YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI"

Transkript

1 YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann en fazla ekonomik deer yaratan üç sektöründen birisi olmakla birlikte turizm yatrmlar geri dönüü uzun yllar alan, sermaye/hasla oran yüksek, siyasal, sosyal, doal ve ekonomik olaylara son derece duyarl ve krlgan, dolaysyla da giriimciler için riskli yatrmlardr. Bu durum devletlerin turizm sektörünün salad ekonomik ve sosyal faydalarn artarak devam etmesini salamak için politik, ekonomik ve sosyal yönlerden sektörün yapsnn gerektirdii yasal düzenlemeleri uygulamaya koyma gerekliliklerini ortaya çkarmaktadr. Bu uygulamalar arasnda özel sektörü turizm alannda yatrma yönlendirici tevikler önemli yer tutmaktadr. Çalmada bu balamda Türkiye ve Yunanistan n turizm sektöründe uygulad turizm tevik politikalarnn karlatrmas yaplarak aralarndaki farklar ortaya konmaya çallmtr. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Turizm, Yatrm, Tevik ABSTRACT Although tourism is one of the largest three sectors in the world economy which create the highest economic value, tourism investment s return time is rather late, capital/output ratio is high, sensitive and fragile to political, social, natural and economic incidents and therefore risky investments for entrepreneurs. This forces states to put necessary regulatory rules and regulations into force, which are required by the infrastructure of the tourism sector in terms of political, economic and social aspects, to keep economic and * ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, --BF, -ktisat Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 1

2 social benefits provided by the sector increasing. In this respect, investment incentives to direct private sector to invest in tourism occupy an important place. In this study, tourism investment incentives in Turkey and Greece are compared and differences between them are explored. Keywords: Turkey, Greece, Tourism, Investment, Incentive GR Turizm sürekli büyüyen yapsyla telekomünikasyon ve enformasyon ile birlikte dünyann en fazla ekonomik deer yaratan üç sektöründen birisidir ylnda uluslararas turizme katlanlarn says terör, doal afetler, salk problemleri, petrol fiyatlarnda art, kur dalgalanmalar ve ekonomik ve politik belirsizlikler gibi tüm olumsuzluklara ramen %5,5 artarak 808 milyona ulamtr 1. Turizm sürekli büyüyen yaps yannda, dier sektörler üzerindeki uyarc etkisi ile dorudan ve dolayl olarak ülke ekonomilerine önemli katklar salayan bir sektördür. Ekonomik açdan turizm sektörünün yaratt geliri oluturan harcamalarn büyük ksm turistik üst yap (konaklama, yeme-içme, elence) için yaplan harcamalar yoluyla ortaya çkmakta ve bu yatrmlar özel sektör tarafndan gerçekletirilmektedir. Turizm yatrmlarnn geri dönüü uzun yllar alan, sermaye/hasla oran yüksek, siyasal, sosyal, doal ve ekonomik olaylara son derece duyarl ve krlgan, dolaysyla da giriimciler için riskli yatrmlar olmas, devletlerin turizm sektörünün salad ekonomik ve sosyal faydalarn artarak devam etmesini salamak için politik, ekonomik ve sosyal yönlerden sektörün yapsnn gerektirdii yasal düzenlemeleri uygulamaya koyma gerekliliklerini ortaya çkarmaktadr. Bu uygulamalar arasnda özel sektörü turizm alannda yatrma yönlendirici tevikler önemli yer tutmaktadr. Bu çalmada corafi konum ve turizm piyasasna sunduklar ürünlerin benzerlii yönünden birbirleri ile rekabet halinde olan Türkiye ve Yunanistan n turizm sektöründe uygulad turizm tevik politikalarnn karlatrmas yaplarak aralarndaki farklar ortaya konulmaya çallmtr. 1 UNWTO, World Tourism Barometer, Vol: 4, No:1, January, 2006, s.1. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 A) TEEV-K UYGULAMALARI VE TUR-ZM AÇISINDAN GEREKL-L-K- Genel olarak belirli ekonomik faaliyetlerin dierlerine oranla daha fazla ve hzl gelimesini salamak amacyla, kamu tarafndan çeitli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardm ve özendirme 23 olarak tanmlanan tevik, ekonomik açdan devletin salad bir kolaylk ve motivasyon aracdr 4. Tevik uygulamalarnn ana amac; yatrmlarn maliyetlerini düürmek, finansman ihtiyaçlarn hafifletmek, kolaylklar salamak, karll arttrmak, özel sektör yatrmlarn belirli sektörlere ve yörelere kaydrmaktr 5. Tevik uygulamalar ülkelerin benimsedikleri ekonomik politikalarna ve gelimilik düzeylerine göre deiiklikler gösterebilmektedir(tablo 1). Tablo 1. Geli#mi# ve Geli#mekte Olan Ülkelerin Te#vik Uygulama Gerekçeleri Gelimi Ülkeler * Rekabet gücünü korumak * Teknolojik gelimeyi sürdürmek * Sermaye kaçn engellemek * Bölgesel dengesizlikleri gidermek * Verimlilik art * Sorunlu sektörleri desteklemek * -sizlii azaltmak Gelimekte Olan Ülkeler * Ekonomik kalknma * Geri kalm bölgelerin kalkndrlmas * Uluslararas rekabet gücü kazanma * Verimlilik art * -stihdam imkânlarn geniletme * Teknoloji transferi * -hracat arttrmak * Sanayileme * Yabanc sermaye çekme Kaynak: Mustafa DURAN, Te)vik Politikalar, ve Do-rudan Sermaye Yat,r,mlar,, Ekonomik Aratrmalar Genel Müdürlüü Dizisi, No:33, Hazine Yayn, Ankara, 2003, s. 8 den adapte edilmitir. 2 -smail Ç-LOKLU, Tevik Sisteminin Deerlendirilmesi, Hazine Dergisi, Ekim, 1997, s.1. 3 Turan SERDENGEÇT-, Genel Yat,r,m ve KOB Te)vik Mevzuat, ile lgili Uygulamalar, TUGM, Ankara Necip BOZ, Turizm Hukuku, Seçkin Yaynclk, Ankara, 2002, s Erol ÇAMUR, Türkiye de Beinci Be Yllk Plan Döneminde Sanayileme ve -hracat Tevik -çin Salanan Kredi -mkanlar ve Özel Sektör Tarafndan Bu Amaç -le Kullanlan Krediler Hesap Uzmanlar, Kurulu Konferanslar, II, Maliye ve Gümrük Bakanl A.P.K.K.B. Yayn, Ankara, 1991, s.340 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 3

4 Devletlerin ekonominin gelimesi amacyla tevik uygulamalarnda kulland tevik araçlar genel olarak ayni, nakdi, vergi, garanti ve kefaletler ve dierleri olmak üzere be grupta toplanmakta (Tablo 2) ve tevikler yatrm dönemi ve iletme dönemi tevikleri olmak üzere iki grupta verilmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve doal çevre ile sürekli etkileim içinde, çok yönlü bir faaliyet alan olan turizm sektörü, ulam, konaklama, yeme-içme, pazarlama (tur operatörü, seyahat acentesi), elence, al-veri gibi hizmetlerden olumaktadr. Turizm salad döviz girdisi, yurt içinde yaplan ihracat olma, istihdama yüksek katk salama ve ekonomide yaratt yüksek katma deer faydalar ile devletler için önemli bir ekonomik alandr. Turizm sektöründe ekonomik deerin ortaya çkt hizmetlerin büyük ksm özel sektör tarafndan oluturulmu iletmelerde gerçeklemektedir. Ancak turizm özel sektör için riskli bir yatrm alandr. Özellikle sektör yatrmlarnn geri dönüünün uzun yllar almas, sermaye/hasla orannn yüksek olmas, siyasal, sosyal, doal ve ekonomik olaylara son derece duyarl olmas ve krlgan yaps sektörü özel giriimciler için riskli bir yatrm alan haline getirmektedir 6. Bu durum devletlerin turizmin gelimesini salamaya yönelik özel sektör için riskli kabul edilen yapsnn oluturduu olumsuzluklar en aza indirerek, turizmi yatrm yaplabilir cazip bir alan haline getirmeye yönlendirmektedir. Devletlerin turizm sektörünü cazip bir yatrm alan haline getirme çabalarnda yatrmlar özendirici tevik tedbirleri en önemli araç olarak ön plana çkmaktadr. Turizm sektöründe tevik araçlar özellikle turistik üst ve alt yap arznn oluturulmasnda kullanlmaktadr. Sektörde tevik uygulamalar genel olarak kamu arazisi tahsisi, ucuz turizm kredileri, vergi resim ve harçlardan muafiyet, enerji destei, personel çaltrma kolayl, altyap yatrmlarnda destek ve öncelik gibi alanlarda gerçeklemektedir. Turizm sektöründe tevik araçlarnn kullanm, ülkelerin turizm sektörü ile ilgili genel politikalarna ve sektörün gelimilik düzeyine göre farkllklar gösterebilmektedir. 6 M. Uur ATAER, Saltuk ERDEML- ve Ali VARIELI, Turizm Sektörüne Salanan Devlet Yardmlar, Hazine Dergisi, Say.16, 2003, s.1. 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 Tablo 2. Te#vik Araçlar2n2n Çe#itleri 1. Ayni Tevikler - Arsa-arazi tahsisi - Bina temini 2. Nakdi Tevikler * Kar#2l2ks2z - Hibeler - Primler * Kar#2l2kl2 Uygun koullu krediler (düük faizli, uzun vadeli) 3. Vergi Tevikleri 4. Garanti ve Kefaletler * Gelir ve Kurumlar Vergisi Te#vikleri - Düük oranl gelir ve kurumlar vergisi - Vergi muafiyeti - Zarar mahsubu - Hzlandrlm amortisman - Yatrm indirimi - Baz harcamalarn vergiden düülmesi (Sosyal güvenlik katks, -stihdamla ilgili harcamalar, Reklam, tantm ve pazarlama, Salk harcamalar vb.) - Vergi kredisi (finansman fonu) * KDV Te#vikleri - Sermaye mallarna KDV istisnas - Gelimemi bölgelere ve/veya baz ürünler düük KDV oran * Gümrük Vergisi Te#vikleri - Makine-teçhizat, hammadde, parça ve yedek parça gibi sermaye mallarna gümrük muafiyeti - Gümrük vergisi iadesi - Kredi garantileri - Yüksek ticari risk tayan projelere kamu kaynakl risk sermayesi katlm - Ekonomik ve ticari riskleri kapsayan ayrcalkl kamu sigortas (devalüasyon, politik karmaa vb.) 5. Dier Tevikler - Alt yap hazrlanmas - Ucuz enerji destei - Yatrm öncesi hizmetler; finansman kaynaklar, yatrm projesi hazrlama ve yönetme, pazar aratrmas, hammadde ve alt yap durumu, üretim prosesi ve pazarlama teknikleri, eitim, know-how veya kalite kontrol gelitirme teknikleri ile ilgili yardmlar - Ayrcalkl kamusal anlamalar Kaynak: Mustafa DURAN, Te)vik Politikalar, ve Do-rudan Sermaye Yat,r,mlar,, Ekonomik Aratrmalar Genel Müdürlüü Dizisi, No:33, Hazine Yayn, Ankara, 2003, s.27. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 5

6 Örnein Türkiye de 1980 li yllarda turizmin geliim aamasnda tevik uygulamalar daha geni kapsamda uygulanrken, 1990 sonras geliimin tamamlanmasndan sonraki uygulamalarda daha özel artlar ortaya konulmaya balamtr. B)YUNAN-STAN VE TÜRK-YE DE TUR-ZM TEEV-KLER- Yunanistan ve Türkiye Akdeniz çananda yer alan iki komu ülke olarak sahip olduklar doal zenginlikleri, kültürel, tarihi birikimleri ve corafi konumlar ile dünyann iki önemli turizm ülkesidir. Turizm sektörü her iki ülkenin ekonomilerinde önemli yer tutmaktadr yl verilerine (Tablo 3) göre Yunanistan ziyaret eden 13,271,000,000. turist ülke ekonomisine 12,872,000,000. dolarlk gelir katks salamtr. Ayn dönemde Türkiye yi 16,826,000,000. turist ziyaret etmi ve Türkiye 15,888,000,000. dolar gelir elde etmitir ylnda turizm gelirlerinin Yunanistan n GSY-H s içindeki pay %7,46, ihracat içindeki pay %94,3 ve d ticaret açn karlamadaki pay %41,2 olarak gerçeklemitir. Ayn dönemde turizm gelirlerinin Türkiye nin GSY-H s içindeki pay %6,61, ihracat içindeki pay %27,9 ve d ticaret açn karlamadaki pay %19 olarak gerçeklemitir. Buna ilave olarak Yunanistan da turizm sektöründeki istihdamn toplam istihdam içindeki pay %6,1 i dorudan istihdam olmak üzere yaklak %10 7 iken bu oranlar Türkiye de yaklak % 5,1 ve %18 olarak gerçeklemitir. Görülecei üzere turizm sektöründe Türkiye deki dorudan istihdam Yunanistan a göre daha az, toplam istihdam ise daha fazladr. Yukarda verilen bilgilerinde gösterdii gibi turizm sektörü, yaratt ekonomik deer ile her iki ülkenin de ekonomilerinde önemli yer tutmaktadr. 7 ( ) 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 Tablo 3. Yunanistan ve Türkiye nin Turizm Sektörleri le lgili Temel Ekonomik Göstergeler(2003) YUNAN-STAN TÜRK-YE Turist Says 13,271,000,000* 16,826,000,000* Turizm geliri 12,872,000,000* 15,888,000,000* GSY-H 172,500,000,000** 240,400,000,000*** Turizmin GSY-H içindeki Pay (%) 7,46 6,61 Turizmin -hracat içindeki Pay (%) 94,3 27,9 Turizmin D Ticaret Açn Kapatmadaki Katks 41,2 19,0 Dorudan -stihdam 980,400****(2001) 1,007,793*****(2001) Yatak Says 644, ,697 Kaynak: * WTO, Tourism Highlights, 2005 Edition, 2005, s.6., European Travel Commission, European Tourism Insights 2005 Outlook for 2006, ETC Market Intelligence Report, No:2006/1, Brussels, April, 2006, s.11., IMF, World Economic Outlook Database 2005, 2005, ( ) ** Business Monitor International Ltd, Greece Q Economic Outlook, 2005, s.10. *** ( ) **** Statistical Service of Greece, Greece in figures:2005, 2005, s.7. ***** TÜRSAB, Turizm Endüstrisinde stihdam raporu, TÜRSAB Ar-Ge Departman, Mart Turizmin Yunanistan ve Türkiye ekonomilerine salad önemli katk her iki ülkenin de sektörün geliimi yönünde destekleme ihtiyacn ortaya çkarmaktadr. Buna bal olarak Yunanistan da 2005 ylnda, Türkiye de ise 2003 ylnda turizm sektörüne yönelik tevik uygulamalarnda önemli deiiklikler gerçekletirilmitir. 1. Yunanistan da Uygulanan Turizm Te#vikleri Yunanistan da devletin yatrmlarn teviki ile ilgili mevcut uygulamalarnn balangc 1998 ylnda uygulamaya konan 2601/98 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 7

8 sayl özel yatrmlar tevik kanunu na dayanmaktadr 8. -lgili kanun tevik uygulamalarn tüm sektörler için tek kanun kapsamnda düzenlemitir. Turizm sektörünü destekleme amaçl tevik uygulamalar da bu kanun çerçevesinde yürütülmütür. Karmak bir yapda bulunan 2601/98 sayl kanun ve benzeri kanuni düzenlemeleri basitletirmek ve yeniden yaplandrmak amacyla, 23 Aralk 2004 tarihli resmi gazetede yaynlanan 3299/2004 sayl Kalknma Kanunu yürürlüe girmitir 9. Yeni kanun ile Yunanistan da; istihdamn gelitirilmesi, ekonomideki rekabetin iyiletirilmesi, giriimciliin desteklenmesi, orta ve küçük ölçekli yatrmlarn cesaretlendirilmesi, teknolojik deiimlere ayak uydurmak, bölgesel birlii salayabilmek ve yatrm projelerinin deerlendirilmesinde karmak süreçlerin basitletirilmesi hedeflenmektedir 10. Yunanistan da yeni uygulamaya konan Kalknma Kanunu genel bir kanun olarak düzenlenmitir. Kanun kapsamnda tevik edilecek bölge, sektörler ve yatrm türleri be ayr grupta belirlenmitir (Harita 1). Turizm yatrmlar, haberleme, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, aratrma ve gelitirme ve ileri teknoloji yatrmlarnn da içinde yer ald tevik alabilecek be yatrm grubundan dördüncüsünün içinde yer almaktadr. Kanunda tevikler bölgelere ve yatrmn mahiyetine göre deiiklik arz etmekte ve yatrmlarn %100 üne varan parasal/leasing destei ile iki yl süresince salanacak istihdam desteklemek amacyla içilik maliyetlerinin %48 ini karlamay taahhüt etmektedir. Kanun kapsamnda temel olarak üç tür yatrm teviki verilmektedir. Bunlar %0-%45 arasnda deien nakit para ve/veya leasing yardm, %40-%100 arasnda vergi muafiyeti ve %18,4 ile 8 Government Gazette, 81/A/ : Aids to private investments for the country s economic and regional development and other provisions. L.2601/ , Greece, Government Gazette, 261/A/ : Law on Development 3299/2004, Greece, Ministry of Economy and Finance, Fact Sheet on the Prospects of the Greek Economy, May, 2006, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 %48,1 arasnda deien iki yl süresince devam edecek istihdam tevikleridir (Tablo 4). Harita 1. Yunanistan Yat2r2m Te#vik Bölgeleri Kaynak: ELKE Hellenic Center for Investment, ( ) Kanunda nakit yardmlar iki aamada verilmektedir. Bunlardan birincisi, yatrmn %50 si tamamlandktan sonra ikincisi ise yatrmn tamamlanmas ve iletmeye açlmasndan sonra verilmektedir. Nakit yardmlar yatrmc veya bankasna dorudan ödeme eklinde yaplmaktadr. Leasing yardmlarnn %50 si makine ve teçhizat kurulduktan sonra, geri kalan %50 si ise yatrm projesi tamamlandktan sonra ödenmektedir. -stihdama ilikin yardmlar ise her alt ayda bir yaplmaktadr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 9

10 Tablo 4. Yunanistan da Belirlenen Bölgelere Göre Te#vik Uygulamalar2 Bölge Finansal Destek/ Leasing Yard2m2 stihdam Maliyeti Katk2 Yard2m2 Vergi Muafiyeti Yeni 3 yldz ve üzeri otel yatrmlar veya mevcut 3 yldz ve üzeri otel iyiletirmesi için (Bölgesine bal olarak bu oranlar %15 e kadar arttrlabilir) D % 35 % 40 45,5 % 100 C % 25 % 33,2 % 100 B % 13 % 18,4 % 50 A Otellerin iyiletirilmesi, modernizasyonu ve yeniden tefrii için (Bölgesine bal olarak bu oranlar %15 e kadar arttrlabilir) D % % 40-48,1 % 100 C % 35 % 40 % 100 B % 30 % 35 % 100 A % 30 % 35 % 100 Konferans merkezleri, golf sahalar, kayak merkezleri, termal turizm tesisleri, yat limanlar, thalassotheraphy merkezleri, salk turizmi merkezleri, spor ve eitim merkezleri ve kamping modernizasyonu için (Bölgesine bal olarak bu oranlar %15 e kadar arttrlabilir) D % % 40 48,1 % 100 C % 35 % 40 % 100 B % 30 % 35 % 100 A % 30 % 35 % 100 Yeni 4 yldz ve 5 yldz oteller, tarihi ve geleneksel evleri otel binalarna dönütürme ileri, 4 yldz ve 5 yldz otellerin yenilenmesi ve modernizasyonu için ve bavuru tarihi itibaryla bir yandan küçük yeni kurulmu irketler için yukardaki oranlara fazladan %5 ilave edilir. Toplam nakit ve leasing yardmnn oran toplam %55 i geçemez Kaynak: Government Gazette, 261/A/ : Law on Development 3299/2004, Greece, Türkiye de Uygulanan Turizm Te#vikleri Türkiye de tevik uygulamalarnn geçmii 1913 ylna kadar gitmektedir smail Ç-LOKLU, Tevik Politikalarnn Yönlendirme Gücü, Hazine Dergisi, Ocak, 2000, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 Türkiye de tevik sisteminin geçirdii evreleri be aamada incelemek mümkündür 12 ; - Birinci Aama; Cumhuriyetin ilk yllarnda sanayileme ve kalknma çabalar çerçevesinde öncelikli olarak özel sermaye birikimi oluturma amacna dönük, - -kinci Aama; 1930 lu yllarda temel sanayi kurulular kamu tarafndan kurulurken, özel kesimin geliip büyümesi için karl yatrm alanlarnn oluturulmasna dönük, - Üçüncü Aama: 1950 li yllarda liberal ekonomi politikalar çerçevesinde hem yerli giriimcilerin desteklenmesi hem de yabanc yatrmclar çekmek amacna dönük, - Dördüncü Aama; Planl dönemde ithal ikamesine dayal sanayileme amaçlarnn gerçekletirilmesine dönük, - Beinci Aama; 1980 sonras dönemde özel kesimin ekonomideki öncü rolünü üstlenerek teknoloji transferi, ilave kapasite oluturma ve rekabet gücü kazanma amaçlarna dönük olmutur. Günümüzde Türkiye de yatrm tevikleri genel tevik uygulamalar, KOB- lere uygulanan tevikler ve enerji destei olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadr. Genel teviklerin uygulanmas yatrmn yerine, ölçeine ve konusuna göre farkllk göstermektedir. Bölgesel dengesizlii giderme çabalar kapsamnda Türkiye farkl seviyelerde tevik salama amacyla gelimi, normal ve kalknmada öncelikli bölgeler olmak üzere üç farkl gruba ayrlmtr (Harita 2). Her yl, Bakanlar kurulu karar ile yaymlanarak yürürlüe giren Babakanlk Hazine Müstearl ve D Ticaret Müstearlnca Tevik Belgeli yatrmlara yönelik olarak uygulanmakta olan tevik uygulamalar kapsamnda genel tevik uygulamalarnda yatrmclara u tevikler salanmaktadr: 12 Mustafa DURAN, Türkiye de Yat,r,mlara Sa-lanan Te)vikler ve Etkinli-i, Ekonomik Aratrmalar Genel Müdürlüü Dizisi, No:32, Hazine Yayn, Ankara s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 11

12 Harita 2. Türkiye de Yat2r2m Te#vik Bölgeleri - Gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu istisnas, - -thal edilen ve yurtiçinden temin edilecek makine ve ekipmanlarda KDV istisnas, - Vergi, resim ve harç istinas, - Bütçeden kredi tahsisi: 4,5 milyon YTL yi amamak üzere bölgesel kalknma amaçl sabit yatrmlarn %30 u ve 400 bin YTL yi amamak üzere aratrma ve gelitirme, çevre koruma, öncelikli teknoloji yatrmlar ve organize sanayi bölgelerine tanma için yaplan yatrmlarn %50 si orannda yatrm kredisi salamaktadr. Kalknmada öncelikli bölgelerde imalat, tarmsal sanayi, ve madencilik alanlarnda 500 bin YTL yi amayan yatrmlarn %50 si orannda kredi imkan tannmaktadr. Yatrm tamamlandktan sonra ise 50 ve üzerinde istihdam salayacak iletmelere iletme kredisi verilmektedir. -letme kredisi ayrca kalknmada öncelikli bölgelerde halen mevcut olan en az 50 içi çaltran fakat iletme sermayesi yeterli olmayan iletmelere de verilmektedir. -letme kredilerinin toplam 200 bin YTL ve yatrm ve iletme kredilerinin her ikisinin de salanmas halinde toplam kredi tutarnn 700 bin YTL yi amamas öngörülmütür. Türkiye de turizm sektörünü dorudan tevik amaçl ilk uygulama 1953 ylnda yürürlüe giren 6086 sayl Turizm Endüstrisini Tevik Kanunu ile gerçeklemitir. Kanun yürürlükte 12 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 kald 30 yl boyunca turizmin tevik edilmesinde ve yönlendirilmesinde belirleyici olmu, ancak 1970 li yllardan balayarak beklentiler karsnda, özellikle, yerli ve yabanc özel sermayenin turizm yatrmlarna yönlendirilmesinde yetersiz kalmtr 13. Bu amaçla 1982 ylnda 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu 14 çkarlmtr. Yatrm ve iletme düzeyinde turizm iletmelerinin desteklenmesini amaçlayan Kanun da yer alan tevikler ana hatlar ile kamu arazisi tahsisi, turizm kredileri, ihracatç saylma, orman fonuna katknn taksitlendirilmesi, ucuz elektrik, havagaz ve su ücretleri, haberleme kolaylklar, personel çaltrlmas, alkollü içki sat ve resmi tatil, hafta sonu ve öle tatilleri, konularn içermektedir. Türkiye özellikle 1983 ylndan itibaren sivil yönetime geçile birlikte turizmi önemli ölçüde tevik ederek d turizm gelirlerini arttrma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açklarn kapatma politikasn benimsemi 15 ve ekonomik kalknma stratejisinde anahtar sektör olarak kabul etmitir 16. Türkiye deki yatrm atmosferini destekleme ve gelitirme çabalar çerçevesinde 2003 ylnda 4957 sayl Turizm Tevik Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun 17 ile turizm yatrm tevikleri yeniden gözden geçirilerek deitirilmitir. 13 Necip BOZ, Turizm Hukuku, Seçkin Yaynclk, Ankara, 2002, s Resmi Gazete, 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu Resmi Gazete, , say:17635, Kamil UNUR, Turizmin Türkiye nin Ödemeler Dengesine Etkisinin Analizi DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2. Say:3, 2000, s ( ) 16 Ali ÇIMAT ve Ozan BAHAR, Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi -çindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Deerlendirme, Akdeniz..B.F. Dergisi, 6, 2003, s Resmi Gazete, 4957 sayl Turizm Tevik Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Resmi Gazete : say:25186, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 13

14 Tablo 5. Türkiye de Devletin Turizm Sektörüne SaFlad2F2 Te#vikler Kanun 2634 sayl Turizmi Tevik Kanunu 4957 sayl Turizm Tevik Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun 4875 sayl Dorudan Yabanc Yatrmlar Kanunu 5084 sayl Yatrmlarn ve -stihdamn Teviki -le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun SaFlad2F2 Kolayl2klar - Kamu arazisi tahsisi, - Turizm kredileri, - -hracatç saylma, - Orman fonuna katknn taksitlendirilmesi, - Ucuz elektrik, havagaz ve su ücretleri, - Haberleme kolaylklar, - Personel çaltrlmas, - Alkollü içki sat, - Resmi tatil, hafta sonu ve öle tatilleri, - Tarihi ve kültürel deerlerin youn olduu yerler veya turizm potansiyeli yüksek yerlerin, Bakanlar Kurulu kararyla Kültür ve turizm geliim bölgesi ilan edilebilmesi, - Kültür ve turizm koruma ve gelitirme bölgesi ilen edilen alanlardaki tanmazlarn Türk ve yabanc uyruklu yatrmclara tahsisi konusunda Kültür ve Turizm Bakanl nn yetkilendirilmesi- Kültür ve turizm bölgesi içinde kalan özel mülkiyete tabi alanlarn da turizm yatrmlarna tahsisi için kamulatrlmasna olanak salama, - Kültür ve turizm bölgelerinde yer alan meralarn Kültür ve Turizm Bakanlnca onaylanan imar plan kararyla getirilen kullanm amacna tabi olmasn (Alanlara ilikin vasf deiiklii konusunda Tarm ve Köyileri Bakanlnn onay alnarak), - Milli Parklar Kanunu ve Orman Kanunu kapsamnda orman saylan yerlerde imar planlar ile turizme ayrlan arazilerin tahsis yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlna verilmesi, - Önceden art koulan izleme, onay, pay transferi ve minimum sermaye gibi artlardan muaf olarak yatrm özgürlüü salanmas. - Tek bir effaf ve tutarl bir doküman ile yabanc yatrmclarn mevcut haklarnn garanti altna alnmas - Dorudan Yabanc Yatrm ve Yabanc Yatrmclar tanmlarn uluslar aras kabul görmü standartlara yükseltmek. - Kazanlm haklarn korumas ve büyüme ve gelime için yatrmcdostu iklimin sürekliliini salamak için gerekli politika deiiminin salanmas. - Gelir vergisi stopaj, - Sigorta primi iveren paylarnn ödenmesi, - Bedelsiz yatrm yeri tahsisi, - Enerji desteidir. Günümüzde Türkiye de turizm yatrmlar 2634 sayl Turizm Tevik Kanunu dnda, 4875 sayl Dorudan Yabanc Yatrmlar 14 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 Kanunu 18, 5084 sayl Yatrmlarn ve -stihdamn Teviki -le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun 19, çerçevesinde salanan teviklerden de yararlanabilmektedirler. Türkiye de turizmin tevik edilmesine yönelik devletin salad kolaylklar Tablo 5 te özetlenmitir. C) YUNAN-STAN VE TÜRK-YE DE TUR-ZM SEKTÖRÜNDE UYGULANAN TEEV-KLER-N KAREILAETIRILMASI Turizm sektörünün baars hem Yunanistan hem de Türkiye ekonomileri açsndan büyük önem arz etmektedir. Bu arzulanan baary yakalayabilmek içinde her iki ülkenin devletleri hazrladklar çeitli hukuki düzenlemelerle özel sektörü turizm alannda yatrma yönlendirmeye çalmaktadrlar. Bu kapsamda, her ne kadar Yunanistan a ait tevik alan turizm yatrmlarna ait rakamlar mevcut olmasa da, her iki ülke de yeniden yaplandrlm, deitirilmi tevik düzenlemeleriyle çok olumlu sonuçlara ulamtr. Yunan Hükümeti yatrmlara salanacak tevikler için yllk bütçe oluturmaktadr. Bu amaçla 2005 yl için 500 milyon Euro ayrlmtr. Bu rakam arasnda 235 milyon Euro olarak gerçeklemitir. Ekonomi ve Finans Bakanl verilerine göre kanunun uygulanmaya balad Mart 2005 ten Ekim 2005 e kadar geçen ilk yedi aylk sürede toplam 1,3 milyar Euro deerinde 650 adet yatrm projesi için 562 milyon Euro tevik talep edilmitir. Bunlardan 388 milyon Euro deerinde 246 yatrm projesi için 60 milyon Euro tutarnda tevik verilmesi kabul edilmitir 20. Nisan 2006 sonu itibar ile ise bavuru says 1779 a ve toplam yatrm tutar 3,39 milyar Euro ya ulam ve bunlardan 1,45 milyar Euro tutarndaki Resmi Gazete, 4875 sayl Dorudan Yabanc Yatrmlar Kanunu Resmi Gazete, , say:25141, Resmi Gazete, 5084 sayl Yatrmlarn ve -stihdamn Teviki -le Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Resmi Gazete, , say:25365, EIU, Greece regulations: New Investment Incentives Law EIU. ViewsWire, Jan. New York, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 15

16 yatrm projesine onay verilmitir. Bu yatrmlarla birlikte toplam 5245 yeni i imkan salanmtr 21. Türkiye de ise, Hazine Müstearl nn verilerine göre, özellikle 2005 ylnda turizm yatrmlarna tahsis edilen teviklerde hem saysal hem de toplam tevik tutarlarnda önemli artlar gözlemlenmektedir. Turizm Tevik kanunu nda 2003 ylnda yaplan deiikliklerin etkisi özellikle 2005 ylnda kendisini göstermi ve hem hizmet sektörü hem de toplam tevikler içinde turizmin pay art göstermitir. Ayrca genel ve turizm tevik mevzuatlarndaki iyiletirmeler hizmet ve turizm sektörüne yönelik dorudan yabanc sermaye yatrmlarnda da önemli artlar salamtr (Tablo 6). Her iki ülkenin ekonomik açdan farkl gelimilik düzeylerinde olmalar, farkl turizm alt ve üst-yapsna sahip olmalar, Yunanistan n AB ne üye olmas, Türkiye nin hala aday durumda olmas, farkl resmi turizm örgütlenmesine sahip olmalar gibi nedenlerle her iki ülkede farkl tevik ihtiyaçlar ortaya çkm ve dolaysyla her ülke kendi artlarna uygun hukuki düzenlemeler yapmtr. Tablo 6. Türkiye de turizm te#viklerinin toplam te#vikler içindeki pay Hizmet sektörü tevikleri % 32,7 45,1 28,6 33,0 Turizm Tevikleri % 11,0 10,5 8,4 12,2 Toplam Tevik Tutar* Dorudan Yab. Sermaye Yatrmlar** Hizmet Sektörüne Do. Yab. Ser. Yat. ** Kaynak: http//ekutup.dpt.gov.tr ( ) *bin YTL **milyon $ 21 Ministry of Economy and Finance, Fact Sheet on the Prospects of the Greek Economy, May, 2006, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

17 -ki ülkenin turizm sektörünü tevik amacyla en son çkardklar kanunlar incelendiinde, Yunanistan da dier sektörlerden ayr olarak turizm sektörüne yönelik özel bir kanuni düzenleme bulunmad görülmektedir. Bunun yerine Yunanistan da turizm sektörünü destekleme amaçl düzenlemeler, Kalknma Kanunu ad verilen ve dier sektörleri de kapsayan bir kanun içerisinde ele alnm ve o güne kadar karmak hale gelen devlet yardmlaryla ilgili düzenlemeler olabildiince basitletirilmeye çallmtr. Kanunda hangi bölgedeki hangi tür yatrmlara ne kadar devlet destei salanaca net olarak belirlenmitir. Türkiye de ise turizm sektörünü desteklemek amacyla 2634 sayl özel bir Turizmi Tevik Kanunu bulunmakta ve devletin sektöre salayaca tevikler temel olarak bu kanun çerçevesinde düzenlenmekte ve ayrntlar dier düzenlemelerle uygulanmaktadr. Bu durum Kanun ve dier ilgili düzenlemelerin takibinde güçlük çekilmesine neden olmaktadr. Bunun yan sra, belirlenmi bölgeler içinde bulunmalar artyla turizm iletmeleri dier ilgili kanunlar çerçevesinde de devlet destei alabilmektedirler. Türkiye de çok sk deien yatrmlarda devlet desteklerine ilikin kanunlar ve dier düzenlemeler ile uzun ve yorucu bürokratik ilemler yatrmclar için cazip olmayan bir atmosfer oluturmaktadr. Dolaysyla Yunanistan da uygulanan reformlar çerçevesinde yapld gibi, uzun vadedeki hedeflenen gelimeler dorultusunda uzun zaman deimeden uygulanabilecek, basit, anlalabilir ve birletirilmi düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadr. Bu kapsamda ilk adm olarak, tarihli 5523 sayl Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanun 22 ile Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajansnn kurulmu ve bu ajansn görev, yetki ve tekilâtlanmas düzenlenmitir. Bu kanunla kurulan ajans araclyla yatrmlara devlet destei ile ilgili ülkenin ekonomik kalknmasnda gereksinim duyulan yatrmlarn artrlmas için, Türkiye'de yatrm yaplmasn özendirmeye yönelik yatrm destek ve tantm stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas amaçlanmaktadr. Yunanistan ülke A, B, C, D, D1, D2, ve D3 olmak üzere farkl yatrm bölgelerine ayrlm ve farkl türdeki tevikler gelimilik ve Sayl Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanun Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 17

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI

TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI TURİZM SEKTÖRÜNE 4. BÖLGEDE VERİLEN TEŞVİKLER VE DESTEKLER TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu KOSGEB Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK*

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* Avrupa Birlii (AB) tarafndan salanan hibe nitelikli mali yardmlar

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI.

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI www.ayaz.av.tr Sunum Planı Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Açıklama Projelerde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı