Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma"

Transkript

1 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ürün Yönetimi / Pazarlama Bölümü Doktora Örencisi, stanbul, Tel: , e-posta: Zeki YÜKSEKBLGL 1 Türkiye de özel salk kurulularnn reklam faaliyetleri birçok yönetmelik ile düzenlenmektedir. Bu çalma, uygulamada özel salk kurulularnn reklam faaliyetlerinin düzenlenmesinde kullanlan yönetmelikleri ortaya koymay amaçlamaktadr. Ayrca, bu çalmada, yönetmeliklerde reklam ile ilgili yasaklanan eylemler ve izin verilen ekiller ayr ayr incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Özel salk kurulularnda reklam, Tutundurma, Reklam hukuki boyut, Reklam hukuku A study on legal dimension of advertisement as a promotion activity at private health care providers in Turkey Abstract The advertisement activities of private health care providers in Turkey are being regulated by many by-laws. This study focuses on introducing the by-laws that regulate the advertisement activities of private health care providers. Also, in this study, the restricted acts and allowed forms of advertisement in these by-laws are being examined separately. Keywords: Advertisement at private health care providers, Promotion, Legal dimension of advertisement, Advertisement law Giri Pazarlama; kiisel ve örgütsel amaçlara ulamay salayacak deiimleri (dei-tokuu) gerçekletirmek üzere; fikirlerin, çözümlerin, mallarn ve hizmetlerin gelitirilmesi, fiyatlandrlmas, datlmas ve tutundurulmas için yaplan iletme faaliyetleri sistemi olarak tanmlanabilir (slamolu, 2006). Pazarlamadaki en temel kavramlardan biri de, 4P olarak bilinen 99

2 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma pazarlama karmasdr. Pazarlama karmas, pazarlamann amaçlarn yerine getirebilmek için, iletmenin denetimi altnda bulunan bileenleri ifade eder ve ürün (product), fiyat (price), datm (place) ve tutundurmadan (promotion) oluur. Bu karmadaki unsurlar birbiriyle ilikilidir ve belli bir dereceye kadar birbirlerine bamldr (Öztürk, 2010). 4P çerçevesi, pazarlamaclarn, ürün ve onun özellikleri hakknda bir karar vermelerini, fiyat saptamalarn, ürünlerin datmn nasl yapacaklarna karar vermelerini ve ürünlerin tantm için bir yöntem seçmelerini ister (Yüksekbilgili, 2009). Üretilen ürün veya hizmetlerin pazarlama organizasyonlaryla tantm ve bilgilendirme çalmalar olarak tanmlanabilen tutundurma faaliyetleri, be geni snfta toplanr. Bunlar; reklam, sat promosyonu, halkla ilikiler, sat ekibi ve dorudan pazarlamadr (Kotler, 2000). Bu çalmann konusu olan reklam ise, Amerikan Pazarlama Birlii nin tanmna göre, herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafndan ödendii anlalacak biçimde yaplan ve kiisel satn dnda kalan tantm eylemleridir (Meral, 2006). Mevzuat Türkiye de T.C. Salk Bakanl nn belirledii salk kurulular ile ilgili yasa ve yönetmelikler, T.C. Salk Bakanl nn web sitesinde de listelendii srasyla aadaki gibidir: CE Uygunluk aretinin Ürüne litirilmesine ve Kullanlmasna Dair Yönetmelik Acil Salk Hizmetleri Yönetmelii Aday Memurlarn Yetitirilmesine Dair Genel Yönetmelik Afetlere likin Acil Yardm Tekilat ve Planlama Esaslarna Dair Yönetmelik Az Ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca Çaltrlan Personele Yaplacak Ödemeler Ve Sözleme artlar Hakknda Yönetmelik Aile Hekimlii Uygulama Yönetmelii Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Salk Kurulular le Bu Tedavinin Uygulanmas Hakknda Yönetmelik Ambulans Hizmetleri Yönetmelii Atama Nakil Yönetmelii Atama ve Nakil Yönetmelii Ayakta Tehis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Bakanlklar ve Babakanlk Bal Kurulular Avrupa Birlii Uzman Yardmclna Giri ve Avrupa Birlii Uzmanl Yeterlik Snavlarnn Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Babakanlk Kriz Yönetim Merkezi Yönetmelii Beeri Tbbi Ürünler Bilimsel Danmanlk Kurulu ve Komisyonlarnn Kurulu ve Görevleri Hakknda Yönetmelik 100

3 Z. Yüksekbilgili Beeri Tbbi Ürünler malathaneleri Yönetmelii Beeri Tbbi Ürünlerin Tantm Faaliyetleri Hakknda Yönetmelik Bulac Hastalklar Sürveyans Ve Kontrol Esaslar Yönetmelii Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik ncelemeler ve Fizik Kimliin Tespiti Hakknda Yönetmelik Devlet Memurlarnn Tedavi Yardm ve Cenaze Giderleri Yönetmelii Disiplin Amirlii Yönetmelii Di Protez Laboratuvarlar Yönetmelii Di Protez Teknisyenlii Meslek Belgesi Verilmesi Hakknda Yönetmelik Diyaliz Merkezleri Hakknda Yeni Yönetmelik Doal Mineralli Sular Hakknda Yönetmelik Döner Sermayeli Kurulular hale Yönetmelii Eitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esaslar Hakknda Yönetmelik Evde Bakm Hizmetleri Sunumu Hakknda Yönetmelik Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakknda Nizamname Genetik Hastalklar Tan Merkezleri Yönetmelii Güzellik ve Estetik Amaçl Salk Kurular Hakknda Yönetmelik Halk Sal Alannda Haerelere Kar laçlama Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Halkn Salk Eitimi Yönetmelii Hasta Haklar Yönetmelii Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik lkyardm Yönetmelii nsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla lgili Merkezlerin Kalite ve Güvenlii Hakknda Yönetmelik nsani Tüketim Amaçl Sular Hakknda Yönetmelik n-vitro (Vücut Dnda Kullanlan) Tbbi Tan Cihazlar Yönetmelii yi Laboratuvar Uygulamalar Prensipleri ve Test Laboratuvarlarnn Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik yi Laboratuvar Uygulamalarnn Denetlenmesi ve Çalmalarn Kontrolüne Dair Yönetmelik Kadro hdas, Serbest Brakma ve Kadro Deiiklii ile Kadrolarn Kullanm Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Kaltsal Kan Hastalklarndan Hemoglobinopati Kontrol Program le Tan ve Tedavi Merkezleri Yönetmelii Kamu Kurum ve Kurulularna Açktan Kura ile Atanacak Baz Salk Personelinin Atama Esas ve Usullerine likin Yönetmelik Kamu Personeli ve Bunlarn Emeklilerinin Yurt Dnda Tedavilerine likin Yönetmelik Kan Ürünlerinin Ruhsatlandrlmasna Dair Yönetmelik 101

4 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Kanser Erken Tehis ve Tarama Merkezleri Yönetmelii Kanser Kayt Merkezi Yönetmelii Kaplcalar Yönetmelii Kaplcalar Yönetmelii Kozmetik Yönetmelii Kozmetik Yönetmelii Madde Bamll ve Tedavi Merkezleri Yönetmelii Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakknda Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakknda Yönetmelik Mezarlk Yerlerinin nas ile Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakknda Yönetmelik Nüfus Planlamas Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eitimi. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakknda Yönetmelik Nüfüs Planlamas Hizmetlerini Yürütme Yönetmelii Optisyenlik Müesseseleri Hakknda Yönetmelik Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmelii Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler le itme Cihaz Sat Ve Uygulamas Yapan Merkezler Hakknda Yönetmelik Oyuncaklar Hakknda Yönetmelik Ödeme Gücü Olmayan Vatandalarn Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafndan Karlanmas ve Yeil Kart Uygulamas Hakknda Yönetmelik Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri çin Genel Esaslara Dair Yönetmelik Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi Özel Hastaneler Yönetmelii Özürlülük Ölçütü, Snflandrlmas ve Özürlülere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Yönetmelik Özürlülük Ölçütü, Snflandrmas ve Özürlülere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Yönetmelik Psiko-Teknik Deerlendirme Merkezi le lgili Mevzuat Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakknda Nizamname Rshmb Atama ve Görevde Yükselma Yönetmelii Rshmb Disiplin Amirleri Yönetmelii Rshmb Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yaplmasna Dair Yönetmelik Rshmb Hizmet Yönetmelii Rshmb Sicil Amirleri Yönetmelii Sabotajlara Kar Koruma Yönetmelii Salk Bakanl Aday Memurlarnn Yetitirilmelerine likin Yönetmelik Salk Bakanl Disiplin Amirleri Yönetmelii Salk Bakanl Hizmet çi Eitim Yönetmelii 102

5 Z. Yüksekbilgili Salk Bakanl Personeli Görevde Yükselme Yönetmelii Salk Bakanl Sicil Amirleri Yönetmelii Salk Bakanl Tefti Kurulu Yönetmelii Salk Bakanl Trafik Hizmetleri Döner Sermaye letme Yönetmelii Salk Bakanlna Bal Eitim Kurumlarn Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarna Dair Yönetmelik Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar le Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkndaki 209 Sayl Kanun Gereince letme, dare Ve Muhasebe lerine Dair Yönetmelik Salk Bakanlna Bal Salk Tesisleri Ve Üniversitelere Ait lgili Birimlerin Birlikte Kullanm Ve birlii Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Seriri Ve Gidai Taharriyat Ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarlar Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik Sözlemeli Salk Personeli Atama ve Nakil Yönetmelii Sözlemeli Salk Personeli Disiplin Kurullar Hakknda Yönetmelik Sürücü Davranlarn Gelitirme Eitimi Yönetmelii Tan ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakknda Yönetmelik Terapötik Afrez Merkezleri Hakknda Resmi Gazetede Yaymlanan Yönetmelik Tbbi Cihaz Yönetmelii Uçucu Maddelerin Zararlarndan nsan Salnn Korunmas Hakknda Yönetmelik Uluslararas Birimler Sistemine Dair Yönetmelik Uygunluk Deerlendirme Kurulular ile Onaylanm Kurululara Dair Yönetmelik Üremeye Yardmc Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmelii Üremeye Yardmc Tedavi Uygulamalar Ve Üremeye Yardmc Tedavi Merkezleri Hakknda Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Vücuda Yerletirilebilir Aktif Tbbi Cihazlar Yönetmelii Yatakl Tedavi Kurumlar letme Yönetmelii Özel salk kurulularnda reklam düzenleyen yönetmelikler Bu yasa ve yönetmelikler içerisinde, Özel Salk Kurulularnn faaliyetlerini düzenleyen temel üç yönetmelik bulunmaktadr. Bunlar; Özel Hastaneler Yönetmelii Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliklerdir. 103

6 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Bu yönetmeliklerin temel gayesi özel salk kurulularnn kurulu ve faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemektir. Özel salk kurulularnn reklam ile ilgili faaliyetlerine yönelik olarak çeitli mevzuatta düzenlemeler bulunmaktadr tarih ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Reklam Kurulu Yönetmelii ne göre Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulmas gereken ilkeleri belirlemek ve Bakanlk kanal ile duyurmak, ticari reklam ve ilânlar, incelemek ve nceleme sonuçlarna göre aykr hareket edenleri cezalandrmak, söz konusu reklam ve ilânlar üç aya kadar tedbiren durdurmak ve/veya durdurmak ve/veya ayn yöntemle düzeltmek ve/veya idari para cezas vermek amacyla kurulmutur. Reklam Kurulu nun tarihinden, tarihine kadar verdii kararlar incelendiinde (bu tarih aralnda numaral olmak üzere 82 toplant yaplmtr), özel salk kurumlarn reklam ile ilgili verdii kararlarn ilk dönemlerde 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun a dayandrld daha sonra ise Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, ve Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelie dayandrld görülmütür. Dolaysyla, uygulamada Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik esas alnmaktadr denilebilir. Özel Hastaneler Yönetmelii nin Bilgilendirme ve Tantm bal altnda bulunan 60. Maddesinde; Özel hastaneler; tbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarna aykr ekilde, insanlar yanltan, yanl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatnda yazl kabul ve tedavi ettii uzmanlk dallarndan baka hastalar kabul ve tedavi ettii intiban uyandran, dier hastaneler aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tantm yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatnda kaytl ismi dnda baka bir isim kullanamazlar. Özel hastaneler tarafndan; sal koruyucu ve gelitirici nitelikteki bilgilendirme ve tantmlar yaplabilir. Bilgilendirme ve tantm faaliyetleri kapsamnda, yanltc, abartl, doruluu bilimsel olarak kantlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açklamalara yer verilemez. Özel hastaneler; hizmet alanlar ve sunaca hizmetler ile açl bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Özel hastaneler tarafndan oluturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü salk bilgisi, alan ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu siteler araclyla hiçbir ekilde tedavi edici salk hizmetine yönelik bilgiler verilemez. nternet sayfalarnda verilen bilginin, son güncelleme tarihi açkça belirtilir. 104

7 Z. Yüksekbilgili Yukarda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakknda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanr. (deiik /25475) denilmektedir. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliin Bilgilendirme ve tantm bal altnda bulunan 29.maddesinde (1) Salk kurulular tarafndan reklam yaplamaz. (2) Salk kurulular tarafndan, tbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarna aykr, insanlar yanltan, yanl yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doruluu bilimsel olarak kantlanmam veya yerleik tbbi metot haline gelmemi uygulamalara dayal tantm yaplamaz ve dier salk kurulular aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunulamaz. (3) Tabelalar ile basl ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kaytl salk kuruluu ismi dnda baka bir isim kullanlamaz. (4) Salk kurulular, sal koruyucu ve gelitirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fkra hükümlerine aykr olmamak kaydyla açl, hizmet alanlar ve sunduu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tantm faaliyetleri kapsamnda yanltc, abartl, doruluu bilimsel olarak kantlanmam bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açklamalara yer verilemez. (5) Salk kurulular tarafndan her türlü yayn mecralarnda yer alan salk bilgileri, konusuna göre yetkili salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu mecralar yoluyla yaplan bilgilendirme ve tantmlar, hastay ilgili salk kuruluuna dorudan veya dolayl biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan salk kurulularnn iletenleri ve mesul müdürleri hakknda ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanr. denilmektedir. Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmeliin Reklam, Tantm ve Bilgilendirme balkl 32.maddesinde ise, Salk kurulular ve çalanlar her ne surette olursa olsun; kurulular, kurulularnn sunduklar hizmet, uyguladklar tan ve tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletiim araçlar, elektronik ortam, görsel-iitsel araçlar, yazl materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile dorudan ve dolayl olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tantm yapamazlar. Bakaca kii, kurum ve kurulularn benzer nitelikteki çalmalarna arac olamazlar. Salk kurulular çalmalarna ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanlar yanltc, panie sevk edici, yanl yönlendirici, benzer nitelikteki kurulular ve çalanlar arasnda rekabete yol açc davranlarda bulunamazlar. Ancak, sadece özel salk kuruluuna bavuran hastalarn kullanmna yönelik olarak, temel olarak sal gelitirici ve koruyucu nitelikte söz konusu salk kuruluunun faaliyet 105

8 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma gösterdii alan ile ilgili salk sorunlar, bu sorunlardan korunma veya salk sorunlarnn kiide meydana getirdii olumsuzluklarn ahsî tedbirler aracl ile giderilmesi veya azaltlmas hakknda bilgiler içeren yazl veya görsel-iitsel eitim materyalleri hazrlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasndan materyalin içerdii bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluu açsndan yazl onay alnmas ve üretilen materyalde bu onayn tarih ve saysna yer vermek zorunludur. Bu tür eitim materyalinde söz konusu salk kuruluu ile ilgili olarak yalnzca kuruluun ismine, adresine ve telefon numarasna yer verilebilir. Bu bilginin dnda materyalde materyali hazrlayan kiinin ad, unvan da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazrlayan kurulu bir baka salk kuruluunun sunduklar hizmet, uyguladklar tan veya tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tantm niteliinde bilgi yer alamaz. denilmektedir. Bu üç yönetmelik incelendiinde, reklam faaliyetleri ile ilgili olarak yasaklanan eylemler aada gösterilmitir; Tablo 1: Yönetmeliklerde reklam faaliyetleri ile ilgili yasaklanan eylemler. Özel Hastaneler Yönetmelii Yasaklanan Eylem Özel hastaneler; tbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarna aykr ekilde, insanlar yanltan, yanl yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatnda yazl kabul ve tedavi ettii uzmanlk dallarndan baka hastalar kabul ve tedavi ettii intiban uyandran, dier hastaneler aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tantm yapamazlar. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular tarafndan reklam yaplamaz. Salk kurulular tarafndan, tbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarna aykr, insanlar yanltan, yanl yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doruluu bilimsel olarak kantlanmam veya yerleik tbbi metot haline gelmemi uygulamalara dayal tantm yaplamaz ve dier salk kurulular aleyhine haksz rekabet yaratan davranlarda bulunulamaz. Salk kurulular tarafndan her türlü yayn mecralarnda yer alan salk bilgileri, konusuna 106 Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular ve çalanlar her ne surette olursa olsun; kurulular, kurulularnn sunduklar hizmet, uyguladklar tan ve tedavi yöntemleri ya da kullandklar her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletiim araçlar, elektronik ortam, görseliitsel araçlar, yazl materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile dorudan ve dolayl olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tantm yapamazlar. Bakaca kii, kurum ve kurulularn benzer nitelikteki çalmalarna arac olamazlar. Salk kurulular çalmalarna ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi;

9 göre yetkili salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Bu mecralar yoluyla yaplan bilgilendirme ve tantmlar, hastay ilgili salk kuruluuna dorudan veya dolayl biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. insanlar yanltc, panie sevk edici, yanl yönlendirici, benzer nitelikteki kurulular ve çalanlar arasnda rekabete yol açc davranlarda bulunamazlar. Z. Yüksekbilgili Bu üç yönetmelik incelendiinde, reklam faaliyetleri ile ilgili olarak izin verilen ekil aadaki tabloda gösterilmitir. Tablo 2: Yönetmeliklerde reklam faaliyetleri ile ilgili izin verilen ekil. Özel Hastaneler Yönetmelii zin Verilen ekil Özel hastaneler tarafndan; sal koruyucu ve gelitirici nitelikteki bilgilendirme ve tantmlar yaplabilir. Özel hastaneler; hizmet alanlar ve sunaca hizmetler ile açl bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Özel hastaneler tarafndan oluturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü salk bilgisi, alan ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip salk meslek mensuplar tarafndan verilmek zorundadr. Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik Salk kurulular, sal koruyucu ve gelitirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fkra hükümlerine aykr olmamak kaydyla açl, hizmet alanlar ve sunduu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. 107 Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik sadece özel salk kuruluuna bavuran hastalarn kullanmna yönelik olarak, temel olarak sal gelitirici ve koruyucu nitelikte söz konusu salk kuruluunun faaliyet gösterdii alan ile ilgili salk sorunlar, bu sorunlardan korunma veya salk sorunlarnn kiide meydana getirdii olumsuzluklarn ahsî tedbirler aracl ile giderilmesi veya azaltlmas hakknda bilgiler içeren yazl veya görsel-iitsel eitim materyalleri hazrlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasndan materyalin içerdii bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluu açsndan yazl onay alnmas ve üretilen materyalde bu onayn tarih

10 Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Sonuç ve saysna yer vermek zorunludur. Bu tür eitim materyalinde söz konusu salk kuruluu ile ilgili olarak yalnzca kuruluun ismine, adresine ve telefon numarasna yer verilebilir. Türkiye de özel salk kurulularnn reklam yapmalarna yönelik olarak çeitli mevzuatta düzenlemeler bulunmaktadr. Uygulamada ise Özel Hastaneler Yönetmelii, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik, Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan Özel Salk Kurulular Hakknda Yönetmelik esas alnmaktadr. Bu yönetmelikler esas alnarak, çeitli cezalar Tabip Odalar, Sanayi Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Reklam Kurulu tarafndan verilmektedir. Özel salk kurulularnn reklam yapmalarna ilikin çerçeve her üç yönetmelikte de ayr ayr belirtilmi, ama bu üç yönetmeliin her birinde yasaklanan eylem ve izin verilen ekil farkl olarak tanmlanmtr. Ksaca, yönetmelikler arasnda yasaklanan eylem ve izin verilen ekil (suçun tanmn oluturmaktadr) yönünden farkllklarn olmas, gerek bu iletmelerde çalan pazarlamaclar gerekse faaliyetleri denetleyen kurumlar karar vermede zora sokmaktadr. Kaynaklar slamolu, A.H., (2006). Hizmet Pazarlamas, syf.6, Beta Basm Yaym Datm A.., stanbul Kotler, P., (2000). Kotler ve Pazarlama, syf.150, Sistem Yaynclk, stanbul Meral, P.S., (2006). Kurumsal Reklam Kavram ve Bankaclk Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri, II.Ulusal Halkla likiler Sempozyumu, syf , Kocaeli Öztürk, S.E., (2010). Hizmet Pazarlamas, syf.24, Ekin Basm Yaym Datm, stanbul Yüksekbilgili, Z., (2009). Pazarlama Temelleri, syf.19, Kainat Kitaplar, stanbul 108

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI. Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi.

SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI. Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi. SAĞLIKTA REKABET!!! SAĞLIK BAKANLIĞININ REKABET POLİTİKASI Dr. Mehmet Demir Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikalar Kurulu Üyesi Nisan 2015 Ankara Türkiye Sağlık Sektörü 2013 84.390 milyar TL Toplam sağlık

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN

TAŞMAN & ŞANVER BÜLTEN TAŞMAN & ŞANVER PERŞEMBEPAZARI CADDESİ NO: 1 K: 5/402-404 KARAKÖY, 34420 İSTANBUL TEL: (0212) 292 1926 FAX: (0212) 292 1931 inbox@tslaw.org BÜLTEN 15.02.2008 tarihli Resmi Gazete de 26788 sayılı Ayakta

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR?

TAM GÜN YASA TASARISI HEK MLERE NE GET R YOR? TAM GÜN YASA TASARISI HEKMLERE NE GETRYOR? 2 TAM GÜN YASA TASARISI Tam Gün Yasa Tasars Hekimlere Ne Getiriyor? Birinci Bask, Austos 2009, Ankara Türk Tabipleri Birlii Yaynlar TÜRK TABPLER BRL MERKEZ KONSEY

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Amaç ve Kapsam Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Madde 1 Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basnc 0,5

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar

KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU. BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Kanun No: 4688 Kabul Tarihi : 25.6.2001 KAMU GÖREVLLER SENDKALARI KANUNU BRNC KISIM Amaç, Kapsam ve Tan%mlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amac, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii

Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii Salk Bakanlndan: 13 mart 2002 tarihli 24694 sayl resmi gazetede yaynlanmtr. Tbbi Cihaz Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; insan salnda dorudan

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES

T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES T.C. ÇANKIRI KARATEKN ÜNVERSTES ORMAN FAKÜLTES STAJ YÖNERGES Amaç ve Genel Esaslar Madde 1- Bu yönerge; Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi örencilerinin, eitim ve öretim süreleri boyunca teorik

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER?

2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M ÜCRETLER? Bu içerik?dari ve Mali??ler Daire Ba?kanl??? sitesinde yay?nland? (http://muhasebe.maltepe.edu.tr) Ana sayfa > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF 2015-2016 E??T?M - Ö?RET?M YILI L?SANSÜSTÜ E??T?M

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı