stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi"

Transkript

1 I Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi Uluslararas Ticari Akitlerin Haz rlanmas ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar 3. Bas

2 II Yay n No :1581 Hukuk Dizisi : Bas Ekim stanbul 2. Bas Nisan stanbul 3. Bas Haziran stanbul ISBN Copyright Kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. V ize/kirklarel Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ 1. Kitab m z n 2. Bas s n n yap ld 2002 y l ndan bu yana, gerek ülkemizde, gerekse dünyada hukuk plan nda ciddi de ifliklikler olmufltur. Ayr ca, Türkiye, 2002 tarihinden bu yana uluslararas ticari ve ekonomik uyuflmazl klar n çözümüne iliflkin pek çok ikili ve çok tarafl anlaflmaya taraf olmufltur. Elinizdeki yeni bas da, gerek Türkiye de ve gerekse dünya genelinde 2002 den sonraki dönemde ortaya ç kan hukuki de iflikliklere yer verilmifltir. 2. Günümüzde, uluslararas ticarî ve ekonomik iliflkilerdeki art fla paralel olarak, bu iliflkilerden do an uluslararas karakterli uyuflmazl klar da ayn oranda artm flt r. Bugün uluslararas karakterli uyuflmazl klara bakacak beynelmilel yetki ile donat lm fl bir mahkeme mevcut de ildir. Bu tür uyuflmazl klar da milli mahkemelerde ve taraflar n anlaflmas ile tahkim mahkemelerinde çözümlenmektedir. Mahallî uyuflmazl klara nispetle uluslararas karakterli uyuflmazl klar n çözümünde karfl lafl lan güçlükler, -davalar n yabanc unsur içermesi sebebiyle- çok daha fazlad r. Yine, bu uyuflmazl klar n maliyeti di erlerine göre çok daha yüksektir. Ayr ca, ço u kez taraflar n veya dava konusu fleyin farkl ülkelerde bulunmas ndan kaynaklanan tebligat ve delillerin teminindeki güçlükler sebebiyle bu davalar ciddi biçimde uzamaktad r. 3. Bugün millî mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde davalar n uzamas, uluslararas ticaret camias nda ciddî bir yak nma sebebidir. Klasik ihtilaf çözme usulü olan mahkeme ve tahkim usulünde davalar n uzamas ve maliyetlerin yüksek olmas, ihtilafa takaddüm eden safhada -ileride ihtilaf n ç kmas n önleyici nitelikteki- hukuki tedbirleri ve ihtilaflar n sulhane çözümünü hedef alan uzlaflt rma tekniklerini önemli hale getirmifltir. Bu itibarla Kitab m z n birinci bölümünde ihtilafa takaddüm eden safhada, yani akitlerin müzakere ve tasarlanma safhas nda potansiyel (muhtemel) ihtilaflar önleme teknikleri üzerinde durulmufltur. Gerçekten de; ço u kez ihtilaflar n tohumlar mukavelelerin muzakere ve tasarlanmas safhas nda at lmaktad r. Hukukçular n, sözleflmelerin müzakere ve yaz m safhas nda dikkate alacaklar baz ilkeler, potansiyel ihtilaflar asgariye indirebilir. En etkin ve en ucuz ihtilaf çözme tekni inin, henüz ihtilaflar ortaya ç kmadan önlenmesi oldu u söylenebilir. 4. Uluslararas ticari ve ekonomik sözleflmelerin do as gere i, -ne türden sözleflmeler yap l rsa yap ls n- çok defa uyuflmazl klar kaç n lmaz olur. Uyuflmazl klar n çözüm merciinin milli mahkemeler veya tahkim olmas na göre özel sorunlar ortaya ç kar. Hukukçular, milli mahkemelerde aç lan davalarda; hususen tebligat, mahkemenin yerel ve

4 IV uluslararas yetkisi, davac n n yabanc olmas sebebiyle yat rmas gereken teminat(cautio Judicatum Solvi), yabanc ülkelerde bulunan delillerin toplanmas ve de erlendirilmesi, karar yabanc mahkemeden al nm fl ise bunun ülkede icras konular nda çözümü güç özel sorunlarla karfl lafl rlar. Elinizdeki Kitap, bu alanda hukukçulara yard mc olmay hedeflemektedir. 5. Bugün, klasik ihtilaf çözme usulü olan ulusal yarg ve tahkimde davalar n uzamas ve maliyetlerin yüksekli i, ifl dünyas n bar flc l ihtilaf çözme teknikleri ne yöneltmifltir. Bugün, özellikle MTO, uluslararas ticari ve ekonomik uyuflmazl klar n bar flc l ihtilaf çözme teknikleri ile hallini düzenleyen bir dizi kurallar gelifltirmifl, bu usulü kurumsallaflt rm flt r. leriki y llarda, pek çok uluslararas karakterli ihtilaf n bu yolla çözümlenece ini tahmin edebiliriz. Kitab m zda, bu ça dafl ihtilaf çözme teknikleri de incelenmifl ve Türk Hukukçular n n dikkatine sunulmufltur. 6. Kitab n muhtevas n oluflturan konular n kaleme al nmas nda, esas itibariyle, Türk Hukukundan hareket edilmifltir. Di er bir ifade ile Kitapta, uluslararas ticari uyuflmazl klar n birinci planda Türk Hukukundaki çözüm yollar üzerinde durulmufltur. Bu itibarla Kitab n, Türk Hukuku çerçevesinde uluslararas karakterli ticari ve ekonomik uyuflmazl klar n çözümü ifli ile meflgul olanlara yard mc olaca n ümit etmekteyim. Kitab - m z n bu bas s n gerçeklefltiren BETA yay nlar n n de erli sahip ve mensuplar na, özellikle kitab bas ya haz rlayan Berrin Do rul a derin teflekkürlerimi sunar m. stanbul, 05 May s 2005 Prof. Dr. Cemal fianli

5 V Ç NDEK LER KISALTMALAR...XIII G R fi...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN SÖZLEfiMELER N HAZIRLANMASI SAFHASINDA ( htilaflara Tekaddüm Eden Safhada) ÖNLENMES I- GENEL OLARAK ULUSLARARASI T CARÎ SÖZLEfiMELER VE HUKUKÎ REJ M...3 II- ULUSLARARASI T CARÎ SÖZLEfiMELER N HAZIRLANMASI SIRASINDA MUHTEMEL (Potansiyel) UYUfiMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMES (Önlenmesi)...9 A- SÖZLEfiME SIRASINDA MUHTEMEL UYUfiMAZLIKLARI ÇÖZME (Önleme) LKELER ) Sözleflme S ras nda Taraflar, Sözleflme Yapma Ehliyeti ne Sahip Olmal d r ) Yaz l ve lgili Hukuka Göre Geçerli Bir Sözleflme Yap lmal d r ) Akreditif Sözleflmesi D fl nda, Taraflar Aras ndaki Tekmil liflkileri Düzenleyen Müstakil Bir Sözleflme Yap lmal d r ) Sözleflme, Sözleflme Konusu Mal n Gözetimi le lgili Objektif Bir Düzenleme çermelidir ) Sözleflme, Akdin Objektif ve Subjektif Bak mdan Esasl Unsurlar n Tafl mal d r ) Sözleflme Fikrî ve S naî Haklar n Devir ve ktisab na liflkin Hükümler çermelidir...35

6 VI 7) Sözleflme Hard Ship Klozlar (Mücbir Sebeb ve Beklenmeyen Hal Klozlar ) çermelidir ) Sözleflme Bir Hukuk Seçimi çermelidir ) Sözleflme, htilaf Vukuunda Baflvurulacak Yarg Merciini Belirtmelidir...55 B- ULUSLARARASI T CARÎ SÖZLEfiMELERDEN DO AN L SAN VE YORUM SORUNLARI VE BUNLARIN SÖZLEfiME SAFHASINDA ÖNLENMES...55 kinci Bölüm ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN HT LAFIN VUKUUNDAN SONRA HUKUKSAL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ I- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN M LL MAHKEMELER ARACILI I LE ÇÖZÜMÜ...68 A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLAR VE M LL MAHKEMELER...68 B- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN TARAFLARIN SEÇT M LL MAHKEMELERDE GÖRÜLMES ) Yetki fiart veya Sözleflmeleri...70 a) Genel Olarak...70 b) Sözleflmelerin Tasarlanmas S ras nda Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi ) Türk Mahkemelerinin Seçilmesi...72 a) Türk Mahkemelerinin Seçimini Öngören Anlaflmalar n Geçerlilik fiartlar...73 b) Yetki fiart veya Anlaflmas ile Türk Mahkemelerinin Yetkili K l nmas n n Hukukî Sonuçlar ) Yabanc Mahkemelerin Seçilmesi...82 a) Yabanc Mahkemelerin Seçimini Öngören Anlaflmalar n Geçerlilik fiartlar...84 b) Yetki fiart veya Anlaflmas ile Yabanc Mahkemelerin Yetkili K l nmas n n Hukukî Sonuçlar...88 c) Yabanc Mahkemeler Lehine Yap lm fl Yetki Anlaflmalar na Ra men Davalar n Türk Mahkemelerinde Görülmesi...99

7 VII C- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN TARAFLARIN DO RUDAN BAfiVURDU U M LL MAHKEMELERDE GÖRÜLMES ) Uluslararas Ticarî Uyuflmazl klar n Çözümünde Do rudan Milli Mahkemelere Baflvurulmas ) Uluslararas Ticarî Uyuflmazl klar n Çözümünde Do rudan Türk Mahkemelerine Baflvurulmas a) Türk Mahkemelerinin Yarg Yetkisi ve Bu Yetkinin stisnalar b) Türk Mahkemelerinin Uluslararas Yetkisi aa) Daval n n kametgah Mahkemesi bb) Sözleflmenin ifa veya n ikat (Kurulma) Yeri Mahkemesi cc) Türkiye de kametgah Bulunmayan Daval n n Türkiye deki Mal veya Alacaklar n n, htilafl fieyin veya Teminat n Bulundu u Mahal Mahkemesi dd) htiyati Haciz Karar Veren Mahal Mahkemesi ee) Vekalet Ücretinden Do an Davalarda veya Karfl l k Davalarda, Esas Davan n Görüldü ü Mahal Mahkemesi ff) flas Davalar nda Yetki gg) Yetki tiraz na U ramayan Türkiye deki Herhangi Bir Mahal Mahkemesi hh) Fikrî ve S naî Haklardan Do an Uyuflmazl klarda Yetkili Mahkemeler D- TÜRK MAHKEMELER NDE GÖRÜLMEKTE OLAN ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARLA LG L ÖZEL DURUMLAR (Teminat, Derdestlik, Bekletici Mesele, Delillerin Toplanmas ve De erlendirilmesi, Tebligat, htiyati Tedbirler) ) Yabanc lar n veya Türkiye de kametgah Olmayanlar n Teminat yat rma Mükellefiyeti ) Uluslararas Derdestlik ve Bekletici Mesele a) Uluslararas Derdestlik b) Bekletici Mesele (Mesele-i Müstehire) ) Deliller, Toplanmas ve De erlendirilmesi a) Deliller ve spat Konular nda Lex Fori nin Uygulanmas...144

8 VIII b) Delillerin spat Hukuku Bak m ndan Tabi Oldu u fiekil c) Delillerin Toplanmas ve stinabe Usulü ) Tebligat ) htiyati Tedbirler ) Uluslararas Ticarî Uyuflmazl klarla lgili Yabanc Mahkeme Kararlar n n Türk Mahkemelerinde Tenfizi ( cras ) a) Türk Hukukunda Tan ma ve Tenfiz aa) Görevli ve Yetkili Mahkeme bb) Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri cc) Harçlar dd) Tenfiz fiartlar (i) Türkiye ile Karar n Verildi i Ülke Aras nda Karfl l kl l k Bulunmal d r (MÖHUK m. 38/a) (ii) Karar, Türk Mahkemelerinin Münhas r Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmifl Olmamal d r (MÖHUK. m. 38/b) (iii) Karar Türk Kamu Düzenine Aç kça Ayk r Olmamal d r (MÖHUK. m. 38/c) (iiii) Karar, Daval n n Savunma Haklar na Riayet Edilerek Verilmifl Olmal d r (MÖHUK. m. 38/d) (iiiii) Karar, Türk Vatandafllar n n Kifli Halleri le lgili se Türk Kanunlar htilaf Kurallar n n Yetkili K ld Maddî Hukuk Uygulanarak Verilmifl Olmal d r (MÖHUK. m. 38/e) b) Dava Masraflar na liflkin Yabanc Mahkeme Kararlar n n Tenfizi c) Tenfiz Edilen Yabanc Karar n Yerine Getirilmesi d) Yabanc Mahkeme Kararlar n n Tenfizinde Zamanafl m II- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN TAHK M YOLU LE ÇÖZÜMÜ A- GENEL OLARAK ULUSLARARASI T CARÎ TAHK M B- ULUSLARARASI T CARÎ TAHK M N TANIMI VE HUKUKÎ REJ M C- TÜRK YE DE ULUSLARARASI T CARÎ TAHK M ) Yat r m Uyuflmazl klar ile ilgili Uluslararas Tahkim ) 4686 Say l Milletleraras Tahkim Kanununa Göre Uluslararas Tahkim...235

9 IX a) Kanunun Amaç, Konu, Yer ve Zaman tibariyle Uygulanmas b) Tahkimde Görevli/Yetkili Mahkeme ve Yerel Mahkemelerin Tahkime Müdahalesi c) Tahkim fiart veya Sözleflmesinin Geçerlilik fiartlar ve Hükümleri d) Tahkim Mahkemesinin Teflkili ve Yetkisi e) Tahkim Yarg lamas (Tahkim Usul ve Esas na Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi, Tahkim Yerinin Belirlenmesi, Davan n Aç ld Tarih, Dava ve Cevap Layihalar n n Sunulmas, Görev Belgesi (Term of Reference)nin Düzenlenmesi, Tahkim Lisan, Delillerin Toplanmas, Karar n fiekli ve Süresi) D- YAPISAL OLARAK ULUSLARARASI TAHK M (Ad Hoc ve Kurumsal Tahkim) ) Ad Hoc (Ar zî) Tahkim ) Kurumsal Tahkim (Daimî Hakem Mahkemeleri) a) Yat r m htilaflar n n Halline Dair Uluslararas Merkez (International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ICSID) b) MTO Tahkim Mahkemesi (ICC Arbitration Court) c) Londra Uluslararas Tahkim Mahkemesi (London Court of International Arbitration/LCIA) d) Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odas Uluslararas Tahkim Mahkemesi (The International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federati on/icac) e) Avusturya Federal Ekonomi Odas Uluslararas Tahkim Merkezi (International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber Vienna International Arbitral Centre/VIAC) f) Stockholm Ticaret Odas Tahkim Enstitüsü (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce/SCC Institute) g) Amerika Tahkim Odas (The American Arbitration Association/AAA) h) Hububat ve Yem Ticaret Birli i Tahkim Mahkemesi (The Grain and Feed Trade Assocation Arbitration Tribunal/GAFTA Arbitration Tribunal) ) S v ve Hayvansal Ya ve Tohum Birlikleri Federasyonu Tahkim Mahkemesi (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Arbitration Tribunal/FOSFA Arbitration Tribunal) i) Rafine fieker Birli i Tahkim Mahkemesi (The Refined Sugar Association Arbitration Tribunal)...278

10 X E) ULUSLARARASI T CARÎ HAKEM KARARLARININ TÜRK YE DE TENF Z ) Genel Olarak Yabanc Hakem Kararlar n n Türkiye de Tenfizi ) New York Anlaflmas na Göre Yabanc Hakem Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi a) New York Anlaflmas n n Zaman, Konu ve Ülke tibariyle Uygulama Alan b) New York Anlaflmas na Göre Tan ma ve Tenfiz Davalar nda Usul c) New York Anlaflmas na Göre Tan ma fiartlar d) New York Anlaflmas na Göre Tenfiz fiartlar aa) Taraflar aras nda geçerli bir tahkim anlaflmas bulunmal d r (m. V/I-a) bb) Karar, Daval n n Savunma Haklar na Riayet Edilerek Verilmifl Olmal d r (m. V/1-b) cc) Karar, Hakemlerin Yetkileri çinde Verilmifl Olmal d r (m. V/1-c) dd) Hakem Mahkemesinin Teflkili veya Tahkim Prosedürü Taraflar Aras ndaki Anlaflma Hükümlerine -Anlaflmada Hüküm Yoksa- Tahkim Prosedürünün Cereyan Etti i Ülke Hukukuna Uygun Olmal d r (m. V/1-d) ee) Karar, Taraflar çin Ba lay c (Binding) Olmal veya Verildi i Ülke Hukukuna ya da Tahkimin Tabi Oldu u Ülke Hukukuna Göre ptal Edilmemifl Yahut cras Ask ya Al nmam fl Olmal d r (m. V/1-e) ff) Karar, Tenfiz Devleti Hukukuna Göre Tahkim Yolu ile Çözümü Mümkün bir Uyuflmazl a liflkin Olmal d r (m. V/2-a) gg) Karar, Tenfiz Devleti Hukukunun Kamu Düzenine Ayk r Olmamal d r (m. V/2-b) ) 2675 Say l Kanuna Göre Yabanc Hakem Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi ) New York Anlaflmas na ve 2675 Say l Kanuna Göre Tenfiz Dilekçesi ve Ekleri ) Tahkime Konu Uluslararas Ticarî Uyuflmazl klar Hakk nda Türk Mahkemelerinin Tedbir Kararlar Verme Yetkisi...362

11 III- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN DO RUDAN MÜZAKERELER, UZLAfiTIRMA, TEKN K B L RK fi L K (HAKEM B L RK fi L K), ÖN HAKEML K, ÜÇÜNCÜ K fi N N SÖZLEfiMEYE MÜDAHALES VE ALTERNAT F HT LAF ÇÖZME TEKN KLER (ADR) LE ÇÖZÜMÜ A- UYUfiMAZLIKLARIN MÜZAKERELER YOLU LE ÇÖZÜMÜ B- UYUfiMAZLIKLARIN UZLAfiTIRMA YOLU LE ÇÖZÜMÜ ) ICC Uzlaflt rma Kurallar ) UNCITRAL Uzlaflt rma Kurallar ) ICSID Uzlaflt rma Kurallar ) FIDIC Uzlaflt rma Kurallar C- UYUfiMAZLIKLARIN TEKN K B L RK fi L R (Technical Expertise-Hakem-Bilirkiflilik) YOLU LE ÇÖZÜMÜ D- UYUfiMAZLIKLARIN ÜÇÜNCÜ K fi LER N SÖZLEfiMELERE MÜDAHALES YOLU LE ÇÖZÜMÜ (Akitlerin Tarafs z Üçüncü Kiflilerce Yorumlanmas, Doldurulmas ve Uyarlanmas ) E- UYUfiMAZLIKLARIN ÖN HAKEML K (Pre Arbitral Referee Procedure) YOLU LE ÇÖZÜMÜ F- UYUfiMAZLIKLARIN ALTERNAT F HT LAF ÇÖZME USULLER (ADR/ Alternative Dispute Resolutions) LE ÇÖZÜMÜ IV- ULUSLARARASI T CARÎ UYUfiMAZLIKLARIN D PLOMAT K YOLLA ÇÖZÜMÜ V- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDAN DO AN UYUfiMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI A- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ICSID ANLAfiMASI B- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI LE LG L K L ANLAfiMALAR VE TAHK M EKLER M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN M LLETLERARASI TAHK M KANUNU XI

12 XII 3. KAMU H ZMETLER LE LG L MT YAZ fiartlafima VE SÖZLEfiMELER NDEN DO AN UYUfiMAZLIKLARDA TAHK M YOLUNA BAfiVURULMASI HAL NDE UYULMASI GEREKEN LKELERE DA R KANUN DEVLETLER VE D ER DEVLETLER N VATANDAfiLARI ARASINDAK YATIRIM UYUfiMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMES HAKKINDAK KONVANS YON - ICSID M LLETLERARASI T CARÎ HAKEML K KONUSUNDAK 21 N SAN 1961 TAR H NL AVRUPA (CENEVRE) SÖZLEfiMES YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE CRASI HAKKINDAK 10 HAZ RAN 1958 TAR HL NEW-YORK SÖZLEfiMES M LLETLERARASI T CARET ODASI TAHK M KURALLARI HT LAFLARIN DOSTANE HALL ( DH) KURALLARI B BL YOGRAFYA...537

13 XIII KISALTMALAR AB : Avrupa Birli i ABD : Amerika Birleflik Devletleri ADR : Alternative Dispute Resolution agm : Ad Geçen Makale age : Ad Geçen Eser AJCL : American Journal of Comparative Law AJIL : American Journal of International Law American University JILP : American University Journal of International Law and Policy Ankara BD : Ankara Barosu Dergisi Arb. Int. : Arbitration International AT : Avrupa Toplulu u BAT DER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BK : Borçlar Kanunu Bkz. : Bak n z BLS : Business Law Review Boston University LR : Boston University Law Review BYIL : British Yearbook of International Law C. : Cilt CJTL : Colombia Journal of Transnational Law DHH : Devletler Hususi Hukuku E. : Esas EC : European Community EfiHK : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem fiirketlerle Sigorta fiirketleri Hakk nda Kanun-u Muvakkat FILJ : Forign Inwestment Law Journal Georgia JICL : Georgia Journal of International and Comparative Law

14 XIV HGK : Hukuk Genel Kurulu HILJ : Harvard International Law Journal HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu IBL : International Business Lawyer ICC : International Chamber of Commerce ICLQ : International and Camparative Law Quarterly ICLR. : International Construction Law Review ILM. : International Legal Materials Int. Lawyer : International Lawyer ITLJ : International Trade Law Journal BD : stanbul Barosu Dergisi HFM : stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas K : cra flas Kanunu K. : Karar KHK : Kanun Hükmünde Kararname m. : Madde MHB. : Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni MK. : Medeni Kanun MÖH : Milletleraras Özel Hukuk MÖHUK : Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun New York University JILP : New York University Journal of International Law and Politics Northwestern JILB : Northwestern Journal of International Law and Business Not. K. : Noterlik Kanunu PCA : Permanent Court of Arbitration p. : Page Rec. des Cours : Recueil des Cours de l Academie de Droit International RG. : Resmî Gazete RKD : Resmî Kararlar Dergisi S. : Say Sh. : Sayfa T. : Tarih Texas ILJ : Texas International Law Journal The Ohio SJDR : The Ohio State Journal of Dispute Resolution TTK : Türk Ticaret Kanunu UN : United Nations V. : Volume vd. : Ve devam YBCA : Yearbook Commercial Arbitration YKD. : Yarg tay Kararlar Dergisi

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 4. Bası ii

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Prof. Dr. CEMAL ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 6. BASI İstanbul

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL

Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579. 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL I Aykut AYDO AN M LLETLERARASI TAHK M KANUNU KAPSAMINDA CEREYAN EDEN TAHK M USULÜ II Yay n No : 1369 Hukuk Dizisi : 579 1. Bas - Temmuz 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 250 - X 5846 say l ve 2936 say l Fikir

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1571 Hukuk Dizisi : 700. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT I ÇOK TARAFLI ANLAfiMALAR Aile ve fiahs n Hukukuna liflkin Anlaflmalar Miras Hukukuna liflkin Anlaflmalar Yarg Ba fl kl, Diplomatik liflkiler ve Konsolosluklara

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s

Akid D fl Borç liflkileri Uygulanacak Hukuk Avrupa Birli i Bünyesinde Haz rlanan Roma II Tüzük Çal flmalar MÖHUK Tasar s I Günseli ÖZTEK N GELGEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi AK T DIfiI BORÇ L fik LER NE UYGULANACAK HUKUK HAKKINDAK AVRUPA B RL DÜZENLEMES Akid D fl

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES Yrd. Doç. Dr. Pınar Baklacı Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Uluslararası liflkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Ö retim Üyesi ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI. GEN filet LM fi 8. BASKI

Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI. GEN filet LM fi 8. BASKI I Av. ABDULLAH ÇET N O UZO LU Av. ÖZKAN O UZO LU AÇIKLAMALI ÇT HATLI BONO VE ÇEK SORUNLARI GEN filet LM fi 8. BASKI II Yay n No : 1344 Hukuk Dizisi : 567 8. Bas - May s 2003 - STANBUL ISBN 975-295 - 225-9

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan

MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan I Doç. Dr. Nuray EKfi MÜ Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan YABANCI GEM LER N HT YAT HACZ II Yay n No : 960 Hukuk Dizisi : 377 1. Bas - fiubat 2000 - STANBUL 2. Bas - Aral k 2004

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR I B&M P rof. Dr. ERDENER YURTCAN Yargıtay Kararlarının Işığında KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR Ocak 2008 II Yay n No : 1883 Hukuk Dizisi : 863 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-780 - 0 Copyright

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NDA TAHKİM (6100 Sayılı HMK md. 407-444) Beta Yayın No : 2921 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

YAfiAR fiah N ANIL Kartal Emekli Hakimi K RA

YAfiAR fiah N ANIL Kartal Emekli Hakimi K RA I YAfiAR fiah N ANIL Kartal Emekli Hakimi K RA TAHL YE DAVALARI Yay n No : 1779 letiflim : 803 1. Bask - Temmuz 2007- STANBUL ISBN 978-975 - 295-673- 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ önsöz...vii İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ I. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE DAVA HAKKI...1 II. DAVA ŞARTLARI... 7 A. Genel Olarak...

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi

stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi I Yard. Doç. Dr. Yeflim M. Atamer stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Uluslararas Sat m Sözleflmelerine liflkin Birleflmifl Milletler Antlaflmas (CISG) Uyar nca Sat c n n Yükümlülükleri

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Doç.Dr. Mehmet HELVACI stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi BORÇLAR VE T CARET KANUNU BAKIMINDAN PARA BORÇLARINDA FA Z KAVRAMI II Yay n No : 947 Hukuk Dizisi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı