Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Fýrýn Ýçi, Aksesuar Kumanda Alaný...5 Cihazla Verilen Aksesuar...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Fonksiyon Açýklamalarý...22 Mikrodalga nasýl çalýþýr? Güç Kademeleri...23 Mikrodalga ne yapabilir? Mikrodalgada hangi programlar bulunur? Mikrodalga-Solo Çalýþma...23 Otomatik Programlar Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler...24 Malzeme ve Þekil...24 Kap-Testi...27 Tabla Kapaðý...28 Ýlk Kullanýmdan Önce...29 Güncel Saat Göstergesi...30 Güncel Saat Ayarý...30 Güncel Saatin Düzeltilmesi...30 Güncel Saatin Kapatýlmasý Gece Kapatma Fonksiyonu...31 Kullaným...32 Kapaðýn Açýlmasý...32 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Döner Tabla...32 Kapaðýn Kapatýlmasý...32 Ýþlemi Baþlatma...32 "Kapak"-Uyarýsý...33 Ýþlemi Durdurma / Devam Ettirme Verilerin Deðiþtirilmesi...34 Ýþlemin Silinmesi Ýþlem bittikten sonra: Sýcak Tutma Otomatiði Quick-Start (programlanabilir) Çalýþtýrma Kilidi

3 Ýçindekiler Mutfak Saati...36 Kýsa Sürenin Düzeltilmesi...36 Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi Kullaným - Otomatik Programlar...37 Otomatik Çözme...37 Otomatik Piþirme...37 Tarifler - Otomatik Programlar...39 Özel Programýn Kaydý (Hafýza)...41 Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi...43 Isýtma Piþirme...46 Çözme / Çözme ve Isýtma veya Piþirme...47 Konserve Kullaným örnekleri...49 Test Enstitüsü için Veriler Temizlik ve Bakým...51 Fýrýn Ýçi, Kapak içi Cihazýn Önü...52 Cihazla Verilen Aksesuar...53 Ne Yapmalý, eðer...? Teknik Servis...56 Elektrik Baðlantýsý...57 Montaj...58 Adresler

4 Cihazýn Tanýtýmý Fýrýn Ýçi, Aksesuar a Cihaz Kapaðý b Kapak Kilidi c Kumanda Alaný d Döner Tabla e Tabla Kapaðý f Kaynama Çubuðu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Alaný g Ekran göstergeli elektronik saat h Mikrodalga-gücü için Seçme Düðmesi i Süre ve Aðýrlýk giriþi için Seçme Düðmesi j Otomatik Program Tuþu k Güncel Saat Tuþu m l Mutfak Saati Tuþu l m 1- ile 3-kademeli Program Akýþý için Kayýt Alaný n Stop Tuþu / Silme Tuþu o Start Tuþu / Artý Bir Dakika / Quick-Start (programlanabilir) c p Otomatik Kapak Açma a Cihazla Verilen Aksesuar Tabla Kapaðý Tabla kapaðý mikrodalga-solo çalýþma için uygundur. Bu kapak besinlerin kurumasýný veya fýrýn içinin kirlenmesini önler ve ýsýtma sürecini hýzlandýrýr. Kaynama Çubuðu Kaynama çubuðu sývýnýn ýsýnmasý sýrasýnda daima kabýn içinde býrakýlmalýdýr. Sývýnýn eþit derecede kaynamasýný saðlar. Bu ürünleri ve diðer aksesuarlarý Miele yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz. 5

6 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu mikrodalga cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu mikrodalga cihazý sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. ~ Mikrodalga cihazýnýzý sadece evsel ortamlarda besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmýna izin verilmez. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Mikrodalga fýrýnýn içinde alev alabilecek malzemeler kurutulduðunda, malzemenin içindeki nem buharlaþýr. Bu nedenle çok fazla kuruyan malzemeler tutuþabilir. Mikrodalga cihazý asla besinleri saklamak ve alev alabilen malzemelerin kurutulmasý için kullanmayýnýz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan fýrýný kullanabilirler. Fýrýný kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar ~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. ~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan mikrodalga fýrýný çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Mikrodalga fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. ~ Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Teknik Güvenlik ~ Hasarlý bir mikrodalga cihazý güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn. ~ Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. ~ Arýzalý bir mikrodalga cihazý çalýþýrken kullanýcýsý için tehlike oluþturabilecek mikrodalgalar dýþarý sýzabilir. Mikrodalga cihazýný þu durumlarda kullanmayýn: cihaz kapaðý eðrilmiþ ise. kapak menteþeleri gevþemiþ veya saðlam deðilse. cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya fýrýn içinde gözle görülebilen çatlaklar veya delikler varsa. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve mikrodalga fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir.cihazýn kasasýný asla açmayýnýz. ~ Cihazýn zarar görmemesi için mikrodalga cihazýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. ~ Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Mikrodalga cihazý bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örn.: elektrik çarpmasý gibi). Gerekirse evdeki tesisatý bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için mikrodalga fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlmalýdýr. ~ Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve Miele yetkili personeli tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. ~ Mikrodalga cihazý Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. ~ Tamir iþlemleri veya temizlik ve bakým sýrasýnda mikrodalga cihazý elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Cihaz ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden ayrýlabilir: Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Cihazýn elektriðini kesmek için baðlantý kablosundan deðil fiþinden tutarak prizden çekilmelidir. Evdeki sigorta kapalý olmalýdýr. Vidalý sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlmalýdýr. ~ Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Bir dolap kapaðý arkasýna monte edilen mikrodalga cihazý ancak mutfak dolabý açýkken kullanýnýz. Cihaz çalýþýrken dolap kapaðýný kapatmayýnýz. Aksi halde dolap kapaðý arkasýnda ýsý ve nem birikir. Bunun sonucunda fýrýn ve dolap zarar görebilir. Dolap kapaðýný ancak fýrýn tamamen soðuduktan sonra kapatýnýz. ~ Mikrodalga fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Doðru Kullaným ~ Besinlerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna dikkat edilmelidir. Bunun için gerekli süre yiyeceðin kendi ýsýsý, miktarý, cinsi ve özelliði, piþirme tarifinin deðiþtirilmesi gibi birçok faktöre baðlýdýr. Besinlerdeki olasý bakteriler ancak yeterli yüksek derecede (ü 70 C) ve yeterli uzun sürede (ü 10 dak.) yok edilebilir. Yiyeceklerin yeterli derecede ýsýtýldýðýndan emin olmak için daha uzun bir süre seçilmelidir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli derecede yüksek olmasý önemlidir. Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir ve ýsýtma, çözme, piþirme için verilen dengeleme sürelerine dikkat edilmelidir. Dengeleme süreleri ýsýnýn besinlerin içinde eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme sürecidir. ~ Mikrodalga fýrýndaki piþirme, ýsýtma, çözme süreleri çoðunlukla ocak veya fýrýnlara göre daha kýsadýr. Çok uzun süreli kullaným besinlerin kurumasýna ve hatta tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi. Bu tehlike ayný zamanda ekmek, sandviç ekmeði, çiçek, baharatlý otlarýn kurutulmasý için de geçerlidir. Bu malzemeler mikrodalga fýrýnda kurutulmamalýdýr! ~ Isýtýlmak üzere mikrodalga fýrýna sürülen çekirdekli, kiraz çekirdekli veya jöle ile doldurulmuþ poðaçalar veya benzerleri fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile alev alabilirler. Bu yiyecekleri cihazda ýsýtmayýn. Yangýn tehlikesi! ~ Mikrodalga cihazý kullandýðýnýz aletlerin temizliði ve dezenfeksiyonu için uygun deðildir. Bunun dýþýnda oluþan çok yüksek ýsý nedeniyle dýþarý alýrken eliniz yanabilir. Yangýn tehlikesi! 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Mikrodalga cihazý boþ durumda veya yanlýþ çalýþtýrýldýðýnda zarar görebilir. Bu nedenle cihazý kaplarý önceden ýsýtmak veya baharatlý otlarýn veya benzerlerini kurutulmasý için kullanmayýn. ~ Mikrodalga cihazý ancak içinde piþirilecek veya kýzartýlacak bir besin varsa ve döner tablasý yerleþtirilmiþse çalýþtýrýn. ~ Kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Yiyecekleri veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýn. Biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden çýkartýn. ~.Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. Besinler mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz ýsýda olup olmadýðýný kontrol edin! Kabýn ýsý derecesini dikkate almayýn! Özellikle bebek mamalarý ýsýtýlýrken ýsý derecesinin yüksek olmamasýna dikkat edin! Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýn ve çalkalayýn, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz önceden tadarak kontrol edin. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kaynama çubuðu sývýlarý eþit derecede kaynamasýna ve bununla doðru zamanda buhar baloncuklarýnýn oluþmasýna yardýmcý olur. Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken ve özellikle tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir sarsýntý ile bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Yanýk Tehlikesi! Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutun. Ýþlemi durdurmak için cihazý kapatýn ve fiþini prizden çekin. Cihaz kapaðý ancak duman çekildikten sonra açýlabilir. ~ Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde mikrodalga fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Cihaz fritöz olarak kullanmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz. Cihazý kapatýnýz ve alevleri cihaz kapaðýný kapalý tutarak söndürünüz. ~ Mikrodalga fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. ~ Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. Yangýn tehlikesi! 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Mikrodalga fýrýný konserve ve konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. ~ Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da zarar görebilir Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýnýz. ~ Korozyonu önlemek için fýrýnýn çelik yüzeylerine dökülen tuzlu yemek sularýný veya sývýlarý hemen bir bezle siliniz. ~ Fýrýn kullanýldýktan sonra içi çok sýcaktýr. Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn içini ve aksesuarýný soðuduktan sonra temizleyiniz. Uzun süre bekletilen kirlerin çýkarýlmasý çok zor olur veya hiç mümkün olmaz. Aþýrý kirler cihaza zarar verebilir veya zorlu durumlara sebep olabilirler. Yangýn tehlikesi! Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümünü dikkatle okuyunuz. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Yangýn tehlikesi! Mikrodalga fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar eriyebilir ve mikrodalga cihaza zarar verebilirler. Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk-býçak, metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, metal süslü kaplar, içinde tel olan plastik- ve kaðýt klipsler, aluminyum kapaklý plastik kadehler ("Mikrodalga cihazlar için uygun kaplar" bölümüne bakýn). Bu malzemeler kullanýldýðýnda kaplar zarar görür veya yangýn oluþabilir. ~ Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için uygun kaplar" bölümünde yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz býrakmayýnýz. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Sýcak tutma ambalajlarý genelde ince aluminyum folyodan yapýlmýþtýr. Bu folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtýlabilirler Mikrodalga fýrýnda yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde (kýzarmýþ piliç ambalajý gibi) ýsýtmayýnýz. ~ Kabuksuz yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýldýðýnda yüksek basýnç nedeniyle sarýlar fýþkýrabilir. Yumurtanýn sarýsýný daha önce birkaç yerinden delinmelidir. ~ Kabuklu yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlýrsa, fýrýndan çýkartýldýktan sonra patlayabilir. Kabuklu yumurtalarý sadece özel kaplarý içinde piþirin. Katý piþmiþ yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Domates, sosis, patates, patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekler ýsýtýldýðýndan patlayabilir. Bu besinleri oluþan buharýn dýþarý çýkabilmesi için önceden birkaç yerinden deliniz ve çiziniz. ~ Kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olan kaplar mikrodalga cihaz için uygun deðildir. Bu boþluklara nem sýzabilir ve çok güçlü bir basýnç oluþabilir, bu nedenle patlamaya benzer hasar meydana gelebilir (Ýstisna: Boþluklarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir). Yemek piþirmek için bu tip kaplar kullanmayýnýz. ~ Cývalý- veya sývýlý termometreler yüksek ýslar için uygun deðildir ve kolayca kýrýlýr. Besin termometresini kontrol etmek için cihazýn çalýþmasýný durdurunuz. Besin termometresini ölçmek için uygun bir özel termometre kullanýnýz. ~ Bir buharlý temizlik aletinin buharý mikrodalga cihazýnýn elektrik ileten parçalarýna sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Buharlý fýrýnýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. 20

21 Çelik yüzeyler için þunlara dikkat edilmelidir: ~ Çelik panel üzerine hatýrlatma notlarý, þeffaf yapýþkanlý bantlar veya diðer yapýþtýrma maddelerini yapýþtýrmayýnýz. Üstü kaplamalý çelik panel yapýþkanlý maddeler nedeniyle zarar görebilir ve kirlenmelere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. ~ Yüzey çiziklere karþý hassastýr. Hatta küçük mýknatýslý süsler bile paneli çizebilir. Aksesuar Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 21

22 Fonksiyon Açýklamalarý Mikrodalga nasýl çalýþýr? Mikrodalga cihazýnýn içinde bir magnetron bulunur. Magnetron, þebeke akýmýný elektronik dalgalara - yani mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu dalgalar cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her yönden yiyeceðin içine ulaþýr. Bu arada devrede olan döner tabla sayesinde mikrodalga daðýlýmý en iyi þekilde saðlanýr. Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý için kullanýlan kaplarýn geçirgen olmalarý gerekir. Mikrodalgalar porselen, cam, karton, plastik gibi maddelerden geçebilir, ancak metalden geçemezler. Bu nedenle metal veya üzerinde metal süsleri bulunan kaplarý kullanmayýn. Metal mikrodalgalarý geri yansýttýðý için kývýlcýmlar oluþabilir. Mikrodalgalar emilemezler. Mikrodalgalar uygun kaplardan geçerek yiyeceðin içine ulaþýrlar. Besinler birçok molekülden meydana geldiði için bu moleküller - özellikle su molekülleri - saniyede yaklaþýk 2,5 milyar kez güçlü titreþim yaratýrlar. Bunun sonucunda bir ýsý oluþur. Bu ýsý önce besinlerin kenarlarýna temas eder ve daha sonra içlere doðru ilerler. Besinler ne kadar çok su içerirse, o kadar hýzlý ýsýnýr veya piþer. Isý doðrudan besinlerin içinde oluþtuðuna göre, genellikle ya çok az yað ve su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak mikrodalgada piþirilebilir. normal bir fýrýndan çok daha hýzlý çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr. vitamin ve mineraller büyük ölçüde korunurlar. doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez. Ýþlem bittiðinde veya cihaz kapaðý açýldýðýnda mikrodalga-üretimi durur. Bir iþlem sýrasýnda cihazýn kapalý olan kapaðý mikrodalgalarýn dýþarý sýzmasýný önleyerek yeterli korumayý saðlar. 22

23 Güç Kademeleri Mikrodalga ne yapabilir? Mikrodalgalar sayesinde yiyecekler kýsa sürede çözülür, ýsýtýlýr ve piþirilir. Mikrodalga cihazýndan þu þekildefaydalanabilirsiniz: Besinler bir mikrodalga gücü ve süresi belirlenerek çözülebilir, ýsýtýlabilir veya piþirilebilir. Derin dondurulmuþ hazýr yemekler çözülebilir ve arkasýndan ýsýtýlabilir veya piþirilebilir. Bunun dýþýnda mikrodalga cihazý "küçük mutfak yardýmcýsý" olarak kullanýlabilir, örneðin mayalý hamur kabartýlýr, çikolata ve tereyaðý eritilebilir, jelatin çözülebilir, pasta sosu hazýrlanabilir ve az miktarda meyve, sebze ve et konserve edilebilir. Mikrodalgada hangi programlar bulunur? Mikrodalga-Solo Çalýþma Bu program türü çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemleri için uygundur. Otomatik Programlar Aþaðýdaki otomatik programlar kullanýlabilir: Beþ çözme programý (N: Ad 1 ile Ad 5 arasý), Dondurulmuþ besinler için üç piþirme programý (N : AC 1 ile AC 3 arasý), ve taze besinler için üç piþirme programý ( : AC 1 ile AC 3 arasý). Bu programlar besinlerin aðýrlýklarýna baðlýdýr, baþka bir deyiþle besin aðýrlýklarý cihaza girilmelidir. Besin aðýrlýklarý ya gram (gr.) veya yarým kilo (lb) olarak gösterilir ("Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi" böl.bak.). 23

24 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Mikrodalgalar metal tarafýndan yansýtýlýr. Malzeme ve Þekil Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi ýsýtma ve piþirme süresini etkiler. Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit daðýlým, köþeli kaplara oranla daha iyidir. Kulplarýnýn ve kapak tutacaðýnýn içi boþ olan kaplarda bu boþluklarýn içine nem sýzabilir, bu nedenle mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir. Aksi halde oluþan basýnç patlamaya benzer bir hasar meydana getirebilir. Yaralanma tehlikesi! Metal cam, porselen, plastik, karton gibi malzemelerden geçer. Metal kaplar, aluminyum folyo, çatalkaþýk ve býçaklar ve ayrýca üzerinde metal süslemeler bulunan tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi çerçeveli) tabaklar mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Metal mikrodalgalarý geri yansýttýðý için piþirme iþlemini etkiler. Aluminyum kapaklý plastik çanaklar kullanmayýnýz. besinler tarafýndan alýnýr.,yangýn tehlikesi! Mikrodalga fýrýn için uygun olmayan kaplar zedelenebilir ve mikrodalga fýrýna zarar verebilirler. 24

25 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Ýstisnalar: Aluminyum kaplardaki hazýr yemekleri cihazda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz. Önemli: Kabýn üzerindeki kapaðý alýnýz ve kabý fýrýnýn yan duvarlarýndan en az 2 cm aralýklý duracak þekilde yerleþtiriniz. Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr. Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr. Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve kývýlcýmlara sebep olabilir, bu nedenle ýzgara üzerine konulmamalýdýr. Alu-Folyo Parçalarý Boylarý eþit olmayan et parçalarý, örneðin (tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son dakikalarýnda ince dilimleri küçük aluminyum folyo parçalarý ile örterek bir eþitlik elde edebilirsiniz. Folyo fýrýn iç duvarýndan en az 2 cm aralýklý durmalýdýr. Folyo iç sacýna temas etmemelidir. Metal Þiþler, -Klipsler Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et parçalarýnda kullanabilirsiniz. Cam Isýya dayanýklý cam ve cam seramik malzemeler mikrodalga için çok uygundur Ýçinde çoðu zaman kurþun bulunabilen kristal camlar mikrodalga içinde patlayabilir. Bu nedenle uygun deðildir. Porselen Porselen kaplar mikrodalga cihazý için uygundur. Fakat bunlarýn metalik süsleri, altýn yaldýzlý kenarlarý ve içi boþ kulplarý bulunmamalýdýr. Toprak Kap Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda bulunmamalýdýr. Toprak kap çok sýcak olabilir. Kaplardaki Sýr ve Boyalar Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler içerdiðinden cihaz için uygun deðildir. Ahþap Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar için uygun deðildir. Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi sýrasýnda buharlaþýr. Bu durumda tahta kuruduðu için çatlaklar oluþmaya baþlar. 25

26 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Plastik Plastik kaplar sadece mikrodalgasolo programda kullanýlabilir. Bu kaplar ýsýya dayanýklý olmalý ve en az 110 ýsý derecesinde kullanýlabilmelidir. Aksi halde biçimleri bozulur ve plastik madde yiyeceklere karýþabilir. Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar için üretilmiþ özel plastik kaplar satýlmaktadýr. Enerji alarak ýsýndýðý için melamin kaplar uygun deðildir. Bu nedenle aldýðýnýz plastik kaplarýn malzeme cinsini öðreniniz. Stropor gibi köpüklü kaplarý besinleri kýsa sürede ýsýtmak için kullanabilirsiniz. Tek Kullanýmlýk-Kaplar Tek kullanýmlýk kaplar "Plastik Kaplar" baþlýklý bölümde belirtilen özelliklere sahip olmalýdýr. Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz býrakmayýnýz. Çevreye verilecek zararý düþünerek tek kullanýmlýk kaplar kullanýlmamalýdýr. Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat daha önce torbayý delmeniz gerekir. Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece basýnç artýþý nedeniyle torbanýn patlamasý önlenir. Bunun dýþýnda üzerinde delik delinmesine gerek olmayan özel buharda piþirme torbalarý vardýr. Lütfen bunlarýn ambalaj kurallarýna dikkat ediniz. Metal klips ve içinde metal tel bulunan sentetik kaðýt ve klipsler kullanmayýnýz. 26

27 Kap-Testi Cam, toprak ve seramik kaplarýn mikrodalgaya uygunluðu konusunda þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði gibi bir test yapabilirsiniz: ^ Boþ kabý cihazýn ortasýna koyunuz. ^ Kapaðý kapatýnýz. ^ Güç ayar düðmesini saat 900 Watt pozisyonuna çeviriniz. ^ Süre seçme düðmesi ile 30 saniye seçiniz. ^ Start tuþuna basýnýz. Test sýrasýnda hýþýrtý ile birlikte kývýlcým meydana gelirse, cihazý hemen kapatýnýz (Stop/C tuþuna iki defa basýnýz)! Bu tip reaksiyon gösteren bit kap mikrodalga için uygun deðildir. Þüpheye düþtüðünüz takdirde kaplarýn üreticisine danýþýnýz. Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Bu test ile kaplarýn tutacaklarýndaki havanýn alýnmýþ olup olmadýðýný anlamanýz mümkün deðildir. 27

28 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Tabla Kapaðý uzun süreli ýsýtmalarda fazla su buharý çýkýþýný önler. yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. yemeðin kurumasýný önler. fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný saðlar.,kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Ýçinde bebek mamasý olan yiyecekleri veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýnýz. Biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden çýkartýnýz. Tabla kapaðýný aþaðýdaki durumlarda kullanmayýnýz: una bulanan yiyeceklerde. tost gibi gevrek olarak hazýrlanacak yiyeceklerde.,kapak sadece mikrodalga fýrýn solo olarak kullanýldýðýnda kapatýlmalýdýr. Bu nedenle yiyecekleri cihazla birlikte verilen kapakla kapatýnýz. Bu kapaðýn yerine mikrodalga cihaz için uygun saydam folyo da kullanabilirsiniz. Evlerde kullanýlan þeffaf folyolar deforme olabilir ve ýsý nedeniyle yemeðe karýþabilir. Kapaðýn malzemesi 110 C ýsýya kadar dayanabilir. Bu nedenle kapak sadece mikrodalga fýrýn için ve burada da gurme-tepsisi kullanýlmadan sadece mikrodalga solo çalýþmasý için kullanýlabilir. Daha yüksek ýsýlarda bu kapak deforme olur ve yemeðe karýþabilir. Kapak kabýn üstünü çok sýký kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok küçük ise, su buharý yanlardaki deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak çok ýsýnýr ve eriyebilir. 28

29 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn getirilmesinden ve ambalajýndan çýkarýlmasýndan sonra 2 saat kadar oda sýcaklýðýnda bekletilmeli ve çalýþtýrýlmamalýdýr. Bu süre içinde cihaz ve çevresi arasýnda ýsý dengesi kurulur. Bu önlem cihazýn daha sonraki çalýþmalarý için çok önemlidir.,boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. ^ Cihaza ait ambalaj malzemelerini evden dýþarý çýkartýnýz. ^ Cihazda herhangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol ediniz. Arýzalý bir mikrodalga cihazý çalýþýrken kullanýcýsý için tehlike oluþturabilecek mikrodalgalar dýþarý sýzabilir. Mikrodalga cihazýný þu durumlarda kullanmayýnýz: cihaz kapaðý eðrilmiþ ise. kapak menteþeleri gevþemiþ veya saðlam deðilse. cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya fýrýn içinde gözle görülebilen çatlaklar veya delikler varsa. ^ Fýrýnýn içini ve aksesuarýný hafif deterjanlý sýcak su ve temiz bir süngerli bezle siliniz. Mikrodalga çýkýþýnýn kapaðýný ve fýrýn kapaðýnýn içindeki folyoyu kaldýrmayýnýz. ^ Ýliþikteki kýsa kullanma kýlavuzunu havalandýrma delikleri kapatýlamayacak gibi yapýþtýrýnýz. 29

30 Güncel Saat Göstergesi,Mikrodalga fýrýn ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Güncel Saat Ayarý ^ Cihazý elektriðe baðlayýnýz. Göstergede güncel saat ayarlanýncaya kadar 12:00 ve m sembolü yanýp söner. Bu arada cihaz elektriðe baðlandýðý için zaman 12:00'den itibaren ilerlemeye baþlar. ^ Güncel saati ayarlamak için süre seçme düðmesini çeviriniz. ^ Þimdi m tuþuna basýnýz. ^ Dakikalarý ayarlamak için süre seçme düðmesini çeviriniz. ^ Verileri onaylamak m, tuþuna veya basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Güncel Saatin Düzeltilmesi ^ Þimdi m tuþuna basýnýz. Göstergede m sembolü yanýp söner ve güncel saat birkaç saniye için yanar. ^ Bu arada saati süre seçme düðmesi ile düzeltiniz. ^ Verileri onaylamak m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Ekranda m sembolü yanýp söner ve güncel dakikalar bir kaç saniye yanar. ^ Bu arada dakikalarý seçme düðmesi ile düzeltiniz. ^ Verileri onaylamak m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Güncel Saatin Kapatýlmasý ^ Ekran kararýncaya kadar m tuþunu basýlý tutunuz. Eðer m tuþunu basýlý tutarsanýz güncel saat tekrar görülür. Ayarlanan saat kabul edilir. Saat ile dakika arasýndaki iki nokta üst üste yanýkp söner. 30

31 Güncel Saat Göstergesi Gece Kapatma Fonksiyonu Cihazý güncel saatin otomatik olarak her gece 23 ile 4 arasý kapanacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Gece kapatma fonksiyonunu açmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede ON görülür. Cihaz çalýþmaya hazýrdýr. Gece kapatma fonksiyonunu kapatmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede OFF görülür. 31

32 Kullaným Kapaðýn Açýlmasý ^ Kapaðý açmak için "a" tuþuna basýnýz. Mikrodalga cihazý çalýþýrken kapak açýlýrsa çalýþma durur. Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi En uygun pozisyon kabýn fýrýnýn ortasýna yerleþtirilmesidir. Döner Tabla Döner tabla sayesinde besinlerin çözülmesi, ýsýtýlmasý veya piþirilmesi daha eþit olarak gerçekleþir. Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Kapaða bastýrýnýz. Yürümekte olan bir program sýrasýnda kapak açýlmýþsa, iþlemi devam ettirmek için Start tuþuna basýnýz. Kapak doðru kapanmamýþsa cihaz çalýþmaz. Ýþlemi Baþlatma Mikrodalga gücünü ve süresini ilgili düðmeyi çevirerek seçebilirsiniz. Cihazý ancak döner tablasý yerleþtirildikten sonra çalýþtýrýnýz. Döner tabla fonksiyonu her iþlemde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Malzemeyi doðrudan döner tabla üzerinde çözmeyiniz, ýsýtmayýnýz ve piþirmeyiniz. Tabaðýnýzýn döner tabladan daha büyük olmamasýna dikkat ediniz. Yemeðinizi arada bir karýþtýrarak veya alt üst ederek ýsýnýn eþit olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. ^ Seçme düðmesinin istediðiniz mikrodalga gücüne çeviriniz. Göstergede h ve mikrodalga gücünün ýþýklarý yanar. Dakika giriþi için 00:00 yanýp söner. 7 Mikrodalga gücünden birini seçebilirsiniz. Güç ne kadar yüksek olursa, yiyeceklerin üzerine o kadar fazla mikrodalga ulaþýr. 32

33 Kullaným Isýtýrken veya piþirirken çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý mümkün olmayan veya bileþimleri çok farklý olan besinler daha düþük bir mikrodalga gücü ile ýsýtýlmalýdýr. Böylelikle ýsýnýn eþit olarak daðýlmasý saðlanmýþ olur. Buna baðlý olarak süreyi uzun tutup istediðiniz piþirme sonucunu elde edebilirsiniz. ^ Gerekli olan süreyi süre seçme düðmesi ile ayarlayýnýz. 10 saniye ile 90 dakika arasý bir süre seçebilirsiniz. Ýstisna: En yüksek mikrodalga güç kademesi seçildiðinde, süreyi en fazla 15 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun devamlý kullanýlmasý halinde güç kademesi 600 Watt seviyesine düþer ve ekranda gösterilir (aþýrý ýsýnmaya karþý koruma). Gerekli olan süre þunlara baðlýdýr: Yemeðin fýrýna girmeden önceki ýsýsýna. Buzdolabýndan çýkan yiyecekleri oda ýsýsýnda olanlara göre daha uzun süre ýsýtmak gerekir. Yemeklerin özelliklerine, miktarlarýna ve baþlangýç ýsýlarýna göre ýsýtma süreleri deðiþir. Yemeklerin cins ve özelliklerine. Taze sebzeler bekletilmiþ sebzelere göre daha çok su içerdiklerinde, piþirme süreleri daha kýsadýr. Yemeklerin hangi sýklýkta çevrilmelerine ve karýþtýrýlmalarýna. Sýk karýþtýrýlan ve çevrilen yemeklerde ýsý daðýlýmý daha eþit olur ve bu nedenle de daha kýsa sürede piþerler. Yemeklerin miktarýna. Þu kural geçerlidir: Miktar iki katý olduðunda iki misli zamana ihtiyaç vardýr. Miktar azaldýðýnda süre de buna uygun olarak kýsalýr. Kaplarýn þekline ve malzemesine. ^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz. Fýrýn iç aydýnlatmasý açýlýr. Ýþlemi ancak cihaz kapaðý kapanmýþsa baþlatabilirsiniz. "Kapak"-Uyarýsý Göstergedeki door-uyarýsý size fýrýnda yiyecek olmadan cihazýn çalýþmaya baþlamayacaðýný hatýrlatýr. Cihazýn içine yiyecek yerleþtirilmediðinde cihaz zarar görebilir. Kapak açýlmadan Start tuþuna basýlýrsa göstergede door (kapak) uyarýsý görülür. Kapak uzun bir süre (yakl. 20 dak.) açýlmadýðý için büyük bir olasýlýkla cihazda bir yiyecek yoktur. Kapak açýlýncaya kadar Start engellenir. 33

34 Kullaným Ýþlemi Durdurma / Devam Ettirme Her an iþlemi......durdurabilirsiniz: ^ Bunun için Stop/C tuþuna basýnýz veya cihaz kapaðýný açýnýz. Süre durdurulur....devam ettirebilirsiniz: ^ Kapaðý kapatýnýz ve Start tuþuna basýnýz. Ýþlem devam ettirilebilir. Verilerin Deðiþtirilmesi Ýþlem baþladýktan sonra......mikrodalga gücünün çok yüksek veya çok düþük seçilmiþ olduðunu düþünüyorsanýz: ^ Yeni bir mikrodalga gücü seçiniz.... verilen sürenin çok kýsa veya çok uzun olduðunu düþünüyorsanýz: ^ Ýþlemi durdurunuz (Stop/C tuþuna basýnýz), süre seçme düðmesi ile yeni süreyi ayarlayýnýz ve iþlemi devam ettiriniz (Start tuþuna basýnýz), veya alternatif olarak: ^ Cihaz çalýþýrken Start tuþuna basýnýz, tuþa her basmada piþirme süresi bir dakika daha uzar (Ýstisna: Maksimum mikrodalga gücünde uzatma süresi 30 saniyedir). Ýþlemin Silinmesi ^ Ýki defa Stop/C tuþuna basýnýz. Ýþlem bittikten sonra: Ýþlem bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn içi aydýnlatmasý kapanýr. Programýn sonunda ilk 20 dakikada her 5 dakikada bir uyarý sinyali duyulur. ^ Sinyal sesini önceden kapatmak isterseniz, Stop/C tuþuna basýnýz. Sýcak Tutma Otomatiði En az 450 Watt gücünde bir piþirme iþlemi bittikten sonra, cihazýn kapaðý kapalý kalýr ve herhangi bir tuþa dokunulmazsa, sýcak tutma fonksiyonu otomatik olarak devreye girer. Bunun arkasýndan yaklaþýk 2 dakika sonra sýcak tutma fonksiyonu 80 Watt gücünde en fazla 15 dakika için açýlýr. Göstergede h, 80WveH:H ýþýklarý yanar. Sýcak tutma fonksiyonu sýrasýnda kapaðý açtýðýnýzda veya tuþu veya seçme düðmesini çevirdiðinizde iþlem durur. Sýcak tutma fonksiyonu ayrý olarak ayarlanamaz. 34

35 Kullaným Quick-Start (programlanabilir) Cihazý en yüksek gücünde çalýþtýrmak için Start /c tuþuna basmak yeterli olacaktýr. Hafýzaya alýnmýþ üç süreden birini seçebilirsiniz: ^ 30 san.: 1 x Start /c tuþuna basýnýz. ^ 1 dak.: 2 x Start /c tuþuna basýnýz. ^ 2 dak.: 3 x Start /c tuþuna basýnýz. Arka arkaya dört defa Start /c tuþuna dokunduðunuzda tekrar ilk hafýzaya alýnan süre devreye girer. Cihaz çalýþýrken Start tuþuna basýnýz, tuþa her basmada piþirme süresi 30 saniye daha uzar. Sürelerin Programlanmasý Hafýzaya alýnmýþ süreleri deðiþtirebilirsiniz. ^ Start /c tuþu ile ilgili hafýza alanýný seçiniz (1 x, 2 x veya 3 x dokununuz) ve Start /c tuþunu basýlý tutunuz. ^ Ayný zamanda süre seçme düðmesi ile süreyi deðiþtiriniz (maks. 15 dakika). Start /c tuþunu býraktýðýnýzda deðiþtirilen program yürümeye baþlar. Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý önlenir. Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý ^ Stop/C tuþunu bir sinyal sesi duyuncaya ve ekranda bir anahtar sembolü görünceye kadar basýlý tutunuz. Kýsa süre sonra anahtar sembolü söner. Herhangi bir tuþ, seçme düðmesi veya seçme þalteri kullanýldýðýnda ekranda tekrar anahtar sembolü görülür. Çalýþtýrma kilidi elektrik kesintisinden sonra yeniden devreye alýnmalýdýr. Çalýþtýrma Kilidinin Kaldýrýlmasý ^ Çalýþtýrma kilidini kaldýrmak isterseniz, Stop/C tuþunu bir sinyal sesi duyuluncaya kadar birkaç saniye basýlý tutunuz. Programlanan süreler elektrik kesintisinde hafýzada kalmaz ve yeniden verilmesi gerekir. 35

36 Kullaným Mutfak Saati Cihaz dýþýndaki bir iþlemi izleyebilmek için (örneðin: yumurta piþirmek gibi) kýsa süre ayarý yapabilirsiniz. Ayarlanan süre saniyelik dilimlerle geriye doðru saymaya baþlar. ^ Piþirme iþlemi sýrasýnda l tuþuna basýnýz. Göstergede 00:00 yanýp söner, l sembolü yanar. ^ Süre seçme düðmesi ile istediðiniz kýsa süreyi seçiniz. ^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz. Ayarlanan kýsa süre Start tuþuna dokunmadan da birkaç saniye sonra iþlemeye baþlar. ^ Kýsa süre sona erdikten sonra bir sinyal sesi duyulur, güncel saat görülür ve l sembolü yanýp söner. ^ Bir kere Stop/C tuþuna basýnýz ve l sembolü kaybolur. Kýsa Sürenin Düzeltilmesi ^ Bunun için Stop/C tuþuna basýnýz. Devam etmekte olan kýsa süre durur. ^ Yeni kýsa süreyi yukarýda anlatýldýðý gibi ayarlayýnýz. Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi Yürümekte olan bir piþirme programýna ilaveten arka planda iþleyen kýsa süre ayarý da yapýlabilir. ^ Piþirme iþlemi sýrasýnda l tuþuna basýnýz. Göstergede 00:00 yanýp söner, l sembolü yanar. ^ Süre seçme düðmesi ile istediðiniz kýsa süreyi seçiniz. ^ Birkaç saniye bekleyiniz ve ayarlanan kýsa süre ilerlemeye baþlar. Birkaç saniye sonra gösterge tekrar yürümekte olan piþirme iþlemine döner. Arka planda ilerlemeye devam eden kýsa süre l sembolünün ýþýðý ile belli edilir. Bu durumda kýsa süreyi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz, çünkü bunun sonucunda yürümekte olan piþirme iþleminin süresi bir dakika uzayabilir. Kýsa Süre Kontrolü ^ Bunun için l tuþuna basýnýz. Kýsa sürenin o andaki deðeri gösterilir. 36

37 Kullaným - Otomatik Programlar Bütün otomatik programlar aðýrlýklara baðlýdýr. Besin aðýrlýðý gram (gr.) veya yarým kilo (lb) olarak gösterilir ("Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi" böl.bak.). Programý seçtikten sonra yiyeceðin aðýrlýðýný girin. Cihaz otomatik olarak aðýrlýk için uygun görülen süreyi kabul eder. Isýnýn yemeðin içinde eþit daðýlmasý açýsýndan oda sýcaklýðýnda (dengeleme süresi) bekletilmesi için verilen dakikalar dikkate alýnmalýdýr. Otomatik Çözme Çeþitli besin gruplarý için beþ adet çözme programý bulunmaktadýr (N tuþu). Ad 3 grubunda dengeleme süresi besinin aðýrlýðýna göre 30 dakikaya kadar çýkabilir, diðer programlarda bu süre yaklaþýk 10 dakikadýr. Ad 1 Biftek, Pirzola (0,2 1,0 kg) Ad 2 Kýyma (0,2 1,0 kg) Ad 3 Piliç (0,9 1,8 kg) Ad 4 Kekler (0,1 1,4 kg) Ad 5 Ekmek (0,1 1,0 kg) Bu program özellikle dilimlenmiþ ekmeklerin çözülmesi için uygundur. Mümkünse ekmek dilimlerini fýrýna ayrý ayrý diziniz veya sürenin yarýsýnda sinyal sesinden sonra birbirinden ayýrýnýz. Otomatik Piþirme Dondurulmuþ veya taze yiyeceklerin her biri için üç program mevcuttur. Bu programlar için dengeleme süresi yaklaþýk 2 dakikadýr. Dondurulmuþ Besinlerin Piþirilmesi N AC 1 Sebze (0,1 0,6 kg) AC 2 Ac 3 Hazýr yemek, karýþtýrýlabilir (0,3 1,0 kg) Sufle, Graten (0,2 0,6 kg) Taze Besinlerin Piþirilmesi AC 1 Sebze (0,1 0,6 kg) AC 2 Patates (0,1 0,8 kg) AC 3 Balýk (0,5 1,5 kg) ^ Göstergede istediðiniz otomatik program görülünceye kadar ilgili tuþa basýn: örn.: Ad 3 (piliç çözme) programý için N tuþuna üç defa basýnýz. Göstergede aðýrlýk girilmesi için gr. veya lb harfleri yanýp söner ve program (örn.: Ad 3) ve mikrodalga sembolü h yanar.. ^ Seçme düðmesi ile aðýrlýðý ayarlayýnýz. 37

38 Kullaným - Otomatik Programlar ^ Start/Baþlat tuþuna basýn. Aðýrlýða uygun süre ilerlemeye baþlar ve mikrodalga sembolü h yanar. Piþirme süresinin yarýsýnda bir sinyal sesi duyulur. ^ Yemeði çevirmek veya karýþtýrmak için programý durdurun ve daha sonra programý devam ettirin. Gerektiðinde programlanan süreleri fýrýn çalýþýrken birkaç dakika uzatýlabilir (istenilen süre göstergede görülünceye kadar Start/Baþlat tuþuna basýn). Bütün programlarda süreyi uzatma ancak birkaç dakika mümkün olabilir. Ýþlem bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn içi aydýnlatmasý kapanýr. 38

39 Tarifler - Otomatik Programlar Burada tamamlayabileceðiniz ve deðiþtirebileceðiniz otomatik programlar için "Taze Malzemelerin Piþirilmesi " tarifleri eklenmiþtir. Önemli olan daha önceki programlarda verilen aðýrlýk verilerinin saklý tutulmasýdýr. Aðýrlýk giriþleri aþýlýrsa, yemekler yeterli derecede piþemez. Ac 1 Sebze Temizlenip hazýrlanan sebzeleri bir kaba koyunuz. Tazelik ve ýslaklýk derecesine göre 3-4yemek kaþýðý su ve biraz tuz veya diðer baharatlarý ekleyiniz. Aðýrlýðý ilave ettiðiniz su ile birlikte giriniz ve üstü kapalý bir kapta piþiriniz. Piþirme süresinin yarýsýnda çevirmeniz veya karýþtýrmanýz için bir sinyal sesi duyulacaktýr. Soslu sebze hazýrlarken sosu da aðýrlýk deðeri içine katýnýz. Bu arada maksimum aðýrlýk verisine dikkat ediniz. Kremalý Maydanozlu Havuç (2 Porsiyon) Piþirme süresi: dakika 350 gr. Havuç, temizlenmiþ 5 gr. Tereyaðý 50 ml Sebze suyu (tablet) 75 gr. Crème fraîche 1 YK. Beyaz þarap Tuz, Karabiber 1 tutam Þeker ½ ÇK. Hardal 1-2 YK. Maydanoz, kýyýlmýþ veya 1 YK. kuru Maydanoz yakl. 1 YK. sos kývam arttýrýcý Havuçlar çubuk þeklinde (yakl. 3-4 mm) veya dilim dilim (yakl. 3-4mm) kesiniz. Tereyaðý, sebze suyu, Crème fraîche ve diðer malzemeleri karýþtýrýnýz ve havuçlarla bir kabýn içine koyunuz. Üstü kapalý olarak piþiriniz, cihazýn sinyal sesinden sonra karýþtýrýnýz. Ayar: Taze malzeme AC 1 Aðýrlýk: 525 gr. Piþirme yeri; Döner tabla 39

40 Tarifler - Otomatik Programlar Ac 2 Patates Bu programla patates haþlayabilir, kabuklu- ve bulyon patates piþirebilirsiniz. Lütfen atates ve suyun aðýrlýðýný giriniz. Haþlanacak patatesleri yýkayýnýz ve kurulamadan bir kabýn içine koyunuz, tuz ilave ediniz ve üstü kapalý haþlayýnýz. Kabuklu patateste her patates için yakl. 1 YK. su ilave ediniz. Patatesin kabuðunu bir çatal veya kürdanla deliniz ve üstü kapalý piþiriniz. Altýn sarýsý patatesler (3 Porsiyon) Piþirme süresi: dakika 500 gr. soyulmuþ patates 1 Soðan, ince doðranmýþ 10 gr. Tereyaðý 1 2 YK. Köri 250 ml Sebze suyu (tablet) 50 ml Krema 125 gr. Bezelye (dondurulmuþ) Tuz, Karabiber Patatesleri büyük küpler halinde doðrayýnýz (yakl. 3x3 cm) veya küçük patatesleri kullanýnýz. Bütün malzemeleri bir kabýn içine koyunuz ve karýþtýrýnýz. Üstü kapalý piþiriniz, cihazýn sinyal sesinden sonra hepsini iyice karýþtýrýnýz ve piþirmeye devam ediniz. Ayar: Taze malzeme Ac 2 Aðýrlýk: 1000 gr. Piþirme yeri: Döner tabla AC 3 Balýk Körili Balýk (4 Porsiyon) Piþirme süresi: dakika 300 gr. Ananas dilimleri 1 kýrmýzý Biber 1 küçük Muz 500 gr. Levrek fileto 3 YK. Limon suyu 30 gr. Tereyaðý 100 ml Beyaz þarap 100 ml Ananas suyu Tuz, þeker, Þili biberi 2 YK. Sos kývam arttýrýcý Balýk filetoyu küçük parçalara bölünüz, bir kabýn içine koyunuz ve üstüne limon sýkýnýz Biberleri dörde bölünüz, çekirdeklerini temizleyiniz ve ince ince dilimleyiniz. Muzu soyunuz ve dilimlere bölünüz. Biber ve ananas parçalarýný balýkla karýþtýrýnýz. Tereyaðý ilave ediniz. Þarap, limon suyu, baharat ve sos baðlayýcý ekleyiniz ve balýðýn yanýna kabýn içine koyunuz. Hepsini güzelce karýþtýrýnýz ve üstü kapalý piþiriniz. Ayar: Taze malzeme Ac 3 Aðýrlýk: yakl gr. Yer: Döner tabla 40

41 Özel bir programý hafýzaya alabilirsiniz. Bu kayýt alanýný çok sýk piþirdiðiniz bir yemek için kullanabilirsiniz. Program 1- ile 3-kademeli bir program akýþýna sahip olabilir (örn.: iki dakika 600 Watt, daha sonra 10 dakika 450 Watt ve sonuçta 3 dakika 300 Watt). Özel Programýn Kaydý (Hafýza) Programlama (örn.: üç kademeli program akýþý) ^ Önce ilk adýmýn güç kademesini seçin. ^ Daha sonra süreyi seçin. ^ M. tuþuna basýn. Göstergede 1 rakamýnýn ýþýðý yanar, 2 rakamý yanýp söner. ^ Daha sonra ikinci güç kademesini ve süreyi seçin. ^ M. tuþuna tekrar basýn. Þimdi göstergede 2 ve 3 rakamý yanýp söner. ^ ÞÝmdi üçüncü güç kademesini ve süreyi seçin. M tuþuna basýn. Bu üçüncü adýmdan sonra M tuþu ile girdiðiniz verilere bakabilir ve kontrol edebilirsiniz. ^ Programlamadan çýkmak için güç seçme düðmesini saat 12 pozisyonuna getiriniz. ^ Girdiðiniz verileri hafýzaya almak için programý baþlatýn, fakat programýn yürütülmesi sýrasýnda fýrýnda mutlaka yiyecek bulunmalýdýr. Fýrýn içinde yiyecek yoksa cihaz çalýþmaya baþlar baþlamaz hemen programý sonlandýrýn (iki defa Stop/C tuþuna basýn), böylece içinde yiyecek olmadýðý için fýrýnýn bozulmasý önlenmiþ olur. Bir- ve iki kademeli programlarý yukarýda yazýldýðý gibi hafýzaya alýn. Güç ayar düðmesinin saat 12- pozisyonunda durmasý ve ondan sonraki program baþlatma hareketi programlamayý sona erdirir, bu arada M tuþuna basýlmasý bir sonraki adýmý gösterir. Verilerin Düzeltilmesi ^ Hafýzaya alýnan programýn üzerine yeni programlamayý kaydedin. 41

42 Özel Programýn Kaydý (Hafýza) Özel Programýn Seçilmesi ^ Güç ayar düðmesini saat 12 pozisyonuna çevirin. ^ M tuþuna basýn. ^ Start/Baþlat tuþuna basýn. Program elektrik kesintisinde hafýzada kalmaz ve yeniden verilmesi gerekir. 42

43 Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi Cihazýn bazý ayarlarý için bir alternatif seçilebilir. Deðiþtirebileceðiniz cihaz ayarlarý tabloda gösterilmiþtir. Fabrika ayarlarý tabloda bir yýldýz* ile belirtilmiþtir. Bir cihaz ayarýný deðiþtirmek için þunlar yapýlmalýdýr: Diðer cihaz ayarlarý da ayný þekilde deðiþtirilebilir. ^ Stop/C tuþuna basarak deðiþiklikleri tamamlayýn. Deðiþtirilen cihaz ayarlarý elektrik kesintisinde hafýzada kalýr. ^ Ayný zamanda m ve M tuþlarýna basýnýz ve göstergede PIve ýþýklarý yanýncaya kadar basýlý tutunuz. Daha sonra tuþlarý býrakýnýz, çok uzun süre beklerseniz, göstergede tekrar güncel saat görülür. ^ Deðiþtirmek istediðiniz cihaz ayarýný (P Iile P5arasý ve P0) süre seçme düðmesi ile seçin. Ýstediðiniz ayar göstergede belirinceye kadar düðmeyi çevirin. ^ Daha sonra M tuþuna basarak ayarý seçin. Ayarýn deðiþtirilebileceði göstergede S iþareti ile belli edilir. ^ Ayarý deðiþtirmek istediðinizde süre düðmesini çevirin (tabloya bak) ve giriþi onaylamak için M tuþuna basýn (P 5ve P0pozisyonunda M tuþunu yaklaþýk 4 saniye basýlý tutun). Cihaz ayarý deðiþikliði hafýzaya alýnýr. Göstergede tekrar P ve cihaz ayarý rakamý görülür. 43

44 Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi Cihaz Ayarý PI Gece Kapatma Fonksiyonu P2 Sýcak Tutma Otomatiði Ayar Seçenekleri (* Fabrika Ayarý) S0* SI SI* S0 P3 "Kapak"-Uyarýsý SI* S0 P4 Uyarma Sinyali SI* P5 Fuar demosu teþhir salonlarýnda cihazýn tanýtýmý için kullanýlýr. S0 S0* SI P6 Aðýrlýk Birimi S0* SI P0 Fabrika Ayarlarý SI* SO Gece kapatma fonksiyonu kapalýdýr. Gece kapatma fonksiyonu açýktýr. Gece saat 23 ile 4 arasý güncel saat göstergesi kapalýdýr. Sýcak tutma otomatiði açýktýr. Sýcak tutma otomatiði kapalýdýr. Kapak yaklaþýk 20 dakika açýlmazsa "kapak" uyarýsý görülür. Start/Baþlat fonksiyonu engellenir. "Kapak"-uyarýsý göstergede görülmez. Programýn sonunda ilk 20 dakikada her 5 dakikada bir uyarý sinyali duyulur. Uyarma sinyali kapalýdýr. Fuar modu devrede deðildir. Devrede olan fuar modu devreden çýkartýldýðýnda göstergede kýsa bir süre için görülür. Fuar modu devrededir. Bir tuþa basýldýðýnda veya seçme düðmesi çevrildiðinde göstergede MES_ görülür. Cihaz kullanýlabilir, fakat mikrodalga cihazý ve gril devrede deðildir. Besin aðýrlýðý yarým gram (gr.) olarak gösterilir. Besin aðýrlýðý yarým kilo (lb) olarak gösterilir. Fabrika ayarlarý tekrar oluþturulacak veya fabrika ayarlarý deðiþtirilmemiþtir. Fabrika ayarlarý deðiþtirildi. 44

45 Isýtma Besinlerin ýsýtýlmasý için aþaðýdaki mikrodalga güçlerinden birini seçebilirsiniz: Ýçecekler...900Watt Yemekler...600Watt Bebek ve çocuk mamalarý watt,bebek ve çocuk mamalarý çok sýcak olmamalýdýr, bu nedenle onlarý 1 / 2 ile 1 dakika arasý 450 Watt ayarýnda ýsýtýnýz. Isýtma Önerileri Yemekleri üstü kapalý olarak ýsýtýnýz, sadece üstü soslu kýzartmalarý üstü açýk ýsýtabilirsiniz.,kapalý kavanozlarý mutlaka açýnýz. Kavanozdaki bebek mamalarýný kapaksýz olarak ýsýtýnýz. Biberonlarý kapaksýz ve emziksiz olarak ýsýtýnýz. Sývýlarý ýsýtýrken kaynama çubuðunu kullanýnýz! Yemeklerin yeterli derecede ýsýnýp ýsýnmadýðý konusunda emin deðilseniz süreyi biraz uzatýnýz. Büyük miktardaki yemekleri ýsýtýrken arada sýrada karýþtýrýnýz ve çeviriniz. Kenarlar daha çabuk ýsýndýðý için yiyecekleri ortaya doðru alýnýz. Isýtmadan Sonra Kabý dýþarý alýrken dikkat! Çok sýcak olabilir. Kaplar mikrodalgalar sayesinde ýsýnmaz (istisna: fýrýna dayanýklý toprak kaplar) yiyeceklerin ýsýyý iletmeleri sonucunda ýsýnýr. Yemek piþtikten sonra içindeki ýsýnýn eþit daðýlmasý için birkaç dakika oda sýcaklýðýnda bekletilmelidir (dengeleme süresi). Bu arada ýsý dengelenir.,yemekleri özellikle bebek ve çocuk mamalarýný ýsýttýktan sonra karýþtýrýnýz ve çalkalayýnýz, ayrýca yeme ve içme sýcaklýk derecelerini mutlaka kontrol ediniz. Kabuklu ve kabuksuz yumurtalarý patlayacaklarý için mikrodalga cihazýnda ýsýtmayýnýz. Buzdolabýndan çýkan yiyecekleri oda ýsýsýnda olanlara göre daha uzun süre ýsýtmak gerekir. Yemeklerin özelliklerine, miktarlarýna ve baþlangýç ýsýlarýna göre ýsýtma süreleri deðiþir. Yiyeceklerin her zaman yeterince ýsýtýlmasýna dikkat ediniz. 45

46 Piþirme Piþecek malzemeyi mikrodalga fýrýna uygun bir kabýn içine koyunuz. Piþirme iþlemine baþlarken önce 900 Watt ve daha sonra yiyeceklerin özenle piþirilmesi için 450 Watt gücünü seçiniz. Sütlaç ve irmik gibi yiyeceklerin yumuþamasý ve kabarmasý için önce 900 Watt ve sonra 150 Watt ayarýný seçiniz. Piþirme Önerileri Sebzelerin piþirme süreleri kendi özelliklerine baðlýdýr. Taze sebzelerde su oraný yüksek olduðu için daha hýzlý piþerler. Bekletilmiþ sebzeleri piþirirken biraz su katýnýz. Buz dolabýndan çýkan yiyecekleri oda ýsýsýnda olanlara göre daha uzun süre ýsýtmak gerekir. Yemeklerin hangi sýklýkta çevrilmelerine ve karýþtýrýlmalarýna.sýk karýþtýrýlan ve çevrilen yemeklerde ýsý daðýlýmý daha eþit olur. Özellikle balýk gibi çabuk bozulabilecek besinleri yeterli sürede piþiriniz. Bu gibi besinler için verilen piþme sürelerine dikkat ediniz. Domates, sosis, patates, patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekler ýsýtýldýðýndan patlayabilir. Bu besinleri oluþan buharýn dýþarý çýkabilmesi için önceden birkaç yerinden deliniz ve çiziniz. Kabuklu yumurtalarý sadece özel kaplarý içinde piþiriniz. Kabuklu yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlýrsa, fýrýndan çýkartýldýktan sonra patlayabilir Kabuksuz yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýldýðýnda yüksek basýnç nedeniyle sarýlar fýþkýrabilir. Yumurtanýn sarýsýný daha önce birkaç yerinden delinmelidir. Piþirmeden Sonra Kabý dýþarý alýrken dikkat! Çok sýcak olabilir. Kaplar mikrodalgalar sayesinde ýsýnmaz (istisna: fýrýna dayanýklý toprak kaplar) yiyeceklerin ýsýyý iletmeleri sonucunda ýsýnýr. Yemek piþtikten sonra içindeki ýsýnýn eþit daðýlmasý için birkaç dakika oda sýcaklýðýnda bekletilmelidir (dengeleme süresi). Bu arada ýsý dengelenir. 46

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 227

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M M tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M M tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 229

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı