Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 2

3 Bu ocaðýn cihaz üzerinde adý yazýlý diðer ülkelerde de kullanýlmasý uygundur. Ocaðýn sorunsuz çalýþmasý ve güvenle kullanýlmasý için o ülke yönetmeliklerine ve baðlantý deðerlerine baðlý kalýnmalýdýr. Ocak cihazýn üzerinde adý bulunmayan bir ülkede çalýþtýrýlmak istendiðinde o ülkedeki yetkili servise baþvurulmalýdýr. El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país. Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l appareil. Pour que l appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l appareil. This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country. L apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo. Het apparaat is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het apparaat vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Technische Dienst van de fabrikant in uw land als u het apparaat in een land wilt gebruiken dat niet op het apparaat vermeld staat. 3

4 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...21 Ýlk Kullanýmdan Önce...22 Gazlý Ocak Kullanýmý...23 Cihazýn Açýlmasý...23 Elektrik Kesintisinde Ocak Açma...23 Ayarlar...24 Cihazýn Kapatýlmasý...24 Elektrikli Ocak Kullanýmý...25 Açma-/Kapama, Program-/Kalan Isý Göstergesi Ýkinci Halkanýn Açýlmasý...25 Ayar Alanlarý Piþirme Kaplarý...27 Enerji Tasarrufu Önerileri...29 Güvenlik Sistemleri...30 Aþýrý Isýnma Sigortasý...30 Temizlik ve Bakým...31 Ne Yapmalý, eðer...? Sonradan Alýnabilen Aksesuar...35 Montaj Güvenlik Bilgileri...36 Montaj Ölçüleri...39 Montaj...40 Elektrik Baðlantýsý...42 Gaz Baðlantýsý...44 Brülör Gücü...46 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme...47 Gaz Memesi Tablosu...47 Ana Ayar Memelerinin Deðiþtirilmesi...48 Küçük Ayar Memesinin Deðiþtirilmesi Fonksiyon Kontrolü...50 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti

5 Cihazýn Tanýtýmý Güçlü Brülör Ekonomik Brülör Ýki Halkalý-Elektrikli Ocak 12,0 / 18,0 cm; 700 / 1700 W Normal Brülör Izgara (her brülör için) Ocak Sembolü Program- / Kalan ýsý göstergesi Ocak düðmesi Sað arka Sað ön sol arka Sol ön 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Brülör Brülör kapaðý Brülör Baþlýðý Brülör Altlýðý Termik Ünite Çakmak Elektrodu 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu gazlý-ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Gazlý-ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Böylece kendinizi ve ocaðý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gazlý-ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu gazlý-ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer çalýþma ortamlarýnda, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Gazlý-ocaðý sadece yemeklerin piþirilmesi ve sýcak tutulmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu ocak dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle buharlý fýrýný güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 8

9 Evdeki Çocuklar Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çocuklarýn kahve makinesi ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Ancak 8 yaþýndan itibaren çocuklara ocaðýn nasýl emniyetle kullanýlabileceði anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi ile karþýlaþmamak için çocuklarý ocak soðuyuncaya kadar cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn iligisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn yanýna veya arkasýna koymayýnýz. Bunlara ulaþmak için çocuklar cihazýn üzerine týrmanmayý deneyebilirler. Yanýk tehlikesi! Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencerleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz. Haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný ve tencerelerin kulplarýný tezgaha doðru çeviriniz! 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ambalaj malzemeleri (örn. folyo, köpük gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. Teknik Güvenlik Ocaðý monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir.bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Miele eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (elektrik çarpmasý gibi). 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý ocaðýn montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Ocaðýn gaz baðlantýsý uzman bir personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn fiþi kablodan ayrýlacaksa bunu uzman ve yetkili bir servis elemaný yapmalý ve cihazý elektrik tesisatýna baðlamalýdýr. Bu iþ için yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman bir kiþiyi görevlendiriniz. Hatalý montaj ve yanlýþ baðlantý sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Gazlý-ocaðýn gövdesini asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde gazlý-ocak gaz ve elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortayý kapatýnýz veya evdeki vidalý sigortalarý yuvalarýndan çýkarýnýz, fýrýnýn fiþini prizden çekiniz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Ocak garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Ocak bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalýþtýrýlamaz. Gazlý-ocak kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. Ocak elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Ocak bozulduðunda veya cam seramik yüzey çatladýðýnda, kýrýldýðýnda çalýþtýrýlmamalý ve cihaz hemen kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. Aksi halde cereyan çarpma tehlikesi vardýr! 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Gazlý-ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Sýcak kaldýðý süre içinde cihaza elinizi sürmeyiniz. Gazlý ocaklarý üzerinde bir kap olmadan yakmayýnýz. Ocak üstündeki davlumbaz alevlerin çýkardýðý yüksek ýsý nedeniyle zarar görebilir veya yanabilir. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Ýçi boþ tencereler cam seramiðin zarar görmesine sebep olabilir ve Miele bundan sorumlu tutulamaz.kýzgýn yað alev alabilir ve yangýn çýkmasýna sebep olabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevleri bir tencere kapaðý veya ýslak bir bezle veya benzeri ile söndürmeyi deneyiniz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn etrafýnda bulunan eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn çalýþma ömrü azalabilir. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak ocakta yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin alevlere temas etmemesine dikkat ediniz. Bunun için çok büyük bezler veya benzerlerini kullanmayýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. Bir davlumbaz altýnda alevli yemekler hazýrlamayýnýz. Bu alevler davlumbazýn tutuþmasýna sebep olabilir. Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzemenin veya piþirme kabýnýn düþmemesine dikkat ediniz. Hafif malzemeler (tuzluk gibi) bile cam seramik yüzeyde çatlak ve kýrýklara yol açabilir. Gazlý-ocaðý bir tezgah olarak kullanmayýnýz. Ocak yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle üzerine konulmuþ mazlemelerin -malzeme cinsine göreýsýnmasýna (yanýk tehlikesi!) ve erimesine veya yanmasýna sebep olabilir. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý ocaðýn üstünü asla bir kapakla, bir örtü ile veya bir koruyucu folyo ile kapatmayýnýz. Ocak yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle malzemeler alev alabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. Plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Gazlý ocaðýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Oluþan yüksek basýnç nedeniyle kaplar, kutular patlayabilir ve yaralanma- ve haþlanma tehlikesi oluþabilir! Ocaðýnýzý bütün brülör parçalarý yerine takýldýktan sonra yakýnýz. Sadece verilen çap ölçülerini aþmayan tencere ve tavalarý ("Piþirme Kaplarý" böl.bak.) kullanýnýz. Kullanýlan piþirme kaplarýnýn çaplarý çok küçük olursa, ocak üstünde saðlam durmalarý zorlaþýr. Kaplarýn çapý çok büyük olursa, tabanýndan dýþarý taþan kýzgýn gazlar tezgaha veya ýsýya dayanýklý olmayan panel kaplama duvara ve gazlý ocaðýn parçalarýna zarar verebilir. Bu nedenle oluþan zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Brülörden çýkan alevin tencerenin tabanýndan dýþarý taþmamasýna ve tencerenin dýþýna vurmamasýna dikkat ediniz. Üreticisi tarafýndan uygun görülmediði sürece çok ince tabanlý tencere kullanmayýnýz ve içinde bir yiyecek olmadan yanan ocaðýn üzerine koymayýnýz. Dikkat edilmezse gazlý-ocak zarar görebilir. Elektrikli ocak üzerinde sadece düz ve pürüzsüz tabanlý tencere ve tavalarý kullanýnýz. Altý çapaklý tava ve tencereler seramik ocaðý çizebilirler. Aluminyum veya aluminyum tabanlý piþirme kaplarý elektrikli ocak üzerinde metalik lekelere sebep olabilir. Bu lekeler cam seramik ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Gazlý-ocaðý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzelerden dökülen toz toprak ocaðýn çizilmesine sebep olabilir. Elektrikli-ocak üzerine dökülen yemeklerin yanmamasý için kirlenen yüzeyi hemen temizleyiniz ve ocaðýn üzerine yerleþtirilen tencere tabanlarýnýn temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya aluminyum folyo gibi maddeler temas ederse, cihazý kapatýnýz. Bu maddeleri ocak henüz sýcakken cam kazýyýcýsý ile hemen kazýyýnýz, aksi halde soðuduktan sonra bu maddeler cam sermaik yüzeye zarar verebilir. Dikkat, yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda yazýldýðý gibi temizleyiniz. Her zaman ocakla birlikte verilen ýzgarayý kullanýnýz. Tencere ve tavayý doðrudan brülör üzerine oturtmayýnýz. Gazlý-ocaðýn çevresinde kolay tutuþan malzemeler bulundurmayýnýz. Yað ve diðer yanýcý (besinleri) cihazýn üstünden kaldýrýnýz. Aksi halde yangýn tehlikesi oluþabilir. Ocak zeminini çizmemek için ýzgarayý dikey olarak oturtunuz. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Gazlý ocak çalýþýrken mutfakta ýsý, nem ve yanýcý gazýn kokusu oluþur. Bu nedenle ocak çalýþýrken mutfaðýn çok iyi havalandýrýlmasý gerekir: doðal havalandýrma delikleri açýk kalmalý ve mekanik bir hava giriþi saðlanmalýdýr (örn.: bir davlumbaz gibi). Ocaðýn uzun ve yoðun kullanýmýndan sonra mutfak havalandýrmasýný güçlendirmek amacýyla ayrýca pencereyi açýnýz veya davlumbazý en yüksek kademede çalýþtýrýnýz. Ocak yakýnýndaki bir prizi, örn.: bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak ocaða deðmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir.elektrik çarpma tehlikesi! Gazlý-ocaðýn altýnda bir çekmece bulunuyorsa, çekmece içinde sprey kutularý, yanýcý malzemeler saklanmamalýdýr. Burada bulunabilecek çatal-kaþýk kutusu da ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Birkaç brülörü örtecek büyüklükte tava, tencere, kýzartma kabý veya gril tþlarý kullanmayýnýz. Oluþan ýsý cihaza zarar verebilir. Ocak mutfak dolabýnýn içine monte edilmiþse o zaman sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihaz kapatýldýktan ve kalan ýsý gösterge ýþýðý söndükten sonra kapatýnýz. Gazlý-ocak alýþýlmýþýn dýþýnda uzun bir süre kullanýlmadýðý takdirde, tekrar kullanýlmadan önce mutlaka iyice temizlenmeli ve yetkili bir servis tarafýndan çalýþma kontrolü yapýlmalýdýr. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 20

21 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 21

22 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýnýz belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini onun için öngörülen "Tip Etiketi" bölümüne yapýþtýrýnýz. Cihazýn üstündeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Sökülebilen brülör parçalarýný süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak su ile yýkayýnýz. Sonra bütün parçalarý kurulayýnýz ve tekrar birleþtiriniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.) Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve kurulayýnýz. Cihazýn metal parçalarý bir bakým maddesi ile korunmaktadýr. Bu nedenle ilk çalýþtýrma sýrasýnda bir koku duyulabilir. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya yanlýþ baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 22

23 Gazlý Ocak Kullanýmý Ocak düðmesi ile brülör ateþlenir ve alev gücü ayarlanýr. Gaz giriþi kapalý En güçlü alev En zayýf alev Cihazýn Açýlmasý Brülörü yakmak için ocaða ait düðmeye basýnýz ve sola en büyük alev sembolüne çeviriniz. Bir ocak düðmesine basýldýðýnda bütün ocaklarda bir kývýlcým oluþur. Bu normaldir ve cihazýn bozuk olduðunu göstermez. Alev görülebiliyorsa düðmeyi yaklaþýk 5-10saniye daha sýkýca basýlý tutunuz ve ondan sonra býrakýnýz. Brülör alev almazsa ocak düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz. Mutfaðý havalandýrýnýz veya ocaðý yeniden yakmadan en az 1 dakika bekleyiniz. Brülör ikinci denemede de yanmazsa, ocak düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz ve "Ne Yapmalý, eðer" bölmüne bakýnýz. Elektrik Kesintisinde Ocak Açma Bir elektrik kesintisinde ocaðý elle örneðin bir kibritle yakabilirsiniz. Brülörü yakmak için düðmeye basýnýz ve sola en büyük alev sembolüne çeviriniz. Ocak düðmesini basýlý tutunuz ve çýkan gaz-hava karýþýmýný bir kibritle yakýnýz. Düðmeyi daha yaklaþýk 5-10saniye sýkýca basýlý tutunuz ve ondan sonra býrakýnýz. 23

24 Gazlý Ocak Kullanýmý Ayarlar Cihazýn Kapatýlmasý Alevi tencerenin veya tavanýn dibinden asla dýþarý taþmayacak bir þekilde ayarlayýnýz. Gaz alevinin dýþ kýsmý alev çekirdeðinden daha sýcaktýr, bu nedenle alev tencere tabanýnýn altýnda kalmalýdýr. Dýþarý taþan alevler gereksiz yere havaya ýsý yayar, tencere tutacaklarýna zarar verir ve yanýk tehlikesini arttýrýr. Brülör kademesiz olarak en güçlü ile en zayýf alev arasýnda ayarlanabilir. Büyük ayardan küçük ayara geçmek için ocak düðmesini soldan kapatmaya kadar çeviriniz. Ocak düðmesine basýnýz, kapanýþ üzerinden çeviriniz ve býrakýnýz. Þimdi istediðiniz gücü ayarlayabilirsiniz. Küçük ayardan büyük ayara geçmek için ocak düðmesini saðdan kapatmaya kadar çeviriniz. Ocak düðmesine basýnýz, kapanýþ üzerinden çeviriniz ve býrakýnýz. Þimdi istediðiniz gücü ayarlayabilirsiniz. Ocak düðmesini saða " " pozisyonuna çeviriniz. Gaz giriþi durdurulur, alev söner. Ocak düðmesini " " üzerinden saða çevirmeyiniz. 24

25 Açma-/Kapama, Program-/Kalan Isý Göstergesi Elektrikli Ocak Kullanýmý Ocaðýn düðmesi saða çevrildiðinde ocak açýlýr ve sola "0" pozisyonuna çevrildiðinde ocak kapanýr. Ýkinci Halkanýn Açýlmasý Ocak düðmesi " " üzerinden "0" pozisyonuna döndürülemez. Ocak açýldýktan sonra ocaða ait düðmenin yanýnda Program-/Kalan Isý göstergesinin ýþýðý yanar. Bu göstergenin ýþýðý ancak ocaða eliniz yanmadan dokunabildiðiniz zaman söner. Kalan ýsý göstergesi yandýðý süre içinde gazlý-ocaða elinizi sürmeyiniz ve üzerine ýsýya dayanýksýz malzemeleri koymayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Elektrik kesintsinde ocak hala çok.sýcak olduðu halde gösterge ýþýðý yanmaz, lütfen dikkatli olunuz Büyük tabanlý bir tencere veya tava için ocaðýn ikinci halkasýný da açabilirsiniz. Ocak düðmesini saða "12" üzerinden dýþarý sembolüne çeviriniz. Dha sonra ocak düðmesini sola istediðiniz güç kademesine çeviriniz. Ocak düðmesini "0" pozisyonuna çevirdiðinizde ikinci halka kapanýr. 25

26 Elektrikli Ocak Kullanýmý Ayar Alanlarý Piþirme Ýþlemi Tereyað, çikolata v.s. eritme Jelatin çözme Yoðurt yapma gibi Yumurta sarýsý ve tereyaðý çýrpma Az miktarda sývý ýsýtma Yemekleri sýcak tutma Pilav demleme Sulu ve yarý sulu yemeklerin ýsýtýlmasý Krema ve sos hazýrlýðý muhallaebi yapma omlet yapma ve sahanda yumurta piþirme meyve haþlama Dondurulmuþ yemeklerin çözülmesi Sebze, balýk buðulama, hamur kabartma, baklagillerin yumuþatýlmasý Tahýl yumuþatma Ayar Alaný Büyük miktarda yemeklerin piþirilmeye baþlanmasý ve 7 devam edilmesi Balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta gibi besinlerin 8-9 yakmadan kýzartýlmasý, Patates köfte, krep kýzartma 9-11 Büyük miktarda su kaynatýlýr Isýtma halkasýnýaçma iþareti * Bu veriler ortalama deðerlerdir. Normal 4 kiþilik porsiyonlar için hesaplanmýþtýr. Yüksek tencerelerde, kapaksýz piþirmelerde ve büyük miktarlarda daha yüksek ayarlar gereklidir. Az miktarda hazýrlanacak yemekler için daha düþük ayarlarý seçiniz. 26

27 Piþirme Kaplarý Tencere ve tava satýn alýrken genelde kaplarýn taban çapýnýn deðil üst çapýn verildiðini unutmayýnýz. Gazlý-Ocaklar Brülör Ekonomik brülör Normal brülör Güçlü brülör Ekonomik brülör Normal brülör Güçlü brülör Tava /Tencere için min. Taban Çapý cm Tava / Tencere için Maks. üst çap Verilen tencere, tava ölçülerine baðlý kalýnýz. Taban çapý çok küçük olursa piþirme kabý ocak üstünde saðlam durmayabilir. Üst çap çok büyük olursa tencere tabanýndan dýþarý taþan gazlar tezgahý veya ýsýya dayanýklý olmayan panel kaplý duvara ve cihaz parçalarýna zarar verebilir. Bu tür zararlardan cihazýn üretici firmasý sorumlu tuutlamaz. Bir gazlý ocak üzerinde ýsýya dayanýklý her türlü kabý kullanabilirsiniz. Isýyý iyi degelediði için kalýn tabanlý tencereleri tercih ediniz. Ýnce tabanlý tencerelerde besinler belirli noktalarda aþýrý ýsýnýr. Bu nedenle yemeðin devamlý karýþtýrýlmasý gerekir. Brülör ölçülerine uygun piþirme kaplarý seçiniz. Genelde : Büyük çap = Büyük bürlör, Küçük çap = Küçük brülör. Her zaman tencereyi ocakla birlikte verilen ýzgaranýn üzerine oturtunuz. Tencere ve tavayý doðrudan brülör üzerine yerleþtirmeyiniz. Tencereyi ýzgaranýn üzerine devrilmeyecek þekilde oturtunuz. Küçük de olsa devrile olasýlýðý her zaman vardýr. Kenarlarý korumalý tencere ve tava kullanmayýnýz. 27

28 Piþirme Kaplarý Elektrikli-Ocak En uygun malzeme metal tencere ve tavalardýr, bunlar soðukken içe doðru bombelidir. Isýnýnca taban genleþir ve ocak üzerinde düz olarak durur. Böylece ýsý en mükemmel þelilde iletilmiþ olur. Daha az uygun olanlar cam, seramik veya toprak kaplardýr. Bu malzemeler ýsýyý iyi iletemezler. Plastik veya aluminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Aluminyum veya aluminyum tabanlý piþirme kaplarý metalik lekelere sebep olabilir. Bu lekeler cam seramik ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Sadece düz ve pürüzsüz tabanlý tencere ve tavalarý kullanýnýz. Altý çapaklý tava ve tencereler seramik ocaðý çizebilirler. Piþirme kaplarýný yerini deðiþtirmek için kaldýrýnýz. Ocaðýn üzerinde bir yerden bir yere çekmeyiniz. Yüzey çizilebilir. 28

29 Enerji Tasarrufu Önerileri Yemek piþirme sýrasýnda mümkün olduðu kadar tencere ve tavalarýn kapaklarýný kapatýnýz. Böylece ýsýnýn gereksiz yere dýþarý kaçmasý önlenmiþ olur. Yemeklerinizi az su ile piþiriniz. Piþirme süresi düdüklü tencere ile oldukça kýsaltýlabilir. Ýlk piþirmeye veya kýzartmaya baþlama kademesinden daha düþük bir güç kademesine geçiniz veya alevi küçültünüz. Dar ve derin tencereler yerine daha çok geniþ, yassý tencereleri tercih ediniz. Bunlar daha hýzlý ýsýnýr. Az miktardaki malzeme için küçük tencere seçiniz. Küçük bir ocak üzerindeki küçük bir tencere içine az malzeme doldurulmuþ büyük bir tencereye göre daha az enerji tüketir. Tencere- veya tava tabanýnýn ocak büyüklüðüne uygun veya biraz büyük olmasýna dikkat ediniz. Böyle ýsý gereksiz yere dýþarý verilmeyecektir. Uzun süreli piþirme iþlemlerinde elektrikli ocaðý piþirme süresi sona ermeden 5 ile 10 dakika önce kapatýnýz. Böylece kalan ýsýdan faydalanmýþ olursunuz. 29

30 Güvenlik Sistemleri Termo Elektrik Çakmak Sigortasý Aþýrý Isýnma Sigortasý Gazlý ocaðýnýz elektrikli ateþleme sigortasý ile donatýlmýþtýr. Bunun anlamý, ocaktaki alev taþmakta olan bir yemek veya hava cereyaný nedeniyle sönerse ve bunun arkasýndan ikinci bir ocak yakma iþlemine raðmen yanmazsa, ocaða gelmekte olan gaz hemen kesilir. Gaz giriþinin devamý önlenmiþ olur. Ocaðý tekrar çalýþtýrmak için ocak düðmesinin saða " " yönüne çeviriniz ve arkasýndan alýþtýðýnýz gibi açýnýz. Emniyet kapatmasý elektrik giriþinden baðýmsýz olarak çalýþýr, baþka bir deyiþle cihaz elektrik kesintisinde çalýþtýrýlsa bile devrede kalýr. Elektrikli ocak bir adet aþýrý ýsýnma sigortasý ile donatýlmýþtýr (iç ýsý kontrolü). Bu sigorta cam seramik tabla fazla ýsýnmadan otomatik olarak ocaðý kapatýr. Aþýrý ýsýnma sigortasý attýðýnda rezistansýn en üst güç ayarlarý açýlýr ve kapanýr. Cam seramik tabla yeterli derecede soðuduðunda rezistans otomatik olarak tekrar açýlýr. Aþýrýn ýsýnma sigortasý aþaðýdaki durumlarda atabilir: ocak üzerinde tencere veya tava yokken açýlmýþsa. Ýçinde malzeme olmayan boþ tencere ýsýtýlýyorsa. Tencerenin tabaný ocaðýn üzerinde düz durmuyorsa. Tencere ýsýyý iyi iletmiyorsa. 30

31 Temizlik ve Bakým Temizlik için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Her kullanýmdan sonra ocaðý temizleyiniz ve kurulayýnýz. Bunun için önce soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra cihazý kurulayýnýz, böylece üzerindeki kireç artýklarý da yok edilmiþ olacaktýr. Ocaðýn üzerine yapýþýp kalan kirleri önce yumuþatýnýz. Taþan yemekler nedeniyle brülör ve çelik kýsýmlarda renklenmeler meydana gelebilir.burada oluþan kirleri hemen temizleyiniz! Her iki brülör kapaðý da zamanla matlaþýr. Bu çok normaldir ve malzemenin bozuk olduðunu göstermez. Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, bulaþýk makinesi deterjaný, Gril ve fýrýn spreyleri, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert fýrçalar ve süngerler (örneðin bulaþýk süngerleri) veya içinde hala deterjan artýklarý bulunan eski süngerler, sivri uçlu malzemeler (tezgahla cihaz çerçevesi arasýndaki contanýn zarar görmemesi için), 31

32 Temizlik ve Bakým Cam Seramik Izgara Ocak Düðmesi Brülör Çakmak Elektrodu Termik Ünite Temizlik Kaba kirleri ýslak bir bezle, yapýþýp kalan kirleri ise bir cam kazýyýcýsý ile yok ediniz. Ocaðý daha sonra Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.) ile temizleyiniz veya piyasada satýlan bir cam seramik temizleme maddesi ve kaðýt havlu ile veya temiz bir bezle siliniz. Temizleme maddesini sýcak ocaðýn üzerine dökmeyiniz, lekeler oluþabilir. Temizlik madde üreticisinin uyarýlarýýný dikkate alýnýz. Sonunda ýslak bezle siliniz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Izgarayý bulaþýk makinesinde yýkayabilir veya: Izgarayý yerinden kaldýrýnýz. Süngerli bir bez, biraz lede bulaþýk yýkama deterjaný ve sýcak suyla yýkayýnýz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanýnýz. Bir süngerli bez, elde yýkama deterjaný ve sýcak su ile temizleyebilirsiniz. Brülörün çýkarýlabilen bütün parçalarýný çýkartýnýz. Süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz. Çýkarýlamayan parçalarý ýslak bir bezle siliniz. Çakmak elektrodunu ve termik ünitesini çok iyi sýkýlmýþ bir bezle siliniz. Öneriler Temizlik için elde bulaþýk yýkama deterjanýný kullanmayýnýz. Bu deterjan ile yapýlan temizlikte bütün kirler ve artýklar yok edilemez. Yüzeyde görülemeyen bir film tabakasý oluþur ve cam seramiðin renklenmesine sebep olabilir. Bu renklenmeler artýk çýkarýlamaz. Ocaðý düzenli olarak özel bir cam seramik temizleme maddesi ile siliniz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Daha sonra temiz bir bezle kurulayýnýz. Alev deliklerinin tamamen kuru olmasýna dikkat ediniz. Çakmak elektrodu ýslatýlmamalýdýr, aksi halde kývýlcým çakmaz. 32

33 Temizlik ve Bakým Brülör Parçalarýnýn Birleþtirilmesi Brülör baþlýðýný brülör alt kýsmýnýn üstüne oturtunuz, böylece termik ünite ve çakmak elektrodu brülör baþlýðý deliklerinden geçebilir. Brülör baþlýðý yerine tam oturmalýdýr. Brülör kapaðýný brülör baþlýðýna oturtunuz. Doðru takýldýðýnda brülör kapaðý yerinden oynamaz. Brülör parçalarýnýn doðru sýra ile takýlmasýna dikkat ediniz. 33

34 Ne Yapmalý, eðer...? Günlük kullanýmda ortaya çýkan çoðu arýzayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için de zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat þu noktalara dikkat ediniz: Elektrikli- ve gazlý aletlerin tamiri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Problem Sebep Çözüm Bir kaç denemeden sonra brülör alev almazsa? Ocak çalýþýrken gaz alevi sönüyorsa? Gaz alevinin görüntüsü deðiþiyorsa? Brülörün elektrikli çakmaðý çalýþmýyorsa? Brülör doðru taklýlmamýþ olabilir. Brülör parçalarýný doðru takýnýz. Gaz kapatma sistemi açýlmamýþ Gaz kapatma sistemini açýnýz. olabilir. Brülör ýslak ve/veya kirli olabilir. Brülörü temizleyiniz ve kurulayýnýz. Alev delikleri týkalý ve/veya ýslak Alev deliklerini temizleyiniz ve kurulayýnýz. olabilir. Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Bir elektrikçi veya yetkili servisi çaðýrýnýz. Alevler termik üniteye deðmediði için yeterli derecede ýsýnamamaktadýr: - Brülör parçalarý doðru takýlmamýþ olabilir. - Termik ünitede kirler birikmiþ olabilir. Brülör parçalarý doðru takýlmamýþtýr. Brülör baþý ve brülör kapak delikleri kirlenmiþ olabilir. Evdeki sigorta atmýþ olabilir. - Çakmak elektrodu ile brülör kapaðý arasýndaki yemek artýklarý Brülör parçalarýný doðru takýnýz. Kirleri temizleyiniz. Brülör parçalarýný doðru takýnýz. Kirleri temizleyiniz. Gerekirse bir elektrikçi veya yetkili servisi çaðýrýnýz. Gazý bir kibritle yakabilirsiniz ("Elektrik Kesintisinde Ocak Yakma" böl.bak.). Biriken kirleri temizleyiniz. ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). 34

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı