ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ"

Transkript

1 ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: 2 e-posta: Anahtar Kelmeler : Enerj Dağıtım Hatları, Arıza Tespt, Arıza Akımları. ABSTRACT n ths study, a dgtal fault loaton and montorng tehnque usng fbre-opts for radal overhead power dstrbuton lnes s presented. Ths tehnque employs pre-fault and post-fault urrent and voltage nformaton along wth data from laterals. n ths method a knowledge based algorthm s norporated to the supermposed omponents based fault loaton and montorng algorthm to loate shunt faults n radal power dstrbuton lnes wth load taps. By usng lateral urrent data transferred through fbreopt ommunaton lnes to the substaton, the possblty of multple fault pont loatons are elmnated. The effetveness of ths method s verfed through Eletromagnet Transents Program (EMTP) smulatons.. GİRİŞ Ana ve bu hatta bağlı tal hatlardan oluşan orta gerlm (OG) enerj dağıtım hava hatları, elektrk enerjsnn üretm merkezlernden tüketlere ulaştırılmasında öneml br şleve sahptrler. Dağıtım hatlarının sonunda kojenerasyon bulunması, hattan çeklen enerjnn günün bell saatlerne göre değşklk göstermes, hat düzennn ana ve tal hatlar çn farklı olması arıza akımlarının hesaplanmasını oldukça karmaşık hale getrmektedr ]. Dağıtım hatlarında meydana gelen arızalar şönt ve açık devre olmak üzere kye ayrılırlar. Açık devre arızalar hattın kopmasıyla, şönt arızalar se (faztoprak, faz-faz ve faz-faz-toprak) kısa devre sonuu oluşurlar. Bu hatlarda yapılan ölçümler şönt arızaların 2-3 günde br meydana geldğn göstermektedr. Şönt arızaların yaklaşık olarak %75 n faz-toprak arızaları oluşturmaktadır 2]. Enerj dağıtım hatlarında, hat başından kaydedlen akım ve gerlm değerler, arıza yer tesptnde bazen arızanın ana veya tal hatta olması durumunda da aynı empedans değern vereblmektedr 3]. Bu durumda tal hatlara bağlı sgorta ve tekrar kapayıı gb elemanların karakterstkler nelenerek tal hatlarda oluşan arızaların yer tespt edleblr. Anak tal hatların yer altı kablosu le hava hatlardan oluşması, tekrar kapama yapılamaması, kullanılan sınırlı sayıdak sgorta ve koruma elemanı karakterstklernn brbrne yakın veya aynı olması tal hatlarda oluşaak arızaların saptanmasını ye zorlaştırmaktadır. 2. TALİ HATLARDA ARZA BULMA ALGORİTMAS Bu çalışmada ana ve tal hatlardan oluşan br radyal enerj dağıtım hattında tal hatlarda oluşan şönt arızaların yerler tespt edlmştr. Şekl (a) ve (b) de arıza anında hat başından djtal arıza kayded (DAK) tarafından kaydedlen akım ve gerlm dalga şekller görülmektedr. (a) (b) Şekl. Hatbaşında kaydedlen akım ve gerlm dalga şekller. Arıza yer tesptnde; arıza önesnde, arıza anında ve sonrasında kaydedlen toplam 200 ms lk akım ve gerlm değerler kullanılmıştır. Şekl 2. den görüldüğü gb tal hatların başlarında bulunan akım sensörler yardımıyla arızalı olan tal hat bulunur ve o ank akım ve gerlm örnekler DAK tarafından kaydedlr. Bu değerler kullanılarak arızalı tal hattın başındak akım ve gerlm fazörler hesaplanır. Hattın

2 sonunda herhang br kaynak bulunması durumunda hattın sonundak kesye an açtırma yaptırılarak hat sonu kaynak akımının etks ortadan kaldırılmıştır. Arızalı tal hat başındak akım ve gerlm fazörlerne Bleşenler Farkı Yöntem uygulanarak tal hatta arızanın yer bulunur. Bu metotla arıza yer tespt hesabında, arıza önes yük akımlarından kaynaklanan hatalar yok edlmştr 4-6]. eştlğ le bulunablr. Şekl 4. te arıza noktasına gerlm farklarının uygulanması gösterlmştr. Burada varsayılan arıza noktası β ya uygulanan gerlm V Aa, b, farklarını, bu noktadak fark akımlarını, bu noktadan P uuna akan fark akımlarını, se bu noktadan Q uuna akan fark akımlarını göstermektedr. Şekl 2. Ana ve tal hatlardan oluşan enerj dağıtım hattı. 2.. Bleşenler Farkı Yöntem Bleşenler farkı yöntemn daha y açıklayablmek çn Şekl 3. te tal hat ve yüklern hmal edldğ br dağıtım hattının model verlmştr. Burada A arıza noktasını, X arıza noktasının P uuna uzaklığı, β varsayılan arıza noktasının P uuna mesafesn (klometre), ve V sırasıyla P uundan kaydedlen akım ve gerlm fazörlern göstermektedr. Şekl 4. Varsayılan arıza noktasına gerlm farklarının uygulanması. β noktasından P uuna akan akım farkı ( ( ; = (4) ve Q uuna akan akım farkı se; = ( L β ) Z ab ] + Z SR ]] V ( β )] (5) şeklnde bulunur. Burada, L klometre olarak hattın uzunluğunu ve Z SR ] hat sonu kaynak empedans matrsn göstermektedr. β noktasındak arıza yol akımları; = + (6) Şekl 3. Arızalı dağıtım hattı model Arıza anında, P uunda kaydedlen akım ve gerlm örnekler kullanılarak β dak arıza önes gerlm; V β + () ( ( ) = β Z ab] ( V ( şeklnde bulunablr. Burada V ( (β) β noktasındak arıza önes gerlm fazörlern, Z ab ] hat brm empedans matrsn (ohm/klometre), V ( ve (, sırasıyla hat başında kaydedlen arıza önes akım ve gerlmn fazörlern göstermektedr. Benzer şeklde β dak arıza anındak gerlm; V β + (2) ( ) = β Z ] V ( ab ( ( olarak bulunablr. Burada V ( ve ( sırasıyla P uunda arıza anında (kes açmadan hemen öne) kaydedlen gerlm ve akım fazörlern göstermektedr. β noktasında hatta uygulanaak gerlmler farkı ; V Aa, b, V β ) = V ( β ) V ( ) (3) ( β ( ( olarak yazılablr. Gelştrlen yönteme göre β arıza noktası sstematk olarak kaydırılarak değerler kontrol edlmektedr Akım Sensörü Tal hatlarda oluşan arızaların bulunması çn toprak arızası çn gelştrlen akım sensörü kullanılmıştır 7]. Bu amaçla aşırı akım röleler veya tekrar kapayıı gb koruma elemanları çn daha öne hatta bağlanan akım transformatörlernden yararlanılmıştır. Şekl 5. ten görüldüğü gb, aşırı akım sensöründe akım transformatöründen elde edlen grş akımı doğrultulup fltre edldkten sonra referans akım değer le karşılaştırılmaktadır. Sensör grş akım değer belrl br süre (20 ms) referans akımı sevyesnden yüksek kalıyorsa, bağlı bulunduğu tal hat çn ana stasyona br arıza snyal gönderr. Gelen snyale göre ana hat başında bulunan DAK tarafından kaydedlen arıza akım ve gerlm örnekler kullanılarak arızalı tal hattın başındak akım ve gerlm değerler hesaplanır. Bu değerler Bleşenler Farkı Yöntem yle değerlendrlerek tal hattak arıza yer bulunur. Böylee ana stasyondan kaydedlen verler kullanılarak snyaln gönderldğ tal hat başındak akım ve gerlm fazörler hesaplanır.

3 peryottak akım örnekler le karşılaştırılmaktadır. Ardışık k peryottak karşılıklı üç akım örneğ çn değşm %40 ve daha fazla se aynı şlem gerlm örneklerne de uygulanmakta ve arıza oluş zamanı belrlenmektedr. Şekl 5. Akım sensörü blok dyagramı 2.3 OG/AG İstasyonu İle Tal Hat Bağlantı Noktaları Arası Haberleşme Enerj dağıtım stasyonları ve kontrol merkezlernde haberleşme amaıyla koaksyel kablo, mkro dalga, enerj hatları vb. gb brçok alternatf bulunmaktadır. Burada haberleşme amaıyla elektromanyetk alanlardan etklenmedkler ve yüksek kapastelernden dolayı fber optk hatlar terh edlmştr. Yerel bağlantı ağı çn yıldız şebeke, ver letmnde se enerj sstemlernde ençok terh edlen half-duplex sstem öngörülmüştür 8] Akım ve Gerlm Fazörlernn Elde Edlş ve Arayüz Hataları Gelştrlen metod, ölçüm yapılan baradan alınan akım ve gerlm şaretlernden elde edlen fazörler le çalışaak şeklde tasarlanmıştır. Akım ve gerlm transformatörlernden (AT ve GT) elde edlen altı analog şaret, mkroşlem tabanlı donanım sayesnde devamlı olarak kaydedlmektedr. Bu aşamada analogdjtal çevr (ADC) analog şaretler ayrık zamanlı değerlere dönüştürülmektedr. Arıza anında, DAK tarafından kaydedlen akım ve gerlm blgler kullanılarak arıza oluş zamanı, arıza tp ve arıza yol akımları hesaplanmaktadır. Uygulamada AT ve GT lern frekans tepkler le analog arayüz brmlernden kaynaklanan hatalar, antalasng fltrelernn tepkler le analog-djtal çevrmden kaynaklanan kuantalama hataları, bu brmlern modeller blgsayar benzetme dahl edlmek suretyle dkkate alınmıştır. EMTP blgsayar benzetmnden elde edlen akım ve gerlm verler ayrıa 2-bt çözünürlükte (4 khz de) örneklenmştr. Böylee elde edleek sonuçların daha gerçekç olması sağlanmıştır. 2.5 Arıza Oluş Zamanı Tespt OG hattının bağlı olduğu dağıtım stasyonundak DAK, akım ve gerlm sensörlern kullanarak akım ve gerlm değerlern sürekl kaydetmektedr. DAK'dak buffer 0 peryotluk blgy sürekl olarak muhafaza etmektedr. Şekl 6. da arıza oluş zamanı algortması görülmektedr. Arıza oluş zamanının tespt çn br peryotluk akım örnekler sürekl olarak br önek Şekl 6. Arıza oluş zamanı tespt algortması (N toplam örnek sayısı, N peryottak örnek sayısı, v, V ve çn eşk sevyes, T zaman aralığı). 2.6 Admtans Matrslernn Elde Edlmes Şekl 7. de br radyal enerj dağıtım hattı ve bu hatta bağlı tal hatlar görülmektedr. Burada V P ve P hat başından elde edlen akım ve gerlm fazörlern,. tal hat bağlantı noktasındak gerlm,. Tal hattın akımını, j se ana hattın j. kısmından akan akımı, Z j se k tal hat arasında kalan ana hattın empedans matrsn göstermektedr. Şekl 7. Radyal enerj dağıtım hattı Enerj dağıtım hattında br arıza meydana geldğnde varsayılan arıza noktasından hattın her k uuna doğru görülen empedanslar, hat sonuna bağlanması olası kojenerasyon dkkate alınarak kaynak 5] te açıklandığı gb hesaplanmıştır. Şekl 8. de se dağıtım hattına bağlı br tal hat model görülmektedr. Burada, V ;. tal hattına bağlı yükün gerlmn, akımını, L L V

4 YL bu yüke at admtans matrsn, l se tal hattın uzunluğunu göstermektedr. şeklnde ve herhang br tal hatta arıza olması durumunda arıza anındak hat akımı se, ] ] V ] Y ] = (5) ER olarak bulunur. Yukarıdak eştlkte. tal hat Y ER bağlantı noktasından hat sonuna doğru görülen empedansı (bu noktadak tal hat empedansı harç) göstermektedr. Şekl 8. Tal hat model Tal hat başındak gerlm V, V T ] l Z ] ] + V = ] şeklnde bulunur. Burada ] ] (7) Z T = Y olmak üzere. tal hattın empedans matrsdr (Ω/brm uzunluk). Yük akımı ; ] ] = Y ] V ] = (8) 3. UYGULAMA Gelştrlen yöntem Şekl 9. da görülen dağıtım sstemnn blgsayarda benzetm yapılarak test edlmştr. Benzetm yapılan dağıtım sstemnde yatay hat düzen kullanılmış ve letkenler arası mesafe 0.6 m alınmıştır. Benzetmden elde edlen akım ve gerlm örnekler kullanılarak arızalı tal hattın ana stasyona olan mesafes hesaplanmıştır. Yöntemn güvenrlğ değşk kaynak kapasteler, arıza tpler ve arıza dren çn test edlmştr. olarak (7) de yerne konulduğunda V ] = U + l Z ] Y ]] V ] (9) Şekl 9. kv Enerj dağıtım sstem şeklnde bulunur. Eştlk (9) dan yerne konulursa. tal hat akımı ; T ] = Y ] U + l Z ] Y ]] V ] = Y ] V E T ] (0) Y ] Y ] U + l Z ] Y ]] ] V çeklp (8) de elde edlr. Burada. tal hattın ana hat bağlantı noktasından görünen admttans matrs, E = () olarak yazılablr. 2.7 Tal Hat Başlarında Akım ve Gerlmler Şekl 7. de görülen dağıtım sstemnde tal hat başındak gerlmler, V ] V ] Z ] ] P = (2) j= j j olarak yazılablr. Tal hatlar arasında kalan ana dağıtım hattından geçen akım se yük akımları dkkate alınarak eştlk (3) tek gb hesaplanablr. N ] = P ] j= (3) L j Arızasız tal hatlardak arıza önes ve sonrası akımlar, ] ] ] j j+ = (4) Şekl 9 dak dağıtım sstemnde hat sonuna bağlı kaynak devre dışı edlerek. tal hatta çeştl arızalar oluşturulduğunda elde edlen değerler Çzelge de verlmştr. Çzelge. numaralı tal hatta meydana gelen şönt arızalar çn gerçek ve hesaplanan arıza yerler (Hat sonu kaynak yok). tp Dren (Ω) mesafe (km) mesafe (km) a-e a-e a-e a-b-e a-b Çzelge dek sonuçlardan faz-toprak arızalar çn arıza drennn artışına bağlı olarak hata mktarının da arttığı görülmektedr. Anak, 50.0 Ω luk arıza drenne karşılık meydana gelen hata %8.83 varında kalmaktadır. Faz-faz-toprak ve faz-faz arızalarındak hata oldukça düşüktür. Şekl 9. dak dağıtım hattının sırasıyla 2. ve 3. tal hatlarında arızalar oluşturulduğunda elde edlen değerler Çzelge 2 ve 3 te verlmştr. Çzelge 2 den görüleeğ gb özellkle faz toprak arızasında arıza drennn artmasıyla brlkte ölçümdek hatanın artmasının beklenmesne karşılık, arıza noktasında sağlam faz arıza yol akımlarının mnmum olduğu değerler brbrnden uzaklaşmaktadır. Bu noktaların artmetk ortalaması alındığında hata düşeblmektedr. Faz-faz arızasında se hatanın nspeten yüksek çıkmasının

5 neden sağlam fazlar çn hesaplanan arıza yol akımlarının çok düşük seyretmes ve arayüz le çevrm hatalarından daha çok etklenmelerdr. Çzelge 2. 2 numaralı tal hatta meydana gelen şönt arızalar çn gerçek ve hesaplanan arıza yerler tp Dren (Ω) mesafe (km) mesafe (km) a-e a-e a-e a-b-e a-b Çzelge 3. 3 numaralı tal hatta meydana gelen şönt arızalar çn gerçek ve hesaplanan arıza yerler tp Dren (Ω) mesafe (km) mesafe (km) a-e a-e a-e Şekl 9. dak dağıtım hattı sonundak kaynak kısa devre sevyes (SCL) sırasıyla 0 MVA ve 00 MVA değerlerne çıkarılarak arızalar tekrar edldğnde elde edlen sonuçlar Çzelge 4 ve 5 te verlmştr. Sonuçlardan aynı tür arızalar çn ölçme hatalarının brbrne çok yakın olduğu görülmektedr. Bunun neden arıza anında hat sonundak kesye an açtırma yaptırılarak hattın sonundak kaynak devre dışı edlmektedr. Dolayısıyla hattın sonundak kaynağın arıza akımlarına yapaağı etk ortadan kaldırılmaktadır. Yapılan testler, hat sonu kaynak devre dışı edldkten en az 40 ms sonra arıza sonrası akım ve gerlm ölçümlernn yapılması gerektğn göstermştr. Çzelge 4. 3 numaralı tal hatta meydana gelen şönt arızalar çn gerçek ve hesaplanan arıza yerler (Hat sonu kaynak SCL 0 MVA) tp Dren (Ω) mesafe (km) mesafe (km) a-e a-e görülmüştür. Gelştrlen bu yöntemn, özellkle tal hat uzunluklarının ana hat uzunluğuyla kıyaslanablr olan dağıtım sstemlernde daha şlevsel ve ekonomk olarak uygulanableeğ görülmektedr. Uygulanan algortma çevrm dışı (off-lne) olduğu çn arıza anında haberleşme kanallarından kaynaklanableek gekmeler sakına yaratmayaaktır. KAYNAKLAR ] Cook V. Fundamental Aspets of Fault Loaton Algorthm Used n Dstane Proteton, EE Proeedng, No.33,Pt.5, pp (986) 2] Gönen, T. Eletr Power Dstrbuton System Engneerng, Text Book, MGraw-Hll, (986) 3] Zhu J., Lubkeman L Davd, Grgs A.A. Automated Fault Loaton and Dagnoss on Eletr Power Dstrbuton Feeders, EEE Wnter Meetng, 996 4] Aslan Y., Aggarwal R.K., Johns A.T. Fault Loaton n Overhead Dstrbuton Systems Usng Supermposed Components, 30 th Unverstes Power Engneerng Conferene 995 at Unversty of Greenwh, UK, September, (995) 5] Aggarwal R. K. Aslan Y. Johns A. T. A New Conept n Fault Loaton for Overhead Dstrbuton Systems Usng Supermposed Components, EE Pro. C, May, 44 (3), pp (997) 6] Johns A. T., Moore P. J., Whttard R. New Tehnque for the Aurate Loaton of Earth Faults on Transmsson Systems, EE Pro. C, Marh, 42 (2), pp 9-27 (995) 7] Kakmoto H., Hayash T., Handa H., Yukhra K., Okamura Y., ve Odaka N. Development of Automat Fault Pont Loatng and Setonal solatng System for Power Dstrbuton ne, Eletral Engneerng n Japan, Vol.5, No.5, 995, pp ] Moore.P J. Power System Proteton, vol.4: Dgtal proteton and sgnallng, The nsttuton of Eletral Engneers, (997) Çzelge 5. 3 numaralı tal hatta meydana gelen şönt arızalar çn gerçek ve hesaplanan arıza yerler (Hat sonu kaynak SCL 00 MVA) tp Dren (Ω) mesafe (km) mesafe (km) a-e a-e SONUÇ Bu çalışmada Bleşenler Farkı Yöntem kullanılarak orta gerlm enerj dağıtım tal hatlarında arıza yer tespt yapılmıştır. Yöntemn performansı, blgsayar benzetm le yapılan uygulamalarda test edlerek

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması 6 th Internatonal Advanced echnologes Symposm (IAS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, rkey Comparson of GA, MA and ABC Algorthm for Solton of Optmal ower Flow Abstract In ths stdy, tree dfferent herstc methods

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ

ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ ŞEBEKEYE PARALEL ÇALIŞAN GENERATÖRLER İÇİN FAZ- TOPRAK ARIZA ANALİZİNİN BİLGİSİYAR DESTEKLİ İNCELENMESİ Nuran YÖRÜKEREN, Musa UÇAN Kocaeli Üniversitesi Müh.Fak.Elektrik Müh.Böl.Umuttepe,41380 KOCAELİ.

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı