkamadan önce muameleden geçirilmemiþtir. Ýnatçý lekeleri çýkartmak için ticari temizlik ürünleri kullanýnýz. Doðru sýcaklýk deðeri seçilmemiþtir. Doðru sýcaklýðý seçip seçmediðinizi kontrol ediniz. Makineye aþýrý çamaþýr konulmuþtur. Tambura daha az çamaþýr koyunuz. 21 Yýkama sonuçlarý yetersiz. Sorun Olasý sebep / çözüm Program halen çalýþmaktadýr. Yýkama devrinin sona ermesini bekleyiniz. Kapak kilidi henüz açýlmamýþtýr. Pilot ýþýðý 9 sönene kadar bekleyin. Tamburda halen su vardýr. Suyu boþaltmak için boþaltma veya sýkma programýný seçiniz. Nakliye cývatalarý ve contalarý çýkartýlmamýþtýr. Cihazýn doðru bir þekilde monte edildiðinden emin olunuz. Destek ayaklarý ayarlanmamýþtýr. Cihazýn düzlemselliðini kontrol ediniz. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Çamaþýrlarý tambur içinde daðýtýnýz. Tamburda belki çok az çamaþýr vardýr. Daha fazla çamaþýr koyunuz. Çamaþýrlar tambur içinde eþit oranda daðýlmadýðýndan elektronik dengesizlik tespit cihazý devreye girmiþtir. Tamburun ters yönde dönme hareketiyle çamaþýrlar yeniden daðýtýlýr. Bu durum, dengesizlik ortadan kalkýncaya kadar birkaç defa daha olabilir ve normal sýkma iþlemi devam eder. Eðer 10 dakika sonra, çamaþýrlar tamburda halen eþit oranda daðýlmamýþsa, makine sýkma iþlemi yapmayacaktýr. Bu durumda, çamaþýrlarý elinizle daðýtýnýz ve sýkma programýný seçiniz. Çamaþýrlarý tamburun içinde yeniden daðýtýnýz. Kapak açýlmýyor. Makine titriyor veya gürültülü çalýþýyor. Sýkma iþlemi geç baþlýyor veya makine sýkma yapmýyor. Makine, diðer sýradan motorlara göre daha farklý ses çýkaran tipte bir motorla Makine normalin dýþýnda sesler donatýlmýþtýr. Bu yeni motor, sýkma iþlemi yaparken daha yumuþak baþlatma, çýkarýyor. çamaþýrlarýn tamburda daha homojen daðýlýmýný ve ayrýca makinenin daha dengeli olmasýný saðlar. Modern teknolojiyle üretilmiþ makineler, Tamburda su görünmüyor. performansý etkilemeksizin daha az su kullanarak çok ekonomik çalýþýrlar. Tahliye hortumunun ucu çok alçaktadýr. Makine su alýyor sonra hemen «Su boþaltmasý» bölümündeki ilgili boþaltýyor. paragrafa bakýnýz. 22 Eðer problemi tanýmlayamýyor veya çözemiyorsanýz, servis merkezimizle temasa geçiniz. Telefon açmadan önce, makinenin modelini, seri numarasýný ve satýn alma tarihinizi not ediniz; servis merkezi bu bilgileri isteyecektir. Mod Prod. No Ser. No Teknik veriler Boyutlar Geniþlik Yükseklik Derinlik (kapak camý dahil) Elektrik baðlantý voltajý Toplam güç - Sigorta Su besleme basýncý 60 cm. 85 cm. 63 cm. Elektrik baðlantýsý hakkýnda bilgiler, cihaz kapaðýnýn iç kenarýndaki veri bilgi etiketinde yazýlýdýr. Minimum Maksimum 0,05 MPa 0,8 MPa 6 kg. Maksimum yükleme Pamuklular Sýkma hýzý Maksimum 0 Mod. Prod.... No Ser. No devir / dakika 23 Tüketim deðerleri Program Program süresi Su tüketimi (litre olarak) 2.

9 0 Enerji tüketimi (kws olarak) Pamuklular 95 C Programlarýn süreleri hakkýnda bilgi için, lütfen kontrol panelindeki göstergeye bakýnýz Pamuklular 60 C Pamuklular60 +Ekonomiseçili Pamuklular 40 C Sentetikler 60 C Hassaslar 40 C Elde yýkama 40 Yünlüler 40 Kot çamaþýrlar 40 Perdeler 40 Islatma 30 Mini program 30 Durulamalar Boþaltma Sýkma Bilgiler Bu tabloda gösterilen tüketim verileri sadece örnek gösterim amaçlýdýr, çünkü bu deðerler çamaþýr miktarýna ve tipine, giriþ suyu sýcaklýðýna ve ortam sýcaklýðýna göre deðiþiklik gösterebilir. Her yýkama programý için en yüksek sýcaklýk deðeri referans alýnýr. (*)6 kg. 'lýk çamaþýr ile 60 C'de «Pamuklular» + Ekonomi seçeneði, EEC 92/75 standartlarý uyarýnca enerji etiketindeki veriler için referans programdýr. 24 Montaj talimatlarý Ambalajdan çýkartma Cihazý kullanmadan önce tüm nakliye cývatalarý ve ambalaj malzemeleri çýkartýlmalýdýr. Nakliye amaçlý kullanýlan tüm malzemeleri muhafaza etmeniz önerilir, böylece makinenin ileride tekrar taþýnmasý gerektiðinde tekrar kullanabilirsiniz. 5. Braketi (D) çýkartýnýz, altý küçük cývatayý (C) takýnýz ve ilgili plastik aralayýcýyý (E) kaydýrarak çýkartýnýz. 1. Tüm ambalaj malzemeleri çýkartýldýktan sonra, alt kýsmýndaki polistiren tabaný çýkartmak için makine arka tarafýnýn üzerine dikkatlice yatýrýlmalýdýr. 2. Cihazýn arka tarafýndaki elektrik kablosunu ve boþaltma hortumunu hortum tutuculardan çýkarýnýz. 6. Kapaðý açýnýz, tamburun içindeki giriþ hortumunu çýkartýnýz ve kapak contasýna yapýþkan bantla tutturulmuþ polistiren bloðu çýkartýnýz. 7. Küçük üst deliðe ve iki büyük deliðe kullanma kýlavuzunun içinde bulunduðu torbadaki ilgili plastik týkaç kapaklarýný takýnýz. Konumlandýrma Makineyi düz ve sert bir zemin üzerine monte ediniz. Makine etrafýndaki hava dolaþýmýnýn halý, kilim, vs. gibi eþyalarla engellenmediðinden emin olunuz. Makinenin duvara veya diðer mutfak ünitelerine temas etmediðinden emin olunuz. Ayaklarýný yükseltip alçaltmak suretiyle çamaþýr makinesinin seviyesini ayarlayýnýz. Ayaklar, kendinden kilitlemeli bir kilit somunu içerdiðinden ayarlanmasý zor olabilir, ancak makine düz ve dengeli OLMALIDIR. Herhangi gerekli bir ayarlama bir somun anahtarýyla yapýlabilir. Doðru seviye ayarý, makine çalýþýrken titreþimi, gürültüyü ve makinenin kaymasýný önler. Zemindeki herhangi bir engebeyi dengelemek için makinenin altýna asla dolap, tahta veya benzeri bir nesne koymayýnýz. A C B C B 3. Uygun bir somun anahtarý kullanarak, arka orta taraftaki A cývatasýný gevþetip sökünüz. 4. kancayý bir tel ile musluða takarak veya duvara sabitleyerek yapabilirsiniz. Su giriþi Bir su giriþ hortumu ürünle birlikte verilmiþtir ve makine tamburunun içindedir. Makineyi su musluðuna baðlamak için eski makinenizin hortumunu kullanmayýnýz. 1. Kapaðý açýnýz ve giriþ hortumunu çýkartýnýz. 2. Hortumu, köþeli bir baðlantý parçasýyla makineye takýnýz. 45 Dikkat! Hortumu 3/4" diþli ile bir musluða baðlayýnýz. Daima cihazla birlikte verilen hortumu kullanýnýz Bir lavabo ek tahliye borusu kullanarak. Bu ek boru, dirsek kýsmý yerden 60 cm. yukarýda olacak þekilde aðýz kýsmýndan yukarýda olmalýdýr. Yüksekliði 60 cm. 'den az ve 90 cm. 'den fazla olmayan bir tahliye borusuna direk olarak. Tahliye hortumunun ucu daima hava giriþine açýk olmalýdýr, yani tahliye borusunun iç çapý tahliye hortumunun dýþ çapýndan geniþ olmalýdýr. Tahliye hortumu bükülmemelidir. Elektrik baðlantýsý Bu makine, V, tek fazlý, 50 Hz'lik bir besleme ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yerel elektrik tesisatýnýzýn, kullanýlan diðer elektrikli cihazlarý da hesaba katarak, makine için gerekli maksimum yükü (2. 2 kw) kaldýrabildiðinden emin olunuz. Dikkat! Makineyi topraklý bir prize takýnýz. Üretici firma, yukarýda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmamasýndan kaynaklanan hasar ve yaralanmalardan dolayý herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazýn elektrik besleme kablosunun deðiþtirilmesi gerekirse, bu iþlem servis merkezimizce yapýlmalýdýr. NOT Makine monte edildiðinde, arýza durumunda mühendis tarafýndan eriþimin kolay olduðundan emin olunuz. 27 Çevreyle ilgili bilgiler Ambalaj malzemeleri sembolü ile iþaretli ambalaj malzemeleri geri dönüþümlüdür. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen Bu, toplama kutularýna uygun þekilde atmak suretiyle geri dönüþtürülebilecekleri anlamýna gelmektedir. Eski makine Eski cihazýnýz için yetkili imha (elden çýkarma) bölgelerini kullanýnýz. Ülkenizin temiz kalmasýna yardýmcý olun! Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geri dönüþümü için belirlenen toplama noktalarýna teslim edilmelidir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ olursunuz. Bu ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz. Ekolojik tavsiyeler Sudan, enerjiden tasarruf saðlamak ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olmak için, aþaðýdaki faydalý bilgileri dikkate almanýzý öneririz: Normal kirli çamaþýrlar, deterjandan, sudan ve zamandan tasarruf için ön yýkama yapmadan yýkanabilirler (böylece çevre de korunmuþ olur!). Makine tam dolu iken daha ekonomik çalýþýr. Lekeler ile kirlerin bir kýsmýný, çamaþýrlarý makineye atmadan önce çýkartabilirsiniz; çamaþýrlar böylece daha düþük bir sýcaklýkta yýkanabilir. Deterjan miktarýný, suyun sertliðine, kirin derecesine ve yýkanan çamaþýr miktarýna göre ayarlayýnýz tr Önceden uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirilebilir.

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı