FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT"

Transkript

1 July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant 1.BackgroundInformation Summaryofthevideo CahitArf Culturetips 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideopassagetranscribed Guidedquestions Grammar Vocabulary 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideo Glossary 1.BackgroundInformation Özet BuvideodadünyacaünlübirmatematikprofesörüolanCahitArf ınhayatıylailgilianlattıklarını izleyeceksiniz.bukonuşmadacahitarf,özellikleeğitimyaşantısınayoğunlaşıyor.ayrıca,cahitarf matematiğenasılilgiduymayabaşladığınıanlatıyor. Summaryofthevideo Inthisvideo,youwillwatchCahitArf,aworld renownedmathprofessor,talkabouthislife.inthistalk, CahitArfespeciallyfocusesonhisschoolingexperiences.Inaddition,CahitArfexplainshowhebecame interestedinmathematics. Culturetips Türktoplumundaüniversiteöğretimüyeleribüyüksaygıgörür. Hocam ifadesisadeceöğrenciler tarafındandeğildiğerbireylertarafındandaöğretimüyelerinehitapederkensıklıklakullanılmaktadır.bu hitaptarzısaygıifadeederve öğretmenim sözcüğüneyakınbiranlamtaşır. InTurkishsocietyuniversityprofessorsaredeeplyrespected.Whenaddressingprofessors,notonly collegestudentsbutalsoothercommunitymembersoftenusetheword Hocam. Thisstyleofaddress conveysrespectanditsmeaningissimilarto myteacher. 1

2 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideopassagetranscribed Harp,PTT,katetmek,kanun,devralmak,sezgi,sağlamlık,ispatetmek,müracaatetmek,ayırtetmek, tutku Guidedquestionsforthevideotodeepenlisteningcomprehension: 1. HanginedenlerCahitArf ınmatematiğeilgiduymasınısağlamıştır? 2. CahitArfhangidönemdenitibarenmatematikalanındakibecerilerinigöstermeyebaşlamıştır? 3. CahitArfnedeneğitimineFransa dadevametmiştir? 1. WhichreasonsledCahitArftobecomeinterestedinmathematics? 2. SincewhichperiodhasCahitArfdemonstratedhisskillsinthefieldofmathematics? 3. WhydidCahitArfcontinuehisstudiesinFrance? Grammar 1) PRESENTPAST/IMPERFECTIVE Thisstructureisusedtodescribeacontinuousactivityinthepast.Thesuffix yorisaddedtothestem toshowcontinuityandthesuffix dufollowstoindicatethepast. Example: Eminedündersçalışıyordu. Forconjugationexamples,seeLewis,2000,pp SeeGökselandKerslake(2005,p.552)foradefinitionofimperfective.Herearesomeexamplesfrom thevideointroducingthelifeofcahitarf: a. Biz,bizimşeylerde,okuldabizeöğretilenşeylerhepyabancılarınadlarıylaanılıyor.YokNewton kanunu,yokohmkanunu...yanihepböyle,hepşeyyabancıisimlergeliyor.birtaneyokbizden. Bunaçoküzülü yor du m... [Iwasgettingverysadaboutthis] b. Adana'daykenbizimoturduğumuzevinkarşısındabulunanbirarsagibibiryerdeaçıkhava sinemasıyapıldı.fakatozamanbusinemalardayazılarvardı...şeyinaltında,resimaltında konuşursözlüdeğildisinema.fakatsinemasinemaydıveişli yor du... [Movietheaterswere proper,andtheywerefunctioning] c....istanbul'dakisinemalardabununtürkçeyazılarınıhazırlı yor lar dı... [and...themovie theatersinistanbulwerepreparingtheturkishsubtitles] d. FakatAdana'dabunuyapamamışlardı.Buşeydebu...şeygineFransızcayazılıydı.Fransızlardan devraldıkya,şeyiadana'yı.onlardankalmafilmlerbunlar.bunlarıgösteri yor lar dı... [They wereshowingthese] e....vebenveevdeşeyikimsebişeyanlamıyordu.fakattesadüfbirkomşununkızı,gençbirkızı, Fransızokulundaokumuş.Oduyupanlayabiliyorduvetercümeedi yor dubize... [Shecould hearandunderstand,andshewastranslatingforus.] 2

3 2) CONJUNCTIONS Conjunctionsarewordsthatconnecttwoormoreunitsoflanguage(e.g.phrases,subordinate clauses,orsentences). 2a.EXPANSIVE Thesetypesofconjunctionsandconnectivesshowthatfurtherexplanationonasubjectwould follow.yaniisafrequentlyusedconnectivemeaning Imean or Inotherwords. Şöylekisignalsthatfurtherelaborationonthesametopicwouldappearafteritsuse.Itmeans [the situationis]asfollows (GökselandKerslake,2005,pp ). a. Ben1.DünyaHarbi'niyaşadım.YaniOsmanlıDönemi ninsongünleriniyaşadım.ondansonra şeyi...1.dünyaharbisonunu...yanisevrfilanhikayesiniyaşadım.istiklalharbi'niiyiceyaşadım. Şöyleki,...İstiklalHarbi'negörevliolarakbabamkatıldı... b....okuldabizeöğretilenşeylerhepyabancılarınadlarıylaanılıyor.yoknewtonkanunu,yokohm kanunu.yanihepböylehepşeyyabancıisimlergeliyor.birtaneyokbizden. c. Bazıproblemlerihiççözemiyordumvebunuayırdetmeyeçalışıyordum..Yaniçözümüolmayan benimiçinhangileri,olanlarhangileribununiçinkriteraramayabaşladım. 2b.CAUSAL Çünkü Toexpressthereasonforsomething,theconjunctionÇünkücanbeusedtoshowthecausal connectionbetweentwostatements(gökselandkerslake,2005,p.527). ExamplefromtheinterviewwithCahitArf: Benhiçbiryabancıdilöğrenmeyeceğim...Çünkü,benbüyüyünceyekadaronlarbizimdilimizi öğrenmekmecburiyetindekalacaklar. [IwillnotlearnaforeignlanguagebecausebythetimeI growup,theywillhavetolearnourlanguage.] Vocabulary(Kaynak:TürkDilKurumu) harp(a):savaş: war Bu,resmenharpilanolunmaksızınsavaşkapısınıaçmakdemekti N.F.Kısakürek. katetmek(f):biryeriaşarakgeçmek,yolalmak. totraverse Seyahatimizinbaşlangıcındanbuyanaçokyolkatettik. kanun(a):1.yasa.2.geçerliolankural. law Dünyanınenbüyükkanunu,nefsinimüdafaavemuhafazaetmekiçinkarnınıdoyurmaktır. A. Ş.Hisar. devralmak(f):birşeyideviryoluylaalmak,teslimalmak. totakeover Nöbetidevraldı. sezgi(a):1.sezmeyeteneği,feraset.2.gerçeğindeneyeveyaaklavurmadandoğrudandoğruya kavranması. intuition Birsorunolduğunuhemensezmiştim. 3

4 sağlamlık(a):sağlamolmadurumu. stability,firmness,durability Sağlamlıkdışgörünüşleilgilideğildir sağlam(sf):1.dayanıklı,kolaybozulmaz,yıkılmaz. stable,firm Sağlamyapılardepremdeyıkılmadı. ispatetmek(f):kanıtlamak. toprove Kanıtlarolmadanonunsuçluolduğunuispatetmekimkansızdı. müracaatetmek(f):1)başvurmak. toapply 2)danışmak. toseekadvice Döndülerdolaştılar,banamüracaatettiler. N.F.Kısakürek. ayırtetmek(f):birkaçşeyibirbirindenayıranniteliğianlamak. todistinguish Doğruveyanlışıayırtedebilecekyaştasın tutku(a):1.iradeveyargılarıaşangüçlübircoşku,ihtiras: passion Heryenişiirderinlerdekiiçgüdülerin,tutkularınyenibiçimlerdeverilişidir. B.Necatigil.2.Güçlü istekveeğiliminyöneldiğiamaç. desiretowardsagoal Birbilimadamiiçinevreninsırlarınıanlamakbirtutkudur 3.TranscriptionandGlossary Partialtranscriptionofthevideo BenI.DünyaHarbi'niyaşadım.YaniOsmanlıDönemi ninsongünleriniyaşadım.ondansonraşeyi...i. DünyaHarbisonunu...yaniSevrfilanhikayesiniyaşadım.İstiklalHarbi'niiyiceyaşadım.Şöyleki,şey İstiklalHarbi'negörevliolarakbabamkatıldı...şeyciPTT'ciolarakveokatılmadolayısıyladabizde Anadolu'yukuzeydengüneyekatettikesasitibariyle.EvvelaKastamonu'da,ondansonrabirikihafta kadardaankara'dakaldık.ondansonradaadana'yaşeyinadana'nınkurtuluşundanhemensonra Adana'yagittik......veensonundadagelipİzmir'deyerleştik.OradahattaAdana'daşöylebirduyguylakarşılaştım.Biz bizimşeylerdeokuldabizeöğretilenşeylerhepyabancılarınadlarıylaanılıyor.yoknewtonkanunu,yok Ohmkanunu.Yani,hepböylehepşeyyabancıisimlergeliyor.Birtaneyokbizden.Bunaçok üzülüyordum...adana'daykenbizimoturduğumuzevinkarşısındabulunanbirarsagibibiryerdeaçık havasinemasıyapıldı.fakatozamanbusinemalardayazılarvardışeyinaltındaresimaltındakonuşur sözlüdeğildisinema.fakatsinemasinemaydıveişliyordu.veşeyistanbul'dakisinemalardabunun Türkçeyazılarınıbeceriyorlardı.FakatAdana'dabunuyapamamışlardı.Buşeydebu...şeygineFransızca yazılıydı.fransızlardandevraldıkyaşeyiadana'yı.onlardankalmafilmlerbunlar.bunlarıgösteriyorlardı vebenveevdeşeyikimsebişeyanlamıyordu.fakattesadüfbirkomşununkızı,gençbirkızı,fransız okulundaokumuş.oduyupanlayabiliyorduvetercümeediyordubize.bendeçokküçükkenbiraralıkbir Fransızcaeğitimyapanİstanbul'daykençocukkenyanibebekkenyaniadetaeğitimyapanbiranaokuluna gitmiştim.oradanbirazsezgimvardı,yani,bilgimvardıfransızca'ya.bukızıgörünceannembabambana şeydedi.bak,dedi.negüzelkonuşuyor,dedi.anlıyorbizdebizedeyardımıoluyor.sendeçalıştabiran 4

5 evveliyicebufransızca'yıilerlet.cevabım:benhiçbiryabancıdilöğrenmeyeceğim.neden?çünkü, benbüyüyünceyekadaronlarbizimdilimiziöğrenmekmecburiyetindekalacaklar.beşincisınıftaiyibir tesadüfbiröğretmenlekarşılaştım.buadamcağızbenimlojiksistemimdebirhaylisağlamlıkgörünce, Bununmatematiğeaklıererherhalde demiş.tuttubanaeuclidşeyini...ilkokullardaeuclidgeometrisi diyebirşeyöğretilmez;yalnıztarifleryapılır.banaeuclidgeometrisindekiteoremlerinbirçoğunuispat ettirdi.banaispatettirdi.söylerdi:ondansonra Düşünbakalımbirhaftamüsadesana.Bununneyi nedenolduğunuispatet. Benbirçoklarınıyaptım....Yanişeyfakatoandanitibarenbenşeyimatematikproblemleriçözmektençokhoşlandım.Bilhassa geometriproblemleri...liseyegeçtiğimdeaynıhadisedevametti.okadarhoşlandımkiböyleadeta okuldayaniizmirlisesi'ndeilkortakısımdabirmütehassısoldum.sıkışanbuçeşitşeylerdegeometri problemisıkışanbanamüracaatederdi..talebeydimveakşamlarıdadersçalışmakyerinemüracaat kabulederdimvebudersçalışmanınyerinegeçerdibirbakıma,çünküonlarderslerinisoruyorlarbanave buşekildeşeymerakıpeydaholdumatematikmerakı.fakatburadatakıldığımşeylerdeoldu.bazı problemlerihiççözemiyordumvebunuayırdetmeyeçalışıyordum.yani,çözümüolmayanbenimiçin hangileriolanlarhangileribununiçinkriteraramayabaşladım.ortaokulda...fakatböylebirkriter bulamadım.fakatbunamukabilşeydensonraortaokuldansonraçeşitlibaşkaçeşitsebeplerlebabam benifransa'yagönderdi.çünkü,osıradafransızfrangıçokyükmüştüveodüşenfransızfrangıdeğeri düşmesidolayısıylahesapyapmış.benifransa'daizmir'denhattadahaucuzaokutacak.şey,yolparası hariç.bununüzerinefransa'yagönderildimveşeydefransa'yagittiğimdekitapçıdaiçinde...teorisinin birşeyiolanbirkababirekspozesiolanbirkitapgördüm.ozamananladımşeyinisebebininne olduğunu.fakatosebebiniosöylüyorduamabununkriterşeklindedeğildiyanibirproblemebakıncao probleminşurasınaşurasınabakarsınveşunakarakterkararverirsin.bupratikolarakverilenşeyde bilgideyoktu.buşey..busorubenimhayatproblemimolduvetutkuoandanitibarenbaşladı. Glossary(Kaynak:TürkDilKurumu) harp:war PTT:acronymfornationalpost(postatelefontelgraf).<http://www.ptt.com.tr/> katetmek:totraverse kanun:law devralmak:totakeover sezgi:intuition sağlam:stable;durable sağlamlık:stability;durability ispatetmek:toprove müracaatetmek:toapply ayırtetmek:todistinguish tutku:passion 5

6 References Göksel,A.&Kerslake,C.(2005).Turkish:Acomprehensivegrammar.NewYork,NY:Routledge. Lewis,C.(2000).Turkishgrammar.(SecondEdition).NewYork,NY:Oxford. TürkDilKurumu.BüyükTürkçeSözlük.Retrievedfrom REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISFOCUSONLANGUAGE ThisFocusonLanguagehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducational purposesonlyifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisFocusonLanguagewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Karaman, A. C., and Tochon, F. V. (2010). Professional biographies/meslek Özgeçmişleri, Module 10, Focusonlanguage,Intermediatelevel.Madison,WI:WisconsinCenterforEducationResearch (WCER). (access date). The Focus on Language is reprinted here with permission of the authors and the publisher, The Wisconsin Center for EducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,orto commentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto 6

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

Ü Ğ Ü İ İ Ş İ Ü Ü İ ş ş Ü İ Ğ ş ş ş İ ş ş İ ş İ ş İ ş ş ş İ ş ş Ğ ş ş ş ş İş İş ş ş İ ş ş ş İ ş ş İ ş İ ş ş İş ş İ ş İ İ ş ş ş İ ş ş ş ş İ ş ş ş ş İ ş ş ş İ ş ş İ ş İ ş İ ş İ İ İş ş ş ş ş ş ş ş İ ş ş ş

Detaylı

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine I. Identification of the course: ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine 2. Course Description The course is an EAP / ESP oriented English course which is designed to cater the

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Dersin Kodu (Course Code) MBG 404 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Dersin Adı (Course Name) Bilişimsel Biyoloji (Computational Biology) Dersin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje İle İlgili Bilgiler Proje Adı (Türkçe) Proje Adı (İngilizce) Türkçenin Tarihsel Derlemi

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME Studyin Professional Development at Oxford House College adds credibility to any teacher! The central objectives of the Professional Development Course are: - to help

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı yayımlanır.

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

Ajanda. Oracle İş Ortaklığı Programı ve Portal OPN. OPN Sözleşmeleri ve Dağıtım Anlaşmaları. Oracle Partner HUB

Ajanda. Oracle İş Ortaklığı Programı ve Portal OPN. OPN Sözleşmeleri ve Dağıtım Anlaşmaları. Oracle Partner HUB İş Ortakları Güncelleme Toplantısı 11 Aralık 2013 Ahmet SARI İş Ortakları Satış Yöneticisi Ajanda Oracle İş Ortaklığı Programı ve Portal OPN OPN Sözleşmeleri ve Dağıtım Anlaşmaları

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

Curriculum Vitae. Associate Professor Rank Granted by the Higher Education Council in Turkey, 2000 PROMOTIONS POSITIONS HELD

Curriculum Vitae. Associate Professor Rank Granted by the Higher Education Council in Turkey, 2000 PROMOTIONS POSITIONS HELD Curriculum Vitae DILEK BARLAS Koç University Rumelifeneri Yolu Sarıyer 34450 Istanbul-Turkey Tel: (90-212) 3381408 Fax: (90-212) 338 3760 e-mail:dbarlas@ku.edu.tr http://home.ku.edu.tr/~dbarlas EDUCATION

Detaylı

DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR. Kısaltılmış özgeçmiş. Araştırma ve ilgi alanları 1 / 15

DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR. Kısaltılmış özgeçmiş. Araştırma ve ilgi alanları 1 / 15 DOÇ. DR. Belma HAZNEDAR Doktora Durham Üniversitesi, Durham, İngiltere, 1997 Yüksek Lisans Durham Üniversitesi, Durham, İngiltere, 1992 Lisans Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 1989 E-posta: Adres:

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

L. A. W. R. E. V. I. E. W

L. A. W. R. E. V. I. E. W A N K A R A L. A. W. R. E. V. I. E. W summer 2008 vol. 5 no. 1 Ankara University Press Yayın Sahibi Publisher Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Responsible Manager Yayın İdare Merkezinin Adresi - Address of

Detaylı

TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİMİ NDE DERİN YAKLAŞIM İÇİN ÖĞRETİMSEL DÜZENLEYİCİLER

TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİMİ NDE DERİN YAKLAŞIM İÇİN ÖĞRETİMSEL DÜZENLEYİCİLER TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENİMİ NDE DERİN YAKLAŞIM İÇİN ÖĞRETİMSEL DÜZENLEYİCİLER Prof. Dr. Francois Victor Tochon University of Wisconsin-Madison Y. Doç. Dr. A. Cendel Karaman Orta Doğu Teknik

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

War is Hell. Dialog. Dialog Translation. Turkish Tea Time. Lesson 66. çok yazık. çocuk anneleri için ağlıyorlardı.

War is Hell. Dialog. Dialog Translation. Turkish Tea Time. Lesson 66. çok yazık. çocuk anneleri için ağlıyorlardı. Lesson 66 War is Hell Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Today, we're taking a field trip to the battlefields of Gallipoli to learn about the strange behavior of material and nationality

Detaylı