*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: INTEL ÖRETMEN PROGRAMI KARMA MODEL HZMETÇ ETM HAKKINDAK ÖRETMEN GÖRÜLER * TEACHERS OPINIONS ABOUT INTEL TEACHER PROGRAMME IN-SERVICE TRAINING WITH FACE TO FACE EDUCATION AND DISTANCE EDUCATION Esra CESUR ** Tuba YELKEN *** Öz Bu aratırmanın amacı, Intel Öretmen Programı karma hizmet-içi eitimi alan öretmenlerin, program hakkındaki görülerini incelemektir. Betimsel yöntem kullanılan bu aratırmada veriler anket ve görüme yoluyla elde edilmitir. Aratırmanın çalıma grubunu, Mersin ilinde Milli Eitim Bakanlıı tarafından düzenlenen Intel Öretmen Programı Karma hizmet-içi eitimi alan 387 öretmen oluturmaktır. Aratırmanın sonucunda, Intel Öretmen Programı karma eitimi alan öretmelerin örenme süreci içerisinde yaratıcı düünme, problem çözme ve eletirel düünme becerilerini kullanmayı pekitirdikleri ve örenme ürünlerini oluturmada teknolojiyi etkin bir ekilde kullanabildikleri görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eitim, Bilgisayar Destekli Eitim, Intel Öretmen Programı, Hizmet-içi Eitim. Abstract The purpose of the study is to investigate the views of the teachers who took part in the Intel Teacher Program mixed in-service training about the program. In this descriptive study, the teachers who participated in the Intel Teacher Program mixed in-service training in Mersin were administered a questionnaire and interview as a data collection tool. The study group consists of 387 teachers who participated in the Intel Teacher Program mixed inservice training organized by Ministry of Education in Mersin. As a result of the study, It is seen that by means of the Intel Teacher Program mixed in-service training, the teachers indicated that they learn to use creative thinking, problem solving and critical thinking abilities in the learning process and that they use the technology effectively to create learning materials. Keywords: Distance Education, Project-based Learning Approach, Intel Teaching Program, In-Service Training. 1. Giri Çaımızın en tipik özellii toplumların hızla deimesidir. Toplumlardaki deimeyi hızlandıran en belirgin etmenler, bilgi, teknoloji, iletiim ve ekonomi alanlarında görülmektedir. Bulunduumuz çaa, bilgi çaı adı verilerek bilgi toplumu kavramı ortaya çıkmıtır. Bilgi toplumu kavramı bu deiim sürecinin yönünü ve içeriini vurgulamaktadır. Bilgi toplumu, bilginin insan örgüt ve toplum yaamında temel güç ve ana sermaye halini aldıı, bilgi üretiminde çalıanların çoaldıı, yaam boyu örenme alıkanlıının yerletii, örenen birey, örenen örgüt ve örenen toplum baının kurulduu toplumsal yaam biçimini anlatmaktadır (Baransel, 1996). Örenen birey, bilgi insanını, bu bireylerin çalıtıkları örgütler, örenen örgütü, örenen toplum bilgi toplumunu oluturmaktadır (Töremen, 2001).Yeni çaa teknoloji destei ile ayak uydurmak için gerekli olan uygulamaların yapılabilmesi ve programlı bir sistem içerisinde yürütülebilmesi için Bilgisayar destekli eitim ve Bilgisayar destekli öretimin detaylı olarak tanımlanması aratırmanın içeriini destekleyici nitelikte olacaktır. Aaıda bu konu hakkında bilgiler yer almaktadır Bilgisayar Destekli Eitim (BDE) Bilgisayar Destekli Eitim örencinin bir bilgisayar baında, örencilerin gösterebilecekleri türlü tepkiler göz önünde bulundurularak hazırlanmı bir ders yazılımı ile karılıklı etkileimde bulunarak kendi ** Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü Yüksek Lisans Örencisi, *** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü,

2 örenme hızına göre kullanabildii öretim türü, bu soruna ilikin uygulama ve aratırma alanı olarak tanımlanabilir (Köksal 1981,s. 28) Bilgisayar Destekli Öretim (BDÖ) ahin ve Yıldırım a göre (1999), Bilgisayar Destekli Öretim, bilgisayarın örenmenin meydana geldii bir ortam olarak kullanıldıı, öretim sürecini ve örenci motivasyonunu güçlendiren, örencinin kendi örenme hızına göre yararlanabilecei, kendi kendine örenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birlemesinden olumu bir öretim yöntemi olarak tanımlanmıtır. Senemolu ya göre (2001), Bilgisayar destekli öretim, örencilerin programlı örenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileimde bulunduu; dier bir deyile, bilgisayar programları aracılııyla örenmeyi gerçekletirdii, örenmelerini izleyip kendi kendini deerlendirebildii bir öretim biçimi olarak tanımlanmıtır. Ergin (1995) e göre BDÖ belli bir dersin öretiminde bazı performansların bilgisayar-örenci etkileimiyle gerçekletirildii programlardır Bilgisayar ve nternet Kullanımı Bilgisayar ve internet kullanımı eitimde içerik ve eitim öretim faaliyetleri açısından deiime ve geliime yol açmaktadır (Altıngöz, 2008). Bilgisayar destekli eitim, uzaktan eitim ve sanal örenme ortamları gibi eitim-öretim faaliyetlerini zenginletirici unsurlar, bilgisayar ve internet kullanımının sürecin içerisine dahil olması ile mümkün olmaktadır. Bilgisayar, internet ve dier dijital teknolojilerin eitimde kullanımı, örencilerin kendi kendilerine örenmelerini, dolayısıyla kendi hızlarıyla örenmelerini saladıından öretmenlerin bu teknolojiyi eitim öretim faaliyetlerinde kullanmaları önemlidir (Öztürk & Dilek, 2002). Öretmenler, bilgi ve iletiim teknolojilerini kullanma becerilerini, genellikle hizmet içi eitim programları ile gelitirmektedirler. Öretmenlerin bilgisayar destekli eitimde kendilerini yenilemekte bavurdukları kurslardan birisi de, Intel Öretmen programı hizmet içi eitimi olmaktadır Uzaktan Eitim Günümüzde iletiim teknolojilerinin gelimesi ve eitim sisteminin yapısıyla beraber eitim ortamlarında uygulanan örenme ve öretme etkinlikleri de deiime uramıtır. Bu olay eitimcileri farklı eitim programları ve modelleri gelitirmeye zorlamaktadır. Bu modellerin baında ise uzaktan eitim gelmektedir. Uzaktan eitim sayesinde birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki öretmen ve örenciler uzaklık tanımaksızın iletiim kurabilmekte ve örenme sürecini devam ettirmektedirler (Yekta, 2004) Internete Dayalı Uzaktan Eitim Internete Dayalı Uzaktan Eitim, internet altyapısını kullanan tüm eitim modellerini kapsayan genel bir yaklaım olarak karımıza çıkmaktadır. Internet aını kullanan tele konferans görümeleri, geleneksel postanın yerini alan elektronik postalar, basılı kaynaklara alternatif oluturan elektronik kitap ve süreli yayınlar, Internete Dayalı Uzaktan Eitimin birer parçası olarak kullanılmı modellerdir. Bu modeller içerisinde günümüzde en yaygın olarak kullanılan model ise Web Tabanlı Uzaktan Eitim (WTUE) modelidir Web Tabanlı Uzaktan Eitim Modeli Web Tabanlı Uzaktan Eitim Modeli nde, internete Dayalı Uzaktan Eitim adı altında kullanılan farklı tekniklerin hemen hemen tamamından yararlanılmaktadır. çerie erimek için HTML sayfa yapıları düzenlenmekte, iletiimin salanması ve salıklı olarak yürütülmesi için elektronik posta listelerinden faydalanılmakta, etkileimin artırılabilmesi için tartıma listeleri ve sohbet programları kullanılmaktadır. Web Tabanlı Uzaktan Eitim nin en önemli avantajları arasında sanal bir kampüs yaratılabilmesi ve ezamansız (asynchronous) eitime olanak vermesi yer almaktadır. Örenciler sistem dahilindeki içerie istedikleri zaman ulaabilmekte ve kaynaklardan istedikleri ölçüde faydalanabilmektedirler. Salanan bu esneklik, maliyet avantajları ile birletiinde ideal bir model olumasına olanak tanımaktadır (Carswell ve Venkatesh, 2002, s. 477; Maly ve dierleri, 1998,s. 660). Zırhlıolu (2006) a göre, uzaktan eitim sayesinde kiiler sertifika programlarına devam edebilmekte veya ilköretim, ortaöretim ve yükseköretim gibi eitimin her seviyesinde diploma sahibi olabilmektedirler. Bazı eitim kurumları, eitimi desteklemek amacıyla dersler açmakta ve bazı üniversitelerde tümüyle internet üzerinden programlar açmaktadır. Yüz yüze sınıf eitimi ile birlikte senkron ve a-senkron eitimden faydalanıldıında eitim kalitesi daha da artmaktadır. Uzaktan eitim alan kiiler, yer ve zaman kısıtlaması olmadıı için hem eitim hem de çalıma fırsatı bulabilirler. Böylece kiiler mesleki olarak eitimlerini sürdürmenin yanı sıra mevcut ilerinde de ilerleme imkanı bulabilmektedir. Sonuç olarak uzaktan eitim, zaman ve ortamdan baımsız olarak, corafi sınırlılıklar tanımadan eitim ve öretimin yapılabildii ve gelien teknoloji ile birlikte kendini sürekli yenilemekte olan bir sistemdir. Bu sistemi, öretmenler, eitim-öretim ortamı içerisinde kiisel geliimlerini ve pedagojik bilgilerini yenileyici bir destek unsur olarak da kullanılabilmektedir. Yenileyici destek unsurlar, hizmet içi eitimler ile gerçekletirilebilmektedir. Aaıda hizmet içi eitim hakkında bilgiler yer almaktadır

3 1.5. Hizmet içi Eitim Deien ve gelien eitim sisteminde yeni gelimelerin takip edilebilmesi açısından hizmet içi eitim öretmenler için önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Türkiye de ilköretim okullarında görev yapan yönetici ve öretmenlerin hizmet içi eitim uygulamalarına ilikin görülerine bakıldıında uygulamaları yeterli bulmadıkları görülmektedir (Aydoan, 2002; Kocaba, 1993). Hizmet içi eitimlerin gerekli olduunu düünen öretmenler eitimlerin sayısının artırılmasının daha yararlı olacaı görüündedir (Uçar ve pek, 2006). Saban (2000) öretmenlerin hizmet içi eitime duydukları gereksinimi profesyonel öretmen yaklaımı, deiimsel yaklaım ve geliimsel yaklaım olmak üzere üç yaklaımla açıklamaktadır. Profesyonel öretmen yaklaımına göre; öretmenler topluma yön verecek bireyler yetitirmek gibi son derece önemli görevi ancak profesyonel bir öretmen kimlii kazanarak elde edeceklerdir. Bu anlamda kendilerini mesleklerinde uzmanlatırmak için hizmet içi eitimler ile desteklemelidirler. Deiimsel yaklaımın bakı açısı ise eitim alanında meydana gelen deiimler ile ilgili öretmenlerin eitim alması üzerinedir. Geliimsel yaklaıma göre ise öretmenler meslek hayatları boyunca deiik evrelerden geçerler ve her evrede younlatıkları konulara göre hizmet içi eitime ihtiyaç duymaktadırlar. Wu, Chen, Lee, Ho ve Chiou (2004) nun Hizmet içi eitime yönelik yaptıkları çalımanın amacı, Tayvan da ulusal alanda uygulanmakta olan öretmen geliim programını deerlendirmektir. Bu program, öretmenlerin Bilgi ve letiim teknolojilerini var olan programa etkili bir ekilde bütünletirecek becerileri salamak için tasarlanmıtır Çalımada bu eitim programının faydalılıı ve katılımcı öretmenlere ve okullarına olan etkileri aratırılmıtır. Deerlendirme çerçevesi (Kirkpatrick'sFourLevels Training Evaluation Model) Kirkpatrick in 4 seviyeli eitim deerlendirme modeli temeline oturtulmutur. Deerlendirme sonuçları katılımcı öretmenlerinin çounun eitim programından memnun kaldıını ve Bilgi letiim Teknolojilerinin öretime bütünletirilmesine etkili bir ekilde yardımcı olacaını düündüklerini göstermitir. Aynı zamanda eitimi tamamladıktan sonra öretmenlerin çounun ders hazırlıında, sınıf içi aktivitelerde ve meslektaları ile etkileimde daha fazla Bilgi letiim Teknolojileri ile ilikili aktivitelerde bulunduu görülmütür. Ülkemizde ise hizmet içi eitim kursları önceleri sadece Milli Eitim Bakanlıının merkezi tekilatı tarafından yürütülürken çok sayıda öretmen hizmet içi eitim kurslarına katılmadan emekli olabilmekteydi. MEB deki personel artıından dolayı bu uygulamaların yeterli olmadıı görülmü ve 1993 yılından bu yana l Milli Eitim Müdürlükler hizmet içi eitim planı oluturarak uygulamaya balamılardır (MEB, 2002) Intel Öretmen Programı (IOP) Öretmenlerin bilgi ve iletiim teknolojilerini kullanma becerilerinin gelimesinin önemi günümüzde giderek artmaktadır. Bu nedenle, öretmenlerin bu becerilerini gelitirici Hizmet içi eitim programları sunulmaktadır. Bu programlardan birisi de, Intel Öretmen programıdır. Türkiye'de 2003 yılında uygulanmaya balayan Intel Öretmen programı, öretmenlerin örenim hedeflerini ve öretim programı gereklerini sunmak amacıyla bilgi teknolojilerini kullanma konusunda yeterlik ve güven kazanmalarında yardımcı olmaktadır (Intel, 2010). Hizmet içi eitim olarak verilen Intel Öretmen Programı uygulamaya dayalı, bire bir profesyonel geliimin etkinliinden faydalanan, kapsamlı ve aynı zamanda esnek bir eitim kursu sunar. Program, eiticiyi eit modelini kullanır. Intel, Milli Eitim Bakanlıı'nın da katkılarıyla, Türkiye'nin her bölgesinden gelen uzman formatör öretmenleri eitir, uzman öretmen eitimi, Intel ve Bakanlık tarafından oluturulan öretmen eitimi laboratuar'larında yürütülür. Kapsamlı eitimin ardından, uzman formatör öretmenler kendi bölgelerinde yer alan okullardaki katılımcı öretmenleri eitirler (Intel, 2009) yılında "Gelecek çin Eitim" adıyla balayan bu program 2008 yılında bir deiim ile hem adını "Intel Öretmen Programı" olarak hem de içeriini güncelleyerek yoluna devam etmektedir. Milli Eitim Bakanlıı ve Intel, eitimle hayalleri gerçekletirmek hedefiyle uyguladıı 'Intel Öretmen Programı'nda yüz yüze ve online eitimi bir arada içeren yeni bir karma eitim modeline geçilmesini salamıtır (MEB Intel Öretmen Programı, 2009). Günümüzde öretmenler Intel Öretmen Programını iki türlü almaktadırlar. Birincisi Yüz yüze Eitim, ikincisi de Karma Eitimdir. Karma eitim, uzaktan eitimi ve yüz yüze eitimi birlikte içerir. Intel Öretmen Programı kapsamında yer alan etkinlikler incelenmesi sonucunda aratırılacak olan Karma eitimde aamalı 8 modül yer almaktadır. Her bir Modül çeitli etkinlikler içermektedir. Karma eitim modülleri aaıda belirtilmektedir Intel Öretmen Programı Karma Eitim Modülleri: Intel Öretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu, örencilerin kalıcı örenmesini salamak için derslerde teknolojinin etkin kullanımı konusunda öretmenlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen Intel Öretmen Programı kurslarından biridir (Intel Öretmen Programı, 2010). Kurs bir temel soruyu cevaplamaya yöneliktir: Teknoloji, örenmeyi desteklemek ve deerlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir? Öretmenler öretim tasarımcısı gibi çalıarak sekiz

4 modüle ayrılmı etkinlikler yoluyla bu temel sorunun cevabını aramakta ve teknolojinin yer aldıı, örenci merkezli, kazanımlara dayalı üniteler tasarımlayarak gelitirmektedirler. Öretmenler kurs boyunca aratırma sonuçlarına dayalı olarak gelitirilmi, teknolojinin derslerde etkili kullanımına yönelik bir eitim almaktadırlar. Bu arada kendi derslerine ilikin bir konuyu (üniteyi) tasarımlamakta ve gerekli malzemeleri gelitirmektedirler. Üniteleri için en uygun araçları seçmeden önce mevcut Web tabanlı teknolojilerin ve yazılımların üstünlüklerini, sınırlılıklarını ve kullanım yöntemlerini incelemektedirler. Eitim sonunda tamamlanan her ünite, bir örenci projesi örneini, örenci öz-yönelik araçlarını (örencilerin ünitede etkin rol almalarını salayacak araçları) ve ünite boyunca uygulanacak farklı deerlendirme araçlarını içermektedir. Eitici Formatör Öretmen adayları ise ek olarak bu kursu nasıl yürüteceklerine ilikin etkinlikler gerçekletirmektedir (Intel Öretmen Programı, 2010). Uyum Dönemi (Oryantasyon) : Katılımcıların kursa adaptasyonunu salamak için ve gerekli teknolojik altyapıya erimeleri için gerekli eitim (1 Hafta) Modül1:Projelerle Örenme Modül2: Ünitemi Planlama Modül 3 : Balantılar Kurma Modül Modül 4: Örenme Örnekleri Hazırlama Modül 5 : Projeleri Deerlendirme Modül 6 : Örenci Baarısını Planlama Modül 7 : Teknolojiyle Rehberlik Modül 8 : Portfolyoların Gösterimi Yukarıda belirtilen 8 modül, bir öretim tasarımını mevcut imkanlarıyla öretmenlere salamaktadır. Modüllerde istedii bir üniteyi seçen öretmene, yaparak yaayarak örenme olanaı Intel Öretmen Programı hizmet içi eitim içerisinde salanmaktadır. Eitimlerde görevli olan uzman formatör öretmenler kolaylatırıcı (rehber) olup, eitimi alan öretmenlerin modüller üzerinde ilerlemesi için imkan salamaktadır. Program sadece eitimi vermek için deil aynı zamanda örenmeyi örenmek kavramını da öretmenlere kazandırmayı hedeflemektedir. Öretmenler eitim boyunca bata eitim kuramlar olmak üzere örencileri ile ilgili pek çok farklı konuyu tartıma ve örenme imkanını bulmaktadır. Eitimler boyunca aktif olarak kullanılan ve öretmenlerin ilerde de kullanımına açık olacak iki web sitesi vardır. Etkili Proje Tasarımı ve Proje Deerlendirme siteleri eitimler esnasında ve eitimlerden sonra öretmenlerin kullanıma sunulmutur (MEB Intel Öretmen Programı, 2010). Intel Öretmen Programı için web tabanlı ibirlii örenme kaynakları gereklidir. Aaıda bu konuda açıklamalar bulunmaktadır Web Tabanlı birlii Örenme Kaynakları Web 2.0 (Etkileimli WWW- World Wide Web) dünyanın her yerindeki insanların etkileim, iletiim ve ibirlii kurma ekillerini deitirmektedir. Web 2.0 web siteleri, kullanıcıların sadece bilgi edinmesinden daha fazlasını salamaktadır. Kullanıcılar bir Web 2.0 sitesinde veriye eriebilir ve aynı zamanda bu veriye katkı salayabilir Bu tür siteler kullanıcıları bilgi ekleme konusunda yüreklendirirken, yaratıcılıı, ibirliini ve paylaımı hedeflemektedir. Bu özellik eski web siteleri ile oldukça ters dümektedir çünkü bu web sitelerinde kullanıcılar bilgiyi sadece incelemekle sınırlıdır ve bilgiler sadece sitenin sahibi tarafından deitirilebilir. Web 2.0 siteleri genel olarak zengin ve kullanıcı dostu ara yüzler kullanmaktadır (Wikipedia, 2006). Temel Kurs boyunca bir kaç Web 2.0 ibirliine dayalı örenme kaynaı kullanılmaktadır. Bunlar: Web Günlükleri, Wikiler, Çevrimiçi birlii Web Siteleri, Etiketleme/Sık Kullanılanlar Siteleridir. Tablo 1 de bu kaynakların bazılarının sınıflarda kullanılması için daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. Tablo 1: Web 2.0 Araçları Hakkında Genel Bilgiler Web Günlükleri Tanım Eitim Amaçlı Kullanımına Örnekler Sınırlılıkları Wikiler Web günlükleri, bilgilerin ve düüncelerin okuyucularla paylaılması, geribildirim istenmesi ve tartıılması için kullanılmaktadır. Web günlükleri genellikle geleneksel günlükleri andırır ve düzenli olarak güncellenir. Aratırma kaynaklarının listeleri, örenilenlerin paylaılması, önerilen görüe ilikin dierlerinin tepkileri, ders içeriine uygun tartımaların yapılması vb. Etkileim yazılı cevaplarla sınırlıdır. Web günlüklerine yazdıklarınız, özel bir ayar yapmadıınız sürece nternet eriimi olan herhangi biri tarafından görülebilir. Biçimlendirme, tasarım seçenekleri ve çoklu ortam genellikle sınırlıdır. çerik çevrimiçi düzenlenmelidir. nsanlar Web günlüü yazılarınıza tahrik edici ya da uygun olmayan bir içerikle cevap verebilir. Wikiler yetkilendirilmi ya da yetkilendirilmemi kullanıcıların deiiklik yapabilmesine olanak

5 Tanım Eitim Amaçlı Kullanımına Örnekler tanıyan Web siteleridir. Wiki yi oluturan kullanıcı, yapılan deiiklikler için bilgilendirilir ve sitenin içerii ilgili tüm gelimeleri izleyebilir. Grup olarak bir metin üzerinde çalımak, ibirlii içinde Web sitesi gelitirmek, aratırma bulgularını paylamak, proje planlamak, bilgi toplamak vb. Dier kullanıcılar, istenmeyen deiiklikler yapabilir. çerik çevrimiçi düzenlenmelidir. Sınırlılıkları Kullanıcılar tahrik edici içerikler ekleyebilir. Çevrimiçi birlii Web Siteleri birlii Web siteleri, bireylerin belge, ilem tablosu ya da sunum oluturarak diledii dier Tanım kullanıcılarla paylamalarına ve dier kullanıcıların bunlar üzerinde deiiklik ve düzenleme yapabilmesine fırsat tanımaktadır. Bu siteler, belge, ilem tablosu ya da sunumun Web de hazırlanmasında ya da Web e yüklenmesine olanak tanır. Eitim Amaçlı birliine dayalı yazma, düzeltme, düzenleme, farklı kullanıcılardan geribildirim alma, Kullanımına kullanıcıların katkılarını izleme, yapılan deiiklikleri karılatırma vb. Örnekler Genellikle çevrimiçi hazırlanan dosyaları çevrimdıı görebilmek için özel yazılımlar gerekir. Önceki sürüme döndüünüzde içerik kaybolabilir. Sınırlılıkları Dier kullanıcılar çalımanızda istenmeyen deiiklikler yapabilir. Sınırlı sayıda kullanıcının aynı anda kullanımına olanak tanır. Intel firmasının düzenlemi olduu hizmet içi eitimler ile ilgili olarak yapılmı çeitli aratırmalar hakkında bilgiler aaıda verilmektedir lgili Çalımalar Culp, Light, ve Keisch (2004) Gelecek Hizmet Öncesi Programa Yönelik Intel eitimi: Intel Biçimlendirici Deerlendirme bulguları isimli çalımalarında, eitimi Gelitirme ve Teknoloji Merkezi ile Çocuk Merkezi 2003 yılında Gelecek Hizmet Öncesi Programa Yönelik Intel Eitimini içeren bir biçimlendirici deerlendirme çalımasını yapmılardır. Intel Gelecek çin Öretim bir profesyonel geliim ve hizmet öncesi öretmenler ile hizmet içindeki öretmenlerin sınıflarında teknolojiye entegre olabilmeleri amacıyla yürütülen bir çalıma olmutur. Yapılan deerlendirme çalımasında ana sınıfından ortaöretim kurumlarının son sınıfına kadar öretmenlerin karılatıkları zorluklar, çözüm önerileri ve bulgular yer almaktadır. Er (2007) tarafından Intel Öretmen Programı kapsamında öretmenlere verilen eitimin deerlendirmesini yapmak ve öretmenlerin aldıkları eitimi sınıf içi etkinliklerine ne derece yansıttıklarını incelemek amacıyla bir aratırma yapılmıtır. Bu genel amaç dorultusunda, öretim yılında Elazı ilinde programın uygulandıı okullarda bulunan öretmenlerin verimliliklerine yönelik bir aratırma yapılmıtır. Aratırma tarama modeli kullanılarak gerçekletirilmitir. Aratırmanın evreni Elazı ilinde görev yapan ve Intel Gelecek çin Eitim kursuna katılan 170 öretmen oluturmaktadır. Örneklemi ise evrenin tamamını kapsamıtır. Aratırma kapsamında, ilgili literatür taraması ve uzman görüleriyle elde edilen veriler deerlendirilerek kuramsal boyut oluturulmutur. Kuramsal boyut çerçevesinde anket sorularının gerekli deerlendirmeleri yapılmı ve uzman görülerinden faydalandıktan sonra uygulanmıtır. Aratırmanın sonucunda öretmenlerin program içeriinden yeterince faydalanamadıı görülmütür. Uslu &Bümen (2010) in Eitimde Biliim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Bir Mesleki Geliim Programının Etkileri: Kaygı, Tutum ve Teknolojiyle Bütünleme isimli yaptıkları aratırmada, ilköretim öretmenlerine uygulanan bir mesleki geliim programlarının teknoloji ile bütünlemeyi sınırlı ölçüde etkilediini belirtmektedir. Aratırmanın amacı, ilköretim öretmenlerine uygulanan bir mesleki geliim programının bilgisayar kaygısına, eitimde biliim teknolojilerini kullanmaya yönelik tutuma ve biliim teknolojilerini örenme öretme süreci ile bütünletirmeye etkisini incelemektir. Çalımanın hem söz konusu mesleki geliim programının etkililiini ortaya koymaya, hem teknolojiye yapılan yatırımın ie yararlılıını sorgulamaya, hem de teknolojinin örenme öretme ile bütünletirilmesi sürecinin anlaılmasına önemli katkılar getirebilecei düünülmektedir. Aratırma sonucunda, Intel Öretmen Programı nın teknoloji ile bütünlemenin ilk aamalarındaki (ör. direnç gösteren veya sadece kiisel amaçlı teknoloji kullanan) ve yüksek kaygılı öretmenler üzerinde olumlu etkiler yarattıını göstermektedir. 2. Yöntem 2.1. Problem Cümlesi Aratırmanın problem cümlesi Mersin linde alınan Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi Eitimi hakkında öretmen görüleri nelerdir? dir Alt Problemler 1. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi Eitimini almı öretmenlerin, programın öreniminde kullanılan yöntemler hakkındaki görüleri nelerdir? 2. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi Eitimini almı öretmenlerin oluturdukları örenme ürünleri üzerindeki etkileri ile ilgili görüleri nelerdir?

6 3. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi Eitimini almı olan öretmenlerin öretim süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görüleri nelerdir? 4. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi Eitimine ilikin öretmenlerin görüleri, kıdem, cinsiyet ve bran deikenlerine göre farklılamakta mıdır? 2.3. Aratırmanın Amacı ve Önemi Bu aratırma, Intel Öretmen Programı karma modeli hizmet içi eitiminin, öretmenlerin oluturdukları örenme ürünleri ve örenme süreçleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, hizmet içi eitim dahilinde kullanılan internet tabanlı örenme ortamının etkin bir ekilde kullanılabilirlii gözlemlenmektir. Bu ekilde, hem yüz yüze hem de uzaktan eitim yöntemi ile gerçekletirilen eitim süreci içerisinde öretmen görülerini incelemektir. Aratırmanın önemi, Intel Öretmen Programı hizmet içi eitimi sonucunda, öretmenlerin teknolojiyi kullanarak göstermi oldukları performansları eitim- öretim süresince devamlılıını salayabilmektir. Intel Öretmen Programı hizmet içi eitimi alan öretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eitim yaklaımıyla etkili bir örenme ortamı içerinde bulunduklarını ortaya çıkarmaktır. Bu aratırma, Intel Öretmen programı hakkında öretmen görülerini ortaya çıkardıı için, programın gelitirilmesine katkı salayacaktır. Bu çalıma; var olan durumu saptamak için tarama (survey) modeli kullanılan betimsel bir çalımadır. Betimsel yöntemde, nitel verilerin analizinde Nitel çerik Çözümlemesi kullanılmıtır. Veriler üç aamada analiz edilmitir. Bu aamalar; kategorilerin tanımlanması, örneklerin verilmesi ve kodlama kurallarının önceden belirlenmesidir (Mayring, 1996; Çev: Gümü, Durgun, 2000: 104, Akt:Yelken, 2009). Bu analiz iki uzman tarafından yapılmıtır. Uzmanlar yazıya dökülen görüme sonuçlarını ayrı ayrı kodlamılardır. Soruların her biri bir tema olarak düünülmütür. Bu sorulara göre yapılan kodlamalardan alt temalar oluturulmutur (Yelken, 2009). Survey yöntemi içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de eitimde en çok yararlanılan metot ya da veri toplama araçları, kiisel görümeler, yapılandırılmı gözlemlerdir. Yapılandırılmı anketler ve gözlemler dıındaki veri toplama metotları aynı zamanda nitel aratırmalarda da kullanılmaktadır (Ekiz, 2003:105) Aratırmanın Sınırlılıkları Bu aratırma, Mersin linde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programını alan öretmenler ile, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programını alan öretmenlere uygulanan anket formu ve görüme formu ile, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı, kursun öretim programı, öretmenlerin oluturdukları örenme ürünleri ve web 2.0 araçları ile, Eitim- Öretim yılı ile, sınırlıdır Çalıma Grubu Çalıma Grubunun Özellikleri Aratırmanın evrenini, eitim- öretim yılında Mersin ilinde Milli Eitim Bakanlıı tarafından düzenlenen Intel Öretmen Programı eitimi Hizmet içi Eitimi alan öretmenler oluturmaktadır. Eitim alan Uzman Formatör öretmenlerin hizmet içi eitim verdikleri öretmenlerin tamamına ulaılmıtır. Çalımada Mersin ili Akdeniz, Tarsus, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde Intel Öretmen Karma Modeli Hizmetiçi Eitimini alan 387 öretmene ulaılmıtır. Aratırmanın nitel verileri için, örneklem grubu, Ölçüt Örnekleme Yöntemi kullanılarak oluturulmutur. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayı, önceden belirlenmi bir dizi ölçütü karılayan bütün durumların çalıılmasıdır (Yıldırım & imek, 1999 Akt: Bal, 2009). Bu çalıma kapsamında da aratırmacı tarafından önceden belirlenen ölçütler yer almaktadır. Öretmenlerin sahip olması gereken ölçütler u ekildedir: Öretmen olmak Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitim Kursunu almı olmak. Nitel veriler görüme yoluyla elde edilmitir. Toplam 20 kii ile görüülmütür. Intel Öretmen Programı Karma modeli hizmet içi eitim kurslarında 20 kii yer almaktadır. Bu nedenle bir grupta yer alan 20 kiinin tamamı ile görüülmütür. Aratırmadaki öretmenlere kiisel bilgiler aaıda yer almaktadır. Öretmenlerin cinsiyetlerine göre daılımları Tablo 2 te verilmitir. Buna göre öretmenlerin % 43,9 u bayan, % 56,1 i erkektir. Tablo 2: Cinsiyetlerin Daılımı F %

7 Bayan ,9 Erkek ,1 Toplam ,0 Öretmenlerin hizmet yılına göre daılımları, % 12,7 si 1 5 yıl, % 22,5 i 6 10 yıl, % 33,3 ü yıl, % 15 i yıl, % 11,4 ü yıl ve % 5,2 i 26 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir. Öretmenlerin branlarına göre daılımları, % 25,4 ü Meslek Dersleri, % 24,2 si Sınıf, % 11,8 i Biliim Teknolojileri, % 6,2 si Beden Eitimi, % 6,8 i Yabancı Dil, % 6,2 si Fen ve Teknoloji, % 4,9 u Matematik, % 4,9 u Sosyal Bilgiler, % 4,9 u Resim, % 4,3 ü Teknoloji ve Tasarım, % 3,7 si Türkçe, % 3,7 si nkılap Tarihi ve % 4,3 ü Din Kültürü branı eklindedir. Evinde bilgisayarı olan öretmenlerin % 95,3 ü bilgisayar sahibi iken, sadece % 4,7 sinde bilgisayar bulunmamaktadır. Evinde internet eriimi olan öretmenlerin % 83,7 si evinde internet eriimi olanaına sahipken, %16,3 ünde internet eriimi bulunmamaktadır. Microsoft Office paket programlarına yönelik bilgi düzeylerine göre öretmenlerin, % 41,6 sı iyi düzeyde, % 33,1 ü orta düzeyde, % 18,1 i Microsoft Office Paket Programlarına yönelik bilgi düzeyine çok iyi ve zayıf düzeyde sahip oldukları görülmektedir. Öretmenlerin Grafik Programlarına yönelik bilgi düzeylerine göre % 46,8 i zayıf düzeyde, % 34,9 u orta düzeyde, % 13,4 ü iyi ve % 4,9 unun zayıf düzeyde Grafik Programlarına yönelik bilgi düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Öretmenlerin programlama dillerine yönelik bilgi düzeylerine göre, % 76 sı zayıf düzeyde, % 15,8 i orta düzeyde, % 7,2 si iyi ve % 1 i zayıf düzeyde programlama dillerine yönelik bilgi düzeyine sahip oldukları görülmektedir Veri Toplama Araçları Aratırmada 3 farklı yoldan veri toplanmıtır. Bunlar; Öretmenin cinsiyeti, meslekteki kıdemi, branı ve bilgisayar bilgi düzeyini, bilgisayar ve internet eriim bilgilerini içeren Kiisel Bilgi Formu. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitimi hakkında nicel verilerin toplanması için kullanılan anket. Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitimini alan öretmenlerin görülerini alabilmek için gelitirilen görüme formu Verilerin Analizi Öretmenlere uygulanan anketin istatistiksel çözümlemeleri için, frekans, yüzde ve ki kare uygulaması yapılmıtır ve SPSS 15 paket programı kullanılmıtır. Görüme formu ile elde edilen nitel verilerin analizi için Betimsel çerik Analizi yöntemi kullanılmıtır. çerik analizinde veriler betimsel analize göre daha derin bir ileme tabi tutulmakta ve betimsel bir yaklaımla fark edilemeyebilen kavram ve temalar bu analiz sonucunda kefedilebilmektedir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallatırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve verileri açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve imek, 2003:162). Bu kapsamda içerik analizi ile yorumlanacak ana problem için alan uzmanlarının görüleri dorultusunda 5 farklı tema oluturulmutur (Kazanımlar, çerik, Yöntem, likiler, Deerlendirme). Temalara yönelik ifadelerin kullanım sıklıı Sıklık Listesi (Weber, 1985, Akt. Yıldırım ve imek, 2003:180) ile verilmitir. Elde edilen verilerin bazıları var olan durumu olduu gibi ortaya koymak için üzerinde hiçbir deiiklik yapılmadan verilmitir. Nitel verilerin analizinin güvenirlii için Miles ve Huberman (1994) tarafından gelitirilen güvenirlik formülü (Güvenirlik: Görü Birlii / Görü Birlii+Görü Ayrılıı X 100) kullanılmıtır. Bu formüle göre iki farklı alan uzmanı daha önceden belirlenen temalar dorultusunda verileri kodlayarak analiz etmektedirler. Yapılan bu kodlamalar sonucunda alt temalar oluturulmaktadır. Böylece uzmanlar arasında görü birliine varılan ve görü ayrılıına düülen alt temalar tespit edilmekte, güvenirlik formülü ile iki uzmanın görüleri arasındaki uyum oranı belirlenebilmektedir (Yanpar Yelken, 2009:8). Uyum yüzdesinin % 70 veya daha üstü olması veri analizinin güvenirlii için yeterli olmaktadır (Yüksel, 2010:5). Veri analizinin güvenirlii belirlemek için yapılan bu ilem sonucunda her iki uzmanın Miles &Huberman güvenirlik formülü deerlerinin.70 den yukarı ve birbirine yakın olduu tespit edilmitir. Hesaplama sonucunda aratırmanın güvenirlii birinci soru için % 91, ikinci soru için % 89, üçüncü soru için % 93, dördüncü soru için % 70 ve beinci soru için % 77 olmak üzere ortalama % 85 çıkmıtır. Burada elde edilen sonuç, aratırma için güvenilir kabul edilmitir. Bu da aratırmacıların kodlamalarının güvenilir olduunu göstermektedir. Öretmenlerin hizmet yılı, bran ve cinsiyetleri ile öretmen görüleri arasında anlamlı farklılık olup olmadıı ile ilgili olarak ki-kare testi analizi yapılmıtır

8 3. Bulgular Birinci alt problemde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programını almı öretmenlerin, programın öreniminde kullanılan yöntemler hakkındaki görüleri ile ilgili bilgiye ulaılmaktadır. Aaıda öretmen görülerini ortaya çıkaran frekans deerlerine göreanket maddelerinden açıklamalar bulunmaktadır. Intel Öretmen Programında proje hazırlama ve deerlendirmeye yönelik yöntemler izlenir. Maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 55,6 sı kesinlikle katılıyorum, % 37,5 i katılıyorum, % 5,4 ü kararsızım, % 1,3 ü katılmıyorum ve % 0,3 ü kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, Intel Öretmen Programında proje hazırlama ve deerlendirmeye yönelik yöntemler izlendiini belirgin bir ekilde göstermektedir. Intel Öretmen Programının uzaktan eitim yanında yüz yüze eitimi de içermesi etkileim ortamını artırır. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 64,1 i kesinlikle katılıyorum, % 30,2 si katılıyorum, % 3,4 ü kararsızım, %1 i katılmıyorum ve % 1,3 ü kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, Intel Öretmen Programının uzaktan eitim yanında yüz yüze eitimi de içermesinin etkileim ortamını arttırdıını göstermektedir. Intel Öretmen Programının tamamen uzaktan eitim olması daha uygundur. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 13,2 si kesinlikle katılıyorum, % 34,4 ü katılıyorum, % 15,5 i kararsızım, % 26,4 ü katılmıyorum ve % 10,6 sı kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, Intel Öretmen Programının tamamen uzaktan eitim olmasının daha uygun olması konusunda olumsuz bir düünceye sahip olunduunu belirtmektedir. Bu durum, öretmenlerin karma eitimi benimsediklerinin bir göstergesi olabilir. Intel Öretmen Programı içerisinde kullanılan basamaklı öretim yapısı uygun bir örenme stili deildir. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 10,6 sı kesinlikle katılıyorum, % 31,8 i katılıyorum, % 26,4 ü kararsızım, % 24,5 i katılmıyorum ve % 6,7 si kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu bulgu, Intel Öretmen Programı içerisinde kullanılan basamaklı öretim yapısının uygun bir örenme stili olmadıı ile ilgili olarak net bir fikir ortaya çıkmadıını göstermektedir. Aratırmanın nitel veri toplama aracı olan görüme formunun birinci alt problemine yönelik görüleri aaıda verilmektedir. Öretmenlerin Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının uygulamalarında kullanılan yöntemler (Yüz yüze-uzaktan eitim, proje tabanlı örenme, ibirlikli örenme, yaratıcı düünme, problem çözme, eletirel düünme vb.) hakkında olumlu ve olumsuz düünceleriniz nelerdir? sorusuna verdikleri yanıtlarına ilikin bulgular Tablo 3 de verilmitir. Tablo 3:Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının uygulamalarında kullanılan yöntemler hakkında öretmen görüleri (N:20) Tema ve Alt Temalar (f) Tema: Yöntemin Özellikleri A.OLUMLU YÖNLER A.1. Teknoloji ve Yeni Yaklaımlar A.1.1. Teknolojiye uyum salama 3 A.1.2. Modern ders ileme 1 A yy. becerilerine hakim olma 4 A.1.4. Yeni Fikirler üretme 6 A.2. letiim A.2.1. Etkili letiim kurma 2 A.2.2. letiim Araçları kullanma 2 A.3. Yöntem A.3.1. birlikli Örenme 10 A.3.2. Proje Tabanlı Örenme 9 A.3.3. Örenci Merkezli Eitim 2 A.3.4. Eletirel Düünme 1 A.3.5. Kalıcı Örenme 3 A.3.6. Yöntem 5 A.4. leyi A.4.2. Yararlı olma 11 A.4.3. Geribildirim verme 1 A.4.4. leriye yönelikolma 3 A.4.5. Yol Gösterici olma 2 A.4.6. Etkililik 3 A.4.7. Yaratıcı Fikirler üretme 6 B. OLUMSUZ YÖNLER B.1. Dil B.1.1. Yabancı Dil Sorunu

9 B.1.2. Anlaılma zorluu yaanması 8 B.2. Teknik Boyut B.2.1. Teknik sorunlar 10 B.2.2. Alt Yapı Sorunu(Yazılım) 3 B.2.3. Donanım Eksiklii 1 B.2.4. nternet Sorunu 3 B.4. leyi B.4.1. Uygulanamaz olması 2 B.4.2. Verimsiz olması 3 B.4.3. Gelitirilmeli 1 B.4.4. Sıkıcı olması 3 B.4.5. Yorucu olması 2 B.4.6. Taımalı Eitimin olması 1 B.5. letiim B.5.1. letiim Sorunu yaanması 3 B.6. Yöntem B.6.1. Uzaktan Eitimin dezavantajlı olması 5 B.7. Kapsam B.7.1. Kapsam yetersizlii 1 B.7.2. Temel Bilgisayar Bilgi Yetersizlii 5 B.7.3. Kontrolün zor olması 1 B.7.4. lgi eksikliinin olması 1 B.8. Zaman B.8.1. Ders saatlerinin uygunsuzluu 10 B.8.2. Fazla zaman alması 7 B.8.3. Eitim tarihlerinin uygunsuzluu 1 Tablo 3. ncelendiinde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının uygulamalarında kullanılan yöntemler hakkındaki öretmen görüleri iki alt temada toplanmıtır. Intel Öretmen Programı Karma Hizmet içi Eitiminin uygulamalarında kullanılan yöntemler hakkında öretmenlerin görülerindeki olumlu yönler alt temasında, Teknoloji ve Yeni Yaklaımlar, letiim, Yöntem ve leyi olarak 4 alt tema ortaya çıkmıtır. Olumsuz yönler alt teması ise, dil, teknik boyut, ileyi, iletiim, yöntem, kapsam ve zaman alt temaları olarak belirlenmitir. IOP hizmet içi eitimde uygulanan yöntemler hakkında alınan görüler dorultusunda ibirliine dayalı olması ve teknik sorunların bulunması çounluun düüncesi olarak ifade edilmitir. IOP hizmet içi eitim ile ilgili olarak önerilerde bulunulması yönünde görüler de alınmıtır. Öretmenlerin Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması için önerileriniz nelerdir? sorusuna verdikleri yanıtlara ilikin bulgular Tablo 15 de yer almaktadır. Tablo 4:Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması için öneriler (N:20) Temalar A. Zaman Sorunu giderilmeli 12 B. Örnekler artırılmalı 4 C. Temel Bilgisayar Bilgisi arttırılmalı 5 D. Dil sadelii olmalı 3 E. Yaygınlatırılmalı 3 F. Yüz yüze eitim saati uzatılmalı 5 G. Kurs süresi uzatılmalı 4 H. Anlaılır olmalı 2. Türkçe Olmalı 2 J. Etkileim arttırılmalı 2 K. Uygulama zorunluluu olmalı 1 L. Sesli Anlatım yapılmalı 1 M. Karmaıklık giderilmeli 1 N. Somut Örnekler arttırılmalı 1 O. Alt Yapı güçlendirilmeli 1 P. Serbestlik arttırılması 1 Q. Görsellik arttırılmalı 2 Tablo 4 incelendiinde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması için öneriler temasında en çok kurs verilen zamanın düzenlenmesi, temel bilgisayar bilgisinin artırılmasına yönelik çalımaların yapılması, yüz yüze modeli kullanılan eitim saatinin artırılması, eitim içerisinde örneklerin artırılması ve eitim ders saatinin uzatılmasına yönelik ifadeler bulunmaktadır. Aaıda Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitim alan dört katılımcının görülerine yer verilmitir: (f)

10 Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması için önerilerin baında zaman sorunun çözümlenmesinin geldiini belirten katılımcılardan biri Kurs mümkünse eitim öretim süresi dıında (ubat- yaz tatili) veya öretmenler görevli izinli sayılarak verilmeli. diyerek görü belirtmitir. Öneriler arasında temel bilgisayar bilgisinin eksikliini katılımcılardan biri Örenme örneklerinin hazırlanıı aamasında sıkıntıların olmaması için, bu eitime balamadan mutlaka bir temel eitimin verilmesi gerekmektedir. sözleri ile ifade etmektedir. Eitim hakkındaki önerilerden biri olarak yüz yüze eitimin saatinin uzatılması olduunu katılımcılardan biri Yüz yüze eitimin süresinin daha fazla olmasının uygun olacaını düünüyorum. letiimi daha kolay salayacaımız için süreci daha iyi takip edebileceiz. sözleriyle ifade etmitir. Öneriler arasında kurs süresinin uzatılması ile ilgili olarak katılımcılardan bir dieri de Kurs süresinin uzatılması uygun olacaktır. Örenme ürünlerini oluturabilmemiz için daha fazla zamana ihtiyaç duymaktayım diyerek görü belirtmitir. kinci alt problemde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının, kurs sonunda öretmenlerin oluturdukları örenme ürünleri üzerindeki etkileri ile ilgili öretmen görüleri ortaya çıkarılmaktadır. Öretmenlere uygulanan anket maddelerinin frekans deerlerine göre öretmen görülerinin analizi aaıda verilmitir. Intel Öretmen Programı örenme ürünlerini oluturmak için daha fazla örnek materyal ile desteklenmelidir. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 62,8 i kesinlikle katılıyorum, % 30 u katılıyorum, % 4,1 i kararsızım, % 2,6 sıkatılmıyorum ve % 0,5 i kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu durum, Intel Öretmen Programının örenme ürünlerini oluturmak için daha fazla örnek materyal ile desteklenmesi gerekliliini belirgin bir ekilde göstermektedir. Intel Öretmen Programı içerisinde örenme ürünlerini olutururken web 2.0 araçlarının kullanılması sorun yaratmaktadır. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 24,3 ü kesinlikle katılıyorum, % 35,9 u katılıyorum, % 18,6 sı kararsızım, % 16,3 ü katılmıyorum ve % 4,9 u kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, Intel Öretmen Programı içerisinde örenme ürünlerini olutururken web 2.0 araçlarının kullanılmasının sorun yarattıını ortaya çıkarmaktadır. Genel olarak, oluturulan örenme ürünleri süreç içerisinde IOP çevrimiçi kursunun olumlu yönde etkisi olduu, web 2.0 araçlarının kullanımında sorunlar yaandıını ortaya koymaktadır. Aratırmanın nitel veri toplama aracı olan görüme formunun ikinci alt probleme yönelik görüleri aaıda verilmektedir. kinci Alt probleme yönelik görüme formunun ikinci sorusuna yönelik verilen cevaplar Tablo 5 de verilmektedir. Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının örenme ürünleri oluturulması üzerindeki etkileri nelerdir? sorusuna verdikleri yanıtları gösterir. Tablo 5:Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının örenme ürünleri oluturulması üzerindeki etkileri(n:20) Alt Temalar Tema: Örenme Ürünlerinin Yararları A. Olumlu etkisi olması 11 B. Yaratıcı Düünmeyi salaması 7 C. Etkili olması 6 D. Bilgilerin Kalıcılıının salanması 5 E. Paylaımın artması 5 F. Faydalı olması 4 G. Yeni Fikirler üretme 3 H. Deerlendirme Araçları hazırlama 3. Planlı Çalıma 2 J. Yardımcı olma 2 K. Sanal Örenme 1 L. birlikli Örenme 1 M. Etkisiz olması 1 N. Güncel materyaller 1 O. Yönlendirici olma 1 P. Detaylı Düünme salama 1 Q. Verimli ürünler oluturma 1 Tablo 5 e göre, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programının örenme ürünleri oluturulması üzerindeki etkileri alt temalarında en çok olumlu etkisi olması, yaratıcı düünmeyi salaması, etkili olması, bilgilerin kalıcılıının salanması ve paylaımın artmasına yönelik ifadeler bulunmaktadır. Nitel verilere göre, Intel Öretmen Programı hizmet içi eitiminin, özellikle oluturulan örenme ürünleri üzerinde olumlu bir etki yarattıı ve yaratıcı düünmeyi saladıı görülmektedir. IOP Çevrimiçi kursu örenme ürünlerini oluturmada etkin bir yer tutmakta olduu söylenebilmektedir. (f)

11 Mersin de Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programını almı olan öretmenlerin öretim süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görüleri alınmıtır. Üçüncü alt problem, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programını almı olan öretmenlerin öretim süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görülerini ortaya çıkarmaktadır. Öretmenlere uygulanan anket maddelerinin frekans deerlerine göre öretmen görülerinin analizi aaıda verilmitir. Intel Öretmen Programında verilen yönergeler ile web 2.0 araçları etkili olarak kullanılır. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 29,7 si kesinlikle katılıyorum, % 47,8 i katılıyorum, % 16,5 i kararsızım, % 5,2 si katılmıyorum ve % 0,8 i kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, Intel Öretmen Programında verilen yönergeler ile web 2.0 araçlarının etkili olarak kullanıldıını gösterir. Web 2.0 araçları içerisinde özelikle daha güncel olan web blog ve wiki web sitelerinin kullanımına yönelik hazırlanmı kullanım kılavuzlarının olması, web 2.0 araçlarının kullanımında daha etkin olunacaını belirtmektedir. Web 2.0 araçlarının yabancı dilde olması araçları etkili olarak kullanmayı engeller. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 37,5 i kesinlikle katılıyorum, % 41,9 u katılıyorum, % 10,3 ü kararsızım, %7,5 i katılmıyorum ve % 2,8 i kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçlarının yabancı dilde olmasının araçları etkili olarak kullanılmayı engellediini göstermektedir. Web 2.0 araçları: web blog ve wiki paylaım siteleridir. Bu web sitelerinin aırlıklı olarak dillerinin ingilizce olması anlaılır olmasını engellemektedir. Öretmenlerin yabancı dil seviyelerinin düük olması bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle programın dilinin daha sade bir Türkçe ve anlaılır olması ihtiyacının ortaya çıktıı söylenebilir. Intel Öretmen Programında bulunan yönergeler ile web 2.0 araçlarını kullanmayı örenirken çevreden yardım almaya ihtiyaç duyulur. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 36,2 si kesinlikle katılıyorum, % 45 i katılıyorum, % 10,6 sı kararsızım, % 6,7 si katılmıyorum ve % 1,6 sı kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu bulgu, Intel Öretmen Programında bulunan yönergeler ile web 2.0 araçlarını kullanmayı örenirken çevreden yardım almaya ihtiyaç duyulduunu göstermektedir. Öretmenler, ibirlikli örenmenin öretmenler arasında eitim içerisinde etkin kullanıldıını ifade etmektedir. IOP Çevrimiçi kursu içerisinde grup çalıması ön plandadır. Grup çalıması uzaktan eitim yöntemiyle farklı iletiim araçlarının kullanımı ile mümkündür. letiim araçlarının verimli kullanılması dorultusunda grup çalımaları da salıklı devam etmekte ve nitelikli örenme ürünleri oluturulabilmektedir. Web 2.0 araçları için oluturulmu kullanım kılavuzları ile birlikte katılımcı öretmenler arasında birbirlerinden yardım alma eilimi sıklıkla yapılmaktadır. Web 2.0 araçları ile etkin örenme ürünleri oluturulur. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 35,9 u kesinlikle katılıyorum, % 42,9 u katılıyorum, % 15,2 si kararsızım, % 5,4 ü katılmıyorum ve % 0,5 i kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçları ile etkin örenme ürünleri oluturulduunu belirtmektedir. Web blog daha çok fikir paylaımı amacıyla kullanılan bir sitedir. stenilen kiiler tarafından kiinin kendi web blogu paylaıma açılmaktadır. Aynı uygulamalar wiki sitesi için de geçerli olmakla birlikte, wiki sayfalarına her türlü dosya paylaımı yapılabilmektedir. Bu sebepledir ki, web 2.0 araçları etkileimli ortamlar yaratması sebebiyle daha etkin kullanılabilmektedir. Web 2.0 araçlarından biri olan web blogibirlikli örenmeye daha uygundur. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 32,8 i kesinlikle katılıyorum, % 42,6 sı katılıyorum, % 17,3 ü kararsızım, % 7 si katılmıyorum ve % 0,3 ü kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçlarından biri olan web blog un ibirlikli örenmeye daha uygun olduunu göstermektedir. Web 2.0 araçlarının kullanım kılavuzu olması Intel Öretmen Programı örenme sürecini kolaylatırır. maddesine ilikin yüzdelik daılımları % 40,3 ü kesinlikle katılıyorum, % 40,1 i katılıyorum, % 13,7 si kararsızım, % 4,9 u katılmıyorum ve % 1 i kesinlikle katılmıyorum eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçlarının kullanım kılavuzu olmasının Intel Öretmen Programı örenme sürecini kolaylatırdıını ortaya çıkarmaktadır. Aratırmanın nitel veri toplama aracı olan görüme formunun üçüncü alt problemine yönelik görüleri aaıda verilmektedir. Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı süresince, örenme ürünlerini oluturmada kullanılan Web 2.0 araçlarının, eitimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri teması, wiki, web blog, sunu ve yayın olmak üzere dört alt temada toplanmaktadır. Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı süresince, örenme ürünlerini oluturmada kullanılan Web 2.0 araçlarının, eitimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri nelerdir? sorusuna öretmenlerin verdikleri yanıtları Tablo 6 da verilmektedir. Tablo 6:Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı süresince, örenme ürünlerini oluturmada kullanılan Web 2.0 araçlarının, eitimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri(n:20) Tema ve Alt Temalar Tema: Web 2.0 Araçları (f)

12 A.1. Wiki A.1.1. Mevcut Durum A Paylaım salar 10 A birliini salar 2 A Kullanımı Kolay 2 A Geni Kitlelere Ulaım 2 A.1.2. çerik anlatımı A Görsel Eitim 12 A Teknolojiyi Kullanma 3 A.1.3. Olması Gereken Durum A Türkçe Olmalı 5 B.1. Web Blog B.1.1. Mevcut Durum B Paylaımı Salar 12 B Tartıma ortamı salar 8 B Geribildirimlere uygundur 5 B Faydalıdır 4 B Fikir Alıverii salar 3 B Örenilenlerin yansıtılmasını salar 2 B birlikli Örenmeyi salar 2 B Sorunlu bir kullanımı vardır 1 B.1.2. Olması Gereken Durum B Türkçe Olmalı 3 C.1. Sunu C.1.1. Mevcut Durum C Görseldir 11 C lgi Çekicidir 5 C Dikkati Çeker 3 C Olumludur 3 C Kolay anlaılır 2 C Yaygın bir kullanımı vardır 2 C Deerlendirme Salar 2 C Kalıcı bir etkisi vardır 2 C Bilgiyi yansıtır 1 C.1.2. Olumsuz Yön C Örenme ürünü olarak amacına ulaamamaktadır 1 D.1. Yayın D.1.1. Mevcut Durum D Bilgi vericidir 7 D Yol gösterir 3 D Paylaım salar 3 D Merak Uyandırır 3 D Örenciyi güdüler 2 D çerik Anlatımı yapılır 2 D letiimi salar 2 D Çalıma Yayınlanır 2 D Etkileimsizdir 1 D Olumludur 1 D Yardımcı bir unsurdur 1 Tablo 6 incelendiinde Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı süresince, örenme ürünlerini oluturmada kullanılan Web 2.0 araçlarının, eitimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri dört alt temada toplanmıtır. Wiki alt teması da kendi içinde Mevcut durum, içerik altyapısı ve olması gereken durum olmak üzere üç alt temadan olumaktadır. Web blog alt teması, mevcut durum ve olması gereken durum olmak üzere iki alt temadan olumaktadır. Sunu alt teması, mevcut durum ve olumsuz yön olmak üzere iki alt temayı içermektedir. Yayın alt teması ise, kendi içerisinde mevcut durum alt temasını içermektedir. Aaıda Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitim alan dört katılımcının görülerine yer verilmitir: Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı süresince, örenme ürünlerini oluturmada kullanılan Web 2.0 araçlarının, eitimde teknoloji kullanımını destekleyen özelliklerinin baında Wiki uygulamasında paylaım salama olduunu belirten katılımcılardan biri Bir paylaım sitesi olarak kullanılan wiki de paylaım salamı ve çalımalar yayınlanmıtır sözleri ile ifade etmektedir.öretmenler Web blog uygulamasında da Wiki de olduu gibi paylaım salama özelliini vurgulamı ve katılımcılardan biri Örenme ürünlerinin gerek planlanması aamasında, gerek uygulama aamasında gerekse deerlendirme aamasında paylaım salaması açısından gereklidir. diyerek görü belirtmitir.web 2.0 araçlarından biri olan sununun, uygulamalarda görselliin ön planda olmasını salayan bir araç olduunu vurgulayan katılımcılardan biri Eitimi görsel olarak destekler. Dier web 2.0 araçlarının yanı sıra resimler ve filmlerle daha görsel çalımalar yapmak

13 mümkündür. ifadesi ile desteklemitir. Dier web 2.0 araçlarından biri olan yayının öretmenler üzerinde bilgi verici nitelikte olduunu belirten katılımcılardan biri Konu hakkında kısa bilgi vermek amacıyla kullanılır. Dört ayrı web 2.0 aracının arasında kullanım olarak yayın daha çok kısa bilgilendirmeler için kullanılmaktadır. eklinde açıklamıtır. Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı içerisinde, öretim süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıkları, olumlu yönler ve olumsuz yönler olmak üzere iki alt temada toplanmaktadır. Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı içerisinde, öretim süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıı hakkında görüleriniz nelerdir? sorusuna öretmenlerin verdikleri yanıtları Tablo 7 de verilmektedir. Tablo 7:Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı içerisinde, öretim süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıkları(n:20) Tema ve Alt Temalar Temalar: Web 2.0 Araçlarının Kullanımı A.1. Olumlu Yönler A.1.1. Kullanımı Kolaydır 10 A.1.2. Bilgi Paylaımı salaması 3 A.1.3. Bilgiye kolay ulamayı salar 3 A.1.4. Zaman Tasarrufu Salar 2 A.1.5. Örenci Merkezlidir 1 A.1.6. Etkili letiimi salar 1 A.1.7. Bilgi Kütüphanesi gibidir 1 A.1.8. Uygulanabilirdir 1 A.1.9. Paylaım Platformu imkanı sunar 1 B.1. Olumsuz Yönleri B.1.1. Yabancı Dil Sorunu yaanır 16 B.1.2. Kullanım Zorluu yaanır 9 B.1.3. Filtreleme Engeli vardır 4 Tablo 7 incelendiinde Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı içerisinde, öretim süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıı temasının olumlu yönler alt teması içinde en yüksek deerde olan katılımcı görüü kullanım kolaylııdır. Olumsuz yönler dier alt temasında ise, en yüksek deerde yabancı dil sorunu yaandıına yönelik fikrin belirtildii görülmektedir. Aaıda Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi Eitim alan dört katılımcının görülerine yer verilmitir: Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programı içerisinde, öretim süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıı hakkında yabancı dil sorunu ortaya çıktıını katılımcılardan biri Web 2.0 araçlarından web blog ve wiki kullanımında zorluklar yaıyorum. Çounun dili ngilizce. ngilizce bilgi seviyem düük olduu için siteleri anlamakta güçlük çekiyorum. diyerek görü belirtmitir. Web 2.0 araçlarının kullanımının zor olduunu katılımcılardan biri Birden fazla araç kullanıldıı için kullanımı zor ve zaman kısıtlı. Busebepledir ki, daha uzun bir sürede çok daha fazla orijinal ürünler ortaya çıkabilir. sözleri ile ifade etmektedir. Kullanımı kolay bulunan web 2.0 araçları hakkında katılımcılardan biri stedikleri bilgiye daha çabuk ulaabilme, fikir alıveriinde bulunabilme, bilgileri paylaabilme açısından kullanımı kolaydır. demitir. Web 2.0 araçlarının kullanılma noktasında yaanan sorunlardan birisinin de filtreleme engelinin yaanması olduunu belirten katılımcılardan biri Okullarda internete uygulanan Meb filtresi büyük sorun yaratmaktadır. Filtre nedeniyle bir çok siteye girilememektedir. nternet hızı da dümektedir. Bu durum, Web 2.0 araçları kullanımında büyük bir sorun tekil etmektedir. sözleriyle görüünü ifade etmitir Dördüncü Alt Probleme likin Bulgular ve Yorumlar Dördüncü alt problemde, Intel Öretmen Karma Hizmet-içi Eitim Programına ilikin öretmenlerin görülerinin, kıdem, cinsiyet ve bran deikenlerine göre farklılamakta olup olmadıı ortaya çıkmaktadır. Deikenlerin anket maddeleri arasında ortaya çıkan farkın anlamlılıına kay kare ile bakılmıtır. Uygulanan anketi oluturan 40 maddeden kıdem deikeninde 1, cinsiyet deikeninde 2 olmak üzere toplam 3 ünde anlamlı bir fark çıkmıtır. Bu nedenle bulgular, farkın anlamlı çıktıı maddelerden olumaktadır. Ki-kare artlarını yerine getirmeyen ve anlamlı çıkmayan maddeler bulgularda verilmemitir Kıdem Deikeni le Karılatırılan Maddeler Öretmenlerin kıdemlerine göre Intel Öretmen Programının tamamen uzaktan eitim olması daha uygundur. maddesine verdikleri yanıtların çözümlemeleri yer almıtır. Öretmenlerin Intel Öretmen Programının tamamen uzaktan eitim olması daha uygundur. maddesi ile ilgili görülerinin, kıdemlerine göre IOP Çevrimiçi kursunun tamamen uzaktan eitimi olmasına ilikin baımsız olup olmadıı kay-kare test sonuçları ile incelenmi ve inceleme sonucunda görülerin yıl hizmet yılı olan öretmenlere göre deitii saptanmıtır. Öretmenlerin hizmet yılı ile belirtilen bu görü arasında anlamlı bir iliki vardır hizmet yılına sahip öretmenlerin Intel Öretmen Programının (f)

14 tamamen uzaktan eitim olması daha uygundur. görüüne dahafazla katıldıkları anlaılmaktadır hizmet yılına sahip olan öretmenlerin kullanılan teknolojiye hakim ve eitim- öretim ortamı içerisinde deiimlere daha çok açık oldukları söylenebilir. Dier anket maddelerinde ki kare testi sonucunda, kıdeme göre anlamlı bir sonuç elde edilememitir Cinsiyet Deikeni le Karılatırılan Maddeler Öretmenlerin cinsiyetlerine göre Intel Öretmen Programı çok yönlü düünme becerilerini gelitirici bir yöntem içerir. görüüne verdikleri yanıtların analizi verilmitir. Öretmenlerin Intel Öretmen Programı çok yönlü düünme becerilerini gelitirici bir yöntem içerir. maddesi ile ilgili görülerinin, cinsiyetlerine göre IOP hizmet içi eitimin çok yönlü düünme becerilerini gelitirici bir yöntem olmasına ilikin baımsız olup olmadıı kay-kare test sonuçları ile incelenmi ve inceleme sonucunda görülerin erkek öretmenlere göre deitii saptanmıtır. Öretmenlerin cinsiyetleri ile belirtilen bu görü arasında anlamlı bir iliki vardır. Erkek öretmenlerin Intel Öretmen Programı çok yönlü düünme becerilerini gelitirici bir yöntem içerir. görüüne dahafazla katıldıkları anlaılmaktadır. Erkek öretmenlerin kullanılan teknolojiye daha hakim ve eitim- öretim ortamı içerisinde deiimlerde teknolojiyi kullanmaya duyusal olarak daha yakın oldukları söylenebilir. Örencilerin cinsiyetlerine göre Intel Öretmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken ngilizce terimlerin çok olması sorun yaratmaktadır. görüüne verdikleri yanıtların analizi verilmitir. Öretmenlerin Intel Öretmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken ngilizce terimlerin çok olması sorun yaratmaktadır. maddesi ile ilgili görülerinin, cinsiyetlerine göre IOP içerisinde yöntemler uygulanırken ngilizce terimlerin çok olmasının sorun yaratmasına ilikin baımsız olup olmadıı kay-kare test sonuçları ile incelenmi ve inceleme sonucunda görülerin erkek öretmenlere göre deitii saptanmıtır. Öretmenlerin cinsiyetleri ile belirtilen bu görü arasında anlamlı bir iliki vardır. Erkek öretmenlerin Intel Öretmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken ngilizce terimlerin çok olması sorun yaratmaktadır. görüüne dahafazla katıldıkları anlaılmaktadır. Aratırma verilerine göre, erkek öretmenlerin yabancı dil konusunda bayan öretmenlere göre seviyelerinin daha düük olduu söylenebilir. 4. Sonuç ve Öneriler 4.1.Sonuç Aratırma sonucunda, Intel Öretmen Programı eitimi alan öretmenlerin, örenme- öretme süreci, web 2.0 araçları kullanımı, web 2.0 araçları kullanılarak oluturdukları örenme ürünleri ve uzaktan eitim ile ilgili görüleri ortaya çıkmaktadır. Intel Öretmen Programı hizmet içi karma eitimi, öretmenlerin örenme- öretme sürecinde teknolojiyi en etkili ekilde kullanmalarını salayan bir örenme ortamı yaratmaktadır. Hem yüz yüze hem de uzaktan eitim yaklaımıyla uygulanan eitim, öretmenler üzerinde bireysel baarıları da ortaya çıkarmaktadır. Bu baarılar eitimin sonunda oluturdukları örenme ürünleri ile kendini göstermektedir. 20 günlük eitimin 13 gününün uzaktan eitim yöntemi ile uygulanması, geri bildirim verme konusunda ve iletiim araçlarını kullanma konusunda öretmenlere farklı bir bakı açısı kazandırmaktadır. Eitim- Öretim ortamı içerisinde kullanılan iletiim araçlarının çeitliliinin artması olumlu bir sonuç dourmutur. Eitimin sonucunda, öretmenlerin teknolojiyi kullanarak göstermi oldukları performansın, eitimöretim süresince olumlu bir katkısı olduu görülmektedir. Programın eksik yönleri de ortaya çıkarılarak öneriler gelitirilmitir. Okullarda Biliim Teknolojileri sınıflarında verilen eitimlerin teknik alt yapısı sorunları çözümlendii sürece sorunlarda belirgin azalmalar olacaı düünülmektedir. Eitim süresince yapılan tüm uygulamalar, öretmenlerin bilgiye ulamanın farklı yönlerini de kefetmesini salayabilir niteliktedir. Oluturulan gruplar sonucunda ibirlikli örenme ile ortaya çıkarılan örenme ürünlerinin çok yönlü düünme becerilerini gelitirebildikleri anket sonuçlarında görülmektedir. Eitimin tümdengelim yöntemi ile uygulanıyor olması, ünite planı oluturulmasından materyal hazırlamaya kadar, 21. Yüzyıl becerilerini gelitirmeyi destekler özellikte olduu söylenebilmektedir. Öretmenlerin oluturduu örenme ürünleri, derslerde kullanılmaya yönelik materyallerdir. Öretim materyallerin oluumu web 2.0 araçları destei ile gerçeklemektedir. Öretmenlerin aldıkları eitim sonucunda, biliim teknolojileri destei ile oluturdukları örenme ürünlerinin örenci merkezli bir örenme ortamının nasıl oluturacaı konusunda bir fikre varılabilir. Öretmenlerin rehber rolünün, belirleyici bir yol çizebilme özelliini ortaya çıkardıı sonucuna ulaılabilir. Örenme ürünlerinin oluturulmasında kullanılan web 2.0 araçlarının uygulanmasına yönelik oluturulmu olan kullanım kılavuzlarının, anket sonuçları dorultusunda uygulama zorluunu azaltır nitelikte olduu söylenebilmektedir

15 Eitim içerisinde web 2.0 araçlarının kullanımı esnasında yaanabilen internet kaynaklı sorunların ortak kullanılacak Türkçe içerikli hazır programların oluturulması ile çözümlenebilecei ortak bir düüncedir. Milli Eitim Bakanlıı tarafından web 2.0 araçlarını standart hale getirerek dil sorunu yaanmadan kullanılacak ücretsiz yazılımların oluturması gereklilii söz konusudur. Intel Öretmen Programı Karma Hizmetiçi Eitimi, yaratıcı düünme, problem çözme ve eletirel düünce becerilerinin gelitirilmesi ile, öretmenlerin bilgi toplumuna ayak uyduran ve yön veren nitelikte olmasını salamaktadır. Bu becerilerin eitim sonucunda gelitirildii, öretmenlerin görülerinden çıkartılabilmektedir. Web 2.0 araçlarının, aırlıklı olarak ngilizce olması sorun yaratabilmektedir. Bu soruna öneri olarak, Milli Eitim Bakanlıına balı okulların ortak kullanımına sunulacak web günlüü ve wiki sayfalarının oluturulması söylenebilmektedir. Öretmenlerin, eitim süreci içerisinde belirgin olarak dile getirmi oldukları serzenilerden birisi de, içeriin çok geni kapsamlı olması ve görselliin geri planda tutulmasıdır. Eitimin internet ortamında verilmesi, portalın görselliinin ön planda olması ihtiyacını ortaya çıkarabilmektedir. Düz metin biçiminde sunulan bilgiler, bir çok bran öretmenin algısının ve eitime karı ilgisinin dümesine sebep olabilmektedir. Ayrıca, eitimin sunulduu ortamda farklı sayfalara yönlendirmelerin sıkça yapılıyor olması, anlam karmaası ve bilgilere odaklanamama sorununu yaratabilmektedir. Anlam karmaasını çözümlemek için, eitim portalının algoritmasının, ayrıntılı bir ekilde hazırlanmı bir görsel materyal ile desteklenmesinin uygun olacaı öneri olarak sunulabilir. Modüllerin içeriinin emalar ile gösteriliyor olmasının dikkati çeken bir unsur olacaı düünülmektedir. Genel olarak, eitimin sunulduu portalın içerisinde dikkati çeken görsel öelerin olması ile, eitim portalında çok daha kaliteli zaman geçirilecei ifade edilmektedir. Bununla birlikte, görsel öeler ile birlikte eitim portalı içerisine daha fazla örnek materyal eklenmesi ihtiyacı belirgin olarak öretmenler tarafından dile getirilmitir. Örnek materyallerin eitim portalına eklenmesi ile ilgili olarak, dıarıdan dosya eklenmesi (upload edilmesi) biçimiyle gerçekletirilebilecei konusunda fikirler sunulmutur. Forum eklinde örnek materyallerin eitim portalına yüklenerek yönetici (admin) tarafından kontrolünün yapılması sonucu örnek sayısının artırılması mümkündür. Bu uygulama, eitim portalına eklenerek gerçekletirilebilir. Sonuç olarak, Intel Öretmen Programı portalının gelitirilmeye açık ve uygulanabilirliinin her zaman olabilecek bir alt yapıya sahip bir eitim olduu öretmen görüleri sonucunda söylenebilir. IOP Karma modeli öretmenler için yararlı bir hizmet içi eitim olduu ancak bu programın gelitirilmesi sonucuna varılabilir. Programın teknik, dil ve içeriin younluu sorunlarını giderebilmesi gerekmektedir Öneriler Intel Öretmen Programı Karma Modeli Hizmet içi eitimi sürece yönelik öneriler Okullarda Biliim Teknolojileri sınıflarında verilen eitimlerin teknik alt yapısı sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Anlam karmaasını çözümlemek için, eitim portalının algoritmasının, ayrıntılı bir ekilde hazırlanmı bir görsel materyal ile desteklenmesi gerekir. Bu materyal, bir kavram haritası formatında sistem içerisinde bulunabilir. Görsel öeler ile birlikte eitim portalı içerisine daha fazla örnek materyal eklenmelidir. Eitimin sunulduu portalın içerisinde dikkati çeken görsel öelerin olması salanmalıdır. Bu nedenle, öretim materyali gelitirme konusunda uzmanlardan görü ve destek alınmalıdır. Forum eklinde örnek materyallerin eitim portalına yüklenerek yönetici (admin) tarafından kontrolünün yapılması sonucu örnek sayısının artırılması salanmalıdır. Intel Öretmen Programı Karma modeli hizmet içi eitimin içerii sadeletirilmelidir. Ayrıntılı bilgilerden çok uygulamalar artırılmalıdır. Intel Öretmen Programı Karma modeli hizmet içi eitim zamanı öretmenlere göre ayarlanmalıdır; mesai saatleri içerisinde eitimlerin verilmesi salanabilir. Intel Öretmen Programı Karma modeli hizmet içi eitimi artırılabilir. Özellikle yüz yüze eitim saatlerinin de süresi uzatılarak programın etkililii artırılabilir. ngilizce problemine yönelik olarak, Milli Eitim Bakanlıına balı okulların ortak kullanımına sunulacak web günlüü ve wiki sayfalarının oluturulması gereklidir. Eitim içerisinde web 2.0 araçlarının kullanımı esnasında yaanabilen internet kaynaklı sorunların giderilmesi için ortak kullanılacak Türkçe içerikli hazır programların oluturulması salanmalıdır Aratırmaya Yönelik Öneriler

16 Aratırma, sadece Mersin ili içerisinde deil, ülkemizde eitimi alan tüm öretmenlere uygulanması IOP etkililii hakkında daha kapsamlı bir fikre sahip olmayı salayacaktır. Bu ekilde, uygulanan sistemde oluan aksaklıkların gözlemlenerek düzeltilmesine yönelik çalımalar yapılabilir. IOP Hizmet içi eitim sonrasında, öretmen-örencinin örenme- öretme ortamında programı uygulamaları ve etkileri ile ilgili olarak aratırma yapılabilir. IOP Karma Modeli Hizmet içi eitimin etkililii çok yönlü aratırmaya dayalı deerlendirilerek daha ilevsel olması için program gelitirme çalımaları yapılmalıdır. Bu aratırmalar, deneysel yöntem kullanılarak ya da nitel yöntem yoluyla dorulanabilir. KAYNAKÇA ALTINGÖZ, Mehmet. (2008). lköretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öretmenlerinin Bilgisayar ve nternet Kullanımına likin Bilgive Alıkanlıkları.Yayımlanmı Yüksek Mühendislik Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. AYDOAN, smail. (2002). MEB lköretimokullarıyöneticiveöretmenlerinpersonelgelitirmeyeilikingörüleri (Kayseri iliörnei),yayımlanmamı Doktora Tezi,Ankara: Ankara ÜniversitesiEitimBilimleriEnstitüsüEitimBilimleriAnabilim Dalı. BAL, A. PINAR., (2009). lköretim Beinci Sınıf Matematik Öretiminde Uygulanan Ölçme ve Deerlendirme Yaklaımlarının Öretmen ve Örenci Görüleri Dorultusunda Deerlendirilmesi,Yayınlanmı Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. CARSWELL, A.D. ve VENKATESH, V. (2002). Learneroutcomes in an asynchronousdistanceeducationenvironment,international Journal of Human-ComputerStudies. S. 56, s EKZ, Durmu. (2003). Eitimde Aratırma Yöntem ve Metodlarına Giri,Ankara:Anı Yayıncılık. ER TUNÇ, Sena. (2007). Bilgisayar Destekli Öretim Kapsamında bir Uygulama Intel Gelecek çin Eitim Programı.Elazı:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ERGN, Akif. (1995). Öretim Teknolojisi: letiim. Ankara:Pegem Yayıncılık. INTEL. (2009). Intel, Türkiye'yi Aratırdı.http://media.chip.com.tr/download/intel.rapor.pdf. (2010, 04 Mart). Intel Öretmen Programı, (2010). (2010, Haziran 01). KOCABA, brahim. (1993). Teknik öretmenlerin hizmet içi eitim etkinlikleri ve yönetimine ilikin görülerinin belirlenmesi. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Elazı: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eitim Bilimleri Anabilim Dalı. KÖKSAL, Aydın. (1981). Biliim Terimleri Sözlüü,Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları. MALY, K., OVERSTREET, C.M., GONZALES, A., DENBAR, M., CUTARAN, R., KARUNARATNE, N. & SRNVAS, C.J. (1998). Use of Web technologyforinteractiveremoteinstruction. Computer Networks & ISDN Systems, S. 30, s MEB, (2002). Hizmetiçi Eitim Planı 2002, Ankara: Milli Eitim Basımevi. MEB Intel Öretmen Programı, (2010). (2010, Haziran 01). ÖZTÜRK, Cemil, DURMU, Dilek (2002).Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi, Ankara:Pegema Yayıncılık. SABAN, Ahmet. (2000). Hizmet içi eitimde yeni yaklaımlar. Milli Eitim Dergisi, S. 145,s SENEMOLU, Nuray. (2001). Geliim, Örenme ve Öretim, Ankara: Gazi Kitapevi. AHN, T.,Yanpar, YILDIRIM, Soner. (1999). Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme, Ankara: Anı Yayıncılık. UÇAR, Rezzan.,ve PEK, Cemalettin. (2006).lköretimokullarındagörevyapanyöneticiveöretmenlerinhizmetiçieitimuygulamalarınailikingörüleri,YüzüncüYılÜniversitesi EitimFakültesiDergisi, S. 3, s Wikipediacontributors. (2006). Wiki. Wikipedia, TheFree Encyclopedia. (2010, Haziran 10) WU, C., CHEN, Y., LEE, G., HO, R. & CHOU, G. (2004). Evaluation of an Inservice Teacher Training Program for ICT Integration.Switzerland. World Conference on Educational Multimedia, HypermediaandTelecommunications (EDMEDIA). YANPAR, Tuba., YILDIRIM, Soner. (1999). Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme, Ankara: Anı Yayıncılık. YEKTA, Mustafa. (2004). Çoklu ortam araçları kullanılmı Web tabanlı uzaktan mesleki teknik eitimin Geleneksel mesleki teknik eitime göre örenci baarısına Etkisi. Yayınlanmı Yüksek Lisans Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. YELKEN, T. Yanpar. (2009). Öretmen Adaylarının Portfolyoları Üzerinde Grup Olarak Yaratıcılık Temelli Materyal Gelitirmenin Etkileri. Eitim ve Bilim. S. 34, s ZIRHLIOLU, Ç. (2006). Türkiye genelinde ve bölgeler arasında Bilgisayar kullanımı ve uzaktan eitim le ilgili istatistiksel analiz,yayınlanmı Yüksek lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı