Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU Cumhuryet Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Özet Bu çalışmada uygunluk test olarak K-Kare ve Kolmogorov-Smrnov testler üzernde durulmuştur. Smulasyon le elde edlen br ana kütleden alınan örnek üzernde hem K-Kare hem de Kolmogrov-Smrnov uygunluk testler yapılmıştır. Her k testten elde edlen P değerler arasında öneml br fark olmadığı, t test le araştırılmıştır. Anahtar Kelmeler: K-Kare, Kolmogorov-Smrnov Test, Smülasyon Abstract The Comparaton of Goodness-of-ft Tests of Ch-Square and Kolmogorov Smrnov wth Data Obtaned by Smulaton In ths study, tests of Ch-Square and Kolmogorov-Smrnov have been gven. Ether Ch-Square or Kolmogorov-Smrnov tests s appled on example. Ths examples are taken from an populaton whch s produced wth smulaton. To fnd whether there s mportant dfference between P values from these two tests t test carred out. Keywords: Ch-Sguare, Tests of Kolmogorov-Smrnov, Smulaton GİRİŞ Modern statstğn temel konusu olan tahmn teors; anakütle parametrelernn tahmn ve hpotezlern test edlmes le lglenmektedr. Hpotez testler, parametrk ve nonparametrk testler olmak üzere, k grupta toplanablr. Gerekl varsayımların geçerl olmadığı durumlarda, parametrk teknkler büyük ölçüde güvenlrlklern kaybederler. Bu gb durumlarda, nonprametrk teknkler devreye grer. Blndğ gb anakütle parametreler tesadüf seçmle alınacak örnek statstkler le tahmn edlr. Örnekleme dağılımı blndğ zaman, herhang br tahmnn gerçek parametreye olan yakınlığı belrl br htmalle belrtleblr. Böylece tahmn değer le gerçek parametre arasındak farklılık htmal le ölçülmüş olur. Tahmnde ana amaç, gerçek parametre le tahmn edlen parametre arasındak farkı asgar sevyede tutablmek ve bu hatanın mutlak bazı sebeplerden m, yoksa tesadüf sebeplerden m meydana geldğn belrlemektr. Bu sebeplerden dolayı karara varablmemz çn hpotez testler kullanılır.

2 7 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU Bu çalışmada, temel amaç; parametrk ve nonparametrk testlere brer örnek olarak, K-Kare ve Kolmogorov-Smrnov teknkler karşılaştırılacaktır. Yan tesadüf sayı anakütlesnden alınan çok sayıdak şans örnekler üzerne K-Kare uygunluk test le Kolmogorov-Smrnov tek örnek test ayrı ayrı uygulanarak, örneklerdek özellğn anakütle özellğn yansıtıp yansıtmadığını her k test le belrlemektr. Ayrıca test statstklerne bakılarak önem sevyeler test edlp hang test çn önem sevyesnn daha büyük olduğunu araştırmak ve böylece testler hakkında br karşılaştırma yapablmektr. 1. PARAMETRİK VE NONPARAMETRİK TESTLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Brbrne alternatf olan hpotez testlernden hangsnn kullanılmasının daha uygun olacağına çeştl krterlere göre karar verlr. Bu krterler (Işık,46) testn kuvvet, testn dayandığı statstk modeln araştırma verlerne uygulanablrlğ ve kuvvet yetknlğdr. Br nonparametrk testn açık br avantajı, anakütle hakkında hçbr şey blnmedğ zaman güvenle kullanılablr olmasıdır. Meselâ, örnek hacm öyle küçük olur k, statstklern örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşmaz. Bu durumda nonparametrk br teknğe htyaç duyulur. Nonparametrk testn dğer öneml br avantajı se, nomnal ve ordnal verlerle yapılablr olmasıdır. Halbuk parametrk testler daha yüksek sevyedek verlere htyaç duyar. Ayrıca, nonparametrk testler parametrk testlere nsbeten daha kolay ve pratktr. Nonparametrk testlern dezavantajları da vardır. Meselâ, aynı şartlar altındak parametrk testlerden daha az güçlüdür. Yan, II. Tp br hata htmal nonparametrk testte daha büyüktür. Buna laveten, çoğunlukla, gözlenen değerler arasındak farkın büyüklüğündense sadece yönü le lglenr. Yan, gözlenen değern bell br değerden büyük veya küçük olup olmadığına bakar, ne kadar büyük veya küçük olduğu le pek lglenmez. Bu sebeple nonparametrk testn etknlğ parametrk teste göre daha azdır. Ancak örnek hacm arttırılmak suretyle nonparametrk br testn gücü ve etknlğ parametrk test sevyesne çıkarılablr. (Kartal 1,143).. K-Kare VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİ.1. Kİ-KARE DAĞILIMI K Kare dağılımı lk olarak lü yıllarda Pearson tarafından ortaya atılmıştır(aytaç 1: 317). K-Kare dağılımı oldukça yaygın olarak ve br çok maksatla kullanılan br dağılımdır. Çoğu araştırmada çeştl kategorlere gren deneklern, nesnelern veya cevapların sayısı le lglenlr. Meselâ, br grup nsan bell br anketn sorularına verdkler cevaplara göre sınıflandırılablrler. Araştırmacı bell br tp cevabın dğerlerne kıyasla daha sık ortaya çıkıp çıkmayacağını belrlemek steyeblr. Bu

3 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 71 gb durumlarda ve özellkle de sayımla belrlenen kaltatf özellklerle lgl testlerde daha zyade K-Kare test kullanılır. K-Kare dağılımı; uygunluk, bağımsızlık, varyans, homojenlk ve bağımlı grupların testnde oldukça sık kullanılır (Kartal 1: 3-13). K Kare; artmetk ortalaması sıfır ve varyansı br olan normal bölünmel br anakütleden herbr dğernden bağımsız olarak seçlen n brml br örnekleme at değerlern karelernn toplamı demektr (Aytaç 1: ). Yan, Z, = 1,..., n olmak üzere, n tane bağımsız standart normal dağılım çn Z toplamı le, n serbestlk derecel K-Kare dağılımı elde edlr. Yan, 1, Z,..., Zn χ n n = 1 Z olur ( Hasgür : 77; Ross1:41; Dagpunar1: 1-1; Bratley-Fox- Schrage 17: ; Sobol 14; 1-; Leems ). K Kare; k veya daha fazla ver set arasında öneml farkın olup olmadığını belrlemede araştırmacının kullanableceğ br statstk analz yöntemdr (Tokol 16,7). Bu yöntemde gözlenen değerler le beklenen değerler kıyaslanır... Kİ-KARE UYGUNLUK TESTİ Uygunluk test bell br hpoteze uygunluk ve htmal dağılımlarına uygunluk test olarak k kısımda ncelenmektedr. Bu çalışmada belrl br hpoteze uygunluk test üzernde durulacaktır Belrl br hpoteze uygunluk testnde; gözlenen frekansların ( o ), bell br hpoteze göre elde edlen beklenen frekanslara (e ) uygun olup olmadığı araştırılır. N brmlk ver, r kategorden oluşmak üzere, bu testn safhaları aşağıdak gb olur. 1-Hpotezler: H : o = e, = 1,,..., r, ( o1 = e1, o = e,..., o r = e r ) (Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygundur) H 1 : o e (Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygun değldr. Fark önemldr) -Test İstatstğ: Test statstğ aşağıdak eştlk yardımıyla hesaplanır.

4 7 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU r (o e ) χ = = 1 e Görüldüğü gb o lern e lere yaklaşması durumunda χ statstğ sıfıra yaklaşacaktır. 3-Karar Model ve Karar K-Kare uygunluk test sağ kuyruk testdr. Çünkü, o e farklarının kareler alınarak χ test statstğ hesaplanır. Fark büyüdükçe, farkların kareler poztf yönde sonsuza doğru büyür. Böylece red bölges dama dağılımın sağ kuyruğunda olur. Buna göre karar model aşağıda gösterlmştr. H Kabul (Uygun) H Red (Uygun Değl) K.D Krtk değer (K.D), α önem sevyes ve s.d = r - ı - m serbestlk derecesne göre hazırlanmış χ krtk değerler tablosundan belrlenr. Burada m tahmn edlen parametre sayısıdır. Örnek olarak; normal dağılım çn tahmn edlen parametreler µ ve σ olduğundan m = alınır (Akyol Gürbüz : 4). Bu sebeple, krtk değer, K.D. = χ α ; r -1-m olarak sembolze edlr. 4. Karar Verme: Test statstğnde hesaplanan χ değer le krtk χ α ; r-1- m değer, karar modelne göre mukayese edlerek karar verlr. Buna göre, χ < χ α ; r-1-m se, H hpotez kabul edlerek gözlenen değerlerle beklenen değerlern brbrne ( o lern e lere ) uygun olduğuna, görülen farklılığın önemsz olduğuna α önem sevyesnde karar verlr. α

5 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 73 χ > χ α ; r-1-m se, H hpotez reddedlerek gözlenen değerlerle beklenen değerlern brbrne ( o lern e lere ) uygun olmadığına α önem sevyesnde karar verlr. Testten daha güvenlr sonuç almak çn şu k durum dkkate alınmalıdır (Kartal 1,6). 1) İk kategor varsa her br beklenen frekans veya daha büyük olmalıdır. ) Kategor sayısı kden fazla se (r > ) herbr beklenen frekans beş veya daha büyük olmalıdır. K Kare test yaparken, çok sık yapılan yanlış kullanma hatalarından brs küçük beklenen frekanslarla çalışılmasıdır. Küçük br beklenen frekansın χ ye katkısı büyük olacaktır. e küçüldükçe χ büyüyecektr. Bu durum H hpoteznn reddedlmes htmaln arttırır. 3. KOLMOGOROV-SİMİRNOV TESTİ χ uygunluk testlernn alternatf olan Kolmogorov-Smrnov test, Kolmogorov tarafından 133 yılında önerlmştr. Kolmogorov, tek örnek çn uyum ylğ testn önermştr. 13 yılında se br Rus matematkçs olan Smrnov tarafından k bağımsız örnek çn uyum ylğ test gelştrlmştr. Kolmogorov ve Smrnov test benzerlk nedenyle, uygulamada, Kolmogorov Smrnov uyum ylğ testler olarak blnrler. χ testnn uygulanablmes çn beklenen frekansların 5 den büyük olması stenr. Kolmogorov-Smrnov test böyle br şarta dayanmadığı çn kolayca uygulanablmektedr. K-Kare testnde beklenen frekansların 5 ten büyük olması çn ya örneklern büyük hacml olması gerekr (bu masraflı br ştr), yada sınıflar brleştrlmek suretyle beklenen frekansların 5 den büyük olması sağlanır. Bu durumda se blg kaybı söz konusudur. Oysa Kolmogorov-Smrnov testnde beklenen frekanslar çn br alt lmt söz konusu değldr (Kartal 1: 3-13) KOLMOGOROV-SİMİRNOV TEK ÖRNEK TESTİ Bu çalışmada Kolmogorov-Smrnov tek örnek test kullanılacaktır. Tek örnek çn Kolmogorov-Smrnov test k kümülatf dağılım fonksyonunun ncelenmes temelne dayanır (Gamgam 1, 16). Bunlardan brncs sıfır hpoteznde belrtlen kümülatf dağılım fonksyonudur. İkncs örnekten elde edlen gözlenen kümülatf dağılım fonksyonudur. Kolmogorov-Smrnov tek örnek testnde hpotezler şöyle kurulur. 1. Hpotezler

6 74 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU H : o = e (Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygundur) H 1 : o e (Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygun değldr. Fark önemldr).. Test İstatstğ:Test statstğ D le gösterlr. D; gözlenen ve beklenen değerlern kümülatf nsb frekansları arasındak mutlak farkın en büyüğüdür (Kartal 1, 14). D = max F - F e F = Gözlenen kümülatf nsb frekans F = Beklenen kümülatf nsb frekans 3-Karar Model ve Karar KD = Dα; n D > K. D se gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygun olmadığına α önem sevyesnde karar verlr. H hpotez kabul edlrse gözlenen frekansların beklenen frekanslara uygun olduğuna karar verlr. 3.. ANAKÜTLE, ÖRNEKLER VE TEST EDİLECEK ÖZELLİĞİN SEÇİMİ Smülasyon le üç basamaklı adet sayı türetlmş ve bu sayılar anakütle olarak kullanılmıştır. Örnek büyüklüğü, z n = α / d σ formülü kullanılarak, %5 güven ve %5 lk hata payı çn yaklaşık brm olarak belrlenmş (Yıldız ve dğerler, 14) ve tesadüf seçmle anakütleden adet örnek alınmıştır. Teste konu olacak özellk olarak çft sayıların dağılma oranları alınmıştır. Buna göre sonu,, 4, 6, le bten sayılar test çn kullanılmış ve böylece brmlk anakütledek 47 adet çft sayı testlerde kullanacağımız anakütley oluşturmuştur. Aynı şeklde herbr örnektek çft sayılar da gerçek örnekler oluşturmuştur. Bu nedenle herbr örneğn büyüklüğü değl de, htva ettğ çft sayıların sayısı kadar olmuştur. Testlerde kullanılacak olan kategorler se,, 4, 6, le gösterlecek olan 5 kategordr.

7 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 75 Örneklerdek Dağılımın Anakütle Dağılımına Uygunluğunun Test Anakütle de sonu,, 4, 6, le bten sayıların oranları kategorler tbaryle dağılma oranlarını oluşturmaktadır. Buna göre anakütle dağılımı Tablo 1 de gösterlmştr. Tablo 1 Anakütle Dağılımı Kategor f Nsb frekans Yüzde (%) Toplam Nsb frekans sütunundak değerler dağılma oranlarını göstermektedr. Örneklerdek dağılma oranlarının bu oranlara uygunluk gösterp göstermedğ hem K-Kare hem de Kolmogorov-Smrnov test le araştırılacaktır. Verlern analz SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. K-Kare Uygunluk Test Uygulaması örneğn her br çn,,4,6, kategorlerne at gözlem değerler Tablo de oluşturulmuştur. Tablo. Örneğe At Gözlem Değerler Kademe Toplam K-Kare dağılışa göre bu gözlenen değerlere karşılık gelen beklenen değerler, Tablo 1 de verlen ana kütle oranlarına göre Tablo de verlmştr.

8 76 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU Tablo 3. Örneğe At Beklenen Değerler Kademe Toplam Kademe Toplam χ = r = 1 (o e) e formülü kullanılarak, χ hesap değerler elde edlr. Test statstğnde hesaplanan χ değer le krtk χ α ; r-1-m değer, karar modelne göre mukayese edlerek karar verlr. 1. örnek çn χ hesap değer aşağıdak şeklde bulunur. (.3) χ =.3 (13.4) = 1.73 bu değer 4 SD l χ dağılışında P=.65 htmalne eşttr. Bu değer.5 htmal sevyesnden büyük olduğundan H o hpotez kabul edlr. Yan gözlenen değerler le beklenen değerler arasında statstk olarak br fark yoktur. Dğer örnekler çnde benzer şlemler yapılarak χ hesap değerler ve htmal değerler Tablo 5 de verlmştr. Kolmogorov-Smrnov Tek Örnek Test Uygulaması 1. örneğe at verler çn Kolmogorov-Smrnov tek örnek test uygulaması Tablo 4 de verlmştr.

9 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 77 Tablo 4. Örneğe At Kolmogorov-Smrnov Tek Örnek Test Kategor o Nsp o F e Nsp e F e F -F e /57= /57= /57= /57= /57= /57= /57= /57= /57= /57=. 1.. Toplam İstatstk D=Max F -F e =.6 P=.577 Test statstğ D=.6 krtk değer P=.577 değernden küçük olduğundan beklenen değerler le gözlenen değerler arasında br fark yoktur. Dğer örneklere at D test statstkler ve htmal değerler Tablo 5 de verlmştr UYGULAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Örnek çn yapılan testlerde hem K-Kare hem de Kolmogorov-Smrnov test çn P>.5 bulunmuştur. Bu sonuçlar toplu olarak Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5 Örnek İçn K-Kare ve Kolmogorov-Smrnov Test Sonuçları K-Kare(χ ) Kolmogorov-Smrnov Örnek No Test statstğ P Test statstğ P

10 7 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU Bu sonuçlara göre örnekler, anakütledek dağılma oranlarını yansıtmaktadır. Ancak K-Kare test le Kolmogorov-Smrnov test çn P değerler arasında farklılıklar görülmektedr. Bu farkların öneml olup olmadığını belrlenmes gerekr. Eğer fark öneml çıkarsa, testlern güçler arasında da farklılık oluğu söyleneblr. Bunu belrlemek amacıyla bu örneğe at P değerlerne eşlenk çft örnek test uygulanacaktır. Bu durumda testn safhaları şöyle olur. 1-Hpotezler H : µ D = (K-Kare uygunluk test P değerler le Kolmogorov-Smrnov tek örnek test P değerler arasında fark yoktur, fark önemszdr.) H 1 : µ D ( P değerler farklıdır, fark önemldr.) -Test İstatstğ, t = S D D n.3 =.4367 = D ve S D nn belrlenmesnde kullanılacak D ve D değerler Tablo 6 da verlmştr. D=Pχ -P K-S şeklndedr. D D = n.764 = =.3 S D = D n 1 ( D) n( n 1) = ( 1) = Safha: Karar Model ve Karar α=,5 ve s.d=-1=1 olup çft yönlü test çn krtk değer (K.D)= ±,3 dr. Karar: Çıkan t değer H ın kabul bölgesne düştüğünden H kabul edlr. Yan P değerler arasındak farkın öneml olmadığına karar verlr. K-Kare uygunluk test ve Kolmogorov-Smrnov test P değerler arasında br farklılık olmadığı %5 önem sevyesnde söyleneblr. Bu durumda testlern güçler arasında da öneml br farklılık olmadığı anlaşılmaktadır.

11 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 7 Tablo 6 P değerler, Aralarındak Fark ve Farkların Kareler Örnek No K-Kare(χ )(P) Kolmg-Sm.(P) Fark (D) D 1., Toplam SONUÇ Gözlenen ve beklenen frekansların aralarında öneml br farklılık olup olmadığının testnde, yan uygunluk testnde çok yaygın olarak kullanılan K-Kare test gözlenen frekansların 5 den küçük olması durumunda güvenlr sonuç vermemektedr. Ancak K-Kare uygunluk testne br alternatf olan Kolmogorov- Smrnov tek örnek test çn böyle br sınırlama söz konusu değldr. Fakat sınırlamaların kalkması durumunda testn gücünün azalması, başka br fade le güvenlrlğnn azalması söz konusu olur. Bu bakımdan herhang br sınırlaması olmayan ve daha bast şlemler gerektren Kolmogorov-Smrnov test eğer K- Kare testnden güç bakımından öneml derecede farklı değlse, uygunluk testlernde terch sebeb olablrler. İşte bu amaçla bu çalışmada, her k test de açıklandıktan sonra smulasyon le elde edlen br anakütleden rastgele alınan örnek çn hem K-Kare test le hem de Kolmogorov-Smrnov test le uygunluk testler yapılmıştır. Bu testler sonucunda P değerler arasında öneml br farklılık olup olmadığı, eşlenk çft örnekler durumuna göre t test le araştırılmıştır. t test sonucunda α=,5 önem sevyesnde öneml br farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, K-Kare uygunluk test le Kolmogorov-Smrnov tek örnek testlernn aralarında öneml br farklılık olmadığı, küçük örnekler çn K-Kare

12 BİRCAN, KARAGÖZ ve KASAPOĞLU uygunluk test yerne kullanımı daha kolay ve ön şarta bağlı olmayan Kolmogorov- Smrnov testnn kullanılableceğ söyleneblr. Kaynakça Akyol, Mehmet ve Fkret Gürbüz (), Üç Yönlü Tablolarda χ İstatstğnn Kullanılması, İstatstk Araştırma Dergs DİE Yayınları, Nsan, Clt:1, No:1, 3-7 Aytaç, Mustafa (1), Matematksel İstatstk, Uludağ Ünverstes Basımev, Bursa. Bratley, Paul, Bennett L. Fox and Lnus E. Schrage (17), A Gude to Smulasyon, Sprnger. Dagpunar, John (1), Prncples of Random Varate Generaton, Clerendon Press, Oxford. Gamgam, Hamza (1), Parametrk Olmayan İstatstksel Teknkler, Ankara: Gaz Ünverstes Yayını. Hasgür, İbrahm (), Matematksel İstatstk, Seçkn Yayınları, Ankara. Işık, M. Can (), Parametrk ve Parametrk Olmayan Testlern Karşılaştırılması ve Uygulama, YL Tez, Marmara Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü. Kartal, Mahmut (1), Hpotez Testler, Şafak Yayınev, Erzurum. Leems, Lawrance M. (16), Relatonshps Among Common Unvarate Dstrbutons, The Amercan Statstcan, Vol. 4, No., Ross, Sheldon M. (1), Introducton to Probablty Models, Academc Press, Inc., New York. Sobol, I. M. (175), The Monte Carlo Method (Çevren ve Uyarlayan: V.I. Ksn), Mır Publshers, Moskow. Tokol, Tuncer., Pazarlama Araştırması, Bursa: Uludağ Ünverstes Yıldız, N., Akbulut, Ö., Brcan, H. (), Uygulamalı İstatstk, 3. Baskı, Şafak Yayınları, Erzurum.

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ

LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı, 9 LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ Yalçın KARAGÖZ Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Özet Bu çalışmada logistic dağılım hakkında

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı