Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Cihaza Bakýþ...4 Kumanda Paneli....5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...16 Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý...16 Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...18 Kapaðýn Kapatýlmasý...18 Su Yumuþatma Sistemi...19 Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý...20 Programlanan Su Sertliðinin Kontrolü...21 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...22 Tuz Eksik-Göstergesi...23 Parlatýcý...24 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...24 Parlatýcý Eksik Göstergesi...25 Parlatýcý Dozunun Ayarý...26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...27 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...29 Fincan Rafý (Modele göre) Üst Sepet Ayarý...30 Alt Sepet...31 Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)...33 Kullaným...34 Deterjan...34 Deterjan Doldurulmasý...35 Çalýþtýrma...36 Program Seçimi...36 Programýn Baþlatýlmasý...36 Standby

3 Ýçindekiler Program Sonu...37 Cihazýn Kapatýlmasý...37 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý...37 Programýn Durdurulmasý...38 Programýn Deðiþtirilmesi...38 Ýlave Fonksiyonlar...39 Sesli Sinyal Fabrika Ayarý...40 Temizlik ve Bakým...41 Yýkama kabininin temizliði...41 Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði...41 Cihazýn kumanda paneli ve ön yüzünün temizliði...42 Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...45 Arýzalarda Yardým Teknik Arýzalar...46 Su Giriþ / Çýkýþýnda Hata...48 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler...49 Sesler...50 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi...54 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...54 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...55 Program Tablosu...56 Müþteri Hizmetleri...60 Tamirler...60 Program Güncelleme(Update)...60 Test Enstitüsü Ýçin...60 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...61 Elektrik Baðlantýsý...62 Su Baðlantýsý...63 Miele Su Koruma Sistemi...63 Su Giriþi...63 Su Çýkýþý...64 Teknik Veriler

4 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ Üst Fýskiye Kolu (görülmez) Çatal-Kaþýk-Çekmecesi (modele göre) Üst Sepet Orta Fýskiye Kolu Kurutma Hava Giriþi (modele göre) Alt Fýskiye Kolu Süzgeç Sistemi Tip Etiketi Parlatýcý Haznesi Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi Tuz Haznesi 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Kontrol-/Eksik Göstergeleri Program Seçimi Program-Tuþu Kontrol Göstergeli Tuþu (Açma-Tuþu) Tuþu (Kapama-Tuþu) Sembollerin ayrýntýlý açýklamalarýný ait olduklarý bölümlerde bulacaksýnýz. Sembol-Tablosu Açma Kapama Program-Tuþu Kontrol Iþýklarý / Su Giriþi/Çýkýþý Parlatýcý Tuz Programlar Auto C Otomatik C 40 C Hýzlý 40 C 50 C Hafif 50 C Enerji Tasarrufu 75 C Yoðun 75 C Ön Yýkama Bu kullanma kýlavuzunda farklý yükseklikteki birçok bulaþýk makinesi modelini bulabilirsiniz. Bu farklý bulaþýk makinesi modelleri þu þekilde isimlendirilmiþtir: normal = 80,5cm yüksekliðinde (ankastre) veya 84,5 cm yüksekliðinde (Solo) bulaþýk makinesi XXL = 84,5 cm yüksekliðinde bulaþýk makinesi. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Bulaþýk makinesini kurmadan ve çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin! Kullaným Kurallarý Bu bulaþýk makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu bulaþýk makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bulaþýk makinesini sadece evde bulaþýklarýn yýkanmasý amacýyla kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler yanlarýnda onlarý kontrol edebilecek ve bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþiler olmadan cihazý kullanamazlar. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Bulaþýk makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn makine ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Bu sýrada çocuklar saklanmak amacýyla bulaþýk makinesinin içine girip kilitli kalmalarý tehlikesi de vardýr! Çocuklarýn deterjanla temasýný engelleyin! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralara sebep olabilir veya boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidin. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Bulaþýk makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Bulaþýk makinesi ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Makine kurulduktan sonra fiþinin her zaman kolayca çýkarýlabilmesi için prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý lazýmdýr. Bulaþýk makinesi baþka bir elektrikli cihazýn fiþini kapatmamalýdýr, makinenin niþ içindeki fiþe baský yapmasý sonucunda aþýrý ýsýnma meydana gelebilir (yangýn tehlikesi). Bulaþýk makinesi bir ocak altýna yerleþtirilmemelidir. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "mutfakta kullanýlmayan" ýsý yayan baþka bir cihazýn doðrudan yanýna monte edilmemelidir (örneðin ýsýtma amaçlý bir cihazýn yanýna). Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten ve kapak yayý ayarlandýktan sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Lütfen evinizin frekans, voltaj ve sigorta deðerlerini tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý uygun olmayan çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu bulaþýk makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Bulaþýk makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye sokabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir valf vardýr. Bu parçayý suya sokmayýn. Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar bulunur. Bu nedenle hortum kýsaltýlmamalýdýr. Makinede bulunan Waterproof sistemi(su kontrol sistemi) sayesinde aþaðýda yazýlý durumlarda suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, parçalar zarar gördüðünde deðiþtirilerek makinenin çalýþabilirliðinin saðlanmasý, uzun süre evde bulunulmayacaksa su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Fakat cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmemesi gerekir. Hasarlý bir bulaþýk makinesi güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Hasarlý bir makineyi derhal kapatýn ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haver verin. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki verdiði servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Bulaþýk makinesinin bakým iþleri yapýlacaðý zaman cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýn (bulaþýk makinesinin kapatýn ve fiþini prizden çekin). Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele merkez servis tarafýndan yapýlabilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kurulma Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. Montajdan önce ve montaj sýrasýnda dikkatli olun. Bazý metal parçalar elinizi kesebilir veya yaralayabilir. Koruyucu bir eldiven kullanýn. Bulaþýk makinesinin kusursuz çalýþabilmesi için yerine düzgün yerleþtirilmesi gerekir. Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. Eðer solo bir cihazý tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Kapak yaylarý her iki tarafta birden ayarlanmalýdýr. Kapak yarým açýldýðýnda (yaklaþýk 45 açý) ve býrakýldýðýnda bu pozisyonda kalýyorsa doðru ayarlanmýþ demektir. Kapak birden aþaðýya düþmemelidir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yýkama kabini içine çözücü maddeler koymayýn. Patlama tehlikesi! Toz deterjanlar burnunuza ve nefes borunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýn! Burnunuzda ve boðazýnýzda yaralara neden olabilir. Eðer deterjan boðazýnýza kaçmýþ veya yutmuþ iseniz hemen bir doktora gidin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn. Açýk kapak üzerine çýkmayýn veya oturmayýn. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Kendiniz yaralanabilir veya makine zarar görebilir. Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Elde yýkama deterjaný kullanmayýn! Sanayi veya endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýn, makine bozulabilir veya kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (örn.: patlama tehlikesi gibi). 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Çatal-kaþýk-býçak sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçaklarýn uçlarý aþaðýya gelecek þekilde koyun. Sivri uçlar yukarý doðru durursa yaralanma tehlikesi olabilir. Fakat çatal-býçak ve kaþýklarýn tutacaklarý aþaðýya doðru yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler. Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-kaþýk-býçaklarý yýkamayýn. Bunlar ýsýnýn etkisiyle deforme olabilir. Ýlave fonksiyonlardan gecikmeli baþlatmayý seçmek isterseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýr kalýr ve yýkama iþlemi iyi sonuç vermez. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz ve/veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Bulaþýk Makinesinin Kaldýrýlmasý Çocuklarýn oynarken saklanmak amacýyla makine içine girip kendilerini kitlememeleri (havasýz kalarak boðulma tehlikesi) için cihazýn kapak kilidini kullanýlmaz duruma getirin. Kapak kilidinin mandalýný yerinden sökün veya bozun. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 15

16 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Malzeme türleri þöyledir: Dýþ Ambalaj %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak: Polietilen streç folyo Polipropilen plastik bantlar Ýç Ambalaj: Esnek klorsuz ve florsuz polistrol Taban, tavan ve koruyucu çýtalar iþlenmemiþ doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler çevre koruma açýsýndan yararlý olacaktýr. 16

17 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: Bulaþýk makinesini sýcak su tesisatýna baðlayabilirsiniz. Sýcak su baðlantýsýnýn enerji tasarrufu saðlayan güneþ enerjisi gibi bir sisteme yapýlmasý özellikle daha uygun olacaktýr. Elektrikle ýsýtýlan sistemlerde baðlantýyý soðuk su tesisatýna yapmanýzý tavsiye ederiz. Bulaþýk sepetlerinin kapasitelerini aþmadan tamamýný kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre bir program seçiniz. Enerji tasarrufundan faydalanmak için "Enerji tasarrufu" programýný seçiniz. Bu program normal kirli bulaþýklarýn enerji ve su tüketiminde tassaruflu olmasý açýsýndan çok randýmanlýdýr. Deterjan üreticisinin doz önerilerini dikkate alýnýz. Bulaþýk sepetleri yarý dolu olduðunda toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 ölçüde azaltýnýz. 17

18 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Kapaðýn Kapatýlmasý Sepetleri içeri doðru sürünüz. Kapaðý dayanma noktasýna kadar bastýrýnýz. Kapaðý açmak için kulpu kendinize doðru çekiniz. Kapaðý bulaþýk makinesi çalýþtýðý sýrada açarsanýz, yýkama otomatik olarak duracaktýr. 18

19 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sistemi Bulaþýklarýn kusursuz yýkanabilmesi için yumuþak suya (kireçsiz) ihtiyaç vardýr. Suyun sert olmasý durumunda bulaþýklarda ve makinenin içinde beyaz lekeler oluþur. Bu yüzden su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) ölçüsünden yüksek olan sularýn yumuþatýlmasý gerekmektedir. Bu iþlem makinenin içinde bulunan su yumuþatma sistemi sayesinde otomatik olarak yerine getirilir. Su yumuþatma sisteminin çalýþabilmesi için hazneye tuz koymak gerekir. Yýkama sonuçlarýnýn tatmin edici olmasý için 3'ü 1-yerde yýkama tabletinde dahi tuz eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bulaþýk makinenizin tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmasý gerekir. Ýlgili su daðýtým kurumundan semtinizin su sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olamayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Suyunuzun sertlik derecesini bilmeniz yetkili servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. Bu nedenle su sertlik derecesini kaydediniz: Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi d (2,2-2,7 mmol/l) dereceye programlanmýþtýr. Eðer bu sizin evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa bundan sonrasýný okumanýza gerek yoktur. Fakat su sertlik dereceniz bu ayardan farklý ise, o zaman kumanda panelinde bulunan tuþlarla su sertlik derecesini programlamanýz gerekir. d 19

20 Ýlk Kullaným Su Yumuþatma Sisteminin Programlanmasý Programlama sýrasýnda her tuþa basýlmasýnda baþka bir kontrol göstergesi yanýp söner ve yanar. Fakat programlamada sadece aþaðýda belirtilen kumanda adýmlarýndaki kontrol göstergeleri önemlidir. Bulaþýk makinesini tuþuna basarak kapattýðýnýzda programlamayý sorunsuz olarak durdurabilir ve yeniden baþtan baþlayabilirsiniz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Altta saðdaki program göstergesi yanýncaya kadar tuþuna en az dört saniye kadar basýnýz. Eðer bu gerçekleþmezse, iþleme baþtan baþlayýnýz. Ýki defa tuþuna basýnýz. / kontrol göstergesi 2-defa deðiþimli olarak yanýp söner ve sað üstteki program göstergesi aralýklarla 4-defa kýsa yanýp söner (fabrika ayarý). / kontrol göstergesi yanýncaya kadar tuþuna (en az bir saniye) basýnýz. Ayarlanan deðer sað üstteki program göstergesinin yanýp sönme ritmi ()flaþ sayýsý) ile belli edilir (tabloya bakýnýz). d mmol/l f Flaþ- Sayýsý 1-4 0,2-0, kere kýsa 5-7 0,9-1, kere kýsa ,4-2, kere kýsa ,2-2, kere kýsa ,9-3, kere kýsa ,8-4, kere kýsa ,7-5, kere kýsa ,6-6, kere kýsa ,7-8, kere kýsa ,3-12, kere uzun Evinizin su sertlik derecesine uygun flaþ sayýsýný tuþuna kýsa bir basýþla seçiniz. Her tuþa basmada bir kademe ileri gidilir. En üst dereceden sonra tekrar baþa dönülür. Örnek: Su sertlik derecesi 22 d. Sað üstteki program göstergesi aralýklarla 6-kere kýsa yanýp söner. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 20

21 Ýlk Kullaným Programlanan Su Sertliðinin Kontrolü Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Sað alttaki program göstergesi yanýncaya kadar tuþunu en az 4 saniye basýlý tutunuz. Ýki defa tuþuna basýnýz. Sað üst program göstergesi ayarlanan su sertlik derecesine uygun sayýda yanýp söner (tabloya bakýnýz). Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 21

22 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 2 lt. su, yakl. 2 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Önemli! Bulaþýk makinesinin tuz haznesine ilk defa tuz doldurulacaðý zaman tuzun çözülebilmesi için hazneye yaklaþýk 2 litre su koyunuz. Makine çalýþtýrýldýktan sonra tuz haznesinde her zaman yeterli su bulunacaktýr. Her bulaþýk makinesi fabrikada kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Bulaþýklarýn çok iyi yýkanabilmesi ve su yumuþatma iþleminin sürekli saðlanabilmesi için çok fonksiyonlu yýkama tabletlerinde bile makineye tuz ilave ediniz. Tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verecektir. Sadece özel, büyük taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuzlarda suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. Suyunuzun sertlik derecesi sürekli 4 d (= 0,7 mmol/l) altýnda ise hazneye tuz koymanýza gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinesini suyunuzun sertlik derecesine göre programlamak gerekir. 22

23 Ýlk Kullaným Alt sepeti yýkama bölümünden dýþarý alýnýz ve tuz haznesinin kapaðýný açýnýz. Bu kapaðýn her açýlýþýnda dýþarý biraz su çýkacaktýr. Kapak sadece tuz doldurmak için açýlmalýdýr. Tuz haznesine önce yaklaþýk 2 litre su koyunuz. Tuz Eksik-Göstergesi Bir programýn sonunda kontrol göeterge ýþýðý yandýðýnda tuz ilave ediniz. Tuz koyduðunuz halde bu lamba kýsa bir süre daha yanabilir. Tuz yoðunluðu belli bir seviyeye ulaþtýktan sonra lamba sönecektir. Bulaþýk makinenizi 4 d (= 0,7 mmol/l) altýnda bir su sertlik derecesine ayarlamýþ iseniz, tuz eksik göstergesi kapalýdýr. Tuzun incelmesi ve dýþarý atýlabilmesi için hemen bulaþýksýz olarak "Hýzlý" programýný baþlatýnýz ("Turbo" fonksiyonunu seçmeyiniz). Kapaðý açtýktan sonra haznenin aðzýna huniyi yerleþtiriniz ve doluncaya kadar tuz koyunuz. Bu hazne tuzun cinsine göre 2 kg. kadar tuz alýr. Dökülen tuzlarý temizleyiniz ve daha sonra kapaðý yerine sýkýca vidalayýnýz. Tuzun incelmesi ve dýþarý atýlabilmesi için hemen bulaþýksýz olarak "Hýzlý" programýný baþlatýnýz ("Turbo" fonksiyonunu seçmeyiniz). 23

24 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr. Parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli sirke veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr. Asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 24

25 Ýlk Kullaným Parlatýcý Eksik Göstergesi kontrol lambasý yandýðýnda, haznede ancak 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý kaldý demektir. Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. 25

26 Ýlk Kullaným Parlatýcý Dozunun Ayarý Bulaþýklarýn en iyi þekilde yýkanabilmesi için parlatýcý dozunu ayarlayabilirsiniz. Parlatýcý dozunu kademelerle yaklaþýk 0-6 ml arasý ayarlayabilirsiniz. Fabrika çýkýþýnda bulaþýk makinesindeki parlatýcý dozu ayarý yaklaþýk 3 ml olarak ayarlanmýþtýr. Bu ayar bir öneridir. Eðer bulaþýklarda yýkandýktan sonra lekeler görülüyorsa: daha yüksek bir parlatýcý dozu ayarlayýnýz. Bulaþýklarda puslanma veya izler kalýyorsa: Parlatýcý dozunu azaltýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Bu arada tuþunu sað alttaki program gösterge ýþýðý yanýncaya kadar en az dört saniye basýlý tutunuz. Eðer bu durum gerçekleþmezse, iþlemi yeni baþtan deneyiniz. Üç defa tuþuna basýnýz. / kontrol gösterge ýþýðý 3-defa kýsa aralýklarla yanýp söner. Sað üstteki program göstergesi kýsa aralýklarla 3-defa yanýp söner. Parlatýcý dozu olarak 3 ml ayarlanmýþtýr (fabrika ayarý). Ayarlanan deðer sað üst program göstergesinin flaþ sayýsýndan anlaþýlabilir (Tabloya bakýnýz). Parlatýcý Miktarý ml Flaþ sayýsý kere 2 2-kere 3 3-kere 4 4-kere 5 5-kere 6 6-kere / kontrol gösterge ýþýðý yanýncaya kadar tuþuna (en az bir saniye) basýnýz. Ýstediðiniz doz miktarýna uygun deðeri tuþuna basarak seçiniz. Her tuþa basýldýðýnda bir kademe ileri gidilecektir. Programlanan parlatýcý dozu miktarý hemen hafýzaya alýnýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur! Üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 27

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir. Aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr. Fincan Rafý (Modele göre) Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Bardaklarýn saðlam durabilmeleri rafa dayayabilirsiniz. Fincan rafýný aþaðýya katlayýnýz ve bardaklarý buraya dayayýnýz. Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete derin olmayan bir tencere veya sahan da yerleþtirebilirsiniz. Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla üç farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Suyun daha rahat akýp gidebilmesi için üst sepeti hafif eðimli bir þekilde makineye sürebilirsiniz. Bu arada sepetin yýkama alanýna rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. Üst sepeti çekip çýkartýnýz. Üst sepetin yerleþme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepetlere yerleþtirebilirsiniz. Çatal-kaþýk çekmeceli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt Çatal-kaþýk sepetli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarý kaldýrmak için: Sepeti yukarý çekiniz ve yerine oturtunuz. Üst sepeti aþaðýya takmak için : Sepetin yanlarýndaki mandalý yukarý doðru çekiniz. Ýstediðiniz pozisyonu ayarlayýnýz ve mandallarý tekrar yerine býrakýnýz. Üst Tabak- cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt

31 Alt Sepet Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca bardak, fincan, fincan tabaðý, küçük tabak gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çok Kirli Bulaþýklar Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Çok büyük tabaklarý alt sepetin ortasýna yerleþtiriniz. Tabaklarý eðimli yerleþtirirseniz, 35 cm çapa kadar tabak dizebilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi 31

32 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! 32

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı