Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15"

Transkript

1 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak ka le Açık Ce za evi hü kümlü le rin ce Ma yıs 2003 ta rih le ri ara sın da ger çek leş ti ri len tur ne de, Bek çi Mur ta za ve 72. Ko ğuş isim li ti yat ro eser le ri ba şa rı ile sahne len di. Ça nak ka le Açık Ce za evin de ti yat ro ça lış ma la rın da ya zar Or han Ke mal in 72. Ko ğuş ad lı ti yat ro ese ri ile 15 Ey lül 2002 ta ri hin de başlan dı. Bu oyu nun ilk gös te ri mi 12 Ara lık 2002 ta ri hin de ce za evi hü küm lü le ri ne, 13 ara lık 2002 ta rihin de de ce za evi per so nel ve ai le le ri ile hü küm lü ya kın la rı na ya pıl dı. 18 Ocak 2003 ta ri hin de Ça nak ka le 18 Mart Üni ver si te si Sü ley man De mi rel Kon fe rans Sa lo nun da pro to kol ile hal kın gös te ri mi ne su nu lan oyun, ulu sal ve ye rel ba sı nın da il gi si ni çe ke rek bü yük be ğe ni top la dı. Ay nı oyun, İs tan bul Dev let Ti yatro su nun da ve ti üze ri ne 10 Şu bat 2003 ta ri hin de Dev let Ti yat ro la rı Tak sim Sah ne si nde sah ne len di. 72. Ko ğuş ad lı ti yat ro oyu nunda rol alan hü küm lü le rin bir kıs mının tah li ye ol ma sı üze ri ne, ya zar Or han Ke mal e ait Bek çi Mur ta za ad lı baş ka bir oyu nun ha zır lık ça lışma la rı na da 17 Şu bat 2003 ta ri hinden iti ba ren baş lan dı. Bek çi Mur ta za ve 72. Ko ğuş ad lı oyun lar da hü küm lü le rin ya nı sı ra Açık Ce za evi per so ne li ve Ça nak ka le 18 Mart Üni ver si te si öğ ren ci le rin den üç ba yan da yer al dı sa yı lı Ce za İn faz Ku ru mla rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li Eği tim Merkez le ri Ka nu nu ge re ğin ce ku rul ma sı plân la nan Eği tim Mer kez le rin de gö rev ya pa cak öğ re tim gö rev li le ri nin ye tiş tiril me si ama cıy la ta rih le ri ara sın da dü zen le nen hiz met içi eği tim kur su An ka ra da ya pıl dı. 12 Ma yıs 2003 ta ri hin de İs tan bul Dev let Ti yat ro su Tak sim Sah ne sin de ser gi le nen Bek çi Mur ta za ad lı oyun, da ha son ra Ma yıs 2003 ta ri hin de de Bay ram pa şa Ka pa lı Ce za evi hü küm lü ve tu tuk lu la rı ile Ce za evi Bö lük Ko mu tan lı ğı er baş ve er le ri için sah ne len di. Her iki oyu nun, ku rum hü küm lüle rin ce bir tur ne kap sa mın da oy nanma sı ta le bi, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğün ce uy gun gö rü lecek; 21 Ma yıs 2003 ta ri hin de Bur sa Ka pa lı Ce za evin de 72. Ko ğuş, 22 Ma yıs 2003 ta ri hin de Es ki şehir Açık Ce za evin de Bek çi Mur taza, 24 Ma yıs 2003 ta ri hin de An ka ra Açık Ce za evin de Bek çi Mur ta za, 25 Ma yıs 2003 ta ri hin de An ka ra Açık Ce za evin de 72. Ko ğuş, Ma yıs 2003 ta rih le rin de de An ka ra Dev let Ti yat ro la rı Şi na si Sah ne sin de Bek çi Mur ta za ve 72. Ko ğuş ad lı oyun lar sah ne len di. 26 Ma yıs 2003 ta ri hin de ki oyu nu Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek, Ba kanlık ve yar gı teş ki lâ tı men sup la rı ile da vet li ler ve çok sa yı da ba sın mensu bu iz le di. Tur ne de ser gi le nen tüm oyun lar, iz le yen le rin ola ğa nüs tü tak dir le ri ni ka zan dı ve ulu sal ba sın da uzun sü re olum lu tep ki ler al dı. Eğiticilerin Eğitimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu Tamamlandı Kur sun açı lı şı ne de niy le ta ri hin de dü zen le nen tö re ne Ada let Ba kan lı ğı Müs te şar Yar dım cı sı Hü seyin Boy ra zoğ lu ve Ce za ve Tev ki fev leri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun ka tıl dı. Eğitim Merkezlerinde görev yapacak kursiyerler toplu halde. De va mı 2. say fa da Adalet Bakanı Cemil Çiçek Çanakkale Açık Cezaevi oyuncularını kutlarken sa yı lı Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li Eği tim Merkez le ri Ka nu nu ge re ğin ce oluş tu ru lan Eği tim Ku ru lu, ta ri hin de yap tı ğı ilk top lan tı ile ça lış ma la rı na baş la dı. Ada let Ba kan lı ğı kü tüp ha ne sin de ger çek leş ti ri len ilk top lan tı ya Ada let Ba ka nı ve Eği tim Ku ru lu Baş ka nı Ce mil Çi çek, Ku rul Üye le ri Müs te şar Ve ki li Bü lent Gök göz, Yar gı tay Üye si Yal çın Ka lay, Da nış tay Üye si Kâ muran Er bu ğa, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun, Perso nel Ge nel Mü dü rü Nes rin Yıl mazcan, Eği tim Da ire si Baş ka nı Ha luk Mah mu to ğul la rı, Di ya net iş le ri Baş kan Yar dım cı sı Ne ca ti Tay yar Taş ile Prof. Dr. Kay han Mut lu, Prof. Dr. Ni lü fer Vol tan Acar, Yrd. Doç. Dr. Mu har rem Özen ve Tür ki ye Ba ro lar Bir li ği Baş kan lı ğı Tem sil ci si Avu kat Tü lay Yıl maz ka tıl dı. Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek, toplan tı da yap tı ğı ko nuş ma da; Da ha ön ce ki yıl lar da baş la tı lan ye ni den ya pı lan ma ve de ği şim sü re ci nin hız lı bir şe kil de de vam et ti ği ni, asa yiş ve gü ven lik so ru nu nun önem li öl çü de gi de ril di ği ni, bu dö nem için de ça lışma la rı nın per so ne lin öz lük hak la rı nın iyi leş ti ril me si ve eği tim fa ali yet le ri ne ağır lık ve ril me si yö nün de yo ğun laş tırdık la rı nı, Eği tim Ku ru lu nun ça lış ma ları ile per so nel eği ti mi ne bü yük kat kı sağ la ya ca ğı nı söy le di. Tur ne ye Açık Ce za evi Mü dü rü Se dat Ka ra ca (Yö ne ti ci), Psi ko log Ra si Boy (Kos tüm), Ku rum Öğ retme ni Sa im İr fan En gin (Sah ne Ami ri - Oyun cu), İda re Me mu ru Hay dar Oğuz (Set Ami ri), İn faz ve Ko ru ma Baş me mu ru Se la hat tin Gül (Oyuncu), İn faz ve Ko ru ma Me mu ru Na hit Erol (Oyun cu) ve Şo för Nec mi Ça kan ile oyun cu ola rak 18 Mart Üni ver si te si öğ ren ci le ri Bur cu Topçu, Ez gi Baş ka ya, Nur can Bu lut ve Ay berk İl han, hü küm lü ler Ha cı Be kir Gü ley (Re ji), Me sut To run, Er can Do ğan, Sa vaş Şim şek, Ha san Ol cay, Tun cay Bek taş, Yük sel Öz türk, Er han De re, Yıl maz Şa hin, Mit hat İnanç lı, Ömür Kap lan, Hü se yin Öz türk, Atil la Cü rek, Ke nan Gündoğ du, Me tin Baş kan ve Ser kan Öz ka tıl dı. Eğitim Kurulu Çalışmalarına Başladı Uy gu la na cak ça lış ma yön te min de ge nel il ke le ri be lir le me ama cıy la ya pılan ilk top lan tı da söz alan Ku rul Üyele ri; Ce za ev le ri so ru nu nun ül ke mi zin önem li bir so ru nu ol du ğu nu, bu so runun çö zü mün de ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li nin çağ daş in faz an la yı şı doğ rul tu sun da ve uy gun eği tim or tam la rın da eği til me le ri nin et ki li ola ca ğı nı, Ku rul Üye le ri ola rak bun dan son ra Eği tim Mer kez le rin de yü rü tü le cek eği tim fa ali yet le ri ne her tür lü kat kı yı sağ la ya cak la rı nı be lirt tiler sa yı lı Ka nun ge re ğin ce eğitim mer kez le ri nin bir da nış ma or ga nı ola rak fa ali yet gös te re cek Eğitim Ku ru lu nun ay nı za man da, eği tim ve öğ re tim hiz met le ri ne iliş kin te mel il ke le ri be lir le mek ve ka rar lar al mak, eği tim mer ke zle ri mü dür lük le rin ce ha zır la na cak yıl lık eği tim ve ça lış ma prog ram la rı nı in ce le mek ve onay lamak, eği tim mer kez le ri nin gö rev le riyle il gi li ola rak Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğün ce ha zır la nan yö net me lik ve ge nel ge le ri in ce le mek yet ki si de bu lun mak ta dır. Eği tim Ku ru lu, ve ta rih le rin de yap tı ğı iki toplan tı ile gö rev ala nı na gi ren ko nu lar la il gi li ola rak, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğün ce ha zır la nan Ceza İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Perso ne li Eği tim Yö net me lik Tas la ğı üze rin de ki ça lış ma la rı na de vam et ti.

2 Sayfa 2 15 Haziran 2003 Adalet Bakanı Cemil Çiçek in Eşi Sandıklı Kapalı Cezaevi Bayanlar Koğuşunu Ziyaret Etti Eğitim Kurulu Üyeleri Ankara da Bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerini Ziyaret Etti Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in eşi Gül ten Çi çek; San dık lı il çe si Ter mal Kap lı ca la rı nda ki ta ri hî ve tu ris tik yer leri zi ya ret et ti. San dık lı Cum hu ri yet Başsav cı sı M.Ha kan Uyar eş li ğin de San dık lı Ka pa lı Ce za evi ni de zi ya ret eden, Gül ten Çi çek, ba yan hü küm lü ve tu tuk lu la rın dert ve di lek le ri ni din le di. Gül ten Çi çek e, Ce za evi Mü dü rü Ze ke ri ya Sancak tar ce ze vin de yü rü tü len sos yal-kül türel fa ali yet ler ve iyi leş tir me ça lış ma la rı hak kın da ge nel bil gi ver di. Gül ten Çi çek San dık lı Ce za evi ni gü nün ko şul la rı na uy gun, hü küm lü ve tu tuk lu lar ile in san onu ru na ya kı şır bir ku rum ve bir eği tim mer ke zi ola rak gör dü ğü nü be lir te rek, ce za evi ida re si ne ça lış ma la rın dan do la yı te şek kür et ti. Gülten Çiçek, bayan hükümlü ve tutukluların dert ve dileklerini dinlerken. Eğiticilerin Eğitimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu Tamamlandı Eğitim Kurulu nun Ankara Açık Cezaevi ziyaretinden görünüm sa yı lı Ka nun ge re ğin ce oluş turu lan Eği tim Ku ru lu, ta ri hinde yap tı ğı ilk top lan tı da alı nan ka rar doğ rul tu sun da, ilk zi ya ret le ri ni ta ri hin de An ka ra da bu lu nan ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri ne yap tı. Müs te şar Ve ki li Bü lent Gök göz Başkan lı ğın da, Yar gı tay Üye si Yal çın Ka lay, Da nış tay Üye si Ka mu ran Er bu ğa, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun, Per so nel Ge nel Mü dü rü H. Nes rin Yıl maz can, Eği tim Da ire si Başka nı Ha luk Mah mu to ğul la rı, OD TÜ Fen Ede bi yat Fa kül te si Öğ re tim Üye si Prof. Dr. Kay han Mut lu, HÜ Öğ re tim Üye si Prof. Dr. Ni lü fer Vol tan Acar, AÜ Hu kuk Fa kül te si Öğ re tim Üye si Yrd. Doç. Dr. Mu har rem Özen, Ce za ve Tev ki fevle ri Ge nel Mü dür lü ğü Tet kik Hâ ki mi Ah met Taş kın dan olu şan he yet, ilk olarak An ka ra Açık Ce za evi ni, da ha son ra da sı ra sıy la An ka ra Mer kez Ka pa lı Ce za ve Tu tu ke vi ni, Ço cuk Is la he vi ni, Eği tim Mer ke zi ni ve An ka ra 1 No lu F Ti pi Ce za evi ni zi ya ret etmişler ve görevlilerde görüşmüşlerdir. Bi rin ci say fa dan de vam Açı lış tö re nin de ya pı lan ko nuşma lar da; Ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li nin eği tim ih tiya cı nı kar şı la mak ama cıy la ilk ola rak 2000 yı lın da An ka ra Eği tim Mer ke zi nin hiz me te açıl dı ğı, an cak bu eği tim mer ke zi nin tek ba şı na ye ter li ol ma dığı nın an la şıl ma sı üze ri ne, 2002 yı lında 4769 sa yı lı Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li Eği tim Merkez le ri Ka nu nunun ka bul edi lip yü rür lü ğe gir di ği, An ka ra Eğitim Mer ke zi nin dı şın da dört il de da ha eği tim mer ke zi nin ku rul ma sı nın dü şü nül dü ğü, bu çer çe ve de kur su ta mam la yan lar ara sın dan be lir le necek öğ re tim gö rev li le ri nin ön ce lik le, bi na tah si si ya pı lan Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İs tanbul-ba kır köy Eği tim Mer ke zin de gö rev len di ri le cek le ri, bu gö rev len dirme le rin ta mam lan ma sı ve de vam eden ha zır lık la rın bi ti ril me siy le birlik te Ba kır köy Eği tim Mer ke zin de kı sa sü re de eği tim fa ali yet le ri ne başla na ca ğı be lir til di. Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kevle ri Per so ne li An ka ra Eği tim Mer kezin de ger çek leş ti ri len kur sa de ği şik ce za in faz ku rum la rın da gö rev ya pan 6 bi rin ci mü dür, 32 ce za evi ikin ci mü dü rü, 5 psi ko log, 8 sos yal ça lış macı, 4 öğ ret men ve 4 ta bip ol mak üze re top lam 59 per so nel ka tıl dı. Üç aşa ma da ger çek leş ti ri len hizmet içi eği tim kur su nun bi rin ci aşa ma sın da; An ka ra Üni ver si te si Eği tim Bi lim le ri Fa kül te si Eği tim ve Uy gula ma Araş tır ma Mer ke zi öğ re tim gö rev li le ri ta ra fın dan 90 sa at Ye tişkin Eği ti min Te mel İl ke le ri, Prog ram Ge liş tir me ve Öğ re tim Yön tem ve Tek nik le ri, ikin ci aşa ma da ise An ka ra Eği tim Mer ke zi öğ re tim gö rev li le rin ce 60 sa at Eği tim Merkez le rin de Uy gu la nan Eği tim Fa aliyet le ri ko nu la rın da te orik ve uy gula ma lı ders ler ve ril di. Üçün cü aşa mada 4 ça lış ma gru bu na ay rı lan kur siyer ler, de ği şik amaç lı eği tim fa ali yetle ri ne iliş kin ola rak bi rer ör nek eğitim pro je dos ya sı ha zır la dı lar. Eği ti ci le rin Eği ti mi ko nu lu hizmet içi eği tim kur su na ka tı lan 59 perso ne le, kurs bi ti mi ne de niy le ta ri hin de dü zen le nen tö ren le ka tı lım bel ge le ri ve ril di. Tö ren de kur si yer ler adı na bir ko nuşma ya pan Bi le cik M Ti pi Ka pa lı Ce za evi Mü dü rü Ek rem İl bay; Son yıl lar da ce za in faz ku rum la rı per sone li nin eği ti mi ne bü yük önem ve rildi ği ni, ken di le ri ne de bir gö rev ve rildi ğin de per so nel eği ti mi ne kat kı sağla ma ya ha zır ol duk la rı nı, dü zen le nen bu hiz met içi eği tim kur su nun per sonel eği ti mi ko nu sun da bil gi ve tec rübe le ri nin ye ter li dü ze ye gel me si ni sağ la dı ğı nı, kur su dü zen le yen le re ve kat kı da bu lu nan la ra te şek kür et tik leri ni be lirt ti. Basında Cezaevleri Yıl:2 Sayı: Haziran 2003 Yayın Kurulu M. Yılmaz SAĞLAM Yayın Kurulu Başkanı Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü Nur KUMTEPE Sosyal Hizmet Uzmanı Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Mahir ÖZDAĞ Kurum Müdürü Yazı İşleri Müdürü Yayın Koordinatörü Üzeyir KAYA Recai YILDIZ 2. Müdür Öğretmen Dizgi-Montaj-Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA Hürriyet Zaman

3 15 Haziran 2003 Sayfa V BULMACA V Çok şey ge li yor as lın da in sa nın ak lı na. Ama bir de bun la rı dı şa gös tere bil se. Ni ce lik ler le do lu dur ya şam. Ba zen çok se vi nir, tu ta maz ken di ni, bu lut la ra eriş mek is ter mut lu lu ğundan. Ama za ma nın ne ka dar kı sa, ne ka dar ça buk geç ti ği ni far ke de mez, in ce den in ce den Yo rul ma lar, bağ rış ma lar, Se ni Se vi yo rum! di ye hay kır ma lar ba zen ha ya tın cil ve le ri olu ve rir bir an da. Ya şa mak Tıp kı bir ge mi nin de niz de yüz dü ğü, akıp git ti ği gi bi. Doğ mak, ya şa mak ve enin de so nun da ge le cek olan, so ğuk ama ka çı nıl maz ölüm. Do ğa nın üç te mel ka nu nu bel ki de bu. Ama na sıl ya şa na cak, na sıl ha ya tı yön len di re cek in san bu çok önem li, bir o ka dar da bi lin mez bir ko nu. Kul ya şar, bah tı na ne çı kar sa de miş şa ir ya şar ken. Se vinç, mut luluk, acı, kin, nef ret, kor ku, öf ke ve bu nun gi bi bir çok duy gu. Hep si ha yatın bir par ça sı. Bel ki de hep si bir bi rine, bel ki de kıy met de ğe ri ola rak eş se çil miş, kar şıt duy gu lar bun lar. Acı ile mut lu lu ğun kar şı laş tı rıl ma sı gi bi. Acı ol ma say dı mut lu lu ğun hiç bir de ğe ri ol maz dı, ya şa ma is te ği nin ge nel li ği or ta dan kal kar dı. İş te en ba sit ör nek bu. Sa vaş la ba rı şın kar şılaş tı rıl ma sı gi bi. Bi lin me si ge re ken en önem li ko nu, iyi ya şa mak tır. İn san, is ter is temez bir çok ev re den ge çer, doğ du ğu gün den bu gü ne. Yaş iler le dik çe so rum lu luk ar tar; so rum lu luk art tık ça ya şam zor la şır el bet te. Önem li olan Hasret Kaldım Ka der di ye al nı ma se ni yaz dım, Kal bi me, gön lü me is mi ni kaz dım. Eğer sen ve sev dan ol ma say dı içim de, Bel ki de bu gü ne ka dar ya şa ya maz dım. Ya nım day ken has re tim din bu ram bu ram, Bi li yor sun sev dam, sen siz as la ola mam. Rü ya lar da, ha yal ler de hep be nim le sin, Çün kü sen siz bir gü nü da hi du ra mam. Ye ter; da ha faz la yak ma gön lü mü, Za ten sev dan bi ti ri yor öm rü mü. Gel, son bir da ha gö re yim se ni, Yok sa bir gün bu lur sun ölü mü. Ce lal ER GÜN Yaşı yo rum! O Hâl de Va rım Sol dan sa ğa 1. Ül ke miz de tu ris tik bir böl ge 2. Sa vaş çı ka dın - Bas ton 3. Bir no ta - Bir sa yı - Kö tü, bet 4. Ya rı yaş ya rı ku ru top rak - Cet 5. Ri beryu mun sim ge si - Er zurum un bir il çe si 6. Bir çe şit baş ör tü sü - Kü çük bit ki 7. Ta raf - Sev gi de üs tün tu tulan 8. Fır lat ma - Bir ün lem 9. Bir par ça nın can lı ça lınma sı nı gös te ren mü zik te rimi 10. Re fik, ya ren - Gü ney Af ri ka nın plâ ka işa re ti yıl ma mak, gay ret ve azim sa ye sin de en üst se vi ye ye ulaş mak tır. Kim kö tü ol mak is ter ki? Kim mut lu, ba şa rı lı, hu zur lu, sağ lık lı ol ma yı is te mez ki? Her şey iyi ol sun, duy gu ve dü şün ce ler odak la nır bu ra ya ve so nuç be lir siz liktir. Çün kü, ha ya tı ger çek an lam da ta nım la ma ya kim se nin gü cü yet mez. Bu Tan rı ve kul ara sın da olu şan bir bağ gi bi dir. Ne za man ne ola ca ğı hiç bel li ol maz. Bak mış sın pi yan go dan tril yo ner ol muş sun. Bir bak mış sın sak sı ka za sı ve ölüm. Kı sa ca sı şan sın var sa mut lu sun, eğer yok sa ge ri si ma lûm Evet ar ka daş lar! Ha ya tın ne den li önem li ol du ğu bi lin mez bir ko nu. Ama eğer ya şı yor sak, ya şa ya cak sak en iyi si ni ya şa ma lı yız. Çün kü, ha yat bu na de ğer. Ha ya tın gü zel lik le ri ni farket mek için gü zel lik ler için de ya şama ya ge rek yok tur. Gü zel dü şün mek ye ter li dir sa nı rım. Ya ni ha ya ta po zi tif bak mak. Ne re de olur sak ola lım, ne ya par sak ya pa lım, ha yat ger çek ten çok kı sa. Bo şa ge çen gün ler bi le bir ni met tir bi zim için. Ne fes alı yor sak, dü şü ne bi li yor sak, se si miz çı kı yor, du yu la rı mız ça lı şı yor sa bi lin ki; ya şıyo ruz ve so nu na dek ya şa ya ca ğız. Ha ya tın ma ne vî gü zel lik le ri ni bi lerek Sev gi li ka der ar ka daş la rım! Bahset ti ğim gi bi; ha yat, ya şa mak çok gü zel ama çok da kı sa. Eğer bu ko nuda en ufak bir şüp he niz var sa; ya şamış olan bi ri ne so run! De ğil mi? Onur Ba şar İsyan Etmem Şi kâ ye tim yok ya ra dan ha şa, Rab bim em ret miş ya zı lan ge lir ba şa. Na mert kul la ra bo yun eğe mem, Mer ha met siz kul lar dan mer ha met di le ye mem. Ku lun ver di ği ce za önem li de ğil bi ter, Hâ kim le rin ha ki mi af et sin ye ter. Anam dan do ğar ken de göz le rim ağ la mış tı, An nem de kol la rı mı kun dak ta bağ la mış tı. Da ha ni çin kü se yim bah tı ma, ka de ri me, İlk ke lep çe yi an nem vur ma mış mıy dı el le ri me? Do ğa nın ka nu nu bu, Her ge le ni ağ la tır, Güç süz le rin el le ri ni, Güç lü le re bağ la tır. Ay han AK DE MİR Yu ka rı dan aşa ğı ya 1. Mah ke me ilâ mı - Kı yı, ke nar 2. Ope ras yon 3. Es ki dil de ayak - Yâd et mek 4. Bir ele ment - Asıl, esas, te mel olan - İl kel ben lik 5. Ar ma da 6. Bir sa yı - Ca miler de ya pı lan di nî ko nuş ma - Es ki dil de su 7. Ter si Haydut, eş kı ya 8. Ge ce de niz de olu şan pa rıl tı 9. Ase tik asidin tu zu - De je ne re, soy suz 10. Yar dım is te me - Rusça da evet Dur sun Gün An ka ra Açık Ce za evi Fıkra Ev de Gü le cek miş Ga lip gel dik le ri bir ma çın ar dın dan fut bol cu lar so yun ma oda sın da bir birle ri ne fık ra an la ta rak gül mek te dir. Bir ara ta kı mın tek nik di rek tö rü Dur sun da hay li ko mik bir fık ra an la tır. Futbol cu la rın hep si gül mek ten ka tı lır lar. An cak, Te mel gül mez, üs te lik bir hayli de so murt kan du rur. Ar ka daş la rı so rar: - Te mel ne den gül me din? Te mel so murt kan lı ğı nı sür dü re rek: - Ben tek nik di rek tör Dur sun a küs tüm, eve git ti ğim de gü le ce ğim! der. Kı ya me te Ka dar - Alo! Ah met Bey le gö rüş mek is ti yo rum. Ora da mı efen dim? - Ha yır efen dim, yok lar. - Ne za man ge lir ler aca ba? - Hiç bel li ol maz - Gel di ğin de ne ka dar ka lır? - Kı ya me te ka dar efen dim. Adam şaş kın Tek rar so rar. - Afe der si niz, ne re si ora sı? - Be le di ye me zar lı ğı Te şek kür Adam, hız lı hız lı mer di ven le ri tırma nıp dok to run ya nı na gel ir. - Te şek kür ede rim dok tor bey. Te da vi niz den çok mem nun kal dım. - Ama siz be nim has tam de ğil si niz ki! Adam gül er: - Hak lı sı nız dok tor bey. Am cam si zin has ta nız dı. Şim di tüm ser ve ti ba na kal dı İl yas Ge çit An ka ra Açık Ce za evi Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü Gelecek Güzel Günlere Karanlık gecelerde dolaşırken sessizce, Sen çıktın karşıma gizlice. Bir umut oldun geleceğime, Seninle gelecek güzel günlere. Korkuyordum aşık olmaya, Korkuyordum deli gibi sevmeye, Ama şimdi korkmuyorum, Çünkü güç verdin benliğime. Senin sesini duyduğum zaman, O tatlı heyecanı yaşıyorum o an. Bir gün seni de kaybedersem eğer, Sonum mezar olacak inan. Dursun Gün/Ankara Açık Cezaevi Hoşçakal Kimsenin bilmediği düşlerim var, İçinde yaşayan, senin yüreğinde, Bulutların koşturduğu yağmur öncesi, Sen olmuş uykularım. Başımı yastığıma koymadan gördüğüm, Kirpik diplerinde gizli gözyaşı gibi, Yastığımın altında biriktirdiğim, Duygulardan koca bir resim, Sen ve ben Bedenim kalk uykudan derken, Beni tutan çeken ruhumun, Aydınlık elleri var, sana uzanan, Bitmesin istersin rüyalar, Sen ve ben Uyanıyoruz karanlıktan, Kimsenin bilmediği, Çılgın fikirlerim var sana dair, Hatta, uzanan düşünceler, Sen ve ben Kapıdan çıkarken, Son bir buse ve gülümseme, Hoşçakal! Kemal Çetiner İnfaz ve Koruma Memuru

4 Sayfa 4 15 Haziran 2003 Vefasız İlk ba kış ta vu rul muş tum, Gü zel li ği ne, ye şil göz le ri ne. Ula şı la ma ya cak, Kos ko ca bir zir vey di be nim için, Ha ni; ba zen rü ya la rı ma gi ren, Ge ce mi al lak bul lak eden, Sa bah ev den çı kar çık maz, So kak, so kak do laş tı ğım, On ca ara ma la rı ma rağ men, Bir tür lü bu la ma dı ğım, Rü ya la rı mın pren se si, Ya şa ma mın tek se be bi, Ha ya li min bir sev gili si var dı ya, İş te on dan bi le gü zel di. Ama, ne re den bi le bi lir dim ki, O gü zel li ğin al tın da ya tan, Kah pe bi ri nin ola ca ğı nı. Kim bi lir, Ni ce de li kan lı la rı yol dan çı kar dı, Gü ne şin do ğu şu nu an dı ran si ma sı, Bir yü rü yü şü var dı ki, Gö ren er kek ler bir ta ra fa, Ka dın la rın bi le ba şı nı dön de rir di. Bir gü lü şü var dı ki sor ma yın, En za lim kıs ra ğı bi le, Bir çır pı da yo la ge ti rir di. He le Ka ra de niz in ye şil li ği ni bi le, kıs kan dı ra cak gü zel li ğe sa hip, O yem ye şil göz le ri, o gü zel ba kış la rı, Sev me yi bil me yen, Taş laş mış kalp le ri bi le, Bir kur şun mi sa li de lip ge çer di. Bı ra kın sev gi yi ya hu, Ka ra sev da yı bi le öğ re tir di in sa na. Oo of of tek su çum sev mek miy di, Sa de ce be nim ol sun is te miş tim, Ha ni ta kıp da ko lu ma, Çar şı pa zar ge zer ken, Et raf ta ki er kek ler, im re ne rek ba ka cak tı pe şi miz den. Kıs ka na cak lar dı, Ne şan lı er kek ya hu di ye cek ler di, Kim bi lir, kaç ta ne si, Be nim ye rim de ol mak is te ye cek ti. Ha ni be ra ber ce, Ya ka mo z a, Ka fa la rı çek me ye git ti ği miz de, Bü tün gar son lar, ma sa mı za per va ne ola cak lar dı. Ha ni pis te oy na ma ya çık tı ğı mız da, Her kes ler çe ki le cek, Bü tün al kış lar yal nız ca se nin le iki mi ze top la na cak tı. Ha ni bü tün şe hir, Bu bü yük aş kı mı zı, sev da mı zı ko nu şa cak tı. Ha ni ben hep gü le cek tim, Ha ni ne re de hiç öl me ye cek tim. Tam da bu kah ro la sı ha ya tı, Sev me ye baş la mış tım oy sa, Bu ka da rı da ya pı lır mıy dı, Be nim gi bi de li kan lı ya kı yı lır mıy dı. Ne is te din ki ben den, Ken di hâ li nde bi riy dim iş te, Yüz bin li ra lık ek me ğim olur du, Ak şam la rı, ko lu mun al tın da, Tek tek çi ler le vur du ğum, Bir dub le ra kı nın, Ne şe si ile gi der dim bi zim ço cuk la rın ya nı na. On lar la gü ler, şa ka la şır dım, On lar so rar, ben an la tır dım, Bi lir mi sin, ağız la rı açık din ler ler di, Bir se ni, bir be ni, Bir de, o ta rif siz sev gi mi zi. Şim diy se, yüz le ri ne bi le ba ka maz ol dum, Öy le ya, na sıl an la ta bi lir dim ki, Lüks mo del bir ara ba ya, Bir de ban ka da ki, Üç beş ku ru şa sa tıl dı ğı mı. O ge ce göm düm se ni, Ka ran lık kal dı rım taş la rı na. Se kiz şid de tin de, Bir dep rem mi sa li yık tın. Mut lu luk lar üze ri ne kur du ğum, Ter te miz ha yal le ri mi, rü ya la rı mı, Yal nız ken kay be dip de, Se nin ley ken bul du ğum be ni. Öy le bir vur dun ki, Yü re ğim den can evim den, Oy sa, oy sa ben ne çok sev miş tim se ni. Şa hin IŞIK LI Sevdim Ben se nin en çok se si ni sev dim, Bu ğu lu, ço ğu za man, ta ze bir ek mek gi bi, Ön ce aş ka ça ğı ran, son ra din len di ren, Ba na her za man dost, her za man sev gi li. Ben se nin en çok el le ri ni sev dim, Bir pı nar se rin li ğin de te miz akan ve be ni sa ran, Ni ce gü zel lik ler gör düm yer yü zün de, En gü ze li bir sa bah el le rin de uyan mak. Ben se nin en çok göz le ri ni sev dim, Kâh ço cuk ça se ven, kâh ina dı na ür pe ren, Ay dın lık lar, esen lik ler, mut lu luk lar, Hiç bi ri göz le rin ka dar ol ma lı de ğil. Ben se nin en çok gü lü şü nü sev dim, Se vin di ren, için de umut çi çek le ri aç tı ran, Unut tu rur ba na acı la rı, güç lük le ri, Dün yam ay dın la nır sen gül dü ğün za man. Ben se nin en çok dav ra nış la rı nı sev dim, Güç süz mer ha me ti ni, za li me di re ni şi ni, Hak sız la ra, zor ba lık lar kar şı sın da, Vah şi ve mağ rur bir me lek ke si li şi ni. Ben se nin en çok sev gi do lu yü re ği ni sev dim, Ap tal lı ğı ma, kap ris le ri me ka nat ge ren yü ce li ği ni, Ni ce sev gi le rin bir pu la sa tıl dı ğı bir dün ya da, Sen sin, her şe yin üs tün de tu tan sev gi ni. Ben se nin en çok ba na yan sı ma nı sev dim, Ben de ye ni den va rol ma nı, be nim le bü tün leş me ni, Şi rin li ği ni, yan lız lı ğı nı, dup du ru lu ğu nu sev dim, Ben se ni böy le se vdim iş te... Anne Ce lal ER GÜN Haberin var mı anne? Bir demir kapım, demirli pencerem var. Islak bir yatağım, soğuk bir ranzam var. Haberin var mı anne? Ne hâldeyim bilir misin? Sen gülen yüzüme aldanır mısın? Haberin var mı anne? Haberin var mı ben büyüdüm? O küçük çocuk yok artık, Haberin var mı ANNE? Haberin var mı ben ölmedim? Haberin olsun ben ölmeyeceğim. Haberin var mı anne? Ben tekrar geleceğim; Bir sabah ya da bir akşam üstü, Haberin olsun anne, Seni görmeye geleceğim. Nuri Dadalar Karaman Kapalı Cezaevi Yasak Sana Bir tebessüm var uzakta. Koşuyorum; Kaçıyor benden. Sesleniyorum; ne olur gitme! Hayır! diyor, gelemem yanına, Varmak yasak sana. Bir el var uzakta. Uzanıyorum; Saklıyor benden, Soruyorum; neden tutmuyorsun? Hayır! diyor, elimi veremem, Uzatmak yasak sana. Bir göz var uzakta. Bakıyorum; Çekiyor benden. Çağırıyorum, neden yakmıyorsun? Hayır! diyor, bakamam, yakamam, Gözlerim yasak sana. Bir kol var uzakta. İstiyorum; Kopuyor benden. Yalvarıyorum; neden sarılmıyorsun? Hayır! diyor, Sarılamam, kucaklayamam, Kollarım yasak sana. Cennet Göktaş Karaman Kapalı Cezaevi Mahpusluktan Alınacak Dersler Ce za evin de ge çir di ği miz gün ler ve bi tir di ği miz ce za lar öm rü müz den gi diyor. Bu gün le ri ge ri ge ti re bil me miz ve ye ri ne ko ya bil me miz müm kün de ğil. O za man bu sü re yi olum lu ve kâr lı bir şe kil de ge çir me li yiz. Ha ya tı mız dan ek si ola rak gi den za ma nı olum lu ola rak de ğer len di rip, ek si yi ar tı ya çe vi re bi li riz. Bu nu na sıl ba şa ra bi li riz? Bir ke re, en kü çük il çe ce za evin de bi le 3-4 bin ki tap var. Han gi ko nu ya il gi miz var sa o ko nuda, şi ir, ede bi yat, ta rih, di nî, si ya sî, fel sefî, sos yo lo jik, hi kâ ye, eko no mik, araş tırma gi bi her ko nu da ya yın lar var. İn san dün ya ya bir ke re ge li yor ve öğ ren me ölün ce bi ti yor. Öğ ren me nin sı nı rı yok. Her oku du ğu muz ki tap ta ne ka dar az şey bil di ği mi zi, öğ re ni le cek ne ka dar çok şey ol du ğu nu gö rü rüz. Ör ne ğin, Çan lar Ki min İçin Ça lı yor; bir aşk ro ma nı dır (He ming vay). Ama onu okur ken İs pan ya iç sa va şı hak kın da fi kir sa hi bi olu ruz. Garp Cep he sin de Ye ni Bir Şey Yok da (Re marg ue) I. Dün ya Sa va şı nı ve Al manya nın için de bu lun du ğu du ru mu gö re bilir si niz. Sev me di ği niz ya zar lar dan bi le en azın dan kar şı gö rüş le rin ne ler ol du ğunu, bi zim ba kış açı mı zın ter sin de ne olabi le ce ği ni öğ re ne bi li riz. He le yat kın ol du ğu muz ala nı iyi bi lir sek o doğ rul tu da ken di mi zi ta ma men ge liş ti rip eği te bi li riz. Ken di mi zi eğit mek ve ge liş tir mek de yin ce, sa de ce bey ni mi zi ve ki şi li ği mi zi ge liş tir me yi an la ma ma lı yız. Bir de ce zaevin de ge çir di ğ imiz sü re nin vü cu du muzda yap tı ğı tah ri bat lar var. İçe ri de ge çen her gün be de ni miz den de bir şey ler alıp gi di yor. Onun için eli miz den gel di ğin ce vü cu du mu zu ge liş ti ri ci spor lar yap ma ya ça lış ma lı yız. Bun lar yü rü yüş, kül tür fi zik, fut bol, bas ket bol, vo ley bol, hal ter gi bi spor lar ola bi lir. Bun la rı da her gün dü zen li ya pa rak vü cu du mu zu zin de tutma lı, ge liş me si ne ve ko ru ma sı na kat kı da bu lun ma lı yız. Bun lar da biz le ri si nir li, stres li, her an pat la ma ya ha zır ki şi ler ha li ne ge ti ri yor. Bu ko nu lar da da çe kin me den psi ko lo jik yar dım lar al ma lı yız. Ce za ev le ri nin ço ğun da sos yal ça lış ma cı lar, na di ren ba zı la rın da da psi ko log lar var. Ki şi li ğimiz de olu şan bu so run la rı sos yal ça lışma cı lar ve psi ko log lar la pay la şa rak kendi mi zi onar ma lı yız. Yok sa bu ruh ha li ile dı şa rı ya çık sak bi le, bi zi se ven le re, bekle yen le re hiç bir şey ve re me yiz. On la rın bek len ti le ri ni, sev gi aç lık la rı nı bo şa çı kart mış olu ruz. Bu si nir li lik, in san lardan uzak laş ma, gü ven siz lik, stres, gergin lik gi bi du rum lar biz den kay nak lanmı yor. Bi zim çö ze me di ği miz so run la rımız dan ve için de bu lun du ğu muz ko şul ların ver di ği ra hat sız lı ğa vü cu du mu zun ve r di ği bir tep ki. Bu nor mal bir so nuç. Na sıl mi de miz ağ rı yor sa, ci ğer le ri miz, kal bi miz, ko lu muz, ba ca ğı mız düş me de n de, vur ma dan kı rı la bi li yor, bo zu la bi liyor sa, yu ka rı da say dı ğım ger gin lik, stres, si nir li lik de do ğal. Bu ne den le ka fa mı zı net leş ti rip, ne is te di ği ni, ne yap tı ğı nı ni çin yap tı ğı nı bi len, o doğ rul tu da ken dini ge liş tir me ye ça lı şan ve bu doğ rul tu da mü ca de le eden in san lar ol ma lı yız. Ce za evin de ki ar ka daş la rın ço ğun luğu iş siz ve mes lek siz. Böy le ol du ğu içinde dı şa rı çık tık la rın da bo ca lı yor lar ve iş siz lik ten, ça re siz lik ten tek rar suç iş leye rek ge ri dö nü yor lar. Ama şu an da Türki ye de ki ce za ev le rin de ha lı, ayak ka bı, ma ran goz luk, dö şe me, de mir, tor na, tesfi ye, mat baa, ta rım cı lık ve hay van cı lık gi bi çe şit li iş kol la rı var. 2-3 yıl gi bi ce zası olan lar is ter ler se bu sü re için de ken dile ri ne bir mes lek edi ne bi lir ler. Bu sü re yi bir ko nu da ken di mi zi ye tiş ti re rek us ta ola rak çı ka bi li riz. Her şe yi Dev let ten bekle mek işin en ko la yı. Bi ze biz den baş ka sı yar dım ede mez. Biz ler bun dan son ra ki ha ya tı mız da ne ola ca ğı mı za ka rar ve rip o doğ rul tu da ken di mi zi ge liş tir me li yiz. Biz ler için İn gi liz ce kurs la rı, saz kurs la rı, bil gi sa yar, fa yans cı lık, do ku macı lık gi bi kurs lar açıl mak ta dır. Bun la ra ka tı la rak han gi ko nu da ek sik lik ve ge reksin me du yu yor sak o ko nu da ge liş me liyiz. Bu lun du ğu muz yer de bu kurs lar yok sa, kurs için ye ter li sa yı yı oluş tu rup, ce za evi yö ne tim le rin den bu ko nu da destek is te me li yiz. Biz is ter sek her kes bi ze yar dım cı olur. Gün le ri mi zi boş ge çi ri yo ruz. Ço ğumu zun ai le si dı şa rı da zor ko şul lar da, ben ce za evin de el e me ği, göz nu ru iş ler ya pıp sa ta rak ai le si ni ge çin di ren in san lar bi liyo rum. Ma ket ge mi, fay ton, ev, ay na, saz, çi çek, san dık, çak mak kı lı fı, tes bih, anah tar lık, sa at gi bi yüz ler ce de ği şik ürün ya pan ar ka daş la rım var. Bun lar la uğ ra şa rak, hem za ma nı mı zı olum lu de ğer len di rip, hem de en azın dan ai le le rimi ze eko no mik des tek ola ma sak da yük ol mak tan kur tu lup on la ra güç ve ri riz. Bir şe yi ba şar mak için ön ce inan mak son rada inan dık la rı mı zı ha ya ta ge çir mek ge reki yor. El sa nat la rı ko nu sun da ken di mi zi ge liş ti rir sek, dı şa rı çık tı ğı mız da ay nı işi ya pa rak ya şa mı mı zı ra hat lık la sür dü re bili riz. Bu tür iş ler faz la pa ra is te me yen ve dı şa rı da her ke sin be ğe nip evin de bu lundur mak is te di ği şey ler. Ay nı za man da ül ke miz bir tu rizm ül ke si. Bu he di ye lik eş ya lar ra hat lık la tu ris tik yö re le ri miz de sa tı la bi lir. Ya da çık tı ğı mız da ce za evinde ki ar ka daş la rı mı zın üret tik le ri ni bu yö re ler de pa zar la ya bi li riz. Bu nu da bir mes lek hâ li ne ge ti re bi li riz. İn san top lum sal bir var lık tır. Di ğer in san la rın hâl ve ta vır la rı bi zi olum lu ya da olum suz et ki li yor. Bun dan olum lu ola rak ya rar la na bi li riz. Ör ne ğin iyi in sanla rın sev di ği miz, be ğen di ği miz dav ra nışla rı nı ken di mi ze ör nek ala bi li riz. Ama in san lar dan bir şey ler öğ ren me nin en iyi yo lu sev me di ği miz, be ğen me di ği miz, yan lış gör dü ğü müz alış kan lık la rı nı ve dav ra nış la rı nı, ko nuş ma la rı nı ken di mi zin de yap ma ma sı. Gü zel bir ata sö zü var dır: Ken di ne ya pıl ma sı nı is te me di ğin şe yi baş ka sı na yap ma. Biz ler in san la rın bi ze na sıl dav ran ma sı nı is ti yor sak on la ra öy le dav ran ma lı yız. Say gı gör mek is te yen say gı gös te rir, doğ ru luk, dü rüst lük bek liyor sak ön ce biz dü rüst ve doğ ru dav ranma lı yız, sev gi bek li yor sak ön ce biz sevme li yiz. Ata la rı mız İyi lik ya pan iyi lik bu lur, kö tü lük ya pan kö tü lük bu lur. de miş tir. So nuç ola rak, biz is ter sek bil gi ola rak ken di mi zi ge liş tir miş, ye te nek ve iş olarak ken di ni ye tiş tir miş, ya ban cı dil, mu ha se be, bil gi sa yar gi bi ek sik le ri ni gi der miş, ki şi sel ha ta la rın dan ders al mış, ki şi li ğin de ki ya lan, do lan, ca hil lik, ka balık gi bi yön le ri ni dü zelt miş bir in san olabi li riz. İn san la rı sev di ğin de se vi le ce ği ni, say dı ğın da sa yı la ca ğı nı, in san la ra ne ve rir se kar şı lı ğın da onu ala ca ğı nı bi len, da ha bi linç li, da ha az ha ta ya pan in san lar ola rak top lu ma ve sev dik le ri mi ze ka vuşmak eli miz de. Ha san Türk me noğ lu An ka ra Açık Ce za evi

5 15 Haziran 2003 Sayfa 5 Gönül Kapısı Sen ha ya tı ma gir me den ön ce, za man geç mek bil mez di, Bu gü nü zor la ya şar, ya rı nı dü şün mek bi le is te mez dim. Çün kü, bi lir dim ki, yi ne sa ba hım gü neş siz ola cak tı, Mut lu lu ğun ar dın dan, ağ la mak tı pa yı ma dü şen, San ki ya şa dı ğım mut lu luk lar ge çi ci ol ma ya mah kûm, Göz le rim de ağ la ma ya ye min liy di. Hep ya rım kal dı sev gi le rim bun ca za man, Ne ömür lük sev dim, ne de ömür lük se vil dim. Ya şa dı ğım her ek sik sev gi de, uzak laş tım ger çek sev gi ler den, Ar tık göz le rim baş ka la rın dan uzak, el le rim do kun ma ya ür kek, Yü re ğim se tek rar sev me ye cek ka dar ya ra lıy dı, Gön lü mün ka pı sı ka pan mış çok tan, Ölü mü bek le yen has ta lar gi bi yalnız lı ğa ver miş tim ken di mi, Ya şa dı ğım zo ra ki ak şam la rın so nun da çık mış tın kar şı ma, Yü zün o ka dar te miz, o ka dar hu zur ve ri ciy di ki, Gön lü mün ka pı sı nı aç ma mak müm kün de ğil di. Ya lan da ol sa duy gu la rı ma kan mak is te dim. An lık da ol sa ya şa ya ca ğım mut lu luk, Ha zır dım se nin için yaş dök me ye, Yü re ğim de bü yüt tü ğüm, kor ku lar la baş la dım bu sev da ya, Ni ye tim bu kor ku la rı yok edip, be nim sa na, Se nin de ba na aşık ol man dı. Ger çek sev gi yi sen de bu lup, Bu sev gi yi sa de ce se nin le pay la şa bil mek adı nay dı. Ya lan lar la do lu bu dün ya da, tek ger çe ğim ol ma lıy dın be nim. İçin de bu lun du ğum bu ka ram sar lı ğın so nun da, Işı ğım ol ma lıy dın. Kal bimin sev gi ye olan düş man lı ğı, Sa na du ya ca ğım bü yük sev gi ye bı rak ma lıy dı ye ri ni. Za man ya nın da su gi bi ak ma lı, Se ni gö re ce ğim bir baş ka za ma nı he ya can la bek le me liy dim. Se nin ba na du ya ca ğın sev gi de bü yük ol ma lıy dı el bet te. Be ni gör dü ğün za man, el le rin tit re me li, Bir he ya can his set me liy din. Se nin için mut lu lu ğun adı, be nim le eşit ol man, Göz le ri me bak tı ğın da tek rar aşık ol ma lıy dın ba na. İs mim söy len di ği za man, ba na duy du ğun, Sev gi göz le rin den okun ma lı, Öy le bü yük bir sev gi ya şa ma lıy dın ki, Az ra il bi le, Bi zi ayır ma ma lı. Şu an uğ ru na öle cek ka dar sev di ğim, Uğ ru na öle cek ka dar se ve nim sin. Zo ra ki ya şa dı ğım gün ler, Se nin ley ken bit me si ni is te me di ğim gün ler ol muş tur. Se vi yor dum se ni çı kar sız ca, Ve se vi li yor dum ar tık kar şı lık bek le me den. Sen yok ken tek dos tum olan yal nız lık, Se ni kıs kan dı terk et ti be ni, Ar tık ha ya ta gü zel göz ler le ba kı yor, Se nin le ya şa dı ğım mut lu lu ğun ta dı nı çı ka rı yo rum. Ya lan lar dan uzak dün yam da, sa de ce se nin le ya şı yo rum. Göz le ri mi öy le sa na mü hürle mi şim ki, İnan sa na bak tı ğım göz ler le baş ka sı na ba ka mı yo rum. Kal bim sev gin le öy le do lu ki, Sen den baş ka sı nı se ve mi yo rum. Sa na ses le ni yo rum ey sev gi li, ben se ni bir gün lük de ğil, Ben se ni ya lan lar la de ğil, ben se ni unut mak için de ğil, Bir ömür bo yu se vil mek umu duy la se vi yo rum. Ha di dur ma, eğer sev gi min bü yük lü ğü ne ina nı yor san, Sa rıl ba na ve sen de be ni sev di ği ni hay kır bü tün dün ya ya. Meh met AY KUT Mut lu luk, ha yat ağa cı nın mey vele rin den dir. Mut lu lu ğa ve hu zu ra gi den, çe şit li ama ay nı kav şak ta bu lu şan yol lar var dır. Bu yol la rı doğru adım la mak ki şi nin an la yı şı na gö re de ği şir. An la yış fark lı lı ğı, in san la rı ana yol dan ay rı lan ta li yol la ra yönlen di re bil mek te dir. Gi di len yol da atılan adım lar ki mi le ri ni mut lu lu ğa ta şır ken, ki mi le ri için hu zur dan uzak laş ma kay na ğı ola bil mek te dir. Mut lu lu ğu ya ka la mak gö nül lerde baş la yan bir sü reç tir. Gö nül le rin mad dî dün ya ya ba kan pen ce re le ri göz ler dir. Onun için bak mak ve gör mek gü zel li ği ve mut lu lu ğu ya ka la ma nın en önem li un su ru dur. Çün kü na sıl gör dü ğü müz, na sıl baktı ğı mız çok önem li dir. Bu nun için Gü zel dü şü nen, gü zel gö rür de nilmiş tir. De mek ki gü zel dü şün mek gü zel gör me yi sağlar, gü zel gör me de ki şi ye mut lu luk ve hu zur ve rir. Annem Biliyorum, kaderim sana benzeyecek; Değişken, fedakâr, Bazen saf, bazen çok zeki. Gecelerin sessiz, içine dönük, Yalnızlığını derinden hissedebilen. Fakat vazgeçmeyen, Her zaman aynı görünüm; Asi, gaddar ve güçlü Ruhu ise, bir köşede çaresiz hıçkırıklarla, Ağlayan zavallı bir çocuk! Biliyorum, kaderim sana benzeyecek; Acılara göğüs geren, fedakâr, yürekli, azimli. Sevmeyi bilen, delice seven ama bunu, Sevdiğinden bulamayıp acı çeken. Her ne olursa olsun başkası için, En mükemmel şeylerden bile vazgeçebilen, Yıkılmayan, yılmayan harika bir insan. Şimdi olmayabilir ama, Biliyorum, kaderim sana benzeyecek; Ne zaman acı çeksem, Aklıma sen geleceksin. Sen Allah ın yarattığı en muhteşem varlıksın Sen harika bir insansın, BENİM GÜZEL ANNEM Çağlar Taşçı Karaman Kapalı Cezaevi Geleceğim Hayatta mutluluğu yakalamak Tıp kı gü zel bir bah çe nin ya da manza ra nın ba kış la ra hoş gel me si gi bi. Göz ler çok ma hir or gan lar dır. Sa hi bi nin yön len dir me si ne gö re ha ya tın fo toğ raf la rı nı çe ker ler. Ya ni bir öl çü de mut lu luk fo toğ raf la rı nı çek mek ki şi nin elin de dir. Ama bi liyo ruz ki çe ki len ba zı fo toğ raf lar bo zuk çı ka bi li yor. Bu da ha ya tın bir ger çe ği dir. Sev gi li ye gi di len yol da çe ki len sı kın tı lar da se vim li ol ma lı. Bu öl çü bi zi ha yat ta ara dı ğı mız mutlu lu ğun ad re si ne şaş ma dan gö tü rür. Mec nun Ley la yı gör me ye gi der ken yo lun çi le le rin den şi kâ yet te bu lunmaz. Hat ta o çi le ler ona tat lı gel mekte dir. Sa de ce ken di mut lu lu ğu pe şin de koş mak in sa na ya kış maz. Mut lu lu ğu ya ka la ma nın ikin ci un su ru da baş kala rı nın mut lu lu ğu için ça ba sarf et me ol gun lu ğu nu gös ter mek tir. Baş ka ları nın mut lu lu ğu nu önem se me yen Ya ilk ba har, ya son ba har, Kı şı da var, ya zı da var. Ya çar şam ba, ya bir pa zar, Bek le bir gün ge le ce ğim. Ey lül ol sun, ni san ol sun, Sı cak ol sun, kar lı ol sun, Çi çek aç sın, yap rak sol sun, Bek le bir gün ge le ce ğim. Haf ta geç sin, yıl lar geç sin, Kuş lar gel sin, tek rar göç sün, Ay rı lık lar kök ten öl sün, Bek le bir gün ge le ce ğim. Ka ra göz lüm, bal du dak lım, İn ce bel lim, gül ya nak lım, Her za man sen de ak lım, Bek le bir gün ge le ce ğim. Ce lal ER GÜN Er zu rum E Ti pi K. Ce za evi Küskünüm, Kırgınım Gardiyan ken di mut lu lu ğu nu te min ede mez ve gü ven de his se de mez. Özel lik le dar me kân lar da be ra ber ka lan in san la rın bu na çok ih ti ya cı var dır. Bu da da yanış ma yı ge rek ti ri yor. Da ya nış ma ve yar dım laş ma, baş ka la rı nın hu zur ve se vin ci ni önem se mek ve dert edinmek tir. Bu nun için bu me ka niz ma ların sa mi mi dost luk lar edi ni le bi le cek yer ler ola bi le ce ği ni unut ma ya lım. Ha yat pay laş mak tır. Se vinç le ri de hü zün le ri de pay laş mak tır. Pay laşıl dık ça ha fif ler, ha fif le dik çe gö nüller fe rah lar. Öy ley se sa de ce ken di mizi de ğil, in san ola rak her ke sin mut luluk fo toğ ra fı nı çe ke bi len ve ya çekme yi ken di ne dert edi nen ler ola lım, gü lüm se me le ri ne yar dım cı ola lım... Sa it ÖZ BEY Mar din Ka pa lı Ce za evi Küs kü nüm, kır gı nım ha ya ta, Ve fa lı bi lip de ve fa sız çı kan in san la ra kır gı nım. Dost la ra, yan daş la ra ve bir de, Uğ run da ca nı mı fe da ede cek ka dar, Sev di ğim ve fa sız aş kı ma kır gı nım. Bir gün bu ra la ra dü şe bi le ce ği mi ha yal et tiy sem de, Yok luk la rı nı arat ma ya cak la rı nı zan ne di yor dum. Ama şu an ya nıl dı ğı mı an la dım, Ken di mi terk edil miş, yı kık, Ha ra be bir ev gi bi his se di yo rum. De dim ya uğ run da ca nı mı, ka nı mı, Ha ya tı mı ve her şe yi mi pay laş tı ğım, O var ya, be ni can evim den vur du, O da be ni acı la rım la, dert le rim le yüz üs tü bı rak tı. Dü şü nü yo rum, dü şü nü yo rum, hep dü şü nü yo rum. Terk edil di ği mi ka bul et sem de içi me sin di re me di ği mi, Ken di mi yal nız ama bit kin, bit kin ama ha ya ta kü skün hissediyorum. Ve bun la ra tek akıl er dir di ğim, İn san lar ta ra fın dan bir ki tap gi bi kul la nılıp, Bir ke na ra atıl mam. Ve bü tün bu olay lar dan son ra be ni ayak ta tu ta bi le cek, Tek şe yin yal nız ca öz gür lü ğüm ola ca ğı nı dü şü nü yo rum. Bir za man lar aş kım için ca nı mı ve rir dim, Ama şu an da öz gür lü ğüm için, Aş kı mı fe da ede bi li rim. Yu nus ŞE BİN 19 ya şın da sev di ğim var dı, Bağ lan dım ona gön lü mü ver dim. Mu ra da er me den ha pi se gir dim, İzin ver gi de yim ya rın gar di yan. Bir rü ya gör düm var mı dır as lı, Sev di ğim ge lin ol muş göz le ri yaş lı, Zin ci re vu rul dum ya rim kol la rım bağ lı, Aç şu ka pı la rı gi dem gar di yan. Sev di ğim be ni suç lu dur san dı, Be nim de göz le rim yol lar da kal dı. Bi li yor dum so nun da ay rı lık var dı, Ay rı lık ölüm den zor muş gar di yan. Sev di ği me be ni öl dü söy le yin, Gül ler gi bi ya tıp sol du söy le yin. Elleri ke lep çe li Ay han git ti söy le yin, Ya zı lan ba şa ge lir miş, ka der; gar di yan. Ay han AK DE MİR

6 Sayfa 6 15 Haziran 2003 Tarihte Cezaevleri Baba Cafer Zindanı Geçen sa yı dan de vam. H de, Ba ba Ca fer Zin da nı nın bu bo zuk dü ze ni dü zel til mek is te nil di ve şu ted bir ler alın dı : 1. İs tan bul Ka dı la rı nın ne za re ti ve Di va nı Âli de ça vuş ba şı bu lu nan la rın hükmün de bu lu nan Ba ba Ca fer Zin da nı, et var (ta vır) ve ha re kât mü er reb (de nen miş), na mus kâr (na mus lu) bir zın dan su ba şı sı tâ yin edi le cek tir, 2. Zin da na ko nu lan bir mah kûm dan her ne su ret le olur sa ol sun hiç bir pa ra alın maya cak tır, 3. Af ve it lak edi len mah kûm dan, harç na miy le 18 pa ra, di lek çe ak çe si na miy le de 2 pa ra alı na cak tır, 4. Gay rî müs lim le rin ver dik le ri rüş ve tin ka tı yen önü ne ge çi le cek tir, 5. Ku le pen ce re sin den mü na di ye (du yur ma) ve ri len sa da ka lar dan to pla nan ak çe ile her gün mah kûm la rın ek mek ve çor ba la rı mu tad üze re mun ta za man tev zi edi le cek tir. Cu ma gün le ri de pi lav ve ri lecek tir. Bu pa ra ya Ba ba Ca fer Tür be da rı mü te vel li (va kıf ida re ci si) ve zin dan su ba şısı na zır tâ yin olu na cak ve pa ra on la rın eli ile sar f o lu na cak tır, 6. İa şe, odun, kö mür, kan dil ve de lek çi mas raf la rı çık tık tan son ra ge ri ka lan pa ra, ke se le re ko nup mü te vel li ve na zır (ba kan) ta ra fın dan mü hür le ne cek tir, 7. İs tan bul ka dı la rı, her dört ay da bir zin dan he sap la rı nı tet kik ede cek tir. Faz la pa ra ile borç yü zün den hap se dil miş olup hiç bir va kit borç la rı nı öde ye me ye cek olanla rın borç la rı öde ne cek ve bu gi bi ler tah li ye edi le cek tir, 8. Mah kûm la rın is ti da la rın dan (ya zı lı is tek), der ke nar ak çe si ola rak yir mi pa ra ya ka dar harç alı na cak; kud re ti ol ma yan la rın ki mec ca nen (pa ra sız) ya zı lac ak tır. Hi lâ fın da (zıt) ha re ket eden kâ tip ler şid det le tec zi ye edi le cek tir, 9. Her gün zin da na atı lan ve ya zin dandan çı ka rı lan mah kûm lar ev ve lâ ça vuş ba şı ağa ya in ha olu na cak ve an cak onun tas dikin den son ra bir adam zin da na ko nu lup çı ka rı la bi le cek tir, 10. Bu ni za mın ay nen tat bi kın dan zindan su ba şı sı şid det le mes ul tu tu la cak tır, Zi na ve fuh şun ga za bı Süb ha nî olan ta un ve ve ba nın zu hu run da (be lir me) baş lıca se bep ler den bi lin di ği de vir ler de, İs tanbul da ge rek ca mi av lu sun da, so kak ta, be kâr oda la rın da ve kır lar da ve ge rek se ma hal le ara la rın da ale nî ve giz li fu huş ile it ti ham olu nan za na yi ler ve fa hi şe ler de Ba ba Ca fer Zin da nı nın ka dın lar kıs mı na atı lır dı. Ma halle imam la rı, bu gi bi genç kız ve ka dın la rı za bı ta ya ih bar eder, za bı ta da ih bar dan sonra şid det le ta kip ve za ni ye yi ve fa hi şe yi zın da na at mak la mu vaz zaf (gö rev li) idi. Bir za ni ye ve ya fa hi şe, zin dan dan an cak töv be ve is tiğ far et mek su re tiy le kur tu la bi lir di; ha ki ka ten na dim ve piş man ol du ğu na da ir, ma hal le si ima mı ile ma hal le sin den sö zü ne iti mad edi lir bir za tın ke fa le ti de şart tı. İs tan bul Ka dı lı ğı na hi ta ben ya zı lan H (M. 1778) ta rih li bir fer man da, za ni ye ev fa hi şe le rin töv be ve is tiğ far ile tah li ye le rinde ba zı kız lar la ka dın lar dan pa ra alın dı ğı, bu nun şid det le önü ne ge çil me si, pa ra ile ke fa let te bu lu nan imam ve şa hit le rin de cü rüm le ri sa bit ol du ğun da sür gü ne gön de rile cek le ri ya zı lı dır. Va k a nü vis Ah met Lût fi Efen di nin H ve ka yii ara sın da kay detti ği bir bend den, bir ara Ba ba Ca fer Zin danı nın yal nız ka dın mah kûm la ra tah sis edildi ği ni öğ re ni yo ruz. Bend de Bu ane ka dar ma hal lî mez kûr (adı ge çen) ta ifei (ge mi iş çi si) ni sa ya (ka dın lar) mah sud mah pes (ka bul et me) it ti haz olun muş tur. den mekte dir. Ba ba Ca fer le zin dan cı Ali De de nin ru ha ni yet le ri ne hür me ten Ah me di ye Meyda nı ci va rın da ki top ha ne ni sa ya tah sis ile zin da nı mez kû re (adı ge çen) ka ra kol ha ne in şa olun du di yor. İs tan bul da, ba zen sal ta nat te bed dü lü ba zan da bir sad ra za mın sü kû tiy le ne ti ce lenen as ke rî ih ti lâl ler de, ih ti lâl ci le rin ilk iş lerin den bi ri Ga la ta ve Ba ba Ca fer Zin dan ları na gi dip ka pu la rı nı aç mak, bu ra da ki mücri mi ni sa lı ver mek olur du. Mah pus la rı hür riyet le ri ne ka vuş tur mak, ih ti lâ li ida re eden ler in din de bir uğur sa yı lır dı. Bu na bir ör nek ola rak, Na ima ta ri hin den, Genç Os man Va k a sın da ki şu sa tır la rı oku mak kâ fi dir:... ve as ker şük ra ne-i cü lûs Ba ba Ca fer Zin da nı na va rıp an de ve Ga la ta Zin da nın da olan mah pus la rı it lak (sa lı ver me) et ti ler. Ve taş ge mi le rin de ve ter sa ne zin da nın da olan müc rim le ri sa lı ver di ler... Ba ba Ca fer Tür be si ve Zin da nı İs tan bul An sik lo pe di si adı na 1951 yı lı şu bat ayın da Hak kı Gök türk ta ra fın dan zi ya ret edil miş ve aşa ğı da ki not lar ve ril miş tir: Tür be ve zin dan 1934 Be le di ye Şe hir Reh be ri ne gö re Zin dan ka pu su Cad de si ile Can baz ha nı So ka ğı kav şa ğı kö şe sin de dir. İki de mir ka nat lı so kak ka pu su nun üs tün de şu ki tâ be var dır. Mer ka di (me zar) Haz re ti Ca fer rad di yal la hü an hü 1298 (M. 1881) Gel zi ya ret kıl ni yaz et Ca fe rü len sâ ri ye Müp te lâ yi (düş kün) derd olan lar bi av nil lah (Al lah ın yar dı mıy la) olur hoş Ge rek ek dar (ka der ler) ge rek em raz (na maz) ne dek lu hüz nü en di şe Na mü râ dı ber mü rad iden ey le guş (ku lak işit me din le me) Kı ra at ey le üç ih las da hi su rei Fa ti ha Bu âli Ali Ba ba yı sa kın ey le me fe râ mûş (unut ma) Eğer mü min eğer gay ri alub bir kat re abin den (dam la) Hâ sı lı câ hi ne cat den (kur tu luş) her kim ey ler se nûş (tat lı bir iç ki) Bu de mir ka pu nun ar ka sın da bu lu nan ikin ci bir cam lı ka pu dan ön kıs mı taş ar kada ki ge niş kıs mı tah ta dö şe li bir med ha le gi ri lir. Med ha lin (gi riş ka pı sı) so lun da türbe dar la ra meş ru ta (ika met edi len yer) oda, onun ya nın da zin da na çı kan mer di ven, ge ride sol dip te de tür be ka pu su bu lun mak ta dır. İki de mir ka nat lı tür be ka pu su nun üze rin de ki ta lik (as ma ya zı çe şi di) hat ile man zum ki ta be şu dur: İkin ci Mah mu dun Tu ra sı Şa hi ker rar şi yem (şa hın hü cum et me si) haz re ti Sul tan Mah mud Hüs nü hulk ile odur fah ri mü lû ki (hü küm dar) İs lâm Dev ri Fa tih ge çe li iş bu ma ka mı rû şen Ol ma mış ken hi men (ge niş le me) maz ha ri (na il ol ma) tam Kıl dı tec di di ne (ye ni le me) fer man o mü ced did (ye ni le yen) un van Ca fe rin ru hi ni şâd ey le di ber fev ki (uy gun luk) me ram Öy le Câ fer ki Has san te ni ne kıl mış idi Tâ bi in (nak le den) ah di şe hi dâ bu ma hal (yer) iç re ni yâm Gel de ih las ile ol câ yi (acık mış) ica bet tir bu Süb ha ger da ni düa şâ hi ci ha na mü dâm (da ima) Alem ol duk ça na zar gâ hi ve lî agâh Dâ im it sün şe hi dev ra nı Hu da yi al lâm Be dei sâ dı kı Es ad di di zi bâ (süs lü) ta rih Mer ka di Ca fe ri yap dı ne gü zel şâ hi enâm (halk) 1250 (M ) Ka pu dan ze mi ni taş dö şe li kü çük bir met ha le son ra tür be ye gi ri lir. 5x9 met re ka re ge niş li ğin de tah min edi len tür be nin ze mi ni tah ta dö şe li, üs tü to nos ile ör tül müştür. Işık ala cak ka pu dan baş ka hiç bir ye ri yok tur, elekt rik le ten vir (ışık lan dır ma, ay dın lat ma) edil miş tir, ta va na asıl mış es ki de vir den kal ma üç kan dil var dı. Sol da Ba ba Ca fe rin sağ da Zin dan cı Ali Ba ba nın mermer san du ka lı mer kat le ri bu lun mak ta dır. Ali Ba ba nın mer ka di ya nın da asır lar bo yunca su yun dan şi fa bek len miş olan de mir çı krık lı ku yu var dır. Ba ba Ca fe rin san du kası da bir de mir par mak lık la çev ril miş tir. Zin da na çı kan taş mer di ven on dört ba sa mak tan son ra sa ğa kıv rı lır, bu mer di venin yir mi beş ba sa mak lık bu ikin ci kıs mı te pe pen ce re siy le ay dın la tıl mış tır. Zin da na tek ka nat lı bir de mir ka pu dan gi ri lir. Ev ve lâ zin dan mes ci di gö rü lür. Tah ta dö şe li ve 5x9 met re ka re ge niş li ğin de olan mes ci din mihra bı du var için de ba sit bir ke mer den iba ret olup için de vak tiy le mah kûm lar ta ra fın dan kul la nıl dı ğı ri va yet edi len iki top rak tes ti bu lun mak ta dır, Mes cid de mir ız ga ra parmak lık lı dört pen ce re ile ay dın la tıl mış tır. Asıl zin da na bu ra dan yi ne tek ka nat lı de mir ka pu dan gi ri lir ve on ba sa mak lı ga yet dar bir taş mer di ven le çı kı lır. Zin dan 4x9 met re ka re ge niş li ğin de ta va nı to nos ör tü lü beş kü çük maz gal de li ği ile ay dın la tıl mış bir yer dir. Ba ba Ca fer Tür be si ve Zin da nı bu sa tırla rın ya zıl dı ğı sı ra da Top ka pı Sa ra yı Mü zesi Mü dür lü ğü em rin de bu lu nu yor du. Kay nak lar: Re şat Ek rem Ko çu İs tan bul An sik lo pe di si I. Cilt Satranç Gaze te miz de bu sa yı mız dan iti ba ren, bir dü şün ce oyu nu olan ve ta ri hi 7. yüz yı la ka dar gi den sat ranç oyu nu hak kın da ay rı bir kö şe oluş tu ru yo ruz. Ama cı mız bi rey sel ola rak ka pa lı ve açık me kân lar da oy na nabi le cek olan bu gü zel oyun hak kın da ge nel açık la yı cı bil gi ler ver dik ten son ra, ge rek sat ranç ta ri hin de önem li yer tu tan oyun ları, ge rek se ku rum lar da bu lu nan per so nel ile hü küm lü ve tu tuk lu lar ca oy na nan gü zel oyun la rı siz ler le pay laş mak ve ken di kendi ne ça lı şan lar için bir eği tim ma ter ya li sun maktır. Şim di den iyi bir sat ranç oyuncu su ve ya en azın dan ta kip çi si ol ma nız di lek le ri miz le Sat ranç oyun cu la rı ne den Tor ran ce Tests of Cre ati ve Thin king (ya ra tı cı dü şün me) test le rin den yük sek ba şa rı lar el de et ti ği gi bi Wat son-gla ser Cri ti cal Thin king Ap pa isal (eleş ti rel dü şün me - de ğer len dir me) test le rin den de ay nı ba şarı yı el de eder ler? Kı sa ca, en az ye di önemli fak tör var: 1) Sat ranç her tür lü gü ce yer ver mekte dir. 2) Sat ranç ta pra tik yap mak için bol mik tar da prob lem var dır. 3) Sat ranç ta prob lem çö zer ken ki şianın da ödül len di ri lir ve ya ce za lan dı rı lır. 4) Sat ranç tam ola rak kul la nıl dı ğın da iyi bir dü şün me sis te mi üre tir. 5) Re ka bet il gi yi art tı rır, zi hin sel dikka ti yük sel tir, yük sek se vi ye ler de ki ba şa rıyı or ta ya çı ka rır. 6) Sat ranç de ği şik ve ka li te li prob lemler te da rik eder.* Sat ranç Oyu nu nun Ku ral la rı Mad de 1: Sat ran cın Esas la rı 1.1. Sat ranç oyu nu, Sat ranç Tah ta sı di ye ad lan dı rı lan ka re şek lin de bir alan üze rin de, iki ra kip ara sın da, taş la rın sı ra ile oy na tıl ma sıy la oy na nır. Ra ki bi ham le si ni ta mam la mış olan ta raf ham le de dir Her iki ta ra fın da ama cı ku ral la ra uy gun ham le ler le ra kip şa hı mat et mek tir. Ta raf lar kur tul ma sı müm kün ol ma ya na dek şa ha sal dı rır lar. Bu nu ba şa ran ta raf ra ki bi ni şah-mat et miş tir ve oyu nu ka za nır. Mat olan ta raf oyu nu kay be der Her iki ta raf için de Şah-Mat yapmak müm kün de ğil se oyun be ra be re bi ter. Mad de 2: Tah ta Üze rin de Taş la rın Baş lan gıç Ko nu mu 2.1. Sat ranç tah ta sı çiz gi li 64 (8x8) eşit ka re den olu şur ve ka re le ri sı ray la açık (beyaz) ve ko yu (si yah) renk te dir. Sat ranç tah ta sı iki ra kip ara sı na be yaz renk li kö şe ka re si sağ ta raf ta ola cak şe kil de yer leş ti rilir Baş lan gıç ta bir ta raf 16 adet açık renk li (be yaz), di ğer ta raf 16 adet ko yu renk li (si yah) ta şa sa hip tir. Bun lar: bi rer adet şah, bi rer adet ve zir, iki şer adet ka le, iki şer adet fil, iki şer adet at ve se ki zer adet pi yon dur. 9 Be yaz bir şah ge nel lik le bu sem bol le # Be yaz bir ve zir ge nel lik le bu sembol le ) Be yaz iki ka le ge nel lik le bu sem bol le % Be yaz iki fil ge nel lik le bu sem bol le ( Be yaz iki at ge nel lik le bu sem bol le + Be yaz se kiz er ge nel lik le bu sembol le : Si yah bir şah ge nel lik le bu sem bol le $ Si yah bir ve zir ge nel lik le bu sem bolle * Si yah iki ka le ge nel lik le bu sem bol le & Si yah iki fil ge nel lik le bu sem bol le ( Si yah iki at ge nel lik le bu sem bol le, Si yah se kiz er ge nel lik le bu sem bol le 2.3. Baş lan gıç ko nu mu şöy le dir: 2.4. Se kiz dik sü tu na di key (fi le), se kiz ya tay sa tı ra da ya tay (rank), kö şe kö şe ye de ğen ay nı renk te ka re le rin oluş turdu ğu hat ta ise çap raz ya da di ya go nal (di ago nal) de nir. * Bu özet Dr. Tim Redmen ın Chess as Education: Character Assasination ve Life of the Mind isimli kaynaklarından ve Robert Ferguson un doktara tezinden yararlanarak yazılmıştır. Yayına Hazırlayan: Kasım İlimoğlu, Tetkik Hâkimi

7 15 Haziran 2003 Sayfa 7 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili çeşitli cezaevlerinde kutlamalar yapıldı Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde Açıköğretim Lisesi nden mezun olanlara diplomaları dağıtıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde Şiir Dinletisi Etkinlikleri Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle verilen konserden görüntü. Er zu rum E Ti pi Ka pa lı Ce zaevinde dü zen le nen Şi ir Din le ti si Ge ce sin de hü küm lü ve tu tuk lu lar, yaz mış ol duk la rı şi ir ler den ör nekler sun du lar. Ya pı lan et kin li ğin di ğer ka mu ku rum ve ku ru luş la rı ile si vil toplum ör güt le ri ne du yu ru la bil me si ama cıy la, de ği şik ka mu ku rum ve ku ru lu şla rı ile si vil top lum ör güt lerin de gö rev li olan Ce za evi İz le me Ku ru lu Baş kan ve Üye le ri de Şi ir Din le ti si Ge ce si ne da vet edil di ler. Ya zı lı ve gör sel ba sı nın da ha zır bu lun du ğu ge ce ye ta nın mış ma hallî ya zar, ga ze te ci ve şa ir ler den; Mu rat Bal kuş, Te mel Ay dın, Gürbüz Pa pa ğan, Ada let Genç türk, Yal çın Ba yar, Si nan Öz çay lak, Nu rul lah Öz kı lıç, Nu ru llah Genç ve Ze ki ye Ço mak lı da ka tıl dı. 11 Mayıs Anneler Günü ile İlgili Çeşitli Cezaevlerinde Kutlamalar Yapıldı Kay se ri Ka pa lı Ce za evi Kay se ri Ka pa lı Ce za evin de 11 Ma yıs 2003 ta ri hin de An ne ler Gü nü mü na se be tiy le ba yan lar kısmın da bir tö ren dü zen len di. Tö re ne ce za evin de gö rev li tüm per so nel ka tıl dı. Cum hu ri yet Baş sav cı sı gü nün an lam ve öne mi ni be lir ten bir ko nuş ma ya pa rak, mah kûm lardan bir an ne ye çi çek ver di. Tö ren son ra sı çe şit li ik ram lar da bu lu nuldu. İz mir Ka pa lı Ce za evi Geceye katılan şa ir ler, en gü zel şi ir le ri ni hü küm lü ve tu tuk lu la r için oku du lar. Ka tı lı mın yo ğun ol du ğu ge ce de, di ğer hü küm lü ve tu tuk lu la rı teş vik ama cıy la ce za evi n de açı lan bil gi sayar, arı cı lık, sı ğır be si ci li ği, ka lo rifer ateş çi li ği ile I. ve II. Ka de me Oku ma-yaz ma Kurs la rın da ba şa rılı olan hü küm lü ve tu tuk lu la ra belge le ri ve Açı köğ re tim Li se sin den me zun olan la ra da dip lo ma la rı da ğı tıl dı. Hü küm lü ve tu tuk lu lar ta ra fından be ğe ni ile iz le nen ge ce ye ka tılan şa ir le re plâ ket, ses dü ze ni için TRT Böl ge Mü dür lü ğün den ge len tek nik eki be ise bi rer he di ye ve ri lerek, kat kı la rın dan do la yı ken di le rine te şek kür edil di. İz mir Ka pa lı Ce za evin de An neler Gü nü, ce za evi si ne ma sa lo nunda coş kuy la kut lan dı. Prog ram açılış ko nuş ma sıy la baş la dı, Pul suz Di lek çe ad lı met nin bir su nu mu ya pıl dı ve Türk Halk Mü zi ği eki binin sun du ğu kon ser le et kin li ğe de vam edil di. Prog ram, tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la ra An ne ler Gü nü he di ye si ola rak bi rer ka ran fil ve ril me siy le so na er di. Te kir dağ 1 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi An ne ler Gü nü do la yı sıy la Te kir dağ 1 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ile Te kir dağ Be le di ye si ta ra fın dan Tuğ la Par kı n da bir stand açıl dı. Stand da ce za evin de ya pı lan ta bak, va zo, sa at, ha mak, çi çek sar ka cı, pe çe te lik, ek mek lik vs. ürün ler ser gi len di. An ne ler Gü nü do la yı sıy la yo ğun il gi gö ren stand da, ce za evi iş yur du stok la rın da bu lu nan el eme ği ürün le ri nin ta ma mı sa tıl dı. Mani sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ma ni sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde Genç lik Haf ta sı et kin lik le ri kapsa mın da bir kon ser dü zen len di. Ce lal Ba yar Üni ver si te si öğ ren ci leri nin oluş tur du ğu Grup Bo ran ın ver di ği kon se re Ce za evi Sav cı sı, Ce za evi İz le me Ku ru lu Üye le ri, per so nel ve ba sın men sup la rı ka tıldı. Hü zün ve coş ku nun bir ara da ya şan dı ğı kon ser bi ti min de, Ce zaevi Sav cı sı hü küm lü ve tu tuk lu ların mo ral ve mo ti vas yo nu nu ar tı ran bir ko nuş ma yap tı. Ay rı ca Ma ni sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de 19 Ma yıs Ata türk ü An ma Genç lik ve Spor Bay ra mı et kin lik le ri çer çe ve sin de ko ğuş lar ara sı vo ley bol tur nu va sı dü zen lendi. An ka ra Ço cuk Is la he vi An ka ra Ço cuk Is la he vin de 19 Ma yıs Ata türk ü An ma Genç lik ve Spor Bay ra mı ne de niy le 18 Ma yıs 2003 ta ri hin de Tür ki ye Güç süz le re ve Kim se siz le re Yar dım Vak fı nın kat kı la rıy la Genç lik Şö le ni dü zen len di. Ku rum bah çe sin de dü zen le nen şö le ne Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dü rü Ali Su at Er to sun, An ka ra Cum hu ri yet Başsav cı Yar dım cı sı Be kir Sel çuk, Tür ki ye Güç süz le re ve Kim se siz lere Yar dım Vak fı Baş ka nı Gül gen Du ral ve Va kıf üye le ri ka tıl dı lar. Açı lış ko nuş ma sı nı ya pan Ku rum Mü dü rü Hu lu si Sa ğır, Ço cuk Is lahe vin de bu tür kut la ma ve sos yal fa ali yet le rin de vam ede ce ği ni be lir te rek, kat kı sağ la yan ku rum ve ku ru luş la ra te şek kür et ti. Da ha son ra Kül tür Ba kan lı ğı ses ve saz sa nat çı la rı nın ver di ği kon ser le ço cuk lar gö nül le rin ce eğ len di ler. 19 Ma yıs Ata türk ü An ma ve Genç lik ve Spor Bay ra mı da, 19 Ma yıs Pa zar gü nü ku rum da dü zen le nen bir tö ren le kut lan dı. El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vi El ma dağ Ço cuk Tu tu ke vin de Genç lik Haf ta sı do la yı sıy la Ha sanoğ lan Ata türk Ana do lu Öğ ret men Li se si iş bir li ği ile gü nü sa at de Türk Halk Mü zi ği ağır lık lı kon ser dü zen len di. Do ya sıy a eğ le nen ço cuk lar zeybek ve sey men oyun la rı nı oy na yıp, so lo tür kü söy le yip saz ça la rak kon se re fark lı bir renk kat tı lar. Kon ser sı ra sın da il çe es na fı ta ra fın dan ço cuk la ra yi ye cek ve içe cek ik ra mın da bu lu nul du. Sun gur lu Ka pa lı Ce za evi Sun gur lu Ka pa lı Ce za evin de, ma hal lî im kân lar kul la nı la rak ya pılan Ata türk Büs tü ve Ka ide si 19 Ma yıs Ata türk ü An ma ve Genç lik ve Spor Bay ra mı coş ku su na ya kı şır bir tö ren le hiz me te açıl dı. Kut la ma prog ra mı ge re ğin ce ce za evi hü küm lü ve tu tuk lu la rı nın ha zır la mış ol du ğu tek per de lik Har man Ve re si ye Sa rım sak oyunu bü yük be ğe ni ile iz len di. Ma hallî folk lor gös te ri si ve yo ğurt ye me ya rı şı iz le yen le re tat lı he ye can lar ya şat tı. Elekt rik te si sat çı lı ğı kur su nu ba şa rıy la ta mam la yan kur si yer le rin bel ge le ri ve ko ğuş la r a ra sı vo leybol tur nu va sın da bi rin ci olan ko ğuşa ödül le ri nin ve ril me siy le program so na er di.

8 Sayfa 8 15 Haziran 2003 Cezaevlerinde Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Sosyal Etkinlikler To kat Ka pa lı Ce za evi Ka pa lı Ce za evi İş yur du Yaz ma Bas ma atöl ye sin de üre ti len el bas kı sı ürün ler Ni san 2003 ta rih le ri arasın da Tu rizm Haf ta sı ne de niy le Tu rizm Mü dür lü ğü ile ya pı lan te maslar so nun da To kat Bü yük Otel de sergi len di ta ri hin de ser gi yi ge zen To kat Va li si Ay han Na suh beyoğ lu, kay bol ma ya yüz tut muş el sa nat la rı nı ye ni den can lan dı rıl ma sı na kat kı la rın dan do la yı ce za evi ça lı şan ları nı teb rik et ti. Ser gi den son ra ce zaevin de ödül ve bel ge da ğı tım tö re ni ya pıl dı. Tö ren de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ya şar Özel Bö lük ba şı; bu ba şa rı la rın dan do la yı per so ne li ve hü küm lü ile tu tuklu la rı kut la dı. Ce za evi Mü dü rü Hay dar Öz bu dak ise; eme ği ge çen her ke si tebrik ede rek, Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü İş yurtla rı Ku ru mu Da ire Baş kan lı ğı nın te şek kür ya zı la rı nı oku du. Sa lih li Ka pa lı Ce za evi Sa lih li Ka pa lı Ce za evin de se ramik, ter zi lik, çift çi lik, ku aför lük, çi nici lik, aş çı lık, bağ cı lık, ka lo ri fer ateş çili ği ve arı cı lık kurs la rı açıl dı. Bu kursla rı bi ti ren 125 tu tuk lu ve hü küm lü bel ge al dı. Hâ len ki lim do ku ma, el sa nat la rı ve gi yim, çi ni ci lik ve bağ lama kur su na 40 tu tuk lu ve hü küm lü de vam et mek te ve Açık Öğ re tim Li sesin de de 11 ka yıt lı öğ ren ci bu lun makta dır. Ay rı ca, ce za evin de ki tap ba ğış kam pan ya sı da baş la tıl dı. (Ki tap ba ğı şı ad re si: Sa lih li Ka pa lı Ce za evi Mü dür lü ğü, Te le fon: ) Er zu rum H Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ce za evin de bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü ler den 10 ar ki şi lik grup lar oluş tu ru la rak, spor ve kü tüp ha ne fa aliyet le rin den ya rar lan ma la rı sağ lan dı. Ce za evin de Halk Eği tim Mü dür lü ğü ta ra fın dan gö rev len di ri len us ta öğ re tici ne za re tin de saz kurs la rı dü zen len di. Kurs so nun da kur sa ka tı lan la ra bel gele ri ve ril di. Ku rum da bu lu nan tu tuk lu ve hü küm lü le rin eği tim du rum la rı nı dü zelt mek için oku ma-yaz ma kurs la rı dü zen le ne rek, kurs la rı ba şa rı ile bi tiren le re bel ge le ri ve ril di. Or ta okul me zu nu tu tuk lu ve hü küm lü le rin ise açık li se ye ka yıt la rı yap tı rıl dı. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin el be ce ri le ri ni ar tırma la rı için re sim kur su açıl dı. Kur su ta mam la yan la ra ka tı lım bel ge le ri ve ril di. Ay rı ca, ki tap ba ğış la ma kampan ya sı da baş la tıl dı. Amas ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Ce za evin de 1999 yı lın dan be ri de vam eden in şa at ça lış ma la rı nın eğitim bi ri mi ne ait kıs mı nın bit me si ile ye ni kü tüp ha ne ve 2 ders ha ne hiz me te gir di. Ders ha ne le rin açıl ma sı ile eğitim fa ali yet le ri ne de baş lan dı. Er kek tu tuk lu ve hü küm lü le re mo tor ba kım ve ta mi ri, İn gi liz ce, sat ranç, ti yat ro; ba yan hü küm lü le re re sim kurs la rı açıldı. Bu ça lış ma lar dan mo tor ta mi ri ve ba kım kur su so na er di. Ay rı ca, Ce zaevi Mü mes sil Sav cı sı ta ra fın dan tüm per so ne le in san hak la rı ko nu lu kon ferans ve ril di. 23 Ni san Ulu sal Ege menlik ve Ço cuk Bay ra mı mü na se be tiy le bir tö ren ya pıl dı. Tö ren de, tu tuk lu ve hü küm lü ler şi ir ler oku yup, gü nün önemi ni be lir ten ko nuş ma lar yap tı lar. İs tan bul Ka pa lı Ce za ve Tu tu ke vi İs tan bul Ce za evin de tu tuk lu ve hü küm lü le rin ya şam dan kop ma ma la rı ve sos yal leş ti ril me le ri ama cıy la, 30 Ni san 2003 ta ri hin de TRT İs tan bul Te le viz yo nu sa nat çı la rı İb ra him Can, Tu ran En gin ve saz ekip le ri ta ra fın dan si ne ma sa lo nun da bir kon ser dü zenlen di. Ay rı ca, ko ğuş la ra ra sın da dü zenle nen vo ley bol tur nu va sın da ba şa rı lı olan ko ğu şa ku pa ve ma dal ya la rı, spor sa lo nun da dü zen le nen bir tö ren le ve ril di. Düz ce Ka pa lı Ce za evi Düz ce Ka pa lı Ce za evin de dü zen lenen En fek si yon Has ta lık la rı ve Ko run ma, Tu tu kev le rin de En fek si yon Risk le ri ko nu lu bir kon fe rans dü zenlen di. Kon fe ran sa ko nuş ma cı ola rak ka tı lan Abant İz zet Bay sal Üni ver si tesi Tıp Fa kül te si Öğ re tim Üye si Yrd. Doç. Dr. İr fan Sen can; Top lu ya şanma sı zo run lu olan ka pa lı alan lar da in san sağ lı ğı nın da ha çok önem ar z et ti ği ni vur gu la dı. Hü küm lü ve tu tuklu la rın so ru la rı nı ce vap la yan Sen can il gi den mem nun ola rak ay rıl dı. Tokat Kapalı Cezaevi nin el işi sergisi. Kas ta mo nu Ka pa lı ve Açık Ce za evi Kas ta mo nu da fa ali yet gös te ren özel bir fir ma ta ra fın dan her yıl ge lenek sel ola rak dü zen le nen ha lı sa ha fut bol tur nu va sı, bu yıl da Pa buç-puma Cup 2003 adı ile ger çek leş ti ril di. 20 Ni san 2003 ta ri hin de baş la yan turnu va ya, Kas ta mo nu Ka pa lı ve Açık Ce za evi hü küm lü le rin den oluş tu ru lan bir ta kım da ka tıl dı. Ka pa lı ve Açık Ce za evin den tur nu va ya ka tı lan ta kım, maç lar da gös ter di ği cen til men ce davra nış lar so nu cun da tur nu va nın en cen til men ta kı mı se çil di. Tö ren de, cen til men lik ku pa sı Kas ta mo nu Cumhu ri yet Baş sav cı sı Ali Cey hun ta ra fından ta kım kap ta nı Bay ram Ka ra kaya ya ve ril di. Tur nu va da ikin ci olan Em ni yet Mü dür lü ğü Po lis Gü cü fut bol ta kı mı, ka zan mış ol du ğu he di ye çe kini, Kas ta mo nu Açık Ce za evin de ih tiya cı olan hü küm lü le re ba ğış la dı. Ay rı ca Ka pa lı ve Açık Ce za evin de İl Halk Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü Ak şam Sa nat Oku lu Mü dür lü ğü iş birli ği ile ba yan hü küm lü ve tu tuk lu la ra yö ne lik tri ko taj kur su açıl dı. Kurs ta rih le ri ara sın da de vam et ti. Kurs ta hü küm lü le rin ken di (ka zak, hır ka, ço rap ve pa tik gi bi) ih tiyaç la rı nı, edin dik le ri be ce ri ve üret tikle ri ürün ler le kar şı la dık la rı gö rül dü. Kurs ta ba şa rı lı olan la ra, dü zen le nen bir tö ren le ba şa rı bel ge le ri ver il di. Si vas Açık Ce za evi Si vas Açık Ce za evin de bu lu nan ba yan ve er kek mah kûm lar, Si vas Dev let Ti yat ro sun da sah ne le nen Me ra ki ad lı oyu nu iz le di. Oyun ön ce sin de mah kûm lar la bir ara ya ge len Si vas Dev let Ti yat ro su Mü dü rü Tom ris Çe ti nel; hü küm lü ve tu tuk lu lara sa na ta iliş kin bir şey ler ver mek ten son de re ce mut lu ol du ğu nu ifa de et ti. Oyu nu iz le yen hü küm lü ve tu tuk lu lar adı na ko nu şan Sev gi Ka ra bal, da Ti yat ro, biz de bam baş ka duy gu lar ya rat tı di ye rek mem nu ni yet le ri ni ifade et ti. Bur sa E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi 7 Ma yıs 2003 ta ri hin de Tur gut Özak man ın Ka na vi çe isim li ti yat ro oyu nu, E Ti pi Ka pa lı Ce za evi kon ferans ve ti yat ro sa lo nun da ka dın hü küm lü ler ce ba şa rı ile ser gi len di. Oyu nu; İl Va li si Oğuz Ka an Kök sal, Gar ni zon Ko mu ta nı Tuğ ge ne ral Le vent Er söz, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Emin Öz ler, Bur sa Ba ro su Baş ka nı Asu de Şe nol, Ulu dağ Üni ver si te si Rek tö rü Mus ta fa Yurt ku ran, hâ kim ler, Cum hu ri yet sav cı la rı, İl Em niyet Mü dü rü, çe şit li si vil top lum ör gütle ri nin tem sil ci le ri, İz le me Ku ru lu Üye le ri, ce za evi mü dü rü, per so nel, hü küm lü ve tu tuk lu lar ile ye rel ve ulusal çe şit li ba sın-ya yın ku ru luş la rı temsil ci le ri de iz le di. Oyun bü tün pro to kol ve iz le yi ci le rin tak dir ve öv gü le ri ni ka zan dı. Bu tür kül tü rel içe rik li et kinlik le rin sü rek li hâ le ge ti ril me si is ten di. Da ha son ra, ce za evi nin bü tün bi rim leri ni ge zen ko nuk lar ve ba sın men supla rı, ce za evi nin her açı dan AB norm ları nın üs tün de ol du ğu nu söy le ye rek, hay ran lık la rı nı ifa de et ti ler. Edir ne Ta rım Açık Ce za evi Ada let Ba kan lı ğı Ce za ve Tev kifev le ri Ge nel Mü dür lü ğün den özel izin alan ta ri hi Kırk pı nar Baş peh li vanla rın dan Sez gin Yük sel, Kırk pı nar yağ lı gü reş le ri ön ce si ha zır lık gü reş lerin den bi ri sa yı lan Ba ba es ki il çe si Ka ra ha lil Bel de sin de ya pı lan yağ lı gü reş le re ka tıl dı. Çok iyi bir per formans gös te re rek, Kırk pı nar yağ lı gü reş le ri nin ef sa ne vi baş peh li van ların dan Ka ra mür sel li Ah met Taş çı yı ye ne rek baş peh li van ol du. Sez gin Yük sel, bun dan son ra ki he de fi nin ce za evin de ya tan bir gü reş çi ola rak ta ri hi Kırk pı nar baş peh li van lı ğı nı ka zan mak ol du ğu nu ifa de et ti. Ak ya zı Ka pa lı Ce za evi Ak ya zı Ka pa lı Ce za evin de hü kümlü ve tu tuk lu la ra mes lek ka zan dır ma ya yö ne lik 80 sa at lik mey ve ci lik, 50 sa at ta vuk ye tiş ti ri ci li ği, 30 sa at arı cı lık kur su dü zen len di. Kurs la rı ba şa rıy la bi ti ren hü küm lü ve tu tuk lu la ra bel gele ri tö ren le ve ril di. Akyazı Kapalı Cezaevi hükümlü ve tutukluları belgeleriyle.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan 58. Hükûmet in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 18 Kasım 2002 günü görevini Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel den devraldı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyetimizin

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 1 2 JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 3 Pride and Prejudice, Jane Austen 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ...

Ali Püsküllüoğlu ... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ... aa... 2...bb 1 Ali Püsküllüoğlu... EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ... aa... 2...bb Can Yayınları: 1741 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2008 1. basım: 1996 Can Yayınları nda 1. basım: Mayıs 2008 2. basım: Kasım 2009 Bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı