Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Bu ocaðýn cihaz üzerinde adý yazýlý diðer ülkelerde de kullanýlmasý uygundur. Ocaðýn sorunsuz çalýþmasý ve güvenle kullanýlmasý için o ülke yönetmeliklerine ve baðlantý deðerlerine baðlý kalýnmalýdýr. Ocak cihazýn üzerinde adý bulunmayan bir ülkede çalýþtýrýlmak istendiðinde o ülkedeki yetkili servise baþvurulmalýdýr. El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país. Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l appareil. Pour que l appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l appareil. This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country. L apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo. Het apparaat is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het apparaat vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Technische Dienst van de fabrikant in uw land als u het apparaat in een land wilt gebruiken dat niet op het apparaat vermeld staat. 2

3 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Ocak Modeli....4 Brülör...9 Cihazla Verilen Aksesuar...10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...20 Ýlk Kullanýmdan Önce...21 Ýlk Temizlik...21 Kullaným...22 Ocaðýn Açýlmasý Ayar...23 Ocaðýn Kapatýlmasý...23 Piþirme Kaplarý...24 Güvenlik Sistemleri...26 Termo-Elektrik Ateþleme Sigortasý...26 Temizlik ve Bakým...27 Ne Yapmalý, eðer...?...31 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...32 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri...33 Cihaz ve Montaj Ölçüleri...36 Montaj...40 Genel Montaj Bilgileri...41 Elektrik Baðlantýsý...42 Gaz Baðlantýsý...44 Brülör Gücü...46 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme...48 Brülör Memesi Tablosu...48 Ocak Memesinin Deðiþtirilmesi...49 Ana Memenin Deðiþtirilmesi...49 Küçük Ayar Memesinin Deðiþtirilmesi Deðiþtirme Ýþleminden Sonra...51 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti

4 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Modeli KM 2010 / KM 2011 Güçlü Brülör Ekonomik Brülör Normal Brülör Ocak Düðmesi: Sað ön Sað arka Sol arka Sol ön 4

5 Cihazýn Tanýtýmý KM 2012 / KM 2013 Wok-Brülörü Ekonomik Brülör Normal Brülör Ocak Düðmesi: Sað ön Sað arka Sol arka Sol ön 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 2030 Wok-Brülörü Ekonomik Brülör Normal Brülör Ocak Düðmesi: Sað ön Sað arka Sol arka Sol ön 6

7 Cihazýn Tanýtýmý KM 2032 / KM 2033 Güçlü Brülör Ekonomik Brülör Wok-Brülörü Normal Brülör Ocak Düðmesi: Sað ön Sað arka Orta Sol arka Sol ön 7

8 Cihazýn Tanýtýmý KM 2050 / KM 2051 Wok-Brülörü Ekonomik Brülör Güçlü Brülör Normal Brülör Ocak Düðmesi: Sað ön Sað arka Orta Sol arka Sol ön 8

9 Cihazýn Tanýtýmý Brülör Wok-Brülörü Ekonomik-, Normal- ve Güçlü Brülör Brülör Halkasý Brülör Kapaðý Brülör Baþlýðý Brülör Altlýðý Çakmak Elektrodu Isý Ölçer 9

10 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Wok-Halkasý Gerektiðinde cihazla verilen aksesuarý yetkili Miele servisine sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz). Ocakla birlikte verilen Wok-halkasý piþirme kaplarýnýn ve özellikle yuvarlak tabanlý Wok tavalarýnýn ocak üstünde daha saðlam durmalarýný saðlar. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu ocak evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu ocak dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Ocaðý sadece yemeklerin piþirilmesi ve sýcak tutulmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle ocaðý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile ocaktan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren ocaðý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar yanlarýnda bir büyük olmadan ocaðý temizleyemez. Ocaðýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi ile karþýlaþmamak için çocuklarý ocak soðuyuncaya kadar cihazdan uzak tutunuz Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Yanýk tehlikesi! Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn yanýna veya arkasýna koymayýnýz. Bunlara ulaþmak için çocuklar cihazýn üzerine týrmanmayý deneyebilirler. Yanýk ve haþlanma tehlikesi! Çocuklarýn tutup çekmemesi ve yanmamalarý için tencere ve tavalarýn kulpunu tezgah tarafýna çeviriniz. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir ocak güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Ocaðýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Ocaðýn zarar görmemesi için cihazýn tip etiketinde yazýlý olan baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Cihaz bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için ocaðý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve kýzartma tablasýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýnýz. Ocak Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ocak bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalýþtýrýlamaz. Cihazýn gaz baðlantýsý yetkili bir personel tarafýndan yerine getirilmelidir. Cihazýn fiþi kablodan ayrýlacaksa veya kabloda fiþ yoksa, ocak yetkili ve uzman bir servis personeli tarafýndan elektrik þebekesine baðlanmalýdýr. Hasarlý bir kablo ancak özel bir kablo ile deðiþtirilebilir. "Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz. Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde ocak elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr, veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Arýzalý ocaðý çalýþtýrmayýnýz ve hemen kapatýnýz. Orcaðýn elektrik ve gaz baðlantýsýný ayýrýnýz. Yetkili servisi çaðýrýnýz. Doðru Kullaným Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde ocaðý asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz. Cihazý kapatýnýz ve alevleri dikkatle bir kapak veya bir kalýn örtü ile söndürünüz. Alevler bir davlumbazýn yað filtresini tutuþturabilir. Bir davlumbaz altýnda asla alevli yemekler hazýrlamayýnýz. Sprey kutularý, kolay alev alabilen sývýlar ve diðer yanýcý malzemeler ýsýndýðýnda tutuþabilir. Bu nedenle doðrudan ocak altýndaki çekmecelerde yanýcý malzemeler asla saklanmamalýdýr. Çekmece içindeki çatal-kaþýk kutusu da ýsýya dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Tencereleri asla boþ olarak ýsýtmayýnýz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Ocaðý konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. Ocaðýn üstü örtüldüðünde cihazýn yanlýþlýkla açýlmasý veya kalan ýsý nedeniyle bu malzeme tutuþabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. Ocaðý asla bir kapakla, bir bezle veya koruyucu bir folyo ile kapatmayýnýz. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocak yakýnýnda elektrikli bir alet, örn.:bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak tablaya deðmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir. Plastik veya aluminyum folyo kaplar yüksek ýsýda erir. Sadece ýsýya dayanýklý porselen, cam ve benzeri kaplarý kullanýnýz. Ocak mutfak dolabýnýn içine monte edilmiþse o zaman sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihaz kapatýldýktan ve kalan ýsý gösterge ýþýðý söndükten sonra kapatýnýz. Gazlý-ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Sýcak kaldýðý süre içinde cihaza elinizi sürmeyiniz. Çok sýcak olan ocak elinizi yakabilir. Elinizin yanmamasý için mutlaka mutfak eldiveni veya tencere tutacaðý kullanýnýz. Kullandýðýnýz bu malzemeler kuru olmalýdýr. Islak veya nemli bezler oluþan buhar nedeniyle yanýklara sebep olabilir. Bu arada bezlerin alevlere yakýn olmamasýna dikkat ediniz. Bu nedenle büyük mutfak bezleri veya benzerlerini kullanmayýnýz. Ocak açýksa, yanlýþlýkla açýlmýþsa veya kalan ýsý nedeniyle üzerine konulmuþ metalik malzemeler ýsýnabilir. Diðer malzemelerin cinsine göre eriyebilir veya alev alabilir.buhardan ýslanmýþ tencere kapaklarý tencereye sýký sýký yapýþýr. Ocaðý bir tezgah olarak kullanmayýnýz. Kullandýktan sonra ocaklarý kapatýnýz! Gazlý ocaklarý üzerinde bir kap olmadan yakmayýnýz. Ocak üstündeki davlumbaz alevlerin çýkardýðý yüksek ýsý nedeniyle zarar görebilir veya yanabilir. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Ocaðýnýzý bütün brülör parçalarý yerine takýldýktan sonra yakýnýz. Sadece verilen çap ölçülerini aþmayan tencere ve tavalarý ("Piþirme Kaplarý" böl. bak.) kullanýnýz. Kullanýlan piþirme kaplarýnýn çaplarý çok küçük olursa, ocak üstünde saðlam durmalarý zorlaþýr. Kaplarýn çapý çok büyük olursa, tabanýndan dýþarý taþan kýzgýn gazlar tezgaha veya ýsýya dayanýklý olmayan panel kaplama duvara ve gazlý ocaðýn parçalarýna zarar verebilir. Bu nedenle oluþan zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Brülörden çýkan alevin tencerenin tabanýndan dýþarý taþmamasýna ve tencerenin dýþýna vurmamasýna dikkat ediniz. Tabaný çok ince tencere veya tavalar kullanmayýnýz. Dikkat edilmediðinde ocak zarar görebilir. Her zaman ocakla birlikte verilen ýzgarayý kullanýnýz. Tencere ve tavayý doðrudan brülör üzerine oturtmayýnýz. Gazlý-ocaðýn çevresinde kolay tutuþan malzemeler bulundurmayýnýz. Yað ve diðer yanýcý (besinleri) cihazýn üstünden kaldýrýnýz. Aksi halde yangýn tehlikesi oluþabilir. Dökülen tuzlu yemek sularý veya sývýlar korozyona sebep olabilir. Bu nedenle bunlarý hemen silip alýnýz. 18

19 Ocak zeminini çizmemek için ýzgarayý dikey olarak oturtunuz. Gazlý ocak çalýþýrken mutfakta ýsý, nem ve yanýcý gazýn kokusu oluþur. Bu nedenle ocak çalýþýrken mutfaðýn çok iyi havalandýrýlmasý gerekir: doðal havalandýrma delikleri açýk kalmalý ve mekanik bir hava giriþi saðlanmalýdýr (örn.: bir davlumbaz gibi). Ocaðýn uzun ve yoðun kullanýmýndan sonra mutfak havalandýrmasýný güçlendirmek amacýyla ayrýca pencereyi açýnýz veya davlumbazý en yüksek kademede çalýþtýrýnýz. Gazlý ocak çalýþýrken bir davlumbaz veya evde bir pencere açýk olmalýdýr (Turbo sistem çalýþtýrýlmamalýdýr). Birkaç brülörü örtecek büyüklükte tava, tencere, kýzartma kabý veya gril tþlarý kullanmayýnýz. Oluþan ýsý cihaza zarar verebilir. Gazlý-ocak alýþýlmýþýn dýþýnda uzun bir süre kullanýlmadýðý takdirde, tekrar kullanýlmadan önce mutlaka iyice temizlenmeli ve yetkili bir servis tarafýndan çalýþma kontrolü yapýlmalýdýr. Temizlik ve Bakým Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Ocak temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. 19

20 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak istiyorsanýz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 20

21 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini "Tip Etiketi" sayfasýna yapýþtýrýnýz. Ocaðýn üzerinde koruyucu bir folyo varsa çekip alýnýz. Brülörün çýkarýlabilen parçalarýný süngerli bir bezle, hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz. Daha sonra bu parçalarý kurulayýnýz ve brülörü tekrar bir araya getiriniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Çelik ocaðý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Metal yapý parçalarý koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. Bu nedenle ilk ýsýtma sýrasýnda geçici bir koku duyulur. Koku oluþumu ve bazen görülebilecek duman kýsa bir süre sonra kaybolur ve bunlar cihazýn hatalý baðlandýðýný veya arýzalý olduðunu göstermez. 21

22 Kullaným Ocak düðmesi ile brülörü yakabilir ve alev gücünü ayarlayabilirsiniz. Ocaðýn Açýlmasý Gaz giriþi kapalý Güçlü alev Zayýf alev Brülörler sadece üstüne basýlarak ve düðmesinin sola çevrilmesi ile açýlýr ve saða çevrilerek kapanýr. Þunlar yapýldýðý takdirde cihazýn parçalarý zarar görebilir: - düðmeye basmadan açýlmýþsa, - saða çevrilerek açýlmýþsa, - sola çevrilerek kapanmýþsa. Bu sebeple meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Brülörü yakmak için ait olduðu düðmeye basýnýz ve sola en büyük alev iþaretine doðru çeviriniz. Kumanda düðmesine basýldýðýnda bütün ocaklarda otomatik olarak kývýlcým yanar. Bu normaldir ve cihazýn bozuk olduðunu göstermez. Bir alev görülebiliyorsa, ocak düðmesini 8-10saniye daha basýlý tutunuz ve daha sonra býrakýnýz. Alev zamansýz sönerse, kumanda düðmesini " " pozisyonuna çevriniz. Yakma denemesi için 1 dakika bekleyiniz. Düðmeyi biraz daha uzun basýlý tutabilirsiniz. Brülör ikinci denemede de yanmazsa, kumanda düðmesini " " pozisyonuna çeviriniz ve "Ne Yapmalý, eðer..." bölümünü okuyunuz. 22

23 Elektrik Kesintisinde Ocaðýn Açýlmasý Bir elektrik kesintisinde ocaðý kibritle yakabilirsiniz. Ocak kumanda düðmesine basýnýz ve düðmeyi sola en büyük alev iþaretine doðru çeviriniz. Ocak düðmesini basýlý tutunuz ve bir kibritle çýkan gaz-hava karýþýmýný tutuþturunuz. Düðmeyi yaklaþýk 8-10 saniye daha basýlý tutunuz ve sonra býrakýnýz. Ayar Ocaðýn Kapatýlmasý Brülör en güçlü alev ile en zayýf alev arasýnda kademesiz olarak ayarlanabilir. Alevi tencerenin dibinden dýþarý taþmayacak þekilde ayarlayýnýz. Çünkü alevin dýþ kýsmý çekirdek kýsmýndan daha çok sýcak olur ve alev uçlarý sadece tencerenin dibinde kalmalýdýr. Dýþarý taþan alevler havayý gereksiz yere ýsýtýr, tencere tutacaklarýný zarar verir ve yanýk tehlikesini arttýrýr. Ocaðýn düðmesini saða " " iþaretine doðru çeviriniz. Gaz giriþi durdurulur, alev söner. Kullaným 23

24 Piþirme Kaplarý Brülör Tava/Tencere için en küçük taban çapý / cm Ekonomik Brülör 10 Normal Brülör 12 Güçlü Brülör 14 Wok-Brülörü 14 Tava/Tencere için en büyük üst çap / cm Güçlü Brülör 22 Normal Brülör 22 Güçlü Brülör 24 Wok-Brülörü 24 Tabloda verilen ölçülere baðlý kalýnýz. Taban çapý çok küçük olan tencereler ocak üstünde saðlam durmayabilir. Üst çap çok büyük olursa alttan dýþarý taþan alevler ve sýcak gazlar mutfak tezgahýna ve panel kaplý duvara veya ocaðýn diðer parçalarýna zarar verebilir. Bu nedenle oluþan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Dar ve derin tencereler yerine geniþ ve yayvan tencereleri tercih ediniz. Bunlar daha çabuk ýsýnýr. Brülör boyutuna uygun tencere veya tava seçiniz. Genelde: Büyük çap =Büyük brülör, Küçük çap = Küçük brülör için geçerlidir. Isýyý iyi dengelediði için kalýn tabanlý kaplarýn seçilmesi doðru olur. Ýnce tabanlý kaplarda yemekler belirli noktalarda aþýrý ýsýnýr. Bu nedenle sýk sýk karýþtýrýlmasý gerekir. Gazlý ocaðýnýzýn üzerinde ýsýya dayanýklý her türlü kabý kullanabilirsiniz. 24

25 Piþirme Kaplarý Tencere ve tava satýn alýrken genelde alt çap yerine üst çap gösterilir. Mümkün olduðu kadar kapalý tencerelerde veya tavalarda yemek piþiriiniz. Böylece ýsýnýn gereksiz yere kaybolmasý önlenmiþ olur. Tencereleri ocak ýzgarasýnýn üzerine saðlam duracak ve devrilmeyecek þekilde yerleþtiriniz. En hafif bir devrilme olanaðýný akýldan çýkarmamak gerekir. Tencereleri her zaman cihazla verilen ýzgaranýn üzerine yerleþtiriniz. Tencere hiçbir zaman doðrudan brülör üzerine oturtulmamalýdýr. Wok Wok diðer piþirme kaplarýnýn arasýnda özelliði olan bir tavadýr. Bu kabýn taban çapý küçüktür ve üst çapý oldukça geniþtir (genelde cm). Wok tava için özellikle Wok brülörü uygundur. Wok tavasýnýn tabaný brülöre temas etmemelidir. Brülör ile Wok-tavasýnýn tabaný arasýnda en az 1 cm bir mesafe kalmalýdýr. Wok-Halkasý Ocakla birlikte verilen Wok-halkasýný piþirme kaplarýnýn ve özellikle yuvarlak tabanlý Wok-tavasýnýn ocak üstünde daha saðlam durmasý için kullanýnýz. Wok-halkasýnýn ocak üstünde düzgün durmasýna ve kaymamasýna dikkat ediniz. (Örnek :resme bakýnýz). 25

26 Güvenlik Sistemleri Termo-Elektrik Ateþleme Sigortasý Gazlý ocaðýnýz elektrikli ateþleme sigortasý ile donatýlmýþtýr. Bunun anlamý, ocaktaki alev taþmakta olan bir yemek veya hava cereyaný nedeniyle sönerse ve bunun arkasýndan ikinci bir ocak yakma iþlemine raðmen yanmazsa, ocaða gelmekte olan gaz hemen kesilir. Gaz giriþinin devamý önlenmiþ olur. Gazlý ocaðý tekrar çalýþtýrabilmek için ocak düðmesini saða " " üzerine çeviriniz ve daha sonra her zaman yaptýðýnýz gibi ocaðý yakýnýz. Cihazdaki emniyet kapatmasý ocaða gelen gazdan baðýmsýz olarak çalýþýr, baþka bir deyiþle elektrik kesintisinde ocak çalýþtýrýlýrsa, güvenlik kapatma sistemi yine de devrededir. 26

27 Temizlik ve Bakým Temizlik için asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Buhar ocaðýn elektrik ileten parçalarýna sinebilir ve kýsa devreye neden olabilir. Her kullanýmdan sonra bütün ocaðý siliniz ve kurulayýnýz. Bunun için cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra ocaðý kireç artýklarýný temizlemek için bir bezle kurulayýnýz. Ocaða yapýþýp kalan kirleri önce yumuþatýnýz. Ocaða dökülen yemek tuzlarýný veya yemek sularýný ocak rengini etkilememesi için hemen siliniz. Brülörlerin üstü zamanla matlaþýr. Bu çok normaldir ve malzemenin bozulduðunu göstermez. Yüzeylere zarar vermesi açýsýndan temizlik için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-/alkali, asit- veya klor içeren maddeler, kireç sökücü temizlik maddeleri, leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar, çözücü madde içeren temizlik ürünleri, bulaþýk makinesi deterjaný, Gril- ve fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi, sert yüzeyli bulaþýk fýrça ve süngerleri, sivri uçlu aletler (tezgah ile ocak arasýndaki aralýklarý temizlerken tezgah ve ocaða zarar verilebilir). 27

28 Temizlik ve Bakým Çelik-Ocak Izgara Kumanda düðmesi Brülör kapaðý Brülör baþlýðý PerfectClean Temizlik Çelik ocaðý süngerli bir bezle, hafif deterjanlý sýcak suyla siliniz. Çok inatçý kirleri önceden biraz ýslatarak yumuþatýnýz. Daha sonra yumuþak bir bezle ocaðý kurulayýnýz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanabilir ve Miele cam seramik- ve çelik temizleme maddesini kullanabilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.). Bu temizliði yaparken çelik üzerindeki ince perdah çizgilerin yönüne dikkat ediniz. Yüzeylerin tekrar hýzla kirlenmesini önlemek için bir çelik bakým maddesi kullanmanýzý tavsiye ederiz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz ). Bu maddeyi yumuþak bir bezin üzerine az miktarda dökünüz. Izgaralarý kaldýrýnýz. Bunlarý süngerli bir bez, hafif deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanabilirsiniz. Kumanda düðmesini süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz. Brülör kapaðýný süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanabilirsiniz. Brülör baþlýklarýný süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla temizleyiniz.. Gerekirse bulaþýk süngerinin sert tarafýný kullanabilirsiniz. Uyarýlar Baský (alev sembolü) Baskýlý yüzeyde uzun süre kalan tuzlu yemek artýklarý veya yemek sularý, zeytin yaðý gibi kirler baskýlý yüzeye zarar verebilir. Bu kirleri hemen siliniz!! Bu bölümde çelik temizleme maddesi kullanmayýnýz. Baský silinebilir. Baský silinebilir. Ocaða yapýþýp kalan kirleri önceden yumuþatýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Brülör baþlýðýndaki yapýþmayý önleyen PerfectClean-kaplama sayesinde temizlik kolay yapýlýr. Çakmak elektrodu Termik-ünite Çakmak elektrodunu ve termik ünitesini çok iyi sýkýlmýþ bir bezle silebilirsiniz. Bulaþýk makinesinde yýkanamaz. Brülör kapaðýndaki deliklerin temizlikten sonra tamamen kuru olmasýna dikkat ediniz. Çakmak elektrodu ýslanmamalýdýr, aksi halde kývýlcým çýkmaz. 28

29 Ekonomik-, Normal- ve Güçlü Brülör Parçalarýnýn Birleþtirilmesi Temizlik ve Bakým Brülör baþlýðýný brülör altlýðý üzerine çakmak elektrodu, termo element ve tutucu kamalar brülör baþlýðýnýn içinden geçecek þekilde takýnýz. Brülör kapaðýný brülör baþlýðý üzerine düzgün oturtunuz. Brülör kapaðýný saða ve sola döndürerek ayarlayabilirsiniz. Kapak düzgün takýlýrsa, yerinden oynamaz. Brülör parçalarýnýn doðru sýra ile takýlmýþ olmasýna dikkat ediniz. 29

30 Temizlik ve Bakým Wok-Brülör Parçalarýnýn Birleþtirilmesi Brülör baþlýðýný brülör altlýðý üzerine oturturken çakmak elektrodu ve termo elementin brülör kapaðý deliðinden geçmesine dikkat ediniz. Brülör halkasýný yerleþtiriniz Brülör kapaðýný takýnýz. Brülör parçalarýný tekrar bir araya getirirken doðru sýrayý izlemeye dikkat ediniz. 30

31 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli ve gazlý cihazlarýn tamirleri ancak yetkili ve uzman bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir. Hatalý tamirler sonucunda ocaðý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer brülör bir çok denemeye raðmen yanmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: brülör yerine doðru takýlmamýþ olabilir. gaz musluðu açýk olmayabilir. brülör kuru ve temiz olmalýdýr. alev delikleri açýk ve kuru olmalýdýr. evdeki sigorta atmýþ olabilir. Yetkili servise haber veriniz. Ocaðýnýzý bir kibritle yakabilirsiniz ("Elektrik Kesintisinde Ocaðýn Kullanýmý" bölümüne bakýnýz).... ocak yandýktan sonra tekrar sönüyorsa? Brülör kapaðýnýn düzgün durup durmadýðýný kontrol ediniz.... brülörün elektrikli çakmak sistemi çalýþmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: çakmak ile brülör kapaðý arasýna yemek artýklarý yapýþmýþ olabilir. Bunlarý dikkatle temizleyiniz. Çakmak ýslanmamalýdýr!... alevin görünümü aniden deðiþirse? Brülörün doðru takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. 31

32 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele cihazýnýz için uygun aksesuar ve bakým ürünlerini gösteren geniþ kapsamlý bir liste sunmaktadýr. Bu ürünleri Miele yetkili servislerinden ve bayilerinden temin edebilirsiniz. Bakým Ürünleri Cam-Seramik- ve Çelik Temizleme Maddesi 250 ml Ýnatçý kirleri, kireç lekelerini ve hafif renklenmeleri yok eder. Çelik-Bakým Maddesi 250 ml Su lekelerini, lekeleri ve parmak izlerini ortadan kaldýrýr. Cihazýn hemen tekrar kirlenmesini önler. Mikrofiber Parmak izlerini ve hafif kirleri temizler. 32

33 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Cihazýn zarar görmemesi için önce üst dolaplar ve davlumbaz monte edilmelidir. Daha sonra ocak yerine monte edilebilir. Cihazýn yerleþtirildiði mutfak 20 m 3 ölçüsünden büyük olmalý ve dýþa açýlabilen en az bir kapýsý veya penceresi olmalýdýr. Mutfak tezgahý kaplamalarýnýn bozulmamasý ve açýlmamasý için ýsýya dayanýklý (100 C) yapýþtýrýcý kullanýlmalýdýr. Duvar baðlantý çýtalarý da ayný þekilde ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Bu cihaz bina dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Bir alev sýçramasý olasýlýðý nedeniyle gazlý ocak doðrudan bir fritöz yanýna monte edilemez. Sözü edilen her iki cihazýn arasýnda en az 300 mm bir mesafe býrakýlmalýdýr. Gazlý ocak soðutucu, bulaþýk makinesi veya çamaþýr ve kurutma makinelerinin üstüne monte edilemez. Montajdan sonra gaz hortumu ve elektrik kablosu sýcak cihazlardan uzak tutulmalýdýr. Aksi halde hortum ve kablo zarar görebilir. Elektrik baðlantý kablosu ve esnek bir gaz baðlantý borusu mutfak dolaplarýnýn hareketli birimlerine (çekmece gibi) temas etmemeli ve mekanik yükleme meydana gelmemelidir. Bir sonraki sayfalarda açýklanan güvenlik mesafelerine titizlikle uyulmalýdýr. Özellikle istenmediði takdirde aralýklarý kapatacak bir dolgu maddesi kullanmayýnýz. Cihazýn lastik bandý tezgahla ocak arasýnda yeterli sýzdýrmazlýðý saðlayacaktýr ("Genel Montaj Önerileri" böl.bak.). Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 33

34 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Üstte Güvenlik Mesafesi Ocak ile üzerindeki davlumbaz arasýnda davlumbaz üreticisi tarafýndan verilen güvenlik mesafesi korunmalýdýr. Bu bilgiler verilmemiþse, o zaman davlumbazla veya kolay alev alabilen bir raf ile arasýndaki güvenlik mesafesi en az 760 mm olmalýdýr. Eðer bir davlumbazýn altýnda gazlý ocaklar- ve elektrikli ocaklar gibi farklý ocaklar çalýþýyorsa, o zaman kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýnda verilen en büyük mesafeyi seçiniz. 34

35 Bir gazlý ocak montajýnda ocaðýn bir tarafýnda bir yüksek dolap veya duvar bulunabilir, diðer tarafýnda ise gazlý ocaktan daha yüksek bir dolap veya cihaz bulunamaz(resme bakýnýz). Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri En az aþaðýdaki güvenlik mesafeleri korunmalýdýr: Saðda veya solda tezgah kesitinden dolaba kadar 100 mm (örneðin bir yüksek dolaba). Tezgahtan arka duvara 50 mm. Özellikle tavsiye edilir! Ýzin verilmez! Tavsiye edilemz! 35

36 Cihaz ve Montaj Ölçüleri KM 2010 / KM 2011 / KM 2012 / KM b c 0 50 ß R a d c Önde Montaj Yüksekliði Gaz Baðlantýsý R 1/2" ISO 7-1 (DIN EN 10226) Elektrik baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 2000 mm 36

37 Cihaz ve Montaj Ölçüleri KM b c 0 50 ß R a d c Önde Montaj Yüksekliði Gaz Baðlantýsý R 1/2" ISO 7-1 (DIN EN 10226) Elektrik baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 2000 mm

38 Cihaz ve Montaj Ölçüleri KM 2032 / KM b c 0 50 ß R a d c Önde Montaj Yüksekliði Gaz Baðlantýsý R 1/2" ISO 7-1 (DIN EN 10226) Elektrik baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 2000 mm

39 Cihaz ve Montaj Ölçüleri KM 2050 / KM b c ß R a d c Önde Montaj Yüksekliði Gaz Baðlantýsý R 1/2" ISO 7-1 (DIN EN 10226) Elektrik baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 2000 mm 39

40 Montaj Tezgah Kesitinin Hazýrlanmasý Tezgah kesitini hazýrlarken resimdeki ölçülere uyunuz. Arka duvara ve saðdaki ve soldaki yan duvarlara býrakýlacak en düþük mesafeyi dikkatle uygulayýnýz. "Montaj için Güvenlik Uyarýlarý" bölümüne bakýnýz. Neme karþý tezgah kesitlerine özel bir cila, silikon veya reçine sürülmelidir. Kesitlere sürülen bu maddeler ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Gazlý- Ocaðýn Yerleþtirilmesi Ocaðýn baðlantý kablosunu tezgahýn kesitinden aþaðýya sarkýtýnýz. Ocaðý kesitin içine yerleþtiriniz. Ocaðýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz ("Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). Ocaðýn gaz baðlantýsýný gerçekleþtiriniz ("Gaz Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz). Montaj sýrasýnda ocak çerçevesi tezgah kesiti köþelerine tam oturmuyorsa, köþeler delik testeresi ile R4 hafifçe düzeltilebilir. Ocaðý köþe açýlarý ile yerine sýkýþtýrýnýz. 40

41 Genel Montaj Bilgileri Fayans Tezgah Asla cihazýn üst bölümü ile tezgah arasýna dolgu maddesi sürmeyiniz! Ocaðýn yerinden kaldýrýlmasý sýrasýnda büyük güçlükler çýkabilir ve ocak zarar görebilir. Cihazýn çerçeve içine dengeli yerleþebilmesi ve cihaz üst bölümünün koruma bandýný yeterli sýzdýrmazlýk saðlayabilmesi için aralýklar ve cihazý yerleþtireceðiniz iþaretli alan düzgün ve düz olmalýdýr. Cihazýn altýndaki sýzdýrmazlýk bantý tezgahla arasýnda yeterli bir sýzdýrmazlýk saðlamaktadýr. 41

42 Elektrik Baðlantýsý Cihazýn bir priz üzerinden þebekeye baðlanmasý tavsiye edilir. Böylece yetkili servisin iþi de kolaylaþacaktýr. Cihazýn montajý yapýldýktan sonra prizin ulaþýlabilir bir noktada olmasýna dikkat ediniz. Eðer baðlantý bir priz üzerinden yapýlmýyorsa, o zaman yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman ve yetkili bir personele bu görevi veriniz. Priz yakýnda deðilse veya þebekeye doðrudan bir baðlantý yapýlacaksa tesisata çok kutuplu bir ayraç takýlmalýdýr. Ayraç olarak 3 mm kontak deliði bulunan þalter kullanýlabilir. Buna LS-þalteri, sigortalar ve akým koruyucular dahildir. Gerekli baðlantý bilgilerini Tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu deðerlerin þebeke verileri ile uyuþmasý þarttýr. Kurallara aykýrý yapýlan bir montaj veya hatalý baðlantý sonucunda ortaya çýkan dolaylý veya dolaysýz zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Tesisattaki eksik veya hasarlý koruyucu kablolar sonucunda meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir (örneðin cereyan çarpmasý gibi). Montajdan sonra izolasyonlu parçalarý tekrar gözden geçiriniz! Toplam Kapasite Tip etiketine bakýnýz Baðlantý ve Sigorta AC230V/50HzKoruyucu Þalter 10 A B veya C tipi Sigorta Hatalý Akým Koruma Þlateri Güvenliðin arttýrýlmasý için cihaza bir FI-koruyucu þalteri ve 30 ma gücünde bir sigorta takýlmalýdýr. 42

43 Elektrik Baðlantýsý Þebekeden Ayýrma Ýþlemi Cihaza gelen cereyanýn kesilmesi gerektiðinde þunlar yapýlmalýdýr: Telli sigorta Sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz. veya: Otomatik- Vidalý Sigorta Ortadaki düðme (siyah) dýþarý atýncaya kadar kontrol düðmesine (kýrmýzý) basýnýz. veya: Ankastre-Otomatik Sigorta Kablo koruyucu þalter, en az B veya C tipi!): Mandalý 1 (açýk) pozisyonunda 0 (kapalý) pozisyonuna getiriniz. veya: FI-Koruyucu Þalter (Hatalý akým-koruyucu þalter) Ana þalteri 1 (açýk) pozisyonundan 0 (kapalý) pozisyonuna alýnýz veya test tuþuna basýnýz. Þebekeyi tekrar açýlmaya karþý emniyete alýnýz. Elektrik baðlantý kablosunun deðiþtirilmesi Kablo zarar gördüðünde H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu)tipinde özel bir kablo ile yenilemelidir. Bu kablo yetkili servislerde bulunur. Kablo deðiþimi yetkili ve uzman servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. 43

44 Gaz Baðlantýsý Gaz baðlantýsý veya baþka bir gaz cinsine çevirme iþlemi sadece yetkili ve uzman bir personel tarafýndan yapýlabilir. Bu kiþi ocaðýn kusursuz çalýþmasýndan sorumlu olacaktýr. Gaz baðlantýsý mutfak dolaplarýnýn içinden veya dýþýndan yapýlabilmelidir. Gaz musluðu ulaþýlabilir ve görülebilir bir yerde olmalýdýr. Gaz daðýtým þirketinden gazýn cinsini öðreniniz ve bunu ocaðýn üzerinde bulunan tip etiketindeki bilgilerle karþýlaþtýrýnýz. Gaz baðlantýsý yasal yönetmelik ve kurallar çerçevesinde yapýlmalýdýr. Yerel gaz daðýtým kurumunun veya uzmanlarýnýn özel þartlarý bu baðlantýda dikkate alýnmalýdýr. Yerel gaz daðýtým kurumunun veya uzmanlarýnýn özel þartlarý bu baðlantýda dikkate alýnmalýdýr. Gaz baðlantýlarý ocak yanarken yüksek ýsýdan zarar görmeyecek þekilde yerleþtirilmelidir. Gaz hortumu ve baðlantýsýnýn zarar görmemesi için sýcak gazla temas etmemelidir. Baðlantýnýn zarar görmemesi için hortum mutfak dolaplarýnýn hareketli parçalarýna (çekmece gibi) yakýn yerleþtirilmemelidir, hortum serbest olmalýdýr. Ocak monte edildikten sonra gaz daðýtým þirketinin yerel kurallarýna göre ayarlanmalýdýr. Daha sonra gazýn sýzdýrmazlýk kontrolü yapýlmalýdýr. 44

45 Gaz Baðlantýsý Ocak doðal ve sývý gaz için uygundur. 30 sayýlý Avrupa Normu kategorisine göre : Türkiye TR 3 BP 20/30 mbar Ocak ülkedeki uygulamaya göre doðal ve sývý gaz için hazýrlanmýþtýr (ocaktaki etikete bakýnýz). Farklý bir gaz cinsine çevrileceði zaman brülör üzerindeki ana ve küçük ocak memeleri deðiþtirilmelidir. Eðer bu iþlem için gerekli parçalar elinizde yoksa, o zaman yetkili servise baþvurunuz. Baþka bir gaz cinsine çevirme iþi "Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme" bölümünde anlatýlmýþtýr. 45

46 Brülör Gücü Tüm Gaz Cinslerinde Büyük Ayar Brülör Gaz Cinsi KM 2010 / KM 2011 KM 2012 / KM 2013 / KM 2030 kw g/h kw g/h Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok Toplam Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz 1,0 1,0 1,75 1,75 2,6 2, ,1 7, ,0 1,0 1,75 1, ,80 3,80 8,3 8, Brülör Gaz Cinsi KM 2032 / KM 2033 / KM 2050 / KM 2051 kw g/h Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok Toplam Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz 1,0 1,0 1,75 1,75 2,6 2,6 3,80 3,80 10,9 10,

47 Brülör Gücü Küçük Ayar Brülör Gaz Cinsi KM 2010 / KM 2011 KM 2012 / KM 2013 / KM 2030 kw kw Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz 0,25 0,25 0,35 0,35 0,50 0, ,25 0,25 0,35 0,35 0,50 0,60 1,10 1,10 Brülör Gaz Cinsi KM 2032 / KM 2033 / KM 2050 / KM 2051 kw Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz Doðalgaz H Sývý Gaz 0,25 0,25 0,35 0,35 0,50 0,60 1,10 1,10 47

48 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme Bu çevirme iþi sadece gaz daðýtým þirketinin yetkili personeli tarafýndan yapýlabilir. Brülör Memesi Tablosu Baþka bir gaz cinsine çevirme iþleminde brülördeki ana meme ve küçük memeler deðiþtirilmelidir. Ana Meme Ø Küçük Ayar Memesi Ø Doðalgaz H Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok 0,69 0,95 1,10 1,35 0,39 0,42 0,54 0,80 Sývý Gaz Ekonomik Brülör Normal Brülör Güçlü Brülör Wok 0,50 0,65 0,78 0,98 0,27 0,32 0,40 0,54 Brülör memesi iþaretleri 1/100 mm delik çapýný gösterir. 48

49 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme Ocak Memesinin Deðiþtirilmesi Ekonomik-, Normal- ve Güçlü Brülör Gazlý ocaðýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýnýz. Ana Memenin Deðiþtirilmesi Brülör kapaðýný, Brülör halkasýný (Wok) ve brülör baþlýðýný kaldýrýp alýnýz. Bir anahtarla (M7) ana memeyi çýkartýnýz. Brülör memesi tablosundaki memeyi takýnýz ve yerine sýkýþtýrýnýz. Wok-Brülörü 49

50 Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme Küçük Ayar Memesinin Deðiþtirilmesi (bütün brülörler) Küçük ayar memesini deðiþtirmek için cihazýn üst kýsmý dýþarý alýnmalýdýr. Brülörün sýkýþtýrma vidalarýný sökünüz. Ocak düðmesini yukarý doðru çekerek çýkartýnýz. Ocaðýn üst kýsmýný kaldýrýnýz. Çakmak düðmesini çýkartýnýz. Küçük bir tornavida ile gaz armatüründeki küçük ayar memesini sökünüz. Ocak memesini bir pense ile yerinden çýkartýnýz. Tabloda gösterilen memeyi takýnýz ve sýkýþtýrýnýz. a b 50

51 Deðiþtirme Ýþleminden Sonra Bütün brülör parçalarýný iþlemi tersten uygulayarak yeniden yerlerine takýnýz. Bütün gaz geçiren parçalarýn sýzdýrmazlýklarýný kontrol ediniz, bunu brülörü ocaðýn üst kýsmýný yerleþtirmeden yapabilirsiniz (bir kibritle deneyebilirsiniz). Sökülmüþ brülör parçalarýný çýkarýnýz. Cihazýn üst kýsmýný yerine takýnýz. Brülör altlýðýný sýkýþtýrýnýz ve sökülmüþ brülör parçalarýný tekrar takýnýz. Burada brülör parçalarýnýn doðru sýrada takýlmasýna dikkat ediniz! Ocak düðmelerini yerine takýnýz. Daha sonra ocaðýn yanma durumunu brülörleri yakarak kontrol ediniz. "Küçük ayarda" alev sönmemelidir. Hatta ocak düðmesini birden "Büyük-" ayardan "Küçük " ayara çevirseniz bile alev sönmemelidir. "Büyük ayarda" gaz alevinin çekirdeði gözle görülür olmalýdýr. Brülör meme takýmýnýn üzerine gazýn cinsini belirten bir etiket yapýþtýrýnýz. Baþka Bir Gaz Cinsine Çevirme 51

52 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen : Miele Merkez Müþteri Hizmetlerine baþvurunuz. Merkez servis telefon numarasýný kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda bulacaksýnýz. Yetkili servis sizden cihazýn model ve seri numarasýný isteyecektir. Her iki bilgiyi de cihazýn içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Cihazla verilen tip etiketini buraya yapýþtýrýnýz. Cihazýn modeli ile ilgili bilgilerin kullanma kýlavuzunun kapak sayfasý ile ayný olmasýna dikkat ediniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Garanti süresi 2 yýldýr. Bununla ilgili diðer bilgileri cihazla verilen garanti þartlarý açýklamasýndan öðrenebilirsiniz. 52

53 53

54 54

55 55

56 KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 tr-tr M.-Nr / 03

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HVMI XTK ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 270 280 3 4 5 6 Min 510 Max 970 475 20 80 475 50 450 650 56 500 650 900 1) Ýç Baca 2) Dýþ Baca 3) Ocak Aydýnlatma 4) Alüminyum

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı