Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý Cihazýn Görünümü...4 Kumanda Paneli....5 Cihazla Verilen Aksesuar...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Etkin Çevre Koruma Ýlk Kullanýmdan Önce Su Sertliði Ayarý...14 Yerleþtirme Yeri...14 Kapaðýn Açýlmasý/Kapatýlmasý...15 Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma...16 Kullaným Her Kullanýmdan Önce...17 Ayar Yöntemi...17 Programlara Bakýþ...18 Cihazýn Açýlmasý ve Program Seçimi...19 Önerilen Isýnýn Deðiþtirilmesi...19 Piþirme Süresi Ayarý...20 Programý Baþlatma Programýn Durdurulmasý...21 Programýn Deðiþtirilmesi...22 Piþirme Süresi Sonunda Kullanýmdan Sonra Pratik Yöntemler Fýrýn Kaplarýnýn Seçimi...25 Buharda Piþirme Isýtma...30 Çözme...31 Menü Hazýrlama Hafif Haþlama Konserve...34 Meyve Suyu Çýkartma

3 Ýçindekiler Kaplarýn Dezenfekte Edilmesi...36 Yoðurt Hazýrlama...36 Güvenlik Sistemleri Aþýrý Basýnç Emniyeti/ Emniyet Contasý...37 Aþýrý Isýnma Termiði...39 Kilitleme...40 Temizlik ve Bakým Genel Bilgiler...41 Cihazýn Önü...41 Fýrýn Kaplarý ve Taban Süzgeci...42 Kapak Contasý...42 Emniyet Valfý...42 Fýrýn Ýçi ve Fýrýn Tepsisi Tel Raflar...44 Su Püskürtme Delikleri...45 Kireç Çözme...46 Programlama Ne Yapmalý, eðer...? Sonradan Alýnabilen Aksesuar Piþirme Kaplarý Temizlik- ve Bakým Maddesi Diðerleri...57 Teknik Su Baðlantýsý...58 Elektrik Baðlantýsý Teknik Bilgiler Müþteri Hizmetleri...59 Tip Etiketi

4 Cihazýn Tanýtýmý Cihazýn Görünümü a Kumanda Paneli b Açma-/Kapama Tuþu c Termik Koruma Kapaðý d Kapak Kolu e Kapak Kilidi f Raf g Cihaz Kapaðý h Kapak Düðmesi i Kireç Çözücü Doldurma Deliði j Asansörlü Kapak (sadece "L" ile belirtilen modellerde) k Isý Algýlayýcý l Buhar Giriþ Deliði m Su Sýçramasýna Karþý Koruyucu Saç n Tel Raf o Kapak Kontak Þalteri p Taban Süzgeci 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli q Aþaðýdaki programlara ait sembollerle gösterilen Program-/Isý Göstergesi: Basýnçlý-Buharlý Piþirme Buharlý Piþirme Isýtma Çözme Kilitleme Kireç Çözme P Programlama r - Isý Derecesi Tuþu s Program Tuþu t + Isý Derecesi Tuþu u Sembollerle süre göstergesi: Süre v w x - Süre Tuþu Start-/Stop Tuþu + Süre Tuþu 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar DGGL 1 DGG 2 Tepsi Cihazla birlikte verilen aksesuarlarý gerektiðinde daha sonra sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz). Buharda piþirmek için 2 adet delikli fýrýn kabý Kapasitesi 1,5 lt. / Malzeme miktarý: 0,9 lt. Gastro-Norm-Boyutu GN 1/3 325x175x40 mm (GeniþlikxDerinlikxYükseklik) Buharda piþirmek için 1 adet deliksiz fýrýn kabý Kapasitesi 2,5 lt. / Malzeme miktarý 2,0 lt. Gastro-Norm-Boyutu GN 1/3 325x175x65mm (GxDxY) Piþirme kaplarý için altlýk olarak kullanýlýr. Silikon Tabletler Aþýrý basýnç içindir. Kireç çözücü dozaj enjektörü Yemek Tarifi Miele ile yemek piþirin ve bunun keyfine varýn. Miele deneme mutfaðýnýn en güzel tarifleri Miele Sistem Kireç Çözücü Talep Kartý Cihaza zarar vermemek amacýyla kireç çözme iþleminde özel olarak sadece buharlý fýrýnlar için hazýrlanan sistem kireç çözücüyü kullanýnýz. Talep kartýný gönderiniz ve ilk þiþeyi (1000ml) ücretsiz teslim alýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ýlk kullanýmdan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Fýrýný emniyetle kullanabilecek durumda olmayan tecrübesiz, bilgisiz veya rahatsýz kiþiler yanýnda onu kontrol edebilecek bir eriþkin kimse olmadan bu cihazý kullanamaz. Cihaz belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini bu "Tip Etiketi" sayfasýna yapýþtýrýnýz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Montaj ve Baðlantý Bu cihaz ancak yetkili bir elektrikçi ve su tesisatçýsý tarafýndan baðlanabilir. Yerel baðlantý kurallarýný iyi bilen ve bunu dikkatle uygulayan kiþilere bu iþi veriniz. Montaj hatasý veya yanlýþ baðlantý nedeniyle ortaya çýkan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda daha da emin olmak için evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelecek zararlardan mesul deðildir. Cihazýn þebekeye baðlantýsý bir uzatma kablosu ile yapýlmamalýdýr. Uzatma kablolarý gereken güvenliði saðlayamaz. Cihazýn ev dýþýnda bir yere montajý (tekne gibi) sadece cihazýn çalýþmasýný emniyetle saðlayabilecek yetkili ve uzman firma/personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihaz kapaðýnýn üst kenarý göz hizasýndan daha yüksek olmamalýdýr. Ancak bu þekilde en üst raftaki yemekleri fýrýna yerleþtirirken ve dýþarý alýrken rahatça kontrol edebilir ve haþlanmalarý veya yanýklarý önleyebilirsiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Cihaz ancak monte edildikten sonra kullanýlabilir. Böylece elektrik ileten parçalara temas etme olanaðý ortadan kalkmýþ olacaktýr. Bu fýrýn sadece evde kullanýlmak üzere üretilmiþtir, sanayide kullanýlamaz. Fýrýný sadece kullaným kýlavuzunda belirtilen iþler için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným alanlarý tehlikelidir ve yasaktýr. Kurallara aykýrý ve hatalý kullanýmdan kaynaklanan arýzalardan ve hasarlardan üretici firma sorumlu tutulmaz. Cihazý ancak su baðlantý ventili açýk olduðu zaman kullanýnýz. Cihazý kapattýktan sonra su ile ilgili zararlarýn meydana gelmemesi için ventili kapatýnýz. Büyük parça yemek artýklarý su çýkýþýný ve pompayý týkayabileceðinden cihazý taban süzgeci olmadan kullanmayýnýz. Kireç çözme iþlemini sadece cihaz soðuk iken uygulayýnýz ( "Kireç Çözme" bölümüne bakýnýz), aksi halde asitli buharlar oluþabilir. Her kullanýmdan sonra cihazý bir bezle kurulayýnýz ve fýrýnýn içi kuruyuncaya kadar kapaðýný açýk býrakýnýz. Eðer fýrýn uzun bir süre kullanýlmamýþsa, oluþan kokularý gidermek için fýrýnýn içini temizleyiniz. "Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma" bölümünde yazýlanlarý dikkatle uygulayýnýz. Daha sonra cihazýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Asansörlü cihaz kapaðý: Cihaz çalýþýrken asansörlü kapaðýný açýk tutunuz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evde Çocuklarla Cihazýn çok sýcak olan kapaðýnýn çocuklar açýsýndan bir tehlike oluþturmamasý için cihazýnýzý en az onlarýn eriþemeyeceði bir yüksekliðe monte ettiriniz. Çocuklarýnýzýn sizin gözetiminiz altýnda olmadan fýrýný açmalarý veya ayarlarý ile oynamalarýna engel olmak için kilitleme sisteminden yararlanýnýz. Cihaz kapaðýnýn menteþe bölümüne dikkat ediniz. Yaralanma tehlikesi. Özellikle çocuklar uzak tutulmalýdýr. Ambalaj malzemeleri (folyo, stropor gibi) çocuklar için tehlike oluþturur. Boðulma tehlikesi! Bu malzemeleri çocuklarýn eriþebileceði yerlere koymayýnýz ve iþiniz bittikten sonra hemen kaldýrýnýz. Bu fýrýn kullanma kýlavuzunun içeriðini anlayan ve uygulayabilen eriþkinler için öngörülmüþtür. Çocuklar cihazý kullanýrken oluþabilecek tehlikeleri çoðunlukla bilmezler. Bu nedenle çocuklarýnýzý korumak açýsýndan gerekli önlemleri alýnýz. Çocuklarýn fýrýnla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cihazýn yanýk tehlikesi oluþturmayacak bir dereceye inmesine kadar çocuklarý fýrýna yaklaþtýrmayýnýz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýnýn Hasarlardan Korunmasý Bu fýrýnýn içinde konserve kutularýný ýsýtmayýnýz ve bu kutularýn içinde yemek piþirmeyiniz. Bu kapalý kutularda oluþan basýnç nedeniyle patlama meydana gelebilir ve cihaz zarar görür. Bunun dýþýnda yaralanma ve haþlanma tehlikesi de vardýr. Piþmiþ olan yemekleri fýrýnýn içinde saklamayýnýz. Fýrýnda aþýnmalara neden olabilir. Bazý fonksiyon hatalarýný cihaz kendisi tanýmlar ve ortadan kaldýrmaya çalýþýr. Bunlar göstergede F06 ile F95 arasý hata uyarýlarý olarak gösterilir. Cihaz kapaðý ancak göstergede hata uyarýsý yanýp sönmeye baþladýktan sonra açýlmalýdýr. Gösterge yanýp sönmüyorsa, hatayý çözümleme iþi henüz bitmemiþ demektir. Diðer bilgiler için "Ne yapmalý, eðer...?" bölümüne bakýnýz. Fýrýn içinde paslanabilecek malzemeler býrakmayýnýz. Bunlar aþýnmalara sebep olabilir. Asla buhar basýnçlý bir temizlik aleti kullanmayýnýz. Basýnçlý buhar fýrýnýn elektrik ileten parçalarýna sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Ayrýca basýnçlý buhar yüzeylerde ve cihazýn diðer parçalarýnda kalýcý hasarlara neden olur ve üretici firma bu zararlarý garanti kapsamýna almaz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk ve Haþlanmalardan Korunma Fýrýn çalýþýrken özellikle üst kýsmý (buhar çýkýþý) ve kapaðýn iç tarafý çok ýsýnýr ve cihaz kapandýktan sonra bile bir müddet sýcak kalýr. Fýrýnla iþiniz olduðu süre içinde ellerinizi ýsýya dayanýklý eldivenlerle veya mutfak bezleri koruyunuz. Bu eldiven veya bezlerin ýslak olmamasýna özen gösteriniz, çünkü ýslak olan bezlerin ýsýyý geçirme özellikleri çok fazladýr. Yanýk tehlikesi! Fýrýn kaplarýný koyarken veya çýkartýrken içindekinin dýþarý sýçramamasýna ve çok sýcak olan buhara temas etmemeye dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýk tehlikesi! Konserve yaparken asla 95 C'nin üzerinde bir ýsý derecesi seçmeyiniz (deniz seviyesinden 1000 m daha yüksek yerlerde bu derece 90 C'nin üzerine çýkmamalýdýr), aksi halde kavanozlar patlar. Yaralanma tehlikesi! Cihaz kapaðýný açmadan önce raf olarak kullandýðýnýz tepsiyi dýþarý çekiniz. Böylece buraya fýrýn kabýný koyabilir veya damlayan sular burada toplanabilir. Cihaz çalýþýrken asla kapaðýný açmayýnýz! Yanýk ve haþlanma tehlikesi. Kapak ancak, - soðutma süreci sona erdikten, - sinyal sesi bittikten, - süre göstergesindeki sembolü yanýp sönmeye baþladýktan sonra açýlabilir. Buna raðmen kapaðý zamanýndan önce açmak isterseniz, bir kere bir uyarý sinyali duyulur ve süre göstergesinde "door"(=kapak) yazýsý görülür. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Arýza Durumunda Fýrýnda bir arýza meydana geldiðinde önce cihazý ve daha sonra sigortayý kapatýnýz. Telli sigortalar ise tamamen yuvalarýndan dýþarý çýkarýlmalýdýr. Fýrýn sabit monte edilmemiþ ve elektrik þebekesine doðrudan baðlanmamýþsa, fiþini prizden çekiniz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutup prizden çekiniz. Yetkili servise durumu haber veriniz. Fýrýnýn tamiri bitinceye kadar elektrik þebekesine baðlanmamasýna çok dikkat ediniz. Her türlü tamir iþleri sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler fýrýný kullanan kiþi için çok ciddi tehlikeler yaratabilir ve cihaza büyük zararlar verebilir. Fýrýn gövdesini asla açmayýnýz. Diðer Tehlikelerden Korunma Bir prizi kullanýrken cihazýn baðlantý kablosunun fýrýn kapaðýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kablo izolasyonu zarar görebilir. Cereyan çarpma tehlikesi! Yiyeceklerinizi daima yeterli derecede ýsýtýnýz. Besinlerde bulunabilecek bakteriler ancak yeterli bir ýsý derecesinde ve sürede yok olabilirler. Cihaz kapaðýndaki menteþelere dikkat ediniz, yaralanmanýza sebep olabilir. Bu fýrýnda plastik kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda eriyebilirler. 12

13 Etkin Çevre Koruma Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine ikamet ettiðiniz semtte belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayabilirsiniz. 13

14 Ýlk Kullanýmdan Önce Su Sertliði Ayarý Cihazýnýz fabrika çýkýþýnda su sertlik ayarý olarak IV (04)cü dereceye ayarlanmýþtýr. Montaj sýrasýnda suyunuzun sertlik derecesi belirlenmemiþ ise, bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için "Programlama" bölümüne bakýnýz. Evinizdeki þebeke suyunun sertlik derecesini cihazla birlikte verilen test þeridi ile belirleyebilir veya þehrinizin su daðýtým kurumundan öðrenebilirsiniz. Su sertlik kademeleri (I ile IV arasý) veya Alman sertlik derecesine göre (1 ile >21 dh arasý) verilmiþtir. Yerleþtirme Yeri Eviniz deniz seviyesinden 1000 metreden daha yüksek bir yerde ise, suyun kaynama noktasý diðer yerlere göre daha düþüktür. Bununla ilgili programlama deðiþikliðini yaparsanýz, cihaz kendini bu seviyeye göre ayarlar. Bunun için "Programlama" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. Su Sertlik Kademesi Gösterge Su Sertlik Derecesi I dh II dh III dh IV 04 >21 dh 14

15 Ýlk Kullanýmdan Önce Kapaðýn Açýlmasý/Kapatýlmasý Kapaðý açmadan önce raf olarak kullanacaðýnýz tepsiyi dýþarý çekiniz. Böylece fýrýn kabýný buraya koyabilirsiniz ve damlayan sular da burada toplanýr. Kapak þöyle kapatýlýr: Kulpu yatay duruma getiriniz. Ancak bu durumda kapak ve fýrýnýn diþlileri birbirini kavrayabilir (oklara bakýnýz). Kapak þöyle açýlýr: Sað elinizin baþ parmaðý ile kapak kilidini öne doðru sürünüz ve kulpu yukarý çeviriniz. Kulp yatay durduðu zaman, kapaðýn kilidi açýlmýþ demektir ve artýk açýlabilir. Sol elinizle cihazýn kapaðýndaki düðmeye sýkýca bastýrýnýz. Sað elinizle kulpu yerine oturuncaya kadar aþaðýya doðru sürünüz. Bu arada kapak kilidini bað parmaðýnýzla öne doðru bastýrýnýz. Böylece fýrýn havalandýrýlýr ve daha kolay kapatýlýr. Cihaz çalýþýrken asla kapaðýný açmayýnýz! Haþlanma ve yanýk tehlikesi. Buna raðmen cihaz çalýþýrken kapaðý açmaya çalýþýrsanýz bir sinyal sesi duyulur süre göstergesinde "door" yazýsý görülür. Ancak cihaz kapaðý tamamen kapatýldýktan sonra fýrýn çalýþmaya hazýrdýr. Raf olarak kullandýðýnýz tepsiyi içeri sürünüz. 15

16 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma Cihaz fabrikadan çýkarýlmadan bir bakým maddesi ile silinmiþtir. Bu bakým maddesini çýkartmak için fýrýn içini ve aksesuarlarýný deterjanlý su ile siliniz. Su kanallarýnýn yýkanmasý için cihazý 10 dakika kadar basýnçlý-buharda piþirme programýnda 120 C çalýþtýrýnýz. Bunun için "Kullaným" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. 16

17 Kullaným Her Kullanýmdan Önce Þunlarý kontrol ediniz: - Su baðlantý ventili açýlmalýdýr - yemek artýklarý su çýkýþýný týkayabileceðinden taban süzgeci doðru yerleþtirilmelidir - kapak düzgün kapatýlmalýdýr. Cihaz ancak bu þartlar yerine getirildiðinde kullanýlabilir. Ayar Yöntemi Cihazýn ayarlarý yapýlýrken þu iþlemleri uygulayýnýz: A Cihazýn kapaðýný kapatýnýz B Cihazý açýnýz C Programýnýzý seçiniz D Gerekirse önerilen ýsý derecesini deðiþtiriniz E Süreyi ayarlayýnýz F Baþlatýnýz Ayar iþlemleri sonraki bölümlerde daha ayrýntýlý gösterilmektedir. 17

18 Kullaným Programlara Bakýþ Sembol Program Önerilen Isý* Derecesi C Fabrika Ayarý Ayarlanabilen Isý Derecesi** C Deðiþtirilen Ayar Basýnçlý-Buharda Piþirme Buharda Piþirme Isýtma Çözme * Önerilen ýsý dereceleri bizim deneme mutfaklarýmýzda ulaþtýðýmýz en iyi piþirme dereceleridir. ** Önerilen ýsý derecesini yukarýda verilen sýnýrlar içinde 5 C-derecelik dilimlerle deðiþtirebilirsiniz. Eðer 1 C-derecelik dilimlerle çalýþmak isterseniz fabrika ayarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Programlama" bölümüne bakýnýz). 18

19 Kullaným Cihazýn Açýlmasý ve Program Seçimi Cihazý açtýktan veya kapattýktan sonra veya cihaz çalýþýrken bir ses duyulur. Bu gürültü cihazýn çalýþmasýnda bir hata veya bir arýza olduðu anlamýna gelmez. Bu ses suyun giriþi- ve çýkýþý nedeniyle meydana gelir. Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Açma- /Kapama tuþu ile cihazý açýnýz. Program-/Isý Derecesi göstergesinde þunlar görülür: Birkaç saniye sonra gösterge otomatik olarak Basýnçlý-Buharda Piþirme programýna döner. Eðer baþka bir programý tercih ediyorsanýz, program tuþuna göstergede istediðiniz program görülünceye kadar basýnýz, örneðin: Buharlý Piþirme gibi. Önerilen Isýnýn Deðiþtirilmesi Önerilen ýsý derecesini 5 C-derecelik dilimlerle belirlenen çerçeve içinde deðiþtirebilirsiniz. Önerilen ýsý derecesini ve ýsý derecesi sýnýrlarýný programlara bakýþ "Programlara Bakýþ" tablosunda bulabilirsiniz. Eðer 1 C-derecelik dilimlerle çalýþmak isterseniz, önce fabrika ayarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ýstediðiniz ýsý derecesini + veya - ýsý tuþlarý ile ayarlayabilirsiniz. Isý derecesini cihaz çalýþmaya baþlamadan önce veya çalýþmaya baþladýktan sonra deðiþtirebilirsiniz. 19

20 Kullaným Piþirme Süresi Ayarý Süre göstergesinde 3 adet sýfýr ve yanýp sönen sembolünü göreceksiniz. Ýstediðiniz süreyi + veya - tuþlarý ile ayarlayabilirsiniz, örneðin: 20 dakika gibi. Programý Baþlatma Program þu þekilde baþlatýlabilir: cihaz kapaðý kapalý olmalýdýr. piþirme süresi belirlenmiþ olmalýdýr. Eðer cihazýn kapaðý düzgün kapatýlmamýþsa, cihaz çalýþmaya baþlatýldýðýnda bir uyarý sesi duyulur ve süre göstergesinde "door" yazýsý görülür. Start-/Stop tuþuna basýnýz. Ayarlanacak bu süre 1 dakika (0:01) ile 9 saat 59 dakika arasý (9:59) olabilir. Bu süreyi cihaz çalýþmaya baþlamadan veya baþladýktan sonra her an deðiþtirebilirsiniz. Farklý besinlerin piþme sürelerine ait tablolarý bir sonraki sayfalarda veya yemek tarifi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Yemeðim piþme süresinde asýl rok oynayan faktör yemeðin miktarý deðil besinlerin büyüklüðüdür. Örneðin büyük boy patatesler küçük boy patateslere oranla daha uzun bir zamanda piþerler. Süre göstergesinde "Start" görülür, sembolü artýk yanýp sönmez ve iki nokta üst üste iþareti yanýp sönmeye baþlar. Program-/Isý göstergesi o andaki fýrýn içi derecesine döner ve bu ýsý yükseliþini göstergeden izleyebilirsiniz. 20

21 Kullaným Programýn Durdurulmasý Diðer yiyecekleri de fýrýna ilave etmek için programý her an durdurabilirsiniz. Start-/Stop tuþuna basýnýz. Süre göstergesinde "Stop" yazýsý görülür. Soðutma süreci baþlar. Yaklaþýk 1 dakika sonra soðutma süreci sona erer. Program-/Isý göstergesinde tekrar son ayarlanan ýsý derecesi görülür. Çok sayýda sinyal sesi duyuluncaya ve süre göstergesinde sembolü yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar bekleyiniz. Raf olarak kullanýlan tepsiyi dýþarý çekiniz. Kapaðý açýnýz. Süre göstergesindeki sembolü ve "Start" söner ve üst üste iki nokta iþareti yanýp sönmeyi durdurur. Program-/Isý göstergesinde soðutma süreci içinde sürekli çizgiler görülür. 21

22 Kullaným Programý þöyle devam ettirebilirsiniz: Kapaðý kapatýnýz. Tepsiyi tekrar içeri sürünüz. Start-/Stop tuþuna basýnýz. Fýrýn yeniden ýsýtýlýr ve bu arada yükselen fýrýn ýsýsý göstergeden izlenebilir. Programýn Deðiþtirilmesi Start-/Stop tuþuna basýnýz. Soðutma süreci bitinceye kadar bekleyiniz. Ýstediðiniz program türünü seçiniz ve daha önce yazýldýðý gibi hareket ediniz. Fýrýn çalýþýrken asla kapaðýný açmayýnýz! Haþlanmalara ve yanýklara sebep olabilir. Özellikle çocuklara dikkat ediniz! Kapak ancak: - soðutma süreci bittikten sonra, - sinyal sesi durduktan sonra, - süre göstergesindeki sembolü yanýp söndüðü süre içinde açýlabilir. Kapaðý zamanýndan önce açmak istediðinizde bir sinyal sesi duyacaksýnýz ve süre göstergesinde "door" yazýsýný göreceksiniz. Fýrýn kabýný dýþarý alýrken içindekilerin dýþarý sýçramamasýna dikkat ediniz. 22

23 Kullaným Piþirme Süresi Sonunda Piþirme süresi soðutma süreci ile sona erer. Süre göstergesinde "Stop" yazýsý görülür. ve "Start" sembolleri silinir ve iki nokta üst üste iþaretinin yanýp sönmesi durur. Program-/Isý göstergesinde soðutma süreci içinde sürekli çizgiler görülür. Yaklaþýk 1 dakika sonra soðutma süreci sona erer. Daha büyük miktarlarda bu süreç uzayabilir. Þimdi cihaz suyu tahliye eder. Program/Isý göstergesinde 3 adet ýþýklý yatay çizgi ---görülür. Daha sonra fýrýndaki ýsý derecesi hala 45 C üzerinde ise C iþareti görülür. Ancak C iþareti söndükten sonra cihaz tam olarak kapanýr. Soðutma sürecine raðmen fýrýnýn içi ve kapaðý hala çok sýcak olabilir. Fýrýn kaplarýný dýþarý alýrken mutlaka kuru ve ýsý izolasyonlu mutfak eldiveni kullanýnýz. Fýrýn kaplarýný dýþarý alýrken içindekilerin dýþarý sýçramamasýna dikkat ediniz. Çok sayýda sinyal sesi duyuluncaya, süre göstergesinde 3 adet sýfýr görülünceye ve sembolünün yanýp sönmesine kadar bekleyiniz. Tepsiyi dýþarý çekiniz. Cihaz kapaðýný açýnýz. Cihazý kapatýnýz. 23

24 Kullaným Kullanýmdan Sonra Program/Isý göstergesinde C iþareti silindiðinde fýrýnýn içini hafif deterjanlý suyla veya sirkeli suyla siliniz. Daha sonra bir bezle kurulayýnýz. Fýrýn içi nemli kaldýðý sürece cihaz kapaðýný açýk tutunuz. Suyla ilgili zararlarý önlemek amacýyla su baðlantý musluðunu kapatýnýz. Fýrýn tepsisini tekrar içeri sürünüz. 24

25 Pratik Yöntemler Fýrýn Kaplarýnýn Seçimi Fýrýnla birlikte çelik piþirme kaplarý verilmektedir. Tamamlayýcý olarak farklý boyutlarda delikli veya deliksiz kaplar da satýn alýnabilir ( "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz). Böylece her yiyecek için uygun kaplar seçilebilir. Kap seçiminde þunlara dikkat ediniz: Her türlü yiyecek için (örn. sebze gibi) mümkünse delikli kap kullanýnýz. Delikli kap sayesinde çýkan buhar yiyeceðin her tarafýna ulaþabildiðinden piþme iþlemi eþit olur. Doðranmamýþ patatesler gibi büyük boyutlu besinler kabýn içinde tam olarak yan yana duramazlar, aralarýnda oluþan boþluklardan buhar girerek besine ulaþýr. Bunlar üst üste dursa bile piþirme süresi ayný kalýr. Bu tip besinler için daha büyük kaplar kullanabilirsiniz. Deðiþik malzemelerden yapýlmýþ yemekler (örn.: sufle gibi) veya taneleri küçük olan yiyecekler (örn.: bezelye ve kuþkonmaz gibi)arasýnda fazla boþluk kalmadýðýndan, gelen buhar besinlerin arasýna yoðun olarak sýzamaz. Bu nedenle de piþirme süresi uzayabilir. Bu tip yiyecekler için derin olmayan düz kaplarý seçiniz ve bu kaplarý 3-5cm yüksekliðe kadar doldurunuz. Piþirilecek yiyecek miktarý fazla ise, o zaman bunlarý birkaç kaba bölerek kabý doldurma seviyesini de aþmamýþ olursunuz. Ancak bu þekilde verilen piþme süreleri geçerli olur. Kaplarý doldurma seviyesi yükseldikçe, piþme süresi de uzayacaktýr. Mutfaðýnýzdaki cam, seramik, porselen, çelik veya emaye kaplarý da kullanabilirsiniz. Fakat bu arada þu noktalara dikkat ediniz: Yukarýda adý geçen kaplar 120 C dereceye kadar ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Kalýn kaplarda verilen piþirme süresi oldukça uzayabileceðinden pek uygun deðildir. Piþirme kabýný raf olarak kullandýðýnýz tepsiye oturtunuz. Kabýn fýrýn iç duvarýna temas etmemesine dikkat ediniz, böylece buhar engellenmeden yiyeceklerin etrafýný sarabilir. 25

26 Pratik Yöntemler Buharda Piþirme Malzemeler Program Isý C Süre Dakika Sebze Karnabahar Basýnçlý-Buharda Piþirme Yeþil Fasulye " Yeþil Lahana, doðranmýþ " Havuç, dilimlenmiþ " Patates, soyulmuþ, bölünmüþ " Kývýrcýk Lahana, doðranmýþ " Ýnce Kabuklu Patates " Pýrasa, doðranmýþ " Brüksel Lahanasý " Kýrmýzý Lahana, doðranmýþ " Brokoli Buharda Piþirme Bezelye " Kuþkonmaz, beyaz, parmak kalýnlýðýnda " Et- ve Sosis Ürünleri Kasseler, dilimleri Basýnçlý-Buharda Piþirme Sýðýr Gulaþ, kýzartýlmýþ " Sosis Haþlama Buharda Piþirme 90* 2-4 Piliç Göðüs " Dana, dilimlenmiþ, kýzartýlmýþ " Hindi Rosto, kýzartýlmýþ " Beyaz Sosis " 90* 5-7 * Bu ýsý derecesi önerilen ýsýya uymamaktadýr. 26

27 Pratik Yöntemler Malzeme Program Isý C Süre Dakika Balýk ve Kabuklu Deniz Hayvanlarý Alabalýk, bütün Buharda Piþirme Morina, dilim " Som Balýðý, fileto " Levrek " Midye " 90* Baklagiller Kuru Fasulye, ýslatýlmýþ Basýnçlý-Buharda Piþirme Nohut, ýslatýlmýþ " Mercimek, yeþil " Hamur Ýþleri ve Pilav Buðday, bütün Basýnçlý-Buharda Piþirme Buðday, öðütülmüþ " Pirinç Buharda Piþirme Yumurta Yumurta, rafadan Yumurta, orta " Yumurta, katý " Meyve Elma-, Armut dilimleri Buharda Piþirme Erik " Rhabarber " Viþne " Tatlýlar Hamur Tatlýsý Buharda Piþirme Meyveli Sütlü Tatlý " Sufle, porsiyon " 90* * Bu ýsý derecesi önerilen ýsýya uygun deðildir. 27

28 Pratik Yöntemler Uygulama Önerileri Önerilerimiz þöyle sýralayabiliriz: Basýnçlý-Buharda Piþirme Programý 120 C basýnca dayanýklý besinlerin çok kýsa sürede piþirilmesi için kullanýlmalýdýr. Buharda piþirme programý 100 C basýnca dayanýklý olmayan hassas besinlerin piþirilmesi için uygundur. Buharda Piþirme Yöntemleri Herhangi bir rafý seçebilir veya birkaç rafta birden ayný zamanda yemek piþirebilirsiniz. Piþme süresi bu nedenle deðiþmeyecektir. Örneðin sebze gibi derin dondurulmuþ yiyeceklerin piþirilmesinde, büyük parçalarýn birlikte dondurulmamýþ olmalarýna dikkat ediniz. Bunlarýn küçük parçalara bölünmesi gerekir. Piþirme süresi taze sebzenin piþirilme süresi ile aynýdýr. Derin dondurulmuþ ve taze sebze ayný piþirme süresi içinde birlikte hazýrlanabilir. Dondurulmuþ balýðý piþirmeden önce çözülmeye býrakýnýz. Bunun için "Çözme" programýný tavsiye ederiz. (ilgili bölüme bakýnýz) Buharda piþirme iþlemi sýrasýnda besinlerin kendilerine has tatlarý normal piþirmeye kýyasla daha iyi korunur. Bu nedenle yiyeceklere piþtikten sonra baharat koyunuz. Fýrýn kaplarýna yemek piþirirken sadece 3 / 4 ölçüsünde su koyunuz. Baklagilleri ve tahýllý yiyecekleri piþirmeden önce yumuþamalarý için soðuk suda bekletiniz. Baklagiller ve tahýllar piþerken þiþtikleri için sulu piþirilmeleri gerekir. Piþirme sýrasýnda koyacaðýnýz suyun miktarý (daha önce suda bekletilmiþ) baklagillerde ve tahýllarda 1:1 ölçek olmalýdýr. Pirinç piþerken þiþtiði için suyun içinde piþirilmelidir. Pirincin cinsine ve daha önce uygulanan iþleme göre pirinçlerde su çekme ölçeði farklý olabilir. Parboiled pirinç, Basmati pirinci ve diðer pirinçlerde ölçek 1:1, iri pirinç 1:1,5 ve Risotto pirinç'de ölçek 1:2 olmalýdýr. Makarna ve eriþtelerin üstü tamamen su ile kaplanmalýdýr. Bunlar piþerken þiþtikleri için üretici tarafýndan verilen piþirme süresi yaklaþýk 1/ 3 kýsaltýlmalýdýr. Piþirme suyu bazý besinler tarafýndan emilir (pirinç), fakat genelde tencerenin içinde kalýr (sulu yemeklerde). Bu yemeklere demlendikten sonra sos veya krema ilave edilebilir. Buharlý fýrýnda 0,5 lt. su, 40 gr. tereyaðý ve 40 gr. un ile sos hazýrlayabilirsiniz. Delikli kaplarda balýk piþirileceði ve deliksiz kaplarda yumurtalý yiyecekler hazýrlanacaðý zaman bunlar yaðlanmalýdýr. 28

29 Pratik Yöntemler Eti su ilave etmeden piþirirseniz, saf bir et suyu elde edersiniz ve bunu sos olarak kullanabilirsiniz. Etin yanýna sebze gibi diðer besinleri de ilave etmek isterseniz, bunlarý delikli bir fýrýn kabýna koyunuz. Bu kabýn altýna akan sularý toplamak için deliksiz bir kap koyunuz. Et su ilave edilerek piþirilecekse, o zaman lütfen Basýnçlý-Buharda Piþirme programýnýn tarifinde verilen su miktarýna dikkat ediniz. Koyduðunuz su miktarý fazla olursa, köpüklenmeye sebep olabilir. Etin suyunu ancak üzerine az miktarda et suyu ilave ederek arttýrabilirsiniz. Basýnçlý-buharda piþirme programýnda normal piþirme süresi yaklaþýk yarýsý kadar kýsalýr. Basýnçlý-buharda piþirme programýnda 120 C soðutma sürecinde piþirme kabininde hava cereyaný olabilir. Piþirme kaplarýndaki yiyecekler bu hava hareketleri sýrasýnda etrafa sýçrayabilir ve fýrýn kabinini kirletebilirler. Bu kirlenmeler daha çok sulu yemek piþirilirken (çorba, sulu yemek, kýrmýzý lahana v.s.) ve örneðin elma püresi gibi yiyecekler hazýrlanýrken meydana gelebilir. Bu tip yemekleri hazýrlarken piþirme kabýný tepsi veya bir kapak ile ( "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz) kapatýnýz. Piþirme kabýný kapaðý ile birlikte raf aralarýna sürünüz. Delikli bir piþirme kabýnda balýk veya renk verecek bir yiyecek (ýspanak) piþirirken kabý en alt rafa sürünüz, böylece damlayan yemek sularý nedeniyle yiyeceklerin tadý birbirine karýþmaz. Mayalý hamuru fýrýnýn içinde kabartabilirsiniz. Buharda piþirme programýný seçiniz ve önerilen ýsýyý 40 C'ye düþürünüz. Hamuru koyduðunuz kabýn kapaðýný kapatýnýz! 29

30 Pratik Yöntemler Isýtma Yemekler Isýtma Süre/Dakika Sebze Brüksel Lahanasý, Fasulye 2 Kývýrcýk Lahana, Havuç 2 Garnitür Patates Köftesi, Patates 3-4 (uzunlamasýna bölünmüþ) Makarna, Pilav 2-3 Et ve Kanatlýlar Kýzartma dilimleri, 1,5 cm kalýn 3-5 Gulaþ 3-5 Piliç Þnitzel 3-5 Königsberger Köfte 3-5 Rosto Dilimleri 3-5 Balýk Balýk Fileto 2-3 Balýk Rulo, bölünmüþ 2-3 Tabakta Yemek Pilavlý Tavuk Yahni 3-5 Patatesli ve sebzeli domuz 3-4 kýzartma Domates soslu Spagetti 2-3 Çorba/Tencere Yemeði Tencere Yemeði 4-5 Sebze Çorbasý, Kremalý 2-3 Çorba, Sade Çorba Fýrýnýnýzdaki Isýtma programýnda hazýr yemekleri mükemmel bir þekilde ýsýtabilirsiniz. Bu arada kap da ýsýnýr. Bu programda cihaz su ile soðutulmadýðýndan kondanse su oluþmaz. Bunun için: Sebzeyi düz bir tabaða koyunuz. Tabaðý tepsiye koyunuz ve bunu fýrýna sürünüz. Isýtma programýný ayarlayýnýz. Süreyi ayarlayýnýz (Tabloya bakýnýz). Start-/Stop tuþuna basýnýz. 30

31 Pratik Yöntemler Çözme ÇÖZME Çözülecek Malzeme Aðýrlýk/gr. Isý Derecesi/ C Çözme Süresi Dakika Dengeleme Süresi Dakika Et Gulaþ Kýyma * Þnitzel, Pirzola, Sosis Kanatlýlar Piliç Piliç But Piliç Þnitzel Balýk, Deniz Ürünleri Balýk Fileto Pavurya Sebze Kütle olarak donmuþ Parçalar halinde donmuþ Meyveler Elma Püresi Üzüm türü meyve Süt ürünleri Peynir Krema Hamur Ýþleri Milföy Hamur Mayalý Hamur Buharda Piþirme Ekmek Küçük Ekmek * Bu ýsý derecesi önerilen ýsýdan farklýdýr. 31

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı