Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim Kurulu Genel Kurulu nun tarih ve 106 sayl karar ile kuruldu Eitim Öretim Döneminde, stanbul Bahçelievler, Adnan Kahveci Bulvar, Yayla mevkiindeki 7000 m 2 kapal ve 1000 m 2 açk alan olan bir binada eitim öretime balad (ekil-1). ekil-1. Eitim Öretimin lk Balad Bahçelievler Yerlekesi Gündüz ve gece, ayn içerikli olmak üzere, 12 programla eitim öretime baland. Bu öretimi yürüten sadece 50 civarndaki akademik kadro ve bir o kadar da idari personel vard. Bu meslek yüksekokuldaki program says, hem 1.öretim hem de 2.öretim olmak üzere her yl art gösterdi (ekil-2). ekil Eitim Öretim Yl tibariyle (Yeni Programlar Eklenmemi) Programlarn Dal 1 Prof. Dr. stanbul Aydn Üniversitesi 1

8 Baarnn Altndaki Sr 18 Mays 2007 de stanbul Aydn Üniversitesi Yasas çkt. Ancak; yasa, normal snav tercih döneminden sonra çkt için fakültelerdeki bölümlere örenci alm yaplamad. Ayn yl ek kontenjanla, sadece 7 bölüme, 158 örenci alnd. Böylece lisans öretimi de balam oldu. Doal olarak Meslek Yüksekokulunda program says arttkça örenci kontenjan da artyor ve toplam örenci says yükseliyordu. Bu arta bir taraftan da lisans programlarndaki örenci saylar da eklenince say daha da yükseldi. Örenci saysnn artmasna paralel olarak, fiziki eitim öretim altyapsnn da gelitirilmesi, geniletilmesi kaçnlmazd. Fiziki altyap da hzl bir ekilde gelitirildi, modernize edildi ve üst düzeyde donatld (ekil-3,4,5). ekil-3. Örenci Saylar ve Fiziki Altyap Art Grafii ekil-4. Di Hekimlii Fakültesinden Baz Ünitelerden Bir Görüntü 2

9 M.S.Çelikkale ekil-5. Teknoloji Aratrma ve Uygulama Merkezindeki Mekatronik Laboratuvarndan Bir Görüntü eitim öretim döneminde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin açlmas ve Yüksek Lisans örencilerinin alnmas için hazrlanan dosya Yükseköretim kuruluna sunuldu, kabul gördü ve Sosyal Bilimlerde 13, Fen Bilimlerinde 7 olmak üzere 20 Anabilim dalnda Yüksek lisans balad. Daha sonra bu anabilim dallarna ilaveler oldu da hazrlanan doktora bavurusu Yükseköretim Kurulunca kabul edilerek Sosyal Bilimlerde 2 ve Fen Bilimlerinde 1 Anabilim dalnda doktora öretimi de balad (Çizelge-1). ekil-6. Teknoloji Aratrma ve Uygulama Merkezindeki Gda Laboratuvarndan Bir Görüntü 3

10 Baarnn Altndaki Sr Çizelge-1. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerindeki Yüksek Lisans ve Doktora Programlar ylndan itibaren her yl yaplan bavurularla aratrma merkezleri kurulmas amacyla Yüksek Öretim Kurulu na sunulan, kabul edilen ve resmi gazetede yaymlanan yönetmeliklerle bu merkezlerin saylar 8 e yükseldi (Çizelge-2). 4

11 M.S.Çelikkale Çizelge-2. stanbul Aydn Üniversitesi Uygulama ve Aratrma Merkezleri Hem açlm Fakültelere ilave edilen yeni bölümler, yeni eitim öretime balayan fakültelerle hem fakülte says hem de fakültelerdeki bölüm saylar artt. u andaki fakülte says 8 e yükseldi. Ayrca, Hukuk Fakültesine bal olarak Adalet Meslek Yüksekokulu da de açlarak, Dönemi için örenci alnd. Dolaysyla, Meslek Yüksekokulu says da 2 ye yükselmi oldu. stanbul Aydn Üniversitesi Yasasnda mevcut olan Yabanc Diller Yüksekokulu arlkl olarak Temel ngilizce, ile; ngilizce, spanyolca ve Rusça Hazrlk Programlarndaki eitim öretimi yürütmeye devam etti. D ülke üniversiteleriyle yaplan bilimsel i birlii çerçevesinde ktisadi dari Bilimler Fakültesi ngilizce letme Lisans Programnda Maryland Üniversitesi ile çift lisans diplomas, Anadolubil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Program Önlisans Programnda ngiltere deki Hackney Community College ve Otel ve Turizm letmecii Önlisans Programnda ABD ki Howard Community College ile çift diploma eitim öretimi devreye girdi. Dolaysyla bu Lisans ve Önlisans programlarnda okuyan örenciler Önlisansda 1+1, Lisans da 4+0 veya 3+1 eklinde öretimlerini tamamlayarak çift diploma alacaklardr. stanbul Aydn Üniversitesi, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika ktalarndaki 150 yi akn üniversite ile bilimsel ibirlii kurmu, 70 civarndaki üniversite ile bu ilikilerin yürütülmesini planlam ve YÖK onay almtr. Ayrca yine merkezi stanbul Aydn Üniversitesi nde olmak üzere Avrasya Üniversiteler Birlii kurulmu ve Avrasya bölgesindeki 60 civarndaki üniversite bu birliinin içerisine girmitir. Dolaysyla, stanbul Aydn Üniversitesi nin üniversiteler aras tannrl ve bilimsel ibirlii çalmalar önemli derecede mesafe almtr. Buraya kadar belirtilmeye çallan durum çerçevesinde; stanbul Aydn Üniversitesi nde eitim öretim döneminde Meslek Yüksekokularnda 80 Önlisans Program, Fakültelerde 37 Lisans Program, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 14 Yüksek Lisans ve 2 Doktora, Fen Bilimleri Enstitüsünde 7 Yüksek Lisans ve 1 Doktora Programnda eitim öretim devam edecektir (ekil-7 ve8). 5

12 Baarnn Altndaki Sr ekil-7. Anadolubil Meslek Yüksekokulundaki Programlarn Dalm ekil-8. Fakültelerdeki Bölümlerin Dalm 6

13 M.S.Çelikkale Birkaç yldan beri stanbul Aydn Üniversitesi vakf üniversiteleri içerisinde en çok örenci tarafndan tercih edilen bir üniversitedir. Örenci bu tercihini elbette ki rastgele yapmamaktadr. Peki nedir bu tercihin altnda yatan gerçekler veya bunun srr nedir? Bunlardan bazlar öylece sralanabilir: dönemleri arasndaki 5 dönemde mezun olan örencilerin ie yerletirilme oranlar srayla; %83,7; %86,6; %83,9; %76,5 ve %71,0 dr. Buna DGS snavlaryla üniversitelere giden baarl örencilerin %12 ortalamas da eklenirse, ksaca mezun olan örencilerin %90 nnn üzerindeki ksm ie yerletirilmektedir. Bu rakamlar fevkalade bir sonucun ifadesidir. Bu baarya ulamada; belirlenen hedefler ve bu hedeflere varmada; azim, irade, çalma ve özveri söz konusudur. Dier bir ifade ile, geceyi gündüze katmakla mümkün olabilecek bir sonuçtur. Bu baarda; çevresi ile bütünleik çalma, uygulamal eitim öretim, deneyim ve müterek akln paylam vardr. Bu baarda; eitim öretimin gerektirdii tüm fiziki altyapnn hazrlanmas, nitelik ve nicelik bakmndan yeterli akademik ve idari kadronun temini söz konusudur. Balangçta 7000 m 2 lik kapal ve 1000 m 2 lik açk alan olan eitim öretim fiziki alt yaps bugün m 2 kapal alan geçmi, sadece 1000 m 2 lik yeil alanla balanan öretimde bu alan m 2 yi am, balangçta 50 kadar olan eitim kadrosu 550 ye ulam, 50 civarndaki idari personel 400 ü geçmi, 40 snf, 14 ofis ve 2 salonla balayan eitim öretim fiziki alt yapsndaki snf, atölye, amfi, ofis, stüdyo, konferans salonu, çizim salonlar vb. mekânlarn says 1200 ün üzerine çkmtr. Dier bir ifade ile, eitim öretimin gerei yerine getirilmitir. (ekil-9,10). ekil-9: Hzla Gelitirilen Yeil Alanlardan Bir Gürüntü 7

14 Baarnn Altndaki Sr ekil-10. stanbul Aydn Üniversitesi Eitim Öretim Fiziki Altyaps Bu baarl eitim öretimin ve tercihin altnda; uyum içersinde sistemli çalma, yüksek aidiyet duygusuna sahip olma, fikir birlii, i birlii ve güç birliinin zincirleme birbirine balanmas vardr. Balkta belirtilen baarnn altndaki sr ite budur. Bu srr çözen elbette ki baarya ular. Hani güzel bir söz vardr ya, Marifet iltifata tabidir. Bu söz yerinde kullanldnda gerçeklerin ifadesi, hakkn teslimi ve takdiridir. Bu takdir ne bir kii ne de birkaç kiiye deil, müterek çalmalarn, güçlerin birletirilmesinden oluan sonuca, baaryadr. Baary kutlamaksa hepimizin görevidir. Çünkü, bu baar gelecei emanet edeceimiz gençlie yaplan kutsal bir yatrmdr. 8

15 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (9-20) Paradokslar Ali DÖNMEZ 1 Özet Anahtar Kelimeler: Paradoks,Cantor Paradoxes Abstract In this work, we will introduce the paradoxs in mathematics. Keywords: Paradox,Cantor girer. nin Elektra, Edebiyat Fakültesi, Matematik- 9

16 Paradokslar 5. 6.Boynuz ve 7. olarak ak içermeyen ya da küme deriz. - - Evet unuzç

17 A.Dönmez konmadan erkek felse tipinde eçmenin, yani belli bir avukata ödeyecek, kazanamazsa ödemeyecektir. Dersin bitiminden hemen sonra herhangi bir dava mi? Bu ifade matematiksel bir dille nedir? 11

18 Paradokslar Cantor Paradoksu Tüm olsun. Böylece, 2 c c C c ) gösterilmesi birzca zor olan Cantor Teoremine göre, # (C)< # (2 c Russell Paradoksu Z={X:X/X} Tersine, Z kümesi Z kümesine aitse, Z kümesi kendisini içeren bir küme olur. Z kümesi edemeyen edemeyen adaml ha Seriler 12

19 A.Dönmez =0.333 kesiri, =0.333 = götürmü- devam edilirse, adam bu d yolunu hiçbir zaman yürüyemez. Bu paradoksun esi için de, orta nokta ile kendisi bu çe? r. Bu da çeyrek saat yapar yürür. Buna göre, 13

20 Paradokslar =1 aman süresi göstermekten ileri gelir. Bu nedenle seriler konumuzun önemli bir yerini tutar. Sonsuz toplamla )+(1-1)+(1-1)+ biçiminde gruplarsak =(1-1)+(1-1)+ = = =1+(-1+1)+ = =1 - Zenon, duygulu 14

21 A.Dönmez Zenon, çok yük üklere ya da ilk öncül ilmesi nedeni de büyük lan çürütme yöntemidir. al sorunlar ciddi ve P bu D da, 15

22 Paradokslar eketsiz veya hareket ok hiçbir zaman hareket edemez. Yani, ok sürekli Birinci durum (A) (B) (C) (A) (B) (C) Burada dikkat edilirse, sonlu bir

23 A.Dönmez için onu kapsayan bir mek azarlarca 1, CD yolunu geçmek için 2, ise, t 0 /2, t 2 =t 1 harcanan toplam zaman =1 0 olarak n Cumartesi günü 17

24 Paradokslar ve Pazartesi günleri de göre, o zaman mahkum gün içinde durumuna geçmektedir. mahkum, onu Pazartesi a durumda. anahtar onuncu kutuya konamaz. Peki, anahtar dokuzuncu kutuya konabilir mi? Asla! Çünkü, ilk 18

25 A.Dönmez on kutunun hiçbirine konamaz. Oysa on kutu koyamaz. Ç diyelim. matematik dergilerine konu olmaya devam etmektedir. Buradaki paradoks çok ilginçtir. Bir insan yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve ya onuncu kutulard Paradoks bize Oxford üniversitesi matematik profesörlerinden Charles Dodason ya da takma ismiyle bilinen bilinir. sonuçta Q önermesi 19

26 Paradokslar Kaynaklar 1.Dönmez, A., Matematik Tarihi 10 cilt. 20

27 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (21-34) Özet rekabet edebilme bilgisinden ma Destek ver Anahtar Kelimeler: Abstract A new clustering model in foreign trade financing It is an unfortunate fact that the SME s which constituting 90 % of business life and reaching the number of in the country are not able to get return of the contributions provided to social walfare and fiscal environmentn in a fair way. One of the reasons is financial deficit and the other is not knowing how to compete with their competitors. Besides, shortage of know-how and capability in international marketing forms another fact at micro level. However, Government s point of wiev to SME s has never been in an integrated format so far. State authorities have argued that they had provided remarkable subsidies with the SME s by giving 50% or less of what they promised, and had expacted the remaining part from the SME s that were in the shortage of finance. Since commercial attachees in Embassies outside were not equipped with Yrd. Doç. Dr. Ali ihsan 21

28 marketing notion, they just focus on gathering data and this data is not so usefull instrumet for SME s. The concept of Foreign Trade Capital Campanies and Sectoral Foreign Trade Companies which were tried at macro level was acceptable for financially strong and giant companies, and was neither sustainabale nor productive. In this study, a new clustering model has been examined to increase the competation power of SMEs by reducing risk to almost zero. Key words: clustering, competation,foreign trade, SME is edilmek suretiyle ( Ketels,2006.) ek olarak yedek parça, a esi bir sistemdir. Küme (Cluster,2009) gruptur (AB Komisyonu,2004) olabilir), Ortak teknolojiler ve kabiliyetler ile birbiri ümesi ümesi Kümesi Bilecik Kütahya Seramik Kümesi 22

29 ümesi ümesi r. Türkiye'de faaliyet (DTM,2009) 1- A-Normal Yöreler: 23

30 B- ve gerekli C-Üretici Dernekleri ve Birlikleri (DTM,2010) 3- A- 5 milyon USD lik müteakip takvim de 1 milyon USD den az olmamak %0,1 ini %2 C- Eximbank Kredileri Yönünden: limit olarak belirlenir. FOB ihracat bedelinin %100 ü kredilendirilmekte olup, 24

31 - kullanabilmektedirler.(eximbank,2010) D yenilenmektedir. sonucund.(resmi Gazete,2010) çerçevesinde, 120, 180 ve 360 gün (döviz kredilerinde) vade seçenekleri sunulmak Kat -c maddesinde düzenlenen ve tecil-terkin sistemi -terkin 25

32 Dahilde Eximbank Destekleri Ar- E- ticarete üyeliklerinin desteklenmesi D (DTM,2005), gerek sektörel 26

33 (DTM,2011) Milyon Dolar YILLIK , , , ,7 69,9 68,1 64,8 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 73,1 61,9-15,3 10,5 15,9 15,6 15,5 16,2 15,3 16,2 16,5 17,8 16,6 20, ,4 22, ,3 26,5 26,2 27,2 22,9 27

34 OCAK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 67,1 61,5 63,3 65,1 79,0 63,4 61,4 67,0 68,1 77,8 70,6 55, , , , , ,9 OCAK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 OCAK-HAZIRAN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 62,7 59,9 62,7 64,3 72,7 62,6 63,2 60,1 62,8 64,4 73,4 62,7 63,0 60,8 63,4 65,2 73,1 61,9 62,9 61,3 63,1 65,4 72,5 62,6 63,7 63,5 182, ,000 64,3 138, ,000 75,4 153, ,500 70,3 101,5 102,1 112,6 108,3 113,60 112,92 K 20) 28

35 2. Uyg u 3. B:(KVK,2011) Kurumlar Vergisi Kanunu devrinin mümkün Özet olarak; - 29

36 uncu maddesi -.(TTK,2011) Y(Üstüner,2009) 5.1. vergisinden istisna edilecek ka de elde - hi olan tarihinde

37 KVK geçici 5/4 maddesine göre in 6. D 6.1. Külli Halefiyet: 6.2. Zarar Mahsubu: 6.3. :(KDV,2011) - r ölçek 31

38 Y Her firma $ ürünleri tespit edip 1) Bu maksatla $ ) 3) 4) 5) 6) 7) Teyitli akreditif iskonto ettirilerek, 8) - ihracat 32

39 Risk Analizi: ödenecektir. iskonto edilere - kar edilecektir.- her seferinde artarak büyüyecektir ticaret hacmi yaratabilecektir. Zaten bahsi geçen kümelenme modeli gelmesinde görülmektedir. Eliade, M., (2001), Mitlerin Özellikleri,

40 KAYNAKLAR 1. Ketels, Lindqvist, Sölvell,(2006) Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies, Stockholm, Center for Strategy and Competitiveness, CLUSTER, Development of Clustering Policy For Turkey, Türkiye Kümeleri, grubu, (2004) /11/ avantajlar, ) DTM, DTM, dönemsel ve a- 24&from=home Türk Ticaret Kanunun 146,451,452 maddeleri 12. Üstüner Erdinç, (2009) 13. -c md., 34

41 ABMYO Dergisi. 23, (2011) (35-42) Sosyal Hareketler ve nternet Aktivist Gazetecilik Dijitale Doru Gidiyor Melissa A. Wall Çeviren: Dinçer ATLI 20. yüzyln sonu aktivizmde yeni bir çan yükseliini göstermektedir. Üniversite örencileri düük maala içi çaltran iyeri topluluklarna kar insan haklar gruplarna katlmakta, 3. dünya ülkelerinin borçlarnn silinmesinde birlikte hareket etmektedir. Küresel çevrede irketlerin dünyann ekonomik, çevresel ve politik gündemini kontrol etmesine ilgi duymaktadrlar. Bu yükselen dalgada internet kullanm söz konusu hareketlilii desteklemeye yardm etmektedir. Günümüzde-her organizasyon, ne kadar küçük olsa da bir internet sitesi ve elektronik posta adresi/listesine sahip gözükmektedir. Baz durumda sosyal hareketleri baz gruplarn sadece internet üzerinde var olmas nedeniyle -sosyal gerçeklik ortamnda var olup olmamalarna göre- ayrt etmek güçlemitir. -nternet ortamnda varolan bu online gruplar-sklkla gerçeklerinden daha büyük ve nitelik yönüyle-kültürlü gruplardr. -Günümüzde-merkezden yönetilmeyen, hiyerarik olmayan, kaotik, anarik, terimleri aktivist alar ve internetin kendisini tanmlamak için kullanlmaktadr. Bu deiikliklerle beraber ana akm medyaya (Mainstream media) olan ilgi artmtr. AOL Time Warner ve Vivendi gibi birkaç irket dünyann medya gücünü sahiplenmilerdir. Bu deiikliklerdeki kesiim noktas olarak, aktivizmin yükselmesi ile birlikte statükoyu tercih eden büyük medya kurulularnn yükselmesi internette aktivist araçlar üzerindeki istilay artrmtr. Bundan dolay sosyal aktivistler haberin üretimine daha fazla arlk vermitir. Net ekilde gözükmektedir ki aktivist gazetecilik, internetten büyük ölçüde yararlanmtr. Zira internet olaylar kendi yorumlar ile yaymalarna olanak saplamaktadr. Ayrca bu bilgiler kitleleri harekete geçiren hemen cevap alabilecek nitelikte-interaktiviteye açk- olan mesajlar vermektedir. Fakat gerçekten dijital aktivist gazetecilik geleneksel pratiklerden ne kadar ayrlmaktadr? u anda bu farkllklar açklayabileceimiz bir model var mdr? Alternatif uygulamalarda yaplanlar bize dijital gazeteciliin gelecei hakknda neler söylemektedir? Sosyal Hareketler Vatandalk haklar için Afrikal-Amerikallarn mücadelesi; sava kartlarnn Vietnam savan protesto etmesi, kadn hareketleri; siyahi çounlua gaddarca davranan ve tecrit eden, Güney Afrika nn apartayd ile ilgili rkç politikalarna kar küresel mücadele. Bütün bunlar Dr. Dinçer ATLI stanbul Aydn Üniversitesi Anadolu Bil MYO nsan Kaynaklar Yönetimi Öretim Görevlisi 35

42 Sosyal Hareketler ve nternet sosyal hareketlere birer örnektir. Bir sosyal hareket daima var olan güçlere kar bir meydan okumadr, onlar grup üyeleri tarafndan toplumsal yanllara ya da hakszlklar ayakta tutmaya çalmaktadrlar. Çou ilerici olmasna karn bütün sosyal hareketler olumlu sosyal deiim taraftar deildir: 1990larda bütün Amerika Birleik Devletleri nde güç kazanan rkç beyaz milisler de bir sosyal hareket olarak düünülür. Sosyal hareket; bir dizi ahslar ve gruplar ihtiva etmesine karn, bunlarn kilit oyuncular arasnda sosyal hareket örgütleri denilen organize aktörler vardr. Bu gibi örgütler felsefi temelleri düzenler ya da finanse eder. Örnein, Vatandalk Haklar Hareketi esnasnda, siyahi kiliseler ve dier örgütsel oluumlar, toplumsal hareketlilik ve seferberlik konularnda önemli admlar atmtr. Tarm içileri için adil ödeme ve daha iyi çalma koullar kazanma amac güden Çiftçiler Hareketi nihayet Tarm çileri Birlii olarak ortaya çkmtr. Gruplarn birçounun ortak davranlara sahip olmasna karn, asl ilgi çekici olan bunlarn haber-yaratma uygulamalardr. Geçmite baz uzmanlar, sosyal hareketlerin yaygn medya ilgisi olmadan var olamayacan ve bunun hareketlerin nasl davrandn büyük ölçüde etkilediini ifade etmilerdir. Ama eer bugünün aktivistleri belirttikleri gibi medya nn kendisi olabilirse bu bamllk azalabilir ve -aktivis-hareketlerin gazeteci olarak güçleri büyüyebilir. Aktivist Gazetecilik Feminist gazete editörü Susan B. Anthony den, DIVA-TV AIDS görüntü (görüntü szdrma) aktivistlerine kadar, toplumsal hareket aktörleri, hareketleri için ayn zamanda gazeteci olarak da görev yapmtr. Aktivistler; genel olarak ana akm (yaygn) medyann onlarn meselelerini ya dikkate almadn veyahut onlar önyargl ve tarafsz olmayan ekilde gösterdiini, hareketlerini küçümseyip haksz suçlamalar da bulunulduunu düünmektedirler. Aktivist gazetecilik hareketin bak açsn yanstmaya çalmaktadr. Bu da genellikle ana akm medyann yorumundan çok farkldr. Kitleleri harekete geçirmeye, eyleme tevike ve hareket kimlii oluturmaya çabalamaktadr. Bu süreçteaktivist medya zorlanmaktadr çünkü yeterli finansman bulamamaktadr. Ve amaçlarn reklamclar veya büyük irketlere ödünç vermeden finansmanlarn salamaya çalmaktadrlar. -Aktivist gazetecilik açsndan- gereken harcamalardan dolay, haber üretimi bazen seyreklemi ve datm yavalayp zorlamtr. -Yine de-nternetin yükseliiyle birlikte, aktivistler uzun vadede (datm harcamas)-internette varolma maliyeti- içerik üretimi gibi problemlerden birçounu çözebileceklerine inanmaktadrlar. (Downing et al., 2001; Atton, 2002). Aktivist Haberlerin Online Salayclar Tpk ana akm medyann kendi online versiyonlarn düzenledii gibi, Nation ve Progressive gibi aktivist yaynlar, yaymlarnn Web versiyonlarn hazrlamtr. Buna ramen dijital gazetecilik en önemli etkisini aktivist haberleri salayan yeni modellerle gerçekletirmitir. Bugün en yaygn modeller 1. lerici hareketlere odakl aktivist haber biçimlerini üreten kurumlar 2. Belirli konulara odaklanan örmein çevre, kadn haklar-kapsamaya çalan kurumlar. 36

43 D.Atl Online aktivist haberler ana akm medya haberlerinden birçok noktada farkllk göstermektedir. Öncelikle aktivistlerin haberleri daha çok yoruma yöneliktir. Bu gibi gruplar genellikle öbür tarafn bak açsn göstermekle uramazlar. Bunun sebebi ksmen toplumdaki belirgin seslerin örnein baz kurumlarn- yeterince ana akm medya tarafndan temsil edilmedii ve sokaktaki vatandan meseleleriyle ilgilenmedii inancndan kaynaklanmaktadr. Onlar kendilerini alternatif bak açsn salamakla sorumlu görmektedirler. Ki bu bak açs onlara göre ticari irketlerin güdümündeki medya da farkl bak açsn olmadn düünmektedirler. kinci olarak onlar-aktivistler- daha önce baka yerlerde yaynlanm olan bilgiyi tekrar yaynlayp tantmaya önem vermektedirler. Bu her zaman doru olmamakla birlikte, onlar çou zaman mevcut durumda (Utne Reader ya da Reader s Digest gibi) daha ilerici bir versiyon olarak devam etmektedir. Her ikisi- Utne Reader ya da Reader s Digest- kendi içerikleri için baka yaynlar kullanmaktadrlar. Bu tür makalelerin kaynaklar deimektedir. Ancak en önemli kaynaklar olarak alternatif medya, çou zamanda basl yaynlar, sosyal hareketler, kar amac gütmeyen ilgi gruplar ve ana akm medyadaki mevcut ilerici fikirler yer almaktadr. Üçüncü olarak bu tür siteler genelikle yazya arlk vermektedirler. Fotoraflara, resimlere, videolara önem vermemektedirler. Kaynaklar tekrar kullandklar gibi bu ak özellikle maddi kaynaklarn yokluundan kaynaklanmaktadr. Dördüncü olarak aktivist haber siteleri genellikle kar amac gütmemektedir ve finansman için reklamlara muhtaç deillerdir. Genellikle bunlar sponsorlarla veyahut balarla geçinmektedirler. Son olarak aktivist haberler daha fazla sese yer vermeye çalp yeterince temsil edilmeyen gruplar ve tartlan konular ortaya koymaya çalmaktadrlar. Aktivist Haber Araçlar Aktivist haber araçlar gennelikle, alternatif haberleri vermeye çalmaktadr. Bu tür ruplarn analizi üç ana ekildedir; 1. Alternet yahut Common Dreams gibi profosyonel haber ajanslar. Bunlar ya tek bana veya kar amac gütmeyen sponsorlarla çalmaktadrlar. 2. Workingforchange gibi sponsorluk destei verilen haber ajanslar, bunlar kurumsal irketlerle ortak çalmaktadrlar. 3. Gönüllüler tarfndan oluturulan partizan haber ajanslar, IMCs ve ya Infoshop gibi bütün katlmclara açk ajanslardr. Profesyonel Haber Servisleri Aktivist profesyonel haber ajanslarnn en güzel örneklerinden biri, alternettir. -Alternet-Kar amac gütmeyen Independent Media Institute tarafndan finanse edilen bir alternatif internet haber magazinidir. Alternet 1998 de faaliyetlerine balamtr. Onlar haberler, durumlar ve aratrc haberlere arlk verip kendilerine göre ana akm medya sistemi tarafndan sunulmayan perspektifleri göstermeye çalmaktadrlar. Yazlar hem alternatif gazete ve magazinlerden ve 37

44 Sosyal Hareketler ve nternet medya yaynlarndan hem de kar amac gütmeyen kurululardan gelmektedir. Haberler toplanrken San Francisco merkezli kurulu 200den fazla medya ve ilgi gruplaryla beraber çalmaktadr. Alternet kendini günlük bilgi salaycs infomediary olarak tanmlamaktadr. Çünkü alternatif basn her hafta içerik bakmndan taramaktadr. (Ayrca bir avuç bamsz köe yazarlarnn yazlarn kabul etmektedir. çerii üzerindeki kontrol profesyonel bir kaliteyi getirmektedir. Çünkü Alternette herkes istedii gibi yazlarn yaynlayamaz. Baz yazlar dahil etmeye baz yazlar darda brakma prosedürü alternatif basl medya kökenli olan bir kadro tarafndan yaplmaktadr. Örnein sorumlu müdür Don Hazen, Mother Jones un eski yayncsdr. Sonuç olarak burada özenle seçilen farkl bak açlarnn bir birikimi oluturulmaktadr. çeriin arasnda En-viro/Health, Rights and Liberties, DrugReporter, MediaCulture, ve Global Affairs. yer almaktadr. Alternet kendini baz yazlarn satyla-lisans hakk- finanse etmektedir. Ford Foundation dan George Soros's Open Society ye kadar geni bir yelpazeden gelen gruplarn balar ve katklaryla 150 den fazla yayn bir organize datm sistemiyle ayakta durmaktadr. Alternet haberler sunmakla birlikte ayn zamanda ziyaretçilerin fikirlerine yer vermektedir. Bunlarn arasnda editöre yönelik mektuplar ve internet forumlar bulunmaktadr. Sponsor Olunan Haber Servisleri Forumlarda ziyaretçilerin cevap verebilecek deiik konular vardr. Sponsor olunan haber servislerinin bir örnei Workingforchange dir. Bu kurum Working Assets isimli ilerici telefon irketi tarafndan desteklenmektedir. O da aktivist ve ana akm medyada verilen yazlar sunmaktadr. Ayn zamanda sosyal hareketlerin yazlar ve makaleleri de verilmektedir. Christopher Scheer adl editor eskiden San Francisco Examiner de yurt içi yurt d haberlerin editörlüü yapmtr. lerici sesler her ne kadar tevik edilse de (Buna feminist medya aktivisti Laura Flanders n ev sahipliini yapt bir Web radyo gösterisi ve solcu-yorumcu Alexander Cockburn ün periyodik yorumlarn içeriyor.) Site ayn zamanda dier sitelerden farkl olarak daha çok ticari bir modele dayanmaktadr. Site Working Assets in ve Ben and Jerry s Ice Cream in reklamlarn göstermekte ve ayrca Shopforchage adl karde siteye direkt iliki içermektedir. Sevdiklemiz adl bölüm, çalanlar tarafndan derlenmi, site üyelerince satn alnabilecek beenilen öeleri listelemektedir. (örnein, bir keresinde, bir yazar ayriyeten bamsz dergiler hakknda bilgi ve abonelik için direkt balant vermiti. Dier bir seferinde ise üyelerden biri çocuklar için müzik tavsiyesinde bulunmutu) Site alveri frsatlar içermesinin yan sra, siyasi eylemleri de desteklemektedir.(örnein güncel sorunlar açklayan iliimler ve seçilen vekillere gönderilebilinecek, önceden hazrlanm ler içermektedir.) Halka Yakn Haber Servisleri Halka yakn haber servislerinde yazsn yaynlatmak isteyen birinin uzman gazeteci olmas gerekmemektedir. Bunun yerine, söyleyecek bir eyleri olan herkes hikaye oluturabilir ya da yorum ile katkda bulunabilir. Bu türdeki en yenilikçi gruplardan biri, Kasm 1999 da Dünya Ticaret Örgütü zirvesine kar düzenlenen protestolara tepki olarak balatlan IMC hareketidir. Medya aktivistleri, kurumsal medyann bu protestolar gerektii gibi aktarmayacana inanmaktayd. Bu yüzden farkl bak açlarn da temsil edebilmek için, gönüllü katlm, sra d kadn seslerini, farkl rktan insanlar, ekonomik olarak madur durumda olanlar özellikle vurgulayan bir Web sitesi kurmulardr. Akabinde, A.B.D de ve dünyann birçok yerinde bu modele dayanan yüz kadar IMC piyasaya sürülmütür. 38

45 D.Atl IMC sitelerinde isteyen herkes, orijinal ya da baka bir kaynaktan alnan, yaz fotoraf, video ve ya ses postalayarak, baka kaynaktan alnm olsa dahi haber üretimine katlabilmektedir. Postalanan her öe, bakalar tarafndan yorumlanabilir, bu da bazen görüleri yaznn bir parças haline gelen farkl kiilerin yorumlaryla habere katkda bulunmasn salamaktadr. IMC ler daha anarik, dank, hzl ve bazen de daha az güvenilir olmalar nedeniyle, dier modellerden farkllk göstermektedir. Site baka sitelerden farkldr çünkü sadece yazlar ihtiva etmeyip ayrca video, oudio ve fotoraflar içermektedir. Dier servislerden fazlasyla, IMC toplumsal hareketlerle, özellikle de Seattle da hayat bulan Global Justice Movement la, oldukça yakndan ilgilenmektedir. Hemen hemen bütün IMC siteleri en son protestolara, gösterilere ve dier eylemlere sitelerinde yer vermektedirler. Sosyal Hareket Örgütleri Çevrimiçi aktivist haber sitelerinin kurulumuna ek olarak, ikinci bir model de ortaya çkmaktadr. Bu modellerde de belirli Sosyal Hareket Örgütleri (SMO Social Movement Organizations) veya Greenpeace gibi savunma gruplar, uzman haber datm merkezleri olmak için, baz durumlarda da alternatif haber ebekelerine katlmc olabilmek için interneti kullanmaktadrlar. Bu oluumun durum çalmas için Walls un Battle in Seattle n inceleyiniz). Bu sosyal hareket örgütleri tarafndan üretilen veya datlan haberler, örgütün uzmanl her ne olursa olsun aktivist haber sitelerinden daha özel ve daha kapsamldr; çünkü sorunlarn basit ve ele alnabilir yönlerine odaklanmaktadrlar. Böylelikle, yaygn medyann hammaddesi olabilecek haberler (aratrma ve durum raporlar gibi) site ziyaretçilerinin ulamna, olduu gibi ve ilenmeden sunulmaktadr. Ayrca bu gruplar, ev-haber merkezleri gibi çalan ve sosyal hareket örgütlerinin haberlerinin yan sra konuyla ilgili dier kaynaklardan da yazlar içeren Web sayfalar oluturmaktadr. çerdii öeler alternatif medyadan ya da yaygn medya kaynaklarndan alnan yazlardan, dier sosyal hareket örgütlerince paylalan haberlere kadar deiiklik göstermektedir. Burada iki farkl model mevcuttur: 1. Oneworld ya da WTOWatch gibi, sosyal hareket örgütleri için haber ve bilgi toplayan network siteleri, 2. Uzmanlam sosyal hareket örgütleri kendi web sitelerine sahiptir. Bu sitelerde uzmanlk alanlaryla ilgi haberler vermektedirler. Örnein küresel adalet meseleri hakknda Global Exchange veya çevre meseleleri hakknda Greenpeace. Network Siteleri sosyal hareket örgütlerine ve onlarn yaynlarna salayc olarak hizmet eden sitelerin bir örnei ngiltere de kurulmu olan OneWorldnettir te kurulmu olup, insan haklar ve sürdürülebilir-geliim sorunlar hakknda haber ve bilgi salamaktadr. Genel olarak kenara itilmi insanlarn meseleleri izah etmeye çalmaktadr. OneWorld bunu baarabilmek için çevre ve borçlanma gibi insani-geliim alanlarnda çalan ve dünyann her yerinden 1250 den fazla grupla ortaklk yapan bir kamusal ilgi portal haline gelmitir. çerii sosyal hareket örgütleri ve aktivist medyann yaz ve raporlarndan gelmektedir. Örnein, srail ve Filistin arasndaki anlamazlklara yönelik bir yaz; Inter Press Service ve Arabic Media Internet gibi medya gruplarndan olduu kadar Amnesty International ve Grassroots International gibi sosyal hareket örgütlerinden elde edilen 39

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı