Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri"

Transkript

1 T.C. ULUDAG ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Ci lt: 19, Sayı: 1, 201 O s Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri ismail SAGLAM Dr., U.Ü. ilahiyat Fakültesi Özet Din görevlilerinin gerekli fnnasyna sahip lmala n, nlann işini klaylaştınrken, muhatap kitleyi de memnun etmektedir. Şüphesiz imamlık bir çk fnnasynu elde etmeyi gerektirmektedir ve bunlann önemlilerinden birisi de mesleki frmasyndur. Biz Fransa'da din hizmeti veren imamlann, cemaat tarafından mesleki frmasyn açısından nasıl değerlendirildiğini, anket tekniğiyle gerçekleştirilen bu çalışmada tespit etmeye çalıştık. Abstract Evaluatins f Turks in France n imam and preachers' prfessinal cmpetences While the cmpetence f prayer leaders facilitate their respective wrk n ne hand, it satisfies the addressees n the ther hand. Withut dubt, pra.yer leadership requires having many prficiencies and ne f thse that are imprtant is prfessinal cmpetence. In this study, we explre hw the attendants t the prayers evaluate their imam and preachers perjnning religius servicesin France, in terms fprfessinal cmpetences. Anahtar Kelimeler: İmamlık frmasynu, Fransa'daki Türkler, Din görevlisi, Yurtdışı din görevliliği, Fransa'da imamlık, Fransa'da Müslümanlar, Avrupa Müslümanları.

2 Key Wrds: Prayer leadcrship prficicncy, Turks in France, Imam and preacher, Religius services abrad, Prayer Icadership in France, Muslimsin France, Eurpean Muslims. 1. Giriş Vaktiyle işçi larak göç eden Türkler 1, birçk Avrupa ülkesinde lduğu gibi Fransa'da da artık yerleşik bir unsur larak varlıklarını sürdürmektedirler. İş bulup para kazanmak için Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşlarımız, zamanla bulundukları ülkede yerleşmek durumunda kaldılar. Birçk ssy-kültürel prblemle karşılaşan bu vatandaşlarımızın önemli prblemlerinden biri de, gerekli din hizmetini almakta karşılaştıkları güçlüklerdir. Türklerin kendi aralarında kurdukları çeşitli dernekler ve daha snra DİTİB vasıtasıyla T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz knusu vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde gerekli din hizmetini almaları için çeşitli imkanlar sağlama gayreti içine girmiştir. Bu gayretlerden birisi de, açılan camilerde hizmet verecek nitelikli din görevlilerinin2 temini ve istihdamıdır. Fransa'da dini hizmet gayesi güden ve Türklerin kurduğu dernek sayısının 2003 yılı itibariyle 209 lduğu kaydedilirken3, 2007 yılı Araştırmada kullanılan farklılık "Türk" kavramından, herhangi bir etnik veya mezhebi gözetmeksizin Türkiye kökenli lup Fransa'da yaşayan ve Türkçe k kastedilmektedir. Nitekim araştırmada da Türkçe dili kullanıl nuşan kişiler mıştır. Bu gün Türkiye'de, halka din hizmetini dğrudan sunan; müezzin-kayyım, imam-hatip, vaiz, din hizmetleri uzmanı, müftü gibi unvaniara sahip Diyanet persneline, din görevlisi denmektedir. Bu unvaniara sahip kişilerin görevleri ve sahip lmaları gereken yeterlikler hakkında geniş bilgi için bkz. Yılmaz, Hüseyin, Camiierin Eğitim Fnksiynu, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005, s Daha önceki dönemlerde ise bu hizmetleri yapanlar, "hademe-i hayrat (hayır işleri görevlileri)", larak isimlendirilmekteydi. Araştırmamızda ise Fransa'da Türklerin açtığı camilerele din hizmetinele görevli kişiler kastedilmekteclir. İster DİTİB'e bağlı camilercle, isterse diğer derneklerin camilerinde lsun, fiilen görev yapan ve beklenen hizmetleri vermek durumunda lan din görevlilerinin mesleki yeterlikleri araştırmaya knu edinilmiştir. DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan elin görevlileri, Türkiye'de Diyanet teşkilatında görevli persnel arasından belli esaslara göre seçilmiş (bkz. /www.diyanetpersneli.cm/ haber /2916/ yurtdisi-clin-grevlisi-sinavve-mulakat-cluyurusu-haberi.htm " ") kişilerdir. Diğer kuruluşlara bağlı camilerdeki din görevliler ise genellikle rta veya yüksek dini tahsile sahip ve cami idaresiyle varılan anlaşma snucu özel arz-talep çerçevesinde istihdam eelilen kişilerelir. Bu derneklerin %58'inin DİTİB'e ve %28'inin Milli Görüşe ve geriye kalan % 14'luk ranın da diğer görüşlere mensup kişilere ait lduğu bildirilmektedir. Bkz. Akgönül, Samim, "Din Çk Bağımlılık ve Kimlik Krkusu Ekseninde 276

3 snunda çğu cami derneği lmak üzere bu rakamın 330'a ulaştığı rapr edilmiştir yılı snu itibariyle elde ettiğimiz bilgilere göre, DİTİB'e bağlı ve ı ı tanesinde kadrlu din görevlisi bulunmak üzere tplam 2 ı 4 ve Milli Görüşe bağlı 56 cami mevcuttur 5. Fransa'da Türklerin dernekleşmesinde DİTİB'in payının %47-58 arasında lduğu hatırlanırsa6, Türklere ait tplam cami sayısının yaklaşık 350 civarında lduğu tahmin edilebilir 7. Resmi rakamlara göre Fransa'da yaşayan Türk sayısının ıs ve cami sayısının yaklaşık 350 civarında lması, gerçekle ş- Fransa Türkleri", Entegrasyn Ötesinde Türkiye'den Fransa'ya Göç ve Göçmenlik Halleri (Editör: Didem Danış ve Verda İrtiş), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. ı2. Araştırmacı Akgönül 2002 ve 2003 yıllannda yaptığı araştırmasında tespit edemediği derneklerin de varlığından bahsetmektedir (Akgönül, Samim, "Dini ve Kültürel Perspektifler Açısından Avrupa Birliğinin inşası: Din-Devlet-Devlet Üstü Kurumlar", III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri Eylül2004, Ankara, 2005, s ). Paris Din Hizmetleri Müşavirliği ile Çalışma Müşavirliğinin tespitine göre bu derneklerin ı 09'u Paris bölgesinde, ı03'ü Lyn bölgesinde, 78'i Strasburg bölgesinde ve 40'ı da Marsilya bölgesindedir. Bkz. Harman, Ömer Faruk, "Fransa'da İslam ve Müslümanlar", Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2008, Sayı ı6, s. ı 1. DİTİB'e bağlı camiler için bkz. Harman, Ömer Faruk, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fransa'daki Faaliyetleri", Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2008, Sayı ı6, s. ı9. Milli Görüşün cami sayısı, Lyn bölge başkanlığından elektrnik psta ile öğrenilmiştir. Verilen bilgide 56 caminin ı 7'i Lyn bölgesinde, ı 4'ü Strasburg bölgesinde ve ı ı 'i de Paris bölgesinde bulunmaktadır. Akgönül, agt, s Önceden pek elverişli lmayan mekanlar mescit larak kullanılırken, şimdi yavaş yavaş dernekler geniş mekanlarda büyük camiler yapma eğilimindedir. Nitekim Le Mnde gazetesinden Henri Tinq bu durumu köşesine taşımış ve "Fransa'da Müslümanların ibadet yaptıkları küçük mekanlar, gösterişli camilere dönüşüyr... " şeklinde ifade etmiştir (Le Mnde ıj12lı989). Fransa İçişler Bakanlığı'na göre cami sayısı ı680, le Cnseil Français du Culte Musulman'a (CFCM), göre ise 2000 civarında ve ancak %O.Oı'i minarelidir Bu camiierin %40'i ı m2'nin ve %86'sı 500 m 2 'nin altında, %'4'ü de ı m 2 'nin üstündedir. Bazı Avrupa ülkelerinde bulunan Müslüman nüfusa ranla sahip ldukları cami sayısı karşılaştırılınca Fransa'nın geride lduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki, yaklaşık rakamlara göre, Hllanda'da 400 bin Müslüman 300 cami, İngiltere'de 2 milyn Müslüman ı600 cami, Almanya'da 3,5 milyn Müslüman 2600 cami ve İspanya'da ı,5 milyn Müslüman 800 cami lduğu belirtilmektedir. Oysa ki Fransa'da en az 5 milyn Müslüman lmasına karşın en fazla 2000 camının varlığından bahsedilmektedir (http: ll umma. cm 1 Les-msquees-de-France-un -eta t -des). Daha önce verdiğimiz rakamlar dikkate alınınca, bu camiierin yaklaşık ı l5'inin Türkler tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. 31. ı tarihi itibariyle Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığının Yurtdışı teşkilatlarına ve Dışişleri Bakanlığı'na istinaden elde ettiği verilere göre, çifte uyruklu vatandaşlarla beraber bu rakam verilmektedir. Bkz. 277

4 tirilen din hizmetleri hakkında birçk araştırmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Din görevlilerinin yeterlikleri ve bu yeterlikler içerisinde mesleki (özel alan) yeterlikler de, din hizmetlerinin başanya ulaşmasında büyük paya sahiptir. Şüphesiz din görevlisi yetiştiren kurumlar ve Diyanet, din görevlilerinin mesleki yeterlikler açısından yetişmeleri için üzerlerine düşen görevleri yerine getirme çabası içerisindedir. Hatta yurtdışına gönderilecek din görevlileri bu açıdan özel eğitim ve şartlara tabi tutulmaktadır 9. Ancak her şeye rağmen söz knusu hizmeti alan cemaat, din görevlilerini mesleki yeterlik açısından nasıl görmektedir? İşte bizim üzerinde durmak istediğimiz knu budur. Çünkü bu sruya bulunacak cevap, yapılan bütün çabaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının test edilmesi anlamında bir geri bildirimdir. Din görevlisinin hangi niteliklere sahip lması gerektiği geçmişten günümüze çeşitli eserlerde ve yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Klasik eserlerde "imam lacak kişilerin hangi niteliklere sahip lmalan gerektiği", içerisinde bulunulan şartlar çerçevesinde teferruatlı bir şekilde dile getirilmiştirı. Günümüzde ise; birçk alan araştırması, makale, kitap, yönetmelik çeşitli açılardan knuya yaklaşarak, din görevlisi yeterliklerinin ne lması gerektiği üzerinde teferruatlı bir şekilde durmaktadır 1 ı. Yine T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, imamhatip yeterliklerini; alan yeterlikleri (35 madde), genel kültür yeterlikleri (10 madde), eğitme-öğretme yeterlikleri (19 madde) ve özel yeterlikler (13 madde) başlıkları altında tplam 57 maddede belirtmiştir 12. jwww.csgb.gv.tr /image s/ article s/ editar /YURTDISINDAKI%20VATAND ASLARIMIZLA%20ILGILI%20 SAYISAL%20BILGILER.dc jwww.diyanetpersneli.cmjhaber /2916 jyurtdisi-din-grevlisi-sinavve-mulakat-duyurusu-haberi.htm 10 Zihni, Elhac Mehmet, Nimet-i lslam Mufassal llmihal, Salalı Bilici Kitabevi, İstanbul, 1976, s ve ; Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1986, s ; Akseki, Ahmet Hamdi, "Medresetü1-İrşad", Sebilürreşad, XXI, Sayı (Cemaziyelahir 1339), s Buyrukçu, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleği Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s ; Din Görevlisi El Kitabı (Kmisyn), 3. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, s. 9-23; Yılmaz, age, s ; Öcal, Mustafa, "Dünden Bugüne Din Görevlileri ve Mesleki Yeterlikleri", Yaygın Din Eğitimi Srunlan Sempzyumu (28-29 Mayıs 2002), İlahiyat Bilimleri Vakfı Yayınları, Kayseri, 2003, s.45-69; Özek, Ali, "İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din İşleri Görevlisi Yetiştirme İşi", Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Sempzyumu (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, s ; Sancaklı, Saffet, "Değişen ve Gelişen Tplumsal Hayatta Din Hizmetlerini Yürütenierin Misynu ve Nitelikleri", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. 2, s Bkz. jwww.diyanet.gv. tr/ turkish/ dinegitimi/ dinegitimi.asp ( ). Yine başka bir çalışmada din görevlilerinin nitelikleri; 1. Kişisel, 278

5 Biz ise din görevlilerinin mesleki yeterliklerini, cemaatin anlamasını ve değerlendirme yapmasını klayıaştırma maksadıyla "dini bilgi ve dnanım", "vaaz ve shbet yapma" ve "güzel Kur'an kuma"dan luşan üç başlık altında, ele almayı uygun gördük 13. Çünkü mesleki yeterlikler yaklaşık larak bu üç frmda cemaate yansımaktadır. Bunun için din görevlilerinin mesleki yeterliklerini, bahsi geçen üç kategriye indirgeyerek cemaatin görüşünü yansıtmaya çalışacağız. Yurtdışındaki din görevlilerinden Türkiye'deki beklentilerden daha ileri hizmetler beklendiği bilinen bir durumdur 14. Ancak hem bu beklentiler hem de diğer yeterlikler bu makalenin sınırları dışındadır. ll. Amaç ve Yöntem Araştırmanın Amacı Araştırmada Fransa'da yaşayan Türklerin din görevlilerinin mesleki yeterlikleri hakkında ne düşündüklerini belirlemek amaçlanmıştır. Cemaatin (halkın) görüşüne başvurulduğundan, din görevlilerinin mesleki yeterlikleri, yukarıda da belirtildiği gibi, üç kategride tplanmıştır. Bunlar; "dini bilgi ve dnanım", "vaaz ve shbet yapma" ve "güzel Kur'an kuma"dır. Araştırma kapsamında cemaatin, din görevlilerinin mesleki yeterliklerini değerlendirmelerinin; yaş, dğum yeri, cinsiyet, öğrenim, meslek ve gelir durumları değişkenlerine göre fark gösterip göstermediği de incelenmiştir. 2. Genel kültür, 3. Özel alan ve 4. Eğitme-öğretme lmak üzere dört ana maddede ele alınmıştır. Bu çalışmamızın knusuna giren özel alan/mesleki yeterlikler ise kendi içerisinde; a. Alan bilgisi, b. Mesleği ile ilgili yasal hükümleri bilme, c. Kur'an-ı Kerim'i düzgün kuyabilme ve d. Kur'an ve Hadis kültürüne sahip lma şeklinde detaylandırılmaktadır (bkz. Yılmaz, age, s ). 13 Sruları hazırlamadan önce cemaatle çeşitli vesilelerle yapmış lduğumuz görüşmelerde, mesleki/ özel alan yeterliğiyle ilgili dile getirilen beklentileri bahsi geçen üç ana başlık altında tplamak tarafımızdan mümkün görülmüştür. Değerlendirmeyi yapacak lan halk lduğuna göre, mesleki alan yeterliklerini teknik detaylarıyla deneklere srmanın uygun lmayacağını düşünerek böyle bir tercih yapılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, din görevlileri yeterlikleri sadece mesleki yeterliklerden ibaret değildir ve diğer yeterliklerle beraber başarılı görevicra etmek mümkündür. Bu çalışmada din görevlisi yeterliklerinin bir parçası lan mesleki yeterlikler, cemaatin bakış açısına göre üç başlık halinde ele alınmıştır. 1 ' 1 Yurtdışındaki din görevlilerinden, kurumların ve şahısların neler beklediği ve bu beklentilerin karşılanabilmesi için hangi niteliklere sahip lmak gerektiği knusunda geniş bilgi için bkz. Çekin, Ahmet, "Mesleki ve Ssyal Byutlarıyla Yurt Dışı Din görevliliği" III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (20-24 Eylül 2004), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s

6 11.2. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Fransa'da yaşayan Türk luşturmaktadır15. Din görevlilerinin verdiği hizmetten yararlanan, 20 yaşın üzerinde ve camiyle bir şekilde irtibat halinde lan kişilerin görüşlerine başvurulduğundan, evreni temsil eden Türk sayısı yukarıdaki rakamdan daha az lacaktır. Ancak bu rakamı kesin larak belirtmek mümkün değildir. Araştırmanın örneklemini ise, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde camisi bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve kendisine anket uyguladığımız 706 Türk luşturmaktadır Veri Tplama Araçlan ve Uygulama Araştırmacı tarafından geliştirilen ve deneklere uygulanan anket, birinci derecede veri tplama aracı larak kullanılmıştır. Bununla beraber araştırmacı, knu ile ilgili literatür taraınasıyla yazılı bilgilere ulaşınaya çalışınanın yanında, Fransa'da Türklerin açtığı birçk camiyi gezerek, cemaatle görüşmüş ve din görevlilerinin mesleki yeterlikleri hakkında nların görüş ve beklentilerini almıştır 16. Elde edilen bu bilgiler, knu ile ilgili anket srularının luşturulmasında kullanıldığı gibi, snuçları yrumlamada da klaylık sağlamıştır. Gerek literatürden ve gerekse cami cemaatinden elde ettiğimiz veriler ışığında anket sruları taslak haline getirildi. Bu taslak din eğitimi ve istatistik alanlarında çalışan akademisyenlerle tartışıldı. Snra Fransa'daki ssyal yapıyı tanıyan, sivil tplum kuruluşları ve Din Hizmetleri Müşavirliği ile Din Hizmetleri Ataşeliği yetkililerinin görüşlerine başvuruldu. Elde edilen geri bildirimler dğrultusunda tekrar gözden geçirilen anket sruları, 50 adet çğaltılarak Lyn'da çeşitli Türk derneklerinde deneme mahiyetinde uygulandı. Bu uygulamada görülen aksaklıklar dikkate alınarak, anket metinlerine sn şekli verildi ve çğaltıldı. Çğaltılan 3000 adet anket frmu, Lyn Din ataşeliği ve DİTİB yardımıyla, din görevlileri aracılığı ile deneklere ulaştırıldı ve geri tplanınası sağlandı. Araştırmacı din görevlileri tplantısına katılarak knunun ehemmiyeti ve anket uygulamasında dikkat edilmesi 1 5 Bkz. jwww.csgb.gv.tr /image sf article s/ editar /YURTDISINDAKI%20VATAND ASLARIMIZLA%20ILGILI%20SAYISAL% 20BILGILER.dc ( ) 1 6 Bilimsel araştırma mettlarından lan "dlaylı gözlem" ve "dlaysız gözlem" mettları da bu araştırmada kullanılmıştır. Dalaylı gözlem, araştırma knusu ile ilgili yayınlanmış her türlü kaynağın taranması, seminer, sempzyum ve knferans gibi etkinliklerin takip edilmesiyle gerçekleştirilen bir çalışma metdu iken; dlaysız gözlem, araştırmacının günlük hayatta tanık lduğu layları, araştırma knusu birey ve bjeleri, araya her hangi bir araç kaymadan, dğrudan gözlemleyerek yaptığı çalışma metdudur (Aziz, Aysel, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara, 1994, s. 73). 280

7 geren hususlar hakkında bilgi verdi. Araştırmacının imk'inlar ölçüsünde camileri gezerek kendisinin de bizzat uyguladığı anketlerle beraber, değerlendirmeye alınabilecek tplam 706 dldurulmuş anket frmu elde edildi. Çalışmamızın amacına uygun düşen bu araştırma metdunun birçk çeşidi vardır. Biz araştırmamızda anket tekniğini tercih ettik. Deneklerimiz lan Fransa'da yaşayan Türklere uyguladığımız anketler, araştırma knusuyla ilgili ldukça geniş bilgi tplamamızı sağlamıştır Verilerin Analizi Değerlendirmeye alınacak anket frmları teker teker araştırmacı tarafından SPSS istatistik prgramına girildi ve denekler tarafından anket frmuna yazılarak araştırınacıya iletilrnek istenen mesajlar nt edildi. Anketimizdeki bütün sruların frekans ve yüzdelerinin dökümü Likert ölçeği değerleriyle beraber alındı 1 7. Yine ilgili sruların bağımsız değişkenlere göre yapılan "iki değişkenli analiz" (çapraz) tablları ve ki-kare değerlerinin 1 s dökümü elde edildi. Hem kuyucu tarafından klay anlaşılması hem de hacim larak fazla yer işgal etmelerini önlemek için tabllar üzerinde çalışılarak, şekilsel larak sade bir görüntüye sahip lmalarına çalışıldı. lll. Bulgular ve Yrum Araştırmada elde edilen, test edilmek istenen din görevlisi yeterlikleriyle ilgili bulgular, deneklerin verdiği cevapların frekans ve yüzdeliklerini içeren tabllar yanında, farklı değişkenlere göre detay analizleri yapılmış çapraz tabllar yardımıyla açıklanıp yrumlanacaktır Dini Bilgi ve Dnanım Cemaatin, halihazırda Fransa'da görev yapan din görevlilerini "dini bilgi ve dananım" açısından nasıl değerlendirdiği ile ilgili rtaya çıkan bulgular Tabl 1 'de görülmektedir. Bahsi geçen tabldan anlaşıldığına göre, ilgili sruya cevap veren 638 kişinin %57. 7'si "Evet yeterli" seçeneğini işaretleyerek, din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından başarılı bulduklarını belirtmişlerdir. Bu knuda denekierin %33.4'ü "Kısmen yeterli", %8.9'u da "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmişlerdir. 17 Likert ölçeği değeri; 2.5;::: ise "Evet yeterli", 2.5< ve 1.5;::: ise "Kısmen yeterli", 1.5< ve 0.5;::: ise "Hayır yetersiz" larak kabul edilmektedir. ır Ki-kare anlamlılık değeri; p < 0,05'dir. 281

8 Tabl 1: Din Görevlisi Dini Bilgi ve Dnanım Yeterliği Seçenekler s / %(Katılan) % (Kümülatif) Evet yeterli ı Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.48, Snuç= Kısmen yeterli Din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterli ve kısmen yeterli gördüğünü beyan eden denekierin tplam ranının (%57. 7+%33.4=) %91.1 rakamını bulması, söz knusu yeterlik açısından ciddi bir prblemin lmadığı şeklinde yrumlanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışı din görevliği sınav ve mülakatına katılacak persnelinden tahsil durumlarına göre farklı hizmet yılı/tecrübe istemektedir 19. Öte yandan sınav ve mülakatlarda adaylardan yeterli derecede bilgi birikimi istendiği, srumlu tutulan knulardan anlaşılmaktadır 2. Cemaatin yüksek ranlarda din görevli /03/2009 tarihi itibariyle Lisansüstü diplaması lanlar için 2 yıl; ilahiyat Fakültesi ve Y. İslam Enstitüsü mezunları için 3 yıl; ilahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF ilahiyat Ön Lisans ve ilahiyat alanı dışı lisans mezunları için 6 yıl fiili larak (askerlik hariç) görev yapmış lmak şartı aranmaktadır (bkz. www. diyanetpersneli. cm/ haber/ 2916/ yurt di si -din-greviisi-sinav ve-mulakat-duyurusu-haberi.htm " "). 2 Yazılı sınav knuları; Kur'an-ı Kerim (Ayet Meali), Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu's-SaJihin), Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti Tarihi, İshim İlmihali, Güncel Dini Meseleler, islama Giriş, Yaşayan Dinler Tarihi, Milli Tarih ve Cğrafya, gibi alanlarla, AÖF ilahiyat Prgramında kutulan: İslam Dininin Temel Kaynakları, Ana Knularıyla Kur'an, İslam Düşünce Tarihi, Dine Yeni Yaklaşımlar ile Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler kitaplarının içeriğini; Sözlü sınav knuları; 1. Kur'an-ı Kerim (tecvid kuralları ve uygulaması, malıaric-i hurüf, ezber larak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rabman ve Amme cüzü süreleri), 2. Temel İslam Bilimleri (Ana Knularıyla Kur'an, Meal, Kur'an Ylu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usulü, Hadis (Riyazu's-Salihin), İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi), 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Yapısı ve Hizmet Alanları, Başkanlığımız Yayınları, İslam'a Giriş Seti, Yaşayan Dünya Dinleri, Dinlerarası Diyalg, Hitabet, Din Hizmetlerinde 282

9 lerini "dini bilgi ve dnanım" knusunda yeterli görmesi, Diyanetin görevlendirmede uygulamış lduğu kriterlerin yerinde lduğu biçiminde yrumlanabilir. Bu iyimser değerlendirmenin yanında unutmamak gerekir ki, din görevlilerinin "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterlikleri, denekıerin yaklaşık ıj3'ü tarafından (%33.4) kısmen ve ı; ıo'ü (%8.9) tarafından da tamamen yetersiz görülmektedir. Söz knusu bulguyu dikkate alarak, din görevlilerinin %ıoo'lük bir başarı elde edebilmeleri için gerek yetiştikleri ve gerekse istihdam edildikleri kurumlar açısından, yapılması gereken çalışmalar lduğunu söylemeye imkan vermektedir. Nitekim yurtdışında (Avusturya'da) görev yapan din görevlilerine uygulanan bir ankette "mesleki bakımdan kendinizi yeterli görüyr musunuz?" srusuna %68 ranında evet, %25 ranında kısmen ve %ı. 4 ranında da hayır cevabı verilmiştir 21. Her ne kadar bizim anketi uyguladığımız yer (Fransa) ve kitle (cemaat) farklı lsa da, bir karşılaştırma yaptığımızda; din görevlilerin kendini yeterli görmeleri (%68) ile, cemaatin din görevlilerini yeterli görme ranları (%57. 7) arasında %ı0.3'lük fark lduğu rtaya çıkmaktadır. Cemaatin din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından ne denli yeterli görüp görmediklerini Tabl ı 'de tespit ettikten snra, şimdi de Tabl 2'de farklı değişkenlere göre yapılan detay analizlerden elde edilen bulguları açıklayabiliriz. Tabl 2 'in geneline baktığımızda din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterli larak görenlerin, değişkenlere göre detay analizlerinde önemli bir farklılaşma lmadığı dikkat çekmektedir. Söz gelimi yaş değişkeninde "Evet yeterli" diye cevap veren deneklerin ranı yaş arası %61.5, yaş arası %57.8, yaş arası %57.0, 60 ve üzeri yaş %57.0 ve yaş arası ise %52.6'dır. Bu değerler rtalama değer lan %57.7 ile beraber düşünüldüğünde en yüksek değer (%61.5) ile arada %3.8 ve en düşük değer (%52.6) ile de %5. ı ranında bir fark lduğu görülmektedir. Yaş değişkeninde göze çarpan diğer bir farklılaşma ise "Hayır yetersiz" diye cevap verenler arasında yaş grubunun %ı4. ı ranla, %8.9 lan rtalama değerin %5.2 ranında üstüne çıkarak, diğer yaş grupları arasında en yüksek değere sahip lmasıdır. Yaptığımız gözlemlere dayanarak cami derneklerinde ve diğer ssyal kuruluşlarda yğun larak İletişim ve Halkla İlişkiler, Avrupa ile Avrasya'nın Aktüel ve Ssy-Kültürel Yapısı, Milli Tarih ve Cğrafya ile Genel Kültür knularını kapsamaktadır.(bkz.http: //www.diyanetpersneli.cm/haber /2916/yurtdisi din-grevlisisinav-ve-mulakat-duyurusu-haberi.htm " "). 21 Bkz. Tavukçuğlu, Mustafa, Avrupa'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi (Avusturya Örneği), Mehir Vakfı Yayınları, Knya, 2000, s. 252 ve

10 yaş dilimindeki denekierin görev aldıklarını söyleyebiliriz. Dlayısıyla gerek din görevlileri ile sıkı ilişkileri ve yüksek beklentileri, gerekse Batı Avrupa'daki Müslümanların srunlarıyla daha çk yüzleşmeleri söz knusu yaş dilimindeki denekieri %14.1 ranında din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmeye sevk etmiş labilir. Dğum yeri değişkeninde ise Fransa'da dğanlar ile Türkiye'de dğanlar arasında fazla bir fark lmasa da, Fransa'da dğanların din görevlilerine "dini bilgi ve dnanım" açısından daha lumlu baktıkları söylenebilir. Nitekim Fransa dğumluların %60.9'u bu knuda "Evet yeterli" diye görüş bildirirken, bu ran Türkiye dğumlularda % 57.2'dir. Yine aynı knuda Fransa dğumlular %6.9 ranında, Türkiye dğumlular ise %9.3 ranında "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu bulgu Türkiye tecrübesi yaşayanların diğerlerine nazaran daha fazla dini alt yapıya sahip lmadan kaynaklanabilecek yüksek bir beklenti içerisinde lduklan şeklinde yrumlanabilir. Rakamsal larak dğum yeri değişkenine benzer bir durum cinsiyet değişkeninde de görülmektedir. Burada da kadınlar erkeklere ranla daha fazla iyimser bir tabl sergilemektedirler. Din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından "Evet yeterli" görme ranı kadınlarda %60.8, erkekler ise %56.3 iken; "Hayır yetersiz" görme ranı kadınlarda %7.4, erkeklerde %9.6'dır. Kadın cemaatin, erkek cemaate nispetle din görevlilerin dini bilgi ve dnanımlarını tanıma lanaklarının daha az lduğu düşünülürse, aradaki rakamsal farkın kadınların daha iyimser bakış açılarından kaynaklanabileceği yrumuna ulaşılabilir. Öğrenim durumu değişkenine gelince, din görevlilerinin dini bilgi ve dnanımı hakkında denekierin "Evet yeterli" şeklindeki görüşleri, ilköğretim/ rtakul mezunları (%65. 5) ve ilkkul mezunlarında (%59.8), rtalama ranın (%57.4) üstündedir. Oysa ki aynı knuda lise mezunlarının (%53.0), üniversite mezunlarının (%51.0) ve lisansüstü mezunlarının (50.0) ranları, rtalama ranın (%57.4) altındadır. Demek ki öğrenim seviyesi yüksek lanlar, diğer deneklere göre din görevlilerini daha az yeterli görmektedirler. Nitekim dini bilgi ve dnanım açısından din görevlilerini "Hayır yetersiz" görme rtalaması %9.0 iken, üniversite mezunlarında bu ran c% 18.4'e çıkmaktadır. 2R4

11 Tabl 2: Din Görevlisi Dini Bilgi ve Dnanım Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Dini Bilgi ve Dnanım <ll Tplam 8 Değişkenler Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.!<: s % s % s % s / ~ yaş a. ı yaş a ı4.1 ı \!) «1 1'- c: lll" yaş a S lo :>< yaş a. 61 S ı. 60 yaş ve ı Tplam S Fransa El... Türkiye 313 S S '- ::ı... (") )~ ~ Diğer ,O 4 ı.... <li.~ Tplam S ı. Kadın Erkek "' ı:: (J Tplam 368 S S ı. ::ı ilkkul ı52 S ı. El ::ı... ilköğ/ Orta s s.ı ::ı Lise ıı ı.2 2ıS El Üniversite \!) "d \!)..-<... ci ı:: <li... >OJ) : ::ı El ::ı... ::ı "d.ı.: Lisansüstü ı 6.3 ı6 ı. Tplam Müteşebbis 54 S ı2.7 ı işçi ı ı. Emekli ı ı ı. Ev hanımı Öğrenci ı ı. ~ Teknik eleman ıs ı. "' <li işsiz ı ~ Diğer S.O 16 ı. Tplam S ı ve- 68 6ı ıı ::ı El ı ıı ::ı ::ı "d S <li 4000 ve ı ı 2. ı 48 ı. C!l Tplam :: ~ ri lf) c;, lf) lf).qc;, (") Meslek durumu değişkeninde ise din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından "Evet yeterli" görmede ev hanımları %64.2 ranıyla en yüksek seviyededir. Geriye kalan meslek grupları ise sırasıy- 285

12 la, öğrenci %63.2, işsiz %61.5, emekli %60.9, işçi% 56.5, müteşebbis %52.9, teknik eleman %51.7 ve "diğer" %43.8 ranlarında "Evet yeterli" şıkkını işaretlemişlerdir. Bu knuda din görevlilerini yeterli görme rtalama ranı 0 /cı57.6'dır ve bu ranın en altında %43.8 rakamıyla "diğer" meslek grubu dikkat çekmektedir. Açık uçlu larak srulan "diğer" şıkkına "sekreter, tercüman, öğretmen, mühendis, hemşire, bankacı gibi" meslekler yazılmıştır. Bu meslekleri icra eden kişilerin genellikle yüksek öğrenim görmüş kişiler labileceği düşünülürse, din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından en düşük randa (%43.8) yeterli görenlerin rtak özelliğinin yüksek öğrenim görmüş kişiler lduğu yrumu yapılabilir. Gelir durumu değişkeninde ilk göze çarpan bulgu, çk yüksek ve çk düşük gelir grupları, rtalama ranın (%57.5) üstünde, rta seviyede gelire sahip lanlar ise altında "Evet yeterli" seçeneğini işaretlemeleridir. Diğer bir ifade ile arası ile 4000 ve üstü aylık gelire sahip gruplar din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından %66.7 ranında, 1000 ve altı %61.8 ranında yeterli görmüşlerdir. Buna mukabil, aylık geliri arası lanlar %55.0 ve arası lanlar %54.2 ranında aynı knuda lumlu görüş bildirmişlerdir. Gerek Fransa'da gerekse diğer Batı Avrupa ülkelerinde yaptığımız gözlemler, cami cemaati ve dernek üyelerinin daha ziyade rta gelir grubuna dahil kişilerden luştuğu yönündedir. Bu gözlemle yukarıdaki rakamsal bulguyu beraber değerlendirdiğimizde, rta gelir grubundaki denekierin din görevlilerinin "dini bilgi ve dnanım" yeterliği hususunda daha yüksek beklenti içinde lduklarını söylememize imkan vermektedir Vaaz ve Shbet Yapma Denekierin din görevlilerinin "vaaz ve shbet yapma" yeterlikleri hakkında belirttikleri görüşlerden elde edilen bulgular şöyledir (bkz. Tabl 3). Tabl 3: Din Görevlisi Vaaz ve Shbet Yapma Yeterliği Seçenekler s ; %(Katılan) % (Kümüliitif) Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.45, Snuç= Kısmen yeterli 286

13 Tabl 3'den anlaşıldığına göre denekierin % 55. 9'u "Evet yeterli", %33.3'ü "Kısmen yeterli" ve %ı0.8'i de "Hayır yetersiz" diyerek, din görevlilerin "vaaz ve shbet yapma" yeterlikleri hakkında görüşlerini açıklamışlardır. Bu durumda denekierin yaklaşık 3/s'inin, din görevlilerini bu knuda başarılı buldukları anlaşılmaktadır. Deneklerden geriye kalanların yine yaklaşık 3/ ı O'u din görevlilerini bahsi gecen knuda kısmen başarılı bulurken, ı; ı'u da başarısız bulduklarını belirtmektedir. Bağımsız değişkenlere göre detay analizlerini yaparak, ssykültürel ve eknmik açıdan denekierin içerisinde bulunmuş ldukları durumun, din görevlilerini "vaaz ve shbet yapma" da başarılı veya başarısız görmelerinde bir etkiye sahip lup lmadığını tespit etmek için yaptığımız detay analizlerde rtaya çıkan bulgular Tabl 4'te belirtilmiştir. Tabl 4'ün geneline bakılınca %66.7 (meslek durumu/ öğrenci) ile %40.0 (meslek durumu/ diğer) arasında değişen çeşitli ranlarda din görevlileri, vaaz ve shbet yapmada başarılı görülmektedirler. Aynı knuda din görevlilerinin başarısız görülmeleri ise en yüksek %ı 9. ı (öğrenim durumu/üniversite) ranındadır. Yine de çeşitli değişkenlere göre elde edilen snuçları yrumlamak gerekirse yaş değişkeninde rtalama %55.9 ranında "Evet yeterli" şıkkı işaretlenmiştir yaş arası (%57. ı), yaş arası (%57.4), 60 ve üzeri yaştaki denekler (%63.6), din görevlilerinin vaaz ve shbet yapma yeterliğini bu knudaki rtalama ranın üstünde, yeterli görürken; yaş arası (%52.6) ve yaş arası (%55.8) rtalama ranın altında yeterli görmüşlerdir. Özellikle yaş arası denekierin diğer yaş gruplarına göre en alt seviyede (%52.6), din görevlilerini vaaz ve shbet yapmada başarılı görmeleri, bir önceki knuda 22 aynı yaş dilimi ile ilgili yapılan yrumu burada da hatıra getirmektedir. 22 Bkz. Tabl 2'den elde edilen bulgular ve yrumu. 287

14 Tabl 4: Din Görevlisi Vaaz ve Shbet Yapma Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Vaaz ve Shbet Yapma Tplam Değişkenler Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.;a s ; s / s ; s ; ~ yaş a yaş a ı94 ı. (71 ur yaş a ı OCJ ~ ;: l'-: yaş a yaş ve ll 33.3 ı Tplam ı Fransa ı. a... Türkiye ı )~ ~ ~... Cl) >..,j- t'-- Diğer ci Tplam Kadın ~ Erkek ı ı:: ü Tplam ;::1 a E ;::1 'tl İlkkul İlköğ/ Orta Lise a Üniversite ı 9.1 c:i ı::.. Cl) Lisansüstü >Ol) : Tplam Müteşebbis ı işçi ::ı a Emekli ı ::ı Ev hanımı ::ı 'tl Öğrenci !tl Cl) Teknik eleman t'--.,j- (V) - "' :s Cl) işsiz Diğer Tplam ı ıoo ve ı ı9 ı. ;::1 a ı 267 ı. ;:: ;::1 ı (71 'tl ll 40.7 ll ": ve ı Cl) (!) Tplam ı OCJ 1.0 C'l ci Öğrenim durumu değişkeninde ise, katılım sayısı az lan lisansüstü eğitime sahip lanları dışarıda tutarsak, lise (%48.8) ve üniversite (%53.2) mezunları, "Evet yeterli" şeklinde görüş bildirmede 288

15 0 /cı55.6 lan rtalama ranın altındadır. Oysa ki ilkkul (%61.6) ve ilköğretim/ rtakul (%56.3) mezunu lanlar söz knusu rtalama ranın üstünde yer almaktadırlar. Öyle ise din görevlilerinin, vaaz ve shbetlerinde diğer tahsil seviyelerine sahip lan deneklere nazaran, ilkkul ve ilköğretim/ rtakul mezunlarını daha fazla memnun e debildikleri rtaya çıkmaktadır. Özellikle lise mezunlarının memnuniyet seviyesinin (%48.8) diğer öğrenim durumlarına göre en alt seviyede lması, nların daha fazla arayış içerisinde labilecekleri şeklinde yrumlanabilir. Öte yandan aynı knuda üniversite mezunlarının, diğer öğrenim gruplarına göre en yüksek seviyede (%ı 9. ı) "Hayır yetersiz" şıkkım işaretlerneleri dikkat çekilmesi gereken başka bir bulgu dur. Meslek durumu değişkeninde de, katılım sayısı çk az lan "öğrenci" ve "diğer" kategrisindeki denekieri hariç tutarsak, "Evet yeterli" şıkkım işaretleyenler arasında rtalama _% 56.0 ranın en altında müteşebbisler (%51.5) yer almaktadır. Öte yandan "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirenler arasında% ı4. ı ile müteşebbisler en yüksek rana sahiptirler. Buna mukabil "Kısmen yeterli" şıkkım en fazla işaretleyen meslek grubu emeklilerdir (%43.5). Mevcut veriler ışığında rtaya çıkan bulgu, kendi işini kuran ve aktif bir ssyal hayata sahip lan müteşebbisler, din görevlilerini vaaz ve shbet yapmada, diğer meslek gruplarına göre daha az başarılı buldukları şeklinde belirtilebilir. Gelir durumu değişkeninde, 2000 ve altı ile 4000 ve üstü aylık gelir grubuna dahil lan denekler rtalama ran lan %56. ı 'in üstünde, arasında aylık gelire sahip lanlar ise rtalama ranın (%56. ı) altında, "Evet yeterli" şeklinde görüş bildirmiştirler. Öte yandan "Hayır yetersiz" şeklinde fikir beyan eden denekler şeklindedir. arasında, arası aylık gelire sahip lanlar %ı 8. 5 ranıyla en yüksek düzeyde iken, arası gelire sahip lan denek grubu % ı3.3 ranındadır. Bu durumda rtaya çıkan bulgu, rta gelir grubuna dahil lan denekierin din görevlilerinin vaaz ve shbetl~rinden memnuniyetleri, diğer gelir gruplarına göre daha az lduğu Güzel Kur'an Okuma Din görevlilerinin "güzel Kur'an kuma'1arı hakkında, denekierin verdikleri bilgiler dğrultusunda tespit edilen bulgular ve yrumları şöyledir. Tabl 5'te de görüldüğü gibi denekler din görevlilerini güzel Kur'an kumada, %67.2 ranında "Evet yeterli" ve %23.2 ranında "Kısmen yeterli" görürken, sadece %9.5 ranında "Hayır yeter$jz" görmektedirler. Araştırmamızda test edilen din görevlilerinin mesleki 289

16 yeterlikleri arasında "güzel Kur'an kuma" en yüksek randa başarılı görülen yeterliktir23. Yurtdışına gönderilen din görevlilerinin seçiminde güzel Kur'an kumaya verilen önem ve diyanet eğitim merkezlerinde kadrlu Kur'an-ı Kerim kutmanlarının bulunması, bu başarıyı elde etmede paya sahip denilebilir. Nitekim gezip gördüğümüz ve gözlemlediğimiz camilerde, özellikle DİTİB'e bağlı camilerdeki din görevlilerinin, güzel Kur'an kumada başarılı ldukları fark edilmiştir2 4. Tabl 5: Din Görevlisi Güzel Kur'an Okuma Yeterliği Seçenekler s ; %(Katılan) % (Kümüliitif) Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.57, Snuç= Evet yeterli Söz knusu başarının farklı değişkenlere göre nasıl bir dağılım gösterdiği aşağıda Tabl 6'da detay analizlerle belirtilmeye çalışılmıştır. Tabl 6'daki bütün değişkenlerde, denekler din görevlilerini güzel Kur'an kumada rtalama larak %67 ve üzeri bir randa yeterli görmektedirler. Yine aynı knuda yetersiz görenlerin ranı ise rtalama 1 / 1 O seviyesindedir. Değişkenleri teker teker değerlendirmek gerekirse, yaş değişkeninde 60 ve üzeri yaş grubundaki denekler %72.2 ranla en yüksek seviyede, din görevlilerini bu knuda yeterli larak görmektedirler. Buna mukabil %12.5'lik ranla en yüksek seviyede aynı knuda 23 Türkiye'de müftüler üzerine yapılan anketli bir araştırmada, müftülerin %75,3'ü din görevlilerini güzel Kur'an kuma (kıraat) açısından yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir (bkz. Özdemir, Şuayip, Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007, s ). Müftülerin değerlendirmesiyle cemaatin değerlendirmesi arasında fark lması dğaldır. Ayrıca yurtdışındaki görevliler sınavla seçilmiş görevliler lduğundan, Türkiye genelinde görev yapan din görevlilerinden "güzel Kur'an kuma"da daha başarılı lmaları beklenen bir durumdur. 24 Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim ve sınavları dışında yurtdışına giden ve çeşitli cemiyetlere bağlı camilerde görev yapan din görevlilerinin güzel Kur'an kumacia aynı başarıyı gösteremediklerini, yine gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Dlayısıyla yurtdışına din görevlisi gönderirken veya seçerken aynı hassasiyeti diğer kuruluşların da göstermesi uygun lacaktır diyebiliriz. 290

17 din görevlilerini yetersiz görenler de yaş arası deneklerdir. Ancak bütün yaş grupları arasında önemli bir farklılaşma lmadığı ve rtalama değerlerin (Evet yeterli=%67.2, Kısmen yeterli=%23.2 ve Hayır yetersiz=%9. 5) etrafında kümeleş me meydana geldiği görülmektedir. Değişkenler Evet Tabl 6: Din Görevlisi Güzel Kur'an Okuma Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Q) Güzel Kur'an Okuma eterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.!d s / s % s ; s % :, yaş a yaş a yaş a. ""' >< yaş a yaş ve Tplam l{) m c 1.0 Fransa El... Türkiye ~E Diğer ı::ı Tplam ' Kadın CIO fll....-ı ı:: cıı Erkek u Tplam İlkkul :!ı "C İlköğ/ Orta El S Lise ı:: e Üniversite ı N l{)... cıı... >bl) Lisansüstü :O Tplam Müteşebbis ;:1 işçi El Emekli ı ~ Ev hanımı "C N Öğrenci N.!d ~ Teknik eleman fll cıı İş siz ::!!! Diğer Tplam ;: ve lll El N e ;:1.-< "C ö:l 4000 ve cı Tplam t- N

18 Aynı değerlendirmeleri dğum yeri değişkeninde de görmek mümkündür. Fransa'da dğanlar %68.2, Türkiye'de dğanlar ise 67.2 ranlarında din görevlilerini güzel Kur'an kumadayeterli görmektedirler. Aynı knuda din görevlilerini yetersiz görmede ise Türkiye dğumlular 0 /cı ı O. O, Fransa dğumlular da %7. ı ranına sahiptirler. Cinsiyet değişkenine gelince, "Evet yeterli" şıkkım işaretlernede kadın (%73.7) ve erkek (64.6) denekler arasında %9.ı lduğu görülmektedir. "Hayır yetersiz" şıkkım işaretlernede de erkeklerin %ı 1.5 ve kadınların %4.8 ranına sahip lmaları, din görevlilerinin güzel Kur'an kumaları knusunda kadınların daha iyimser ranında fark ldukları ve önemli bir farkhk meydana geldiği ki-kare anlamlılık değerinden de (p=o, O ı 8) anlaşılmaktadır. Öğrenim durumu değişkeninde,ise lisansüstü öğrenim görenler %60.0, lise mezunu lanlar %62.2, üniversite mezunu lanlar %68.8, ilkkul mezunu lanlar %69.0 ve ilköğretim/rtakul mezunu lanlar %73.5 ranlarında "Evet yeterli" şıkkım işaretleyerek din görevlilerinin "güzel Kur'an kuma''ları knusunda görüş bildirmişlerdir. Katılan sayısı az lan lisansüstü öğrenim görenleri saymazsak, lise mezunları (%62.2) rtalama randan (%67.ı) %4.9 daha az, ilköğretim/rtakul mezunları da (%73.5) %5.4 daha çk ranasahip ldukları görülmektedir. Yine öğrenim durumu değişkeninde elde edilen diğer bir bulgu, lise mezunlarının "Hayır yetersiz" şıkkıncia %ı4.3 ran ile ilk sırada yer almalarıdır. Meslek durumu değişkeninde de, "Evet yeterli" şıkkım işaretleyenierin rtalama ranı lan %67.0'ın en üstünde %76.9 ranı ile ev hanımları yer alırken, %52.0 ran ile işsizler en alt seviyede yer almaktadır. işsizierin katılım sayısınız az lması yrum yapmayı güçleştirirken, ev hanımlarının yüksek rana (%76.9) sahip lmaları, din görevlilerin güzel Kur'an kumaları knusunda biraz önce cinsiyet değişkenincieki yrumu burada da hatırlamamızı gerektirmektedir. Gelir durumu değişkeninde, 2000 ile 4000 arasında aylık gelire sahip lanların rtalama ran lan %67. ı'in altında yer alması, Tabl 4'teki gelir durumu bulguların paralelinde bir durumun burada da söz knu lduğunu göstermektedir. Demek ki din görevlilerinin "vaaz ve shbet yapma" ile "güzel Kur'an kuma" yeterliliklerini değerlendirmede, gelir durumu değişkenine göre Tabl 4 ile Tabl 6 arasında büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Yine din görevlilerini "güzel Kur'an kuma"da yetersiz görenler, rtalama ran lan % 9. 5 'in etrafında kümelenerek yaklaşık ı j ı O seviyesinde bulunmakta dır. 292

19 IV. Snuç ve Öneriler Cemaatin, din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından 2.48 Likert ölçeği değeri ile "Kısmen yeterli" gördüğü anlaşılmıştır. Öte yandan söz knusu yeterlik, değişkenlere göre, ki-kare testi açısından anlamlı bulunmamıştır. Bu snuçlardan hareketle Fransa'da bulunan din görevlilerinin, "dini bilgi ve dnanım" açısından gösterdikleri perfrmansın yeterli görülmeye çk yakın lduğu söylenebilir. Varılan diğer bir snuç da, yaş değişkeninin p=0.076 ki-kare değeri ile, anlamlılık değerine (p<o.os) diğer değişkenlere göre daha yakın lduğudur. Bazı istisnalada beraber Batı Avrupa'da (Fransa'da) yaşayan Türklere din hizmeti veren görevliler, Türkiye'de eğitim görmüş ve Türkiye'den gitmiş kişilerdir2s. Özellikle DİTİB'e bağlı camilerde görev yapanların Diyanet İşleri Başkanlığı persnelinden seçilip, çeşitli kurslara tabi tutulduktan snra gönderildiği bilinen bir durumdur26. Yine diğer derneklere bağlı camilerde görev yapanların büyük çğunluğu Diyanet İşleri Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığından emekli lmuş farklı seviyelerde dini öğrenim görmüş kişilerden luştuğu, yaptığımız gözlemlerden anlaşılmıştır. İstisna kabilinden karşılaştığımız bazı din görevlileri ise çeşitli İslam ülkelerinde dini tahsil gördüklerini beyan etmişlerdir. 25 Yurtdışında görev yapan din görevlilerinin ülkelere göre sayı ve eğitim durumları için bkz. Dğan, Recai, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Prblemler ve Çözümler (Almanya Örneği)" III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (20-24 Eylül 2004), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Eğitim Merkezinde (Eğitim Merkezleri için bkz. www. diyanet.gv. tr/ turkish/ dinegitimi/ egitimmerkezlerimiz. asp?id =3 " ") çeşitli kademedeki persneline ihtiyaç duyulan knularda hizmet içi eğitim vermektedir. Yurtdışına gönderilecek din görevlilerine de bu merkezlerde eğitim verilmekte idi. Bu eğitim 2003 yılında 200 saat yabancı dil, 60 saat Kur'an-ı Kerim, ve 84 saat meslek dersleri idi. Meslek dersleri ise; Halkla İlişkiler, İrşad ve Tebliğ Metdu, Hutbe ve Hazırlama Metdu, Dini Bilgiler, Güncel Dini Knular, Dinlerarası Diyalg, Hitabet ve Diksiyn'dan müteşekkil idi. Ayrıca Türkiye'nin jeplitiği, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri tanıtıcı knferanslar düzenlenerek, din görevlileri bilgilendirilmekte idi yılında ise bu kurslar; 250 saat Yabancı Dil, 100 saat Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Güncel Dini Meseleler gibi derslerle beraber, yine Türkiye'nin jeplitiği, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri tanıtıcı knferanslardan luşmakta idi yılından itibaren ise bu kurslar sadece Ankara ve Bursa Nilüfer Eğitim Merkezinde düzenlenmektedir. Şu anki eğitim prgramı ise; Almanca, Fransızca, İngilizce ve Flamenkçe dillerinden ilgili dilin knuşulduğu ülkeye veya bölgeye gidecek lan din görevlisine 400 saat dil kursu verilmektedir. Bunun yanında tplam 76 saatlik "Mesleki ve Kültürel Seminer" ismi altında çeşitli knularla ilgili bilgi verilmektedir (bu bilgiler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Nilüfer Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınmıştır). 293

20 Bütün bu veriler ışığında, Fransa'daki mevcut din görevlilerini yetiştiren kurumların veya Diyanetin hizmet içi kurslarında verilen eğitimin, ilgili adaylara "dini bilgi ve dnanım" kazandırma yönünden fazla eksik taraflarının lmadığı snucuna varılabilir. "Vaaz ve shbet yapma" yeterliğinde ise, din görevlilerinin 2.45 Likert ölçeği değeri ile "Kısmen yeterli" görüldükleri ve ki-kare testi açısından sadece "öğrenim durumu" değişkeninde anlamlı farklılık luştuğu (p=0.002) snucuna varılmıştır. Avrupa'da din hizmetini yürütürken Türkiye'de lduğu gibi "vaizlik" kadrsu veya merkezi sistemden vaaz dinleme gibi bir imkan yktur. Her din görevlisi bulunmuş lduğu yerde imam ve hatiplik yanında, Cuma, bayram ve diğer özel gün ve gecelerde vaaz veya shbet yapmak durumundadır. Diğer din hizmetleri yanında vaaz ve shbet yapma hizmeti cemaatin beklediği ve önem verdiği bir hizmet lmakla beraber, din görevlisinin bu knuda yetkin lması, nun saygınlığını ve etkinliğini artırıcı bir unsurdur. Bu yetkinlik ise hiç şüphesiz vaaz ve shbet yapma birikimine sahip lmayı ve uygun teknikleri kullanmayı gerektirmektedir2 7. Ancak vaaz ve shbet yap- 2 7 Vaaz ve shbet yapma yeterliği, tekniği ve srunları knusunda geniş bilgi için bkz. Bakkal, Ali, "Vaaz Tekniği", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.1 s ; Sysaldı, Mehmet, "Cami İçi Din Hizmetlerinden Vaazın Hazırlanışı ve Sunuluşunda Dikkat Edilecek Hususlar" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. I s ; Kç, Ahmet, "Etkili İletişim ve Öğretim Teknikleri Açısından Vaaz" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. I s ; Arık, Selim, "Cami İçi Din Hizmetleri Bağlamında Vaizlik" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. ı s. ı71-193; Arpacı, Mücahit, "Diyanet İşleri Başkanlığı Vaaz Hizmetleri" I. Din Hizmetleri Sempzyumu {3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. ı s. ı94-216; Cemal, Tsun, "İslam Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Mdern Eğitim Yöntemleri Işığında Vaazda Yöntem" Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1997,, c. XXXVI, s. ı79-22ı; Aşıkğlu, Nevzat Yaşar, "Vaizlerde Aranacak Temel Yeterlikler Üzerine" Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004, c. VIII/2, s. ı 7-24; Selçuk, Mualla, "2000'1i Yıllara Girerken İrşad Anlayışımız Üzerine Bazı İlk Düşünceler", II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakere/eri, Ankara, 2003, s ; Bayraktar, Mehmet Faruk, Türkiye'de Vaizlik (Tarihçesi ve Prblemleri), Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ı 997; Özbek, Abdullah, "Vaazların Fnksiynelliği" Yaygın Din Eğitimi Srunlan Sempzyumu (28-29 Mayıs 2002), Kayseri 2003, s. ı65-ı86; Kayadibi, Fahri, "Cumhuriyet Dönemi İmam-Hatiplik ve Vaizlik", Din Eğitimi Araştırmalan Dergisi, Sayı 6, İstanbul, 1999, s. 145-ı80; Ağırman, Mustafa, "Hz. Peygamberin Mescidde Yaptığı Shbetler", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.2 s ı; Pusmaz, Durak, "Cami Derslerini Verimli Kılmak İçin Bazı Mülahazalar" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.2 s

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl" "'~'"-""''--.n.ı~ru,,.-uu

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl '~'-''--.n.ı~ru,,.-uu HURA..PE İLE MÜCADELEN1N N1CELİGİ VE N1TEL1Gİ ÜZERİNE Seyfettin Erşahin KADlNLAR ARASINDAKİ HURAFELER VE İSlAM'ıN HURAFELERE.un. "'- '" Fatına Yılmaz tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli Y1JRTDIŞI

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 ANKARA 2012 SUNUŞ BEKİR BOZDAĞ BAŞBAKAN YARDIMCISI D ünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler her şeyi etkilediği gibi Türk

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG)

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR AN KURSLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ~ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri *

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yurt Đçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine Đlişkin Görüşleri * PLT (Program of Training Lecturer) Research Asssistants Opinions about Domestic and Outland Language Training Ceylan

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

DİN HİZMETLERİ RAPORU

DİN HİZMETLERİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN HİZMETLERİ RAPORU 2013 HİZMETE ÖZEL ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 9 GİRİŞ 11 I. BÖLÜM İRŞAT HİZMETLERİ İRŞAT HİZMETLERİ 15

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR SUNUŞ Yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştür ki, Öğrenci Seçme Sınavı etrafında şekillenen Türk üniversite giriş sistemi, tüm kademelerini teslim aldığı eğitimi temel işlevlerini yerine getiremez

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 BAŞİSKELE STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim süreci kamuda da bir takım değişiklikleri zrunlu kılmış ve bunun neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı