ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS"

Transkript

1 Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ* ÖZET: Ders ktabı, genel ve özel hedeflern somutlaştınlarak sunulduğu, malzemenn bu hedeflere uygun olarak seçldğ, düzenlendğ, sımf çndek öğretm sürecn, yöntem, dersn aşamalarım, çalışma bçmlern, öğrenc ve öğretmen etkleşmn belrleyen; araç gereç seçmn ve kullammını düzenleyen öğretm malzemesdr. Sınıf ç etknlklern saptanmasına, düzenlenmesne; hedeflere erşlp erşlmedğnn kontrolüne ve ölçülmesne yardınıcı olur. Bu çalışmada, Türkye'dek İlk- ve ortaöğretrnde görevl yabancı dl öğretmenlernn öğretm sürecn bçmleme, belrleme ve düzenlernede bu denl etkis olan ders ktaplarını seçmede kullanacağı ölçütler ele alınmıştır. Yabancı dl ders ktapları seçmndek ölçütler, öğretm plam, öğrencye uygunluk ve öğrenme/öğretme ortamına uygunluk çerçevesnde değerlendrlmş ve önerler sunulmuştur. ANAHTAR SÖZCÜKLER: okul, yabancı dl ders, ders ktabı. ABSTRACT: The coursebook s a teachng materal n whch general and specfc goals are presented n a concrete way, the materal s seleeted accordng to these goals; a teachng materal whch determnes the n-class teachng phase, the method, the steps of the lesson, the style of the study, the mutual nfluence of the teacher-iearner; that s, t organzes the seleeton and use of the teachng materals. It ads the determnaton and preparaton of the n-class actvtes; controls and evaiuates whether the goals are reachd. n ths study, the crtera whch the foregn language teac <1ersworkng n prmary and secondary schools n Turkey wll use when seleetng these such effectve coursebooks for the formaton, determnaton and organzaton of the teachng phase have been touched. The crtera for the selecton of foregn language coursebooks have been eva- Iuated accordng to the framework of both the teachng plan and ther sutablty to the learner, and teachng-ieaning envronment, and some suggestons have been offered, as well. KEY WORDS: school, foregn language lesson, coursebook/textbook. 1. GRş Günümüzde hoşgörünün, banşın sağlanması, yaşatılması ve sürdürülmes çn nsanlar, ülkeler arasındak letşmn güçlenmes, "yabancı" olanın aşılması yönünde çaba sarfedlmektc ve bu durumevrensel boyutta yabancı dl öğrenmeye lg ve steğn artmasına neden olmaktadır. Türkye' de de yabancı dl öğretmnn önem artmakta ve bu doğrultuda talepler karşılamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır öğretm yılından tbaren lk ve ortaöğretm okullannda zorunlu brnc yabancı dln yanı sıra zorunlu knc yabancı dl öğretlmes gündeme gelmş ve öncelkle plot okulolarak 92 Anadolu Öğretmen Lsesnde knc yabancı dl ders zorunlu seçmel ders olarak uygulamaya konulmuştur. Eğtm ve öğretm yapılacak yabancı dber, öncelkle Mll Güvenlk Kurulu'nun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu karanyla tespt edlmektedr (Resm Gazete 1983, s.758). İlk- ve ortaöğretm kurumlarında verlen yabancı dl derslernn öğretm yılına, okul tpne, dersn zorunlu ya da seçmel olmasına göre ayn ayrı genel ve özel hedeflernn belrlendğ öğretm programları, yöntem ve uygulamayla lgl yönetmelkler, düzenlemeler, MB Eğtm Bakanlığı'na bağlı Talm ve Terbye Kurulu tarafından belrjenmekte ve resm yayın organı Teblğler Dergs'nde yayınlanmaktadır. MB Eğtm Bakanlığı'na bağlı bütün resm ve özelokullar, öğretm programlarımn yanısıra Teblğler Dergs 'nde "konuları öğretm programlan doğrultusunda hazırlanmış, öğrenm amacı le kunam]an basıh eser" (MHj Doç. Dr., Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes, Yabancı Dller Eğtm Bölümü, Alman Dl Eğtm Anı!blm Dalı, Ankara *

2 75 Ayten Genç [ J.of Hedeflern belrlenmes ögretm Malzemesnn Secm.Ögretm Malzemesnn Hazırlanması ögrenme HedefnKontrol Ders Ktabı ögretm Aşamalarını Belrleme Çalışma Bçmlern Belrleme Araç-Gereç Belrleme ögretmn Düzenlenmes Şekl 1: Ders Ktabı (KastlNeuner 1994, s. 8) Egtm Bakanlıgı (ME.B), 1995, s. 598) olarak tanımlanan ders ktaplarını, Mll Egtm Temel Kanunu'nun 55. maddesne göre okullarda okutulması Kurulca kabul edlen ve Nsan ayının lk yarısında Teblgler Dergs'nde yayımlanan ktap lstes çersnden seçmek zorundadır (ME.B. 1995, s.598). "Ders ktabı, genel ve özel hedeflern somutlaştırılarak sunuldugu, ögretm malzemesnn (metn, çerk, becer alanları, dl blgs, sözcük blgs, fonetk, mla v.s. ) bu hedeflere uygun olarak seçldg, düzenlendg, sınıf çndek ögretm sürecn, yöntem, dersn aşamalarını, çalışma bçmlern, ögrenc ve ögretmen etkleşmn belrleyen; araç gereç seçmn ve kullanımını düzenleyen ögretm malzemesdr. (Şekl 1) Dersn aşamalarının saptanmasına, düzenlenmesne, hedeflere erşlp erşlmedgnn kontrolüne ve ögretmn düzenlenmesne yardımcı olur (KastlNeuner 1994, s. 8). 2. YABANCI DL DERS KTABI SE- ÇMNDE ETKL FAKTÖRLER Türkye'dek yabancı dl ögretmenler, ögrenme/ ögretme hedeflerne ulaşmak çn ögretm sürecn bçmlerne, belrleme ve düzenlernede dogrudan etkl ders ktabını Teblgler Dergs'nde yayımlanan lstedek ders ktapları arasındanbelrlemek ve seçmek durumundadırlar. Bu nedenle, ögretmenlern hang ders kta- bıyla çalışacaklarını, ktabın öğrenclerne, öğrenme koşullarına uygunlugunu araştırmaları gerekmektedr. Ders ktabının seçmnde, ögrenc, ögretm planı ve ögretm ortamına uygunlugu araştırılmalıdır(kastlneuner 1994, s. 8). Bu çalışmada Türkye'dek lk- ve ortaöğretmde görevl yabancı dl ögretmenlernn ders ktabı seçmnde kujlanacagı ölçütler, öğretm planı, ögrencye ve öğrenme/ögretme ortamına uygunluk çerçevesnde degerlendrlecektr. Ders ktaplarınınmll Eğtmn genel lkelerne, öğretm programlarına,okul tp ve ders saatlerne uygunlugu öğretm planı; ögrenme koşullarına, ders ktabı çergnn, görsel tasarımının, fyatının öğrencnn alım gücüne uygunluğu öğrencye uygunluk, öğrenme ortamına, çalışma bçmlerne, yabancı dl öğretmenne, okullarda mevcut araç gerece uygunluğu öğrenme/öğretme ortamına uygunluk kapsamım.~ ele alınacaktır Öğretm Planı Mll Eğtmn Genel lkelerne Uygunluk 1739 sayılı Mll Eğtm Temel Kanunu'na göre Türk Mll Eğtmnn Temel Amaçları ve İlkeler, Genellk ve /ştlk, /gtm Hakkı. Fırsat ve mkan Eştlg, Sürekllk, Atatürk nkılap ve lkeler ve Atatürk Mllyetçlg, Demokras Eğtm, Laklk, Blmsellk, Planlılık, Karma

3 İlk- ve Ortaöğretm Okullarıntkz Yabancı Dl Ders Ktabı Seçm 76 Eğtm, Okul ve Alenn İşbrlğ, Her Yerde Eğtme yönelk maddeler kapsamaktadır (Resm Gazete 1973, s. 2432). Türkye Cumhuryet sınırları çersnde yazılan ve okutulan ders ktaplarının seçmnde, bu temel lkeler göz önünde bulundurulmalıdır Öğretm Programma Uygunluk "Ders programlarına uygun olarak hazırlanan, konuların ssteml br şeklde şlendg, ögretme yardımcı unsurlarla beslenerek daha anlaşılır hale getrldg (M.E.B. 1995, s. 598)" öngörülen ders ktaplarının seçmnde zlenmes gereken yol, Teblgler Dergs'nde, "Kurulca kabul edlen ders ktaplarının yayımlandıgı Teblgler Dergs'nn her ögretmen tarafından ncelenmes okul yönetmnce saglanır. İlkögretm ve ortaögretmkurumlarıncaokutulacak ders ktapları, lgl sınıf ve branş ögretmen tarafından seçlr. Sınıf ögretmen ve branş ögretmen, seçtkler ktapların seçme gerekçeler konusunda zümre ögretmenler kuruluna blg verrler. Bu toplantıya Okul-Ale Brlg Başkanı ya da uygun göreceg üyelern katılması saglanır. Sınıf ve branş ögretmen, seçtg ktap lstesn gercg çn okul müdürünesunar. Okul yönetmler, Talm ve Terbye Kurulu'nca kabul edlen ders ktapları çeştlernn okul ve sınıf ktaplıklarında bulundurulmasına özen gösterrler (M.E.B. 1998, s.1004)" şeklnde açıklanmıştır. Yabancı dl ögretmenlernn öncelkle Teblgler Dergs 'nde yayımlanan ögretm programları çersnden kend okul, sınıf ve öğrencsne uy~un ögretm programını ncelemes; programın yapısı, çerg, yöntemle lgl lkeler, ölçme ve degerlendrme, üntelere göre amaçlar ve kazandırılacak davranışlarla lgl blg ednmes gerekmektedr. Ders ktapları da bu ögretm programlarında verlen hedeflern somutlaştırıldıgı, dl şlevlernn, konuların, dlblgsnn, sözcük blgsnn, alıştırmaların v.s. hedef gruba göre seçlerek düzenlendg, uygulamada degşk çalışma bçmler ve araç-gereçlern kullanırnıyla desteklenen malzemelerdr. İlgl sınıf ve ögrenc grubu çn seçlecek yabancı dl ders ktabıyla erşlmes beklenen hedeflern, lgl sını- fa ve ögrenc grubuna yönelk yabancı dl ögretm programıyla örtüşmes gerekmektedr Okul Tpne ve Ders Saatlerne Uygunluk Ögretm malzemesnn br ögretm yılına, ülkemzde ders saatlernn en fazla 40 dakka olmasındanhareketle br ders saatne göre bölünerek yıllık plana göre düzenlenmes gerekmektedr. Bu nedenle, yıllık ögretm planını oluştururken, lgl ögretm kurumundak ders saatlern dkkate almak gerekr. Okulun lk- ya da ortaöğretm kurumu, düz ya da yabancı dl agırlıklı programlı veya Anadolu Lses, Fen Lses v.b. gb br seçme sınavı sonucunda ögrenc grupları oluşturulan okulolmasından, yabancı dl dersnn zorunlu ya da seçmel ders olmasından da kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemzde lselern (ortaögretm okulları) brnc yabancı dl ders 9. sınıfta haftada 4 saat ken, bazı derslern ögretmn yabancı dlle yapan resm okullar (Anadolu Lseler) le yabancı dl agırhklı lselern 9. sınıfında brnc yabancı dl ders haftada 8 saattr. Bu durumda dogal olarak bu k farklı okul tpnde aynı yabancı dl ders ktabının okutulmasıyla aynı hedeflere erşmek ve ögrencler br ögretm yılı sonunda aynı düzeye getrleblmek söz konusu olamaz. Bu nedenle, ders ktabı seçmnde her okul, sınıf ve alan çn farklı ögretm programlarının, farklı ders saatlernn bulundugu gerçeğ göz ardı edlmemeldr. İlkögretmde zorunlu brnc yabancı dl 4. ve 5. sınıflarda haftada 2 saat, 6.,7. ve 8. sınıflarda haftada 4 saat verlmektedr. Ayrıca seçmel derslere at sürenn en fazla k saat okutulan yabancı dl dersnn takvyes amacıyla kullanılablr. 6. sınıftan tbaren haftada 2 saat verlen knc yabancı dl ders se Blgsayar, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma, Turzm, Tarım ve Yerel El Sanatları gb yed ders arasındanseçlmektedr (M.E.B. 1998, s.1004). Lselern (ortaögretm) 9. sınıfında zorunlu brnc yabancı dl dcrs, haftada 4 saat olarak düzenlenmştr. Öğrenc, seçmel ders grubundan haftada 2 saat takvyel yabancı dl ders le

4 77 Ayıen Genç [ 1. of pskomotor blşsel duyuşsal sosyal çalışmateknklernebağlı. Öğrenme Koşulları aleden kaynaklanan yapısal breysel kültürel güdümsel dlsel Şekl 2: Öğrenme Koşulları (Becker 1987, s.17) 2 saat seçmel knc yabancı dl ders alablr. Ortaöğretm, 10. sımftan tbaren Fen Blmler, Sosyal Blmler, Türkçe-Matematk, Yabancı Dl Alanı, Sanat (Müzk/Resm) ve Spor alanlarına ayrılmaktadır. Fen Blmler, Sosyal Blmler, Türkçe-Matematk, Sanat (Müzk/Resm) ve Spor alanlarında zorunlu brnc yabancı dl, 10. ve II sımflarda haftada 4 saat verlmektedr; öğrenc ayrıca seçmel dersler grubundan haftada 2 saat Takvyel Yabancı Dl le 9. ve 10. ve 11 sımflarda haftada 2 saat seçmel knc yabancı dl ders alablr. Yabancı Dl alamm seçen öğrenclern se, 10 ve ll. sımflarda haftada 8 saat zorunlu brnc yabancı dl dersnn yam sıra haftada 4 saat takvyel yabancı dl ve haftada 4 saat knc yabancı dl ders alma olanağı vardır. Bazı derslern öğretmn yabancı dlle yapan resm okullar (Anadolu Lses) le yabancı dl ağırlıklı lselerde (Örneğn: Anadolu Öğretmen Lses) Fen Blmler, Sosyal Blmler, Türkçe- Matematk Alanlarında zorunlu brnc yabancı dl dersler hazırlık sımfında haftada 24 saat, 9. Sımfta 8 saat, 10. ve 11. sımflarda 4 saat olarak düzenlemnştr. Seçmel knc yabancı dl dersler se 9., 10., ve ll. sımflarda haftada 2 saattr. Bu okulların Yabancı Dl Alanında zorunlu brnc yabancı dl ders haftada 24 saat, 9. sımfta haftada 8 saat, 10. ve ll. sımflarda haftada 10 saat olarak düzenlenmş olup takvyel yabancı dl ders 9. sımfta haftada 2 saat, 10 ve II sımf- larda haftada 4 saattr. Öğrenc ayrıca, 9. sınıf ta haftada 2 saat, 10. ve 1. sımflarda haftada 4 saat knc yabancı dl ders alablr. Özel Okulların yabancı dl ders saatler de, bu Usclern Yabancı Dl Alanındak yabancı dl ders saatlerne uygun olarak düzenlenmektedr. Fen Lsesnde hazırlık sımfında haftada 24 saat, 9.sımfta 6 saat, 10. ve 11. sımflarda 4 saat brnc yabancı dl ders verlmektedr. Öğrenc 10. ve 11. sınıflarda haftada 2 saat takvyel yabancı dl ders alablr. İknc yabancı dl sc 9., 10. ve 11. sınıflarda haftada 2 saattr. Anadolu Güzel Sanatlar Lselernn Sanat /Resm/Müzk alanlarında se hazırhkta 24 saat, 9. sımfta 6, 10. sınıf ta haftada 5, 11. sınıf ta sc haftada 4 saat brnc yabancı dl ders lc hcr sımfta haftada 2 saat takvyel, 2 saat knc yabancı dl seçmel ders verlmektedr. Meslek Lselernde brnc yabancı dl dcrsler, sadece 9. sınıfta haftada 4 saat, Anadolu Mc". lek ve Anadolu Teknk Lselernde hazırlıkta 24 saat, 9. sınıfta 6 saat, 10. ve 1]. sınıflarda 4 saat olarak düzenlenmştr. 200] öğrctm yılından tbarcn 92 Anadolu Öğretmcn Lses'ndc knc yabancı dl ders zorunlu scçmel olarak uygulamaya konulmuş olup öğretm yılından tbarcn zorunlu knc yabancı dl dersnn dğcr okullarda da uygulamaya geçrlmes düşünülmektedr.

5 İlk- ve Ortaöğretm Okullarında Yabancı Dl Ders Ktabı Sı~çm Öğrencye Uygunluk Öğrenme Koşullarına Uygunluk Becker (1987), öğrenme koşullarımn güdümsel, duyuşsal, pskomotor, kültürel, dlsel, blşsel, sosyal, yapısal ve aleye bağlı olarak oluştuğunu dda etmektedr (s. 114). (bkz. Şek1.2) Bu durumda,öğrenclern yaşları, hazır bulunuşlukları, lg ve stekler, öğrendkler yabancı dle ya da ülke blgsne yönelk ön blgler, öğrenme alışkanlıkları v.b. gb özellkler öğretme-öğrenme ortarınm yakından etklemektedr. Öğretrnde kullamlacak ders ktaplarımn öğrenclern öğrenme koşullarına uygun seçlmes öğretrnn vermllğn artırır. Öğrenclern gereksnmlernn, sosyal yapılarımn, toplumsal özellklern, koşulların, ülke gerçeklernn dkkate alınarak yazıldığı yerel ders ktaplarıyla yapılan öğretmn gerekllğ tartışmasız kabul edlen gerçeklerdendr. M1l Eğtm Bakanlığı, Talm ve Terbye Kurulu'nun onayladığı ve yayımladığı öğretm programları çerçevesnde lgl branş öğretmenlernden ve blm adamlarından oluşturduğu komsyonlara yerel yabancı dl ders ktapları yazdırmaktadır. Ancak bu çalışmalar, Türkye genelnde resm ve özelokulların taleplern karşılayamamaktadır. Öğrenc gruplarımn, okul tplernn ve ders saatlernn farklılığı nedenyle, bu farklı yapıya yönelk çeştl ve belrl aralıklarla yenlenen ders ktaplarımn yazılması ve yayımlanması gerekmektedr Yabancı Dl Ders Ktabı İçerğnn Uygunluğu araştı- gulama olanakları le çerğn uygunluğu rılmalıdır. Yabancı dl ders ktabı seçmnde, ders ktabı çerğnn Mll Eğtmn temel lkelerne, okul tpne, kullamlacağı sımfa, yabancı dl öğretm programlarına ve hedeflerne, öğrencnn lg, gereksnm ve sevyesne uygun olmasına dkkat edlmeldr. Ktabın çerğnn, öğrencye bağımsızlık ve breysellk, yaratıcılık edndrmes, eleştrel bakış açısı kazandırmasıgerekldr. Metnlern, dlblgs, sözcük v.s. öğretmndek malzemenn güncellğ, geçerllğ, kullamlacak araç gereç, çalışma bçmler, sınav tpler, uy Yabancı Dl Ders Ktabının Görsel Tasarımının Öğrencye Uygunluğu Bütün ders ktaplarında olduğu gb yabancı dl ders ktaplarında da gerek estetğe gerekse amaca yönelk görsel br tasarım söz konusudur. Ancak, öğrenclern okuduklarımn % 10'unu, duyduklarımn % 20'sn, gördüklernn % 30'unu, duyup gördüklernn % 50'sn belleklerne kaydetmelerne lşkn (Becker 1987, s 114) bjmsel araştırma sonuçları, ders ktaplarındak görsel tasarımın öğretrnde ne denl etkl olduğunu ve ders ktabı seçmnde dkkate alınması gerektğn göstermektedr. Bu nedenle ders ktaplarındakgörsel malzeme, sadece estetk kaygı taşımamalı; berabernde öğrencnn derse lgsn, katılımını etkleyen, artıran ve algılamayı kolaylaştıran bh şlerlk de yüklenmeldr. Öğrencye dln öğrendğ yabancı kültürü, ülkey tanıtmak, blg edneblmesn ve yne onu gerçek dünyayla buluşturarakkendsn gerçekç br letşm ortamında hssettrmesn sağlamak da şlevler arasında olmalıdır. Yabancı dl ders ktabı seçerken ktabın sunduğu görsel malzemenn güncel, geçerl, öğretm ortamına, öğrencnn yaş, lg v.b. gb sosyal, kültürel alanına uygun olmasına dkkat edimel ve bu malzemenn önblgler harekete geçrme, aniaşılmayam anlaşılır kıima, düşündürme, konuşmayı veya yazmayı yönicndrme v.b. gb görsel malzemenn şlevler de ncelenmeldr Yabancl Dl Ders Ktabı Fyatının Öğrencnn Alım Gücüne Uygunluğu Ders ktabı, öğrenm ve öğretm hedeflerne ulaşmak çn başlı başına br hedef değldr; ancak ülke koşullarında farklı alım gücüne sahp bütün öğrencjer çn y br araçtır ve bricştrc br özei1ğ buiunmaktadır. Bu nedenle, yabancı dl ders ktabı seçmnde öğrencnn alım gücü de hesaba katılmalıdır.

6 79 Ayıen Genç [ J. of 2.3. Öğrenme/Öğret me Ortamına Uygunluk Derslğe Uygunluk Öğretm kurumunun şartlan, derslğn büyüklüğü, öğrenclern oturma düzen, derslğn akustk ve görsel düzen, araç gereç kullanımını, öğrenme ortamındadüzenlenecek farklı çalışma bçmlern ve öğretmen-öğrenc etkleşınn doğrudan etklemektedr. Bu nedenle öğretm ortamına uygun seçlen ders ktabı, öğretmde vermllğ artınr Çahşma Bçmlerne Uygunluk Sosyal ve gruba özgü öğrenme koşulları, öğretmen-öğrenc etkleşm, verlecek ödevlern özellkler ve öğrenme hedefler sınıf ç çalışma bçmlern belrler. Öğretm ortamında gerçekleştrleblecek bu çalışma bçmler (tek çalışma/ kl çalışma/küçük grup çalışması/ büyük grup çalışması) hedeflere uygunluk, öğrenc-öğretmen etkleşın, öğrenclern sosyal durumu, grup ç çalışmalara hazır bulunma durumu, çalışmanın ncel ve ntel özellğ, sınıf düzen v.b. gb özellklere uygun olarak düzenlenr. Bu nedenle yabancı dl ders ktaplannın seçınnde, sınıf ç çalışma bçmlernn gerçekleştrleblrlğ dkkate alınmalıdır Yabancı Dl Öğretmenne Uygunluk. Öğretmen, sınıf ortamını şekllendrmede ve öğrencler stenen hedeflere yönlendrmede söz sahb kşdr. Kşlğ, davranışlan, alan ve meslek blgsne hakmyet, alanındak yenlklerle bağlantısı öğretm doğrudan etklemektedr.. Öğretmenn her ders çn hazırlıklı, planlı ve erşlmek stenen hedeflern blncnde olması, ders öğrenclern lg, gereksnm ve steklern değerlendrerek düzenlemes ve değşk çalışma bçmlern uygulaması gerekldr. Bu durum, koşullara göre değşen öğretm programlanyla, malzemeleryle lgl blglenmey gerektrmektedr.. Yabancı dl öğretmennn öğrettğ yabancı dle hakm olması ve meslek blgsyle do- nanrnışolması ön şart olup bu blg ve becerlern hzmet ç eğtm olanaklanyla tazelenmes ve öğretmenn sürekl gelşen öğretm ve yöntem blglernden ve bu yönde yazılan ders ktaplarından haberdar olması gerekmektedr.. Yabancı dl dersnde, öğretmen-öğrenc arasındak mesafe değl, yakınlık dkkate alınmalıdır. Bu durum sadece öğretmenöğrenc etkleşmn değl, öğrencjer arasındak etkleşm de güçlendrerek, sınıf çnde üstlenlen toplumsal rollern sınıf dışında da yaşama geçrlmesne neden olacaktır. Bu durumda yabancı dl ders ktabı, öğretmen kşlğ, davranışı, alan ve meslek blgs, öğretmen-öğrenc etkjeşm ve öğretmenn yönlendrme becers dkkate alınarak seçlmeldr. Aks takdrde seçlen ders ktabı, güncellğn ve geçerllğn ytren yöntemlerle yapılan br malzeme olmaktan öteye gdemez Okullarda Mevcut Araç Gerece Uygunluk Yen teknolojye uygun araç gereçle çalışılması gereken yabancı dl ders ktabını seçmek, çağı yakalamak açısından gerekl olmakla brlkte okulda, sınıfta bulunablen ve kullanılablen araç gerecn (kasetçalar, vdeo, tepegöz v.s.) dkkate alınarak koşullara uygun ders ktabının belrlenmes öğretmde vermllğ yükseltr. 3. ILK- VE ORTAÖGRETIM KI! RUMLARıNDA OKUTULAN YA- BANCI DL DERS KTAPLARI Halen lköğretm okullannın brnc yabancı dl İnglzce dersnde Enjoy Englsh. Student's Book ve Quck Step, Almanca dersnde HaZZo Knder ve Lem mt uns, Fransızca dersnde le voyage en franças adlı Mll Eğtm Bakanlığı'nın komsyonlara hazırlattığı yayınlar okutulmaktadır. Bu ktaplann seçmnde aşağıdak nedenler etkl olmaktadır:

7 İlk- ve Ortaöğretm Okullarında Yabancı Dl Ders Ktabı Seçm 80. Mll Eğtmn temel lkelerne ve Teblğler Dergs'nde yayımlanan öğretm programına uygun olması,. Br öğretm yılında haftada 3-4 saatten 36 haftalık yabancı dl öğretm progranuna uygun planlanması ve yazılması,. Mll Eğtm Bakanlığı' mn yayımladığı bütün dğer ders ktaplarımn bulunduğu her yerde satılması ve toplumun her kesmnn alablme olasılığımn düşünülerek fyatlandınıması. Yabancı dl ağırlıklı lselern brnc yabancı dl derslernde ktaplar, yabancı dl öğretmenlernn oluşturduğubölüm ya da zümreler tarafından seçlmekte ve Mll Eğtm Bakanlığı yayınları arasında yer alan komsyon ktapları okutulmamakta, thal ktaplar terch edlmektedr. Bu ders ktaplarımn seçmnde aşağıdak nedenler etkl olmaktadır:. M.E.B. tarafından yayımlanan mevcut yabancı dl ders ktaplarımn öğretm progranuna, ders saatlerne uygun olmaması,. Yabancı dl ağırlıklı lselern yabancı dl dersler çn yazılnuş M.E.B. tarafındanyayımlanan ders ktaplarımn bulunmayışı,. İthal ktapların mevcut öğretm progranuna, ders saatlerne uygun ntelkte çeştllk sunması,. Ktapların albensnn, görsel etksnn yüksek olması,. Ktaplarda resm, blg v.b. gb çağdaş, güncel çerğn sunulması. llköğretm okullarında 6. sımftan tbaren ve 7 seçmel ders arasında bulunması nedenyle, knc yabancı dl ders bütün okullarda okutulmamaktadır. Lselerde se, knc yabancı dl ders, seçmel dersler arasında, Yabancı Dl Alanında, alan seçmel dersler arasında ve bazı derslern öğretmn yabancı dlle yapan resm okullar (Anadolu Lses) le yabancı dl ağırlıklı lselern Yabancı Dl Alanında alan dersler arasında verlmektedr. (bkz Mll Eğtm B akanlığı' mn knc yabancı dl öğretmne yönelk hazırlattığı ders ktaplan bulunmaktadır. (Örneğn: İknc Yabancı Dl Alrı:llca çn Hallo Freunde I, II ve III). Ancak bu okullann br çoğunda, ders saat ve öğretm programı uygun olmakla brlkte Mll Eğtm Bakanlığı 'nın knc yabancı dl öğretm çn yayımladığ bu ders ktapları okutulmamakta, genellkle thal ktaplar terch edlmektedr. 4. SONUÇ VE ÖNERLER. Blmsel ve teknolojk gelşmeler, yenlklerle brlkte değşen, gelşen şartlar yabancı dl öğretmn de etkledğnden yabancı dl öğretm programları yenden belrlenmel, yapılandmımalıdır. Yabancı dl ders ktaplarının da öğretm programlarına paralel olarak belrl aralıklarla yenlenmesn ve hatta yenden yazılmasını gerekmektedr.. Yabancı dl ders ktaplarımn, Mll Eğtmn genel lkelerne, öğretm programlarına, oku} tpne ve ders saatlerne uygun olarak seçlmes gerekmektedr.. Yabancı dl ders ktabı seçmlernde öğrencnn yaşına, düzeyne, lg alanına, öğrenme koşullarına, davranış gelştrmesne yönelk hedeflere uygunluk gb ölçütler dkkate alınmalıdır.. Yabancı dl ders ktabının çerğnn öğrencye uygunluğu, güdüleyc öze]]jğ göz ardı edlmemeldr.. Sınıf ç etknlkler ve alıştırmalann özellkler ncelenerek, yabancı dl ders ktabının şleneceğ sınıf ortamı ve çalışma bçmlernn uygulanablrlğ dkkate alınmalıdır.. Yabancı dl ders ktaplarının alben s ve görsel tasarımınınöğrencnn yaşına, düzeyne, şartlarına, lg alanına uygun ve onlan güdüleyecek ntelkte olmasına dkkat edlmeldr.. Yabancı dl ders ktabı fyatının öğrencnn alım gücüne uygunluğu, ders ktabının seçmnde etkj faktörlerdendr.. Kaset, flm, slayt, asetat v.b. gb araç ge-

8 81 Ayten Genç [ J. of reçle eşgüdümlü yapılan derslerde okul, sımf şartları, ögretmenn araç gereç kullanma becerler gözden geçrlerek ders ktabı seçlmeldr.. Anadolu Lselernn, yabancı dl agırlıklı lselern ögretm programlarına uygun, ülke koşu1larımn, ögretme ve ögrenme durumlanmn v.s. dkkate alınacagı yabancı dl ders ktabı hazırlanması gerekmektedr.. İlk- ve ortaögretm kurumlarında brnc ve knc yabancı dl derslernde sürekllk gösteren br program ve ktapla çalışılmalıdır. Her ögretm yılında aym yöntemlerle yazılan, ancak albens yüksek ve son baskılarımn seçlerek ders ktaplarımn sıkça degştrlmes sorun yaratmaktadır. Aym yönteme göre, ayın yaş ögrenc gruplarımn stek ve gereksnmler dkkate alınarak yazılan ders ktaplarında ble ders ktabı mn yapısından, sözcük blgs, dl blgs, konuşma yönelmlernn seçm ve dağılımından kaynaklanan farklılıklar vardır.. Ders ktaplanmn seçmnde, yabancı dl ögretmennn koşulları ve ntelkler göz ardı edlmemeldr. Polat'ın (1991) "Unutmamak gerekr k, ders ktabı düzlemnde gerçekleştrlen yenleşmenn uygulamadak başarısı büyük ölçüde ögretcye bağlıdır. Öğretmen yetştrmne gereken özen gösterlmedkçe, en y bçmde hazırlanmış br ders ktabıyla ble baş arıya ulaşılamaz (s. 106)" sözleryle dle getrdğ gb bu ders ktaplarıdl okutacak ögretmenlern eğtmlerne özen gösterlmeldr.. Her meslekte olduğu gb öğretmenlkte de hzmet ç eğtm, meslek blglernn tazelenmes amacım taşır. Bu nedenle, hzmet ç eğtm semnerlernn gelşen ve yen- 1enenöğretm programları ve ders ktapları konusunda öğretmenler blglendrecek şeklde düzenlenmes önem kazanmaktadır. KAYNAKÇA Becker, G. E (1987). Planunl! von Unterrcht. Handlunl!sorenterte Ddaktİk. Tel : Wenhem: Beltz. Hufesen, BJNeuner, G. (1999). Anl!ewandte Lnl!ustk für den fremdsvrachlchen Deutschunterrcht. Berln: Langenschedt. Kast, B. Gerhard N. (1994). Zur Ana]vse, Begutachtung und Entwcklung von Lehrwerken mr den fremdsvrachlchen Deutschunterrcht. Berln: Langenschedt. Mll Eğtm Bakanlığı (MEB), Teblğler Dergs. Ankara: Sayı: 2434, S Mll Eğtm Bakanlığı (MEB), Teblğler Dergs. Ankara: Sayı: 2492.S Polat. T.: Lselerde Almanca Öğretm ve Lse Ders Ktapları. (1991). (Ed.). Şeyda OzllNlüfer Tapan. Türkve'nn Ders Ktapları. Ortaöğretm Ders Ktavlarına Elestrel Br Yaklasım. İstanbul: Cem Yayınev. S Resm Gazete ( ). Sayı: 14574, S Resm Gazete ( ). Sayı:J8J96, S. 758.

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

SERVİS BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİS BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 29 raştırmayı apan rtuğrul 2001 : 975 11 2108-6 elşmş ülkelerde ekonomk faalyetler hzmet sektöründe yoğunlaşırken, gelşmekte olan

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o: 33 raştırmayı apanlar lüfer ruzan 21 : 975-11-2112-4 eslekî eğtmde temel hedef, yen blg ve teknolojlern hızla gelştğ dünyamızda bu

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız

(bienaller, trienaller, dökümante sergileri gibi) görünce biz eğitimciler olarak öğrencilerle nereden başlamamız ÇAGDAŞ SANAT EGİTİMİ YAPRANDIRMA ö~erileri -. Beuys 'her nsan varlığı yaratıcı br sanatçıdır' derken HegeJ'den ber de sanatın sonunun geldğ tal1lşılır. Insanın kendn sorgulamasıyla ben kmm? Evrendek yerm

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*)

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*) re'n EGTMNDE YARATCLK' K URA M V E UYG U LA M A DA E GT M YÖN ET M güz 2004 say: 40 ss: 580-599 FEN EGTMNDE YARATC DÜSÜNMEYE DAYAL ÖGRENMENN ÖGRETMEN ADAYLARNIN YARATCLK DÜZEYLERNE ETKs

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ'NİN YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: KALİTE ÇEMBERLERİ Özden BAY AZIT* Ulusal ve uluslaraqısı pazarlarda rekabetn olabldğnce yoğunlaştığı günümüzde,. hızlı değşm her alanda etksn

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Sayı 31 Ünverste Öğrenclernn Blglendrc Metnlerde Düşüncey Gelştrme Yollarını Kullanma Durumları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI Mehmet

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014 REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M ll Eğtm M üdürlüğü-154566 Sayı : 86555309.3lO.O l /l^ S 13/03/2014 Konu : Resm, Tasarım ve İZİ Beccrs Yarışması M ÜDÜRLÜĞÜNE REYHANLI İl Mll Eğtm M üdürlüğünün 13/03/2014 tarh

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE

T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 23019798/160.0113961889 Konu: Yetenek Tanılaması 23/12/2013........ OKUL MUDURLUKLERINE Ilg: l Mll Eğtm Müdürlüğünün 20.12.2013 tarh ve 3926796

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler T.C. PAMUKKALE UNvERSTES Gene! Sekreterlk ~~~~~~M ~ 8 E K A F Z F V * SaY -774.99/ Konu :Proje Egtm

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION -AYRIBASI M( ebas kı )/SPECI ALEDI TI ONYr d. Doç. Dr. Ay ş eder y ai ŞI K Sunul a rya r dı mı y l aöğr enc l er nya r a t ı c ı Düş ünmebec er l er n Gel ş t r me Dev el opmentst udent s Cr ea t v eth

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İnşaat İşletmes Hukuku İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Constructon Busness Law Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS Kreds (ECTS

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Araştırma Yöntemler Research Methodology n Constructon Kodu (Code) PYY501E Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 12: 231-241 {1996} ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Nlgün Seçken' F. İnc Morgl" Flz Songül'" ÖZET: Kmya le lgl Yüksek Öğretm Programlarına grşte

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Örgütsel Daranış e İnsan İlşkler Yönetm Kodu (Code) PYY 518 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 30-60 kelme arası Dersn Amacı (Course

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR İstatstğn Tanımı Anakütle ve Örnek Kavramları Tam Sayım ve Örnekleme Anakütle ve Örnek Hacm Parametre ve İstatstk Kavramları İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suph Özçomak Bu

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE

KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERiNE KAMU YÖNETIMINDE INSANGOCO PLANLAMASININ KURAMSAL TEMELLERI OZERNE M. Kemal ÖKTEM ılı! İnsangücü planlamasına lşkn yaklaşımlar ve görüşlern br bütünlük çersnde ortaya konablmes çn, bu yazıda nsangücü planlamasının

Detaylı

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler...

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler... İçndekler Grş Tarf edlen kullanım şekl... Sayfa 85 Gönder kapsamı... Sayfa 85 Parça tarf... Sayfa 85 Teknk blgler... Sayfa 85 Güvenlk uyarıları... Sayfa 85 Kullanım Elektrkl chazları bağlayınız... Sayfa

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı