Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )"

Transkript

1 Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat )

2 Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San Ltd. fiti. Tel: (0312) Y ISBN Sertifika No: Diyanet flleri Baflkanl letiflim Dini Yay nlar Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: 147/A 06 Çan ka ya/an KA RA Tel: (0312) Faks: (0312) e.posta: Da t m ve Sat fl Dö ner Ser ma ye fl let me Mü dür lü ü Tel. (0312) Faks: (0312)

3 Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Osman Keskio lu 2. Bask Ankara 201

4 Bu eser, Din fl le ri Yük sek Ku ru lu nun gün ve 825 sa y l ka ra r yla bas lm flt r.

5 Ç N DE K LER Birinci Bölüm MEK KE DEV R I- S LA M YET TEN ÖN CE ARA B S TAN.13 a) Arap la r n du ru mu b) Mek ke ve Kâ be c) Kâ be de ki va zî fe ler d) Zem zem Ku yu su nun te miz len me si e) Eb re he nin Kâ be ye sal d r ma s II- PEY GAM BER L K TEN ÖN CE K HA YA TI HZ. PEY GAM BE R N ÇO CUK LUK DEV R a) Hz. Pey gam be rin do u mu b) Hz. Pey gam be rin so yu (Ne se bi) c) Hz. Pey gam ber süt an ne si ya n n da d) Me di ne yi zi yâ ret III- HZ. PEY GAM BE R N GENÇ L a) Hz. Mu ham med Ebû Tâ lib in hi ma ye sin de b) Ebû Tâ lib sö ze ka r fl t c) Su ri ye ye ti ca ret ka fi le siy le git me si d) Fi car har bi e) Ti ca ret ha ya t na at l ma s f) Hz. Ha ti ce ile ev len me si g) Hz. Pey gam be rin ço cuk la r h) Kâ be nin ta mi rin de ha kem li i ) Put pe rest li in so nu na do ru

6 6 Siyer-i Nebî Oku ma: Kuss b. Sa ide nin hut be si IV- PEY GAM BER L K DEV R N DE HZ. MU HAM MED, VAH Y N BAfi LA MA SI a) Hi ra da n zi va s b) lk vah yin ge li fli c) Va ra ka n n de dik le ri V- LK MÜS LÜ MAN LAR a) lk Müs lü man olan lar b) Hz. Ali nin s lâm ka bul et me si c) Hz. Ebû Be kir in Müs lü man ol ma s d) Afli kâ re da vet e) lk Müs lü man la r n u ra d k la r ezâ ve ce fa lar f) Müfl rik le rin ele ba fl la r VI- S LÂM DA VE T N N GE L fi ME S...42 a) Fa zi let ya r fl na da vet b) Ku reyfl in Ebu Tâ lib e fli kâ yet le ri c) lâ hî va zi fe ye de vam d) Hz. Ömer in Müs lü man ol ma s e) Kâ be de afli kâ re iba det VII- HA BE fi S TAN A H C RET a) Ha be flis tan a hic ret eden ler b) Ne câ flî nin Müs lü man la ra hofl mu ame le si VI II- MÜfi R K LE R N BOY KOT LA NI...53 a) Müs lü man la r n mu ha sa ra ya al n ma s b) S k n t l gün ler c) Boy kot and lafl ma s n n y r t l ma s d) Hz. Ha ti ce ve Ebû Tâ lib in ve fât la r IX- TA F YOL CU LU U

7 Osman Keskio lu 7 a) Hz. Pey gam ber in Ta if te kar fl la n fl b) Mek ke ye dö nüfl c) Ka bi le le ri s lâ ma da vet X- M RAC Hz. Pey gam be rin Mi ra c Oku ma: Mi rac ta tefl rî k l nan hü küm ler...67 XI- ME D NE YE DO RU a) Me di neli ler den ilk Müs lü man olan lar...70 b) I. Aka be bi at c) II. Aka be bi at XII- ME D NE YE H C RET a) Müs lü man la r n Me di ne ye hic re ti b) Dâ rûn-ned ve nin kor kunç ka ra r c) Hz. Pey gam be rin ma a ra da kal ma s d) Müfl rik ler Hz. Pey gam be rin pe flin de; Sü ra ka n n a t sürçünce Oku ma: Ku ba da ilk hut be kinci Bölüm ME D NE DEV R I- ME D NE DE LK GÜN LER a) Hz. Pey gam be rin Me di ne de kar fl la n fl..83 b) Mes cid in in fla s c) Ezân d) As hab- Suf fa e) Ha ne-i Sa adet in in fla s ve Hz. Âi fle ile ev len me si f) Mu ha cir ler ile en sar ara s n da kar defl lik..86 g) Ça l fl p ka za nan lar h) Ya hu di ler le and lafl malar ) Hic re tin bi rin ci y l n n önem li olay la r...87

8 8 Siyer-i Nebî II- LK SE R YE LER ve BE D R SA VA fii.88 a) lk Se ri ye ler b) Ab dul lah ibn i Cahfl Se riy ye si c) Sa va fla mü sa ade d) Be dir sa va fl e) Mek ke li le rin bit me yen üzün tü sü f) Esir hak k n da ki mu ame le si g) Kay nu ka Ya hu di le ri nin Me di ne den ç ka r l ma s h) Se vik ga za s ) Hic re tin ikin ci y l olay la r III- UHUD SA VA fii a) Ku reyfl in öf ke si b) Ab bas n mek tu bu c) Hz. Ham za n n fle hit edil me si d) Fa kat dün ya l k pe fli ne dü flün ce e) Ölü le re sal d r f) He zi met ten za fe re g) Hic re tin üçün cü y l olay la r IV- UHUD DAN HEN DEK SA VA fii NA KA DAR a) Ra ci ola y b) Bi ri ma ûne fâ ci as c) Be ni Na dir ga za s d) Be ni mus ta lik ga za s e) fk ha di se si V- HEN DEK SA VA fii a) Müfl rik ler ve Ya hu di ler bir le fli yor b) Mu ha sa ra uza y n ca c) Düfl man la r ye re se ren kuv vet d) Ku ray za o ul la r n n h ya ne ti ne

9 Osman Keskio lu 9 ve ri len ce za VI- HU DEY B YE BA RI fii a) Müs lü man la r n Kâ be yi zi ya ret ar zu su..108 b) Hu dey bi ye ba r fl mü zâ ke re le ri c) And lafl ma n n ya z l ma s d) Aleyh te sa n lan hü küm le rin leh te ol du u e) s lâm a da vet için el çi ler gön der mek Oku ma: a) s lâm a da vet mek tup la r b) Nec ran Hris ti yan he ye ti VII- HAY BER FET H a) Hay ber in fet hi b) Hz. Ali nin kah ra man l c) Ya hu di le rin tu tu mu VI II- KÂ BE Y Z YA RET a) Kâ be yi zi yâ ret b) Müs lü man la r n yük sek ah lâ k c) Ha lid b. Ve lid ve Amr n Müs lü man ol ma la r IX- MU TE SA VA fii a) Müs lü man la r n ku ze ye ha re ke ti b) Ha lid in as ke ri de ha s c) Ca fer Tay yâr n ai le si ni te sel li X- MEK KE N N FET H a) Müfl rik le rin and lafl ma y boz ma la r b) Ebu Süf yan n Me di ne den bofl dö nü flü.123 c) Fe tih ha z r l d) Ebu Süf yan n s lâm ka rar ga h n da s lâ m ka bu lü e) Fe tih Hut be si, s lâm da Eflit lik f) Ka d n la r n bi at

10 10 Siyer-i Nebî g) Umu mi af h) Hu neyn ve Ev tas sa va fl ) Tâ if mu ha sa ra s i) Bir ve fa kar l k ör ne i j) Vic dan la ra ta hak küm yok k) fia ir Ka b n Müs lü man olu flu l) Ha tem-i Tâi nin k z XI- TE BÜK SA VA fii a) Te bük Sa va fl b) Mü na f k la r n boz gun cu lu u c) Mes cid-i D râr n ya k l ma s d) Hz. b ra him in ve fa t e) Ne ca flî nin ölü mü f) Et ra fa mür flit ler gön de ril me si g) Hz. Ebu Be kir in hac emir li i XII- VE DA HAC CI a) Me di ne den ha re ket b) Ara fat ta ki hut be Oku ma: Ve da Hut be si XI II- SON GÜN LE R VE R T HAL LE R..142 a) Has ta l b) Ne si var sa sa da ka ve ri yor c) Ke ri me le ri Hz. Fat ma ile bafl ba fla d) Re fik-i A la ya=yü ce Dos ta e) Son va zi fe nin ifa s XIV- HZ. PEY GAM BER N FA Z LET DO LU YÜK SEK AH LÂ KI Asr- Sa adet in kro no lo ji cet ve li

11 Bi rin ci Bö lüm MEK KE DEV R

12

13 Osman Keskio lu 13 ÜN TE-I S LA M YET TEN ÖN CE ARA B S TAN Ko nu lar: Arap la r n Du ru mu Mek ke ve Kâ be Kâ be de ki Va zi fe ler Zem zem Ku yu su nun Te miz len me si Eb re he nin Kâ be ye Sal d r ma s a) ARAP LA RIN DU RU MU s la mi yet ten ön ce Ara bis tan ya r ma da s ka ran l k bir ce ha let dev ri ya fla mak tay d. Arap lar, bir bi r le riy le u ra - flan, bo u flan ka bi le le re ay r l m fl lar, Hak di ni unut mufl - lar, tür lü ad lar la an d k la r put la ra tap ma a bafl la m fl lar - d ; ko yu bir ce ha let var d. n san hak la r na ri ayet yok tu. Kö le ler, esir ler ac na cak bir hal de idi ler. Ka d n lar bir - çok hak la r n dan mah rum du. K z ço cuk la r n di ri di ri top ra a göm me ade ti kök lefl mifl ti. Di er ül ke ler de ya fla - yan in san la r n ha li de Ara bis tan dan pek fark l de il di. Ha s l, ci han pek ka r fl k ve ka ran l k bir du rum da idi. n san l bu hal ler den kur tar mak için bir Pey gam ber in gel me si bek le ni yor du. Ya hu di le rin ve H ris ti yan la r n ki - tap la r böy le bir Pey gam ber in ge le ce i ni müj de le mifl ti. fl te Mek ke de do an ahir za man pey gam be ri Mu ham - med Aley his se lam, O bek le nen son Pey gam ber dir.

14 14 Siyer-i Nebî b) MEK KE VE KÂ BE Ara bis tan Ya r ma da s n n es ki den be ri en önem li ve kut sal fleh ri Mek ke dir. Mek ke, K z l de niz den 80 km. ka dar içe ri de bu lu nur. Da la r n ve yol la r n kav fla d r. Kâ be yi bu gün kü bu lun du u ye re Hz. b ra him ile o lu s ma il bi na et mifl ler di. Kâ be iba det evi ola rak kul la n l r - d. An cak son ra la r Arap lar ora ya tap t k la r put la r dol - dur du lar. Et raf tan ge len zi ya ret çi ler bun la ra kur ban tak - dim eder ler di. Mek ke ay n za man da ya vafl ya vafl bir ti - ca ret mer ke zi de ol du. Kâ be yi zi ya ret için ge len ler ti ca - ret de ya par lar d. Mek ke den Ye men e ve Su ri ye ye ti ca - ret ker van la r gi dip ge lir di. c) KÂ BE DE K VA Z FE LER Kâ be, Arap lar ca kut sal ola rak ta n n d n dan ora da ki va zi fe ler de o de re ce önem li sa y l r d. Kâ be ye bak ma va - zi fe si Hz. s ma il in sü la le si ne ait ti. Bu va zi fe ler flun lar - d r: 1 Hi ca bet: Ya ni Kâbe nin anah tar la r n elin de bu - lun dur mak. 2 Si ka ye: Kâ be yi zi ya re te ge len ha c la r n su yu nu te da rik et mek Zem zem su yu na bak mak. 3 Ri fa de: Ge len ha c la r ko nuk la y p a r la mak, on la r ba r n d r mak. 4 Ned ve: Top lan t la ra bafl kan l k et mek: Ki lâb n o lu Ku say, Da ru n-ned ve ad l bir der nek kur du. Ku - reyfl li ler bu ra da top la n r lar, önem li ifl le ri bu ra da gö rü - flüp ko nu flur lar, ba r fl ve sa vafl me se le le ri ne bu ra da ka - rar ve rir ler di. Hat ta ni kah bu ra da k y l r, tö ren bu ra da ya p l r d. Uzun yo la ç ka cak ti ca ret ker van la r bu ra dan

15 Osman Keskio lu 15 ha re ket eder di. O za ma n n tö re si ne gö re er gin lik ça na gi ren bir k za bu ra da göm lek giy dir me tö re ni ya p l r, es - ki göm le i üze rin den ç kar ma dan y r t l r, ye ni si giy di ri - lir di. 5 Li va: Bay rak tar l k va zi fe si, sa vafl za man la r n da bay ra ta fl yan va zi fe li ler bu lu nur du. 6 K ya de: Ku man dan l k, de mek tir. Bu sa y lan va zi fe le rin hep si bir fle ref sa y l r d ve bun - lar Hz. Mu ham med (s.a.s.) in so yun da top lan m fl t. d) ZEM ZEM KU YU SU NUN TE M Z LEN ME S Ha c la r su la ma ve ko nuk la y p a r la ma ifl le ri ne Mut - ta lib ba k yor du. Onun ölü mün den son ra bu ifl Ab dül - mut ta lib e kal d. Su la ma ifli güç tü. Çün kü Zem zem ku - yu su dol du un dan su al na m yor du. Mek ke nin et ra f n - da ki ku yu lar dan su ge tir mek la z m ge li yor du. Onun için Ab dül mut ta lib in Zem zem ku yu su nun ye ri ni bu lup te miz le me si ica be di yor du. Çün kü vak tiy le Cür hüm ka - bi le sin den mu tat, Mek ke ye düfl man sal d r n ca k y met li efl ya y Zem zem ku yu su na at m fl lar, üze ri ne de tafl top rak dol du rup ye ri ni be lir siz et mifl ler di. Ni ce y l lar böy le ce kal d. Ab dül mut ta lib, o lu Ha ris le ku yu yu te miz le di. çin den k l ç lar, z rh lar, al t n dan yap ma ge yik su ret le ri ç k t. Ku yu te miz le nin ce es ki si gi bi bol bol su kay na ma - a bafl la d. Ab dül mut ta lib in bu hiz me ti çok mak bu le geç ti. Ab dul müt ta lib in 13 o lu var d. ç le rin den be fli ta - rih te mefl hur dur: Ebu Ta lib, Ab dul lah, Ham za, Ab bas ve Ebu Le heb.

16 16 Siyer-i Nebî e) EB RE HE N N KÂ BE YE SAL DIR MA SI Kâ be nin Arap lar ara s n da önem li ye ri var d. Din ce kut sal sa y l ma s n dan bafl ka bu lun du u Mek ke, Ara bis - tan n ti ca ret mer ke zi ol mufl tu. Her ta raf tan in san lar ak n ak n bu ra ya ge li yor, bu ra da pa na y r lar ku ru lu yor - du. Hal k bu ra ya çe ken Kâ be-i Mu az za ma idi. Ye men e ha kim olan Ha befl Va li si Eb re he, San a da bir ta p nak ya pa rak Arap la r ora ya çek mek is te diy se de mu vaf fak ola ma d. Ni ha yet Kâ be yi or ta dan kal d r ma a ka rar ver - di. Ha befl li ler den top la d bir or du ile Mek ke ye yol lan - d. Or du nun önün de bü yük bir fil bu lu nu yor du. Sa vafl - ta fil kul lan mak ade ti es ki dir. Eb re he nin Kâ be yi y k - ma a gel di i ha be ri Arap lar ara s n da du yul du. Yer yer Eb re he ye kar fl dur mak is te yen ler ç k t. Fa kat da ya na - ma d lar. Bu der me çat ma grup lar Eb re he nin or du su na esir ol du lar. Eb re he Mek ke ye yak lafl t za man sü va ri le - rin den bi ri ni ke flif için ile ri gön der di. Bun lar Ku reyfl li - le rin mal la r n dan ne bul du lar sa ya ma edip Eb re he ye ge tir di ler. Ya ma edi len mal lar ara s n da Ab dül mut ta - lib in 100 de ve si de var d. Mek ke li ler den bir hey et Eb re he ye ri ca c git ti. Bafl ta Ab dül mut ta lib bu lu nu yor du. Eb re he ni çin gel dik le ri ni sor du. Ab dül mut ta lib al nan mal la r n ge ri ve ril me si ni is te dik le ri ni söy le di. Bu nun üze ri ne Eb re he: Ben san d m ki Kâ be yi y k ma ya y m di ye ri ca ya gel - di niz. Siz ise de ve le ri ni zin der din de!.. Ab dül mut ta lib Eb re he ye flu ce va b ver mifl: Ben de ve le rin sa hi bi yim ve on la r is ti yo rum. Kâ - be nin sa hi bi var. Onu, O ko rur. Eb re he mal la r ia de et ti. Son ra or du su na yü rü, em ri - ni ver di ve ko ca fi li or du nun önü ne kat t. Bu s ra da

17 Osman Keskio lu 17 bek len me dik bir olay ol du. Ha va y Eba bil kufl la r kap la - d. A z la r n da ve ayak la r n da ta fl d k la r ufak tafl la r as - ker le rin üze ri ne at yor lar d. Da ne le rin isa bet et ti i yer ler ya ra be re için de kal d. As ker ler pe ri flan olup da l d. Eb - re he ca n n zor kur ta r p Ye men e dön dü ve ora da öl dü, Kur an- Ke rim Fil Sû re si nde bu ola y an la t r.

18 18 Siyer-i Nebî ÜN TE-II PEY GAM BER L K TEN ÖN CE K HA YA TI HZ. PEY GAM BER N ÇO CUK LUK DEV R Ko nu lar: Hz. Mu ham med in Do u mu Hz. Mu ham med in So yu (Ne se bi) Hz. Pey gam ber Süt An ne si Ya n n da Me di ne yi Zi ya ret a) HZ. PEY GAM BER N DO U MU Eb re he nin ola y Mi la d n 571 in ci y l n da ol mufl tu. Bun dan 50 gün son ra Ni san ay n da Re bi ülev vel ay n n 12 nci ge ce si Hz. Mu ham med Aley his se lam dün ya ya gel di. O nun do du u sa bah, âlem bafl ka bir âlem ol du. Ci han nur la dol du. Ba ba s Ab dul lah, az za man ön ce ve - fat et mifl ol du un dan bi ri cik o lu nu gö re me di. Ana s, Âmi ne, nur to pu gi bi bir o lan do u run ca de de si Ab - dul mut ta lib, bü yük bir zi ya fet ver di. Ku reyfl ulu la r n da - vet et ti. Sev gi li to ru nu na ne ad koy du u nu so ran la ra: Mu ham med is mi ni ver dim, de di. On lar: Ata la r n ara s n da bu ad ta fl yan yok tur, bu ad koy - mak tan mak sa d n ne dir? di ye sor du lar. Uma r m ki, O nu gök te Hak, yer de halk pek çok med he dip öve cek tir, di ye ce vap ver di.

19 Osman Keskio lu 19 Pey gam ber Efen di miz in do du u ge ce bir çok ola a - nüs tü hal ler mey da na gel di. Ta rih çi ler flun la r kay de der - ler: O ge ce ran da Kis ra n n sa ra y n da sü tun lar y k l d. Me cu si ler in ta p n mak için ya nan atefl ocak la r sön dü, Sa va gö lü bat t... Ger çek ten. ler - de ran n sal ta na t y k la cak, Bi zans n m pa ra tor lu u da la cak, put pe rest lik sö ne cek tir. b) HZ. PEY GAM BER N SO YU (NE SE B ) Hz. Mu ham med, Ku reyfl in kök lü ai le sin den dir. So - yu, Hz. b ra him e da ya n r. Ba ba s Ab dul lah, Hâ fli m-o ul - la r n dan olup Ab dül mut ta lib in en sev gi li o lu idi. An - ne si Âmi ne, Züh re o ul la r n dan d r. Her iki si de Mek - ke li olup bir kaç göm lek son ra soy la r bir le flir. c) HZ. PEY GAM BER SÜT AN NE S YA NIN DA Mek ke ulu la r n n bir ade ti var d. Ço cuk la r n et raf - lar da ki ka bi le ler den süt an ne le re ve rip bak t r r lar d. Çün kü Mek ke nin ha va s s cak ol du un dan kü çük le re pek ya ra maz d. Mek ke ci va r n da ya fla yan ka bi le ler za - man za man ge lip em zir mek için ço cuk al r lar d. Sa d ka - bi le sin den Ha li me ad n da bir ka d n, em zir mek için Mu - ham med i al mak is te di. Fa kat ye tim ol du u nu ö re nin - ce te red düt et ti. Çün kü bir ye ti mi em zir me nin pek o ka - dar kâr l bir ifl ol ma ya ca n dü flün dü. Fa kat son ra dan bu ye ti mi al d na çok se vin di. Çün kü bu ye tim ço cuk ona çok u ur ge tir di. Ha li me O nu öz ev la d n dan çok sev di. fiey ma ad n da ki k z da, Hz. Mu ham med i çok se - ver di. O nun la kar defl kar defl ge çi nir di. Da ima be ra ber

20 20 Siyer-i Nebî oy nar lar d. Bü tün ai le hal k bu ye tim ço cuk tan mem - nun du. Ha li me nin ko ca s Ha ris bir de fa flöy le de di: Ha li me, bu ço cu un aya çok u ur lu gel di bi ze. O evi mi ze ayak ba sa l be ri da va r m z n sü tü, sü tü mü zün ya - ço al d. Evi mi ze bet be re ket gel di. Eli miz ge nifl le di. Ben bu ço cuk ta bir bafl ka l k se zi yo rum. Pey gam be ri miz çöl de bu ai le ya n n da befl y l ka dar kal m fl t. Hz. Pey gam ber süt an ne si ni çok sa yar d. Ha li me ken di si ni zi ya ret et ti i za man, onu Ana c m di ye rek kar fl lar, çok hür met gös te rir di. Bu ai le ye da ima yar d m et mifl tir. Hz. Pey gam ber, Ha ti ce ile ev len dik ten son ra Mek ke ci va r n da k t l k ol mufl tu. Ha li me, Mek ke ye ge le - rek Hz. Pey gam ber i bul du. Ya n n da bir de ve, 40 bafl ko yun ol du u hal de çö le, ka bi le si ne dön dü. Bun la r ona Pey gam be ri miz ba fl la m fl t. Hz. Mu ham med Aley his se lam, süt an ne si ni b ra k p Mek ke ye ai le si ya n na gel di. An ne si Âmi ne ile sa d k hiz met çi le ri Üm mü Ey men O nun üs tü ne tit ri yor lar d. O nu esen rüz gar dan bi le sa k n yor lar d. d) ME D NE Y Z YA RET Pey gam ber Efen di miz in an ne si nin Me di ne de ak ra - ba la r var d. Hem on la r zi ya ret et mek, hem de ye tim yav ru su na, yü zü nü gör mek na sib ol ma d ba ba s n n me za r n zi ya ret et tir mek mak sa d y la yav ru su nu ya n na ala rak Me di ne ye git ti. Pey gam be ri miz o za man al t ya - fl n da idi. Da y la r ya n n da bir ay ka dar mi sa fir kal d lar. Ba ba s n n me za r n zi ya ret eder ken, ök süz kal ma n n ac - s ta ze len di.

21 Osman Keskio lu 21 Mi sa fir lik bi tin ce an ne siy le ço cu u, yan la r n da sa d k hiz met çi le ri Üm mü Ey men ol du u hal de Mek ke ye dön mek üze re yo la ç k t lar. K z g n çöl le ri afla rak ata yur - du na dö ne cek ler di. Bir ak flam yi ne ufuk tan gü nefl ba tar - ken Me di ne nin 23 mil ce nu bu na dü flen Eb va kö yü ne gel di ler. Ge ce yi ora da ge çir di ler. Bu ra da an ne has ta lan - d. Son da ki ka la r n ya fla d n an la d. Bi ri cik yav ru su nu flef kat do lu göz ler le süz dük ten son ra öp tü, öp tü; par ça - la nan ba r na ba sa rak ana l n bü tün duy gu la r y la O nu ok fla d. Bü tün duy gu la r n O na ver mek is ti yor du. Da ha ana kar n n da iken ba ba s n kay be den bu yav ru cak, flim - di de an ne den mah rum ka la cak t. Bu ac y bü tün var l - y la his se den an ne, o lu nun ma sum yü zü ne ba ka ba ka flu an lam da bir fli ir söy le di. Her ye ni es ki ye cek ve her fley yok olup gi - de cek tir. Ben de öle ce im, fa kat bu na gam ye mem, çün kü te miz bir ço cuk do ur dum, dün ya ya bir bü yük ha y r l var l k b ra k yo rum. Bu söz ler den son ra göz le ri ni yum du. Üm mü Ey - men, ço cu u ala rak Mek ke ye dön dü.

22 22 Siyer-i Nebî ÜN TE-II I HZ. PEY GAM BER N GENÇ L Ko nu lar: Hz. Mu ham med Ebu Ta lib in Hi ma ye sin de Su ri ye ye Ti ca ret Ka fi le siy le Se ya ha ti Fi car Har bi Ti ca ret Ha ya t na At l ma s Hz. Ha ti ce ile Ev len me si Hz. Pey gam ber in Ev lat la r Kâ be nin Ta mi rin de Ha kem li i Put pe rest li in So nu na Do ru a) HZ. MU HAM MED EBU TA L B N H MA YE S N DE Bun dan son ra Hz. Mu ham med i de de si Ab dül mut - ta lib ya n na al d ve o bak t. Pey gam be ri miz iki se ne onun ya n n da kal d. 8 ya fl na gel mifl ti. Ab dül mut ta - lib in son gün le ri yak lafl t. O da ço cu u, o ul la r n dan bi ri ne tes lim et mek üze re on la r has ta dö fle i nin et ra f - na top la d. Ebu Le heb e flöy le de di: Sen zen gin sin, fa kat kal bin de mer ha met yok. Ço - cuk ye tim yü re ci i za ten ya ra l. Sen O nu hofl tu ta maz - s n. Se nin ka ba mu ame len den in ci nir, üzü lür. O nu sa - na tes lim ede mem. h ti yar de de bu söz le rin de hak l idi. Pey gam be ri miz ha ya t bo yun ca bu ka t kalb li, tafl yü rek li adam dan ne -

23 Osman Keskio lu 23 ler çek ti. Ebu Le heb ile Ebu Ce hil O nun en sert düfl - man la r ol du lar. h ti yar de de, son ra o lu Ab bas a dön dü: Sen bu ifle la y k s n, fa kat ai len ka la ba l k... b) EBU TA L B SÖ ZE KA RIfi TI Ba ba c m, be nim ser ve tim az, fa kat flef ka tim var. Kar de flim Ab dul lah n o lu na bak ma a ben sa na min - net bi li rim, de di ve böy le ce Hz. Mu ham med, am ca s Ebu Ta lib in hi ma ye si ne gir di. Ebu Ta lib O na ök süz lü ü nü his set tir me mek için elin den ge le ni ya p yor, O nu öz ev la d gi bi se vi yor du. Pey gam be ri miz 12 yafl la r n da iken bir müd det Ebu Ta lib in ko yun la r n güt tü. K r la r n te miz ha va s n te nef - füs ede rek am ca s na yar d m da bu lun ma y bir fle ref bil - di. Bu ha yat O nun te miz f t ra t n ko ru du ve ge lifl tir di. Bir de fa ko yun la r n ar ka dafl la r na b ra ka rak Mek ke ye in di. Ak ran la r gi bi e len ce le re ka t l mak is te di. Yol da bir dü ü ne rast la d. Dü ü nü sey re der ken üze ri ne bir uy ku gel di, ora da uyu ya kal d. Böy le ce e len ce den zevk ala ma d. O, ca hi li yet adet le rin den za ten hofl lan maz d. O nun hofl lan d fley ler çok üs tün ni te lik ta fl r d. Ko - yun ot la t r ken, kurt la r n sü rü ye da l p ko yun la r kap t - n gör dü. Bun dan ib ret al d. c) SU R YE YE T CA RET KA F LE S Y LE G T ME S Am ca s Ebu Ta lib, ti ca ret le mefl gul dü. Bir se fe rin de ya n n da Hz. Mu ham med i de gö tür dü. fiam n ya k n n - da ki Büs ra ka sa ba s na u ra d lar. Bu ra da Ba hi ra ad n da

24 24 Siyer-i Nebî bir pa paz la kar fl lafl t lar. Ba hi ra genç ço cu u gö rün ce O nun Son Pey gam ber ola ca n sez di ve O na. Sa na bir fley ler so ra ca m. Lat ve Uz za hak k için do ru söy le, de di. O da: Lat ve Uz za ya ye min ver me, zi ra be nim dün ya da en nef ret et ti im fley put lar d r, de di. Ba hi ra so ra cak la r n sor du. Al d ce vap lar, sez dik - le ri ne uy gun dü flü yor du. Ebu Ta lib e dö ne rek: Bu ço cuk, son Pey gam ber ola cak t r. fiam Ya hu di - le ri ara s n da O nun va s f la r n bi len, ala met le ri ni ta n - yan lar var d r. Ola bi lir ki O na h ya net eder ler. Sen O nu fiam a gö tür me, de di. Bu nun üze ri ne Ebu Ta lib al fl-ve ri fli ni bu ra da ya p p fiam a git mek ten vaz geç ti. Bu olay Si yer ki tap la r n da tür - lü fle kil ler de an la t l mak ta d r. Ba t l ya zar lar, bun dan flöy - le bir fley ç kar mak is ter ler: Gü ya Pey gam be ri miz, di ni ma lu ma t bu k sa gö rüfl me s ra s n da Ba hi ra dan al m fl imifl! Bu, gü lünç bir fley dir. s la mi yet gi bi en mü kem - mel bir di nin bir kaç da ki ka l k bir gö rüfl me s ra s n da bir pa paz dan al n ma s n ak l hiç al maz. Son ra o pa paz da bu bil gi ler var sa, on la r ne den ken di aç k la y p da bir din kur ma d da, bun la r bafl ka s na ak tar d? Ba t l ya zar la r n bu söz le ri her ba k m dan çü rük tür. d) F CAR HAR B Arap lar ara s n da kan güt me da va s var d. En ba sit bir fley yü zün den kav ga eder ler di. Ara la r n da sa vafl hiç ek sik ol maz d. Bun la r n için de en çe tin le rin den bi ri Fi - car har bi idi. Ha ram ay lar dan olan Mu har rem, Re cep,

25 Osman Keskio lu 25 Zil ka de ve Zi l-hic ce ay la r n da sa vafl ya p l d için bu na Fi car har bi de nil di. Bu sa vafl lar dan bi ri ne Hz. Pey gam - ber de ka t l d. Çün kü Ku reyfl hak l idi. Dört y l sü ren bu sa va fl Ku reyfl ka zan m fl ve bir and lafl ma im za lan m fl - t r. e) T CA RET HA YA TI NA ATIL MA SI Ku reyfl in iti bar l ka d n la r n dan olan Ha ti ce, ba z kim se le re ser ma ye ve rip on lar la or tak l k ya p yor du. Ebu Ta lib in tek li fi ile Ha ti ce, Hz. Mu ham med e ser ma ye ve - re rek kö le si Mey se re ile Su ri ye ye bü yük bir ker van la ti - ca re te yol la d. Hz. Mu ham med, 13 ya fl n da iken Su ri ye ye ti ca ret ker va n y la gel mifl ti. Bu de fa Büs ra ka sa ba s na u ra d k la - r n da Ba hi ra yok tu. Ye rin de Nes tu ra is min de bafl ka bir ra hip var d. Bu se ya hat te ti ca ret, ümi din üs tün de çok kâr l ol du. Üç ay sü ren bir yol cu luk tan dön dük le ri za man, Mek - ke ye yak lafl t k la r n da Hz. Mu ham med ker va n n önün - de ge li yor du. Ha ti ce O nu kar fl la d, ya p lan ti ca re tin ne - ti ce sin den çok mem nun kal d. O s ra lar da bu ka dar kâr ya pan ol ma m fl t. Ha ti ce nin O nun ti ca ret ifl le rin de ema ne ti ne gü ve ni tam d. Ak ra ba lar va s ta siy le Ha ti - ce nin Hz. Mu ham med ile ev len me si ka rar lafl t r l d. f) HZ. HA T CE LE EV LEN ME S Hz. Pey gam ber o za man 25 ya fl n da idi. Ha ti ce nin ya fl k r ka ya k n d. Ni kah, adet üze re Ha ti ce nin evin de k y l d. Ha ti ce nin ve ki li Va ra ka b. Nev fel, Hz. Pey gam - ber in de, am ca s Ebu Ta lib idi. Ebu Ta lib, aya a kal ka -

26 26 Siyer-i Nebî rak flöy le sö ze bafl la d. Al lah a flü kür ler ol sun, bi zi b ra him ve s ma il nes - lin den k l d. Bi zi Kâ be nin bek çi si, hal k n ulu su yap t. Kar de fli min o lu Mu ham med ile Ku reyfl ten han gi genç mu ka ye se olu na bi lir? Bü tün fle ref ve fa zi let O nda top - lan m fl t r. Ay n fle kil de fle ref ve flan sa hi bi olan Ha ti ce ye ta lib dir. Bun dan son ra Ha ti ce ta ra f n dan Va ra ka söz al d ve Ha ti ce nin Hz. Mu ham med ile ni ka h n ak det ti. De ve - ler ke si le rek da vet li le re mü kem mel bir zi ya fet çe kil di. Ye ni ku ru lan bu yu va da me sut bir ha yat bafl la d. Hz. Pey gam ber in kav mi ara s n da iti ba r çok yük sel di. Mek - ke li ler O na Mu ham me dü l-emin ad n ver mifl ler di. Ge rek ai le ve ge rek se ce mi yet ha ya t n da O nun fa zi let - ten, fle ref ten ay r l d as la gö rül me mifl tir. g) HZ. PEY GAM BER N ÇO CUK LA RI Hz. Pey gam ber in ai le sa ade ti, do an ço cuk la r y la bir kat da ha art t. Üçü o lan, dör dü k z ol mak üze re ye - di ço cu u dün ya ya gel di. b ra him den ma ada hep si Ha - ti ce den do du. Er kek ço cuk la r : Ka s m, Ab dul lah ve b ra him dir. K z ev lat la r : Zey nep, Ruk kiy ye, Üm mü Gül süm ve Fa t ma tü z-zeh ra d r. Ka s m ilk ço cu u dur. Onu pek se - ver di. On dan do la y Pey gam be ri mi zin kün ye si Ebü l-ka - s m d r. Ka s m ile Ab dul lah kü çük yafl ta ve fat et ti ler. K z la r n n hep si bü yü dü ve on la r ken di eliy le ge lin et ti. En bü yük k z Zey neb i Ebu As ile ev len dir di. Hic ret ten son ra Zey neb i, ko ca s sal ma d n dan Mek ke de kal d. Son ra dan o da Me di ne ye al n d. Ruk kiy ye, Hz. Os man

27 Osman Keskio lu 27 ile ev len di, o ölün ce Üm mü Gül süm de. Hz. Os man a var d. Bun dan do la y Ona Zin nu reyn de nir. Kü çük k z Hz. Fa t ma, hic ret ten son ra Me di ne de Hz. Ali ile ev - len di. Hz. Pey gam ber in sü la le si, Eh li beyt onun nes lin - den gel me dir. Hz. Fa t ma dan bafl ka bü tün ev lat la r, Hz. Pey gam ber den ön ce ve fat et ti ler. Al lah cüm le sin - den ra z ol sun. h) KÂ BE N N TA M R N DE HA KEM L Kâ be yi Hz. b ra him ile o lu s ma il bi na et mifl ler dir. Üze rin de ta van yok tu. Ya mur lu gün ler de sel su la r bi - na y ba sar d. Bu na ma ni ol mak için bir set ya p l m fl sa da bu y k l d n dan sel le rin tah ri ba t ön le ne me mifl ti. Pey gam be ri miz in ata la r n dan Ku say, Kâ be nin üs tü ne ta van çat m fl sa da za man la bu da y k l m fl t r. Bir olay Kâ - be nin ta mi ri ne se bep ol du: Kâ be nin k y met li efl ya s, için de mu ha fa za olu nu yor du. Sel den ba z yer le ri y k l d - n dan bir h r s z içe ri gir mifl, ba z efl ya la r çal m fl t. Bu - nun üze ri ne Kâ be yi ye ni den yap ma a ka rar ver di ler. Bu s ra da Cid de sa hi lin de bir Rum un ge mi si ka za ya u ra m fl t. Bu nun ke res te le ri ni sa t n al p Kâ be nin in fla - s n da kul lan d lar. Ha cer-i Es ved i ye ri ne koy ma a s ra ge lin ce an la fla ma d lar. Her ka bi le bu fle re fi al mak is te di. Bu an lafl maz l k yü zün den ara la r n da kav ga ç k t. Ku - reyfl in en yafl l s olan Ebu Ümey ye flöy le bir tek lif te bu - lun du: Sa bah le yin Sa fa ka p s n dan ge len ilk za - t n bu ifl te ha kem ol ma s. Bu nu ye rin de bul du lar. Ve o sa bah Hz. Mu ham med in gel di i ni gö rün ce se vin - di ler. Çün kü O nun do ru lu un da, dü rüst lü ün de as la flüp he le ri yok tu. O na El-Emin di yor lar d. O na du ru -

28 28 Siyer-i Nebî mu an lat t lar. O da flöy le ma kul bir tu tum la me se le yi tat l l k la hal let ti: Or ta ya bir yay g yay d, Ha cer-i Es ved i yay g n n üze ri ne koy du, her ka bi le ulu la r n dan bi rer ki - fli nin, yay g n n ke na r n dan tut ma s n söy le di. Böy le ce tafl yu ka r ye ri ne kal k n ca, mü ba rek el le riy le al p ye ri ne yer lefl tir di. Bu su ret le her ka bi le bu fle ref ten pa y n al m fl ol du ve mem nun kal d. Böy le bir hal tar z bafl ka kim se - nin ak l na gel me mifl ti. Hz. Pey gam ber in Kâ be nin bir ta mi ri s ra s n da Ku - reyfl le bir lik te ça l fl t, tafl ta fl d, hat ta bu yüz den omuz la r n n ya ra ol du u, ta ri hin ri va yet le ri ara s n da d r. Am ca s Ab bas, O na el bi se si ni omu zu na koy ma s n söy - le di. Hz. Pey gam ber am ca s n n bu sö zü ne uya rak el bi se - si ni top la y p omu zu na ko yun ca vü cu du aç l d n da ye re dü fle rek ken din den geç ti ve son ra bu ha li Ebu Ta lib e an la ta rak, o za man: Ya Mu ham med, sen Pey gam - ber sin, sa na ya k fl maz di ye bir ses duy du u nu söy - le di. O s ra da Hz. Pey gam ber 35 yafl la r n da idi. 1) PUT PE REST L N SO NU NA DO RU Ca hi li yet ça n da Arap lar put la ra tap ma a bafl la m fl - lar d. Hz. b ra him in di nin den ay r l m fl lar d. Kâ be yi put lar la dol dur mufl lar d. Bu ra da top la n r lar, içer ler, zevk ve se fa için de e le nir ler di. Ge ce le ri top la n r lar, fli - ir okur lar, ma sal an la t r lar d. Arap lar da kan da va la r ek - sik ol maz, ça pul cu luk ya par lar d. An cak: Mu har rem, Re cep, Zil-ka de ve Zi l-hic ce ay la r n da kan dök mez ler, kav ga yap maz lar d. Bun la ra Efl hur u Hu rum der ler di. Bun lar ba r fl ay la r idi. Bun lar da si lah la r ça tar lar, ke yif - le ri ne ba kar lar d. O za man bu e len ce alem le ri da ha ar -

29 Osman Keskio lu 29 tar d. An cak iç le rin den ba z kim se ler bu zevk ve se fa alem le ri nin ba tak l n dan ken di le ri ni kur tar m fl t. Va ra - ka b. Nev fel, Kuss b. Sa ide, Ubey dul lah bn-i Cahfl, Os man bn-il Hu vey ris pu ta tap mak tan vaz geç mifl ler di. Va ra ka b. Nev fel Tev rat ve n cil i okur du. Kuss ibn-i Sa ide son Pey gam ber in ge le ce i vak tin yak lafl t n ha - ber ve ren ler den di. Arap la r n mefl hur pa na y r Suk- Ukaz da, bir k z l de ve üze rin de söy le di i bir hut be si ni Hz. Mu ham med Aley his se lam genç li in de din le mifl ti. O hut be yi as l ka dar gü zel ter cü me ya pan Cev det Pa - fla dan din le ye lim: OKU MA: Ey in san lar, ge li niz, din le yi niz, bel le yi niz, ib ret al n z. Ya fla yan lar ölür, ölen fe na bu lur. Ola cak olur. Ya mur ya - ar, ot lar bi ter. Ço cu kar do ar. Ana la r n n ba ba la r n n ye - ri ni tu tar. Son ra hep si mah vo lup gi der. Vu ku at n ar d ara - s ke sil mez, he men bir bi ri ni ko va lar. Ku lak tu tu nuz. Dik - kat edi niz. Gök te ha ber var. Yer de ib ret ala cak fley ler var. Yer yü zü bir yay g n ey van. Gök yü zü bir yük sek ta van. Y l - d z lar yü rür. De niz ler du rur. Ge len kal maz. Gi den gel mez. Aca ba var d k la r yer den hofl nut olup da m ka l yor lar? Yok - sa ora da b ra k l p da uy ku ya m da l yor lar? Ye min ede rim. Al lah n in din de bir din var d r ki; flim di bu lun du u nuz din den da ha sev gi li dir. Ve Al lah n bir ge le cek Pey gam be ri var d r ki; gel me si pek ya k n ol du. Göl ge si ba fl n z n üs tü ne gel di. Ne mut lu o kim se ye O na iman edip de o da hi ona hi da yet ey le ye. Vay o bed bah ta, kim O na is yan ve mu ha - le fet ey le ye. Ya z k lar ol sun ömür le ri gaf let ile ge çen üm met - le re. Ey ce ma at! Ha ni, aba ve ec dad? Ha ni mü zey yen ka fla -

30 30 Siyer-i Nebî ne ler ve tafl tan ha ne ler ya pan Ad ve Se mud? Ha ni, dün ya var l na ma rur olup da kav mi ne Ben, si zin en bü yük Rab bi ni zim di yen Fir avun ile Nem rud? On lar, si ze nis - bet le da ha zen gin ve kuv vet, kud ret ce siz den üs tün de il mi - dir ler? Bu yer, on la r de ir me nin de ö üt tü, toz et ti, da t t. Ke mik le ri bi le çü rü yüp da l d. Ev le ri ya k l p s s z kal d. Yer le ri ni, yurt la r n flim di kö pek ler flen len di ri yor. Sa k n on - lar gi bi gaf let et me yin. On la r n yo lu na git me yin. Her fley fa - ni dir. Ba ki an cak Ce nab a Hak d r ki, bir dir, fle rik ve na - zi ri yok tur. Ta pa cak an cak O dur. Do ma m fl do ur ma m fl - t r. Ev vel ge lip ge çen ler de bi ze ib ret ala cak fley çok tur. Ölüm r ma n n gi re cek yer le ri var, ama ç ka cak yer le ri yok - tur. Bü yük kü çük hep gö çüp gi di yor. Gi den ge ri gel mi yor. Cez met tim ki ka mu ya olan ba na da ola cak t r. (Cev det Pa fla, K s sas- l En bi ya, c.1, s.72) Kuss, Bi set ten ön ce öl dü. Ka bi le si Müs lü man ol du. O za man ka bi le re isi ne Hz. Pey gam ber sor du: çi niz de Kuss u ta n yan var m? He pi miz ta n r z, ya Re su lal lah, de di ler. Re sul-i Ek rem: Kuss un Ukaz pa na y r n da de ve üze rin de söy le di i ko - nufl ma s n da: Ya fla yan ölür, ölen fe na bu lur, ola cak olur de di i hiç ha t r dan ç k maz, bu yur du. Ora da bu lu na nar dan Hz. Ebu Be kir de: Ya Re su lal lah, o gün ben de Ukaz pa na y r n da bu lu - nu yor dum. Kuss un söy le di i söz ler hep ha t r m da d r, di ye - rek yu ka r ki hut be yi ba fl n dan so nu na ka dar oku du.

31 Osman Keskio lu 31 ÜN TE-IV PEY GAM BER L K DEV R N DE HZ. MU HAM MED (VAH Y N BAfi LA MA SI) Ko nu lar: Hi ra da n zi va s lk Vah yin Ge li fli Va ra ka n n De dik le ri a) H RA DA N Z VA SI Hz. Mu ham med Aley his se lam, 40 ya fl na gel di i za - man, ha lin de bir bafl ka l k se zil me e bafl la d. Bil has sa in zi va ha ya t n se ver ol du. Mek ke nin üç mil yu ka r s n - da ki Hi ra da n da bir ma a ra ya gi der. Ra ma zan ay n ora da ge çi rir, iba det eder di. Ra ma zan ay ge lin ce ya n na az n al r, ora ya çe ki lir di. Ya n n da az bi tin ce, yi ne Mek ke ye Hz. Ha ti ce nin ya n na dö ner, bi raz ka l r, son - ra ma a ra ya dö ner di. Ken di si ni ora da ruh sü ku ne ti ne ve rir, dü flün ce ye da lar d. Ce nab- Hak O nu bü yük va - zi fe yi ka bu le ha z r l yor du. Ku la na ga ip ten ses ler ge li - yor; Sen Al lah El çi si sin di yor du. Rü ya la r ol du u gi bi ç k yor du. O, Al lah u Te ala n n pey gam ber le ri va s - ta siy le müj de le di i son Pey gam ber ola cak t... Mi lad n 610 un cu y l n da Ra ma zan- fie rif ay n da Hz. Pey gam ber, adet üze re yi ne Hi ra da ki ma a ra ya çe - kil mifl ti. Hal k n sev gi ve say g s n ka za nan, do ru luk ve ema ne te ri aye tin den do la y kav mi nin Mu ham me dü l-

32 32 Siyer-i Nebî Emin ad n ver di i bu yü ce flah si yet bü tün in san l n düfl tü ü da la let ve se fa het ten son de re ce uzak t. O, yü ce ha ki ka t ar yor du. Dün ya y kap la yan da la let ka s r ga s, in - san l k r p ezi yor du. O, bun dan kur tu lu flun yo lu nu dü flü nü yor du. Arap lar k z ço cuk la r n di ri di ri top ra a gö mer, Me cu si ler hat ta ana ve k z kar defl le ni ka h mü - bah sa yar, bar bar lar ül ke le ri ta hip edip in san la ra ifl ken - ce ya par du rur ken bu ha lin so nu ne re ye va ra cak t r? fl - te O nun di ma n bun lar mefl gul edi yor du. Et ra f n da uzan m fl çöl ler s ra lan m fl da lar, se ril mifl va ha lar, va di - ler var. Gök yü zün de sa y s z y l d z lar ve ay par l yor. Sa - bah olun ca yi ne gü nefl do up ka ina ta fl k sa ça cak. Bun - la r n hep si gü zel ve tat l fley ler. Fa kat in san l n sa adet ve mut lu luk gü ne fli aca ba ne za man do a cak? Hi ra da n da han gi din üze re iba det edi yor du? Hz. b ra him in ve ya Hz. Mu sa n n ve ya sa n n di ni üze re iba det ya par d, di yen ler var. Böy le bir kö fle ye çe ki lip iba - det et me e ta han nüs de nir. Ay nî Üm det ül-ka ri ad l Bu ha ri fier hin de bu ke li me yi izah eder ken flöy le de mek - te dir: Pey gam be ri miz in ne su ret le iba det et ti i so ru la cak olur sa, bu nun te fek kür ve ib ret ten iba - ret ol du u nu söy le riz. b) LK VAH Y N GE L fi Pey gam ber li i nin bafl lan g c ola rak Hz. Pey gam ber e yü ce ha ki kat rü ya ale min de kefl fo lun ma a bafl la d. O nun rü ya da gör dü ü her fley ay d n l k bir sa bah gi bi ay nen va ki olu yor du. Bir gün Hi ra da n da ki ma a ra da va hiy ge ti ren me lek Ceb ra il Aley his se lam ken di si ne gö - rün dü ve:

33 Osman Keskio lu 33 Oku de di. Hz. Pey gam ber: Ben oku mak bil mem, de di. Me lek, ay n em ri tek rar la d ; Hz. Pey gam ber yi ne: Ben oku mak bil mem, ce va b n ver di. Bu nun üze - ri ne me lek O nu bafl tan aya a ta ka ti ke si lin ce ye ka dar s k t. Hz. Pey gam ber: Ne oku ya y m, di ye sor du. O za man me lek, Mâ ve râ dan ge len ses le rin en tat l ahen giy le flun la r oku du: ا ق ر ا ب اس ك الذ ى خ ل ق ر ب Ya ra tan Rab bi nin is miy le oku. O, in sa n ya - p fl kan mad de den ya rat t. Oku! O, çok ke rim olan Rabb inin hak k için ki, O, ka lem le tâ lim et ti, in sa na bil me dik le ri ni ö ret ti. Alak Sû re si nin ba fl n da bu ayet-i ke ri me ler ilk ge len va hiy dir. Hz. Pey gam ber bun la r kal bi ne nak flet ti ve me - le in se si ni ta ki be de rek, ay nen oku du ve der hal evi ne dön dü. lk va hiy ha le ti nin ver di i en di fle nin tit re yi fli için de efli Hz. Ha ti ce ye: Be ni ör tün, be ni ör tün de di. Ve de rin bir uy ku ya da l p uyan d k tan son ra gör dü ü ha li efli ne an lat - t. Sa d k efli O nu te sel li et ti: Müj de ler ol sun, se bat et. Ha ya t m elin de bu lun - du ran Al lah a ye min ede rim ki, sen bu üm me tin pey - gam be ri ola cak s n; Yü ce Al lah se ni as la b rak maz. Zi ra sen, ak ra ba l k hak la r na ri ayet eder sin. Sö zün de do ru - sun. Güç lük le re da ya n r s n. Mi sa fir le ri a r lar s n, fe la -

34 34 Siyer-i Nebî ke te u ra yan la r n yar d m na ko flar s n. Böy le olan ku lu - nu Al lah yal n z b rak maz... Bu söz ler, Hz. Ha ti ce nin ne ka dar yük sek ruh lu bir ka d n ol du u nu gös ter mek te dir. Yü ce Al lah, son Pey - gam ber ola rak seç ti i Hz. Mu ham med e efl ola rak da böy le yük sek fa zi let sa hi bi bir ka d n na sib et mifl tir. Bu da Al lah n bir lüt fu dur. c) VA RA KA NIN DE D K LE R Hz. Ha ti ce bu ola a nüs tü hal hak k n da bil gi edin - mek üze re ak ra ba s n dan olan Va ra ka b. Nev fel e kofl tu. O, din ler hak k n da bil gi sa hi bi idi. Ha ti ce ye: Kud dus, kud dus, de di. E er hal, an lat t - n gi bi ise O na ge len, Hz. Mu sa ya ge len Na - mus-u Ek ber dir. Ya ni bü yük Me lek tir. Hz. Pey gam ber Kâ be yi ta vaf et mek üze re evin den ç k t n da Va ra ka ya rast la d ve Ha ti ce nin an lat t gi bi ba fl n dan ge çen le ri tek rar an lat t. Va ra ka: Sen bu üm met in Pey gam be ri ola cak s n. Sa na gö rü nen Mu sa ya ge len bü yük Me lek tir, sa na ya lan c di ye cek ler, eziy yet ede cek ler, yur - dun dan ç ka ra cak lar, se nin le sa vafl ya pa cak lar. Bu fla yet o gün le re eri flir sem sa na Al lah için yar - d m ede rim de di. Va ra ka dan bu söz le ri du yun ca: On lar be ni do up bü yü dü üm yur dum dan ç ka ra - cak lar m ki, di ye sor du. Va ra ka: Evet, de di. Sen gi bi hiç bir Pey gam ber yok - tur ki, kav mi ne gön de ril sin de ona ya lan c de -

35 Osman Keskio lu 35 me sin ler, ezi yet et me sin ler, onu yur dun dan ç - kar ma s n lar. Va ra ka bu söy le dik le ri ni geç mifl pey gam ber le rin ha - ya t n dan ö ren mifl ti. Hz. Mu ham med e on la r ha ber ve - ri yor du. O za man çok yafl l olan, hat ta göz le ri gör mez bir ha le ge len bu ih ti ya r n de dik le ri do ru idi.

36 36 Siyer-i Nebî ÜN TE-V LK MÜS LÜ MAN LAR Ko nu lar: lk Müs lü man Olan lar Hz. Ali nin s lam Ka bul Et me si Hz. Ebu Be kir in Müs lü man Ol ma s Afli ka re Da vet lk Müs lü man la r n U ra d k la r Eza ve Ce fa lar Müfl rik le rin Ele ba fl la r a) LK MÜS LÜ MAN OLAN LAR Hz. Pey gam ber e vah yin gel me siy le in san la r Hak Din e da vet va zi fe si bafl la m fl ol du. Ön ce sa d k efli Ha ti - ce iman et ti. Azad l kö le si Zeyd de iman eden ler den dir. b) HZ. AL N N S LÂM I KA BUL ET ME S Ebu Ta lib in ai le si pek ka la ba l k ol du un dan o lu Ali yi, Hz. Mu ham med ya n na al m fl t. Ali o za man befl ya fl n da bir ço cuk tu. Hz. Mu ham med e Pey gam ber lik ve ri lip in san la r Hak Din e da ve te me mur ol du u za - man Ali O nun evin de ya fl yor du. Hz. Ha ti ce Müs lü - man ol mufl tu. Efli ile be ra ber iba det edip Kur an okur - ken on la r Ali gö rü yor du. Ço cuk sa fi ye ti ile bun la r sor - du. Hz. Pey gam ber de ona s la mi yet i an lat t. O da s la - mi yet i ka bul et ti.

37 Osman Keskio lu 37 c) HZ. EBU BE K R N MÜS LÜ MAN OL MA SI Hz. Ebu Be kir (Al lah O ndan ra z ol sun), Hz. Mu - ham med Aley his se lam n en can dan dos tu idi. Ebu Be - kir in Mek ke de iti bar ve fle re fi bü yük tü. Zen gin bir tüc - car d. Hz. Mu ham med i ara yan, Ebu Be kir in, dük ka - n n da bu lur du. Ara la r n da ki bu iç ten lik se be biy le Hz. Pey gam ber, ai le d fl n da ki ki fli ler den ilk ön ce Ebu Be - kir i s lam a da vet et ti. O da ken di si ne çok gü ve ni ol du - un dan O nun da ve ti ni te red düt süz ka bul et ti. Hz. Ebu Be kir in s la mi ye ti ka bul et me siy le Hz. Pey gam ber ken - di si ne bü yük bir des tek bul mufl ol du. O nun him me tiy - le ba z önem li ki fli ler Müs lü man ol du lar. Çün kü Ebu Be kir in ken di le ri ni yan l fl yo la gö tür me ye ce in den emin idi ler. Af fan o lu Hz. Os man, Avf o lu Ab dur - rah man, Tal ha, Ebu Vak kas o lu Sa d, Av vam o lu Zü - beyr, hep onun de la le tiy le Hak Din i ka bul et ti ler. Al - lah cüm le sin den ra z ol sun. d) Afi KÂ RE DA VET lk Müs lü man lar, Ku reyfl li le rin s la mi yet e kar fl düfl - man l k la r n bil dik le ri için, din le ri ni giz li tut tu lar. Bu du rum üç y l de vam et ti. Ar t k aç k tan s lam a da vet et - me e s ra gel mifl ti. fiu me al de ki ayet-i ke ri me ler vah yo - lun du: Ya k n ak ra ba la r n uyar, mü min ler den sa na ta bi olan la ra rah met ve hi ma ye ka nat la r n in - dir. fia yet sa na âsi olup kar fl du rur lar sa, on la - ra: Ben si zin ifl le dik le ri niz den ta ma miy le uza m, de. (fiu ara Sû re si, Ayet: )

38 38 Siyer-i Nebî Sa na em ro lu na n aç k tan aç a be yan et. Müfl rik ler den yüz çe vir. (H cr Sû re si, Ayet: 94) Hz. Pey gam ber vah yin bu em ri ne uya rak: Ab dül mut - ta lib ai le si ni, am ca s Ebu Ta lib, Ab bas, Ham za, Ebu Le - heb de da hil ol mak üze re evi ne zi ya fe te da vet et ti. Ye - mek ten son ra soh bet bafl la d. S ra s ge lin ce Hz. Pey gam - ber Al lah dan al d em ri ak ra ba s na teb li ede rek on la - r Hak din e s la mi yet e da vet et ti. H r ç n bir adam olan am ca s Ebu Le heb he men or ta ya at l d ve onun sö zü nü ke se rek ce ma at da t t. Böy le ce ilk da ve tin de da ha am - ca s Ebu Le heb Hz. Pey gam ber in kar fl s na di kil di. Bir müd det son ra Hz. Pey gam ber da ve ti ni da ha ge - nifl let ti. Bir gün Sa fa te pe si ne ç ka rak: Ey Ku reyfl hal k, di ye ses len di. O nun se si ni du - yan lar ora ya kofl tu lar ve et ra f n da top lan d lar. Hz. Pey - gam ber on la ra: Si ze flu te pe nin ar ka s n da bir düfl man or du su nun bu lun du u nu ha ber ver sem ba na ina n r m s n z? di ye sor du. Evet ina n r z, çün kü se nin ya lan söy le di i ni hiç duy ma d k, de di ler. Hz. Pey gam ber on la ra: O hal de si zi uya r yo rum. Siz e er, Al lah a inan - maz sa n z, bü yük bir aza ba u rar s n z, de dik ten son ra ka - bi le ad la r n ay r ay r söy le dik ten son ra; ha be ri niz ol sun ki, Al lah ba na ya k n ka bi le mi uyar ma y em re di yor. Ben si zin için ne dün ya men fa ati sa la ma a, ne de ahi ret te bu la ca n z na si bi ha z r la ma a sa hip de i lim. Bun lar si - zin bir sö zü nü ze ba l d r. O da, Al lah dan bafl ka ilah yok tur, de me niz dir, de di.

39 Osman Keskio lu 39 Din le yi ci ler ara s n da bu lu nan Ebu Le heb he men aya a kal ka rak: Gü nü mü zü ze hir et tin. Bi zi bu ra ya bu nun için mi top la d n, de di. Bu nun üze ri ne bu top lan t da bir so nuç ver me di. e) LK MÜS LÜ MAN LA RIN U RA DIK - LA RI EZA VE CE ZA LAR lk Müs lü man la r n için de kim se siz olan lar, ken di le - ri ne ar ka ç ka cak kuv vet li ada m bu lun ma yan lar, müfl - rik ler in ta ki bi ne u ra m fl lar d r. Müfl rik ler, Ebu Be kir, Os man gi bi bü yük ve zen gin zat la ra bir fley de mi yor lar - d, fa kat za y f gör dük le ri fa kir le re et me dik fley b rak m - yor lar d ; on la r aç, su suz tu tar lar, dö er ler, k z g n kum - la r n üs tü ne ya t r p ifl ken ce ya par lar d. En çok eza ve ce - fa ya u ra yan lar flun lar d : Bi lal-i Ha be fli: Ha befl li bir zen ci dir. Ümey ye bn-i Ha lef in kö le siy di. Üm mey ye s lam n en bü yük düfl - man la r n dan ol du un dan, kö le si ne yap ma d k ezi yet b - rak maz d. Onu k z g n kum la r n üs tü ne ya t r p, gö sü ne k z g n tafl lar kor, sa at ler ce gü nefl al t n da tu tar d. Bi lal, iman haz z n n ver di i kuv vet le bun la ra da ya n r; Al lah bir dir, di ye rek bun la ra kat la n r d. Ni ha yet Hz. Ebu Be - kir O nu ala rak azad et ti. Bi lal ya n k se siy le ezan oku du - u za man her kes zevk le din ler di. Am mar bn-i Ya sir: lk Müs lü man olan lar dan d r. Ku reyfl bu gi bi ha mi si ol ma yan aciz le re, her tür lü in san - l k d fl eza yap mak tan çe kin me ye cek ka dar soy suz lafl - m fl t. Am mar kum la ra ya t r r lar, ba y l t n ca ya ka dar dö - er ler di. Am mar n ba ba s Ya sir, ana s Sü mey ye de ay n mu ame le le re u ru yor lar d.

40 40 Siyer-i Nebî Sü heyb Ru mi: Ru mi de nir se de as l ran l d r. Bi - zans l la ra esir düfl tü ün den, ora da ye tifl ti in den Ru mi de nil mifl tir. Kö le ola rak Ara bis tan a sa t l m fl t. Hz. Pey - gam ber in s lam a da ve ti ni du yun ca Müs lü man ol du. Müfl rik ler ona da çok ifl ken ce ya par lar d. Hab bab b. Eret: Te min ka bi le sin den dir. Müs lü man - la r n sa y s 7 iken Müs lü man ol du. fl ken ce ye ma ruz kal d. Bir de fa Hab bab k z g n kö mür ler üze ri ne ya t r d - lar, üs tü ba fl ya ra için de kal d. Ara dan y l lar geç tik ten son ra Ha bab bu ola y Hz. Ömer e an la ta rak s r t n gös - ter di ya n k yer le rin izi bel li idi. Hab bab de mir ci lik ya - par d. Ebu Fü key he: Saf van bn-i Ümey ye nin kö le siy di. Saf van ona ifl ken ce ya par, s la mi yet ten ç k ma s için zor - lar d. Fa kat o bü tün bun la ra da yan d ve di nin de se bat gös ter di. Lü bey ne, Neh diy ye, Zin ni re, Üm mü Abis ad n da ki ca ri ye ler Müs lü man ol duk la r n dan eza ve ce fa ya u ra - m fl lar d. Hz. Ebu Be kir bu dör dü nü sa t n ala rak azad et mifl tir. f) MÜfi R K LE R N ELE BA fii LA RI Müfl rik ler, Hz. Os man gi bi müs lü man la r n ile ri ge - len le ri ne bi le el den ge len eza y yap mak tan çe kin mi yor - lar d. Hat ta el le ri ni ve dil le ri ni s lam n bü yük Pey gam - ber ine uzat mak cü re ti gös ter mifl ler di. Hz. Pey gam ber e en çok düfl man l k eden ler flun lar d r: Ebu Le heb: Hz. Pey gam ber in öz am ca s d r. s lam n en bü yük düfl ma n d r. Ka r s Üm mü Ce mil ki, Ebu Süf - yan n k z kar de fli dir, ko ca s gi bi o da eliy le ve di liy le

41 Osman Keskio lu 41 Pey gam ber e eza ve ren ler den dir. Bu iki si hak k n da Teb - bet Sû re si in mifl tir. Be dir za fe ri yü re i ne in di ve öl dü. Ebu Ce hil: Bu da müs lü man la r n en bü yük düfl ma - n d r. Müs lü man lar onun elin den ve di lin den ne ler çek me di ler. s lam a düfl man l k ya pan la r n ço u Üm - mey ye o ul la r idi. Çün kü Eme vi ve Ha fli mi re ka be ti es - ki dir. Ebu Ce hil ise Mah zum ka bi le sin den dir. On lar da re is lik id di as n da idi. Ve lid bn-i Mu i re, Ebu Süf yan, Ümey ye bn-i Ha - lef, As bn-i Va il, s lam a düfl man l k ta ile ri gi den ler den - dir. Hz. Pey gam ber in o lu Ka s m ve fat et ti i za man, As; Mu ham med in so yu ke sil di, di ye rek alay et mifl tir. Ev lat ac s y la yü re i s z la yan bir ba ba y te sel li ye ri ne böy - le in cit mek in san l k d fl bir ha re ket tir. Ku reyfl ulu la r Hz. Pey gam ber in Al lah El çi si ol du u - nu bi li yor lar d. Fa kat ha sed yü zün den O na kar fl ç k - yor lar d. Bu nu Ebu Ce hil in flu söz le rin den an la mak ko lay d r: Bir de fa Ah nes, Ebu Ce hil e, s la mi yet hak k n da ki dü flün ce si ni sor du. O da flöy le ce vap ver di: Bi zim le Ha fli mi ler ara s n da es ki den be ri re ka bet var d r. fie re fi pay la fla ma y z. On lar zi ya fet ve rir se biz de ve ri riz, on lar cö mert lik gös te rir se biz de gös te ri riz; on - lar dan afla kal ma y z. Böy le at ba fl be ra ber gi der ken flim di on lar dan bi ri ken di si ne gök ten va hiy gel di i ni ha ber ve ri yor. Biz bu na ne re den ula fla ca z. Val la hi biz on la r n Pey gam be ri ne inan ma y z!..

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si

Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si Meh med Tâ lib Efen di ve Di van çe si D O Ç. D R. B A Y R A M A L K A Y A Sa kar ya Üni ver si te si Üs kü dar n kül tür ve dü flün ce ta ri hi nin sa l k l bir fle kil de ya z la bil me si ön ce - lik

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA VE İNCELEME Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Mithat ESER a a Tarih Bölümü, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı