Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri"

Transkript

1 T.C. ULUDAG ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Ci lt: 19, Sayı: 1, 201 O s Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri ismail SAGLAM Dr., U.Ü. ilahiyat Fakültesi Özet Din görevlilerinin gerekli fnnasyna sahip lmala n, nlann işini klaylaştınrken, muhatap kitleyi de memnun etmektedir. Şüphesiz imamlık bir çk fnnasynu elde etmeyi gerektirmektedir ve bunlann önemlilerinden birisi de mesleki frmasyndur. Biz Fransa'da din hizmeti veren imamlann, cemaat tarafından mesleki frmasyn açısından nasıl değerlendirildiğini, anket tekniğiyle gerçekleştirilen bu çalışmada tespit etmeye çalıştık. Abstract Evaluatins f Turks in France n imam and preachers' prfessinal cmpetences While the cmpetence f prayer leaders facilitate their respective wrk n ne hand, it satisfies the addressees n the ther hand. Withut dubt, pra.yer leadership requires having many prficiencies and ne f thse that are imprtant is prfessinal cmpetence. In this study, we explre hw the attendants t the prayers evaluate their imam and preachers perjnning religius servicesin France, in terms fprfessinal cmpetences. Anahtar Kelimeler: İmamlık frmasynu, Fransa'daki Türkler, Din görevlisi, Yurtdışı din görevliliği, Fransa'da imamlık, Fransa'da Müslümanlar, Avrupa Müslümanları.

2 Key Wrds: Prayer leadcrship prficicncy, Turks in France, Imam and preacher, Religius services abrad, Prayer Icadership in France, Muslimsin France, Eurpean Muslims. 1. Giriş Vaktiyle işçi larak göç eden Türkler 1, birçk Avrupa ülkesinde lduğu gibi Fransa'da da artık yerleşik bir unsur larak varlıklarını sürdürmektedirler. İş bulup para kazanmak için Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşlarımız, zamanla bulundukları ülkede yerleşmek durumunda kaldılar. Birçk ssy-kültürel prblemle karşılaşan bu vatandaşlarımızın önemli prblemlerinden biri de, gerekli din hizmetini almakta karşılaştıkları güçlüklerdir. Türklerin kendi aralarında kurdukları çeşitli dernekler ve daha snra DİTİB vasıtasıyla T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz knusu vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde gerekli din hizmetini almaları için çeşitli imkanlar sağlama gayreti içine girmiştir. Bu gayretlerden birisi de, açılan camilerde hizmet verecek nitelikli din görevlilerinin2 temini ve istihdamıdır. Fransa'da dini hizmet gayesi güden ve Türklerin kurduğu dernek sayısının 2003 yılı itibariyle 209 lduğu kaydedilirken3, 2007 yılı Araştırmada kullanılan farklılık "Türk" kavramından, herhangi bir etnik veya mezhebi gözetmeksizin Türkiye kökenli lup Fransa'da yaşayan ve Türkçe k kastedilmektedir. Nitekim araştırmada da Türkçe dili kullanıl nuşan kişiler mıştır. Bu gün Türkiye'de, halka din hizmetini dğrudan sunan; müezzin-kayyım, imam-hatip, vaiz, din hizmetleri uzmanı, müftü gibi unvaniara sahip Diyanet persneline, din görevlisi denmektedir. Bu unvaniara sahip kişilerin görevleri ve sahip lmaları gereken yeterlikler hakkında geniş bilgi için bkz. Yılmaz, Hüseyin, Camiierin Eğitim Fnksiynu, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005, s Daha önceki dönemlerde ise bu hizmetleri yapanlar, "hademe-i hayrat (hayır işleri görevlileri)", larak isimlendirilmekteydi. Araştırmamızda ise Fransa'da Türklerin açtığı camilerele din hizmetinele görevli kişiler kastedilmekteclir. İster DİTİB'e bağlı camilercle, isterse diğer derneklerin camilerinde lsun, fiilen görev yapan ve beklenen hizmetleri vermek durumunda lan din görevlilerinin mesleki yeterlikleri araştırmaya knu edinilmiştir. DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan elin görevlileri, Türkiye'de Diyanet teşkilatında görevli persnel arasından belli esaslara göre seçilmiş (bkz. /www.diyanetpersneli.cm/ haber /2916/ yurtdisi-clin-grevlisi-sinavve-mulakat-cluyurusu-haberi.htm " ") kişilerdir. Diğer kuruluşlara bağlı camilerdeki din görevliler ise genellikle rta veya yüksek dini tahsile sahip ve cami idaresiyle varılan anlaşma snucu özel arz-talep çerçevesinde istihdam eelilen kişilerelir. Bu derneklerin %58'inin DİTİB'e ve %28'inin Milli Görüşe ve geriye kalan % 14'luk ranın da diğer görüşlere mensup kişilere ait lduğu bildirilmektedir. Bkz. Akgönül, Samim, "Din Çk Bağımlılık ve Kimlik Krkusu Ekseninde 276

3 snunda çğu cami derneği lmak üzere bu rakamın 330'a ulaştığı rapr edilmiştir yılı snu itibariyle elde ettiğimiz bilgilere göre, DİTİB'e bağlı ve ı ı tanesinde kadrlu din görevlisi bulunmak üzere tplam 2 ı 4 ve Milli Görüşe bağlı 56 cami mevcuttur 5. Fransa'da Türklerin dernekleşmesinde DİTİB'in payının %47-58 arasında lduğu hatırlanırsa6, Türklere ait tplam cami sayısının yaklaşık 350 civarında lduğu tahmin edilebilir 7. Resmi rakamlara göre Fransa'da yaşayan Türk sayısının ıs ve cami sayısının yaklaşık 350 civarında lması, gerçekle ş- Fransa Türkleri", Entegrasyn Ötesinde Türkiye'den Fransa'ya Göç ve Göçmenlik Halleri (Editör: Didem Danış ve Verda İrtiş), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. ı2. Araştırmacı Akgönül 2002 ve 2003 yıllannda yaptığı araştırmasında tespit edemediği derneklerin de varlığından bahsetmektedir (Akgönül, Samim, "Dini ve Kültürel Perspektifler Açısından Avrupa Birliğinin inşası: Din-Devlet-Devlet Üstü Kurumlar", III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri Eylül2004, Ankara, 2005, s ). Paris Din Hizmetleri Müşavirliği ile Çalışma Müşavirliğinin tespitine göre bu derneklerin ı 09'u Paris bölgesinde, ı03'ü Lyn bölgesinde, 78'i Strasburg bölgesinde ve 40'ı da Marsilya bölgesindedir. Bkz. Harman, Ömer Faruk, "Fransa'da İslam ve Müslümanlar", Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2008, Sayı ı6, s. ı 1. DİTİB'e bağlı camiler için bkz. Harman, Ömer Faruk, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fransa'daki Faaliyetleri", Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2008, Sayı ı6, s. ı9. Milli Görüşün cami sayısı, Lyn bölge başkanlığından elektrnik psta ile öğrenilmiştir. Verilen bilgide 56 caminin ı 7'i Lyn bölgesinde, ı 4'ü Strasburg bölgesinde ve ı ı 'i de Paris bölgesinde bulunmaktadır. Akgönül, agt, s Önceden pek elverişli lmayan mekanlar mescit larak kullanılırken, şimdi yavaş yavaş dernekler geniş mekanlarda büyük camiler yapma eğilimindedir. Nitekim Le Mnde gazetesinden Henri Tinq bu durumu köşesine taşımış ve "Fransa'da Müslümanların ibadet yaptıkları küçük mekanlar, gösterişli camilere dönüşüyr... " şeklinde ifade etmiştir (Le Mnde ıj12lı989). Fransa İçişler Bakanlığı'na göre cami sayısı ı680, le Cnseil Français du Culte Musulman'a (CFCM), göre ise 2000 civarında ve ancak %O.Oı'i minarelidir Bu camiierin %40'i ı m2'nin ve %86'sı 500 m 2 'nin altında, %'4'ü de ı m 2 'nin üstündedir. Bazı Avrupa ülkelerinde bulunan Müslüman nüfusa ranla sahip ldukları cami sayısı karşılaştırılınca Fransa'nın geride lduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki, yaklaşık rakamlara göre, Hllanda'da 400 bin Müslüman 300 cami, İngiltere'de 2 milyn Müslüman ı600 cami, Almanya'da 3,5 milyn Müslüman 2600 cami ve İspanya'da ı,5 milyn Müslüman 800 cami lduğu belirtilmektedir. Oysa ki Fransa'da en az 5 milyn Müslüman lmasına karşın en fazla 2000 camının varlığından bahsedilmektedir (http: ll umma. cm 1 Les-msquees-de-France-un -eta t -des). Daha önce verdiğimiz rakamlar dikkate alınınca, bu camiierin yaklaşık ı l5'inin Türkler tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. 31. ı tarihi itibariyle Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığının Yurtdışı teşkilatlarına ve Dışişleri Bakanlığı'na istinaden elde ettiği verilere göre, çifte uyruklu vatandaşlarla beraber bu rakam verilmektedir. Bkz. 277

4 tirilen din hizmetleri hakkında birçk araştırmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Din görevlilerinin yeterlikleri ve bu yeterlikler içerisinde mesleki (özel alan) yeterlikler de, din hizmetlerinin başanya ulaşmasında büyük paya sahiptir. Şüphesiz din görevlisi yetiştiren kurumlar ve Diyanet, din görevlilerinin mesleki yeterlikler açısından yetişmeleri için üzerlerine düşen görevleri yerine getirme çabası içerisindedir. Hatta yurtdışına gönderilecek din görevlileri bu açıdan özel eğitim ve şartlara tabi tutulmaktadır 9. Ancak her şeye rağmen söz knusu hizmeti alan cemaat, din görevlilerini mesleki yeterlik açısından nasıl görmektedir? İşte bizim üzerinde durmak istediğimiz knu budur. Çünkü bu sruya bulunacak cevap, yapılan bütün çabaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının test edilmesi anlamında bir geri bildirimdir. Din görevlisinin hangi niteliklere sahip lması gerektiği geçmişten günümüze çeşitli eserlerde ve yapılan çalışmalarda ele alınmıştır. Klasik eserlerde "imam lacak kişilerin hangi niteliklere sahip lmalan gerektiği", içerisinde bulunulan şartlar çerçevesinde teferruatlı bir şekilde dile getirilmiştirı. Günümüzde ise; birçk alan araştırması, makale, kitap, yönetmelik çeşitli açılardan knuya yaklaşarak, din görevlisi yeterliklerinin ne lması gerektiği üzerinde teferruatlı bir şekilde durmaktadır 1 ı. Yine T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, imamhatip yeterliklerini; alan yeterlikleri (35 madde), genel kültür yeterlikleri (10 madde), eğitme-öğretme yeterlikleri (19 madde) ve özel yeterlikler (13 madde) başlıkları altında tplam 57 maddede belirtmiştir 12. jwww.csgb.gv.tr /image s/ article s/ editar /YURTDISINDAKI%20VATAND ASLARIMIZLA%20ILGILI%20 SAYISAL%20BILGILER.dc jwww.diyanetpersneli.cmjhaber /2916 jyurtdisi-din-grevlisi-sinavve-mulakat-duyurusu-haberi.htm 10 Zihni, Elhac Mehmet, Nimet-i lslam Mufassal llmihal, Salalı Bilici Kitabevi, İstanbul, 1976, s ve ; Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1986, s ; Akseki, Ahmet Hamdi, "Medresetü1-İrşad", Sebilürreşad, XXI, Sayı (Cemaziyelahir 1339), s Buyrukçu, Ramazan, Din Görevlisinin Mesleği Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s ; Din Görevlisi El Kitabı (Kmisyn), 3. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, s. 9-23; Yılmaz, age, s ; Öcal, Mustafa, "Dünden Bugüne Din Görevlileri ve Mesleki Yeterlikleri", Yaygın Din Eğitimi Srunlan Sempzyumu (28-29 Mayıs 2002), İlahiyat Bilimleri Vakfı Yayınları, Kayseri, 2003, s.45-69; Özek, Ali, "İmam-Hatip Liseleri ve Ehliyetli Din İşleri Görevlisi Yetiştirme İşi", Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Sempzyumu (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, s ; Sancaklı, Saffet, "Değişen ve Gelişen Tplumsal Hayatta Din Hizmetlerini Yürütenierin Misynu ve Nitelikleri", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. 2, s Bkz. jwww.diyanet.gv. tr/ turkish/ dinegitimi/ dinegitimi.asp ( ). Yine başka bir çalışmada din görevlilerinin nitelikleri; 1. Kişisel, 278

5 Biz ise din görevlilerinin mesleki yeterliklerini, cemaatin anlamasını ve değerlendirme yapmasını klayıaştırma maksadıyla "dini bilgi ve dnanım", "vaaz ve shbet yapma" ve "güzel Kur'an kuma"dan luşan üç başlık altında, ele almayı uygun gördük 13. Çünkü mesleki yeterlikler yaklaşık larak bu üç frmda cemaate yansımaktadır. Bunun için din görevlilerinin mesleki yeterliklerini, bahsi geçen üç kategriye indirgeyerek cemaatin görüşünü yansıtmaya çalışacağız. Yurtdışındaki din görevlilerinden Türkiye'deki beklentilerden daha ileri hizmetler beklendiği bilinen bir durumdur 14. Ancak hem bu beklentiler hem de diğer yeterlikler bu makalenin sınırları dışındadır. ll. Amaç ve Yöntem Araştırmanın Amacı Araştırmada Fransa'da yaşayan Türklerin din görevlilerinin mesleki yeterlikleri hakkında ne düşündüklerini belirlemek amaçlanmıştır. Cemaatin (halkın) görüşüne başvurulduğundan, din görevlilerinin mesleki yeterlikleri, yukarıda da belirtildiği gibi, üç kategride tplanmıştır. Bunlar; "dini bilgi ve dnanım", "vaaz ve shbet yapma" ve "güzel Kur'an kuma"dır. Araştırma kapsamında cemaatin, din görevlilerinin mesleki yeterliklerini değerlendirmelerinin; yaş, dğum yeri, cinsiyet, öğrenim, meslek ve gelir durumları değişkenlerine göre fark gösterip göstermediği de incelenmiştir. 2. Genel kültür, 3. Özel alan ve 4. Eğitme-öğretme lmak üzere dört ana maddede ele alınmıştır. Bu çalışmamızın knusuna giren özel alan/mesleki yeterlikler ise kendi içerisinde; a. Alan bilgisi, b. Mesleği ile ilgili yasal hükümleri bilme, c. Kur'an-ı Kerim'i düzgün kuyabilme ve d. Kur'an ve Hadis kültürüne sahip lma şeklinde detaylandırılmaktadır (bkz. Yılmaz, age, s ). 13 Sruları hazırlamadan önce cemaatle çeşitli vesilelerle yapmış lduğumuz görüşmelerde, mesleki/ özel alan yeterliğiyle ilgili dile getirilen beklentileri bahsi geçen üç ana başlık altında tplamak tarafımızdan mümkün görülmüştür. Değerlendirmeyi yapacak lan halk lduğuna göre, mesleki alan yeterliklerini teknik detaylarıyla deneklere srmanın uygun lmayacağını düşünerek böyle bir tercih yapılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, din görevlileri yeterlikleri sadece mesleki yeterliklerden ibaret değildir ve diğer yeterliklerle beraber başarılı görevicra etmek mümkündür. Bu çalışmada din görevlisi yeterliklerinin bir parçası lan mesleki yeterlikler, cemaatin bakış açısına göre üç başlık halinde ele alınmıştır. 1 ' 1 Yurtdışındaki din görevlilerinden, kurumların ve şahısların neler beklediği ve bu beklentilerin karşılanabilmesi için hangi niteliklere sahip lmak gerektiği knusunda geniş bilgi için bkz. Çekin, Ahmet, "Mesleki ve Ssyal Byutlarıyla Yurt Dışı Din görevliliği" III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (20-24 Eylül 2004), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s

6 11.2. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Fransa'da yaşayan Türk luşturmaktadır15. Din görevlilerinin verdiği hizmetten yararlanan, 20 yaşın üzerinde ve camiyle bir şekilde irtibat halinde lan kişilerin görüşlerine başvurulduğundan, evreni temsil eden Türk sayısı yukarıdaki rakamdan daha az lacaktır. Ancak bu rakamı kesin larak belirtmek mümkün değildir. Araştırmanın örneklemini ise, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde camisi bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve kendisine anket uyguladığımız 706 Türk luşturmaktadır Veri Tplama Araçlan ve Uygulama Araştırmacı tarafından geliştirilen ve deneklere uygulanan anket, birinci derecede veri tplama aracı larak kullanılmıştır. Bununla beraber araştırmacı, knu ile ilgili literatür taraınasıyla yazılı bilgilere ulaşınaya çalışınanın yanında, Fransa'da Türklerin açtığı birçk camiyi gezerek, cemaatle görüşmüş ve din görevlilerinin mesleki yeterlikleri hakkında nların görüş ve beklentilerini almıştır 16. Elde edilen bu bilgiler, knu ile ilgili anket srularının luşturulmasında kullanıldığı gibi, snuçları yrumlamada da klaylık sağlamıştır. Gerek literatürden ve gerekse cami cemaatinden elde ettiğimiz veriler ışığında anket sruları taslak haline getirildi. Bu taslak din eğitimi ve istatistik alanlarında çalışan akademisyenlerle tartışıldı. Snra Fransa'daki ssyal yapıyı tanıyan, sivil tplum kuruluşları ve Din Hizmetleri Müşavirliği ile Din Hizmetleri Ataşeliği yetkililerinin görüşlerine başvuruldu. Elde edilen geri bildirimler dğrultusunda tekrar gözden geçirilen anket sruları, 50 adet çğaltılarak Lyn'da çeşitli Türk derneklerinde deneme mahiyetinde uygulandı. Bu uygulamada görülen aksaklıklar dikkate alınarak, anket metinlerine sn şekli verildi ve çğaltıldı. Çğaltılan 3000 adet anket frmu, Lyn Din ataşeliği ve DİTİB yardımıyla, din görevlileri aracılığı ile deneklere ulaştırıldı ve geri tplanınası sağlandı. Araştırmacı din görevlileri tplantısına katılarak knunun ehemmiyeti ve anket uygulamasında dikkat edilmesi 1 5 Bkz. jwww.csgb.gv.tr /image sf article s/ editar /YURTDISINDAKI%20VATAND ASLARIMIZLA%20ILGILI%20SAYISAL% 20BILGILER.dc ( ) 1 6 Bilimsel araştırma mettlarından lan "dlaylı gözlem" ve "dlaysız gözlem" mettları da bu araştırmada kullanılmıştır. Dalaylı gözlem, araştırma knusu ile ilgili yayınlanmış her türlü kaynağın taranması, seminer, sempzyum ve knferans gibi etkinliklerin takip edilmesiyle gerçekleştirilen bir çalışma metdu iken; dlaysız gözlem, araştırmacının günlük hayatta tanık lduğu layları, araştırma knusu birey ve bjeleri, araya her hangi bir araç kaymadan, dğrudan gözlemleyerek yaptığı çalışma metdudur (Aziz, Aysel, Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim, Ankara, 1994, s. 73). 280

7 geren hususlar hakkında bilgi verdi. Araştırmacının imk'inlar ölçüsünde camileri gezerek kendisinin de bizzat uyguladığı anketlerle beraber, değerlendirmeye alınabilecek tplam 706 dldurulmuş anket frmu elde edildi. Çalışmamızın amacına uygun düşen bu araştırma metdunun birçk çeşidi vardır. Biz araştırmamızda anket tekniğini tercih ettik. Deneklerimiz lan Fransa'da yaşayan Türklere uyguladığımız anketler, araştırma knusuyla ilgili ldukça geniş bilgi tplamamızı sağlamıştır Verilerin Analizi Değerlendirmeye alınacak anket frmları teker teker araştırmacı tarafından SPSS istatistik prgramına girildi ve denekler tarafından anket frmuna yazılarak araştırınacıya iletilrnek istenen mesajlar nt edildi. Anketimizdeki bütün sruların frekans ve yüzdelerinin dökümü Likert ölçeği değerleriyle beraber alındı 1 7. Yine ilgili sruların bağımsız değişkenlere göre yapılan "iki değişkenli analiz" (çapraz) tablları ve ki-kare değerlerinin 1 s dökümü elde edildi. Hem kuyucu tarafından klay anlaşılması hem de hacim larak fazla yer işgal etmelerini önlemek için tabllar üzerinde çalışılarak, şekilsel larak sade bir görüntüye sahip lmalarına çalışıldı. lll. Bulgular ve Yrum Araştırmada elde edilen, test edilmek istenen din görevlisi yeterlikleriyle ilgili bulgular, deneklerin verdiği cevapların frekans ve yüzdeliklerini içeren tabllar yanında, farklı değişkenlere göre detay analizleri yapılmış çapraz tabllar yardımıyla açıklanıp yrumlanacaktır Dini Bilgi ve Dnanım Cemaatin, halihazırda Fransa'da görev yapan din görevlilerini "dini bilgi ve dananım" açısından nasıl değerlendirdiği ile ilgili rtaya çıkan bulgular Tabl 1 'de görülmektedir. Bahsi geçen tabldan anlaşıldığına göre, ilgili sruya cevap veren 638 kişinin %57. 7'si "Evet yeterli" seçeneğini işaretleyerek, din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından başarılı bulduklarını belirtmişlerdir. Bu knuda denekierin %33.4'ü "Kısmen yeterli", %8.9'u da "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmişlerdir. 17 Likert ölçeği değeri; 2.5;::: ise "Evet yeterli", 2.5< ve 1.5;::: ise "Kısmen yeterli", 1.5< ve 0.5;::: ise "Hayır yetersiz" larak kabul edilmektedir. ır Ki-kare anlamlılık değeri; p < 0,05'dir. 281

8 Tabl 1: Din Görevlisi Dini Bilgi ve Dnanım Yeterliği Seçenekler s / %(Katılan) % (Kümülatif) Evet yeterli ı Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.48, Snuç= Kısmen yeterli Din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterli ve kısmen yeterli gördüğünü beyan eden denekierin tplam ranının (%57. 7+%33.4=) %91.1 rakamını bulması, söz knusu yeterlik açısından ciddi bir prblemin lmadığı şeklinde yrumlanabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışı din görevliği sınav ve mülakatına katılacak persnelinden tahsil durumlarına göre farklı hizmet yılı/tecrübe istemektedir 19. Öte yandan sınav ve mülakatlarda adaylardan yeterli derecede bilgi birikimi istendiği, srumlu tutulan knulardan anlaşılmaktadır 2. Cemaatin yüksek ranlarda din görevli /03/2009 tarihi itibariyle Lisansüstü diplaması lanlar için 2 yıl; ilahiyat Fakültesi ve Y. İslam Enstitüsü mezunları için 3 yıl; ilahiyat Meslek Yüksek Okulu, AÖF ilahiyat Ön Lisans ve ilahiyat alanı dışı lisans mezunları için 6 yıl fiili larak (askerlik hariç) görev yapmış lmak şartı aranmaktadır (bkz. www. diyanetpersneli. cm/ haber/ 2916/ yurt di si -din-greviisi-sinav ve-mulakat-duyurusu-haberi.htm " "). 2 Yazılı sınav knuları; Kur'an-ı Kerim (Ayet Meali), Tefsir ve Hadis Usülü, Hadis (Riyazu's-SaJihin), Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti Tarihi, İshim İlmihali, Güncel Dini Meseleler, islama Giriş, Yaşayan Dinler Tarihi, Milli Tarih ve Cğrafya, gibi alanlarla, AÖF ilahiyat Prgramında kutulan: İslam Dininin Temel Kaynakları, Ana Knularıyla Kur'an, İslam Düşünce Tarihi, Dine Yeni Yaklaşımlar ile Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler kitaplarının içeriğini; Sözlü sınav knuları; 1. Kur'an-ı Kerim (tecvid kuralları ve uygulaması, malıaric-i hurüf, ezber larak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rabman ve Amme cüzü süreleri), 2. Temel İslam Bilimleri (Ana Knularıyla Kur'an, Meal, Kur'an Ylu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usulü, Hadis (Riyazu's-Salihin), İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi), 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Yapısı ve Hizmet Alanları, Başkanlığımız Yayınları, İslam'a Giriş Seti, Yaşayan Dünya Dinleri, Dinlerarası Diyalg, Hitabet, Din Hizmetlerinde 282

9 lerini "dini bilgi ve dnanım" knusunda yeterli görmesi, Diyanetin görevlendirmede uygulamış lduğu kriterlerin yerinde lduğu biçiminde yrumlanabilir. Bu iyimser değerlendirmenin yanında unutmamak gerekir ki, din görevlilerinin "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterlikleri, denekıerin yaklaşık ıj3'ü tarafından (%33.4) kısmen ve ı; ıo'ü (%8.9) tarafından da tamamen yetersiz görülmektedir. Söz knusu bulguyu dikkate alarak, din görevlilerinin %ıoo'lük bir başarı elde edebilmeleri için gerek yetiştikleri ve gerekse istihdam edildikleri kurumlar açısından, yapılması gereken çalışmalar lduğunu söylemeye imkan vermektedir. Nitekim yurtdışında (Avusturya'da) görev yapan din görevlilerine uygulanan bir ankette "mesleki bakımdan kendinizi yeterli görüyr musunuz?" srusuna %68 ranında evet, %25 ranında kısmen ve %ı. 4 ranında da hayır cevabı verilmiştir 21. Her ne kadar bizim anketi uyguladığımız yer (Fransa) ve kitle (cemaat) farklı lsa da, bir karşılaştırma yaptığımızda; din görevlilerin kendini yeterli görmeleri (%68) ile, cemaatin din görevlilerini yeterli görme ranları (%57. 7) arasında %ı0.3'lük fark lduğu rtaya çıkmaktadır. Cemaatin din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından ne denli yeterli görüp görmediklerini Tabl ı 'de tespit ettikten snra, şimdi de Tabl 2'de farklı değişkenlere göre yapılan detay analizlerden elde edilen bulguları açıklayabiliriz. Tabl 2 'in geneline baktığımızda din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından yeterli larak görenlerin, değişkenlere göre detay analizlerinde önemli bir farklılaşma lmadığı dikkat çekmektedir. Söz gelimi yaş değişkeninde "Evet yeterli" diye cevap veren deneklerin ranı yaş arası %61.5, yaş arası %57.8, yaş arası %57.0, 60 ve üzeri yaş %57.0 ve yaş arası ise %52.6'dır. Bu değerler rtalama değer lan %57.7 ile beraber düşünüldüğünde en yüksek değer (%61.5) ile arada %3.8 ve en düşük değer (%52.6) ile de %5. ı ranında bir fark lduğu görülmektedir. Yaş değişkeninde göze çarpan diğer bir farklılaşma ise "Hayır yetersiz" diye cevap verenler arasında yaş grubunun %ı4. ı ranla, %8.9 lan rtalama değerin %5.2 ranında üstüne çıkarak, diğer yaş grupları arasında en yüksek değere sahip lmasıdır. Yaptığımız gözlemlere dayanarak cami derneklerinde ve diğer ssyal kuruluşlarda yğun larak İletişim ve Halkla İlişkiler, Avrupa ile Avrasya'nın Aktüel ve Ssy-Kültürel Yapısı, Milli Tarih ve Cğrafya ile Genel Kültür knularını kapsamaktadır.(bkz.http: //www.diyanetpersneli.cm/haber /2916/yurtdisi din-grevlisisinav-ve-mulakat-duyurusu-haberi.htm " "). 21 Bkz. Tavukçuğlu, Mustafa, Avrupa'da Türk Ailesi ve Din Eğitimi (Avusturya Örneği), Mehir Vakfı Yayınları, Knya, 2000, s. 252 ve

10 yaş dilimindeki denekierin görev aldıklarını söyleyebiliriz. Dlayısıyla gerek din görevlileri ile sıkı ilişkileri ve yüksek beklentileri, gerekse Batı Avrupa'daki Müslümanların srunlarıyla daha çk yüzleşmeleri söz knusu yaş dilimindeki denekieri %14.1 ranında din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmeye sevk etmiş labilir. Dğum yeri değişkeninde ise Fransa'da dğanlar ile Türkiye'de dğanlar arasında fazla bir fark lmasa da, Fransa'da dğanların din görevlilerine "dini bilgi ve dnanım" açısından daha lumlu baktıkları söylenebilir. Nitekim Fransa dğumluların %60.9'u bu knuda "Evet yeterli" diye görüş bildirirken, bu ran Türkiye dğumlularda % 57.2'dir. Yine aynı knuda Fransa dğumlular %6.9 ranında, Türkiye dğumlular ise %9.3 ranında "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu bulgu Türkiye tecrübesi yaşayanların diğerlerine nazaran daha fazla dini alt yapıya sahip lmadan kaynaklanabilecek yüksek bir beklenti içerisinde lduklan şeklinde yrumlanabilir. Rakamsal larak dğum yeri değişkenine benzer bir durum cinsiyet değişkeninde de görülmektedir. Burada da kadınlar erkeklere ranla daha fazla iyimser bir tabl sergilemektedirler. Din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından "Evet yeterli" görme ranı kadınlarda %60.8, erkekler ise %56.3 iken; "Hayır yetersiz" görme ranı kadınlarda %7.4, erkeklerde %9.6'dır. Kadın cemaatin, erkek cemaate nispetle din görevlilerin dini bilgi ve dnanımlarını tanıma lanaklarının daha az lduğu düşünülürse, aradaki rakamsal farkın kadınların daha iyimser bakış açılarından kaynaklanabileceği yrumuna ulaşılabilir. Öğrenim durumu değişkenine gelince, din görevlilerinin dini bilgi ve dnanımı hakkında denekierin "Evet yeterli" şeklindeki görüşleri, ilköğretim/ rtakul mezunları (%65. 5) ve ilkkul mezunlarında (%59.8), rtalama ranın (%57.4) üstündedir. Oysa ki aynı knuda lise mezunlarının (%53.0), üniversite mezunlarının (%51.0) ve lisansüstü mezunlarının (50.0) ranları, rtalama ranın (%57.4) altındadır. Demek ki öğrenim seviyesi yüksek lanlar, diğer deneklere göre din görevlilerini daha az yeterli görmektedirler. Nitekim dini bilgi ve dnanım açısından din görevlilerini "Hayır yetersiz" görme rtalaması %9.0 iken, üniversite mezunlarında bu ran c% 18.4'e çıkmaktadır. 2R4

11 Tabl 2: Din Görevlisi Dini Bilgi ve Dnanım Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Dini Bilgi ve Dnanım <ll Tplam 8 Değişkenler Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.!<: s % s % s % s / ~ yaş a. ı yaş a ı4.1 ı \!) «1 1'- c: lll" yaş a S lo :>< yaş a. 61 S ı. 60 yaş ve ı Tplam S Fransa El... Türkiye 313 S S '- ::ı... (") )~ ~ Diğer ,O 4 ı.... <li.~ Tplam S ı. Kadın Erkek "' ı:: (J Tplam 368 S S ı. ::ı ilkkul ı52 S ı. El ::ı... ilköğ/ Orta s s.ı ::ı Lise ıı ı.2 2ıS El Üniversite \!) "d \!)..-<... ci ı:: <li... >OJ) : ::ı El ::ı... ::ı "d.ı.: Lisansüstü ı 6.3 ı6 ı. Tplam Müteşebbis 54 S ı2.7 ı işçi ı ı. Emekli ı ı ı. Ev hanımı Öğrenci ı ı. ~ Teknik eleman ıs ı. "' <li işsiz ı ~ Diğer S.O 16 ı. Tplam S ı ve- 68 6ı ıı ::ı El ı ıı ::ı ::ı "d S <li 4000 ve ı ı 2. ı 48 ı. C!l Tplam :: ~ ri lf) c;, lf) lf).qc;, (") Meslek durumu değişkeninde ise din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından "Evet yeterli" görmede ev hanımları %64.2 ranıyla en yüksek seviyededir. Geriye kalan meslek grupları ise sırasıy- 285

12 la, öğrenci %63.2, işsiz %61.5, emekli %60.9, işçi% 56.5, müteşebbis %52.9, teknik eleman %51.7 ve "diğer" %43.8 ranlarında "Evet yeterli" şıkkını işaretlemişlerdir. Bu knuda din görevlilerini yeterli görme rtalama ranı 0 /cı57.6'dır ve bu ranın en altında %43.8 rakamıyla "diğer" meslek grubu dikkat çekmektedir. Açık uçlu larak srulan "diğer" şıkkına "sekreter, tercüman, öğretmen, mühendis, hemşire, bankacı gibi" meslekler yazılmıştır. Bu meslekleri icra eden kişilerin genellikle yüksek öğrenim görmüş kişiler labileceği düşünülürse, din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından en düşük randa (%43.8) yeterli görenlerin rtak özelliğinin yüksek öğrenim görmüş kişiler lduğu yrumu yapılabilir. Gelir durumu değişkeninde ilk göze çarpan bulgu, çk yüksek ve çk düşük gelir grupları, rtalama ranın (%57.5) üstünde, rta seviyede gelire sahip lanlar ise altında "Evet yeterli" seçeneğini işaretlemeleridir. Diğer bir ifade ile arası ile 4000 ve üstü aylık gelire sahip gruplar din görevlilerini dini bilgi ve dnanım açısından %66.7 ranında, 1000 ve altı %61.8 ranında yeterli görmüşlerdir. Buna mukabil, aylık geliri arası lanlar %55.0 ve arası lanlar %54.2 ranında aynı knuda lumlu görüş bildirmişlerdir. Gerek Fransa'da gerekse diğer Batı Avrupa ülkelerinde yaptığımız gözlemler, cami cemaati ve dernek üyelerinin daha ziyade rta gelir grubuna dahil kişilerden luştuğu yönündedir. Bu gözlemle yukarıdaki rakamsal bulguyu beraber değerlendirdiğimizde, rta gelir grubundaki denekierin din görevlilerinin "dini bilgi ve dnanım" yeterliği hususunda daha yüksek beklenti içinde lduklarını söylememize imkan vermektedir Vaaz ve Shbet Yapma Denekierin din görevlilerinin "vaaz ve shbet yapma" yeterlikleri hakkında belirttikleri görüşlerden elde edilen bulgular şöyledir (bkz. Tabl 3). Tabl 3: Din Görevlisi Vaaz ve Shbet Yapma Yeterliği Seçenekler s ; %(Katılan) % (Kümüliitif) Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.45, Snuç= Kısmen yeterli 286

13 Tabl 3'den anlaşıldığına göre denekierin % 55. 9'u "Evet yeterli", %33.3'ü "Kısmen yeterli" ve %ı0.8'i de "Hayır yetersiz" diyerek, din görevlilerin "vaaz ve shbet yapma" yeterlikleri hakkında görüşlerini açıklamışlardır. Bu durumda denekierin yaklaşık 3/s'inin, din görevlilerini bu knuda başarılı buldukları anlaşılmaktadır. Deneklerden geriye kalanların yine yaklaşık 3/ ı O'u din görevlilerini bahsi gecen knuda kısmen başarılı bulurken, ı; ı'u da başarısız bulduklarını belirtmektedir. Bağımsız değişkenlere göre detay analizlerini yaparak, ssykültürel ve eknmik açıdan denekierin içerisinde bulunmuş ldukları durumun, din görevlilerini "vaaz ve shbet yapma" da başarılı veya başarısız görmelerinde bir etkiye sahip lup lmadığını tespit etmek için yaptığımız detay analizlerde rtaya çıkan bulgular Tabl 4'te belirtilmiştir. Tabl 4'ün geneline bakılınca %66.7 (meslek durumu/ öğrenci) ile %40.0 (meslek durumu/ diğer) arasında değişen çeşitli ranlarda din görevlileri, vaaz ve shbet yapmada başarılı görülmektedirler. Aynı knuda din görevlilerinin başarısız görülmeleri ise en yüksek %ı 9. ı (öğrenim durumu/üniversite) ranındadır. Yine de çeşitli değişkenlere göre elde edilen snuçları yrumlamak gerekirse yaş değişkeninde rtalama %55.9 ranında "Evet yeterli" şıkkı işaretlenmiştir yaş arası (%57. ı), yaş arası (%57.4), 60 ve üzeri yaştaki denekler (%63.6), din görevlilerinin vaaz ve shbet yapma yeterliğini bu knudaki rtalama ranın üstünde, yeterli görürken; yaş arası (%52.6) ve yaş arası (%55.8) rtalama ranın altında yeterli görmüşlerdir. Özellikle yaş arası denekierin diğer yaş gruplarına göre en alt seviyede (%52.6), din görevlilerini vaaz ve shbet yapmada başarılı görmeleri, bir önceki knuda 22 aynı yaş dilimi ile ilgili yapılan yrumu burada da hatıra getirmektedir. 22 Bkz. Tabl 2'den elde edilen bulgular ve yrumu. 287

14 Tabl 4: Din Görevlisi Vaaz ve Shbet Yapma Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Vaaz ve Shbet Yapma Tplam Değişkenler Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.;a s ; s / s ; s ; ~ yaş a yaş a ı94 ı. (71 ur yaş a ı OCJ ~ ;: l'-: yaş a yaş ve ll 33.3 ı Tplam ı Fransa ı. a... Türkiye ı )~ ~ ~... Cl) >..,j- t'-- Diğer ci Tplam Kadın ~ Erkek ı ı:: ü Tplam ;::1 a E ;::1 'tl İlkkul İlköğ/ Orta Lise a Üniversite ı 9.1 c:i ı::.. Cl) Lisansüstü >Ol) : Tplam Müteşebbis ı işçi ::ı a Emekli ı ::ı Ev hanımı ::ı 'tl Öğrenci !tl Cl) Teknik eleman t'--.,j- (V) - "' :s Cl) işsiz Diğer Tplam ı ıoo ve ı ı9 ı. ;::1 a ı 267 ı. ;:: ;::1 ı (71 'tl ll 40.7 ll ": ve ı Cl) (!) Tplam ı OCJ 1.0 C'l ci Öğrenim durumu değişkeninde ise, katılım sayısı az lan lisansüstü eğitime sahip lanları dışarıda tutarsak, lise (%48.8) ve üniversite (%53.2) mezunları, "Evet yeterli" şeklinde görüş bildirmede 288

15 0 /cı55.6 lan rtalama ranın altındadır. Oysa ki ilkkul (%61.6) ve ilköğretim/ rtakul (%56.3) mezunu lanlar söz knusu rtalama ranın üstünde yer almaktadırlar. Öyle ise din görevlilerinin, vaaz ve shbetlerinde diğer tahsil seviyelerine sahip lan deneklere nazaran, ilkkul ve ilköğretim/ rtakul mezunlarını daha fazla memnun e debildikleri rtaya çıkmaktadır. Özellikle lise mezunlarının memnuniyet seviyesinin (%48.8) diğer öğrenim durumlarına göre en alt seviyede lması, nların daha fazla arayış içerisinde labilecekleri şeklinde yrumlanabilir. Öte yandan aynı knuda üniversite mezunlarının, diğer öğrenim gruplarına göre en yüksek seviyede (%ı 9. ı) "Hayır yetersiz" şıkkım işaretlerneleri dikkat çekilmesi gereken başka bir bulgu dur. Meslek durumu değişkeninde de, katılım sayısı çk az lan "öğrenci" ve "diğer" kategrisindeki denekieri hariç tutarsak, "Evet yeterli" şıkkım işaretleyenler arasında rtalama _% 56.0 ranın en altında müteşebbisler (%51.5) yer almaktadır. Öte yandan "Hayır yetersiz" şeklinde görüş bildirenler arasında% ı4. ı ile müteşebbisler en yüksek rana sahiptirler. Buna mukabil "Kısmen yeterli" şıkkım en fazla işaretleyen meslek grubu emeklilerdir (%43.5). Mevcut veriler ışığında rtaya çıkan bulgu, kendi işini kuran ve aktif bir ssyal hayata sahip lan müteşebbisler, din görevlilerini vaaz ve shbet yapmada, diğer meslek gruplarına göre daha az başarılı buldukları şeklinde belirtilebilir. Gelir durumu değişkeninde, 2000 ve altı ile 4000 ve üstü aylık gelir grubuna dahil lan denekler rtalama ran lan %56. ı 'in üstünde, arasında aylık gelire sahip lanlar ise rtalama ranın (%56. ı) altında, "Evet yeterli" şeklinde görüş bildirmiştirler. Öte yandan "Hayır yetersiz" şeklinde fikir beyan eden denekler şeklindedir. arasında, arası aylık gelire sahip lanlar %ı 8. 5 ranıyla en yüksek düzeyde iken, arası gelire sahip lan denek grubu % ı3.3 ranındadır. Bu durumda rtaya çıkan bulgu, rta gelir grubuna dahil lan denekierin din görevlilerinin vaaz ve shbetl~rinden memnuniyetleri, diğer gelir gruplarına göre daha az lduğu Güzel Kur'an Okuma Din görevlilerinin "güzel Kur'an kuma'1arı hakkında, denekierin verdikleri bilgiler dğrultusunda tespit edilen bulgular ve yrumları şöyledir. Tabl 5'te de görüldüğü gibi denekler din görevlilerini güzel Kur'an kumada, %67.2 ranında "Evet yeterli" ve %23.2 ranında "Kısmen yeterli" görürken, sadece %9.5 ranında "Hayır yeter$jz" görmektedirler. Araştırmamızda test edilen din görevlilerinin mesleki 289

16 yeterlikleri arasında "güzel Kur'an kuma" en yüksek randa başarılı görülen yeterliktir23. Yurtdışına gönderilen din görevlilerinin seçiminde güzel Kur'an kumaya verilen önem ve diyanet eğitim merkezlerinde kadrlu Kur'an-ı Kerim kutmanlarının bulunması, bu başarıyı elde etmede paya sahip denilebilir. Nitekim gezip gördüğümüz ve gözlemlediğimiz camilerde, özellikle DİTİB'e bağlı camilerdeki din görevlilerinin, güzel Kur'an kumada başarılı ldukları fark edilmiştir2 4. Tabl 5: Din Görevlisi Güzel Kur'an Okuma Yeterliği Seçenekler s ; %(Katılan) % (Kümüliitif) Evet yeterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz Ara tplam Cevapsız Tplam Likert ölçeği=2.57, Snuç= Evet yeterli Söz knusu başarının farklı değişkenlere göre nasıl bir dağılım gösterdiği aşağıda Tabl 6'da detay analizlerle belirtilmeye çalışılmıştır. Tabl 6'daki bütün değişkenlerde, denekler din görevlilerini güzel Kur'an kumada rtalama larak %67 ve üzeri bir randa yeterli görmektedirler. Yine aynı knuda yetersiz görenlerin ranı ise rtalama 1 / 1 O seviyesindedir. Değişkenleri teker teker değerlendirmek gerekirse, yaş değişkeninde 60 ve üzeri yaş grubundaki denekler %72.2 ranla en yüksek seviyede, din görevlilerini bu knuda yeterli larak görmektedirler. Buna mukabil %12.5'lik ranla en yüksek seviyede aynı knuda 23 Türkiye'de müftüler üzerine yapılan anketli bir araştırmada, müftülerin %75,3'ü din görevlilerini güzel Kur'an kuma (kıraat) açısından yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir (bkz. Özdemir, Şuayip, Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007, s ). Müftülerin değerlendirmesiyle cemaatin değerlendirmesi arasında fark lması dğaldır. Ayrıca yurtdışındaki görevliler sınavla seçilmiş görevliler lduğundan, Türkiye genelinde görev yapan din görevlilerinden "güzel Kur'an kuma"da daha başarılı lmaları beklenen bir durumdur. 24 Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim ve sınavları dışında yurtdışına giden ve çeşitli cemiyetlere bağlı camilerde görev yapan din görevlilerinin güzel Kur'an kumacia aynı başarıyı gösteremediklerini, yine gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Dlayısıyla yurtdışına din görevlisi gönderirken veya seçerken aynı hassasiyeti diğer kuruluşların da göstermesi uygun lacaktır diyebiliriz. 290

17 din görevlilerini yetersiz görenler de yaş arası deneklerdir. Ancak bütün yaş grupları arasında önemli bir farklılaşma lmadığı ve rtalama değerlerin (Evet yeterli=%67.2, Kısmen yeterli=%23.2 ve Hayır yetersiz=%9. 5) etrafında kümeleş me meydana geldiği görülmektedir. Değişkenler Evet Tabl 6: Din Görevlisi Güzel Kur'an Okuma Yeterliğinin Farklı Değişkenlere Göre Dağılımı Q) Güzel Kur'an Okuma eterli Kısmen yeterli Hayır yetersiz.!d s / s % s ; s % :, yaş a yaş a yaş a. ""' >< yaş a yaş ve Tplam l{) m c 1.0 Fransa El... Türkiye ~E Diğer ı::ı Tplam ' Kadın CIO fll....-ı ı:: cıı Erkek u Tplam İlkkul :!ı "C İlköğ/ Orta El S Lise ı:: e Üniversite ı N l{)... cıı... >bl) Lisansüstü :O Tplam Müteşebbis ;:1 işçi El Emekli ı ~ Ev hanımı "C N Öğrenci N.!d ~ Teknik eleman fll cıı İş siz ::!!! Diğer Tplam ;: ve lll El N e ;:1.-< "C ö:l 4000 ve cı Tplam t- N

18 Aynı değerlendirmeleri dğum yeri değişkeninde de görmek mümkündür. Fransa'da dğanlar %68.2, Türkiye'de dğanlar ise 67.2 ranlarında din görevlilerini güzel Kur'an kumadayeterli görmektedirler. Aynı knuda din görevlilerini yetersiz görmede ise Türkiye dğumlular 0 /cı ı O. O, Fransa dğumlular da %7. ı ranına sahiptirler. Cinsiyet değişkenine gelince, "Evet yeterli" şıkkım işaretlernede kadın (%73.7) ve erkek (64.6) denekler arasında %9.ı lduğu görülmektedir. "Hayır yetersiz" şıkkım işaretlernede de erkeklerin %ı 1.5 ve kadınların %4.8 ranına sahip lmaları, din görevlilerinin güzel Kur'an kumaları knusunda kadınların daha iyimser ranında fark ldukları ve önemli bir farkhk meydana geldiği ki-kare anlamlılık değerinden de (p=o, O ı 8) anlaşılmaktadır. Öğrenim durumu değişkeninde,ise lisansüstü öğrenim görenler %60.0, lise mezunu lanlar %62.2, üniversite mezunu lanlar %68.8, ilkkul mezunu lanlar %69.0 ve ilköğretim/rtakul mezunu lanlar %73.5 ranlarında "Evet yeterli" şıkkım işaretleyerek din görevlilerinin "güzel Kur'an kuma''ları knusunda görüş bildirmişlerdir. Katılan sayısı az lan lisansüstü öğrenim görenleri saymazsak, lise mezunları (%62.2) rtalama randan (%67.ı) %4.9 daha az, ilköğretim/rtakul mezunları da (%73.5) %5.4 daha çk ranasahip ldukları görülmektedir. Yine öğrenim durumu değişkeninde elde edilen diğer bir bulgu, lise mezunlarının "Hayır yetersiz" şıkkıncia %ı4.3 ran ile ilk sırada yer almalarıdır. Meslek durumu değişkeninde de, "Evet yeterli" şıkkım işaretleyenierin rtalama ranı lan %67.0'ın en üstünde %76.9 ranı ile ev hanımları yer alırken, %52.0 ran ile işsizler en alt seviyede yer almaktadır. işsizierin katılım sayısınız az lması yrum yapmayı güçleştirirken, ev hanımlarının yüksek rana (%76.9) sahip lmaları, din görevlilerin güzel Kur'an kumaları knusunda biraz önce cinsiyet değişkenincieki yrumu burada da hatırlamamızı gerektirmektedir. Gelir durumu değişkeninde, 2000 ile 4000 arasında aylık gelire sahip lanların rtalama ran lan %67. ı'in altında yer alması, Tabl 4'teki gelir durumu bulguların paralelinde bir durumun burada da söz knu lduğunu göstermektedir. Demek ki din görevlilerinin "vaaz ve shbet yapma" ile "güzel Kur'an kuma" yeterliliklerini değerlendirmede, gelir durumu değişkenine göre Tabl 4 ile Tabl 6 arasında büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Yine din görevlilerini "güzel Kur'an kuma"da yetersiz görenler, rtalama ran lan % 9. 5 'in etrafında kümelenerek yaklaşık ı j ı O seviyesinde bulunmakta dır. 292

19 IV. Snuç ve Öneriler Cemaatin, din görevlilerini "dini bilgi ve dnanım" açısından 2.48 Likert ölçeği değeri ile "Kısmen yeterli" gördüğü anlaşılmıştır. Öte yandan söz knusu yeterlik, değişkenlere göre, ki-kare testi açısından anlamlı bulunmamıştır. Bu snuçlardan hareketle Fransa'da bulunan din görevlilerinin, "dini bilgi ve dnanım" açısından gösterdikleri perfrmansın yeterli görülmeye çk yakın lduğu söylenebilir. Varılan diğer bir snuç da, yaş değişkeninin p=0.076 ki-kare değeri ile, anlamlılık değerine (p<o.os) diğer değişkenlere göre daha yakın lduğudur. Bazı istisnalada beraber Batı Avrupa'da (Fransa'da) yaşayan Türklere din hizmeti veren görevliler, Türkiye'de eğitim görmüş ve Türkiye'den gitmiş kişilerdir2s. Özellikle DİTİB'e bağlı camilerde görev yapanların Diyanet İşleri Başkanlığı persnelinden seçilip, çeşitli kurslara tabi tutulduktan snra gönderildiği bilinen bir durumdur26. Yine diğer derneklere bağlı camilerde görev yapanların büyük çğunluğu Diyanet İşleri Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığından emekli lmuş farklı seviyelerde dini öğrenim görmüş kişilerden luştuğu, yaptığımız gözlemlerden anlaşılmıştır. İstisna kabilinden karşılaştığımız bazı din görevlileri ise çeşitli İslam ülkelerinde dini tahsil gördüklerini beyan etmişlerdir. 25 Yurtdışında görev yapan din görevlilerinin ülkelere göre sayı ve eğitim durumları için bkz. Dğan, Recai, "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Prblemler ve Çözümler (Almanya Örneği)" III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri (20-24 Eylül 2004), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Eğitim Merkezinde (Eğitim Merkezleri için bkz. www. diyanet.gv. tr/ turkish/ dinegitimi/ egitimmerkezlerimiz. asp?id =3 " ") çeşitli kademedeki persneline ihtiyaç duyulan knularda hizmet içi eğitim vermektedir. Yurtdışına gönderilecek din görevlilerine de bu merkezlerde eğitim verilmekte idi. Bu eğitim 2003 yılında 200 saat yabancı dil, 60 saat Kur'an-ı Kerim, ve 84 saat meslek dersleri idi. Meslek dersleri ise; Halkla İlişkiler, İrşad ve Tebliğ Metdu, Hutbe ve Hazırlama Metdu, Dini Bilgiler, Güncel Dini Knular, Dinlerarası Diyalg, Hitabet ve Diksiyn'dan müteşekkil idi. Ayrıca Türkiye'nin jeplitiği, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri tanıtıcı knferanslar düzenlenerek, din görevlileri bilgilendirilmekte idi yılında ise bu kurslar; 250 saat Yabancı Dil, 100 saat Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Güncel Dini Meseleler gibi derslerle beraber, yine Türkiye'nin jeplitiği, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri tanıtıcı knferanslardan luşmakta idi yılından itibaren ise bu kurslar sadece Ankara ve Bursa Nilüfer Eğitim Merkezinde düzenlenmektedir. Şu anki eğitim prgramı ise; Almanca, Fransızca, İngilizce ve Flamenkçe dillerinden ilgili dilin knuşulduğu ülkeye veya bölgeye gidecek lan din görevlisine 400 saat dil kursu verilmektedir. Bunun yanında tplam 76 saatlik "Mesleki ve Kültürel Seminer" ismi altında çeşitli knularla ilgili bilgi verilmektedir (bu bilgiler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Nilüfer Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınmıştır). 293

20 Bütün bu veriler ışığında, Fransa'daki mevcut din görevlilerini yetiştiren kurumların veya Diyanetin hizmet içi kurslarında verilen eğitimin, ilgili adaylara "dini bilgi ve dnanım" kazandırma yönünden fazla eksik taraflarının lmadığı snucuna varılabilir. "Vaaz ve shbet yapma" yeterliğinde ise, din görevlilerinin 2.45 Likert ölçeği değeri ile "Kısmen yeterli" görüldükleri ve ki-kare testi açısından sadece "öğrenim durumu" değişkeninde anlamlı farklılık luştuğu (p=0.002) snucuna varılmıştır. Avrupa'da din hizmetini yürütürken Türkiye'de lduğu gibi "vaizlik" kadrsu veya merkezi sistemden vaaz dinleme gibi bir imkan yktur. Her din görevlisi bulunmuş lduğu yerde imam ve hatiplik yanında, Cuma, bayram ve diğer özel gün ve gecelerde vaaz veya shbet yapmak durumundadır. Diğer din hizmetleri yanında vaaz ve shbet yapma hizmeti cemaatin beklediği ve önem verdiği bir hizmet lmakla beraber, din görevlisinin bu knuda yetkin lması, nun saygınlığını ve etkinliğini artırıcı bir unsurdur. Bu yetkinlik ise hiç şüphesiz vaaz ve shbet yapma birikimine sahip lmayı ve uygun teknikleri kullanmayı gerektirmektedir2 7. Ancak vaaz ve shbet yap- 2 7 Vaaz ve shbet yapma yeterliği, tekniği ve srunları knusunda geniş bilgi için bkz. Bakkal, Ali, "Vaaz Tekniği", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.1 s ; Sysaldı, Mehmet, "Cami İçi Din Hizmetlerinden Vaazın Hazırlanışı ve Sunuluşunda Dikkat Edilecek Hususlar" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. I s ; Kç, Ahmet, "Etkili İletişim ve Öğretim Teknikleri Açısından Vaaz" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. I s ; Arık, Selim, "Cami İçi Din Hizmetleri Bağlamında Vaizlik" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. ı s. ı71-193; Arpacı, Mücahit, "Diyanet İşleri Başkanlığı Vaaz Hizmetleri" I. Din Hizmetleri Sempzyumu {3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c. ı s. ı94-216; Cemal, Tsun, "İslam Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Mdern Eğitim Yöntemleri Işığında Vaazda Yöntem" Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1997,, c. XXXVI, s. ı79-22ı; Aşıkğlu, Nevzat Yaşar, "Vaizlerde Aranacak Temel Yeterlikler Üzerine" Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004, c. VIII/2, s. ı 7-24; Selçuk, Mualla, "2000'1i Yıllara Girerken İrşad Anlayışımız Üzerine Bazı İlk Düşünceler", II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakere/eri, Ankara, 2003, s ; Bayraktar, Mehmet Faruk, Türkiye'de Vaizlik (Tarihçesi ve Prblemleri), Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ı 997; Özbek, Abdullah, "Vaazların Fnksiynelliği" Yaygın Din Eğitimi Srunlan Sempzyumu (28-29 Mayıs 2002), Kayseri 2003, s. ı65-ı86; Kayadibi, Fahri, "Cumhuriyet Dönemi İmam-Hatiplik ve Vaizlik", Din Eğitimi Araştırmalan Dergisi, Sayı 6, İstanbul, 1999, s. 145-ı80; Ağırman, Mustafa, "Hz. Peygamberin Mescidde Yaptığı Shbetler", I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.2 s ı; Pusmaz, Durak, "Cami Derslerini Verimli Kılmak İçin Bazı Mülahazalar" I. Din Hizmetleri Sempzyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2008, c.2 s

Fransa daki Türklerin Din Görevlilerini Meslekî Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri

Fransa daki Türklerin Din Görevlilerini Meslekî Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 275-299 Fransa daki Türklerin Din Görevlilerini Meslekî Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri İsmail SAĞLAM Dr., U.Ü. İlahiyat

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. Sayı : 8460551.010.07.02-4333 10/06/2013 Konu : Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav Duyurusu.

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. Sayı : 8460551.010.07.02-4333 10/06/2013 Konu : Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav Duyurusu. İlgi: a) 633 Sayılı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, b) 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5753 sayılı kararı, c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2010-2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm prgramlar Erasmus+

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Prfili Önsöz Bu kitapcık Kıbrıs ın kuzey kesiminde yaşayan kadınların prfilini rtaya çıkarmak için yapılan bir araştırmanın snuçlarını göstermektedir. Bu araştırma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 12373329/302.99/10716 31/10/2014 Konu :Umre Görevli Seçimine ĠliĢkin Hususlar

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 12373329/302.99/10716 31/10/2014 Konu :Umre Görevli Seçimine ĠliĢkin Hususlar ...VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü) Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılı umre mevsiminde de Başkanlığımız ve Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ 1. GİRİŞ Dç- Dr. Mahmut ÂDEM Planlı kalkınma döneminde Türk eğitiminin verimliliği knusu, 1960-1975 döneminde mesleki ve teknik öğretimin nicel ve nitel gelişimi çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 34, ss. 5-36. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefn Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama Müşteri Adı Müşteri Numarası IRS Frm W-8'i dldurarak, Birleşik Devletler vatandaşı veya ABD'de mukim ya da ABD vergi hukuku amaçlarına

Detaylı

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları) Dğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kntenjanları) Can EREL 1 Uçak Mühendisi can.erel@canerel.cm.tr Dğrudan havacılık ve uzay alanları sayesinde

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

I. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ

I. ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ TOPLANTI ADI, TARİHİ ve YERİ BİRİNCİ ULUSAL KANSERLİ HASTALAR KONGRESİ 7-8 NİSAN 2006 ANKARA-TÜRKİYE TOPLANTI PROGRAMI 07 Nisan 2006, Cuma 08:30-09:00 Katılımcı Kayıt İşlemleri 09:00-09:30 Açılış Knuşmaları

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı