SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES"

Transkript

1 SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY Zuhal Yetkin AY Ye&im ERDEK Mine ÖZTÜRK Gizem KILINÇ Ye&im BOZKURT Ramazan YILMAZ ÖZET Ar dental korku ve geni popülasyonlar etkileyen üniversal bir problemdir. Dental bakm ve tedavilerden kaçnma sebebiyle hastann oral saln olumsuz yönde etkileyen ciddi sonuçlara yol açmaktadr. Bu çalmann amac Süleyman Demirel Üniversitesi Di hekimlii Fakültesi Periodontoloji Kliniine bavuran hastalarda dental korku ve düzeyini etkileyen kiisel faktörlerin belirlenmesidir. Bu çalmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Periodontoloji Kliniine ilk kez bavuran 930 hastaya, muayene ve balangç periodontal tedavi öncesinde kiisel özellikleri belirleyen sorular ile Modifiye Dental Korku Skalas (M-DKS) n içeren bir anket uygulanmtr. Kiisel özellikleri belirlemek amacyla ya, cinsiyet, örenim durumu, dihekimine gitme skl, geçmite ilem sonras komplikasyon gelime hikayesi, oral hijyen alkanlklar, sigara, di skma vb. kötü alkanlklarn varlna yönelik sorular sorulmutur. M-DKS ise 14 sorudan olumaktadr. Yaplan deerlendirmeler sonucunda cinsiyet, ya ve geçmite ilem sonras komplikasyon gelime hikayesi ile düzeyleri arasnda anlaml farkllk olduu belirlenmitir (p<0.05). Eitim düzeyleri, di hekimine gitme ve oral hijyen araçlarnn kullanm skl açsndan benzer M-DKS düzeyleri gözlenmitir (). Kötü alkanlk varl ile düzeyleri arasnda anlaml farkllk belirlenememitir (). Tedavi öncesi uygulanan düzeylerini belirlemeye yönelik skalalar, anksiyetik hastalara yaklamda farkl bir bak açs oluturabilir. Bu durum, hastann kontrolünde ve dental tedavilerin uygulanmasnda kolaylk yaratabilir. Anksiyeteyi oluturan etkenlerin tamam henüz bilinmemektedir. Dolaysyla ye neden olan etkenlerin belirlenmesine yönelik, daha farkl ve ayrntl skalalarn gelitirilmesine ihtiyaç duyulmaktadr. SUMMARY Extreme dental fear and anxiety are the universal problems affecting a large population. They lead to avoidance of dental care and carries with a severe adverse consequences to the patient s oral health. The aim of this study is to determine the dental fear and anxiety levels and predisposing personal characteristics of the patients attending Suleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology. In this study, 930 patients attending Suleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology were asked to answer the questions to determine the individual informations before the initial phase of periodontal therapy and complete the Modified Dental Fear Survey (M-DFS). The questions about age, gender, education level, frequency of dental visits, postoperative complications history, oral hygiene status, noxious habits like cigarette consumption and bruxism were asked to determine the personal characteristics. M-DFS consists of 14 questions. The analysis have revealed that there were statistically significant differences between the anxiety levels and gender, age and postoperative complications history (p<0.05). No significant differences between the education levels, frequency of dental visits, oral hygiene status, noxious habits and the anxiety levels were found (). The scales used before the therapy intending to determine the anxiety levels could constitute a new approach to the anxietic patient. This approach could generate facility of the anxiety control and the dental treatment procedures. The factors affecting the anxiety levels have not been completely understood. Various and detailed scales are needed to reveal these factors. Key words: Dental anxiety, anxiety scales, M-DFS Anahtar kelimeler: Dental, skalalar, M-DKS Süleyman Demirel Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Tp Fakültesi, Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal, ISPARTA 12

2 GR Anksiyete, bilinmeyen bir tehlikeye kar bilinçaltnda oluan youn bir huzursuzluk ve endie halidir. 1,2 Dental her yata görülmekle birlikte genel olarak çocuklukta veya adölesan dönemde ortaya çkmaktadr. 3 Genel olarak nin etyolojisinde rol oynayan faktörler, geçmiteki travmatik deneyimler (ilem srasnda oluan ar, uzun süreli ve yorucu tedaviler), çevre (muayene odas, kullanlan aletlerin sesi ve görüntüsü, ortamn kokusu), düük ar eii, hekimin hastaya yaklam (hastann az sal ile ilgili eletiri, duyarszlk, tedaviyi açklamada yetersizlik, eksik veya yanl tedavi), hastann hekime yaklam (güvensizlik, hekimi yetersiz bulma), sosyal etkileimler (ebeveyn, karde ve arkadalarn negatif etkisi, dramatize edilmi çizgi filmler ve televizyon programlar), kötü deneyimlerin ön plana çkmas eklinde sralanabilir. 4 Ciddi dental ile korku arasnda etyoloji, idame ve tedavi açsndan iliki saptanmtr. Yaplan baz çalmalar, dental nin günlük hayat etkiledii gibi, sosyal aktiviteler ve aile ilikilerinde de problemler yarattn göstermitir. 5 Sonuç olarak dental hastann az saln olumsuz yönde etkilemekle birlikte psikolojik bir sorun olarak yaam standardn ve kalitesini düürmektedir. Anksiyetenin belirlenmesinde üphesiz en etkili ve güvenilir yöntem hastadan edinilen bilgilerin yorumlanmasdr. Bu bilgiler geçmi deneyimler, aile hikayesi, di hekimleri hakknda düünce ve yaklamlarn ifadesi, geçmiteki ve halihazrdaki varl ve yaplacak ilemle ilgili beklentilerini de içermelidir. Bu bilgiler sadece sözel olarak elde edilebilecei gibi, sadece yazl olarak anketlerle veya önce anket uygulayp ardndan verilen cevaplar üzerinden sözel olarak derinletirilebilir. Di hekimlii pratiinde karlalan nin belirlenmesinde, en sk kullanlan skalalarn banda Corah n Dental Anksiyete Skalas (DAS) gelmektedir. 6 Ancak DAS, di hekimlii ile ilgili ve di hekiminin özellikleri arasndaki ilikiyi belirleyemez. Bu amaçla, Spielberg ün Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri (DSAE-State-Trait Anxiety Invantory) tercih edilmektedir. Psikolojik aratrmalarda sklkla kullanlan DSAE, kiisel özelliklere bal (DSAE-T) ve duruma göre deikenlik gösteren (DSAE-S) yi belirleyen iki alt gruba sahiptir. 7 Son yllarda gelitirilen skalalar arasnda Dental Anksiyete Anketi (DAA), Fotorafik Anksiyete Anketi (FAA) ve Dental Anksiyete Envanteri (DAE) yer almaktadr. 8,9 Tek sorudan oluan DAA, di hekimine kar duyulan korkunun belirlenmesinde DAS la uyumlu sonuçlar vermitir. Kolay uygulanabilir ve güvenilir olmas nedeniyle tercih edilmektedir. FAA da bireylere farkl derecelerine bal yüz ifadelerinin olduu 5 fotoraf gösterilir, hastadan kendi durumuna en uygun olan seçmesi istenir. Stouthard ve arkadalarnn gelitirdii bu skala güvenilir sonuçlar vermektedir. 10 Dental Korku Skalas (DKS, Kleinknecht s Dental Fear Survey) ve Dental Güven Skalas (DGS- Getz s Dental Belief Survey) di hekimlii ile ilgili korkunun belirlenmesi için ABD de gelitirilen dier iki skaladr. 11,12 DKS, spesifik di hekimlii ile ilgili tedavi prosedürlerine kar duyulan endie ve korkuyu belirlerken, DGS genel olarak hastann hekime olan güveninin deerlendirilmesini salar. 13 DKS, di hekimine kar duyulan korkuyu birçok açdan deerlendirdii için DAS a göre daha avantajldr. Ayrca yaplan baz çalmalar, DKS nin daha yüksek tutarllk ve güvenilirlie sahip olduunu göstermitir. 4 Bu çalmann amac, Süleyman Demirel Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Periodontoloji Kliniine bavuran hastalarda dental düzeyinin ve düzeyini etkileyen kiisel faktörlerin belirlenmesidir. BREYLER ve YÖNTEM Bu çalmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Periodontoloji Kliniine ilk kez bavuran 930 hastaya, muayene ve balangç periodontal tedavi öncesinde kiisel özellikleri belirleyen sorular ile Modifiye Dental Korku Skalas (M-DKS) n içeren bir anket uyguland (Ek 1). M-DKS, 16 soruluk Dental Tedavi Korku Skalasndan 2 soru çkarlarak ve 5 soru deitirilerek oluturulmutur. DKS temelde 4 alt grup sorudan olumaktadr. Bu gruplar; genel, spesifik, güvensizlik si ve katastrofik olarak ayrlmaktadr. Her alt gruba ait sorular vardr ve bunlara verilen cevaplar Likert-tipi skorlama ile (1 5) deerlendirilmektedir. Bahsedilen dört alt grup u ekilde tanmlanmtr. 14 Genel grubu birbirinden farkl ve fazla saydaki durumu stres oluturucu ve zor bulan hastalar; spesifik korku grubu dental bir ilemle ilgili tolerans gösterememe korkusu olan veya dental ilemle ary ilikilendiren hastalar; güvensizlik grubu kendini çaresiz ve kurban gibi hisseden, di hekimi ve/veya salk çalannn söylediklerinden ve/veya yaptklarndan üphe duyan (genellikle iletiim eksikliinden kaynaklanmaktadr); 13

3 katastrofik grup ise tedavi esnasnda kalp krizi, alerjik reaksiyon gibi kontrolün kaybedilebilecei olaylarn gerçeklemesinden korkan hastalar betimlemektedir 14 (Tablo I). Ya&, cinsiyet : Ö5renim durumu : Sistemik hikaye : 1. Doktor kontrolünde oldu5unuz veya sürekli ilaç kulland:5:n:z bir hastal:5:n:z var m:? 2. laç kullan:yorsan:z isimlerini yaz:n:z. Dental hikaye : 3. Daha önce di& hekimine gittiniz mi? Evet ( ) Hay:r ( ) 4. Hangi i&lemleri yapt:rd:n:z? Çekim ( ) Dolgu ( ) Kanal tedavisi ( ) Protez ( ) Di& ta&: temizli5i ( ) Periodontal cerrahi i&lem ( ) 5. En son ne zaman, ne için gittiniz? Di& hekimine ne s:kl:kta gidersiniz? Hiç gitmedim ( ) ikayet oldukça ( ) Düzenli olarak 6 ayda veya y:lda bir ( ) 7. Yap:lan i&lemler sonras:nda komplikasyon geli&ti mi? Evet ( ) Hay:r ( ) A5r: ( ) i&lik ( ) His kayb: ( ) Kanama ( ) Di5er ( ) 8. Di& f:rçalama al:&kanl:5:n:z var m:? Evet( ) Hay:r ( ) 9. Di& f:rçalama s:kl:5:n:z ne kadar? F:rçalam:yor ( ) Günde 1 ( ) Günde 2 veya daha fazla ( ) 10. Di5er dental hijyen araçlar:n: kullan:yor musunuz? Evet ( ) Hay:r( ) Di& ipi ( ) Arayüz f:rças: ( ) Köprüalt: ipi Di5er ( ) 11. Kötü al:&kanl:klar:n:z var m:? Evet ( ) Hay:r ( ) Sigara ( ) Di& s:kma, g:c:rdatma ( ) T:rnak yeme, kalem :s:rma ( ) Di5er ( ) Modifiye-Dental Korku Skalas: A&a5:daki di& hekimi korkusu ile ilgili sorulara 1 ile 5 aras:nda de5erler veriniz. (1: Hiç 2: Biraz 3: Orta 4: Fazla 5: Çok fazla) 1. Günler öncesinden di& hekimi randevusunu dü&ünerek s:k:nt: duyuyor musunuz? 2. Di& hekiminin can:n:z: yakaca5: konusunda endi&eleniyor musunuz? 3. &lem öncesi di&lerinizin uyu&turulmas: sizi korkutuyor mu? 4. Bay:laca5:n:z: ya da kontrolünüzü kaybedece5inizi dü&ünüyor musunuz? 5. Kullan:lan aletlerin görülmesi sizi korkutuyor mu? 6. Kullan:lan aletlerin sesleri sizi rahats:z ediyor mu? 7. Anestezik i5nenin görüntüsü sizi endi&elendiriyor mu? 8. Anestezik i5nenin batma hissi sizi korkutuyor mu? 9. Di&hekiminizin di&eti hastal:5:n:z oldu5unu söylemesinden veya di& sa5l:5:n:zla ilgili kötü haberler vermesinden çekiniyor musunuz? 10. Di&hekiminizin a5:z bak:m:n:z hakk:ndaki dü&ünceleri sizi endi&elendiriyor mu? 11. Di&hekimine güvensizlik duyuyor musunuz? 12. Dental objeleri yutmaktan korkuyor musunuz? 13. Hekim koltu5undayken ölüm korkusu gibi kötü dü&ünceler akl:n:za geliyor mu? 14. Anestezik maddeye kar&: reaksiyon geli&mesinden korkuyor musunuz? Ek 1. Çalmada kullanlan anket örnei Kiisel özellikleri belirlemek amacyla ya, cinsiyet, örenim durumu, sistemik hastalk varl ve kullanlan ilaçlar, di hekimine gitme skl, geçmite uygulanan dental tedaviler, dental ilemler sonrasnda komplikasyon gelime hikayesi, oral hijyen alkanlklar, sigara, di skma vb. kötü alkanlklarn varlna yönelik sorular soruldu. Elde edilen verilerin deerlendirilmesinde SPSS paket program kullanld. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ve non-parametrik testlerden Mann Whitney-U testlerinden yararlanld. Tablo I. M-DKS alt gruplarna ait sorular Alt gruplar Generalize Spesifik Güvensizlik si Sorular 1. Günler öncesinden di& hekimi randevusunu dü&ünerek s:k:nt: duyuyor musunuz? 2. Di&hekiminin can:n:z: yakaca5: konusunda endi&eleniyor musunuz? 3. &lem öncesi di&lerinizin uyu&turulmas: sizi korkutuyor mu? 4. Bay:laca5:n:z: yada kontrolünüzü kaybedece5inizi dü&ünüyor musunuz? 5. Kullan:lan aletlerin görülmesi sizi korkutuyor mu? 6. Kullan:lan aletlerin sesleri sizi rahats:z ediyor mu? 7. Anestezik i5nenin görüntüsü sizi endi&elendiriyor mu? 8. Anestezik i5nenin batma hissi sizi korkutuyor mu? 9. Di&hekiminizin di&eti hastal:5:n:z oldu5unu söylemesinden veya di& sa5l:5:n:zla ilgili kötü haberler vermesinden çekiniyor musunuz? 10. Di&hekiminizin a5:z bak:m:n:z hakk:ndaki dü&ünceleri sizi endi&elendiriyor mu? 11. Di&hekiminize güvensizlik duyuyor musunuz? 12. Dental objeleri yutmaktan korkuyor musunuz? Katastrofik 13. Hekim koltu5undayken ölüm korkusu gibi kötü dü&ünceler akl:n:za geliyor mu? 14. Anestezik maddeye kar&: reaksiyon geli&mesinden korkuyor musunuz? BULGULAR Örnekleme ait demografik karakteristikler Tablo II. de sunulmutur. Çalmaya katlan bireylerin 384 ü kadn, 546 s erkektir. Cinsiyetler aras karlatrmada toplam skorlar incelendiinde anlaml farkllklar bulunmutur (p=0.0001). Kadnlar erkeklere göre istatistiksel olarak daha yüksek skorlarna sahiptir (p<0.05). Tablo III., farkl cinsiyet, ya ve öretim durumuna göre bireylerin alt gruplarnda sergiledikleri farkllklar göstermektedir. Tüm alt gruplarda cinsiyetler aras anlaml farkllk ve kadnlarda anlaml yükseklikte ortalamalar belirlenmitir (p<0.05). Çalmaya katlan bireyler yalarna göre 1 (<20), 2 (20-29), 3 (30-39), 4(40-49) ve 5 (50U) alt gruplarnda incelenmitir. Genel ve katastrofik gruplarnda yaa göre anlaml farkllk saptanmamtr () (Tablo II). Tüm bireylerin ortalama skorlar göz önüne alndnda 50 ya üzerinde olan grup dier bütün ya gruplarndan anlaml derecede düük skoru sergilemitir (p<0.05). En düük skor ortalamas 50 ya üzeri ya grubunda görülmü, bu grubu srasyla düükten yüksee doru 30 39, 40 49, ve 20 ya alt gruplar izlemitir. 50 ya üstü grupla anlaml farkllk gösteren dier ya gruplar arasnda anlaml bir farklla rastlanmamtr (). 14

4 Örenim durumu deerlendirildiinde genel, spesifik ve katastrofik alt gruplarnda farkl örenim düzeylerine göre anlaml farkllk bulunmazken, güvensizlik si incelendiinde en yüksek düzeyi orta öretim grubunda görülmü (8.12±2.85) ve en düük olan ilköretim grubu (7.29±2.85), orta öretim (8.12±2.85) ve yüksek öretim (8.06±2.70) gruplarndan anlaml farkllk göstermitir (p=0.012 ve p=0.008) (Tablo III). Tablo II. Örnekleme ait demografik özellikler CNSYET ÖRENM DURUMU D HEKMNE GTME SIKLII D FIRÇALAMA SIKLII DER DENTAL HJYEN ARAÇLARI ZARARLI ALIKANLIKLAR N Ortalama Standart sapma Kad:n Erkek lk ö5retim Orta ö5retim Yüksek ö5retim Hiç gitmemi& ikayeti oldukça Düzenli F:rçalam:yor Günde Günde 2 ve daha fazla Kullanm:yor Kullan:yor Yok Sigara Di& s:kma/g:c:rdatma ve t:rnak yeme Sigara, di& s:kma/ g:c:rdatma ve t:rnak yeme p Dental ilemler sonras komplikasyon gelime hikayesine göre komplikasyon yaam grupta spesifik ve güvensizlik si alt gruplarnda anlaml farkllklar saptanmtr (p=0.022 ve p=0.002). Her iki grupta da komplikasyon hikayesi olan bireylerin ortalama skorlar komplikasyon yaamam bireylerden anlaml derecede yüksektir (spesifik grubu: 8.75±4.60 ve 7.87±3.85; güvensizlik si grubu: 8.44±2.91 ve 7.81±2.72). Çalmaya katlan bireyler di hekimine gitme skl, di frçalama alkanl, dier dental hijyen araçlarn kullanma ve zararl alkanlklar (sigara kullanm; di skma/gcrdatma ve trnak yeme; sigara kullanm, di skma/gcrdatma ve trnak yeme alt gruplar oluturularak) yönünden alt gruplarna göre ayrlarak incelendiinde istatistiksel olarak anlaml bir farkllk bulunmamtr (). TARTIMA Dental ve/veya korku hastada oluturduu fizyolojik, düünsel ve davransal farkllklar sebebiyle gerek az sal gerek genel salk üzerinde olumsuz etkiler yaratarak bireyin yaam kalitesini düürmektedir. Dental korku ve nin ortadan kaldrlmasnda veya korkan/anksiyetik hastann tedavisi amacyla gösterilen çabalarda en önemli basamak kukusuz veya korkunun sebebinin belirlenmesidir. 15 Tablo III. Bireylerin ya, cinsiyet ve öretim durumlarna göre alt gruplarna ait düzeylerinin karlatrmas (ortalama±standart sapma). Cinsiyet Ya& Ö5renim Durumu N Genel Spesifik Güvensizlik si Katastrofik 1 (Kad:n) ± ± ± ± (Erkek) ± ± ± ± (20<) ± ± ± ± (20-29) ± ± ±2.65,, 4.89± (30-39) ± ± ±2.87, 4.74± (40-49) ± ± ±2.70, 4.86± (50X) ± ± ± ±2.11,,, 1 (lkö5retim) ± ± ±2.85, 4.89± (Orta ö5retim) ± ± ±2.85, 4.92± (Yüksek ö5retim) ± ± ± ±2.08, N alt gruplarda bulunan birey says, skorlarnda dier alt gruplarla anlaml olmayan istatistiksel farkllk (). skorlarnda 1 numaral alt grup ile anlaml farkllk (p<0.05). skorlarnda 2 numaral alt grup ile anlaml farkllk (p<0.05). skorlarnda 3 numaral alt grup ile anlaml farkllk (p<0.05). skorlarnda 4 numaral alt grup ile anlaml farkllk (p<0.05). skorlarnda 5 numaral alt grup ile anlaml farkllk (p<0.05). Bu sebepleri belirlemeye yönelik olarak kullanlan skalalardan giri ksmnda ksaca bahsedilmitir. Çalmamzda kullandmz M-DKS, DKS nn orijinalinde bulunan baz ifadelerin deitirilmesi ve anlamsal tekrar olmas sebebiyle baz sorularn çkarlmasyla uyumlanm, bu sebeple modifiye (M) ibaresi eklenmitir. Orijinal skalada yer alan dental hygienist olarak anlan ara elemanlar Türkiye de bulunmamaktadr. Türkiye de periodontal tedavi hizmetleri periodontistler tarafndan ve periodontoloji klinikleri haricinde di hekimleri tarafndan verilmektedir. Dolaysyla skaladaki dental hygienist ifadeleri di hekimi olarak deitirilmitir. 15

5 Orijinal skala dörder sorudan oluan 4 alt gruptan olumaktadr. Skalann asl \ngilizce olduu için Türkçeye çevirim aamasnda baz sorular ayn anlam ifade ettii için 2 soru çkarlmtr. Bunlar güvensizlik si alt grubunda yer alan Di hekiminize tam olarak güveniyor musunuz? sorusuyla ayn anlama gelen hekime güvensizlik sebebiyle kontrolümü kaybetme korkum var sorusu ve katastrofik alt grubundaki Hekim koltuundayken ölüm korkusu gibi kötü düünceler aklnza geliyor mu? sorusuyla ayn anlam ifade eden Tedaviden sa salim çkabilme konusunda üphelerim var ifadesidir. Bahsedilen düzeltmeler ve deiiklikler sebebiyle DKS, M-DKS olarak adlandrlmtr. Anksiyete düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak kullanlan skalalar farkl kültürel yapya sahip toplumlarda farkl sonuçlar vermektedir. Kültür, tarihsel ve toplumsal gelime sürecinde yaratlan bütün davransal, duygusal ve düünsel deerlerle bunlar yaratmada ve sonraki kuaklara iletmede kullanlan araçlarn tümünü ifade etmektedir. Kültürel ve bunlara bal davransal farkllklara yönelik olarak skalalarn gelitirilmesi gerekmektedir. Kültürel alt yap, oluumuna sebep olan olayn içeriini, bunun yorumlanmasn ve verilen cevab da etkileyebilir. Örnein Ingman ve ark, ayn bölgede yaayan çocuklar açsndan deerlendirmi, Hristiyan grubun Müslüman gruptan daha yüksek deerlerine sahip olduunu rapor etmilerdir. Bu sonucu Müslüman çocuklarn durumunda daha cesur davranmalarn temel alan kültürel farklla, Afrika kültüründeki strese itaat, kiinin kendini kontrolü ve duygusal açdan kendini basklamas ve Amerika veya Avrupa kökenli toplumlarda ise duygularn daha kolaylkla aça vuruluyor olmas ile açklanmaktadr. 16 Çou çalmada ile ilgili kullanlan skalalar kültürel farkllklara göre uyumlanmad için temelde yaplan karlatrmalar ve yorumlar snrllk göstermektedir. Çou çalmasnda olduu gibi çalmamzda da kadnlarn skorlar erkeklere göre daha yüksek bulunmutur. Bu durum alt gruplarn karlatrlmasnda da ayndr. Kadnlarn erkeklerden daha anksiyetik olmas kültürel farkllklara baklmakszn ve temeli ne olursa olsun kadnlarn, korku, endie ve dier kayg ve duygularn erkeklere göre daha rahat ve fazla ifade edebiliyor olmalaryla açklanabilir. 17 Çalmaya katlan bireylerin yalarna göre yaplan gruplama ve incelemelerde en yüksek skorlar 20 ya alt grupta, en düük skorlar ise 50 ya üstü grupta belirlenmitir. Bu durum di hekimi ile karlama saysnn artm olmasna, dier salk sorunlarnn artmasyla birlikte di hekimi korkusunun önemini kaybetmesine balanabilir. Thomson ve ark en yüksek yi çalmamzla paralel bir ekilde ya arasnda belirlemilerdir. 18 \zlanda ve \sveç te yaplan çalmalarda da çalmamzla benzer olarak ya ilerledikçe düzeyinde düü belirlenmitir. 19,20 Eitim düzeyi ile korku/ arasndaki iliki Ragnarsson un çalmasnda negatif yönde bulunmutur. Buna sebep olarak ise disizliin azalmas, azdaki di saysnn daha fazla olmas ve DMF skorlarnn eitimli grupta düük olmas gösterilmitir. Eitim düzeyi ile yaam standard arasndaki ilikiye ve sosyal güvencenin bu bireylerde daha fazla olmasna da dikkat çekilmitir. 19 Çalmamzda genel incelemede (alt gruplara ayrlmakszn) eitim düzeyleri arasnda açsndan fark bulunmamtr. Ancak ilköretim grubu güvensizlik sinde daha düük skorlar sergileyerek orta öretim ve yüksek öretim grubundan farkllk göstermitir. Hastalarn az salklar konusunda hekimden kötü haber duyma endiesi eitim düzeyi arttkça artyor olabilir. Ayrca di hekimine güven duygusu ile ilgili olarak da eitim düzeyi arttkça di hekimine güven azalyor olabilir. Ancak çalmamzda kullanlan skaladaki di hekimine güvensizlik duyuyor musunuz? sorusu negatif yönde artan skorlar açklayamamaktadr. Yaplan çalmalar hekimin ya, cinsiyeti, giyim tarz, tedavi esnasnda, srasnda ve/veya sonrasnda konukan olmas/olmamasnn düzeylerini etkileyebileceini göstermektedir. 21 Di hekimine gitme skl genel olarak incelendiinde ve alt gruplarna ayrldnda düzenli olarak di hekimi kontrolüne giden ve gitmeyen bireyler arasnda düzeyleri açsndan farkllk bulunamamtr. Sohn ve ark ise anksiyetik bireylerin di hekimi ziyaretlerinin düzensiz olduunu ortaya koymaktadr. Ayrca varlnn di hekimi ziyaretlerinin say ve düzenini deitirdii ve anksiyetik hastalarn di hekimi seans saysn azaltmaya yönelik isteklerini bildirdiklerini ortaya koymaktadr. 22 Daha önceki dental tedavilerde komplikasyon hikayesi olan hastalarda yüksek skorlarna rastlanmtr. Bu durum de Jongh ve ark. nn çalmalarnda da travma ile ilikili semptomlar gösteren hastalarda görülen yüksek skorlar ile desteklenmektedir. Yaanm kötü tecrübeler ar ve buna bal olarak hastann kendini yardma muhtaç hissetmesi, di hekiminin negatif davran veya kiiliiyle ilgili problemler, ileri tedavi hatalar (salkl dii dolgu yapma veya çekme) olarak özetlenmitir. 23 Çalmamzda 16

6 ar, ilik, his kayb ve kanama olarak belirtilen komplikasyonlardan en sk ar (%11.3) ve en nadir his kayb (%0.4) olarak belirlenmitir. Ancak de Jongh ve ark.nn çalmasnda analiz edilen geçmi dental deneyimlerde dihekiminin davran ekli, hastaya yaklam gibi parametreler ve hastann geçmi dental deneyimi ile ilgili duygu ve düünceleri M-DKS kapsamna girmediinden deerlendirilememitir. Komplikasyon veya travma hikayesinin bireyin düzeyi ve buna bal kaçnma davranlar üzerine etkili olduundan bu konuda daha geni kapsaml çalmalara ihtiyaç vardr. Çünkü dental si olan bireylerin homojen bir grup olmad ve geni bir psikopatolojik çerçevede deerlendirilmesi gereklilii rapor edilmitir Bireylerin di frçalama skl ve dier dental hijyen araçlarn (di ipi, ara yüz frças, kürdan vb.) kullanma ve kullanmama durumlar düzeylerinde farkllk oluturmamtr. Ulalabilir literatürde oral hijyen alkanlklar ve arasndaki ilikiyi belirlemekten daha çok az sal durumu (düzeyi), çürük di ve di yüzeyi says, DMF skorlar ile arasndaki iliki genelde aratrlmtr. Hagglin ve ark, yüksek si olan bireylerde daha az sayda di olduunu; Schuller ve ark, ileri anksiyetik bireylerde çürük di/di yüzeyi ve eksik di saysnn fazla; restore edilmi di saysnn az olduunu rapor etmilerdir. 27,28 Çalmamzda bahsedilen parametreler deerlendirilmemitir. Norveç ordusunda yaplan bir aratrmada yüksek skorlar sergileyen bireylerde daha fazla oral problem, dental kontrollere düzensiz uyum, daha az sklkta di frçalama rapor edilmitir. 29 Çalmamzda incelenen zararl alkanlklar (trnak yeme, di skma, sigara kullanm) ile düzeyleri arasnda anlaml farkllk bulunmamtr. Stres ve duygusal gerilim ile bruksizm arasnda iliki olduu literatürde rapor edilmitir. Bruksizmin uyku laboratuarlarnda geni örneklemli, uzun dönemli çalmalar snrldr. Çalmamzda da bruksizmin di yüzeyinde anma, elektromyografi, kas palpasyonu vb. parametrelerle deerlendirmesi yaplmamtr. Manfrendini ve ark da çalmalarnda ve bruksizm arasnda iliki belirleyememi, iki durum arasndaki nedensel ilikinin belirlenebilmesi için uzun dönemli çalmalara ihtiyaç olduunu belirtmilerdir. 30 Periodontal hastalklar için kabul edilmi önemli bir risk faktörü olan sigara kullanmnn stres, ve depresyon ile yakn ilikisi belirlenmitir Johannsen ve ark, sigara içen anksiyetik bireylerde periodontal hastalk iddetinin daha fazla olduunu rapor etmilerdir. Ancak tanmlamas ve çeitlendirmesi konusunda ayrntl inceleme yapmamlardr. 34 Çalmamzda da sigara kullanm miktar ve süresi ile ilgili ayrntl deerlendirme yaplmamtr. Dental ve sigara kullanm arasndaki ilikinin belirlenmesinde ayrntlçalmalara gereksinim bulunmaktadr. Örnekleme grubu olarak belirli bir zaman diliminde (Ocak 2005-Austos 2005) Periodontoloji Klinii ne bavuran hastalar seçilmitir. Ulalabilir Türkçe ve \ngilizce literatürde yaplan taramalar sonucunda Türkiye deki dental ve etkileyen faktörlerin belirlendii çalma says kstldr. Öcek ve ark nn çalmalarnda belirttikleri gibi öncü aratrma olmakszn toplumsal tabanl bir çalma uygulanmas kaynaklarn boa harcanmas ile sonuçlanabilir. 35 Bizim çalmamzda da kolay ulalabilen bu popülasyon elde edilebilecek sonuçlarn ve yaplabilecek yorumlarn snrllna ramen seçilmitir. Dental nin Türkiye deki düzey ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacyla kültürel anlamda uyumlanm daha geni ve detayl aratrmalara ihtiyaç vardr. KAYNAKLAR 1. Kvale G, Berggren U, Milgrom P. Dental fear in adults: a meta analysis of behavioral intervention. Community Dent Oral Epidemiol 32: , Chadvick BL. Assessing the anxious patient. Dent Update 29: , Smyth JS. Some problems of dental treatment. Part 1. Patient anxiety: some correlates and sex differences. Aus Dent J 38(5): 354-9, ter Horst G, de Wit CA. Review of behavioral research in dentistry : Dental anxiety, dentist-patient relationship compliance, compliance and dental attendance. Int Dent J 43: , Buchanan H, Niven N. Validation of a facial image scale to assess child dental anxiety. Int J Ped Dent 12: 47-52, Corah NL. Development of dental anxiety scale. J Dent Res 48: 596, Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. STAI manual for the state-trait anxiety inventory. CA, Consulting Psycologist Press, Neverlien PD. Assessment of a single item dental anxiety question. Acta Odontol Scand 48: 365-9, Schuurs AHB, Hoogsraten J. Appraisal of dental anxiety and fear questionnaires: a review. Community Dent Oral Epidemiol 21: , Stouthard MEA, Hoogstraten J. Ratings of fears associated with twelve dental situations. J Dent Res 66: ,

7 11. Kleinknecht RA, Klepac RK, Alexander LD. Origins and characteristics of fear of dentistry. J Am Dent Assoc 86: 842-8, Hakeberg M, Hägglin C, Berggren U, et al. Structural relationships of dental anxiety, mood and general anxiety. Acta Odontol Scand 59: , Kvale G, Berg E, Nilsen CM, et al. Validation of the Dental Fear Scale in a Norwegian sample. Community Dent Oral Epidemiol 25: 160-4, Gadbury-Amyot C, Overman P, Carter-Hanson C, Mayberry W. An Investigation of dental hygiene treatment fear. J Dent Hyg 70:115-21, Berggren U. Psychosocial effects associated with dental fear in adult dental patients with avoidance behaviours. Psychol Health 8:185, Ingman KA, Ollendick TH, Akande A. Cross-cultural aspects of fears in African children and adolescents. Behav Res Ther 37: , Dohrenwend BP, Dohrenwend BS. Social and cultural influence on psychopathology. Ann Rev Psychology 25:417-52, Thomson WM, Stewart JF, Carter KD, Spencer AJ. Dental anxiety among Australians. International Dental Journal 46:320-4, Ragnarsson E. Dental fear and anxiety in an adult Icelandic population. Acta Odontol Scand 56:100-4, Hakeberg M, Berggren U, Carlsson SG. Prevalence of dental anxiety in adult population in a major urban area in Sweden. Community Dent Oral Epidemiol 20:97-101, Wright FA, Giebartowski J, McMurnay NE. Determinants of dentists management of difficult child patients. J Behav Med 13:175-82, Sohn W, Ismail A. Regular dental visits and dental anxiety in an adult dentate population. JADA 136:58-66, De Jongh A, Aartman IHA, Brond N. Trauma related phenomena in anxious dental patients. Community Dent Oral Epidemiol 31:52-8, Moore R, Brødsgaard I, Birn H. Manifestations, acquisition and diagnostic categories of dental fear in a self referred population. Behav Res Ther 36:51-60, Moore R, Brødsgaard I. Differential diagnosis of odontophobic patients using the DSM-IV. Eur J Oral Sci 103:121-6, Aartman IHA, de Jongh A, van der Meulen MJ. Psychological characteristics of patients applying for treatment in a dental fear clinic. Eur J Oral Sci 105:384-8, Hägglin C, Hakeberg M, Ahlqwist M, Sullivan M, Berggren U. Factors associated with dental anxiety and dental attendance in middle aged and elderly women. Community Dent Oral Epidemiol 28:451-60, Schuller AA, Willumsen T, Holst D. Are there differences in oral health and oral health behavior between individuals with high and low dental fear? Community Dent Oral Epidemiol 31:116-21, Wisloff TF, Vassend O, Asmyhr O. Dental anxiety, utilization of dental services, and DMFS status in Norwegian military recruits. Community Dent Health 12 (2):100-3, Manfredini D, Landi N, Fantoni F, Segù M, Bosco M. Anxiety symptoms in clinically diagnosed bruxers. J Oral Rehabil 32:584-8, Genco RJ, Ho AW, Grossi SG, Dunford RG, Tedesco LA. Relationship of stress, distress and inadequate coping behaviors to periodontal diseases. J Periodontol 70:711-23, Glassman AH. Cigarette smoking: implications for psychiatric illness. Am J Psychiatr 150:546 53, Moss ME, Beck JD, Kaplan BH, Offenbacher S, Weintraub JA, Koch GG, Genco JJ, Machtei EE, Tedesco LA. Explanatory casecontrol analysis of psychosocial factors and adult periodontitis. J Periodontol 67: , Johannsen A, Asberg M, Söder P-Ö, Söder B. Anxiety, gingival inflammation and periodontal disease in non-smokers and smokers an epidemiological study. J Clin Periodontol 32:488-91, Öcek ZA, Karababa AO, Türk M, Çiçekliolu M, Kandemir d. Ege Üniversitesi Dihekimlii Fakültesine bavuran hastalarda dental etyolojisinin deerlendirilmesi. EÜ Dihek Fak Derg 22:121-9, Yaz:&ma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Zuhal Yetkin AY Süleyman Demirel Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal Çünür / ISPARTA Tel : Fax :

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

ARAŞTIRMALAR. Tamer TÜZÜNER* Nevra KARAMÜFTÜOĞLU* Tezer ULUSU f ÖZET

ARAŞTIRMALAR. Tamer TÜZÜNER* Nevra KARAMÜFTÜOĞLU* Tezer ULUSU f ÖZET ARAŞTIRMALAR ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMLİĞİ İŞLEMLERİNE KARŞI DUYULAN KAYGI DÜZEYLERİNİN FACIALIMAGE SCALE (FIS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE FIS İLE VENHAM PICTURE TEST (VPT)' İN KORELASYONUN SAPTANMASI THE EVALUATION

Detaylı

Araştırma/ Research BAYRAK, ŞEN Article TUNÇ, EBEVEYN DENTAL KAYGISI ve SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ÇOCUKLARIN DENTAL KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF PARENTAL ANXIETY AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS

Detaylı

Diş Hekimliği Korkusu ve Kaygısı. Dental Fear and Anxiety

Diş Hekimliği Korkusu ve Kaygısı. Dental Fear and Anxiety DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 1, Sayfa: 62-68, 2009 Diş Hekimliği Korkusu ve Kaygısı Dental Fear and Anxiety *Dr. Zühre Zafersoy Akarslan, **Prof. Dr. Hülya

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerde Dental Korkunun Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerde Dental Korkunun Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 51-56, 2006 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerde Dental Korkunun Değerlendirilmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. "amil AKYIL* Prof. Dr. Zeynep YE"L DUYMU"* Yrd. Doç. Dr. Tolga AKOVA** Dt. smail H. UZUN *** Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. M. amil AKYIL* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* Yrd. Doç. Dr. Tolga AKOVA** Dt. smail H. UZUN *** Yrd. Doç. Dr. FARKLI K BÖLGEDE YA"AYAN HASTA GRUBUNDA DENTAL VE DURUMLUK-SÜREKL ANKSYETE DÜZEYNN TAM PROTEZ MEMNUNYETNE ETKS EFFECT OF DENTAL AND STATE-TRAIT ANXIETY LEVELS ON COMPLETE DENTURE SATISFACTION IN TWO GROUPS

Detaylı

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA)

D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) D HEKML ÖRENCLERNDE SOSYAL DURUM LE ÇÜRÜK VE PERODONTAL SORUN GÖRÜLME SIKLII LKS (EPDEMYOLOJK BR ÇALIMA) RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL STATUS, CARIES AND PERIODONTAL DISORDER PREVALENCE IN DENTAL STUDENTS

Detaylı

DİŞ TEDAVİSİ ÖNCESİ ENDİŞENİN HASTANIN TEDAVİYE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİ*

DİŞ TEDAVİSİ ÖNCESİ ENDİŞENİN HASTANIN TEDAVİYE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİ* DİŞ TEDAVİSİ ÖNCESİ ENDİŞENİN HASTANIN TEDAVİYE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİ* EFFECT OF PATIENT ANXIETY PRIOR TO TREATMENT ON PATIENT S GLANCE TO TREATMENT Ayşegül YALÇIN ÜNLÜYOL 1 Engin KOCABALKAN 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SIVAS Yrd.Doç.Dr.&hsan HUBBEZO5LU * Yrd.Doç.Dr.Gülüan

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

SGARA ÇEN VE ÇMEYEN KRONK PERODONTTSL HASTALARDA BALANGIÇ PERODONTAL TEDAVNN DET OLUU SIVISI MYELOPEROKSDAZ SEVYELER ÜZERNE ETKS

SGARA ÇEN VE ÇMEYEN KRONK PERODONTTSL HASTALARDA BALANGIÇ PERODONTAL TEDAVNN DET OLUU SIVISI MYELOPEROKSDAZ SEVYELER ÜZERNE ETKS SGARA ÇEN VE ÇMEYEN KRONK PERODONTTSL HASTALARDA BALANGIÇ PERODONTAL TEDAVNN DET OLUU SIVISI MYELOPEROKSDAZ SEVYELER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF INITIAL PERIODONTAL THERAPY ON GINGIVAL CREVICULAR FLUID MYELOPEROXIDASE

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Endodonti hastalarının tedavi öncesi durumluluk-süreklilik anksiyete düzeylerinin tedavi memnuniyetine etkisi

Endodonti hastalarının tedavi öncesi durumluluk-süreklilik anksiyete düzeylerinin tedavi memnuniyetine etkisi ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp Derg 2016;58:334-340 Gülhane Tıp Fakültesi 2016 doi:10.5455/gulhane.197847 Endodonti hastalarının tedavi öncesi durumluluk-süreklilik anksiyete düzeylerinin tedavi

Detaylı

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan) (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )"LEV BOZUKLU.U VE YA"AM KAL)TES)NE ETK)S)

EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )LEV BOZUKLU.U VE YAAM KAL)TES)NE ETK)S) T.C. Sal k Bakanl Dr.Lütfi K rdar Kartal Eitim ve Arat rma Hastanesi Nöroloji Klinii Klinik "efi: Doç. Dr. Ülkü TÜRK BÖRÜ EP)LEPT)K HASTALARDA C)NSEL )"LEV BOZUKLU.U VE YA"AM KAL)TES)NE ETK)S) UZMANLIK

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ

AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 45-54, 2005 AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ÇOCUKLARDA DENTAL KAYGI ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Socioeconomic Status and Education Levels of the Parents on

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Genç bireylerde dental anksiyete ve ilişkili faktörler

Genç bireylerde dental anksiyete ve ilişkili faktörler ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Genç bireylerde dental anksiyete ve ilişkili faktörler Gülhane Tıp Derg 2015;57: 160-164 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane. 153609 Yusuf Çetin Doğaner (*),

Detaylı

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA

7tepeklinik ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÖZGÜN ARAŞTIRMA İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde dental an ksiyeten in in çelen m esi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde dental an ksiyeten in in çelen m esi Ondokuz Mayıs Univ Pis Hekim Fak Ders 2009:10(2):16-24 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde dental an ksiyeten in in çelen m esi Examination of dental anxiety among students

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLİŞLER ÖLÇEĞİ-DBÖ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLİŞLER ÖLÇEĞİ-DBÖ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Araştırma/ ALÇALAR, Research KÖSEOĞLU, Article BAHADIR DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLİŞLER ÖLÇEĞİ-DBÖ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Makale Kodu/Article code: 1091

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ERGENLK DÖNEMNDE OBSESF KOMPULSF BOZUKLUUN YAYGINLII

ERGENLK DÖNEMNDE OBSESF KOMPULSF BOZUKLUUN YAYGINLII T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES PSKYATR KLiN Bahekim: Doç. Dr.Ali hsan DOKUCU Klinik efi: Doç. Dr.K.O)uz KARAMUSTAFALIOLU ERGENLK DÖNEMNDE OBSESF KOMPULSF BOZUKLUUN YAYGINLII (Uzmanl0k

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi

Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi Esra GÜZELDEMR ve Ark. PERODONTAL KEMK KAYBINDA SMETRNN DEERLENDRLMES Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Deerlendirilmesi EVALUATION OF SYMMETRY IN PERIODONTAL BONE LOSS Esra GÜZELDEMR*, Cem A. GÜRGAN**,

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi

Ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi doi:10.5222/buchd.2014.128 Klinik Araştırma Ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi Determination of the state anxiety levels of 9-12 year-old

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ÖRENCLERE FARKLI YÖNTEMLERLE VERLEN ETMN AIZ-D SALII VE BESLENME BLGS ÜZERNE ETKS

ÖRENCLERE FARKLI YÖNTEMLERLE VERLEN ETMN AIZ-D SALII VE BESLENME BLGS ÜZERNE ETKS ÖRENCLERE FARKLI YÖNTEMLERLE VERLEN ETMN AIZ-D SALII VE BESLENME BLGS ÜZERNE ETKS Nevin ANLIER * Leyla ÖZGEN ** Özet Aratrma, örencilere farkl yöntemlerle verilen eitimin di sal ve beslenme bilgi düzeylerine

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇÜRÜK PREVELANSI, AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI VE DENTAL ANKSİYETENİN BELİRLENMESİ*

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇÜRÜK PREVELANSI, AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI VE DENTAL ANKSİYETENİN BELİRLENMESİ* A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 53-60, 2008 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇÜRÜK PREVELANSI, AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI VE DENTAL ANKSİYETENİN BELİRLENMESİ* Caries Prevalence, Oral Health

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU

CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU CUMHURYET ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA HEPATT B, C VE HIV SEROPREVELANSI VE HEPATT B AILANMA DURUMU SEROPREVALENCE OF HIV, HEPATITIS B AND HEPATITIS C OF PATIENTS REFERRED TO CUMHURYET

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+

TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ TAM PROTEZ HASTALARINDA PROTEZ TEM+ZL+K DÜZEYLER+N+ ETK+LEYEN FAKTÖRLER+N DE.ERLEND+R+LMES+ EVALUATION OF EFFECTING FACTORS OF DENTURE CLEANLINESS IN PATIENTS WEARING COMPLETE DENTURE Yrd. Doç. Dr. Arzu

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

MEME VE SERVKS KANSER RSK DÜZEYLER VE ERKEN TANI HZMETLER KULLANIMI LKS

MEME VE SERVKS KANSER RSK DÜZEYLER VE ERKEN TANI HZMETLER KULLANIMI LKS T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SALIK BLMLER ENSTTÜSÜ MEME VE SERVKS KANSER RSK DÜZEYLER VE ERKEN TANI HZMETLER KULLANIMI LKS AYLA AÇIKGÖZ HALK SALII ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ ZMR-2010 DEÜ.HSI.MSc-2007970038

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes)

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Yeni Tp Dergisi 2013;30:233-237 (Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Ahmet SEVNDK 1, Hakan NAZK 2, Raziye NARN 2, Hakan AYTAN 2, Murat AP 2 1 Adana

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

SVAS L MERKEZ ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDAK 12-17 YA GRUBU ÖRENCLERN PERODONTAL TEDAV GEREKSNMNN VE DOLGU HTYAÇLARININ KARILATIRILMASI

SVAS L MERKEZ ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDAK 12-17 YA GRUBU ÖRENCLERN PERODONTAL TEDAV GEREKSNMNN VE DOLGU HTYAÇLARININ KARILATIRILMASI SVAS L MERKEZ ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDAK 12-17 YA GRUBU ÖRENCLERN PERODONTAL TEDAV GEREKSNMNN VE DOLGU HTYAÇLARININ KARILATIRILMASI THE COMPARISON OF THE PERIODONTAL TREATMENT NEEDS AND FILLING NEEDS

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

DABETES MELLTUS LU HASTALARDA YAAM KALTES DEPRESYON ETKSNN ARATIRILMASI UZMANLIK TEZ"

DABETES MELLTUS LU HASTALARDA YAAM KALTES DEPRESYON ETKSNN ARATIRILMASI UZMANLIK TEZ T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi Psikiyatri Klinii Bahekim: Doç. Dr. Ali "hsan DOKUCU ef: Doç. Dr. K.Ouz KARAMUSTAFALIO,LU DABETES MELLTUS LU HASTALARDA YAAM KALTES Ve DEPRESYON ETKSNN

Detaylı

18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi

18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 5: 19-23 19 18 Yaş ve Üzeri Bireylerin DMF-T İndeksi ve Protetik Tedavi Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of 18 Years O ld and Elder

Detaylı

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS

ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS KRONK PERODONTTSN A'IZ KOKUSUYLA LKS* ASSOCIATION BETWEEN ORAL MALODOUR AND CHRONIC PERIODONTITIS Yrd. Doç. Dr. Cankat KARA** Doç. Dr. Adnan TEZEL** Yrd. Doç. Dr. Turgut DEMR** ÖZET Amaç: Çalmann amac,

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Okul Öncesi Dönem Çocuklar n n Sosyal Konumlar n n Aile De i kenlerine Ba l Olarak ncelenmesi Hülya GÜLAY OGELMAN 1

Okul Öncesi Dönem Çocuklar n n Sosyal Konumlar n n Aile De i kenlerine Ba l Olarak ncelenmesi Hülya GÜLAY OGELMAN 1 Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 213-230 Okul Öncesi Dönem Çocuklarnn Sosyal Konumlarnn Aile Deikenlerine Bal Olarak ncelenmesi Hülya GÜLAY OGELMAN 1 Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. Neriman ARAL Dr. Figen BAŞAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Neriman ARAL Dr. Figen BAŞAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN YAŞ, CİNSİYET, SOSYO EKONOMİK DÜZEY VE AİLENİN PARÇALANMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ THE STUDY O CHILDREN S ANXIETY LEVELS IN RESPECT O AGE, SEX, SOCIOECONOMIC LEVELS AND THE

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

PREOPERATİF ANKSİYETENİN SÜT DİŞİ ÇEKİMİ YAPILAN ÇOCUKLARDA AĞRI DÜZEYİ İLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PREOPERATİF ANKSİYETENİN SÜT DİŞİ ÇEKİMİ YAPILAN ÇOCUKLARDA AĞRI DÜZEYİ İLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 32 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 1 Sayfa: 32-42, 2012 ARAŞTIRMA PREOPERATİF ANKSİYETENİN SÜT DİŞİ ÇEKİMİ YAPILAN ÇOCUKLARDA AĞRI DÜZEYİ İLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ORTODONT&K TEDAV& GÖREN B&REYLERDE FARKLI GARGARALARIN A(IZ SA(LI(INA ETK&LER&N&N DE(ERLEND&R&LMES&

ORTODONT&K TEDAV& GÖREN B&REYLERDE FARKLI GARGARALARIN A(IZ SA(LI(INA ETK&LER&N&N DE(ERLEND&R&LMES& ORTODONT&K TEDAV& GÖREN B&REYLERDE FARKLI GARGARALARIN A(IZ SA(LI(INA ETK&LER&N&N DE(ERLEND&R&LMES& Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYDA,* Ar.. Gör. Dt. Fahri KAVRUT** INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT MOUTH

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi

Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi 1 Ağır OUAS lı bir olguda klostrofobi ve uykuda ölüm korkusuna bağlı yaşanan CPAP cihazına uyum sorununun davranışsal destekle çözümlenmesi Arzu Erkoç, Servet Kayhan, Ünal Şahin Giriş OUAS, kişinin yaşam

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetlilerin önemli bir kısmında bulunan psikolojik bozukluklar çoğu zaman gözardı edilmekte ve

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı