OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*"

Transkript

1 OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of Months Children Who Attending Public Early Childhood Education Institution Dr. Saide ÖZBEY** Prof. Dr. Fatma ALSNANOLU*** Özet Aratırma okul öncesi eitim kurumlarına devam eden aylık çocukların problem davranılarının çocukların cinsiyeti, karde sayısı, doum sırası, okul öncesi eitime devam etme süresi, çocuun tam aileye sahip olup olmama durumu, anne babanın örenim düzeyi, anne babanın meslei gibi deikenlere göre farklılık gösterip göstermediini belirlemek amacıyla yapılmıtır. Aratırmada ilikisel tarama modeli kullanılmıtır. Veri toplama aracı olarak Anaokulu ve Anasınıfı Davranı Ölçei (Preschool and Kindergarten Behavior Scales -PKBS 2) geçerlilik ve güvenirlik çalıması yapılarak kullanılmıtır. Aratırma sonucunda çocukların problem davranılarının; çocukların cinsiyeti, doum sırası, okul öncesi eitime devam süresi, baba örenim durumu ve baba mesleine göre anlamlı farklılık gösterdii belirlenmitir. Çocukların problem davranıları tam aileye sahip olma durumu, anne meslei ve anne örenim durumuna göre farklılık göstermedii saptanmıtır. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, problem davranı Abstract The purpose of this study to investigate problem behaviours of children who attending public early childhood education institution. The important of this study to show the way to early childhood education programs.relational Scanning Model has been selected for examining the problem behaviours of the children according to the some of the variables at research. Research environment is formed by months old children that going on to independent nursery schools dependent upon MEB in Century districts of Ankara (n=1362). Research examples are composed of 330 children that selected by coincidental group illustration from environment. Study of the Validity and Trsutworthy of the Preschool and Kindergarten Behaviours Scales (PKBS-2) has been used as data collection tool which was developed by Kenneth W.Merril in 1994 and revised in The scale seperate into two independent scale as; Social Skill Scale and Problem Behaviour Scale. Problem Behaviour Scale has been used this research. Problem Behaviour Scale into four factor as; Externalizing Problems, nternalizing Problems, Antisocial and Self-Centered. This results of study was found; the problem behaviours of the children differantiate according to the sexuality of the children, order of birth attending, time to the preliminary school, education state of the father. But it doesn t differantiate according to the variables like; state of own whole family, job of the mother, education of the mother. Key words; Preschool education, problem behaviour * Bu makale Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü nde Prof. Dr. Fatma Alisinanolu danımanlıındaki Saide Özbey in doktora tez çalıması temelinde hazırlanmıtır. ** Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi Okul Öncesi Eitimi Anabilim Dalı *** Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Okul Öncesi Eitimi Anabilim Dalı Öretim Üyesi

2 494 GR Okul öncesi dönemde sosyal ve duygusal geliimleri yeterince desteklenemeyen çocuklar okul dönemine geldiklerinde arkadalarıyla alay etme, takılma, zorbalık, saldırganlık gibi problem davranılar gösterebilmektedirler. Son yıllarda artı gösteren bu durum ailelerin aratırmacıların, salık alanında çalıanların ve eitimcilerin ilgisini çekerek, çocukların sosyal ve duygusal geliimleri üzerine younlaılmasına neden olmutur. Okul öncesi dönem çocuklarında hızlı büyüme ve deime nedeniyle kolaylıkla alama, baırma, öfke nöbetleri geçirme ve beklenmedik tepkiler verme gibi bazı istikrarsız davranılar geçici olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar geliim döneminin bir parçası olarak görülebilmekle beraber çok sık tekrarladıında problem davranılar olarak tanımlanabilmektedir. Problem davranılara sahip çocuklar için eitimsel ve gerekiyorsa psikolojik açıdan yardım ile erken önlem alınmadıında bu davranılar ergenlik ve yetikinlik dönemlerinde de devam etmektedir. (Bierman ve Furman, 1984: 151; Robbins ve Merrill, 1998: 204; Leber, 2002: 4; Gimpel ve Holland, 2003: 2). Problem davranılar sıklık ve devamlılık gösteriyorsa çocuun okula uyumunu zorlatırarak okuldan ayrılmasına neden oluturabilmektedir (Keenan ve Wakschling, 2003: 5). Problem davranı, bireyin hem kendisine hem de çevresine zarar veren ve içinde bulunduu toplumun sosyal deerlerine uygun olmadıı için bireyin sosyal ortamların dıında kalmasına neden olan davranılardır (Kanlıkılıçer, 2005:11). Caldarella ve Merrell (1997:264) ve Gimpel ve Holland (2003;14),Rusby (1998:19), problem davranıları çe Yönelim ( internalizing) ve Dıa Yönelim (externalizing) problem davranılar olmak üzere sınıflandırmılardır. Dıa yönelim davranı problemleri duygusal ve davranısal kontrolün zayıflıına balı olarak ortaya çıkan; vurma, çalma, tehdit etme, saldırganlık, aırı hareketlilik, antisosyal ve devam eden etkinlikleri bozma, karı koyma, kurallara uymama gibi rahatsız edici davranı çeitlerini kapsamaktadır. Dıa yönelim problem davranılar gözlenebilir olmaları nedeniyle gizli kalmaları mümkün deildir; erken önlem alınarak destek salanmadıında ise ciddi davranı bozuklukları gelitirme açısından risk taımaktadırlar (Rusby, 1998:19; Merrill, 2001: 2;Merrill, 2003: 3). çe kapanıklık, bedensel ikâyetler ve anksiyete (kaygı, korku, tedirginlik, bunalma vb.) gibi davranıları içe yönelim problem davranılar olarak nitelendirilmektedir. çe yönelim problem davranıların erken tanımlanamaması ve önlem alınamaması depresyon gibi ruh hastalıklarının gelime riskine ve sosyal izolasyon gibi ruhsal sorunlara yol açabilmektedir (Merril,1995: 230;Merrill,2003:4). Yaın ilerlemesiyle birlikte içe kapanıklık olumsuz benlik ve sosyal yeterlilik algısı gibi problem durumları oluturarak içe yönelik psikolojik hastalıklara neden olabilmektedir (akt: Burgerss and Younger, 2006:176; Sanders vd. 1999:187; Tolbert,1999:1). Çocuklarda davranı problemlerine neden olan birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi çocuun ilk sosyal çevresi olan ailedir. Aile içerisinde ebeveynin çocukla olan etkileimi çocuun ileriki yaamında olumlu ya da olumsuz izler bırakmaktadır. Bu izlerin olumlu olabilmesinde öncelikle anne ve baba tutumlarının, eler arası ilikilerin ve ebeveynin çocukla iletiiminin salıklı olması önem taımaktadır (Efe, 2005:19; Öksüz, 2002:155). Çocuun cinsiyeti, parçalanmı ya da tam aileye sahip olma durumu, tek ebeveynle yaama durumunda dier ebeveynle olan ilikiler, ailede yaayan dier bireyler çocukların sosyal ve duygusal geliimlerinde etken olan aileye ilikin faktörlerdir (Alisinanolu ve Uluta, 2000:15;Brodeski ve Hembrough, 2007: 18).Ebeveynlerin sert ya da etkisiz disiplin uygulamaları, denetimsizlik, eler arası problemler, depresyon, duygusal ve sosyal açıdan çocuun yeterince desteklenememesi ve ailenin ilevini yerine getirememesi, bebeklik döneminde çocukta meydana gelen güvensizlik, inatçılık ve dıa vurulan ilk problem davranıa verilen tepki, düük doum aırlıı, babanın ilgi ve sevgi eksiklii, düük sosyo-ekonomik düzey ve çevre gibi faktörler problem davranıların nedenleri olarak gösterilmektedir (Gimpel ve Holland 2003;14; Trunzo,2006:17; Veldarman, 2006: 470). Çocuklara aile içinde iletiim becerilerini gelitirmeleri için fırsat verilmemesi, çevresiyle etkileimde bulunabilecekleri ortamlardan yoksun bırakılması, ailede boanma, ölüm vb. olaylarının yaanması gibi durumlarda çocuklar içe kapanıklık ve huzursuzluk, endie, korku, bunalma (anksiyete) gibi problem davranılar gelitirebilmektedirler (Brophy,1996b: 1;Engels vd., 2004:7 ).

3 495 Yapılan aratırmalar ailesel faktörlerin problem davranıların ortaya çıkmasındaki etkisini ortaya koymaktadır. Vıboch(2005:3), Harwerd Üniversitesinde yapmı olduu bir aratırmada; tek ebeveynini kaybeden çocukların yaıtlarına göre daha fazla saldırganlık, öfke ve suç içeren davranılarda bulunduklarını saptamıtır. Cameron, (1977:akt: Argun, 2005: 78), yaamın ilk be yılında ortaya çıkan davranılarla aile faktörü arasındaki ilikiyi inceleyen aratırmasında; anne ve babanın çocua karı davranı biçiminin çocuun sosyal ve duygusal özelliklerinin ekillenmesinde önemli rol oynamasının yanı sıra davranı problemlerine de yol açabilecei yönünde bulgulara ulamıtır. Aksoy ve Ögel (2004: akt: Terzi, 2007: 76) in yaptıkları aratırmada suç ileyen çocuklarda ebeveynlerinin eitim seviyesinin düüklüü, alkol ve madde baımlılıı, ölüm, boanma ve benzeri nedenlerle ailenin parçalanmı olması gibi özeliklerinin bulunduu saptanmıtır. Keown ve Woodvard (2002), ebeveyn çocuk ilikileri ile çocuklardaki hiperaktivite-dikkat eksiklii arasındaki ilikiyi inceleyen aratırmalarında; uygun olmayan anne baba tutumları, baba çocuk iletiimindeki kopukluk anne çocuk etkileimindeki yetersizlik çocuklarda bazı problem davranıların nedenini oluturmada etken olduunu; özellikle erkek çocukların davranıları üzerinde babanın önemli rolü olduunu belirtmektedirler. Çocuklarda problem davranıların geliimini engelleme ya da problem davranılar gösteren çocukların bu davranılarını ortadan kaldırmada aile önemli rol oynamaktadır. Ailenin sahip olduu birçok özellik ise bu süreçte öne çıkmaktadır. Bu nedenle aratırmada okul öncesi eitim kurumlarına devam eden aylık çocukların problem davranılarında çocukların cinsiyet, karde sayısı, doum sırası, okul öncesi eitime devam etme süresi, çocuun tam aileye sahip olma durumu, anne babanın örenim düzeyi, anne babanın meslei gibi deikenlerin etkisini incelemek amacıyla yapılmıtır. YÖNTEM Aratırma Modeli: Aratırmada çocukların problem davranıları bazı deikenlere göre incelenecei için likisel Tarama Modeli seçilmitir. Evren ve Örneklem: Aratırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerden Keçiören, Pursaklar, Altında, Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle ve Sincan da Milli Eitim Bakanlıı na balı baımsız anaokullarındaki tüm aylık çocuklar (n=1362) oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini evrenden (n=1362) tesadüfî küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenmi 330 çocuk oluturmaktadır. Veri Toplama Aracı: Aratırma kapsamında Kiisel Bilgi Formu ve Anaokulu ve Anasınıfı Davranı Ölçei ( Preschool and Kindergarden Behaviour Scala (PKBS 2), olmak üzere iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıtır. Anaokulu ve Anasınıfı Davranı Ölçei ( Preschool and Kindergarden Behaviour Scala (PKBS 2), okul öncesi dönemde 3-6 ya çocuklarının sosyal beceri ve problem davranılarını ölçmek amacıyla 1994 yılında Kenneth W.Merril tarafından gelitirilmi;2003 yılında ölçek tekrar gözden geçirilerek 3-6 ya arası toplam 3,317 çocuk ile norm çalıması yapılmıtır. Ölçek Sosyal Beceri ve Problem Davranı Ölçekleri olmak üzere iki baımsız ölçekten olumaktadır. Ölçein Türk çocukları için geçerlik ve güvenirlik çalıması Fatma Alisinanolu ve Saide Özbey tarafından yapılarak bu aratırmada Problem Davranı Ölçei bölümü kullanılmıtır. Problem Davranı Ölçei Dıa Yönelim, çe Yönelim, Anti sosyal ve Ben Merkezci olmak üzere dört faktörden olumaktadır. Problem Davranı Ölçei birinci faktör için yapı güvenirlii.96, açıklanan varyans.62; ikinci faktör için yapı güvenirlii.90, açıklanan varyans.65, üçüncü faktör için yapı güvenirlii.89, açıklanan varyans.73, dördüncü faktör için yapı güvenirlii.75, açıklanan varyans.51 olarak saptanmıtır. Problem Davranı Ölçei birinci faktörün Cronbach Alfa deeri.95, ikinci faktörün Cronbach Alfa deeri.87, üçüncü faktörün Cronbach Alfa deeri.81, dördüncü faktörün Cronbach Alfa deeri.72; Problem Davranı Ölçei toplam Cronbach Alfa deeri ise.96 dır. Veri Analizi: Çocukların Problem Davranı Ölçei nden aldıkları puan ortalamasının çocuun cinsiyetine göre deiip deimediini belirlemek amacıyla t testi yapılmıtır. Çocukların Problem Davranı Ölçei nden aldıkları puan ortalamasının çocuun karde sayısı, doum sırası, okul öncesi eitime devam süresi, anne baba örenim düzeyi, anne meslei, baba meslei gibi deikenlere göre farklılık gösterip göstermediini belirlemek için Kruskal Wallis H Testi kullanılmıtır. Anlamlı farklılıın çıktıı durumlarda farkın hangi gruplar arasında olduunu belirlemek için Mann Whitney U Testi ile

4 496 gruplar tek tek karılatırılmıtır. Çocukların Problem Davranı Ölçei nden aldıkları puan ortalamasının çocuun tam aileye sahip olma durumuna göre deiip deimediini belirlemede Mann Whitney U Testi yapılmıtır. BULGULAR VE TARTIMA Örnekleme alınan çocukların %51,8 i (n=171) kız; % 47. si (n=155) erkektir (cevap yok; n=4; % 1.2). Çocukların, % 45.8 i (n=151) 2-3 karde, % 40 ı ( n=132) tek çocuk, % 1.2 si (n=4) ise 4 ve daha fazla kardetir (cevap yok; n=43; % 13.0). Çocukların %64.2 si (n= 212) ilk çocuk, %20.9 u (n= 69) son çocuk, %8.2 si (n= 27) ortanca ya da ortanca çocuklardan birisi, %4.8 i (n= 16) ise ikizdir (cevap yok; n=6; % 1.8). Çocukların %43 ünün (n= 142) okul öncesi eitim kurumunda ilk yıllarıdır. % 30,3 ü (n= 100) 2 yıl, %17 si (n=56) 3 yıl, %1.5 inin (n=5) ise 4 yıldan beri okul öncesi eitim kurumlarına devam etmektedirler (cevap yok; n=27; % 8.2). Çocukların % 89.1 i (n=294) tam aileye sahip; %5.5 i (n=18) ise daılmı aileye sahiptir (cevap yok; n=18; % 5.5). Örnekleme alınan çocukların annelerinin % 40.9 u (n=135) lise mezunu, %37.9, u (n=125) yüksekokul-üniversite mezunu, %10.9 u (n=36) ilkokul mezunu, %5.2 si (n= 17) ortaokul mezunu, %2.7 si (n=7) lisans üstü mezunudur. Sadece okuryazar olanlar %.6 (n=2), okuryazar olmayan oranı ise %.3 (n=1) dür (cevap yok; n=5; % 1.5). Örnekleme alınan çocukların babalarının % 48.2 si (n= 159) yüksekokul-üniversite mezunu, %40.6 sı (n=134) lise mezunu, %4.2 si (n=14) ilkokul mezunu, % 2.7 si (n=9)lisans üstü mezunu, %2.4 ü (n=8) ortaokul mezunudur (cevap yok; n=6; % 1.8). Örnekleme alınan çocukların annelerinin % 42.7 si (n=141) ev hanımı, %15.8 i (n=52) memur, % 20 si (n=66) profesyonel meslek sahibi, %6.1 i (n=20) içi, %5.8 i (n=19) tekniker ve yardımcı profesyonel meslek sahibi, 55.5 i (n=18) serbest meslek sahibidir (cevap yok; n=14; % 4.2). Örnekleme alınan çocukların babalarının % 6 sı (n=2) isiz, % 23.6 sı (n=78) memur, %14.5 i (n=48) içi, % 31 i (n=103) profesyonel meslek, %22.4 ü (n=74) serbest meslek, %2.1 i (n= 7) emekli, %3.0 ı (n=48) içi, % 3.0 ı (n=19) tekniker ve yardımcı profesyonel meslek sahibidir(cevap yok; n=8; % 2.4). 1. Problem Davranı- Cinsiyet Tablo 1 de çocukların cinsiyetlerine göre Problem Davranı Ölçei ve alt boyutlarına ilikin baımsız t testi sonuçları verilmitir. Tablo 1:Çocukların Cinsiyetlerine Göre Problem Davranı Ölçei ve Alt Boyutlarına likin Baımsız T Testi Tablosu Boyutlar Cinsiyet n X s t sd p Dıa Yönelim Kız Erkek * çe Yönelim Kız Erkek Anti Sosyal Kız Erkek * Ben Merkezci Kız Erkek TOPLAM Kız Erkek * Toplam 326 * p<0.05 PROBLEM DAVRANI ÖLÇE Tablo 1 incelendiinde; Problem Davranı Ölçei nin alt boyutlarından olan çe Yönelim (t (324) =.484, p>0.05) ve Ben Merkezci (t (324) = 1.180, p>0.05) boyutlarında puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmadıı görülmektedir. Problem Davranı Ölçei nin tümü (t (324) = 2.699, p<0.05) ve Anti Sosyal (t (324) = 2.273, p<0.05) ve Dıa Yönelim (t (324) = 3.191, p<0.05) alt boyutlarına ilikin puan

5 497 ortalamaları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Farkın hangi grup lehine olduunu tespit etmek amacıyla ortalamalar incelendiinde; Problem Davranı Ölçei nin tümünde ve alt boyutlarında kız çocuklarının erkek çocuklara oranla, daha az problem davranıa sahip oldukları görülmektedir. Kiisel bilgi formlarından 4 ünde bu bilgi hanesi bo bırakılmıtır. Mccoby ve Jacklin (1980), altı ya çocuklarının saldırganlık davranıları ile cinsiyet arasındaki ilikiyi inceleyen aratırmalarında erkek çocukların kız çocuklarına göre daha saldırgan olduu bulgularına ulamılardır. Erkan ve Kargı (2004), okul öncesi dönem çocuklarının davranılarını psikolojik belirtiler yönünden inceleyen aratırmalarında erkek çocukların somatizasyon puanlarının kız çocuklarına göre daha yüksek olduunu bulmulardır. Kız çocukların içe kapanıklık puanları ise erkek çocuklara göre daha yüksektir. Toplam problem davranılarda, içe ve dıa yönelim boyutlarında ise kız çocukları için öretmenler ve ebeveynler daha fazla sorun bildirmilerdir. Kanlıkılıçer (2005), 3 6 ya çocuklarının davranı problemini bazı deikenlere göre inceleyen aratırmasında erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha fazla problem davranılara sahip olduunu saptamıtır. Yurt içinde yapılan dier aratırmalarda da (Orçan ve Deniz, 2004: 314; Gürimsek vd., 2004: 362; Dizman, 2003: 57; ehirli,2007:142) erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha saldırgan davranılar gösterdikleri belirlenmitir Yapısal güçlülüün yanında kız çocuklarının davranıların aile ve çevre tarafından daha çok engellenmekte erkek çocukların saldırgan davranıların karı ise daha hogörülü yaklaılabilmektedir. Bu durum erkek çocuklarda saldırgan davranıları pekitirmektedir (Yörükolu, 1999: 343; Metin, 1989: ;Bierhoff, 2002: 27). Yukarıda açıklanan aratırmaların sonuçları dikkate alındıında aratırma sonucunu destekler nitelikte olduunu söyleyebilmek mümkündür. Bu durum ailelerin erkek çocuuna daha ho görülü yaklaım sergileyerek geleneksel çocuk yetitirme tutumlarının halen devam ettiinin göstergesi olarak düünülebilir. 2.Problem Davranı-Karde Sayısı Tablo 2 de çocukların karde sayısına göre Problem Davranı Ölçei ve alt boyutlarına ilikin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmitir. Tablo 2. Çocukların Karde Sayısına Göre Problem Davranı Ölçei ve Alt Boyutlarına likin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları PROBLEM DAVRANI ÖLÇE Boyutlar Grup n Sıra Ort. sd X 2 p Dıa Yönelim çe Yönelim Anti Sosyal Ben Merkezci Tek çocuk Karde ve daha fazla karde Toplam 287 Tek çocuk Karde ve daha fazla karde Toplam 287 Tek çocuk Karde ve daha fazla karde Toplam 287 Tek çocuk Karde ve daha fazla

6 498 TOPLAM karde Toplam 287 Tek çocuk Karde ve daha fazla karde Toplam Tablo 2 incelendiinde; Problem Davranı Ölçei genelinde (X 2 (2)=.283, p>0.05) ve Dıa Yönelim (X 2 (2)=.673, p>0.05), çe Yönelim (X 2 (2)=1.734, p>0.05), Anti Sosyal (X 2 (2)=3.564, p>0.05), Ben Merkezci (X 2 (2)=.909, p>0.05) alt boyutlarında çocukların karde sayılarına göre aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Anlamlı farklılık bulunmamakla birlikte ölçein genelinde karde sayısı arttıkça çocuklarda problem davranı puanlarının da dütüü görülmektedir. Toplanan kiisel bilgi formlarından 43 ünde bu bilgi hanesi bo bırakılmıtır. Balcı ve Yılmaz (2004), yaptıkları aratırmada ailede çocuk sayısı arttıkça ebeveynin daha koruyucu ve kollayıcı tutum sergilediklerini belirtmektedir. Tabak (2007), çocuklarda görülen davranı problemleri ile anne baba tutumlarını inceleyen aratırmasında; koruyucu kollayıcı tutuma sahip anne ve babaların çocuklarında saldırganlık, içe kapanıklık, dikkat eksiklii ve hiperaktivite bozukluu gibi davranı sorunlarının daha fazla bulunduunu belirtmektedir. ehirli (2007), okul öncesi dönem çocuklarının davranılarını deerlendirmek amacıyla yaptıı aratırmasında; tek çocukların iki karde olan çocuklara göre daha uyumlu olduunu; üç karde ve üzeri olan çocukların ise tek çocuklara göre daha fazla sosyal kaygı gösterdiklerini; iki karde olan çocukların tek çocuklara göre daha fazla istenmeyen davranı sergilediklerini saptamıtır. kinci bir çocuk eve geldii andan itibaren kardeler arası rekabet, kıskançlık ve huzursuzluk meydana gelebilmektedir. lk çocuk kardeinden yaça daha büyükse bu kıskançlıklar daha az düzeyde olabilir. Ancak yeni doan da biraz büyüdüünde büyük kardei ile çekimeye balayabilmektedir. (Er Gazelolu,2000: 24; Gander ve Gardiner,1998:289). Problem Davranı Ölçei nin Dıa Yönelim ve çe Yönelim alt boyutlarında 2-3 kardee sahip çocukların dierlerine göre daha fazla problem davranılara sahip olduu söylenebilir. Bu durum çocukların karde sayısının artması ile yeni duruma uyum sürecinin bir göstergesi olabilir. Zira çocuklar yeni bir kardee tepki olarak farklı problem davranılar gösterebilmektedirler. Problem Davranı Ölçei nin Anti Sosyal alt boyutunda ise tek çocukların, karde sayısı fazla olan çocuklara göre daha fazla problem davranılara sahip olduu söylenebilir. Bu durum tek çocuk sahibi ailelerin tüm ilgilerini tek çocua vermeleri, çocuun isteklerinin yerine getirilmesinde aırı titiz davranma ve tek çocukların da evde birlikte vakit geçirebilecekleri bir kardee sahip olmamaları nedeniyle tüm dikkatini anne babadan gelecek ilgiye yöneltmesinden kaynaklanabilir. Arlow (1972), kardee sahip olmama aile tutumlarına da balı olarak bazen tek çocuklarda ben merkezcilik, ilgi bekleyen, sinirlilik, hasta olmadıı halde hastalık ikâyetlerinde bulunma gibi problemlere neden olabildiini belirtmektedir. Er Gazelolu, (2000), bir veya iki kardee sahip çocukların psiko-sosyal geliim ölçeinden daha baarılı oldukları yönünde bulguya ulamıtır. Er Gazelolu (2000), tek çocua sahip olan ailelerin aırı korumacı davranarak çocuklarının sosyal yönden geliimini engelleyebildiini belirtmektedir. Karde sayısı arttıında çocuklar anne baba, yakın akraba, oyuncaklar, aynı oda, giysiler gibi birçok eyi paylamayı örenmektedirler. Bu arada ibirlii, yardımlama ve kendilerini kontrol etme becerilerini gelitirebilmek için fırsata sahiptirler (Smart ve Smart,1980;akt: Gander ve Gardiner,1998:289). Aratırmada Problem Davranı Ölçei nin genelinde ve Dıa Yönelim, çe Yönelim ve Ben Merkezci boyutlarında karde sayısı arttıkça problem davranılarda azalma olması bu durumun bir göstergesi olarak deerlendirilebilir. Problem Davranı Ölçei nin tümünden alınan puanlara bakıldıında 4 ve daha fazla kardee sahip olan çocukların daha az problem davranılar gösterdikleri görülmektedir. Bu durum ailede çocuk sayısının artmasıyla çocukların ibirlii, paylama, yardımlama gibi sosyal becerilerinin geliecei ve buna paralel olarak problem davranıların azalmı olabilecei eklinde yorumlanabilir.

7 499 3.Problem Davranı-Doum Sırası Tablo 3 de çocukların doum sırasına göre Problem Davranı Ölçei ve alt boyutlarına ilikin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmitir. PROBLEM DAVRANI ÖLÇE * p<0.05 Tablo 3.Çocukların Doum Sırasına Göre Problem Davranı Ölçei Alt Boyutlarına likin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları Boyutlar Grup n Sıra Ort. sd X 2 p lk çocuk Dıa Yönelim çe Yönelim Anti Sosyal Ben Merkezci TOPLAM Ortanca veya ortanca çocuklardan bir tanesi Son çocuk kiz Toplam 324 lk çocuk Ortanca veya ortanca çocuklardan bir tanesi Son çocuk kiz Toplam 324 lk çocuk Ortanca veya ortanca çocuklardan bir tanesi Son çocuk kiz Toplam 324 lk çocuk Ortanca veya ortanca çocuklardan bir tanesi Son çocuk kiz Toplam 324 lk çocuk Ortanca veya ortanca çocuklardan bir tanesi Son çocuk kiz Toplam * * Tablo 3 incelendiinde; aratırmaya katılan çocukların doum sıralarına göre Problem Davranı Ölçei nin genelinden (X 2 (3)=8.776, p<0.05) ve Dıa Yönelim (X 2 (3)=8.871, p<0.05) alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık bulunduu görülmektedir. çe Yönelim (X 2 (3)=5.487, p>0.05), Anti Sosyal (X 2 (3)=2.554, p>0.05), Ben Merkezci (X 2 (3)=2.470, p>0.05) alt boyutlarında ise çocukların doum sıralarına göre aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Kiisel bilgi formlarından 6 sında bu bilgi hanesi bo bırakılmıtır.

8 500 Problem Davranı Ölçei nin tümünde ve Dıa Yönelim boyutundaki farkın hangi gruplar arasında olduunu anlamak amacıyla, fark çıkan boyutlara Mann Whitney U testi yapılmı ve gruplar arasında tek tek karılatırmaya gidilmitir. Bunun neticesinde Dıa Yönelim alt boyutunda farkın ilk çocuk olanlar ile ikiz olanlar arasında ve son çocuk ile ikiz çocuk olanlar arasında olduu sonucuna ulaılmıtır. Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen sıra ortalamalarına göre Dıa Yönelim boyutunda; ilk çocuk olanların (sıra ortalaması= ) ikiz olanlara (sıra ortalaması=158.47) oranla ve son çocuk olanların (sıra ortalaması= 40.28) ikiz olanlara (sıra ortalaması=54.75) oranla daha az problem davranıa sahip oldukları sonucuna ulaılmıtır. Problem Davranı Ölçei nin genelinde ise farkın; ilk çocuk olanlar ile ikiz olanlar arasında; ortanca veya ortancalardan bir tanesi olanlar ile ikiz olanlar arasında; son çocuk ile ikiz çocuk olanlar arasında olduu sonucuna ulaılmıtır. Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen sıra ortalamalarına göre; ilk çocuk olanların (sıra ortalaması= ) ikiz olanlara (sıra ortalaması=159.62) oranla, ortanca veya ortancalardan bir tanesi olanların (sıra ortalaması= 18.98) ikiz olanlara (sıra ortalaması=27.09) oranla ve son çocuk olanların (sıra ortalaması= 40.30) ikiz olanlara (sıra ortalaması=54.62) oranla daha az problem davranıa sahip oldukları sonucuna ulaılmıtır. Dizman (2003), ilköretim dördüncü ve beinci sınıf örencileri ile gerçekletirdii aratırmada, ilk çocukların saldırganlık puanlarının dier çocuklara göre daha düük; ortanca çocukların ise en fazla saldırganlık puanına sahip olduunu saptamıtır. kizlere yönelik yapılan aratırmalarda özellikle 2 7 ya arasındaki ikiz çocuklarda görülen davranı problemlerinde genetik faktörlerin daha fazla rol oynadıını göstermektedir (Polderman, 2007:122). Gjone vd., (1996) nin 199 ikiz çift çocukla gerçekletirdikleri aratırmada ikiz çocuklarda görülen içe ve dıa yönelim problem davranıların % 70 inin genetik faktörlere dayalı olduu saptanmıtır. Zahn-Waxler vd.(1996) nin 200 ikiz çiftle gerçekletirdii aratırma sonucunda, ikizlerde görülen içe ve dıa yönelim problem davranıların %50 si genetik kökenli olarak açıklanmıtır. Dıa yönelim problem davranıların ise %30 çevresel faktörlerle ilikili olduu açıklanmıtır Gjone vd. (1996), 5-15 ya arası 915 çift ikizle yaptıkları aratırmada ise yala birlikte genetik faktörlerin azaldıını ve çevresel faktörlerin daha fazla önem kazandıını saptamılardır. (Akt: Beijsterveldt vd.2004:230). Yapılan aratırmalarda ( Edelbrock vd., 1995; Eley vd., 1999; Hudziak vd., 2003; Leve vd.,1998; Schmitz vd., 1995; Van den Oord vd., 1996;Van der Valk vd., 1998) ikiz çocuklardaki saldırgan davranılar % oranları arasında genetik faktörlerle açıklanmaktadır (Akt: Beijsterveldt vd.,2004:240). Ball vd. (2008), aynı çevreyi paylamayan ikiz çocuklarla yaptıkları aratırmada bakasının hakkını gözetmeme davranıında %71; baka çocuklara zorbalık yapma davranıında %61 genetik faktörlerin etken olduunu geri kalanını ise çevresel faktörlerin etkili olduunu belirtmektedir. Problem davranıların aynı çevreyi paylamayan ikizlerde genetik faktörler yüksek olmakla birlikte çevresel faktörlerinde çocuklarda problem davranılarda etkili olduu belirtilmektedir. Beijsterveldt vd. (2004), 5 yaında 7600 çift ikizin katıldıı bir aratırma yapmıtır. Aratırmada ikiz çocukların saldırganlık, dikkat eksiklii, anksiyete gibi problem davranıların genetik ya da çevresel faktörlere balı olarak ortaya çıkma oranları incelenmitir. Aratırma sonucunda, saldırganlıkla ilgili problem davranıların %40-%48 oranlarında genetik faktörler ve %25-%32 oranında çevresel faktörlerle; anksiyete ile ilgili problemlerin %43-%53 ünün genetik faktörlerle; dikkat eksiklii problemlerinin ise %81 i genetik faktörlerle açıklanmıtır. Aratırmada ikiz çocukların dier çocuklara göre daha fazla problem davranılara sahip olması yapılan aratırmalarda da saptandıı gibi genetik faktörlere balı olabileceini düündürmektedir. Bununla birlikte ebeveynlerin ikizlere davranı biçimleri ve sunulan çevresel imkânlarının da etkili olabilecei söylenebilir. kizlerle tek bir kii gibi iletiim ve etkileimde bulunulması, bireysel olarak sorumluluk verilmemesi ve birbirine baımlı yetitirilmeleri de olumsuz etken olabilir. Birbirine baımlı yetien, tek baına sorumluluk alamayan, ayrı arkada çevresi edinemeyen ikizlerin kendi kiiliklerini gelitirebilmeleri zordur. kiz çocukların tek, ortanca ve son çocuklarla karılatırıldıında en fazla davranı problemlerine sahip olan grup olmasının bu düünceyi destekledii söylenebilir. 4.Problem Davranı-Okul Öncesi Eitime Devam Süresi Tablo 4 de çocukların okul öncesi eitime devam etme sürelerine göre Problem Davranı Ölçei ve alt boyutlarına ilikin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmitir.

9 501 Tablo 4.Çocukların Okul Öncesi Eitime Devam Etme Sürelerine Göre Problem Davranı Ölçei ve Alt Boyutlarına likin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları PROBLEM DAVRANI ÖLÇE * P<0.05 Boyutlar Grup n Sıra Ort. sd X 2 p lk yıl yıl Dıa Yönelim 3. yıl * 4. yıl Toplam 303 lk yıl yıl çe Yönelim 3. yıl yıl Toplam 303 lk yıl yıl Anti Sosyal 3. yıl * 4. yıl Toplam 303 Ben Merkezci TOPLAM lk yıl yıl yıl yıl Toplam 303 lk yıl yıl yıl yıl Toplam * Tablo 4 incelendiinde; aratırmaya katılan çocukların okul öncesi eitime devam etme sürelerine göre Problem Davranı Ölçei nin genelinden (X 2 (3)=12.387, p<0.05) Dıa Yönelim (X 2 (3)=12.551, p<0.05) ve Anti Sosyal (X 2 (3)=10.640, p<0.05) alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık olduu görülmektedir. Problem Davranı Ölçei nin çe Yönelim (X 2 (3)=5.538, p>0.05) ve Ben Merkezci (X 2 (3)=5.881, p>0.05) alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında ise anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Kiisel bilgi formlarından 27 sinde bu bilgi hanesi bo bırakılmıtır. Öretmenin çocua ilikin bilgi eksiklii bu veri kaybına nedne olmu olabilir. Problem Davranı Ölçei genelinde ve Dıa Yönelim, Anti Sosyal alt boyutlarındaki farkın hangi gruplar arasında olduunu anlamak amacıyla fark çıkan gruplara Mann Whitney U testi yapılmı ve gruplar arasında tek tek karılatırmaya gidilmitir. Bunun neticesinde; Dıa Yönelim alt boyutunda farkın okul öncesi eitimde ilk yılları olan çocuklarla ikinci yıllarında olan çocuklar arasında olduu belirlenmitir. Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen sıra ortalamalarına göre Dıa Yönelim alt boyutunda okul öncesi eitime; ilk yıl devam edenlerin (sıra ortalaması= ) ikinci yıl devam edenlere (sıra ortalaması=139.52) oranla daha az problem davranılara sahip oldukları saptanmıtır. Anti Sosyal alt boyutunda ilk yıl devam edenlerle ikinci yıl devam edenler, ilk yıl devam edenlerle üçüncü yıl devam edenler, ilk yıl devam edenlerle dördüncü yıl devam edenler arasında olduu belirlenmitir. Anti Sosyal alt boyutunda ilk yıl devam edenlerin (sıra ortalaması= ) ikinci yıl devam edenlere (sıra ortalaması=130.82) oranla, ilk yıl devam edenlerin (sıra ortalaması= 94.92) üçüncü yıl devam edenlere (sıra ortalaması=111.12) oranla, ilk yıl devam edenlerin (sıra ortalaması= 72.93)

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents Elementary Education Online, 7(2), 485-495, 2008. lköretim Online, 7(2), 485-495, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı