T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI"

Transkript

1 ENERJ VE TAB T.C. KAYNAKLAR BAKANLII ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI KASIM 2006

2 ÇNDEKLER: 1. GR 3 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM Strateji Stratejik Plan Stratejik Yönetim 5 3. YASAL ÇERÇEVE 7 4. ETKB NIN MEVCUT DURUMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI 9 5. STRATEJK PLANLAMA ÇALIMALARINDA ZLENEN YÖNTEM 9 6. STRATEJK PLANLAMA ÇALIMALARININ KAPSAMI STRATEJK PLAN HAZIRLAMA AAMALARI A3ama: Haz5rl5k Dönemi ve Program A3ama: Stratejik Plan5n Haz5rlanmas A3ama: Plan5n Uygulanmas5 ve De<erlendirilmesi MALYETLENDRME SONUÇ 19 EKLER: 1. ETKB STRATEJK PLAN EKBN VE 20 ALT EKPLER GÖSTEREN ÇZELGE 2. ETKB STRATEJK PLANI AKI ÇZELGES VE TAKVM 25 2

3 1. GR Dünyadaki geli3meler, Türk Kamu Yönetiminde de kapsaml5 bir yeniden yap5lanma ihtiyac5n5 beraberinde getirmi3tir. Günümüzde kat5l5mc5l5k ilkeli stratejik yönetim biçimleri önem ve a<5rl5k kazanmaktad5r. Stratejik yönetim biçiminin en önemli uygulama arac5 ise stratejik planlard5r. Stratejik Planlama; kamu idarelerinin planl5 hizmet sunumu, politika geli3tirme, belirlenen politikalar5 somut i3 programlar5na ve bütçelere dayand5rma ile uygulamay5 etkili bir 3ekilde izleme ve de<erlendirmelerini sa<layarak bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik sa<layacak; di<er yandan kurumsal kültür ve kimli<in geli3imine destek olacakt5r. Bilindi<i gibi 2003 y5l5nda kabul edilerek 2005 y5l5nda yürürlü<e giren 5018 say5l5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan haz5rlamalar5 zorunlu k5l5nm53 ve 2005 y5l5nda yürürlü<e giren 5436 say5l5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz5 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De<i3iklik Yap5lmas5 Hakk5nda Kanun ile de tüm kamu idarelerinde Strateji Geli3tirme Birimleri () olu3turulmu3tur. Bu birimler 18 ubat 2006 tarihinde yay5mlanan Strateji Geli3tirme Birimlerinin Çal53ma Usul ve Esaslar5 Hakk5nda Yönetmelik ile stratejik plan çal53malar5n5n koordinasyonu ile görevlendirilmi3tir. Bakanl5<5m5zda da bu yasal düzenlemelerde belirtildi<i üzere bir olu3turulmu3 ve çal53malar5na ba3lam53t5r say5l5 Kanunun 9.maddesi ile DPT Müste3arl5<5 stratejik plan haz5rlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ili3kin takvimin tespitiyle yetkili k5l5nm53t5r. DPT Müste3arl5<5 26 May5s 2006 tarihinde yay5mlad5<5 Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li3kin Usul ve Esaslar Hakk5nda Yönetmelik ile stratejik plan haz5rlayacak kamu idarelerini ve planlama sürecini düzenlemi3tir. Devlet Planlama Te3kilat5 Müste3arl5<5 n5n verdi<i takvime göre, Bakanl5<5m5z Stratejik Plan5n dönemini kapsayacak 3ekilde haz5rlayacakt5r. Bu ba<lamda tarihine kadar Stratejik Plan5n haz5rlanarak, onaylanm53 haliyle DPT ye gönderilmesi gerekmektedir. Plan5n haz5rlanmas5 için yakla35k iki y5ll5k bir süre bulunmaktad5r. Bu süre plan5n planlanmas5 olarak da de<erlendirilebilecek, plan5n haz5rl5k program5n5 da içermektedir. Bu haz5rl5k program5nda önümüzdeki iki y5l boyunca plan haz5rlan5rken gerçekle3tirilecek a3amalara yer verilecektir. 3

4 Bakanl5<5m5z stratejik plan haz5rl5k çal53malar5n5n kapsam5 ve yöntemi do<al olarak ve büyük ölçüde DPT Müste3arl5<5 n5n yay5mlad5<5 Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li3kin Usul ve Esaslar Hakk5nda Yönetmelik ve yine DPT taraf5ndan haz5rlanan Kamu Kurulu3lar5 çin Stratejik Planlama K5lavuzu göz önünde bulundurularak belirlenmi3tir. Bakanl5<5m5zda stratejik planlama çal53malar5n5 yürütmek üzere tüm birimlerin temsil edildi<i Stratejik Planlama Ekibi () olu3turulmu3 olup, öncelikle ne yönelik olmak üzere üst yönetim ve tüm Bakanl5k personeli için bilgilendirme faaliyetleri organize edilmi3tir. Daha sonra taraf5ndan olu3turulan çal53ma takvimine uygun olarak durum analizi yap5larak, tüm payda3lar5n kat5l5m5 ile Bakanl5<5m5z5n gelece<e yönelik amaç ve hedeflerinin tespiti amaçlanm53t5r. Esas olarak, planlama sürecinin planlanmas5 olarak kabul edilebilecek bu çal53mada öncelikle Bakanl5<5m5z5n mevcut durumu, görev ve sorumluluklar5 anlat5lm53; sonras5nda ise stratejik planlama çal53malar5nda izlenecek yöntemler ile çal53man5n a3amalar5 hakk5nda özet bilgiler verilmi3tir. 4

5 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM 2.1. STRATEJ Strateji; leriye yönelik (uzun dönemli) politikalar üretme, Güçlü olma, güçleri birle3tirme, Amaç ve araç uygunlu<unu sa<lama, Eldeki güçlerin etkin kullan5m5n5 gerçekle3tirme, Esnek ve tedbirli olma, Ülke, kurum ve kurulu3un çevre ile uyumunu sa<lamaya yönelik bir süreçtir STRATEJK PLAN Stratejik Plan, 5018 say5l5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlar5n5, temel ilke ve politikalar5n5, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ula3mak için izlenecek yöntemler ile kaynak da<5l5mlar5n5 içeren plan olarak tan5mlanm53t5r STRATEJK YÖNETM Stratejik planlama, kurulu3un bulundu<u nokta ile ula3may5 arzu etti<i durum aras5ndaki yolu ifade eder. Kurulu3un amaçlar5n5, hedeflerini ve bunlara ula3may5 mümkün k5lacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve gelece<e dönük bir bak53 aç5s5 ta35r. Kurulu3 bütçesinin uzun dönemli amaçlar5, hedefleri ve öncelikleri ifade edecek 3ekilde haz5rlanmas5n5, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yap5lmas5n5 ve sonunda hesap verme sorumlulu<unu içerir. Stratejik Yönetim ise; kurum ve kurulu3lar5n, stratejik plan ve denetimi de kapsayacak 3ekilde idare edilmesidir. 5

6 Yeni kamu yönetimi anlay535 gere<i olarak gelecek yönelimli ve kat5l5mc5 bir anlay53 içinde stratejik yönetim yakla35m5na geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsam5nda; Gelece<e ili3kin tasar5m geli3tirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri belirleme, Ölçülebilir ba3ar5 göstergeleri olu3turma ve önceden ilan etme, nsan kaynaklar5n5 geli3tirme unsurlar5 vurgulanmaktad5r. Stratejik planlama yaparken kurum ve kurulu3lar5n 3u sorular5 kendilerine sormalar5 gerekir: Kimiz? Neredeyiz? Nereye ula3mak istiyoruz? Ula3mak istedi<imiz yere nas5l varaca<5z? Bu süreçte nelere ihtiyac5m5z olacak? Bu sorular5 cevaplayan stratejik plan; Bir organizasyonun bulundu<u nokta ile ula3may5 arzu etti<i durum aras5ndaki yolu tarif eder. Organizasyonun amaçlar5n5, hedeflerini ve bunlara ula3may5 mümkün k5lacak yöntemleri belirler. Uzun vadeli ve gelece<e dönük bir bak53 aç5s5 ta35r. Organizasyonun bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekle3tirecek 3ekilde haz5rlanmas5na, kaynak tahsisinin belirlenmi3 önceliklere dayand5r5lmas5na ve hesap verme sorumlulu<una rehberlik eden bir dokümand5r. Stratejik planlama ile kamu kurulu3lar5n5n, stratejik planlar5n5 haz5rlamalar5 ve gelecek dönemlerde kurulu3 bütçelerini bu planda öngörülen kurulu3 misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlar5na dayal5 olarak olu3turmalar5 gerekmektedir. 6

7 3. YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsam5nda al5nan Yüksek Planlama Kurulu kararlar5nda ve 5018 say5l5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kurulu3lar5n5n Stratejik Planlar5n5 haz5rlamalar5 ve kurulu3 bütçelerini bu plan do<rultusunda olu3turmalar5 öngörülmektedir say5l5 Kanunun dokuzuncu maddesi 3öyledir; Kamu idareleri; kalknma planlar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelecee ilikin misyon ve vizyonlarn oluturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarn önceden belirlenmi olan göstergeler dorultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deerlendirmesini yapmak amacyla katlmc yöntemlerle stratejik plan hazrlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje baznda kaynak tahsislerini; stratejik planlarna, yllk amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandrmak zorundadrlar. Stratejik plan hazrlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilikin takvimin tespitine, stratejik planlarn kalknma plan ve programlarla ilikilendirilmesine yönelik usul ve esaslarn belirlenmesine Devlet Planlama Tekilat Müstearl yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarnda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasna dayal olarak hazrlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esasl bütçelemeye ilikin dier hususlar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir. Maliye Bakanl, Devlet Planlama Tekilat Müstearl ve ilgili kamu idaresi tarafndan birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kurulularn bütçelerinde yer alr. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekletirilir say5l5 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 5nc5 maddesi ile tarihli ve 5436 say5l5 Kanunun 15 inci maddesine dayan5larak Strateji Geli#tirme Birimlerinin Çal'#ma Usul ve Esaslar' Hakk'nda Yönetmelik haz5rlanm53t5r. 7

8 Bu yönetmeli<e göre Strateji geli3tirme birimlerinin fonksiyonlar5 3unlard5r; a) Stratejik yönetim ve planlama. Misyon belirleme. Kurumsal ve bireysel hedefler oluturma. Veri-analiz ve aratrma-gelitirme. b) Performans ve kalite ölçütleri gelitirme. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler. Bütçe ve performans program. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. -ç kontrol say5l5 Kanunda, stratejik plan haz5rlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ili3kin takvimin tespitine, stratejik planlar5n kalk5nma plan5 ve programlarla ili3kilendirilmesine yönelik usul ve esaslar5n belirlenmesine Devlet Planlama Te3kilat5 Müste3arl5<5 yetkili k5l5nm53t5r. Kalk5nma planlar5 ve y5ll5k programlar ile di<er ilgili programlar dikkate al5narak haz5rlanacak olan Stratejik Planlar, DPT ve di<er ilgili kurumlar5n öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlü<e girecektir. Bu amaçla DPT taraf5ndan, 5018 say5l5 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayan5larak haz5rlanm53 olan Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li#kin Usul ve Esaslar Hakk'nda Yönetmelik e göre; stratejik planlama çal53malar5n5n kapsamdaki tüm kamu idarelerine yayg5nla3t5r5lmas5, a3amal5 bir geçi3 takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kamu idareleri ilk stratejik planlar5n5 geçi3 takvimine uygun olarak en geç tarihine kadar haz5rlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri haz5rl5k döneminde kaydettikleri geli3meye ba<l5 olarak, geçi3 takviminden belirtilen tarihten önce de ilk stratejik planlar5n5 haz5rlayabilirler. Söz konusu geçi# takvimine göre Bakanl'8'm'z y'llar'n' kapsayacak olan ilk stratejik plan'n', tarihine kadar de8erlendirilmek üzere, DPT ye göndermek zorundad'r. 8

9 4. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLIBI NIN MEVCUT DURUMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5 (ETKB), 4951 say5l5 Kanunun verdi<i yetkiye dayan5larak tarih ve say5l5 Cumhurba3kanl5<5 onay5 ile kurulmu3tur. Bakanl5k Te3kilat Kanunu tarihinde 186 say5l5 Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmi3, tarihinde ç5kar5lan 3154 say5l5 Kanunla son 3eklini alm53t5r. Ancak, görevlerin daha etkin yürütülebilmesi için, 3154 say5l5 Kanunun baz5 maddeleri ilk kez tarihinde yürürlü<e giren Bakanl5klarda ve Ba<l5 Kurulu3larda Avrupa Toplulu<u le lgili Birimler Kurulmas5 na dair 367 say5l5 KHK çerçevesinde de<i3tirilmi3 olup, yap5lan de<i3iklikler kapsam5nda 28 Aral5k 1989 tarihinde Avrupa Toplulu<u Koordinasyon Dairesi Ba3kanl5<5 ana hizmet birimi olarak kurulmu3tur tarihinde ise 3154 say5l5 Kanun 505 say5l5 KHK ile yeniden de<i3tirilerek ana hizmet birimlerindeki iki Daire Ba3kanl5<5 Genel Müdürlük haline dönü3türülmü3 ve D53 li3kiler Dairesi Ba3kanl5<5 kurulmu3tur say5l5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5'n5n Te3kilat ve Görevleri Hakk5nda Kanunda de<i3iklik yapan tarih ve 4693 say5l5 Kanun ile Ana Hizmet Birimi olarak Transit Petrol Boru Hatlar5 Dairesi Ba3kanl5<5 kurulmu3tur. Enerjiyi verimli üreten ve kullanan, çevreyi asgari düzeyde etkileyen, kaynak çe3itlili<ine ve yerli, yeni ve yenilenebilir kaynaklara önem veren, jeopolitik konumumuzu de<erlendiren, d53a ba<5ml5l5<5 en alt düzeye indiren, ar-ge çal53malar5 ve yerli teknolojilerle desteklenen rekabeti öne ç5karan, kamu yarar5 ve tüketici haklar5n5 gözeten, serbest piyasa uygulamalar5 içinde kamu ve özel kesim imkanlar5n5 harekete geçirerek ülke enerji ihtiyaçlar5n5 güvenli, sürekli ve en dü3ük maliyetlerle kar35layan bir enerji sektörünün 3artlar5n5 sa<lamaya yönelik politikalar5n üretilmesi sürecinde görev almak ve bunlar5 uygulamak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5 n5n görev ve sorumlulu<undad5r. 5. STRATEJK PLANLAMA ÇALIMALARINDA ZLENEN YÖNTEM Bakanl5<5m5z stratejik planlama çal53malar5nda DPT Müste3arl5<5 taraf5ndan haz5rlanan Kamu Kurulu3lar5 çin Stratejik Planlama K5lavuzu ile yine DPT Müste3arl5<5 taraf5ndan yay5mlanan Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li3kin Usul ve Esaslar Hakk5nda Yönetmelik temel doküman olarak kullan5lm53; ayr5ca literatürde konuya ili3kin olarak yay5nlanan di<er kaynaklardan da faydalan5lm53t5r. Ayr5ca planlama çal53malar5 yürütülürken Bakanl5<5m5z 3u hususlar5 da dikkate alacakt5r: 9

10 Gerek 5018 say5l5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda gerekse de Kamu Kurulu3lar5 çin Stratejik Planlamaya li3kin Usul ve Esaslar Hakk5nda Yönetmelik te öngörüldü<ü üzere Bakanl5<5m5z stratejik plan5, kalk5nma plan ve programlar5ndaki amaç, hedef, politika ve stratejiler göz önünde bulundurularak haz5rlanacakt5r. IX. Kalk5nma Plan5 stratejileri dikkate al5nacakt5r. 3 Ekim 2005 tarihinde ba3lat5lan Avrupa Birli<i tam üyelik müzakere süreci kapsam5nda ya3anmas5 muhtemel de<i3me ve geli3meler dikkate al5nacakt5r. Stratejik plan haz5rlama çal53malar5 esnas5nda dünyada ve Türkiye deki ekonomik, toplumsal, kültürel yap5 ve ili3kilerdeki olas5 de<i3me ve geli3melere ili3kin ayr5nt5l5 analizler yap5lacakt5r. 6. STRATEJK PLANLAMA ÇALIMALARININ KAPSAMI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5 (ETKB) dönemi için haz5rlanmas5 hedeflenen stratejik plan5 haz5rl5k çal53malar5n5n, Bakanl5<5m5z5n merkez birimlerini ve tüm i3levlerini kapsayacak biçimde yürütülmesi amaçlanm53t5r. Ayr5ca, Bakanl5<5m5z5n görev, yetki ve sorumluluklar5 dahilinde yürüttü<ü faaliyetlerden do<rudan ve/veya dolayl5 olarak etkilenen tüm kesimlerin analizlere kat5lmas5 öngörülmü3tür. 7. STRATEJK PLAN HAZIRLAMA AAMALARI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5 Stratejik Plan5 n5n haz5rlanmas5nda a3a<5daki süreçlerin izlenmesi dü3ünülmektedir A#ama: Haz'rl'k Dönemi ve Program' PLANLAMANIN PLANLANMASI Planlaman5n planlanmas5 a3amas5 bir proje olarak ele al5nm53t5r. Bu projede i3in niteli<i, kullan5lacak kaynaklar ve zaman temel k5stas olarak de<erlendirilmi3tir. Üst Yönetimin deste<inin sa<lanmas5 için Bakanl5<5m5z5n üst ve orta düzey yöneticileriyle çe3itli a3amalarda toplant5lar düzenlenip uygulanacak model üzerinde uzla3ma sa<lanm53t5r. Bu a3amada; Üst Yönetim deste<inin sa<lanmas5, ç Genelge yay5nlanarak planlama çal53malar5n5n ba3lat5ld5<5n5n duyurulmas5, 10

11 Stratejik Planlama Ekibi nin () olu3turulmas5, Haz5rl5k program5n5n olu3turulmas5 basamaklar5 takip edilmi3tir. Üst Yönetim Deste%inin Sa%lanmas&; Plan yapmak ve kurulu3u yap5lan plan do<rultusunda idare etmek kurulu3 yönetiminin ana i3levidir. Gelece<e yönelik planlama yap5lmas5 ve plan çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi esas5na dayanan stratejik yönetim ve planlama yakla35m5 n5n amaçlar5ndan biri de üst yönetime kurulu3u idare i3levinde kolayl5k sa<lamakt5r. Stratejik planlama çal53malar5nda ba3lang5ç a3amas5ndan itibaren üst yönetim deste<inin sa<lanmas5 sürecin ba3ar5s5n5 sa<layan en önemli faktörlerden biridir. Ayr5ca; üst yönetim deste<i, planlama çal53malar5n5n kurulu3un bütün birim ve çal53anlar5 taraf5ndan benimsenmesi aç5s5ndan da önem ta35maktad5r. Bakanl5<5m5z stratejik plan çal53malar5nda ilk a3amadan itibaren üst yönetim deste<i sa<lanm53 olup, üst ve orta düzey yöneticilerle görü3meler yap5larak planlama modeli ve takvimi konusunda uzla3maya var5lm53t5r. Stratejik Plan Ekibinin () Oluturulmas&; Stratejik planlama ekibinin amaca uygun yap5da kurulmas5, planlaman5n bütün a3amalar5nda önemli rol üstlenecek olan ekibin ba3ar5l5 olabilmesi için büyük öneme sahiptir. Bakanl5<5m5z plan ekibi olu3turulurken seçilecek üyelerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate al5nm53t5r. Ekipte farkl5 kademelerdeki yöneticilerin bulunmas5, farkl5 uzmanl5k alanlar5na sahip ki3ilerin yer almas5 ve bütün birimlerin gerekti<i ölçüde temsil edilmesi sa<lanm53t5r. Ekip üyeleri seçilirken, üyelerin Bakanl5<5m5z5n kurulu3u, faaliyet alanlar5 ve faaliyet alanlar5na yönelik hedef kitlesi hakk5nda yeterli bilgiye sahip olmalar5 hususuna dikkat edilmi3tir. Ayr5ca, stratejik planlama çal53malar5n5n gerekti<i gibi yürütülebilmesi ve Plan Ekibine ihtiyaç duyaca<5 deste<in sa<lanmas5 için Bakanl5<5m5z birimlerinin kendi stratejik planlama alt birimleri ni olu3turmalar5 sa<lanm53; yine bu kapsamda Strateji Geli3tirme Ba3kanl5<5m5z da bir Koordinatör Birim olu3turulmu3tur. Bakanl5<5m5z Stratejik Plan Ekibi, Say5n Müste3ar Yard5mc5s5n5n ba3kanl5<5nda merkez birim amirlerinden olu3turulmu3tur. nin te3kil edilmesinin ard5ndan stratejik planlama çal53malar5n5n ba3lat5ld5<5 tüm kurum personeline Say5n Müste3ar taraf5ndan bir ç 11

12 Genelge ile duyurulmu3, genelgenin yay5m5n5 izleyen süreçte Bakanl5k birimleri stratejik planlama çal53malar5n5n ba3lad5<5 yönünde al5nan karar do<rultusunda haberdar edilmi3tir. Say5n Müste3ar Yard5mc5s5 ba3kanl5<5nda bir toplant5 yap5larak, üyesi personele stratejik planlama çal53malar5 ile çal53maya yönelik beklentilere ili3kin detayl5 bilgi verilmi3tir. Ekibin olu3turulmas5n5n ard5ndan, planlama çal53malar5n5n yürütülmesinde taraf5ndan izlenecek çal53ma usul ve esaslar5 tespit edilmi3tir. Karar alma yöntemi, toplant5 periyotlar5 gibi genel çal53ma sistemati<ine ili3kin hususlar belirlenerek ekibin düzenli olarak toplanmas5 ve plan çal53malar5n5n belirli bir zaman dilimine s5k53t5r5lmas5 yerine sürekli bir çal53ma yap5lmas5 konusunda karara var5lm53t5r. ETKB Stratejik Plan Ekibi ni ve ayn& zamanda birim amiri olan ekip üyelerinin alt&nda yer alan her bir birimde çal&acak alt ekipleri gösteren çizelge ekte yer almaktad&r. (Ek-1) Haz'rl'k program'nda a#a8'daki hususlara yer verilecektir: a) Stratejik planlama sürecinin a3amalar5, b) Bu a3amalarda gerçekle3tirilecek faaliyetler, c) A3ama ve faaliyetlerin tamamlanaca<5 tarihleri gösteren zaman çizelgesi, d) Stratejik planlama sürecindeki her a3amaya dâhil olacak ki3iler ve sorumlular, e) E<itim ihtiyac5, f) Planlama sürecinin gerektirdi<i masraflar ile be3eri ve teknik kaynak ihtiyac A#ama: Stratejik Plan'n Haz'rlanmas' I-MEVCUT DURUMUN TESPT EDLMES ETKB, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikalar&n ülkenin savunmas&, güvenli%i ve refah&, milli ekonominin gelimesi ve güçlenmesi do%rultusunda tespitine yard&mc& olmak; enerji ve tabii kaynaklar&n bu hedef ve politikalara uygun olarak arat&r&lmas&n&, gelitirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sa%lamak amac&yla kurulmutur. Bu a3amada Durum Analizi çal53malar5 yap5lacakt5r. Öncelikli amac5m5z Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl5<5 n5n var olan konumunun net bir 3ekilde saptanmas5n5 sa<lamakt5r. Bu kapsamda Bakanl5<5m5z5n iç yap5 ve çevre analizleri yap5lacak; çal53anlar5m5z5n ve payda3lar5m5z5n görü3leri kat5l5mc5 yöntemlerle al5nacak ve elde edilen sonuçlar Stratejik 12

13 Planlama Ekibi () taraf5ndan Güçlü yönler, Zay5f yönler, F5rsatlar ve Tehditler (GZFT- SWOT) Analizi yöntemi ile de<erlendirilerek stratejik konular tespit edilecektir. SWOT (GZFT) ANALZ Kurulu çi Unsurlar Güçlü Yönler Zayf Yönler Frsatlar Tehditler Çevresel Unsurlar Durum Analizi yap5l5rken genel olarak; Bakanl5<5m5z5n, Kurulu3u ve tarihi geli3imi de<erlendirilecek, Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Faaliyet alanlar5 ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, Payda3 analizi (iç ve d53 payda3lar5n analizi), ç durum analizi, Çevre analizi yap5lacakt5r. I.A- ETKB n5n ç Durum Analizinin Yap5lmas5: Bu a3amada Bakanl5<5m5z5n; Mevzuat analizi yap5larak yasal yükümlülüklerinin belirlenmesi, Güçlü oldu<u yönler, Zay5f oldu<u yönler, 13

14 maj5 ve kurum kültürü, Kurum yap5s5, sistemi ve süreçler, nsan kaynaklar5, Sundu<u hizmet ve ürünlerin kalitesi ve maliyeti, Teknolojik alt yap5s5 ve teknolojiyi kullanma düzeyi, Performans durumu, Mali kaynaklar5, Bütçe büyüklü<ü, Sahip oldu<u araç, bina envanteri ve di<er varl5klar5 de<erlendirilecektir. I.B- ETKB n5n Çevre Analizinin Yap5lmas5: Bakanl5<5m5z5n çevre analizi yap5l5rken; Ülke yap5s5, Faaliyet alan5m5zda ülkemizdeki ve dünyadaki durum ve geli3meler, Teknoloji, Ülkemizin sahip oldu<u nüfus özellikleri, Hedef kitlenin ihtiyaçlar5 ve beklentileri, Makro ekonomik yap5 ve ekonomik istikrar, Politik karar alma süreci ve politik istikrar, Faaliyet alan5m5zla ilgili kalk5nma plan5, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ile bunlar aras5ndaki uyum, Kar35la3abilece<imiz riskler ve belirsizlikler dikkate al5nacakt5r. I.C- ETKB n5n Payda3 Analizinin Yap5lmas5: Bakanl5<5m5z payda3 analizi yap5l5rken; Payda3lar5n tespiti, Payda3lar5n önceliklendirilmesi, Payda3lar5n de<erlendirilmesi, Payda3lar5n görü3 ve önerilerinin al5narak de<erlendirilmesi a3amalar5ndan olu3an süreç izlenecektir. 14

15 II- KURUM KMLVNN YENDEN TANIMLANMASI II.A- ETKB n5n Misyonunun Belirlenmesi: Misyon bir kurulu3un varl5k sebebidir; kurulu3un ne yapt5<5n5, nas5l yapt5<5n5 ve kimin için yapt5<5n5 ifade eder. Genel olarak misyon bildirimi kurulu3un sundu<u tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir üst kavramd5r. ETKB Stratejik Plan5 nda yap5lacak olan misyon bildiriminde; Bakanl5<5m5z5n varl5k nedeni, Ba3armak istedi<imiz amaç ve hedefler, 3 bölümü ve görev tan5mlar5m5za yer verilecektir. II.B- ETKB n5n Vizyonunun Belirlenmesi: Vizyon kurulu3un gelece<ini sembolize eder. Kurulu3un uzun vadede neleri yapmak istedi<inin güçlü bir anlat5m5d5r. ETKB Stratejik Plan5 nda yap5lacak olan vizyon bildiriminde; Bakanl5<5m5z5n gelecekte ula3mak istedi<i hedeflere, Gelecekte gerçekle3tirilebilecek ideal hedeflere, Vizyon için zaman planlamas5na yer verilecektir. II.C- ETKB n5n lkelerinin ve Temel De<erlerinin Belirlenmesi: Temel De8erler, kurulu3un kurumsal ilkeleri ve davran53 kurallar5 ile yönetim biçimini ifade eder. lkeler ise, kurulu3un temel de<erlerinin bir ifadesidir. Bir kurulu3un ilkelerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir. Çünkü ilkeler, kurulu3un vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan de<er ve inançlar5n temelidir. Bakanl5<5m5z bu a3amada kararlar5na seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eden, misyon ve vizyonunun temelini olu3turan ilkelerini ve temel de<erlerini saptayacakt5r. 15

16 II.D- ETKB n5n Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi: Amaçlar belirli bir zaman diliminde kurulu3un ula3may5 hedefledi<i sonuçlar5n kavramsal ifadesidir. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kurulu3un nereye ula3mak istiyoruz? sorusuna cevap verir. Bakanl5<5m5z, yapaca<5 durum analizi sonuçlar5na göre en az orta vadeli bir zaman dilimini kapsayan, belirleyece<i misyon, vizyon ve temel de<erlerle uyumlu, faaliyetlerimizi daha ileri bir noktaya götürebilecek nitelikte, ama ayn5 zamanda gerçekçi ve ula35labilir amaçlar belirlemeye dikkat edecektir. Hedefler, stratejik amaçlar5n gerçekle3tirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlard5r. Stratejik amaçlar5n aksine, hedefler say5sal olarak ifade edilirler ve daha k5sa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amac5 gerçekle3tirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler, stratejik amaçlar5n tan5mlanm53 bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ula35lmas5 öngörülen ç5kt5lara dönük, ölçülebilir alt amaçlard5r. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olmas5 gerekmektedir. Bakanl5<5m5z belirleyece<i amaçlara yönelik hedeflerini tespit ederken bu hususlara dikkat edecektir. III- YOL HARTASININ ÇIKARILMASI Bir önceki a3ama kapsam5nda amaç ve hedeflerini belirleyen Bakanl5<5m5z, bu a3amada gitmek istedi<i yere ula3mas5n5 sa<layacak faaliyetleri belirleyecektir. Bunun için önceliklendirilerek s5ralanan ve sorumlu birimleri tan5mlanan hedeflerimizin aç5klamas5 yap5ld5ktan sonra, bu hedeflere ula3mak için gerekli olan faaliyet ve projeler bir öncelik s5ras5 dahilinde ele al5nacakt5r. Bu a3amada, Program Bütçe Sistemi gere<i stratejik amaçlar5m5z5n programlara, hedeflerimizin alt programlara, faaliyet ve projelerimizin ise alt programlar alt5nda yer alan faaliyet/projeye kar35l5k gelmesine dikkat edilecektir. IV- PERFORMANS KRTERLERNN BELRLENMES Planda gösterilen amaç ve hedeflere plan5n kapsad5<5 dönem içinde ne kadar ula35ld5<5 kurumun performans5n5 gösterir. Performans de<erlendirmesi yap5l5rken baz5 ölçütlere ba3vurulmas5 gerekecektir. Bu nedenle, planda belirlenen hedefler nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ili3kilendirilecek, hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemedi<i durumlarda planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilecektir. 16

17 Bakanl5<5m5z stratejik plan5 haz5rlan5rken, haz5rl5k süreci a3amalar5nda ortaya ç5kan yönetsel faaliyetlerde etkinli<in sa<lanmas5na yönelik kriterler netle3tirilerek bunlara ili3kin izleme formlar5 olu3turulacakt5r. Ayr5ca, Bakanl5<5m5z stratejik plan5 kapsam5nda yer alan her bir merkez birimi kendi faaliyet alan5 ile ilgili olarak, planda belirlenen stratejilerin izlenmesine yönelik gerekli performans kriterlerini belirleyecektir. Bakanl5<5m5z5n bütçe ve mali performans5na ili3kin performans kriterleri ise, DPT Müste3arl5<5 ve Maliye Bakanl5<5 n5n birlikte tespit edece<i usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir A#ama: Plan'n Uygulanmas' ve De8erlendirilmesi zleme, stratejik plan uygulamas5n5n sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmas5d5r. De8erlendirme ise, uygulama sonuçlar5n5n amaç ve hedeflere k5yaslanarak ölçülmesi ve ilgili amaç ve hedeflerin tutarl5l5k ve uygunlu<unun analizidir. zleme ve de<erlendirme, plan5n ve hesap verme sorumlulu<u ilkesinin hayata geçirilmesini sa<lar. zleme ve de<erlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekle3tirilebilmesi, uygulama a3amas5na geçmeden önce planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ili3kilendirilmesini gerektirir. Bu a3ama ile ilgili olarak Bakanl5<5m5z; Performans göstergelerinin belirlenmesi, Stratejik plan izleme yönetim sisteminin olu3turulmas5, Stratejik plan5n gözden geçirilmesi, Performans de<erlendirilmesi ve ölçümü, Sonuçlar5n izlenmesi, Süreklili<in sa<lanmas5 faaliyetlerini yerine getirecek ve bu çerçevede plan5n uygulanmas5 a3amas5na geçerek, uygulamada ihtiyaç duyulan periyodik gözden geçirme ve revize etme faaliyetlerini yürütecektir. 17

18 4ekil: Stratejik Planlamada Aamalar& I. GÖREV Durum Analizi Misyon Vizyon II. GÖREV III. GÖREV IV. GÖREV Stratejik Amaçlar Hedefler Stratejik Plan'n Olu#turulmas' Stratejik Plan'n Uygulanmas' V. GÖREV Sonuçlar'n De8erlendirilmesi Gerekirse Ba#tan Düzeltici Tedbirlerin Uygulanmas' 8. MALYETLENDRME Bakanl5<5m5z5n stratejik planlamas5na yönelik çal53malar s5ras5nda çe3itli harcamalar yap5lmas5 gerekebilecektir. Ancak k5s5tl5 kamu kaynaklar5 ve Bakanl5k bütçesi dahilinde stratejik planlama çal53malar5 için ek bir ödenek tahsis edilmesi bu a3amada mümkün olmad5<5ndan, e<itim ihtiyac5 dahil tüm ihtiyaçlar için mevcut kaynaklar5n da<5l5m5n5n yeniden yap5lmas5 ve ihtiyaçlar için yap5labilecek harcamalar5n bu da<5l5m içinde kar35lanmas5 planlanmaktad5r. 18

19 9. SONUÇ Bakanl5<5m5z taraf5ndan gerçekle3tirilen stratejik planlama çal53malar5nda stratejik yönetimin sürekli bir süreç haline getirilmesi ve herkes taraf5ndan benimsenmesinin sa<lanmas5 önemli bir hedef olarak kar35m5za ç5kmaktad5r. Bu ba<lamda, yap5lan çal53malarda DPT Müste3arl5<5 n5n Stratejik Planlama K5lavuzu nda öngörülen haz5rl5k dönemi ve payda3lar5n çoklu kat5l5m5 konular5na özel önem verilecek ve nin çal53malar5n her a3amas5n5 planlamas5 ve sürecin yönetilmesi konusunda yo<un gayret sarf edilecektir. Stratejik plan5n haz5rlanmas5na ili3kin yol haritas5n5n ç5kar5labilmesi amac5yla ba3lat5lan çal53malar devam etmektedir. Stratejik yönetimin ilk ad5m5 olan stratejik plan5n olu3turulmas5 çal53malar5 ile stratejik yönetim alan5nda Bakanl5<5m5zda önemli bir bilgi birikimi olu3aca<5 ve bu tecrübenin bundan sonraki çal53malara 535k tutaca<5 de<erlendirilmektedir. 19

20 EK-1 ETKB Stratejik Plan Ekibi ni ve ayn& zamanda birim amiri olan ekip üyelerinin alt&nda yer alan her bir birimde çal&acak alt ekipleri gösteren çizelge. BEKR AKSOY MURAT Z. AYDIN BUDAK DLL HLM ÖZBEDEN CEVDET MALKOÇ SEVM ARGUN N. RENAN CCO?LU REM ARICAN Ç?DEM HATUNO?LU SMAL SEÇKN STRATEJK PLAN EKB ÜYELER MÜSTEAR YARDIMCISI STRATEJ GELTRME BAKAN V. ENERJ LER GENEL MÜDÜRÜ MADEN LER GENEL MÜDÜRÜ TEFT KURULU BAKAN V. I. HUKUK MÜAVR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ AB KOORD. DARE BAKAN V. DI LKLER DARES BAKANI SAVUNMA SEKRETER / BÜLENT MEN BASIN MÜAVR SATILMI KARAKAYA NURHAYAT CANTEKN SAT ÖZDL NLGÜN. AÇIKALIN PERSONEL DARES BAKANI BK DARES BAKAN V. DAR VE MAL LER DA. BK. TRANST PETROL BORU HATLARI DARES BAKANI

21 Birim amirliklerinde oluturulan alt ekipler STRATEJ GELTRME BAKANLII FATH YAZITA DARE BAKAN V Dr. ABDULKADR SOLAK MÜHENDS KENAN EROL MÜHENDS EBRU ÖZTÜRK MÜHENDS ZEKYE ÖZKUL MEMUR ENERJ LER GENEL MÜDÜRLÜÜ MACDE ALTA DARE BAKANI MUSTAFA ÇETN DARE BAKANI HAYAT ÇETN DARE BAKANI BORA EKP GÜRAY DARE BAKANI V FATH TÜTÜNLÜ UBE MÜDÜRÜ CENGZ ÇELEB UBE MÜDÜRÜ V /6074 AYHAN KANDEMR UBE MÜDÜRÜ /6092 AHMET KARAKA MÜHENDS /6085 SBEL ÖRGÜL MÜHENDS /6085 YASEMN ÖRÜCÜ MÜHENDS /6084 SERDAR YILDIRIM MÜHENDS /6064 SEVN USLU KMYAGER /6064 HASAN H. ERDO?AN MÜHENDS /

22 MADEN LER GENEL MÜDÜRLÜÜ AL HSAN NCE GENEL MÜDÜR Y NEVZAT KAVAKLI GENEL MÜDÜR Y YAVER SEVER ST.DÖKÜMANTAS YON UBE MD YÜKSEL CANKURTARAN KOORD. B. MD TARKAN EREN MÜHENDS /1025 TEFT KURULU BAKANLII M. HACI EMNO?LU BAKAN YARD MUHSN ÖZGÜNER BAKAN YARD MUSTAFA AYDINLI UBE MÜDÜRÜ 6188 DLAN ERKEN MEMUR 6188 DLEK ERCAN MEMUR 6188 HUKUK MÜAVRL HAYR ÖZSOY HUKUK MÜAVR PERHAN EKNC HUKUK MÜAVR CEMALETTN TÜNEY ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÜ ÖZEL KALEM MD. YARDIMCISI MUSTAFA ANAÇ MEMUR PERVL LÜTFÜ BORAN MEMUR AVRUPA BRL KOORDNASYON DARES BAKANLII ARF GÜNDO?AN UBE MÜDÜRÜ /1018 BAAK ÖNER AB UZMANI /

23 DI LKLER DARES BAKANLII ABDULLAH CANPOLAT UBE MÜDÜRÜ GÜLENDAM DANE MEMUR /6161 HÜSEYN KARIGL MEMUR /6161 A.AL ÖZALP SVL SAV. UZMANI SAVUNMA SEKRETERL /6039 ZELHA KORKMAZ DAR LER EF /6232 CUMA ERDÇ BLG. LETMEN /6230 SBEL YILDIRIM MEMUR /6232 SEVDAGÜL BAARI MEMUR /6232 BASIN VE HALKLA LKLER MÜAVRL FATMA SUCU UBE MÜDÜRÜ MURAT ÖZGÜN FARUK N. BALANTEKN HKMET YILMAZ PERSONEL DARES BAKANLII UBE MÜDÜRÜ UBE MÜDÜRÜ UBE MÜDÜRÜ SEYFETTN ÖZDEMR E?TM UZMANI V / / / / com MUHARREM KUZU BLG. LETMEN /6034 BALI VE LGL KURULULAR DARES BAKANLII FGEN ÇAKIRO?LU MÜHENDS /6041 ABDULKADR DUMAN MÜHENDS /6042 SERDAR ARSLAN UZMAN /

24 LHAN ÖZDA DAR VE MAL LER DARES BAKANLII UBE MÜDÜRÜ KERM KONCAGÜL UBE MÜDÜRÜ OSMAN YA?CI UBE MÜDÜRÜ V AKF YILMAZ UBE MÜDÜRÜ V AHMET BER UBE MÜDÜRÜ V HKMET KIRCI EF /6142 BERNA GAYRET EF /6126 ÖZLEM AKSOY MEMUR /6112 AKIN ABAY MEMUR /6142 MURAT DEMREL MEMUR GÜNE DERYA KAYA MEMUR /6118 GÜLNUR KARAGÖZ MEMUR /6118 MUSTAFA KARAGÜNEY AYNYAT SAYMANI AHMET SUCU MEMUR /6141 TRANST PETROL BORU HATLARI DARES BAKANLII AYTAÇ SÜER UBE MÜDÜRÜ FADME SVR ÖZER MÜHENDS /6242 ESRA AYDIN BLG. LETMEN /6242 ABDULVAHAP AHN VHK /

25 EK-2 ETKB Stratejik Plan& 7 Ak& Çizelgesi Gerçekle"tirilecek " ve "lemler Sorumlu Birimler Uygulama Takvimi 1 de Stratejik Plan görev alacak alt birimin (Personel hareketleri) () Temmuz-Ekim Stratejik Planlamayla ilgili örnek derlenmesi AFustos-Eylül Sürecin organizasyonu, sürece dahil olacak kihi ve birimlerin tespiti ile Merkez Birimlerde planlama yürütülmesine ilihkin metodolojinin tayini Ekim oluhumuna ilihkin makam oluru ve birim amirlerinin üyesi olarak görevlendirilmesi Ekim Stratejik Planlama sürecinin iç genelge ile merkez birimlere Ekim Birim amirleri ile görühmeler stratejik planlama süreci ile ilgili bilgi verilmesi 'nin ilk ilave bilgi ve ile metodoloji üzerine müzakereler 7 tespiti DPT' ye gönderilmesi Stratejik Plan Ekibi Ekim Durum analizinin ubat faaliyet ürün ve hizmetlerinin Temmuz

26 10.2 tespiti ve önceliklendirilmesi 2006 Ocak Durum analizi soru merkez birimlere ve paydahlara gönderilmesi Ocak ubat Durum analizi soru ilgili birim ve paydahlarca Mart Durum analizi Soru deferlendirmesi Haziran Merkez birimlerce iç analizi ve çevre analizinin GZFT (SWOT) analizi Temmuz Ekim SWOT analizi deferlendirilmesi Ekim durum analizi deferlendirmesinin paydahlara gönderilmesi ve görühlerinin ubat misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi Mart stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Nisan Belirlenen amaç ve hedefler dofrultusunda uygulama stratejileri, somut faaliyet ve projelerin belirlenmesi ile yol Stratejik plan / lgili ile difer kurum ve kuruluhlar ile difer gönderilmesi ve görühlerin Temmuz 2008 Temmuz Eylül Performans göstergelerinin belirlenmesi ile stratejik plan uygulama ve izleme süreci yönetim sisteminin gelihtirilmesi AFustos Eylül durum analizi ile belirlenen amaçlar, hedefler, somut projeler ve performans göstergelerinin konsolide edilmesi ve ETKB stratejik plan Eylül Ekim Taslak plan üzerinde nihai öneri ve deferlendirmelerin Eylül Ekim Taslak üyelerinin görühüne

27 19 ETKB Stratejik Üst Yöneticinin MüsteHar ETKB Stratejik deferlendirilmek üzere DPT gönderilmesi Ocak DPT gelen Stratejik Plana deferlendirmeler çerçevesinde son Heklinin verilmesi Nisan Eylül ETKB Stratejik Üst Yöneticinin nihai MüsteHar Eylül ETKB Stratejik DPT Maliye TBMM ve gönderilmesi Ekim

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı