SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5

2 104

3 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 SER BEST MU HA SE BE C, SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R VE YE M N L MA L MÜ fia V R LE R N ÇA LIfi MA USUL VE ESAS LA RI HAK KIN DA YÖ NET ME L K (3 Ocak 1990 ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r.) (De i flik lik, ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r. Yü rür lük: ) B R N C BÖ LÜM AMAÇ VE KAV RAM LAR AMAÇ Mad de 1- Bu Yö net me li in ama c, Ser best Mu ha se be ci, Ser best Muha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir le rin ça l fl ma usul ve esas la r na be lir le mek tir. HU KU K DA YA NAK Mad de 2- Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ka nun un 50. mad de si ve Ge çici 4. mad de si hük mü ne da ya n la rak ha z r lan m fl t r. KAV RAM LAR Mad de 3- Bu Yö net me lik te ge çen: Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu, Ba kan: Ma li ye Ba ka n n, Ge çi ci Ku rul: Ka nun un Ge çi ci 4. mad de si ile il gi li Yö net me lik uya r nca ku ru lan Ge çi ci Ku ru lu, MEVZUAT SERİSİ 1 105

4 MESLEK HUKUKU Oda lar: Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Oda la r ile Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r n, Bir lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ni, (TÜR MOB) Mes lek Men su bu: Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu hase be ci Ma li Mü fla vir ile Ye min li Ma li Mü fla vi ri, Mes le ki Fa ali yet: Ka nun hü küm le ri uya r n ca, Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir un va n ile fa ali yet te bu lun ma y, Ser best Mu ha se be ci: Ka nun un 2/A-a mad de sin de be lir ti len ifl le ri ya pan mes lek men sup la r n, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir: Ka nun un 2/A-a-b-c mad de sinde be lir ti len ifl le ri ya pan mes lek men sup la r n, Ye min li Ma li Mü fla vir: Ka nun un 2/B mad de sin de ki ifl le ri ya pan meslek men sup la r n, Or tak l k Bü ro su ve ya fiir ket: Ka nun un 45. mad de si nin dör dün cü f kra s n da be lir ti len ay n un va na sa hip bir den çok mes lek men su bu nun kur du u adi or tak l k lar ve ya flir ket le ri, Ruh sat: Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ruh satla r n ve ya zin Bel ge le ri ni, ifa de eder. 106 MEVZUAT SERİSİ 1

5 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 K N C BÖ LÜM MES LEK MEN SUP LA RI NIN ÇA LIfi MA USUL VE ESAS LA RI A- GE NEL MES LE K STAN DART LAR MES LEK UN VA NI LE YE TER L L K L KE S Mad de 4- Mes le ki un van la r ala rak, Ka nun un be lirt ti i mes le ki ye terli li i ka n t la m fl olan mes lek men sup la r mes lek un van la r n n ge rek tir di i say g ve gü ve ne ya k fl r bir fle kil de ha re ket et mek zo run da d r lar. MES LE K E T M VE B L G Mad de 5- Mes le ki bil gi, mes le ki ko nu lar da e i tim ya p la rak ge lifl ti ri lir. Bu e i tim ça l fl ma la r Bir lik ve Oda lar ca yü rü tü lür. DÜ RÜST LÜK, GÜ VE N L R L K VE TA RAF SIZ LIK Mad de 6- Dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve ta raf s z ol ma flar t mes le in teme li ni olufl tu rur. Mes lek men sup la r n n, mes le ki ko nu lar da ki ça l fl mala r n da ba fla r ya ulafl ma la r dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve ta raf s z ol ma la r ile müm kün dür. Mes lek men sup la r ça l fl ma la r s ra s n da ç kar ça t fl mala r n dan uzak ka l r lar ve gö rev le ri ni sür dü rür ken ge re ken mes le ki özen ve ti tiz li i göste rir ler. SIR SAK LA MA Mad de 7- Mes lek men sup la r ve bun la r n yan la r n da ça l flan lar mesle ki fa ali yet le ri do la y s y la ö ren dik le ri bil gi ve s r la r mes le ki fa ali yet leri ne son ver se ler bi le if fla ede mez ler, çe flit li ka nun lar la muh bir le re ta n nan hak ve men fa at ler den fay da la na maz lar; an cak ad li yar g ya gö re suç tefl kil eden hal le rin yet ki li mer ci le re du yu rul ma s mec bu ri dir. MEVZUAT SERİSİ 1 107

6 MESLEK HUKUKU Ad li ve ya ida ri her tür lü in ce le me ve ya so rufl tur ma bi rin ci f k ra hükmü nün d fl n da d r. Ta n k l k s r r n if fla s sa y l maz. Yu ka r da ki hü küm ler Oda lar ve Bir lik per so ne li hak k n da da uy gu lan r. SO RUM LU LUK Mad de 8- a) Sos yal So rum lu luk: Mes lek men sup la r ; mes le i ifa eder ken top lum ve Dev le te kar fl sorum lu luk ta fl r lar. b) fl let me sa hip ve yö ne ti ci le ri ne kar fl so rum lu luk: Mes lek men sup la r, ifl let me sa hip ve yö ne ti ci le ri ne, isa bet li ka rar alabil me le ri için do ru ve gü ve ni lir bil gi ler sa lar lar. c) Mes lek tafl la ra kar fl so rum lu luk: Mes lek men sup la r, il gi li yö net me lik ler çer çe ve sin de ve mes le ki e itim de bir bir le ri ne her tür lü bil gi yi ver mek ve ak tar mak so rum lu lu u nu ta fl r lar. Mes le in ge lifl me si ve sa lam te mel le re otur tul ma s için ara lar n da ge rek li da ya n fl ma y ku rar lar. BA IM SIZ LIK Mad de 9- Mes lek men sup la r, ça l fl ma la r n ken di so rum lu luk la r alt n da tam bir ba m s z l k la yü rü tür ler. Ba m s z l k mes le in te me li ve vaz ge çil mez bir un su ru dur. Mes lek men sup la r ba m s z l k la r na göl ge dü flü re cek ilifl ki ler den ve dav ra n fl lar dan ka ç n ma l d r lar. 108 MEVZUAT SERİSİ 1

7 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 HAK SIZ RE KA BET Mad de 10- Mes lek men sup la r, mes le ki da ya n fl ma so rum lu lu u nun bi lin cin de ola rak hak s z re ka be te ne den ola cak du rum ve dav ra n fl lardan ka ç n r lar. Mes lek men sup la r, bafl ka bir mes lek men su bu ile mes le ki söz leflme si de vam eden ger çek ve tü zel ki fli le re mes le ki hiz met ver me ye giri fle mez ler. Ay n fle kil de üc ret ve ele man te mi ni gi bi ko nu lar da meslek men supla r bir bir le ri ne za rar ve re cek dav ra n fl lar da bu lu na maz lar. B- BAfi VUR MA USUL VE ESAS LA RI BAfi VUR MA VE EK LE NE CEK BEL GE LER Mad de 11- Ruh sat al m fl olan mes lek men sup la r ; ba m s z ola rak tek ba fl na ve ya or tak l k ve ya hut flir ket ku ra rak mes le ki fa ali yet te bu lunmak is te dik le ri tak dir de; ça l flan lar lis te si ne ka y t ol mak üze re ifl yer leri nin ba l ol du u il gi li oda ya bafl vu rur lar. Bafl vur ma di lek çe ile olur. Bafl vu ru di lek çe si 2 nüs ha düzen le nir. Di lek çe nin, ka y t ve ta rih nu ma ra s n ha vi nüs ha s il gi li ye ve ri lir, di er nüs ha dos ya da sak la n r ve di lek çe ye afla da ki bel ge ler ek le nir. 1. (Ör nek 1) de gös te ri len fle kil de dü zen len mifl bil di rim for mu. 2. Ruh sa t n ve ril di i ta rih ten, ruh sa t n ve ril di i ta rih te ka mu gö rev li si ise ka mu gö re vin den ay r l d ta rih ten iti ba ren 12 ay geç tik ten son ra yap la cak bafl vu ru lar için Cum hu ri yet Sav c l n dan al na cak sa b ka kay d bel ge si. 3. Ye min li Ma li Mü fla vir le rin ye min et tik le ri ne da ir ye min bel ge si. MEVZUAT SERİSİ 1 109

8 MESLEK HUKUKU DOS YA NIN GE T R T L ME S Mad de 12- Ruh sat al d oda dan bafl ka bir oda ya bafl vu ran la r n dosya s ge tir ti le rek in ce le nir. Nok san bel ge var sa ta mam lat t r l r. KU RU LAN OR TAK LIK BÜ RO SU VE YA fi R KE T N B L D R L ME S Mad de 13- Mes lek Men sup la r or tak l k bü ro su ve ya flir ket kur duk la r tak dir de; a) Or tak l k bü ro la r n da; or tak l k söz lefl me si nin no ter den tas dik li bir ör ne i, b) fiir ket ler de; flir ket söz lefl me si nin ya y m lan d Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te si nin as l ve ya Ti ca ret Si ci lin den al n m fl onay l bir örne i ve ya as l görü le rek il gi li oda s n ca onay lan m fl bir su re ti, 1 c) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) fiir ket or tak la r n n, or takl k pay la r n n ve ya ad re si nin de ifl me si ha lin de, ko nu ya ilifl kin ka ra r n no ter den onay l nüs ha s ile ka ra r n ya y m lan d Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te si nin as l ve ya Ti ca ret Si ci lin den al n m fl onay l bir ör ne i ve ya as l gö rü le rek il gi li oda s n ca onay lan m fl bir su re ti, Bu or tak l k bü ro su ve ya flir ket le rin mer kez ve flu be le ri nin ba l ol du u oda la ra or tak lar ta ra f n dan bir ay için de bir di lek çe ekin de ve ri lir. BÜ RO ED N ME ZO RUN LU LU U Mad de 14- Her mes lek men su bu mes le ki fa ali ye ti ne bafl la ma dan önce ba l ol du u oda bil gi sin de ifl ye ri aç mak zo run da d r. Bü ro stan dart la r ve bu na ilifl kin usul ve esas lar Bir lik Ge nel Ku rulu nda be lir le nir. Aç lan ifl yer le ri ba m s z bü ro flek lin de olup, bafl ka bir ser best mes lek fa ali ye ti ve ya ti ca ret ha ne ile içi çe ola maz. Mes le ki fa aliyet ler ay n za man da ev ola rak kul la n lan ika met gâh lar da yü rü tü le mez. 1 De iflmeden önceki flekli: Madde 13/b - fiirketlerde; flirket sözleflmesinin yay nland Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshas, 110 MEVZUAT SERİSİ 1

9 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Bir mes lek men su bu nun bir den faz la bü ro su ola maz. Bir lik te ça l flan mes lek men sup la r da ay r bü ro edi ne mez ler. Or tak l k bü ro su ve ya flir ket ku rul ma s ha lin de de ifl ye ri aç l ma s mecbu ri dir. Mes le ki fa ali yet te bu lun ma yan mes lek men sup la r ika met gah lar n n bu lun du u böl ge nin oda s na kay do lur lar. Mes lek men sup la r n n Türk Ti ca ret Ka nu nu na gö re bir mes lek flir ke ti kur ma la r ha lin de, flir ket, ka y t l ol du u oda n n bu lun du u ilin s n r la r için de flu be ve ir ti bat bü ro su aça maz. Bir flir ke tin bir bafl ka il de flube aça bil me si, o il de ki il gi li mes lek oda s n n ça l flan lar lis te si ne ka y t l, flir ke ti tem sil ve il za ma yet ki li bir or tak gö rev len dir me si hâ lin de mümkün dür. fl ye ri ni ve ya ika met ad re si ni de ifl ti ren mes lek men sup la r ile bun lar n kur duk la r or tak l k bü ro la r ve flir ket ler, on befl gün için de ye ni ad resle ri ni ba l ol duk la r oda la ra bil dir mek zo run da d r lar. fl ye ri aç l fl na ilifl kin ge rek li yok la ma oda lar ta ra f n dan ya p l r. Ver gi da ire le rin ce mü kel le fi yet te si sin de oda si cil bel ge si ara n r. Bü ro edi nen mes lek men sup la r oda ya ka y t ol duk tan iti ba ren üç ay için de Bü ro Tescil Bel ge si al mak zo run da d r lar. Bü ro Tes cil Bel ge le ri iki y l da bir vi ze et ti ri lir. 2 TA BE LA ASIL MA SI ZO RUN LU LU U Mad de 15- Her mes lek men su bu; ifl ye ri nin bu lun du u bi na n n her 2 De iflmeden önceki flekli: Madde 14- Her meslek mensubu mesleki faaliyetine bafllamadan önce ba l oldu u oda bilgisinde ifl yeri açmak zorundad r. Ortakl k bürosu veya flirket kurulmas halinde de iflyeri aç lmas mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplar ikametgahlar n n bulundu u bölgenin odas na kaydolurlar. flyerini veya ikamet adresini de ifltiren meslek mensuplar ile bunlar n kurduklar ortakl k bürolar ve flirketler onbefl gün içinde yeni adreslerini ba l olduklar odalara bildirmek zorundad rlar. MEVZUAT SERİSİ 1 111

10 MESLEK HUKUKU ke sin ko lay l k la gö re bi le ce i bi çim de bir ye ri ne, sa de ce ad ve so ya d ile mes lek un va n n ta fl yan bir ta be la as mak zo run da d r. Bir den çok mes lek men su bu ça l fl ma la r n or tak l k bü ro su ve ya flir ket flek lin de bir lefl tir dik le ri tak dir de; ta be la ya ay r ca or tak l k bü ro su ve ya flir ket un va n ya z l r. Ay r ca or tak lar ad ve so yad la r ile un van la r n da ta be la ya ya za bi lir ler. K M L K BEL GE S ALIN MA SI VE DE fi T R L ME S Mad de 16- Mes lek men sup la r na, ba l ol duk la r oda lar ta ra f n dan kim lik bel ge si ve ri lir. fl ye ri nin bafl ka bir oda ya nak li ha lin de ye ni kim lik bel ge si ve ri lir ve es ki si ip tal edi lir. Mes lek un va n n dan bafl ka nü fus cüz da n n da be lir ti len bil gi ler ile ifl ve ika met ad res le ri ni içe ren bu kim lik bel ge si oda bafl ka n ta ra f n dan im za la n r ve mü hür le nir. Kim lik bel ge le ri, tek tip ola rak Bir lik ta ra f n dan bas t r l r ve oda la ra da t l r. s ti fa ve di er se bep ler le mes lek ten ay r lan lar, kim lik bel ge le ri ni ip tal edil mek üze re oda ya tes lim eder. 3 3 De iflmeden önceki flekli: Kimlik Cüzdan Al nmas Ve De ifltiril-mesi Madde 16- Ruhsat olup da ba ms z çal flmak isteyenlere ba l olduklar odalar taraf ndan kimlik cüzdan verilir. flyeri nakli halinde yeni kimlik cüzdan verilir, eskisi iptal edilir. Meslek unvan ndan baflka nüfus hüviyet cüzdan nda belirtilen bilgiler ile ifl ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik cüzdanlar oda baflkan taraf ndan imzalan r ve mühürlenir. Kimlik cüzdanlar, tek tip olarak Birlik taraf ndan bast r l r. 112 MEVZUAT SERİSİ 1

11 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 C - ÇA LIfi MA KO NU LA RI SER BEST MU HA SE BE C LE R N ÇA LIfi MA KO NU LA RI Mad de 17- Ser best Mu ha se be ci le rin ça l fl ma ko nu la r, ger çek ve tüzel ki fli le re ait te fleb büs ve ifl let me le rin; ge nel ka bul gör müfl mu ha se be pren sip le ri ve il gi li mev zu at hü küm le ri ge re in ce def ter le ri ni tut mak, ma li tab lo lar ve be yan na me le ri ile di er bel ge le ri ni dü zen le mek ve benze ri ifl le ri yap mak t r 4 SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LE R N ÇA LIfi MA KO NU LA RI Mad de 18- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir le rin ça l fl ma ko nu la r flun lar d r: a) Ger çek ve tü zel ki fli le re ait te fleb büs ve ifl let me le rin, ge nel ka bul gör müfl mu ha se be pren sip le ri ve il gi li mev zu at hü küm le ri ge re in ce def ter le ri ni tut mak, ma lî tab lo lar ve be yan na me le ri ile di er bel ge le ri ni dü zen le mek ve ben ze ri ifl le ri ni yap mak. 5 b) Ger çek ve tü zel ki fli le re ait te fleb büs ve ifl let me le rin, mu ha se be sis tem le ri ni kur mak, ge lifl tir mek, ifl let me ci lik, mu ha se be, fi nans, ma li mev zu at ve bun la r n uy gu la ma la r ile il gi li ifl le ri ni dü zen le mek ve ya bu ko nu lar da mü fla vir lik le ri ni yap mak, c) Yu ka r da ki bent te ya z l ko nu lar da, bel ge le ri ne da ya n la rak, in cele me, tah lil, de ne tim yap mak, ma lî tab lo ve be yan na me ler le il gi li ko nu 4 De iflmeden önceki flekli: Madde 17- Gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs ve iflletmelerin; genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere ince defterlerini tutmak, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile di er belgelerini düzenlemek ve benzeri iflleri yapmakt r. 5 De iflmeden önceki flekli: Madde 18/a Gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs ve iflletmelerin, genel kabul görmüfl muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere ince defterlerini tutmak, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile di er belgelerini düzenlemek ve benzeri ifllerini yapmak, MEVZUAT SERİSİ 1 113

12 MESLEK HUKUKU lar da ya z l gö rüfl ver mek, ra por ve ben zer le ri ni dü zen le mek, tah kim, bi lir ki fli lik, de er le me, de re ce len dir me ve ben ze ri ifl le ri yap mak 6 d) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) l gi li mev zua t n ön gör dü ü ifl ler ile res mi mer ci ler ce be lir le ne cek ifl le ri yap mak. YE M N L MA L MÜ fia V R LE R N ÇA LIfi MA KO NU LA RI Mad de 19- Ye min li Ma li Mü fla vir le rin Ça l fl ma Ko nu la r flun lar d r: a) Ger çek ve tü zel ki fli le re ait te fleb büs ve ifl let me le rin, mu ha se be sis tem le ri ni kur mak, ge lifl tir mek, ifl let me ci lik, mu ha se be, fi nans, ma li mev zu at ve bun la r n uy gu la ma la r ile il gi li ifl le ri ni dü zen le mek ve ya bu ko nu lar da mü fla vir lik le ri ni yap mak, b) Yu ka r da ki bent te ya z l ko nu lar da, bel ge le ri ne da ya n la rak in ce leme, tah lil, de ne tim yap mak, ma lî tab lo ve be yan na me ler le il gi li ko nular da ya z l gö rüfl ver mek, ra por ve ben zer le ri ni dü zen le mek, tah kim, bi lir ki fli lik, de er le me, de re ce len dir me ve ben ze ri ifl le ri yap mak 7 c) Ma li tab lo la r n ve be yan na me le rin mev zu at hü küm le ri mu ha se be pren sip le ri ile mu ha se be stan dart la r na uy gun lu u nu ve he sap la r n dene tim stan dart la r na uy gun lu u nu ve he sap la r n de ne tim stan dart la r na gö re in ce len di i ni tas dik et mek, d) l gi li mev zua t n ön gör dü ü ifl ler ile res mi mer ci ler ce be lir le ne cek ifl le ri yap mak 8 6 De iflmeden önceki flekli: Madde 18/c Yukar daki bentte yaz l konularda, belgelerine dayan larak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yaz l görüfl vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiflilik ve benzeri iflleri yapmakt r. 7 De iflmeden önceki flekli: Madde 19/b Yukar daki bentte yaz l konularda, belgelerine dayan larak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yaz l görüfl vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiflilik ve benzeri iflleri yapmak, 8 De iflmeden önceki flekli: Madde 19/d lgili mevzuat ile Maliye ve Gümrük Bakanl ve resmi mercilerce verilecek görevleri yapmakt r. 114 MEVZUAT SERİSİ 1

13 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 D- B L D R M MEC BU R YE T Mad de 20- Mes lek men sup la r hiz met ver dik le ri müfl te ri le ri ni ka y t l ol duk la r oda la ra 6 ay da bir ili flik te ki form ile bil dir mek zo run da d r lar. Ser best Mu ha se be ci ler ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler tefleb büs ve ya ifl let me sa hip le ri nin def ter le ri ni ken di bü ro la r n da tu tar lar. Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Ka nun un 2. mad de si nin a ve b f k ra la r n da be lir ti len ifl le ri bü ro la r n da ya pa bi le cek le ri gi bi te fleb büs ve ya ifl let me sa hip le ri nin ifl yer le rin de de ya pa bi lir ler. Ser best Mu ha se be ci ler ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler tuttuk la r def ter le ri ve bun lar la il gi li bel ge le ri iti na l fle kil de mu ha fa za al t na al mak zo run da d r lar. HU KU K SO RUM LU LUK Mad de 21- Mes lek men sup la r ver dik le ri hiz met s ra s n da Ver gi Usul Ka nu nu nda yer alan ifl ti rak, tefl vik ve yar d m hü küm le ri ne uyan fi il le ri se be biy le so rum lu dur lar. Ka nun ve yö net me lik ler de be lir ti len ce za hüküm le ri ay r ca uy gu la n r. fi YER LE R N DE ÇA LIfi TI RI LA B LE CEK K fi LER Mad de 22- Mes lek men sup la r ; yal n z mes le ki fa ali yet le ri ni ya pa bilmek için ge rek li olan yar d m c ele man la r ça l fl t ra bi lir ler. Yet ki li mer ciler ce bu mes le i yap ma la r ya sak la nan la r, yan la r n da ça l fl t ra maz lar. ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Ça l fl t r la cak ki fli ler de ön ce lik, ruh sat l mes lek men su bu ve ya staj yer mes lek men su bu nun dur. fi KA BU LÜ Mad de 23- Mes lek men su bu, ge rek duy ma s hâ lin de, ken di si ne ge len müfl te ri nin kim ol du u nu ön ce ki mes lek men su bundan so rup ö re nerek, ge rek li gö rüfl me le ri yap t k tan son ra ifli ka bul eder. MEVZUAT SERİSİ 1 115

14 MESLEK HUKUKU Mes lek men sup la r ge ti ri len ifl tek li fi ni ge rek çe gös ter me den red dede bi lir ler, red ka ra r ifl sa hi bi ne ge cik me den bil di ri lir. ki mes lek men su bu ta ra f n dan red de di len ifl sa hi bi il gi li oda ya mü raca at eder. Oda ken di si ne mes lek men su bu be lir ler. Staj ve s nav sü re ci ni ta mam la ya rak, mes le i yap ma ya hak ka za nan mes lek men sup la r, mes lek ruh sat la r n al d ta rih ten iti ba ren iki y l geç me dik çe, staj yap t k la r mes lek men sup la r n n r za s ol ma dan on lar n müfl te ri le ri ne hiz met ve re mez ler. fl ka bu lü ve red di ile il gi li uy gu la ma esas la r, Bir lik ta ra f n dan bir mec bu ri mes lek ka ra r ile be lir le nir. 9 SÖZ LEfi ME YA PIL MA SI Mad de 24- Ta raflar, mes le ki ko nu lar da ya p la cak ifl ler için söz lefl me ya pa bi lir ler. Afla da ki ça l fl ma ko nu la r n da söz lefl me ya p l ma s zo run lu dur. a) Def ter tut mak, b) Sü rek li lik arz eden mü fla vir lik hiz me tin de, c) n ce le me, tah lil ve de ne tim yap mak ve bun lar la il gi li ra por ve benzer le ri ni dü zen le mek, d) Ye min li Ma li Mü fla vir le rin tas dik ifl lem le ri. SÖZ LEfi ME DE BU LUN MA SI GE RE KEN AS GA R B L G LER Mad de 25- Söz lefl me ler de en az afla da ki ya z l hu sus la ra yer ve ri lir; a) Ta rafla r n aç k ad res le ri, ver gi da ire le ri ve ver gi da ire le ri si cil numa ra la r, 9 De iflmeden önceki flekli: Madde 23- Meslek mensuplar getirilen ifl teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red karar ifl sahibine gecikmeden bildirilir. ki meslek mensubu taraf ndan reddedilen ifl sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler. 116 MEVZUAT SERİSİ 1

15 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 b) Ya p la cak ifl le rin ama c, kap sa m, c) Ta rafla r n kar fl l k l so rum lu luk ve yü küm lü lük le ri, d) Üc ret tu ta r ve öde me flek li, e) Söz lefl me ye ri, ta ri hi ve sü re si. SÖZ LEfi ME N N FES H Mad de 26- Ta raflar hak l ne den ler le ve ya kar fl l k l r za la r ile ara la r nda ki söz lefl me yi her za man fes he de bi lir ler. Bu tak dir de al n m fl olan def ter ve bel ge ler bir ay için de de vir tes lim tu ta na dü zen len mek su re tiy le sa hip le ri ne ge ri ve ri lir. De vir tes lim gerçek lefl me di i tak dir de du rum mes lek men su bu ta ra f n dan oda ya bil diri lir. Ta rafla r n taz mi nat hak la r ge nel hu kuk ku ral la r na ta bi dir. Üc re tin öden me me si ve mes lek men su bu na tev di edi len bel ge le rin sa l k l ve gü ve ni lir ol ma ma s fe sih de mes lek men su bu nun hak l gerek çe si dir. 10 DEF TER VE BEL GE LE R N SAK LAN MA SI VE A DE S Mad de 27- Mes lek men sup la r ken di le ri ne tev di edi len def ter ve belge le ri ifl le ri nin ge rek tir di i sü re için de iyi ni yet le mu ha fa za et mek ve iflin bi ti min de ia de et mek zo run da d r lar. fiu ka dar ki, def ter ve bel ge lerin ge ri al n ma s, sa hi bi ne ya z ile bil di ril mifl ol du u hal ler de sak la ma mü kel le fi ye ti bil dir me ta ri hin den iti ba ren bir ay için de so na erer. flin biti min den iti ba ren bir ay için de sa hip le ri ta ra f n dan al n ma yan def ter ve bel ge ler bir ya z ile il gi li le rin ba l ol du u ver gi da ire si ne tes lim edi lir. 10 De iflmeden önceki flekli: Madde 26- Taraflar hakl nedenlerle veya karfl l kl r zalar ile, aralar ndaki sözleflmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde al nm fl olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir. Taraflar n tazminat haklar genel hukuk kurallar na tabidir. MEVZUAT SERİSİ 1 117

16 MESLEK HUKUKU DOS YA DÜ ZE N Mad de 28- Mes lek men sup la r ifl le ri ni yap t ger çek ve tü zel ki fli ler için dü zen li dos ya tut mak zo run da d r lar. Bu dos ya lar da ça l fl ma kâ tla r, ya z fl ma lar ve di er lü zum lu bil gi le ri kap sa yan bel ge ler sak la n r. MES LEK MEN SUP LA RI NIN YA PA B LE CE fi LER VE UN VAN LA RIN KUL LA NIL MA SI Mad de 29- Ka nun un 2. mad de sin de ki mes le in ko nusu na gi ren iflle ri, ser best mes lek fa ali ye ti ola rak yal n z mes le ki fa ali yet te bu lu nan mes lek men sup la r ya pa bi lir ler. Ka nun ve il gi li yö net me lik hü küm le ri ne gö re yet ki li ol ma yan lar, meslek men sup la r n n ça l fl ma ko nu la r na gi ren ifl le ri ya pa maz lar. Ka nu nen kul lan ma ya yet ki si ol ma yan lar ta ra f n dan mes lek un van lar n n ve ya bu un van ve ya kav ram la ra ka r fla cak ve ya on la ra ben zer her tür lü un van, iba re ve ya re miz le rin kul la n l ma s ya sak t r. OR TAK LIK BÜ RO SU VE YA fi R KET KU RA RAK MES LE K FA AL YET TE BU LUN MA Mad de 30- Bir den çok mes lek men su bu, or tak l k bü ro su ve ya flir ket ku ra rak mes le ki fa ali yet te bu lu na bi lir ler. Bu tak dir de; a) Mes lek men sup la r n n bu bü ro ve ya flir ket ler de sür dür dük le ri fa aliyet ler ti ca ri fa ali yet sa y l maz. b) Or tak l k bü ro su ve ya flir ket an cak ay n un va na sa hip mes lek mensup la r ara s n da ku ru la bi lir. c) Ka nun da be lir ti len ken di fa ali yet ko nu la r d fl n da bafl ka ifl ler le u ra fla maz lar. d) fiir ket ve ya or tak l k bü ro su, mes le in ic ra s na ta al luk eden ifl ler de an cak or tak ve ya or tak lar ta ra f n dan tem sil edi le bi lir. 118 MEVZUAT SERİSİ 1

17 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 e) Va ris le re in ti kal eden his se le rin en geç bir y l için de tas fi ye edil mele ri ge re kir. Bu müd det için de mi ras ç lar mes lek men su bu sa y l maz ve mes le ki fa ali yet te bu lu na maz lar. f) Or tak l k bü ro su ve ya flir ket ler de ya p lan ifl ler den do a cak ce zai sorum lu luk ifli ya pan mes lek men su bu na ait tir. g) Or tak l k bü ro su ve ya flir ket le rin un va n n da mes lek un va n n n aç k fle kil de kul la n l ma s zo run lu dur. h) Or tak l k bü ro su ve ya flir ket le rin un van la r n da ya ban c isim ve unvan lar kul la n l maz. Ka nun un 8. mad de hük mü sak l d r. GÖ REV LE L G L SUÇ LAR Mad de 31- Ça l flan mes lek men sup la r gö rev le ri s ra s n da ve ya gö rev le ri se be biy le ifl le dik le ri suç lar dan do la y fi il le rin ni te li i ne gö re Türk Ce za Kanu nu nun Dev let Me mur la r na ait hü küm le ri uya r n ca ce za land r l r lar. BAfi KA ODA YA NA K L Mad de 32- Mes le ki fa ali yet te bu lu nan mes lek men supla r na kil için ye ni ifl ye ri mer ke zi nin bu lun du u oda yö ne tim ku ru lu na ya z ile baflvu rur. Mes le ki fa ali yet te bu lun ma yan mes lek men sup la r n n ika met gâh de i flik lik le rin de na kil su re tiy le ka y t yap t r ma la r ih ti ya ri dir. fl ye ri ve ika met gah de i flik lik le rin de bafl vu ru ya z s n da, is tek te bulu nan mes lek men su bu nun ka y t l ol du u oda n n ad, si cil nu ma ra s, ruh sat na me nu ma ra s ve ta ri hi, nak let mek is te di i oda böl ge si için de ki ifl ye ri ve ika met ad re si bil di ri lir De iflmeden önceki flekli: Madde 32- Mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplar nakil için yeni iflyeri merkezinin, mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplar ise yeni ikametgahlar n n bulundu u oda yönetim kuruluna yaz ile baflvururlar. Baflvurma yaz s nda, istekte bulunan meslek mensubunun kay tl oldu u odan n ad, sicil numaras, ruhsatname numaras ve günü, nakletmek istedi i oda bölgesi içindeki iflyeri ve ikamet adresi bildirilir. MEVZUAT SERİSİ 1 119

18 MESLEK HUKUKU N CE LE ME VE NA K L TA LE B N N KA BU LÜ Mad de 33- Bafl vu ru lan oda yö ne tim ku ru lu, na kil bafl vu ru su üze ri ne ge rek li in ce le me le ri ya par. Ta le bin ka bu lü ha lin de mes lek men su bu nu oda ya ka y t eder. Ka y t gü nü, Bir li e ve mes lek men su bu nun ön ce den ka y t l ol du u oda ya bil di ri lir. Es ki oda, bu bil di ri üze ri ne mes lek mensu bu nun ad n ka y t lar dan si ler ve dos ya s n nak let ti i oda ya gön de rir. Var sa, de vam eden di sip lin so rufl tur ma s es ki oda ca sür dü rü lür. Sonuç la r ay r ca na kil git ti i oda ya bil di ri lir. 12 Bafl vu ru lan oda yö ne tim ku ru lu na kil ta le bi nin oda ya va r fl ta ri hin den iti ba ren 1 ay için de bir ka rar ver mez se na kil ta le bi ka bul edil mifl sa y l r. NA K L TA LE B N N RED D Mad de 34- Na kil ta le bi nin, bafl vu ru lan oda ca red di hâ lin de, mes lek men su bu ka ra r n ken di si ne teb li in den iti ba ren on befl gün için de Bir li e iti raz ede bi lir. Bir lik bu iti ra z on befl gün için de ka ra ra ba lar. Bir li in ve re ce i ka rar ni hai dir De iflmeden önceki flekli: Madde 33 Birinci f kra - Baflvurulan oda yönetim kurulu nakil baflvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu odaya kay t eder. Kay t günü Geçici Kurul a ve meslek mensubunun önceden kay tl oldu u odaya bildirilir. Eski Oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun ad n kay tlardan siler ve dosyas n nakletti i odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruflturmas eski odaca sürdürülür. Sonuçlar ayr ca bildirilir. 13 De iflmeden önceki flekli: Madde 34- Nakil talebinin, baflvurulan odaca reddi halinde, meslek mensubu karar n kendisine tebli inden itibaren onbefl gün içinde Geçici Kurul a itiraz edebilir. Geçici Kurul bu itiraz 15 gün içinde karara ba lar. Geçici Kurul un karar na karfl itiraz mercii Bakan d r. tiraz süresi Geçici Kurul un karar n n ilgiliye tebli tarihinden itibaren 15 gündür. Bakan n verece i karar nihaidir. 120 MEVZUAT SERİSİ 1

19 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 ÇA LI fian LAR L S TE S N DEN S L N ME Y GE REK T REN HAL LER Mad de 35- Afla da ki hal ler de mes lek men su bu nun ad ça l flan lar liste sin den yö ne tim ku ru lu ka ra r y la si li nir. 14 a) Mes lek men su bu nun, mes le ki fa ali yet te bu lun ma ya ca n ya z l ola rak bil dir me si ve ya ça l fl ma bü ro su nu ka pat m fl ol ma s ya da bu duru mun oda ta ra f n dan tes pit edil mifl ol ma s 15 b) Ça l fl ma bü ro su nu oda böl ge si d fl na nak let mifl bu lun ma s, c) Ka nun a gö re mes lek ten ç kar ma y ge rek ti ren ce za la ra çarp t r lma s, d) Mes lek men su bu ol mak için Ka nun un ara d flart la r n son ra dan kay be dil mifl ol ma s, e) Ruh sat na me nin ve ril di i ta rih te, ve ril me me si ni ge rek li k lan se beple rin var l n n son ra dan tes pit edil mifl ol ma s. ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Mes le ki flir ket le rin, tas fi ye si ne ka rar ve ril di i hâl de tas fi ye ifl lem le ri nin üç y l da ta mam lan ma ma s ve ya flir ke tin üç y l gay ri fa al du rum da ol du u nun tes pit edil me si ha lin de, bu flir ket le re ait ka y t lar yö ne tim ku ru lu ka ra r y la ça l flan lar lis te si nin flirket ler bö lü mün den si li nir. Üye ol ma n n hu ku ki yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti ren flir ket ler gay ri fa al sa y l maz. ÇA LI fian LAR L S TE S N DEN S L N ME Mad de 36- Ça l flan lar lis te sin den, si lin me yi ge rek ti ren hal le rin so na er di i ni is pat eden mes lek men su bu bu lis te ye ye ni den ya z l r. Ka rar ya z l ola rak il gi li ye teb li edi lir. 14 De iflmeden önceki cümle: Afla daki hallerde meslek mensubunun ad çal flanlar listesinden silinir. 15 De iflmeden önceki flekli: Madde 35 Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayaca n yaz l olarak bildirmesi veya çal flma bürosunu kapatm fl olmas, MEVZUAT SERİSİ 1 121

20 MESLEK HUKUKU Bu Yö net me li in 35 in ci mad de si nin (c), (d) ve (e) bent le ri ne göre ve ri len ça l fl ma lis te sin den sil me ka ra r, ge rek çe li ol mak zo run da d r. Mes lek men su bu ken di ta le bi do rul tu sun da al nan ça l flan lar lis te sinden sil me ka ra r d fl n da ki ka rar la ra kar fl ka ra r n teb li i ta ri hin den iti baren on befl gün için de Bir li e iti raz da bu lu na bi lir. Bir lik, bu iti ra z on befl gün için de ka ra ra ba lar. Bir li in ka ra r na kar fl iti raz mer cii Ba kan d r. ti raz sü re si, Bir lik ka ra r n n il gi li ye teb li ta ri hin den iti ba ren on befl gündür. Ba ka n n ve re ce i ka rar ni hai dir. 16 Mes lek men su bu, sil me ka ra r ke sin le flin ce ye ka dar mes le i ni yapma hak k na sa hip tir, an cak, ka rar ke sin lefl tik ten son ra mes le ki fa ali yet te bu lu na maz. fiu ka dar ki; oda di sip lin ku ru lu, ka mu ya ra r ba k m n dan ge rek li gör dü ü hal ler de, yö ne tim ku ru lu nun ça l flan lar lis te sin den silme ka ra r üze ri ne, mes lek men su bu nun ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet te bu lun ma s n ya sak la ya bi lir. ÇA LI fian LAR L S TE S NE YE N DEN YA ZIL MA Mad de 37- Ça l flan lar lis te sin den si lin me yi ge rek ti ren hal le rin so na er di i ni is pat eden mes lek men su bu, bu lis te ye ye ni den ya z l ma ya hak ka za n r. 16 De iflmeden önceki flekli: Bu Yönetmeli in 35. maddesinin, c, d ve e bentlerine göre verilen çal flma listesinden silme karar, gerekçeli olmak zorundad r. Meslek mensubu kendisine tebli edilen karara karfl, karar n tebli i tarihinden itibaren onbefl gün içinde Geçici Kurul a baflvurabilir. Geçici Kurul bu itiraz 15 gün içinde karara ba lar. Geçici Kurul un Karar na karfl itiraz mercii Bakand r. tiraz süresi Geçici Kurul un karar n n ilgiliye tebli tarihinden itibaren 15 gündür. Bakan n verece i karar nihaidir. 122 MEVZUAT SERİSİ 1

21 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 E- YE M N L MA L MÜ fia V R LE RE L fi K N HÜ KÜM LER TAS D KE L fi K N USUL VE ESAS LAR Mad de 38- Ye min li ma li mü fla vir le rin tas dik ede cek le ri bel ge ler, tasdik ko nu la r ile tas di ke ilifl kin usul ve esas lar, ger çek ve tü zel ki fli le rin mü kel le fi yet fle kil le ri, ifl kol la r ve ci ro la r, dö viz ka zan d r c ifl lem le ri, it ha lat ve ih ra cat la r, ya t r m mik tar la r ve ne vi le ri ile bel ge le rin ib raz edi le ce i mer ci ler esas al n mak su re tiy le Ma li ye Ba kan l n ca ç ka r lacak yö net me lik ler le be lir le nir. 17 TAS D K EDE ME YE CE fi LER Mad de 39- Ye min li Ma li Mü fla vir ler ken di si nin, efli nin (bo flan m fl da hi ol sa) usul ve fü ru un dan bi ri nin ve 3. de re ce ye ka dar (bu de re ce da hil) kan ve s h ri h s m la r n n ve ya bun la r n yö ne ti ci ol duk la r ve ya yö ne timde gö rev ala rak or tak ol duk la r fir ma la r n ifl le ri ne ba ka maz lar. Yu ka r da sa y lan ya k n l k ta ki ak ra ba la r olan Ser best Mu ha se be ci le rin ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir le rin bak t ifl le ri tas dik ede mez ler. YE M N L MA L MÜ fia V R L K MÜH RÜ NÜN fie K L VE TE M N Mad de 40- Ye min li Ma li Mü fla vir ler tas dik ifl le rin de mü hür kul la n r lar. Mü hür ler ça l fl ma iz ni olan ye min li ma li mü fla vir le re Bir lik ta ra f n dan ve ri lir. Mü hür ler içi çe iki da ire den mü te flek kil olup; en üs te T.C. rumu zu, ay ve y l d z ile 1923 ta ri hi ni ve Ye min li Ma li Mü fla vir iba re si ni ve mü hür nu ma ra s n ta fl r. 17 De iflmeden önceki flekli: Madde 38- Yeminli Mali Müflavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konular ile tasdike iliflkin usul ve esaslar, gerçek ve tüzel kiflilerin mükellefiyet flekilleri, ifl kollar ve cirolar, döviz kazand r c ifllemleri, ithalat ve ihracatlar, yat r m miktarlar ve nevileri ile belgelerin ibraz edilece i merciler esas al nmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanl nca ç kar lacak yönetmeliklerle belirlenir. MEVZUAT SERİSİ 1 123

22 MESLEK HUKUKU Mes lek ten ay r lan lar ve ya her han gi bir ne den le ye min li ma li mü fla vir s fa t n kay be den ler, mü hür le ri ni ay r l ma ve ya ya p la cak teb li gat ta ri hinden iti ba ren on gün için de Bir li e ia de et mek zo run da d r lar. Ve fat ha lin de, ay n yü küm lü lük ya sal mi ras ç la r ta ra f n dan ye ri ne geti ri lir. Bu tak dir de ia de sü re si, ya p la cak teb li gat ta ri hin den iti ba ren bir ay d r. 18 SO RUM LU LUK Mad de 41- Ye min li Ma li Mü fla vir ler, il gi li Ka nun lar, yö net me lik ler ve teb li le re gö re yap t k la r tas di kin do ru lu un dan so rum lu dur lar. Yapt k la r tas di kin do ru ol ma ma s ha lin de, tas di kin kap sa m ile s n r l olmak üze re, zi ya a u ra t lan ver gi ler den ve ke si le cek ce za lar dan mü kellefle bir lik te müfl te re ken ve mü te sel si len so rum lu olur lar. Ye min li Ma li Mü fla vir ler yap t k la r tas di kin kap sa m n ra por da aç k ça be lir tir ler. F- YA SAK HAL LER VE S T S NA LA RI MES LEK LE VE MES LEK ONU RU LE BA DAfi MA YAN HAL LER Mad de 42- Mes lek men sup la r n n afla da be lir ti len dav ra n fl lar da bu lun ma la r mes lek le ve mes lek onu ru ile ba dafl ma yan hal ler den say l r. a) Ya n n da ça l fl t r d ki fli le re kar fl uy gun suz dav ra n fllar da bu lun mak, b) Afl r iç ki ve ku mar düfl kün lü ü ile ta n n mak, 18 De iflmeden önceki flekli:madde 38- Yeminli Mali Müflavirler tasdik ifllerinde mühür kullan rlar. Mühürler çal flma izni olan Yeminli Mali Müflavirlere Geçici Kurul taraf ndan verilir. Mühürler iç içe iki daireden müteflekkil olup en üste T.C. rumuzu ay ve y ld z ile 1923 tarihini ve Yeminli Mali Müflavir ibaresini ve mühür numaras n tafl r. Meslekten ayr lanlar mührü Geçici Kurul a iade ederler. 124 MEVZUAT SERİSİ 1

23 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 c) l gi li mev zu at ge re in ce mes lek tafl la r na, müfl te ri le ri ne ve ka nun lara gö re bil gi ver mek zo run da ol du u ki fli ve ku ru lufl la ra bil gi ver me mek ve ya kas ten ya n l t c bil gi ver mek 19 d) Ka nun la ra gö re ya p l ma s ya sak olan ifl ler den her han gi bi ri ni yapmak. e) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Mes le ki etik ve mes le ki ba m s z l k ku ral la r n ih lal et mek. T CA R FA AL YET TE BU LU NA MA MA Mad de 43- Mes lek men sup la r, Türk Ti ca ret Ka nu nu na gö re (Tacir) ve ya (es naf) sa y l ma la r n ge rek ti re cek bir fa ali yet te bu lu na maz lar. Mes lek men sup la r ken di mes le ki fa ali yet le ri d fl n da ser best mes lek fa ali ye tin de bu lu na maz lar. Ti ca ri mü mes sil lik, ti ca ri ve kil lik ve acen te lik ya pa maz lar. Adi ve kol lek tif flir ket ler de or tak ve ya ko man dit flir ket ler de ko man di te or tak ola maz lar. Li mi ted ve ano nim flir ket le rin yö ne tim kuru lu üye li i ve bafl kan l gö rev le rin de bu lu na maz lar. H Z MET AK D VE ÇA LI fia MA MA Mad de 44- Ser best Mu ha se be ci ler, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü flavir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler ger çek ve tü zel ki fli le re ta bi ve on la r n ifl yer le ri ne ba l ola rak hiz met ak di ile ça l fla maz lar. REK LAM YA SA I Mad de 45- Mes lek men sup la r ; ifl el de et mek için, aç k ve ka pa l dolay l ve ya do lay s z yön tem ler le rek lam la r n ya pa maz lar ve yap t ra mazlar. 19 De iflmeden önceki flekli: Madde 42/c Meslektafllar na, müflterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda oldu u kifli ve kurulufllara bilgi vermemek veya kasten yan lt c bilgi vermek, MEVZUAT SERİSİ 1 125

24 MESLEK HUKUKU Mes lek men sup la r n n; ta be la la r na, kart vi zit, ra por ve bun la ra benzer di er ya z fl ma kâ t la r na; mes lek un van la r n, aka de mik un van lar n, ile ti flim araç la r n n nu ma ra la r n, aç k ad res le ri ni, in ter net ad re si ile elek tro nik pos ta ad re si ni yaz ma la r rek lam sa y l maz. 20 Mes lek men sup la r, un van la r n kul la na rak mes le ki ko nu lar da ve bilim sel ni te lik te, ga ze te ve der gi ler de de vaml l k arz et me mek üze re ya z ya za bi lir ler. Ya y n c l k yapa maz lar. Sa de ce ifl tek lifle rin de kul la n l mak ve ya z l, söz lü ve gö rün tü lü ya y n araç la r ile ya y n lan ma mak üze re ken di le ri nin, or tak l k ve ya flir ket kuru lufl la r n da gö rev ya pan di er mes lek men sup la r n n öz geç mifl le ri ni kap sa yan ta n t c bro flür bas t ra bi lir ler. Bu bro flür ler de ev vel ce ve ya halen ifl yap t k la r müfl te ri ler aç k la na maz. Ken di le ri ve ya mes le ki or tak l k ve ya hut flir ket le ri ad na iflin ge rek tir di i cid di yet ve bo yut ta ele man ara ma ila n ve re bi lir ler. fl ilifl ki sin de bu lun du u fir ma lar ad na bu ilan la r ve re mez ler. EN AZ ÜC RE T N AL TIN DA fi KA BUL EDE ME ME Mad de 46- Mes lek men sup la r n n hiz met le ri ne kar fl l k ala cak la r ücre tin en az mik ta r n n tes pi ti ne da ir usul ve esas lar ay r bir yö net me lik le be lir le nir. Bu mik ta r n al t n da ifl ka bu lü ya sak olup, bu nun üze rin de ki üc ret, mes lek men su bu ile ifl sa hip le ri ara s n da ser best çe be lir le ne bilir. 20 De iflmeden önceki flekli: Meslek mensuplar n n; tabelalar na, kartvizit, rapor ve bunlara benzer di er yaz flma ka tlar na; meslek unvanlar n, iletiflim araçlar n n numaralar n, aç k adreslerini yazmalar reklam say lmaz. Bunlardan baflka hususlar n yaz lmas reklam say l r ve yasakt r. 126 MEVZUAT SERİSİ 1

25 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 MES LEK LE BA DA fian fi LER Mad de 47- Afla da be lir le nen ifl ler mes lek le ba da flan ifl ler den olup ya p l ma s n da bir sa k n ca yok tur. a) Bi lir ki fli lik, tas fi ye me mur lu u, hay ri ve il mi ku rulufl la r n yö ne tim ku ru lu üye li i gö rev le rin de bu lun mak, b) Li mi ted ve ano nim flir ket ler de or tak, ko man dit flir ket ler de ko mandi ter or tak ol mak ve ya mu ra k p l k yap mak, c) Mes lek men sup la r n n, üye si ol duk la r ve ku rum lar ver gi sin den mu af olan ya p, kal k n ma ve tü ke tim ko ope ra tifle ri ve yar d m san d k lar n n yö ne tim ve de ne tim ku rul la r üye lik le ri gö rev le rin de bu lun mak, d) Kad ro lu ola rak ça l fl ma mak flar t y la ö re tim ve e i tim ama c ile ders ver mek, e) De vam l l k arz et me mek kay d ile ga ze te ve der gi ler de ya z ve maka le yaz mak, f) Se mi ner ve kon fe rans la ra ka t l mak. g) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Her tür lü ya z l ve gör sel sa nat ve ede bi yat fa ali ye tin de bu lun mak MEVZUAT SERİSİ 1 127

26 MESLEK HUKUKU ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LER LE YE M N L MA L MÜ fia V R LE R N YA PA CAK LA RI DE NE T M LER LE L G L ÇA LIfi MA USUL VE ESAS LA RI DE NE T M N TA NI MI Mad de 48- Mu ha se be; ku rum ve ku ru lufl la r n eko no mik fa ali yet le rinin ra kam sal ka y t la r n dü zen ler, bu bil gi le ri fa ali yet ler ve so nuç la r ile il gi li le re do ru ve aç k fle kil de ile tir. De ne tim ise; bu bil gi le rin il gi li mev zu at ve ge nel ka bul gör müfl mu hase be pren sip le ri ne uy gun ola rak eko no mik olay la r n ger çek ma hi ye ti nin ka y t lar da yer al p al ma d n ta raf s z ola rak ka n t la r ile arafl t ra rak sonuç lan d ran ve onay la yan sis te ma tik ça l fl ma d r. DE NE T M N AMA CI Mad de 49- Fir ma, ku rum ve ku ru lufl la r n sa hip ve or tak la r na, alacak l la r ile kre di ku ru lufl la r na, ifl çi ile ifl ve ren ku ru lufl la r na, Dev le tin eko no mik ve ida ri bi rim le ri ile ay r ca ver gi ida re si ne bun la r n ma li tab lola r n da yer alan ka y t la r n ger çe e uy gun, do ru ve gü ve ni lir ol du u nu or ta ya koy mak t r. DE NE T M FA AL YET LE R Mad de 50- Ku rum ve ku ru lufl la r n il gi li le re sun duk la r bil gi le rin gerçe e uy gun, do ru ve gü ve ni lir ol du u ta raf s z mes lek men su bun ca; a) Ku rum ve ku ru lufl la r n var l k la r n n ku rum ve ku rulufl la r n ya ra r na kul la n l p kul la n l ma d n n, b) Var l k la r n adet ve de er ola rak ka y t lar da gös te ri lip gös te ril me di i nin, c) Var l k la r n il gi li mev zu at ve mu ha se be pren sip le ri ne uy gun ve do ru ola rak de er len di ri lip, de er len di rilme di i nin, 128 MEVZUAT SERİSİ 1

27 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 d) Var l k la ra gi ren ve ç kan de er le rin ka y t lar da tam ve do ru ola rak yer al p al ma d n n, e) fl let me nin borç ve ala cak la r n da ki ar t fl ve aza l fl la r n tam ve do ru ola rak gös te ri lip gös te ril me di i nin, f) Ku rum ve ku ru lufl la r n eko no mik fa ali yet le ri so nu cu var l k ar t fl ve aza l fl la r n n ka y t lar ile ma li tab lo lar da tam ve do ru ola rak he sap la n p he sap lan ma d n n, g) Ma li tab lo la r n il gi li mev zu at ve ge nel ka bul gör müfl mu ha se be pren sip le ri ne uy gun dü zen le nip dü zen len medi i nin, h) Ma li tab lo la ra da ya l ver gi be yan na me le ri ile di er be yan na me ve bel ge le rin il gi li mev zua ta uy gun olup ol ma d n n de ne tim stan dart la r na gö re, 21 tes pi ti ile ger çek le flir. DE NE T M SÖZ LEfi ME S Mad de 51- Fir ma, ku rum ve ku ru lufl la r n Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ile Ye min li Ma li Mü fla vir le re yap t ra cak la r de ne tim, ya z l söz lefl me ile be lir le nir. Bu söz lefl me nin ya p l d ta rih ile söz lefl me de yer alan ve Bir lik çe lü zum gö rü len hu sus lar, ba l ol duk la r oda la ra bil gi for mu ile bir ay için de bil di ri lir. 22 Ye min li Ma li Mü fla vir ler ce söz lefl me ler de de ne ti min tas dik ifl le mi ne ba l olup ol ma d de ne ti me bafl la ma dan ön ce tes pit edi lir ve her husus söz lefl me de aç k ola rak be lir ti lir. Söz lefl me de en az afla da ki hu sus la r n gös te ril me si mec bu ri dir. 21 De iflmeden önceki flekli: Madde 50/h Mali tablolara dayal vergi beyannameleri ile di er beyanname ve belgelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmad n n, 22 De iflmeden önceki flekli: Firma, kurum ve kurulufllar n Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ile yeminli mali müflavirlere yapt racaklar denetim, yaz l sözleflme ile belirlenir. Bu sözleflmenin yap ld tarih ile sözleflmede yer alan ve Geçici Kurul ca lüzum görülen hususlar, ba l olduklar odalara bilgi formu ile 15 gün içinde bildirilir. MEVZUAT SERİSİ 1 129

28 MESLEK HUKUKU Söz lefl me yi ya pan il gi li ler, De ne ti min kap sa m, Ha z r la na cak tab lo lar, He sap la nan in san/sa at, De ne ti min ya p la ca yer ler, De ne tim kap sa m na al na cak sü re ve dö nem, Var sa ön ce ki dö nem de ne tim ya pan mes lek men su bu, De ne ti min bafl la ma ve bi tifl ta rih le ri, Ra po run tes lim edi le ce i ta rih, De ne tim de gö rev ala cak ele man lar. DE NE T M ÖN CE S SAP TA NA CAK HU SUS LAR Mad de 52- Mes lek men sup la r, uz man l k de ne yim le ri ni ve ye te nekle ri ni göz önün de bu lun du ra rak, tek lif edi len ifli ka bul edip et me mek te ser best tir ler. Bu nun için de net le ne cek ku rum ve ku ru lufl hak k n da araflt r ma ya pa rak afla da ki bil gi ler den ya rar la n r lar. a) Ge nel bil gi; aa) fiir ke tin ün va n, bb) His se dar lar ve his se nis pet le ri, cc) Fa ali yet ko nu su, dd) fl yer le ri nin ad res le ri, ee) Özet len mifl ma li bil gi ler (Bir ön ce ki y l), Ser ma ye h ti yat lar Ver gi ön ce si kar Ci ro lar ff) Or ga ni zas yon fle ma s, b) Per so nel Du ru mu; aa) Öde me me to du, bb) Yan öde me ler, 130 MEVZUAT SERİSİ 1

29 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 cc) Per so nel sa y s ve da l m, c) Mu ha se be de part ma n ; aa) Ça l flan mu ha se be per so nel sa y s, bb) Mu ha se be or ga ni zas yon fle ma s, cc) da ri ve mu ha se be pro se dür le ri, dd) He sap pla n, ee) Mu ha se be uy gu la ma araç la r n n tes pi ti (el le ya z m ve ya bil gi sa yar), ff) Yö ne ti me ve ri len ra por lar, gg) ç kon trol or ga ni zas yo nu nun du ru mu, d) Sa t fl lar; aa) Sa t fl ci ro su nun ma mul le re gö re da l m, bb) Sa t fl ve tah sil me tot la r, cc) Sa t fl söz lefl me le ri ile ih ra cat dos ya la r n n dü ze ni, dd) Or ta la ma müfl te ri sa y s, ee) Ken di gru bu na da hil flir ket le re sa t fl lar, e) Sa t n al ma; aa) Y l l k sa t n al ma n n pa ra sal de e ri, bb) Sa t c la r n adet ola rak mik ta r, cc) Sa t n al ma de part ma n n n ça l fl ma usu lü, dd) t ha lat dos ya la r n n dü ze ni, ee) Ken di gru bu na da hil flir ket ler den sa t n al ma lar f) En van ter; aa) En van ter sa y m me to du, bb) Fi zi ki sa y m n sü re si, cc) Fi zi ki sa y m n de ne ti mi, g) Üre tim fa ali yet le ri nin muh te vi ya t, h) Ma li yet sis te mi nin sap tan ma s, i) Sa bit k y met le rin du ru mu; aa) Y l la ra gö re da l m, bb) De er ka y p la r, MEVZUAT SERİSİ 1 131

30 MESLEK HUKUKU cc) Sa y m la r n kon tro lü, j) fiir ket borç ve ala cak la r n n du ru mu, k) Ver gi ida re si ve di er res mi ku ru lufl lar la ilifl ki le ri, l) Son iki y l bi lan ço ve kar/za rar tab lo la r n n fo to ko pi le ri, m) Özel bil gi ler. Mes lek men sup la r yu ka r da be lir ti len bil gi le rin fl n da de ne tim ücre ti ni, de ne ti mi nin kap sa m ve plan la ma s n tes pit eder ler. DE NE T M N PLAN LA MA SI Mad de mad de de be lir le nen hu sus lar bu de erlen dir me de dik ka te al na rak plan la ma ya p l r. De ne ti min za man sü re ci ni, de ne tim de gö rev len di ri le cek ele man sa y s n ve ifl bö lü mü nü, iç kon trol or ga ni zasyo nun dan ya rar la n p ya rar la n l ma ya ca n, de ne tim de a r l k ve ri le cek hu sus la r içe ren ya z l bir de net le me prog ra m yet ki li mes lek men su bu ta ra f n dan ha z r la n r ve ça l fl ma dos ya s aç la rak de ne ti me bafl la n r. DE NE T M KON TRO LÜ Mad de 54- Mes lek men sup la r de ne ti min her saf ha s n da plan la ma ve kon tro lü et kin ve ye ter li fle kil de ye ri ne ge tir me li dir ler. De ne tim faali ye tin de gö rev alan ele man la r n ça l fl ma la r n n yön len di ril me si ve dene ti min ama c na uy gun bi ti ril me si, de ne tim so rum lu lu u nu üst le nen mes lek men su bu nun gö re vi dir. B L G VE BEL GE LE R N TOP LAN MA SI Mad de 55- Mes lek men su bu, ku rum ve ku ru lufl la r n ma li tab lo la r n da yer alan; var l k, kay nak, ge lir ve gi der le ri nin ger çe i yan s t p yan s t mad n n ve ka y t la ra do ru ge çi ri lip ge çi ril me di i nin tes pi ti için ge rek li bil gi ve bel ge le ri top la mak ve de er len dir mek ama c ile afla da ki çal flma la r ye ri ne ge tir me li dir. 132 MEVZUAT SERİSİ 1

31 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 a) Mu ha se be de ne ti mi; aa) Mu ha se be de ka y t ve ma te ma tik sel ha ta la r n tes pi ti, bb) Mu ha se be he sap la r n da ha ta ve hi le le rin tes pi ti, cc) Mu ha se be he sap la r na in ti kal et me yen ka y t d fl ifl lem le rin tes pi ti, dd) Mu ha se be ka y t la r n n ge nel ka bul gör müfl mu ha se be pren sip le ri ile mev zua ta uy gun lu u nun tes pi ti, ee) Mu ha se be yön tem ve po li ti ka la r n n geç mifl y l lar ile mu ka ye se si ve de i flik lik le rin ne de ni nin arafl t r l ma s. b) Bi lan ço de ne ti mi; aa) Ak tif ve pa sif he sap la r n de ne ti mi, bb) Dö nem içi mi zan lar ile he sap la r n bi lan ço ya do ru yan s t l p yans t l ma d n n kon tro lü, cc) Bi lan ço gü nün den ön ce mey da na ge len ve son ra dan tes pit edi len ifl lem le re ait ka y t la r n kon tro lü, dd) En van ter ifl lem le ri nin ya p l ma s ve kon tro lü, ee) Ka pa n fl ka y t la r n n kon tro lü, c) Ge lir tab lo su nun de ne ti mi, aa) Ha s lat ve ma li yet he sap la r ile ran d man ve fi re le rin kon tro lü, bb) Ge lir ler le bu ge lir le rin el de edil me sin de ya p lan gi der le rin kar fl lafl t r l ma s, cc) Ge lir ve gi der he sap la r n n il gi li mev zua ta uy gun lu u nun kon tro lü, d) Ver gi De ne ti mi; aa) Mu ha se be bel ge le ri nin mev zua ta uy gun lu u, bb) Mu ha se be def ter le ri ve ka y t la r n n mev zua ta uy gun lu u, cc) Mu ha se be ka y t la r na geç me yen ifl lem le rin ve bel ge le rin tes pi ti, dd) Ak tif ve pa sif he sap la r n de er le me le ri nin mev zua ta uy gun lu u, ee) Al fl, sa t fl, d fl ti ca ret, ge lir ve gi der ler de ha ta ve hi le le rin tes pi ti, ff) Ver gi mat ra h n n do ru lu u nun tes pi ti, gg) Ver gi be yan na me le ri nin (y l l k, mün fe rit ve özel) mev zua ta uygun lu u nun tes pi ti, MEVZUAT SERİSİ 1 133

32 MESLEK HUKUKU e) Tab lo la r n ma li ana liz le ri, f) Bi lan ço la r n mu ha se be ka y t la r na uy gun lu u nun kon tro lü, g) Bi lan ço ka lem le ri nin stan dart flek le uy gun lu u nun kontro lü, h) Dö nem so nuç la r n n y l l k be yan na me ye in ti ka li nin mev zua ta uygun lu u nun kon tro lü. Ku rum ve ku ru lufl lar ca is te ni le cek de ne tim hiz met le rin de yu ka r da be lir ti len de ne tim il ke le rin den, il gi li olan la r uy gu la n r. DE NE T M ÇA LIfi MA KA IT LA RI VE ÇA LIfi MA DOS YA SI Mad de 56- Mes lek men su bu, de ne ti mi ni dü zen li bir ka y t sis te mi için de yap ma l d r. Bu ka y t dü ze ni, ça l fl ma ka t la r ve bun la r top la yan ça l fl ma dos ya s ile ye ri ne ge ti ri lir. Ça l fl ma ka t la r ; mes lek men sup la r n n de net le me yön tem ve teknik le ri ile top la nan ka n t ve de er len dir me le ri so nu cu ula fl lan ka naa t ih ti va eden ka t lar olup uy gu la ma da kul la n l ma s mec bu ri dir. Ay r ca, Ye min li Ma li Mü fla vir le rin yap t tas dik ifl le mi ile giz li de ne tim ler de, res mi def ter ler ile ge rek li gö rü len bel ge ve ka y t lar ta rih ve im za at la rak mü hür le nir. Ça l fl ma ka t la r n n for mu, en az afla da ki bil gi le ri ih ti va et me si flar t ile; mes lek men su bun ca ser best çe dü zen le ne bi lir. a) De net le nen müfl te ri, de ne ti min dö ne mi, ha z r lan d ta rih, ha z r layan mes lek men su bu nun ad ile so rum lu mes lek men su bu nun im za s yer al ma l d r. b) le ri de de ne tim fa ali ye ti arafl t r l d n da; mes lek men su bu nun savun ma s n te min ede cek fle kil de; ya p lan de ne tim ça l fl ma la r n n tüm saf ha la r n ve so rum lu luk saf ha la r n gös ter me li dir. Bir y l kap sa yan de ne tim ler de de ne ti min en az her ay ya p l ma s ve ça l fl ma ka t la r n n ay l k de ne tim fa ali yet le ri ni gös ter me si zo run lu dur. c) He sap la r n tet ki kin de kul la n lan özel ifla ret le rin aç k lan ma s, he sap 134 MEVZUAT SERİSİ 1

33 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 te yit le ri, mes lek men su bu nun iç kon trol sis te min den ya rar la n p ya rarlan ma d ve ya dü flün ce le ri aç k ça gös te ril me li dir. d) De ne tim prog ra m na gö re de ne ti mi ya p lan hu sus lar ile ak sa yan de ne tim fa ali ye ti ko nu la r ne den le ri ile be lir til me li dir. Ça l fl ma ka t la r ça l fl ma dos ya s için de on y l sü re ile yet ki li le rin iste i ile ib raz edil mek üze re sak lan ma l d r. Ça l fl ma dos ya s : Ça l fl ma, ka t la r n n, do ru luk test le ri nin, ya z fl mala r n, de net le nen ku ru lu fla ait mu ka vele le rin, ta li mat la r n, yö ne tim ka rar su ret le ri gi bi mes lek men su bu nun de net le nen ku rum ve ku ru lufl tan ibra z n is te di i bel ge le rin mu ha fa za edil me si ama c y la kul la n lan de ne tim dos ya s d r. KA NUN SUZ fi LEM LE R B L D R M YÜ KÜM LÜ LÜ Ü Mad de 57- Mes lek men sup la r, mes le ki so rum lu lu un bi lincin de, de ne tim fa ali ye ti s ra s n da mev zu at hü küm le ri ne ay k r ha ta l ve hi le li ifl lem le ri tes pit et tik le ri tak dir de, müfl te ri le ri ne ha ta ve hi le le rin dü zeltil me si ni tek lif eder ler. Bu tek li fe ra men, ha ta ve hi le le rin dü zel til meme si ha lin de du rum Yö net me li in 59. mad de si nin (c) ben din de be lir tilen olum suz ra por la il gi li ma li mer ci le re ak set ti ri lir. Ad li yar g ya, in ti ka li ge rek li olan ve suç tefl kil eden hal le rin yet ki li mer ci le re du yu rul ma s mec bu ri dir. DE NE T M RA PO RU Mad de 58- De ne tim Ra po ru; a) Ge nel bil gi bö lü mü; il gi li le rin be lir til di i, b) De ne tim kap sam bö lü mü; dö ne mi be lir ti len ma li tab lo la r n ge nel ka bul gör müfl de ne tim stan dart la r na gö re dü zen le nip dü zen len me di inin be lir til di i, c) Mes lek men su bu nun aç k la ma ve gö rüfl bö lü mü; de ne ti mi nin sonu cun da mes lek men su bun da olu flan ka na at n n be lir til di i, MEVZUAT SERİSİ 1 135

34 MESLEK HUKUKU d) Ra por ta ri hi bö lü mü; de ne ti min bit ti i ta ri hin gös te ril di i, e) Mes lek men su bu nun im za s ; söz lefl me yi im za la yan de ne ti min sorum lu lu u nu yük le nen mes lek men su bu ta ra f n dan ra po run im za land, bö lüm le ri içe rir. DE NE T M RA PO RU ÇE fi T LE R Mad de 59- De ne tim ra por la r mes lek men su bu nun de ne tim so nu cu olu flan gö rü flü ne gö re; a) Olum lu ra por; de ne tim fa ali ye ti nin bi ti min de mes lek men su bu nun olum lu gö rü flü nü ih ti va eden ra po ru dur. b) fiart l de ne tim ra po ru; mes lek men su bu nun de ne tim s ra s n da karfl lafl t de ne tim kap sa m n da ki s n r la ma lar ile de net len me si ni is te di i hal le ri ih ti va eden ra por dur. c) Olum suz ra por; mes lek men su bu nun, de ne tim s ra s n da in ce le nen yer le rin ve ku ru lufl la r n ger çek du ru mu nu yan s t ma d ka na at na varma s so nu cu dü zen le di i ra por dur. DE NET LE ME RA PO RU LE L G L D ER HU SUS LAR Mad de 60- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ce dü zen le nen rapor lar ile ye min li ma li mü fla vir ler ce tas di ki ih ti va et me yen ra por lar da il gi li mev zua ta uy gun dur iba re si kul la n l maz. Bu nun ye ri ne il gi li olan mev zu at hü küm le ri nin aç k ça ya z l ma s zo run lu dur. Bu iba re an cak yemin li ma li mü fla vir ler ce tas di ki ih ti va eden ra por lar da kul la n l r. Tas dik ifl le mi ne ba l ol sun ol ma s n de ne tim ra por la r n n de ne timden so rum lu mes lek men su bun ca biz zat im za lan ma s esas t r. m za la r ya n n da mes lek un va n, ba l ol du u oda ve oda si cil ka y t nu ma ra s be lir ti lir. 136 MEVZUAT SERİSİ 1

35 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM RUH SAT ALAN MES LEK MEN SUP LA RI NIN HAK VE ÖDEV LE R HAK LAR Mad de 61- Ruh sat al m fl olan mes lek men sup la r ba m l ve ya meslek ko nu su d fl n da bafl ka ifl ler de ça l fl t k la r, ya da mes le ki fa ali yet te bu lun ma d k la r hal ler de; a) Mes lek kü tü ün de ki ka y t la r, ka nun la r n da ma ni bir du rum yok sa ve ya ken di is tek le ri d fl n da si li ne mez. b) Mes lek kü tü ü ne ka y t l ol ma la r ha lin de; aa) Oda lar ve bir li in fa ali yet le ri ne ka t l r lar, bb) Üye lik ten do an hak la r n kul la n r lar. ÖDEV LER Mad de 62- Ruh sat alan mes lek men sup la r ba m l ve ya mes lek d fl n da ça l fl t k la r ya da mes le ki fa ali yet te bu lun ma d k la r tak dir de unvan la r n ve tas dik yet ki le ri ni kul la na maz lar. Oda ve Bir li e kar fl üye likten do an ödev le ri ni ye ri ne ge ti rir ler. RUH SAT ALAN MES LEK MEN SUP LA RI NIN MES LEK KÜ TÜ ÜN DEN S L N ME S Mad de 63- Ruh sat alan mes lek men sup la r afla da ki hal ler de meslek kü tü ün den si li nir. a) Bu Yö net me li in 35. mad de si nin b, c, d ve e bent le rin de ya z l halle re gö re mes lek men sup la r n n ça l flan lar lis te sin den si lin me si, b) Ruh sa t n her han gi bir se bep le ip tal edil me si, c) Ken di is te i ile kay d n sil dir me si, d) Ölü mü, e) Di er se bep ler. Ye ni den mü ra ca at eden ler den is te ne cek bel ge ler kay d n si lin me neden le ri dik ka te al na rak il gi li oda ca be lir le nir. MEVZUAT SERİSİ 1 137

36 MESLEK HUKUKU BE fi N C BÖ LÜM ÇE fi T L HÜ KÜM LER TEB L LER LE UY GU LA MA B R L N SA LA MAK Mad de 64- Ka nu nun 2 nci mad de sin de be lir ti len mes le kî ko nu lar la il gi li ola rak ya p la cak ça l fl ma lar hak k n da, mes lek men sup la r ara s n da uy gu la ma bir li i ni sa la mak için Bir lik teb li ler ç kar mak su re tiy le düzen le me ler ya pa bi lir. 23 Mad de 65- Ka nun un 2. mad de si nin (a), (b) ve (c) f k ra la r n da sa y lan ifl le ri, mes lek men su bu un va n n ka zan mak s z n bir den faz la mü es se se ve ya ku ru lufl ta ya pan la r n fa ali yet le ri, Ka nun un 3. mad de sin de hük me ba la nan mes lek un van la r n n hak s z kul la n l ma s sa y l r. Ge çi ci Mad de 1- Ça l fl ma la r Ma li ye ve Güm rük Ba kan l d fl n da ki Ba kan l k, ku rum ve ku ru lufl lar ca dü zen le nen ba m s z de net le me ku rulufl la r ve de net çi ler ta ri hi ne ka dar Ka nun ve bu Yö net me lik hü küm le ri ne gö re ge rek li dü zen le me le ri yap ma la r ha lin de mes le ki faali yet le ri ne de vam ede bi lir ler. Ge çi ci Mad de 2- Bu Yö net me li in yü rür lü e gir di i ta ri he ka dar; Ser best Mu ha se be ci ve Ser best Ma li Mü fla vir gi bi çe flit li s fat lar la Kanun un 2. mad de sin de be lir ti len mes le ki fa ali yet ler de bu lu nan ki fli ler Ge çi ci Ku rul dan izin al ma d k ça; ku ru lufl lar ise Ka nun ve bu Yö net melik hü küm le ri ne gö re or tak l k bü ro su ve ya flir ket ola rak ça l fl mak üze re ge rek li dü zen le me le ri yap ma d k ça ta ri hin den iti ba ren hiç bir mes le ki fa ali yet te bu lu na maz lar. Ge çi ci Mad de 3- Bir lik ku ru lup, Yö net me li i ya y n lan n ca ya ka dar, bu Yö net me lik hü küm le ri uy gu la n r. 23 De iflmeden önceki flekli: Madde 64- Kanun un 2. maddesinde belirtilen mesleki konularla ilgili olarak yap lacak çal flmalar hakk nda, meslek mensuplar aras nda uygulama birli ini sa lamak için Geçici Kurul tebli ler ç karmak suretiyle düzenlemeler yapabilir. 138 MEVZUAT SERİSİ 1

37 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Ge çi ci Mad de 4- ( Ta ri hin de ek le nen madde) Bu Yönet me li in ya y m lan d ta rih te fa ali yet te bulu nan flir ket ler den da ha ön ce or tak l k ya p s n da ki de i flik lik le ri bil dir me yen ler, Yö net me li in yay m lan d ta rih ten iti ba ren üç ay için de de i flik li in ya p l d Tür ki ye Ti ca ret Si ci li Ga ze te si nin as l n bir di lek çe ekin de ba l ol duk la r oda la ra ver mek zo run da d r lar. Mes lek men sup la r, bu Yö net me lik le ya p lan dü zen leme le re, Yö netme li in ya y m ta ri hin den iti ba ren bir y l için de du rum la r n uy gun ha le ge tir mek zo run da d r lar. YÜ RÜR LÜK Mad de 66- Bu Yö net me lik ya y m ta ri hin de yü rür lü e gi rer. YÜ RÜT ME Mad de 67- Bu Yö net me lik hü küm le ri ni Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i Yö ne tim Kuru lu yü rü tür. MEVZUAT SERİSİ 1 139

38 MESLEK HUKUKU 140 MEVZUAT SERİSİ 1

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2007

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 06 Kongrelerle büyüyor güçleniyoruz 18 20 soruda Sosyal Güvenlik Reformu Belde ve ilçe kongrelerini geride b rakan AK PARTi de kinci Ola

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı