1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR"

Transkript

1 30

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol panelinizi tanýyýnýz 35 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI Adým 1: suyun yumuþaklýðýnýn ayarlanmasý: 36 Adým 2: temizlik tuzu 37 Adým 3: ürünün durulanmasý 38 Adým 4: ürünün yýkanmasý 39 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI Alt sepet 40 Üst sepet 41 Çatal-Kaþýk Sepeti 42 5/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ 43 6/ YIKAMA PROGRAMLARI TABLOSU 44 7/ PROGRAMLAMA OTOMATÝK TEMÝZLEME seçeneði 46 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ Artýk filtrelerinin temizlenmesi 48 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ 50 10/ SATIÞ SONRASI HÝZMETLER 55 11/ LABORATUAR TEST TALÝMATI 56 31

3 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Bu kullanma kýlavuzunu, bulaþýk makinenizin bir ekipmaný olarak muhafaza ediniz. Cihazýnýzý satar veya üçüncü þahýslara devrederseniz, bu kýlavuzu da kesinlikle makineyle birlikte teslim ediniz. Lütfen cihazýnýzý kurmadan ve kullanmadan önce, bu kýlavuzdaki bilgileri eksiksiz öðreniniz. Verilen bilgilerin tümü; sizin ve çevrenizdeki insanlarýn güvenliði açýsýndan çok önemlidir. GÜVENLÝK TALÝMATLARI Kurulum Cihazýnýzý teslim aldýðýnýz zaman, derhal ambalajýný açýnýz veya açtýrýnýz. Nakliye sýrasýnda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediðini kontrol ediniz. Herhangi bir çekinceniz veya itirazýnýz varsa; bir sureti sizde kalacak olan irsaliyeye not ediniz. Hasarlý bir makineyi asla baðlamayýnýz veya baðlatmayýnýz. Cihazýnýz hasarlý ise, lütfen derhal bayinize baþvurunuz. Makinenizi baðlamadan önce; lütfen Kullanma Kýlavuzunda verilen bilgileri eksiksiz olarak öðreniniz. Kurulum iþlemi devam ettiði müddetçe, kesinlikle makinenin fiþi prize takýlmamalýdýr. Cihazýnýzýn elektrik baðlantýlarý ile ilgili olarak kimlik plâkasýnda belirtilen besleme voltaj talepleri, tam olarak yerine getirilmelidir. Bulaþýk makinenizin kurulumu tamamlandýðý zaman, fiþ ve prizin kolayca eriþilebilir durumda kalmasý þarttýr. Cihazýn niteliklerini deðiþtirmeye hiçbir biçimde teþebbüs etmeyiniz. Böyle bir iþlem, sizin açýnýzdan büyük tehlikeler yaratýr. Kurulumda herhangi bir deðiþiklik yapmak gerekirse; her türlü elektrik ile su tesisatý tadilâtýnýn, bu konularda uzman elektrikçi ve tesisatçýlara yaptýrýlmasý þarttýr. Cihazýnýz, evde ve normal koþullar altýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Cihazýnýzý, bu tasarým amacý dýþýnda kalan ticaret ya da sanayi ortamlarýnda kullanmayýnýz. Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeyleri, hiçbir koþul altýnda delinmemelidir. 32 Bu cihaz, sadece yetiþkin insanlar tarafýndan kullanýlmalýdýr. Çocuklarýn cihaza dokunmamayý ve onun bir oyuncak olmadýðýný öðrenmelerini saðlayýnýz. Çocuklarýn cihaz kumanda düðmeleri ile oynamadýðýndan emin olunuz. Makine çalýþýrken, çocuklarýnýzý uzak tutunuz. Deterjanlar, tahriþ edici ve aþýndýrýcý maddeler içerirler. Bu tür ürünlerin göz, aðýz ve gýrtlakta çürütücü etkisi vardýr. Yutulmalarý durumunda büyük tehlikelere yol açarlar. Cildinize veya gözlerinize temas etmesinden kaçýnýnýz. Yýkama iþlemi sona erdiði zaman, cihaz deterjan kabýnýn tamamen boþaldýðýndan emin olunuz. Deterjan kutularýný çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz ve makinenin deterjanýný; tam yýkama iþlemini baþlatacaðýnýz sýrada koyunuz. Bulaþýk makinenizdeki su içme suyu deðildir ve kapaðý açýkken çocuklarý makineden uzak tutma gereðinin temel koþullarýndan birisi budur. Çocuklarýnýzýn açýk kapak üzerinde oynamasýna veya oturmasýna kesinlikle izin vermeyiniz. Cihazýnýzýn ambalajýný açtýktan sonra, ambalaj malzemelerini çocuklarýn eriþemeyeceði bir yere kaldýrýnýz. Çocuklar açýsýndan tehlikeli olduklarý için, bütün ambalaj malzemelerini (örneðin plastik torbalarý, polistren (köpük) malzemeleri); çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz: Boðulma tehlikesi vardýr! Kullanma Sadece bulaþýk makineniz için hazýrlanmýþ özel ürünleri (su yumuþatma tuzlarý, deterjan, durulama ve parlatma maddeleri) kullanýnýz. Kesinlikle zorunlu bir durum olmadýðý takdirde çalýþan bulaþýk makinesinin kapaðýný açmayýnýz ve özellikle kurutma evresinde kapaðýn açýlmasýyla dýþarýya çýkacak buharýn aðýr yanýklara yol açabileceðini unutmayýnýz. Makinenize bir güvenlik sistemi takýlmýþtýr ve çalýþýrken kapak açýldýðý takdirde; makine derhal durur.

4 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Patlamaya yol açacaklarý için; kimyasal çözücü maddeleri (solventler) asla makinenizde kullanmayýnýz! Bulaþýklarýnýzý koyduktan veya çýkarttýktan sonra, daima makinenizin kapaðýný kapatýnýz. Açýk olduðu zaman makinenizin kapaðýna yaslanmayýnýz veya üzerine oturmayýnýz. Program sona erdikten sonra cihazýnýzýn fiþini prizden çýkartýnýz ve musluðu kapatýnýz. Üzerinde herhangi bir teknik çalýþma yapmadan önce, daima makinenizin fiþini prizden çýkartýnýz. Makinenizin sýcaklýk nedeniyle hasar görmemesi için; fýrýnýnýzýn veya diðer ýsý yayan cihazlarýn çok yakýnýna yerleþtirilmemesine dikkat ediniz. Bulaþýk makinesinde yýkanabilirlik sertifikasý olmayan hiçbir nesneyi makinenize koymayýnýz. Herhangi bir malzemeyi yýkama programý tamamlanmadan önce makineden çýkartmak durumunda kalýrsanýz; artýk yýkama maddelerinin temizlenmesi için çok iyi biçimde çalkalayýnýz. Makineniz arýzalanýrsa; asla tamire teþebbüs etmeyiniz. Uzman olmayan kiþilerin yapacaðý iþlemler; makinenizde aðýr hasara veya kontrol edilemez hale gelmesine yol açar. Bu cihazýn ambalajlanmasýnda, geri dönüþtürülebilir malzeme kullanýlmýþtýr. Lütfen bu amaçla kurulmuþ merkezlerden yardým talep ederek malzemelerin geri dönüþtürülmesine ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olunuz. Ayrýca, makinenizin kendisi de çok büyük ölçüde geri dönüþtürülebilir malzeme içerir. Kullanýlmýþ cihazlarýn diðer atýklarla karýþtýrýlmamasýnýn gerektiðini belirten bir etiket taþýr. Bu yöntemle geri dönüþtürme iþlemleri cihazýnýzýn üreticisi tarafýndan ve 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði Elektrikli / Elektronik Ekipman Atýklarý Yönetmeliðine uygun olarak; mümkün olan en iyi biçimde gerçekleþtirilir. Evinize en yakýn kullanýlmýþ cihaz toplanma noktalarýný öðrenmek için, belediyeye veya bayinize baþvurunuz. Çevrenin korunmasýnda, kendinize düþen görevi yerine getirdiðiniz için çok teþekkür ederiz. Bulaþýklarýnýzdaki yemek artýklarýný (kemikler, çekirdekler vs.) temizleyiniz. Elde ön yýkamaya gerek yoktur (sadece su ve zaman kaybýna yol açar). Ekonomik ve çevre dostu bir yýkama iþlemi gerçekleþtirmek için, bulaþýk makinenizin yeteneklerinden yararlanýnýz. Daima bulaþýklarýnýzýn cinsine ve kirlilik derecesine uygun bir program seçiniz. Fazla deterjan, tuz ve parlatýcý koymaktan kaçýnýnýz. Bu kýlavuzdaki tavsiyeler (37; 38 ve 39. sayfalar) ile kullandýðýnýz ürünlerin kutularýndaki talimata uyunuz. Su yumuþatýcýnýn doðru ayarlandýðýndan (36. sayfaya bakýnýz) emin olunuz. 33

5 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI A B C D E F G H I A Üst sepet F Artýk filtresi B Deterjan haznesi G Ana filtre C Anti blokaj çubuðu H Parlatýcý haznesi D Alt yýkama (su püskürtme) kolu I Bilgi Plakasý (Satýþ sonrasý hizmet E Tuz kutusu bilgileri) Bu kullanma kýlavuzu, birkaç farklý modele aittir. Bu kýlavuzda verilen bilgiler ile sizin makineniz arasýnda; ayrýntýlar ve ekipmanlar açýsýndan küçük farklar bulunabilir. 34

6 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI G A D E F B C A ON/OFF: Bulaþýk makinenizi açmak için bu düðmeye basýnýz. B Program düðmeleri: Programý seçmek için bu düðmelerden birine basýnýz. C Start/Cancel: Seçtiðiniz programý onaylamak için, bu düðmeye basýnýz. Programý iptal etmek için; düðmeyi üç saniye basýlý tutunuz. D Gecikmeli Baþlatma ile yýkamanýn seçilmesi - Yumuþatýcý ayar düðmesi E Program kalan süre bilgilerinin açýlmasý ve ekranda gösterilmesi F OTOMATÝK TEMÝZLÝK: Bulaþýk makineniz için özel olarak tasarlanmýþ; özgün bir bakým programýdýr. (Lütfen 6 / Yýkama programlarý Bölümüne bakýnýz.) G Gösterge lambalarý: Tuz: Yanar: Temizlik tuz seviyesinin yetersiz olduðunu belirtir. Parlatýcý: Yanar: Parlatýcý seviyesinin yetersiz olduðunu belirtir. Program hatasý veya aþýrý yük. Tuþ takýmý kilitlenir. Deterjan: Yanar: Bulaþýk makinenizin 2 si, 3 ü veya 4 ü bir arada tablet kullanmak üzere ayarlandýðýný gösterir. 35

7 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 1: SUYUN YUMUÞAKLIÐININ AYARLANMASI Lekesiz ve kusursuz yýkama sonuçlarý elde etmek için kullanýlýr. Yýkamadan ve kurutmadan sonra en iyi sonuçlarýn alýnmasý için su yumuþaklýðý doðru ayarlanmalýdýr. Bulaþýk makinenizde, temizlik tuzu kullanan bir otomatik su yumuþatma sistemi vardýr. Bulunduðunuz bölgedeki suyun sertliði göz önünde bulundurularak, su yumuþatma sistemi ayarlanmalýdýr. Suyun Sertliðinin Ölçülmesi Kullanýlan musluk suyunun sertliðini; bulaþýk makinenizle birlikte verilen "Ýçme Suyu Test" çubuklarýndan yararlanarak ölçünüz ve tabloya (Çizim 03) bakarak; bu sertlik derecesinin gerektirdiði ayarý seçiniz. VEYA belediyeye baþvurarak, musluk suyunuzun sertlik derecesini öðreniniz. Önemli : Eðer evinizi taþýrsanýz, su yumuþatma ayarýný yeniden yapmanýz gerekir. Kontrol panelinde suyun yumuþaklýðýnýn ayarlanmasý Su yumuþatýcý ayarýný yapmak için Set = Düzenleme düðmesine basýnýz; düðmeye uzun süre basýlmasý ayarlar a eriþilmesini, art arda kýsa süreli basýlmasý ise ayarýn deðiþtirilmesini saðlar. Su yumuþaklýk ayarý, göstergede görünür. - Düðmeye tekrar basýlmadýðý takdirde, son iþlemden 5 saniye sonra yapýlan düzenleme otomatik olarak hafýzaya alýnýr. Makine ilk açýldýðýnda, yapýlan ayar 40º F ilâ 55º F (ekranda gösterilir) arasýndadýr. Önemli : Su yumuþatýcý ayarýnýn doðru biçimde yapýlmasý çok önemlidir. - Çok düþük bir ayar, kireç izlerinin kalmasýna yol açar. - Çok yüksek ayar, cam eþyalarýnýzýn bulutlanmasýna sebep olur. Test çubuðu Su ýn Tuz Sertliði Gerekli kullanýlmasý 0-10 F 10 F - 25 F F F F > 70 F EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR EVET HAYIR EVET EVET EVET EVET Su Yumuþaklýk Ayarý Yanýp-sönen lamba: 36

8 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 2: TUZ REZERVUARI Þebeke suyu gereken ölçüde yumuþak olmadýðý takdirde içerdiði kirecin giderilmesi nedeniyle reçine artýklarý kalmadan yýkama iþlemini tamamlamak için; temizleme tuzunun eksiksiz doldurulmasý çok önemlidir ( Su yumuþatýcý ayarý bölümüne bakýnýz). Önemli : Sadece bulaþýk makineleri için hazýrlanmýþ özel temizlik tuzlarý kullanýnýz. Kesinlikle sofra tuzu veya baþka tipte yemek tuzu kullanmayýnýz. Aksi halde bulaþýk makinenizin su yumuþatma sistemi hasar görür. Tuz kutusunun temizlik tuzu ile doldurulmasý (Çizim 05) A Tuz kutusunun kapaðýný çevirerek açýnýz. B Depoyu, bulaþýk makineleri için özel hazýrlanmýþ temizlik tuzu ile doldurunuz. C Bulaþýk makinenizle birlikte verilen huniyi kullanýnýz. Ýlk seferde, deponun boðaz çemberine gelinceye kadar su koyunuz. Temizlik tuz göstergesi: Bu lamba tuz eklenmesi gerektiðini gösterir. Tuz kutusunu temizlik tuzu ile doldurduktan sonra, genellikle tuz tamamen çözülüp daðýlýncaya kadar (veya örneðin makinenin ilk olarak hizmete alýndýðýnda örnek çalýþma uygulanýrken hazne tam olarak doldurulmadýðýnda); bu ýþýk yanar durumunda kalýr. Önemli : Tuz kutusunun kapaðýný yerine takýnýz ve saðlam biçimde sýkýnýz. A B C Bilgi: Tuz kullanmadýðýnýz takdirde, su yumuþatýcý seviyesini 0-10º F ( ilâ ) arasýnda ayarlayarak (36. sayfaya bakýnýz); tuz seviye sensörünü devreden çýkartabilirsiniz. 37 Uyarý: Temizlik tuzu kullanmasanýz dahi (suyun yumuþak olmasý veya ürünün kullanýlmasý gibi durumlarda); makinenizi hizmete alýrken tuz deposunun suyla doldurulmasý çok önemli ve þarttýr. Önemli : Tuz kutusunu doldururken tuz taþarsa; borunun paslanmasýný önlemek için tuz kristallerinin temizlenmesi veya durulama programýnýn çalýþtýrýlmasý önemle tavsiye edilir.

9 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 3: PARLATICI Önemli : Sadece bulaþýk makineleri için tasarlanmýþ parlatma ürünlerini kullanýnýz. Parlatma ürünleri tabaklarýnýzýn, bardaklarýnýzýn pýrýl-pýrýl olmasýný ve daha iyi kurumasýný saðlar. Haznenin parlatýcý ile doldurulmasý. Makineyi ilk defa hizmete alýrken, depoyu ayar kolunun üst hizasýna gelinceye kadar; parlatýcý ile doldurunuz. En az; saðlanan parlatýcýnýn tamamýný koyunuz. Hazneyi saðlam biçimde kapatýnýz (Çizim 07-08). Haznenin kapasitesi, yaklaþýk 120 ml 'dir (yaklaþýk 1 bardak). Önemli : Koyarken ürünlerden herhangi birisi taþtýðý takdirde; ürünün köpürmesini önlemek için taþan ürünü bir süngerle alýnýz. Gerekiyorsa, ayarlayýnýz. Orijinal ayar ortadadýr (orta konum: 2. referans iþareti). Birkaç yýkama iþleminden sonra leke veya yetersiz kurutma sorunu ile karþýlaþýrsanýz; ayar kolundan yararlanarak (Çizim 09) yeniden ayar yapabilirsiniz. 3. referans iþareti, ayarý yükseltir. Parlatýcý uyarý lâmbasý: Parlatýcý konulmasý gerektiði zaman, bu lâmba yanar. Ayar kolu Bilgi: Parlatýcý kullanmadýðýnýz takdirde, yumuþatýcý seviyesini 0-10º F ( ilâ ) arasýnda ayarlayarak (36. sayfaya bakýnýz); parlatýcý seviye sensörünü devreden çýkartabilirsiniz. 38

10 3/ MAKÝNEYÝ ÝLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI ADIM 4: TEMÝZLEME ÜRÜNÜ Deterjan, bulaþýklarýnýzýn temiz olmasýný saðlar. Deterjan koyma iþlemini kolaylaþtýrmak için, deterjan daðýtma haznesi üst sepetin ön tarafýna yerleþtirilmiþtir. Deterjan kutusu, bulaþýk makinelerine özgü her türlü deterjana uyumludur. Tablet Tableti dýþ bölmeye koyunuz. (Çizim 10) Toz veya sývý Toz veya sývý deterjanla doldurmak için deterjan haznesini çekiniz (Þek.11). Hazneye; az kirli bulaþýklar için asgari seviye ve çok kirli bulaþýklar için azami seviye iþaretine kadar deterjan koyunuz. Hazneyi iterek kapatýnýz. Bilgi: Bulaþýklarýnýz çok kirli ise; ön yýkamalý programlarý kullanmanýzý ve bulaþýk makinenizin deterjan haznesine 5 gr. deterjan koymanýzý tavsiye ederiz (Program Tablosuna bakýnýz). Önemli : Tüm ürünleri çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sadece bulaþýk makinesi için tasarlanmýþ ürünleri kullanýnýz. Bilgi: Bileþik yýkama ürünleri (2 si bir arada, 3 veya 4 ü bir arada gibi) kullanýyorsanýz; lütfen kullandýðýnýz ürünün ambalajýndaki talimatý dikkatle okuyunuz. Bulaþýk makineniz, bileþtirilmiþ yýkama ürünlerini kullanabilmesi için özel olarak tasarlanmýþtýr ve iþlevi; Su yumuþatma ayarlar bölümünde gösterilen þekilde düzenlenebilir. Bileþik parlatýcýsý olan bazý deterjanlar, her programda en iyi sonucu vermezler. Programýn sonunda yýkadýðýnýz malzemeler çok ýslak kalýr veya üzerlerinde kireç lekeleri görülürse; deterjan üreticisine baþvurunuz. 39

11 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI Çok önemli: Bulaþýk makinesi kullanýmý için uygun olmayan kaplar - Tahta kesme tahtalarý - Oksitlenebilir çelik veya ýsýya dayanýklý olmayan plastik kaplar - Kalay veya bakýr kaplar - Yapýþtýrma çanak/çömlek ve yapýþtýrma saplý çatal - kaþýk - býçak takýmlarý, - Aðaç, boynuz veya sedef saplý çatal - kaþýk - býçak takýmlarý, - Antika veya eliþi boyama porselen Kaþýk çatal takýmý, cam eþya veya herhangi bir kap alýrken, bulaþýk makinesinde yýkanabilir olup olmadýðýný kontrol ediniz. ALT SEPET Bulaþýklarý düzgün bir biçimde diziniz ve suyun rahatça dolaþabileceði, her noktaya püskürtülebileceði bir ortam hazýrlayýnýz. Tabaklarý, geniþ kaplarý ve tavalarý kenarlara yerleþtiriniz. Tabaklarý serpiþtirmeyiniz, üst üste koymayýnýz veya yan yana yerleþtirmeyiniz (Çizim 12). Katlanabilir tabaklýklar, büyük kaplarý yerleþtirilmesinde kolaylýk saðlar (Þek.13) (modele baðlý). Bilgi: Alt sepeti yerine yeniden yerleþtirdiðiniz zaman; rotorun dönmesine engel olmamak için hiçbir nesnenin üst sepet gösterge teline temas etmemesine çok dikkat ediniz. Bulaþýk Makinesinin Boþaltýlmasý Önce alt sepeti boþaltýnýz ve üst sepetten yýkanmýþ eþyalara su damlamasýný önleyiniz. 40

12 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI ÜST SEPET Bu sepet; özellikle þu ürünler için tasarlanmýþtýr: Bardaklar, fincanlar, küçük salata kâseleri, sosluklar, minyatür kek kalýplarý, güveç kaplarý vs. Yerden tasarruf etmek için, bulaþýklarýnýzý düzenli bir biçimde (bardaklarý, fincanlarý, kâseleri vs. birlikte koyarak) yerleþtiriniz. Fincanlar, kepçeleri vs. geriye katlanabilen desteklerin üzerine (Çizim 15) yerleþtirin. Bilgi: Bardaklar, kupalar ve kaseleri ters olarak yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk sepeti Üst sepet yüksekliðinin (modele baðlýdýr) yüksekliðinin ayarlanmasý. Alt sepete büyük tabaklarý yerleþtirmek zorunda olduðunuzda, üst sepetin yüksekliðini ayarlamanýz gerekebilir. Bu sepet dolu olduðunda dahi yapýlabilir (Þek.16) SEPET KONUMUNUN YÜKSELTÝLMESÝ Sepetin her iki tarafýný yavaþça ve yerine oturuncaya kadar yükseltiniz. SEPET KONUMUNUN ALÇALTILMASI Kilitlerinden kurtulmasý için; sepetin her iki tarafýný da yukarý kaldýrýnýz ve sonra istediðiniz alt konuma indiriniz. Önemli : Her iki tarafýn da ayný seviyede ve sepetin düz olduðundan emin olunuz. 41

13 4/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN EKÝPMANLARI ÇATAL-KAÞIK SEPETÝ Çatal - kaþýk sepeti, istenilen yerleþtirmeye izin verecek þekilde kayar. Alt sepette herhangi bir yere yerleþtirilebilir. Bu yapý, yerleþtirme iþleminin konulan malzemeye baðlý olarak çek çeþitli þekillerde yapýlmasýný mümkün kýlar (Çizim 17). Çatal-kaþýklarýnýz veya tabaklarýnýz çok büyük ise; üst sepetin yükseklik ayarý (modele baðlý olarak ayarlanmasý mümkünse) buna uygun þekilde deðiþtirlebilir. Catal-kaþýk takýmýnýzý dizi þeklinde yerleþtirmek istiyorsanýz; hareketli ýzgaralar (Çizim 18) vardýr. Yýkama ve kurutma iþleminin en iyi þekilde gerçekleþtirilebilmesi için; bu ýzgaralar kýsmen veya tamamen kullanabilirsiniz. Çatal-kaþýðýn saplarýný alta getiriniz. Önemli : Güvenlik nedeniyle (kazalarý önlemek için) býçaklarýn aðýzlarýný çatal-kaþýk sepetinin alt tarafýna gelecek þekilde yerleþtirmenizi önemle tavsiye ederiz. Uzun aðýzlý býçaklar ve diðer keskin mutfak gereçleri; üst sepete düz olarak yerleþtirilmelidirler. Boynuz saplý çatal, kaþýk ve býçaklarý; bulaþýk makinenizde yýkamaktan kaçýnýnýz. Sepete koyarken (ayýrma ýzgaralarýndan yararlanarak); gümüþ eþyalarýnýzý diðer metallerden ayýrýnýz. 42

14 5/ BULAÞIK MAKÝNENÝZÝN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Kapak doðru kapanmamýþtýr Kapak açýk kaldýðý veya doðru kapatýlmadýðý zaman lamba yanýp söner. Program eriþimi kilitli Program çalýþýrken; program deðiþiklikleri seçici birim tarafýndan otomatik olarak engellenir. Program sona erdiðinde veya iptal edildiðinde, kilit yine otomatik olarak açýlýr. lâmba sürekli yanýyor. Taþma önleyici sistem Makinenin alt haznesinde su seviyesi anormal bir yüksekliðe eriþtiði zaman; bu sistem otomatik olarak devreye girer ve tahliye pompasýný çalýþtýrýr. Kaçak önleyici sistem Cihazýn alt tarafýnda su kaçaðý tespit edildiði takdirde, sistem su beslemesini kapatýr. Uyarý lâmbasý Program hatasý veya bir olay meydana geldiði zaman yanar (Lütfen Çalýþýrken anormallik görülürse bölümüne bakýn). Hatýrlatma: Kilidi açmak için; Start/Cancel (Çalýþtýrma/Ýptal) düðmesine üç saniye süreyle basýnýz. 43

15 6/ YIKAMA PROGRAMLARI PROGRAM TABLOSU Kap tipleri: Porselenler, tavalar, çatalkaþýk-býçaklar, cam eþyalar vs. Miktar, tip ve yemek kalýntýsý miktarý Dayanýklý Çok kirli büyük bulaþýklar ve tavalar ile fýrýn artýklarý, katýlaþmýþ yað, erimiþ peynir veya sos vs. bulunan bulaþýklar. Karýþýk Normal kirli; yapýþkan kir ve donmuþ yað artýklarýnýn daha az olduðu bulaþýklar. Karýþýk Kýsa 60 dakikalýk yýkama programý, sýnýrlý ölçüde kirli artýklar içeren günlük bulaþýklarýn yýkanmasý için özellikle hazýrlanmýþtýr. Karýþýk Kir miktarý otomatik algýlama iþlevi. En iyi sonuçlarýn alýnmasýný ve enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilmesini saðlar. Programlar Program sýrasý Sýcak ön yýkama Pre-wash Pre-wash 70 C de yýkama 65 C de yýkama 60 C de yýkama 55/65 C de yýkama Durulama Durulama Durulama Durulama Sýcak durulama Sýcak durulama Sýcak durulama Sýcak durulama Sadece gösterge olarak: Dakika cinsinden süre Su (lt) Enerji (Kwh) Kurutma buðuyla ,7 Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla , , ,3-1,5 Bu üç deðer, ayrý ürünlerle (deterjan, tuz, parlatýcý) normal koþullarda kullanmaya karþýlýktýr. Deðerler; makinenin yüküne, sýcaklýða, kullandýðýnýz bileþik temizlik ürünlerine, suyun sertliðine besleme voltajýna baðlý olarak deðiþebilir. 44

16 6/ YIKAMA PROGRAMLARI Karýþýk Karýþýk Karýþýk Karýþýk Boþ Normal program, Normal kirli; yapýþkan kir ve donmuþ yað artýklarýnýn daha az olduðu bulaþýklar içindir. Enerjiden tasarruf saðladýðý için, program daha uzun sürer. Normal program Düþük sýcaklýkta, ekonomik ve özellikle kompaktenzim deterjanlar kullanýrken uygun olan bir programdýr. Çok kýsa program Özellikle donmuþ yað, kurumuþ artýk bulunmayan az sayýdaki günlük bulaþýklarýn yýkanmasý için hazýrlanmýþ olan 30 dakikalýk bir programdýr. Ön yýkama Çok kýsa bir yýkama çevrimidir (deterjan kullanýlmaz); ertesi gün veya bir sonraki gün yýkanmak üzere makinenize konulmuþ olan bulaþýklarýn çalkalanmasý ya da nemli tutulmasý için kullanýlýr. Özgün bakým programýna; AUTOCLEAN (OTOMATÝK TEMÝZLÝK) düðmesine basýlarak ulaþýlýr. Makinenizi tamamen boþaltýnýz ve filtredeki artýklarý tamamen temizleyiniz. AUTOCLEAN Ön yýkama 55 C de yýkama 50 C de yýkama 45 C de yýkama Durulama Durulama Durulama Sýcak durulama Sýcak durulama 60ºC de sýcak durulama Kurutma buðuyla Kurutma buðuyla Fan yardýmsýz kýsa kurutma programý Soðuk ön yýkama Makinenizin evyesindeki donmuþ yað ve kir artýklarýnýn temizlenmesi veriminin korunmasýna ve kullanma ömrünün uzamasýný saðlar. En iyi sonuçlarýn alýnabilmesi için bulaþýk makineniz ile ürün haznesine uygun olan toz veya tablet temizlik maddelerini kullanýnýz , , ,8 15 4,5 0, ,9 45

17 7/ PROGRAMLAMA G A D E F B C Bilgi: Yýkanan eþyanýn tipine, miktarýna ve kir derecesine göre ihtiyacýnýz olan programý seçmek için; önceki sayfalarda yer alan Program Tablosu na bakýnýz. Programýn hemen baþlatýlmasý Ýstediðiniz programý seçmek için; program seçme düðmesini B çeviriniz. Programýn baþlamasý için, Start (Baþlat) düðmesine C basýnýz. Kilitli gösterge lâmbasý yanar. Kalan Süre lambasý E yanar ve ekran, programýn tamamlanmasý için kalan süreyi size bildirir. Program ilerledikçe, geriye kalan süre azalýr. Programýn kalan süresi. Program sonu Hatýrlatma: Kapaktaki elektrik güvenlik sistemi, kapak açýlýp/kapatýlýrken lâmbalarýn kýsa süre yanýp-sönmesine yol açabilir. Bu olay, makinenin çalýþmasýný hiçbir biçimde etkilemez. Gerekiyorsa ve özellikle su yumuþatýcýnýn sýfýrlandýðý durumlardan sonra; program üç dakikalýk reçine giderme iþlemiyle baþlayabilir. Bu, sessiz bir çalýþmadýr. 46

18 7/ PROGRAMLAMA Program baþlamasýnýn ertelenmesi 12 saate kadar geciktirilmiþ baþlatmayý seçmek için, düðmeye gereken þekilde basýnýz. Start (baþlat) düðmesine basarak iþlemi onaylayýnýz. Kilitli gösterge lâmbasý yanar. Program baþlayýncaya kadar kalan süre, saat cinsinden geri sayýmla ekranda gösterilir. 2H Geciktirilmiþ baþlatma için bekleniyor. Geciktirilmiþ baþlatma için bekleniyor. Programýn kalan süresi. Program sonu OTOMATÝK TEMÝZLEME SEÇENEÐÝ OTOMATÝK TEMÝZLEME PROGRAMI Bulaþýk makineniz boþ olduðu kullanýlan özel bir bakým programýdýr. OTOMATÝK TEMÝZLEME düðmesine basýnýz. Ekranda, programýn kalan süresi gösterilir. Start (baþlat) C düðmesine basarak iþlemi onaylayýnýz. Program baþlar. Kilitli lâmbasý yanar. F Bilgi: Bu programý düzenli aralýklarla, her üç ayda bir çalýþtýrarak; (varsa) biriken artýklarý gideriniz. Özel bulaþýk makinesi temizleme ürünlerini kullanýnýz. Bir programýn iptal edilmesi Baþlatma/Ýptal basýnýz. C tuþuna iki saniye süreyle 47

19 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ ARTIK FÝLTRELERÝNÝN TEMÝZLENMESÝ Filtre sistemi birçok bileþen içermektedir: u A - Artýk filtre. B C -Büyük ana filtre -Mikro filtre. A B C Filtreler tüpün ortasýnda yer almaktadýr ve optimum yýkama sonuçlarý için Ýki parçalý artýk filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. v Ýþlemler: u Filtreleri çýkartmadan önce; büyük ana filtre B üzerindeki kirleri bir süngerle toplayýnýz ve atýklarýn su püskürtme kollarýna kaçmasýný önleyiniz. Rotoru, sepette gösterilen duruma getiriniz. (Çizim 19) v Atýk filtresini çeyrek tur gevþetiniz ve sonra filtreyi A çýkartýnýz. Ana filtreyi B çýkartýnýz. x Mikro filtreyi C çýkartýnýz. x B A C y Tüm filtreleri ( A, B ve C ) akar suda dikkatle temizleyiniz. (Çizim 20) y Tekrar takýlmasý: Çýkartma iþlemini ters sýra ile uygulayarak C ile B filtreleri ve sonra A filtreyi yerlerine takýnýz. A B C Önemli : Atýk filtresini yerine tamamen oturtarak ve çeyrek tur çevirerek kilitlemeyi unutmayýnýz. 48

20 8/ CÝHAZINIZIN TEMÝZLENMESÝ Düzenli aralýklarla Her 3 veya 4 ayda bir; varsa artýklarý temizleyiniz, makineye hiçbir nesne koymadan ve özel olarak bulaþýk makinelerinin kendi temizliði için hazýrlanmýþ ürünleri kullanarak, özel OTOMATÝK TEMÝZLEME bakým programýný çalýþtýrýnýz. Önemli : Bu tür ürünleri, çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden kesinlikle uzak tutunuz. OTOMATÝK TEMÝZLÝK: Bulaþýk makineniz boþ olduðu zaman kullanýlan özel bir bakým programýdýr. OTOMATÝK TEMÝZLEME düðmesine basýnýz. Ekranda, programýn ne kadar sürede sona ereceði gösterilir. Start (baþlat) düðmesine basarak iþlemi onaylayýnýz. Program baþlar. Uzun süreli bekleme Uzun süre kullanmayacaðýnýz zaman; bulaþýk makinenizini fiþini prizden çýkartýnýz, musluðu kapatýnýz ve içini tamamehn temizleyiniz. Muhtemel donma olaylarýndan makinenizi koruruyunuz. Bilgi: Aþýndýrýcý temizlik tozlarý, bulaþýk telleri ve alkol ya da tiner esaslý ürünleri kullanmayýnýz. Bir bez veya sünger kullanýnýz. Evinizi taþýyorsanýz, herhangi bir su kaçaðýný kontrol etmek için ilk iþlem olarak önce nemlendirme programýný çalýþtýrýnýz. Cihazýnýzý temizleyiniz ve güvenli bir þekilde muhafaza ediniz. Cihazýnýzý iyi çalýþýr durumda tutmak için; Clearit ev ürünlerini kullanmanýzý önemle tavsiye ederiz. Genel kullanma koþullarý için profeyonel deneyim Mutfak eþyalarýnýzý ve takýmlarýnýzý en iyi koþullarda muhafaza etmenizi saðlayan Clearit size profesyonel günlük çözümler sunar. Bu ününleri bilinen perakende satýþ maðazalarýnda, ürün dizini ve tüketim maddeleri ile birlikte bulabilirsiniz. 49

21 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ ARIZALARIN ÖZETÝ LED(ler) in yanýp-sönmesi ekransýz modeller için LED(ler) in yanýp-sönmesi d01: Su besleme arýzasý (musluk) d07: Taþma / kaçak arýzasý d02: Boþaltma hatasý d08: Su püskürtme/daðýtým hatasý d03: Isýtma hatasý d04: Sýcaklýk hatasý d05: Arýza - motor yükü düþük d11: Basýnç sensör arýzasý d12: Doldurma arýzasý (su giriþ algýlama sistemi) d13: Aþýrý ýsýnma arýzasý d06: Arýza - motor yükü yüksek d14: Pompa doldurma arýzasý ÝLK DEFA HÝZMETE ALIRKEN Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Kapý açýldýðýnda þiddetli olarak aþaðý düþüyor (entegre model) - Kapý yaylarý sepetin aðýrlýðýný kompanse edecek kadar gergin deðildir. - Makinenin ön tarafýndaki ayaklarýn taban kýsmýnda bulunan ayar vidalarýný sýkýnýz. Kapý açýk olduðunda düz deðil veya çok çabuk geri dönüyor (entegre modeller) - Kapý yaylarý aþýrý gergindir. - Tahta panel yok - Makinenin ön tarafýndaki ayaklarýn taban kýsmýnda bulunan ayar vidalarýný gevþetiniz. - Cihazýn üzerine bir tahta panel (geçici bir sunta panel) koyarak yaylarý ayarlayýnýz. Kapý kapandýðýnda takýlýyor. Üst sepet üst pozisyonda durmuyor. Makine altýnda, çevresinde su sýzýntýsý (sýzýntýnýn yerini belirlemek için makineyi kaldýrýnýz.) Kapýda su sýzýntýsý (az) - Makine düz deðil - Makine tüpün ortasýna yerleþtirilmemiþtir. - Baþarýsýz tutma (sepet yukarý çok hýzlý çekilmiþtir.) - Muslukta sýzýntý - Makinede sýzýntý (Cf. Arýza tablosu d07). - Cihaz dengesiz veya zemin eðri - Kapak, kabini ortalamamaktadýr 50 - Arka ayaklarý ayarlayýnýz. - Arka ayaðý ayarlayarak, yeniden ortalayýnýz (merkezleyiniz). - Ayar iþlemine (talimata bakýnýz), önce birisini ve sonra diðerini çevirerek devam ediniz. - Contanýn mevcut olduðundan ve somunu sýkýþtýrdýðýndan emin olunuz. - Su musluðunu kapatýn ve Yetkili Servisi arayýn. - Arka ayaklarý ayarlayýnýz. - Arka ayaðý ayarlayarak, yeniden ortalayýnýz (merkezleyiniz).

22 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ GÖSTERGE LAMBALARI Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Tuz lambasý sönmüyor. - Haznede tuz yoktur veya çok az tuz vardýr. Lambalar bir diðerinden sonra yanýyor. Lamba yanýp sönüyor ve program baþlamýyor. - Yanlýþ programlama - Program seçici yanlýþ yerleþtirilmiþtir (iki týrnaðýn arasýna). PROGRAMLAMA ÝLE ÝLGÝLÝ, EKRAN - Hazneyi doldurunuz ve çevrim bitene kadar bekleyiniz. Su tuza ihtiyaç duymayacak kadar yumuþaksa, tuz lambasý devamlý yanacaktýr. - Baþlatma düðmesini 3 saniye basýlý tutarak mevcut programý iptal ediniz ve yeniden programlayýnýz. - Program seçiciyi yeniden yerleþtiriniz. Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Çevrimler çok uzun sürüyor. - Enerji tasarruflu programlar, daha düþük ýsýlar ve kurutma sýcaklýklarý ile iþlem yaptýklarý için çalkalama ile kurutma süreleri daha uzun olduðu için, daha çok zaman alýrlar. - Ne kadar zaman aldýðý ve ne zaman sona erdiði önemli olmayacaðý için; bu programlarýn gece kullanýlmasý tercih edilmelidir. Cihaz sigortayý attýrýyor. Cihaz çalýþmýyor. - Bütün makinelerin ayný anda çalýþmasýndan kaynaklanan amper düþüklüðü. - Makinede dahili arýza - Prizde besleme akýmý yok. - Musluk kapalý. (Cf. Arýza tablosu d01). - Su hortumu katlanmýþ.. - Seçme hatasý var veya program bloke olmuþ. - Baþlatma düðmesine çok uzun süre (2 dan uzun). - Makine güvenlik (kaçak önleme) modundadýr. (Cf. Arýza tablosu d07) Prizdeki amper deðerini (en az 10 Amper) ve saat kapasitesini kontrol ediniz. - Bir teknisyen çaðýrýnýz. - Priz ve sigortayý kontrol ediniz. - Musluðun açýk olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Hortumun TAMAM olup olmadýðýný kontrol ediniz. - Düðmeyi 3 basýlý tutarak ve yeniden programlayarak iptal ediniz. - Programý baþlatmak için sadece kýsa süre Start (Baþlat) düðmesine basýnýz. - Bir teknisyen çaðýrýnýz.

23 9/ ÇALIÞIRKEN ANORMAL DURUMLARLA KARÞILAÞIRSANIZ Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Makine tekrar çalýþmýyor. - Yýkama sürecinde kapak açýlmýþtýr. Makine su boþaltmýyor. (Cf. Arýza tablosu d02). HATALI YIKAMA - Evyenin U dirseðindeki kapak çýkarýlmamýþ olabilir. - Boþaltma hortumu katlanmýþ olabilir. - Filtreler tamamen týkanmýþ olabilir. - Pompa týkanmýþ/arýzalanmýþ olabilir. - Çevrimin sona erinceye kadar devam etmesi için; gecikme süresinin tamamlanmasýný bekleyiniz (makinenin içindeki sistemler kumanda eder). - Koruyucu kapaðý çýkarýnýz. - Makinenin arkasýnda hortumun doðru çalýþtýðýný kontrol ediniz. - Filtreleri çýkarýp, onu ve boþaltma boþluðunu temizleyiniz - Ön yýkama programý çalýþtýrýnýz. Hata devam ederse, Yetkili servisi çaðýrýnýz. Problem Olasý Nedenler Ne yapýlmalý? Bardaklarda yemek, leke, kum taneciði izleri Yað lekeleri - Yýkama kötü düzenlenmiþ olabilir. (birbirini örten kaplar, büyük parçalar, yanyana veya üstüste kaplar) - Üst pervane, kaþýk, býçak takýmý, tabaklar nedeniyle bloke olmuþ olabilir. - Filtre sýký baðlanmamýþ olabilir ve yýkama esnasýnda yukarý kalkýyor olabilir. - Mikro filtre süzgeçleri týkanmýþ olabilir. - Rotorda bir veya iki delik týkanmýþtýr. - Deterjan yetersizdir veya deterjan kalitesi düþüktür. - Uygun olmayan program (sýcaklýk çok düþük, yeterince uzun deðil) - Bulaþýklarý düzgün yerleþtiriniz. Bulaþýklarý tiplerine göre en doðru þekilde ve doðru alanlara yerleþtiriniz (talimata bakýnýz). - Rotorun serbest dönüpdönmediðini (gösterge teli) kontrol ediniz. Gerekiyorsa, sepetin konumunu yükseltiniz. - Filtre yüzeylerini ve filtrelerin yerlerine kilitlenmiþ olup olmadýðýný. kontrol ediniz (yerine tamamen oturtunuz, saða doðru çeviriniz). - Bütün filtreleri (ayda bir) çýkartýnýz ve mikro filtre süzgeci dahil olmak üzere (ýlýk suda) ýlýk suda yýkayýnýz. - Kolu çeyrek tur çevirerek rotoru çýkartýnýz ve musluk altýnda (bol suyla) yýkayýnýz (deliklere hasar vereceði için, hiçbir alet kullanmayýnýz). Rotoru yerine takýnýz. - Deterjanýn miktarýný arttýrýnýz, farklý deterjan kullanýnýz. - Daha yüksek sýcaklýkta bir program seçiniz. 52

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

D 6001 E 10 11 Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi

D 6001 E 10 11 Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama tuþu Programýn deðiþtirilmesi Baþla / Dur / Ýptal Tuþu Programýn iptal edilmesi Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti D 600 E 2 3 6 6 2 3 Parlatýcý Tuz Baþla / Dur / Alteratif Ýptal Yýkama Yýkama Durulama Kurutma Bitti 2 3 Ö Yýkama 30 Dakika 3 C Hassas

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı