Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...21 Tablo...22 Kumanda Üniteleri...23 Açma/Kapama-Tuþu...24 Program Seçme Düðmesi...24 Program Türleri...24 Ekran...24 Ekrandaki Semboller Seçme Düðmesi Sensörlü Tuþlar...26 Donaným...28 Model...28 Tip Etiketi...28 Cihaz Tesliminde...28 Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar...28 Cam Kase...29 Korumalý Izgara Fýrýn Kumandasý...33 Güvenlik Sistemleri...33 Çalýþtýrma Kilidi...33 Soðutma Faný...33 Otomatik Kapatma...33 PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...34 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Çalýþtýrmadan Önce Güncel Saatin ilk Ayarý Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý...36 Ayarlar Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...37 Fabrika Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþtýrma Kilidi...42 Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý...42 Çalýþtýrma Kilidinin bir Piþirme Ýþlemi için Kapatýlmasý...43 Çalýþtýrma Kilidinin Devreden Çýkarýlmasý...43 Kýsa Süre...44 Kýsa Süre Ayarý

3 Ýçindekiler Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Kýsa Sürenin Silinmesi...45 Program Türleri...46 Mikrodalgasýz Programlar...46 Mikrodalga Mikrodalga Kombineli Programlar...47 Mikrodalga...48 Çalýþma Þekli...48 Güç...48 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi...49 Mikrodalga için uygun kaplar...49 Mikrodalga için uygun olmayan kaplar...51 Kap Testi...52 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Tabla Kapaðý...53 Enerji Tasarrufu Önerileri...55 Kalan Isýdan Faydalanma...55 Enerji Tasarrufu Modu Kullaným: Mikrodalgasýz Programlar...56 Basit Kullaným...56 Soðutma Faný...56 Önerilen Isý Derecesi...57 Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...57 Isý Derecesi Kontrolü Fýrýnda Ön Isýtma...58 Piþirme iþlemlerini otomatik açma ve kapama...59 Piþme Süresi Ayarý...59 Piþme Süresinin ve Piþme Süresinin Bitiþ Saatinin Ayarý...60 Piþirme Süresinin Sonunda...61 Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi...61 Piþirme Süresinin Silinmesi...62 Piþme Süresi Sonunun Silinmesi Kullaným: Mikrodalga Programý...63 Basit Kullaným...63 Soðutma Faný...64 Güç Deðiþtirme...64 Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi

4 Ýçindekiler Piþirme iþlemlerini otomatik açma ve kapama...65 Piþme Süresi Bitiþ Saati Ayarý...65 Piþme Süresi Sonunun Silinmesi Kullaným: Kombineli Programlar...66 Basit Kullaným...66 Piþirme Süresinin Sonunda...67 Soðutma Faný...67 Piþirme Süresinin Deðiþtirilmesi...68 Güç ve Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...68 Güç Deðiþtirme...68 Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...69 Piþirme iþlemlerini otomatik açma ve kapama...69 Hýzlý-MD...70 Popcorn...71 Fýrýnda Piþirme...72 Piþirme Tablosu ile Ýlgili Öneriler...73 Fýrýnda Piþirme Tablosu...74 Kýzartma...76 Kýzartma Tablosu Bilgileri...77 Kýzartma Tablosu...78 Gril Gril Tablosu Bilgileri Gril Tablosu...83 Mikrodalga ile Çözme ve Isýtma veya Piþirme...84 Tablolar yiyeceklerin çözülmesi, ýsýtýlmasý ve piþirilmesi içindir Yiyeceklerin çözülme tablosu...88 Seçilen yemekleri ýsýtma tablosu Yemek piþirme tablosu...90 Mikrodalgasýz Çözme Konserve Üst Kýzartarak Piþirme...95 Dondurulmuþ/HazýrGýdalar...96 Test Enstitüsü için Veriler EN sayýlý Avrupa Normlarýna uygun test yemekleri (Mikrodalga programý ).97 EN sayýlý Avrupa normuna uygun test yemekleri (Mikrodalgasýz programlar)

5 Ýçindekiler Temizlik ve Bakým...99 Uygun Olmayan Temizlik Maddeleri...99 Öneriler Normal Kirler Ýnatçý Kirler Gril Rezistansýnýn Katlanmasý Ne Yapmalý, eðer...? Müþteri Hizmetleri ve Garanti Elektrik Baðlantýsý Montaj ölçü çizimleri Ölçüler ve dolap kesintisi Bir Yüksek Dolaba Montaj Bir Alt Dolaba Montaj Fýrýn önü ayrýntýlý ölçüleri Montaj Adresler

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý kullanmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Miele güvenlikle ilgili olarak yapýlan uyarýlarýn dikkate alýnmamasý durumunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Fýrýný sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmýna izin verilmez. Mikrodalga fýrýnýn içinde alev alabilecek malzemeler kurutulduðunda, malzemenin içindeki nem buharlaþýr. Bu nedenle çok fazla kuruyan malzemeler tutuþabilir. Mikrodalgalý fýrýný cihazý asla besinleri saklamak ve alev alabilen malzemelerin kurutulmasý için kullanmayýnýzzr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle fýrýný çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile fýrýndan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren fýrýný güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk tehlikesi! Çocuk cildi yetiþkin bir kiþiye göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Fýrýn çalýþýrken kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr! Çocuklarýn fýrýn çalýþýrken cihaza dokunmalarýný engelleyin. Yaralanma tehlikesi! Kapaðýn taþýma gücü en fazla 8 kilodur. Fýrýnýn açýk býrakýlan kapaðý nedeniyle çocuklar yaralanabilir. Çocuklarýn açýk kapaðýn önünde üstüne oturmalarýna veya kapaða asýlmalarýna izin vermeyiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. Arýzalý bir mikrodalga cihazý çalýþýrken kullanýcýsý için tehlike oluþturabilecek mikrodalgalar dýþarý sýzabilir. Mikrodalga cihazýný þu durumlarda kullanmayýnýz: kapak eðrilmiþ olabilir, Kapak menteþeleri doðru ayarlanmamýþ olabilir. cihaz kasasýnda, fýrýn duvarlarýnda ve kapaðýnda gözle görülür delikler ve yýrtýlmalar olabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazýn zarar görmemesi için fýrýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Fýrýn bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýn. Fýrýn Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Cihazýn kablosu yoksa veya hasarlý olan kablosu deðiþtirilecekse özel bir kablo Miele yetkili servisi tarafýndan takýlmalýdýr ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde örneðin fýrýn içindeki lamba bozuk fýrýn elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr ("Ne yapmalý, eðer" bölümüne bakýnýz) Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya Fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Fýrýnýn kusursuz çalýþabilmesi için yeterli seviyede soðuk hava giriþi gereklidir. Soðuk hava giriþinin engellenmemesine dikkat ediniz (örneðin dolap içine ýsý koruyucu çýtalar gibi). Bunun dýþýnda gerekli soðuk hava diðer ýsý kaynaklarý tarafýndan (örneðin katý yakýtla ýsýtýlan sobalar gibi) aþýrý derecede ýsýtýlmamalýdýr. Fýrýn bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, fýrýný kullanýrken bu kapaðý asla kapatmayýnýz. Aksi halde dolap kapaðý arkasýnda ýsý ve nem birikir. Bunun sonucunda fýrýn, dolap ve zemin zarar görebilir. Dolap kapaðýný ancak fýrýn tamamen soðuduktan sonra kapatýnýz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Mikrodalga fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Seçilen programa göre Üst-/Alt Isýtma rezistansý aþýrý ýsýnýr. Bu durumda rezistans, fýrýn içi, piþen malzeme ve aksesuar elinizi yakabilir. Sýcak yemeði fýrýna sürerken veya dýþarý alýrken ve farklý bir iþlem için mutlaka mutfak eldiveni kullanýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde mikrodalga fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Cihazý fritöz olarak kullanmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýn. Cihazý kapatýn ve alevleri cihaz kapaðýný kapalý tutarak söndürünüz. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalgalý bir programda piþirme, ýsýtma, çözme süreleri mikrodalgasýz programa göre oldukça kýsadýr. Fýrýnýn çok uzun süre çalýþmasý besinlerin kurumasýna ve hatta tutuþmasýna yol açabilir. Gril programlarýnda önerilen gril sürelerine uyunuz. Mikrodalga programýný çiçekleri, baharatlý otlarý, ekmekleri kurutmak için kullanmayýnýz. Gril programlarýný ekmek, küçük ekmekleri piþirmek ve çiçekleri, baharatlý otlarý kurutmak için asla kullanmayýnýz. Bu tür iþlemler için Turbo + programýný seçiniz ve mutlaka devamlý kontrol ediniz! Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. Kalan ýsýdan faydalanmak istenildiðinde yüksek nem ve kondense su nedeniyle fýrýn içinde korozyon meydana gelebilir ve kumanda paneli, tezgah ve mutfak dolabý da bu durumdan zarar görebilir. Yemekler mikrodalga programýnda piþerken üstü kapatýlmalýdýr. Piþirme iþleminden sonra çok fazla buhar çýkmamasý için düþük bir kademe seçiniz. Bunu önlemek için mikrodalgalý fýrýný asla kapatmayýnýz, onun yerine seçilen programda en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Bu pozisyonda soðutma faný otomatik olarak açýk kalýr. Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da zarar görebilir. Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýnýz. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalgalý fýrýn ýsý yoðunluðu nedeniyle çatlayabilir. Turbo + programýnda fýrýn alt tabanýný asla aluminyum folyo veya fýrýn koruma folyosu ile örtmeyiniz. Fýrýn iç tabaný üzerine bir piþirme kabý ve cam kase koymayýnýz. Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli derecede yüksek olmasý önemlidir. Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir ve ýsýtma, çözme, piþirme için verilen dengeleme sürelerine dikkat edilmelidir. Dengeleme süreleri ýsýnýn besinlerin içinde eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme sürecidir. Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. Besinler mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz ýsýda olup olmadýðýný kontrol ediniz! Kabýn ýsý derecesini dikkate almayýnýz! Özellikle bebek mamalarý ýsýtýlýrken ýsý derecesinin yüksek olmamasýna dikkat edin! Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýnýz ve çalkalayýnýz, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz önceden tadarak kontrol ediniz. Mikrodalga cihazý kullandýðýnýz aletlerin temizliði ve dezenfeksiyonu için uygun deðildir. Bunun dýþýnda oluþan çok yüksek ýsý nedeniyle dýþarý alýrken eliniz yanabilir. Yanýk tehlikesi! Kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Yiyecekleri veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýnýz. Kaplarýn kapaðýný açýnýz ve biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden çýkartýnýz. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kaynama çubuðu suyun eþit derecede kaynamasýný ve buhar baloncuklarýnýn oluþmasýný saðlar. Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken ve özellikle tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir sarsýntý ile bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr. Kabuksuz yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýldýðýnda yüksek basýnç nedeniyle sarýlar fýþkýrabilir. Yumurtanýn sarýsý daha önce birkaç yerinden delinmelidir. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kabuklu yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlýrsa, fýrýndan çýkartýldýktan sonra patlayabilir. Kabuklu yumurtalarý sadece özel kaplarý içinde piþirin. Katý piþmiþ yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr. Domates, sosis, patates, patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekler ýsýtýldýðýndan patlayabilir. Bu besinleri oluþan buharýn dýþarý çýkabilmesi için önceden birkaç yerinden delin ve çiziniz. Cývalý- veya sývýlý termometreler yüksek ýslar için uygun deðildir ve kolayca kýrýlýr. Besin termometresini kontrol etmek için cihazýn çalýþmasýný durdurun. Besin termometresini ölçmek için uygun bir özel termometre kullanýn. Isýtýlmak üzere mikrodalga fýrýna sürülen çekirdekli, kiraz çekirdekli veya jöle ile doldurulmuþ poðaçalar veya benzerleri fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile alev alabilirler. Bu yiyecekleri cihazda ýsýtmayýnýz. Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutunuz. Ýþlemi durdurmak için fýrýný kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Cihaz kapaðý ancak duman çekildikten sonra açýlabilir. Kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olan kaplar mikrodalga cihaz için uygun deðildir. Bu boþluklara nem sýzabilir ve çok güçlü bir basýnç oluþabilir, bu nedenle patlamaya benzer hasar meydana gelebilir (Ýstisna: Boþluklarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir). Yemek piþirmek için bu tip kaplar kullanmayýnýz. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalga ve mikrodalgalý programlarda: Yangýn tehlikesi! Mikrodalga fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar eriyebilir ve mikrodalga cihaza zarar verebilirler. Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk-býçak, metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, metal süslü kaplar, içinde tel olan plastik- ve kaðýt klipsler, ýsýya dayanýklý olmayan plastik kaplar, tahta kaplar, aluminyum kapaklý plastik kadehler ("Mikrodalga cihazlar için uygun kaplar" bölümüne bakýnýz) kullanmayýnýz. Mikrodalgasýz programlarda: Fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar yüksek ýsý derecelerinde erir ve cihaza zarar verebilir. Sadece fýrýna dayanýklý plastik kaplar kullanýnýz. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için uygun kaplar" bölümünde yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz býrakmayýnýz. Sýcak tutma ambalajlarý genelde ince aluminyum folyodan yapýlmýþtýr. Bu folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtýlabilirler. Mikrodalga fýrýnda yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde (kýzarmýþ piliç ambalajý gibi) ýsýtmayýnýz. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Mikrodalga ve mikrodalgalý programlarda fýrýn içinde piþecek malzeme yoksa veya yanlýþ doldurma sonucunda zarar görebilir. Bu nedenle kaplarýn ýsýtýlmasý veya baharatlý otlarýn kurutulmasý için mikrodalgalý program kullanmayýnýz. Bunun yerine Turbo + programýný kullanýnýz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Fýrýný konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. Fýrýnýn kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilir ve yaralanabilirsiniz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla 8 kilodur. Açýk kapaðýn üzerine bir eþya koymayýnýz veya oturmayýnýz. Kapakla fýrýn arasýna bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz, cihaz zarar görebilir. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Temizlik ve Bakým Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Fýrýnýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Kapak camý çiziklere karþý hassastýr, zarar görebilir. Kapak camýný temizlemek için aþýndýrma özelliði olan deterjanlar, sert yüzeyli süngerler veya fýrçalar ve keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz. Korozyonu önlemek için fýrýnýn çelik yüzeylerine dökülen tuzlu yemek sularýný veya sývýlarý hemen bir bezle siliniz. Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 20

21 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek nitelikteki maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 21

22 Tablo Kumanda Üniteleri Gril Rezistansý Cam kase ve ýzgara için üç sýra raf Tip etiketli ön çerçeve Kapak 22

23 Kumanda Üniteleri Açma/Kapama-Tuþu Program Seçme Düðmesi Ekran Seçme Düðmesi Sensörlü OK Tuþlarý, Sensörlü Tuþlar,,,, 23

24 Kumanda Üniteleri Açma/Kapama-Tuþu Açma-/Kapama tuþu yüzeyden daha derin bir noktadadýr ve parmak temasý ile çalýþýr. Bu tuþ ile fýrýný açar ve kapatýrsýnýz. Program Seçme Düðmesi Program seçme düðmesi ile program seçebilir. Düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz ve pozisyonunda durduðunda üstüne basýlarak panele gömülebilir. Program Türleri Gril Çözme Mikrodalga Turbo + Mikrodalga + Otomatik Kýzartma Hýzlý Isýtma Turbo + Turbo gril Otomatik Kýzartma Üst kýzartarak piþirme Ekran Ekranda güncel saat veya ayarlarýnýz gösterilir (modele göre). 0:0:0:0 g C F W lb/oz h min Start 0:0:0:0 g C F W lb/oz h min 24

25 Kumanda Üniteleri Ekrandaki Semboller Program seçme düðmesinin pozisyonuna göre ve/veya bir tuþa basýldýðýnda aþaðýdaki semboller görülür: Sembol/Fonksiyon Kýsa süre herhangi bir Isý Derecesi Kontrolü Isý Derecesi Mikrodalga Piþirme Süresi Piþme Süresi Sonu Start/ Start Mikrodalga * Ayarlar P Güncel Saat Çalýþtýrma Kilidi Program * Modele göre Bir fonksiyonu sadece program seçme düðmesinin uygun pozisyonunda ayarlayabilir veya deðiþtirebilirsiniz. Seçme Düðmesi Seçme düðmesi ile ýsý derecelerini, mikrodalga gücünü ve süreleri ayarlayabilirsiniz. Saða çevirerek deðerleri yükseltebilir ve sola döndürerek azaltabilirsiniz. Bunun dýþýnda onu erkanda sürerek fonksiyonlarý iþaretleyebilirsiniz. Düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz ve her pozisyonda üstüne basarak panele gömebilirsiniz. 25

26 Kumanda Üniteleri Sensörlü Tuþlar Sensörlü OK,,,,,, tuþlarý parmak temasý ile çalýþýr. Her parmak temasý bir tuþ sesi ile onaylanýr. Bu tuþ sesini kapatabilirsiniz, bunun için P3ayarýnda Sistatüsünü seçiniz ( "Ayarlar" böl. bkz.). Sensör. Tuþ OK Fonksiyon Fonksiyonlarýn seçimi ve ayarlarýn hafýzaya alýnmasý içindir. Öneriler Fonksiyonlar üçgen ile iþaretlenmiþse OK-tuþuna dokunarak seçebilirsiniz. Üçgen yanýp söndüðü sürece seçilen fonksiyonu deðiþtirebilirsiniz. OK-tuþuna dokunarak deðiþiklikleri hafýzaya alabilirsiniz. Adým adým geri dönüþ için Hýzlý-MD Mikrodalga 1000 W maksimum güç ve 1 dakikalýk süre ile baþlar ("Ayarlar P9" böl. bkz.). Bu sensörlü tuþa birkaç defa dokunarak piþirme süresini dilim dilim yükseltebilirsiniz. Program seçme düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Popcorn Mikrodalga 850 W gücünde ve 3 dakikalýk piþirme süresi ile baþlar ("Ayarlar Pi0" böl. bkz.). Program seçme düðmesini pozisyonuna çeviriniz. 26

27 Kumanda Üniteleri Sensör. Tuþ Fonksiyon Fonksiyonlarý seçmek için Fýrýn Aydýnlatmayý Açma- ve Kapama Öneriler Güncel saat göstergesi açýk ise ve program seçme düðmesi pozisyonunda duruyorsa iþaretine dokunarak, güncel saat ve çalýþtýrma kilidi ayarlarýnýn sembolleri görülür. Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Bir piþirme iþlemi sýrasýnda bu tuþa dokunarak ýsý derecesini, piþirme süresini, piþirme süresi bitiþ saatini ve mikrodalga veya mikrodalga kombineli programlarý ayarlayabilirsiniz. Güncel saat göstergesi açýk ise tuþuna dokunarak örneðin fýrýnýn içini temizlemek için fýrýn aydýnlatmasýný açabilir ve kapatabilirsiniz. Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. Seçilen ayara göre bir piþirme iþleminde 15 saniye sonra fýrýn aydýnlatmasý kapanýr veya sürekli açýk kalýr. Kýsa Süre Ayarý Güncel saat göstergesi açýk ise her zaman kýsa süre ayarý yapabilirsiniz ( örneðin yumurta piþirmek için). Ekran karanlýk ise, sensörlü tuþu çalýþtýrmadan önce fýrýný açmanýz gerekir. 27

28 Donaným Model Bu kullanma kýlavuzunda tanýtýlan modelleri arka sayfada bulacaksýnýz. Tip Etiketi Tip etiketi kapak açýkken ön çerçevede görülür. Etikette fýrýnýn model tanýmlamasýný, seri numarasýný ve baðlantý bilgilerini (voltaj/ frekans/maks. baðlantý deðeri) bulabilirsiniz. Bu bilgileri hazýr bulundurunuz, sorularýnýz veya bir problem olduðunda Miele elemanlarý bu bilgiler doðrultusunda size yardýmcý olacaktýr. Cihazla Verilen ve Satýn Alýnabilen Aksesuar Temelde fýrýnýnýzda ýzgara ve cam kase bulunur. Bütün aksesuarlar ve temizlik ve bakým maddeleri Miele fýrýnlarý için tasarlanmýþtýr. Adý geçen aksesuar ve temizlik- ve bakým maddelerini Miele merkez servisinden ve Miele bayilerinden satýn alabilirsiniz. Bir sipariþ verirken cihazýn modelini ve aksesuarýn numarasýný veriniz. Cihaz Tesliminde Bu teslimde þunlar verilir: Fýrýn- ve mikrodalga fonksiyonlarýný kumanda edebilmek için kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý, Fýrýnýn mutfak dolabýna sabitlenmesi için vidalar, çeþitli aksesuar. 28

29 Donaným Cam Kase Korumalý Izgara Cam kase malzemesi nedeniyle bütün programlar için uygundur. Mikrodalgalý programlarda daima cam kase kullanýnýz. Cam kaseye 8 kg.'dan daha fazla bir malzeme doldurmayýnýz. Cam kase zarar görebilir. Sýcak kaseyi granit veya fayans gibi soðuk tezgahlara oturtmayýnýz, altýna uygun bir altlýk koyunuz. Izgara mikrodalgasýz ve mikrodalga ile kombine edilen programlar için uygundur, fakat buna karþýn mikrodalga programý için uygun deðildir. Yanýk tehlikesi! Izgara mikrodalga kombineli programlarda çok ýsýnýr. Fýrýna yemek verip çýkartýrken veya fýrýn içinde çalýþýrken mutfak eldiveni giyiniz. Fýrýn oluþan kývýlcýmlardan zarar görebilir. Izgarayý doðrudan fýrýn tabanýna koymayýnýz ve ýzgarayý mikrodalga programlarda kullanmayýnýz. Izgaranýn üzerine 8 kilodan daha aðýr bir malzeme koymayýnýz. 29

30 Donaným Izgaranýn üzerinde geriye kaymamasý için koruyucu girintiler bardýr, bu sayede rahatça yarýya kadar dýþarý çekilebilir. Izgarayý fýrýna sürerken bu koruyucu girintilerin arkada olmasýna dikkat ediniz. Kaynama Çubuðu Kaynama çubuðu suyun eþit derecede kaynamasýný saðlar. Bir sývýyý ýsýtmak için kaynama çubuðunu daima kabýn içine koyunuz. Izgara dýþarý çekilirken girintiler nedeniyle takýlýrsa, ýzgarayý önden hafifçe kaldýrýnýz. Belirli piþirme iþlemlerinde (örn.: ýzgarada kýzartma için) ýzgarayý cam kase ile birlikte kullanýnýz. 30

31 Donaným Yuvarlak Fýrýn Tepsisi HBF27-1 Mikrodalga programýnda ve mikrodalga kombineli programlarda yemek piþirmek için yuvarlak fýrýn kalýbýný kullanmayýnýz. Yuvarlak fýrýn tepsisi Pizza, mayalý veya kek hamurundan yapýlan ince kekler, tatlý tartlar, fýrýnlanacak tatlýlar, pide veya derin dondurulmuþ keklerin veya Pizzalarýn hazýrlanmasý için uygundur. Yuvarlak fýrýn kalýbýný ýzgara üzerine koyunuz. Emaye yüzey PerfectClean ile kaplanmýþtýr. Kýzartma Kabý HUB ve Kýzartma Kabý Kapaðý HBD Kýzartama kabýný ve kapaðýný mikrodalga programýnda ve mikrodalga kombineli programlarda yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Miele kýzartma kabý alttan 1. rafa yerleþtirilir. Kýzartma kabýnýn yüzeyi yapýþmayý önleyen bir malzeme ile kaplanmýþtýr. Kýzartma kaplarý 22 cm veya 35 cm derinliðinde satýþa sunulmaktadýr. Geniþlik ve yükseklik aynýdýr. Ayrýca uygun kapaklar da satýn alýnabilir. Satýn alýrken kýzartma kabýnýn modelini veriniz. Derinlik: 22 cm HUB61-22 HUB62-22* Derinlik: 35 cm HUB61-35** HBD60-22 HBD60-35 * Ýnduksiyonlu ocaklar için uygundur ** Kýzartma kabý HUB61-35 kapaklý olarak fýrýna sürülemez, fýrýn içi ölçüsü bunun için uygun deðildir. 31

32 Donaným Miele Mikro Elyaflý Bez Mikro elyaflý bez ile parmak izlerini ve hafif kirleri kolayca silebilirsiniz. Miele Fýrýn Temizleme Maddesi Fýrýn spreyi çok inatçý kirleri temizlemek için uygundur. Bu durumda fýrýnýn ýsýtýlmasý gereksizdir. 32

33 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril gibi çeþitli iþlemlerin yanýnda þu olanaklarý da sunar Güncel Saat Göstergesi Kýsa Süre piþirme iþlemlerinin otomatik açýlmasý ve kapatýlmasý, özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþma kilidi cihazýn yanlýþlýkla açýlmamasý için bir güvencedir ("Çalýþtýrma Kilidi " böl. bkz.) Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. Soðutma Faný Soðutma faný her piþirme iþleminde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýklarýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþarak soðumasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný çalýþmaya devam eder ve belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanýr. Otomatik Kapatma Bir mikrodalgasýz program bir piþirme süresi verilmeden baþlatýlabilir. Fýrýnýn süresiz çalýþmasýný önlemek ve yangýn tehlikesini ortadan kaldýrmak için fýrýn seçilen programa ve ýsý derecesine göre belirli bir süre sonra (yakl. 1 saat ile 12 saat arasý) otomatik olarak kapanýr Eðer mikrodalgalý bir piþirme iþleminin arkasýndan mikrodalgalý baþka bir program yürütülürse, mikrodalga üreticileri ancak yakl. 10 saniye sonra tekrar devreye girer. Ýkinci iþlemi bu nedenle ancak bu sürenin sonunda baþlatýnýz. 33

34 Donaným PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler PerfectClean kaplamalý yüzeyler yapýþmayý önleyici kaplama ile kaplandýðýndan temizleme iþlerini de kolaylaþtýrýr. Piþirilen yemekler kolayca alýnabilir. Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemlerinden sonra kalan artýklar rahatça temizlenebilir. Piþirdiðiniz yiyeceði PerfectClean kaplamalý yüzeyler üzerinde kesebilir ve küçük parçalara ayýrabilirsiniz. PerfectClean yüzeyin çizilmemesi için seramik-býçak kullanmayýnýz. PerfectClean-kaplamalý yüzeylerin bakýmý cam ile kýyaslanabilir. Yapýþmayý önleyici kaplamanýn etkisinin kaybolmamasý için "Temizlik ve Bakým" bölümünü okuyunuz. Fýrýn içi ve ýzgarasý PerfectClean kaplamalýdýr. 34

35 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Çalýþtýrmadan Önce Fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Program- seçme düðmesi gömülü ise üstüne basarak dýþarý çýkmasýný saðlayýnýz. Ancak program seçme düðmesi pozisyonunda durduðunda güncel saat deðiþtirilebilir. Güncel saati ayarlayýnýz. Güncel Saatin ilk Ayarý Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. Þebekeye baðlandýktan sonra ekranda i2:00 görülür ve altýndaki üçgen yanýp söner. i2:00 Seçme düðmesi ile güncel saati ayarlayýnýz. OK-tuþuna dokununuz. Güncel saat hafýzaya alýnýr. Güncel saati 12-saatlik formatta da gösterebilirsiniz, bunun için P2ayarýnda i2 pozisyonunu seçiniz ("Ayarlar" böl. bkz.). Bir elektrik kesintisinde güncel saat yakl. 200 saat hafýzada kalýr. Bu süreç içinde elektrik geri gelirse güncel saat yeniden gösterilir. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saati yeniden ayarlayýnýz. Güncel saat fabrika çýkýþýnda kapalýdýr ("Ayarlar Pi" böl. bkz.). Fýrýn kapandýðýnda ekran kararýr. Güncel saat geri planda devam eder. 35

36 Ýlk Çalýþtýrma Fýrýnýn Ýlk Defa Isýtýlmasý Fýrýnýn ilk defa ýsýtýlmasýnda hoþ olmayan kokular duyulabilir. Bunlar fýrýn boþ olarak en az bir saat ýsýtýldýðýnda yok olacaktýr. Fýrýný ýsýtma sürecinde mutfak çok iyi havalandýrýlmalýdýr. Bu kokularýn diðer odalara gitmesini önleyiniz. Fýrýn ve aksesuarýnýn üstündeki etiket veya koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Aksesuarý fýrýndan çýkartýnýz ve temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.) Isýtma iþleminden önce fýrýn içinde kalan ambalaj artýklarýný ve tozlarý ýslak bir bezle siliniz. Fýrýný açýnýz. Turbo + programýný seçiniz. Ekranda önerilen ýsý derecesi görülür ve üçgen iþareti sembolü altýnda yanýp söner: En az bir saat sonra: Program seçme düðmesini. pozisyonuna çeviriniz. Ýlk Isýtmadan Sonra Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini elle temizlemeden önce soðumaya býrakýnýz. Fýrýn aydýnlatmasýný açmak için tuþuna dokununuz. Daha sonra kapak iç tarafýný elde bulaþýk yýkama deterjaný, sýcak su ve temiz bir süngerli bezle veya temiz ve nemli bir mikro elyaflý bezle siliniz. Daha sonra yüzeyleri yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Fýrýn iç aydýnlatmasýný ve fýrýný kapatýnýz. Fýrýnýn içi tamamen kuruduktan sonra cihaz kapaðýný kapatýnýz. i60 C Seçme düðmesi ile mümkün olan en yüksek ýsý derecesini seçiniz (250 C). OK-tuþuna dokununuz. Fýrýn rezistansý açýlýr. Fýrýný en az bir saat ýsýtýnýz. 36

37 Ayarlar Güncel Saatin Deðiþtirilmesi Güncel saat ancak fýrýn açýlmýþsa ve program seçme düðmesi pozisyonunda duruyorsa deðiþtirilebilir. Bunun için tuþuna dokununuz. Üçgeni seçme düðmesi ile sembolü altýnda yanýncaya kadar sürünüz. OK-tuþuna dokununuz. Üçgen iþareti altýnda yanýp söner. Seçme düðmesi ile güncel saati ayarlayýnýz. OK-tuþuna dokununuz. Güncel saat hafýzaya alýnýr. Bir elektrik kesintisinde güncel saat yakl. 200 saat hafýzada kalýr. Bu süreç içinde elektrik geri gelirse güncel saat yeniden gösterilir. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saati yeniden ayarlayýnýz. 37

38 Ayarlar Fabrika Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi Ayarlar ancak fýrýn açýlmýþsa ve program seçme düðmesi pozisyonunda duruyorsa deðiþtirilebilir. Cihazýnýz için fabrikada ön ayarlar yapýlmýþtýr ("Ayarlar" böl. bak.) Bir ayarý deðiþtirmek için statüsünü deðiþtirmeniz gerekir. Þimdi dokununuz. Eðer gerekirse, üçgeni seçme düðmesi ile sembolü altýnda yanýncaya kadar sürünüz. P: : OK-tuþuna dokununuz. Pigörülür: P: :i S: 0 Ayar seçilir ve güncel statü görülür, örneðin S0gibi. Durumu (statüyü) deðiþtirmek için: Seçme düðmesi ile istediðiniz statüyü ayarlayýnýz. OK-tuþuna dokununuz. Seçilen statü hafýzaya alýnýr ve ayarý tekrar görülür. Diðer ayarlarý da deðiþtirmek isterseniz yukarýda anlatýldýðý gibi hareket ediniz. Bir ayarý deðiþtirmez ve baþka bir ayara geçmek isterseniz tuþuna dokununuz. Diðer ayarlarý deðiþtirmek istemezseniz, tuþuna dokununuz. Bir elektrik kesintisinden sonra ayarlar saklý kalýr. Baþka bir ayarý deðiþtirmek isterseniz, seçme düðmesi ile uygun rakamý seçiniz. OK-tuþuna dokununuz. 38

39 Ayarlar Ayarlar Tablosu Ayar PI Güncel Saat Göstergesi P2 Ses Seviyesi Sinyal Sesi P3 Tuþ sesi P4 Güncel Saat Zaman Formatý * Fabrika Ayarý Durum (Statü) S0* Güncel saat göstergesi kapalýdýr. Fýrýn kapalý ise ekran karanlýktýr. Güncel saat arka planda ilerler. Eðer S0statüsünü seçmiþ iseniz fýrýný çalýþtýrmadan önce açmanýz gerekir. Bu ayný zamanda kýsa süre ve aydýnlatma için de geçerlidir. Bunun dýþýnda belirli bir süre içinde (yaklaþýk 30 dakika) hiç bir ayar yapýlmamýþsa, fýrýn otomatik olarak kapanýr SI Güncel saat göstergesi açýktýr. Ekranda güncel saatin ilerlemesi görülür. S0 Sinyal sesi kapalýdýr. SIile Sxx** arasý S0 SI* 24^ * i2^ Sinyal sesi açýktýr.* Ses seviyesini deðiþtirebilirsiniz. Bir durum seçildiðinde bu kombinasyona ait sinyal sesi duyulur. Tuþ sesi kapalýdýr. Tuþ sesi açýktýr. Güncel saat 24-saatlik formatta gösterilir. Güncel saat 12-saat formatýnda görülür. Saat 13.00'den sonra 12-saat formatýndan 24-saat formatýna çevirmek isterseniz, o zaman güncel saat hanesini buna göre ayarlamanýz gerekir. ** Modele göre 39

40 Ayarlar Ayar P5 Isý Derecesi Birimi P6 Ekran-Parlaklýðý P7 Aydýnlatma P8 Sýcak Tutma * Fabrika Ayarý Durum (Statü) C * C * Isý derecesi Celsius biriminde gösterilir. F Isý derecesi Fahrenheit biriminde olarak gösterilir. Siile Ekran için farklý parlaklýk seviyeleri seçebilirsiniz. S7arasý, Si minimum Parlaklýk S4* S7 maksimum Parlaklýk S0* Fýrýn aydýnlatmasý 15 saniye için açýktýr ve daha sonra otomatik olarak kapanacaktýr. SI Fýrýn aydýnlatma sürekli açýktýr. S0* Sýcak Tutma devrede deðildir. SI Sýcak tutma devrededir. Mikrodalga programý için 450 W gücünde ve en az 5 dakika bir piþirme süresi seçildiðinde sýcak tutma fonksiyonu devreye girer. Eðer piþirme iþleminden sonra yemek fýrýndan çýkarýlmazsa sýcak tutma fonksiyonu yaklaþýk 2 dakika sonra açýlýr. Yemekler yaklaþýk 15 dakika 80 W gücünde sýcak tutulur. Fýrýn kapaðý açýldýðýnda bu fonksiyon kapanýr. 40

41 Ayarlar Ayar P9 Hýzlý-MD Pi0 Popcorn Pii Fuar Modu * Fabrika Ayarý Durum (Statü) Mikrodalga standart olarak 1000 W gücünde ve 1 dakikalýk piþirme süresi ile baþlar. Mikrodalga gücü 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W olarak deðiþtirilebilir. Ayný þekilde piþirme süresi de deðiþtirilebilir. Ayarlanabilecek maksimum piþirme süresi seçilen mikrodalga gücüne baðlýdýr W: maks. 10 dakika W: maks. 5 dakika Mikrodalga standart olarak 850 W gücünde ve 3 dakikalýk bir piþirme süresi ile baþlar. Bu ayar mikrodalga-popcorn programý için uygundur. Piþirme süresini deðiþtirebilir ve maks. 4 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Mikrodalga gücü deðiþtirilemez. S0* Þimdi S0pozisyonunu seçiniz ve sensörlü OK tuþuna yakl. 4 saniye dokununuz. Ekranda kýsa bir süre için görüldüðünde fuar modu devreden çýkarýldý demektir. SI* Þimdi Sipozisyonunu seçiniz ve OK sensörlü tuþuna yakl. 4 saniye dokununuz. Ekranda kýsa bir süre için MES_ görüldüðünde fuar modu devrede demektir. Fýrýn kullanýlabilir, fakat fýrýn rezistansý ve mikrodalga programý çalýþmaz. Özel kullanýmda bu ayara gerek yoktur. 41

42 Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi cihazýn yanlýþlýkla açýlmamasý için bir güvencedir. Fabrikada yapýlan ayarda çalýþtýrma kilidi devre dýþýdýr. Çalýþtýrma kilidi ayarýný deðiþtirmek için s statüsünü deðiþtiriniz. S0 = kapalý Si = açýk Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý Ancak çalýþtýrma kilidi statüsünü fýrýn açýkken ve program seçme düðmesi pozisyonunda durduðunda deðiþtirebilirsiniz. Bunun için tuþuna dokununuz. Üçgen iþaretini seçme düðmesi ile sembolü altýnda yanýncaya kadar sürünüz. P OK-tuþuna dokununuz. Ayarlanan S0statü görülür. S 0 Seçme düðmesi SIstatüsünü seçiniz. S i OK-tuþuna dokununuz. Bunun için tuþuna dokununuz. Güncel saat görülür, Fýrýný kapatýnýz. Fýrýný tekrar açtýðýnýzda sembolü size çalýþtýrma kilidinin devrede olduðunu hatýrlatýr. Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra da devrede kalýr. 42

43 Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma Kilidinin bir Piþirme Ýþlemi için Kapatýlmasý Fýrýný açýnýz. Ekranda ve sembolleri ve güncel saat görülür: i2:25 Ok tuþuna silininceye kadar dokununuz. Þimdi fýrýný kullanabilirsiniz. Çalýþtýrma Kilidinin Devreden Çýkarýlmasý Ancak çalýþtýrma kilidi statüsünü fýrýn açýkken ve program seçme düðmesi pozisyonunda durduðunda deðiþtirebilirsiniz. Fýrýný açýnýz. Ok tuþuna silininceye kadar dokununuz. Bunun için tuþuna dokununuz. Üçgen iþaretini seçme düðmesi ile sembolü altýnda yanýncaya kadar sürünüz. OK-tuþuna dokununuz. Ekranda ayarlanan statü Sigörülür. Seçme düðmesi ile S0.statüsünü seçiniz. OK-tuþuna dokununuz. Bunun için tuþuna dokununuz. Çalýþtýrma kilidi devreden çýkmýþtýr. Artýk sembolü görülmez. 43

44 Kýsa Süre Yumurta piþirmek gibi farklý iþlemlerin kontrol edilmesi için kýsa süre ayarlayabilirsiniz. Kýsa süreyi ayný zamanda bir piþirme iþlemi için otomatik açma-kapama ayarý yapmýþsanýz kullanabilirsiniz (örn.: bir yemeðe baharat koymayý veya su eklemeyi hatýrlamak gibi). Kýsa süre en fazla 99 dakika ile 55 saniye arasýnda ayarlanabilir. Kýsa Süre Ayarý Örnek: Yumurta haþlamak istediniz ve kýsa süre olarak 6 dakika ve 20 saniye ayarladýnýz. Güncel saat göstergesi için "P i S0" ayarýný seçtiðinizde kýsa süreyi ayarlamak için fýrýný açmanýz gerekir. Bunun için. tuþuna dokununuz. 00:00 görülür ve üçgen iþareti sembolü altýnda yanýp söner: 0o:00 min Seçme düðmesi ile istediðiniz kýsa süreyi seçiniz. 06:20 min OK-tuþuna dokununuz. 44

45 Kýsa Süre Kýsa süre hafýzaya alýnýr ve saniye dilimleri ile devam eder. 6:i9 min Kýsa süre sembolü ile belli edilir. Kýsa Sürenin Sonunda yanýp söner, süre yukarý doðru sayar, sinyal sesi açýksa üç defa sinyal sesi duyulur ("Ayarlar P2" böl. bkz.). Bunun için. tuþuna dokununuz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Bunun için. tuþuna dokununuz. Ayarlanan kýsa süre görülür. Seçme düðmesi ile kýsa süreyi deðiþtiriniz. OK-tuþuna dokununuz. Deðiþtirilen kýsa süre hafýzaya alýnýr ve saniye dilimleri ile devam eder. Kýsa Sürenin Silinmesi Bunun için. tuþuna dokununuz. Seçme düðmesi ile kýsa süreyi 00:00 pozisyonuna getiriniz. OK-tuþuna dokununuz. Kýsa süre silinir. 45

46 Program Türleri Yemeklerin hazýrlanmasý için çeþitli programlar mevcuttur. Mikrodalgasýz Programlar Gril Biftek gibi yassý gril malzemelerinin kýzartýlmasý ve benzerlerinin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. Çözme Dondurulmuþ besinler korunarak çözülür. Hýzlý Isýtma Fýrýnýn hýzla ýsýtýlmasýný saðlar. Bunun arkasýndan piþirme için kullanmak istediðiniz programý seçiniz. Turbo + Fýrýnda piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Ayný süre içinde birkaç rafta birden yiyecekleri piþirebilirsiniz. Fan ýsýyý hemen yemeðin üzerine daðýttýðý için Üst-/Alt Isýtma V programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile piþirebilirsiniz. Turbo Gril Büyük boyda malzemenin grili içindir (örn. rosto, piliç gibi)). Fan ýsýyý hemen yiyeceðin üzerine daðýttýðý için gril programýndaki ýsý derecesinden daha düþük bir derece ile kýzartabilirsiniz. Otomatik Kýzartma Yüksek ýsýda kýzartmak ve düþük ýsýda kýzartmaya devam etmek içindir. Kýzartmaya baþlarken fýrýn önce yüksek bir kýzartma derecesine (230 C) ayarlanýr. Bu dereceye ulaþtýktan sonra fýrýn kendiliðinden ayarlanan piþirme derecesine (kýzartmaya devam derecesi) iner. Üst Kýzartarak Piþirme Sufle ve graten gibi yemeklerin üstünün gevrek olmasý için uygundur. 46

47 Program Türleri Mikrodalga Yiyeceklerin hýzlý çözülmesi, ýsýtýlmasý ve piþirilmesi içindir. Mikrodalga Kombineli Programlar Kombineli programlarda rezistans ve magnetron deðiþimli olarak devreye girer. Rezistans sayesinde yemeðin üstü kýzarýr ve magnetronlar piþirme iþlemini hýzlandýrýr. Bu programlarda mikrodalga gücünü maks. 300 W olarak ayarlayabilirsiniz. Mikrodalga + Turbo + Yiyeceklerin hýzla ýsýtýlmasý ve piþirilmesi aynýz amanda üstünün kýzartýlmasý içindir. Bu programda büyük ölçüde süre ve enerji tasarrufu saðlanýr. Fýrýnda piþirme iþlemi için mikrodalga gücünü 150 W ayarýndan daha büyük seçmeyiniz. Mikrodalga + Otomatik Kýzartma Yüksek ýsýda kýzartmak ve düþük ýsýda kýzartmaya devam etmek içindir. Kýzartmaya baþlarken fýrýn önce yüksek bir kýzartma derecesine (230 C) ayarlanýr. Bu dereceye ulaþtýktan sonra fýrýn kendiliðinden ayarlanan piþirme derecesine (kýzartmaya devam derecesi) iner. 47

48 Mikrodalga Çalýþma Þekli Mikrodalga cihazýnýn içinde bir magnetron bulunur. Magnetron, þebeke akýmýný elektronik dalgalara - yani mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu dalgalar cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her yönden yiyeceðin içine ulaþýr. Bu arada devrede olan döner tabla sayesinde mikrodalga daðýlýmý en iyi þekilde saðlanýr. Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý için kullanýlan kaplarýn geçirgen olmalarý gerekir. Mikrodalgalar porselen, cam, karton, plastik gibi maddelerden geçebilir, ancak metalden geçemezler. Bu nedenle metal veya üzerinde metal süsleri bulunan kaplarý kullanmayýn. Metal mikrodalgalarý geri yansýttýðý için kývýlcýmlar oluþabilir. Mikrodalgalar emilemezler. Mikrodalgalar uygun kaplardan geçerek yiyeceðin içine ulaþýrlar. Besinler birçok molekülden meydana geldiði için bu moleküller - özellikle su molekülleri - saniyede yaklaþýk 2,5 milyar kez güçlü titreþim yaratýrlar. Bunun sonucunda bir ýsý oluþur. Bu ýsý önce besinlerin kenarlarýna temas eder ve daha sonra içlere doðru ilerler. Besinler ne kadar çok su içerirse, o kadar hýzlý ýsýnýr veya piþer. Isý doðrudan besinlerin içinde oluþur. Bu sayede þu avantajlar saðlanýr: Besinler genellikle ya çok az yað ve su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak mikrodalgada piþirilebilir. Yiyecekler normal bir fýrýndan çok daha hýzlý çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr. Vitamin ve mineraller büyük ölçüde korunurlar. Doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez. Ýþlem bittiðinde veya cihaz kapaðý açýldýðýnda mikrodalga-üretimi durur. Bir piþirme iþlemi sýrasýnda cihazýn kapalý olan kapaðý mikrodalgalarýn dýþarý sýzmasýný önleyerek yeterli korumayý saðlar. Güç Þu mikrodalga güçleri ayarlanabilir: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W 48

49 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Mikrodalga ve mikrodalga kombineli programlarda: Yangýn tehlikesi! Mikrodalga için uygun olmayan kaplara ve fýrýna zarar verebilir. Mikrodalgalar metal tarafýndan yansýtýlýr. Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi ýsýtma ve piþirme süresini etkiler. Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit daðýlým, köþeli kaplara oranla daha iyidir. Mikrodalga için uygun kaplar Mikrodalgalar cam, porselen, plastik, karton gibi malzemelerden geçer. Cam Isýya dayanýklý cam ve cam seramik malzemeler mikrodalga için çok uygundur Ýstisna: Kristal cam çoðu zaman kurþun içerir. Kristal cam kullanmayýnýz. Porselen Porselen kaplar mikrodalga cihazý için uygundur. Mikrodalgalar besinler tarafýndan alýnýr. Ýstisna: Metal süslemeli (altýn yaldýz süslemeli) porselen kaplar veya kulplarýnýn içi boþ kaplar kullanmayýnýz 49

50 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Toprak Kap Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda bulunmamalýdýr. Yanýk tehlikesi! Kavanozlarý fýrýndan çýkartýrken mutfak eldiveni giyiniz. Plastik Mikrodalga için uygun olan plastik kaplarý ve tek kullanýmlýk plastik kaplarý mikrodalga programýnda kullanabilirsiniz. Çevre temizliðini korumak açýsýndan tek kullanýmlýk kaplarý satýn almayýnýz. Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz býrakmayýnýz. Plastik kaplar sadece mikrodalgasolo programda kullanýlabilir. Bu kaplar ýsýya dayanýklý olmalý ve en az 110 ýsý derecesinde kullanýlabilmelidir. Aksi halde biçimleri bozulur ve plastik madde yiyeceklere karýþabilir. Plastik kaplarý sadece mikrodalga programýnda kullanýnýz ve kombineli programlarda kullanmayýnýz. Mikrodalga-Plastik Kaplar Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar için üretilmiþ özel plastik kaplar satýlmaktadýr. Styropor-Plastik Kaplar Stropor gibi köpüklü kaplarý besinleri kýsa sürede ýsýtmak için kullanabilirsiniz. Plastik-Piþirme Torbalarý Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat daha önce torbayý delmeniz gerekir. Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece basýnç artýþý nedeniyle torbanýn patlamasý önlenir. Bunun dýþýnda üzerinde delik delinmesine gerek olmayan özel buharda piþirme torbalarý vardýr. Lütfen bunlarýn ambalaj kurallarýna dikkat ediniz. Kýzartma Torbalarý Kýzartma torbalarýný kullanýrken üreticisinin uyarýlarýný dikkate alýnýz. Yangýn tehlikesi! Metal klips ve içinde metal tel bulunan sentetik kaðýt ve klipsler kullanmayýnýz. Melamin-Plastik Kaplar Enerji alarak ýsýndýðý için melamin kaplar uygun deðildir. Bu nedenle aldýðýnýz plastik kaplarýn malzeme cinsini öðreniniz. 50

51 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Mikrodalga için uygun olmayan kaplar Kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olan kaplar mikrodalga cihaz için uygun deðildir. Bu boþluklara nem sýzabilir ve çok güçlü bir basýnç oluþabilir, bu nedenle patlamaya benzer hasar meydana gelebilir (Ýstisna: Boþluklarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir). Yemek piþirmek için bu tip kaplar kullanmayýnýz. Metal Mikrodalgalar metal tarafýndan yansýtýlýr. Mikrodalga kombineli programlarda metal kaplar, aluminyum folyolar,, metal süslü kaplar ve çatal-kaþýklar kullanmayýnýz. Aluminyum kapaklar kývýlcým oluþmasýna yol açabilir. Üstü tam kapanmamýþ plastik kaplar kullanmayýnýz. Ýstisnalar: Izgara mikrodalgasýz ve mikrodalga ile kombine edilen programlar için uygundur, fakat buna karþýn mikrodalga _ programý için uygun deðildir. Izgarayý fýrýn tabanýna koymayýnýz, bir rafa sürünüz. Metal-fýrýn kalýplarý fýrýnda mikrodalga kombineli programlar için uygundur. Aluminyum kaplarýn içindeki hazýr yemekler fýrýnda mikrodalga progrmaýnda çözülebilir ve ýsýtýlabilir, b unun için önce kapaklarý çýkarýlmalýdýr. Aluminyum kaplar kullanýldýðýnda bir takým hýþýrtý sesleri duyulabilir. Bu nedenle bu tip kaplarý ýzgaranýn üzerine oturtmayýnýz, cam kasenin üstüne koyunuz. Kaplar fýrýn duvarýna 2 cm aralýklý durmalýdýr ve temas etmemelidir. Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr. Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr. 51

52 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Aluminyum parçalarý. Boylarý eþit olmayan et parçalarý, örneðin (tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son dakikalarýnda ince dilimleri küçük aluminyum folyo parçalarý ile örterek bir eþitlik elde edebilirsiniz. Folyo fýrýn iç duvarýndan en az 2 cm aralýklý durmalýdýr. Folyo iç sacýna temas etmemelidir. Metal þiþler, - klipsler Bu metal parçalarý ancak büyük et parçalarýnda kullanabilirsiniz. Kaplardaki Sýr ve Boyalar Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler içerdiðinden cihaz için uygun deðildir. Tahta Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi sýrasýnda buharlaþýr. Bu durumda tahta kuruduðu için çatlaklar oluþmaya baþlar. Bu nedenle tahta kaplar uygun deðildir. Kap Testi Cam, toprak ve seramik kaplarýn mikrodalgaya uygunluðu konusunda þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði gibi bir test yapabilirsiniz: Cam kaseyi alttan 1. rafa oturtunuz ve boþ kabý ortasýna koyunuz. Kapaðý kapatýnýz. Mikrodalga. programýný seçiniz. En yüksek güç kademesini (1000 W) ve piþirme süresini 30 saniye olarak ayarlayýnýz. Ýþlemi baþlatýnýz. Test sýrasýnda hýþýrtý ile birlikte kývýlcým meydana gelirse, cihazý hemen kapatýnýz veya kapaðýný açýnýz (Açma-/ Kapama-tuþuna dokununuz)! Bu tip reaksiyon gösteren bit kap mikrodalga için uygun deðildir. Þüpheye düþtüðünüz takdirde kaplarýn üreticisine danýþýnýz. Bu test ile kaplarýn tutacaklarýndaki havanýn alýnmýþ olup olmadýðýný anlamanýz mümkün deðildir. 52

53 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Tabla Kapaðý Tabla kapaðý þu avantajlarý saðlar. uzun süreli ýsýtmalarda fazla su buharý çýkýþýný önler. yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. yemeðin kurumasýný önler. fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný saðlar. Cam kaseyi alttan 1. rafa sürünüz. Kabý cam kasenin ortasýna yerleþtiriniz. Piþecek malzemeyi doðrudan fýrýn tabanýna yerleþtirirseniz mikrodalgalar alttan piþecek malzemeye ulaþamayacaðý için ýsýtma yetersiz ve düzensiz kalabilir. Mikrodalga programlarda yemeklerin üstünü mikrodalga için uygun cam veya plastik kapaklarla örtünüz. Mikrodalga için uygun ürünleri piyasada bulabilirsiniz. Bu kapaðýn yerine mikrodalga cihaz için uygun saydam folyo da kullanabilirsiniz (evlerde kullanýlan þeffaf folyolar deforme olabilir ve ýsý nedeniyle yemeðe karýþabilir). 53

54 Mikrodalga için piþirme kaplarý seçimi Kapaðýn malzemesi 110 C ýsýya kadar dayanabilir. Daha yüksek ýsýlarda (örn.: gril ve Turbo + gibi programlarda) plastik deforme olur ve yemeðe karýþabilir. Tabla kapaðýný sadece mikrodalga programýnda kullanýnýz. Kapak kabýn üstünü çok sýký kapatmamalýdýr. Küçük çapta kaplarda buhar kapaðýn yan deliklerinden dýþarý çýkamaz. Kapak çok fazla ýsýnýr ve eriyebilir. Aþaðýdaki iþlemlerde kapak kullanmayýnýz : Paneli yemeklerin ýsýtýlmasýnda, tost gibi gevrek olmasý gereken yiyeceklerde, mikrodalga kombineli programlarda. Kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Yiyecekleri veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýnýz. Kaplarýn kapaðýný açýnýz ve biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden çýkartýnýz. 54

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 229

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 227

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı