Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER ADS: A HISTORICAL ANALYSIS ABOUT TURKISH HUMOR ADVERTISING F. Belma FIRLAR * Murat ÇELK Özet Varoldukları yapıların sosyal, politik, ekonomik, dini vb. yansımalarını farklı anlatımlarla sunan mizah ürünleri, ülkemiz itibarıyla deerlendirildiinde örneklerinin reklâm sektöründe younlatıı görülür. Evrensel balamda mizah, mesajların hedef kitlelere daha etkili bir ekilde gönderilerek hedef kitlenin tutum ve davranılarında deiiklik yaratmak için kullanılan en önemli uygulama alanlarından birini ifade eder. Mizahın rolü ve önemi, Türk reklâm tarihi itibarıyla dikkate alındıında ise yeterli veri ve deerlendirmenin mevcut olmadıı görülür. Oysa bilindii üzere geçmiini bilmeyen ne bugünü etkili yönetebilir ne de gelecee güvenli adımlar atabilir. te bu çalımanın amacı, tam bu noktada belirginlemekte ve dönemindeki Türk reklâm sektöründe mizah kullanımlarının tarihsel analizi ile geçmie ıık tutulması hedeflenmektedir. Analiz neticesinde ise varoldukları toplumların birer yansıtma aracı olarak reklâm ve mizahın bütünsel etkililikleri balamında deerlendirilerek dün ile bugünün karılatırılmasına olanak tanıyacak veriler derlenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mizah, Reklâm, Türkiye de Mizahi Reklâmlar. Abstract In our country, when we evaluated products of humour which offers social, political, economic, relgious, etc. Structures with different expressions that seen humour samples are concentrated in advertising industry. Universal sense of humour, the message is sent in the target audience more effectively in the target group s attitudes and behavior used to alter one of the most important areas of application refers. When the role and importance of humour s assessed as at Turkish advertising sector that seen there s not enough data and available valuing. However as all of us are known, if we don t know our past, we can t manage our future effectively. Aim of this study, outstanding at this point and at the period, the advertising sector in Turkey with historical analysis is aimed to shed light to the past. At the end of analysis s intended that evaluating holistic effectiveness of advertising and humor which one each reflects their society and thus compile datas which will allow us to compare today and yesterday. Key Words: Humour, Advertising, Humour Advertising at Turkey. 1.Giri Elendirmeyi, güldürmeyi ve bir kiiye veya bir davranıa ince alay yoluyla takılmayı içeren, hayatın her alanında görülebilen bir etkinlik olarak mizah, günlük yaantımızın en önemli sosyal araçlarından biridir. Düünme, yorumlama ve ifade aracı olarak mizah, aynı zamanda dikkat çekici, ilgi uyandırıcı yani bireylerin mesaja odaklanmasına yardımcı bir iletiim biçimidir. Mizahın etkin iletiim * Doç. Dr., Ege Üniversitesi letiim Fakültesi Reklâmcılık Bölümü, E.Ü. letiim Fakültesi Bornova/zmir Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklâmcılık Anabilim Dalı, Doktora Örencisi.

2 165 kurulmasında ve/veya iletiim etkinliinin arttırılmasındaki rolü nedeniyle kullanım younluu deerlendirildiinde karımıza ilk olarak reklâm sektörü çıkar. Reklâm ve mizah yan yana getirildiinde ortak paylaım alanlarında elendirme, düünme, yansıtma ve dikkati odaklamanın bulunduu görülür ki, bu nedenlerden ötürü algı, ikna, hafızada konumlanma, tutum ve davranıın yönünü belirleme itibarıyla sık sık uygulamada iç içe geçerek karımıza çıktıkları izlenir. Varoldukları yapıların sosyal, politik, ekonomik, dini vb. yansımalarını farklı anlatımlarla sunan reklâm ve mizah ürünleri, ülkemiz itibarıyla deerlendirildiinde böylesi örneklerin reklâm sektöründe younlatıı görülür. Reklâm sektöründe önemli bir yere sahip alanlardan biri olarak mizah, mesajların hedef kitlelere daha etkili bir ekilde göndererek hedef kitlenin tutum ve davranılarında deiiklik yaratmak için kullanılan en önemli uygulama alanlarından birini ifade etmesine ramen Türk reklâm tarihindeki rolü ve önemi kesin olarak ortaya konabilmi deildir. Bu balamda öncelikle mizah ve reklâmda mizah konuları ele alınarak, bugünü yönetebilmek ve gelecee emin adımlar atabilmek adına geçmiimizi bilmenin gerekliliine ilikin yargıdan hareketle, dönemindeki Türk reklâm sektöründe mizah kullanımının reklâm ortamı olarak gazetelerdeki görünümlerinin tarihsel analizi gerçekletirilmektedir. 2.Mizah Kavramı ve Kapsamı ngilizce de humour sözcüüyle ifade edilen mizah, dilimize Arapça dan geçmi bir kelimedir. Farklı kaynaklarda; aka, latife, elence gibi çeitli anlamlarla ilikilendirilen mizahın TDK sözlüündeki Türkçe karılıı gülmecedir (http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst &kelime=mizah&ayn=tam,eriim Tarihi: ). Ana Britanni ca ya göre mizah; olayların gülünç, alıılmadık ve çelikili yönlerini yansıtarak insanı düündürme, elendirme ve güldürme sanatına verilen addır (Ana Britannica, 1994: 63-64). Felsefe Sözlüü nde ise mizah, kiilerdeki ya da doal saydıımız bazı olaylardaki bir takım çarpıklık, uyumazlık, çeliki ve gülünçlükleri bulup açıa vurma, gözler önüne serme sanatı olarak aktarılmaktadır (Cevizci, 2002:282). Literatürdeki farklı kaynaklara göre de mizah; elendirmek, güldürmek ve birine, bir davranıa ince alay yoluyla takılmayı içeren hayatın her alanında görülebilen bir etkinliktir. Mizaha ilikin tanımların ortak paylaım alanında gülme bulunmaktadır. Herhangi bir kimse gülmese bile bir eylerin mizahi olduunu iddia etmek mümkün olmakla birlikte mizah kiiyi güldüren ya da gülümseten bir eydir (Ross, 1998: 1). Ortaya çıkan tepkiyi dikkate alan ve tanımlamada yeterli gören yabancı bir karikatüriste göre de mizah, kültürün gülen yanıdır (Çeviker, 1997: 411). Aziz Nesin e göre (1973); mizahta gülme vardır ve gülme olmayan ey, mizah olamaz. Ancak bu gülmenin oranı, kasıklar çatlayıncaya kadardan bıyık altından gülmeye, gözlerinin içi gülmekten belli belirsiz gülmeye kadar deiir. Özetle mizah ve gülmek arasında dorusal bir iliki vardır. Ancak bu özellik beraberinde yorum ve kullanım farklılıını da getirir. Örnein, sokaktaki insanlara Mizah nedir? sorusu yöneltildiinde younlukla alınan yanıt, gülme ile ilikili ve sınırlıdır. Bu noktada da mizah ile komik arasındaki ince çizginin belirlenmesindeki gereklilik ortaya çıkar. Bütün kültürlerde humour (gülmece/mizah) ile comic (gülünç/güldürü/komik) iki ayrı kavram ve iki ayrı sözcük olarak bulunur (Oral, 1998: 51). Türkçede de mizah, gülmece ve komik ise güldürü kavramlarıyla karılanır. Gülmece içinde gülünç unsurları barındırır. Gülmecenin (mizah/humour) kullanıldıı eserler, gülmece içindeki gülünç (comic/komik) unsurlar sayesinde dikkat çeker. Ve gülmecenin asıl amacı, izleyenin dikkatini çekmek ve onu gülümsetmektir. Oysa mizahın kökeninde elence ve hogörü vardır ki bunlar, ona kiilik kazandıran ve geliimini destekleyen temel özelliklerdir (Öngören, 1983: 11). Geliimini destekleyen bir dier faktör ise her gülmenin mizah ile ilikili olmamasıdır. Sadece gülmek ve elenmek için de mizah kullanılmaz ve gülünçlük deildir. Gerçekte mizah, sayısız mizahçının da belirtmi ve belirtmeye devam emekte olduu üzere ciddi bir itir. Zaman zaman acı yüklüdür. Elendirirken düünmeye yöneltir ve elendirdikleri kadar öfkelendirdikleri de vardır. Mizah, belli bir hedefe sahip tepki ve eletiri biçimidir (Fidan, 2007: 23). Bu kapsamda belirli bir amaç esas alınarak ulaması istenilen hedefe balı kalınarak uygulanır. Amaca uygun mizah, hümanize etme, kanıtlama, çürütme, destekleme, kaygıyı azaltma ve insanları sürekli düündürme potansiyeline sahiptir (Torok vd. akt. Uurel vd., 2006: 41). Mizahın en önemli özelliklerden bir bakası, kültür ile bütünlemi bir olgu olmasıdır. Toplum hayatında her zaman varolduu gözlenen mizah toplumların geçmiten getirerek biriktirdikleri, gelenek ve görenekler, yaam tarzları, tarihleri gibi manevi deerleri arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü

3 166 yaananların aynasıdır. Bu kapsamda mizah, bir kültüre ait olabilecei gibi o toplum içerisindeki belirli alt kültürler tarafından da paylaılabilir. Evrensel boyutta dikkate alındıında da mizahın sadece psikolojik süreçlerin bir sonucu olmadıı ve kültür olgusu içerisinde insanlar tarafından paylaılan deerlerin ve pratiklerden de etkilendii görülür. Anlaılacaı gibi toplumsal ilikiler paralelinde mizah, beeri bir kimlie sahiptir ve etkileim karılıklıdır. Bir dier ifadeyle mizah, varolduu kültür ve toplumsal koullardan direkt etkilenir (Öngören, 1983: 34). Hititlerdeki Purilli ayinleri, Eski Yunan daki Dionysos enliklerindeki mizah içeren elencelerin yanında Ortaça da tek tanrılı dinler tarafından istenildii zaman istenildii yerde güdümlü ve izne balı kullanılıına kadar götürülen mizah, tanımına ilikin görülerin çeitliliinden de izlenebilecei üzere uzun ve tartımalı bir geçmie sahiptir (Öngören, 1983: 11-17). Literatür incelendiinde, tanımlanması ve açıklanması balamında karılaılan güçlüklere karın görülerdeki çeitliliin, kuramların geliimine ıık tuttukları görülür. Söz konusu yaklaımlardan en temel ve kapsayıcı olanları; Üstünlük, Uyumsuzluk ve Rahatlamadır. Gülmenin kiinin dier insanlar üzerindeki üstünlük duygularının bir ifadesi (Morreall, 1997: 2) olduu üzerinde duran ve en eski teori olarak nitelendirilen üstünlük kuramının kökeni Plato ve Aristo ya kadar dayandırılmaktadır. Kuramda gülmenin ve bu balamda mizahın temeli, ortaya çıkan komik durumun bir tarafın dierine karı hissettii zafer duygusuna balanmaktadır. Aristoteles, zafer duygusunu; Gülmece, ya bakasının aaılandıını gördüümüzde veya kendimizin geçmite yaadıı ve aaılandıı bir durumun hatırlanmasıyla verilen tepki neticesinde belirginleen, kendimizde bir üstünlük algıladıımız zaman aniden uyanan üstünlük hissi (Topuz, 1986: 27) eklinde ifade eder. Thomas Hobbes a göre gülme, Bireyin kendi kendini kutlama ve her eye karı olan savaında, kendini bir bakasından veya daha önceki durumundan daha iyi görme duygusu üzerinde yükselmek dir (Morreall, 1997, s.8-10). Bir dier ifadeyle gülme, herhangi kiisel bir avantajın hızlı bir ekilde algılanmasıyla açıa çıkan davranısal tepki neticesinde yaanan bir çeit böbürlenme refleksidir (Hobbes tan akt. Göker, 1993: 2). A. Nesin, söz konusu kavramı; salam bir insanın çolak veya kambur birini gördüünde verdii refleksle açıklayarak, ortaya çıkan gülmenin gerçekte bireyin kendi bütünlüüne karı hissettii ani gurur duygusuyla ekillendiine dikkat çeker (Nesin, 1973: 20). Özetlemek gerekirse Hobbes a göre mizah, bazılarının veya bizim daha önceki hâlimizle ve bakalarıyla kendimizi kıyasladıktan sonra kendimizi aniden daha üstün görmemizden domaktadır (Morreall, 1997: 11). Gülünçlüü bir yükseklik ya da kendi yüksekliine inanma imi olarak deerlendiren Baudelaire gülmeyi, kiinin kendini üstün bulma düüncesinden doan, son derece hem insani hem de eytani ve hınzırca bir düünce olarak tanımlar. Dolayısıyla Baudelaire'e göre gülme, sonsuz bir yüceliin ve aynı zamanda sonsuz bir dükünlüün imidir. Gülünç yani gülmeyi yaratan güç, asla gülmenin nesnesinde deil, gülen kiidedir (Baudelaire, 1997: 11). Üstünlük kuramını, temel dayanaı olan gülme ve gurur duygusu arasındaki ilikiyi farklı duyguların da böylesi bir sonuca neden olabilecei görüü dorultusunda alternatif açılardan dikkate alarak reddedenler ise uyumsuzluk kuramını ekillendirmitir. XVII. ve XIX. yüzyılda ayrıntılı bir biçimde uyumsuzluk kuramının sınırlılıklarının farkına varan ilk kii, Kant olmutur. Kant gülmeyi, büyük bir bekleyiin birdenbire ortadan kalkmasıyla duyulan ruh hali olarak tanımlamıtır (Göker, 1993: 2). Bir maymun gördüümüzde yaptıı hareketlere gülmemizin temelinde, bize insanı yansıtmasına karın gerçekte onun karıtı olan hayvan olmasının bulunduunu belirten Nesin e göre, o maymunu insan gibi giyinmi gördüümüzde gülmemizin artması, uyumsuzluk kuramı ile açıklanabilir (Nesin, 1973: 20). Bu balamda ilgili kurama göre, kiilerin mantık dıı ve istenmeyen veya beklenmedik bir durumla karılatıklarında, kendilerinin ya da düüncelerinin arasındaki uyumsuzluk algılamasıyla ortaya çıkan komik durum bulunmaktadır. Bu kapsamda, birbirinden farklı iki fikir, düünce ya da durumun sürpriz bir ekilde bir araya getirilmesiyle de mizah olumaktadır. Gülme durumlarını uyumsuzlukla açıklayan bir baka aratırmacı olan James Beattie ise gülmeyi duygusal (mizahi gülme) ve hayvansal gülme (mizahi olmayan gülme) olarak ikiye ayırmaktadır. J. Beattie, akla sunulan belli düünce ya da nesnelerin sonucunda heyecan yaratan duygudan ya da durumdan üremekte olan duygusal gülmenin uyumsuzluktan yararlanılarak açıklanabileceini savunmaktadır. Dolayısıyla mizahi gülmenin nedeni karmaık bir nesne ya da bütün içinde birlemi olan ve aklın da bunun farkına vardıı iki ya da daha fazla uyumaz, uygunsuz ya da badamaz koulların varlııdır. Öte yandan Beattie; korku, acıma, ahlaksal kaygılardan doan honutsuzluk, öfke ya da nefret

4 167 vb. tepkilerin uyumsuzlua olan gülme eilimi karısında aır basabileceine de deinerek her uyumsuz duruma insanların neden gülmediine de açıklık getirmektedir (Morreall, 1997: 29-30). Mizahın, bir kiinin kendisini stres ve gerginlikten uzaklamasına, daha genel ifade ile bireyin fiziksel ve psikolojik ilevdeki gerilimlerden kendisini kurtarıp rahatlatmasına hizmet ettii temeline yerletirilmi olan rahatlama kuramında ise gülme tepkisi ani sinir boalmasına balanmaktadır. John Dewey tarafından tanımlanmı olan gülme ile sinirlerin boalması yani bir anlamda artık bir enerjinin taması ile gülmenin neden olduu bir rahatlamayı ifade etmektedir. Söz konusu enerjinin ekillenmesinde ise hem birey ilikin psikolojik süreçlerin hem de sosyal ve kültürel unsurların etkisi olduu belirtilmektedir (Morreall, 1997: 36-38). Rahatlama kuramının temelini enerji salımının tekil ettiini kabul eden Freud a göre espri, mizahın davranısal yönü ve mizah da duygusal ögelerle ilikilidir. Bu nedenle; espri, nükte ve mizahın ayrı ayrı incelenmesi gerekir (Fidan, 2007). Özellikle gülme ile boalan ruhsal enerjinin kaynaını açıklamaya çalıan Freud (2003), esprileri kasıtlı ve kasıtsız olmak üzere iki balık altında toplar. Söz konusu sınıflandırma itibarıyla kasıtsız espriler doaçlama ile meydana gelmekte ve mizah dıında herhangi bir amaca hizmet etmemektedir. Kasıtlı espriler ise kiinin bilinçdıına ittii duygu ve düünceleri, cinsellik ya da dümanlık içeren mesajlar yoluyla ifade etmesi ile ilikilendirilmektedir. Tüm deerlendirmeler, teoriler ve tanımlardan anlaılacaı gibi mizah, fiziksel, psikolojik, kültürel ve sosyal açıdan oldukça karmaık bir olgudur. Bir baka kiiye ve/veya kiilere aktarılmak istendiinde forma giren mizah, kültürle karılıklı etkileim halindedir. Bu kapsamda toplumun sosyoekonomik süreçteki mizah kullanımları, onun biçimine yansır. Olumlu ve olumsuz örneklerin bir araya geldii bu yansımalar dorultusunda mizahın temel özellikleri olarak düünme, yorumlama ve ifade etme açıa çıkar. Tüm boyutlar, özellikler, kısıtlayıcılar deerlendirildiinde ise mizahın özde iletiimin bir türü olduu görülür. letiimin bir türü olmasına ilikin saptamanın paralelinde, iletiim formları itibarıyla mizahın kullanım alanları incelendiinde ise, özellikle günümüzün youn rekabet ortamında, hemen her alanda sürdürülebilir rekabet avantajı yakalanmasının ön planda olması sebebiyle reklâm sektöründe mizahi ögelerin kullanımının younlatıı izlenir. Geçmiten günümüze reklâm örnekleri ve literatür incelendiinde mizahın reklâm mesajlarının hedef kitlelere etkili bir ekilde ulatırmak, hedef kitlede tutum ve davranı deiiklii yaratmak adına dikkate alınan mesaj çekiciliklerinden biri olduu görülür. Reklâm sektöründe mizahın kullanım younluu ise dikkat çekicilik, ilgi uyandırıcılık, anlaılabilirlik, ikna, akılda kalıcılık, olumlu tutum, satı gelitirme gibi çeitli ilevlerle ilikilendirilir. 3.Reklâmda Mizah Bir iletiim formu olarak reklâm; hedef kitlelerin dikkatini çekmek, tutum ve davranıın yönünü belirlemek adına etki yaratmak için örgütlenmi mesajlar bütününüdür. Üretilen anlamı hedefe iletilmek amacıyla oluturulan mesaj, tüketiciyi mal ve hizmet konusunda bilgilendirmek, onu ikna etmek ve mal veya hizmetin satılmasını salamak amacıyla düzenlenen her türlü sözcük, resim, sembol, renk ve görüntülerden oluur. Bir veya birkaç unsurun bir araya gelmesiyle hayat bulan mesaj aracılııyla, bireylerin ihtiyaç, istek, talep veya beklentiler arasında iliki kurulması hedeflenir. Söz konusu unsurlar belirlenirken ise reklâm kampanyasının amaçlarından hedef kitleye, ürün ve markadan medya özelliklerine kadar birçok deiken dikkate alınır ki, mesaj çekici kılınabilsin. te mizah, adı geçen çekicilik faktörlerinden biri olarak tam bu noktada karımıza çıkar. Reklâm mesajını hedef kitleye daha etkili bir ekilde taımak, hedef kitlenin tutum ve davranılarına etki etmeyi salamak amacıyla kullanılan mesaj çekiciliklerinden sadece biri olarak mizah (Bakır, 2006: 222), ilk olarak Puto ve Wells in çalımalarında karımıza çıkar. Çekicilii, bilgisel ve dönüümsel olmak üzere iki balık altında toplayan Puto ve Wells (1984: 638), mizahı da dönüümsel çekicilikler içerisine konumlandırmılardır. Reklâmlarda mizahın kullanımı, tüketicinin reklâmdan bekledii mesaj düzenini alaycı ve ironik bir bakı etkisiyle bozarak, zararsız hale getirilmi makul bir eletiri formuna kavuturması ve bu suretle dikkati baka yöne çekerek gerçekte ilginin reklâma odaklanmasını salayıcı bir eylem olduunun kefedilmesi sonucu gerçeklemitir (O Shaughnessy vd., 2004: 132). Buna balı olarak 1930 larda mizah, reklâm sektörünün ürünlerinde yer almaya balamıtır (Cochran vd., 2004: 71). Mizahın reklâmlarda kullanımı bir yandan yenilii, farklılıı getirirken dier yandan da çeitli tartımaların balamasına neden olmutur. Reklâmlarda mizah kullanımını onaylamayan ve ünlü reklâmcı Hopkins gibi yaklaanlar, reklâmcılıın ve para harcamanın ciddi bir i olduuna

5 168 belirterek mizahın böylesi bir alanda yeri olamayacaını belirtmilerdir (Hopkins, 1996: ). Mizahi ögelerin kullanımına yenilik ve farklılık teklifinin alternatif bir türü olarak yaklaan veya mizahın da ciddi bir ura olduunu savunanlar ise hem reklâm hem de mizahın sosyo-kültürel yapının çıktıları olduklarına dikkat çekmilerdir. Öte yandan ilk dönemlerde Hopkins in görüünü benimseyen David Ogilvy (1983: 103) gibi reklâm uygulamacıları da, gerçekletirilen çeitli aratırmalar neticesinde, mizahın satıların geliiminde etkili faktörlerden biri olduuna ilikin kanıtlar kapsamında mizahın reklâmlarda kullanımını desteklemeye balamılardır. Özellikle 1960 lı ve 70 li yıllarla birlikte hesaplamalı teknolojilerin büyük ölçekli test ve analiz yapılabilmesini mümkün kılması dorultusunda mizahın reklâm açısından kapsamı ve önemi hakkında bilgi edinmek gereklilik deil zorunluluk haline gelmitir. Wells ve arkadaları (1971) tüketicilerin reklâma yönelik tepki profilini oluturmak amacıyla ekillendirerek gerçekletirdikleri aratırma neticesinde mizahı, reklâmın altı deimez faktörü arasında vererek ho, mutlu, akacı, komik ve elenceli kelimeleriyle ifade tanımlanmılardır. Reklâmın etkinliinin hesaba katılarak belirlenmi hedeflere eriimde mizah kullanımının salayacaı katkının boyutları üzerinde duran Sternthal ve Craig (1973: 17), reklâmda mizah kullanımının salayacaı etkilerin kapsamına ilikin aratırmaları neticesinde aaıdaki sonuçlara ulamılardır; a. Mizah içeren mesajlar dikkat çekmektedir ancak bu mesajlar anlamayı olumsuz etkileyebilmektedir. b. Mizah, izleyicinin dikkatini baka yöne çekerek onların karı argümanlar gelitirmesini engelleyebilmekte ve iknayı arttırabilmektedir. c. Mizahi çekicilikler, ikna edici olarak görünmektedir ancak bunların ikna edicilii ciddi içerikli olanlarınkinden fazla deildir. d. Mizah, kaynak güvenirliini arttırıcı etki yaratmaktadır. e. Hedef kitle özellikleri, mizahın etkinliini farklılatırabilmektedir. f. Mizahi içerik, kaynaktan holanmayı ve pozitif bir ruh halinin oluumunu salayabilmekte, bu da mizahın iknaya ilikin etkisini arttırabilmektedir. g. Mizahi içeriin olumlu yönde destekleyici, pekitirici bir ilevinin bulunduu kapsamda, ikna edici iletiim açısından kullanılması daha etkili olabilmektedir. Reklâmlara yönelik tepkileri, uyarı ve elence yönünden ele aldıı çalımasında Schlinger (1979) ise mizahı, bir reklâmdaki ikna edici mesajın eker kaplaması (sugar coat) olarak ifade etmitir. Madden ve Weinberger in (1984: 24-29) ABD deki reklâm uygulamacılarının görülerini yorumladıı aratırma sonucunda, mizahın dikkat çekme ve ürün adının hatırlanması açısından kullanımının etkili olduu, ancak, mesajın anlaılması ve hatırlanması açısından dozu doru ayarlanmaz ve içerii doru belirlenmezse, zarar verici olabileceine iaret edilmektedir. Aynı zamanda, ikna balamında, mizahın reklâmlarda kullanımının uygun ortam yaratımına yardımcı olması nedeniyle önemli rol üstlendiini de belirten Madden ve Weinberger in bulguları, De Pelsmacker ve arkadaları tarafından gerçekletirilen aratırmalarla da desteklenmi, buna ek olarak, mizahın beenilen reklâm yaratımında da etkili olduu belirtilmitir (De Pelsmacker vd. akt. Çakır, 2006: 670) da Weinberger ve Spotts, Sternthal ve Craig in vardıı sonuçları destekler ekilde mizahi içerikli reklâmların mizahi olmayan reklâmlardan daha fazla dikkat çekmesini, anlaılırlıı salamada etkili olmasını, tüketicilere duygusal olarak ulaarak iknaya yardımcı olmasını, satı etkisi yaratmasını, kaynaın güvenilirliinin yükselmesine katkı sunmasını iletiim hedeflerine katkıda bulunduu alanlar olarak tespit etmilerdir (Weinberger 1989: 41). Aaker ve Stayman ın (1990: 14), izleyici algısı ile reklâm etkisi arasındaki ilikiyi ele aldıı çalımalarında mizah, elence kavramı içerisinde deerlendirilerek zeki, orijinal ve yaratıcı sıfatlarıyla nitelenmitir. Weinberger, geç dönemde Gulas ile gerçekletirdii aratırmalar neticesinde (2006: ), mizah kullanımının ikna edici, yinelemeye uygun ve iliki kurucu özelliklere sahip olması nedeniyle reklâm etkinlii açısından anahtar deiken olduunu ifade etmitir. Yakın zamanda gerçekletirilen çeitli aratırmalar göstermektedir ki; ABD deki reklâmların %11 ile %24,4 ü ve ngiltere deki reklâmların ise %35,5 i mizahi nitelie sahiptir (Weinberger vd., 1989: 39-44, Alden vd., 2000: 2; Sutherland vd., 2004: 231). Kullanım younluu ve formu farklı kültürlere göre deiiklik gösteren mizahın günümüz reklâmlarındaki popülerliinin neden ve nasıllarının

6 169 saptanmasına yönelik aratırmalar; dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı olması, anlaılabilirlii arttırması, iknaya katkı sunması, akılda kalıcılıı salaması, reklâma karı olumlu tavır gelitirmesi, satıları arttırması gibi artı avantaj sahipliine dikkat çekmektedir. Özetle günümüz reklâm sektöründe mizah, sürdürülebilir rekabet avantajının deer yaratılarak elde edilmesi açısından etkinlik kriterlerinden biri olarak dikkate alınmaktadır ki, tüm dünyada olduu gibi ülkemizde de paralel uygulamaların younlatıı izlenmektedir. Ekonomi ve tabii ki ticari hareketler tüm dünyada ve çeitli sektörlerde olduu gibi Türk reklâm sektörünün de geliimini etkilemi ve yönlendirmitir. Türk reklâm tarihindeki ilk reklâm çabaları ise tellallar, çıırtkanlar, iportacılar, tezgahtarlar aracılııyla yapılan duyurular olarak nitelendirilmektedir. Yüksek Ünsal (1984: 44) tarafından sesli reklâmcılık olarak ifade edilen bu dönem reklâm örnekleri incelendiinde, Türk mizah anlayıının ürünü olan ilginç sloganlar (Elimi kestim, kan akıyor kan/karpuzcu) dikkat çekmektedir. Türk reklâm sektörünün geliiminin ikinci önemli dönüm noktası ise matbaanın ülkemize gelmesi ve akabinde gazetelerin ortaya çıkarak geliim göstermesiyle gerçeklemitir. Özellikle 1924 den itibaren gelien gazetecilik ve ilancılık ile reklâm sektörü ivme kazanmı, 1928 deki Harf Devrimi neticesinde kısa bir duraksamadan hemen sonra süreç yeniden hız kazanmıtır (Ünsal, 1984: 48). Bu dönemdeki reklâmları yaratanlar, üretenler incelendiinde; hap Hulusi Görey, Atıf Tuna, Salih Acar gibi isimler dikkat çekmektedir. Reklâmın ve reklâmda kullanılan mizahi unsurun oluumunda, paylaılan kültür ile içinde bulunulan sosyo-ekonomik yapı fazlasıyla etkilidir. Bu noktada gerçekte karılıklı bir etkileim söz konusudur. Çünkü mizah, önceden de belirttiimiz gibi, hedef kitleler tarafından paylaılan deerler ve pratikler arasındaki iliki, kültür ile ilgilidir. Reklâmlarda tercih edilecek mizahi içerik hem sosyoekonomik yapıdan etkilenir hem de bu yapıların ekillendirdii ortam ile uyum salamaya çalıır. Ayrıca reklâm üreticileri, söz konusu sosyo-ekonomik yapının bir parçasıdırlar ve dolayısıyla bu yapıdan beslenirler. Tüm bu saptamalar ile Türk reklâm sektörünün balangıç noktasındaki bulgular bütünletirildiinde, geleceimizi yönetebilmek için öncelikle geçmiimizi bilmemiz gerektiine ilikin yargıdan hareketle bir analiz yapılması gereklilik deil zorunluluk olarak karımıza çıkmaktadır Dönemi Cumhuriyet Gazetesi ndeki Mizahi Reklâmlara likin Tarihsel Bir nceleme 4.1.Aratırmanın Amacı ve Konusu: 1923 yılında cumhuriyet ilan edildiinde savalar nedeniyle sosyo-ekonomik yapı ciddi zararlar görmütür. Nüfus ve nitelikli insan gücünün kaybı, altyapının alt üst olması, üretimin gerilemesi, mali kaynakların tükenmesi, toplumun yoksullaması gibi çok ciddi sorunlar belirmitir. Temel malların bile dıarıdan ithal edildii bir ekonomik yapı ile karı karıya kalınmıtır. Yeniden ina dönemi olarak Cumhuriyet in ilk yıllarında siyasal, sosyal ve ekonomik yapılarda köklü deiiklikler yaanırken 1929 da tüm dünyayı etkisine alan Büyük Ekonomik Buhran ekonomimizi olumsuz yönde etkilemi, bunun sonucu olarak hükümet izledii, dıa kapanmayı ön plana alan ve kendi kendine yetme düüncesine dayanan devletçi sanayileme olarak ifade edilen yeni bir döneme girilmitir. Bata sanayi olmak üzere demiryollarından telgrafa barajlardan posta idaresine kadar devlet, temel tüketim mallarında yerli üretimin salanması ve milli bir ekonominin ina edilmesi adına sayısız alanı kurmaya ve iletmeye balamıtır (Timur, 1968: 112). Devrimler sadece ekonomik yapıyı deil toplumu da etkisi altına almıtır. Behar ve Duben (1996: 239), Cumhuriyet Türkiye sinde yaanan deiimlerin ve devrimlerin en önemlisinin bütün sıradan ihtiamıyla evde yaandıını belirtmilerdir. lgili dönemde yaanan sıkıntıların kaynaı ise deerlerin tam anlamıyla batılılamamı, modern ve laik yeni bir ulus yaratmaya yönelik radikal bir programın hem gözle görülür bir simgesi hem de etkili bir aracı olarak ithal edilmesi olmutur (Bozdoan, 2002: 18). Cumhuriyet dönemi Türkiye sinde reklâm sektörünün grafii, yeni düünceler, yaklaımlar ve ideallerin yansıtılmasında genel kitleye seslenen bir iletiim formu olması nedeniyle yükselmitir ki, bu geliimde dönemin en etkili kitle iletiim aracı olan gazeteler, ciddi anlamda önemli rol oynamıtır. Söz konusu yıllarda gazete reklâmları; modernleme fikrini ve hükümetin toplum için ön gördüü idealleri aktarmada önemli bir araç haline gelmitir. Dönemin en önemli reklâmverenleri ve reklâmcılıın yönünü belirleyen kuruluları olarak Bankası, Ziraat Bankası ve Sümerbank bata olmak üzere devlet destekli birçok önemli kurulu, hem ürün ve hizmetlerini tanıtmada hem de milli ürünlerin satın alınması ve tasarruf edilmesi için insanları ikna etmede aırlıklı olarak gazete reklâmlarından faydalanmılardır.

7 170 Sosyo-ekonomik yapının aynası olarak gazete reklâmlarında çeitli elektrikli ürünlerin ve elektrikli ev aletleri gibi ürünler için ilenen tema; çalıan koca, tahsilli e ve salıklı çocuklardan oluan çekirdek aile imajın milli bir ideal olarak yansıtılmıtır. Söz konusu reklâmların yaratılarak kitlelere aktarımında rol alan en önemli kii ise hap Hulusi olmutur. Hükümet tarafından uygulanan ve vatandalara aktarılan sosyal ve ekonomik politikaların temsilcisi olan devlet teebbüslerinin etkisiyle devletçi dönemin ortalarından itibaren reklâmcılıın önemi anlaılmaya balanmıtır. Her ne kadar gerçekletirilen uygulamalar ve alınan tedbirler yetersiz kalmı olsa da, bu dönemdeki uygulamalar sayesinde modern anlamda reklâmcılıa geçi adına önemli adımlar atılmıtır. Ancak 1939 de balayan II. Dünya Savaı nın balamasıyla tüm alanlarda olduu gibi reklâm sektörünün geliim sürecini kesintiye uratmıtır. Devletçi politikalar sonucu ithalat azalırken sava tehdidiyle yetikin nüfusun askere alınması nedeniyle igücü açıı olumu ve sava öncesi balayan planlama çalımaları ile sanayi yatırımları, savunma harcamalarına yönlendirilmek zorunda kalınmıtır (Boratav 1989: 63). Doal olarak bu dönemde tüketim, ciddi oranda azaltıldıından reklâm sektörünün geliiminde de duraklama yaanmıtır. Benzer biçimde gazeteler de, özellikle kaıt teminindeki zorluklar nedeniyle sayfa sayılarını azaltmı, haber içeriklerini farklılatırmı ve reklâm gelirlerinde de ciddi düü yaayarak zor günler geçirmitir. Savaın yarattıı olumsuzlukların azalmaya balamasıyla 1944 yılı ile balayan süreçte Türk reklâmcılıı yeniden toparlanma dönemine girmi, yukarı yönlü bir ivme kazanmı ve birçok yenilikle karılaılmıtır. Özellikle sosyo-ekonomik açıdan dünyaya eklemlenme sürecini ifade eden yılları arasında devletçi politikalara karı kapitalist bir sınıf belirginlemi (Kongar, 2008: 145), korumacılık terk edilmi, ithal serbestisi kabul edilmi, dı yardım alınmasının önünün açılmı ve reklâm sektörü için de yeni bir dönem balamıtır. Yaanan deiimlerin reklâm sektörüne en önemli yansımalarından biri, ilk özel reklâm ajansı olan Faal Reklâm Acentesi nin faaliyete balaması olmutur. Bunu takiben Grafika, Reklâmcılık Kolektif irketi, Aktif Reklâm irketi gibi çeitli reklâm ajansları ortaya çıkmıtır. Daha sonra Türkiye nin en büyük iletmeleri ve buna paralel olarak en büyük reklâmverenleri olacak bazı irketlerin bu dönem içerisinde doması da hem ajansların i hacmini geniletmi hem de rekabetçi bir ortamın olumasına öncülük etmitir. Özellikle de sava sonrası ABD nin hakim güç olarak ortaya çıkması ve ülkemizde ABD kaynaklı bir ekonomi programının benimsenmesine paralel olarak uygulanan liberal politikaların etkisiyle, reklâmcılık önemli bir ivme kazanmıtır. Genel olarak deerlendirildiinde, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren reklâm ve reklâm sektörü, devletçe benimsenmi politikaların (tasarruf, yerli malı kullanımı gibi) topluma aktarımını gerçekletiren ve devlet yönetimindeki iletmeler ile millet arasındaki baı kuran en önemli iletiim araçlarından birisi olmutur. Bunun yanında reklâmlar, kendisine bilim ve pozitivizmi rehber alan, modernlemeyi ve modern yaamı vatandalarına benimsetmeyi ilke edinmi, ayrıca modern olanı milliletirmeye çabalayan bir ideolojinin de dorudan ya da dolaylı olarak aktarımını gerçekletirmitir. Bu kapsamda dönemin reklâmcılıı, ithal malların yanında yerli sanayinin de varlıını hissettirmesini salayan ekonomik bir araç olduu kadar cumhuriyet modernlemesinin idealize edilmi bir imgesi olarak modern yaamı millete sunan sosyal nitelie sahip bir araç olarak hayat bulmutur. Reklâm sektörünü günümüze taıyan tüm bu oluum, deiim ve gelimeler, bugünün reklâm ajanslarından çok uzak yapılarda ve büyük bir kısmı reklâmverenler, serbest sanatçılar, matbaalar, gazete idareleri vs. gibi sayısız kii ve kurumun münferit veya ortak çalımaları sonucunda gerçeklemitir (Eldem, 2000: 8) yılları arasındaki reklâm sektörünün genel görünümü deerlendirildiinde, özellikle bazı grafik, resim, karikatür, hat sanatçısı, klieci, matbaacı, çizer gibi kiilerin, özellikle de mizah eserleri ve karikatürleriyle tanınan kiilerin reklâmcılık sektöründeki gayretlerinin dikkat çekici olduu görülür. Sümerbank, nhisarlar daresi (Tekel) ile bankalar, radyo ve buzdolabı gibi çok çeitli ürünler için tasarlanan sayısız poster ve gazete reklâmının yaratıcısı olan hap Hulusi bata olmak üzere Ramiz Gökçe, Cemal Nadir, Münif Fehim, Mazhar Apa, Sururi, Ratip Tahir gibi sayısız önemli ismin imzasını reklâmlarda görmek mümkündür. Bu imzalar, çalımayı gerçekletiren kiinin isminin tamamı, sadece adı ve soyadı, adının ba harfleri veya çeitli semboller eklinde reklâmların bir köesinde de karımıza çıkmaktadır. lgili yıllarda yaamın modernlemesi için yapılan deiiklikler ve teknik ilerlemelerin mizah ve reklâm ürünlerinin öncelikli konuları konumunda olması, farklı niteliklere sahip bu iki alanın genel anlamda önemli kesime noktaları olarak karımıza çıkması aralarındaki dolaylı balantıyı göstermesi açısından döneme dair bir dier ilgi çekici saptamadır. Örnein, döneme ait karikatürlerde temiz, derli

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı