EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange"

Transkript

1 YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın varlığı. serler üzernde yapılan analzlern sonuçlarını büyük ölçüde etkılemektedr. Bu sebepten dolayı, İMKB-30 hsse sened getrler çn yapılan uygulamada yapısal değşm dkkate alınmıştır. Çalışmanın temel varsayımı değşm noktasının blnmemesıdr. Bu nedenle Su" F test kullanılmıştır ve oluşturulan br algorıtma le değşm noktaları tespt edlmştr. Bu noktaların!oplam gözlem sayısına oranları hesaplanarak hsse senetlernın olaylara karşı stkrar düzeyler hakkında yorum yapılınıştır. Değşım noktaları dkkate alınarak al-sat stratejısı oluşturulmuş "e bu stratej al-tut stratejs ıle, oı1alaına getırler açısından, karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre hısse senetlernn çoğu çn onalama getrı ya al-sat stratejsınde daha yüksek ya da her ıkı sıratejde de eşttır. Komısyon malyetlernı dıkkate almak ya da almamak ıse sonuçları çok fazla etklememektedır. Bu da al-sat stratejsının çok sık pozısyon değşıırnıeyı gerektrmedığnn hr göstergesdr. Yapısal değşmn çok olduğu hsse senetler çn al-sat stratejsnn daha ıy çalışacağı, dığer taraftan yapısal değşımn az olduğu hısse senetler çn al-tuı stratejsının daha y çalışacağı bekleneblır. Bu beklentnın doğruluğu konusunda yapılan llcelcmede bazı durumlar altında beklentnın desteklendığ. bazılarında se desteklenmedığı görülmüştür. Anahtar Kelmeler: Yapısal değışım. gelr, Sup F test. İMKB, [MKB-30. EJfects of Structural Change and an Applcaton on İstanbul Stock Exchange Abstract Sırucıural change effects the resulıs of the analyss made on seres consderahly. For thıs reason, effects of t are ncluded n the applıcaton on Istanbul Stock Exchange-30 returns. The basc assumptıon for the study s that the change ponts are unknown. TherefaI'e, Sul' F test s used and wth an algorthm that s formed, the change POlllS are determned. A dscusson on the stahlty of stock exchanges to events s made dependng on the rate of change POlıııS to the t(>ıal number of observatons. A strategy of buy-sell s formed by takıng stmetural change n to consderaton and t s compared wıh the sırategy of buy and hold n ternıs of average return. The results show that ether the returns obıaned from buy-sell strategy are hgher or the returııs obtaned from hoth of the strateges are equaj. Returns of the buy-sell slrategy are nol effeeted very much whether we nclude transfer payments or not. Thıs nıphes that buy-sell strategy does not eause frequenı change of postıon. [ can be expected that for ıhe sıocks whch have more stıucıural change huy-sel strategy should \York beııer. On the other hand. for the stocks wheh have less strueıural change buy and ho Id strategy should work bener. Whk some of the resulıs support ths expectaton. some do not. Keywords: Sıruetura! change, returrıs. Sup F tesı, ISE, ISE-30.

2 22 e Ankara Ünverstesı SBF Dergsı e 59-4 Yapısal Değşmn Etkler ve İMKB'de Br Uygulama. GRş Gerek ekonometr gerekse fnans alanlarındak uygulamalarda pek çok değşk zaman sers kullanılmaktadır. Bu serlern özellkler yapılan çalışmanın sonuçlarını etkleyen öneml br faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ne var k, çoğu zaman bu özellkler ncelenen dönem boyunca aynı kalmamaktadır, zaman çersnde gerçekleşen değşk dışsalolaylar bu serlern özellklernn değşmesne sebep olablmektedr. Özellkle tahmne yönelk çalışmalarda, bu değşmlern dkkate alınması ekonometrk açıdan daha güçlü sonuçların elde edlmesn sağlayablr. Değşmn olduğu andan öncek verler tam olarak bugünkü ortamı yansıtmayacağından dolayı geleceğe yönelk. tahmnlerde bulunurken değşmden öncek bu verlern daha az dkkate alınması faydalı olacaktır. Ekonometr dlnde bu değşmler yapısal değşm olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, yapısal değşm dkkate alınarak İMKB-30 hsseler çn br uygulama yapılmıştır. Hsselern getr serlerndek yapısal değşm noktaları tespt edldkten sonra gelştrlen br stratejnn, yapısal değşm noktalarını hç dkkate almayan br stratejden, çoğu hsse sened çn, ortalama günlük getr açısından, ya daha y sonuçlar verdğ ya da eşt olduğu gözlenmştr. Hsse bazında olmamakla beraber, değşk ndeksler kullanılarak Başçı, Başçı ve Zaman (2000), Başçı ve Başçı (2001) ve Başçı (2001) makalelernde benzer uygulamalar yapılmıştır. Savaşlar, ekonomk krzler ve köklü poltka değşklkler gb olayların hsse sened getrlern etkleyeceğ açıktır. Ayrıca kşlern davranış bçmlerndek değşmler de getr serler üzernde öneml etklere yol açablr. Savaş, ekonomk krz ve poltka değşklğ gb olayların gerçeklcşme tarhn blmemze rağmen davranış değşklklernn ne zaman gerçekleştğn blmemz çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Değşm noktasının blndğ durumlarda yapısal değşm test olarak Chow (1960) yaygın br şeklde kullanılmaktadır. Yapısal değşmn blnmedğ durumlar çin se Andrews

3 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değşımın Etklerı ve MKB'de Br Uygulama e 23 (1993) tarafından önerlen Sup F test lteratürde yern almıştır. Bu çalışmadak varsayım değşm noktasının blnmedğdr. Bu sebepten dolayı Sup F test kullanılmıştır, Tespt edlen değşm noktaları dkkate alınarak al-sat stratejs gelştrlmş ve bu stratejnn değşm hç dkkate almayan al-tut stratejsnden, çoğu hsse sened çn, ya daha y sonuç verdğ ya da aynı düzeyde kaldığı gözlenmştr. Çalışma şu bölümlerden oluşmaktadır. Bölüm kde çalışmada kullanılan serler anlatılmaktadır. Yapısal değşmn tespt çn kullanılan Sup F test bölüm üçte yer almaktadır, Bu testn uygulanmasında kullanılan algortma bölüm dörtte anlatılmaktadır. Bölüm beşte se yapısal değşm dkkate alan ve almayan stratejler karşılaştırılmaktadır. Bölüm altıda sonuçlar yer almaktadır. 2. KULLANILAN VERILER Çalışmada İMKB-30 ndeks kapsamında yer alan hsselern her br çn dolar bazında ndekse görecel günlük getrler kullanılmıştır. Her br hsse senednn günlük kapanış fyatı 2 Ocak 997- Ekm 2002 dönem çn Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler ver tabanından elde edlmştrı. Bu kapanış fyatları, Türkye Cumhuryet Merkez Bankası günlük dolar alış ve satış kurlarının ortalaması kullanılarak, dolara çevrlmştr. Dolar bazında çalışmak bz borsa dışında bulunduğumuz zamanlar çn alternatf yatırım araçları arama çabasından kurtarmaktadır. Dolar bazında günlük getr ler se ~u şeklde hesaplanmıştır: g//ı = ln U;/ı)-ln (/rtl)/ı) Burada, gıl" h hssesnn t günündek dolar bazında getrsn ve j;/ı, h hssesnn t günündek dolar bazında kapanış fyatını göstermektedr. Aynı şeklde aşağıdak formül kullanılarak dolar bazında ndeks getrs de hesaplanmıştır: gı = ln (!r)-ln Burada, g" ndeksn t günündek dolar bazında getrsn ve j;, ndeksn t günündek dolar bazında kapanış fyatını göstermektedr. (!r)) Akenr. Dyhol, Ercgl, Isgyo, Sahol ve Tcell hsse senetlernn borsada şlem görmeye başlama tarhler 2 Ocak 1997 tarhnden daha sonra olduğu çn bu hsse senetler le yapılan analzlerde hsse senetlernn şlem görmeye başladığı tarh başlangıç tarh olarak alınmıştır. Bu sebepten dolayı bu hsse senetlernn gözlem sayısı dğerlerne göre daha azdır.

4 24 e Ankara Ünversıtes SBF Dergsı e 59-4 Her br hssenn dolar bazında günlük getrs gıh - gı farkı alınarak ndekse görecel hale getrlmştr. Görecel verlerle çalışılarak borsanın genel seyrnn her br hsse sened getrs üzerndek etks ortadan kaldırılmıştır. Böylece yapısal değşm test uygulanırken sadece hsseye özel değşm noktalarını tespt etmek mümkün hale gelmştr. 3. KULLANILAN YÖNTEM Çalışmada serlerde yapısal değşm noktalarının olableceğ göz önüne alınmakta ve bu noktaların b~nmedğ varsayılmaktadır. Bu varsayımdan dolayı, değşm noktasının blndğ durumda en güçlü yapısal değşm test olarak gösterlen Chow (1960) testnn kullanılması mümkün değldr. Yapısal değşmn blnmedğ durumlar çn önerlmş olan testler arasında en yaygın olarak kullanılanlar Brown, Durbn ve Evans (1975) tarafından önerlen Brkmş Toplamlar (CUSUM) ve Brkmş Toplamlar Kares, Sen (1980) ve Ploberger, Kramer ve Kontrus (1989) tarafından önerlen Dalgalanma testlerdr. Chow (1960) tarafından değşm noktasının blndğ durum çn önerlen F testnn değşm noktasının blnmedğ duruma br uyarlaması olarak Sup F test düşünülmüştür. Burada varsayım sernn başlangıcı le btş arasında yer alan her noktanın muhtemel br değşm noktası olableceğdr. Dolayısıyla her br nokta çn F statstğnn hesaplanması önerlmş ve sonra bu statstk değerlernn en yüksek olanının bell br krtk değerle karşılaştırılarak serde br değşm olup olmadığına karar verlebleceğ belrtlmştr. Ancak bu testn asmtotk özellkler Andrews (1993) makalesne gelene kadar gösterlemedğnden dolayı lteralürde hak ettğ yer alması mümkün olmamıştır. Andrews (1993) makalesnde, test asmtotk özellkler açısından detaylı br şeklde ncelemektedr. Bunun ötesnde yapmış olduğu smülasyon çalışması le testn sonlu serler çn yukarıda adı geçen dğer testlerden daha y sonuçlar verdğn de göstermektedr. Bu sebepten dolayı bu çalışmada Sup F test kullanılmıştır. Bu test statstğ aşağıdak regresyon modeln varsaymaktadır: Yı = Pı X + f: Buradak hpotezler aşağıdak gb fade edleblr: Ho: regresyon model parametrelernde br değşm yoktur. Hı : regresyon model parametrelernde br değşm vardır. Sup F test çn test statstğ aşağıdak gb hesaplanır.

5 Sıdıka Başçı - Yasemn Keskn Benl _ Yapısal Değşmn Etkler ve MKB'de Bır Uygulama _ 25 Sup F = En Büyük F ı, l<i<t-l Burada F ı, anı çn hesaplanan F statstğdr. Burada model sadece ortalama getr ve gürültü termnden oluşmaktadır. Lteratürde bu bast ve özel modelle yapılmış olan pek çok çalışmaya rast/anmaktadır. Hawk.ns (1977), Worsley (1979), James el al. (1987) ve Chu (1990) olablrlk oranının asmtotk dağılımını bu model çerçevesnde ncelemştr. Chernoff ve Zacks (1964) bu model kullanarak Bayesyen br çalışma örneğ sunmuşlardır. Hnkley (1970)' de se değşm noktasının yer üzerne yapılan br çalışmayı yne bu model çerçevesnde görmekteyz. Sadece ortalama getr ve gürültü termnden oluşan br model çn bağımsız değşken X bütün I' ler çn br olarak alınmalıdır. Eğer Sup F statstğ bell br krtk değerden daha büyük se parametrelerde değşm yoktur hpotez reddedlr. Tahmn edlen değşm noktası se F statstğnn en büyük değer aldığı anı olacaktır. Ancak burada krtk değern bulunması Chow testne göre daha zordur çünkü Sup F testnn dağılımı blnen, kalıplaşmı~ dağılımların hçbrne uymamaktadır. Herhang br statstk ktabında bulunablecek olan standart tablolardan faydalanmak mümkün değldr. Bu tamamen çaresz olduğumuz anlamına gelmemektedr. Sorunu halledeblmenn k değşk yolu vardır. Bunlardan brncs, Andrews (1993) makalesnde hesaplanmış olan asmtotk krtk değern kullanılmasıdır. Dğer se, Efron (1979) makalesnde anlatılan yenden örnekleme yöntem le krtk değern bulunmasıdır. Bu yöntem sayısal br şlemdr. Sahte rassal değşkenler üretmek yerne tahmn edlen hata termler yenden örneklenr ve Monte Carlo smülasyonlarında kuııanılır. Debold ve Chen (1996) makalelernde sonlu sayıda gözlem durumunda, Sup F test çn asmtotk krtk değer kuııanmak yerne yenden örnekleme yöntem le bulunan krtk değern kuııanılmasının daha doğru olacağını göstermşlerdr. Bu yüzden bu çalışmada yenden örnekleme yöntem terch edlmştr. Bu yöntemn uygulanması, lk önerldğ yıııarda fkr olarak çok beğenlmesne rağmen, blgsayar teknolojsnn yetersz kalmasından dolayı mümkün olmamıştır. Ancak günümüzde, gel~mş blgsayarlar kullanılarak herhang br programlama dlnde hazırlanablecek br yazılım le bu yöntem çerçevesnde brkaç dakka çersnde serye özel krtk değer bulmak mümkündür. Bu çalışmada da br yazılım programı hazırlanmış ve kullanılan ser çn krtk değer bulunmuştur.

6 26 e Ankara Ünıverstes SBF Dergıs e KULLANILAN ALGORITMA Yapısal değşm test etmek amacıyla hazırlamış olduğumuz algottma dnamk br yapıya sahptr. Yen gelen son blg analze dahl edlrken en esk blg analzden çıkarılmaktadır. Bu şlem pencere adını verdğmz, sernn bell sayıda elamanını kapsayan br grubun ncelenmesdr. Yen gelen blg le beraber bu pencere sürekl olarak lerye doğru kaydırılmaktadır. Örnek olarak pencere büyüklüğümüz çn P dyelm. Elmzdek gözlemlern lk Pelemanını alalım ve bu bölgede br değ~mn olup olmadığını test edelm. Eğer testmz bu bölgede herhang br değşm noktasının olmadığı sonucuna varırsa br sonrak getr çn tahmnmz bu lk Pelemanın 0ı1alamasıdır. Tam tersne eğer testmz br değşm noktasını şaret edyorsa br sonrak getr çn tahmnmz bu değşm noktasından sonrak getrletn ortalamasıdır. Buradak mantık, değşmden öncek verlern bugünün ortamını yansıtmadığından dolayı yarın çn yapacağımız tahmnlerde dkkate alınmamasıdır. Şmd varsayalım testmz değşm noktası yoktur sonucuna vardı, br dönem sonrası çn tahmnmz oluşturduk. İknc adımımız penceremz hareket ettrmektr. Yapacağımız şlem gözlernn brnc elemanını atmak ve yerne P+ I' nc elemanını eklemektr. Böylece elmzde P elemandan oluşan yen br kısım olacaktır. Artık yapmamız gereken yenden yukarıda anlatılanları uygulamaktır. Şmd tersne br varsayımla testmzn P elemandan oluşan lk kısım çn br değşm noktası bulunduğu durumda knc adımımızın nasıl olacağını nceleyelm. Artık bzm çn başlangıç noktası gözlernn brnc elemanı olmaktan çıkmıştır. Br değşm tespt ettğmz çn başlangıç noktaıtilz bu değşm noktasından hemen sonra gelen gözlem olacaktır. Ancak bu gözlemden P+ l' nc gözleme kadar olan kısma yenden testmz uygulayamayil çünkü bu Iusmın gözlem sayısı P değernn altında kalmıştır. Yapmamız gereken yenden P elemana sahp br pencere oluşturana kadar sırası le yen elemanları eklemektr. Bu arada tahmnlermz oluştururken her sefernde değşm noktasından sonrak getrlern ortalamasını alablriz. Tekrar P elemanlı pencereye ulaştığımızda br kez daha testmz uygulayablrz. Herhang br programlama dlyle hazırlayacağımız br program sayesnde brkaç sanye çersnde bu yöntem uygulamamız mümkündür. Aşağıdak gb de fade edleblecek olan algortma daha önce Başçı, Başçı ve Zaman (2000), Başçı ve Başçı (2001) ve Başçı (2001) makalelernde sırasıyla Datastream'den alınan dolar bazında İMKB ndeks haftalık getrler, İMKB 100 dolar bazında günlük getrler ve İMKB 30 dolar bazında günlük getrlerne uygulanmıştır. LO BAŞLAı\G1Ç = 1; 20 T= ;

7 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl _ Yapısal Değşımın Etkler ve MKB'de Br Uygulama _ Eğer T- BAşLANGıç;::: P, pencere çersnde yapısal değşm olup olmadığının testn yap; 40 Eğer yapısal değşm varsa, BAşLANGıç = Tahmn edlen değşm noktası; 50 ORTALAMA = BAşLANGıç' tan T' ye kadar ortalama; 60 Br sonrak günün getrsn ekle; 70 T= T+; 80 30' a ger dön; Dolayısıyla anlaşılmaktadır k, uygulama çn öncelkle P değernn belrlenmes gerekmektedr. Başçı (2001) makalesnde, İMKB-30 ndeks çn, elde edlecek ortalama getrnn dkkate alınarak yapıldığı br ncelemede en uygun pencere büyüklüğünün 125 olduğu gösterlmştr. Ancak her br hsse çn bu pencere büyüklüğünün farklı olableceğ htmal göz önünde bulundurularak bu çalışmada her br hsse çn ve değşk pencere büyüklüğü seçenekler çn ortalama getrler hesaplanmış ve her hsseye özel en uygun pencere büyüklüğü tespt edlmştr. Tablo l' de bu pencere büyüklükler görülmektedr. Tablo 1: Her Hsse Sened çn n Uygun Pencere Büyüklükler Hsse AEFE' AKB. AKE AKG,~ AKS' ALA', ARCL' DOH, DYH ENK < ~ Kodu S NK NR" Rf,,;A..'.RK.:,,",:;:~K:;.',,,,~.I..0V\,,',:9~'.,' ca. En Uygun Pencere Büyükl ğ. '. Hsse ERE;'~:. ~:FRÖ\C.,GAR'>:,. HUR,':ISCT,, İSGy.,:-kcH M!C)R;'!; NETA", 'PEtK:, Kodu. (:'GL' O,)'.. "AN, ~:':GZ ;~~.rt'$'r ~ 'j...o.-;.>;(~oe,'o os"f:~ ';"s':.f<'m;:::" '" -.'. _. '" ",..C';~.,.,., En Uygun Pencere n Büyüklü ğü Hsse Kodu' t;~t :,, r}~.:..i~tj;~~~;t ~j~t~'&.:. j ro'. " ;:~~~?:~'~~?;M~::":~0~,.;7.GR;:,;:ç;.T N~,: En Cygun Pencere ı25 ı ı B}'klü ğü

8 28 e Ankara Ünıverstesı SBF Dergıs e 59.4 Dğer öneml br nokta se, yapısal değşm test yapılırken kullanılması gereken krtk değern ne olacağıdır. Bölüm 3 'te anlatılan yenden örnekleme yöntem kullanılarak % O anlamlılık sevyesnde her br hsse çn krtk değer hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken hssenn optmal pencere büyüklüğü dkkate alınmıştır. Bu krtk değer ve yukarıda anlatılan algortma kullanılarak yapısal değşm test gerçekleştrlmştr ve her br hsse sened çn bulunan değşm noktaları ve bu noktaların ne zaman yakalandığı lc lgl blgler (EK- A' da) sunulmuştur. Her br hsse sened çn toplam değşm noktaları sayısının toplam gözlem sayısına oranları hesaplanarak Tablo 2'de sunulmuştur. Bu oranların ortalaması % 1,16 olarak bulunmuştur. Tablo 2: Her Hsse Sened İçn Toplam Değşm Noktaları Sayısınll1 Toplam Gözlem Sayısına Oranları Hsse Kodu Gözlem Sayısı Değşm Noktası Sayısı Oran (%) AEFES ,56 AKGRT ,63 AKSA ,99 ALARK ,42 DYHOL ,49 ENKA ,85 FROTO GARAN S 0,63 1,06 ISGYO KCHOL ,85

9 ; : Sıdıka Başçı.. Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değşmn Etkler ve MKB'de Br Uygulama e 29 MIGRS... ",,,:-::..;.1419,", -".44,.. '<.)3,10... :'-'-' ~.rfi';'~"..j.-.;..._...:..~::.. ;...;~. ~-.~~ -.,;.,...~_.'.:..M.. _...:.. '~_"""''':''~''~:-_~''''''.'';'';':;':''':''' '_' NETAS ,63 ;PET~<::':7j:I(;-f~.ıl~-~~'T:'.:>.,7~.~.;:-:"~' {l" -,-:-'..~:;C:;\,20~""~ PTOFS.' ;,.,:; ": LAL.~):\~~.~_~- ':"~ı9,f:::~.'..~.:.~j;~7".~~. ;'~~~Ôı:".SIS~~:<~ ~..'~:.\}~19 <~8f~:: '.:.:,',/?,20'.TCE:tL'....,., :,..,o;] A4.:.. -_.ı--" _0_....._..:ı,;.~..,~-"~.:..-~-:"" -._,;.._,-_'. ~,. -~'..-'ı-_:.....~:.'.-~..":.:.--,'l> ',".... TNSAS _~:_. _..-.~,o.:...:._.:..:.._... _'.'_ TOASO ,28 ---;-~Y ~-. ~::~~;~'I":~~;~~~~-"r'"'l_~.-~~~r::-~~-.-:~:._..c..,r; TRKCM.,.,.' 1419 :,L,. 'h. " 25;:.: "...176' ~_.- v-;-:_-~.',",~.~.~.~~~,.'.~.~':~:.~~:~~'~~_.. ::-~. ~..;:...:o.::.. _~~.~--":~.,~_'Al:, '7v::,.~.~.~':~.~. ~,~..~;,,-".;~~;., _' _ :-_~~-.'}$~:..~~-t-j;_.;.~.,..:.~_. ' o TUPRS ,06 ~1J&~~'~*;!,~;;.:(~"C,t,~Y ~~~!~~~~~>S Tablo 2'de gr renkte gösterlmekte olan toplam 16 hsse sened ortalamanın üzernde kalırken beyaz renkle gösterlen dğer 14 hsse ortalamanın altında kalmaktadır. Oranı daha düşük olan hsseler olaylara karşı daha az duyarlı ve dolayısıyla daha stkrarlı hsseler olarak değerlendrleblr. 5. OLUŞTURULAN AL-SAT STRATEJISI Bölüm 4'te anlatılan algortma kullanılarak üretlen tahmnlere dayanarak br al-sat stratejs oluşturulablr. Eğer hsselerden br çn sonrak günün beklenen getrs 2 artı br değerse o hsse elde tutulur ve br sonrak günün getrs elde edlr. Eks br beklenen getr durumunda hsse elden çıkartılır ve dolar tutularak dolar bazında % O getr elde edlr. Amaç her br hssenn al-sat stratejs le gösterdğ performansı al-tut stratejs le karşılaştırmak olduğu çn br portföyanalz yerne her an çn tek br hssenn tutulduğu varsayılmaktadır. Tablo 3'de al-sat stratejsnn kullanılması sonucunda ncelenen dönemde elde edlen ortalama getrler sunulmuştur. Brnc sütunda hesaplanan ortalama getrler çn komsyon malyet dkkate alınmamıştır. İknc sütunda yer alan 2 Beklenen getr pencere çndek getrlern ortalaması olarak hesaplanmaktadır.

10 30 _ Ankara Ünıverstes SBF Dergsı _ 59-4 ortalama getrler çn se komsyon malyet bnde k olarak varsayılmıştır. Üçüncü sütunda se al-tut stratejs sonucunda elde edlen ortalama getrler görülmektedr. Tablo 3: Her Hsse Sened İç'n Ortalama Getrler Al-Sat Stratejs Al-Sat Al-Tut (%) (Komsyonsuz) Stratejs Stratejs (Komsyonlu) AEFES -0, ,02 AKBNK 0,00-0,01-0,01 AKENR -0,01-0,02 0,07 AKGRT -0,01-0,02 0,03 AKSA ,06-0,06 ALARK -0,04-0,04-1,53 ARCLK 0,02 0,01 0,01 DOHOL 0,08 0,07 0,02 OYHOL 0,04 0,03-0,02 ENKA 0,06 0,06 0,12 EREGL -0,04-0,06 -O, II FROTO -0,03-0,04 0,01 GARAN -0,02-0,03-0,01 Ht:RGZ 0,05 0,04 0,09 ISCTR 0,03 0,02 0,00 ISGYO -0,04-0,05-0,04 KCHOL -0,01-0,01-0,01 MIGRS ,01-0,03 NETAS -0,03-0,03-0,09 PETKM -0, ,03 PTOFS -0,02-0,03-0,01

11 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değışmn Etkler ve MKB'de Br Uygulama e 31 SAHOL -0,04-0,05 0,02 SISE -0,10-0,10-0,08 TCELL -0,03-0,03-0,14 TNSAS 0,03 0,03-0,02 TOASO -0,05-0,06-0,04 TRKCM -0,02-0,03-0,01 TUPRS -0,03-0,04 0,01 VESTL 0,04 0,03 0,01 YKBNK -0,02-0,04-0,02 Tablo 3'ü değerlendrrken öncelkle komsyon malyet dkkate alınmadan al-sat stratejsnn uygulandığı durumla al-tut stratejsnn uygulandığı durumu karşılaştıralım. 13 hsse sened çn al-sat stratejs al-tut stratejsne göre daha yüksek ortalama getr sağlamaktadır. 3 hsse sened çn her k stratejde de ortalama getrler eşttr. Ger kalan 14 hsse sened çnse al-tut stratejsnn daha yüksek ortalama getrs olduğu gözlenmştr. Yapısal değşmn çok olduğu hsse senetler çn al-sat stratejsnn daha y çalışacağı, dğer taraftan yapısal değşmn az olduğu hsse senetler çnse al-tut stratejsnn daha y çalışacağı bekleneblr. Çıkan sonuçlar çerçevesnde bu konuda br nceleme yapılablr. Öncelkle, yapısal değşmn az ya da çok olduğunu belrlemek çn toplam değşm noktaları sayısının toplam gözlem sayısına oranları ortalamasının kullanılableceğn belrteblrz. Tablo 2' de her br hsse sened çn verlen bu oran ortalama orandan, yan 0/01.16'dan, büyükse (gr satırlar) yapısal değşm çok, küçükse (beyaz satırlar) yapısal değşm az deneblr. Beklentmz gr satırlarda yer alan 16 hsse sened çn al-sat stratejsnn daha y olduğudur. Bu çerçevede Tablo 3 'ün brnc ve üçüncü stünlarındak getr oranları karşılaştırıldığında 16 hsse senednden 9'unda al-sat stratejsnn daha yüksek getr sağladığı görülmektedr. Bu sonuç çok kuvvetl olmasa da beklentmz desteklemektedr. Tablo 2' de beyaz satır olarak yer alan, yapısal değşmn az olduğu 14 hsse sened çn beklentmz al-tut stratejsnn daha y sonuç vereceğdr. Yne Tablo 3 'tek getr oranlarını bu kez bu hsse senetler çn karşılaştırdığımızda görüyoruz k, toplam 14 hsse sened çnde 7 tanes çn al-tut stratejs daha y çalışmaktadır. Bu sonuç beklentmz net olarak desteklememektedr.

12 32 e Ankara Ünversıtes SBF Dergs e 59-4 Tablo 3'ün knc stununda al-sat stratejsnn bnde k komsyon ücret de dkkate alındıktan sonrak getr oranları yer almaktadır. Bu oranlar üçüncü stündak al-tut stratejs getr oranları le karşılaştırıldığında 10 hsse sened çn al-sat stratejsnn daha yüksek getr sağladığı, 4 hsse sened çn her k strtejnn de aynı oranda getr sağladığı ve ger kalan 16 hsse sened çn al-tut stratejsnn daha yüksek getr sağladığı gözlenmektedr. Bu sonuçlar komsyon ücret dkkate alınmadığı durumdan çok da fazla farklı değldr. Bu durumda, al-sat stratejsnn fazla pozsyon değşklğ steyen br stratej olmadığı söyleneblr. 6. SONUÇ Yapısal değşm serler üzernde yapılan analzlern sonuçlarını büyük ölçüde etkledğnden dolayı bu çalışmada yapısal değşm dkkate alınarak İMKB-30 hsse sened getrler çn br uygulama yapılmıştır. Çalışmanın temel varsayımı değşm noktasının blnmemesdr. Bu nedenle Sıtp F test kullanılmıştır. Oluşturulan br algortma le değşm noktaları tespt edlmştr. Bu noktaların toplam gözlem sayısına oranları bazı hsse senetler çn daha yüksek ken dğerler çn daha düşüktür. Bu oranın düşük olduğu hsse senetlernn olaylara karşı daha stkrarlı davrandığı düşünüleblr ve bu hsse senetler daha az rskl olarak değerlendrleblr. Çalışmada değşm noktaları dkkate alınarak al-sat stratejs adı verlen br stratej oluşturulmuştur ve bu stratej al-tut stratejs le, ortalama getrler açısından, karşılaştırılmıştır. Buna göre komsyon malyetler dkkate alınmadığı zaman otuz hsse senednden onüçünde ortalama getr al-sat stratejsnde daha yüksektr, üç tanesnde se her k stratejnn ortalama getrler brbrne eşttr. Komsyon malyetler dkkate alındığında se sonuçların çok fazla değşmedğ gözlenmektedr. Bu da al-sat stratejsnn çok sık pozsyon değştrmey gerektrmedğnn br göstergesdr. Yapısal değşmn sıkça görüldüğü hsse senetler çn al-sat stratejsnn, dğer taraftan yapısal değşmn seyrek olarak görüldüğü hsse senetler çn se al-tut stratejsnn daha y sonuçlar vereceğ bekleneblr. Çalışmada bu beklentnn olablrlğ le lgl yapılan analz göstermştr k, bazı durumlarda sonuçlar beklenty desteklerken bazı durumlarda bu destek zayıf kalmaktadır. Sonuç olarak, hedef elde edleblecek 0ı1alama getry arttırmak se, oluşturulacak stratejlerde yapısal değşmn dkkate alınmasının olumlu katkılarının olacağını söylemek mümkündür. Bu çalışmada yapılan uygulama br örnek oluşturmaktadır.

13 Sıdıka Başçı - Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değışımn Etkler ve MKB'de Br Uygulama e 33 EK-A Tablo 1: Kullanılan algorlma/llıı sonucu olarak Anadolu Efes (AEFES) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktanın farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı Tablo 2: Kullal1llan algortmanın sonucu hsse sened çn elde edlen tahmn noktanın farkedlme zamanı. olarak Akbank (AKBNK) değşm noktası ve bu Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlıne Zamanı

14 34 _ Ankara Ünıverstes SBF Dergsı _ Tablo 3: KullalZllan algortmanll1 sonucu olarak Ak Enerj (AKENR) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktamn farkedlme zamam. Tahmn Değşm Noktası! Değşmn Farkedlme Zamanı Tablo 4: Kullamlan algartmanın sonucu olarak Aksgorta (AKGRT) hsse sened ıçın elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktanın farkedlme zamam. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı

15 Sıdıka Başçı - Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değşımn Etkler ve MKB'de Br Uygulama e 35 Tablo 5: Kullanılan hsse sened ıçn elde noktanın farkedlme zamanı. algortmanın edlen tahmn sonucu değşm olarak noktası (AKSA) ve bu Tablo 6: Kullanılan algortnwnın sonucu olarak Alarko hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktanın farkedlme zamanı. Holdng (ALARK) noktası ve bu Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı

16 .,- -, 36 e Ankara Ünıverstes SBF Dergs e 59-4 TabLo 7: Kul/a/lllan algortmanul sonucu olarak Arçelk (ARCLK) hsse sened çn elde edlen (alımn değşm noktası ve hu nokta/ll/l farkedlme zama/l!. Tahmİn Değ~m Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı IR ! ! S !

17 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değşmn Etkler ve MKB'de Br Uygulama e 31 Tablo 8: Kullanılan algortma/lln sonucu olarak Doğan Holdng (DOHOL) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu no.ktanın farkedlme zamanı. Tahmİn Değşm Noktası ı Değşmn Farkedlme Zamanı ~ , ! ~

18 38 e Ankara Ünıversıtes SBF Dergs e Tablo 9: Kullanılan algortmal1ln sonucu olarak Doğan Yayın Holdng (DYHOL) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktanınfarkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı Tablo 10: Kullanılan algortmanın sonucu olarak Enka Holdng (ENKA) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktanın farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı

19 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl _ Yapısal Değışmın Etkıler ve MKB'de Br Uygulama _ ıo83! Tablo ll: Kullanılan algortmanm sonucu olarak Ereğl Demr Çelk (EREGL) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktanın farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası ,! Değşmn Farkedlme Zamanı

20 40 e Ankara Ünverstes SBF Dergs e ı Tablo 12: Kullanılan algorfmanın sonucu olarak Ford Otosan (FROTO) hsse sened çn elde edlen tahmn değ~m noktası ve bu noktanın farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı Tablo 13: Kullamlan algorrmamn sonucu olarak Garant Bankası (GARAN) hsse sened çn elde edlen tahmn değ~m noktası ve bu nokramn farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı

21 : l Sıd,ka Başçı - Yasemn Keskn Benl _ Yapısal Değışımın Etklerı ve MKB'de Br Uygulama _ ı _~ Tablo 14: Kullanılan algorımanın sonucu olarak Hürryet Gazete (HVRGZ) hsse sened çın elde edlen tahmn değşm noktası ve hu nokıanınfarkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı II S

22 42 _ Ankara Ünversıtes SBF Dergsı _ Tablo 15: Kullamlan algortmanın sonucu olarak ş Bankası (c) (ISCTR) hsse sened çn elde edlen tahmn değşm noktası ve bu noktamn farkedlme zaman!. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı ,

23 Sıdıka Başçı. Yasemn Keskn Benl e Yapısal Değışmın Etkler ve MKB'de Br Uygulama e Tablo 16: Kullanılan algortmanın sonucu olarak İş Gayrmenkul Yatınm Ortaklığı (ISGYO) hsse sened çn elde edlen tahmn deışm noktası ve bu naktanın farkedlme zamanı. Tahmn Değşm Noktası Değşmn Farkedlme Zamanı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ

MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ BIST YABANCI İŞLEMLERİ Araştırma 5 Haziran 2015 MAYIS AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında net 16 mn dolarlık net alış gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları 47mn dolar ile yabancı yatırımcıların

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 %16 %18 %17 %18 %22 Araştırma ĠMKB YABANCI ĠġLEMLERĠ 7 Mayıs 2013 NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

Piyasanın Rengi Hisse Senetleri

Piyasanın Rengi Hisse Senetleri Hisse Senetleri Son Fiyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 6.44-1.83% -3.95% ARCLK 13.80 0.73% 1.48% BIMAS 51.00-2.58% 4.91% DOHOL 0.49 0,00% -7.55% EKGYO 2.44-0.81% -1.99% ENKAI 4.82-2.23% -1.79% EREGL 3.65-3.18%

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ KASIM 212 Yıl Yabancı Net Alış- Satış mn $ IMKB Toplam İşlem Hacmi IMKB Yabancı İşlem Hacimi Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB-1 Aylık Getiri(%)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER A-) Fonun Adı : ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B-) Kurucunun Ünvanı : ŞEKERBANK T.A.Ş. C-) Yöneticinin

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

2 Ağustos 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf

2 Ağustos 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim - VESTL NETAS SELEC FROTO SODA EKGYO EGEEN TRKCM KRDMD BIMAS LOGO PETKM KONYA SISE

Detaylı

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Kısa vadeli destek bölge üzerinde tepki yükselişleri gündeme gelebilir Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde zayıflık gün içerisindeki

Detaylı

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015 Ata Yatırım Araştırma 19 Mart 2015 BIST 100 BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... BIST-100 Net Kar Dönemsel Karşılaştırması Sektör 4Ç14 4Ç13 y/y D 3Ç14 ç/ç D 2014 2013 y/y D Bankacılık 4,221 3,366 25%

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 105,324 0.39% 105,165 104,737 104,151

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

Günlük Bülten 30 Mart 2016

Günlük Bülten 30 Mart 2016 Şirket Haberleri SABANCI HOLDİNG A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 1 Nisan 2016 tarihinde, hisse başına 15 krş. nakit kar payı FORD OTOSAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 4 Nisan 2016 tarihinde,

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 107,206-0.09% 107,445 106,895 106,584

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

3 Ekim 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf

3 Ekim 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim TTKOM ALKIM ROYAL TRKCM EREGL - FLAP ISDMR TRKCM BOLUC ANSA TCELL ASELS BSOKE DEVA

Detaylı

11 Ekim 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf

11 Ekim 2017 TEKNİK ANALİZ. BIST Döviz Emtia VİOP. Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim AYGAZ OTKAR VERUS TKNSA YKBNK - DMSAS THYAO AFYON MIPAZ TURGG ENKAI AKBNK AFYON

Detaylı

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 65 sayılı Kredili İşlemler, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği dikkate alınarak Gedik Yatırım bünyesinde kredili olarak alınabilecek, teminata kabul

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma Ata Yatırım Araştırma 20 Ağustos 2014 BIST 100 2Ç14 Sonuçları BIST 100 de 2014 ikinci çeyrek itibariyle Cnbc-e konsensus beklentilerini aşan ve altında kalan hisseleri aşağıdaki tabloda; net satışlar,

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1 76,500 destek bölgesi önemini koruyor Düne tepki alımlarıyla başlayan BİST100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün ardından kapanış %0.3 lük yükselişle 77,277 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki

Detaylı

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri

BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri BIST Teknik VİOP Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler Zayıflık ön planda Düne yatay eğilimle başlayan BİST100 endeksinde toparlanma yeterli olmazken, kısa vadeli yükselen trendin kırılmasıyla artan

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 106,226 0.28% 106,055 105,511 104,796

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

2014 Strateji Raporu Güncelleme

2014 Strateji Raporu Güncelleme 2014 Strateji Raporu Güncelleme Veriler, 24 Haziran kapanış rakamları dahilinde hazırlanmıştır. Acı tatlı senfoni devam ediyor Analistler Sevgi Onur Hasan Bayhan Sercan Uzun Emir Bölen Berk Özbek Kerem

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

20 Temmuz 2017 BIST VİOP

20 Temmuz 2017 BIST VİOP MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ZOREN BIZIM - CRFSA TCELL AEFES AYGAZ DOAS NETAS AYEN KRDMD TTKOM TKNSA DOCO OTKAR

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,010-0.37% 110,161 109,804 109,597

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 116,638 0.99% 116,591 115,998 115,357

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,246-1.47% 110,888 109,278 108,309

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,143 1.55% 109,593 109,043 107,943

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 111,293-1.51% 111,786 110,083 108,873

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası

Detaylı

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ

AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİNİN BULANIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLENMİŞ ZAMAN SERİSİNDEN TAHMİNİ AYLIK ORTALAMA GÖL SU SEVİYESİİ BULAIK-OLASILIK YAKLAŞIMI İLE GÖZLEMİŞ ZAMA SERİSİDE TAHMİİ Veysel GÜLDAL, Hakan TOGAL 2 S.D.Ü.Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Müh Böl., Isparta/TÜRKİYE vguldal@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 106,217 0.99% 105,939 105,476 104,735

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

BİST100 (TL) & Yabancı Yatırımcı Oranı (%) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

BİST100 (TL) & Yabancı Yatırımcı Oranı (%) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1 78,500 bölgesi yeniden ön planda Cuma gününe tepki alımlarıyla başlayan BİST100 endeksinde toparlanma gün içerisinde devam ederken, kapanış %2.4 lük yükselişle 78,139 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

31 Temmuz 2017 BIST VİOP LOGO TRGYO IPEKE MAVI METRO AKENR PETKM PGSUS KCHOL IHLAS KONYA KARSN EGEEN TKNSA IPEKE

31 Temmuz 2017 BIST VİOP LOGO TRGYO IPEKE MAVI METRO AKENR PETKM PGSUS KCHOL IHLAS KONYA KARSN EGEEN TKNSA IPEKE MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim LOGO TRGYO IPEKE MAVI METRO AKENR PETKM PGSUS KCHOL IHLAS KONYA KARSN EGEEN TKNSA

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,084-0.54% 100,336 99,833 99,581

Detaylı