K r ehir de muhte em aç l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K r ehir de muhte em aç l"

Transkript

1 K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri Çalı şan in san la rın ki mi za man ruh sağ lı ğı nı teh dit eden stres ve stres ten ko run ma yol la rı ko nu sun da per so ne lin bil gi len me si ama cıy la Ço rum Ka pa lı ve Açık Ce za evin de se mi ner dü zenlen di. Devamı say fa 7 de Cezaevi personeli polisle ayn maa alacak Ye ni Şa fak Ga za te sin de ya yım lanan ha ber de Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, ce za evi per so ne li nin ma aş la rı nın iyi leş ti ril mesi için ça lış ma yap tık la rı nı bil dir di. Haberi say fa 2 de Aç k ö retim okulu kay tlar 17 Eylülde sona eriyor Açık İl köğ re tim Oku lu ve Açı köğ re tim Li se si nde oku mak is te yen, da ha ön ce ka yıt lı olup da kay dı si lin miş ve ya ilk kez ka yıt yap tı ra cak tu tuk lu ve hü kümlü le rin Ey lül ta rih le ri ara sın da baş vu ru da bu lun ma la rı ge re ki yor. De va mı say fa 4 te Edremit Cezaevinde sertifika sevinci Ed re mit Ka pa lı Ce za evin de açı lan se ra cı lık kur su na ka tı lan tu tuk lu ve hü küm lü le re ser ti fi ka la rı dü zen le nen tö ren de veril di. Devamı say fa 8 de Fuzuli ASLAN / Eskişehir Açık Cezaevi Kırşehir Valisi Selahattin Hatipoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek, İşyurtları Daire Başkanı Mustafa Doğru, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin açılışı gerçekleştirilen çini atölyesinde üretilen ürünleri ilgiyle incelediler. Bayrampa a Cezaevinde film festivali Eski ehir Cezaevinden sergi Es ki şe hir H Ti pi Ka pa lı Ce za evin de tu tuk lu ve hü küm lü ler ta ra fın dan üre ti len çe şit li ürün ler El Sa nat la rı Ser gi si nde sa tı şa su nul du. Geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len ser gi nin açı lış kur de le si ni Es ki şe hir Va li si Ka dir Ça lı şı cı, İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru ve Cum hu ri yet Baş sav cı sı Gök han Ka ra bu run bir lik te kes ti ler. Çok sa yı da da vet li nin de ka tıl dı ğı ser gi açı lı şı na il gi bü yük tü. Ce za ev le rin de yü rü tü len fa ali yetle rin ta nı tıl ma sın da bü yük önem taşıyan ser giyi ziyaret eden vatan daş lar, beğeniy le in celedikleri ürün ler den satın al mayı ih mal et mediler. İs tan bul Ka pa lı Ce za ve Tu tu ke vin de bir ilk ger çek leş tiril di. Ce za evi Si ne ma Sa lo nunda 1. Ba ğım sız Bay ram pa şa Ce za evi Film Fes ti va li dü zenlen di. 29 Ma yıs-04 Ha zi ran 2004 ta rih le ri ara sın da ya pı lan film fes ti va li ne tu tuk lu ve hü küm lüle rin ya nı sı ra sa nat çı lar da bü yük il gi gös ter di ler. Fes ti va lin açı lış kok tey li ne İs tan bul Va li si Mu am mer Gü ler, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı, Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı, Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lı ğı ile Ada let Ba kan lı ğı ara sın da 12 Ocak 2004 ta ri hin de im zala nan iş bir li ği pro to ko lü çer çe ve sin de açı lı şı ger çek leş ti ri len atöl ye ler de tu tuk lu ve hü küm lü le rin mes lek edinme le ri, bu alan da ça lı şa rak üre tim yap ma la rı ve tah li ye le rin den son ra da mes lek le ri doğ rul tu sun da bir işe yerleş ti ril me le ri amaç la nı yor. 17 Tem muz da ger çek leş ti ri len açı lış tö re ni ne ka tı lan Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, Av ru pa Bir li ği ne gi riş sü re cin de ül ke miz açısın dan tu tuk lu ve hü küm lü eği ti mi nin öne mi ni ha tır la ta rak, ce za evin de bu lunan ki şi le rin suç la rı ne olur sa ol sun in san ol duk la rı nı ve bu açı dan eği ti me ih ti yaç duy duk la rı nı, bu ki şi le rin eği tilme si ve iyi leş ti ril me sin de il gi li ku rum ve ku ru luş lar la iş bir li ği ya pıl dı ğı nın al tı nı çiz di. De va mı say fa 2 de İs tan bul Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ay kut Cen giz En gin, Cum hu riyet Sav cı sı Me tin Şen türk, İs tan bul Em ni yet Mü dü rü Ce lalet tin Cer rah, Ku rum Mü dü rü Bah ti şen Er, 2. Mü dür ler Sa lih Uy sal, Ce la let tin Do ğan, Ezel Akay, Ra gıp Sa vaş, Şev ket Ço ruh, fes tivalin yapım cılarından Kemal Gök han Gür ses, Tur gay Tanül kü ve Levent Kazak ile cezaevi per soneli katıl dılar. Devamı say fa 7 de Elaz Çocuk Islahevi ça da bir yap ya kavu tu Elazığ Çocuk Islahevinde yürütülen onarım çalışmaları sona erdi. Üç ayda tamamlanan tadilat çalışmaları ile Islahevi fizikî açıdan mükemmel bir görünüme kavuşurken, eğitim için donatılan teknolojik araçlarla çağdaş bir nitelik kazandı. Kurumda gerçekleştirilen tadilat ile oluşturulan kütüphane, iki derslik, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı, görsel eğitim ve etüt merkezi ile bireysel çalışma odasının açılışı için geçtiğimiz ay tören düzenlendi. Devamı say fa 4 te

2 Sayfa 2 15 Ağustos 2004 K r ehir de muhte em aç l Birin ci say fa dan de vam. Ge nel Mü dür İpek, ko nuş ma sın da ku rum lar dan tah li ye olan hü küm lü le rin işe yer leş ti ril me sin de zor luk lar la kar şı laşıl dı ğı nı ifa de eder ken, şun la rı söy le di: Dev le tin il gi li bü tün ku rum la rı nın kat kı sağ la dı ğı çok bo yut lu bir yak la şım la so ru nun çö zül me si ge rek mek te dir. Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı, Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lı ğı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 12 Ocak 2004 ta ri hin de im za lanan İş Bir li ği Pro to ko lü bu çok bo yut lu dü şün ce nin bir so nu cu dur. Bu Pro to ko lün ama cı ku rum lar da bu lu nan ye tiş kin ve ço cuk la rın tah li ye son ra sın da da ha ko lay iş bu la bil me le ri ve ya bir iş kur ma la rı ama cıy la iş gü cü ye tiş tir me kurs la rı dü zen le mek, tah li ye ol duk la rın da is tih dam la rı na yar dım cı ol mak tır. Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lüğü ola rak ulu sal ve ulus la ra ra sı il ke le ri özüm se miş, in san hak ve de ğer le ri ne saygı lı, sü rek li ge liş me yi he def le yen, açık ve ye ni lik çi ol ma mis yo nu nu be nim se dik leri ni vur gu la yan Ge nel Mü dür İpek, Devle tin di ğer ku rum ve ku ru luş la rı ta ra fından des tek le nen çok bo yut lu an la yış çerçe ve sin de tu tuk lu ve hü küm lü le rin meslek eği tim le ri için bu atöl ye le ri aç tık la rı nı kay det ti. Genel Müdür Kenan İpek, açı lı şı gerçek leş ti ri len teks til, ah şap bo ya ma, çi ni, mo bil ya atöl ye le rin de ça lı şa cak tu tuk lu ve hü küm lü le rin çok gü zel ürün ler üre tecek le ri ne inan dı ğı nı be lir tir ken, pro je nin Basından Kü tah ya Ce za evi ken tin, Es ki şe hir yo lu çı kışın da. 23 bin met re ka re lik bir alan üze ri ne ku rulmuş. Ka pa lı ce za evin de 400, açık ta 60 tu tuk lu ve hü küm lü var. Te rör suç lu su yok. Ce za evi nin mü dü rü Cen giz Gül. BRİ FİNG Ce za evi ne git me den ön ce bi ze bir bri fing ve ril di. Bri fin gin ana baş lık la rı: Teh dit ve bas kıy la kar şı la şan in san, ken di ni ge liş ti re mez. Ce za evin den çı ka cak in san sağ lık lı, ken di si ne ve ya sa la ra say gı lı ol ma lı dır... Ye ni bir ya şam ku ra cak hâ le gel me li dir. Üre ten Tür ki ye nin ce za ev le rin de de üre tim ol ma lı dır. ÜRE TİM Ce za evin de ger çek ten üre tim var. Üre ten mah kum lar. Gün de 4 mil yon li ra yev mi ye alı yor lar. Ay rıca si gor ta lı lar. Ta bi si gor ta pri mi nin ço ğu nu dev let kar şı lı yor. İH RA CA TA DOĞ RU Ce za evin de ki Kon fek si yon atöl ye si n de gömlek di ki li yor. Tür ki ye de ki tüm ce za ev le rin de ki res mi perso ne lin göm lek le ri. 86 tu tuk lu-hü küm lü yıl da yak la şık 90 bin göm lek di ki yor. Dik tik le ri göm lek öy le si ne ka li te li ki, bu yıl De niz Kuv vet le ri Ko mu tan lı ğı 95 bin göm lek si pa riş ver miş. Ce za evi ter zi le ri bun dan çok mem nun. İh ra cat bi le ya pa ca ğız di yor lar. AYAK KA BI CI LAR Kun du ra atöl ye sin de 17 tu tuk lu ve hü küm lü ça lı şı yor. Ayak ka bı nın ta ne si 30 mil yon li ra. Ka li te ger çek ten mü kem mel. İs ter se niz aya ğı nı zın öl çü sü nü çı ka rı yor lar. Özel ola rak si ze ayak ka bı ya pı yor lar. Kü tah ya Va li si Os man Ay dın özel ayak ka bı si pa ri şi ver di. Tu tuk lu-hü küm lü ler öy le si ne se vin di ler ki: Va li miz bi le biz den ayak ka bı alı yor di ye. Çİ Nİ US TA LA RI Çi ni atöl ye si ders sa lo nu gi bi. Sı ra lar da tu tuk lu ve hü küm lü ler ça lı şı yor. Küp, va zo, ta bak, kü çük süs eş ya sı ya pı yor lar. Ay da 3 bin par ça çi ni üre ti li yor. ha ya ta ge çi ril me sin de eme ği ge çen tüm ki şi, ku rum ve ku ruş la ra te şek kür et ti. CE ZA EVİ PER SO NE Lİ NİN MA AŞ LA RI İYİ LEŞ Tİ RİL ME Lİ Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, ko nuş ma sın da hiz me te açılan atöl ye le rin bu lun du ğu ce za ev le rin de ada let hiz met le rin den olan in faz hiz metle ri ni yü rü ten per so ne lin so run la rı na da de ğin di. Ce za evi per so ne li nin ça lış ma şart la rı nın iyi leş ti ril me si ni bek le di ği ni be lir ten Ge nel Mü dür İpek, 20 bin ci varın da in faz ve ko ru ma per so ne li ile hizmet yü rüt mek te yiz. Ge liş miş ül ke ler de bir hü küm lü ve tu tuk lu ya bir per so nel is tih dam edil mek tey ken, ül ke miz de yakla şık üç hü küm lü ve tu tuk lu ya bir per sonel düş mek te dir. Var di ya la rın teş ki lin de zor luk lar la kar şı la şıl mak ta dır. 24 sa at hizmet ve ri len ce za ev le ri miz ge nel lik le yerle şim yer le ri nin dı şın da ol ma sı na rağ men, top lu ta şım ara cı bu lun ma mak ta ve büt çe ye ter siz li ğin den do la yı ser vis ara cı sağ lana ma mak ta dır. Ba yan per so nel da hil, perso ne li miz var di ya de ği şi mi için ce za ev leri ne ulaş mak ta zor luk la kar şı laş mak ta dır. Per so ne li miz asa yiş ve gü ven lik gö re vi ifa et me le ri ne rağ men, özel hiz met taz mina tı ala ma mak ta ve fi ili hiz met zam mından ya rar la na ma mak ta dır. Özel lik le İs tan bul gi bi bü yük il le re ata ma yı sür gün ola rak de ğer len dir mek te ve ku rum dı şı ge çiş için her tür lü ara yı şa gir mek te dir ler. Bü tün bu olum suz ko şul la ra rağ men ce zaevi per so ne li miz di sip lin için de ça lış makta ve ça lış ma ko şul la rı nın iyi leş ti ril me si ni bek le mek te dir. di ye ko nuş tu. Dı şar dan, ham mad de ola rak çi ni ça mu ru alını yor. Ni haî ürün hâ li ne ge le ne ka dar ça lış ma lar, ce za evin de ya pı lı yor. FAB Rİ KA Gİ Bİ Bu ra sı ce za evi de ğil san ki bir fab ri ka Bu ra ya dü şen ha yat tan kop mu yor. Ha ya ta küs me me si için her şey ya pı lı yor. Mes lek siz ler mes lek sa hi bi hâ li ne ge li yor. Tu tuk lu lar ve hü küm lü ler cep harç lık la rı nı çı ka rı yor lar. Yıl ba şın da, yaş gü nün de, bay ram da eşe, dosta he di ye gön de ri yor lar. BRA VO Bu ra sı öy le bir ce za evi ki... Üni ver si te (Dum lu pı nar Üni ver si te si), Çı rak lık Eği tim Mer ke zi ile. İş bir li ği ha lin de... Ce za evin den çı kar ken mü dür Nev şe hir li Cengiz Gül de di ki: - Kö tü şey çok ça buk du yu lu yor... İyi şe yi ise an lat mak çok zor... Zah met edip gel di ği niz için Al lah siz den ra zı ol sun. Al lah siz den de ra zı ol sun de dik: - Tu tuk lu ya, hü küm lü ye mü dür lük de ğil de, ba ba lık yap tı ğı nız için... On la ra mes lek öğ ret ti ğiniz için... On la rı üre ti me kat tı ğı nız için... Al lah, siz den de ra zı ol sun. O ŞİM Dİ US TA OL DU... Kü tah ya Ce za evi ni ge zi yor duk. 5 yıl mah kû mi ye ti ka lan Bay ram Kay gı sız he men aya ğa kalk tı, ken di si ni mah kum eden Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Meh met Akarca nın eli ne sa rıl dı: - Hoş gel miş sin ha kî mim. Hâ kim ile mah kû mun mah ke me den son ra ki Kır şe hir Açık Ce za evi ni de zi ya ret eden Ge nel Mü dür İpek, Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru ve Baş sav cı Ab dul ka dir Şa hin ile iş yur du atöl ye le rin de in celemeler de bulun du. Ku rum da sosyal ve kül tü rel fa ali yet le rin yü rü tü le ce ği kon fe rans sa lo nu nun da açılı şı nın ya pıl dı ğı tö re ne Ce za ve Tev ki fevle ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek in ya nısı ra, Kır şe hir Va li si Se la hat tin Ha ti poğ lu, İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ab dul ka dir Şa hin, Ak Par ti Mil let ve kil le ri Ha cı Tu ran ve Mi ka il Ars lan, KOS GEB Baş ka nı Er kan Gür kan, Gar ni zon Ko mu ta nı Jan dar ma Al bay Za fer Cen giz, Be le di ye Baş ka nı Ha lim Ça kır, Em ni yet Mü dü rü Adem Ay de mir ve çok sa yı da da vet li ka tıl dı. Ge nel Mü dü r Ke nan İpek ya nın da İş yurt la rı Da ire Baş ka nı Mus ta fa Doğ ru, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ab dul ka dir Şa hin ve Cum hu ri yet Sav cı sı Gök sel Eğ ri dere den olu şan he yet ile Kır şe hir Açık Ce za evi ni zi ya ret edip, iş yur du atöl ye le rini ve kü tüp ha ne yi ge ze rek Ce za evi Mü dü rü İs met Çe lik ten ça lış ma lar la il gili bil gi al dı. KÜ TAH YA CE ZA EVİ NDE AB KRİ TER LE Rİ ilk kar şı laş ma sıy dı. Ha kîm bey duy gu lan dı. - Na sıl sın Bay ram, iyi mi sin? - El le rin den öpe rim ha kî mim. Bay ram Kay gı sız ce za evin de re sim ya pı yor. Çi ni ya pı yor. Yap tık la rı sa tı lı yor. Hem dev let ka za nı yor, hem de Bay ram. Ay rı ca si gor ta sı ya tı rı lı yor. -Bay ram, geç miş ol sun, ne et tin? - Bir an lık öf ke... Keş ke öf ke me ha kim ola bilsey dim. - Öl dür dün mü? - Evet. - Ki mi? -Öz am ca mı. - Na sıl ol du? - Kü tah ya, Ma ki ne-ik mal de şo för düm... Bir an da her şey ol du, bit ti... Piş ma nım ama ne fay da. Ah met Ak de niz ya ra la ma su çun dan 4 yıl 2 ay al mış. 11,5 ayı kal mış. Mu rat Gök po lat ci na yet ten, da ma düş müş. 4 yı lı kal mış. Ham di Ka ra yurt dı şın dan ya sa dı şı yol la ara ba ge tir miş. 5,5 ayı kal mış. Rı za Ak bu lut gasp tan ya tı yor. 1,5 yı lı kalmış. Ki mi çi ni ci lik öğ ren miş, ki mi ayak ka bı cılık. Arı gi bi ça lı şı yor lar. Ce za evi nin ayak ka bı atöl ye si ni do la şır ken us ta lar dan bi ri ne sor duk: - Kim sin, ne ci sin? - Ben Uşak lı Rem zi Tok lu yum... 4 yı lım kal dı... Bu ra da kun du ra cı lık ya pı yorum. Di ğe ri ne dön dük: - Ya sen? - Ben Ya kup Şa hin... Kü tah ya lı yım... Al lah kim se yi dü şür me sin bir ca hil lik ya pıp, düş tüm... 5 yı lım kal dı... Bu ra da ayak ka bı cı lık mes le ği ni öğ ren dim. Ce za evi nin ko ri do run da bir ya zı oku duk: Ulu sun ve yu van se ni yi ne bek li yor... Bu radan on la ra ya rar lı ola rak dön. On la rın ya rar lı ola rak dön me le ri için herşe yin ya pıl dı ğı nı biz zat gör dük. Ya vuz Do nat/sa bah Ga ze te si Basından haber Cezaevi personeli polisle ayn maa alacak Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, in faz ve ko ruma me mur la rı nın ma aş la rı nın po lis le eşit dü ze ye ge ti ril me si için ça lış ma yap tık la rı nı söy le di. Ye ni Şa fak'a açık la ma lar da bu lu nan İpek, in faz ve ko ru ma me mur la rının ma aş la rı nı em ni yet hiz met le ri sı nı fı ile eşit dü ze ye ge tir mek is tedik le ri ni ifa de et ti. İpek, eği tim ba kı mın dan ce za evi per so ne li nin Av ru pa Bir li ği stan dart la rı na ka vuş tu rul du ğu nu kay de de rek, "Per so ne li miz den bek le di ği miz hiz me ti faz la sıy la al ma ya baş la dık. Şim di sı ra biz de. Per so ne li mi zin öz lük hak la rı nı iyi leş tir mek için yo ğun bir ça lış ma yü rü tü yo ruz. Öz lük hak la rı ko nu sun da dü şün düğü müz iyi leş tir me yi en kı sa za manda ger çek leş tir me ye ça lı şı yo ruz" di ye ko nuş tu. İpek, ce za ev le ri nin ye ni den ya pılan dı rıl ma sı çer çe ve sin de il çe lerde ki kü çük ce za ev le ri nin ka pa tıl dığı nı be lir te rek, ye ri ne ge çe cek ki şi ka pa si te li mo dern böl ge ce za ev le ri için iha le ve in şa at ça lışma la rı nın sür dü ğü nü söy le di. İpek'in ver di ği bil gi ye gö re, ko ğuş sis te min den kay nak la nan so run la rın or ta dan kal dı rıl ma sı ama cıy la şim di ye ka dar 66 ce za evi ta ma men oda sis te mi ne dö nüş türül dü. Yük sek gü ven lik li F ti pi ce za ev le ri nin sa yı sı 11'e çı ka rı lırken 5 il de ka pa si te si yak la şık 500 ki şi olan oda sis te mi ne da ya lı mo dern L ti pi ce za ev le ri in şa edi liyor. Kü çük ce za ev le ri nin be lir li bir plân da hi lin de ka pa tıl ma sıy la şu an da 443 olan ce za evi sa yı sı 260'a in di ri le cek. Sin can ve Si liv ri'de ce za evi kam pü sü İpek, An ka ra'nın Sin can ile İs tanbul'un Si liv ri il çe le rin de iki ay rı dev ce za evi kam pü sü nün ya pıl dı ğını bil dir di. İpek, Sin can'da şu an da ya pı mı de vam eden 2 adet L Ti pi ce za evi nin bir yıl son ra in şa atı nın bit me si ile Ulu can lar Ce za evi'nin Sin can'a ta şı na ca ğı nı söy le di. Mah kûm la rın ge ce le ri ay rı odalar da ka lıp gün düz le ri 7 ki şi nin ay nı or ta mı pay la şa ca ğı 500 ki şi ka pa si te li mo dern L Ti pi böl ge ce za ev le ri ya pıl dı ğı nı an la tan İpek, "İs tan bul, An ka ra, Ba lı ke sir, Ço rum, An tal ya, Sa kar ya ve Ri ze'de ya pıl ma sı dü şü nü len L Ti pi ce za ev le ri ni 2006'nın ba şında fa ali ye te ge çir me yi plân lı yoruz" de di. İpek, "Si liv ri'de 8, Mal te pe'de de 3 L ti pi ce za evi ya pa rak ço cuk ce za ev le ri so ru nu nu or ta dan kaldır mak için ça lış ma baş lat tık" de di. Evin Gök taş / Ye ni Şa fak 31/07/ An ka ra

3 15 Ağustos 2004 Sayfa 3 Özgürlük Baharın gelişi gibi gelse, Gözyaşlarımı elleri ile silse, Onu ne çok özlediğimi bir bilse, Al bu senin özgürlüğün dese. Özgürlük bize çok uzak, Sanki kaderin kurduğu tuzak, Ah keşke kuşlar gibi özgür olsak, Tüm insanlar gibi serbest dolaşsak. O yalçın dağların zirvesinde, O uçan kuşların kanadında, O uzak denizlerin en dibinde, O gök kubbenin en tepesinde, Onun adı özgürlük zamanın ötesinde. Musa Aydoğmuş/Cihanbeyli Kapalı Cezaevi iir Elbet dünya dönüyor, biz de döneriz. Bir müddet parıldar sonra söneriz. Yükseklerden enginlere ineriz. Hâlinden anlayacak dil bulamazsın. Ömür akar gider yokluk gölüne. Hayat benzer bir gebelik geline. İnsanoğlu düşmüş serap gölüne. Kendin gibi akan sel bulamazsın. Ektiğim tohumlar bir türlü bitmez. Mülkünü yemeye bir ömür yetmez. Kuş olup uçsan da yine yetmez. Kör olsan da konacak dal bulamazsın. Cesur Uzun Amasya Özel Tip Kapalı Cezaevi Sen Olay m Beni de al gözlerinin içine. Baktığında aynalarda görünen ben olayım. Beni de al kalbine, her seste ben vurayım. Nefesinle nefesim karışsın, SEN olayım... İncinip solmayasın, yüzünde renk olayım. Ağlarsan mendil olup avucunda kalayım. Beni de al gönlüne, yakan-yanan olayım. Bahçende fidan olup da meyve, çiçek sunayım!... Muharrem Seren Kapalı Cezaevi/Balıkesir Seni Sard m Bazen çok kırıldım, bazen darıldım. Sensiz kaderimi sana bağladım. Hüzzam şarkılarda sensiz ağladım. Kanayan yarama hep seni sardım. Bütün ümidimle baktım yollara. Senden gelen dertler çıktı karşıma. Bitmeyen derdimin dermanı diye. Kanayan yarama tenini sardım. Ne yaptımsa seni unutamam. Ben kendimi hayalin ile avutamam. Kahrolmak kâr etmiyor ki kahrolayım. Kanayan yaraya resmini sardım. Allah ım sabır ver, sabır ver bana. Benim gibi demir parmaklık ardında olanlara. Mahur şarkılarda hayalin ile ben, Kanayan yarama hep seni sardım. Murat Tahtaavlu Sandıklı Kapalı Cezaevi Hükümlüsü Kara Gözlüm Hatan ikimizin bitişi oldu. Şimdi neredesin be karagözlüm. Dudaklarım sustu, gözlerim bomboş bakar etrafa. Kalbim dersen. Artık çarptığını bile hissetmiyor. Ve sen yoksun artık. Benden çok uzak bir diyarda, Hissedemeyeceğim kadar uzağımdasın. O kadar ki; sesine bile hasretim. Ve şimdi hatalarıma ağlıyorum. Seninle bir ömür varken, Şimdi seni sensiz yaşamaya mahkûm edildim. Tek avuntum, Beklenen gün gelecekse, çekilen çileler kutsaldır. KARAGÖZLÜM! Özlem Öztürk Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V Buras Cezaevi Burası Cezaevi, Postahanelerin mektuptan, En çok kazandığı yer. Bir yakının veya arkadaşın, Ziyaretine giremiyorsa, Yapacağı en makbul şey, Bir mektup yazmak. Trenden sonra, Demirin en çok bulunduğu yer. Aslanın kediye yem edildiği yer. Buranın bacalarından, Buram buram hasret, Buram buram özlem tüter. En iyi avukattan daha iyi, Hukuk bilenlerin yeri. En iyi heykeltıraştan daha iyi, En iyi ressamdan ve En iyi mimarlardan daha iyi, Şaheserler yaratanların yeri. Azmi ve sabrı kıskandıracak, Azimli ve sabırlı insanların yeri. Şairi kıskandıracak, Şairlerin yeri. Şeytanı kıskandıracak, Kurnazların yeri. Çayın, şekerin en çok tüketildiği yer. Yazıp çizmekten, Tükenmez kalemin tükenir olduğu yer. Cahilin bilge, Özentinin bezgin çıktığı yer. Ben suçsuzum diyen, Suç makinelerinin yeri. Burada çoğu, bilmez alın teri. Dışarıda ALLAH ı bilmeyenlerin, Burada secdeye varır başı. ALLAH a açılır o elleri, İşte burası cezaevi... Metin Ünsal Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi Uçup Gi den Genç li i miz Ben şim di siz le re genç li ği zi yan ol muş bi ri olarak gör müş ol du ğum ba zı ger çek le ri kı sa cık da ol sa an lat ma ya ça lı şa ca ğım. Ta biî ki bu bü tün genç lik için ge çir li dir di ye me yiz. Her in san bel li bir yaş tan son ra bel li amaç ve ide al ler pe şin de ko şar. Ken dimi zi çev re mi ze is pat ede bil mek için her yo la başvu ru ruz. Biz le r; saf, te miz yü rek li (bi ri le ri bir gü zel söz söy le di ğin de he men o in sa na gü ve ni yor ve he men kal bi mi ze ba sı yor duk) genç ler dik. Bu davra nış la rı mı zı gö ren ba zı çı kar çev re le ri, ide olo jik emel le ri ve men fa at le ri ica bı, biz le ri ma şa ola rak kö tü emel le ri ne alet et mek için her tür lü yo lu de ner ler; biz le ri ka zan mak için, her is te ği mi zin ye ri ne ge ti ril me si, hat ta; ha yal ede me ye ce ği miz bir ya şan tı sun ma va at le rin de (genç li ğin ver di ği o an ki ha vay la) bu lu nur lar dı. O an da doğ ru şey le ri gör memi ze en gel olur; ay lar, yıl lar bu şe kil de ge çip gi derdi. Bu za man zar fı içe ri sin de hiç is te me di ği miz hâl de birçok ka nun suz işe ka rış mış olu rduk. Ne yin doğ ru, ne yin yan lış ol du ğu nu an la mak çok zor dur o dö nem de. Bu ent ri ka lar la do lu ya şan tı mızda, bi ze her şey gül lük gü lis tan lık gel se de, ebe veyn le ri miz ma yın tar la la rı na doğ ru ka nat çırp ma la rı mı zı yaş lı göz ler le sey re der ler di. Yap tık la rı uya rı la ra ku lak ları mı zı tı ka yıp, uy ma ma mız on la rı da ha çok üzü yor ve kah re di yor ken, biz ler on la rın bu hâ li ne gü lüp ge çe rdik. Bu yıl lar ca böy le sü rüp gi der So nuç ta bir de ba kar sı nız söz de gü zel gün ler su gi bi akıp git miş, atı lan yan lış adım la rın so nu cu so ğuk dört du var ol muş, sı cak sa nı lan gün ler buz kes miş, dost sa nı lan lar sor maz ol muş, dün y evî tüm zevk ve tatlar acı ve rir ol muş İş te genç lik böy le, kuş mi sa li el den uçar gi der. Ne yap tı ğı nı, ne re ye git ti ği ni bil me den, ha ya tı nın ama cı nı an la ma dan ih ti yar lık dö ne miy le kar şı laşılır. Genç lik gü zel şey; ona de ğer ve rip, el den ka çırma ya na. Genç li ği mi zin kıy me ti ni bi le lim. Fı rat Su ba şı E Ti pi Ka pa lı Ce za evi Bit lis Selim Cebeci Kütayha E Tipi Kapalı Cezaevi Geçen say daki bulmacan n çözümü Güzelliklerle Dolusun Sol dan Sa ğa 1. Sert bir ağaç - Bi rim za man da ya pılan iş - Pa na yır şen li ği - Vü cut ta bu lu nan ba zı boş luk la ra ve ri len ad 2. Bo zul ma, as lî va sıf lar da soy suz laş ma - Ar se ni ğin sim ge si - Vak ti ge lin ce kul la nıl mak için sak la nan yi ye cek ler 3. Ay nı adı ta şı yan ki şi ler - Üvey oğul - Ara zi öl çü mü - Kar bo nun sim ge si 4. Tar tış ma g ru bu na yer ve ri len top lan tı - I.Ha li fe - Bir ha ber ajan sı - Bir bil gi yi ifa de eden sem bol sis te mi 5. Ta va nın ün süz le ri - Ta dı na hoş olan - Yük sek okul - Sa bo taj yap ma, bal ta la ma 6. Bir ha ber ajan sı - Sertleş ti ril miş ka uçuk - Kü çük çan - İs pir to oca ğı 7. Fran si yumun sim ge si - Av ru pa da bir ya rı ma da - Kü kür tün sim ge si - Ok sijenin sim ge si - Ba kırın sim ge si 8. Yağ la ma yap mak ta kul la nı lan kap - Ate şe da ya nık lı, ko lay bü kü len lif ler den olu şan as best - Eğilim 9. Rey - Ne zir - İsim - İn ce dan tel - Öğü tü cü diş - Ya ban cı dil de er kek 10. Sodyumun sim ge si - Pi yan go esa sı na da ya nan ku mar - Nit rik asit tu zu - Te ker lek çem be rini mey da na ge ti ren par ça lar dan her bi ri 11. K har fi nin ka lın oku nu şu? - İtal ya nın baş ken ti - Rod yumun sim ge si - Bir renk - Sön dür me, ate şi bas tır ma 12. Çiğ, şeb nem - Işık kü re 13. Elekt rik akı mın dan fay da la nıla rak bir le şik cis mi kim ye vi yol la ayır ma - De mir in sim ge si - Ku sur suz, ma sum 14. Kü çük bit ki - Po lon ya lı - Eş ya nın ha ki kat leri ni in kar eden fel se fî gö rüş - Bir çe şit in ce ku maş 15. Şef - Ok si jenin sim ge si - Tit rek, sar sı la rak yü rü yen - Em re ya zı lı bir se ne din ala cak lı sı ta ra fın dan baş ka sı na dev ri - Bir ço ğul eki 16. Ür dün ün baş ken ti - Ba ğış lama - Baş ta ra fı yu var lak, sap lı bir çe şit es ki sa vaş ale ti - Nu ma ra nın kı sa ya zı lı şı - Ter si bir renk 17. Bü yük de mir yo lu is tas yo nu - Bü yü - Bir so ru eki - Lü tes yumun sim ge si - Ku zu se si - Ter si ge niş lik. Yu ka rı dan Aşa ğı ya 1. Uy ma, in ti bak - Je olo ji ile uğ ra şan kim se 2. Üc ret öde mek si zin, pa ra sız - Gi dip ge le nin çok ol du ğu yer 3. Giz li va zi fe li - İn gi liz bi ra sı - Bol un kar şı tı 4. Se vinç, ha fif sar hoş luk - Çok fa zi let li, yük sek de re ce de - Ke mik le rin bir leş me ye ri İki ke re beş - Alü min yum, kal si yum ve sod yum si li kat - Sam sun un il çe si 6. Al tın - Ko baltın sim ge si - Ku zey At lan tik Pak tı - Rod yumun sim ge si - Su çu ba ğış la ma 7. Bir no ta - Ka yın bi ra der - Ar zu, is tek - Ağır lık öl çü sü 8. Ha mi le - İb ra him in kı sal tıl mı şı - Oto mo bil ya rı şı 9. Ba rın dır ma - Ka mer - Ko nu şa rak an la şan ya ra tık 10. Hız lı - Uçak ve ge mi le ri ha ber ve ren ci haz - İra de za yıf lı ğı 11. Asit ler le birleş ti ğin de tuz la rı oluş tu rur lar - Bir harf - Haf ni yumun sim ge si - Dok to run kı sa yazılışı Po tas yumun sim ge si - Ya zı lı bir met nin ba sıl ma sı - İş ye ri 13. Hay van sal bir be sin - Sa çı ol ma yan - Bir hay van - Doğru la ma 14. Akar su lar da akış hı zı - İyi, mü kem mel - Üçün cü te kil şa hıs za mi ri - Okul 15. Bir mey ve - Türk mü zi ğin de bir ma kam - Plu ton yumun sim ge si 16. Bir çeşit çor ba nın ilk ke li me si - Ak tin yumun sim ge si - Çı rak la us ta ara sı - Ba kır ın sim ge si 17. Se da - Mer sin in il çe si - Şi ir de tak li dî ses ler kul lan ma, yan kı lı şi ir tar zı 18. Ta ma mı, bü tü nü - Rad yum un sim ge si - So ya çe kim 19. İkin ci ço ğul şa hıs za mi ri - Vol ka nik ka ya tü rü - Or to doks ki li se sin de di nî tas vir 20. Ko ca man cüs se li - Be ril yumun sim ge si - Ya rı, ya rım - Rolls Roy ce nin kı sa ya zı lı şı - Bir sa yı 21. Ne onun sim ge si - Bir nok ta nın düz lem den esas alı nan uzak lı ğı - Bir amaç için sı nır la rı ta yin edil miş top rak par ça sı 22. Kısaca otomobil - Bir no ta - Bir tür ku maş 23. Ba şı ye re koy mak - Bir de niz ku şu - Tes lim ol ma, bo yun eğ me. İsmail Yakupçebioğlu Ankara Açık Cezaevi Uzun bir yolculuktu başka diyardan Ankara ya. Kollarımda kelepçe, gözlerimde uyku. Molamın son durağı hissettim kendimi sarayda. Seramik atölyenle ne ustalar yetiştirdin. Öfkeyi, stresi çamurunla yoğurup yok ettin. Bize gelecek vaad edip sertifika verdin. Kültür sarayınla cahili âlim ettin. Kürek tutan ellerime bilgisayar verdin. Yardımına koşup derdini dinledin Ahmet in Mehmet in. Bahçenden meyve verdin, sebze verdin. Nimetini esirgemeyip önümüze serdin. Ben seni unutamayacağım kadar sevdim. Hurisiz cennet gibisin, hayal değil gerçeksin. Sinema, maç, tiyatro, piknik hepsindesin. Müdürünle, memurunla dünyaya örneksin. Yataklarınla oteli andırıyorsun. Özlemimizi telefonla gideriyorsun. Öğrencilere kucak açıp burs sağlıyorsun. Ferhat Kaçgın Ankara Çocuk Islahevi

4 Sayfa 4 15 Ağustos 2004 Seni Sevemem Dondurdun kalbimin arzularını. Söndürdün gönlümün duygularını. Yıktın ilk sevgimin umutlarını. Yalancı birisin seni sevemem. Sonu cehennemdi mekânın senin. Yalanla dolaşır al kanın senin. Tek bana kalsa da umudun senin. Yalancı birisin seni sevemem. Bugünden ismimi alma diline. Bir son ver artık hayallerine. Bir kula satılmış emanetsin sen. Satılık birisin seni sevemem. İlham İBRAHİMOV M. Tipi Kapalı Cezaevi Bilecik Şinasi Kaya Bandırma Cezaevi Arkada Dostum var diye övünme arkadaş, Hele bir mapusa düşmeye gör. Malım var diye kibirlenme arkadaş, Hele bir kara toprağa girmeye gör. Hep yüzün gülecek sanma hayatta, Sevdiklerinden birer birer kopmaya gör. Sanma ki gözünden akmaz yaşlar, Ben gibi kara sevdaya bağlanmaya gör. Dürüstüm diye övünme arkadaş, Hele bir cahilin diline düşmeye gör. Sanma ki bakidir güzelliğin, Bir bir saçların aklanmayı gör. Kötü gelmesin sözlerim sana, Elbet çıkacak hayatta bunlar karşına. Bilirsen beni böyle dost al yanına, Dostun olurum can kata kata. İsmail Yıldırım Tavşanlı Kapalı Cezaevi Tahliyemi sterim Şöhret olmak için savcılığı kullandı demişsin basamak. Ben şöhreti taşa çaldım, olaylara gerekir iyi bakmak. Kimseye kötülük düşünmezdim, kaldırmazdım eli, Herkes bana diyordu kendi hâlinde bir deli. Ben de bundan utandım çalışmaya gittim ileri, Odun kesmek için hızarımı aldım gezdim güzel köyleri. Özledim, bir göreyim dedim, Sungurlu nun evlerini. Hiçbir şeyden habersiz sohbet ediyordum onunla Dedim: Nasılsın, iyi misin o dedi uğurlar ola. Beni gören babası, tehdit yağdırdı odunla Geri döndüm kavga edecektim onunla Bir fatiha okudum; çünki infazım var idi kolumda. Soluk soluğa kaldım, bilirsiniz bizim karakolda. Polis dedi, arabanın benzini bitmiş bize biraz mola. Bir şey olmaz git evinde iç kola. Polis otosuna bindirdiler vurdular yola. Her neyse vardık beni kovaladıkları yola. Beni kastederek; Bu milletin karısına-kızına bakıyor gel davacı ol karakola. Bir de baktım sanıklar düşmüş mağdur durumuna. Deli de olsam ifade mi verilir bu haksızlık duruma. Karakolda işim bitti çıkayım da varayım yoluma. Duran motorumun yeri soruldu, gitti benim zoruma. Ehliyetim soruldu, yazıldı ceza elde mi kızmamak bu duruma. Kargaların maskarası oldum düştüm bu konuma. Sabah savcılığa gittim cevap verilmedi soruma. 250 milyonluk motora 305 milyon ceza kesildi nokta kondu sonuna. Vicdan yok mu, duran motora yazılır mı abi bu ceza İşte bardağı taşıran son damla oldu bu hakeza. Polislerin yüzünden savcılığın başına geldi bu kaza. Eğer yalansam vallahi ilk olmasın bu kaza. Öyle pek ateşli bir zamanda hızarımı özledim. Haksızlığımın cezasını işte böyle vermek istedim. Kapıları kestim, insanlara zarar vermeden şuçumu böyle işledim. Pişmanım hata etmiş isem sizden özür dilerim, Haksızlığa uğramışlığım bellidir TAHLİYEMİ İSTERİM. Ahmet GÜL E Tipi Kapalı Cezaevi /YOZGAT Ne Yapar m Ben Güzelim hasretin öldürüyor beni. Ne kadar acıymış görmemek seni. Bazen hatırlarım gülüşlerini. Teselli olmasa ne yaparım ben? Demek ki var imiş sensiz bu yıllar. Yüzüme sessizce bakar dört duvar. Bazen sevindirir beni rüyalar. Rüyalar olmasa ne yaparım ben? Koparıp aldılar sanki canımı. Kışa dönderdiler baharlarımı. Tek sana bağladım umutlarımı. Umut da olmasa ne yaparım ben? Sen benim gönlümde açan çiçeksin. Canımdan bir cansın kalbime eşsin. Üzülme bir gün sen de gülersin. Sen üzülürsen ne yaparım ben? Deli ediyor beni sessiz dört duvar. Seni düşündükçe yüreğim yanar. Hayallerle geçiyor haftalar aylar. Hayal de olmasa ne yaparım ben? Sana yalvarırım ne olur ağlama. Canımı veririm göz yaşlarına. Bir son ver artık bu acılarına. Sen acı çekersen, ne yaparım ben? Nurlan NEVRUZOV M Tipi Kapalı Cezaevi Bilecik K ssadan Hisse Ka nu nî ava çık tı ğı bir gün yağ mu ra ya ka la nır ve ev ler den bi ri ne sı ğı nır. Ate şin kar şı sın da el bi se le ri ni ku ru tur ken, Şu ateş bin al tı na be del der. Ev den er te si gün ay rı lır ken ev sa hi bi ne, Borcu muz ne ka dar? di ye so rar. Ev sa hi bi, Bin bir al tın ye ter der. Pa di şa hın şa şın lı ğı üze ri ne şöy le der: Ak şam ki ate şin bin al tın de ğe rin de ol du ğu nu za ten siz söyle miş ti niz. Ko nak la ma üc re ti için ise bir al tın çok mu faz la? Elaz Çocuk Islahevi ça da bir yap ya kavu tu Bi rin ci say fa dan de vam Da vet li le rin bü yük il gi gös ter diği açı lış tö re ni ne Ela zığ Va li Ve ki li Os man Sa rı, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yardım cı sı Ab dul lah Çe lik, Mİl lî Eği tim Ba kan lı ğı Eğitim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür Yardım cı sı Ay sel Öz fırat, 8. Ko lor du Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Çelik ve 8. Kolordu Komutanı Kor. Gen. Ethem Erdağı açılış kurdelisini kestiler. Ko mu ta nı Kor. Gn. Et hem Er da ğı, Be ledi ye Baş ka nı Sü ley man Sel ma noğ lu, Fı rat Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Feyzi Bin göl ve Tet kik Hâ ki mi Or han Arslan ka tıl dı. Ku rum Mü dü rü Meh met Ol car ın açı lış ko nuş ma sı nı yap tı ğı tö ren de bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Be hiç Şa hin, Is la he vin de ger çek leş ti rilen ta di lat için 192 mil yar li ra har can dığı nı ifa de eder ken, ço cuk la rın eği ti mi için çok önem li ça lış ma la r ya pıl dı ğı nın al tı nı çiz di. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Şa hin, Is la he vi nde, çağ daş ül ke ler de ki eği tim ku rum la rın da ol ma sı ge re ken tüm alt ya pı nın oluş tu rul du ğu nu ha tır latır ken, Is la he vi miz de bu lu nan ço cuk ları mı za sağ la nan im kân lar, dı şa rı da bu lunan ço cuk la rı gıp ta et ti re cek de re ce dedir. de di. Açı lış me ra si mi sı ra sın da ku rum da yü rü tü len eği tim fa ali yet le ri çer çe ve sinde ba şa rı lı olan ço cuk la ra ka tım cı lar ta ra fın dan dip lo ma la rı ve ser ti fi ka la rı ve ri lir ken, çe şit li ödül ler de da ğı tıl dı. Is la he vi nin ye ni len me si ça lış ma ların da des tek le rin den do la yı Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek ve Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Eği tim Tek nolo ji le ri Ge nel Mü dü rü Doç. Dr. Ni za mî Ak türk e ile til mek üze re plâ ket tak dim edil di.açı lış prog ra mı çer çe ve sin de Ço cuk Is la he vi Folk lor Eki bi ta ra fın dan gös te ri ger çek leş ti ri lir ken, ma hal lî sa nat çı la rın ve rdi ği kon ser bü yük il gi gör dü. Aç k ö retim kay tlar 17 Eylülde sona eriyor Bi rin ci say fa dan de vam Açık İl köğ re tim Oku lu na ka yıt için; Baş vu ru ko şul la rı: 15 ya şın dan gün alanlar, İl ko kul me zun la rı, Or ta oku lun 1, 2 ve 3. ve ya il köğ re tim okul la rı nın 6, 7 ve 8. sı nı fın dan ay rı lan lar, Ye tiş kin ler II. ka de me eği ti mi ni bi ti ren ler, Ye tiş ti ri ci ve ta mam la yı cı te mel eği tim B kur su nu bi ti ren ler, Yurt dı şın da öğ re nim gö rüp il köğ re ti min 6, 7 ve ya 8. sı nı fı na denk lik yap tı ran lar, Baş vu ru bel ge le ri: Öğ re nim bel ge si nin as lı, Onay lı nü fus cüz danı fo to ko pi si, Bir adet ve si ka lık fo toğ raf, Op tik baş vu ru for mu, Öğ ren ci dos ya sı. Açık Öğ re tim Li se si ne ka yıt için; Baş vu ru ko şul la rı: Yaş sı nı rı ol mak sı zın or ta okul ve ya il köğ re tim me zu nu olan lar ile li se yi ara sı nıf lar dan terk eden ler, Ge nel li se eği ti mi ve ren bir okul dan me zun olan lar Mes le kî Açı köğ re tim Prog ra mı na; mes lek li se si ni ara sı nıf tan terk eden ler ve ge nel li se ye ge çiş şartlarını taşıyan lar Açık Öğ retim Lisesi prog ramına kayıt yap tırabilir ler. Baş vuru bel geleri: Öğ renim bel gesi veya dip loma as lı, Nüfus cüz dan fotokopisi sureti, İki adet vesikalık fotoğ raf. Kartal Cezaevinden ebru ve hat sergisi İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye si İs tan bul Sa nat ve Mes lek Edin dir me Kurs la rı(is MEK) iş bir li ğiy le yü rü tülen kurs lar da el de edi len ürün le ri ilk ola rak ma yıs ayı içe ri sin de Pen dik Be le di ye si Meh met Akif Er soy Kültür Mer ke zi Ser gi Sa lo nun da ser gi leyen Kar tal H Ti pi Ka pa lı Ce za evi, eb ru ve hat sa na tı kurs la rı na ka tı lan tu tuk lu ve hü küm lü le rin yap tık la rı ürün le ri 7. İS MEK Ge nel Ser gi si bün ye sin de Fes ha ne Kül tür Mer ke zinde va tan daş la rın be ğe ni si ne sun du. Eb ru ve hat sa na tı nın in ce lik le ri ni öğ re nen tu tuk lu ve hü küm lü le rin ürettik le ri bir bi rin den gü zel ürün le rin yer al dı ğı ser gi nin açı lı şı nı 15 Ha zi ran da, Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan yaptı. Baş ba kan Er do ğan, ürün le ri be ğeniy le in ce ler ken,ser gi ile il gi li dü şünce le ri ni de ak tar dı ve zi ya ret çi def te rine şun la rı yaz dı: 7. İS MEK Ge nel Ser gi sinin açı lı şı nı yap tık. Eme ği ge çen le ri teb rik edi yo rum. Kar tal Ce za evin de ki va tan daş la rı mı zın eser le ri ni gö re rek, ba şa rı la rının ar tarak devam edeceğine olan inancım da pekiş ti. 21 Hazirana kadar açık kalan serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Er kan Mum cu ve İs tan bul Büyük şehir Belediye Baş kanı Kadir Top baş da katıl dılar.

5 15 Ağustos 2004 Sayfa 5 Karar Anı Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi Feri de nin yü zü gül me miş ti. Ai le si nin zo ruy la ev len miş, eşi Fa ruk u sev me miş ve bir tür lü de se veme miş ti. Ev li li ğinin ilk gün le rin den be ri eşi ile ara la rında ge çim siz lik vardı. Ken di si nin tüm iyi ni yet li yak laşım la rı na, ça ba la rı na ve öz ve ri le ri ne bir tür lü olum lu ce vap ala ma mış tı. Fa ruk, say gı sız, ka ba, tem bel ve so rum suz bi ri siy di. İki ço cuk la rı ol muş tu. Bir kaç kez bo şan mak is te miş, ba ba sının evi ne dön müş, ai le si nin bas kı sı ve ara ya gi ren le rin ça ba la rı so nu cu ba rış mış lar dı. An cak hiç bir şey de ğiş me miş ti. Fa ruk yi ne ça lış mı yor, ken di si gi bi so rum suz iki-üç ar ka da şıy la iç ki içerek ve ku mar oy na ya rak gün le ri ni ge çi ri yor du. Her iş ken disinin üze rin dey di. Tar la da, bahçe de ça lı şan hep ken di siy di. Eşi nin so rum suz luğu na ve vur dum duy maz lı ğı na alış mış tı. Hat ta ken di si ne yö ne lik sert ve ha şin dav ra nış la rı na da kat lan ma ya ça lı şı yor du. An cak son gün ler de Fa ruk un ço cuk la ra kar şı da dav ra nış la rı çok de ğiş miş ti. On la rı, hiç bir şey yap ma dık la rı hâl de azar lı yor ve dö vü yor du. Ço cuk lar ba ba la rın dan ka çar ol muş lar dı. Fa ruk un, ço cuk la rı na kar şı olan bu dav ra nış la rı nı ka bul le ne mi yor du. Ge ne 2000 li yıl la rın son gün le rin de dün yamı zın tüm bi rey le ri nin, AIDS (HIV) sal gı nı ile ba şı dert te dir yı lın da ilk kez Ameri ka Bir le şik Dev let le ri n de er kek ler de ve Ha iti den ge len göç men ler de dik ka ti çekmiş ve vü cu dun di ren ci ni kı ran bir vi rüs le (HIV) oluş tu ğu, 1983 yı lın da sap tan mış tır. Tüm ça ba la ra de ğin AIDS 20 yıl da 60 milyon in sa na bu laş mıştı. Bu gün kü ve ri le re gö re dün ya mız da vi rü sü ta şı yan ve has ta lık tab lo su nun tam oluş tu ğu 42 mil yon in san ya şam sa va şı ver mek te dir. Bu sa yı nın yaş ve cin si ye te gö re da ğı lı mı ise; yaş : 38,6 mil yon Ka dın lar : 19,2 mil yon 15 Yaş al tı ço cuk lar : 3,2 mil yon dur yı lın da (HIV) bu laş mış in san ların sa yı sı ise; yaş : 4,2 mil yon Ka dın lar : 2 mil yo na ulaşmış tır. Ül ke miz; ku zey den Rus ya, Uk ray na, Bir le şik Dev let ler Top lu lu ğu; ku zey-ba tıdan Bal tık Ül ke le ri, Bal kan lar (Po lon ya, Ro man ya, Ma ca ris tan, Mol do va, Bos na, Ko so va); gü ney den Af ri ka (özel lik le iş sab re di yor, çev re si nin de tel kin le riy le Fa ruk un de ği şe ce ği gün le ri bek li yor du. Ço cuk la rı bü yü müş tü. Kı zı Fi liz il köğre tim se kiz, oğ lu Ce mil be şin ci sı nıf öğ renci siy di. İki si de okul la rın da ba şa rı lıy dı. Fi liz o yıl Ana do lu, fen ve öğ ret men okulla rı sı na vı na gi re cek ti. Köy le rin de li se yoktu. Fi liz öğ ret men ol mak is ti yor du. Son iki yıl dır ge ce li gün düz lü sı nav la ra ha zır lanmış tı. Her han gi bir ders ha ne ye gi de me mişti, an cak öğ ret men le ri Fi liz den çok umutluy du lar. Er te si gün sı nav var dı. Fi liz ve Ce mil o ak şam er ken yat mış lar dı. Fi liz er te si gün kö yün dol mu şu ile sı nav için il mer ke zi ne gi de cek ti. Fa ruk un hiç il gi len di ği yok tu. İl gi len me si bir ya na, hiç ol maz sa ses siz ka lıp, ço cuk la rı ra hat sız et me sey di. Çok ge ce ler ol du ğu gi bi o ge ce de eve sar hoş gel miş, ba ğı rıp ça ğı ra rak or ta lı ğı da ğıt mıştı. Ço cuk lar gü rül tü den uya nıp, Fi liz: Baba, be nim sı na vım var, uyu ya mı yo rum de yin ce da ha da kız mış, hem Fi liz i, hem de onu kur tar ma ya ça lı şan Fe ri de yi ve Ce mil i döv müş tü. Fe ri de, ço cuk la rı nı ba ba sı nın evi ne gön de re rek, mü na ka şa yı son lan dır mış tı. Za ten bi raz son ra da sar hoşlu ğun et ki siy le Fa ruk sız mış tı. Fe ri de sa bah le yin er ken sa at ler de kalkmış, ba ba sı nın evin den kı zı nı sı na va gönder miş, ken di si de oğ lu ile mı sır tar la sı na git miş ti. Tar la da, yol ke na rın da ku ru muş ot lar mmün Yetersizlik Sendromu (A DS)* Yıl:3 Sayı: Ağustos 2004 Yayın Kurulu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü (Sos. Hiz. Uzm.) Tülay ÇELEBİ Şube Müdürü (Psikolog) Yazı İşleri Müdürü Naci BİLMEZ Aytaç DİNÇER Sosyal Hizmet Uzmanı Yayın Koordinatörü Recai YILDIZ Öğretmen Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Dizgi Hasan KORKMAZ İsa KİBAROĞLU Hulûsi SAĞIR Kurum Müdürü Montaj-Baskı Zafer KARAKAYA Salim KILIÇ Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA adam la rı, spor cu lar ve göç men ler) ve tu ristler le bir AIDS bom bar dı ma nı al tın da dır. Ül ke miz de yıl la rın da bil di rilen AIDS li has ta 3-5 iken 1996 yı lın dan bu ya na ar ta rak her yıl 100 le rin üze rin de ye ni has ta lar ta nım lan mış tır ta ri hi itiba riy le Sağ lık Ba kan lı ğı ve ri le ri ne gö re 1429 va tan da şı mı zın 431 inin AIDS has ta lı ğı nın tüm be lir ti le ri ni gös ter di ği, 999 va tan da şı mızın ise HIV mik ro bu nu ta şı dı ğı be lir len miştir. Üm min Ye ter siz lik Send ro mu (AIDS) da ha çok cin sel iliş ki ile bu la şır. Vi rüs alındık tan 8-10 yıl gi bi bir sü re son ra has ta lık be lir ti le ri or ta ya çık tı ğın dan, bu tür has ta lıklar da ki şi le rin sağ lık ku rum la rı na za ma nın da baş vur ma la rı ge rek mek te dir. An cak, va tandaş la rı mı zın sağ lık ku rum la rı na baş vur mama la rı ve ya ka yıt iş lem le ri nin ye ter siz li ğinden do la yı ül ke miz de AİDS li has ta sa yı sı be lir ti len ra kam la rın çok üs tün de dir. Ulus la ra ra sı Kriz Gru bu ad lı ku ru luş ta ra fın dan ya yın la nan ra po ra gö re dün yamız da son bir yıl da 5 mil yon ki şi nin AIDS e ya ka lan dı ğı, 2005 yı lın da AIDS li sa yı sı nın 100 mil yo na ula şa ca ğı, her 4 ye tiş kin den bi ri nin AIDS den öle ce ği bil di ril miş tir. Bi rey le ri mi zi her fır sat ta ay dın lat ma yı onur lu bir gö rev sa ya rak, AİDS ile il gi li bilgi ler ve re ce ğim: 1. AIDS in (Üm min Ye ter siz lik Send romu nun) et ke ni ne dir? HIV adı ve ri len nm bü yük lüğün de yu var lak bir vi rüs tür. Isı ya du yar lı dır. 56 C da 10 da ki ka da et ki siz hâ le ge lir. Sı vı or tam lar da 37 C de bir haf ta dan da ha faz la can lı ka lır. Al kol, lysol, ok si jen li su ve formal de hit gi bi mik rop öl dü rü cü ler de 10 da kika da et ki siz ha le ge lir. 2. AIDS na sıl bu la şır? a. AIDS vi rü sü ta şı yan ki şi ler le her tür lü cin sel iliş ki ler le (ka dın la rın döl ya ta ğın dan, ma kat tan ve ağız dan); he mo sek sü el ve he tero sek sü el iliş ki ler le; de ri den, cin sel or gan daki ze de len me ler den; kan, me ni ve va gi nal sal gı lar la, b. Kan yo lu ile bu laş ma; AIDS mik ro bu AİDS li ki şi le rin kan ve kan ürün le ri, or gan ve do ku la rı nın sağ lık lı ki şi le re ve ril me si ile, c. AİDS has ta sı an ne den be be ğe ha mi lelik te, do ğum da kan yo lu ile ve em zir me sü re sin de ya kın iliş ki ile bu la şır. 3. AIDS li bir has ta ile sos yal iliş ki le rin han gi le rin de bu laş ma ol maz? AIDS vi rü sü (HIV) vü cut dı şın da uzun sü re ya şa ma yan bir mik rop tur. Dış or tam da kı sa sü re de ölür. AIDS li bir ki şi ile ay nı ta bak tan ye mek ye mek le; bar dak, ça tal, bı çak, giy si ve hav lu la rın or tak kul la nıl masıy la; umu ma açık tu va let, ban yo ve yüz me ha vuz la rı nın kul la nı mıy la; el sık ma, sa rıl ma, sos yal öpüş me, si nek sok ma sıy la ve spor ak ti vi te le rin de ki bir lik te liklerle bu laş maz. 4. Ki şi de AIDS na sıl ge li şir? Vü cu da gi ren AIDS (HIV) vi rü sü in san vü cu du nun di renç, da yan ma, has ta lık lar la sa vaş ma ele man la rı olan T4 Len fo sit le re ulaşır, on la rın içi ne gi rer, ora da ürer, ço ğa lır. T4 Len fo sit le ri ni ze de ler ve öl dü rür. İş te bu is tila bel li bir dü ze ye ula şın ca (ku luç ka sü re si so nun da) mik ro bun vü cu da gi ri şin den ay lar, yıl lar son ra AIDS tab lo su or ta ya çı kar. 5. AIDS han gi has ta lık tab lo la rı nı oluştu rur? a. Ani den baş la yan AIDS (Grup 1): 2-4 haf ta lık ku luç ka sü re sin den son ra, kan test leriy le AİDS vi rü sü ta nım lan mış olan lar da ateş, hal siz lik, ek lem, kas ve bo ğaz ağ rı la rı, ne de ni sap ta na ma yan is hal ler le baş lar. De ri dö kün tü le ri, ağız da aft lar gö rü lür. Kol tuk al tı ve bo yun da lenf bez le rin de bü yü me ler dikka ti çe ker. b. Be lir ti ver me yen AIDS (Grup 2): Mik ro bun vü cu da gir di ği an cak be lir ti le rin or ta ya çık ma dı ğı hâl ler dir. Dün ya da mil yonlar ca ki şi bu du rum da dır. c. De vam lı, yay gın lenf bez le ri nin bü yüme si ile ken di ni bel li eden AIDS (Grup 3): 3-6 ay dan da ha faz la sü re ile bo yun da, koltuk al tı, çe ne al tı, ka sık lar da sert, las tik kı vamın dan 1cm den bü yük çap ta ki baş ka bir ne de ne bağ la na ma yan lenf bez le ri bü yük lükle rin de AIDS dü şü nü lür. HIV vi rü sü ta şı yan ki şi le rin yak la şık % 5-7 sin de bu tab lo ya rast la nır. d. Di ren cin kı rıl ma sı so nu cu or ta ya çı kan fır sat çı et ken le rin oluş tur du ğu has talık lar (za tü re ler, is hal ler, be yin za rı il ti haplan ma la rı, man tar ve di ğer vi rüs has ta lık la rı ve aşı rı ki lo ka yıp la rı). 6. AIDS den na sıl ko ru nu lur? a. Cin sel per hiz; cin sel iliş ki den ka çı narak AIDS (HIV) mik ro bu nu al ma mak la. b. Kar şı lık lı tek eş li lik; sağ lık lı, bu mikro bu al ma mış, bir bir le ri ne say gı lı eş le rin sa da kat için de bir lik te ol ma la rı ile. c. Gü ven li (ko run ma lı) cin sel iliş ki; eş ler ara sın da me ni, kan ve va gi nal sal gı alış ve ri şi nin ön len di ği cin sel iliş ki ile. Her iliş ki de ye ni, sağ lam pre zer va tif (kon domka put) kul lan mak la. d. Kan ve kan ürün le ri nin AIDS, bu la şı cı var dı. Bu ot lar ge çi şi ve gö rü şü en gel li yordu. Ted bi ri ni ala rak ot la rı yak tı. Bu ara da ak lı hep kı zın day dı. Fi liz i dü şü nü yor, ba şa rı lı ol ma sı için du alar edi yor du. Ot lar ya nın ca acı lı bir hay van se si duydu. Se sin han gi hay va na ait ol du ğu nu bir tür lü çı ka ra ma dı. Ot lar yan mış tı. An cak ses ke sil mi yor du. Me rak et ti. Araş tır ma ya başla dı. Ses ler in le me ye ben zi yor du. O an da sır tı yan mış bir kir pi gör dü. Su ya doğ ru gi di yor du. Bi raz ile ri de de üç yav ru su vardı. He men koş tu. Yav ru lar dan bi ri si nin ya nık la rı çok faz lay dı, ayak la rı da yan mıştı. Di ğer iki si nin du ru mu iyiy di. An ne le ri ni ya ka la ya ma dı. Yav ru la ra ilaç sür dü. Ya nıkla rı faz la olan öl dü. Bi raz son ra an ne kir pi gel di. Yav ru la rı nı ala rak git ti. Dü şü nün ce, an ne kir pi nin yav ru la rı nı ya nan ot lar dan ko ru mak için onların üzerle ri ne aban dı ğı nı, bu es na da sır tı nın yan dığı nı, an cak iki yav ru su nu kur tar dı ğı nı, bi risi ni kur ta ra ma dı ğı nı an la dı. Oğ lu ile bir likte hün gür hün gür ağ la dı lar. Ağ la ma sı ge çin ce kalk tı. Bir den güçlen di ği ni his set ti. Ra hat la mış tı. Sa ati ne bak tı. Öğ le den son ra iki ol muş tu. Kı zı ne re dey se dö ne cek ti. Bir kö şe de ağ la yan oğ lu nu ça ğır dı. Eve dön dü ler. Ko ca sı hâ lâ ya tı yor du. Ka ra rı nı ver miş ti. Oğ lu ile be raber ken di si nin ve ço cuk la rı nın bir kaç par ça eş ya sı nı top la dı. Ba ba sı nın evi ne dö ne cek, eşin den bo şa na cak tı. Ev den çık tı lar, kö yün mey da nı na git tiler. Bi raz son ra Fi liz gel di, çok ne şe liy di. Koş tu, an ne si ni ve kar de şi ni ku cak la dı. Sı na vı iyi geç miş ti. Bir lik te, ba ba sı nın evi ne git ti ler. * * * Fe ri de eşin den bo şan dı ve hiç bir za man piş man lık duy ma dı. Bir da ha ev len me di. Ço cuk la rı için ça lış tı, ça ba la dı. O yıl Fi liz ya t ılı öğ ret men oku lu nu ka zan dı. Da ha son ra eği tim fa kül te si ne girdi ve ma te ma tik öğ ret me ni ol du. Ce mil, 3 yıl son ra Ana do lu li se si ni ka zan dı. Da ha son ra tek nik üni ver si te ye git ti. İn şa at mü hen di si ol du. Fa ruk elin de ki ni, avu cun da ki ni ye di; mal la rı nı sat tı. Ser se fil ol du. Ço cuk la rı nın yar dı mıy la ya şa mı nı sür dür dü. Not: Bu hi kâ ye de an la tı lan lar ger çek ya şam dan alın mış tır. İl gi li le rin iz ni üze ri ne, özü ne sa dık ka lı na rak olay lar hi kâ ye leş tiril miş ve isim ler de ğiş ti ril miş tir. * * * Gü zel söz ler Var ol mak; his set mek ve gö re bil mek tir. An cak ya şa mak için dü şün mek de ge re kir. Sha kes pe are Eli ne di ken bat ma dan gül top la ya maz sın. Ben ja min Frank lin Ada let siz li ği iş le yen, çe ken den da ha se fildir. Ef la tun Sa l k kö esi Prof. Dr. Ne et Bilalo lu sa rı lık lar ve fren gi test le ri ya pıl dık tan sonra has ta la ra ver mek le. AIDS mik ro bu nu ta şı yan do ğur gan çağ da ki an ne ye ilk öne ri le cek yol, ha mi lelik ten sa kın ma la rı dır. Ha mi le li ğin ilk ay la rın da ise ai le ye ola yın bo yu tu an la tı larak ge be li ği son lan dır mak tır. Ha mi le li ğin ile ri dö ne min de ise ilaç te da vi si ve do ğumun se zer yan la ya pıl ma sı nı sağ la mak, bu laş ma ris ki ni azal ta bi lir. 7. AIDS te da vi edi le bi lir mi? 20 yı lı aş kın tüm ya tı rım, araş tır ma ve ça ba la ra rağ men AIDS e kar şı et kin, ekono mik, yan et ki siz bir ilaç bu lu na ma mıştır. El de ki ilaç lar çok pa ha lı ve is ten me yen yan et ki le ri var dır. AIDS de yüz gül dü rücü ola ma yan te da vi le rin ya nın da asıl amaç, ko ru yu cu ön lem le ri en ge niş bo yutta top lu ma ka zan dır mak tır. 8. Ül ke miz de AIDS in kont rol al tı na alı na bil me si için ne ler ya pıl ma lı dır? Tür ki ye coğ ra fi, eko no mik ve sos yal açı dan çe pe çev re AIDS bom bar dı ma nı al tın da dır. Ül ke miz son yıl lar da sa yı la rı 10 milyo na ula şan bir po tan si yel ile dün ya nın du yar lı böl ge le rin den tu rist le ri ağır la mak du ru mun da olan bir ül ke dir. Ku zey den ve ku zey do ğu da ki Bal kan ül ke le rin den AIDS kont ro lün den na si bi ni al ma mış çok sa yı da ki ka dın ül ke miz de pa ra ile seks yap mak ta dır lar. Ül ke miz cin sel yön den ak tif, sa yı la rı mil yo na ula şan genç bir nü fu sa sa hip tir. Bu ne den le Tür ki ye aci len Sağ lık Ba kan lı ğı na bağ lı, özel büt çe li, kad ro lu araş tır ma ve ge liş tir me, cid di eği tim proje le ri sap tan mış, Ve rem Sa vaş, Sıt ma Sa vaş ve bu nun gi bi Mer ke zi AIDS le Sa va şım Ku ru mu nu va kit ge çir me den, ön ce lik le ha ya ta ge çir me li dir. AIDS li le rin ta nı, te da vi ve re ha bi litas yon la rı ve top lu ma tek rar ka zan dı rıl mala rı üc ret siz ol ma lı; Sağ lık Ba kan lı ğı, DSO (Dün ya Sağ lık Ör gü tü), Dün ya Banka sı, UNDP gi bi ku ru luş lar la cid di ve kap sam lı ola rak ha zır lan mış pro je ler le, mad di ola nak lar sağ la na bi lir se, AIDS kont rol al tı na alı na bi lir. * Prof. Dr. Ne şet Bi la loğ lu nun 2003 yı lın da ya yım la nan İm mün Ye ter siz lik Send ro mu (AİDS) isim li ki ta bın dan alınmış tır.

6 Sayfa 6 15 Ağustos 2004 Mer ha ba De ğer li Ses le niş Okur ları, E itim kö esi Aysel Özf rat * Ö renme A k Ko nu muz eği tim. Siz le re bu ya zıda uzun uzun, eği ti min in san ve toplum ya şa mın da ki ye ri ve öne mi ni an la ta ca ğım. El bet te he pi miz is ter tu tu ke vin deki, is ter dı şa rı da ki in san la rın eği tim ih ti ya cı nı, eği tim ve öğ re ti min öne mini bi li yor uz. Eği til miş in san la rın çevre le ri ne ve re ce ği kat kı nın, her ki ta bın ye ni bir dün ya, ye ni bir ya şam ol du ğunun far kın da sı nız. Oku lun, öğ ren me nin kı sa ca sı tüm eği ti min ön ce in sa nın ken di si ne, son ra da çev re si ni de ğiş tir me si ne, gü zel leştir me si ne kat kı sağladığı bir ger çek. Öy le bir ger çek ki, ar tık ne bir oku lu bi tir mek le ne dip lo ma al mak la ne de mes lek ve iş sa hi bi ol ma kla ye ti ni yoruz. Sü rek li ola rak öğ ren me ye, bil gi ye eriş me ye, ken di mi zi ge liş tir me ye ça lışı yo ruz. Bü tün in san lık bu ara yı şın için de. Tüm dün ya da ya şam bo yu öğ re nim den söz edi li yor. O hâl de ne re de ve han gi ko num da olur sak olalım ya şam bo yu öğ ren me ha ya tın yadsı na maz bir par ça sı. Ki tap, der gi, ga ze te de, bül ten, rad yo, te le viz yon, bil gi sa yar, in ter net, kab lo lu-kab lo suz her tür lü bil gi ve ile ti şim ara cıy la sı nır sız öğ ren me or tam la rı na ola nak ha zır la nı yor. Dik kat eder se niz hiç öğ ret mek ten söz et mi yo rum. Öğ ren me di yo rum. Çün kü ar tık, bil gi yi öğ ret mek de ğil, ki şi nin öğ ren me si ni sağ la ya cak yol la rı öğ ret mek ge re ki yor. Bil gi ye ulaş ma sını sağ la ya cak im kân la rı sun mak ge reki yor. Ki şi, öğ ren me ih ti ya cı nı ken di du yu yor, ken di öğ re ni yor. Önem li olan öğ ren me nin yol la rı nı öğ ren mek. Bu yol lar la biz bir çok bil gi kay na ğı na, bilgi ye ve öğ re nim gö re ce ği miz okul la ra, kurs la ra ula şa bi li yo ruz. En önem li si ken di hı zı mız da, ken di be ce ri le ri miz le öğ re ni yo ruz. Ge liş mek te olan bil gi ve ile ti şim tek no lo ji le ri pek çok ala nı ol du ğu gi bi eği ti mi de et ki le di. Eği tim de de yay gın ola rak kul la nıl ma ya baş lan dı. Kul la nımı gi de rek de ge li şe cek. De ği şim çok hız lı. Öy le ki eği tim an la yış la rı de ğiş ti. Klâ sik öğ ren me, öğ ret me bi çim le ri de ğiş ti, eği tim al dı ğı mız or tam lar de ğiş ti. Han gi yaş ta, han gi iş te ve nerede olur sak ola lım, bir eği tim-öğ re tim ku ru mu na, bir kur sa kay do lup oku yabi li yor; dip lo ma, ser ti fi ka ala bi li yor ya da il gi duy du ğu muz her han gi bir alanda eği tim gö re bi li yo ruz. Ar tık öy le bir nok ta ya ge lin di ki, bu lun du ğu muz ilin, bu lun du ğu muz ül ke nin, bu lun du ğu muz me kâ nın ve da ha ön ce han gi okul la rı bi tir di ği mi zin bir an la mı kal ma dı. Ye ter ki öğ ren me, bil gi len me is te ği ni du ya lım. Ye ni tekno lo ji ler le des tek len miş uzak tan eğitim ka pı mız da, hiz me ti miz de. Bü tün bun lar gü zel de biz ne ya pabi li riz de di ği ni zi du yar gi bi yim. Ben de siz le re bu çer çe ve de Mil li Eği tim Ba kan lı ğı ola rak ver di ği miz hiz met lerden, ya rar la na bi le ce ği niz ola nak lar dan söz et mek is ti yo rum. Ba kan lı ğa bağ lı ola rak uzak tan eğitim ve ren üç oku lu muz var: Açı köğ retim Li se si, Açık İl köğ re tim Oku lu ve Mes le kî ve Tek nik Açı köğ re tim Oku lu. Bun lar dan Açı köğ re tim Li se si (AÖL), li se de oku mak, li se yi bi tir mek is te yen le re kre di li sis tem den eği tim ve ri yor. Me zun lar, ör gün eği tim de alınan li se dip lo ma sın dan fark lı ol ma yan bir dip lo ma ya sa hip ola rak, is ter ler se yük sek öğ re ni me de vam ede bi lir ler. Açık İl köğ re tim Oku lu (AİO) ise, il ko kul me zu nu ya da or ta oku lu ya rı da bı rak mış, II. ka de me oku ma yaz ma ser ti fi ka sı al mış olup da 8 yıl lık il köğre tim me zu nu ol mak is te yen le re ve 8. sı nıf dü zey le rin de ders geç me sis te mi ile eği tim ve ri yor. Bi ti ren ler il köğ re tim oku lu dip lo ma sı na sa hip ola rak is ter ler se üst eği ti me de vam ede bi lir ler. Bu okul la rı mız da yaş, iş, me kân ve yer sı nır la ma sı ol mak sı zın is te yen tüm va tan daş la rı mız oku ya bi lir. Gerekli bel ge le ri ve rip ka yıt üc re ti ni (1) ya tırdık tan son ra, öğ ren ci le re ders not la rı ve ki tap lar, bül ten ler ve ri li yor. Ay rı ca ders ler, rad yo ve te le viz yon ya yın larıy la in ter net le ders tek le ni yor. Sı navlar, test tek ni ği ve mer ke zi sis tem le dö nem son la rın da her dil de ya pı lı yor. Di ğer oku lu muz Mes le kî ve Tek nik Açı köğ re tim Oku lu ise, AÖL ve AİO gi bi dip lo ma ve ren bir okul de ğil. Bu okul da ser ti fi ka lı öğ re tim prog ram la rı ve yet ki bel ge si prog ra mı uy gu la nı yor. Elekt rik te si sat çı lı ğı yet ki bel ge si al mak is te yen ler bu oku lu muz ara cı lığıy la ala bi lir. Bil gi sa yar öğ re ne ne rek ser ti fi ka al mak is te yen le re, bil gi sa yar kul la nı mı nı bi lip de bil gi sa yar program cı lı ğı nı öğ ren mek ve ser ti fi ka al mak is te yen ler de bu oku lu mu za, yi ne is te nen bel ge le ri ve re rek ve bel li bir üc re ti ya tı ra rak kay do la bi lir ler. Ser ti fi ka prog ram la rı nın eği ti mi in ternet üze rin den ve ri li yor. Öğ ren ci ler ko nu la ra, ken di le ri ne ve ri len şif re ler le in ter net ten ula şı yor, yi ne sı nav la ra belli mer kez ler de gi ri yor lar. Ay nı in ter net üze rin den Ulus lar Ara sı Stan dart lar da İn gi liz ce Öğ re ti mi de ya pı la cak tır. Bu prog ram baş la dı ğın da da in gi liz ce ög ren mek ve öğ ren dik le ri ni ser ti fi kayla bel ge le mek is te yen ler prog ra ma kay do la rak eği tim ve ser ti fi ka ala bi lecek ler. De ğer li Ses le niş okur la rı, ay rın tı lı bil gi ye in ter net ten ad re si ni kul la na rak ula şa bi lir si niz. Ay rı ca; Ses le niş in bir son ra ki sa yı sında da bu okul la rı mız la il gi li da ha ay rın tı lı bil gi ver me yi plân lı yo rum. Eği tim is te ği niz, öğ ren me aş kı nız hiç bit me sin... Sağ lı cak la ka lın, hoş ça ka lın. (1) Tu tuk lu ve hü küm lü ler den ka yıt üc re ti vs. adı al tın da üc ret alın ma makta dır. * Ay sel ÖZ FI RAT Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Eği tim Tek no lo ji le ri Ge nel Mü dür lü ğü Ge nel Mü dür Yar dım cı sı DOST MU, AR KA DA MI? Ya nı nız da ol ma sı nı is te di ği niz in sa nı se çer ken an la mı nı bil me niz ge re ken iki ke li me dost luk ve ar kadaş lık. Za man za man an lam kar gaşa sı ya şa dı ğı mız bu iki ke li me sözlük an la mı olarak ben zer ol sa da gerçek ya şam da fark lı dır. Mu hakkak ha ya tı mız da ar ka daş la rı mız var dır ve sa yı ola rak da çok tur. On lar la gü ler, za man ge çi ri riz, mut lu ol du ğu mu zu dü şü nü rüz. Çün kü; bi zi en çok gül dü ren ler on lar ki, ar ka daş la rı mı zın ya nın da ken di mi zi ra hat his se de riz. Çün kü eleş ti ri yap maz lar, yan lış la rı nı zı yü zü nü ze söy le mez ler. An cak öy le bir an ge lir ki ma ne vî ya da mad dî ya nı nız da ol ma la rı nı bek le di ği nizde ya nı nız da bu la ma dı ğı nız da, doğ ru se çim yap ma dı ğı nı zı ve on la rın fark lı ki şi li ğe sa hip ol duk ları nı gö rür sü nüz. Çün kü za ma nı nı zı al mış, ana liz yap ma nı za za man kalma mış tır. Kal dı ki ba zı şey le rin far kı na da yan lış lar ya pıp, yan lış ka rar lar al dı ğı nız da va rır sı nız an cak. Dü zelt me şan sı nız ya yok tur, ya da çok tan yan lış la rın ha ya tını za kat tık la rı nı ya şı yor su nuzdur. Oy sa dost; biz ler far kın da ol ma dan ha ya tı mı za on lar ya da o is te di ği için si zi gö zet le ye rek, analiz ya pa rak izin siz gi rer. Ego ist de ğil ler dir. Za man kay bet me ni ze, ha ta yap ma nı za mü sa de et mez ler ve siz is te di ği niz za man de ğil, si zin ger çek ten ih ti ya cı nız ol du ğu za manı bi lirler ve ya nı nız da olurlar. Si zi çoğu za man ağ la tırlar çün kü her ha ta nı zı yü zü nü ze söy le ye cek ka dar ce sur dur lar. Bu özgü ven le ri ile söy lem le ri ile si zi dü şün dü rüp, geç miş ten ders çı kar ma nı zı sağlarlar. Za ma nın za man sız ol du ğu nu dü şün me yi bı rak ma lı. Geç miş te ki olum suz luk la rı unu tup, tek ra rın dan ka çın mak için her ko nu da ama özel lik le in san ve çev re ko nu sun da ana li zi doğ ru yap ma lı ki, gü zel bir ha yat ya şa na bil sin. Ne re si söz ko nu su olur sa ol sun bi lin me si ge re ken şey (ba na gö re) biz le ri ger çek ler le ağ la tan, dü şündü ren in sa nın ya nı mız da ol ma sı na izin ver memizdir. Ra bia Ak sin Ko zan M Ti pi Ce za evi YEN DEN DO U YO RUM El le ri min ara sın da yü züm. Göz le rimi ka pa mı şım göz le ri nin üs tü ne. Ca nım kö tü ve acı ile tüm geç mi şi unut mak is ter ce si ne sa na sa rıl mak is tiyor. Sım sı kı sa rıl mak. Tüm ger çek le re sır tı mı dö nüp, te ni nin sı cak lı ğı nı hisset mek... Tek ger çe ğin bu ol ma sı ge rek. Se ni yok lu ğun da bu lan lar da nım ben. Ne de ni ni bil me di ğim bir ar zuy la bu gün her gün kün den da ha çok is te dim ya nım da ol ma nı. Ko lay de ğil sen siz ol mak. İçi nin ya rı sı nı boş tut mak... Ko lay de ğil her sa bah gar di yan se siy le ir kil me si be de ni min. İş te öy le dost! Her gün dün ya nın bir ye ri ni ya şı yo rum. Göz le ri mi ka pa tıp son suz bir ye şil li ğin ve göz le rinin içinde kay bol mak is ti yo rum. Bi li yo rum yan mak var, yok ol mak var sa na yaklaş tık ça. Dün yi ne göz le rin be ni ben den al dı. Bu gün ol du ğu gi bi. Ya rın ola ca ğı gi bi ve bun dan son ra ol ma sı ge rek ti ği gi bi. Ve za fer göz le rin dey di. Ma sum ma sum ba kı yor du ço cuk sağ lı ğın da. Ba zen san ki ben den bir şey ler is ti yor. İçin deki le ri an lat mak is ter miş gi bi, ba zen de çok sus kun olan göz le ri ne aşık ol dum ben se nin. Bir ba kı yo rum san ki kı rıl ma sı zor bir buz par çası gi bi, bir ba kı yo rum sanki gü neş ka dar sı cak gü lü cük ler le do lu göz ler. İş te, iş te be ni en çok bu mah vedi yor ya! An la ya ma dı ğım ama ba na bir şey ler an lat mak is te yen göz ler. As lın da de rin in san la rın işi dir kaybol mak. Ba şı nı alıp da git mek tir. Yanlız ca bir ce ket le, bel ki de ka yıp ol du ğu dü şü nü len, ek sik li ği his se di len bir parça nın pe şi ne düş mek tir. Ya da ge mi le ri ya kıp ar dın dan da bir si ga ra yak ıp kay bol maktır. Uçu rum la rın he men ya nı ba şın da açan dağ çi çek le ri ne uzana bil mek için çı kı lan yol cu luk tur kaybol mak. Be de li o ko ku yu ci ğer le ri ne çek tik ten he men son ra ru hu nu tes lim et mek ol sa da... Sa na olan sev gi min ta ri fi im kân sız as lın da. Bı çak sır tın da kap ka ra bir ge ce nin fer ya dı nı an lat mak ve ya süt ten ke sil me miş bir be be ği yü rü me si için zor la mak ya da sus kun lu ğu nun se si ni ta rif et mek gi bi bir şey sa na olan bu ko ca man sev gim. Her gün içi mi ba kış la rın la ısı tan sen sin. Sı ca cık ba kış la rın la tüm ru humu sa ran, her ye ni gü ne gö zü mü açar aç maz içi me do lu şan bir gü nay dın sın. Se ni öz le mek da ya nıl maz hâ le gel diğin de bi le hiç is yan et mi yo rum. Çün kü içim de sin, se ni göz yaş la rım la akıt mak is te mi yo rum. Öz le mi nin san cı la rıy la be de nim her gün bi raz da ha öl se de as lın da her ye ni gü ne ye ni den do ğu yorum. Ser kan Öz türk Yoz gat E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

7 15 Ağustos 2004 Sayfa 7 Bayrampa a Cezaevinde film festivali Birinci sayfadan devam. İstanbul Valisi Muammer Güler in bir konuşma yaptığı festivalin ilk gününde İnşaat filmi protokolde yer alan tüm katılımcılar ile tutuklu ve hükümlüler tarafından birlikte seyredildi. Üç hafta süren festivalde İnşaat, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, O Şimdi Asker, Komiser Şekspir, Neredesin Firuze, Hababam Sınıfı ve Vizontele Tuuba fimleri tutuklu ve hükümlülerin beğenisine sunuldu. Festival sonunda 2318 tutuklu ve hükümlünün katıldığı anket düzenlendi. Anket sonuçlarına göre; Vizontele Tuuba en iyi film seçilirken, Yılmaz Erdoğan en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ve en iyi senarist olarak birinci oldu. Tuba Ünsal ın en iyi kadın oyuncu olarak belirlendiği festivalde Kardeş Türküleri en iyi film müziği seçildi. Develi Cezaevinde sertifika da t m töreni Develi Kapalı Cezaevinde açılan bilgisayar kursuna katılarak başarılı olan 17 tutuklu ve hükümlüye sertifikaları düzenlenen törende verildi. 30 Haziranda yapılan törene Kaymakam Aydın Akkor, Cumhuriyet Savcıları Ercan Kayhan, İlker Ünal ve Kani Yolcu, Belediye Başkanı Recep Özkan, Emniyet Müdürü Aydın Develi, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. İlhan Uzunoğlu, İzleme Kurulu Üyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, Cezaevi 2. Müdürü Mecit Demirci, Kurum Öğretmeni Talat İlhan, personel ile tutuklu ve hükümlüler katıldılar. Muş E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de dü zen lenen ti yat ro ve mü zik eğ len ce prog ra mın da tu tuk lu ve hü küm lü ler gö nül le rin ce eğ lene rek mo ral depoladılar. Be le di ye Şehir Ti yat ro su ta ra fın dan geç ti ği miz ay dü zen le nen prog ra ma Cumhu ri yet Sav cı la rı Ce sim Eren, Tu ran Do ğan, İb ra him Obut, İz le me Ku ru lu Başka nı Ali Hay dar Ek mek çi, Ku rum Mü dürü Ze ki Ay do ğdu, ce za evi 2. mü dür le ri, Jan dar ma Bö lük ko mu ta nı, Ce za evi perso ne li, ba sın men sup la rı ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len mo ral gü nü prog ra mın da ilk ola rak Aman Doktor ve Yol lar da Ta ciz isim li ti yat ro oyu nu sah ne len di. Da vet li ler ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin il giy le iz le di ği ti yat ro oyu nu nun ar dın dan mü zik-eğ len ce progra mı na ge çil di. Ve ri len Türk Halk Mü zi ği kon se ri ile co şan tu tuk lu ve hü küm lü ler söy le nen par ça la ra eş lik ede rek, eğ len cenin ta dı nı çı kar dı lar. Ses len di ri len ha reket li par ça lar eş li ğin de da vet li ler, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü le r ha lay çe ke rek stres at tı lar. Cum hu ri yet Sav cı sı Ce sim Eren, tu tuk lu ve hü küm lü le rin mo ral le ri nin ar tı K rklareli Kapal Cezaevi el i i ürünleri fuarda görücüye ç kt Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaptıkları el işi ürünleri Kırklareli nde her yıl düzenlenen Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı nda sergilendi. 01 Haziranda İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Liseleri, Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar ile Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi tutuklu ve hükümlülerinin ortaya koydukları eli işi ürünlerinin satışa sunulduğu Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarının açılışı Kırklareli Valisi Ali Serindağ tarafından gerçekleştirildi. Kırklareli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesindeki fuarda E Tipi Kapalı Cezaevince açılan stantta yer alan ev ve gemi maketleri, boncuk işleri, kına sepetleri, çiçekler büyük ilgi gördü. 04 Hazirana kadar açık kalan sergiden elde edilen gelirin tutuklu ve hükümlere verileceği açıklandı. Mu Kapal Cezaevinde moral günü co kusu ya and Amasya Cezaevi el sanatlar sergisi açt rıl ma sı ama cıyla bu prog ra mın dü zen lendi ği ni ha tır la ta rak, kat kı la rın dan do la yı Be le di ye Şe hir Ti yat ro su Baş ka nı Fı rat Ay kan a çi çek ve re rek, te şek kür et ti. Ce za evin de yü rü tü len eğ itim fa aliyet le ri ile il gi li bil gi ler ve ren Cum hu ri yet Sav cı sı Eren, 2004 yı lı nın ilk al tı ayın da açı lan 2. ka de me okuma-yazma eğ iti mi, halk oyun la rı, ka lo ri fer ateş ci li ği, sıh hî te si sat çı lık ve İn gi liz ce kurs la rı na ka tılan 196 tu tuk lu ve hüküm lüden 181 inin ser tifika al dığını söy ledi. Sav cı Eren, Açık İl köğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakül tesin de 98 tutuk lu ve hüküm lünün eğitim gördüğünü, bun lar dan 15 inin bu sene mezun ol duğunu ifade eder ken, bu tür faaliyet leri sür dürecek lerini söz lerine ek ledi. Amas ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi tu tuk lu ve hü küm lü le ri nin yap tı ğı çe şit li ürün ler Amas ya 12 Ha zi ran Ata türk Kül tür ve Sa nat Fes ti va li çer çe ve sin de açı lan stant ta ser gilen di. Bü yük il gi gö ren ser gi yi Amas ya Mil let ve kil le ri Akif Gül le ve Ham za Al bayrak, Va li Hü se yin Po roy, Cum hu ri yet Başsav cı sı Sa dık Bö lek, Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Ha kan Soy bir, Be le di ye Baş ka nı Hü se yin Özars lan, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, Ba ro baş ka nı ve çok sa yı da ki şi zi yaret et ti. Çorumda Cezaevi personeline stres semineri Birin ci say fa dan de vam Geç ti ği miz ay, Sa na yi ve Ti ca ret Mü dür lü ğü Şu be Mü dü rü ve Eği tim ci Ma cit Ka ğız man ta ra fın dan ve ri len se mine re Cum hu ri yet Baş sav cı sı İl met tin Köklü, Ku rum Mü dü rü Ömer Gün, 2. Mü dürler Meh met Ze rey li, Ha lil Gü neş, Şe nol Sı nav, İda re Me mu ru Bü lent Yıl dı rım kök, Sos yal Hiz met Uz ma nı Nuh Er do ğan ve tüm ce za evi per so ne li ka tıl dı lar. Cum hu ri yet Baş sav cı sı İl met tin Kök lü, yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da ce za evi perso ne li nin stres yo ğun lu ğu faz la olan bir iş or ta mın da ça lış tı ğı nı be lir te rek, se mi ne rin öne mi ne dik kat çek ti ve ko nuş ma cı Ma cit Ka ğız man a te şek kür et ti. Eği tim ci Ma cit Ka ğız man da yap tı ğı ko nuş ma da stres ten ko run ma yo la rı nı on baş lık al tı na top la dı ve bun la rı şöy le sı rala dı: 1.Her sö zü, ko nu yu, ola yı gör me ye ceksin, 2. Her sö zü, ko nu yu, ola yı duy ma yacak sın, 3. Her ye re çağ rıl san da git me ye cek sin, 4. Dost ve ar ka daş lık la rı ger çek ar kadaş lık lar dan ha riç tu ta cak sın, 5. Ai le, eş ve iş kav ram la rı nın en ön de ol du ğu nu ak lın dan çı kar ma ya cak sın, 6. Ken di ne gö re çok önem li kav ra mı nı ye ni den de ğer len di re cek sin, 7. Hiç bir ola yın ve ger çe ğin ken di sağlı ğın dan da ha önem li ol ma dı ğı nı bi le ceksin, 8. Za man za man tek ba şı na ka lıp bir kaç gü nün mu ha se be si ni ya pa cak sın, 9. Ga ze te, ki tap vs. oku yup şi ir yaz ma yı de ne yi niz, 10. Yi ye cek le rin de de ği şik lik ya pa rak süt, yo ğurt, mey ve, sa la ta, zey tin ve pi lav alı nız. Bart n Kapal Cezaevinden örnek sergi Bar tın Ka pa lı Ce za evi bir bi rin den gü zel ürün le rin yer al dı ğı gi yim, el sa nat la rı ve re sim ser gi si aç tı. Tu tuk lu ve hü küm lü ler üret tik le ri ürün ler ile bü yük bir ba şa rı ya im za at tı lar. Bar tın Çi lek Fes ti va li kap sa mın da 03 Ha ziran da açı lan ser gi ye va tan daş lar yo ğun il gi gös ter di ler. 16 Ha zi ran da Ce zaevin de ya pı lan tö ren ile çe şit li kurs larda ba şa rı gös te ren tu tuk lu ve hü kümle re ser ti fi ka la rı ve ri lir ken, dü zen lenen ser gi nin açı lı şı da ya pıl dı. Gi yim, el sa nat la rı ve re sim ürün le rin den oluşan ser gi nin açı lı şı na Bar tın Va li si Ali Gün gör, Cum hu ri yet Baş sav cı sı Musta fa Yal çın, Ad lî Yar gı Ada let Ko misyo nu Baş ka nı Ali San car, Be le di ye Baş ka nı M. Rı za Yal çın ka ya, Em niyet Mü dü rü Me sut Çe vik, Ku rum Mü dü rü Meh met Ka yı, çok sa yı da da vet li, ce za evi ça lı şan la rı ka tıl dı lar. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Mus ta fa Yalçın, yap tı ğı ko nuş ma da; ce za ev le rin de yü rü tü len eği tim fa ali yet le ri nin önemi ne dik kat çe ke rek, Ce za ev le rin de hü küm lü ve tu tuk lu yu tut mak tan mak sat; top lu mun gü ven ve hu zu ru sağ la na rak, suç la rın ce za sız kal ma sı nı ön le mek, suç lu lar da piş man lık duy gusu sağ la mak ol sa da, asıl amaç suç luyu fert ola rak ha zır hâ le ge ti re rek, top lu ma ka zan dır mak tır. de di. Osmaniye Cezaevinde sertifika da t m töreni Osmaniye Kapalı Cezaevinde açılan çeşitli kurslarda başarı gösteren tutuklu ve hükümlülere sertifikaları düzenlenen törende verildi. 08 Temmuzda gerçekleştirilen sertifika dağıtım törenine Vali İsa Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Işık, çok sayıda davetli, cezaevi personeli, tutuklu ve hükümlüler katıldılar. Törende bir konuşma yapan Osmaniye Valisi İsa Küçük, Açık Öğretim Lisesinden mezun olan iki hükümlüye diplomalarını verdi. Vali Küçük, mezun olan hükümlüleri tebrik ederken, eğitimlerini sürdürmelerini istedi. Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Işık da I. kademe okuma-yazma ve berberlik ile kalorifer ateşciliği kursunu başarı ile tamamlayan iki hükümlüyü tebrik ederek, sertifikalarını verdi. Törende, berberlik kursu ve kalorifer ateşçiliği kursunu bitiren 14 tutuklu ve hükümlüye sertifikaları verildi.

8 Sayfa 8 Sun gur lu Ka pa lı Ce za evin de açı lan arı cı lık, biç ki-di kiş ve mak ro me kursla rın da ba şa rı gös te ren tu tuk lu ve hü küm lü le re ser ti fi ka la rı ve ri lir ken, bir de ni kah he yeca nı ya şan dı. Ser ti fi ka da ğı tı mı ve ni kah için 04 Ha zi ran da tö ren dü zen len di. Cum hu ri yet Başsav cı sı Dur sun Ay gör, Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Ve dat Yıl dı rım, Cum hu ri yet Sav cı sı Yıl maz Şen kal, Ce zaevi Mü dü rü İr fan Gül te kin, İz le me Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, ku rum per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıldı ğı tö ren de 19 tu tuk lu ve hü küm lü ser ti fi ka la rı nı ala rak, mes lek sa hi bi ol ma nın he ye Edremit Cezaevinde sertifika sevinci Birin ci say fa dan de vam Halk Eği tim Mer ke zi Mü dür lü ğü ve İl çe Ta rım Mü dür lü ğü iş bir li ğiy le açı lan kurs ta ba şa rı gös te ren le re ser tifi ka la rı ve ril mek üze re geç ti ğimiz ay ya pı lan tö re ne Kay makam Ek rem Bü yü ka ta, Ed re mit Cum hu ri yet Baş sav cı sı Cen giz To pel Çift çi oğ lu, Bur ha ni ye Cum hu ri yet Baş sav cı sı Sa dettin Ars lan, Bur ha ni ye Ad lî Yargı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Cen giz Tos ya lı oğ lu, 19. Pi ya de Tu gay Ko mu ta nı Tuğ ge ne ral S. Ze ki Ço lak, Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı İ. Ay han Vu ral, İl çe Ta rım Mü dü rü Hü se yin Acar, kurs öğ ret me ni Ha lil Çin çe, ce za evi per so ne li, ba sın mensup la rı ile tu tuk lu ve hü küm lüler ka tıl dı lar. Se ra cı lık kur su na ka tı la rak ba şa rı lı olan 14 tu tuk lu ve hü küm lü ye ser ti fi ka la rı nın ve ril di ği prog ram da bir ko nuşma ya pan Cum hu ri yet Baş savcı sı Cen giz To pel Çift çi oğ lu, kur sun açıl ma sın da eme ği ge çen le re te şek kür eder ken, çağ daş ce za hu ku kun da suç lunun ce za lan dı rıl ma sı nın ya nında asıl ama cın suç lu yu ıs lah ede rek ce za evi son ra sı ha ya ta ha zır la mak ve böy le ce top lu ma ka zan dır mak ol du ğu nu söy ledi. Trabzon da moral günü co kusu Erz ncan Cezaev nde konferans Er zin can Ka pa lı ve Açık Ce za evinde tu tuk lu ve hü küm lü le re yö ne lik ola rak Duy gu la nım Bo zuk luk la rı ko nu lu kon fe rans ve ril di. Er zin can Dev let Has ta ne si Psi ko lo gu İs met Po lat ta ra fın dan ve ri len kon fe rans 23 Ha zi ran da ger çek leş ti ril di. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin il giy le din le di ği kon ferans ta Psi ko log Po lat, dep res yon, depres yo nun be lir ti le ri, dep res yo nun te davi si ve dep res yon dan ko run ma yol la rı hak kın da bil gi ler ak tar dı. Tu tuk lu ve hü kü mü le rin ko nuy la il gi li yö nelt ti ği so ru la rın da ce vap lan dı rıl dı ğı kon feran sın çok ve rim li geç ti ği açık lan dı. Pa akapas Kad n Cezaevinde giyim kursu sona erdi Paşa ka pı sı Ka dın Ce za evin de açı lan gi yim kur su so na er di. İs tanbul Bü yük şe hir Be le di ye si İS MEK in kat kı la rıy la açı lan kurs sü re sin ce el de edi len kı ya fet ler dü zen le nen de fi ley le ta nı tıl dı. Geç ti ği miz ay dü zen le nen de fi le de ge lin lik, abi ye, etek, bluz, pan to lan vb. kı ya fet ler ka tı lım cı la rın be ğe ni si ne su nul du. Tu tuk lu ve hü küm lü ba yan la rın man ken lik yap tı ğı de fi le de özel lik le ge lin li ğe il gi bü yük tü. Kur sa ka tı lanla ra sti list lik le il gi li eği tim ve re rek, on la rın mes lek edin me le ri ni sağ layan Us ta Öğ re ti ci Zü ley ha Ço ra, de fi le sı ra sın da gös te ri len kı ya fet lerle il gi li bil gi ler de ver di. Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin morallerini yükseltmek amacıyla müzik-eğlence programı düzenlendi. 19 Ha zi ran da ger çek leş ti ri len prog ra ma Cum hu ri yet Baş sav cı sı Bur han Ço ba noğ lu, Cum hu ri yet Savcı sı Hü se yin Gü ler, Be le di ye Baş ka nı Vol kan Ca na li oğ lu, Ba ro Baş ka nı Ali Sür men, İz le me Ku ru lu Baş ka nı Ha mit Şim şek, İz le me Ku ru lu Üye si Os man Aba noz, çok sa yı da da vet li, ku rum per so ne li, tu tuk lu ve hü küm lüler ka tıl dı lar. Davetlilerin eşleriyle katıldığı moral günü, hükümlüler Selim Aymaz ve Osman Kalaycı nın oynadığı O mu uyanık ben mi? adlı parodi ile başladı. Ardından Trabzon Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu yaklaşık bir saat süren konser verirken, neşeli anlar yaşandı. Cezaevinde bulundukları süre içerisinde eğitilerek topluma kazandırılmaları çerçevesinde açılan kursa katılan tutuklu ve hükümlüler, aldıkları eğitim ile tahliye olduklarında seracılık yapabilme yeteneğini kazandılar. Tutuklu ve hükümlülerin gönüllerince eğlendiği konserden sonra hükümlüler Uğur Sayın, Ömer Bekar ve Osman Kalaycı nın rol aldığı Bizim Temel Mahkemede isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu. Beğeniyle izlenen tiyatro oyununda rollerini başarı ile oynayan hükümlüler ayakta alkışlanırken, Trabzon İMECE Gençlik Eğitim Merkezi Derneği Folklor Ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi. Prog ra mın so nun da bir ko nuş ma ya pan Cum hu ri yet Baş sav cı sı Bur han Ço ba noğ lu, prog ra mın ger çek leş ti rilme si ne kat kı da bu lu nan la ra te şek kür et ti. Ayrıca, kurum adına Trabzon Adliyesi Türk Halk Müziği Korosuna ve Trabzon İMECE Gençlik Eğitim Merkezi Derneği Folklor Ekibine katkılarından dolayı çeşitli hediyeler verildi. Sungurlu Kapal Cezaevinde sertifika ve nikah heyecan Bele di ye me mu ru ta ra fın dan ni ka hı kı yan çif tin ni şan yü zük le ri ni Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Ve dat Yıl dırım ta kar ken, Ku rum Mü dü rü İr fan Gül te kin ve İn faz Ko ru ma Baş me mu ru Bekir Karakuş nikah şahit liğini yap tılar. ca nı nı ya şa dı lar. Ser ti fi ka da ğı tı mı nın ar dın dan hü küm lü Bü lent Tür ve Fa toş Tun cer in ni ka hı kı yıldı. Hü küm lü Tür ve Tun cer in Açık Öğ re tim Oku lu sı nav la rı için git tik le ri Ço rum Ka pa lı Ce za evin de ta nış tık la rı, iki yıl bo yun ca mek tup laş tık la rı ve da ha son ra ev len me ye ka rar ver dik le ri öğ re nil di. Tür çif ti ne Sesle niş adı na mut lu luk lar di li yo ruz. 15 Ağustos 2004 Emekli olan personele te ekkür Amas ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de gö rev ya pan iki in faz ko ru ma başme mu ru ve beş in faz ko ru ma me mu ru nun emek li ol ma la rı ne deniy le dü zen le nen tö ren de ken di leri ne te şek kür bel ge si ve ril di. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Sa dık Bö lek in ka tı lı mıy la geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len tö ren de emek li olan per so ne le yap mış ol duk la rı hiz met ler den do la yı te şek kür belge le ri da vet li ler ta ra fın dan tak dim edi lir ken, tüm ka tı lım cı lar ile ku rum ça lı şan la rı na ye mek ve ril di. zmir 1 No lu F Tipi Cezaevinden örnek sergi İzmir 1 No lu F Tipi Kapalı Cezaevinde üretilen çeşitli ürünler değişik yerlerde açılan standlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. F tipi cezaevlerinin tanıtımı ve tutuklu ve hükümlülere sağlanan imkânların duyurulması açısından büyük önem taşıyan serginin ilki mayıs ayı içerisinde İzmir Meslekî Teknik Eğitim Fuarında, ikincisi İzmir Eğitim ve Bilim Şenliği çerçevesinde düzenlenen fuarda açıldı. Sergilenen ahşap boyama, bakır kabartma, resim, boncuk vb. ürünler büyük ilgi görürken, İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu ve Buca Kaymakamı M. Fahri Can, Cezaevi standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Kocaeli 2 No lu F Tipi Cezaevinden kitap ba kampanyas Kocaeli 2 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce zaevi Kü tüp ha ne sin de ki ki tap sa yı sının ar tı rıl ma sı ama cıy la Beş bin ki tap için el ele slo ga nıy la ki tap ba ğış kam pan ya sı dü zen len di. Cumhu ri yet Baş sav cı sı İb ra him Et hem Dik men ön cü lü ğün de baş la tı lan kam pan ya ile birçok ki şi, ku rum ve ku ru luş lar la ile ti şim ku ru la rak, ku rum kü tüp ha ne si ne kat kı da bu lunma la rı için duyuru yapıldı. Ce za evi Mü dü rü Ha san Dön mez kuş yap tığı açık lamada, kam pan yanın amacına ulaşacağını ümit et tiğini ifade et ti. Batman Cezaevinde foto raf sergisi Bat man M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de fo toğ raf ser gi si açıl dı. Bat man Kültür ve Sa nat Der ne ği Fo toğ raf Grubu ta ra fın dan geç ti ği miz ay açı lan ser gi de ce za evin den iki per so ne lin fo toğ ra fı da yer al dı. Zi ya ret çi ler ta ra fın dan bü yük il gi gö ren ser gi açı lı şı na Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ha run Yıl maz, Cum hu ri yet Sav cı sı M. Akif Ak taş, İz le me Ku ru lu üyeleri, Kurum Müdürü Mus tafa Dolunay ve cezaevi per soneli katıl

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

USTA Ö RET C PERSONEL Ç N KURS

USTA Ö RET C PERSONEL Ç N KURS USTA Ö RET C PERSONEL Ç N KURS Konfeksiyon ve tekstil alanında teorik ve pratik olmak üzere eğitime tâbi tutulan kursiyerler, bilgi ve tücrübelerini, görev yaptıkları cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı