Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ya la r kü çük yap t k la r bü yük"

Transkript

1 Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e itiminde kullan lacak. te çocuklar n ba ar s Mes lek sa hi bi ol ma la rı amacıy la açı lan kurs la rı ba şa rı ile ta mam la yan ço cuk lar, iş yurt la rı bün ye sin de ki atöl ye ler de, ev leri miz de baş ta cı ola cak ürün ler imal edi yor lar. An ka ra Ço cuk Is la he vin de bu lu nan ço cuk lar ta ra fın dan se ra mik ten üre ti len çe şit li ürünler açı lan bir ser gi de An ka ra lılar ın be ğe ni si ne su nul du. birli iyle gelen sonuç Ka le Se ra mik Eği tim Sağ lık ve Da ya nış ma Vak fıy la ya pı lan iş bir li ği ne ti ce sin de üre ti len ürün ler den olu şan ser gi 16 Ocak 2004 ta ri hin de An ka ra Ad li ye Sa ra yın da açıl dı. Ser gi ye bü yük il gi gös te ren va tan daş lar ürün le ri hay ran lık la in ce ler ken, be ğen dik le ri eş ya ları sa tın ala rak, ço cuk la ra des tek ol du lar. De va mı say fa 2 de To kat Ce za evin de imal edilen ürünlere siyasilerden büyük ilgi Sergiyi ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bolu F Tipi Cezaevinden örnek sergi Bo lu F Ti pi Ce za evin de bu lunan tu tuk lu ve hü küm lü le rin re sim, se ra mik ve ki lim atöl ye lerin de ki ça lış ma la rın dan olu şan ürün le rin açı lan bir ser gi de va tan daş la rın be ğe ni si ne su nulma sı, bu ce za ev le ri ni eleş ti ren lere en gü zel ce va bı oluş tu ru yor. Bir bi rin den gü zel ürün le rin yer al dı ğı ser gi ye va tan daş lar yo ğun il gi gös te rir ken, eser le ri be ğeniy le in ce le dik le ri gö rül dü. De va mı say fa 2 de Cum hu ri ye ti n 80. yıl dö nü mü ne deniy le To kat Ka pa lı Ce za evi İş yur dunda üre ti len ürün ler An ka ra da dü zen lenen İl ler Ser gi sin de zi ya ret çi le rin be ğe ni si ne su nul du. Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan ile To kat Mil let ve kil le ri Re sul To sun ve İb ra him Çak mak ın da zi ya ret et ti ği ser gi de, To kat İli ni tem si len To kat Ka pa lı Ce za evi İş yur dun da imal edilen ürün ler ara sın da yer alan; Cumhu ri ye ti mi zin 80. Yıl Lo go su ile Tür ki ye ve To kat Va li li ği Lo go su bü yük il gi gör dü. To kat Ce za evin de üre ti len ürün le ri tek tek in ce le yen Başba kan Re cep Tay yip Er do ğan, söz ko nu su lo go la rı biz zat de ne di. Öte yan dan, To kat Va li si Ay han Na suh be yoğ lu, ser gi ye gön de ri len ürün ler le İlin ta nı tı mı na kat kı da bu lunduk la rı için To kat Ka pa lı Ce za evi Mü dü rü Hay dar Öz bu dak a bir te şekkür bel ge si ver di. Kozan Cezaevinden El i sergisi Ko zan M Ti pi Ce za evi İş yur du Atöl ye le rin de tu tuk lu ve hü küm lüler ta ra fın dan imal edi len ürün ler açı lan bir ser gi de sa tı şa çı ka rıl dı. 19 Ocak ta Ka ra ca oğ lan Kü tüpha ne sin de açı lan ser gi de, ki lim, ha lı, ma ket ge mi, te le fon luk, ay na, bon cuk tes bih, bon cuk cüz dan, bon cuk çan ta, çak mak kı lı fı, abajur, şe ker lik, re sim lik, du var sa ati, bon cuk bi lek lik ve kol ye, sar kaç, ah şap şam dan ve ka lem lik, cilt li im za kla sö rü vb. ürün ler Ko zan lıla r ın be ğe ni si ne su nul du. De va mı say fa 8 de Kü tah ya Ce za evi el sa nat la r ürün le ri in ter net te ta n t l yor adresinde aç lan haber grubuyla, imal edilen ürünlerin tan t m yap l yor. El sa nat la rı, kon fek si yon, çi ni ve ayak ka bı atöl ye le rin de ki ima lât ile Tür ki ye nin en faz la üre tim ya pan ce za evi olan Kü tah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi ta nı tım fa ali yet le ri ne hız ver di. Ka mu oyun da bü yük il gi gö ren De li Yü rek Bu me rang Ce hen nemi ad lı film İs tan bul Ka pa lı Ce za ve Tu tu ke vin de gös te ri me su nul du. İmal edi len ürün le rin pa zar lanma sın da ara yış la rı nı sür dü ren ce zaevi yö ne ti mi, ba sın ku ru luş la rı na rö por taj lar ve rir ken, in ter nette de ta nı tım ça lış ma la rı baş lat tı. De va mı say fa 2 de Cezaevinde Deli Yürek co kusu 29 Ara lık 2003 ta ri hin de ce zaevi si ne ma sa lo nun da gös te ri len film, tu tuk lu ve hü küm lü ler ta rafın dan bü yük il gi gör dü. De va mı say fa 2 de Kocaeli Cezaevinde satranç turnuvas Ko ca eli Ka pa lı Ce za evin de yü rü tü len eği tim fa ali yet le ri çer çeve sin de tu tuk lu ve hü küm lü le rin yo ğun ka tı lı mıy la açı lan sat ranç kur su, dü zen le nen tur nu vay la so na er di. Genç lik ve Spor İl Mü dür lü ğü il tem sil ci li ği ile ya pı lan iş bir li ği ne ti ce sin de, ce za evi ko ğuş bah çesin de açı lan kur sa ka tı lan tu tuk lu ve hü küm lü ler, sat ranç la il gi li ve rilen eği ti mi ba şa rı ile ta mam la dı lar. De va mı say fa 7 de Ya lo va Ce za evin de ser ti fi ka ve ödül tö re ni Ya lo va Ka pa lı Ce za evin de, Halk Eği tim Mü dür lü ğü ile ya pı lan iş bir li ği so nu cun da açı lan İn gi liz ce kur su so na erer ken, dü zen le nen sat ranç tur nu vasın da oyun cu lar ara sın da kı ya sı ya mü ca de le ya şan dı. Devamı sayfa 8 de

2 Sayfa 2 Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ça nak ka le, Kü tah ya ve Kır şe hir Ka pa lı Ce za ev le rin de üre ti len ürün le rin de yer al dı ğı ser gi nin açılı şı na Ada let Ba kan lı ğı Müs te şa rı Fah ri Ka sır ga, Müs te şar Yar dım cı sı Bü lent Gök göz, An ka ra Va li si Yahya Gür, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Hü se yin Boy ra zoğ lu, CTE Ge nel Mü dür Yar dım cı la rı Ni za met tin Ka la man ve H. Hak kı Ka da kal, İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru, Dış İliş ki ler Da iresi Baş ka nı Ne ca ti Nur sal, Ba kan lık ve Ço cuk Is la he vi ça lı şan la rı ile ba sın men sup la rı ka tıl dı lar. Ser gi nin açı lış kur de le si ni Adalet Ba kan lı ğı Müs te şa rı Fah ri Ka sırga ile bir lik te ke sen, Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek yap tı ğı ko nuş ma da, im kân ve ril mesi hâ lin de ço cuk la rın ne ler ba şa rabi le cek le ri ni gös ter dik le ri ni be lir terek; On la rın doğ ru yo lu bul ma ve bu yol da emin adım lar la iler le me ça ba ve ka rar lı lık la rın da bi ze dü şen, sa de ce on la rın yo lu nu açık tut mak Ziyaretçiler tarafından çok beğenilen bu vazolar, aynı zamanda çocukların hayallerini yansıtıyor. ve ge re ken des te ği ver mek tir. de di. Bu tür fa ali yet le rin sür dü rülme sin de di ğer ku rum ve ku ru luş ların des te ği nin çok önem li ol du ğu nu ifa de eden Ge nel Mü dür İpek, Ku rum lar da ger çek leş ti ril me ye ça lı şı lan hiz met ler de el de edi le cek ba şa rı, top lu mun di ğer res mî, özel, gö nül lü ki şi, ku rum ve ku ru luş ların dan gör dü ğü müz des tek le oran tılı ola rak ar ta cak tır. Bu gün açı lı şı nı ger çek leş tir di ği miz ser gi böy le bir iş bir li ği nin so nu cu dur. di ye ko nuş tu. İpek, ser gi nin açıl ma sın da eme ği ge çen her ke se te şek kür ederken, ço cuk la rı da ba şa rı la rın dan do la yı kut la dı ğı nı be lirt ti. Açı lış me ra si mi ar dın dan Ge nel Mü dür İpek ve da vet li ler ser gi yi gez di ler. Bu ra da yer alan ürün le ri be ğe niy le in ce le di ler. Ser gi ye va tan daş lar da bü yük il gi gös ter di ler. Be ğen dik le ri ürünle ri sa tın alan va tan daş lar, Bun lar gek çek ten ço cuk lar ta ra fın dan mı üre til di? di ye sor mak tan ken di le rini ala ma dı lar. 15 Şubat 2004 Cezaevinde Deli Yürek co kusu Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin yönetmeni Osman Sınav ve oyuncular, cezaevindeki ilgiden memnun kaldılar. Film gös te ri mi için dü zen lenen tö re ne Ce za evi Sav cı sı Me tin Şen türk, Ce za evi Mü dü rü Bah tişen Er, Ce za evi 2. mü dür le ri, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lüler ka tıl dı lar. Kurt lar Va di si di zi sin de rol alan Ça kır, Bo zo, Da yı ve Ba ran la kap lı oyun cu lar ile Yö net men Os man Sı nav a tu tuk lu ve hü küm lü ler sev gi gös te ri sin de bu lun du lar. Yö net men Os man Sı nav, filmi ce za evin de gös ter mek ten mut lu luk duy du ğu nu be lir te rek, ken di le ri ne gös te ri len il gi ye te şek kür et ti. Fil min ar dın dan oyun cu la ra, ce za evi el i şi atöl ye sin de imal edi len ba kır tab lo lar dan he di ye edil di. Kü tah ya Ce za evi el sa nat la r ürün le ri in ter net te ta n t l yor Ce za evi ile il gi li ve ri len rö portaj la rın Hür ri yet ve Dün ya Ga ze tesi ile Pa ra Der gi sin de ya yım lan ması ka mu oyu nun da dik ka ti ni çek ti. Ku rum da imal edi len ürün le ri ga ze te ve der gi ler de gö ren va tandaş lar, bu ra lar da böy le gü zel ürünle rin üre til di ği ni ilk kez gör dük le rini ve bun dan çok et ki len dik le ri ni ifa de et ti ler. Ce za ev le ri nin sa de ce ce za çe ki len yer ler ol ma dı ğı nı gö re rek şa şır dık la rı nı an la tan va tan daş lar Bu ra lar suç lu la rın bir mes lek öğ ren dik ten son ra ça lı şıp, ürün ler or ta ya koy ma ye ri ol muş. Bu in san la rın top lu ma fayda lı ki şi ler ola rak dön me si çok se vin di ri ci bir olay. de di ler. Ya yım la nan rö por taj lar dan olum lu tep ki ler alan ku rum yö ne timi, ça ğı mı zın en önem li ile ti şim araç la rın dan bi ri hâ li ne ge len in terne ti de rek lâm ama cıy la kul lan maya ka rar ver di. Ce za evi İş yur dun da üre ti len ürün ler ha zır la nan web say fa sın da ta nı tı lı yor. Kü tah ya Ce za evi El Sa nat la rı Ser gi si baş lı ğıy la oluş turu lan web say fa sın da bir çok ürünün fo toğ raf la rı na yer ve ri le rek, hem ül ke miz de ki in san la ra hem de yurt dı şın da bu lu nan la ra bu ürün leri gör me ve in ce le me ola na ğı sağlan ıyor. Kü tah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi El Sa nat la rı Ürün le ri ni gör mek is te yen ler ups. ya hoo.com/gro up/ku tah ya_ce ES ad re si ne, ha ber gru bu mo de ra tö rünün ona yıy la ula şa bi lir ler. Para Dergisi Kasım 2003 Bolu F Tipi Cezaevinden örnek sergi ta ri hin de açı lan Bo lu F Ti pi Ce za evi ta ra fın dan İz zet Bay sal Üni ver si te si ve Halk Eği tim Mü dürlü ğü ile ya pı lan iş bir li ği so nu cun da iş yur du atöl ye le ri fa ali ye te ge çi ri lerek üre ti len yak la şık iki bin ürün açı lan ser gi ile gö rü cü ye çı ka rıl dı. 9 Ocak ta Bo lu Be le di ye si Ressam Meh met Yü ce türk Sa nat Mer kezin de ki ser gi nin açı lı şı nı Bo lu Va li si M. Ali Tür ker, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ni za met tin Ka la man ve İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru yap tı lar. Va tan daş lar ta ra fın dan bü yük il gi gös te ri len ser gi nin açı lı şı na; Cum huri yet Baş sav cı sı H. Ünal Ka ra be yoğlu, Be le di ye Baş ka nı, Em ni yet Mü dü rü, ad li ye ve ce za evi per so ne li ka tıl dı lar. Ba sı nın ser gi ye il gi si Ce za evin de, yak la şık bir yıl dır sü ren ça lış ma la rın so nu cu olan ürünle rin yer al dı ğı ser gi nin açı lı şı na ba sın ku ru luş la rı da bü yük il gi göster di ler. Tür ki ye Ga ze te si, ser gi yi Mahkûm la rın eser le ri gö rü cü ye çık tı baş lı ğıy la 10 Ocak ta say fa sı na ta şırken, Ter cü man Ga ze te si ise 11 Ocakta Ce za evin de sa na ta mer ha ba başlı ğıy la oku yu cu la rı na du yur du. Bolu da F Tipi gerçe i Bolu da ya yım la nan Bo lu Olay Ga ze te si, es ki hü küm lü İ.G. ile bir rö por taj ya pa rak, Bo lu F Ti pi Ce zaevin de her han gi bir in san hak la rı ih lâli bu lun ma dı ğı nı açık la dı. Ga ze tenin, 9 Şu batta ki sa yı sın da Bo lu F Ti pi Ger çe ği baş lı ğıy la manşe te ta şı dı ğı rö por taj da es ki hü küm lü İ.G. nin şu gö rüş le ri ne yer ve ril di: 11 yıl bo yun ca Ada pa za rı, Si vas, Kır şe hir, Ça nak ka le, An ka ra Ulu canlar, Bo lu Ka pa lı Ce za ev le ri ve son ola rak da Bo lu F Ti pi Ce za evin de kaldım. Bo lu F Ti pi Ce za evi di ğer ce zaev le rin den kat kat üs tün. Sağ lık ve spor te sis le ri, di ğer ce za ev le rin den çok fark lı. Üni ver si te me zu nu ve eğitim li me mur la rın tu tuk lu ve hü küm lüle re bas kı yap ma sı söz ko nu su olamaz.

3 15 Şubat 2004 Sayfa Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü Esa ret Aş kı Sa na kar şı bir sev gi bes le dim, Ka pa lı ka pı lar, so ğuk de mir ler ar dın da. Kar lı dağ lar gi bi ulu ve yal nız, Hır çın de niz ler gi bi yor gun. V BULMACA V Hep bir ha ber bek le dim, Ya tı rıp göz le ri pos ta ya. Kaç sa bah rü ya lar dan uyan dım, Son ge len yi ne sen di ye. Se nin le do lup taş tım ge ce le ri, Ez ber le dim ar tık bek le me yi. Ve de kar şı lık sız sev me yi. İna dın ne idi be za lim ka dın, Yok geç mi yor, bu ra da gün ler. Ol mu yor sen siz ge ce le rin sa ba hı. Re zil ol dum ken di ken di me. Umut do lu bir yü rek le bağ lıy ken sa na, Mah kûm ol dum şim di bak sev da na. Geç mi yor sen siz bir sa ni yem, Ümit ver de se ve yim se ni. Lâl ol mu şum, di lim dön mez. Üzül müş yü re ğim ar tık gül mez. Ma le sef se ni sev dim, de li gön lüm baş ka gör mez. Ogün Apak Sevgiye Ayarlanırsa Yüreğin Az mi si lâh edi nir sen, Sab rı da kal kan, Sen de gün den gü ne co şar sın. Bağ la rın ye şe rir se, Ku ru maz sa ır mak la rın, Ay rıl maz san iyi lik ten, gü zel lik ten, Sen de umut la ra ko şar sın. Ku lak ve rir sen te miz yü rek le re, Ça lı şır san, uğ ra şır san, yıl maz san, Sen de yü ce dağ la rı aşar sın. Dur der sen ka ran lık la ra, Ko şa rak ge lir se ay dın lık, Sen de mut la ka ba şa rır sın, Sev gi ye ayar la nır sa yü re ğin Tü lin KO ÇOĞ LU Cey han Özel tip Ka pa lı Ce za evi Sol dan Sa ğa: 1. Ya yın, ede bi yat - Baş lı ca içe ce ği miz 2. Halk şa iri - Fi yat gös te ren çi zel ge 3. El ma, ar mut ku ru su - Tin sel, ruh sal 4. Bir rüz gâr tü rü - Bir ye re ko run ma sı için bı ra kıl mış 5. Bit ki sel - Anı lan ni te lik le ri ta şı yan 6. Bir be zel ye tü rü - Mek tep 7. İli şik, il gi len di ren - Kul la nı la bi lir - Ha zır pa ra 8. Do kun ma, değme - Ka bul et me ye rek ge ri çe vir me 9. Hay van has ta lık la rı he ki mi 10. Uyar ma, uya rı - Ace le ve ka rar sız lık duy gu su ile olu şan pa nik 11. De ğin - Bir ga ze te nin bir gün de ki ba sım mikta rı 12. Oje çı kar mak ve te miz lemek için kulla nı lan uçu cu bir sı vı - Bir Af ri ka ül ke si Yu ka rı dan Aşa ğı ya 1. Aşe vi - Ev ren pu lu 2. Yok et me, gi derme - Da hil - Ada le 3. Araş tır ma, so ruş tur ma - Bir şe yi, bir işi yap mak için ay rıl mış sü re 4. Ge niş lik - Bir ku mar ara cı - Kar şıt lık, zıt lık 5. Da yan ma, da ya nık lı ol ma - Yu nan al fa be sin de bir harf 6. Cet - Bir yer de otur ma 7. Adet - Ki ra ya ve ri len mülk 8. Kan da üre nin bi ri ki mi ile olu şan has ta lık - Vü cut ta sı cak lık tan oluşan ka ba rık lar 9. Söy len ti - Yük sek ses ile ba ğır ma 10 Bir ya rı şın bi tiş nok ta sı - (Ya zıcı oğul la rı) Ba yan Vo ley bol Mil lî Ta kı mı nın Ho ca sı 11. Tav la oyu nun da bir sa yı - Bi nek hay van la rı nın sır tı na ko nu lan otur ma lık - Ja ma ika nın tra fik ko du 12. İnanç, iman Sü mer Ka ra taş/ Bandırma Ka pa lı Ce za evi Fıkra Yaş lı John has ta lan mış, ölüm dö şe ğindey miş. Has ta ne de oğul la rı ve ya kın la rı va si ye ti ni açık la ma dan ba şı na bir hâl gelme sin di ye sü rek li ya nın da bek li yor lar mış. Bir gün pe der zi ya re ti ne gel miş, bel ki gü nah çı ka rır di ye. Sev gi li John eğer iti raf et mek is te di ğin bir şey ler var sa se ni din le me ye ha zı rım. de miş. Yaş lı John bir den ace ley le kâ ğıt ve ka leme uza nıp bir şey ler yaz mış. Pe de re uzatmış ve ba şı yas tı ğa düş müş öl müş. Er te si gün ce na ze de her kes üz gün. Bü tün ai le ağ lı yor. Ce na ze nin son la rı na doğ ru pe der gel miş, ai le yi bir ara ya top layıp; Sev gi li kar deş le rim dün yaş lı John has ta ne de ba na bir not ya zıp ver miş ti. Uy gun de ğil di ye or ada oku ma dım. Şim di onu bu ra da si zin ya nı nız da oku yo rum. din leyin de miş. Her kes bel ki va si ye ti ni açık la mış tır di ye göz le ri ni pe de re di kip ku lak ke sil miş ler. Pe der kâ ğı dı oku muş; Aziz pe der, ok si jen tü pü nün hor tu muna ba sı yor sun. Ne fes ala mı yo rum. Se lim Ce be ci/kü tah ya E Ti pi Ce za evi Gözlerin Kal Diyor Bu nasıl ayrılık, bu nasıl veda! Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, gözlerin kilit, Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan nehir, Yalnızlık yıkılmış, bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu, böyle kim bilir, Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Hakan Gelgeç Eskişehir Özel Tip Cezaevi Sabret Gönül Ol maz gön lüm, ol maz öy le! Kes kin sir ke nin akı be ti ma lûm. Dört mev si mi ya şa yan bir va ta nın bağ rın da bü yü dün de, onun için böy le bir ba ha rı, bir ya zı öz ler sin. Bu gü zel lik le rin için de, öz gür ce ya şa ma yı öz ler sin sen. İs ter sin ki ça buk geç sin fır tı na lı son ba har, aya za dur ma sın kış lar. De dim ya, sen dört mev si min he sa bı nı ve öz gür lü ğe ilk adım ata ca ğın sa yı lı gün le rin he sa bı nı ya par sın. Ya şar ken duy gu la rı nı bil me li sin; her kes bu ra lı de ğil, bil me li sin; gü neş gör me yen yurt lar, ce za sı ağır laş tı rıl mış ar kadaş lar, dost lar var. Ol maz gö nül, ol maz öy le. Yü kün ağır bil mek te yim, ba ha rı ya şa ma yan la r için kış na sıl ge çer, mah kûm lu ğu ya şa ma yan la r için öz gür lü ğün öne mi ne dir? Onu da bil mek te yim. Ama şu nu da bil mek te yim ki, sab re dil di ği öl çü de ya şar sın ve sa bır, ta ham mülün bit ti ği yer de fi liz le nir, öz gür lük uf kun ge niş le dik çe boy atar. Sa bır gön lüm, sa bır içi ne çe ker ken, ze hir gi bi ge lir ta dı, bo ğu la ca ğı nı zan ne der sin, ka nın çe ki lir yü zün den, bem be yaz olur si man; yut ku nur sun, ge ri dö ner için de dü ğüm le nen ler. Ağ lar sın göz ya şın ak maz, hay kır mak ge lir için den ala bil di ği ne. Ko nu şur sun yal nız ca ken din le, dö ker sin içi ni; sen den baş ka sı du y maz bi lir sin bu nu. Si tem le rin dil le nir hak lı ol du ğun ca, ba ğırır sın ra hat lar ca sı na, ama sa de ce ken di için de, ama sa de ce içinde ki ço cuk la baş ba şa. Son ra göz le rin Göz le rin ni haî nok ta ol mak is ter en so nun da. Du rur öy le ce, ba kar, ba kar Ve kim seler fark et mez ne den do nuk laş tı ğı nı, kim se ler an la maz an lat mak is te di ğin de rin ma na yı Son ra çe kip alı ve rir sin an lam lı ba kış ları nı ru hu nu bir ke na ra bı rak mış lar dan. Yü zü nü çe ker sin, ya lan dün ya nın ya lan cı la rın dan. Al nın da ki kı rı şık lık la rı alı ve rir sin ha be ri ol ma yan la rın önün den. Doğ ru ca dö ner sin ken di içi ne. Yü re ğin de yer ver di ğin dost la rı ha yal et me ye. Ve böy le ce baş lar sa bır ma ra to nun. Kork ma gö nül, sen he le az met sa bır için, yü reği ni koy or ta ya, gör ne kıy met li he di ye ler bek li yor se ni öz gür ya şam da En ma su ma ne ta vır la rı na gad dar ca yak la şan lar ola cak bel ki. İçin de ki ço cuk ha fi fe alı na cak An lat mak is te dik le rin de ğil, an la şı la ma mış yan la rın ko nu şu la cak. Ol sun di ye cek sin, yü zünde ki gü lüm se me yi kay bet me den. Yi ne de hüsn-ü zan ede cek sin. De li kan lı ca söy le di ği ni yi ne mert lik için ol du ğu yer de bı ra kacak sın. Ya ra da nı alıp kal bi ne, de ğer ver di ğin dost la rı yü re ği ne, sır tı nı da ya yıp so ğuk be to na, ha yal le re da lıp uzun ca dü şü ne ceksin Üzü lüp acı çek ti ğin an lar da çi le ni ha fi fe alan lar ola cak belki Öy le bir ya na cak ki için, kim se ye an la ta ma ya cak sın. Sa atler ce vol ta ata cak sın bu so ğuk kış mev si min de. Son ra en ya kının da ki, en yü re ğin de ki vu ra cak his le ri ni Ca nım de di ğin dö ne cek sır tı nı. Bir ah! çe ke cek sin de rin den. Ba şı nı yas tı ğa koy du ğun za man uzun uzun ha yal ler ku ra cak sın Ve sa bah de mir ka pı la rın ki lit ses le riy le uyan dı ğın da, avu cun da tut tu ğun tes bih ta ne si yi ne ya sa bır la şa kır da ya cak Fal ta şı gi bi açı lıp ka la cak göz le rin ba zen de Çok şa şı racak sın, çok! Ya gö nül Al dır ma di ye mem, al dı ra cak sın el bet, his le nip içer le ye cek sin bel ki. Zan ne di yor mu sun ki, yü re ği ne al dık la rı na söy le di ğin na ze nin ke li me ler, boş ta ka lır! İna nı yor mu sun ki, sev dik le rin için kur du ğun lâ tif cüm le ler, ök süz bı ra kılır! Yok gö nül, yok! Sa hi bi var hep si nin yü re ğin de. Bı rak duyma sın in san lar, bı rak sert li ği on la ra! Bı rak, ta bu la rı na ka le yapsın lar! Ye ter ki sab ret gö nül, asıl ha yal le ri ni kur du ğun duy gu ları nın sa hi bi ni dü şü nüp sab ret, ba şı nı so nu nu kes ti re me di ğin olay lar da bi le Bı rak vur sun lar ayı bı nı yü zü ne, bir ku su ru na bin ler ce fa taksın lar. Olum suz lu ğu yay ma nın zev ki ne do ya ma yan la ra inat, bü tün gü zel dü şün ce le ri ni yay se re ser pe. Zeh ri ni ağ zın da ta şıyan bir yı la nı ez din de ne ol du san ki. Ze hir li yı lan lar öl dür mek le bi ter mi san dın. Yı lan la rın ba şı nı ez mek ye ri ne; bal dam la sın di lin den. Gü zel söz, gü zel bir ağaç gi bi dir ki; onun kö kü sa bit, da lı ise gök te dir. Ey dost lar! Sa bır gü cü nü zün tü ken di ğin den kor kar sa nız bir gün, gel gi rin şu di ze le rin sır lı ha va sı na İnan, kim se üze mez si zi ora da. Sa bır la öz gür lü ğü nü bek le gö nül! Uzat el le ri ni ve bek le. Sa bır la el le rin den tu ta cak dos tu bek le gö nül! Pes et me, sab ret gö nül, sab ret! Se nai Kes kin/ün ye H Ti pi Ka pa lı Ce za evi

4 Sayfa 4 15 Şubat 2004 Ben İnanıyorum Güzel Günler Göreceğiz Hiçbir yı kım, hiçbir acı al dat ma sın se ni. Yü re ği ni, özü nü mut lu ya rın lar la bu luş tur ma umu dun dan yok sun ol ma. İn sa nız, ya ra ta nın en ni te lik li va sıf la rıy la do na tıl mı şız. He pi mi zin ken di ne öz gü, üs tün özel lik le re sa hip ol du ğuunu tul ma ma lı. İn sa nız, duy gu yük lü yüz; dav ra nış la rı mı zı man tı ğı mız la bir leş tir me di ği miz an lar da kü çük bir öf ke den do la yı ya pa cağı mız ha ta nın te lâ fi si müm kün ol ma ya bi lir. Ve bir ömür, bu ya nıl gı nın acı fa tu ra sı nı ödü yo ruz. Eğer ayak ta ka lan ta raf sak. Yal nız ca ya sa la rın önün de mi? Bir de in sa nın sağdu yu su nun, vic da nı nın yar gı la dı ğı bir sü reç ten de pa yı mı zı alı yo ruz. Bu yal nız ca içer de ki in san için mi ge çer li? El bet te ha yır mah kûm ar ka daş la rım, bi le rek ve ya bil me ye rek ha ta ya pan her in san, için de ki sağdu yu nun yar gı sın dan kur tu la maz. Ya şa dı ğı mız sü re ce al dat ma nın, al da tıl ma nın in san onu ru nu na sıl ya ra la dı ğı na ço ğu kez ta nık ola ca ğız. İş te bu nok ta da yük se len çığ lık la ra in san ca yak la şa bi lir, sı zı sı nı içi miz de his set ti ği miz an in san lık onu ru mu zu da kur tar mış olu ruz. İf ti ra, ka sıt, al dat ma, hi le, bas kı, zu lüm, teh dit vb. birçok olum suz ey le min adı nın in san lık su çuy la anıl dı ğı dün ya mızda biz ler, bil ge li ği miz den yo la çı ka rak ya şa mın bü tün gü zelli ği ni, er de mi ni avuç la rı mı za ala bi li riz. Ye ter ki yü re ği mizde ki umut to hum la rı nı fi liz len dir me si ni bi le lim. Emer son şöy le der: Bugün en önem li şe yin, hiç kim se ta ra fın dan al da tıl ma mak ol du ğu nu san ma, ha ya tın gü ne şi asıl se nin hiç kim se yi al dat ma ma ya ça lış tı ğın gün do ğa caktır. He pi miz ken di he sa bı mı za al dat ma ma yı be cer di ği miz gün ger çek mah kû mi yet ten kur tul muş ola ca ğız. O gün bel ki de birçok şe yin te lâ fi si ni müm kün kı la bi lece ğiz. İş le me di ği miz ve ya suç un su ru sa yı la cak bir ey le min ol ma dı ğı nı dü şü ne rek de ol sa ya sa lar önün de suç lu bu lunmuş ola bi li riz. Yü re ği miz de sü rek li acı duy sak da va ta nı mıza ve ül ke miz in sa nı na dar gın lı ğı mızın ol ma dı ğı gün ha yatın ışı ğı nın biz den ya na ola ca ğı nı bil me li yiz. İn sa nî bi lin cimiz birçok nok ta da ya nıl gı la rı mı zın ola bi le ce ği ni öğ re tir biz le re. Ha ya ta küs me nin ol ma ya ca ğı nı bi len ler den ola lım. Ha yat la yüz leş me nin de bir fır sat ol du ğu nu dü şü ne rek, ya rın la ra olum lu bak ma ya gay ret ede lim. Plu tark: Biz as lan la rı, kap lan la rı eh lî leş ti ri riz, ama vahşi huy la rı mız la en ya kın la rı mı za sal dır mak tan da ge ri kal mayız. der. Öy ley se, in san ol ma özel lik le ri mi zi, ak lı mı zı, duy gu muzu, ya şa ma ışık tu ta cak ta raf ta tu ta lım ki; mut lu luk bi zim de ese ri miz ol sun. Dün ya nın ne re sin de olur sak ola lım bir in sa nın acı sı nı sı zı sı nı du ya bil me yü rek li li ğin de ola lım ki, içi miz tit re mesin. Kâ mil Ken ger Tür koğ lu Ka pa lı Ce za evi Senfoni Eğer ki; Ye ni den baş la say dım sev me ye, Sa nı yo rum yi ne sen den baş lar dım. İlk adı mım sen olur dun, So nun cu su da Dağ lar iner di ova la ra Göl ge gö lge, Su lar kan maz dı ço rak top rak la ra. At ma ca ses le rin den, Sen fo ni ler çın lar dı ka ya lık lar da. Yağ mur lar ge ti ren kap ka ra, Ye re ku cak aç mış bu lut lar da, Çın lar dı ye re inen yıl dı rım lar. Sel ler iner di çıl gın va di le re, Boz bu la nık. Yıl dı rım lar ça kar dı gön lü mün, Uç suz bu cak sız, Yal nız ka ya lık la rın da Eğer ki; Baş la say dım ye ni den, Se ni sev me ye, Gü ver cin ler, üve yik ler, Ka nat çır par dı gö nül va di le rin de, Yal çın ka ya la ra ak se der di, Bin ler ce ez gi, Ka nat hı şır tı la rın dan Sen siz kal dı ğım da fır tı na lar ko par, Bo ra lar eser di gön lü mün, Uç suz, bu cak sız de rin va di le ri ne, En gin de niz le ri ne. Yer de mir, gök ba kır iken, Eğer ki; Ye ni den baş la say dım sev me ye, Gün düz le ri nur lu ye şil, Ge ce pet rol ma vi si ne ça lan Göz le rin de at ma ca lar uçar, De rin uçu rum la ra iner çı kar dı. Şa hin ler, do ğan lar, kes kin ba kış la rıy la Ge zi nir ler di hür ufuk lar üze rin de. Eğer ki; Se ni ye ni baş tan, Sev me ye baş la say dım, Bay kuş lar öt mez di böy le si ne Gö nül vi ra ne sin de Su at Tür kay Bo ğaz lı yan Hâ ki mi Aşk Yoldaşım Ma vi le re uzak tan ba kan ol ma dık. Ma vi nin için dey dik, Ma vi bi zim içi miz dey di. Aşk bir sar ma şık gi bi sar mış tı her ya nı mı zı. Yü rek liy dik, ce sur duk, Aşk için ölü ne cek se onu da ya par dık kuş ku suz. Ama aş kı mı zın ka nı ta ih ti ya cı yok tu. Bi zi yo lu muz dan çe vi re cek güç yok tu. Yü rü dük ve yo rul ma dık. Aş kı mı zı her şey den üs tün kıl ma yı bil dik. Ne ha yal le ri mi zi bı rak tık, Ne ger çek ler den uzak laş tık. Ba zen ye re sa pa sağ lam bas tık, Kim se ye al dır ma dık, tek söz söy let me dik. Ma dem bu sev da bi zim di, Ma dem aşk her şe yi miz di. Öy ley se aş kı mı zı ko ru mak en önem li gö re vi miz di. Ko ru duk ve bı rak ma dık. Kor kak la rın, iki yüz lü le rin dün ya sın da, Bir sev da yı ayak ta tut mak ko lay de ğil di. Yü rek le ri miz ko ca man dı. En zor an la rı mız da yü rek le ri mi ze sı ğın dık. Bir bi ri mi zin içi ne ak tık. El eley dik her za man, Yan ya nay dık, can ca nay dık. Sı cak tık ve so ğu ma dık. Bir bi ri mi zi ol du ğu muz gi bi ka bul len miş tik. Fark lı lık la rın in sa nı zen gin leş tir di ği ni bi li yor duk. Bir bi ri mi zi bul du ğu muz için Tan rı ya şü krediyorduk. Bir bi ri miz için ya şa ma lıy dık. Sev dik çe ha ya ta da ha çok bağ lan dık. Sa rıl dık ve bı rak ma dık. Za man bu aş kı bü yü te cek. Asır lık bir çı nar gi bi, Sağ lam kök ler sa la cak top ra ğa. Biz ya şa dık ça, aş kı mız da ya şa ya cak. Ey be nim ma vi sev dam, umu dum, Aşk yol da şım Sensiz bu yü rek, Her atı şın da, Se nin adı nı ana cak Ka dir Be rat Bil gen Ulu bey Ka pa lı Ce za evi Uşak

5 15 Ocak 2004 Sayfa 5 Yol Ayrımı Bir tak vim yı lı da ha ge ri de kal dı. Öz lem le rle, sı kın tı la rla, çi le le rle iyi ve ya kö tü anı lar la do lu, es ki yı lın bü tün me şak katle ri ne kat la na rak, ye ni yıl da za ma nın en bü yük dost ol du ğu nu unut ma ma lı yız. Acı la rın ve fe lâ ket le rin an cak za ma nın koy nun da uyu ya bi le ceği ni, in sa nın ba şı na ge len le rin gü nün bi rin de ki şi sel ta ri hi nin ay rın tı la rın dan bi ri ol du ğu nu, ye ni yıl da her çi çe ğin bir sev gi li, Yıl:2 Sayı: Şubat 2004 Yayın Kurulu Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Yayın Kurulu Başkanı Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü Nur KUMTEPE Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü A.Vahap UZUNOĞLU Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen Dizgi Hasan KORKMAZ İsa KİBAROĞLU Montaj-Baskı Zafer KARAKAYA Salim KILIÇ Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi Üç ya şın da ba ba sı nı kay bet mişti. An ne ci ği onu ve ağa be yi ni, ba ba sı nın yok lu ğu nu his set tir meden bü yüt me ye ça lış mış tı. An ne si ge çir di ği tra fik ka za sı so nu cu öl düğün de, o do kuz ya şın day dı. Ağa beyi ken di sin den al tı yaş bü yük tü. On la rı an ne an ne le ri ya nı na al mış tı. Çok yok sul du lar. İl ko ku lu bi ti reme miş ti. On beş ya şın da iken an ne an ne si de öl müş tü. Ağa be yi her za man için ken di si ne yar dım cı ol muş tu. An cak o da ge çim sı kın tı sı çe kiyor du. As ker li ği ni yap tık tan son ra iş bul du ğu şeh re yer leş miş ve ev len miş ti. Bir mes le ği yok tu. Ha yat hep sa vur muş tu. Hep itil miş ve ka kılmış tı. Yir mi do kuz ya şın day dı ve dört se ne dir ce za evin dey di. Gasp su çun dan al dı ğı ce za yı çe ki yor du. İs tan bul dan gön de ril miş ti. *** Öğ ret men di. Yüz ler ce öğ ren ci ye tiş tir miş ti. Ar ka daş la rı ta ra fından se vi lip, sa yı lı yor du. On la rın ıs rar la rı so nu cu bir lik te kur duk la rı ko nut ya pı ko ope ra ti fi nin se çim leri ne ka tıl mış, yö ne ti ci ol muş tu. Baş lan gıç ta ko ope ra tif ça lış ma la rı çok iyi git miş ti. Da ha son ra ko opera tif baş ka nı olan bir ar ka daş ının oyu nu na gel miş, zim met su çun dan ce za evi ne düş müş tü. Ce za evin de te mas ede bil di ği her ke se iyi lik le yak la şı yor, hü kümlü ve tu tuk lu la ra na si hat lar da bu lunu yor, on la rı yan lış lık la rın dan arın dır ma ya ça lı şı yor, yol gös te riyor du. Ce za evi nin kü tüp ha ne sin de gö rev len di ril miş ti. Bil me yen le re oku ma yaz ma öğ re ti yor, il köğ retim me zu nu ol ma yan la ra ders ve riyor du. *** Bir gün ders ha ne de ders ve rirken Ah met dik ka ti ni çek ti. İlk de fa her sev gi li nin de bir çi çek ol duğu nu unut ma ma lı yız. Gön lü mü zü açık tut ma yı, ay de de nin sih ri ni gön der di ği ge celer de uyu ya rak ha ya tı mız dan çalma ma yı, uzun ge ce le rin için de yol cu lu ğa çık ma yı, içi miz de ki genç lik vi rü sü nü or ta ya çı kar tıp, kaç ya şın da olur sak ola lım her za man yir mi ya şın da ol ma mız ge rek ti ği ni unut ma ma lı yız. De ğer li okur la rı mız ve ya zarla rı mız, İl gi niz ve des te ği niz le Ga zete niz Ses le niş in 23. sa yı sı nı da ya yım la mış bu lu nu yo ruz. He pi ni ze gön der di ği niz ya zı, ka ri ka tür, şi ir, re sim, bul ma ca ve fık ra lar ile gö rüş le ri ni zi be lirten mek tup lar için te şek kür ederiz. Unut ma ma lı yız der se gel miş ti. Son de re ce il gi siz di. San ki ha yat tan kop muş gi biy di. Onun la çok il gi len di. Ah met de za man la bu il gi ye ce vap ver me ye baş la mış tı. Ar tık ders le ri ne ça lı şıyor du. Kı sa sü re de il köğ re ti mi bi tir di. Da ha son ra Açık Li se ye ya zıl dı. Sa mi mi yet le ri iler le dik çe Ah met in su çu nu ve geç mi şi ni öğ ren di. Bir gün ona ce za evin den tah li ye olun ca ne ya pa ca ğı nı sor du. Ah met; - Ho cam ben iş le di ğim gasp su çun dan piş man lık du yu yorum. Te le viz yon lar da sey ret tik çe, ga ze te ler de oku duk ça, ka dın la rın kız la rın çan ta la rı nı zor la alan, on ları yer ler de sü rük le yen, hat ta ölümle ri ne se bep olan la rı duy duk ça, gör dük çe nef ret edi yo rum. Ama tah li ye olun ca is te me me me rağ men ben ge ne suç iş le ye ce ğim. An cak sa de ce li ra ça la cağım. İs te mi yo rum, ama yap mak zo run da yım. Bu pa ra yı ben hiç bir yer den bu la mam, kim se de ba na ver mez. On dan son ra bir el ara ba sı alıp, mev si mi ne gö re seb ze ve mey ve sa ta ca ğım. Ve bir da ha suç iş le me ye ce ğim. De di. O gün yan la rın da bu lu nan me mur lar da da hil ol mak üze re As la ta viz ver me me li yiz bi zi biz ya pan yan la rı mız dan, onur lu bir ya şam sü re bil me miz için şartlar ne olur sa ol sun ya şa mın zorluk la rı na di ren me yi, içi miz de ki ben li ği mi zi kat let me me yi, ben liği mi ze vu ra ca ğı mız her dar be nin bi zi biz den bi raz da ha uzak laş tıra ca ğı nı unut ma ma lı yız. Kork ma ya ca ğız, in san ca korku lar dan. Kor ku nun ken di sin den çok; on la rın bek len ti si nin da ha kor ku tu cu ol du ğu nu, ken di miz le ya pa ca ğı mız kav ga la rın bir an lamı bu lun du ğu nu, bi zi hep ile ri ye ta şı ya ca ğı nı ve bu kav ga da ki adım sa yı sı nı as la unut ma ma lıyız. Okur la rı mı za Ya zar la rı mı za Ya yım lan mak üze re gön derdi ği niz ya zı, ka ri ka tür, şi ir, re sim, bul ma ca gi bi ede bî ve sa nat sal eser le rin da ha ön ce hiçbir yer de kıs men de ol sa ya yımlan ma mış ol ma sı ve bun lar üzerin de baş ka ki şi le rin hak la rı nın bu lun ma ma sı ge rek mek te dir. Bu hu ku kî zo run lu luk ne de niy le ya yım lan mak üze re bi ze gönder di ği niz eser le re ek ola rak (Ses le niş için gön der di ğim eser kıs men de ol sa ya yım lan ma mıştır ve baş ka kim se le rin eser üzerin de her han gi bir hak la rı yoktur.) şek lin de bir di lek çe ile bildi rim de bu lun ma nız ge rek mekte dir. 21. sa yı dan iti ba ren baş ladı ğı mız bu uy gu la ma ya kı sa sü re de uyum sağ la ya ca ğı nı zı umu yo ruz. her ke sin göz le ri ya şar dı. Ah met ile öğ ret men bir bir le ri ne sa rıl dı lar. Ah met hıç kı ra hıç kı ra ağ la dı. *** Üç ay son ra Ah met in tah li ye si gel miş ti. Ah met ar ka daş la rı ile ve da laş tı. Öğ ret me nin eli ni öp tü. Öğ ret men, me mur ve mah kûm lardan top la dı ğı li ra yı ona tes lim et ti. *** Ah met sö zü nü tut tu. Ken di ne ye ni bir ha yat kur du. Ar tık ge le ceğe umut la ba kı yor du. Not: Bu olay ger çek olup, il gi lile rin iz niy le hi kâ ye leş ti ril miş, an cak ger çek ki şi lik le ri nin be lirlen me me si için öze iliş me yen ba zı de ği şik lik ler ya pıl mış tır. Gü zel Söz ler Bü tün bü yük iş ler, kü çük başlan gıç lar la olur. Çi çe ro En iyi in ti kam, unut mak ve ba ğış la mak tır. En be re ket li yağ mur, alın te ridir. Sev gi ye açık bı ra ka ca ğız pence re mi zi, ba kış la rı mı zı kü çük mut lu luk la rın gör ke mi ne inan dırma yı, ken di mi zi ve gü lüm se me yi, umut la rı mı zın bit ti ği yer de ha yatın da bi te ce ği ni, en gü zel şe yin esa ret ten kur tu lup hür ya şa mak ol du ğu nu, öz le min ulu bir çı na rı bi le de vir di ği ni, ye ni yıl da ül kemiz ve mil le ti mi zin ge le ce ği için ha yır du asın da bu lun ma mız ge rek ti ği ni as la unut ma ma lı yız. Mut lu yıl lar. Sa lih Se zen De niz li Ka pa lı Ce za evi Gön de ri len fo toğ raf, re sim, ka ri ka tür ve de sen le rin zım ba ve ya iğ ne gi bi de for me edi ci me tal ler le ya zı la ra ek len me mesi, kat lan ma ma sı, üzer le ri ne bas tı rı la rak ya zı ya zıl ma ma sı ve her tür lü dış et ken ler den ko runa rak An ka ra Açık Ce za evi Mü dür lü ğü ne gön de ril me si ge rek mek te dir. Sağ lık ve esen lik di lek le rimiz le say gı la rı mı zı su na rız. Ya yın Ku ru lu

6 Sayfa 6 Gökteki Y ld z 15 Şubat 2004 Eği tim ko va yı dol dur ma ya de ğil, ate şi yak ma ya ben zer. Wil li am But ler Ye ats İn san la rın bü yük bir bö lü mü, okul ha ya tı nın han gi se vi ye sin de olur sa ol sun bir an ön ce bit me si ni is ter. Bir da ha ki tap aç ma ya cak la rını, ha yat ta ken di le ri ne ge rek li bil give be ce ri yi al dık la rı nı dü şü nür ler. Ye ter li ol duk la rı nı zan ne der ler. İlk ön ce bu lun du ğu yer de ki ya kın çevre si ne, ge nel lik le yaş lı ve ya ken disin den kü çük le re üs tün lük tas lar lar. Bil mez ler ki; aileyi, için de ya şanı lan top lu mu, çev re yi, in san la rı ve dün ya yı öğ ren me ye, ta nı ma ya okul dan son ra baş la nır. Edin di ğimiz bil gi, be ce ri; ha ya tı mız bo yunca, bi zi an cak özel ça lış ma la rı mızda ol gun lu ğa, ba şa rı ya eriş ti rir. Okul; öğ ren mek için yol gös terir. Olay lar kar şı sın da mu ha ke me gü cü nü ar tı rır. İçi miz de ki öğ ren me is te ği ni keş fet me mi zi sağ lar. Şa iri n bi ri, öf ke si ge çen ka dı nın aş kı da bit miş tir de miş. Kü çük bir cüm le ama as lın da ne çok şey ba rın dırı yor için de. Bu kü çük cüm le nin al tın da ya tan ger çek ne dir siz ce? Biz ler ge nel de tar tış ma la rı mı zın en çık maz za ma nın da or ta dan kay bol mayı hep doğ ru bu lu yo ruz. Öf ke si geç sin son ra ara ya yım ve ya öy le ya nı na gi deyim. Ya şa nı lan olay la ra gö re mu ha kkak doğ ru bir ya nı var dır. Ama duy gu sal iniş çı kış lar da bu ka çış da ima her iki ta raf tan da çok şey gö tü rü yor. Tek ba şı na bı ra kıl dı ğın an sor mak is te di ğin tüm so ru la ra tek ba şı na ce vap bu lu yor sun, çün kü yal nız sın. Ve öf ke, üzün tü, ye ri ni sa at ler ce se ni bek le yen ön yar gı la ra bı ra kı yor. Oy sa ki o an sev di ğin in sa nın ya nın da ol san, al çak gö nül lü lük le so nu na ka dar ya nın da kal san. İzin verme sen gözyaş la rı nın ak ma sı na. So runla rı nız dan ka ça rak onu tek ba şı na bı rak ma san. Onu en çok ih ti ya cı ol duğu za man sen siz bı rak ma san. Ar kan da yü re ği ra hat, hu zu ru ye rin de, göz le ri gü len bir in san bı rak san. Ne ka dar önem li dir, bel ki de bir vic dan me se lesi dir, ar kan da bı rak tı ğın in sa nın o hâ li. Ge re kir se aş kın için ezi le bi le ce ğini, bü kü le bi le ce ği ni gös ter sen. Nor mal psi ko lo ji ye sa hip han gi in san her ko şul da ken di si ni se ven bir in sa na ben cil lik ede bi lir ki za ten Hiç bir in san ken di si ni çok üzen bir ola yı ko lay ko lay unu ta maz. Da ha son ra kar şı sı na çıkıp hiçbir şey ol mamış gi bi, o in sa nı ikin ci kez in ci ti yoruz. Ama biz bu nu hep ya pı yo ruz, hep Bey ni mi zin, ze kâ mı zın uya nık, öğ ren me ye, ta nı ma ya, ye ni bil gi leri al ma ya açık ve ha zır bu lun ma sı, ma ne vî ha ya tı mı zın can lı lı ğı için ge rek li dir. Yok sa öğ ren me ye te ne ği miz, an la ma mız, kav ra ma mız, ze kâ mız dur gun la şır. Gün lük olay la rın akışı nı ga ze te ve te le viz yon dan bi le iz le ye mez, in san lar la iliş ki ku ramaz, ku ru lan iliş ki le ri de ge liş ti reme yiz. Ba zı la rı mız hiç eği tim al ma mış, okur ya zar bi le de ğil. Bir ço ğu muz okul ha ya tı nın fark lı ka de me le rinden ay rıl mış, oran dü şük ol sa bi le, li se, yük se ko kul, fa kül te me zun ları mız da bu lun mak ta dır. Son ra dan ka za na ca ğı mız okuma alış kan lı ğı; fark lı kül tür le ri ve ya şa ma alış ka n lık la rı olan in san la rı ko lay ca ka bul len me mi zi ve an lama mı zı sağ lar. İçin de bu lun du ğu muz şart lar da, Ye rin de ve Za ma nın da kor ku yo ruz, aş kın kar şı sın da kü çülmek ten, ezil mek ten; öf ke le rin, si nirlen me le rin, gözyaş la rı nın kar şı sın da dur mak tan kor ku yo ruz. Sev di ği niz o hâl dey ken onu ik na et mek adı na ya şaya cak la rı mız dan kor ku yo ruz. Bu korkak lık lar uğ ru na ne ler kay bet ti ği mi zin ço ğu kez far kın da da de ği liz. Son ra bir bi ri ni an la ya ma yan iki in san ol mak tan öte ye gi de mi yo ruz. Son ra mı? Da ha son ra sev di ğin in san hiçbir şe ye tep ki ver me me ye baş lı yor, bir sü re son ra da sev di ği ni tü ket ti ğin gerçe ğiy le tek ba şı na ka lı yor sun. Bir bi ri niz le il gi li olay lar kar şı sın da sev di ğin se nin le yer li yer siz tar tış mıyor sa, dü şün ce le ri ni an lat ma ya ge rek duy mu yor sa se vin me me li in san. Ak sine onun gö zün de an lam ve önem ifa de et mi yor sun, ge rek duy mu yor dur de mek tir. En bü yük dal ga la rın bi le so nu cu sa kin lik tir, dur gun luk tur, berrak lık tır. Sü rek li dur gun lu ğun so nu cun da ise ka ya la rı bi le pa ram par ça eden fır tına lar var dır. Onun ye rin de bir gün si zin de ola bi le ce ği niz ih ti ma li çok da uzak ol ma sa ge rek. Sev di ği niz, bir gün her han gi bir olay da kar şı nı za çı kıp, do nuk göz ler le Se nin için göz ya şı dök me ye değ mez. De ğen in san ise; za ten göz ya şı dök türmez. de me sin. Aş kı nı zı ye rin de ve za ma nın da sa hip le nin. Sa hip le nin ki hu zur ve ber rak lık hep yüre ği niz de do laş sın. Gı ya set tin Pa şa Ça noğ lu Bu ca Ce za evi/iz mir sağ lık lı iliş ki ler ku ra bil me miz, sa hip ol du ğu muz im kân la rın ve hoş gö rü nün ge liş ti ri le bil me si, en azın dan ko ru na bil me si için oku malı, öğ ren me li ve iz le me li yiz. Sağ lanan im kân la rı de ğer len dir me li yiz. Top lum sal iliş ki le ri miz de ba şa rı lı ol mak, uyum için de ol ma yı ge rekti rir. Bu da oku mak la ka za nı lır. Sok ra tes in Ben bir şey bi li yorum; o da hiç bir şey bil me di ğimdir. sö zü; ru hen yük sel me mi ze, in sa nî iliş ki le ri miz de da ha ba şa rı lı ol ma mı za, baş ka la rı nın hak la rı na say gı duy ma mı za yar dım eder. Ya şa dı ğı mız yer ne re si olur sa ol sun, öğ ren mek, ye ni bil gi ler edin mek, ge liş me le ri ta kip et mek zo run da yız. Böy le ce ya şa dı ğı mız top lu ma uya bi li riz, yok sa ge ri ka lır, ko par, uzak la şı rız. Kay bo lur, dış lanan olu ruz. Ön ce ken di mi ze fay da lı ol ma lıyız ki, be ra ber ya şa dı ğı mız in san lara ve va ta na ya rar lı ola lım. Lâzım K. Berat Bilgin Uşak Cezaevi Karanlıktaki aydınlığı değil, Aydınlıktaki karanlığı görmek lâzım. Kin, nefret, dehşet değil, İnsanları sevmek lâzım. Ne Ahmet in ne Mehmet in, Ne de başka birinin, Sözüyle lâfıyla değil, Hayatı özgürce yaşamak lâzım. Ne varsa kötü, geçmişte kalan, Hepsini bir kalemde silmek lâzım, Sevmek sevilmek varken hayatta, Ağlamayı bırakıp gülmek lâzım. Unutma sen hem cansın hem de canan, Ağlatma sevdiğini, kırma insanın kalbini, Bir sigara yak otur seyret, İşte senin ömrün sigara gibi bitecek. Gı ya set tin Pa şa Ça noğ lu Bu ca Ce za evi/iz mir Ya şı, ya şa dı ğı yer, cin si ye ti, eği tim dü ze yi, eko no mik gü cü ne olur sa ol sun; insan ken di ni ge liş tirme li, ye ni bil gi ler le zen gin leş me li, ol gun laş ma lı dır. Kıs kan çlık, kö tü lük ve in ti kam duy gu la rın dan arın mak ge re kir. Oku ma alış kan lı ğı ka zan ma lı, bu nu de vam et tir me li, biz le re su nulan; te le viz yon, ga ze te ve kü tüp hane gi bi im kân lar dan fay da lan ma lıyız. Fre de rick Longb rid ge nin de diği gi bi; İki adam ay nı de mir parmak lık la rın ar ka sın dan dı şa rı ya ba kar. Bi ri yer de ki ça mu ru, di ğe ri gök yü zün de ki yıl dız la rı gö rür. M.Fa tih Bi len E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ga zi an tep Mut lu İn san Özel ara ba sı ile Van dan Hakka ri ye se ya hat eden bir ki şi, yol da hay van la rı nı ot la tan ço ba nı gö rür, ara ba sı nı yo lun sa ğı na çe ker ve aşa ğı ya iner. Eşi; bir ih ti ya cı nı gi de re ce ği ni zan ne de rek ara ba nın için de bek ler. An cak ko ca sı doğ ru ço ba nın ya nı na gi der, onun la ya rım sa ate ya kın ko nuş tuk tan son ra ge ri dö ner ve yo lu na de vam eder. Yol da, eşi ada ma so rar: Ta nıma dı ğın bir ço ban la ya rım sa at ne ko nuş tun? Adam ce vap ve rir; Dün ya nın en te miz, en saf, ol du ğu gi bi gö rü nen in sa nı ile ya rım sa at, en gü zel soh be ti mi yap tım. Çok mut lu yum der. İb ra him Si nan Hak ka ri Ka pa lı Ce za evi Senle Ben Sen, uzak la ra de mir alan ko ca bir ge mi, Ben, kü çük be yaz men dil, dön men için çır pı nan, Ka vuş ma nın öz le mi ka vu rur ken içi mi, Ye ni ma ce ra sa na, ya naş tı ğın her li man. Sen, kö pük lü dal ga, sa hi le vu ran de li ce, Ben, avu cu na al dık ça eri yen kum zer re leri. Ya sa la rın la iha net eder ken her ge ce, Usum da ha yel ler dim ben o ılık ne fe si. Sen, en gin de se may la bir le şen ko ca der ya, Ben, ka nat çır p mak tan bi tik düş müş mi nik mar tı. O bem be yaz yat lar la oy na şan si nen ka ya, Oy sa na rin be de nim se nin için ya şar dı. Ben men di lim, ben kum zer re si, ben mi nik mar tı, Sen ge mi sin, sen dal ya, sen der ya sın, bes bel li. Ben de sev gi le re öz gü bir sı cak lık var dı, Sen de boş öz le min, ay rı lı ğın so ğuk eli! Nil gün Ül kü Çankırı Cezaevi

7 15 Şubat 2004 Sayfa 7 Akhisar Cezaevinde satranç turnuvas Ak hi sar Ka pa lı Ce za evin de açılan sat ranç kur su nun ar dın dan dü zenle nen tur nu va zor lu kar şı laş ma la ra sah ne ol du. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin boş za man la rı nı de ğer len di re rek, dü şünme, ka rar ver me ve sab re tme ye tenek le ri ni ge liş tir me le ri ni amaç la yan sat ranç kur sun da, bu oyu nun ku ral ları nı öğ re nen kur si yer ler tur nu va ya bü yük il gi gös te rir ken, de re ce ye gi re bil mek için kı ya sı ya mü ca de le et ti ler. Geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len tur nu va ya; Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ek rem Ay dı ner, Ce za evi Sav cı sı Bay ram Kuş, Ak hi sar Kay ma ka mı Sey ful lah Ha cı Müf tü oğ lu, Em niyet Mü dü rü İb ra him Çe lik, Gar ni zon Ko mu ta nı Ke ma li Bü lent Eda lı, Jandar ma Bö lük Ko mu ta nı Mu rat Ba şer, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye leri, Kurs Öğ ret me ni ve Ulus la ra ra sı Mu E Tipinde y l n personeli belirlendi Muş E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de İn faz ve Ko ru ma Baş me mu ru Mu rat Em sen 2003 yı lı nın en ba şarı lı per so ne li se çil di. Geç ti ği miz Ara lık ayın da, ce zaevin de dü zen le nen bir tö ren de, öz ve ri li ça lış ma sın dan do la yı Başme mur Em sen e ödül ola rak bir plâ ket ve ril di. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Necmet tin Say gın, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Fer hat Bur sal, Cum hu ri yet Sav cı sı Ce sim Eren, di ğer Cum hu ri yet sav cı la rı ve hâ kim le r, ce za evi mü dür le ri ile per so ne lin ka tıl dı ğı tö ren de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Sav cısı Ce sim Eren, tüm per so ne lin takdi re lâ yık ol du ğu nu be lir te rek, Sa de ce bir ki şi nin ba şa rı lı per sonel se çil me sin den, di ğer ar ka daş ları mı zın ba şa rı sız ol du ğu an la mıke sin lik le çı ka rıl ma ma lı dır. Zor şart lar al tın da öz ve riy le gö re vi ni ya pan tüm per so ne li miz tak di re lâ yık tır. Bu ra da ki amaç; per so nel ile yö ne tim ara sın da ki da ya nış mayı sağ la mak tır. de di. Ce za evi Dok to ru As lı Karslı nın gi ri şim le ri ile Ce za evi İz leme Ku ru lu Üye si Dr. Sa lih Akaydın ın Dev let Has ta ne sin de sün net et ti ği beş hü küm lü, tö re ne ka tı lan he yet ta ra fın dan ce za evi re vi rin de zi ya ret edi le rek, he di ye le ri ve ril di. Tö ren de tu tuk lu ve hü küm lü lerden olu şan halk oyun la rı eki bi de, yö re sel oyun lar dan olu şan bir göste ri sun du. Sat ranç Ha ke mi Kı ya set tin Ay dın, Ha kem Ali Se mer ci, Ce za evi Mü dürü Os man Yağ cı, Ce za evi 2. mü dürle ri, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lüler ka tıl dı lar. Sat ranç tur nu va sın da tüm ra kiple ri ni ye ne rek bi rin ci olan Er han Öz can a ödü lü nü ve ren Ak hi sar Kay ma ka mı Sey ful lah Ha cı Müf tüoğ lu yap tı ğı ko nuş ma da; dü zen le nen sat ranç tur nu va sı nın çok fay da lı bir et kin lik ol du ğu nu be lir te rek, bun dan son ra ya pı la cak tüm sos yal ve kül türel fa ali yet le re kat kı da bu lun ma ya de vam ede cek le ri ni ifa de et ti. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ek rem Ay dı ner de ko nuş ma sın da, Ce za evifi zi kî açı dan ye ter siz ol ma sı na rağmen, sos yal ve kül tü rel fa ali yet ler dü zen le mek için gay ret edi yoruz. Kur sa ka tı lan ve ba şa rı lı olan ki şi sa yı sı ce za evin de ki tüm tu tuk luhü küm lü le rin an cak yüz de onu nu Mid yat M Ti pi Ce za evin de açılan Oku ma-yaz ma, ku aför lük, elekt rik te si sat çı lı ğı, gü müş iş leme ci li ği kurs la rı na ka tı lan tu tuk lu ve hü küm lü le re ba şa rı bel ge le ri dü zen le nen bir tö ren le ve ril di. Hü küm lü ve tu tuk lu la rın top luma ka zan dı rıl ma sı nı amaç la yan kurs lar da ba şa rı gös te ren kur si yerle re ödül da ğı tı mı için ger çek leş tiri len tö re ne; Mid yat Kay ma ka mı Ah met Tur han, Cum hu ri yet Başsav cı sı Bü lent Bin göl, Gar ni zon Ko mu ta nı Mah fuz Bin göl, Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Sel fet Gi ray, Cum hu ri yet Sav cı la rı Er dal Ku ru çay ve Şe nol Çu ğun, As li ye Ce za Mah ke me si Hâ ki mi Meh met Ha lit Te kiş, Em ni yet Ami ri Mu sa Ti yek, Ce za evi Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı Mu rat Bay rak, İl çe Jandar ma Bö lük Ko mu ta nı Hü se yin Er ten, İl çe Mil lî Eği tim Mü dü rü Fey zi Ars lan ve İz le me Ku ru lu Baş ka nı Ünal Gü nel ka tıl dı lar. oluş tur mak ta dır. Bu tur nu va dan sonra ka tı lı mın art ma sı nı bek li yo ruz. de di. Ay rı ca, tur nu va do la yı sıy la dü zen le nen tö ren de, emek li olan İn faz ve Ko ru ma Me mu ru Ali İlikhan a Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğün ce dü zen le nen te şek kür bel ge si Ce za evi Mü dü rü Os man Yağ cı ta ra fın dan ve ril di. Midyat Cezaevinde sertifika töreni Kurs lar da ba şa rı gös te ren altmış iki kur si ye re ser ti fi ka la rı ve rilir ken bir ko nuş ma ya pan Kay makam Ah met Tur han, tu tuk lu ve hü küm lü le rin ıs lah edi le rek top luma ka zan dı rıl ma sın da bu tür eği tim ça lış ma la rı nın bü yük et ken ola cağı nı söy le di. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Bü lent Bin göl de ko nuş ma sın da, ce za ev leri nin eği tim mer ke zi ne dö nüş tü ğünü be lir te rek, Bu kurs la rın ama cı; top lu mun bir par ça sı olan tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za evin den, ıs lah ol muş ve ya şam la rı nı ra hat ça sürdü re bi le cek le ri bir mes lek edi ne rek çık ma la rı ve ül ke mi ze ya rar lı bi rey ler ol ma la rı dır. de di. Ser ti fi ka tö re nin de, Ce za evi 2. Mü dü rü Meh met Ak su, ki ta bın da yer alan şi ir le ri okur ken, sa lon da duy gu lu an lar ya şat tı. Ak su, sa zı eş li ğin de söy le di ği tür kü ler le dinle yi ci le ri bü yü ler ken, tu tuk lu ve hü küm lü le rin yo rum la dı ğı tür kü ler gö nül le ri fet het ti. Kocaeli Ce za evinde satranç turnuvas Sat ranç il tem sil ci si İl han Be lik, Mil lî Ha kem Ay kut İl ker Me te ve Us ta Öğ re ti ci M. As lan Ta şan ta ra fın dan ve ri len sat ranç kur su nun ar dın dan tur nu va dü zen len di. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin bü yük il gi gös ter di ği tur nu va çok çe kiş me li maç la ra sah ne ol du. Tur nu va so nun da; bi rin ci li ği Nec mettin Öz gün, ikin ci li ği Gül han Sert, üçün cülü ğü İl ker Ka ra de niz alır ken, Ce lal Dü zenli de dör dün cü ol du. Dü zen le nen sat ranç mü sa ba ka la rı ile il gi li dü şün ce le ri ni açık la yan bir hü küm lü şun la rı söy le di: Sat ran cı da ha ön ce öğ renmiş ol say dım, bu su çu iş le me ye bi lir dim. Çün kü ge niş dü şü ne mi yor dum. Ama şim di ya pa ca ğım dav ra nı şın bir kaç ham le son rası nı dü şü nü yo rum. Keş ke da ha ön ce bu oyu nu öğ re ne bil sey dim. Trabzon Cezaevinde moral gecesi Trab zon E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de ye ni yıl kut la ma la rı çer çe ve sin de dü zen lenen gecede tu tuk lu ve hü küm lü ler mo ral de po la dı. 31 Ara lık ta ger çek leş ti ri len mü zik, eğ len ce, şi ir ve ti yat ro gös te ri sin den oluşan ge ce ye; Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler, İz le me Ku ru lu Üye leri Os man Abanoz ve Vol kan Ca na li oğ lu, Ce za evi Mü dürü İs ma il Ak soy, Ce za evi 2. Mü dür le ri ile per so ne li, ad li ye ça lı şan la rı ve tu tuk lu-hüküm lü ler ka tıl dı. Ge ce ye, hü küm lü Ha san Bas ri Er güven in sa zı eş li ğin de, tu tuk lu Se mih Mu rat Kars ın ses len dir di ği tür kü ler le başla nır ken, din le yi ci le rin duy gu lan dı ğı gözlen di. Da ha son ra, ce za evi ti yat ro ko lu ta ra fın dan sah ne le nen Bi zim Te mel Mahke me de isim li iki per de lik oyun sa lon da kah ka ha tu fa nı na ne den ol du. İler le yen sa at ler de, ço cuk hü küm lü Eren Eki ci, Ha yat Sen Ne Şi rin sin isim li şi iri okur ken, Ha san Bas ri Er gü ven in sa zı ile Ömer Be kar ın ke men çe si eş li ğin de O sman Ya zı cı nın söy le di ği tür kü ler ile Os man Ya na nın çal dı ğı oyun ha va la rı coşkuy la kar şı lan dı. Ce za evi folk lor eki bin ce ger çek leş ti ri len gös te ri ye İz le me Ku ru lu Üyeleri Os man Aba noz ve Vol kan Ca na lioğ lu da ka tıl dı lar. Ge ce de ye ni yıl do la yı sıy la ya pı lan çe ki liş te şans lı 10 tu tuk lu-hü küm lü ye ki tap he di ye edi lir ken, Trab zon Ad li ye si Türk Halk Mü zi ği Ko ro su da yak la şık bir sa at lik mü zik prog ra mı sun du. Mo ral ge ce sin de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler, eme ği ge çen her ke se te şek kür eder ken, oku du ğu bir şi ir le bü yük be ğe ni top la dı.

8 Sayfa 8 15 Şubat 2004 Kozan M Tipi Cezaevinden El i sergisi Açı lış ne de niy le dü zen le nen tö rene; Cum hu ri yet Baş sav cı sı Sü leyman Bal, Ağır Ce za Re isi Bü lent İl kı lıç, Ko zan Kay ma ka mı Yıl dı rım Uçar, İma moğ lu Kay ma ka mı Re cai Ak yel, Gar ni zon Ko mu ta nı As. Şb. Bşk. Hü se yin Pe pe kal, Be le di ye Başka nı Meh met Açık göz, İl çe Mil lî Eği tim Mü dü rü Ab dur rah man Kökten, Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı Mehmet Ye şil göl, İl çe Müf tü sü Ab dul lah De mir, Ce za evi Mü dü rü İs ma il Gül, Fe ke ve Sa im bey li den ad lî er kan ile di ğer da vet li ler ka tıl dı lar. Ser gi nin açı lı şı n dan son ra tö rende bir ko nuş ma ya pan Cum hu riyet Baş sav cı sı Sü ley man Bal, geçmiş ten gü nü mü ze ce za yön tem le ri ile il gi li bil gi ler ve rir ken, Ça ğı mızda ce za ev le ri öç al ma ve ya ce za landır ma ku rum la rı ol mak tan zi ya de; top lu mun suç lu dan ko run ma sı, suçlu nun top lu mun öf ke sin den ko run Maharetlerini sergileyen tutuklu ve hükümlülerin ürünlerine ilgi büyüktü. ma sı, su çun be de li nin hu kuk çer çeve sin de ödet ti ril me si ve suç lu nun re ha bi li te edi le rek top lu ma ka zan dırıl ma sı nı amaç la yan yer ler dir. de di. Baş sav cı Bal, bu ürün le rin tu tuklu ve hü küm lü le rin top lum ile iliş kile ri nin ke sil me di ği nin bir ka nı tı ol du ğu nu be lir te rek, bun la rı sa tın alan la rın hem tu tuk lu-hü küm lü ye hem de on la rın ai le si ne kat kı da bu luna ca ğı nı kay det ti. Bal, ay rı ca ki lim atöl ye sin de ça lı şan la rın eği til me lerin de bü yük kat kı la rı olan Halk Eğitim Mü dür lü ğü ne de te şek kür et ti. Ki lis Ka pa l Ce za evinde e i tim fa ali yet le ri sü rü yor Tu tuk lu-hü küm lü le re mes lek edin dir mek ama cıy la Halk Eğitim Mü dür lü ğü ile ya pı lan iş bir liği ne ti ce sin de açı lan Ber ber lik ve Ku aför lük kur su na ka tı la rak ba şarı lı olan dört kur si ye re ser ti fi ka ve ril di. Ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin si vil sa vun ma ve ilk yar dım ko nu la rı ile hij yen ku ral la rı hak kın da bil gi sa hi bi ol ma la rı için dü zen le nen se mi ner ise bü yük il gi gör dü. Ada let Ba kan lı ğı UYAP Pro je si kap sa mın da, Halk Eği tim Mer ke zi ko or di ne tör lü ğün de dü zen le nen bil gi sa yar ope ra tör lü ğü kur su na ka tı lan in faz ko ru ma me mu ru, in faz ko ru ma baş me mu ru ile ida rî per so nel, kur su ba şa rı ile ta mam laya rak ser ti fi ka al ma ya ka zan dı lar. Ya lo va Ce za evin de ser ti fi ka ve ödül tö re ni Yüz sa at lik İn gi liz ce kur su nu ba şa rı ile ta mam la yan se kiz hü küm lü ve tu tuk lu ya ser ti fi ka ve ril me si ve sat ranç tur nu va sın da de re ce ye gi ren le re ödül da ğı tıl ma sı ama cıy la 30 Ara lık ta tö ren dü zenlen di. Tö re ne; Cum hu ri yet Baş savcı sı Şi na si İş can, İz le me Ku ru lu Üye si Özel Ba ha dır, Halk Eği tim Mü dü rü Mus ta fa Gü ner, Ce za evi Mü dü rü Yu suf Toz luk lu, 2. Müdür Nedim Doğan, Öğretmen Serap Güvenç, Dok to r Yıl dı rım Ba kır ile per so nel ka tıl dı lar. İn gi liz ce kur sun da ba şa rı lı olan se kiz kişiye ser ti fi ka la rı da ğı tı lırken, tur nu va da bi rin ci se çi len oyun cu ya ödül verildi. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Şi na si İş can, tö ren de bir ko nuş ma ya parak Bu tür et kin lik ler tu tuk lu ve hü küm lü le rin mo ral ve mo ti vas yonu nu ar tır mak ta dır. On la rın ara sında sev gi, say gı, hoş gö rü ve da yanış ma sağ la mak ta dır. Bun dan sonra bu tür fa ali yet le ri sık sık ya pa cağız. de di. Ye il hi sar Ce za evin de ser ti fi ka tö re ni Bur dur Ye şil hi sar Ka pa lı Ce zaevin de bu lu nan tu tuk lu-hü küm lüle rin mes lek edin me le ri ama cıy la dü zen le nen Be si Sı ğır cı lı ğı ile Ta vuk çu luk kurs la rın da ba şa rı lı olan la ra ser ti fi ka la rı tö ren le ve rildi. Ce za evin de ki tö re ne; Cum hu riyet Baş sav cı sı İs ma il Gü ler, Cumhu ri yet Sav cı sı Mert Ko pa ral ve ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Trabzon Cezaevinde turnuva Trab zon E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de tu tuk lu ve hü küm lü le rin boş za man la rı nı de ğer len dir mek ama cıy la ma sa te ni si ve vo ley bol tur nu va sı dü zen len di. Geç ti ği miz Ara lık ayın da ce zaevin de ger çek leş ti ri len tur nu va ya Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler, Ce za evi Mü dü rü İs ma il Ak soy ve ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. İlk ola rak vo ley bol maç la rı ya pı lır ken, mü sa ba ka lar da bü yük çe kiş me ler ya şan dı. Cen til men lik sı nır la rı içe ri sin de oy na nan maç ların ar dın dan E-1 ve E-7 ta kım la rı fi na le ka lır ken, ipi gö ğüs le yen E-1 ta kı mı ol du. Ma sa te ni si tur nu va sın da da, zor lu kar şı laş ma lar olur ken, oyuncu lar kı ya sı ya bir mü ca de le or ta ya koy du lar. Top lam yir mi üç mü saba ka nın so nun da hü küm lü Su at Dereceye giren takımın oyuncuları tek tek tebrik edildi. Kü çük bi rin ci olur ken Dur sun Ali Yıl dı rım da ikin ci li ği al dı. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin mo ral le ri nin yük sel til me si için Sa man dağ Ka pa lı Ce za evin de mo ral gü nü ger çek leş ti ril di. 28 Ara lık ta Ce za evi spor sa lonun da dü zen le nen mo ral gü nü prog ra mı na; Cum hu ri yet Sav cı la rı Ha lil Tar kan ve Meh met Dav ran, Em ni yet Mü dü rü Atil la De mi rel, Hâ kim Adem Taş lı ve Me sut Bi len, Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı Ömer Er se ver ve per so nel ile tu tuk lu-hü küm lü ler ka tıl dı lar. Her iki mü sa ba ka nın so nun da bi rin ci ve ikin ci olan la ra ku pa ve ödül le ri tö ren le ve ril di. Tö ren de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Sav cısı Hü se yin Gü ler, tüm oyun cu la rı teb rik eder ken, Mü sa ba ka la rı iz lemek ten zevk al dım. Be ni mut lu eden olay, mü sa ba ka bo yun ca oyun cu la rın son de re ce cen til mence dav ran ma la rı dır. Ay nı azim le ba şa rı la rı nın bun dan son ra ki dö nem de de de vam etmesini dilerim dedi. Samanda Cezaevinde Moral Günü düzenlendi Mo ral gü nün de, ger çek leş ti rilen kon ser bü yük il gi gör dü. Konse re mi sa fir ola rak ka tı lan Ma hal lî Sa nat çı Ha kan Gü müş ses len dirdi ği eser le riy le din le yi ci le re hoş da ki ka lar ya şat tı. Ay rı ca tu tuk lu ve hü küm lü ler de Türk Halk, Pop ve Sa nat Mü zi ği da lın da söy le dikle ri par ça lar la ge ce ye renk kat tılar. Kon ser do la yı sıy la, ce za evinde 23 Ara lık ta dü zen le nen ko ğuşla r a ra sı vo ley bol tur nu va sın da bi rin ci olan ta kı mın oyun cu la rı na ka lem ve ajan da ve ri lir ken, ta kım adı na da bir top he di ye edil di. 17 Ara lık ta per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ara sın da ya pı lan şi ir, fık ra ve kom po zis yon ya rışma sın da de re ce ye gi ren eser ler, mo ral gü nün de okun du.

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi

HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi rropra~saline 'Iiyatrosu SEsli HARFLERiN KEliME icinde SESLENDiRiLMESi KAlıN A Can, Cam, Kaya, Ada, Atlas, Ahmet, Arnavut, Akademi, Avrasya. icea af, Hal, Sıhhat, Nasihat, Lastik, Kararqah, Kemal, lskan,

Detaylı

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 E Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı