YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 16/03/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2010T 2011T IMKB YTP* MKB / % -1.5% -6.5% 14.6% F/K % Mali / % -0.7% -7.3% 13.8% FD/FVAÖK Sanayi / % -0.7% -2.6% 22.7% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Döviz Kur. (MB Al ) 16/03/2011 Gün. De. Ayl k De. ($) YBB De. ($) 1 Y ll k De. ($) Piyasa De eri (mn) Toplam Hlk. Aç k Hacim (mn) ABD$/TL % -0.5% 2.5% 3.7% MKB (TL) 461, ,355 3,394 /TL % 3.1% 7.0% 5.6% MKB (ABD$ 292,613 72,551 2,153 BORSA EKRANI ( MKB-100) En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Bankas (C) -2.0% ,229.9 Garanti Bankas -1.0% ,752.0 Emlak G.M.Y.O. -1.5% ,500.0 Do an Holding 0.8% ,915.5 Do an Yay n Holding 2.6% ,990.0 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Petrol Ofisi 9.8% ,539.2 Koza Alt n letmeleri 2.7% ,194.9 Do an Yay n Holding 2.6% ,990.0 Koza Anadolu Metal 2.5% Anadolu Efes Birac l k 2.1% 4.1 9,787.5 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) hlas Gazetecilik Reysa Ta mac l k Neta Telekom. Rhea Giri im Ser. Y.O. Koç Holding -10.2% % % % % ,857.7 GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Aygaz Cazip marjlar 18% Ak Enerji yile en finansallar 45% Aksa Enerji Güçlü entegre yap 55% Arçelik yile en marjlar 40% Akbank Rahat fonlama yap s 42% Çimsa Cazip de erleme 40% Bankas Cazip de erleme 45% Tofa Yüksek sat ve karl l k 15% Türk Traktör Yüksek sat potansiyeli 4% MKB-100 Endeksi (ABD$) 51,000 45,000 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9, P YASAYA BAKI Japonya kaynakl negatif haber ak n n yaratt belirsizlik yeni günde devam ediyor. Global belirsizli e paralel MKB taraf nda güne negatif aç l bekliyoruz. Japonya'da nükleer santrallerin yaratt tehlikenin yükselece i beklentisi dün Wall Street endekslerinde dü ü e neden olurken, yeni günde vadeli endekslerinde tepki al mlar gözleniyor. Asya taraf nda dün ya anan tepki al mlar yla kay plar n telafi etmeye çal an hisse senedi piyasalar, bugün negatife dönmü durumda. Dü ü lerde nükleer santrallerle ilgili kayg lar ön planda. Nikkei günü %1.4'lük de er kayb yla tamamlarken, de er kazanan Yen nedeniyle ihracatç irketlerin dü ü te etkili oldu u görülüyor. Yeni günde veri trafi i ABD kaynakl datalarla yükselecek. Özellikle günün ikinci yar s nda aç klanacak TÜFE, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullan m, Haftal k sizlik Sigortas Ba vurular, Öncü Göstergeler ve Philadelphia FED gibi datalar yak ndan takip edilecek ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 lem Hacmi (ABD$mn) IMKB-100 (2011 sonu) Yükseli potansiye 25% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 63, % -6.5% Polonya (WIG) 47, % -0.4% Rusya (IRTS) 1, % 14.4% Brezilya (BVSP) 66, % -5.6% ngiltere(ftse100) 5, % -6.2% Japonya (N225) 9, % -9.5% ABD (DJI) 11, % 0.3% POL T KA & EKONOM HABERLER Tüketici Güveni, ubat 2011: 2011 ubat ay nda Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %2,49 oran nda artt ; Ocak ay nda 91,29 olan endeks ubat ay nda 93,56 de erine yükseldi. Tüketici Güven endeksindeki art, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem sat n alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, i bulma olanaklar ve mevcut dönemin dayan kl tüketim mal sat n almak için uygunlu u durumlar na dair de erlendirmelerinin iyile mesinden kaynaklanmaktad r. TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 07-Kas % % 08-A u % % 25-Oca % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14- ub % Oca % FA Z ORANLARI -Anel Elektrik -Çelebi -Koç Holding SEKTÖR & RKET HABERLER - ekerbank K sa Dönem Faiz Oran Gecelik Faiz O/N 6.25% 17 Mart GÜNDEM ABD'de ubat ay sanayi üretimi verisi TSI 15:15'te KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgile nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz 1

2 YORUM Japonya kaynakl negatif haber ak n n yaratt belirsizlik yeni günde devam ediyor. Global belirsizli e paralel MKB taraf nda güne negatif aç l bekliyoruz. Japonya'da nükleer santrallerin yaratt tehlikenin yükselece i beklentisi dün Wall Street endekslerinde dü ü e neden olurken, yeni günde vadeli endekslerinde tepki al mlar gözleniyor. Asya taraf nda dün ya anan tepki al mlar yla kay plar n telafi etmeye çal an hisse senedi piyasalar, bugün negatife dönmü durumda. Dü ü lerde nükleer santrallerle ilgili kayg lar ön planda. Nikkei günü %1.4'lük de er kayb yla tamamlarken, de er kazanan Yen nedeniyle ihracatç irketlerin dü ü te etkili oldu u görülüyor. Yeni günde veri trafi i ABD kaynakl datalarla yükselecek. Özellikle günün ikinci yar s nda aç klanacak TÜFE, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullan m, Haftal k sizlik Sigortas Ba vurular, Öncü Göstergeler ve Philadelphia FED gibi datalar yak ndan takip edilecek. EKONOM HABERLER Tüketici Güveni, ubat 2011: 2011 ubat ay nda Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %2,49 oran nda artt ; Ocak ay nda 91,29 olan endeks ubat ay nda 93,56 de erine yükseldi. Tüketici Güven endeksindeki art, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem sat n alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, i bulma olanaklar ve mevcut dönemin dayan kl tüketim mal sat n almak için uygunlu u durumlar na dair de erlendirmelerinin iyile mesinden kaynaklanmaktad r. 2

3 TEKN K ANAL Z GER LEMELER DEVAM EDEB L R... Grafik, endeksin günlük verileri ile haz rlanm t r. Aç l taki al mlarla 65,100 direncini test eden ancak k rmay ba aramayan endeks gün içinde bir süre dalgal seyir izlemesine ra men gün sonuna do ru artan sat larla günü 934 puan kay pla 63,280 seviyesinden kapatt. Orta vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste görünüm zay f. 58,000 destek seviyesi üzerinde gelen al mlarla tepki hareketine ba layan endeks, dün daha önce 65,100 seviyesinde b rakt bo lu u doldurdu ancak bu seviyeyi geçmeyi ba aramad. Özellikle ikinci seansta yo unla an sat larla 64,000 ara deste ini k ran endekste gerilemeler güçlü 62,500 deste ine do ru devam edebilir. Bu a amada 63,000 ara destek seviyesi iken k sa vadeli pozisyonlar için 62,500 stop-loss seviyesidir. Endekste 63,500-64,000 ve 64,500 direnç seviyeleri iken 64,500 alt nda kald kça tepki al mlar s n rl kalacakt r. Endeksin güne zay f bir seyirle ba lamas n ve gün içinde gerilemenin devam etmesini bekliyoruz. Bu a amada olas tepki al mlar nda trade amaçl pozisyonlar azalt lmal k sa vadeli pozisyonlar için ise 62,500 deste i stop-loss seviyesi olarak izlenmelidir. 3

4 RKET HABERLER Anel Elektrik (ANELE) 238mn TL Not Yok Anel Elektrik tarihinde Yeni Doha Havaalan 'nda devam eden i lerine ek olarak veren firma'dan (Sky Oryx JV) QAR ek i alm t r.sipari in TL kar l 65.5mn TL dir.sözle me tutar n n irketin 2010 y l ndaki 9 ayl k konsolide cirosuna oran %32; 2009 y l 12 ayl k konsolide ciromuza oran %29'dur. Söz konusu i lerin Ekim 2011 de tamamlanmas planlanmaktad r. irket ayn gün ayr ca TTNET ile KDV Hariç 4.6mn ABD$ tutar nda ilave HG-521 Kablosuz modem sipari i alm t r. lgili teslimatlar 2011 y l içerisinde gerçekle tirilecektir. ki haberi de irket için çok olumlu olarak de erlendiriyoruz. Çelebi (CLEBI.IS) 581mn TL TUT Çelebi Hava Servisi, %94.8'ine sahip oldu u ba l ortakl Çelebi Güvenlik Sistemleri havac l k güvenli i ve di er güvenlik hizmetlerine ili kin baz faaliyetlerden çekilmeye ve bu amaçla a amal olarak sonland r lmas na ve irketin Band rma ve Antalya'da bulunan ubelerinin kapat lmas na karar vermi tir. Yorum: Çelebi Güvenlik Sistemlerinin sermayesi 1.2mn TL dir. 9A10 sonuçlar na göre irket in 247mn TL olan net sat lar n n 10mn TL si güvenlik servislerinden sa lanm t r. Haberin hisse üzerindeki etkisi nötrdür. Koc Holding (KCHOL) 17,486mn TL TUT Koc Holding, 2010 y l kar ndan 550mnTL temettü da t m n Genel Kurul onay na sunaca n aç klad. Buna göre her 1 TL nominal hisse için brüt TL, net TL temettü da tacak. Temettü verimlili i %3.3. Temettü da t m na 7 Nisan 2011 tarihinden itibaren ba lanacak- Beklentilerimizin üzerinde. Sekerbank (SKBNK.IS) 1,230mn TL Not Yok Vatan Gazetesi nde yer alan bir habere göre geçen hafta Türkiye de birle me ve sat nalma f rsatlar n de erlendiriyoruz aç klamas n yapan Rusya n n en büyük bankas Sberbank n ekerbank a talip oldu u iddia ediliyor. General Electric in (GE) Garanti Bankas daki yüzde lik pay na bir dönem talip oldu u söylenen Sberbank, sat n alma konusunda UniCredit eski CEO su Aleesandro Profumo yu görevlendirdi. %26 pazar pay ile Rus bankac l k sektörünün lideri konumunda olan Sberbank, Türkiye de banka sat n almak için geçen hafta Ba bakanl k Yat r m Ajans na ba vurmu tu. %31.96 s halka aç k olan ekerbank n %33.98 i Kazakistan Hükümeti Varl k Fonu- Samruk Kazyna ya, %33.98 i ekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yard mla ma Sand Vakf na, %0.08 i ise Pancar Kooperatifleri ne ait. 4

5 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 16/03/ /03/2011 De i im Akbank % Ak Enerji % Aksa Enerji % Arçelik % Aygaz % Çimsa % Bankas (C) % Tofa Otomobil Fab % Türk Traktör % Portföyümüzün Getirisi -0.81% MKB ,280 64, % Relatif Performans 0.66% AL Listemiz; AKBNK, AKENR, AKSEN, ARCLK, AYGAZ, CIMSA, ISCTR, TOASO, TTRAK hisselerinden olu maktad r % 48% 45% 8.0% 4.0% 0.0% -4.0% -1% -3% 2% 40% 32% 24% 16% 8% 26% 15% -8.0% Research Outperform List Index Relative 0% Research Outperform List Index Relative * AL listemizin performans 14 Mart 2011 tarihinde hesaplanm t r. ç k grup 5

6 TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2011T AKBNK AL % 30, % 18.6% 1.6 GARAN* , % 21% 1.6 HALKB TUT % 15, % 22.5% 1.5 ISCTR AL % 22, % 15.6% 1.1 TEBNK TUT % 3, % 8.5% 1.8 VAKBN TUT % 9, % 12.0% 1.0 YKBNK TUT % 19, % 18.5% 1.6 Ortalama BANKALAR % 18.3% 1.4 Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T (mn TL) skonto(-) 2010/09 TKFEN TUT % 2, N/A N/A 1.3 DOHOL TUT % 2, , % 0.7 KCHOL TUT % 16, , % 0.8 SAHOL TUT % 15, , % 0.7 SISE TUT % 3, , % 0.9 OLD NGLERHOLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2010/09 AEFES TUT % 9, AKCNS TUT % 1, AKENR AL % 1, AKSEN AL % 2, ANACM TUT % 1, ARCLK AL % 4, AYGAZ AL % 2, BIMAS TUT % 7, CCOLA TUT % 4, CIMSA AL % 1, CLEBI TUT % DOAS* ,219 N/A N/A N/A 1.6 ENKAI TUT % 12, EREGL TUT % 8, FROTO TUT % 4, HURGZ TUT % 1, ISGYO TUT % N/A KRDMD TUT % PETKM , RYSAS TUT % SNGYO TUT % N/A TATKS TUT % TAVHL TUT % 2, TCELL TUT % 19, THYAO TUT % 4, TOASO AL % 4, TRKCM TUT % 1, TTKOM TUT % 23, TTRAK AL % 1, TUPRS TUT % 10, VESBE Not Yok VESTL Not Yok ZOREN TUT % XUSIN 52, IMKB100 63,280 79,252 25% 364, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 6

7 TÜRK YE'DE VE DÜNYADA EKONOM K / POL T K GÜNDEM TAR H GÜNDEM YORUM 21 Mart Mart Mart Nisan Nisan 2011 ABD'de ubat ay tüketici fiyat endeksi TSI 14:30'da Piyasa beklentisi TÜFE'nin %2.0 olarak gerçekle ece i yönündedir. ABD'de ubat ay sanayi üretimi verisi TSI 15:15'te Piyasa beklentisi sanayi üretiminin % 0.6 olarak gerçekle ece i yönündedir. ABD'de Philadelphia FED imalat endeksi TSI 16:00'da Piyasa beklentisi endeksin 29.0 olarak gerçekle ece i yönündedir. ABD'de ubat ay Chicago FED aktivite endeksi TSI Ocak ay nda endeks olarak gerçekle mi ti. 14:30'da ABD'de ubat ay ikinci el konut sat lar TSI 16:00'da Piyasa beklentisi sat lar n 5.15 mn adet olarak gerçekle ece i yönündedir. ngiltere'de ubat ay enflasyon verileri TSI 11:30'da TÜFE Ocak ay nda %4.0 olarak aç klanm t. MKB DE i lem gören bankalar n 4.çeyrek konsolide finansallar n n aç klanmas için son gün. MKB DE i lem gören sanayi irketlerinin 4.çeyrek konsolide finansallar n n aç klanmas için son gün. 7

8 27 Aralık 2010 Garanti Yatırım Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlenmi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir 10

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 12/04/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 17/07/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/05/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2014 GÜNDEM 8 Ocak Çarşamba 09:00 Almanya Ticaret Dengesi (Kasım) Önceki Veri: 17.90B / Beklenti: 18.90B 12:00 AB Perakende Satışlar (Kasım) (Aylık) Önceki Veri: -0.20% / Beklenti:

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Ocak 2015 GÜNDEM 26 Ocak Pazartesi 11:00 Almanya IFO İş Çevresi (Ocak) Önceki Veri: 105.5 / Beklenti: 106.50 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı (Ocak) Önceki Veri: 74.60% / Beklenti: m.d.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 9 Nisan 2013 GÜNDEM 9 Nisan Salı 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Şubat) (Aylık) Önceki Veri: %-1.20 / Beklenti: 0.30% 14:30 ABD NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (Mart) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 27 Ocak 2015 GÜNDEM 27 Ocak Salı 10:00 TCMB Enflasyon Raporu Sunumu ve TCMB Başkanı Erdem Başçı nın konuşmaları 15:30 ABD Dayanıklı Mallar Siparişleri (Aralık) Önceki Veri: -%0.7 / Beklenti:

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 18 Aralık 2014 GÜNDEM 18 Aralık 2014 11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Aralık) Önceki Veri: 104.70 / Beklenti: 105.50 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Kasım) (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı GÜNE BAŞLARKEN 21 Şubat 2014 GÜNDEM 21 Şubat Cuma KCHOL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 498mn TL Piyasa beklentisi: 586mn TL 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Ocak) Önceki Veri: 2.80% / Beklenti:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Şubat 2015 GÜNDEM 6 Şubat Cuma TTKOM - 4Ç 2014 Sonuçları Telekonferansı 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: -%0.5 / Beklenti: -%0.30 11:30 İngiltere Ticari Denge

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği GÜNE BAŞLARKEN 31 Aralık 2014 GÜNDEM 31 Aralık 2014 Çarşamba Yeni Yıl Tatili Tüm Gün (Brezilya, Japonya, Almanya) Yeni Yıl Tatili Yarım Gün (İngiltere, İspanya, Fransa) 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi

Detaylı

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ.

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ. GÜNE BAŞLARKEN 3 Mart 2014 GÜNDEM 3 Mart Pazartesi KOZAL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 151mn TL Piyasa beklentisi: 150mn TL ENKAI 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 365mn TL Piyasa beklentisi: 344mn

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 16 Şubat 2015 GÜNDEM 16 Şubat Pazartesi AB Maliye Bakanları Brüksel de Buluşuyor. ABD piyasaları kapalı olacak. Vergi finansalları için son gün TTRAK 4Ç 2014 Kar Açıklaması GY beklentisi:59mn

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 4 Şubat 2015 GÜNDEM 4 Şubat Çarşamba İngiltere, David Cameron Meclisin sorularını yanıtlayacak. 11:00 AB Hizmet PMI (Ocak) Önceki Veri: 52.30 / Beklenti: 52.30 12:00 AB Perakende Satışlar

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 17 Şubat 2015 GÜNDEM 17 Şubat Salı TTRAK Analist Toplantısı AB Maliye Bakanları Brüksel de Toplantı Düzenleyecek. 11:00 İtalya Ticari Denge (Aralık) Önceki Veri: 3541M / Beklenti: m.d. 13:00

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 20 Ağustos 2013 GÜNDEM 20 Ağustos Salı BANVT 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: TL4mn / Beklenti: TL-1mn DOAS 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: TL79mn 09:00 Almanya TÜFE

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Haziran 2015 GÜNDEM 23 Haziran Salı TCMB PPK Toplantısı ve Faiz Kararı TBMM Seçimler Sonrası İlk Defa Toplanacak TBMM Başkanlık Başvuruları Başlıyor 10:00 Türkiye Konut Satış İstatistikleri

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 1 Eylül 2015 GÜNDEM 1 Eylül Salı Japonya Ekonomi Bakanı Amari Konuşacak FED Üyesi Rosengren Konuşacak 10:00 Türkiye Markit İmalat PMI (Ağustos) Önceki Veri: 50.1 / Beklenti: 50.0 12:00 AB

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 GÜNDEM 16 Ocak Cuma Garanti Bankası 2015 Faaliyet Planı sunumu 09:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: %0.20 12:00 AB TÜFE (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 3 Nisan 2015 GÜNDEM 3 Nisan Cuma ABD hisse senedi piyasası tam gün, bono piyasası yarım gün kapalı olacak. İngiltere, Almanya, Fransa piyasaları tüm gün kapalı olacak. 10:00 Türkiye TÜFE

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy 5 Ağustos 2013, son güncellememizi yaptığımız 6 Haziran kapanışından bugüne, BIST 100 endeksinin %0.2 altında performans gösterdi; yılbaşından itibaren ise endeksin %5.3 üzerinde, son 6 ayda ise %7.8 üzerinde

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Mart 2015 GÜNDEM 23 Mart Pazartesi İsrail Merkez Bankası Faiz Kararı 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) Önceki Veri: 68.10 / Beklenti: 68.50 10:40 ABD FED üyesi Mester konuşacak.

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 29 Haziran 2015 GÜNDEM 29 Haziran Pazartesi MGK Toplantısı Saat 15:00 te Yapılacak Yunanistan Borsaları ve Bankaları Kapalı Olacak 10:00 ECB üyesi Nowotny Konuşacak 11:00 Türkiye Turist

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Mayıs 2015 GÜNDEM 26 Mayıs Salı 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan) Önceki Veri: %4.0 / Beklenti: -%0.50 16:00 ABD Konut Fiyatları Satışı Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) Önceki

Detaylı

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi 4Ç14 finansallarının açıklanmasının ardından, piyasanın odak noktası TL deki değer kaybının 1Ç15 sonuçlarını nasıl etkileyeceğine yoğunlaşmış durumda. Araştırma kapsamımızdaki BİST şirketlerinin 2014 yılındaki

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 24 Şubat 2012

HAFTALIK BÜLTEN 24 Şubat 2012 HAFTALIK BÜLTEN 24 Şubat 2012 Yunanistan in kurtarma paketinin kabul edilmesi İtalya ve İspanya faizlerini oldukca olumlu etkiledi ve bu hafta İMKB de kar realizasyonu görüldü. Bilanço açıklayan ve aynı

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 20 Mayıs 2011

HAFTALIK BÜLTEN 20 Mayıs 2011 HAFTALIK BÜLTEN 20 Mayıs 2011 Pazartesi günü ABD endeksleri teknoloji şirketlerinin kötü performansıyla gerilerken, IMKB-100 endeksi %1,29 değer kazandı. Dow Jones salı gününü kötü gelen konut ve sanayi

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012

HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012 HAFTALIK BÜLTEN 15 Haziran 2012 Geçtiğimiz hafta İMKB endeksi bir önceki hafta kapanışına göre %2 artarak 58.468 puandan kapanmıştır. Pazar günü yapılacak olan Yunanistan'daki seçimler kısa dönemde piyasalar

Detaylı