K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *"

Transkript

1 İMO Teknk Derg, , Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ Hdrolojk ver ve blgnn sınırlı olduğu bölgelerde hdrolojk ve meteorolojk süreçlern güvenlr ve doğru tahmnnn gerçekleştrlmes öneml uğraşlardan brdr. Hdrolojk değşkenlern sınıflandırılması ve homojen bölgelern belrlenmes bölgesel tahmn çalışmalarının lk ve en öneml adımlarıdır. Bu çalışmada, K-Ortalamalar yöntem le yıllık toplam yağışların sınıflandırılması ve homojen bölgelern belrlenmes amaçlanmıştır. En bast ve en çok uygulanan kümeleme yöntem olan K-Ortalamalar yöntem her br özellk vektörü le ona en yakın merkez arasındak Öklt mesafesnn toplamını en küçükleyerek ver setn kümelere ayırmaktadır. Kümeleme analz çn Türkye genelnde Devlet Meteoroloj İşler (DMİ) tarafından şletlen 188 yağış gözlem stasyonuna at yıllık yağışlar ve enlem, boylam ve yükselt verler dkkate alınmıştır. Kümeleme analz sonunda küme sayısı 7 olarak belrlenmştr. Ayrıca, kümeleme le belrlenen bölgelern homojenlğn test etmek çn bölgesel homojenlk test uygulanmıştır. Anahtar Kelmeler: kümeleme analz, k-ortalamalar, yıllık yağış, homojenlk test ABSTACT Classfcaton of Annual Precptatons and Identfcaton of Homogeneous egons usng K-Means Method elable and correct estmaton of hydrologcal and meteorologcal processes s one of the major problems n regons wth nsuffcent hydrologc nformaton and data. The classfcaton of the hydrologcal varables and determnaton of homogeneous regons are the most mportant steps of regonal studes. The purpose of ths study s to classfy the ot: Bu yazı - Yayın Kurulu na günü ulaşmıştır Eylül 2012 gününe kadar tartışmaya açıktır. * İnönü Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Malatya - ** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - *** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl - **** Pamukkale Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, Denzl -

2 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen annual total precptaton seres and to dentfy the homogeneous regons by K-Means method. The K-means method, whch s the smplest and most commonly used clusterng method, dvdes a data set nto clusters by mnmzng the sum of the Eucldean dstance between each feature vector and ts closest cluster centre. The annual precptaton records and longtude, lattude and alttude values obtaned of 188 statons operated by the atonal Meteorology Works (DMI) n Turkey were consdered for clusterng analyss. The number of clusters was determned as 7 by means of clusterng analyss. Moreover, the regonal homogenety test was appled for testng the homogenety of regons. Keywords: clusterng, k-means method, annual precptaton, homogenety test 1. GİİŞ Br bölgede su kaynaklarının planlanması ve yönetm, baraj, dolu savak ve dğer su yapılarının güvenlr br şeklde tasarımı ve şletlmes çn hdrolojk ve meteorolojk süreçlern doğru br şeklde modellenmes oldukça önemldr. Bunun çn bölgede gözlenmş yeterl uzunluğa sahp verlere htyaç duyulmaktadır. Ancak, bazen çeştl sebeplerden dolayı verler eksk ya da gözlem süreler kısa olmaktadır. Bölgesel tahmn çalışmalarının en öneml ve en zor adımı homojen bölgelern belrlenmesdr. Çoğu zaman bölgelern sınıflandırılması coğraf olarak brbrne yakın stasyonların aynı bölgede yer alması şeklnde yapılmaktadır. Ancak bu tür sınıflandırma le oluşturulan bölgelern hdrolojk olarak homojen olduğu söylenemez. Bu şeklde sınıflandırılan bölgelerde blgnn br bölgeden dğer bölgeye aktarılması mümkün değldr. Bu nedenle daha güvenlr br bölgesel çalışma çn, hdrolojk olarak brbrne benzerlk gösteren bölgelern belrlenmes gerekmektedr. Homojen bölgelern belrlenmes ve sınıflandırma amacıyla hyerarşk ve hyerarşk olmayan kümeleme yöntemler yaygın br şeklde uygulanmaktadır. Kümeleme yöntemler özellkle, bölgesel taşkın frekans analz çn homojen bölgelern belrlenmes [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] ve yağış değşkenn sınıflandırılması ve homojen yağış bölgelernn belrlenmes [8, 9] amacıyla kullanılmıştır. Demrel [10], hyerarşk kümeleme yöntem le Türkye akarsu havzalarının sınıflandırılmasını ve benzer özellklere sahp bölgelern oluşturulmasını amaçlamıştır. Turan [11], tarafından yapılan çalışmada, Ward yöntem le Türkye akarsu vermlernn sınıflandırılması amaçlanmıştır. Kahya vd. [12], K- Ortalamalar yöntem le Türkye de akarsu akımlarının konumsal olarak sınıflandırılmasını amaçlamıştır. Demrel vd. [13], Türkye akarsu havzalarında temel kuraklık bleşenlernn sınıflandırılmasında K-Ortalamalar yöntemn uygulamıştır. Isk ve Sngh [14], aylık ortalama akım verlern dkkate alarak Ward ve K-ortalamalar yöntemler le Türkye havzalarını sınıflandırmıştır. Bu çalışmada, hyerarşk olmayan (K-Ortalamalar) kümeleme yöntem le Türkye yıllık yağışların sınıflandırılması ve homojen bölgelern belrlenmes amaçlanmaktadır. Bunun çn Türkye genelnde ölçüm değerne sahp 188 yağış gözlem stasyonunda alınan yıllık yağışlar ve stasyonlara at verler kullanılmış ve kümeleme analz gerçekleştrlmştr. Ayrıca, belrlenen bölgelern hdrolojk olarak homojenlğnn kontrolü çn L-momentler yöntemn temel alan homojenlk test uygulanmıştır. 6038

3 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ 2. HİYEAŞİK OLMAYA (K-OTALAMALA) KÜMELEME YÖTEMİ Kümeleme analz, çok değşkenl statstksel br teknk olup, verlern benzerlklerne göre sınıflandırılması ve homojen alt gruplara ayrılması çn kullanılmaktadır. K-Ortalamalar yöntem, en çok blnen kümeleme yöntemlernden br olup hyerarşk olmayan br yapıya sahptr [7, 15]. K-Ortalamalar yöntem, br X ver setne at d adet değşken ve adet özellk vektörünü C adet kümeye ayırma ve sınıflandırma özellğne sahptr [6, 16]. Bu yöntemde, önceden belrlenen C adet kümeye at merkezlern belrlenmes le başlanır ve her br değşken benzerlk ölçütü yardımıyla en yakın küme merkezne atanır. Grş ver setndek her br değşkenn br kümeye atanmasından sonra, her br küme çn küme merkez yenden hesaplanarak değşkenler bu yen küme merkezlernn yerleşmne bağlı olarak yen farklı kümelere atanablr. Bu şlem küme üyelklernde herhang br değşm olmayana kadar tekrarlanır [16]. İncelenen br problemde, adet özellk vektörüne ve d X xk k 1,2,... şeklnde tanımlanablr. adet değşkene sahp br X ver set d Bu ver setnde k. özellk vektörü xk [ xk1, xk 2... xkd ], xk şeklnde yazılablr [17]. K-Ortalamalar yöntemnde, ver set alt kümelere ayrılırken denklem (1) de verlen amaç fonksyonunun en küçüklenmes amaçlanmaktadır. Bu denklemde verlen amaç fonksyonun en küçüklenmes, her br özellk vektörü le en yakın küme merkez arasındak mesafe ölçütünün en küçüklenmesn ve dolayısıyla benzer yapıya sahp verlern aynı kümede toplanmasını sağlamaktadır. Lteratürde mesafe ölçütü çn genellkle denklem (2) de verlen Öklt mesafe ölçütü kullanılmaktadır [16]. C 2 J ( S : X ) d ( x, s ) (1) 1 k 1 k Denklem (1) de verlen k 2 d k aşağıdak gb tanımlanmıştır. d 2 k k 2 x s (2) s 1 x k k 1 (3) Öklt mesafe ölçütü matrsnn açılımı aşağıda verlmştr. d(1,1) d(2,1) d(3,1) d(,1) d(1,2) d(2,2) d(,2) d(1,3) d(,3) d(1, C) d(, C) (4) 6039

4 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Burada, C küme sayısı, S küme merkezlern çeren matrs ( S s 1, s 2,... s C), s. () 2 kümenn merkez, x k. kümeye at k. özellk vektörü, d k. kümeye at k. özellk vektörü le. küme merkez arasındak mesafe şeklnde tanımlanablr. K-Ortalamalar yöntemnn en öneml avantajı uygulamasının bast olması olarak gösterleblr. Dğer taraftan, bu yöntemn performansının başlangıçta seçlen küme sayısına ve küme merkezlerne bağlı olarak değşmes bu yöntemn en öneml dezavantajı olarak verleblr. K-Ortalamalar yöntemnn şlem adımları; () Küme sayısının ve merkezlernn başlangıç değerlernn rastgele belrlenmes, () Her br değşken çn belrlenen küme merkezlernden olan mesafelern hesaplanması, () Her br değşkenn en yakın küme merkezne göre br kümeye atanması, (v) Amaç fonksyonunun en küçüklenmes, (v) Küme merkezlernn yenden hesaplanması ve yen kümelern belrlenmes, (v) Küme üyelklernde herhang br değşm olmayana kadar analzn devam ettrlmes şeklndedr. 3. UYUMSUZLUK VE BÖLGESEL HOMOJELİK TESTİ Kümeleme yöntem le belrlenen bölgelerde yer alan uyumsuz stasyonların belrlenmes çn denklem (5) te verlen uyumsuzluk ölçütü kullanılmaktadır [18, 19]. D 1 T u ) A 1 ( u 3 ( u u ) (5) 3 4 u [ t, t, t ] (6) u 1 u 1 (7) A ( u u )( u u ) 1 T (8) Yukarıda, D uyumsuzluk ölçütü, özellk vektör sayısı, u stasyonuna at L-moment oranlarını çeren vektör, u bölgesel ortalama, T vektör ya da matrsnn transpoze şlem, () A kovaryans matrs, t stasyonuna at L-Cv moment oranı, t 3 stasyonuna at L-Cs moment oranı, t 4 stasyonuna at L-Ck moment oranı olarak kullanılmaktadır. Denklem (5) le hesaplanan D ölçütünün değer büyük olursa bu durumda stasyonu hmal edleblr. İstasyon sayısı 15 ten fazla olan bölgelerde, stasyon çn hesaplanan D değernn 3 ten büyük olması durumunda bu stasyonun tanımlanan bölgeden çıkarılması önerlmektedr [18, 19]. Kümeleme analz le tanımlanan bölgelern homojenlğnn test edlmesnde L-moment oranlarını (L-Cv değşkenlk, L-Cs çarpıklık ve L-Ck kurtoss) temel alan homojenlk test (H test) kullanılmaktadır. Bu test yardımıyla, kümeleme analz le belrlenen grupların homojen olup olmadığı statstksel olarak değerlendrlmektedr. 6040

5 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ Bunun çn, belrlenen br bölgedek stasyonların oluşturduğu grup çn L-momentlerdek değşmler karşılaştırılır. Bu değşm, bölgesel L-moment oranları değerlernn ağırlıklı standart sapmasının (V) her br stasyondak ver uzunluğuna oranı şeklnde fade edleblr. L Cv oranındak değşmn büyüklük tahmnlernn varyansı üzerndek etksnn L Cs ve L Ck oranlarındak değşmlere göre daha büyük olmasından dolayı L Cv oranının kullanılması önerlmektedr [18, 19]. Br bölgede, adet gözlem stasyonu çn hesaplanan L-moment oranları ( t, t3, t4 ) ve bölgesel ortalama L-moment oranları ( t nt / n, t3 nt3 / n, t4 nt4 / n ) şeklnde yazılablr Br bölgede L Cv oranları temel alınarak ağırlıklı standart sapma ( V 1 ) denklem (9) yardımıyla belrleneblr [18, 20, 21]. 1 1 V1 1 n ( L Cv 1 n L Cv) 2 (9) () Cv Burada, L stasyonu çn L-moment oranı, L Cv bölgesel ortalama L-moment oranı, n stasyonundak ver uzunluğu, V1 L Cv oranlarını temel alan ağırlıklı standart sapma olarak fade edleblr. Bu çalışmada homojenlk ölçütünü değerlendrmek çn, k ve üç parametrel dağılımlar yerne hdrolojk olayların frekans analzlernde brçok dağılımı temsl etmesnden dolayı, güçlü br dağılım olan dört parametrel (dağılıma at bu parametreler; konum parametres, ölçek parametres ve 2 adet şekl parametres) kappa dağılımı kullanılmış ve bölgesel ortalama L-moment oranlarına uydurulmuştur. Kappa dağılımının avantajı, dğer k veya üç parametrel dağılımlardan daha az kısıtlayıcı olmasıdır. Kappa dağılımına at toplam dağılım fonksyonu F (x) ve olasılık yoğunluk fonksyonu f (x) sırasıyla denklem (10) ve (11) de verlmştr [18]. 1/ 1/ F ( x) 1 1 ( x ) 0 0 (10) 1 f ( x) 1 ( x ) 1/ k 1/ ( x ) 1/ 1 1/ (11) 6041

6 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen / x (1 x / (1 ) / x / ) / x 0 ve 0 0 ve 0 0 ve 0 0 ve 0 (12) Burada, olasılık yoğunluk fonksyonu, kappa dağılımına at konum parametres, kappa dağılımına at ölçek parametres, ve kappa dağılımına at şekl parametrelern göstermektedr. Bu çalışmada kappa dağılımı, bölgesel ortalama L-moment oranları yardımıyla 500 homojen ver bölges elde etmek çn kullanılır ve smülasyon gerçekleştrlr. Üretlen her br bölge çn değşm hesaplanır ve bu değşmlern standart sapması ve ortalaması belrlenr. Bu hesaplamalar sonucunda homojenlğn test edlmes çn H ölçütü denklem (13) yardımıyla elde edlr. H V k Vk k 1,2, 3 Vk k (13) Burada, H k bölgesel homojenlk ölçütü ( H 1, H 2, H3), H 1 L-değşkenlk çn bölgesel homojenlk ölçütü, H 2 L-çarpıklık çn bölgesel homojenlk ölçütü, H 3 L-kurtoss çn bölgesel homojenlk ölçütü, Vk smülasyon le elde edlen değerlern standart sapması, Vk smülasyon sonucu elde edlen değerlern ortalaması, V k bölgesel statstkler ve verlerden hesaplanan ağırlıklı standart sapma ( V 1, V 2 ve V 3 ) şeklnde yazılablr. Hesaplanan H değerler sonuçları; () Eğer H 1 se küme homojen kabul edlr, () Eğer 1 H 2 se, küme homojen olablr, () Eğer H 2 se küme kesnlkle heterojen kabul edlr olarak değerlendrlmektedr [18,19]. 4. ÇALIŞMA ALAI VE VEİ Bu çalışmada, kümeleme analz çn Türkye genelnde Devlet Meteoroloj İşler (DMİ) Genel Müdürlüğü tarafından şletlen yağış gözlem stasyonlarından alınan yıllık toplam yağış verler kullanılmıştır. Gözlem stasyonlarının ve kullanılacak verlern belrlenmes kümeleme analz sonuçları üzernde oldukça etkl olduğu çn ölçüm yapılan yağış gözlem stasyonlarında, eksk ver durumu, gözlem süres ve verlern güvenrlğ ncelenmştr. Lteratürde yapılan çalışmalar ncelendğnde, bölgesel tahmn çalışmalarında ve analzlernde kullanılacak stasyonların statstk olarak anlamlı ver sayısına sahp olması önerlmektedr [18]. Bu durum dkkate alınarak analzler çn, yılları arasında gözlem değerne sahp 188 yağış gözlem stasyonu seçlmş ve bu stasyonların dağılımı Şekl 1 de gösterlmştr. Lteratürde, farklı ölçeklere sahp değşkenlern kümeleme sonuçlarını etkledğ belrtlmş ve verlern uygun dönüşüm fonksyonları le normalze edlmes gerektğ önerlmştr [20, 21]. Bu çalışmada da, verler 6042

7 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ kümeleme analznde kullanılmadan önce denklem (14), (15) ve (16) da verlen dönüşüm fonksyonları kullanılarak normalze edlmştr. P y P P ) /( P P ) (14) ( mn mak mn Y y Y Y ) /( Y Y ) (15) ( mn mak mn Z Z / Z (16) y mak Burada maksmum yağış, P stasyonundak yağış, P y stasyonunda normalze edlmş yağış, P mak P mn mnmum yağış, Y stasyonuna at enlem ya da boylam Y y stasyonuna at normalze edlmş enlem ya da boylam, Y mak maksmum enlem ya da boylam, Y mn mnmum enlem ya da boylam, Z stasyonuna at yükselt, Z y stasyonuna at normalze edlmş yükselt, Z mak maksmum yükseltdr. Şekl 1. Kümeleme analznde kullanılan yağış gözlem stasyonları 5. BULGULA VE TATIŞMA K-Ortalamalar yöntem le yıllık toplam yağışların sınıflandırılmasında kullanılan ver set, 188 adet özellk vektörü ve 4 adet değşkenden (188x4 matrs) oluşmaktadır. Bu ver set kullanılarak yapılan sınıflandırma sonucunda küme sayısı 7 olarak belrlenmştr. Yağış serlern sınıflandırılması ve homojen bölgelern belrlenmes çn Matlab.14 programı kullanılmıştır. Şekl 2 de K-Ortalamalar yöntem le belrlenen kümelerdek stasyonların dağılımı gösterlmektedr. 6043

8 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Şekl 2. K-Ortalamalar yöntem le belrlenen bölgelerdek stasyonların dağılımı Şekl 2 de verlen sonuçlar ncelendğnde takrben, Bölge 1 Akdenz bölgesnn orta ve batı kesm le Ege bölgesn, Bölge 2 Marmara bölges le Karadenz bölgesnn batı kesmn, Bölge 3 Güneydoğu Anadolu bölgesn, Bölge 4 Orta ve Doğu Karadenz bölgesn, Bölge 5 Doğu Anadolu bölges le Doğu Karadenz bölgesnn ç kesmlern, Bölge 6 İç Anadolu bölgesnn Güney kesmn ve Bölge 7 se İç Anadolu bölgesnn kuzey kesm le Batı Karadenz bölgesnn ç kesmlern çermektedr. Belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların, bölgesel ortalaması P ort (mm) ve maksmum değer P m (mm), standart sapmasının bölgesel ortalaması (mm) ve maksmum değer m (mm) ve değşkenlk katsayısının bölgesel ortalaması ort Cvort ve maksmum C vm hesaplanmış ve Çzelge 1 de verlmştr. Kümeleme yöntem le belrlenen bölgelern ve bu bölgelerde yer alan stasyonların bundan sonrak çalışmalarda kullanılablmes çn bölgesel homojenlk ve çn uyumsuzluk testnn uygulanması gerekmektedr. Belrlenen 7 bölgenn homojenlğnn test edlmesnde ve uyumsuzluk testnn uygulanmasında Hoskng ve Walls [18, 19] tarafından önerlen H ( H 1, H 2 ve H 3 ) ve D değerler hesaplanmış ve Çzelge 2 de verlmştr. İstasyonlar çn hesaplanan uyumsuzluk test sonuçlarının değerlendrlrken, kümede stasyon sayısının 15 ten fazla olması durumunda, 3 ten büyük D değerne sahp olan stasyonların uyumsuzluk testn geçemedğ çn bundan sonrak bölgesel çalışmalar çn değerlendrme dışı bırakılableceğ önerlmektedr [18, 19]. Çzelgede verlen sonuçlara göre, 17088, 17110, 17232, 17668, ve nolu stasyonlara at D değerler sınır değerden daha büyük çıkmıştır. Kümeler çn bölgesel homojenlk test sonuçları karşılaştırıldığında, sadece küme 7 çn hesaplanan H 1 değer 2 den büyük çıkarken, dğer kümelere at H 1 değerlernn 2 den küçük çıktığı görülmektedr. Küme 2, 3 ve 6 çn 6044

9 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ hesaplanan H 1 değer 1 den küçük çıkmış ve bu kümeler homojen kabul edlr şeklnde değerlendrlmştr. Küme 1, 2 ve 5 çn H 1 değer 1 le 2 arasında değer aldığı çn bu kümeler homojen olablr şeklnde değerlendrlmştr. Ancak küme 7 çn hesaplanan H 1 değer 2 den büyük olduğu çn bu kümenn yeterl homojenlğe sahp olmadığı görülmektedr. Bu sonuçlara göre yıllık toplam yağışların sınıflandırılmasında ve homojen hdrolojk bölgelern belrlenmesnde sadece br küme çn homojenlk sağlanamamış olup K-Ortalamalar yöntemnn yıllık toplam yağışların sınıflandırılmasında genel anlamda başarılı olduğu söyleneblr. Bu çalışmada yağış serlernn sınıflandırılmasında ve homojen bölgelern belrlenmesnde K-Ortalamalar yöntemnn sonuçlarını değerlendrmek ve karşılaştırma yapmak amacıyla hyerarşk kümeleme yöntem olan Ward yöntem le de çözüm yapılmıştır. Yapılan çözümlerde en uygun küme sayısı 7 olarak belrlenmş ve her br küme çn bölgesel homojenlk test uygulanmıştır. Ward yöntem le belrlenen bölgeler çn bölgesel homojenlk test ve uyumsuzluk test sonuçları Çzelge 3 te verlmştr. Çzelge 1. K-Ortalamalar yöntem le belrlenen kümeler çn hesaplanan statstkler Bölge İstasyon Sayısı ort (mm) P m (mm) ort (mm) m (mm) P C vort C vm Çzelge 2. K-Ortalamalar Yöntem le Belrlenen Kümeler çn Bölgesel Homojenlk Test Bölge İstasyon Sayısı İstasyon-Yıl Sayısı H Test H 1 H 2 H 3 Uyumsuzluk İstasyon o(d) (3.40) (3.08) (3.65) (3.43) (4.69) (4.05) 6045

10 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Çzelge 3. Ward Yöntem le Belrlenen Kümeler çn Bölgesel Homojenlk Test Bölge İstasyon Sayısı İstasyon-Yıl Sayısı H Test H 1 H 2 H 3 Uyumsuzluk İstasyon o(d) (3.58) (3.09) (3.53) (3.13) (5.48) Ward yöntem sonuçları ncelendğnde, bölge 1 ve 4 çn hesaplanan H 1 değernn sınır değerden büyük çıktığı çn bu kümeler kesnlkle heterojen kabul edlr şeklnde değerlendrlmştr. Dğer bölgelere at H1 değerlerne bakıldığında, bölge 3 ve 5 homojen kabul edlr, bölge 2 ve 6 se homojen olablr şeklnde değerlendrlmştr. Çzelge 2 de verlen sonuçlara göre, K-Ortalamalar yöntemnde, sadece br bölge heterojen kabul edlr, 3 bölge homojen kabul edlr ve 3 bölge se homojen olablr şeklnde değerlendrlmştr. Dğer taraftan Ward yöntemnde, 2 bölge homojen kabul edlr, 2 bölge heterojen kabul edlr 3 bölge se homojen olablr olarak belrlenmştr. Bu sonuçlara göre, K-Ortalamalar yöntemnde sadece 1 bölge heterojen olarak değerlendrlrken, Ward yöntemn de se 2 bölge heterojen olarak tespt edlmştr. 6. SOUÇ Bu çalışmada, Türkye genelnde yıllık toplam yağışların sınıflandırılması ve homojen bölgelern belrlenmes amacıyla K-Ortalamalar yöntem uygulanmıştır. Bunun çn Türkye genelnde yeterl ölçüm uzunluğuna sahp 188 adet yağış gözlem stasyonuna at verler kullanılarak yapılan sınıflandırma sonucunda küme sayısı 7 olarak belrlenmştr. Belrlenen kümeler çn uyumsuzluk testn ve L-momentler yöntemn temel alan bölgesel homojenlk test uygulanmıştır. Uyumsuzluk test sonucunda 6 stasyon çn hesaplanan D değerlernn sınır değerden daha büyük çıktığı görülmüştür. Bölgesel homojenlk test sonuçlarına göre, sadece küme 7 çn hesaplanan H1 değer 2 den büyük çıktığı çn bu küme heterojen kabul edlr şeklnde değerlendrlmş ve bu kümenn yeterl homojenlğe sahp olmadığı görülmüştür. Dğer kümelere at 1 H değerler 2 den küçük çıkmış ve küme 2, 3 ve 6 homojen kabul edlr, küme 1, 2 ve 5 se homojen olablr şeklnde değerlendrlmştr. Bu çalışmada ayrıca, Ward yöntem le yağış serler sınıflandırılmış ve belrlenen bölgeler çn bölgesel homojenlk test uygulanmıştır. Her k kümeleme yöntem 6046

11 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ le belrlenen bölgeler çn uygulanan bölgesel homojenlk test sonuçlarına göre, yağış serlernn sınıflandırılmasında K-Ortalamalar yöntemnde sadece 1 bölge heterojen olarak değerlendrlrken, Ward yöntemn de se 2 bölge heterojen olarak tespt edlmştr. Bu değerlendrmelere göre, yıllık toplam yağışların sınıflandırılmasında K-Ortalamalar yöntem le elde edlen sonuçların kabul edleblr sevyede olduğu söyleneblr. Teşekkür Bu çalışma 107Y318 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmştr. Yazarlar, desteğnden dolayı TÜBİTAK a, ver ve blg noktasında katkılarından dolayı Devlet Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğüne (DMİ) ve değerl görüş ve önerlernden dolayı Edtör ve danışmanlara teşekkür etmektedr. Semboller A : Kovaryans matrs C : Küme sayısı d : Değşken sayısı 2 d k :. kümeye at k. özellk vektörü le. küme merkez arasındak mesafe D : Uyumsuzluk ölçütü F (x) : Toplam dağılım fonksyonu f (x) : Olasılık yoğunluk fonksyonu H : Bölgesel homojenlk ölçütü H, H, ) k H 1 H 2 H 3 ( 1 2 H3 : L- Cv çn bölgesel homojenlk ölçütü : L-Cs çn bölgesel homojenlk ölçütü : L-Ck çn bölgesel homojenlk ölçütü L Cv : L-Moment oranı (L-değşkenlk) L Cs : L-Moment oranı (L-çarpıklık) L Ck : L-Moment oranı (L-Kurtoss) () L Cv : stasyonu çn L-moment oranı (L-değşkenlk), L Cv : Bölgesel ortalama L-moment oranı n P : Özellk vektör sayısı : İstasyondak at ver uzunluğu : stasyonundak toplam yağış 6047

12 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen P y : stasyonunda normalze edlmş yağış P mak : Maksmum yağış P mn : Mnmum yağış P ort : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların bölgesel ortalaması P m S s T : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların en büyük değer : küme merkezlern çeren matrs :. Kümenn merkez : Vektör ya da matrsnn transpozes () t : stasyonuna at L-Cv L-moment oranı 3 t : stasyonuna at L-Cs L-moment oranı 4 t : stasyonuna at L-Ck L-moment oranı t : L-Cv L-moment oranının bölgesel ortalaması t 3 : L-Cs L-moment oranının bölgesel ortalaması t 4 u u V k V 1 V 2 V 3 Y Y y : L-Ck L-moment oranının bölgesel ortalaması : stasyonuna at L-moment oranlarını çeren vektör : L-moment oranlarının bölgesel ortalaması : Bölgesel statstkler ve verlerden hesaplanan ağırlıklı standart sapma : L-Cv oranlarını temel alan ağırlıklı standart sapma : L-Cs oranlarını temel alan ağırlıklı standart sapma : L-Ck oranlarını temel alan ağırlıklı standart sapma : stasyonuna at enlem ya da boylam : stasyonuna at normalze edlmş enlem ya da boylam Y mak : Maksmum enlem ya da boylam Y mn : Mnmum enlem ya da boylam Z : stasyonuna at yükselt Z y : stasyonuna at normalze edlmş yükselt 6048

13 Mahmut FIAT, Fath DİKBAŞ, Abdullah Cem KOÇ, Mahmud GÜGÖ Z mak : Maksmum yükselt X : Ver set x k : Ver setnde k. özellk vektörü () x k :. kümeye at k. özellk vektörü Vk : Smülasyon le elde edlen değerlern standart sapması ort : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların standart sapmasının bölgesel ortalaması m : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların standart sapmasının en büyük değer C vort : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların değşkenlk katsayısının bölgesel ortalaması C vm : Kümeleme le belrlenen bölgelerde yer alan stasyonlara at yıllık yağışların değşkenlk katsayısının en büyük değer Vk : Smülasyon sonucu elde edlen değerlern ortalaması ve : Kappa dağılımına at şekl parametreler : Kappa dağılımına at konum parametres : Kappa dağılımına at ölçek parametres Kaynaklar [1] Mosley M. P., Delmtaton of ew Zealand Hydrologc egons. Journal of Hydrology, 49, , [2] Acreman, M.C., Snclar, C. D., Classfcaton of Dranage Basns Accordng to Ther Physcal Characterstcs, An Applcaton for Flood Frequency Analyss n Scotland. Journal of Hydrology, 84(3-4), , [3] Burn, D.H., Cluster Analyss as Appled to egonal Flood Frequency. Journal of Water esources Plannng and Management, 115, [4] Burn, D. H., Catchment Smlarty for egonal Flood Frequency Analyss usng Seasonalty Measures. Journal of Hydrology, 202, , [5] Lecce, S.A., Spatal Varatons n the Tmng of Annual Floods n the Southeastern Unted States. Journal of Hydrology, 235, , [6] Burn, D.H., Goel,.K., The Formaton of Groups for egonal Flood Frequency Analyss. Hydrologcal Scences Journal, 45(1), ,

14 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen [7] Burn, D. H., Zrnj, Z., and Kowalchulk, M., egonalzaton of Catchments for egonal Flood Frequency Analyss. Journal of Hydrologc Engneerng, 2(2), 76 82, [8] Guttman,.B., The use of L-Moments n the Determnaton of egonal Precptaton Clmates. Journal of Clmate 6, , [9] Soltan, S., Modarres,., Classfcaton of Spato-Temporal Pattern of anfall n Iran Usng A Herarchcal and Dvsve Cluster Analyss. Journal of Spatal Hydrology, 6(2), 1-12, [10] Demrel, M.C Cluster Analyss of Streamflow Data over Turkey. Master of Scence Thess. İstanbul Techncal Unversty, 119p. [11] Turan, A., Türkye Akarsu Vermlernn Küme Analz le Sınıflandırılması. Sakarya Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez, 155s, [12] Kahya, E., Demrel, M.C., Pechota, T.C., Spatal Groupng of Annual Streamflow Patterns n Turkey. Hydrology Days, , [13] Demrel, M.C., Marano, A.J., Kahya, E., Performng K-Means Analyss to Drought Prncpal Components of Turksh vers. Hydrology days, , [14] Isk, S., Sngh, V.P., Hydrologc egonalzaton of Watersheds n Turkey. Journal of Hydrologc Engneerng. 13(9), , [15] Ln, G-F., Chen, L-H., Identfcaton of Homogeneous egons for egonal Frequency Analyss usng the Self-Organzng Map. Journal of Hydrology, 324, 1-9, [16] ao, A., Srvnas, V.V., egonalzaton of Watersheds by Fuzzy Cluster Analyss. Journal of Hydrology, 318, 57-79, [17] Hall, M.J., Mnns, A.W., The Classfcaton of Hydrologcally Homogeneous egons. Hydrologcal Scences Journal, 44(5), , [18] Hoskng, J..M., Walls, J.., egonal Frequency Analyss: An Approach Based on L-Moments. Cambrdge Unversty Press, Cambrdge [19] Hoskng, J..M., Walls, J.., Some Statstcs Useful n egonal Frequency Analyss. Water esources esearch, 29 (2), , 1993 [20] Cannarozzo, M., oto, L.V., Vola, F., La Logga, G., Annual unoff egonal Frequency Analyss n Scly. Physcs and Chemstry of the Earth, 34, , [21] Lm, Y.H., Voeller, D.L., egonal Flood Estmatons n ed ver usng L-Moment- Based Index-Flood and Bulletn 17B Procedures. Journal of Hydrologc Engneerng, 14(9), ,

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi*

Ankara da Ölçülen Yıllık Maksimum YağıĢların Bölgesel Frekans Analizi* GOÜ, Zraat Fakültes Dergs, 20, 28(), 6-7 Ankara da Ölçülen Yıllık Maksmum YağıĢların Bölgesel Frekans Analz* Alper Serdar ALI Fazlı ÖZTÜK Ankara Ünverstes Zraat Fakültes Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ *

L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Ç.Ü Fen ve Mühendslk Blmler Dergs Yıl:2013 Clt:29-1 L-MOMENTLER VE STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASI KURAKLIK ANALİZİ * Drought Analyss of The Seyhan Basn by Usng Standart Precptaton

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Batı Akdeniz Bölgesi Taşkın Tahminlerinde Homojenlik İrdelemesi *

Batı Akdeniz Bölgesi Taşkın Tahminlerinde Homojenlik İrdelemesi * İMO Teknk Derg, 2011 5587-5611, Yazı 360 Batı Akdenz Bölges Taşkın Tahmnlernde Homojenlk İrdelemes * Betül SAF * ÖZ Su kaynaklarının tasarım ve yönetmnde güvenlr taşkın tahmnler yapablmek amacıyla kullanılan

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir?

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir? MEH535 Örünü Tanıma 7. Kümeleme (Cluserng) Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elekronk ve Haberleşme Mühendslğ Bölümü web: hp://akademkpersonel.kocael.edu.r/kemalg/ E-posa: kemalg@kocael.edu.r Verde eke blgs yok Denemsz

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ. Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Ali BERKTAY 2 S.Ü. Müh.-Mm. Fak. Derg., c.19, s., 004 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Unv., v.19, n., 004 PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER KULLANILARAK SAKARYA HAVZASI YAĞIŞLARININ TREND ANALİZİ Meral BÜYÜKYILDIZ 1, Al BERKTAY 1

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ

PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Uygulamalı Yerblmler Sayı: (Mayıs-Hazran ) -9 PARABOLİK YOĞUNLUK FONKSİYONUNU KULLANARAK SEDİMANTER TEMEL DERİNLİKLERİNİN KESTİRİMİ Estmaton of Sedmentary Basement Depths By Usng Parabolc Densty Functon

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES)

SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) SABİT GPS İSTASYONLARI KOORDİNAT ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ (ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS COORDINATE TIME SERIES) Özlem SİMAV, Coşkun DEMİR, Mehmet SİMAV, Hasan YILDIZ Harta Genel Komutanlığı, Ankara ozlemyemscoglu@hgk.ml.tr

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1 Hayvansal Üretm 54(): 8-3, 03 Araştırma Makales Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmn Yöntemlernn Performanslarının Karşılaştırılması Gazel Ser *, Barış Kak, Abdullah Yeşlova,

Detaylı

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeks Kullanılarak Belrlenmes Latf ÖZTÜK * Murat ATAN ** Özet Daha çok byoloj blmnde türlern ayrışmasını belrlemek çn kullanılarak ön lana çıkan Shannon, Smson,

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ

POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZYONA ETKİSİ TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası 0. Türkye Harta Blmsel ve Teknk Kurultayı 8 Mart - Nsan 00, Ankara POLİNOMLARLA VE BULANIK MANTIK İLKELERİNE GÖRE GEOİT BELİRLEMENİN PRESİZONA ETKİSİ M. ılmaz,

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

Adana ve çevre illerde gözlenen yıllık maksimum yağışların bölgesel frekans analizi

Adana ve çevre illerde gözlenen yıllık maksimum yağışların bölgesel frekans analizi Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty 31:4 (2016) 1049-1062 Adana ve çevre llerde gözlenen yıllık maksmum yağışların bölgesel frekans analz eslhan Seçkn *, Emre Topçu Çukurova

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini

Yapay Sinir Ağı ve Bulanık-Yapay Sinir Ağı Yöntemleri Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmini Tarım Blmler Araştırma Dergs 3 (): 45-5, 00 ISSN: 308-3945, E-ISSN: 308-07X, www.nobel.gen.tr Yapay Snr Ağı ve Bulanık-Yapay Snr Ağı Yöntemler Kullanılarak Tava Buharlaşma Tahmn Özgür KIŞI Selcan AFŞA

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr DFORMSYOLRI MODLLMSİ Levent TŞÇI 1 ltasc@frat.edu.tr Öz: Deformasyonların belrleneblmes çn farklı çalışma grupları tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur. Deformasyon analznde, bloklar

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı