Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...9 Cihazýn Tanýtýmý...10 Cihazýn Görünümü...10 Cihazla Verilen Aksesuar...11 Kumanda Paneli Fonksiyon Açýklamalarý...14 Sensörlü Tuþlar...14 Ekran...14 Damlama Kabý...15 Su Kabý...15 Süre (Piþirme Süresi) Sesler...15 Isý Derecesi...16 Isý Önerileri...16 Isýtma Süreci...17 Piþirme Süreci...17 Ýlk Kullanýmdan Önce...18 Ýlk Temizlik...18 Kaynama Derecesinin Ayarý...19 Kullaným...20 Hazýrlýk...20 Isý ve Süre Ayarý...20 Sürenin Sonunda...21 Kullandýktan Sonra Cihaz Çalýþýrken...22 Cihazýn Durdurulmasý...22 Isýnýn Deðiþtirilmesi...22 Sürenin Deðiþtirilmesi...22 Su Eksik...23 Ýlave Fonksiyonlar...24 Ön Isýtma

3 Ýçindekiler Programlama...26 Temizlik ve Bakým...28 Genel Bilgiler...28 Cihazýn Önü / Kasasý...29 Fýrýn Ýçi...30 Damlama kabý, Izgara, Piþirme Kabý Su Kabý...31 Baðlantý Contasý...32 Kireç Çözme...33 Ne Yapmalý, eðer...?...35 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...38 Piþirme Kaplarý Temizlik ve Bakým Maddeleri...40 Diðerleri...41 Montaj Güvenlik Bilgileri...42 DG Cihaz - ve Montaj Ölçüleri...43 DG Cihaz- ve Montaj Ölçüleri Montaj...53 Ayaklarýn Montajý...53 Cihazýn Yerleþtirilmesi...54 Elektrik Baðlantýsý...55 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu buharlý fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ ve hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Buharlý fýrýný çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Bu kitapçýklarda cihazýn montajý, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Buharlý fýrýný sadece evde kullanma kýlavuzunda belirtilen iþler için kullanabilirsiniz. Diðer kullaným alanlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar ~ Buharlý fýrýnýn yakýnlarýndaki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan buharlý fýrýný çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn fýrýn çalýþýrken kapaðý açmalarýna izin vermeyiniz ve dikkatli olunuz. Yanýk tehlikesinin ortadan kalkmasý için cihaz soðuyuncaya kadar çocuklarý fýrýndan uzak tutunuz. ~ Çocuklarýn fýrýn kapaðýna asýlmalarýna engel olunuz. ~ Ambalaj parçalarý (stropor, folyo gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj parçalarýný çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa zamanda evden çýkartmaya çalýþýnýz. Teknik Güvenlik ~ Buharlý fýrýný monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. ~ Buharlý fýrýnýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn zarar görmemesi için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda uzman bir elektrikçiye danýþmanýz doðru olacaktýr. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun olarak döþenmiþ korumalý bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda daha da emin olmak için evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin: elektrik çarpmasý gibi). 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Eðer doðrudan þebekeye baðlantý yapýlacaksa, uzman ve yetkili personel fiþi kablosundan ayýrýp cihazý monte etmeli ve evdeki tesisata baðlamalýdýr. Bu iþ için yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman bir kiþiyi görevlendiriniz. Hatalý montaj ve yanlýþ baðlantý sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için buharlý fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. ~ Cihazýn gövdesini asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. ~ Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Fýrýnýn kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma ancak bu yedek parçalarla cihazýn güvenle çalýþacaðýný kabul eder. ~ Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: evdeki sigorta kapatýlmalýdýr, evdeki vidalý sigortalar yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, fýrýnýn fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. ~ Buharlý fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. ~ Buharlý fýrýnýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Buharlý fýrýnda yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. ~ Sýcak cihazý açarken dýþarý kýzgýn buhar çýkar. Bir adým geri çekiliniz ve buharýn azalmasýný bekleyiniz. ~ Tepsiyi fýrýna sürerken veya çýkarýrken içindekinin dýþarý taþmamasýna, fýrýndaki kýzgýn buhar ve fýrýnýn iç duvarlarýna temas etmemeye dikkat ediniz. Yanýk ve haþlanma tehlikesi! ~ Plastik kaplarýn kullanýmýnda bunlarýn ýsýya (100 C'ye kadar) ve buhara dayanýklý olmasýna dikkat ediniz. Diðer plastik kaplar eriyebilir, eðrilip bükülebilir. ~ Bu cihazýn içinde kapalý konserve kaplarýný ýsýtmayýnýz veya bunlarý kaynatmayýnýz. Kaplarda oluþan aþýrý basýnç kutunun patlamasýna sebep olabilir ve fýrýna zarar verir.bunun dýþýnda yaralanma ve haþlanma tehlikesi vardýr. ~ Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yemeklerde bulunabilecek bakteriler ancak yeterli ýsýda ve yeterli sürede yok olabilirler. ~ Fýrýnýn içinde hazýr yemekleri saklamayýnýz ve paslanabilecek kaplarý yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Cihazda korozyona sebep olabilir. ~ Cihaz kullanýldýktan sonra su kabýnda her zaman bir miktar su kalacak þekilde ayarlanmýþtýr. Suyun eksik olmasý bir arýzayý gösteri.yetkili servisi çaðýrýnýz. ~ Su kabý suya batýrýlmamalý veya bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr. Aksi halde su kabý fýrýnýn içine yerleþtirilirken elektrik çarpma tehlikesi ortaya çýkabilir. ~ Hijyenik nedenlerle ve cihazda kondense su birikmemesi için su kabýný her kullanýmdan sonra boþaltýnýz. ~ Su kabýný alýrken veya yerine oturturken devrilmemesine dikkat ediniz. Sýcak su haþlanmaya sebep olabilir. ~ Solo cihazýn üstüne herhangi bir eþya koymayýnýz, yüzey çizilebilir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihaz yakýnýndaki bir prizi kullanýrken, baðlantý kablosunun fýrýn kapaðýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir. Elektrik çarpma tehlikesi! ~ Kapak açýkken köþe ve kenarlara, özellikle kapak askýsýna dikkat ediniz. Yaralanma tehlikesi. ~ Fýrýn uzun bir süre kullanýlmayacaksa, koku oluþumunu önlemek amacýyla fýrýnýn içini iyice temizleyiniz. Bu temizlik sýrasýnda su kabý boþ olmalýdýr. Fýrýnýn kapaðýný açýk býrakýnýz. Aksesuar ~ Cihaza ancak Miele tarafýndan öngörülen ve izin verilen aksesuarlar takýlabilir. Bunun dýþýndaki aksesuarlara izin verilemez ve cihazýn garanti süresi hakký bu nedenle kabolur. Üretici firma güvenlik tavsiye ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 8

9 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri kullanma kýlavuzunun "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý Cihazýn Görünümü a Kumanda Paneli b Yemek Buharý Çýkýþý c Kapak Contasý d Buhar Kanalý e Sürgü Rafý f Su Kabý (Ünitesi ile) g Su Kabý Baðlantý Soketi h Tepsi Bölmesi i Buhar Giriþi j Fýrýn Ýçindeki Su Oluðu k Alt Rezistans l Isý Algýlayýcý m Fýrýn Havasý Çýkýþ Deliði n Kapaktaki Su Oluðu o Kapak Açýcý 10

11 Cihazla Verilen Aksesuar Damlama Kabý Cihazla verilen aksesuarý gerekirse daha sonra da sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl. bkz.). Aþaðý damlayan sularýn birikmesi için kullanýlýr Gastro-Norm-Boyutu GN 1/2 325x265x40 mm (GeniþlikxDerinlikxYükseklik) Cihazýn Tanýtýmý DGGL 1 2 ad. Buharda piþirmek için delikli kap Kapasitesi 1,5 lt. / Malzeme mik. 0,9 l Gastro-Norm-Boyutu GN 1/3 325x175x40 mm (GxDxY) Izgara Üstüne fýrýn kaplarý konulabilir. Silikon Yaðý Baðlantý contasýný yaðlamak için kullanýlýr. Kireç Çözme Tabletleri Su kabýnda kireç çözme iþlemi içindir. Miele-Yemek Kitabý "Buharda Piþirme" Miele ile keyifli dakikalar Miele Deneme Mutfaðýndan En Güzel Tarifler 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli o Açma-/Kapama p Isý ve Süre Ayarý q Bir Giriþin Onayý r Ekran 12

13 Sensörlü Tuþlar Ekran Fonksiyon Açýklamalarý Cihazý kullanmak için sensörlü tuþlara dokunmanýz yeterli olacaktýr. Her dokunuþta bir onay sesi duyulacaktýr. Tuþ sesini tamamen kapatabilirsiniz ("Programlama" böl.bkz.). s - Cihaz bu tuþ ile açýlabilir ve kapatýlabilir - Kireç çözme iþlemi seçilebilir s +? Programlama seçilebilir? - Isý- ve süre ayarlanabilir - Programlama içinde " gezinilebilir ". ; - Isý ve süre ayarý yapýlabilir - Programlama içinde " gezinilebilir " OK - Isý ve süre onaylanýr - Programlamada yapýlan bir seçim onaylanýr. Cihaz çalýþýrken ekranda sayýlar veya semboller görülür: Sayýlar + C = Isý derecesi Sayýlar + h = Süre p (yanýp söner) = Suyun eksik olduðunu veya su kabýnýn olmadýðýný gösterir Sayý + k = Su kabýnda kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr. 13

14 Fonksiyon Açýklamalarý Damlama Kabý Delikli kapta yemek piþireceðiniz zaman cihazýn tabanýna damlama kabýný yerleþtiriniz. Damlayan sular burada toplanýr ve kolayca dökülebilir. Su Kabý Su kabý en fazla 1,2 Litre en az 0,75 Litre su alabilir. Su kabýnýn içinde ve dýþýnda iþaretler vardýr. Üstteki iþaret asla aþýlmamalýdýr! Maksimum doldurma miktarý 100 C ýsýda yakl. 2 saatlik bir piþirme iþlemi için, en düþük doldurma miktarý ise kapak açýlmadýðý takdirde yakl. 30 dakikalýk bir piþirme iþlemi için yeterli olacaktýr. Su kabý yerine sürülmemiþ veya yeterli su doldurulmamýþ ise ekranda yanýp sönen p sembolü ile gösterilir. Süre (Piþirme Süresi) 1 dakika (0:01) ve 9 saat 59 dakika (9:59) arasý bir süre ayarlayabilirsiniz. Sesler Cihaz çalýþýrken bir fan sesi duyulur. Buhar üretimi sýrasýnda da ayný su kaynarken çýkan sesler duyulur. 14

15 Fonksiyon Açýklamalarý Isý Derecesi Isý Önerileri Cihazýn ýsý sýnýrlarý 40 C ile 100 C arasýndadýr. Cihaz açýldýðýnda ýsý 100 C dereceye ayarlanmýþtýr. 5 C-derecelik dilimlerle bu ýsýyý deðiþtirebilirsiniz. 100 C: Bütün besinler piþirilir, ýsýtýlýr, menü piþirilir konserve yapýlýr, meyve suyu çýkarýlýr, C: Mükemmel balýk piþirilir. 60 C: Dondurulmuþ besiler çözülür. 40 C Mayalý hamur kabartýlýr, Yoðurt yapýlýr,... Isýlar ile ilgili ayrýntýlý bilgileri cihazla birlikte verilen "Kullaným Önerileri" kitapçýðýndan öðrenebilirsiniz. 15

16 Fonksiyon Açýklamalarý Isýtma Süreci Isýtma süreci içinde fýrýnýn içi ayarlanan ýsýya kadar ýsýtýlýr. Yükselen fýrýn ýsýsý ekranda gösterilir. Isýtma sürecinin süresi yiyecek miktarýna ve ýsý derecesine baðlýdýr Genelde ýsýtma süreci yaklaþýk 7 dakikadýr. Soðutulmuþ veya dondurulmuþ besinlerde süre uzar. Bu sreyi su kabýna sýcak su doldurarak kýsaltabilirsiniz. Piþirme Süreci Ayarlanan ýsý derecesine ulaþýldýðýnda piþirme süreci baþlar. Piþirme sürecinde ekranda kalan süre gösterilir. Cihazýn pratik kullanýmý için gerekli ayrýntýlý bilgileri, önerileri ve cihazla ilgili ayrýntýlý bilgileri "Kullaným Önerileri" kitapçýðýnda bulabilirsiniz. 16

17 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Su Kabý Cihazýnýzýn belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini kullanma kýlavuzunda "Tip Etiketi" bölümüne yapýþtýrýnýz. Fýrýnýn yüzeyinde bulunan koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Soldaki kapak açma düðmesine basarak kapaðý açýnýz. Kapak atar ve aralanýr. Su kabýný ve ünitesini fýrýndan dýþarý çýkartýnýz ("Temizlik ve Bakým / Su Kabý"böl.bkz.). Su kabýný ve ünitesini sýcak suyla, fakat deterjan ilave etmeden elde yýkayýnýz. Su kabýný ve ünitesini asla bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Su kabýný suya sokmayýnýz! Aksesuar / Fýrýn Ýçi Bazý aksesuarlarý fýrýndan çýkartýnýz. Bunlarý elde veya bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. Cihaz fabrikadan çýkarken koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. Fýrýnýn içini hafif deterjanlý sýcak su ve temiz bir süngerli bezle silerek bu bakým maddesini çýkartýnýz. 17

18 Ýlk Kullanýmdan Önce Kaynama Derecesinin Ayarý Su kabýný suyla doldurunuz ("Kullanma Kurallarý / Cihazýn Hazýrlanmasý" böl.bkz.) ve cihazý 100 C derece ile 15 dakika Üniversal piþirme programýnda çalýþtýrýnýz. "Kullaným" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. Bu iþlemle cihaz bulunduðu yerin su kaynama derecesine göre ayarlanýr, bu kaynama derecesi o yerin yüksekliðine göre deðiþir ve su ileten kanallar yýkanýr. Bu iþlemde olduðundan fazla buhar dýþarý çýkar. Bir taþýnmadan sonra yeni taþýnýlan yer eskisinden örneðin 300 metre daha yüksek ise suyun kaynama derecesi ona göre ayarlanmalýdýr. Bunun için bir kireç çözme iþlemi uygulayýnýz ("Temizlik ve Bakým / Kireç Çözme" böl.bkz.). 18

19 Kullaným Hazýrlýk ^ Su kabýný en az "min" iþaretine kadar doldurunuz. Bu durumda kabýn ünitesini dýþarý çýkarmaya gerek yoktur. Isý ve Süre Ayarý Lütfen sadece musluk suyu kullanýnýz, destile su, maden suyu veya diðer sývýlarý asla kullanmayýnýz! ^ Su kabýný dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Su kabý yerine tam oturmamýþsa, cihaz ýsýnmaz ve belirli bir süre sonra ekranda F20 görülür ("Ne yapmalý, eðer..." böl.bkz.). ^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. ^ Cihazý s açýnýz. Ekranda "100" görülür ve " C" yanýp söner. ^ Yemeðinizi 100 C ýsýda piþirmek istiyorsanýz, bunu "OK" ile onaylayýnýz. Piþecek yemek için gerekli ise? tuþuna dokunarak ýsýyý düþürebilirsiniz ve bunu "OK" ile onaylayabilirsiniz. Isý onaylandýktan sonra göstergede 3 Sýfýr ve yanýnda "h"(saat) yanýp söner. ^ Ýstediðiniz süreyi ayarlamak için ; tuþuna(0:00'dan yukarý doðru) veya? (9:59'dan aþaðý doðru) tuþuna dokununuz. ^ Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Onaylandýktan sonra cihaz otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Ayar iþlemi 15 dakika içinde tamamlanmazsa cihaz kapanýr. 19

20 Kullaným Sürenin Sonunda Kullandýktan Sonra Ayarlanan sürenin sonunda bir sinyal sesi duyulur, ekranda 3 Sýfýr ve "h" (saat) yanýp söner. ^ Cihazý kapatýnýz. Fan cihaz kapandýktan sonra bir süre daha çalýþmaya devam eder. Bu devam süresini kýsaltabilirsiniz, bunun için cihaz kapattýktan sonra su kabýný hemen dýþarý almanýz yeterli olacaktýr. Kapak açýldýðýnda dýþarý buhar çýkar. Bir adým geri çekiliniz ve buharýn azalmasýný bekleyiniz. Piþirme kaplarýný dýþarý çýkartýrken içindekilerin dýþarý sýçramamasýna veya dökülmemesine ve kýzgýn buharla veya piþirme alanýndaki yüzeylere temas etmemeye dikkat ediniz. Haþlanma- ve yanýk tehlikesi! ^ Damlama kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. ^ Su kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. Su kabýný çýkartýrken hafifçe yukarý kaldýrýnýz. ^ Her kullanýmdan sonra bütün cihazý siliniz ve kurulayýnýz "Temizlik ve Bakým" böl.bkz. ^ Fýrýnýn piþirme bölümü kuruyuncaya kadar kapaðý açýk býrakýnýz. Cihaz su kabýnda her kullanýmdan sonra su kalacak gibi ayarlanmýþtýr. Suyun eksik olmasý bir arýzayý gösterir. Yetkili servisi çaðýrýnýz. 20

21 Kullaným Cihaz Çalýþýrken Cihazýn Durdurulmasý Fýrýnýn kapaðýný açtýðýnýzda cihazýn çalýþmasý durur. Rezistans kapanýr, kalan süre hafýzaya alýnýr. Kapak açýlýrken dýþarý buhar çýkar. Bir adým geri çekiliniz ve buhar bitinceye kadar bekleyiniz. Fýrýna yemek sürerken veya dýþarý alýrken tepsideki yemek sularýn dýþarý sýçramamasýna veya kýzgýn buhar veya fýrýn iç yüzeyi ile temas etmemeye dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýk tehlikesi! Kapaðý kapadýðýnýzda fýrýn çalýþmaya devam edecektir. Daha sonra fýrýn yeniden ýsýtýlýr ve yükselen ýsý ekranda gösterilir. Ayarlanan ýsýya ulaþýldýktan sonra gösterge deðiþir ve kalan süre gösterilmeye baþlanýr. Isýnýn Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken ýsýyý her an deðiþtirebilirsiniz. 1-kere kýsaca "OK" tuþuna dokununuz. Ekran ýsý ayarýna döner ve "C" yanýp söner. Daha önce yazýldýðý gibi ýsý derecesini ayarlayýnýz. Sürenin Deðiþtirilmesi Fýrýn çalýþýrken süreyi her an deðiþtirebilirsiniz. Kýsaca 2-kere "OK" tuþuna dokununuz. Ekran süre ayarýna döner ve "h"(saat) yanýp söner. Daha önce yazýldýðý gibi süreyi ayarlayýnýz. 21

22 Kullaným Su Eksik Cihaz çalýþýrken su eksilirse ekranda psembolü yanýp söner ve bir sinyal sesi duyulur. ^ Su kabýný dýþarý alýnýz ve su doldurunuz. ^ Su kabýný daha sonra dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. ^ Kapaðý kapatýnýz. Fýrýn çalýþmaya devam eder. 22

23 Ýlave Fonksiyonlar Ön Isýtma Cihazýnýz ön ýsýtma fonksiyonu ile donatýlmýþtýr. Ön ýsýtma sýrasýnda fýrýnýn içi yaklaþýk 40 C derece ýsýtýlýr. Fýrýnýn önceden ýsýtýlmasý sayesinde ýsýtma süreci ve buna baðlý olarak toplam piþirme süresi kýsalýr. Bu fonksiyon fabrika çýkýþýnda açýk deðildir. Bu fonksiyonu kullanmak isterseniz, fabrika ayarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Programlama / Ön Isýtma" böl.bkz.). Ön ýsýtma fonksiyonu açýk olduðu halde her piþirme iþleminde bunu kullanmak istediðinizi belirtmeniz lazýmdýr. Ön ýsýtma sýrasýnda doldurulan su kabý cihazda bulunmalýdýr. Ön ýsýtma iþlemi fýrýn kapaðý açýldýðýnda durdurulur. Cihazý kapatýp tekrar açarak ön ýsýtma iþlemini tekrar baþlatabilirsiniz. Ön Isýtmanýn Kullanýlmasý ^ Cihazý açýnýz. Ekranda 100 görülür ve C yanýp söner. Onay vermeyiniz. Birkaç saniye sonra ön ýsýtma baþlar ve ekranda yükselmekte olan ýsý derecesi gösterilir. Ýþlem sona erdikten sonra ekranda 100 görülür ve C yanýp söner. ^ Yemeði fýrýna sürünüz. ^ Alýþýlageldiði gibi ýsýyý ve süreyi ayarlayýnýz. Ön Isýtmanýn Kullanýlmamasý ^ Yemeði fýrýna sürünüz. ^ Cihazý açýnýz. Ekranda 100 görülür ve C yanýp söner. ^ Bunu onaylayýnýz veya istediðiniz ýsý derecesini giriniz. ^ Süreyi ayarlayýnýz. 23

24 Programlama Tabloda gösterilen ayarlarý deðiþtirebilirsiniz. Birkaç ayarý arka arkaya deðiþtirebilirsiniz. Program P1 Pozisyon* S0 S 1 Fabrika ayarlarýna dönüþ P2 Demo-Modu S 0 kapalý, Cihaz ýsýnýr S 1 açýk, Cihaz ýsýnmaz P3 Sinyal sesi gücü S 1 çok kýsýk S 2 kýsýk S 3 orta S 4 sesli P4 Yemeði fýrýna Sertlik Sertlik kademesi derecesi sürünüz** S 1 I 1-7 dh S 2 II 8-14 dh S 3 III dh S 4 IV >21 dh P5 Isý Birimi S1 C S2 F P6 Ön Isýtma S 0 Ön Isýtma kapalý S 1 Ön Isýtma açýk P7 Tuþ Sesi S 0 kapalý S 1 açýk * Fabrikada ayarlanan pozisyon koyu renk basýlmýþtýr. **Su Sertlik Derecesi Evinizdeki þebeke suyunun sertlik derecesini cihazla birlikte verilen test þeritlerini kullanarak veya su daðýtým kurumundan öðrenebilirsiniz. Su sertlik dereceleri sertlik kademeleri ile (I ile IV arasý) veya Alman su sertlik dereceleri (1 ile >21 dh arasý) ile gösterilir. 24

25 Programlama Cihaz kapalýdýr. ^ Sensörlü s tuþa dokununuz ve tutunuz. ^ Sensörlü tuþu s tutarken 1-mal kýsaca sensörlü? tuþa dokununuz. Ekranda P 1 görülür. ^ Ýstediðiniz program ekranda görülünceye kadar sensörlü ; veya? tuþuna dokununuz. ^ Bunu "OK" ile onaylayýnýz ^ Ýstediðiniz pozisyon ekranda görülünceye kadar sensörlü ; veya? tuþuna dokununuz. ^ Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Ýstediðiniz ayarlarý deðiþtirdikten sonra cihazý kapatýnýz. 25

26 Temizlik ve Bakým Genel Bilgiler Her kullanýmdan sonra fýrýný temizleyiniz ve kurulayýnýz. Bunun için önce soðumasýný bekleyiniz. Fýrýnýn kapaðýný ancak tamamen kuruduktan sonra kapatýnýz. Asla buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Basýnçlý buhar cihazýn elektrik ileten bölmelerinde sýzabilir ve kýsa devreye neden olur. Cihazý temizlemek için sanayide kullanýlan maddeler kullanýlmamalý, sadece evlerde kullanýlan temizlik maddeleri kullanýlmalýdýr. Ayrýca fýrýnýn temizliðinde alifatik-karbon dioksit içerikli temizlik maddeleri de asla kullanýlmamalýdýr. Aksi halde tüm contalar þiþer ve bozulur. 26

27 Temizlik ve Bakým Cihazýn Önü / Kasasý Cihazýn önündeki kirleri hemen temizlemeniz iyi olur. Kirler uzun süre kaldýðý takdirde çýkarýlmasý zorlaþýr ve fýrýn yüzeyinin rengi deðiþebilir. Cihazýn önünü ve gerektiðinde kasasýný temiz bir süngerli bez, hafif deterjanlý sýcak suyla siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için temiz ve nemli bir mikro elyaflý bir bez de kullanabilirsiniz. Bütün yüzeyler çiziklere karþý hassastýr. Cam yüzeylerde çizikler kýrýlmalara dahi sebep olabilir. Fýrýnýn yüzeyi uygun olamayan bir temizlik maddesi ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, çelik- temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, keskin metal kazýyýcýlar! 27

28 Temizlik ve Bakým Fýrýn Ýçi Fýrýnýn içini, fýrýn tavan sacýný, kapak contasýný, oluklarý, kapak içini ve sürgü raflarýný her kullanýmdan sonra kurulayýnýz. Oluþan kondense su bir süngerle ve süngerli bir bezle hemen alýnabilir. Yaðlý kirleri süngerli bir bezle, hafif deterjan ve sýcak su ile temizleyiniz. Daha sonra duru su ile siliniz. Alt rezistans zamanla damlayan yemek sularý nedeniyle renk deðiþtirebilir. Bu renklenmeler Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile temizlenebilir ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz.). Bütün deterjan kalýntýlarýný temizlemek amacýyla en son duru su ile siliniz. Kapak contasý zamanla eskidiðinde veya çatladýðýnda, yenisi ile deðiþtirilmelidir. Kapak contasýný yetkili servise sipariþ verebilirsiniz. Yeni kapak contasýnda bir dikiþ izi varsa, contayý yerleþtirirken dikiþ izinin yukarýda olmasýna dikkat ediniz. Damlama kabý, Izgara, Piþirme Kabý Her kullanýmdan sonra damlama kabýný, ýzgarayý ve piþirme kabýný yýkayýnýz ve kurulayýnýz. Bütün parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir. Yemek kaplarýndaki mavimsi lekeleri sirke ile çýkarabilirsiniz. Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesini de kullanabilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz.). Deterjan kalýntýlarýný temizlemek için kaplarý daha sonra duru su ile yýkayýnýz. 28

29 Temizlik ve Bakým Su Kabý Her kullanýmdan sonra su kabýný alýnýz, boþaltýnýz ve kurulayýnýz. ^ Her iki tarafýndaki tutacaklarý içeri doðru bastýrarak üniteyi de dýþarý çýkartýnýz. ^ Üniteyi iyice kuruladýktan sonra tekrar su kabýna takýnýz. Üniteyi hafif eðik a ve içeri yerleþtiriniz b. Su kabý suya batýrýlmamalýdýr ve asla bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr! Su kabýný hijyenik nedenlerle ve kondense su oluþmamasý için her kullanýmdan sonra boþaltýnýz. Sert sünger ve fýrçalar kullanmayýnýz. 29

30 Temizlik ve Bakým Baðlantý Contasý Uzun süreli bir kullanýmdan sonra su kabý yerine zor sürülüyor ve çýkarýlýyorsa ve ekranda F20 hata uyarýsý görülüyorsa, cihazla verilen silikon yaðýný baðlantý contasýna az miktarda sürünüz ( "Cihazýn Tanýtýmý / Cihazla Verilen Aksesuar" böl.bkz). Yaðlamak için contayý yerinden çýkarmayýnýz. Silikon yaðýný kullanýrken þu önlemleri alýnýz: Elinize bulaþan silikon yaðýný siliniz veya elinizi yýkayýnýz. Eðer gözünüze sürülürse, hemen bol suyla yýkayýnýz. Silikon yaðý yutulursa, bir doktora gidilmelidir. Baðlantý contasý eskidiðinde veya çatladýðýnda veya su kabýnýn altýnda normalin üstünde su birikirse, conta yenisi ile deðiþtirilmelidir. Baðlantý contasý Miele yetkili servisine sipariþ verilebilir. Contayý yaðlamak için sadece cihazla birlikte verilen silikon yaðýný kullanýnýz, asla margarin, sývý yað veya evde kullanýlan diðer yað türlerini kullanmayýnýz, conta þiþer ve bozulur. 30

31 Temizlik ve Bakým Kireç Çözme Kireç çözme iþleminin kusursuz olabilmesi için özel Miele kireç çözme tabletlerini kullanmanýzý tavsiye ederiz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz.). Bu iþ için piyasada satýlan limon asitli kireç çözme maddelerini de kullanabilirsiniz. Lütfen güvenlik- ve dozaj önerilerini dikkate alýnýz. Kireç çözme maddesinin fýrýn kapak kulpuna veya metal panele temas etmemesine dikkat ediniz. Lekeler oluþabilir. Gerekirse kireç çözme maddesini hemen siliniz. Cihaz sizi belirli bir süreden sonra su kabýnda kireç çözme iþlemi yapýlmasý lazým geldiði için uyarýr. Cihaz açýldýðýnda ekranda kireç çözme sembolü k ve 10 sayýsý görülür. Gösterilen sayý cihaz kilitlenmeden önce daha 10 piþirme iþlemi yapýlabileceðini anlatýr. Hemen kireç çözme iþlemi uygulamazsanýz bir sonraki açýlmada cihaz ekranýnda 9 sayýsý görülecektir. Sonunda fýrýn kilitlenecek ve kireç çözme iþlemi yapýlmak zorunda kalýnacaktýr. Kireç çözme iþlemini cihaz kilitlenmeden manuel olarak baþlatabilirsiniz. ^ s tuþuna bir sinyal sesi duyuncaya, ekranda "0:22 h" ve yanýp sönen k sembolü görülünceye kadar dokununuz. ^ Su kabýnda 1 litre kireç çözme suyu hazýrlayýnýz. Kireç çözme tabletinin ambalajýnda yazýlý uyarýlarý dikkate alýnýz. ^ Su kabýný dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Bunu "OK" ile onaylayýnýz. 31

32 Temizlik ve Bakým Böylece kireç çözme iþlemi baþlar, iki nokta üst üste yanýp söner ve k sembolü devamlý yanar. Bu iþlem ancak ilk dakikalarda durdurulabilir daha sonra durdurulamaz. Kireç çözme iþlemi bitmeden asla cihazý kapatmayýnýz, aksi halde iþlemin yeni baþtan baþlatýlmasý gerekir. Kalan süre 10 dakikaya indiðinde bir sinyal sesi duyulur ve p sembolü yanýp söner. ^ Su kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. Üniteyi yerinden çýkartýnýz. ^ Su kabýný ve ünitesini iyice yýkayýnýz. ^ Üniteyi tekrar yerine takýnýz, su kabýna 1 litre su doldurunuz ve dayanma noktasýna kadar cihazýn içine sürünüz. Yanýp sönen p sembolü söner ve k sembolü yanýp söner. ^ Ýþlemi devam ettirmek için "OK" tuþuna dokununuz. Ýki nokta yanýp söner ve k sembolü devamlý yanar. Kireç Çözme Ýþleminden Sonra: Kireç çözme bittikten sonra bir sinyal sesi duyulur. ^ Cihazý kapatýnýz. ^ Kapaðý açýnýz. ^ Su kabýný dýþarý alýnýz ve boþaltýnýz. ^ Cihazý kurutunuz. ^ Fýrýnýn içi tamamen kuruduktan sonra cihaz kapaðýný kapatýnýz. 32

33 Ne Yapmalý, eðer...?,elektrikli cihazlarýn tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer cihaz açýlamýyorsa? Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer durum böyle deðilse, cihazý yaklaþýk 1 dakika kadar þebekeden ayýrýnýz. Bunun için: cihazýn ait olduðu sigortanýn þalterini kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz veya FI-koruyucu þalteri (hatalý akým koruma þalteri) kapatýnýz. Eðer sigortayý açtýktan veya vidalý sigortayý yuvasýna taktýktan sonra cihaz yine açýlmýyorsa, yetkili servisi çaðýrýnýz.... cihaz ýsýnmýyorsa? Cihaz yanlýþlýkla demo modunda olabilir, kontrol ediniz ("Programlama" böl.bkz.).... cihaz kapandýktan sonra bile fýrýndan fan sesi geliyorsa? Cihazda bulunan fan fýrýn içindeki yaðlý buharlarý dýþarý vermek için çalýþmaktadýr. Fan cihaz kapandýktan sonra bir süre daha çalýþmaya devam eder. 33

34 Ne Yapmalý, eðer...?... su kabý cihaza zorla sürülüyor ve zorla dýþarý alýnýyorsa? Su kabýndaki baðlantý contasýný silikon yaðý ile hafifçe yaðlayýnýz, "Temizlik ve Bakým / Baðlantý Contasý" bölümüne bakýnýz.... ýsýtma süreci normalden daha uzun sürüyorsa? Su kabýnýn tabanýný kontrol ediniz. Burada çok fazla kireç birikmiþse, ayarlanan su sertlik derecesini kontrol ediniz. Musluk suyunuzdan akan suyun sertlik derecesini ayarlayýnýz ("Ayarlar / Su Sertlik Derecesi" böl.bkz.), ve cihazýn "Kireç Çözme" bölümünde yazýldýðý gibi kireç çözme iþlemini yapýnýz. Su sertlik derecesi doðru ayarlanmýþ veya problem yeniden ortaya çýkýyorsa, yetkili servisi çaðýrýnýz.... bir ev taþýmasýndan sonra cihaz ýsýtma sürecinden sonra piþirme sürecine geçemiyorsa? Cihaz suyun deðiþen kaynama derecesine uygun ayarlanmalýdýr, özellikle yeni taþýnýlan yer eskisine göre en az 300 metre daha yüksek ise. Bunun için bir kireç çözme iþlemi uygulayýnýz ("Temizlik ve Bakým / Kireç Çözme" böl.bkz.)..... fýrýn çalýþýrken çok fazla buhar veya normal çýkýþ yerlerinden farklý yerlerden dýþarý çýkýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: kapak doðru kapanmamýþ olabilir. Kapak contasý doðru oturmamýþ olabilir. Contanýn her yerine eþit olarak bastýrýnýz. kapak contasýnda yýrtýlma veya çatlama gibi hasarlar olabilir. Bu problem çözülemiyorsa, yetkili servisi çaðýrýnýz. 34

35 ... ekranda p sembolü görülüyor ve bir sinyal sesi duyuluyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: su kabý cihazýn içinde dayanma noktasýna kadar sürülmemiþ olabilir. kabýn içinde yeterli su bulunmayabilir.su iki iþaret arasýnda olmalýdýr.... cihazý açarken k sembolü ve 1 ile 10 arasýnda bir sayý veya "0:22h" görülüyor ve k sembolü yanýp sönüyorsa? Cihazda kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr. "Kireç Çözme" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz.... ekranda F05 veya F06 görülüyorsa? Cihazý kapatýnýz ve yetkili servisi çaðýrýnýz. Ne Yapmalý, eðer...?... ekranda F20 görülüyorsa? Cihaz ýsýtmamaktadýr. Önce su kabýnýn dayanma noktasýna kadar sürülüp sürülmediðini kontrol ediniz, cihazý kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Fýrýn içi sýcaklýðý ýsýtma sürecinin baþýnda 5 dakika içinde en az 2 C yükselmezse, bir hata uyarýsý görülür. Bunun sebebi fýrýna çok fazla miktarda dondurulmuþ malzeme konulmasý olabilir. Baðlantý contasýný silikon yaðý ile hafifçe yaðlayýnýz ("Temizlik ve Bakým / Su Kabý / Baðlantý Contasý"böl.bkz.). Bunun sonucunda cihazý yine de çalýþtýramýyorsanýz, yetkili servisi çaðýrýnýz.... uzun bir süre sonra kapaðý açarken ve kapatýrken sesler duyuluyorsa? Kapak menteþelerini cihazla birlikte verilen silikon yaðý ile yaðlayýnýz. 35

36 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele cihazýnýz için uygun olabilecek bir sýra aksesuarý hizmete sunmaktadýr. Bu malzemeleri yetkili Miele servislerinden temin edebilirsiniz. Piþirme Kaplarý Çelik piþirme kaplarý gastronom kaplarýnýn iþaretini taþýr(gn). 1/3 veya 1/2 ile kabýn derinliði ve geniþliði verilir. DGGL 1 Delikli piþirme kabý, GN 1/3 Kapasitesi 1,5 lt. / Malzeme mik. 0,9 lt. 325x175x40 mm (GeniþlikxDerinlikxYükseklik) DGG 2 Deliksiz piþirme kabý, GN 1/3 Kapasitesi 2,5 lt. / Malzeme mik. 2,0 lt. 325x175x65mm (GxDxY) 36

37 Sonradan Alýnabilen Aksesuar DGG 3 Deliksiz piþirme kabý, GN 1/2 Kapasitesi 4,0 lt. / Malzeme mik. 3,1 lt. 325x265x65 mm (GxDxY) DGGL 4 Delikli piþirme kabý, GN 1/2 Kapasitesi 4,0 lt. / Malzeme mik. 3,1 lt. 325x265x65 mm (BxTxH) DGGL 5 Delikli piþirme kabý, GN 1/3 Kapasitesi 2,5 lt. / Malzeme mik. 2,0 lt. 325x175x65 mm (GxDxY) DGGL 6 Delikli piþirme kabý, GN 1/3 Kapasitesi 4,0 lt. / Malzeme mik. 2,8 lt. 325x175x100 mm (GxDxY) DGG 7 Deliksiz piþirme kabý, GN 1/3 Kapasitesi 4,0 lt. / Malzeme mik. 2,8 lt. 325x175x100 mm (GxDxY) DGGL 8 Delikli piþirme kabý, GN 1/2 Kapasitesi 2,0 lt. / Malzeme mik. 1,7 lt. 325x265x40 mm (GxDxY) 37

38 Sonradan Alýnabilen Aksesuar DGD Piþirme kabý kapaðý GN 1/3 Damlama Kabý Aþaðýya damlayan yemek sularý burada birikir, GN 2/3 325x350x40 mm (GxDxY) Izgara Üstüne piþirme kaplarý konabilir. Temizlik ve Bakým Maddeleri Miele-cihazýnýza uygun çeþitli temizlik ve bakým maddelerini hizmete sunmaktadýr. Kireç Çözme Tabletleri 6 Adet Su kabýnda biriken kireç çözülür. 38

39 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Cam Seramik- Çelik Temizleme Maddesi 250 ml Bu üürn ile damlayan yemek sularýný fýrýn tabanýndan silebilirsiniz. Fýrýn içindeki lekeleri çýkarabilirisiniz. Her iþte kullanýlan Mikro elyaflý Bez Hafifi kirleri ve parmak izlerini silmek için kullanýlýr. Silikon Yaðý Baðlantý contasýnýn yaðlanmasý için kullanýlýr. Diðerleri Tezgah Altý Kasasý DGUG - sadece DG 3450 için- Solo Kasa DGSG - sadece DG 3450 için - 39

40 Montaj Güvenlik Bilgileri ~ Buharlý fýrýnýn elektrik þebekesine baðlantýsýný yapmadan önce baðlantý bilgilerini (frekans ve akým) mutlaka tip etiketindeki verilerle karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Cihazýn montajý yapýldýktan sonra priz ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. ~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere montajý (tekne gibi) ancak cihazýn güvenle kullanýmýný saðlayabilecek ve Miele firmasý tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman bir personel tarafýndan yapýlabilir. ~ Cihaz en üst raftaki yemeðin rahatça görülebileceði bir seviyeye monte edilmelidir. Ancak bu þekilde çok sýcak olan yemek sularýnýn üstünüze sýçramasýna engel olabilirsiniz. Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 40

41 DG 3450 Cihaz - ve Montaj Ölçüleri Bir Yüksek Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 41

42 DG 3450 Ýlave Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 42

43 DG 3450 Bir Üst Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 43

44 DG 3450 Bir Alt Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 44

45 DG 3450 Üst Dolap Altýna Montaj d f */23** c b e a 495 a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo f Baðlantý fiþi ile birlikte ölçüsü * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 45

46 DG 3460 Cihaz- ve Montaj Ölçüleri Yüksek Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 46

47 DG 3460 Ýlave Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 47

48 DG 3460 Üst Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 48

49 DG 3460 Alt Dolaba Montaj a Ankastre-Buharlý Fýrýn b Montaj Yeri c Kablo-Cihaza Giriþ d Elektrik baðlantý kutusu için önerilen yer e Kablo * Önü cam olan cihaz ** Önü metal olan cihaz 49

50 Montaj Ayaklarýn Montajý Cihazla birlikte dört adet ayak verilmektedir. Niþ yüksekliði 350 mm olursa, cihaz ayaksýz olarak monte edilecektir. Niþ yüksekliði 360 mm ölçüsünden fazla olursa, ayaklar cihazýn altýna takýlacaktýr. Bir Solo veya tezgah altý kasasýna yapýlacak montajda cihaza ayak takýlmamalýdýr. ^ Cihazý dikkatlice arkaya doðru yatýrýnýz ve 4 adet ayaðý deliklerine takýnýz. 50

51 Cihazýn Yerleþtirilmesi ^ Cihazla verilen tahta çýtayý h iki vida ile g 3x20mm montaj niþinin soluna vidalayýnýz. Montaj 3 h g X Aþaðýdaki niþ yüksekliklerinde x ölçüsü þöyledir: 350mm=30±5mm 360 mm = 40 ± 5 mm. ^ Ahþap çýtadaki vidalama deliklerini C2,0 mm önceden hazýrlayýnýz. ^ Cihazý içeri sürünüz ve yerine yerleþtiriniz. ^ Cihazla birlikte verilen tahta vidalarla (2 adet) i 3,5 x 25mm saða ve j 3,0 x 20 mm sola vidalayýnýz. 51

52 Elektrik Baðlantýsý Cihazýn bir priz üzerinden þebekeye baðlanmasý tavsiye edilir. Böylece yetkili servisin iþi de kolaylaþacaktýr. Cihazýn montajý yapýldýktan sonra prizin ulaþýlabilir bir noktada olmasýna dikkat ediniz. Eðer baðlantý bir priz üzerinden yapýlmýyorsa, o zaman yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman ve yetkili bir personele bu görevi veriniz. Priz yakýnda deðilse veya þebekeye doðrudan bir baðlantý yapýlacaksa tesisata çok kutuplu bir ayraç takýlmalýdýr. Ayraç olarak 3 mm kontak deliði bulunan þalter kullanýlabilir. Buna LS-þalteri, sigortalar ve akým koruyucular dahildir. Cihazýn kablosu deðiþtirilmesi gerektiðinde H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) tipinde bir baðlantý kablosu alýnmalýdýr. Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu bilgiler þebeke verileri ile uyuþmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan bir montaj veya hatalý baðlantý sonucunda ortaya çýkan dolaylý veya dolaysýz zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Tesisattaki eksik veya hasarlý koruyucu kablolar sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir (örneðin cereyan çarpmasý gibi). Montajdan sonra izolasyonlu parçalarý tekrar gözden geçiriniz! 52

53 Elektrik Baðlantýsý Toplam Kapasite Tip etiketine bakýnýz. Baðlantý ve Sigorta AC230V/50Hz Koruyucu Þalter 10 A B veya C tipi Sigorta Hatalý Akým Koruyucu Þalteri Güvenliðin arttýrýlmasý açýsýndan cihaza 30 ma'lýk bir FI-koruyucu þalterin takýlmasý doðru olur. Cihaz uzun süre kullanýlmadýðýnda ß100 ma'lýk sigorta FI-koruyucu þalteri devreye alýr. Þebekeden Ayýrma Cihaza gelen cereyanýn kesilmesi gerektiðinde þunlar yapýlmalýdýr: Telli Sigortalar: Vidalý sigortalarý tamamen yuvalarýndan çýkartýnýz. veya: Otomatik Sigortalar: Orta düðme (siyah) dýþarý atýncaya kadar kontrol düðmesine (kýrmýzý) basýnýz. veya: Ankastre Otomatik Sigortalar: (Kablo-Koruyucu-Þalter, en az B veya C tipi!): Mandalý 1 (Açýk) pozisyondan 0 (Kapalý) pozisyona getiriniz. veya: FI-Koruyucu Þalter (Hatalý Akým-Koruma Þalteri) Ana þalteri 1 (Açýk) pozisyondan 0 (Kapalý) pozisyona çeviriniz veya kontrol tuþuna basýnýz. Þebekeyi tekrar açýlmaya karþý emniyete alýnýz. 53

54 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen: Yetkili Miele servisini arayýnýz. Yetkili servisin telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetleri sizden cihazýn modelini ve fabrika seri numarasýný soracaktýr. Bu bilgileri tip etiketinde bulabilirsiniz. Cihazla verilen tip etiketini buraya yapýþtýrýnýz. Tip etiketindeki cihaz model numarasý ile kullanma kýlavuzunun kapak sayfasýndaki model numarasýnýn ayný olmasýna dikkat ediniz. 54

55 55

56 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 0708 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5070 DG 5080 DG 5088 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı