GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V."

Transkript

1 GENEL YETENEK SINAVI 1) Hikâylrin hyli tsvirlr sl yr vrmz. ümlsinki lt çizili sözü- ün ümly ktt nlm fl kilrn hngisin yoktur? A) Yp tlr n toplumsl konulrn hiç hstmz. B) Sntç, grksiz yr nt lr ksinlikl girmz. C) nn o rulr mutlk ir gün yzkt r. D) Sürkli çl fl r, hiçir zmn yorgunluk hisstmz. E) Yn sözüklrn kç n r, özntili nlt m svmz. 2) Bkn ir gün Drphn y glir v ir ilkokul müfttifli gii prm n s sol sürüp toz rr. Sonr Burs çok kirli. r. Drphn yöntiisi Cml Süry: Çok hkl s n z Sy n Bkn, flimi kirlni urs. krfl l n yp flt r r. Bu prç Cml Süryy n n konuflms n gçn urs flimi kirlni. sözünün kulln l fl nn o n nlm özlli i fl kilrn hngisin n uygun içim lirtilmktir? A) Bir grç in kullnili ini vurgulm B) Anlt lmk istnni, lyl ir içim nltm C) Grçk nn yrin flk ir nn göstrm D) Bir urumu rtrk nltm E) Bir grç i ilmzliktn glrk nltm 3) O ttl ssli, iyi yürkli sntç y kfll göz rs n yitirivrik; rt k yok. Bu üml lt çizili sözün yrin fl kilrin hngisi gtirilirs ümlnin nlm iflmz? A) hiç istmn B) çok k s zmn, nin C) insnlr n flflk n k fllr lt n D) olmz nk ir zmn E) hyrtlr için 4) (I) Bir yn il ilmk, özllikl ngiliz, ir oyunuy çok fly kt yor v önlikl çvirmn mhkûm olmuyorsunuz. (II) Bir oyunu kni ilin okumk giisi yok. (III) Önünüz sonsuz kp lr ç l yor. (IV) Bu yüzn ütün üyük oyunulr n irkç ili irn ustl kl kulln n sn yorum. (V) Am yin il ilmynlri lfltirmk olnks z u itim koflullr n. Bu prç numrlnm fl ümllrin hngisin grçklflmmifl ir klnti vr r? 5) (I) Gçnlr öylsin lim l m romn okuyun çok nim. (II) Romn khrmnlr n yflnt s flu n izlrin yflnt s n öyl nziyor ki... (III) Son zmnlr gnç yzrlr n yy ml romnlr rs n okuu um n flr l romn u. (IV) Sntç n n flimiy kr yz romnlr rs n n güzli iyil im ir romn. (V) Bu romn n, yzr n i r romnlr n nzmyn yönlrini l ln ir yz yzmy üflünüyorum. Bu prç numrlnm fl ümllrin hngisin yzr ir tsr n söz tmifltir? 6) Afl kilrn hngisin insn özgü nitliklr o y ktr lm flt r? A) Sözlri v k fllr yl ks p kvuru ortl. B) Ülkmizin itim ytrli olm n kul tmliyiz. C) Krlr için gömülmüfl çouklr, trllrki çiçklr giiyi. D) Bu g y stnullu, hpimiz gii Bo z syrrkn. E) Yvfl yvfl çökn kflm krnl Byo lu n flk ir güzllik kt yor. 7) (I) Yzr, lli y ln ri itimi, ntçi görvlrinin yn n yzrl n sürürmüfl. (II) Yz lr n, konulr n l lm yr nt n n için üflmmifl. (III) nlm yz lr n olili in söz zl için m ksiksiz vrm örnk ir yol izlmifl. (IV) Kntlr, kntlr yflyn insnlr gii konulr kimi yz lr yr lm fl. (V) çri i il, kurgusu il örnk, özllikli ir yp t. Yukr ki ümllrin hngilrin öznl ir rlnirm söz konusu - ilir? A) I. v II. B) I. v IV. C) II. v III. D) III. v V. E) IV. v V. 8) Afl ki izlrin hngisin uyr nlm vr r? A) Yni ir ngli çi nr flr z Ümi kp l p öyl yflr z B) Bir sh söyli son sözlrini Yumu ünyy l gözlrini C) Ömrüm hlk ttim snin pflin Yüz in çil vr r hr ir iflin D) N güzl sni ulmk ütün yüzlr Sonr sni kytmk hmn hr yr E) Güzlli knm, hyln vzgç Yln rüylrn sk n h sk n 9) Afl kilrin hngisin ikini üml, irini üml kulln ln yimin nlm n içrmz? A) flyrin isti i gii t oynt yor. Ortl ofl ulu, ili i gii vrn yor. B) Ö rtmnlikt sn girkn n gliyorum. Bu ifli snn h iyi ilirim. C) Yr m s glmyin ifl fl üfltü. Bütün ifllri tk fl n ypmk zorun kl. D) Gnç, u kntt sun ç km fl l önmüfltü. Bulunu u ortm s nmm flt, yn l k çkiyoru. E) Bu iflt oyun glmiflti. Sürkli ynl fl yp p itir n kytti. 10) Çouk okuyuu hflnrk yz ln kitplrl ilgili olrk fl vriln ümllrn hngisi, ötkilrn frkl ir görüflü il gtirmktir? A) Yzr n romn v hikâyyi çouklr için yzms, onu gnllikl gözlmiliktn v ili tm olrk kullnmktn uzklflt r yor. B) Msllrn, hlk hikâylrinn slnn çouk iyt, çouklr in y llr n rlrini ktrm hizmti görüyor. C) Ço u yzr, çouklr için yzrkn üyüklr gör yzs gözt i sttik kyg lr göztmiyor. D) Çouklr için özl iyt yp tlr ürtmk, çouklr vrnsl kültürn uzk tutup ir fnus kptmk nlm n gliyor. E) Çouk kitplr n n çok st lms, yzrlr, unlr öznsiz, çuk v fzl hfif yzmy yönltiyor. 11) Yirmi fl ol ir flto ypt r p on y l yfl or v sy s z romn yz. (I) N vr ki ünü milyrlr yln zl ktn kurtrm onu. (II) Kr s ir klp kriziyl yr lm flt onn, ört çou unun hr iri ir yn lm flt. (III) Yln zl yl üç ört y l yfl. (IV) Sonun fltosunu rlr n stt, nisptn küçük ir prtmn irsin yrlflti. (V) Düflünnin k fl n gör O ko flto lt rs v okuz hizmtçisiyl ypyln z klm flt. ümlsinin yukr ki prç numrlnm fl yrlrn hngisinin sonun gtirilmsi uygun olur? 3

2 12) Hlktn uzk klmk flirlrimiz öyl phl y mâl olmufl ki ugün hiçiri kni milltiyl trümns z konuflm yor. ümlsiyl fl kilrn hngisi nlm yk n r? A) Hlk m z, flirlrimizin ilini v ustl n kvrymyk kr gri klm flt r. B) fiirlr, stnul fl n ç kmn Anolu insn n nlmy çl flm fllr r. C) Hlk, srlrin knisini il gtirmyn sntç lr hofl krfl lmz. D) fiirlrimiz, hlk n iliyl fliir yzm klr için hlktn uzk klm fllr r. E) fiirlrimiz, Anolu hlk n tn m yolun gitmmifllrir. 18) (I) Yflmy l flmk koly il. (II) Yflm sürürmk için ir sürü koflul vr. (III) Bu koflullr ilmk ytmiyor, uymk grkiyor. (IV) Enin sonun yflm srüvni ir kurllr toplm n önüflüyor. (V) Bu kurllr üyük ölçü yflnt m z n s n rlr n oluflturuyor. Yukr ki numrlnm fl ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? 13) Afl ki ümllrin hngisin ir yz m ynl fl vr r? A) Otlr sh n çi mllr yl srinlr. B) Glr onun önün ir okynus gii ç l r. C) firk lr n fllik rim v uzkn lr m. D) Gözlrim gözlrin in öl imi znnrim. E) O iyi niytli krl ttiklrimizin hs n zor vririz. 19) Afl ki ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? A) Bu lis tm isti im gii ikilmifl. B) Mutlk sn u ifli gç vrmsinin ir nni olilir. C) Sn yorum u s nv sorulr n n hz rly m. D) Önümüzki ylr mutlk ttil ç k m, i. E) D flr ugün l k ir hr hvs vr. 14) (I) Oyunklr üzrin flsfi ir nm yzmy üflünüyorum. (II) Akl m pk kurl yor u konu. (III) Am ii v uzun ir hz rl giriflmn srt miyorum konuyu l lmy. (IV) Bugün için çouklr lnirn kitplrn söz çmkl ytin im yin. (V) Hni unn söz tmk il pk koly il. (VI) Yin u, oyunklrn h tn k n. Bu prç I. üml sözü iln tsr n n grçklflm koflulu, numrlnm fl ümllrn hngisin vrilmifltir? 20) Birn n önü ( ) soru ( ) Bn görüm ( ) m sn görmin h ( ) N iyyim ilmm ki... Yukr prntzl göstriln yrlr gtirilk noktlm iflrtlri hngi sçnkt o ruolrk vrilmifltir? A) (.) (;) (;) (?) B) (,) (.) (;) (?) C) (;) (:) (.) (!) D) (.) (:) (.) (!) E) (,) (:) (;) (!) A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 15) (I) Ömr, yflm n güçlü ünü üflünü ünn çouk shii olmk istmiyor. (II) Dünyy glmmifl oln, n kr mutlu! iyor. (III) Söyli i, insnlr tkiliyor. (IV) Görülü ü gii, ikisinin çouk shii olmk istmyifllrinin nnlri frkl. (V) Kr s ihtirsl olu u, Ömr ihtirss z olu u için unn uzk uruyor. Bu prç numrlnm fl ümllrn hngisin virgülün kl r lms ümlnin nlm n ifltirir? 21) Snt yflm m z yn flmn n ir grçk olrk ön ç k fl flk ir yönn kötü sonuçlr o uruyor. (I) Snt çrfl s n n minik snf iflin glmyn ir ürünü ir ky rm ürünüymüfl gii göstrip krl yor. (II) Drgi yöntiilrin mktup yz l yor, ikou mkinlri çl flt r l yor. (III) Yzrl m oyun çflitli konulr yz lr yz m, yz klr m krlynlr olu. (IV) Vrl k tki yz m için söylnnlr tkisiz klm. (V) Yitp yy mlnk yz m için konuflklr, unu iliyorum. Bu prç iki prgrf ölünmk istns ikini prgrf kç numrl ümlyl fllr? 16) I. At n n solu u mu uyu um u mvsim II. Krniz k y s n gül ynk s m III. Tlfll ir hri gö üsü gii IV. nip klkn lglr n rr V. Çizi i kmr oflluklr nn Numrlnm fl izlrin hngilrin yz m ynl fl yp lm flt r? A) I. v II. B) II. v III. C) III. v IV. D) IV. v V. E) I. v III. 22) Afl ki ümllrn hngisin somutlmy flvurulmufltur? A) Hlk yk nlflm sürinin h zlnms yl irlikt, hlk y n n üzyin gtirm il y n hlk n ilgi irikimin yönltm orty ç kt. B) Ço u insn gör y n i in, nyin nn olu unu ir grkç ulup ç klyn kifliir; üstlik o s r kimslri k z rmz. C) Çok sy insnl o run o ruy iliflki kurn, onlr ir n ön ilinçlnirm rinki gzti, gnllikl yzrn sy lm yor il. D) Gün fl n n giifli, lr ns l mnkfl rngi ir silut hlin sokuyors iç huzurun giifli insn, ir umutsuzluk fonu önünki silut çviriyoru. E) Kumsllr ns rkn niz gy, g niz kr flm fl giiir v onlr n için insn ütün rtlrinn uzklfl r. 17) Asln tiytro itimi ln Almn yzr Birgit Brnnu, ilk romn Kfl Glii n grçk Hitit mtinlrinn yol ç k lrk trihsl olylr ir tktiflik kurgusun nlt yor. Bu ümlki nlt m ozuklu u fl ki iflikliklrn hngisiyl girililir? A) yzr sözü ü ümln t lrk B) ç kr lrk yrin ç krk sözü ü gtirilrk C) trihsl olylr sözü ümln ç kr lrk D) grçk sözü ü ümln ç kr lrk E) ln yrin görn sözü ü gtirilrk 23) Afl ki ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? A) Bu sptn vtnn yr lmk h zor gliyoru. B) Çouklrl ilgili ypt ifllr konusun, çok flr l r. C) On y ln fzl ir sürir, ntropoloji, psikoloji, toloji okuyorum. D) lgimi çkn trihi yp lrrn iri M s r ülksinki pirmitlr olu. E) Onun, n v ifllrin yr m tmsin n sk n vr? iy soru. 4

3 24) Günoyu n çok flyin yn nn gçip giiyoruz. Burnumuzun iinki ni flyi görmüyor, onlrl hiç krfl lflm yoruz. Bizi izn, izi flklr nn v gii irikimlrn uzklflt rn n çok yol vr önümüz. N kr çok fly gçmiflin sn klr n kilitlnmifltir, n kr fzls gl rtlnmifl. Bu prç yzr n s l yk n fl kilrn hngisiir? A) nsnlr hor görüp s kni o rulr m zl hyt kmm zn B) Ypmy plnl m z ço u flyi frk n oll m olmyl m hp rtli imizn C) Elimizkilrin rini ilmn, hiçir flyi frk n olmn yfl m zn D) Günümüz insn n n iririnn kopuk oluflunn E) Hyt t gözlüklriyl kn, ön yrg l insnlr olu umuzn 29) Birtk m sntç lr n, yzrlr n irirlrin sokulup ir çvr kurmlr yz lr n, yrg lr n ostluklr, svgilr çmlr s nm m ifllrn. Elfltirinin fll yr ostluklr, m ky rmlr son rmliir, n. Hr i in kf sllyn kiflilrn, ypt hr ifli nnlrn ürkmli insno lu. Hl snt ln n ostluk kvrm n çmur ulyn o gii kimslri üflmnlr m zl ir tutmm z grkir. Bu prç vurgulnmk istnn üflün fl kilrn hngisiir? A) nsnlr n lfltiri grçk üflünlrini sklms grkti i B) Sntt ostluklr n glip gçii olu u C) Elfltirinin nsnl yp lms grkn ir ifl olu u D) Ç kr ynn ostluklr n insn zrr vri i E) Elfltirmnin fzl ostu olmms grkti i 25) Bilmm, hiç üflünmim! ll ir yr koymm grkmiyor. Pop müzik kulvr n olu umu sn yorum. Bir müzik türü için özl çl flm m; m nysl ifllr ypm hvsimi hiç törpülmim. firk lr m olufltururkn popülr olm kyg m olms orty ç kn lümlr yüksk tirjlr ulflt n gör ypt m ifl pop mk o ruur. Bu sözlr fl ki sorulrn hngisin krfl l k söylnmifl olilir? A) Siz sizin müzi iniz n tür müzik sy lilir? B) Müzikt yni ç l mlr ni iniz olu mu? C) Popülr olm kyg s m sizi pop yönltiyor? D) Yüksk tirjlr ulflt m z için mi ypt n z müzi pop iyorsunuz? E) firk lr sözlrin mloi kr önmli olu un inn yor musunuz? 30) Kr Biik in yzr nn flly p ustm z Ykup Kri yi için ktrk, ugün in gln ütün köy romn lr ; ostlr m Yflr Kml, Fkir Byurt, Tlip Apy n v flklr ; ütün nmilr v yzrlr; nlt m olsun, sorunlr görm v yorumlm olsun, hiçirimiz üyük ir köylü sntç oln Ummn Nn nin lin su il ökmyiz. Bu prç s l nlt lmk istnn fl kilrn hngisiir? A) Eiyt m z köyü nltn irçok ust yzr olu u B) Ummn Nn nin ünlü yzrlr kr flr l olu u C) Ank ust yzrlr n köyü v köylüyü grçkçi yns tt D) yi köy romn yzmk için rflt rm v gözlmi olmk grkti i E) Ummn Nn nin köyü v köylüyü tn nm fl yzrlrn iyi nltt 26) Yni ir y l u gyr s gülrk, lnrk krfl ly z. Knim için miyorum unu. Y lfllr n ir yr gitmm n. Gülüp lnmk için ir istk uym m hiç. Kimi kn r yoruz u zorki gülüflmlrl? Hrks nk knini kn r r yryüzün. Hr yni y l iz mutluluk, snlik gtirk sn s yl... Bu prç üflünnin k fl n gör fl kilrn hngisiyl sürürülmz? A) knimizi rhtlt r z. B) çvrmizi, knimizi lt r z. C) glktn çok fly klriz. D) mutlu olmy çl fl r z. E) umutsuzlu u ln rkmy z. 27) Sntç m z, k l k rk yrn, ymn ir gözlmi. Yp tlr n iktist v tr mn itim kr köyün ütün sorunlr n hm ilrii ir tutuml l lm fl; insnlr n lfltirmifl, s rs n gör övmüfl, s rs n gör yrmifl. Çvrnin glnk v görnklrini, günlük hyt n girisini ç kt s n v flklr n n uygusl ünylr n inn iny önümüz srmifl. Bu prçn söz konusu sntç yl ilgili fl kilrn hngisi ç kr lmz? A) Yp tlr n y n ir k fl ç s tk n B) Yfl sosyl hyt yr nt lr yl nltt C) Yurumuzun ytifltiri i sy l üyük sntç lrn olu u D) Köylünün s k nt lr n uyrl vrn E) Ürünlrini orty koyrkn tk trfl vrnm ) ifllminin sonuu kçt r? A) 4 B) R C) V D) R E) 4 32) 2 = 29 3 = 38 v 5 = 52 olu un gör, fl ki s rlmlrn hngisi o ruur? A) < < B) < < C) < < D) < < E) < < 33) 43! 43 sy s n n sonn ört sm n n toplm kçt r? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 28) Bu kitp pk çok öykü v romn yl yk nn tn m z Burhn Günl in h önn yy mlnm fl iki öykü kit n ir ry gtiriyor. Bu yüzn kitp iki ölümn olufluyor. Birini ölüm Yin Bir Gülnihl yi öykün olufluyor. Bunlr gurt öykülri. kini ölüm Krnfil v Hnçr. Bfl öykülük u ölüm is flkl r v flk nlt l yor. Bu prç fl kilrn hngisin inilmmifltir? A) Kit n yzr n n öykü fl nki türlr yz n B) Kit n, h önn yy mlnm fl öykülrn olufltu un C) Öykülrin içriklrinin nlr olu un D) Yzr n öykülrin kulln nlt m özlliklrin E) Öykülr irysl konulr yr vrili in 34) x+ x+ x = 32 : 32 :... is x kçt r? A) 12 B) 20 C) 30 D) 42 E) 56 35) Frklr 24 oln iki sy n n toplmlr n n T s, üyük sy n n n flittir. Bu sy lr n toplm kçt r? 4 A) 45 B) 52 C) 58 D) 66 E) 72 4 unun 1 fzls - 5

4 36), Œ N + olmk üzr ( ) v ( ) rlr n sl iki sy olmk üzr OKEK( , ) = 300 is. kçt r? 43) il mtmtik soru nks n hr gün flit sy soru çözrk 25 gün itirmktir. E r gün 20 soru fzl çözsyi kitp 20 gün itkti. Bu kitp kç sorun oluflmkt r? Bu prolmin çözümünü vrn nklm fl kilrn hngisiir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 A) 25x = 20(x + 20) B) x 20 x 25 = 20 C) x 25 = x D) 25(x 20) = 20x E) 20 x = 25 (x + 20) 37) 3 3 ifsinin n s içim fl kilrn hngisiir? 2 4 : A) 5 2 B) 3 2 C) D) 1 E) P 44) Bir su posunun ü su il oluur. Dpoki suyun h i kulln l ktn sonr poy 6 lt su olurulurs ponun Q ü olu oluyor. Dponun tmm kç lt su l r? 38) x = v y = 4 5 is x 2 + 2xy + y 2 ifsinin ri kçt r? A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 140 A) 80 B) 64 C) 48 D) 25 E) 16 39) 3x nklmini s lyn x kçt r? x x = 0 A) r B) 2 C) 1 D) E) Q 45) Sr v k rm z rnkli ilylr ulunn ir kutu sr ilylrin sy s 3 kt rt r l r v k rm z ilylrin sy s yr s kr zlt l rs, kutu kln k rm z ilylrin sy s sr ilylrin sy s n flit oluyor. Bfllng çtki k rm z ilylrin sy s sr ilylrin sy s n n kç kt r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 7,5 E) 8 40) (3x 6) 2 + (4y + 12) 2 = 0 nklmini s lyn x v y rlrinin çrp m kçt r? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 46) ki krflin yfllr frk 2 ir. Bn n yfl iki o lunun yfllr toplm nn 10 fzl r. B il üyük o lunun yfllr frk 24 is, üyük çouk kç yfl n r? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25 41) x, y Œ Z olmk üzr 4 < x y < 16 v x y 2x = 2 is x + y toplm n çok kçt r? A) 18 B) 15 C) 12 D) 6 E) 5 47) A v B n yn n iririn o ru yol ç kn iki rç C nokts n 2 st sonr krfl lfl yor. H zlr frk 30 km/s olu un gör, AC BC kç km ir? A) 120 B) 80 C) 60 D) 30 E) 15 42) 48) Nury ir iflin g ünü tk fl n 12 stt, Srr is yn iflin yr s n tk fl n 24 stt itiriliyor. kisi irlikt u iflin ünü kç stt itirilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A= {,,,, } kümsi üzrin tn mlnn ifllmi tlo il lirtilmifltir. Bun gör ( x ) 1 ( ) = is x fl kilrn hngisiir? A) B) C) D) E) 49) %35 i olu oln ir nzin posun 13 litr nzin ilv ilin ofl k sm n % 40 olu un gör fllng çtki nzin miktr kç litrir? A) 15,5 B) 16 C) 16,5 D) 17 E) 17,5 6

5 50) Bir s n ftki ö rnilrin %64 ü rkktir. K zlr n % 75 i mtmtik rsinn flr l olu un gör mtmtik rsinn flr s z oln k zlr n sy s s n ftki ö rnilrin sy s n n yüz kç r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 56) Prçl ulutlu Sisli Krl Grfikt, ir ilin 30 günlük hv urumu göstrilmktir. Bun gör, kç gün krl vy prçl ulutlu gçmifltir? Y murlu 51) Bir ml n R i %30 kâr il kln %10 zrr il st l yor. Bun gör, u st fl sonunki kâr-zrr urumu fl kilrn hngisiir? A) %10 zrr B) % 2 zrr C) %2 kâr D) %10 kâr E) N kâr n zrr 57) A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 fikr (gr) B 4 2 A 52) A nks n y ll k %60 tn 4 y fiz vriln pr, B nks n y ll k %75 tn 4 y fiz vrilsyi 15 YTL fzl fiz gliri l ilkti. Bun gör, fiz vriln pr kç YTL ir? A) 200 B) 300 C) 400 D) 500 E) Su (gr) Su v flkrn olufln A v B kr fl mlr nki su v flkr miktrlr yukr ki grfikt vrilmifltir. A v B n irr kilo l n p kr flt r l n olufln kr fl m n flkr orn yüz kç olur? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 53) B A 6 2 x D fikilki ABC ik üçgnin; AB = AD, BD = 6 2 m v CD = 2 m is, BC = x kç m ir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 2 C sorulr fl ki grfi gör vply n z. M K Y S Yukr ki grfik ir in kulln ln oylr n orn n göstrmktir. 54) D C fikil ABCD prllknr, BKC üçgn AB = 4 AK v F A( BFA) D = 16 m 2 is, K A B prllknr n ln kç m 2 ir? K: K rm z S: Sr M: Mvi Y: Yflil 58) Binn n yüz kç mvi il oynm flt r? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 50 A) 160 B) 164 C) 172 D) 196 E) ) Kulln ln k rm z oyn n i r oylr orn kçt r? A) B) h C) n D) i E) o 55) y 60) Yflil oyn toplm 5 kilo kulln l n gör inn n oynms n toplm kç kilo oy kulln lm flt r? 0 x A) 20 B) 22,5 C) 25 D) 27,5 E) : 3x + 4y = 24 v 2 : x + 4y = 4 is, trl ln kç r 2 ir? GENEL YETENEK TEST B TT. GENEL KÜLTÜR TEST NE GEÇ N Z. A) 22 B) 36 C) 38 D) 44 E) 46 7

6 GENEL KÜLTÜR SINAVI 1) I. Çin sk s II. Nüfus rt fl III. Dini inn yym ist i Yukr kilrn hngilri Türk göçlrinin nnlri rs n göstrililir? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 9) I. Arnvutluk II. Yunnistn III. Bulgristn Yukr ki vltlrn hngilri XX. yüzy l ms zl n iln tmifltir? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 2) Türk - slm vltlrin skrlr mfl krfl l n vriln toprk fl - kilrn hngisiir? A) kt B) Yurtluk C) Vk f D) Mülk E) Hs rzi 3) Türk - slm vltlrin hükümr çouklr n n itiminn sorumlu kiflilrin l unvn fl kilrn hngisiir? A) Sultn B) Mlik C) Vzir D) Emr-i D E) Aty 4) Afl kilrn hngisi Ll Dvri n it ünlü mimri srir? A) Sultn Ahmt Cmii B) III. Ahmt Çflmsi C) Slimiy Cmii D) Almn Çflmsi E) Sülymniy Külliysi 10) Erzurum Kongrsi n ulusl irnin sltnt v hilft mkm n kurtr krr l nm flt r. Bu krr n l nms n n tml m fl kilrn hngisiir? A) slm ülklrinin st ini kznmk B) stnul Hükümti yl ortk krrlr lmk C) Piflh n güünn yrrlnmk D) mprtorluk yp s n u yoll korumk E) Kmuoyunun tpkisini zltmk 11) I. Tmsil Hyti II. Anolu v Rumli Müf-i Hukuk Cmiyti III. r-i Milliy gztsi Yukr kilrn hngilrinin oluflturulms n Sivs Kongrsi tkili olmufltur? A) Yln z II B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 5) I. Sfkr Mhmt A trf nn infl ilmifltir. II. znik çinilri il süslnmifltir. III. stnul yr ln n sçkin ini mimri örnklrinn iriir. Yukr kilrn hngilri Sultn Ahmt Cmii nin özlliklri rs n yr l r? A) Yln z III B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 6) Afl kilrn hngisi XVII. yüzy ln itirn Osmnl mprtorlu- u n rtn isynlr n nnlrinn iri ilir? A) Mrkzi otoritnin zy flms B) Dirlik sistminin ozulms C) Sltnt Yss n n uygulnms D) Toplum ltsizli in yyg nlflms E) Vrgi miktr n n rtms 7) Osmnl Dvlti n glir - gir ngsini oluflturrk ilk nk ütçyi oluflturn vlt m fl kilrn hngisiir? A) Trhunu Ahmt Pfl B) Çnrl Hlil Pfl C) Kuyuu Murt Pfl D) Sokollu Mhmt Pfl E) Almr Mustf Pfl 12) Misk- Milli krrlr n n l n yr fl kilrn hngisiir? A) Sivs B) Erzurum C) Ankr D) stnul E) Amsy 13) Afl kilrn hngisi I. TBMM nin özlliklri rs n yr lmz? A) htill mlisi olm B) Dvrimlr önlik vrm C) Güçlr irli i ss n uygulm D) Mlis Hükümti sistmiyl çl flm E) Ulusl mülyi tk ln sürürm 14) Kurtulufl Svfl s rs n imzlnn Moskov v Krs ntlflmlr n n ortk özlli i fl kilrn hngisiir? A) Rusy trf nn imzlnms B) Rusy n n kpitülsyonlr n kl r lms n kul tmsi C) Ermni sorunun yol çms D) Türkiy nin o u s n r n çizmsi E) I. nönü Svfl sonun imzlnms 8) Afl kilrn hngisi Tnzimt Frmn n n özlliklrinn iri ilir? A) Ys güünün üstünlü ünü kul tmsi B) Hukuk vlti nly fl n svunms C) Eflitlik v lt kvrmlr n n üzrin urms D) Piflh n ytkilrini k s tlms E) Hlk vlt yöntimin söz vrmsi 15) Sn Rmo Konfrns n fl ki ntlflmlrn hngisinin sslr tspit ilmifltir? A) Svr Br fl Antlflms n n B) Lozn Br fl Antlflms n n C) Gümrü Antlflms n n D) Muny Atflks Antlflms n n E) Ankr Antlflms n n 8

7 16) Skry Svfl nn sonr imzlnn Ankr Antlflms n n, I. Frns n n TBMM yi rsmn tn ms II. Hty özl ir yöntim kurulrk Frns z mns n rk lms III. Çukurov ölgsinki Frns z skrlrinin ölgn çkilmsi krrlr nn hngilri Misk- Milli y yk r r? A) Yln z I B) Yln z II C) I v III D) II v III E) I, II v III 24) I. Sltnt n kl r lms II. Hlifli in kl r lms III. Sonhr Bunl m n n yflnms urumlr nn hngilri Cumhuriyt in iln n ortm hz rlm flt r? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 17) Lozn Br fl Antlflms n TBMM nin n flr l olu u konu fl kilrn hngisiir? A) Bo zlr B) Irk s n r C) Kpitülsyonlr D) Suriy s n r E) Ptrikhn 25) I. Dvltin ini slm r. msinin nysn ç kr lms II. Liklik ilksinin nysy girmsi III. Hlifli in kl r lms gliflmlrinin kronolojik s rs fl kilrn hngisiir? A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I 18) Sltnt n kl r lms yl yflnn vlt flknl v vltin rjimi sorunlr fl kilrn hngisinin r nn sonr çözüm kvuflmufltur? A) Mni Knun un kuluyl B) Çok prtili siysi hyt gçifll C) Cumhuriytin iln yl D) CHP nin kurulms yl E) Hlifli in kl r lms yl 26) I. Ekonomi vltçili i svunms II. vrimlrin grçklfltirilmsin önlik vrmsi III. Cumhuriyt in iln nn ön kurulms Yukr kilrn hngilri Hlk F rks yl ilgiliir? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) II v III E) I, II v III 19) Afl kilrn hngisinin ilk kz Attürk önmin grçklfltirili i söylnmz? A) lkö rtimin zorunlu hl gtirilmsi B) Millt mktplrinin ç lms C) K nlr sçm - sçilm hkk n n vrilmsi D) Cumhuriyt önminin ilk siysi prtilrinin kurulms E) Lik itimin tmllrinin t lms 27) Tflvik-i Snyi Knunu nun flr s z olms fl kilrn hngisinin orty ç kms n nn olmufltur? A) I. Bfl Y ll k Klk nm Pln n n B) Mni Knun un C) Tr m Kri Kooprtiflrinin D) Toprk Rformu projsinin E) Tvhi-i Trist Knunu nun 20) fiyh Sit yklnms fl ki sorunlr n hngisinin çözümün olumsuz ir tkiy ship olmufltur? A) Nüfus iflimi B) Musul C) Bo zlr D) Hty E) Kpitülsyonlr 21) 1929 y l n ithlt mllr nn l nn gümrük triflri yüksltilmifltir. Bu uygulmyl, I. yrli ürtimin rkt güünü rt rmk II. ulusl konomiyi güçlnirmk III. ithl mllr n kulln m n yyg nlflt rmk mçlr nn hngilrin ulfl lmk istnmifltir? A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z III D) I v II E) I, II v III 28) Erkn- Hriy Vklti nin kl r lms n n, I. orunun siysttn yr lms II. lik vltin tmllrinin t lms III. Gnl Kurmy Bflknl n n kurulms gliflmlrinn hngilrin ktk s olmufltur? A) Yln z II B) Yln z III C) I v II D) I v III E) II v III 29) Attürk Dönmi n yn okullrl ilgili konulr özllikl fl ki ülklrn hngisiyl sorun yflnm flt r? A) Yunnistn B) Frns C) tly D) Almny E) Avustury 22) Hrf Dvrimi nin yp lms, I. kitp sy s n n ço lms II. okur yzr orn n n rtms III. ulusl kültürün gliflmsi sonuçlr nn hngilrin nn olmufltur? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) I v III E) II v III 30) I. Irk s n r II. Suriy s n r III. Kfks s n r Yukr kilrn hngilri Lozn Antlflms sonrs n fl politik süri içrisin lirlnmifltir? A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z III D) I v II E) II v III 23) Cumhuriyt Dönmi n, I. Ltin lfsinin kul ilmsi II. Türk Trih Kurumu nun kurulms III. Mili Tkvim in kul ilmsi yniliklrinn hngilri vrnsl nitlik tfl mkt r? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) I v III E) I, II v III 31) Türkiy fl ki tkinliklrn hngisinin ülk konomisin ktk s n z r? A) Tr m B) Ormn l k C) Hyvn l k D) Snyi E) Turizm 9

8 32) Türkiy il ilgili fl ki özlliklrn hngisi, ülknin mtmtik konumu il ç klnilir? 33) A) Krniz Bölgsi n k y il iç ksimlr rs nki ulfl m n zor olms B) Kuzyn sn rüzgârlr n s kl üflürmsi C) ç ksimlr niz tkisinin görülmmsi D) Tr m lnlr n n ir k sm n mkinli tr m yp lms E) Yol yp m girlrinin gnl yüksk olms ,5 Yukr ki Türkiy nin y ll k s kl k frklr n n l m n göstrn hritn yrrln lrk yp ln ç klmlrn hngisi ynl flt r? A) K y lrki s kl k frk iç ksimlrn z r. B) K y lrn iç k s mlr giilikç s kl k frklr rtr. C) Do u Anolu yükslti krsll rt rm flt r. D) Günyn kuzy giilikç s kl k frklr rtm flt r. E) S kl k frklr n n n z olu u yr Krniz k ylr r. 34) Türkiy n k yrlflmlr yüzy flkillrinin ngli olu u v sulm sorununun olm ölglr rstlnmkt r. Bun gör fl ki ölümlrin hngisin n k yrlflm h yyg n r? A) Do u Krniz B) Ort K z l rmk C) Dil D) Ergn E) Yukr F rt 35) I. sknrun II. Er li III. Btmn IV. Antly V. Syiflhir Yukr flr n göç ln z kntlr vrilmifltir. Bu kntlrn hngisi frkl ir nnn oly göç l r? 20 17,5 22, ,5 30 A) I B) II C) III D) IV E) V 25 38) I Türkiy nin jolojik yp s göz önün l n n, yukr ki hrit numrlnm fl yörlrin hngisin flitli yr srs nt lr h fzl görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V 39) Do u Krniz Bölümü n hylân olylr n n h çok ilkhr mvsimin görülmsin; I. kr rimlrinin tkili olms II. itki örtüsünün zngin olms III. topr n suyl oygun hl glmsi gii tknlrn hngilri rol oynr? A) Yln z I B) Yln z III C) I v II D) I v III E) II v III 40) Türkiy rüzgâr fl n rms n n fl ki ölümlrin hngisin h tkili olms klnir? A) Bt Krniz B) Y l z D lr C) K y Eg D) Hkkri E) Kony 41) Ekili-ikili rzi orn n fzl oln ölg Mrmr Bölgsi olms n krfl n, ölgnin fizyolojik nüfus yo unlu u fzl r. Bu urumun orty ç kms Mrmr Bölgsi nin hngi özlli inn kynkln r? A) Yüzölçümünün küçük olms nn B) klim çflitlili inin fzl olms nn C) Ulfl m n n s k olms nn D) Kuzyn gln rüzgârlr ç k olms nn E) Nüfusunun fzl olms nn 42) Türkiy iç ölg ovlr n n yükskt yr lmlr n; I. ktif fy htlr n n ulunms II. pirojnz sonuu yükslmlri III. krsu n n s k olms IV. uzul tkisinin olms gii özlliklrn hngilri tkili olmufltur? II III IV V 36) A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z IV D) I v III E) II v IV III I IV II V 43) Türkiy nin tr msl tkinliklrin tümüyl mkinlflmy gçilmmifl olms n fl kilrn hngisinin tkisi yoktur? Yukr ki Türkiy hrits n numrlnm fl yörlrin hngilrin, konutlr kulln ln yp mlzmlri o l koflullrn h z tkilnir? A) I v II B) I v III C) II v IV D) III v V E) IV v V A) Bz yörlr tr m rzilrinin n k v prçl olms n n B) Mkin fiytlr n n z ürtiilrin l m güünn yüksk olms n n C) Mkinli tr m n vrimi üflürmsinin D) Bz yörlr uuz ifl güü olnklr ulunms n n E) Engli rzinin yyg n olms n n 44) 37) Türkiy kpl v l olrk ln r ln su kynklr n n yyg n olrk ulunms ; I. fy htlr n n gnifl yr tutms II. krsu fl n rm flkillrinin yyg n olms III. prm kufl n ulunms IV. lg iriktirm flkillrinin ulunms gii özlliklrn hngilrinin vrl n kn t oluflturmz? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) II v III E) II v IV Yukr ki Türkiy hrits n fll ürtim lnlr göstriln tr m ürünü fl kilrn hngisiir? A) Pmuk B) Zytin C) Tütün D) Turunçgil E) Pirinç 10

9 45) Afl ört mnin ç kr l v ifllni i yrlr vrilmifltir. Ç kr l Yr Kür Susurluk Akski Divri i fllni i Yr Smsun Bn rm Syiflhir Krük Bun gör fl kilrn hngisi u mnlrn iri ilir? A) Bk r B) Boksit C) Dmir D) Bor E) Krom 46) Antly Bölümü n fl kilrn hngisinin gliflmsi turizm fliytlrinin yo un olms n l ilir? A) Ulfl m B) Hrlflm C) Tr m D) Tirt E) nflt 47) I. Tütün II. F n k III. Pirinç IV. Antpf st V. nir Yukr vrilnlrn hngilri Türkiy nin flst m ypt tr m ürünlri rs n yr lmz? A) Yln z I B) Yln z III C) I v II D) III v V E) IV v V 48) Afl kilrn hngisi Türkiy nin özl konumunun sonuçlr nn iriir? A) D lr n güny ymçlr n n kuzy ymçlr nn s k olms B) K y lrki itki örtüsünün, iç ksimlrn yyg n olms C) Güny k y lr n n, kuzy k y lr nn s k olms D) K fl mvsimin phsl y fllr n yyg n olms E) Cisimlrin gölg yönlrinin kuzy sktörünü göstrmsi 49) TBMM nin ship olu u hükümti ntlm rçlr nn hngisi, Bknlr Kurulunun vy ir kn n üflürülmsiyl sonuçlnilir? A) Mlis Arflt rms B) Sözlü soru C) Gnsoru D) Soru E) Mlis Soruflturms 50) Gnl Kurmy Bflkn görv v ytkilrinn oly fl kilrn hngisin krfl sorumluur? A) Cumhurflkn B) Bknlr Kurulu C) Milli Svunm Bkn D) Bflkn E) çifllri Bkn 51) Afl kilrn hngisi ir nysn n kt nys olu unun göstrglrinn iri ilir? A) D ifliklik tklifinin kulü için frkl ir sy rnms B) D ifliklik tklifin ony flms n n klnmsi C) Anys Mhkmsi n iptl vs ç lmms D) D ifliklik ytr sy s n n norml knunlrn frkl olms E) D ifliklik tklifinin görüflülmsin frkl ir usul izlnmsi 52) Afl kilrn hngisi 1982 Anyss n yr ln siysi hk v övlrn iriir? A) E itim v ö rtim hkk B) Snik kurm hkk C) Özl hyt n gizlili i D) Sçm v sçilm hkk E) Çl flm hkk 53) Afl vrilnlrn hngisi TBMM nin görvlri rs n ulunmz? A) Yn silhl kuvvtlrin Türkiy konuflln r lms n izin vrmk B) Mhkmlr vrilip ksinlfln ölüm zlr n n yrin gtirilmsin krr vrmk C) Pr s lms n ir knun ç krrk krr vrmk D) Ol nüstü hl iln n onylmk E) Uluslrrs ntlflmlr n onylnms n knunl uygun ulmk 54) 1982 Anys n gör tml hklr n s n rlnms yl ilgili fl ki iflrn hngisi ynl flt r? A) S n rlm nysy yk r olmz. B) S n rlm hkk n özün okunmz C) S n rlmn n knunl olms flrt ilir. D) Milltlrrs hukuk nk yn lr n hklr n n s n rlnms n o run kynk olrk göstrilmifltir. E) S n rlmn n ölçüsüz olmy 2001 Anys iflikli iyl gtirilmifltir. 55) Anysn n üstünlü ü ilk kz hngi nys tm nlm il s lnm flt r? A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) ) 1982 Anyss n gör Cumhurflkn nys iflikliklrini fl ki koflullrn hngisin hlk oyun sunmk zorun r? A) Mlist 2/3 tn fzl ir ço unlukl kul ili in B) Mlist 3/4 ço unlukl kul ili in C) Mlist 1/2 ço unlukl kul ili in D) Mlist 3/5 vy h fzl, 2/3 tn z ço unlukl kul ili in E) Mlist 4/5 ço unlukt kul ili in 57) Afl ki kurulufllrn hngisinin kmu tüzl kiflili i Anys lirtilmmifltir? A) l Özl rsi B) Ünivrsit C) Bknl klr D) Köy E) Bliy 58) Bliy Bflkn n n görvinn l nms n nihi krr vrm ytkisi fl kilrn hngisin ittir? A) Cumhurflkn n B) Dn flty C) Yrg ty D) çifllri Bkn n E) Alt Bkn n 59) Türkiy nk l k ln n ntlyn kurum fl kilrn hngisiir? A) Mrkz Bnks B) Hzin Müstflrl C) Bnk l k Düznlm v Dntlm Kurulu D) Bnklrrs Kurul E) Srmy Piyss 60) Türkiy iç hukuk yollr n tüktn ir kifli olumsuz krrn n zmn sonr A HM y flvurilir? A) 6 y B) 8 y C) 9 y D) 10 y E) 12 y TEST B TT. CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z. 11

10 KPSS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI?????? GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR 1- E 2- B 3- B 4- D 5- E 6- D 7- B 8- E 9- E 10- B 11- C 12- D 13- C 14- B 15- C 16- C 17- B 18- C 19- B 20- E 21- C 22- D 23- C 24- C 25- A 26- E 27- C 28- D 29- C 30- E 31- C 32- A 33- D 34- E 35- A 36- D 37- A 38- B 39- B 40- E 41- E 42- C 43- B 44- B 45- E 46- B 47- C 48- C 49- E 50- E 51- E 52- B 53- C 54- B 55- C 56- B 57- A 58- A 59- D 60- B 1- B 2- A 3- E 4- B 5- E 6- C 7- A 8- E 9- C 10- E 11- E 12- D 13- B 14- D 15- A 16- B 17- C 18- C 19- A 20- B 21- D 22- C 23- D 24- C 25- D 26- E 27- A 28- D 29- B 30- D 31- B 32- B 33- D 34- A 35- D 36- B 37- E 38- B 39- D 40- E 41- E 42- B 43- C 44- A 45- E 46- C 47- B 48- B 49- C 50- D 51- C 52- D 53- B 54- C 55- D 56- D 57- C 58- B 59- C 60- A

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır?

109 Diyaliz.Net Kronik HD hastalarında sık görülen hiperhemosisteineminin tedavisinde ne kullanılır? i i kim kim irik irik vp vp 109 Diyliz.Nt Kronik HD hstlrın sık görüln hiprhmosistinminin tvisin n kullnılır? ) Folik Asit ) Timin ) A vitmini ) C vitmini 104 Diyliz.Nt Aşğıkilrn hngisi hmoiyliz kontrniksyonu

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ YINIRLIK VE İSKN KNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla

Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi sloganýyla Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler Derneði Üydir Hftlýk Bölge Gzeteniz 0 MAR 013 YIL: 10 SAYI: 85 016. 398 88 83-054. 54 65 64 www.gercekmedy.com gercekmedy@gercekmedy.com Beykoz'dn seslenen Bðýþ; Ey ýlýçdroðlu,

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın!

Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın! 2012-2014 dönm urullrı görv bşınd Tür Tbplr Brlğ nn 62. Büyü Kngrs 30 Hzrn-1 Tmmuz trhlrnd Anr d grçlştrld. Kngry CHP Gnl Bşnı Kml Kılıçdrğlu, ç syıd CHP l mlltvl, sys prtlrn, sndlrın v msl örgütlrnn bşn

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ. emekçi kadınlar. mücadelede. önde

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ. emekçi kadınlar. mücadelede. önde ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ emekçi kdlr mücdelede önde Emekçi kd krdeşlerimiz, Çeşitli yş ve sektörlerden kd ve erkek işçilerin kurduğu Uluslrrsı İşçi Dynışmsı Derneği (UİD-DER),

Detaylı

KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI:

KURULUġ HÜKÜMLERĠ. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN KURULUġ TARĠHLERĠ VE KURUCULARI: BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ HÜKÜMLERĠ DERNEĞĠN ADI MADDE 1 Drnğin aı TRABZONSPOR KULÜBÜ ür. Bu a; tüzük, vrak a v yazıģmalara TRABZONSPOR vya KULÜP olarak gçr. KURULUġ TARĠHĠ, KURULUġ ġeklġ, BÜNYESĠNDEKĠ KULÜPLERĠN

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

3 ünite. y C. u k TELAFFUZ - SÖYLEYİŞ SES BİLGİSİ TELAFFUZ - SÖYLEYİŞ SES BİLGİSİ

3 ünite. y C. u k TELAFFUZ - SÖYLEYİŞ SES BİLGİSİ TELAFFUZ - SÖYLEYİŞ SES BİLGİSİ 3 ünite A TLAFFUZ - SÖYLYİŞ V SS BİLGİSİ TLAFFUZ - SÖYLYİŞ p p SS BİLGİSİ v K y r ÜNİT - 3 Metin 1 Telz-Söyleşi ve Se Bilgii Aritotele ve Plton n çğşı oln Demothone zengin bir ılıç ypımcıının oğly. enüz

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ RAMAZAN ÖZEL EKİ KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI rz YÖNETİM Khrrş Bliysi Aı Shibi Bliy Bşkı MUSTAFA POYRAZ GENEL

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı