Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma"

Transkript

1 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ürün Yönetimi / Pazarlama Bölümü Doktora Örencisi, stanbul, Tel: , e-posta: Zeki YÜKSEKBLGL 1 Türkiye de özel salk kurulularnn reklam faaliyetleri birçok yönetmelik ile düzenlenmektedir. Bu çalma, uygulamada özel salk kurulularnn reklam faaliyetlerinin düzenlenmesinde kullanlan yönetmelikleri ortaya koymay amaçlamaktadr. Ayrca, bu çalmada, yönetmeliklerde reklam ile ilgili yasaklanan eylemler ve izin verilen ekiller ayr ayr incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Özel salk kurulularnda reklam, Tutundurma, Reklam hukuki boyut, Reklam hukuku A study on legal dimension of advertisement as a promotion activity at private health care providers in Turkey Abstract The advertisement activities of private health care providers in Turkey are being regulated by many by-laws. This study focuses on introducing the by-laws that regulate the advertisement activities of private health care providers. Also, in this study, the restricted acts and allowed forms of advertisement in these by-laws are being examined separately. Keywords: Advertisement at private health care providers, Promotion, Legal dimension of advertisement, Advertisement law Giri Pazarlama; kiisel ve örgütsel amaçlara ulamay salayacak deiimleri (dei-tokuu) gerçekletirmek üzere; fikirlerin, çözümlerin, mallarn ve hizmetlerin gelitirilmesi, fiyatlandrlmas, datlmas ve tutundurulmas için yaplan iletme faaliyetleri sistemi olarak tanmlanabilir (slamolu, 2006). Pazarlamadaki en temel kavramlardan biri de, 4P olarak bilinen 99

2 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma pazarlama karmasdr. Pazarlama karmas, pazarlamann amaçlarn yerine getirebilmek için, iletmenin denetimi altnda bulunan bileenleri ifade eder ve ürün (product), fiyat (price), datm (place) ve tutundurmadan (promotion) oluur. Bu karmadaki unsurlar birbiriyle ilikilidir ve belli bir dereceye kadar birbirlerine bamldr (Öztürk, 2010). 4P çerçevesi, pazarlamaclarn, ürün ve onun özellikleri hakknda bir karar vermelerini, fiyat saptamalarn, ürünlerin datmn nasl yapacaklarna karar vermelerini ve ürünlerin tantm için bir yöntem seçmelerini ister (Yüksekbilgili, 2009). Üretilen ürün veya hizmetlerin pazarlama organizasyonlaryla tantm ve bilgilendirme çalmalar olarak tanmlanabilen tutundurma faaliyetleri, be geni snfta toplanr. Bunlar; reklam, sat promosyonu, halkla ilikiler, sat ekibi ve dorudan pazarlamadr (Kotler, 2000). Bu çalmann konusu olan reklam ise, Amerikan Pazarlama Birlii nin tanmna göre, herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafndan ödendii anlalacak biçimde yaplan ve kiisel satn dnda kalan tantm eylemleridir (Meral, 2006). Mevzuat Türkiye de T.C. Salk Bakanl nn belirledii salk kurulular ile ilgili yasa ve yönetmelikler, T.C. Salk Bakanl nn web sitesinde de listelendii srasyla aadaki gibidir: CE Uygunluk aretinin Ürüne litirilmesine ve Kullanlmasna Dair Yönetmelik Acil Salk Hizmetleri Yönetmelii Aday Memurlarn Yetitirilmesine Dair Genel Yönetmelik Afetlere likin Acil Yardm Tekilat ve Planlama Esaslarna Dair Yönetmelik Az Ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca Çaltrlan Personele Yaplacak Ödemeler Ve Sözleme artlar Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Uygulama Yönetmelii Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Salk Kurulular le Bu Tedavinin Uygulanmas Hakknda Yönetmelik Ambulans Hizmetleri Yönetmelii Atama Nakil Yönetmelii Atama ve Nakil Yönetmelii Ayakta Tehis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Bakanlklar ve Babakanlk Bal Kurulular Avrupa Birlii Uzman Yardmclna Giri ve Avrupa Birlii Uzmanl Yeterlik Snavlarnn Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Babakanlk Kriz Yönetim Merkezi Yönetmelii Beeri Tbbi Ürünler Bilimsel Danmanlk Kurulu ve Komisyonlarnn Kurulu ve Görevleri Hakknda Yönetmelik 100

3 Z. Yüksekbilgili Beeri Tbbi Ürünler malathaneleri Yönetmelii Beeri Tbbi Ürünlerin Tantm Faaliyetleri Hakknda Yönetmelik Bulac Hastalklar Sürveyans Ve Kontrol Esaslar Yönetmelii Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik ncelemeler ve Fizik Kimliin Tespiti Hakknda Yönetmelik Devlet Memurlarnn Tedavi Yardm ve Cenaze Giderleri Yönetmelii Disiplin Amirlii Yönetmelii Di Protez Laboratuvarlar Yönetmelii Di Protez Teknisyenlii Meslek Belgesi Verilmesi Hakknda Yönetmelik Diyaliz Merkezleri Hakknda Yeni Yönetmelik Doal Mineralli Sular Hakknda Yönetmelik Döner Sermayeli Kurulular hale Yönetmelii Eitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esaslar Hakknda Yönetmelik Evde Bakm Hizmetleri Sunumu Hakknda Yönetmelik Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakknda Nizamname Genetik Hastalklar Tan Merkezleri Yönetmelii Güzellik ve Estetik Amaçl Salk Kurular Hakknda Yönetmelik Halk Sal Alannda Haerelere Kar laçlama Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Halkn Salk Eitimi Yönetmelii Hasta Haklar Yönetmelii Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik lkyardm Yönetmelii nsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla lgili Merkezlerin Kalite ve Güvenlii Hakknda Yönetmelik nsani Tüketim Amaçl Sular Hakknda Yönetmelik n-vitro (Vücut Dnda Kullanlan) Tbbi Tan Cihazlar Yönetmelii yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri ve Test Laboratuvarlarnn Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik yi Laboratuvar Uygulamalarnn Denetlenmesi ve Çalmalarn Kontrolüne Dair Yönetmelik Kadro hdas, Serbest Brakma ve Kadro Deiiklii ile Kadrolarn Kullanm Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Kaltsal Kan Hastalklarndan Hemoglobinopati Kontrol Program le Tan ve Tedavi Merkezleri Yönetmelii Kamu Kurum ve Kurulularna Açktan Kura ile Atanacak Baz Salk Personelinin Atama Esas ve Usullerine likin Yönetmelik Kamu Personeli ve Bunlarn Emeklilerinin Yurt Dnda Tedavilerine likin Yönetmelik Kan Ürünlerinin Ruhsatlandrlmasna Dair Yönetmelik 101

4 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Kanser Erken Tehis ve Tarama Merkezleri Yönetmelii Kanser Kayt Merkezi Yönetmelii Kaplcalar Yönetmelii Kaplcalar Yönetmelii Kozmetik Yönetmelii Kozmetik Yönetmelii Madde Bamll ve Tedavi Merkezleri Yönetmelii Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakknda Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakknda Yönetmelik Mezarlk Yerlerinin nas ile Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakknda Yönetmelik Nüfus Planlamas Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eitimi. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakknda Yönetmelik Nüfüs Planlamas Hizmetlerini Yürütme Yönetmelii Optisyenlik Müesseseleri Hakknda Yönetmelik Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmelii Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler le itme Cihaz Sat Ve Uygulamas Yapan Merkezler Hakknda Yönetmelik Oyuncaklar Hakknda Yönetmelik Ödeme Gücü Olmayan Vatandalarn Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafndan Karlanmas ve Yeil Kart Uygulamas Hakknda Yönetmelik Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri çin Genel Esaslara Dair Yönetmelik Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi Özel Hastaneler Yönetmelii Özürlülük Ölçütü, Snflandrlmas ve Özürlülere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Yönetmelik Özürlülük Ölçütü, Snflandrmas ve Özürlülere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Yönetmelik Psiko-Teknik Deerlendirme Merkezi le lgili Mevzuat Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakknda Nizamname Rshmb Atama ve Görevde Yükselma Yönetmelii Rshmb Disiplin Amirleri Yönetmelii Rshmb Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yaplmasna Dair Yönetmelik Rshmb Hizmet Yönetmelii Rshmb Sicil Amirleri Yönetmelii Sabotajlara Kar Koruma Yönetmelii Salk Bakanl Aday Memurlarnn Yetitirilmelerine likin Yönetmelik Salk Bakanl Disiplin Amirleri Yönetmelii Salk Bakanl Hizmet çi Eitim Yönetmelii 102

5 Z. Yüksekbilgili Salk Bakanl Personeli Görevde Yükselme Yönetmelii Salk Bakanl Sicil Amirleri Yönetmelii Salk Bakanl Tefti Kurulu Yönetmelii Salk Bakanl Trafik Hizmetleri Döner Sermaye letme Yönetmelii Salk Bakanlna Bal Eitim Kurumlarn Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarna Dair Yönetmelik Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar le Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkndaki 209 Sayl Kanun Gereince letme, dare Ve Muhasebe lerine Dair Yönetmelik Salk Bakanlna Bal Salk Tesisleri Ve Üniversitelere Ait lgili Birimlerin Birlikte Kullanm Ve birlii Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Seriri Ve Gidai Taharriyat Ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarlar Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik Sözlemeli Salk Personeli Atama ve Nakil Yönetmelii Sözlemeli Salk Personeli Disiplin Kurullar Hakknda Yönetmelik Sürücü Davranlarn Gelitirme Eitimi Yönetmelii Tan ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakknda Yönetmelik Terapötik Afrez Merkezleri Hakknda Resmi Gazetede Yaymlanan Yönetmelik Tbbi Cihaz Yönetmelii Uçucu Maddelerin Zararlarndan nsan Salnn Korunmas Hakknda Yönetmelik Uluslararas Birimler Sistemine Dair Yönetmelik Uygunluk Deerlendirme Kurulular ile Onaylanm Kurululara Dair Yönetmelik Üremeye Yardmc Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmelii Üremeye Yardmc Tedavi Uygulamalar Ve Üremeye Yardmc Tedavi Merkezleri Hakknda Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Vücuda Yerletirilebilir Aktif Tbbi Cihazlar Yönetmelii Yatakl Tedavi Kurumlar letme Yönetmelii Özel salk kurulularnda reklam düzenleyen yönetmelikler Bu yasa ve yönetmelikler içerisinde, Özel Salk Kurulularnn faaliyetlerini düzenleyen temel üç yönetmelik bulunmaktadr. Bunlar; Özel Hastaneler Yönetmelii Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliklerdir. 103

6 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Bu yönetmeliklerin temel gayesi özel salk kurulularnn kurulu ve faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemektir. Özel salk kurulularnn reklam ile ilgili faaliyetlerine yönelik olarak çeitli mevzuatta düzenlemeler bulunmaktadr tarih ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Reklam Kurulu Yönetmelii ne göre Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek ve Bakanlk kanal ile duyurmak, ticari reklam ve ilânlar, incelemek ve nceleme sonuçlarna göre aykr hareket edenleri cezalandrmak, söz konusu reklam ve ilânlar üç aya kadar tedbiren durdurmak ve/veya durdurmak ve/veya ayn yöntemle düzeltmek ve/veya idari para cezas vermek amacyla kurulmutur. Reklam Kurulu nun tarihinden, tarihine kadar verdii kararlar incelendiinde (bu tarih aralnda numaral olmak üzere 82 toplant yaplmtr), özel salk kurumlarn reklam ile ilgili verdii kararlarn ilk dönemlerde 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun a dayandrld daha sonra ise Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, ve Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelie dayandrld görülmütür. Dolaysyla, uygulamada Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik esas alnmaktadr denilebilir. Özel Hastaneler Yönetmelii nin Bilgilendirme ve Tantm bal altnda bulunan 60. Maddesinde; Özel hastaneler; tbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarna aykr ekilde, insanlar yanltan, yanl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatnda yazl kabul ve tedavi ettii uzmanlk dallarndan baka hastalar kabul ve tedavi ettii intiban uyandran, dier hastaneler aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tantm yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatnda kaytl ismi dnda baka bir isim kullanamazlar. Özel hastaneler tarafndan; sal koruyucu ve gelitirici nitelikteki bilgilendirme ve tantmlar yaplabilir. Bilgilendirme ve tantm faaliyetleri kapsamnda, yanltc, abartl, doruluu bilimsel olarak kantlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açklamalara yer verilemez. Özel hastaneler; hizmet alanlar ve sunaca hizmetler ile açl bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Özel hastaneler tarafndan oluturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü salk bilgisi, alan ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu siteler araclyla hiçbir ekilde tedavi edici salk hizmetine yönelik bilgiler verilemez. nternet sayfalarnda verilen bilginin, son güncelleme tarihi açkça belirtilir. 104

7 Z. Yüksekbilgili Yukarda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakknda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanr. (deiik /25475) denilmektedir. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliin Bilgilendirme ve tantm bal altnda bulunan 29.maddesinde (1) Salk kurulular tarafndan reklam yaplamaz. (2) Salk kurulular tarafndan, tbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarna aykr, insanlar yanltan, yanl yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doruluu bilimsel olarak kantlanmam veya yerleik tbbi metot haline gelmemi uygulamalara dayal tantm yaplamaz ve dier salk kurulular aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunulamaz. (3) Tabelalar ile basl ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kaytl salk kuruluu ismi dnda baka bir isim kullanlamaz. (4) Salk kurulular, sal koruyucu ve gelitirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fkra hükümlerine aykr olmamak kaydyla açl, hizmet alanlar ve sunduu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tantm faaliyetleri kapsamnda yanltc, abartl, doruluu bilimsel olarak kantlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açklamalara yer verilemez. (5) Salk kurulular tarafndan her türlü yayn mecralarnda yer alan salk bilgileri, konusuna göre yetkili salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu mecralar yoluyla yaplan bilgilendirme ve tantmlar, hastay ilgili salk kuruluuna dorudan veya dolayl biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan salk kurulularnn iletenleri ve mesul müdürleri hakknda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanr. denilmektedir. Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliin Reklam, Tantm ve Bilgilendirme balkl 32.maddesinde ise, Salk kurulular ve çalanlar her ne surette olursa olsun; kurulular, kurulularnn sunduklar hizmet, uyguladklar tan ve tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletiim araçlar, elektronik ortam, görsel-iitsel araçlar, yazl materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile dorudan ve dolayl olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tantm yapamazlar. Bakaca kii, kurum ve kurulularn benzer nitelikteki çalmalarna arac olamazlar. Salk kurulular çalmalarna ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanlar yanltc, panie sevk edici, yanl yönlendirici, benzer nitelikteki kurulular ve çalanlar arasnda rekabete yol açc davranlarda bulunamazlar. Ancak, sadece özel salk kuruluuna bavuran hastalarn kullanmna yönelik olarak, temel olarak sal gelitirici ve koruyucu nitelikte söz konusu salk kuruluunun faaliyet 105

8 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma gösterdii alan ile ilgili salk sorunlar, bu sorunlardan korunma veya salk sorunlarnn kiide meydana getirdii olumsuzluklarn ahsî tedbirler aracl ile giderilmesi veya azaltlmas hakknda bilgiler içeren yazl veya görsel-iitsel eitim materyalleri hazrlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasndan materyalin içerdii bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluu açsndan yazl onay alnmas ve üretilen materyalde bu onayn tarih ve saysna yer vermek zorunludur. Bu tür eitim materyalinde söz konusu salk kuruluu ile ilgili olarak yalnzca kuruluun ismine, adresine ve telefon numarasna yer verilebilir. Bu bilginin dnda materyalde materyali hazrlayan kiinin ad, unvan da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazrlayan kurulu bir baka salk kuruluunun sunduklar hizmet, uyguladklar tan veya tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tantm niteliinde bilgi yer alamaz. denilmektedir. Bu üç yönetmelik incelendiinde, reklam faaliyetleri ile ilgili olarak yasaklanan eylemler aada gösterilmitir; Tablo 1: Yönetmeliklerde reklam faaliyetleri ile ilgili yasaklanan eylemler. Özel Hastaneler Yönetmelii Yasaklanan Eylem Özel hastaneler; tbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarna aykr ekilde, insanlar yanltan, yanl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatnda yazl kabul ve tedavi ettii uzmanlk dallarndan baka hastalar kabul ve tedavi ettii intiban uyandran, dier hastaneler aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tantm yapamazlar. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular tarafndan reklam yaplamaz. Salk kurulular tarafndan, tbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarna aykr, insanlar yanltan, yanl yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doruluu bilimsel olarak kantlanmam veya yerleik tbbi metot haline gelmemi uygulamalara dayal tantm yaplamaz ve dier salk kurulular aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunulamaz. Salk kurulular tarafndan her türlü yayn mecralarnda yer alan salk bilgileri, konusuna 106 Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular ve çalanlar her ne surette olursa olsun; kurulular, kurulularnn sunduklar hizmet, uyguladklar tan ve tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletiim araçlar, elektronik ortam, görseliitsel araçlar, yazl materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile dorudan ve dolayl olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tantm yapamazlar. Bakaca kii, kurum ve kurulularn benzer nitelikteki çalmalarna arac olamazlar. Salk kurulular çalmalarna ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi;

9 göre yetkili salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu mecralar yoluyla yaplan bilgilendirme ve tantmlar, hastay ilgili salk kuruluuna dorudan veya dolayl biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. insanlar yanltc, panie sevk edici, yanl yönlendirici, benzer nitelikteki kurulular ve çalanlar arasnda rekabete yol açc davranlarda bulunamazlar. Z. Yüksekbilgili Bu üç yönetmelik incelendiinde, reklam faaliyetleri ile ilgili olarak izin verilen ekil aadaki tabloda gösterilmitir. Tablo 2: Yönetmeliklerde reklam faaliyetleri ile ilgili izin verilen ekil. Özel Hastaneler Yönetmelii zin Verilen ekil Özel hastaneler tarafndan; sal koruyucu ve gelitirici nitelikteki bilgilendirme ve tantmlar yaplabilir. Özel hastaneler; hizmet alanlar ve sunaca hizmetler ile açl bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Özel hastaneler tarafndan oluturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü salk bilgisi, alan ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular, sal koruyucu ve gelitirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fkra hükümlerine aykr olmamak kaydyla açl, hizmet alanlar ve sunduu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. 107 Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik sadece özel salk kuruluuna bavuran hastalarn kullanmna yönelik olarak, temel olarak sal gelitirici ve koruyucu nitelikte söz konusu salk kuruluunun faaliyet gösterdii alan ile ilgili salk sorunlar, bu sorunlardan korunma veya salk sorunlarnn kiide meydana getirdii olumsuzluklarn ahsî tedbirler aracl ile giderilmesi veya azaltlmas hakknda bilgiler içeren yazl veya görsel-iitsel eitim materyalleri hazrlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasndan materyalin içerdii bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluu açsndan yazl onay alnmas ve üretilen materyalde bu onayn tarih

10 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Sonuç ve saysna yer vermek zorunludur. Bu tür eitim materyalinde söz konusu salk kuruluu ile ilgili olarak yalnzca kuruluun ismine, adresine ve telefon numarasna yer verilebilir. Türkiye de özel salk kurulularnn reklam yapmalarna yönelik olarak çeitli mevzuatta düzenlemeler bulunmaktadr. Uygulamada ise Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik esas alnmaktadr. Bu yönetmelikler esas alnarak, çeitli cezalar Tabip Odalar, Sanayi Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Reklam Kurulu tarafndan verilmektedir. Özel salk kurulularnn reklam yapmalarna ilikin çerçeve her üç yönetmelikte de ayr ayr belirtilmi, ama bu üç yönetmeliin her birinde yasaklanan eylem ve izin verilen ekil farkl olarak tanmlanmtr. Ksaca, yönetmelikler arasnda yasaklanan eylem ve izin verilen ekil (suçun tanmn oluturmaktadr) yönünden farkllklarn olmas, gerek bu iletmelerde çalan pazarlamaclar gerekse faaliyetleri denetleyen kurumlar karar vermede zora sokmaktadr. Kaynaklar slamolu, A.H., (2006). Hizmet Pazarlamas, syf.6, Beta Basm Yaym Datm A.., stanbul Kotler, P., (2000). Kotler ve Pazarlama, syf.150, Sistem Yaynclk, stanbul Meral, P.S., (2006). Kurumsal Reklam Kavram ve Bankaclk Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri, II.Ulusal Halkla likiler Sempozyumu, syf , Kocaeli Öztürk, S.E., (2010). Hizmet Pazarlamas, syf.24, Ekin Basm Yaym Datm, stanbul Yüksekbilgili, Z., (2009). Pazarlama Temelleri, syf.19, Kainat Kitaplar, stanbul 108

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2008 2009 SEZONU BANK ASYA 1.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 008 009 SEZONU BANK ASYA.LG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE TANIM 008 009 sezonunda bu kategori Bank Asya.Lig olarak adlandrlmtr ve bu ekilde anlacaktr. MADDE AMAÇ Bu statü, Bank Asya.Lig tanmn, Kulüplerin

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı