GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V."

Transkript

1 GENEL YETENEK SINAVI 1) Hikâylrin hyli tsvirlr sl yr vrmz. ümlsinki lt çizili sözü- ün ümly ktt nlm fl kilrn hngisin yoktur? A) Yp tlr n toplumsl konulrn hiç hstmz. B) Sntç, grksiz yr nt lr ksinlikl girmz. C) nn o rulr mutlk ir gün yzkt r. D) Sürkli çl fl r, hiçir zmn yorgunluk hisstmz. E) Yn sözüklrn kç n r, özntili nlt m svmz. 2) Bkn ir gün Drphn y glir v ir ilkokul müfttifli gii prm n s sol sürüp toz rr. Sonr Burs çok kirli. r. Drphn yöntiisi Cml Süry: Çok hkl s n z Sy n Bkn, flimi kirlni urs. krfl l n yp flt r r. Bu prç Cml Süryy n n konuflms n gçn urs flimi kirlni. sözünün kulln l fl nn o n nlm özlli i fl kilrn hngisin n uygun içim lirtilmktir? A) Bir grç in kullnili ini vurgulm B) Anlt lmk istnni, lyl ir içim nltm C) Grçk nn yrin flk ir nn göstrm D) Bir urumu rtrk nltm E) Bir grç i ilmzliktn glrk nltm 3) O ttl ssli, iyi yürkli sntç y kfll göz rs n yitirivrik; rt k yok. Bu üml lt çizili sözün yrin fl kilrin hngisi gtirilirs ümlnin nlm iflmz? A) hiç istmn B) çok k s zmn, nin C) insnlr n flflk n k fllr lt n D) olmz nk ir zmn E) hyrtlr için 4) (I) Bir yn il ilmk, özllikl ngiliz, ir oyunuy çok fly kt yor v önlikl çvirmn mhkûm olmuyorsunuz. (II) Bir oyunu kni ilin okumk giisi yok. (III) Önünüz sonsuz kp lr ç l yor. (IV) Bu yüzn ütün üyük oyunulr n irkç ili irn ustl kl kulln n sn yorum. (V) Am yin il ilmynlri lfltirmk olnks z u itim koflullr n. Bu prç numrlnm fl ümllrin hngisin grçklflmmifl ir klnti vr r? 5) (I) Gçnlr öylsin lim l m romn okuyun çok nim. (II) Romn khrmnlr n yflnt s flu n izlrin yflnt s n öyl nziyor ki... (III) Son zmnlr gnç yzrlr n yy ml romnlr rs n okuu um n flr l romn u. (IV) Sntç n n flimiy kr yz romnlr rs n n güzli iyil im ir romn. (V) Bu romn n, yzr n i r romnlr n nzmyn yönlrini l ln ir yz yzmy üflünüyorum. Bu prç numrlnm fl ümllrin hngisin yzr ir tsr n söz tmifltir? 6) Afl kilrn hngisin insn özgü nitliklr o y ktr lm flt r? A) Sözlri v k fllr yl ks p kvuru ortl. B) Ülkmizin itim ytrli olm n kul tmliyiz. C) Krlr için gömülmüfl çouklr, trllrki çiçklr giiyi. D) Bu g y stnullu, hpimiz gii Bo z syrrkn. E) Yvfl yvfl çökn kflm krnl Byo lu n flk ir güzllik kt yor. 7) (I) Yzr, lli y ln ri itimi, ntçi görvlrinin yn n yzrl n sürürmüfl. (II) Yz lr n, konulr n l lm yr nt n n için üflmmifl. (III) nlm yz lr n olili in söz zl için m ksiksiz vrm örnk ir yol izlmifl. (IV) Kntlr, kntlr yflyn insnlr gii konulr kimi yz lr yr lm fl. (V) çri i il, kurgusu il örnk, özllikli ir yp t. Yukr ki ümllrin hngilrin öznl ir rlnirm söz konusu - ilir? A) I. v II. B) I. v IV. C) II. v III. D) III. v V. E) IV. v V. 8) Afl ki izlrin hngisin uyr nlm vr r? A) Yni ir ngli çi nr flr z Ümi kp l p öyl yflr z B) Bir sh söyli son sözlrini Yumu ünyy l gözlrini C) Ömrüm hlk ttim snin pflin Yüz in çil vr r hr ir iflin D) N güzl sni ulmk ütün yüzlr Sonr sni kytmk hmn hr yr E) Güzlli knm, hyln vzgç Yln rüylrn sk n h sk n 9) Afl kilrin hngisin ikini üml, irini üml kulln ln yimin nlm n içrmz? A) flyrin isti i gii t oynt yor. Ortl ofl ulu, ili i gii vrn yor. B) Ö rtmnlikt sn girkn n gliyorum. Bu ifli snn h iyi ilirim. C) Yr m s glmyin ifl fl üfltü. Bütün ifllri tk fl n ypmk zorun kl. D) Gnç, u kntt sun ç km fl l önmüfltü. Bulunu u ortm s nmm flt, yn l k çkiyoru. E) Bu iflt oyun glmiflti. Sürkli ynl fl yp p itir n kytti. 10) Çouk okuyuu hflnrk yz ln kitplrl ilgili olrk fl vriln ümllrn hngisi, ötkilrn frkl ir görüflü il gtirmktir? A) Yzr n romn v hikâyyi çouklr için yzms, onu gnllikl gözlmiliktn v ili tm olrk kullnmktn uzklflt r yor. B) Msllrn, hlk hikâylrinn slnn çouk iyt, çouklr in y llr n rlrini ktrm hizmti görüyor. C) Ço u yzr, çouklr için yzrkn üyüklr gör yzs gözt i sttik kyg lr göztmiyor. D) Çouklr için özl iyt yp tlr ürtmk, çouklr vrnsl kültürn uzk tutup ir fnus kptmk nlm n gliyor. E) Çouk kitplr n n çok st lms, yzrlr, unlr öznsiz, çuk v fzl hfif yzmy yönltiyor. 11) Yirmi fl ol ir flto ypt r p on y l yfl or v sy s z romn yz. (I) N vr ki ünü milyrlr yln zl ktn kurtrm onu. (II) Kr s ir klp kriziyl yr lm flt onn, ört çou unun hr iri ir yn lm flt. (III) Yln zl yl üç ört y l yfl. (IV) Sonun fltosunu rlr n stt, nisptn küçük ir prtmn irsin yrlflti. (V) Düflünnin k fl n gör O ko flto lt rs v okuz hizmtçisiyl ypyln z klm flt. ümlsinin yukr ki prç numrlnm fl yrlrn hngisinin sonun gtirilmsi uygun olur? 3

2 12) Hlktn uzk klmk flirlrimiz öyl phl y mâl olmufl ki ugün hiçiri kni milltiyl trümns z konuflm yor. ümlsiyl fl kilrn hngisi nlm yk n r? A) Hlk m z, flirlrimizin ilini v ustl n kvrymyk kr gri klm flt r. B) fiirlr, stnul fl n ç kmn Anolu insn n nlmy çl flm fllr r. C) Hlk, srlrin knisini il gtirmyn sntç lr hofl krfl lmz. D) fiirlrimiz, hlk n iliyl fliir yzm klr için hlktn uzk klm fllr r. E) fiirlrimiz, Anolu hlk n tn m yolun gitmmifllrir. 18) (I) Yflmy l flmk koly il. (II) Yflm sürürmk için ir sürü koflul vr. (III) Bu koflullr ilmk ytmiyor, uymk grkiyor. (IV) Enin sonun yflm srüvni ir kurllr toplm n önüflüyor. (V) Bu kurllr üyük ölçü yflnt m z n s n rlr n oluflturuyor. Yukr ki numrlnm fl ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? 13) Afl ki ümllrin hngisin ir yz m ynl fl vr r? A) Otlr sh n çi mllr yl srinlr. B) Glr onun önün ir okynus gii ç l r. C) firk lr n fllik rim v uzkn lr m. D) Gözlrim gözlrin in öl imi znnrim. E) O iyi niytli krl ttiklrimizin hs n zor vririz. 19) Afl ki ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? A) Bu lis tm isti im gii ikilmifl. B) Mutlk sn u ifli gç vrmsinin ir nni olilir. C) Sn yorum u s nv sorulr n n hz rly m. D) Önümüzki ylr mutlk ttil ç k m, i. E) D flr ugün l k ir hr hvs vr. 14) (I) Oyunklr üzrin flsfi ir nm yzmy üflünüyorum. (II) Akl m pk kurl yor u konu. (III) Am ii v uzun ir hz rl giriflmn srt miyorum konuyu l lmy. (IV) Bugün için çouklr lnirn kitplrn söz çmkl ytin im yin. (V) Hni unn söz tmk il pk koly il. (VI) Yin u, oyunklrn h tn k n. Bu prç I. üml sözü iln tsr n n grçklflm koflulu, numrlnm fl ümllrn hngisin vrilmifltir? 20) Birn n önü ( ) soru ( ) Bn görüm ( ) m sn görmin h ( ) N iyyim ilmm ki... Yukr prntzl göstriln yrlr gtirilk noktlm iflrtlri hngi sçnkt o ruolrk vrilmifltir? A) (.) (;) (;) (?) B) (,) (.) (;) (?) C) (;) (:) (.) (!) D) (.) (:) (.) (!) E) (,) (:) (;) (!) A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 15) (I) Ömr, yflm n güçlü ünü üflünü ünn çouk shii olmk istmiyor. (II) Dünyy glmmifl oln, n kr mutlu! iyor. (III) Söyli i, insnlr tkiliyor. (IV) Görülü ü gii, ikisinin çouk shii olmk istmyifllrinin nnlri frkl. (V) Kr s ihtirsl olu u, Ömr ihtirss z olu u için unn uzk uruyor. Bu prç numrlnm fl ümllrn hngisin virgülün kl r lms ümlnin nlm n ifltirir? 21) Snt yflm m z yn flmn n ir grçk olrk ön ç k fl flk ir yönn kötü sonuçlr o uruyor. (I) Snt çrfl s n n minik snf iflin glmyn ir ürünü ir ky rm ürünüymüfl gii göstrip krl yor. (II) Drgi yöntiilrin mktup yz l yor, ikou mkinlri çl flt r l yor. (III) Yzrl m oyun çflitli konulr yz lr yz m, yz klr m krlynlr olu. (IV) Vrl k tki yz m için söylnnlr tkisiz klm. (V) Yitp yy mlnk yz m için konuflklr, unu iliyorum. Bu prç iki prgrf ölünmk istns ikini prgrf kç numrl ümlyl fllr? 16) I. At n n solu u mu uyu um u mvsim II. Krniz k y s n gül ynk s m III. Tlfll ir hri gö üsü gii IV. nip klkn lglr n rr V. Çizi i kmr oflluklr nn Numrlnm fl izlrin hngilrin yz m ynl fl yp lm flt r? A) I. v II. B) II. v III. C) III. v IV. D) IV. v V. E) I. v III. 22) Afl ki ümllrn hngisin somutlmy flvurulmufltur? A) Hlk yk nlflm sürinin h zlnms yl irlikt, hlk y n n üzyin gtirm il y n hlk n ilgi irikimin yönltm orty ç kt. B) Ço u insn gör y n i in, nyin nn olu unu ir grkç ulup ç klyn kifliir; üstlik o s r kimslri k z rmz. C) Çok sy insnl o run o ruy iliflki kurn, onlr ir n ön ilinçlnirm rinki gzti, gnllikl yzrn sy lm yor il. D) Gün fl n n giifli, lr ns l mnkfl rngi ir silut hlin sokuyors iç huzurun giifli insn, ir umutsuzluk fonu önünki silut çviriyoru. E) Kumsllr ns rkn niz gy, g niz kr flm fl giiir v onlr n için insn ütün rtlrinn uzklfl r. 17) Asln tiytro itimi ln Almn yzr Birgit Brnnu, ilk romn Kfl Glii n grçk Hitit mtinlrinn yol ç k lrk trihsl olylr ir tktiflik kurgusun nlt yor. Bu ümlki nlt m ozuklu u fl ki iflikliklrn hngisiyl girililir? A) yzr sözü ü ümln t lrk B) ç kr lrk yrin ç krk sözü ü gtirilrk C) trihsl olylr sözü ümln ç kr lrk D) grçk sözü ü ümln ç kr lrk E) ln yrin görn sözü ü gtirilrk 23) Afl ki ümllrin hngisin ir nlt m ozuklu u vr r? A) Bu sptn vtnn yr lmk h zor gliyoru. B) Çouklrl ilgili ypt ifllr konusun, çok flr l r. C) On y ln fzl ir sürir, ntropoloji, psikoloji, toloji okuyorum. D) lgimi çkn trihi yp lrrn iri M s r ülksinki pirmitlr olu. E) Onun, n v ifllrin yr m tmsin n sk n vr? iy soru. 4

3 24) Günoyu n çok flyin yn nn gçip giiyoruz. Burnumuzun iinki ni flyi görmüyor, onlrl hiç krfl lflm yoruz. Bizi izn, izi flklr nn v gii irikimlrn uzklflt rn n çok yol vr önümüz. N kr çok fly gçmiflin sn klr n kilitlnmifltir, n kr fzls gl rtlnmifl. Bu prç yzr n s l yk n fl kilrn hngisiir? A) nsnlr hor görüp s kni o rulr m zl hyt kmm zn B) Ypmy plnl m z ço u flyi frk n oll m olmyl m hp rtli imizn C) Elimizkilrin rini ilmn, hiçir flyi frk n olmn yfl m zn D) Günümüz insn n n iririnn kopuk oluflunn E) Hyt t gözlüklriyl kn, ön yrg l insnlr olu umuzn 29) Birtk m sntç lr n, yzrlr n irirlrin sokulup ir çvr kurmlr yz lr n, yrg lr n ostluklr, svgilr çmlr s nm m ifllrn. Elfltirinin fll yr ostluklr, m ky rmlr son rmliir, n. Hr i in kf sllyn kiflilrn, ypt hr ifli nnlrn ürkmli insno lu. Hl snt ln n ostluk kvrm n çmur ulyn o gii kimslri üflmnlr m zl ir tutmm z grkir. Bu prç vurgulnmk istnn üflün fl kilrn hngisiir? A) nsnlr n lfltiri grçk üflünlrini sklms grkti i B) Sntt ostluklr n glip gçii olu u C) Elfltirinin nsnl yp lms grkn ir ifl olu u D) Ç kr ynn ostluklr n insn zrr vri i E) Elfltirmnin fzl ostu olmms grkti i 25) Bilmm, hiç üflünmim! ll ir yr koymm grkmiyor. Pop müzik kulvr n olu umu sn yorum. Bir müzik türü için özl çl flm m; m nysl ifllr ypm hvsimi hiç törpülmim. firk lr m olufltururkn popülr olm kyg m olms orty ç kn lümlr yüksk tirjlr ulflt n gör ypt m ifl pop mk o ruur. Bu sözlr fl ki sorulrn hngisin krfl l k söylnmifl olilir? A) Siz sizin müzi iniz n tür müzik sy lilir? B) Müzikt yni ç l mlr ni iniz olu mu? C) Popülr olm kyg s m sizi pop yönltiyor? D) Yüksk tirjlr ulflt m z için mi ypt n z müzi pop iyorsunuz? E) firk lr sözlrin mloi kr önmli olu un inn yor musunuz? 30) Kr Biik in yzr nn flly p ustm z Ykup Kri yi için ktrk, ugün in gln ütün köy romn lr ; ostlr m Yflr Kml, Fkir Byurt, Tlip Apy n v flklr ; ütün nmilr v yzrlr; nlt m olsun, sorunlr görm v yorumlm olsun, hiçirimiz üyük ir köylü sntç oln Ummn Nn nin lin su il ökmyiz. Bu prç s l nlt lmk istnn fl kilrn hngisiir? A) Eiyt m z köyü nltn irçok ust yzr olu u B) Ummn Nn nin ünlü yzrlr kr flr l olu u C) Ank ust yzrlr n köyü v köylüyü grçkçi yns tt D) yi köy romn yzmk için rflt rm v gözlmi olmk grkti i E) Ummn Nn nin köyü v köylüyü tn nm fl yzrlrn iyi nltt 26) Yni ir y l u gyr s gülrk, lnrk krfl ly z. Knim için miyorum unu. Y lfllr n ir yr gitmm n. Gülüp lnmk için ir istk uym m hiç. Kimi kn r yoruz u zorki gülüflmlrl? Hrks nk knini kn r r yryüzün. Hr yni y l iz mutluluk, snlik gtirk sn s yl... Bu prç üflünnin k fl n gör fl kilrn hngisiyl sürürülmz? A) knimizi rhtlt r z. B) çvrmizi, knimizi lt r z. C) glktn çok fly klriz. D) mutlu olmy çl fl r z. E) umutsuzlu u ln rkmy z. 27) Sntç m z, k l k rk yrn, ymn ir gözlmi. Yp tlr n iktist v tr mn itim kr köyün ütün sorunlr n hm ilrii ir tutuml l lm fl; insnlr n lfltirmifl, s rs n gör övmüfl, s rs n gör yrmifl. Çvrnin glnk v görnklrini, günlük hyt n girisini ç kt s n v flklr n n uygusl ünylr n inn iny önümüz srmifl. Bu prçn söz konusu sntç yl ilgili fl kilrn hngisi ç kr lmz? A) Yp tlr n y n ir k fl ç s tk n B) Yfl sosyl hyt yr nt lr yl nltt C) Yurumuzun ytifltiri i sy l üyük sntç lrn olu u D) Köylünün s k nt lr n uyrl vrn E) Ürünlrini orty koyrkn tk trfl vrnm ) ifllminin sonuu kçt r? A) 4 B) R C) V D) R E) 4 32) 2 = 29 3 = 38 v 5 = 52 olu un gör, fl ki s rlmlrn hngisi o ruur? A) < < B) < < C) < < D) < < E) < < 33) 43! 43 sy s n n sonn ört sm n n toplm kçt r? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 28) Bu kitp pk çok öykü v romn yl yk nn tn m z Burhn Günl in h önn yy mlnm fl iki öykü kit n ir ry gtiriyor. Bu yüzn kitp iki ölümn olufluyor. Birini ölüm Yin Bir Gülnihl yi öykün olufluyor. Bunlr gurt öykülri. kini ölüm Krnfil v Hnçr. Bfl öykülük u ölüm is flkl r v flk nlt l yor. Bu prç fl kilrn hngisin inilmmifltir? A) Kit n yzr n n öykü fl nki türlr yz n B) Kit n, h önn yy mlnm fl öykülrn olufltu un C) Öykülrin içriklrinin nlr olu un D) Yzr n öykülrin kulln nlt m özlliklrin E) Öykülr irysl konulr yr vrili in 34) x+ x+ x = 32 : 32 :... is x kçt r? A) 12 B) 20 C) 30 D) 42 E) 56 35) Frklr 24 oln iki sy n n toplmlr n n T s, üyük sy n n n flittir. Bu sy lr n toplm kçt r? 4 A) 45 B) 52 C) 58 D) 66 E) 72 4 unun 1 fzls - 5

4 36), Œ N + olmk üzr ( ) v ( ) rlr n sl iki sy olmk üzr OKEK( , ) = 300 is. kçt r? 43) il mtmtik soru nks n hr gün flit sy soru çözrk 25 gün itirmktir. E r gün 20 soru fzl çözsyi kitp 20 gün itkti. Bu kitp kç sorun oluflmkt r? Bu prolmin çözümünü vrn nklm fl kilrn hngisiir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 A) 25x = 20(x + 20) B) x 20 x 25 = 20 C) x 25 = x D) 25(x 20) = 20x E) 20 x = 25 (x + 20) 37) 3 3 ifsinin n s içim fl kilrn hngisiir? 2 4 : A) 5 2 B) 3 2 C) D) 1 E) P 44) Bir su posunun ü su il oluur. Dpoki suyun h i kulln l ktn sonr poy 6 lt su olurulurs ponun Q ü olu oluyor. Dponun tmm kç lt su l r? 38) x = v y = 4 5 is x 2 + 2xy + y 2 ifsinin ri kçt r? A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 140 A) 80 B) 64 C) 48 D) 25 E) 16 39) 3x nklmini s lyn x kçt r? x x = 0 A) r B) 2 C) 1 D) E) Q 45) Sr v k rm z rnkli ilylr ulunn ir kutu sr ilylrin sy s 3 kt rt r l r v k rm z ilylrin sy s yr s kr zlt l rs, kutu kln k rm z ilylrin sy s sr ilylrin sy s n flit oluyor. Bfllng çtki k rm z ilylrin sy s sr ilylrin sy s n n kç kt r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 7,5 E) 8 40) (3x 6) 2 + (4y + 12) 2 = 0 nklmini s lyn x v y rlrinin çrp m kçt r? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 46) ki krflin yfllr frk 2 ir. Bn n yfl iki o lunun yfllr toplm nn 10 fzl r. B il üyük o lunun yfllr frk 24 is, üyük çouk kç yfl n r? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25 41) x, y Œ Z olmk üzr 4 < x y < 16 v x y 2x = 2 is x + y toplm n çok kçt r? A) 18 B) 15 C) 12 D) 6 E) 5 47) A v B n yn n iririn o ru yol ç kn iki rç C nokts n 2 st sonr krfl lfl yor. H zlr frk 30 km/s olu un gör, AC BC kç km ir? A) 120 B) 80 C) 60 D) 30 E) 15 42) 48) Nury ir iflin g ünü tk fl n 12 stt, Srr is yn iflin yr s n tk fl n 24 stt itiriliyor. kisi irlikt u iflin ünü kç stt itirilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A= {,,,, } kümsi üzrin tn mlnn ifllmi tlo il lirtilmifltir. Bun gör ( x ) 1 ( ) = is x fl kilrn hngisiir? A) B) C) D) E) 49) %35 i olu oln ir nzin posun 13 litr nzin ilv ilin ofl k sm n % 40 olu un gör fllng çtki nzin miktr kç litrir? A) 15,5 B) 16 C) 16,5 D) 17 E) 17,5 6

5 50) Bir s n ftki ö rnilrin %64 ü rkktir. K zlr n % 75 i mtmtik rsinn flr l olu un gör mtmtik rsinn flr s z oln k zlr n sy s s n ftki ö rnilrin sy s n n yüz kç r? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 56) Prçl ulutlu Sisli Krl Grfikt, ir ilin 30 günlük hv urumu göstrilmktir. Bun gör, kç gün krl vy prçl ulutlu gçmifltir? Y murlu 51) Bir ml n R i %30 kâr il kln %10 zrr il st l yor. Bun gör, u st fl sonunki kâr-zrr urumu fl kilrn hngisiir? A) %10 zrr B) % 2 zrr C) %2 kâr D) %10 kâr E) N kâr n zrr 57) A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 fikr (gr) B 4 2 A 52) A nks n y ll k %60 tn 4 y fiz vriln pr, B nks n y ll k %75 tn 4 y fiz vrilsyi 15 YTL fzl fiz gliri l ilkti. Bun gör, fiz vriln pr kç YTL ir? A) 200 B) 300 C) 400 D) 500 E) Su (gr) Su v flkrn olufln A v B kr fl mlr nki su v flkr miktrlr yukr ki grfikt vrilmifltir. A v B n irr kilo l n p kr flt r l n olufln kr fl m n flkr orn yüz kç olur? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 53) B A 6 2 x D fikilki ABC ik üçgnin; AB = AD, BD = 6 2 m v CD = 2 m is, BC = x kç m ir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15 2 C sorulr fl ki grfi gör vply n z. M K Y S Yukr ki grfik ir in kulln ln oylr n orn n göstrmktir. 54) D C fikil ABCD prllknr, BKC üçgn AB = 4 AK v F A( BFA) D = 16 m 2 is, K A B prllknr n ln kç m 2 ir? K: K rm z S: Sr M: Mvi Y: Yflil 58) Binn n yüz kç mvi il oynm flt r? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 50 A) 160 B) 164 C) 172 D) 196 E) ) Kulln ln k rm z oyn n i r oylr orn kçt r? A) B) h C) n D) i E) o 55) y 60) Yflil oyn toplm 5 kilo kulln l n gör inn n oynms n toplm kç kilo oy kulln lm flt r? 0 x A) 20 B) 22,5 C) 25 D) 27,5 E) : 3x + 4y = 24 v 2 : x + 4y = 4 is, trl ln kç r 2 ir? GENEL YETENEK TEST B TT. GENEL KÜLTÜR TEST NE GEÇ N Z. A) 22 B) 36 C) 38 D) 44 E) 46 7

6 GENEL KÜLTÜR SINAVI 1) I. Çin sk s II. Nüfus rt fl III. Dini inn yym ist i Yukr kilrn hngilri Türk göçlrinin nnlri rs n göstrililir? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 9) I. Arnvutluk II. Yunnistn III. Bulgristn Yukr ki vltlrn hngilri XX. yüzy l ms zl n iln tmifltir? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 2) Türk - slm vltlrin skrlr mfl krfl l n vriln toprk fl - kilrn hngisiir? A) kt B) Yurtluk C) Vk f D) Mülk E) Hs rzi 3) Türk - slm vltlrin hükümr çouklr n n itiminn sorumlu kiflilrin l unvn fl kilrn hngisiir? A) Sultn B) Mlik C) Vzir D) Emr-i D E) Aty 4) Afl kilrn hngisi Ll Dvri n it ünlü mimri srir? A) Sultn Ahmt Cmii B) III. Ahmt Çflmsi C) Slimiy Cmii D) Almn Çflmsi E) Sülymniy Külliysi 10) Erzurum Kongrsi n ulusl irnin sltnt v hilft mkm n kurtr krr l nm flt r. Bu krr n l nms n n tml m fl kilrn hngisiir? A) slm ülklrinin st ini kznmk B) stnul Hükümti yl ortk krrlr lmk C) Piflh n güünn yrrlnmk D) mprtorluk yp s n u yoll korumk E) Kmuoyunun tpkisini zltmk 11) I. Tmsil Hyti II. Anolu v Rumli Müf-i Hukuk Cmiyti III. r-i Milliy gztsi Yukr kilrn hngilrinin oluflturulms n Sivs Kongrsi tkili olmufltur? A) Yln z II B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 5) I. Sfkr Mhmt A trf nn infl ilmifltir. II. znik çinilri il süslnmifltir. III. stnul yr ln n sçkin ini mimri örnklrinn iriir. Yukr kilrn hngilri Sultn Ahmt Cmii nin özlliklri rs n yr l r? A) Yln z III B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 6) Afl kilrn hngisi XVII. yüzy ln itirn Osmnl mprtorlu- u n rtn isynlr n nnlrinn iri ilir? A) Mrkzi otoritnin zy flms B) Dirlik sistminin ozulms C) Sltnt Yss n n uygulnms D) Toplum ltsizli in yyg nlflms E) Vrgi miktr n n rtms 7) Osmnl Dvlti n glir - gir ngsini oluflturrk ilk nk ütçyi oluflturn vlt m fl kilrn hngisiir? A) Trhunu Ahmt Pfl B) Çnrl Hlil Pfl C) Kuyuu Murt Pfl D) Sokollu Mhmt Pfl E) Almr Mustf Pfl 12) Misk- Milli krrlr n n l n yr fl kilrn hngisiir? A) Sivs B) Erzurum C) Ankr D) stnul E) Amsy 13) Afl kilrn hngisi I. TBMM nin özlliklri rs n yr lmz? A) htill mlisi olm B) Dvrimlr önlik vrm C) Güçlr irli i ss n uygulm D) Mlis Hükümti sistmiyl çl flm E) Ulusl mülyi tk ln sürürm 14) Kurtulufl Svfl s rs n imzlnn Moskov v Krs ntlflmlr n n ortk özlli i fl kilrn hngisiir? A) Rusy trf nn imzlnms B) Rusy n n kpitülsyonlr n kl r lms n kul tmsi C) Ermni sorunun yol çms D) Türkiy nin o u s n r n çizmsi E) I. nönü Svfl sonun imzlnms 8) Afl kilrn hngisi Tnzimt Frmn n n özlliklrinn iri ilir? A) Ys güünün üstünlü ünü kul tmsi B) Hukuk vlti nly fl n svunms C) Eflitlik v lt kvrmlr n n üzrin urms D) Piflh n ytkilrini k s tlms E) Hlk vlt yöntimin söz vrmsi 15) Sn Rmo Konfrns n fl ki ntlflmlrn hngisinin sslr tspit ilmifltir? A) Svr Br fl Antlflms n n B) Lozn Br fl Antlflms n n C) Gümrü Antlflms n n D) Muny Atflks Antlflms n n E) Ankr Antlflms n n 8

7 16) Skry Svfl nn sonr imzlnn Ankr Antlflms n n, I. Frns n n TBMM yi rsmn tn ms II. Hty özl ir yöntim kurulrk Frns z mns n rk lms III. Çukurov ölgsinki Frns z skrlrinin ölgn çkilmsi krrlr nn hngilri Misk- Milli y yk r r? A) Yln z I B) Yln z II C) I v III D) II v III E) I, II v III 24) I. Sltnt n kl r lms II. Hlifli in kl r lms III. Sonhr Bunl m n n yflnms urumlr nn hngilri Cumhuriyt in iln n ortm hz rlm flt r? A) Yln z I B) I v II C) I v III D) II v III E) I, II v III 17) Lozn Br fl Antlflms n TBMM nin n flr l olu u konu fl kilrn hngisiir? A) Bo zlr B) Irk s n r C) Kpitülsyonlr D) Suriy s n r E) Ptrikhn 25) I. Dvltin ini slm r. msinin nysn ç kr lms II. Liklik ilksinin nysy girmsi III. Hlifli in kl r lms gliflmlrinin kronolojik s rs fl kilrn hngisiir? A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I 18) Sltnt n kl r lms yl yflnn vlt flknl v vltin rjimi sorunlr fl kilrn hngisinin r nn sonr çözüm kvuflmufltur? A) Mni Knun un kuluyl B) Çok prtili siysi hyt gçifll C) Cumhuriytin iln yl D) CHP nin kurulms yl E) Hlifli in kl r lms yl 26) I. Ekonomi vltçili i svunms II. vrimlrin grçklfltirilmsin önlik vrmsi III. Cumhuriyt in iln nn ön kurulms Yukr kilrn hngilri Hlk F rks yl ilgiliir? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) II v III E) I, II v III 19) Afl kilrn hngisinin ilk kz Attürk önmin grçklfltirili i söylnmz? A) lkö rtimin zorunlu hl gtirilmsi B) Millt mktplrinin ç lms C) K nlr sçm - sçilm hkk n n vrilmsi D) Cumhuriyt önminin ilk siysi prtilrinin kurulms E) Lik itimin tmllrinin t lms 27) Tflvik-i Snyi Knunu nun flr s z olms fl kilrn hngisinin orty ç kms n nn olmufltur? A) I. Bfl Y ll k Klk nm Pln n n B) Mni Knun un C) Tr m Kri Kooprtiflrinin D) Toprk Rformu projsinin E) Tvhi-i Trist Knunu nun 20) fiyh Sit yklnms fl ki sorunlr n hngisinin çözümün olumsuz ir tkiy ship olmufltur? A) Nüfus iflimi B) Musul C) Bo zlr D) Hty E) Kpitülsyonlr 21) 1929 y l n ithlt mllr nn l nn gümrük triflri yüksltilmifltir. Bu uygulmyl, I. yrli ürtimin rkt güünü rt rmk II. ulusl konomiyi güçlnirmk III. ithl mllr n kulln m n yyg nlflt rmk mçlr nn hngilrin ulfl lmk istnmifltir? A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z III D) I v II E) I, II v III 28) Erkn- Hriy Vklti nin kl r lms n n, I. orunun siysttn yr lms II. lik vltin tmllrinin t lms III. Gnl Kurmy Bflknl n n kurulms gliflmlrinn hngilrin ktk s olmufltur? A) Yln z II B) Yln z III C) I v II D) I v III E) II v III 29) Attürk Dönmi n yn okullrl ilgili konulr özllikl fl ki ülklrn hngisiyl sorun yflnm flt r? A) Yunnistn B) Frns C) tly D) Almny E) Avustury 22) Hrf Dvrimi nin yp lms, I. kitp sy s n n ço lms II. okur yzr orn n n rtms III. ulusl kültürün gliflmsi sonuçlr nn hngilrin nn olmufltur? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) I v III E) II v III 30) I. Irk s n r II. Suriy s n r III. Kfks s n r Yukr kilrn hngilri Lozn Antlflms sonrs n fl politik süri içrisin lirlnmifltir? A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z III D) I v II E) II v III 23) Cumhuriyt Dönmi n, I. Ltin lfsinin kul ilmsi II. Türk Trih Kurumu nun kurulms III. Mili Tkvim in kul ilmsi yniliklrinn hngilri vrnsl nitlik tfl mkt r? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) I v III E) I, II v III 31) Türkiy fl ki tkinliklrn hngisinin ülk konomisin ktk s n z r? A) Tr m B) Ormn l k C) Hyvn l k D) Snyi E) Turizm 9

8 32) Türkiy il ilgili fl ki özlliklrn hngisi, ülknin mtmtik konumu il ç klnilir? 33) A) Krniz Bölgsi n k y il iç ksimlr rs nki ulfl m n zor olms B) Kuzyn sn rüzgârlr n s kl üflürmsi C) ç ksimlr niz tkisinin görülmmsi D) Tr m lnlr n n ir k sm n mkinli tr m yp lms E) Yol yp m girlrinin gnl yüksk olms ,5 Yukr ki Türkiy nin y ll k s kl k frklr n n l m n göstrn hritn yrrln lrk yp ln ç klmlrn hngisi ynl flt r? A) K y lrki s kl k frk iç ksimlrn z r. B) K y lrn iç k s mlr giilikç s kl k frklr rtr. C) Do u Anolu yükslti krsll rt rm flt r. D) Günyn kuzy giilikç s kl k frklr rtm flt r. E) S kl k frklr n n n z olu u yr Krniz k ylr r. 34) Türkiy n k yrlflmlr yüzy flkillrinin ngli olu u v sulm sorununun olm ölglr rstlnmkt r. Bun gör fl ki ölümlrin hngisin n k yrlflm h yyg n r? A) Do u Krniz B) Ort K z l rmk C) Dil D) Ergn E) Yukr F rt 35) I. sknrun II. Er li III. Btmn IV. Antly V. Syiflhir Yukr flr n göç ln z kntlr vrilmifltir. Bu kntlrn hngisi frkl ir nnn oly göç l r? 20 17,5 22, ,5 30 A) I B) II C) III D) IV E) V 25 38) I Türkiy nin jolojik yp s göz önün l n n, yukr ki hrit numrlnm fl yörlrin hngisin flitli yr srs nt lr h fzl görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V 39) Do u Krniz Bölümü n hylân olylr n n h çok ilkhr mvsimin görülmsin; I. kr rimlrinin tkili olms II. itki örtüsünün zngin olms III. topr n suyl oygun hl glmsi gii tknlrn hngilri rol oynr? A) Yln z I B) Yln z III C) I v II D) I v III E) II v III 40) Türkiy rüzgâr fl n rms n n fl ki ölümlrin hngisin h tkili olms klnir? A) Bt Krniz B) Y l z D lr C) K y Eg D) Hkkri E) Kony 41) Ekili-ikili rzi orn n fzl oln ölg Mrmr Bölgsi olms n krfl n, ölgnin fizyolojik nüfus yo unlu u fzl r. Bu urumun orty ç kms Mrmr Bölgsi nin hngi özlli inn kynkln r? A) Yüzölçümünün küçük olms nn B) klim çflitlili inin fzl olms nn C) Ulfl m n n s k olms nn D) Kuzyn gln rüzgârlr ç k olms nn E) Nüfusunun fzl olms nn 42) Türkiy iç ölg ovlr n n yükskt yr lmlr n; I. ktif fy htlr n n ulunms II. pirojnz sonuu yükslmlri III. krsu n n s k olms IV. uzul tkisinin olms gii özlliklrn hngilri tkili olmufltur? II III IV V 36) A) Yln z I B) Yln z II C) Yln z IV D) I v III E) II v IV III I IV II V 43) Türkiy nin tr msl tkinliklrin tümüyl mkinlflmy gçilmmifl olms n fl kilrn hngisinin tkisi yoktur? Yukr ki Türkiy hrits n numrlnm fl yörlrin hngilrin, konutlr kulln ln yp mlzmlri o l koflullrn h z tkilnir? A) I v II B) I v III C) II v IV D) III v V E) IV v V A) Bz yörlr tr m rzilrinin n k v prçl olms n n B) Mkin fiytlr n n z ürtiilrin l m güünn yüksk olms n n C) Mkinli tr m n vrimi üflürmsinin D) Bz yörlr uuz ifl güü olnklr ulunms n n E) Engli rzinin yyg n olms n n 44) 37) Türkiy kpl v l olrk ln r ln su kynklr n n yyg n olrk ulunms ; I. fy htlr n n gnifl yr tutms II. krsu fl n rm flkillrinin yyg n olms III. prm kufl n ulunms IV. lg iriktirm flkillrinin ulunms gii özlliklrn hngilrinin vrl n kn t oluflturmz? A) Yln z I B) Yln z II C) I v II D) II v III E) II v IV Yukr ki Türkiy hrits n fll ürtim lnlr göstriln tr m ürünü fl kilrn hngisiir? A) Pmuk B) Zytin C) Tütün D) Turunçgil E) Pirinç 10

9 45) Afl ört mnin ç kr l v ifllni i yrlr vrilmifltir. Ç kr l Yr Kür Susurluk Akski Divri i fllni i Yr Smsun Bn rm Syiflhir Krük Bun gör fl kilrn hngisi u mnlrn iri ilir? A) Bk r B) Boksit C) Dmir D) Bor E) Krom 46) Antly Bölümü n fl kilrn hngisinin gliflmsi turizm fliytlrinin yo un olms n l ilir? A) Ulfl m B) Hrlflm C) Tr m D) Tirt E) nflt 47) I. Tütün II. F n k III. Pirinç IV. Antpf st V. nir Yukr vrilnlrn hngilri Türkiy nin flst m ypt tr m ürünlri rs n yr lmz? A) Yln z I B) Yln z III C) I v II D) III v V E) IV v V 48) Afl kilrn hngisi Türkiy nin özl konumunun sonuçlr nn iriir? A) D lr n güny ymçlr n n kuzy ymçlr nn s k olms B) K y lrki itki örtüsünün, iç ksimlrn yyg n olms C) Güny k y lr n n, kuzy k y lr nn s k olms D) K fl mvsimin phsl y fllr n yyg n olms E) Cisimlrin gölg yönlrinin kuzy sktörünü göstrmsi 49) TBMM nin ship olu u hükümti ntlm rçlr nn hngisi, Bknlr Kurulunun vy ir kn n üflürülmsiyl sonuçlnilir? A) Mlis Arflt rms B) Sözlü soru C) Gnsoru D) Soru E) Mlis Soruflturms 50) Gnl Kurmy Bflkn görv v ytkilrinn oly fl kilrn hngisin krfl sorumluur? A) Cumhurflkn B) Bknlr Kurulu C) Milli Svunm Bkn D) Bflkn E) çifllri Bkn 51) Afl kilrn hngisi ir nysn n kt nys olu unun göstrglrinn iri ilir? A) D ifliklik tklifinin kulü için frkl ir sy rnms B) D ifliklik tklifin ony flms n n klnmsi C) Anys Mhkmsi n iptl vs ç lmms D) D ifliklik ytr sy s n n norml knunlrn frkl olms E) D ifliklik tklifinin görüflülmsin frkl ir usul izlnmsi 52) Afl kilrn hngisi 1982 Anyss n yr ln siysi hk v övlrn iriir? A) E itim v ö rtim hkk B) Snik kurm hkk C) Özl hyt n gizlili i D) Sçm v sçilm hkk E) Çl flm hkk 53) Afl vrilnlrn hngisi TBMM nin görvlri rs n ulunmz? A) Yn silhl kuvvtlrin Türkiy konuflln r lms n izin vrmk B) Mhkmlr vrilip ksinlfln ölüm zlr n n yrin gtirilmsin krr vrmk C) Pr s lms n ir knun ç krrk krr vrmk D) Ol nüstü hl iln n onylmk E) Uluslrrs ntlflmlr n onylnms n knunl uygun ulmk 54) 1982 Anys n gör tml hklr n s n rlnms yl ilgili fl ki iflrn hngisi ynl flt r? A) S n rlm nysy yk r olmz. B) S n rlm hkk n özün okunmz C) S n rlmn n knunl olms flrt ilir. D) Milltlrrs hukuk nk yn lr n hklr n n s n rlnms n o run kynk olrk göstrilmifltir. E) S n rlmn n ölçüsüz olmy 2001 Anys iflikli iyl gtirilmifltir. 55) Anysn n üstünlü ü ilk kz hngi nys tm nlm il s lnm flt r? A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) ) 1982 Anyss n gör Cumhurflkn nys iflikliklrini fl ki koflullrn hngisin hlk oyun sunmk zorun r? A) Mlist 2/3 tn fzl ir ço unlukl kul ili in B) Mlist 3/4 ço unlukl kul ili in C) Mlist 1/2 ço unlukl kul ili in D) Mlist 3/5 vy h fzl, 2/3 tn z ço unlukl kul ili in E) Mlist 4/5 ço unlukt kul ili in 57) Afl ki kurulufllrn hngisinin kmu tüzl kiflili i Anys lirtilmmifltir? A) l Özl rsi B) Ünivrsit C) Bknl klr D) Köy E) Bliy 58) Bliy Bflkn n n görvinn l nms n nihi krr vrm ytkisi fl kilrn hngisin ittir? A) Cumhurflkn n B) Dn flty C) Yrg ty D) çifllri Bkn n E) Alt Bkn n 59) Türkiy nk l k ln n ntlyn kurum fl kilrn hngisiir? A) Mrkz Bnks B) Hzin Müstflrl C) Bnk l k Düznlm v Dntlm Kurulu D) Bnklrrs Kurul E) Srmy Piyss 60) Türkiy iç hukuk yollr n tüktn ir kifli olumsuz krrn n zmn sonr A HM y flvurilir? A) 6 y B) 8 y C) 9 y D) 10 y E) 12 y TEST B TT. CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z. 11

10 KPSS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI?????? GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR 1- E 2- B 3- B 4- D 5- E 6- D 7- B 8- E 9- E 10- B 11- C 12- D 13- C 14- B 15- C 16- C 17- B 18- C 19- B 20- E 21- C 22- D 23- C 24- C 25- A 26- E 27- C 28- D 29- C 30- E 31- C 32- A 33- D 34- E 35- A 36- D 37- A 38- B 39- B 40- E 41- E 42- C 43- B 44- B 45- E 46- B 47- C 48- C 49- E 50- E 51- E 52- B 53- C 54- B 55- C 56- B 57- A 58- A 59- D 60- B 1- B 2- A 3- E 4- B 5- E 6- C 7- A 8- E 9- C 10- E 11- E 12- D 13- B 14- D 15- A 16- B 17- C 18- C 19- A 20- B 21- D 22- C 23- D 24- C 25- D 26- E 27- A 28- D 29- B 30- D 31- B 32- B 33- D 34- A 35- D 36- B 37- E 38- B 39- D 40- E 41- E 42- B 43- C 44- A 45- E 46- C 47- B 48- B 49- C 50- D 51- C 52- D 53- B 54- C 55- D 56- D 57- C 58- B 59- C 60- A

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm]

VDE 0660 Bölüm 500/IEC Yürütülen test: Ölçülen darbe akım direnci I pk. Ip darbe kısa devre akımı [ka] Bara tutucusu mesafesi [mm] DN EN 439-1/EC 439-1 uyrın kıs vr irni şmsı DN EN 439-1 uyrın tip tsti Sistm tip tsti sürsin Rittl r sistmlri il tmsili Rittl RiLini ypı ilşnlri üzrin şğıki tstlr yürütülmüştür: İzolsyon özlliklri lgsi

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI :

YERİNDELİK TESTİ. *Profesyonel Müşteriler 1,2,4,7,8 ve 9. soruları cevaplamak zorunda değildirler. MÜŞTERİNİN ADI-SOYADI / TİCARİ UNVANI : YERİNDELİK TESTİ Bu nktin mı, irysl portföy yöntiiliği vy ytırım nışmnlığı kpsmın siz sunulk hizmt il ytırım mçlrınız, mli urumunuz il ilgi v trünizin uyumlu olup olmığının ğrlnirilmsiir. Bu konu ir ğrlnirm

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

3MUTLU L K Ö R E T M. Güzel. Dilimizi. Gelifltirelim

3MUTLU L K Ö R E T M. Güzel. Dilimizi. Gelifltirelim Dinleme Okum 3MUTLU Dilimizi Güzel Gelifltirelim L K Ö R E T M Konuflm Yzm Görsel Okum Görsel Sunu Slih KARAGÖZ GÜZEL Kit n Ad : Güzel Dilimizi Gelifltirelim / lkö retim 3 Yzn : Slih KARAGÖZ GÜZEL Her

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek...

Örnek...4 : Örnek...5 : Örnek...6 : Örnek...7 : ( 3x2 + x 3) dx=? Örnek...1 : Örnek...2 : Örnek...8 : ln2 (e 2x +e x )dx=? ln1. Örnek... KURALLARI. f ( )= f ( ). f ( )= Örnk... : ( + 7+ )=? 7. k. f ( ) =k. f ( ) Örnk... : sin =?. (f ( )±g ( ))= f ( )± g( ). c f ( )= f ( )+f ( ), c c< 6. (-).min(f())< f ( )=

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

gençler bulacak Türkiye kazanacak

gençler bulacak Türkiye kazanacak SAYFA 1 ÖZEL HABER Ed EBrU nneci İzmir'de hyvn ktlimı! İzmir'in Krburun ilçesine bğlı Mordoğn beldesinde, rlrınd bhçede shipli yşynlrın d bulunduğu 118 kedi köpek zehirlenerek öldürüldü PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ant Ġzzet Bysl Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi Journl of Socil Sciences Cilt / Volume: 2008-2 Syı / Issue: 17 YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ftm

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

ÜLKE GENELİ, İL, İLÇE, OKUL, SINIF, ÖĞRENCİ DÜZEYİNDE SINAV SONUÇLARI

ÜLKE GENELİ, İL, İLÇE, OKUL, SINIF, ÖĞRENCİ DÜZEYİNDE SINAV SONUÇLARI ÜLK GNLİ, İL, İLÇ, OKUL, SINIF, ÖĞRNİ ÜZYİN SINV SONUÇLRI ğrli ğitim Yöntiilrimiz, Öğrtmnlrimiz... ÖZ--İR nm Sınvlrı; Öğrnilrimizin sınv sistmlrini tnımlrı, üzylrini lirlyilmlri v ksiklrini görüp girilmlrin

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

2011 LYS MATEMATİK Soruları

2011 LYS MATEMATİK Soruları 0 LYS MATEMATİK Sorulrı. 0, ( 0, ) işlminin sonuu kçtır? A) B) C) 0 D) E). x y = oluğun gör, x + 4y 4x y y + x ifsinin ğri kçtır? A) 4 B) C) 8 D) 9 E). v < x < v oluğun gör, x şğıkilrn hngisi olilir? 4

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans www.litlynsrsidnc.com yşmın tüm rnklrin Tk Hyll... lit lyns R E S I D E N C E lit lyns R E S I D E N C E ti s i P üş rı nl l A t ı ktiv A r po rüy ü Y v u S yşmın tüm rnklrini kucklyın... Yni v modrn

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER NHTRM C/C ÇEİRİCİER EN BSİT C/C ÇEİRİCİ (Bu konu erste tht zılrk nltılmıştır.) ÇTC (BUCK) (Bu konu erste tht zılrk nltılığı n bur lnız eres e formüller erlmştr.) Enüktns kımı süreklse:,, T ( ) 8C π ( )

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere,

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere, 1. ve b pozitif tmsy lrd r. + b = 13 oldu un göre, + 3b toplm n n en büyük de eri kçt r? 5. ve b pozitif tmsy lrd r. Yndki bölme iflleminde, n n lbilece i en büyük de er kçt r? b 8 b 8 ) 4 ) 8 ) 34 ) 37

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim Mil li i tim kn l T lim ve Ter bi ye u ru lu fl kn l n n 0..009 t rih ve s y l k r r ile k bul edi len ve 00-0 Ö re tim Y l n dn iti b ren uy gu ln ck oln prog r m gö re h z r ln m flt r. Genel Müdür Temel

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur.

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur. Mtemtik SAĞDAN VE SOLDAN YAKLAŞMA Yndki tblod bir değişkeninin 4 sısın sğdn ve soldn klşımı ifde edilmiştir. u durumu genellemek gerekirse; değişkeni re el s ı sın, dn kü çük de ğer ler le k l şı or s,

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ I. SINIF

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ I. SINIF GÖRSL İLTİŞİM TSRIMI ÖLÜMÜ I. SINIF 0 :0-0:00 0:0 - :00 :0 - :00 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :00 Pzrtesi İNGİLİZ II GİT /RST /HİT /GZTİLİK ÖLÜMÜ. SINIF Y 0 / Y / Y 0 İNGİLİZ

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı