Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011"

Transkript

1 a ISSN: e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series : 4A Kahramamaras Sutcu Imam Uiversity ISSN : Kahramamaras -Turkey KAHRAMANMARAŞ TA REKREASYON ALANLARININ KULLANIMININ SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ ÖZET Akdeiz Bölgesii Adaa Bölümüde yer ala Kahramamaraş şehri, özellikle 1980 li yıllarda sora mekasal, sosyo-ekoomik ve üfus açısıda büyük bir gelişme göstermiştir. Şehirde rekreasyo alalarıa, aktivitelerie ola ihtiyaç artmıştır. Bu araştırmada şehir halkıı sosyo-ekoomik özellikleri ile şehir içide rekreasyo faaliyetleri içi öemli ola alalar (aktif yeşil alalar, sosyokültürel merkezler, büyük spor tesisleri) iceleerek halkı bu alalarla ilgili düşücesi aalitik bir yaklaşımla ortaya koulmuştur. Bu amaçla rekreasyo faaliyetleri üzeride etkili olduğu düşüüle faktörler hakkıdaki bilgiler aket yoluyla toplamıştır. Toplaa veriler Ki-kare istatistik yötemiyle test edilmiştir. Halkı rekreasyola ilgili düşücelerii yasıta istatistiksel souçlara göre rekreasyola sosyo-ekoomik birçok faktör arasıda alamlı ilişkiler buluduğu ve şehri rekreasyoel alalar açıda yetersiz olduğu görülmektedir. Aahtar Kelimeler: Coğrafya,Kahramamaraş,Rekreasyo, Aktif Yeşil Ala, Şehir THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF RECREATIONAL AREAS AND SOCIO- ECONOMIC FACTORS IN KAHRAMANMARAŞ ABSTRACT Kahramamaraş is located i the Adaa subregio of the Mediterraea regio. Kahramamaraş city especially after the 1980s has show a great developmet i terms of socio-ecoomic, demographic ad the spatial aspects. The recreatio area ad activity eeds of the city residets have icreased today. I this study, socio-ecoomic characteristics of the city residets ad the areas that are importat for recreatio activities i the city (active gree areas, sociocultural ceters ad major sports facilities) were ivestigated. Ad aslo, the relatioship betwee the people ad recreatio ad recreatioal activities was examied by aalytical approach. To achieve this aim, the data about the factors which was thought to have a impact o recreatioal activities was collected by questioaire. Ad the data tested by chisquare statistical techique. Accordig to the statistical results which reflect the opiios of the people about recreatio, it was see that there were meaigful relatioships betwee recreatio ad may socio-ecoomic factors. It was observed that the recreatioal areas were iadequate i the city. Keywords: Geography, Kahramamaraş, Recreatio, Active Gree Area, Urba

2 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Şehirleri hızlı bir şekilde saayileşmesi, üfusuu ve kout yoğuluğuu gittikçe artması ve gelişmişlikle paralel olarak ortaya çıka estetik olmaya düzesiz ve plasız yapılaşma ile yetersiz ketsel altyapı şehirdeki isalar üzeride farklı sosyal ve psikolojik soruları doğmasıa ede olmaktadır.isalar bu sorularda bir ölçüde de olsa uzaklaşmak ve tekrar kedilerii yeileyebilmek içi doğal ortamlara ve bu alalardaki rekreasyo faaliyetlerie ihtiyaç duymaktadırlar. İsaları bu ihtiyaçlarıa cevap verebilecek şehir içerisideki doğal ortamlar ise arta üfus ve yapılaşma edeiyle tamame veya büyük ölçüde ortada kalkmaktadır. Halbuki yukarıda da ifade edildiği gibi şehir halkıı sosyal, psikolojik ve hatta fiziksel açıda rahatlaması ve kedisii yeileyebilmesi içi rekreasyo faaliyetleri içi öemli ola doğal veya sorada oluşturulmuş yeşil alalara ihtiyaç bulumaktadır. Yeşil alalar, mevcut açik alalar bitkisel elemalar (odusu ve otsu bitkiler) ile kaplı veya kombie edilmiş yüzey alalar olarak taımlamaktadır (Gül ve Küçük, 2001). Halk tarafıda kullaılmaya ve kamuca deetlemeye; rekreasyoel kullaımda olsu yada olması kalıcı tüm yeşil alalar; park ve bahçeler, oyu ve spor alaları, işlevsel, estetik, doğal yeşil alalar/korular, yesil koridorlar, çeşitli edelerle koruma altıdaki alalar, toplumca yararlaıla özel yeşil alalar bu gruba girmektedir. Yeşil alaları içeriside ise parklar, pikik yerleri, her türlü spor ve oyu alalar, hayvaat ve botaik bahçeleri ile toplumu yararladığı özel yeşil alalar aktif yeşil ala içide değerledirilmektedir (Aydemir, 2004) sayılı imar Kauu u Sayılı Yöetmeliğide de yeşil ala, Toplumu yararlaması içi ayrıla oyu bahçesi, çocuk bahçeleri, dileme, geziti, pikik, eğlece ve kıyı alalarıı toplamıdır. Fuar, botaik ve hayvaat bahçeleri ve bölgesel parklar şeklide taımlamakta, aktif yeşil ala kavramı ise ket ve mahalle parkı, çocuk bahçesi ve oyu alalarıı toplamıdır şeklide açıklamaktadır. Ayı yöetmelik maddeside, belediye ola yerlerde üfus e olursa olsu kişi başıa aktif yeşil ala miktarı (park, çocuk bahçesi ve oyu alalarıı toplamı) 10 m² olarak ifade edilmektedir (URL, 2005). Açık yeşil alalar, kapladığı ala kadar sahip oldugu doaımlar, işlevsellik ve estetik özellikleri de öemli usurlardır. (Gül ve Küçük, 2001). Bu özellikler yeşil alaları rekreasyoel faaliyetler içi taşıdığı altyapı kapasitesii de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Rekreasyo; farklı lokasyolarda farklı doyumlar sağlaya, katılımcılarıı her birii farklı kayakları kullaımıa talep gösterdiği (Özgüç, 1998:3) karmaşık bir olgu olup, isaı iş ortamıda uzakta arta kala boş zamalarıda bede ve ruhuu diledirmek ve yeilemek ihtiyacıda kayaklaa, isteğe bağlı fiziksel, psikolojik, sosyal ve etellektüel faaliyetler şeklide taımlaabilir (Altukasa ve diğ.1995; Gülez, 1990; Tezca, 1994; Karaküçük, 2001; Broadhurst 2001; Hazar, 2003; Gökdeiz 2003; Sağca, 1986). Bu taımda da alaşılacağı üzere rekreasyo isaları işte arta boş zamalarıda isteğe bağlı olarak gerçekleştirdikleri çok çeşitli etkilikleri içere kapsam alaı oldukça geiş ola bir kavramdır. Rekreasyo faaliyetleri hem çeşit hem de katılaları sayısı açısıda geçmişte güümüze ekoomik ve toplumsal yapıdaki değişime bağlı olarak sürekli bir gelişme göstermiştir. Güümüzde gelişmiş ve gelişmekte ola birçok ülkede rekreasyo faaliyetleri sağlıklı bir toplum ve birey içi hayat kalitesii koruma ve geliştirme adıa vazgeçilmez birer usur halie gelmiş ola ve gelişmişlik derecesii göstere usurlarda birii oluşturmaktadır. Bugüü şehirleride arta üfus, kout ve trafikteki yoğuluk ile saayileşmei isaları fiziksel ve psikolojik yapıları üzeride 190

3 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. ede olduğu yıpratıcı etkiler rekreasyo faaliyetlerii şehir isaı içi bir zorululuk halie getirmiştir. Buda dolayı isalar rekreasyo faaliyetlerii bir ihtiyaç olarak hissetmekte, isaları ekoomik ve kültürel düzeyideki gelişmeler de rekreasyola ilgili faaliyetlere ola talebi artmasıa ede olmaktadır. Bu edele gelişmiş ülkeleri şehir plalarıda rekreasyo faaliyetleri içi öemli bir potasiyel ve işleve sahip ola aktif yeşil alalar ile spor ve kültürel tesislere ve buları taşıyacağı foksiyoel özelliklere geiş yer verilmektedir. Gelişmiş ülke şehirlerii çoğuda rekreasyo alalarıı plalamada ögörüle kullaım amacıa uygu olarak yeterli sayıda işa edildiği görülmektedir. Oysa gelişmekte ola birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de birçok şehirde yeterli aktif yeşil ala ile rekreasyo amaçlı sosyo-kültürel tesislere yeterice yer verilmemektedir. Bu araştırmada bütü bularla ilitili olarak Kahramamaraş ı aktif yeşil ala yeterliliği ulusal ve uluslararası ölçütler bazıda sorgulamakta, şehir halkıı rekreasyola ilişkisi ve rekreasyo alalarıa (aktif yeşil alalar ile spor ve kültürel tesislere) bakışı ortaya komaktadır. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Rekreasyo isaları boş zamalarıda fiziksel ve ruhsal açıda dilemelerii ve yeilemelerii sağlaya etkilikleri bütüü olarak taımlaabilir. Birçok rekreasyoel aktivite (müzik, spor, yeme-içme, kitap okuma, görsel ve saatsal etkilikler vb.) bu başlık altıda toplamaktadır.rekreasyo geel olarak boş zamaı değerledirme düşücesiyle beraber fiziksel ve ruhsal açıda rahatlama ihtiyacıda kayaklamaktadır. Rekreasyo faaliyetlerie ihtiyaç duyulması moder düyada saayileşme ve şehirleşmei ortaya çıkardığı souçlarda birisidir. Şehirlerde arta üfusa paralel olarak saayi tesisleri ve kout alalarıda görüle yoğuluk ve geelde düzesiz yapılaşma, birçok ketsel altyapı soruu yaıda isaları fiziksel ve ruhsal yapıları üzeride de olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu durum, isaları şehir içide veya çevreside içide buludukları bu olumsuz durumda sıyrılabilecekleri mekalara itmektedir. Bu mekalar ise geelde rekreasyo alalarıdır.moder düyada saayileşme ve şehirleşmei bir soucu olarak algılaa ve birçok şehirde ortaya çıka rekreasyoal ihtiyaçlar Kahramamaraş şehri içi de geçerlidir. Bu araştırmada Kahramamaraş şehri bazıda rekreasyo alalarıı geel durumu icelemekte ve halkı rekreasyola ilişkisi ve rekreasyoa bakışı Kahramamaraş şehri temelide değerledirilmektedir. Bu çalışma geelde rekreasyola ilgili bir çok çalışmaya referas olacağı gibi özelde de Kahramamaraş ta rekreasyola ilgili olarak halkı algısı ve bekletileri bazıda özellikle yerel yöeticileri eler yapması gerektiği kousuda öemli bir katkı sağlayacaktır. 3. MATERYAL VE METOD (MATERIAL AND METHOD) Kahramamaraş şehrii kapsaya ve şehir halkıı rekreasyola ilgili düşücelerii ve rekreasyo aktiviteleri ile ilişkisii ortaya koya bu çalışmada, öcelikle şehri ketsel gelişimi ve şehir içideki öemli rekreasyo alalarıı geel dağılımı hakkıda bilgi verilmiştir. Ayrıca birçok rekreasyo faaliyeti içi öemli bir potasiyele ve aktiviteye sahip ola aktif yeşil alaları ulusal ve uluslararası ölçütlerde durumu değerledirilmiştir. Daha sora ise Kahramamaraş ta halkı rekreasyo faaliyetlerie katılımı ve şehir içideki rekreasyo alalarıa bakış açısıı belirlemek içi aket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bilidiği üzere isa kayaklı birçok problemi edei ve buu çözümü kousuda problemde etkilee 191

4 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. isaları düşücesie başvurmak öemlidir. Böyle bir yaklaşım problemi etleştireceği gibi çözüm yolları kousuda da yol gösterici olabilir. Bu edele özellikle beşeri coğrafya çalışmalarıda yaygı olarak kullaıla aket metoduu bu çalışmada da kullaılması uygu görülmüştür (Sadal, 2009). Bu amaçla şehri belirli oktalarıda 18 yaş ve üzeride rassal örekleme yoluyla seçilmiş 500 bireye, halkı rekreasyo faaliyetleriyle ilişkisii ve şehir çevresideki rekreasyo alalarıa bakış açısıı ortaya koyduğu düşüüle 22 soru aket yötemiyle sorulmuştur. Rekreasyou kavrama ve sorula sorulara daha biliçli cevap verileceği ögörüsü ile 18 yaş deekler içi alt yaş sıırı olarak alımıştır. Bua karşı 30 yaş sıırı ise geel olarak öğreciliği bittigi, iş hayatıa atılma ve yei bir aile kurma döemi olarak düşüülmüştür. Aket soruları, deekleri sosyal ve ekoomik iteliklerii, rekreasyola ilgili düşüce ve davraışlarıı yasıtacak şekilde hazırlamıştır. Aket uygulaması 2010 yılıda gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama soucuda 3 aket formuda verile cevapları eksik olması edeiyle değerledirmeler deek üzeride yapılmıştır. Öcelikle deekleri sosyo-ekoomik özelliklerii (deeği yaş, eğitim, meslek, aylık ortalama gelir, vb.) ve rekreasyola ilgili düşücelerii yasıta veriler sııfladırılmış ve yüzdelik oraa döüştürülmüştür. Böylece istatistiksel olarak değerledirmeye hazır bir veri seti oluşturulmuştur. Aket soucu elde edile veriler kullaılarak isaları ekoomik gelir düzeyi ve yaşı ile rekreasyola ilişkileri ve rekreasyo hakkıdaki düşüceleri arasıda alamlı bir ilişki olup olmadığı, diğer bir ifade ile değişkeleri birbiride bağımsız olup olmadıkları Ki-Kare (x 2 ) istatistik metodu ile test edilmiştir. Bilidiği üzere Ki-Kare (x 2 ) istatistik metodu parametrik olmaya istatistikler içi uygu bir metottur (Büyüköztürk, 2002: 139; Kalaycı, 2005: 85-86). Buu içi SPSS (Statistical Package for Social Scieces)programıda yararlaılmıştır. Araştırmada kullaıla Ki-Kare (x 2 ) testide deekleri yaş ve gelir özellikleri ile rekreasyola ilişkileri, 0.05 alamlılık düzeyide ve 0.95 güve aralığıda test edilmiştir. Ayrıca ArcGIS 9.3 yazılımı kullaılarak Kahramamaraş ta rekreasyo alalarıı dağılımıı göstere bir harita üretilmiştir. 4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR (FINDINGS AND DISCUSSIONS) 4.1. Kahramamaraş ı Ketsel Özellikleri (Urba Properties of Kahramamaraş) Kahramamaraş şehri, Akdeiz Bölgesi i Adaa bölümüde, Ahır Dağı ı güey yamacıda ortalama 650 m yükseltide, Maraş ovasıa hakim bir alada yer almaktadır (Şekil 1). Güeyide Maraş ovası uzaırke, kuzeyide Ahır Dağı 1816 m ye kadar yükselir. Kuruluş tarihi bilerce yıl öcesie dayaa ve buluduğu alada birkaç kez yer değiştire ve Çukurova yı Doğu Aadolu ya bağlaya demiryolu hattıı kuzeyide ve Güeydoğu Aadolu yu İç Aadolu ya bağlaya karayolu üzeride yer ala şehir, bugü sosyo-ekoomik açıda çevresideki daha küçük yerleşmelere göre bir merkez koumudadır. 192

5 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Şekil 1. Kahramamaraş ı Lokasyo Haritası (Figure 1. Locatio Map of Kahramamaraş) Kahramamaraş şehri yakı zamalarda üfus miktarı, üfusu sosyal ve ekoomik özellikleri bakımıda öemli bir değişim göstermiştir yılıda ola ket üfusu özellikle saayi alaıdaki küçük yatırımlar ve hizmet sektörüdeki gelişme edeiyle 1960 da e ulaşmıştır yılıda ilk pamuklu dokuma fabrikasıı faaliyete geçmesi ve 1968 yılıda ili kalkımada öcelikli yöre kapsamıa alımasıı da etkisi ile şehir üfusu 1970 de e yükselmiştir (Öztürk ve Oza, 2005:1391; Gürbüz, 2001: ) sorasıda ise şehri sosyo-ekoomik ve üfus açısıda gelişimi hızlamıştır. Bugü şehir ve çevresideki fabrika sayısı 427 ye, saayide çalışa işgücü sayısı e ulaşmış ve şehir üfusu da ye ulaşmıştır (KMTSO,2011; Tablo 1). Tablo 1. Kahramamaraş ı üfus gelişimi (Table 1. Kahramamaraş populatio growth) Yıllar Nüfus Kayak: TÜİK (DİE) Bu üfus artışıdaki gelişim, şehri mekâsal gelişimie de yasımıştır yılıda şehir hektar ala kaplamakta ike, bu ala 1985 yılıda 1054 hektara, 1989 yılıda 1582 hektara, 2000 yılıda 2873 hektara, 2006 yılıda 4857 hektara ulaşmıştır. Güümüzde ise; Karacasu bölgesii de katılımıyla şehir 8160 hektarlık bir alaı kapsaya mevcut imarlı alaı (Doygu ve İlter, 2007; 23) da fiile bir miktar dışıa taşmıştır (Tablo 2). Bu gelişim sürecide şehri geişlemesi Ahır Dağıı buluduğu kuzey yöü dışıda güey yöüde Adaa ve Gaziatep yolları çevresie, doğu yöüde ise Doğuket istikametie doğru olmuştur. Acak şehir ağırlıklı olarak batı yöüde Ceyha ehrie doğru gelişmektedir. 193

6 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Yıl Şehir Alaı Tablo 2. Kahramamaraş ı ketsel gelişimi (Table 2. Kahramamaraş urba developmet) Şehir Alaı Nüfusu Şehir Değişim Oraı Değişim Nüfusu () Oraı () 194 Nüfus Yoğuluğu (kişi/ha) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kayak: Tablodaki değerler TÜİK, Kahramamaraş Belediyesi ve uydu görütüleride hesaplaarak hazırlamıştır Kahramamaraş ta Rekreasyo Alaları (Recreatio Areas i Kahramamaraş) Kahramamaraş şehri yukarıda da ifade edildiği gibi geçmişte güümüze üfus ve mekasal açıda sürekli bir gelişme göstermiştir. Acak bu gelişmeye paralel olarak batı ülkelerii şehirlerideki rekreasyo stadartları ölçü kabul edildiğide, şehir içide yeterli miktarda rekreasyo alaları (aktif yeşil alalar, sosyo-kültürel merkezler ile büyük spor tesisleri) üretilememiştir (Tablo 3, Tablo 4, Şekil 2). Bugü Kahramamaraş ta tespit edile ve birçok rekreasyo aktivitesi içi öemli ola 150 aktif yeşil alada acak 13 taesii yüzölçümü 3000 m 2 de büyüktür. Bu aktif yeşil alalarda ala büyüklüğü bazıda ABD stadartlarıa (Idiaa SCORP, 2006; Vacouver Pla, 2002) göre 3 taesi (Ket Ormaı, Pıarbaşı Çamlık Mesire Alaı, Malik Ejder) ilçe parkı, 5 taesi (KM Fuar Alaı ve Atatürk Parkı, Muhsi Yazıcıoğlu Mesire Alaı, Klavuzlu Mesire Alaı, Hastae Çamlık Mesire Alaı, 12 Şubat Parkı) halk parkı ve 5 taesi de (Sevgi, Necip Fazıl, Kümbet, Trafik, Pıarbaşı) semt parkı özelliğidedir. Acak yie bu parklar adı geçe stadartlara doaımları itibarıyla (kafeterya, çocuk oyu alaları, spor alaları, yüzme havuzları, mesire alaları, pikik masaları, baklar, çim ve ağaçlık araziler, su rekreasyou tesisleri (yüzme, balıkçılık, bota bime), yürüyüş ve bisiklet yolları, doğa eğitim alaları, pate sahaları vd.) yeterice uymasa da mevcut yapılarıyla yie de rekreasyo aktiviteleri içi birçok foksiyoel özelliğe sahiptir. Ayrıca şehirde rekreasyoel faaliyetler açısıda oldukça öemli ola birçok kültürel ve sportif amaçlı büyük tesis de (Necip Fazıl Kısakürek ve Sabacı Kültür Merkezleri, 12 Şubat ve Mahçiçek Stadyumları ile Batıpark Spor Salou) aktif yeşil alalar içerisie koumlamıştır. Bütü bulara rağme Kahramamaraş ta birçok rekreasyo faaliyeti içi öemli ola aktif yeşil ala miktarı şehir üfusu dikkate alıdığıda oldukça düşük düzeydedir. Mevcut İmar Kauu ve ilgili yöetmeliklerde belirtildiği şekliyle, belediye ve mücavir ala içeriside üfus e olursa olsu kişi başıa düşe aktif yeşil ala miktarı 10 m² olarak ifade edilmesie rağme bu ora Kahramamaraş ta acak 4.43 m² dir (Tablo 4). Keza bu aktif yeşil ala miktarı şehir bazıda homoje bir şekilde dağılmamıştır. Bu alaları büyük bir bölümü de şehri dış semtleride yer alırke şehri merkezie doğru aktif yeşil ala miktarı gittikçe azalmaktadır. Bu edele şehri iç kesimleride oturaları aktif yeşil alalara Avrupa Komisyouu Ketsel Deetim Raporuda belirtile 15 dakikalık yürüme mesafeside (Europea Commuities 2000; Doygu ve İlter, 2007; 22-23) ulaşması mümkü olmamaktadır. Buda dolayı şehir halkıı bu alalardaki rekreasyo faaliyetlerie katılımı oldukça sıırlı kalmaktadır.

7 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 3. Bazı şehirlerde kişi başıa düşe aktif yeşil ala(m 2 ) (Table 3. Per capita active gree space (m 2 )i some cities) Şehirler Nüfus Kişi Başıa Düşe Rekreasyo Alaı (m 2 ) Kahramamaraş İstabul Lodra Machester Berli Hamburg Roma Milao Madrid Viyaa Amsterdam Varşova Kayak: Tablodaki değerler TÜİK ve adı geçe şehirlerle ilgili iteret kayakları (City Profiles- ile Kahramamaraş Belediyesi verileride hazırlamıştır. Tablo 4. Kahramamaraş ta toplam ve kişibaşıa düşe yeşil ala(m 2 ) (Table 4. Total ad per capita gree area (m 2 )i Kahramamaraş) Şehir İçideki Yeşil Alalar Yüzölçümü (m 2 ) KM Fuar Alaı ve Atatürk Parkı m 2 Muhsi Yazıcıoğlu Mesire Alaı m 2 Klavuzlu Mesire Alaı m 2 12 Şubat Parkı m 2 Diğer Park Alaları m 2 Mülkiyeti Belediyeye Ait Ola Park Alaları ı m 2 Hastae Çamlık Mesire Alaı 24. m 2 Ket Ormaı m 2 Pıarbaşı Çamlık Mesire Alaı m 2 Malik Ejder m 2 Belediyeye Kiralaa Alalar ı m 2 Geel (Mülkiyet ve Ormada Kiralaa) m 2 Kişibaşıa Düşe Yeşil Ala Mk.(Kiralaa Orm. All.Dahil) 4.43 m 2 Kayak: Tablodaki değerler Kahramamaraş Belediyesi,arazi çalışmaları ve uydu görütüleride hesaplaarak hazırlamıştır Kahramamaraş ta Halkı Rekreasyo ve Rekreasyo Alalarıa Bakışı (Public View about Recreatio ad Recreatio Areas i Kahramamaraş) Kahramamaraş şehrii kapsaya, şehir halkıı rekreasyo aktiviteleri ile ilişkisii ortaya koya ve şehir içideki rekreasyo alalarıa bakış açısıı yasıta bu çalışmada uygulaa aket çalışması soucu elde edile verileri Ki-Kare (x 2 ) istatistik metodu ile deekleri yaş ve gelir özellikleri temelide, 0.05 alamlılık düzeyide ve 0.95 güve aralığıda test edilmesi soucuda şu souçlar ortaya çıkmıştır. 195

8 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Şekil 2. Kahramamaraş ta rekreasyo alalarıı dağılışı (Figure 2. Distributio of recreatio areas i Kahramamaraş) Tablo 5. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu-cisiyet ilişkisi (Table 5. The relatioship betwee age group ad geder of participats i recreatioal activities) Yaş Grubu Cisiyet Erkek Kadı yaş arası ,4 37,6 30 yaş üzeri ,6 34, ,8 36,2 x 2 = 0,53 df (sd)=1 P= Tablo 5 icelediğide her iki yaş grubuu 60 da fazlasıı erkekler oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak değerledirildiğide farklı yaş gruplarıa sahip deekleri cisiyetleri arasıdaki farkı alamlı olmadığı bulumuştur (x 2 (1) = 0,53, P=0.466). Diğer bir ifade ile deekleri yaş grupları ile cisiyet özellikleri arasıda alamlı bir ilişki yoktur. Tablo 6 icelediğide 30 yaş altıda buluaları 38,3 ü öğreci koumuda ike, buu memur, işçi ve esaf takip etmektedir. 30 yaş üstüde ise e geiş meslek grubuu memurlar oluştururke buu esaf, emekli ve işçi grupları izlemektadir. Her iki yaş grubuda da çiftçiler e az oraa sahip meslek grubuu oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak değerledirildiğide farklı yaş gruplarıa sahip olaları meslekler arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (7) = 88,18, P=0.000). Başka bir alatımla deekleri yaş grupları ile meslekleri arasıda alamlı bir ilişki vardır. 196

9 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 6. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu-meslek ilişkisi (Table 6. The relatioship betwee age group ad professio of participatsi recreatioal activities) Meslekler Yaş Grubu yaş arası 30 yaş üzeri ,3 17,7 13,5 13,5 3,2 2,5 5, ,1 27,9 11,6 18,1 13 2,3 10,2 11, ,9 22,1 12,7 15,5 7,4 2,4 7,4 8,5 x 2 = 88,18 df (sd)=7 P= Öğreci, 2.Memur, 3.İşci, 4.Esaf, 5.Emekli,6.Çiftçi,7.Ev haımı,8.diğer Tablo 7. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu-gelir düzeyi ilişkisi (Table 7. The relatioship betwee age group ad icome level of participatsi recreatioal activities) Gelir Yaş Grubu yaş arası 21,6 27,3 30,1 14,5 30 yaş üzeri ,3 14,4 48,8 22, ,7 21,7 38,2 17,9 x 2 = 58,01 df (sd)=4 P=0.000 üzeri 18 6, ,2 42 8, Tablo 7 icelediğide 30 yaş altıdakileri 30,1 i TL arasıda bir gelire sahipke, buu 27,3 ile TL arasıda gelire sahip olalar takip etmektedir. 500 TL i altıda ve 2000 TL i üstüde gelire sahip olalar ise daha sora sıralamaktadırlar. Otuz yaş altıda olup da aylık 500 TL de daha az bir gelire sahip olaları oraı 21,6 yı bulurke bu ora otuz yaş üstüde olalarda acak 3,3 tür. Aylık 2000 TL üzeride gelire sahip olalar da 30 yaş altıdakilere orala iki kat fazladır. İstatistiksel aaliz souçları değerledirildiğide farklı gelire sahip deekleri yaşları arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (4) = 58,01, P=0.000). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile gelir durumları arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 8 icelediğide doğum yeri Kahramamaraş olaları oraı 30 yaş altıdakilerde 55,3 ike, bu oraı 30 yaş üzeridekilerde öemli ölçüde artarak 77,7 olduğu görülmektedir. Kahramamaraş ili dışıda doğaları oraı ise 30 yaş altıdakilerde 44,7 ike, 30 yaş üzeridekilerde oraı 22,3 düştüğü görülmektedir. Elde edile istatistiksel souçlara göre farklı yaş gruplarıa sahip deekleri doğum yerleri arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (1) = 26,79 P=0.000). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile doğum yerleri arasıda alamlı bir ilişki vardır. 197

10 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 8. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu-doğum yeri ilişkisi (Table 8. The relatioship betwee age group ad birth place of participatsi recreatioal activities) Doğum Yeri Yaş Grubu Kahramamaraş Kahramamaraş Dışı yaş arası ,3 44, yaş üzeri 77,7 22, x 2 = 26,79 df (sd)=1 P= Tablo 9. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo içi seçile aktivite alaları arasıdaki ilişki (Table 9. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad selected recreatio areas) Rekreasyo içi seçile aktivite alaları Yaş Grubu Kültür Eğlece Spor Parklar merkezi merkezi tesisleri yaş arası 30 yaş üzeri 23,8 22,3 45, ,2 15,8 45, ,6 19,5 45,7 x 2 = 4,59 df (sd)=3 P= ,2 18 8,4 41 8,2 215 Tablo 9 icelediğide her yaş grubudaki deekleri seçtikleri e öemli aktivite alaı olarak 45 oraıda eğlece merkezleri görülmektedir. Buu her yaş grubuda parklar ve kültür merkezleri takip etmektedir. Rekreasyo içi spor alalarıı tercih edeleri oraıı (8,2-8,4) her iki yaş grubu ve özellikle de 30 yaş altıdakiler içi düşüdürücü olduğuu söyleyebiliriz. Deekleri yaşları bazıda seçile aktivite alaları arasıda alamlı bir farkı olmadığı görülmektedir(x 2 (3) = 4,59 P= 0.204). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile seçtikleri aktivite alaları arasıda alamlı bir ilişki bulumamaktadır. Tablo 10. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo içi seçile parkları koumları arasıdaki ilişki (Table 10. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad preferred park locatios) Rekreasyo içi tercih edile parkları Yaş Grubu koumları yaş arası 30 yaş üzeri Yakı Uzak ,8 42, ,2 49, ,5 45,5 x 2 = 2,81 df (sd)=1 P= Tablo 10 icelediğide araştırmaya kou ola deeklerde 30 yaş altıda olaları 57,8 i ve 30 yaş üstüdeki deekleri de 50,2 si e çok şehir merkezideki yürüyüş mesafesideki parkları tercih

11 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. etmektedir. Diğer bir ifade ile yaş gruplarıı tercihleri arasıda fazla bir fark bulumamaktadır. Bu durum istatistiksel olarakta ortaya komuş ve deekleri yaşları ile dilemek veya vakit geçirmek içi seçtikleri aktivite alaları arasıda yeterli düzeyde alamlı bir ilişki bulumadığı soucua varılmıştır. Tablo 11. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo içi tercih edile eğlece merkezleri arasıdaki ilişki (Table 11. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad preferred etertaimet ceters) Rekreasyo içi tercih edile eğlece merkezleri Yaş Grubu Kafe pastae Kahvehae Oyu Spor salou karşılaşmaları yaş arası 30 yaş üzeri 55,7 14,5 24,5 5, ,3 23,3 25,1 8, ,3 18,3 24,7 6,6 x 2 = 10,53 df (sd)=3 P= Tablo 11 icelediğide araştırmaya kou ola her yaş grubudaki deekleri eğlece merkezi olarak ilk tercih ettkileri alaı kafe ve pastaeler oluşturmaktadır. Buu her yaş grubu bazıda oyu saloları, takip etmektedir. Kahvehae ve spor karşılaşmaları ise orasal olarak buları ardıda gelmektedir. İstatistiksel olarak değerledirildiğide yaş temelide eğlece merkezleri arasıdaki farkı alamlı olduğu soucua varılmıştır (x 2 (3) = 10,53, P= 0.015). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile tercih edile eğlece merkezleri arasıda alamlı bir ilişki bulumaktadır. Tablo 12. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo içi tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıdaki ilişki (Table 12. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad preferred socio-cultural ceters) Tercih edile sosyo-kültürel merkezler Yaş Grubu Siematiyatrkermes diletileri Kütüphae Sergi- Koferas-müzik yaş arası 30 yaş üzeri 50,7 19,5 19,1 10, ,6 11, , ,5 15,9 22,5 13,1 x 2 = 12,28 df (sd)=3 P= Tablo 12 icelediğide her yaş grubudaki deekleri eçok tercih ettikleri sosyo-kültürel merkezler olarak siemalar görülmekedir. Otuz yaş altıda kütüphae ve sergiler başabaş bir şekilde buu takip ederke so sırada koferas ve müzik diletileri gelmektedir. Otuz yaş üstüde ise siema,tiyatro, sergiler, koferas ve müzik diletileri takip etmekte, so sırada da kütüphae yer almaktadır.bu orasal souçlar istatistiksel olarak dğerledirildiğide tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (3) = 12,28 P= 0.006). Diğer bir ifade ile deekleri yaş durumları ile tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıda alamlı bir ilişki vardır.

12 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 13. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklığı arasıdaki ilişki (Table 13. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad the frequecy of participatio i recreatioal activities) Rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklığı Yaş Grubu Hergü Haftada Ayda Üç ayda Yılda yaş arası ,9 53,9 12,1 6,4 30 yaş üzeri ,9 43,7 19,5 12, ,7 49,5 15,3 8,9 x 2 = 14,54 df (sd)=4 P= ,8 8 3,7 13 2, Tablo 13 icelediğide araştırmaya kou ola her yaş grubudaki deekleri daha çok haftada bir gü rekreasyo aktivitelerie çıkma eğilimide olduğu görülmektedir. Acak yaş grupları arasıda rekreasyo aktivitelerie çıkma oraları arasıda fark bulumaktadır. Bu ora otuz yaş altıdakilerde 53,9 ike otuz yaş üstüdekilerde 43,7 dir. Hergü çarşı veya rekreasyo aktivitelerie çıkalar ise yie her yaş grubuda ikici sırayı almaktadır. Buları ayda, üç ayda ve yılda birkez rekreasyo aktivitelerie çıkalar takip etmektedir. İstatistiksel olarak değerledirildiğide rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklıkları arasıda alamlı bir farkı buluduğu görülmektedir (x 2 (4) = 14,54, P= 0.006). Diğer bir ifade ile deekleri rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklıkları ile yaşları arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 14. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo amaçlı spor tesislerie gitme sıklığı arasıdaki ilişki (Table 14. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad the the frequecy of participatio i recreatioal sports facilities) Spor tesislerie gitme sıklığı Yaş Grubu Hergü Haftada Ayda Üç Ayda Yılda yaş arası ,6 34,4 24,8 18,8 30 yaş üzeri ,3 30, , ,5 32,6 25,8 18,1 x 2 = 2,34 df (sd)=4 P= , , , Tablo 14 icelediğide otuz yaş altıdaki deekleri 34,4 ü haftada bir kez spor tesislerie gitme eğilimide ike, buu 24,8 ile ayda bir kez spor tesislerie gideler takip etmektedir. Üç ayda, yılda ve hergü spor tesislerie gideler ise daha sora sıralamaktadır. Otuz yaş üzeride olalarda da mevcut sıralama değişmemiş acak orasal farklılıklar oluşmuştur. Haftada bir kez spor tesislerii tercih edeleri oraı otuz yaş üstüde olalarda 30,2 ike buu 27 ile ayda bir kez spor tesislerie gideler takip etmektedir. Acak geel olarak icelediğide spor tesislerie gitme sıklıkları arasıdaki fark alamlı değildir (x 2 (4) = 2,34, P= 0.673). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile spor tesislerie gitme sıklıkları arasıda alamlı bir ilişki bulumamaktadır.

13 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 15. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları yaş grubu ile rekreasyo amaçlı tercih edile spor tesisleri arasıdaki ilişki (Table 15. The relatioship betwee age group of participats i recreatioal activities ad preferred sports facilities) Tercih edile spor tesisleri Yaş Grubu Koşu Halısahateis kortu merkezleri havuzu Aletli spor Yüzme parkuru yaş arası 30 yaş üzeri 31,6 37,9 12, ,2 26,5 13, ,7 x 2 = 10,76 df (sd)=3 P= , , ,3 Tablo 16. Akete katılaları yaş grubu ile ikamet içi tercih ettikleri alalar arasıdaki ilişki (Table 16. The relatioship betwee age group of the survey respodets ad their residetial districts) 215 Yaş Grubu İkamet edile mahalleler yaş arası 10,6 5,7 2,1 18,1 4,3 2,5 3,5 11,3 30 yaş üzeri ,5 1,4 1,4 8,8 4,7 4,7 3,7 4, ,9 3,8 1,8 14,1 4,4 3,4 3,6 8, yaş arası ,6 2,5 2,8 3,5 2,8 2,5 2,8 1,8 30 yaş üzeri ,3 2,8 0,9 7 2,8 3,7 3,3 4, ,6 2, , , yaş arası ,4 0,7 1,4 1,1 3,2 0,4 0,4 0,4 30 yaş üzeri ,3 2,8 1,9 1,9 0,9 0 0,9 0, , 1,6 1,6 1,4 2,2 0,2 0,6 0, yaş arası ,1 1,4 5 1,4 0,4 0, yaş üzeri 215 1,4 1,9 3,7 1,9 0,9 0 1, ,2 1,6 4,4 1,6 0,6 0,2 0,6 x 2 = 55,67 df (sd)=30 P=0.003 Mahalleler.1.NecipFazıl,2.Hürriyet,3.Saçaklızade,4.Bahçelievler,5.Şazi bey,6.şeyhadil, 7.Abdülhamitha,8.Yeişehir,9.MehmetAkif,10.Hayrullah,11.Tekke,12. Bievler,13.Sakarya,14.Doğuket,15.Yusuflar,6.Seritepe,17.Mimarsi a,,18.mağaralı,19.namıkkemal,20.şeyhadil21.karamalı,22.fatih,23.cumhuriyet,24.yavuzselim,25.kayabaşı,26.isadivalı,27.ismetpaşa28.dumlupar,29.kümbet,30.pıarbaşı,31.karacasu.

14 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 15 icelediğide otuz yaş altıdakileri 37,9 u tercih ettiği spor tesisi olarak halı saha ve teis kortlarıı belirtirke, buu 31,6 ile koşu parkuru ve 18,4 ile yüzme havuzuu tercih edeler takip etmektedir. Otuz yaş üstüdekilerde ise ilk sırayı 44,2 ile koşu parkuruu tercih edeler almaktadır. Buu 26,5 ile halısahayı tercih edeler ve 15,8 ile yüzme havuzuu tercih edeler takip etmektedir. İstatistiksel olarak değerledirildiğide farklı yaş gruplarıa sahip deekleri tercih ettikleri spor tesisleri arasıdaki farkı alamlı olduğu soucua varılmıştır (x 2 (3) = 10,76, P=0.013). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile tercih ettikleri spor tesisleri arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 16 icelediğide otuz yaş altıdaki deekleri ikamet içi eçok tercih ettikleri mahallei 18,1 ile Bahçelievler olduğu görülmektedir. Buu 11,3 ile Yeişehir ve 10,6 ile Necip Fazıl mahalleleri takip etmektedir. Diğer mahalleler ikametgah içi daha az tercih edilmektedir. Mahalleleri ikamet içi seçimide merkezi koumda olmaları ve ulaşım imkalarıı diğer mahallere göre daha kolay olmasıı etkili olduğu söylebilir. Bu bağlamda bu yaş grubudaki deekleri öemli bir kısmıı üiversite öğrecisi olduğuu da uutmamak gerekir. Otuz yaş üstüdekileri ise ikamet içi 20,5 oraıyla daha çok Necip Fazıl Mahallesii tercih etmektedirler. Buu 8,8 ile Bahçelievler Mahallesi takip etmektedir. Çoğu iyi bir gelire sahip ola bu yaş grubudakileri ikamet içi Necip Fazıl Mahallesii tercih etmelerideki e öemli etke olarak şehri bu yöe doğru gelişmesiide bir göstergesi olarak bu mahallei daha yei ve koutları daha moder olması gösterilebilir. İstatistiksel olarak değerledirildiğide farklı yaş gruplarıa sahip deekleri ikamet içi tercih ettikleri mahalleler arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (30) = 55,67, P=0.003). Diğer bir ifade ile deekleri yaşları ile ikamet içi tercih ettikleri mahalleler arasıda alamlı bir ilişki vardır Tablo 17. Rekreasyo faaliyetlerie katılaları gelir düzeyi- yaş grubu ilişkisi (Table 17. The relatioship betwee icome level ad age group of participats i recreatioal activities) Gelir Grubu (TL) Yaş yaş arası 30 yaş üzeri ,7 10, ,3 28, ,7 55, ,1 53, üzeri ,9 57, ,7 43,3 x 2 = 58,01 df (sd)=4 P= Aylık geliri 500 YTL ve daha az olaları 89,7 si otuz yaş ve altıda yer alırke, bu ora YTL arasıda gelire sahip olalarda 71,3 olarak belirlemiştir. 0 TL i üzeride gelire sahip olalar arasıda ise otuz yaş üstüde yer alalar çoğuluğu oluşturmaktadır (Tablo 17) TL üzeride gelir seviyesie sahip olalar içeriside otuz yaş üzeride olaları oraı 57,1 i

15 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. bulmaktadır. Farklı gelire sahip deekleri yaşları arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (4) = 58,01, P=0.000). Diğer bir ifade ile deekleri gelir durumları ile yaşları arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 18. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyi-cisiyet ilişkisi (Table 18. The relatioship betwee icome level ad geder of participats i recreatioal activities) Gelir Grubu (TL) üzeri Cisiyet Erkek Kadı ,6 32, ,2 39, ,1 38, ,2 34, ,2 23, ,8 36, Aylık geliri 500 TL i altıda olaları 67,6 sıı erkekler oluştururke, bu ora 2000 TL ye kadar aralığıda seyretmekte 2000 TL i üzeride ise 76,2 yi bulmaktadır (Tablo 18). Diğer bir ifade ile her gelir düzeyide orasal olarak kadıları geride bıraka erkekleri gelir düzeyi 2000 TL i üzerie çıktığıda 76,2 oraıa çıktığı görülmektedir. Bu durumu erkekleri iş hayatıda daha yoğu bir şekilde yer almaları ve eğitim düzeylerii yüksek olması ile ilgili olduğu söyleebilir.acak istatistiksel olarak değerledirildiğide farklı gelire sahip deekleri cisiyetleri arasıdaki farkı alamlı olmadığı bulumuştur (x 2 (4) = 4,53, P=0.339). Diğer bir ifade ile deekleri gelir durumları ile cisiyetleri arasıda alamlı bir ilişki yoktur. Tablo 19. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyi-meslek ilişkisi (Table 19. The relatioship betwee icome level ad professio of participats i recreatioal activities) Gelir Grubu (TL) Meslekler ,9 1,5 5,9 0 4,4 1,5 5, , ,4 14,8 9,3 3,7 4,6 3, ,2 25,8 16,8 15,8 10 2,6 11,1 4, ,5 44,9 3,4 22,5 5,6 2,2 3,4 13, üzeri ,7 7,1 26, ,5 40, ,9 22,1 12,7 15,5 7,4 2,4 7,4 8,5 x 2 = 282,79 df (sd)=28 P= Öğreci, 2.Memur, 3.İşci, 4.Esaf, 5.Emekli,6.Çiftçi,7.Ev haımı,8.diğer. 203

16 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Bu araştırmada aylık 500 TL i altıda gelire sahip olaları 80,9 uu öğreciler oluştururke buu işçi ve ev kadıları takip etmektedir (Tablo 19). Gelir seviyesi TL arasıda bulualar içide ise arta bir orada memurları öde olduğu ve buu ticaretle uğraşa esaf sııfıı takip ettiği görülmektedir. Işçi sııfı ise TL arasıdaki gelir düzeyleride daha çok yoğulaşmaktadır TL i üzeride gelire sahip olaları ise 40,5 ii diğerlerie göre daha yüksek gelire sahip meslek grupları (fabrikatör, avukat, doktor, akademisye vb.) oluştururke buları yie 26,2 oraı ile esaf sııfı takip etmektedir.istatistiksel olarak değerledirildiğide farklı gelire sahip deekleri sahip oldukları meslekler arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (28) = 282,79, P=0.000). Başka bir alatımla deekleri gelir durumları ile meslekleri arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 20. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyi-doğum yeri ilişkisi (Table 20. The relatioship betwee icome level ad birth place of participats i recreatioal activities) Gelir Grubu (TL) Doğum Yeri Kahramamaraş Kahramamaraş Dışı ,4 62, ,6 38, ,6 24, ,7 33, üzeri ,1 23, ,7 36,3 x 2 = 27,23 df (sd)=4 P= Tablo 20 icelediğide doğum yeri Kahramamaraş olaları, 500 TL ve altıda gelire sahip olalardaki oraı 37,4 ike, bu oraı 500 TL i üzeride olalarda 60 ı ve hatta 76,1 I bulduğu görülmektedir. Kahramamaraş ili dışıda doğaları oraı ise 500 TL i altıda gelire sahip olalarda 62,6 ike, bu oraı gelir düzeyideki artışla beraber azaldığı görülmektedir.aylık gelir düzeyleri ile doğum yerleri arasıda ilişki olup olmadığı değerledirildiğide aylık geliri 500 TL ve daha az olaları 62,6 sıı Kahramamaraş İli dışıda doğalar oluşturmaktadır. Buu e öemli edei bu gruptaki isaları büyük bir bölümüü il dışıda gele ve Kahramamaraş Sütçü İmam Üiversitede okuya öğrecileri oluşturmasıdır. Gelir düzeyi arttıkça Kahramamaraş İlide doğaları oraı artmaktadır. Gelir düzeyi 2000 TL i üzeride olalar içide bu ora 76,1 e ulaşmaktadır. Farklı gelir düzeyie sahip deekleri doğum yerleri arasıdaki farkı alamlı olduğu bulumuştur (x 2 (4) = 27,23, P=0.000). Diğer bir ifade ile deekleri gelir düzeyleri ile doğum yerleri arasıda alamlı bir ilişki vardır. Tablo 21 icelediğide araştırmaya kou ola deeklerde 500 TL ve altıda gelire sahip olaları 41,2 sii streste uzaklaşmak içi seçtikleri aktivite alaı olarak eğlece merkezleri görülürke, buu 35,3 ile park alaları takip etmektedir. Her gelir grubu içide de streste kurtulma alaı olarak ilk sırada eğlece merkezleri gelmektedir

17 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 21. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo içi seçile aktivite alaları arasıdaki ilişki (Table 21. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad selected recreatio areas) Gelir Grubu (TL) üzeri Rekreasyo içi seçile aktivite alaları Parklar Kültür Eğlece Spor merkezi merkezi tesisleri ,3 17,6 41,2 5, ,7 49,1 9, ,2 17,4 51,6 6, ,2 24, , ,4 28,6 38,1 11, ,6 19,5 45,7 8,2 x 2 = 13,61 df (sd)=12 P= Bu açıda icelediğide aktivite alaları arasıdaki farkı alamlı olmadığı görülmektedir (x 2 (12) = 13,61, P= 0.326). Diğer bir ifade ile deekleri gelir düzeyleri ile streste uzaklaşmak içi seçtikleri aktivite alaları arasıda alamlı bir ilişki bulumamaktadır. Tablo 22. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo içi seçile parkları koumları arasıdaki ilişki (Table 22. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad preferred park locatios) Gelir Grubu (TL) üzeri Rekreasyo içi tercih edile parkları koumları Yakı Uzak ,2 33, ,7 46, ,1 47, ,6 49, ,1 42, ,5 45,5 x 2 = 4,88 df (sd)=4 P= Tablo 22 icelediğide araştırmaya kou ola deeklerde 500 TL ve altıda gelire sahip olaları 66,2 si eçok şehir merkezideki parkları tercih ederke, diğer gelir düzeyie sahip deekler arasıda da bu kouda bir farklılık bulumamaktadır. Bu durum istatistiksel olarakda ortaya komuş ve deekleri gelir düzeyleri ile dilemek veya vakit geçirmek içi seçtikleri aktivite alaları arasıda alamlı bir ilişki bulumadığı soucua varılmıştır (x 2 (4) = 4,88, P= 0.300). Tablo 23 icelediğide araştırmaya kou ola her yaş grubudaki deekleri eğlece merkezi olarak ilk tercih ettkileri alaı kafe ve

18 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. pastaeler oluşturmaktadır. Buu heme heme her gelir grubuda (2000 TL üzeride gelire sahip olalar hariç) oyu saloları takip etmektedir. Diğer bir ifade ile tercih edile eğlece merkezlerii temel özellikleri açısıda farklı gelir düzeylerie sahip olalar arasıda kaydadeğer bir fark bulumamaktadır. Elde edile istatistiksel souçlar bu gözlemi doğrulamaktadır (x 2 (12) = 20,33, P= 0.061). Tablo 23. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo içi tercih edile eğlece merkezleri arasıdaki ilişki (Table 23. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad preferred etertaimet ceters) Gelir Grubu (TL) üzeri Rekreasyo içi tercih edile eğlece merkezleri Kafe Oyu Spor Kahvehae pastae salou tesisleri ,4 5,9 30,9 8, ,4 19,4 20,4 2, ,9 18,9 26,8 6, ,6 19,1 22,5 7, , ,4 11, ,3 18,3 24,7 6,6 x 2 = 20,33 df (sd)=12 P=0.061 Tablo 24. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo içi tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıdaki ilişki (Table 24. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad preferred socio-cultural ceters) Gelir Grubu (TL) üzeri Tercih edile sosyo-kültürel merkezler Siematiyatrkermes diletileri Kütüphae Sergi- Koferas-müzik , , , ,3 9, ,9 12,1 23,7 16, , ,6 16, ,1 21,4 33,3 7, ,5 15,9 22,5 13,1 x 2 = 20,89 df (sd)=12 P= Tablo 24 icelediğide her gelir düzeyideki deekleri e çok tercih ettikleri sosyo-kültürel aktivitei siema veya tiyatroya gitmek olduğu görülmektedir. Aylık geliri 500 TL i altıda ola deekleri ikici olarak tercih ettikleri sosyo-kültürel aktivite kütüphae ve sergiler ike, geliri TL arasıda olalar ile 2000 TL üzeride gelire sahip olalarda sergi veya kermeslere gitmek 206

19 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. ö plaa çıkmaktadır. Bua karşı geliri TL arasıda olalarda ise kütüphaelere gitmek e öemli ikici aktivite olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistiksel olarak değerledirildiğide tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıda kayda değer bir farklılık bulumamaktadır (x 2 (12) = 20,89, P= 0.052). Diğer bir ifade ile deekleri gelir düzeyleri ile tercih edile sosyo-kültürel merkezler arasıda alamlı bir ilişki yoktur. Tablo 25. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklığı arasıdaki ilişkiler (Table 25. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad the frequecy of participatio i recreatioal activities) Rekreasyo aktivitelerie çıkma Gelir Grubu (TL) sıklığı Hergü Haftada Ayda Üç ayda Yılda , ,8 10,3 1, ,9 14,8 6,5 2, ,6 51,6 14,2 6,8 4, ,1 46,1 22,5 12, üzeri ,9 11,9 14, ,7 49,5 15,3 8,9 x 2 = 18,33 df (sd)=16 P= ,6 Tablo 25 icelediğide araştırmaya kou ola her gelir grubu içideki deekleri daha çok haftada bir gü rekreasyo aktivitelerie çıkma eğilimide olduğu ve gelir grupları arasıda orasal olarak fazla bir farkı da bulumadığı görülmektedir. Haftada birgü rekreasyo faaliyetlerie çıkma eğilimii orasal olarak hergü rekreasyo aktivitelerie katılma durumu takip etmektedir. So sırada ise yılda bir kez rekreasyo aktivitelerie katılalar yer almaktadır. Bu açıda icelediğide gelir durumları ile rekreasyo aktivitelerie çıkma sıklıkları arasıdaki farkı alamlı olmadığı görülmektedir (x 2 (16) = 18,33, P= 0.305). 207

20 e-joural of New World Scieces Academy Nature Scieces, 4A0045, 6, (4), Sadal, E.K. ve Karademir, N. Tablo 26. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo amaçlı spor tesislerie gitme sıklığı arasıdaki ilişkiler (Table 26. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad the the frequecy of participatio i recreatioal sports facilities) Gelir Grubu (TL) Spor tesislerie gitme sıklığı Hergü Haftada Ayda Üç Ayda Yılda ,2 17,6 4,4 0 75, ,4 21,2 0 43, ,9 51,3 19,2 3,2 24, ,7 38,3 33,3 6, üzeri ,6 4, ,3 40,5 18,6 2,4 x 2 = 15,86 df (sd)=16 P= ,2 Tablo 26 icelediğide 500 TL ve altıda gelire sahip deekleri 75,8 ii yılda acak bir kez spor tesislerie gittiği görülmektedir. Halbuki bu gelir grubua sahip olaları büyük bir bölümüü öğrecileri oluşturduğu düşüülürse elde edile bulgular oldukça düşüdürücü olmaktadır. Acak gelir seviyesi yükseldikçe isalar daha sık spor tesislerie gitmektedirler. Hergü spor yapaları oraı her gelir grubu içi 2 i altıda ike her hafta spor yapaları oraı gelir seviyesi 2000 TL i üzeride olalarda e yüksek (63) düzeydedir. Bua rağme geel olarak icelediğide spor tesislerie gitme sıklıkları arasıda gelir düzeyleri temelide öemli bir farklılık bulumamaktadır. Diğer bir ifade ile deekleri gelir düzeyleri ile spor tesislerie gitme sıklıkları arasıda alamlı bir ilişki bulumamaktadır (x 2 (16) = 15,86, P= 0.462). Tablo 27. Rekreasyo faaliyetie katılaları gelir düzeyleri ile rekreasyo amaçlı tercih edile spor tesisleri arasıdaki ilişkiler (Table 27. The relatioship betwee icome level of participats i recreatioal activities ad preferred sports facilities) Gelir Grubu (TL) üzeri Tercih edile spor tesisleri Koşu Halısahateis Aletli spor Yüzme parkuru kortu merkezleri havuzu ,5 54,4 10,3 8, ,4 15,7 14, ,1 28,9 11,6 17, ,8 29,2 10,1 25, ,7 26, ,7 17,3 x 2 = 25,01 df (sd)=12 P= ,0 108, ,0

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar

Çanakkale İli Belediye Sınırları İçerisindeki Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve İşletilmesindeki Hatalar Atatürk Üiv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 81-90, 2006 ISSN 1300-9036 Çaakkale İli Belediye Sıırları İçerisideki Peyzaj Alalarıda Sulama Sistemlerii Projelemesi ve İşletilmesideki Hatalar Kürşad DEMİREL Murat

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM Türkmeeli İşbirliği ve Kültür Vakfı AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM ÇİN TAYVAN 30 Aralık 2014, Akara TAYVAN ÇİN HALK

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

Kent Rekreasyon Alanının Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Planlanması (İzmir Çiçekliköy Örneği)

Kent Rekreasyon Alanının Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Planlanması (İzmir Çiçekliköy Örneği) II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeiz ormalarıı geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ket Rekreasyo Alaıı Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Plalaması (İzmir

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ

BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ BADEMLER KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ YENİDEN YAPILANMASI PROJESİ Yürütücü:Tayfu ÖZKAYA, Prof. Dr., TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA Alt -Grubu İçi Yapı la Çalışmaları Değerledirilmesi ve Raporlama: Alt-Grup

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

SAMSUN İLİ DİKBIYIK BELDESİ TARIM İŞLETMELERİNİN OPTİMUM ÜRETİM PLANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

SAMSUN İLİ DİKBIYIK BELDESİ TARIM İŞLETMELERİNİN OPTİMUM ÜRETİM PLANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Aadolu Tarım Bilim. Derg., 03,8():-9 Aadolu J Agr Sci, 03,8():-9 doi: 0.76/aajas.03.8. URL: http://dx.doi.org/0.76/aajas.03.8. Araştırma Article SAMSUN İLİ DİKBIYIK BELDESİ TARIM İŞLETMELERİNİN OPTİMUM

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu*

Üniversite Öğrencileri Açısından Kentsel Kültürel Peyzajlarda Karakter ve Algı Değişimi: Bartın, Amasra, Safranbolu* Kastamou Ui., Orma Fakültesi Dergisi, 2017,17 (1): 45-56 Kastamou Uiv., Joural of Forestry Faculty Doi: 10.17475/kastorma.296490 Araştırma makalesi Üiversite Öğrecileri Açısıda Ketsel Kültürel Peyzajlarda

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI Savuma ve Havacılık Saayileri içi Çağdaş Bir Yöetişim ve İovasyo Ortamı: Bölüm VI PLM 56 PLM (Product Lifecycle Maagemet / Ürü Yaşam Dögüsü Yöetimi) i felsefesi, vizyou ve faydalarıı alattığımız bu yazı

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Coğrafi Bilimler Dergisi,2, (2), -7 MARDİN İLİNE GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİL ve TURİSTİK DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research to Determie the Touristic Behaviours ad Profiles

Detaylı

SESSION 6E: Kalkınma I 871

SESSION 6E: Kalkınma I 871 SESSION 6E: Kalkıma I 871 Kuzet Eğrisi Bağlamıda Türkiye de Fiasal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisii Aalizi Aalysig the Relatioships betwee Fiacial Developmet ad Icome Iequality i Turkey as a Parallel

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11 Abat İzzet Baysal Üiversitesi Derisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Hazira-2010 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ 11 ÖZET Bu araştırmaı amacı, öğretme alılarıa öre, ilköğretim

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE HİPOTEZ TESTİ Bu bölümdeki yötemler, bilimeye POPULASYON PARAMETRE değeri hakkıda; TAHMİN yapmaya yöelik ve, KARAR vermekle ilgili, olmak üzere iki grupta icelemektedir. Parametre

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı