Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI"

Transkript

1

2

3 Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI 3

4 4 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský Çetin Ofset Cilt ZE Ciltevi 1. basým : 2004 ISBN Osman Þahin / Can Yayýnlarý Ltd. Þti. (2004)

5 Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI 5 DENEME CAN YAYINLARI LTD. ÞTÝ Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, Ýstanbul Te le fon: (0-212) Fax: e-posta:

6 6 OSMAN ÞAHÝN ÝN CAN YAYINLARI NDAKÝ KÝTAPLARI MAHÞER / 1998 Yunus Nadi Öykü Ödülü ÖLÜM OYUNLARI / 2003 Yunus Nadi Öykü Ödülü GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI / deneme

7 7

8 8

9 9 YAÞAR KEMAL VE DOÐA Yanan her ateþ bir yeþildir, tüterek aðlar. (Kýzýlderili aðýtý) Katýksýz bir doða dostudur Yaþar Kemal. Açan çiçeðin, öten kuþun, uçan arýnýn, yaðan yaðmurun, akarsuyun, kabaran bulutlarýn dostu. Ne ki, Yaþar Kemal, yalnýzca doðada gördükleriyle yetinen, yalnýzca gördüklerini yazan bir sanatçý deðildir. Her defasýnda doðanýn ötesine geçer. Gördükle ri ne bir o ka dar da düþ gücü ile za mandýþýlýðý ka tar. Ya ka la na maz görüntüle ri, gö rül me miþ renk le ri, açmamýþ çiçekleri, algýlayýp özümseyerek, gördüklerini baþkalaþtýrarak kendi doðasýný yaratan bir yazardýr. Yaþar Kemal in yapýtlarýnda anlattýðý yüzlerce rengi, çiçeði, çalýyý, arýyý, otu, örümceði, sineði, kelebeði, kertenke le yi, yýlaný top layýp bir ara ya ge tir sek, kalýnca bir ki tap oluþabilir. Ya þar Ke mal in bütün yazýlarý ile ko nuþ ma larýnýn bir araya getirildiði, Alpay Kabacalý nýn özenle baskýya hazýrla dýðý, Aðacýn Çürüðü, Bal da ki Tuz, Us tadýr Arý ve Zulmün Artsýn adlý ki tap lar da, or man larýmýzýn ke si lip yakýldýðýný, nehirlerimizin, denizlerimizin, akarsularýmýzýn elden gittiðini, insaný ile, doðasý ile ülkemizin kirlendiðini anlatan, bu konuda yetkilileri uyaran yazýlar yer

10 10 Geniþ Bir Nehrin Akýþý almaktadýr. Anadolu nun doðasý ile ilgili bu yazýlardan da ayrý bir kitap oluþturulabilir. Yazýlar dan bazý alýntýlarý aþaðýya alýyo rum: Doðanýn yaratýcýlýðý, güzelliði, büyüklüðü halkta da vardýr. Do ðanýn be lasý, zel ze le si, karý kýþý, zulmü halk ta da vardýr. Onun için halk da, do ða gi bi bir ya ratýcýlýktadýr. (Baldaki Tuz, s.377) Bir ülkenin doðasý ölmüþse, topraðý, denizi, suyu ölmüþ, havasý kirlenmiþse, o ülke iflah olmaz. Bir ülkenin doðasýný korumak o ülkenin insanlarýný okutup eðitmek kadar önemlidir. Az geliþmiþ ülkeler, daha da çok Ortadoðu ülkeleri, toprak ölümü belasýna uðramýþ ülkelerdir. Türki ye top rak larý yýkýma uð ratýlýyor. Bu düzen bir sömürü düzenidir. Ýnsanlarýn en büyük deðerleri, emekleri sömü rü lürken, hem de bu sömürüyü ya bancýlar la birlikte bu ülkenin birtakým insanlarý yaparlarken, bu sömürüden topraklarý nasýl kurtarýrýz? Her þey birbirine baðlýdýr. Bu kap kaççý düzen yalnýz gününü düþünür. Ben den sonra tufan dýr onun düþüncesi. Kapkaççý düzenin vataný yok tur. Onun va taný pa rasýdýr. Pa rasýný da dünyanýn herhangi bir yerinde kullanabilir... diye yazan Yaþar Kemal, 1973 yýlýnda Do ðanýn Öldürülme si baþlýklý yazýsýyla böyle haykýrýyor. (Aðacýn Çürüðü, 1. Basým, s.143) Yaþar Kemal, yetkililere duyurmak için bunlarý yazýyor ama, ki min umu run da. En saðýr in san, duy mak is teme yen in sandýr di ye bir söz vardýr. Bu söz, bu ülke yi yönetenlerle, bu ülkeyi sömürenler için söylenmiþ olsa ge rek. Ýþle ri ne gel di ði za man üç may mu nu oy nar lar: Görmedim, duymadým, söylemedim... Plansýz, he sapsýz, yanlýþ yapýlan manýn, çarpýk sa na yileþmenin getirdiði aþýrý çevre kirliliði, ülkemizi ve Çukurova yý yaþanmaz hale getirdi. Rüzgâr girmez, yel üfürmez Çukurova yý bir uçtan öbür uca fabrika dumanlarý kilitledi. Eskiden, baðrýna aldýðý tohumu, çekirdeði iki günün içinde çimlendirerek yüzüne vuran topraklar, ne yapaca-

11 Yaþar Kemal ve Doða 11 ðýný þaþýrdý. Ceyhan, Seyhan nehirleri ile Ber dan Çayý nýn yüzü, asit, yað, atýk mad de ler le do lu. Bu aþýrý kir li lik en çok in cir aðaç larýný vur du. Sütlü aðaçlar olduklarý için eskisi kadar bol yemiþ vermez oldular. Tarladaki kurtçuklarla, beyaz sineði, börtü-böceði yok etmek için yapýlan aþýrý ilaçlama, havadan, karadan topraðýn rah mi ne her yýl sýký lan ton lar ca göktaþý ile ze hir, Çukurova yý öldürdü. Tonlarca zehir ve ilaçlama, topraðýn yüzündeki otta, yaprakta yaþayan milyonlarca arýyý, kelebeði, karýncayý, solucaný öldürdü. Onlar ölünce, onlarla beslenerek yaþamlarýný sürdürmeye çalýþan yýlan, kurbaða, leylek, þahin, atmaca ve kartallarýn sonu geldi. Ýlk yaratýlýþ gününden beri doðada var olan beslenme halkalarý koptu. Yaþam zinciri daðýlýnca doða da topallamaya baþladý. Kýrk beþ-el li yýl önce, Çu ku ro va da, aðaç baþ larý ile tarlalar birer kuþ oymaðý, kuþ tüneðiydi. Rasgele bir taþ atsan, küren küren kuþlar havalanýrlardý. Þimdilerde ne kuþ kaldý, ne çi çek, ne ke le bek, ne su da balýk. Ba harýn kulaðý, habercisi sayýlan leyleklerle kýrlangýçlar seyrek gö rünür ol du lar. Ze hir, atýk mad de, kükürt, tarým ilacý ve fabrika dumaný kokuyor ova. Yol boylarýndaki otlar, yað, toz ve egzoz bo ru du man larýndan kap ka ra ol muþ lar. Zehirli dumanlarýn yakýp kavurduðu otlar bile otluklarýný unutmuþlar. Býrakýn biçilmelerini, hayvanlar bile koklamýyorlar. Göktaþý, kükürt ve zehir damlalarýyla beneklenen yapraklara konan arýlarla sinekler bir daha kalkamýyorlar. Serin aðaç dipleri ilaç kokan birer gölgeliðe kesmiþ durumda. Gözünü pa ra hýrsý bürümüþ tarým ve sa na yi aða larý, her yýl bin ler ce ton suni gübre, ilaç ve göktaþý ku sa rak, Hititlerden beri veriminden en ufak þaþýrmayan Çukurova topraklarýna yeniden verimi öðretmeye çalýþýyorlar. Yoksa azýcýk daha kazanabilmek için, ellerindeki zehirli ilaçlarla gübrelere, o topraklardan daha mý fazla güveniyorlar? Biraz fazla kazanç uðruna, topraðý daha fazla zorlayýp sömürenlerin, Toprak Ana yý, ucuza çalýþtýrdýklarý

12 12 Geniþ Bir Nehrin Akýþý Çukurova ýrgatý gibi gördükleri kesin. Bunun içindir ki, doða, insan soyuna sýrtýný dönmeye baþladý. Toprak Ana, küstü, yabancýlaþtý; hem kendine, hem insana... Yaþar Kemal, Bi zim do ðamýzý öldüren bu bo zuk düzen dir. Bu düzen böyle sürüp gittikçe bütün deðerleriyle Türkiye yýkýma gi di yor. Tür ki ye nin yýkýmýnýn önüne bu düzen sürüp gittikçe, hiç kimse geçemez, diyor.... Türki ye de ki bugünkü düzen yýkým düze ni dir, her yönüyle. Ormandaki dokuz-on milyon kiþiye bu düzen iþ bu lamý yor. Sömürü bir bütündür. Ve az ge liþ miþ bir ülke de insan emeðiyle birlikte doða da sömürülüyor. Ýnsanýn emeði kurtarýlabilir, ama doða ölmüþse onu asla kurtaramazsýnýz. (Aðacýn Çürüðü, s. 147) Ormanlarý bitmiþ, doðasý ölmüþ bir memleket, kültürünü de, yaratýcýlýðýný da yitirdi yitirecek. Herkes bir umutsuzluk içinde. (a.g.e., s. 91) Bir ülke de top rak ölmüþse, o ülke aðzýyla kuþ tut sa kolay kolay kalkýnamaz. Ýnsanlarý kurtarmak topraklarý kurtarmakla doðru orantýlýdýr. (Aðacýn Çürüðü, s. 143, 144) Ya þar Ke mal, Do ðayý Öldürmek baþlýklý yazýsýnda yine doðayý katledenlere sesleniyor: Türki ye nin do ðasýný öldürdüler. Bir ulu sun do ðasý öldürülürken, baþka bir yönü dirilebilir mi? Sonra devam ediyor: Bu gi diþ le Türki ye, çöl ve ka yalýk ola cak. Nehirlerde, çaylarda, denizlerde balýk koymadýlar. Bir di na mit fur yasýdýr baþýný aldý git ti. Di na mit, trol, kir li su lar, balýklarýn kökünü ku rut tu. (Zulmün Artsýn, s. 38) Yöneticiler, eskiden ülkemizde yaþanan her olumsuz olayýn suçunu solculara, aydýnlara, kökü dýþarda dedikleri komünistlere bulurlar, kendilerinde bulmazlardý. Sonra Sovyetler Birliði daðýldý. Þimdi hedef gösterecekleri, suçlayacaklarý kimse kalmadý. O zaman sormak gerek, dünyanýn en güzel iç denizlerinden biri olan Marmara Deni-

13 Yaþar Kemal ve Doða 13 zi ni kim kirletti? Güzelim Trakya ovasýný boydan boya geçen, çeltik tarlalarýný sulayan Ergene Irmaðý ný, denizlerimizi kim kirletti, çamura çevirdi? Onlar eleþtiri ateþinin kendi yüzlerine tutulmasýndan hiç hoþlanmazlar ama, biz sorumuzun yanýtýný verelim: iþbirlikçi sömürücüler ve burjuvalar... Bir Kýzýlde ri li aðýtýyla baþ ladýðým bu yazýnýn so nu nu yine bir Kýzýlderili türküsüyle bitireyim: Ben ruh lar da þarký söyle yen ye þil ma vi bir ku þum, O kuþ benim sana verdiðim sevginin adýdýr...

14 14 Araþtýrmacý-Yazar Cezmi Yurtsever e Yanýtýmdýr: ÝNCE MEMED, YAÞAR KEMAL DEHASININ ÜRÜNÜDÜR Romanlarýyla Türkçemizi doruða çýkarmýþ, düzeyi, an latýmý yüksek bir ro man di li ya ratmýþ bir ya zardýr Ya þar Kemal. Alain Bosqeut in, Yaþar Kemal, dünya edebiyatýnýn devidir, diye yazmasý boþuna deðildir. Yapýtlarýnda son suz bir ya rat ma gücü, son suz bir do ða sev gi si ile bir halk inancý vardýr. Yýllardýr eko no mik, si yasi ve politik bir çürümeyi yaþadýðýmýz ülkemizde, Yaþar Ke mal in sa natý, kültürümüzün ve halkýmýzýn övüncü, onuru olmuþtur. Araþtýrmacý yazar Cezmi Yurtsever, Aktüel dergisinde, Ya þar Ke mal, eþkýya larý des tek le yen Ku vayý Mil li yeci miz Rem zi Bey le tanýþa rak anýlarýný din le di. Bir kýþ mevsimi Kýzýlay çadýrýnda hayatta kalan eþkýyalarla görüþerek olaylarý Ýnce Memed romanýnda kurguladý, diye yazýyor. Yani Yaþar Kemal, Kuvayý Milliyeci Remzi Bey in anýlarýný dinlememiþ olsaydý, Ýnce Memed gi bi bir ro maný yazamazdý gibisinden bir savla çýkýyor karþýmýza. Cezmi Yurtsever e sormamýz gerekiyor: Yaþar Kemal dört ciltlik

15 Ýnce Memed, Yaþar Kemal Dehasýnýn Ürünüdür 15 Ýnce Memed romanlarýnýn dýþýnda, o romanlardan daha farklý, daha üstün anlatýmlarla yazdýðý diðer romanlarýnýn konularýný nerelerden duydu, kurguladý acaba, diye. Cezmi Yurtsever, araþtýrmacý yazarla, sanatçý yazarý birbirine karýþtýrýyor. Araþtýrmacý belge arar, belge peþinde ko þar. Sa natçý ise arýya ben zer; bal yap mak için bin lerce çiçeðe konar, kalkar. Kýbrýs ýn Magosa kentinde Othello Kalesi vardýr. William Shakespeare in ünlü Othello yapýtýnda anlatýlanlar, zenci General Othello ile kont kýzý Desdemona nýn talihsiz aþklarý, Osmanlý-Venedik savaþý vs. Savaþtan sonra Venedik li bir amatör ya zar, olan bi ten le ri ka le me alýr ve yayýnlar. Ama faz la il gi görmez. Ayný ko nu, Sha kes pe are in ka le miy le bir baþ yapýta dönüþür. Ama yýllardýr, kim se çýkýp da bu olayýn aslý-kökü ney di di ye rek Sha kes pe are i suçlamamýþtýr. Othello gerçeðin yerini almýþtýr. Ýnce Me med adlý bir eþkýya ya þamýþ ola bi lir. Ya þar Ke mal, bu küçücük öyküden dünya çapýnda bir baþ yapýt çýkarmamýþ olsaydý, kim Ýnce Memed i bilecekti? Cezmi Yurt se ver bi le, bu araþtýrmasýný, Ya þar Ke mal in Ýnce Memed romanýnýn ününe borçludur. Yurtsever in yaptýðý iþ, kýrk beþ-el li yýldan be ri büyümüþ, dal larý göðü tut muþ ulu bir ce viz aðacýnýn ilk çýktýðý ka buk larý ara ma ya ben ziyor. Bir baþka örnek verelim: Güneydoðu ve Akdeniz bölgelerimizde, binlerce yýldan be ri an latýlan bir Þah me ran öyküsü vardýr. Ano nim bir öyküdür bu. Þah me ran ý, Tom ris Uyar ile Mu rat han Mungan yazdýlar. Sanýrým gelecekte daha da yazýlacaktýr. Ama kimse Þahmeran ýn aslý neydi gibi sorularla yazarýný yormayacaktýr. Þahmeran söylencesinden yaratýlan öyküye veya romana bakacaktýr. 1975, 1978, 1992 ve 1993 yýllarýnda Ana var za yöre si köylerinde röportajlar, araþtýrmalar yaptým. Yaþar Kemal - in köyü Hemite, Tozlu, Abilisli, Keçen, Kürt Mahmutlu, Akdam (günümüzdeki adý Yeþildam), Ýnceyir ve Sarýbahçe köylülerine, Yaþar Kemal le Ýnce Memed i sordum. Bu

16 16 Geniþ Bir Nehrin Akýþý röportajlarýn bir bölümü, Yaþar Kemal Bir Çukurova dýr baþlýðýyla, ABD de, Princeton ve Pennsylvania Üniversitesi nde, A Journal of Middle Eastern Litteratures ýn Yaþar Ke mal Özel Sayýsý nda ya yýnlandý. Bu röpor taj larým sýrasýnda, köylüle rin, Ýnce Me med le Ya þar Ke mal adýný, bir pa ranýn iki yüzü gi bi bir bi rin den ayýrmadýklarýný gördüm. Ýnce Memed in macerasýný, Yaþar Kemal in romanlarýndan okuyup öðrendiklerini, okuma yazma bilmeyenlere köy odalarýnda anlattýklarýný öðrendim yýlýnda Andýrýn Aða larý nýn top rak larýný iþ gal eden Sarýbah çe köylüle ri, Biz bu iþ ga li Ýnce Me med i ör nek ala rak yaptýk. O da vak tiy le biz ler gi bi top rak maðduruymuþ. Aðalar topraðýn çýbanlarýdýr. Onlara karþý Ýnce Memed nasýl mücadele ettiyse biz de edeceðiz, diyorlardý. Ýnce Memed adýyla bu denli özdeþleþmiþlerdi. Sarýbah çe Top rak Ýþga li nin önder le rin den Ýsma il Kasapoðlu, bana, Yaþar Kemal, Ýnce Me med romanýný yazmadan önce bizim buralarda kimse Ýnce Me med i bilmez di. Ýnce Me med ro manýný oku yan her kes Ýnce Me medci kesildi, dedi. Ýsmail Kasapoðlu halen saðdýr ve Uþak ta yaþamaktadýr. Bütün bunlarý sonradan Yaþar Kemal e anlattýðýmda, çok güldü. Ýnce Me med, be nim ya rattýðým bir ro man kah ramanýndan baþ ka bir þey de ðil dir, de di. Bana göre de durum, Yaþar Kemal in söylediði gibidir. Ünlü yazar, bu romaný yazarak, Anavarza yöresi insanlarýnýn kafalarýndaki eþkýyalýk kültürünü ateþlemiþ, ne kadar eþkýya öykü sü var sa, tümü Ýnce Me med adýyla öz deþ leþmiþ, birleþmiþtir. Yaþar Kemal in yarattýðý Ýnce Memed karakteri yerine, Anavarza yöresinde en az on ayrý Ýnce Memed karakteri dinleyebilirsiniz. Halk Yaþar Kemal in yazdýklarýna gerçeðinden fazla sahip çýkmýþtýr. Bir yazar için bun dan büyük ba þarý ola maz yýlýnda Isparta, Eðirdir, Kovado Gölü çevresinde-

17 Ýnce Memed, Yaþar Kemal Dehasýnýn Ürünüdür 17 ki gezilerim sýrasýnda, herkesin Ýnce Memed adýný bildiðine tanýk ol dum. Uzun uzun Ýnce Me med türküle ri söyledi ler ba na. Ýnce Me med, Ispar ta, Bur dur ve Af yon yöre lerin de ya þamýþ bir eþký yaydý on la ra göre. Ayný yýl, TRT Antalya Radyosu nun deðerli yapýmcýsý, araþtýrmacý Saffet Uy sal (ha len görev de dir), Ýnce Me med in asýl va tanýnýn Isparta, Burdur ve Afyon yöresi olduðunu, hapis yattýðýný, sonra, Mersin in merkez köylerinin birinde yaþadýðýný, da ha son ra da Kon ya Ereð li si ne baðlý bir köyde ken di eceliyle öldüðünü söyledi. Araþtýrmacý Cezmi Yurtsever ise, Türk edebiyatýnýn çýnar ý Yaþar Kemal in romanýna ilham veren karaktere, yani Ýnce Memed e gerçek hayatta sahip çýkmadýðýný, Ýnce Memed in mezarýnýn bulunduðunu, bunu 1999 yýlýnda Yaþar Kemal e söylediði halde, yazarýn bu konuyla hiç il gi len me di ði ni ya za rak, ve fa sýz lýkla suç lu yor Ya þar Ke mal i. Küçücük bir eþkýya öyküsünden dünya çapýnda baþyapýtlar çýkaran, kýrka yakýn yabancý dile çevrilerek, milyonlarca okuyucuya, Ýnce Memed adýný nakþeden bir yazarý ne kadar da kolayca suçlayabiliyor! 1992 yýlý güz ay larýnda, ara larýnda be nim de bu lun duðum on be þe yakýn ya zar ve sa natçý, He mi te Köyü ne gittik. Ýnce Memed anýtýnýn dikileceði yeri bulduk, tespit et tik. Bir yýl son ra 7-16 Mayýs 1993 ta rih le ri arasýnda, aralarýnda Türkiye Yazarlar Sendikasý Baþkaný Oktay Akbal, Mücap Ofluoðlu, Recep Bilginer, Onat Kutlar, Prof. Cahit Tan yol, De mir taþ Cey hun, Fik ret Ha kan, Tarýk Akan, Arif Kes ki ner, Þe ner Þen, Haþ met Zey bek, Iþýl Özgentürk, Ali Özgentürk, Nur Sürer ve iki yüzden faz la sa natçý, ya zar, araþtýrmacýnýn yaný sýra, Dünya Kültür Müdi re si, on beþ yabancý gazeteci, yayýncý ve çevre illerin kültür müdürleri nin katýlýmlarýyla, görkem li bir tören yapýldý. He mi te Kö yü nün önünde ki düzlükte Ýnce Me med Anýtý açýldý. Yüzler ce köy lü kadýný, sýcacýk dürümler, börek ler, sýkmalar ve soðuk ayranlarla konuklarý aðýrladýlar. Yaþar Kemal in, bütün dünya ya yapýtlarýyla tanýttýðý yüzler ce kadýnýn, Ya þar Kemal i bir kucaklayýþlarý, ona bir sarýlýþlarý

18

19

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 1 2 Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 Can Yayınları: 1487 Çağdaş Dünya Edebiyatı: 607 Househusband, Ad Hudler Ad Hudler, 2002. Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003 Bu kitabın yayın hakları Jenny Meyer Literary Agency

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı