52,000 46,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10,000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "52,000 46,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10,000"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB Ayl k De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) YBB De. ($) De. ($) T YTP* MKB / % 4.3% -24.9% -29.2% F/K % Mali / % 6.2% -25.9% -32.2% FD/FVAÖK Sanayi / % 4.0% -20.1% -19.5% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) Gün. De. ($) YBB De. ($) De. ($) Toplam Hlk. Aç k Hacim (mn) ABD$/TL % 6.1% 20.4% 28.3% MKB (TL) 431, ,013 2,478 /TL % -0.7% 21.7% 27.0% MKB (ABD$) 232, ,431 1,339 En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -1.6% ,408.0 Bankas (C) 0.8% ,644.9 Neta Telekom. 3.7% Yap Ve Kredi Bankas 2.2% ,953.3 Halk Bankas 5.1% ,750.0 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Enka n aat 6.1% ,250.0 Halk Bankas 5.1% ,750.0 Koza Alt n letmeleri 5.0% ,385.5 Neta Telekom. 3.7% Bagfa 3.0% En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Kartonsan Gölta Çimento Bim Birle ik Ma azalar Net Turizm Do an Holding BORSA EKRANI ( MKB-100) -6.7% % % , % % ,568.0 GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anadolu Cam Yüksek operasyonel performans 34% Arçelik yile en marjlar 34% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 47% Emlak Konut Ba ar l i modeli 25% Gübre Fabrikalar Yüksek operasyonel performans 42% Bankas Cazip de erleme 25% GYO Döviz bazl gelirler 41% Koza Alt n Ba ar l i modeli 39% Tofa Yüksek sat ve karl l k 42% Trakya Cam Yurtd nda büyüme 47% IMKB-100 (2011 sonu) Yükseli potansiye 15% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 59, % -24.9% Polonya (WIG) 38, % -28.5% Rusya (IRTS) 1, % -28.6% Brezilya (BVSP) 52, % -32.2% ngiltere(ftse100) 5, % -26.9% Japonya (N225) 8, % -12.6% ABD (DJI) 10, % -5.7% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 07.Kas % % 08.A u % % 20. ub % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14. ub % Oca % FA Z ORANLARI Ekim 3 Ekim 3 Ekim K sa Dönem Faiz Oran 3 Ekim Gecelik Faiz O/N 5.75% 3 Ekim 3 Ekim MKB-100 Endeksi (ABD$) 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10, P YASAYA BAKI POL T KA & EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM TÜ K, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 10:00 TÜ K, Eylül, TÜFE, TSI 10:00 TÜ K, Eylül, ÜFE, TSI 10:00 Almanya, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 10:55 AB, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 11:00 ABD, Eylül, ISM malat Endeksi, TSI 17: Ekim 2011 MKB'de güne sat c l ba lang ç bekliyoruz. Avrupa kaynakl kayg larda yeni haftaya ba larken bir de i iklik olmamas, global hisse senedi piyaslar nda bask n n devem etmesine neden oluyor. Yurtiçi gündemde ise enflasyon rakamlar ve PMI verisi öne ç kmakta. MKB'de Cuma günü kapan a yak n olu an getirilerin, global görünümün de etkisiyle aç l ta geri verilmesini bekliyoruz. Yurtd gündemde bugün aç klanacak ABD ISM malat Endeksi ve Per embe günü gerçekle ecek ECB toplant s öne ç k yor. Bununla birlikte Yunanistan'a ili kin devam eden belirsizlik fiyatlanmaya devam ediyor. Çin ve Güney Kore borsalar n n tatil nedeniyle kapal oldu u günde Asya genelinde negatif hava hakim. Avrupa borsalar nda da bu paralelde e ilim bekliyoruz ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 D Ticaret, A ustos 2011: D ticaret aç 8.2 milyar dolar ile piyasa beklentisi olan 7.3 milyar dolar n üzerinde gerçekle ti. 12 ayl k d ticaret aç m z 100 milyar dolar seviyesinde. A ustos ay nda 12 ayl k kümüle bazda en yüksek d ticaret aç n gördü ümüzü hesapl yoruz. GSYH'ye oran olarak ise cari aç kta Ekim ay yla beraber dü ü öngörüyoruz. Cari aç k için y l sonu beklentimiz (%6.5 büyüme ve 73 milyar dolarl k nominal aç k) GSYH'nin %9.3'üne denk geliyor. Enflasyon Beklentisi, Eylül 2011: Enflasyon verileri bugün aç klanacak. Piyasa beklentisi %0.68, beklentimiz ise %0.57. Enflasyon piyasa beklentisi dahilinde gerçekle irse y ll k rakam %6.7 den, %6.1 e dü ecek. Y l sonu enflasyon beklentimiz ise %7 seviyesinde. - Do algaz - Endeks De i iklikleri - Emlak Konut GYO - Bankas - i e Cam & Trakya Cam - Turkcell - Yap Kredi Bankas 0 lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir 1

2 YORUM MKB'de güne sat c l ba lang ç bekliyoruz. Avrupa kaynakl kayg larda yeni haftaya ba larken bir de i iklik olmamas, global hisse senedi piyaslar nda bask n n devem etmesine neden oluyor. Yurtiçi gündemde ise enflasyon rakamlar ve PMI verisi öne ç kmakta. MKB'de Cuma günü kapan a yak n olu an getirilerin, global görünümün de etkisiyle aç l ta geri verilmesini bekliyoruz. Yurtd gündemde bugün aç klanacak ABD ISM malat Endeksi ve Per embe günü gerçekle ecek ECB toplant s öne ç k yor. Bununla birlikte Yunanistan'a ili kin devam eden belirsizlik fiyatlanmaya devam ediyor. Çin ve Güney Kore borsalar n n tatil nedeniyle kapal oldu u günde Asya genelinde negatif hava hakim. Avrupa borsalar nda da bu paralelde e ilim bekliyoruz. EKONOM HABERLER D Ticaret, A ustos 2011: D ticaret aç 8.2 milyar dolar ile piyasa beklentisi olan 7.3 milyar dolar n üzerinde gerçekle ti. Beklentilere bakt m zda, piyasan n çok daha dü ük bir ithalat rakam tahmin etti ini görüyoruz y l A ustos ay nda ihracat y ll k bazda %32 artarak 11.3 milyar dolar olurken, ithalat %26 artarak 19.5 milyar dolar oldu. thalattaki art n yava lamas olumlu. 12 ayl k d ticaret aç m z 100 milyar dolar seviyesinde. A ustos ay nda 12 ayl k kümüle bazda en yüksek d ticaret aç n gördü ümüzü hesapl yoruz. Bundan sonraki süreçte d ticaret aç nda a a dönü bekliyoruz. En yüksek rakam bu ay gördü ümüzü dü ünüyoruz. 12 ayl k kümülatif rakamlarla, ihracat n ithalat kar lama oran Temmuz ay nda en dip seviyeyi gördükten sonra A ustos ay nda uzun süredir ilk defa bir yükseli gösteriyor. Henüz tek veri olmas nedeniyle kesin görü bildirmek zor olsa da bundan sonraki süreçte bu oran n bir miktar yükselmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 12 ayl k kümüle cari aç kta da nominal bazda ancak 2012 ba lar nda bir a a dönü bekliyoruz. GSYH'ye oran olarak ise cari aç kta Ekim ay yla beraber dü ü öngörüyoruz. Cari aç k için y l sonu beklentimiz (%6.5 büyüme ve 73 milyar dolarl k nominal aç k) GSYH'nin %9.3'üne denk geliyor. Enflasyon Beklentisi, Eylül 2011: Enflasyon verileri bugün aç klanacak. Piyasa beklentisi %0.68, beklentimiz ise %0.57. Enflasyon piyasa beklentisi dahilinde gerçekle irse y ll k rakam %6.7 den, %6.1 e dü ecek. Y l sonu enflasyon beklentimiz ise %7 seviyesinde. 2

3 TEKN K ANAL Z HIZLI TOPARLANMANIN ARDINDAN KAR SATI LARI BEKL YORUZ... Grafik, endeksin günlük verileri ile haz rlanm t r. Cuma gününe sat c l ba lang ç gerçekle tiren MKB 100 endeksi günün büyük bir bölümünü sat bask s alt nda geçirdi. Kapan a do ru gelen tepki al mlar toparlanma sa lasada endeks günü 64 puanl k dü ü le tamamlad. Günlük bazda %0.11 oran nda de er kaybeden endeks, Cuma gününü seviyesinden tamamlad. lem hacmi önceki güne göre %8 artarak milyontl olarak gerçekle ti. MKB de güne sat c l ba lang ç öngörüyoruz. Cuma günü kapan a yak n gelen tepki al mlar na kar n momentumda kayda de er bir toparlanma ya anmamas, söz konusu toparlanman n geri verilmesi potansiyelini art r yor. Bu paralelde ve destekleri ön plana ç kabilir. Sat c l ba lang ç bekledi imiz günde, seviyesinin direnç konumuna geçmesini bekliyoruz direncinin yeniden a lamad süreçte k sa vadeli yükseli trendi deste i olan e yönelik geri çekilme bask s devam edebilir. 3

4 SEKTÖR HABERLER Do algaz BOTA, 1 Ekim 2011 itibariyle geçerli olmak üzere konutlarda kullan lan do algaz fiyatlar na yüzde %12.28 ila %14.35 aras nda, sanayide kullan lan do algaz fiyatlar na ise %13.70 ile %14.30 aras nda de i en oranlarda zam yapt. Yorum: Do algaz fiyatlar ndaki art cam, çimento ve elektrik üreticileri gibi do algaz girdi olarak kullanan irketleri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle haberin Anadolu Cam (ANACM, AL), Trakya Cam (TRKCM, AL), i e Cam (SISE, TUT), Ak Enerji (AKENR, TUT), Aksa Enerji (AKSEN, TUT), Zorlu Enerji (ZOREN, TUT), Çimsa (CIMSA, TUT), Akçansa (AKCNS, TUT) üzerinde olumsuz olaca n dü ünüyoruz. Hat rlanaca üzere Ekim 2011'den geçerli olmak üzere konutlarda kullan lan elektri e %9.57 ve sanayide kullan lan elektri e %9.26 zam yap ld geçti imiz Per embe günü aç klanm t. AKSEN, AKENR ve ZOREN i olumlu etkileyen haberin bugün etkisinin tersine dönece ini dü ünüyoruz. 4

5 RKET HABERLER Emlak Konut GYO (EKGYO.IS) 6,000mn TL AL Bankas (ISCTR.IS) 21,645mn TL AL Hürriyet gazetesinin haberine göre Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum 2011 y l n n sonunda stanbul da toplam 1.3mn metrekare in aat alan olacak 9 yeni projeyi daha sat a ç karacaklar n söyledi. Projelerde Emlak Konut un pay ise 2.55mlr TL olacak. Genellikle proje lansmanlar nda %30-70 aral nda sat gerçekle tirdiklerini belirten Murat Kurum, son çeyrekte bu projelerden 1mlr TL ek gelir elde etmeyi planlad klar n belirtti. Haberi, sektördeki büyümenin yava lama beklentilerine ra men Emlak Konut un projelerine h zla deva etmesi aç s ndan olumlu buluyoruz. SPK, Bankas n n 700mn TL tutar nda 175 gün vadeli banka bonosunun ihraç ba vurusunu onaylad. Bankas banka bonosuna ili kin talep toplama i lemlerinin Ekim 2011 tarihlerinde gerçekle ece ini duyurdu. Sise Cam (SISE.IS) mn TL TUT Trakya Cam (TRKCM.IS) mn TL AL i e Cam, %49.35 oran nda sahip oldu u ba l orta Cam Elyaf San.A. nin, bedelli sermaye art m yapaca n fakat sermaye arttr m na irketin mevcut ortaklar n rüçhan haklar k s tlanarak, sadece i e Cam' n 71.9% ve Trakya Cam n ise 28.13% oran nda sahip oldu u Çay rova Cam' n kat laca n bildirdi. Buna göre, Cam Elyaf San. A. nin mevcut 36,1mnTL olan sermayesi %66.1 (veya 23mn TL lik art la 60mn TL ye ç kar lacakt r. Sermaye art rm sonras, i e Cam n, Cam Elyaf taki pay 49.35% ten 29.71% e, Trakya Cam n ise 20.93% olan pay 12.60% e gerileceyektir. Öte yandan, Cam Elyaf n tarihi itibariyle irket de eri TL olarak tespit edilmi tir (pay ba na 2.99TL). Bu ise hisse ba na 1.99TL lik emisyon primine tekabül etmektedir. Dolay s yla, Çay rova Cam San. A.., Cam Elyaf San.A. nin sermaye art m neticesinde 23,8mn pay kar l i 47,5 mn TL emisyon primi olu acakt r. Yorum: Yap lan bu tahsisli sermaye art r m ile Cam Elyaf a nakit giri i sa lanm olup, mevcut ortaklar i e cam ve Trakya Cam n hisse miktarlar n azalt c yönde ancak pay de erini de i tirmeyen bir etki yaratmaktad r. i e Cam için yapt m z de erlemede, Cam Elyaf A.. yi 162mn TL toplam irket de eri üzerinden dahil ediyoduk ki sermaye art rm sonras Cam Elyaf San.A. nin de eri yakla k olarak rakama denk gelmektedir. Dolay s yla haberin, i e Cam ve Trakya Cam için bir de erlemelerimize etkisi söz konusu de ildir. YKB (YKBNK.IS) 17,953mn TL TUT Yap Kredi Bankas 285mn ABD$ ve 687mn Euro tutar nda olmak üzere 2 ayr kredi dilimi halinde, 1 y l vadeli sendikasyon kredisi anla mas n 30 Eylül 2011 tarihinde imzalad. D ticaret finansman nda kullan lacak olan söz konusu sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla kat lan bankalara ait bölümünün toplam maliyetinin s ras yla Libor + %1.0 ve Euribor + %1.0 oldu u belirtilmi tir. Al nan sendikasyon kredisi ile Yap Kredi Bankas n n Eylül ay nda vadesi dolan sendikasyon kredisini %100 oran nda yenilemi tir. Kredi maliyeti son dönemde gerçekle en sendikasyon kredileri ile uyumlu olmakla birlikte, yenilenen kredinin eski maliyetinin Libor/Eurobor+%1.30 dü ünüldü ünde bu anla man n 4Ç11 ve 2012 y l için net faiz marj na katk s pozitif olacakt r. 5

6 Turkcell (TCELL.IS) mn TL TUT Turkcell in (TCELL.IS TUT) ortaklar ndan TeliaSonera'n n Çukurova Holding'e kar 2005 y l nda Uluslararas Ticaret Odas 'nda (ICC) aç lan davada, ICC, Çukurova Holding'in TeliaSonera'ya 932 milyon ABD Dolar ve 30 Haziran 2007 den ödemenin yap laca tarihe kadar geçecek süre içinde faiz ödemesine karar verdi. Hat rlanaca gibi, 2005 y l nda Çukurova Holding, sahip oldu u Turkcell pay n TeliaSonera ya satmak için anla m, ancak daha sonra ise 3.1milyar ABD$ kar l nda Alfa ya satm t. Bu i lem sonras nda Teliasonera Çukurova Holding in bu i lemine kar dava açm t. Konu ile ilgili Çukurova Holding, karar ile ilgili görü al veri i ve incelemelerin devam etti ini ve konu ile ilgili gerekli aç klamalar yap laca n belirtti. Bu cezan n Turkcell in operasyonlar üzerinde etkisi nötr dür; ancak ana ortaklar aras nda devam eden anla mazl klar hisse için olumsuzdur. Turkcell Mevcut Ortakl k Yap s TeliaSonera 37% Çukurova Holding 14% Altimo 13% Halka Aç k 36% ENDEKSLERDEK DE KL KLER TAR HL DE KL KLER DÖNEM YEDEK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER 1. BORUSAN MANNESMANN 1. RHEA GIRISIM 1. ALARKO GMYO 2. GOZDE GIRISIM 2. IHLAS GAZETECILIK 2. ALARKO CARRIER 3. OTOKAR 3. EGE SERAMIK 3. ADEL KALEMCILIK 4. KILER GMYO 4. VESTEL 4. USAK SERAMIK 5. MENDERES TEKSTIL 5. IHLAS YAYIN HOLDING 5. PARSAN MKB ULUSAL 50 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 50 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 50 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER 1. AKSA 1. AKSIGORTA 1. PARK ELEK.MADENCILIK 2. GOOD-YEAR 2. ULKER BISKUVI 2. ITTIFAK HOLDING TRABZONSPOR SPORTIF MKB ULUSAL 30 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 30 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 30 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER 1. BIM MAGAZALAR 1. ENKA INSAAT 1. BAGFAS 2. AKSA 2. BIZIM MAGAZALARI 2. TURK TRAKTOR 6

7 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI De i im Anadolu Cam % Arçelik % Bizim Toptan % Emlak G.M.Y.O % Gübre Fabrikalar % Bankas (C) % G.M.Y.O % Koza Alt n letmeleri % Trakya Cam % Tofa Otomobil Fab % Portföyümüzün Getirisi 0.33% MKB ,693 59, % Relatif Performans 0.43% AL Listemiz; ANACM, ARCLK, BIZIM, EKGYO, GUBRF, ISCTR, ISGYO, KOZAL, TRKCM, TOASO hisselerinden olu maktad r % 48% 45% 15% 0% -15% -6% -15% 10% 40% 32% 24% 16% 8% 26% 15% -30% AL Tavsiyelerimiz Endeks Relatif 0% AL Tavsiyelerimiz Endeks Relatif * AL listemizin performans 23 Eylül tarihinde hesaplanm t r. 7

8 TAVS YE L STES TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2011T AKBNK TUT % 29, % 14.5% 1.5 GARAN* , % 18% 1.5 HALKB TUT % 16, % 22.0% 1.9 ISCTR AL % 21, % 15.0% 1.2 VAKBN TUT % 9, % 13.1% 0.9 YKBNK TUT % 17, % 15.6% 1.5 Ortalama BANKALAR % 16.4% 1.3 Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T (mn TL) skonto(-) 2011/06 DOHOL TUT % 1, N/A N/A 0.4 KCHOL TUT % 16, , % 0.8 SAHOL TUT % 13, , % 0.5 SISE TUT % 4, , % 1.0 TKFEN TUT % 2, N/A N/A 1.2 OLD NGLERHOLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2011/06 AEFES TUT % 9, AKCNS TUT % 1, AKENR TUT % 1,094 N/A AKSEN TUT % 1,721 N/A ANACM AL % 1, ARCLK AL % 4, AYGAZ TUT % 2, BAGFS TUT % BIMAS TUT % 7, BIZIM AL % CCOLA TUT % 6, CIMSA TUT % 1, CLEBI TUT % DOAS* DOCO TUT % EKGYO AL % 6, N/A ENKAI TUT % 11, EREGL TUT % 6, FROTO TUT % 4, GUBRF AL % 1, ISGYO AL % N/A KOZAL AL % 3, KRDMD TUT % MGROS TUT % 2,688 N/A PETKM Not Yok , SNGYO TUT % N/A TATKS TUT % TAVHL TUT % 2, TCELL TUT % 18, THYAO TUT % 3, TOASO AL % 3, TRKCM AL % 1, TTKOM TUT % 27, TTRAK TUT % 1, TUPRS TUT % 9, ZOREN TUT % 507 N/A XUSIN 50, IMKB100 59,693 68,366 15% 346, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 8

9 TÜRK YE'DE VE DÜNYADA EKONOM K / POL T K GÜNDEM TAR H GÜNDEM YORUM 3 Ekim 2011 TÜ K, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 10:00 3 Ekim 2011 TÜ K, Eylül, TÜFE, TSI 10:00 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 TÜ K, Eylül, ÜFE, TSI 10:00 A ustos ay nda TÜFE %1.76 olarak gerçekle mi ti. 3 Ekim 2011 Almanya, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 10:55 Piyasa beklentisi: 50 3 Ekim 2011 AB, Eylül, PMI malat Endeksi, TSI 11:00 Piyasa beklentisi: Ekim 2011 ABD, Eylül, ISM malat Endeksi, TSI 17:00 Piyasa beklentisi: Ekim 2011 Euro Bölgesi, A ustos, ÜFE, TSI 12:00 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 ABD, A ustos, Fabrika Sipari leri, TSI 17:00 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 Almanya, Eylül, PMI Hizmet Endeksi, TSI 10:55 Piyasa beklentisi: Ekim 2011 AB, Eylül, PMI Hizmet Endeksi, TSI 11:00 Piyasa beklentisi: Ekim 2011 ngiltere, 2Ç, GSYH, TSI 11:30 Piyasa beklentisi: %0.70 (y ll k) 5 Ekim 2011 Euro Bölgesi, A ustos, Perakende Sat lar, TSI 12:00 Piyasa beklentisi: -% Ekim 2011 ABD, Eylül, ADP Özel Sektör stihdam De i imi, TSI 15:15 Piyasa beklentisi: 75 bin 5 Ekim 2011 ABD, Eylül, ISM Hizmet Endeksi, TSI 17:00 Piyasa beklentisi: 53 6 Ekim 2011 Almanya, A ustos, Fabrika Sipari leri, TSI 13:00 Piyasa beklentisi: %2.80 (y ll k) 6 Ekim 2011 ngiltere Merkez Bankas, Faiz Oran Karar, TSI 14:00 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 AB Merkez Bankas, Faiz Oran Karar, TSI 14:45 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 ABD, Haftal k sizlik Ba vurular, TSI 15:30 7 Ekim 2011 Japonya, A ustos, Öncü Göstergeler, TSI 08:00 Piyasa beklentisi: Ekim 2011 ngiltere, A ustos, Sanayi Üretimi, TSI 11:30 Temmuz ay nda üretim y ll k -%0.70 azalm t. 7 Ekim 2011 Almanya, A ustos, Sanayi Üretimi, TSI 13:00 Piyasa beklentisi: %5.60 (y ll k) 7 Ekim 2011 ABD, Eylül, Tar md stihdam De i imi, TSI 15:30 Piyasa beklentisi: 50 bin 7 Ekim 2011 ABD, Eylül, sizlik Oran, TSI 15:30 Piyasa beklentisi: % Ekim 2011 ABD, A ustos, Toptan Sat Stoklar, TSI 17:00 Piyasa beklentisi: %0.60 9

10 27 Aralık 2010 Garanti Yatırım Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlenmi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir 10