T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269,7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/05 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP...101

8 620 MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...189

9 000 GENEL KONULAR Bayraktutan, Günseli. Sanal Dünya, Yalan Dünya Olmad n "Ahmet Abi" Arac l yla Kan tlad Dar s Ayfle'lere, Fatma'lara. Elektrik Mühendisli i 49(442) , ss SB , 000 Prospective Teachers. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Üretti iniz e-e itimler Sizin için Biçilmifl Kaftan m? HR Dergi 15(7) , ss SB , (1) Bozkaya, Müjgan - rem Erdem Ayd n. Uzaktan Ö renenlerin Bilgisayar Ortaml letiflime Yönelik Alg lamalar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Binark, smet. Bulgaristan'a Okka ile Sat lan Arfliv Belgeleri. Türk Yurdu (285) , ss. Bülbül, Halil brahim - Talat 020 (2) Postac - Leyla Y lmaz. Türkiye'de E- Çalgan, Zeynep - Selen Ye eno lu. Devlet Uygulamalar n n ve Birlikte Türkiye'de Bulunan Baz Devlet Çal flabilirli in Ölçüm ve Arflivleri ve Eczac l k Tarihi Aç s ndan De erlendirilmesi. Verimlilik Önemi. Osmanl Bilimi Dergisi (2) 2011, ss. Türkçe Araflt rmalar 12(1) 2010, ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SB , SA , Demircio lu, smail H. Tarih Derslerinde Tarih Web Sitelerinin Elefltirel Bir Bar fl Aç s yla ncelenmesi. Millî E itim 40(190) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 020 Karada, Burhanettin. Elektronik Kamu Al mlar Platformu ve Elektronik Teklif. Mali K lavuz 13(52) , ss SA , 000 Oskay, Özge Özyalç n. Internet Self- Efficacy Preferences of Internet Based Environments and Achievement of 1 Güney, Gül. Manisa l Halk Kütüphanesi 3136 Env. No'lu "Mushaf- fierif'in Tezhip Bak m ndan De erlendirilmesi. Sanat Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet. Yakublu, Nesiman. Polonya Cumhuriyeti Arflivlerinde Mehmet Emin Resulzade ve Azerbaycanl lar ile lgili Bilgiler. Türk Yurdu (285) , ss SB , 020

10 050 (2) 030 GENEL ANS KLOPED K Do an, Mehmet Can. "Resimli fiark"tan "Evrensel Ay"a Bir Derginin ESERLER De iflimi. Türk Yurdu (285) , ss. 030 (1) 1960 SB 27 Eken, Ahmet. Rak ya Sayg : Rak 050 Ansiklopedisi. Hürriyet Gösteri (304) , ss SB 57 Efe, Adem. slâm Mecmûas Din ve 030 Kad n Meselesine Bak fl. Türk Yurdu (285) , ss SB GENEL SÜREL 297, 050 YAYINLAR VE D Z NLER Aç k, Fatma. Türkistan Milli stiklal Fikrine Hizmet Edici Ayl k Mecmua: Yafl Türkistan. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Günefl, Günver. zmir'in Türkçü Dergisi Türk Gençleri Mecmuas. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Aktafl, fierif Y llar nda Yay mlanan nsan Mecmuas ve 2010 Y l nda Biz. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Kavuncu, Orhan. Ocak Dergisi. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Ayd n, Emrah - fienol Emre - Sinan Celayir. Çocuk Cerrahisi Uzmanl k Koçar, Ça atay. Milli Türkistan. Tezleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi Türk Yurdu (285) , 24(2) 2010, ss. Türkçe ve ng ss. özet SB SB , 050, (1) Konar, Fahrettin Savafl. Orkun'un 2. Aytaç, Pakize. Türk Düflüncesi Döneminden Hat ralar. Türk Yurdu Dergisi ve Milliyetçilik. Türk Yurdu (285) , ss. (285) , ss SB SB , , 320 Çakmak, smail. Yar m As rl k "Türk Ruhu"nun Tefekkür Damlalar. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Kurt, Mustafa. Kaynaklara Dönüfl Yolunda "Dergâh" Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 2

11 Narl, Mehmet - Fatma Sönmez. Hilmi Ziya Ülken'in nsan Dergisinde Yay mlad Sanat-Edebiyat Yaz lar ve Çevirileri Üzerine. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Oktay, Osman. Ülkücü Gençli in Sesi: Bozkurt Ayl k Ülkü Dergisi. Türk Yurdu (285) , ss SB , SB , Özdemiir, Selçuk - Bilal Atasoy - Sibel Somyürek. Bilimsel Dergilerin fl Süreçleri Yönetimini Gerçeklefltiren Bir Yaz l m n Kullan labilirlik Araflt rmas : Türkiye'deki lk Örne in ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 fienel, Asl han. Bir Topografik Pratik Olarak Mimarl k Rehber Kitab Okumak. Mimarl k (359) , ss SB , 050 Tangülü, Zafer. fl ve Düflünce Dergisinde Milliyetçilik. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Tunal, A. Ya mur. Töre'nin Töresi. Türk Yurdu (285) , ss SB , (4) Türk Acil T bb n n Uluslararas Literatüre Katk s : 15 Y l n De erlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 17(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Türkkan, Yasemin. Cumhuriyet Öyküsü'nün Kahraman n Yaratmak: Yeni Adam. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Uçman, Abdullah. Hayat Mecmuas ve Devrin Milliyetçilik Anlay fl. Türk Yurdu (285) , ss SB , 050 Ünal, U ur - Togay Seçkin Birbudak. Tedrîsât (-I btidâiyye) Mecmûas. Türk Yurdu (285) , ss SB , (3) Tonga, Necati. Anadolu Mecmuas ( ) ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir nceleme. Türk Yurdu (285) , ss SB (5) Y ld rmaz, Sinan. kinci Dünya Savafl Sonras Dönemde Muhafazakâr Müdahale: Türk Düflüncesi Dergisi. Toplum ve Bilim (121) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 3

12 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Akçasoy, lker - Canberk Gürer - Minem Sezgin. "Bir fieylerden Ranats zd k Ama Bir fieylerden Rahats z Olma Biçimlerinden da Rahats zd k..." [Söylefli] Konuflanlar: Tan l Bora, U ur Biryol, Birikim ( ) , ss SB , 060 Baflak, Levent. Yabanc Vak flar n Türkiye'deki Faaliyetleri; Bu Çerçevede Yabanc Vak flar Türkiye'de Hangi Örgütlenme Modellerini Kullanabilirler? Vergi Sorunlar Dergisi 34(272) , ss. Türkçe özet SA , 060 Çak r, Osman. Türk Milliyetçili i Tarihinde Haftal k Bir Gazetenin 10 Y ll k Hikâyesi "Ad Devlet Olsun" Türk Yurdu (285) , ss SB , (3) Onursoy, Sibel. Changes in Newspaper Design Formats: Practices of Post 1980 Era in Turkey. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 060 (1) Kozak, Nazmi - Deniz Karagöz 090 (1) Yüncü. Akademisyenlerin Kongre Tercih Unsurlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Güney, Gül. Manisa l Halk Kütüphanesi 3136 Env. No'lu "Mushaf- fierif'in Tezhip Bak m ndan De erlendirilmesi. Sanat Dergisi (19) , ss. Türkçe ve ng. özet. Koç, Mustafa. Anadolu'da lk Türkçe Telif Eser. Bilig (57) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB (1) 410, 090 Bali, R fat N. Unutulmufl Bir Tüccar ve Gazete Patronu Habip Edip Törehan. Toplumsal Tarih (209) , ss. 100 FELSEFE VE 1994 SB (2) Coflkun, Cantürk. Ankara Sahhâflar na Dair. Türk Yurdu (285) , ss. 110 (1) 1960 SB PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Demir, Remzi. Picard' n Comte Elefltirisi, Türkçe'de! Bilim ve 4

13 Ütopya 17(203) , 87. s. Yamaç, Kadri. Bilimde Yöntem. ktisat ve Toplum Dergisi 1(5) 1995 SC , ss SB , 120 Hutchens, Benjamin. Against Wittgenstein's Reading of Freudian Psychoanalytic Methodology. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 2001 SA 30 Gölbafl, fiükran. [Stuart Sim-Boris 190, 110 Van Loan'un "Elefltirel Teori" Adl Kitab Üzerine] Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 110 (2) 66(2) , ss. Öztürk, Ümit. Carnap' n Metafizik Elefltirisi. Kayg (16) 2011, 1956 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 300, SA (1) 110 mga, Orçun. Paradigman n Dönüflümü: Ekolojik Felsefeyi Schumacher, Ernst Friedrich. Hay rl fl E itimi. fl Ahlak Dergisi 1(7) , ss SA , 110 Etkileyen Bilimsel Çal flmalar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 140, EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Çal flaneller, Saniye Çanc. Doppelganger in Orhan Pamuk's The Black Book. Bilig (57) 2011, ss. ng, Türkçe ve Rusca özet SB , (2) Tozal, Yunus Emre. Post-Modern Kabileleflme: " tiraf Edilemeyen Cemaat" [Maurice Blanchot'un Ayn Adl Eser Tan t m ] Ayraç (19) , 3-6. ss SB Niflanc, fiükrü - Adem Çelik. Modern Siyaset Kuram nda Herbert Marcuse ve "Olumsuzlama" Felsefesi. Civilacademy 8(3) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Özçiftçi, Arzu. Varoluflçuluk ve Tiyatroya Yans malar. Ayraç (19) , ss SB , (3) Türker, Habip. Husserl'de Psikolojizm Elefltirisi. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA

14 150 PS KOLOJ Bolat, Oya nci. fl Yükü, fl Kontrolü 150 (1) Acar, Bilge - Melek Yaman. Ba lam Temelli Ö renmenin Ö rencilerin lgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Aksu, Tu ba - Ayça Gürkan. Ö retmenlerin Sa l kl Yaflam Davran fllar n n ncelenmesi. Sa l k ve Toplum 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Altun, Abdullah Yavuz. Sahneye Ç kmak: Bir Varolufl Elefltirisi. Ayraç (19) , 7-9. ss SB , SA , 150 Altun, Ayflegül - Süleyman Çelik - A. Eser Elçin. Genetik Mühendisli i, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyolojiyle lgili Rehber Materyallerin Ö renci Baflar s na Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Baykara, Kevser. Ö retmen Adaylar n n Biliflötesi Ö renme Stratejileri ile Ö retmen Yeterlik Alg lar Üzerine Bir Çal flma. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ve Tükenmifllik liflkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 25(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, (3) Büyükgöze-Kavas, Ayflenur. Bireysel ve Grupla Psikolojik Dan flma Uygulamalar na Yönelik Bir De erlendirme. Türk E itim Bilimleri Dergisi 9(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Cemalo lu, Necati - Yücel Kayabafl. Ö retmenlerin Tükenmifllik Düzeyi ile S nuf Yönetiminde Kulland klar Disiplin Modelleri Aras ndaki liflki. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) Da han, Gökhan - Buket Akkoyunlu. Maggie Mcvay Lynch Ö renme Stili Envanterinin Türkçe'ye Uyarlanma Çal flmas. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Demutova, Slavka. Does the Freedom Sentence Work? Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150

15 150 (5) 150 (8) Ekici, Özlem O uz - Osman Titrek. Kauffman, Douglas lkö retim Okullar nda Örgütsel Zekâ Düzeylerine liflkin Yönetici ve Ö retmen Görüflleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , F. - Meryem Y lmaz Soylu - Bryan Duke. Validation of the Motivation Scale to Teach. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. Erkan, Semra. Deprem Yaflayan ve Yaflamayan Okul Öncesi Çocuklar n Davran flsal/duygusal Sorunlar n n Karfl laflt rmal Olarak ncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (28) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA Erkutlu, Hakan - Jamel Chafra - Birol Bumin. Organizational Culture's Role in the Relationship Between Power Based and Job Stress. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (9) K dak, Levent B. Örgüt çi Stres Kaynaklar ve flten Ayr lma Niyetine Etkisi: E itim Difl Hastanesinde Çal flan Difl Hekimleri Üzerine Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48(555) , ss. Türkçe ve ng. özet. Malkoç, Gökhan. Renk Görme Mekanizmalar. Bilim ve Ütopya 17(203) , ss SC 203, SA 48 Meydan, Cem Harun - H. Nejat 650, 150 Bas m - Fatih Çetin. Örgütsel Adalet Alg s ve Örgütsel Ba l l n Tükenmifllik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araflt rma. Bilig (57) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet. 150 (6) Gürlen, Eda. Probleme Dayal Ö renmenin Ö renme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine, Öz- Yeterlik Alg Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Karaçay, Bahri. Korkusuz Beyin. Bilim ve Teknik 44(522) , ss SA SB , (10) Oral, Lale - Sevinç Köse. Hekimlerin Duygusal Emek Kullan m ile fl Doyumu ve Tükenmifllik Düzeyleri Aras ndaki liflkiler Üzerine Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA

16 Özbent, Sueda. S n fta Beden Dili. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (11) 150, Özen, Yener. Psikolojik Dan flmanlar n Memnuniyetlerinin ncelenmesi. fl Ahlak Dergisi 1(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (12) 330, 150 Özgen, Emre. Dil ve Renk Alg s. Bilim ve Ütopya 17(203) , ss SC (13) Ruben, Ester. Yard mc Bir Tedavi Yöntemi Olarak Okuma Terapisi: Bir Kiflisel Deneyim. dea 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 800 Seçkin, Zeliha. Çal flanlar n Psikolojik Refah Alg lar n n Önemi Üzerine Kavramsal Bir nceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48(555) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 650, (14) Slovakian and Turkish Students' Fear, Disgust and Perceived Danger of Invertebrates. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA (15) fiahin, Nesrin Hisli - Ayflegül Durak Bat gün - Volkan Koç. Kiflileraras Tarz, Kendilik Alg s, Öfke ve Depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 22(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Topses, Gürsen. Kapitalizmin Kayna ndaki Temel Psikolojik Boyut: nsan Bencilli i. Bilim ve Ütopya 17(203) , ss. Tutar, Selda. Çal flma Hayat ndaki Gizli Düflman "Mobbing" Gümrük Dergisi 20(75) , ss SA , 150 Üniversite Ö rencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Kat l m n Etkileyen Unsurlar n n Analizi. Spor Bilimleri Dergisi 22(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 300, (16) Üniversite Tak mlar nda Sporcu Olan Ö rencilerle Spor Yapmayan Ö rencilerin letiflim Becerisi Düzeylerinin Karfl laflt rmas. Spor Bilimleri Dergisi 22(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 150, 370 Y lmaz, H. Kâmil. fiahsiyet/kiflilik nflas ve De erler. Diyanet (245) , 4-7. ss SC 6 297, 150

17 160 MANTIK Ery lmaz, Bilal - Hale Biriciko lu. Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik. fl Ahlak Dergisi 1(7) 160 (1) Güzel, Cemal. "Novum Organum" Versus "Organon" Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Büte, Mustafa. Alg lanan Örgüt kliminin Etik Olmayan Davran fllar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 25(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 170, (6) 170 (2) Demirdöven, smail H. Meslek Etiklerindeki Sorunlar n Kayna Üzerine. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Gökçe, Orhan - Erhan Örselli. Kamu Yönetiminde Etik ve Etik D fl Davran fl Alg s. fl Ahlak Dergisi 1(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 350 Kay ran, Yücel. Acaba Öyle mi? Hürriyet Gösteri (304) , ss SB , 170 fiahbaz, Osman. Gen Mühendisli inde Ne Kadar Etik Davran l yor? Mimar ve Mühendis (60) , ss SB SA 30 Tiltay, Muhammet Ali - Ömer 170 Torlak. Materyalist E ilim, Dinî De erler, Marka Ba l l ve Tüketici 170 (3) Ahlak Aras ndaki liflkiler. fl Demuth, Andrej. Respect for Reason Ahlak Dergisi 1(7) , as a Reason of Law and Morality in ss. Türkçe ve ng. özet. the World some Anottation to Kant's Conception of Worldcitizenship. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Ekfli, Halil - Ahmet Kat lm fl. De erler E itimi Yaklafl mlar. Diyanet (245) , ss SC SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Anl, Ömer Faik. Sofistler'e Gönderimlerle Görelilik ve Nihilizm Tart flmas Antik Yunan' n Post- Modernleri. Bilim ve Ütopya

18 17(203) , ss. Kayg (16) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SC SA Arslanbenzer, Hakan. Ezra Pound'dan Ne Ö renebiliriz? Ayraç (19) , ss SB , (2) Ayd n, Fuat. Gazalî'nin sa's ( hyau Ulûmid'dîne Göre) slam Araflt rmalar 4(1) , ss SA , 297, 220 Çelik, rfan. Kuvvetler Ayr l : Bir ndirgeme ve Dönüflüm. Liberal Düflünce 16(61-62) 2011, ss SB , (7) Taflk n, Ali. Platon'un Demokrasi Paradoksu, Popper'in Yorumlar ve Türkiye'de Demokrasi Tart flmalar. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (8) Yeke, Y ld z Karagöz. Spinoza'da Felsefe, Etik ve Siyaset. Kayg (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA MODERN BATI FELSEFES 180 (3) Demuth, Andrej. Respect for Reason as a Reason of Law and Morality in the World some Anottation to Kant's Conception of Worldcitizenship. Çetin, Rabiye. lahi lim lahi rade liflkisi-gazâli Örne i- slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , 190 Kayg (16) 2011, ss. Türkçe özet. ng. ve 180 (4) 190 (1) Do an, Aysel. Cicero. Kayg (16) Hutchens, Benjamin. Against 2011, ss. Wittgenstein's Reading of Freudian 2001 SA 30 Psychoanalytic Methodology. Kayg 180 (16) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 180 (5) 2001 SA 30 Korkut, fienol. Latin bn Rüfldçülü ü, 190, 110 Reddiyeler ve Yasaklamalar. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. özet 2008 SA (6) 2009 SB 766 Sar, Mehmet Ali. Aristoteles'te lk 190, 810 lkelerin Bilgisi ve Nous Üzerine. 190 (2) Karaaslan, sa. "Mekân n Poetikas "n n zinde Bir Yorumlama Denemesi. Ayraç (19) , ss. 10

19 190 (3) Araflt rmalar (6) 2010, ss. Kula, Onur Bilge. mge ve mgenin Türkçe ve ng. özet. Belirlenimleri. Hürriyet Gösteri 2011 SA 29 (304) , ss. 280, SB HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 190 (4) Özer, Sevinç. Kader ve Kahraman Paradoksu Üzerine Notlar. Hürriyet Gösteri (304) , ss SB , D N 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) 950, 290 Y ld z, Mualla - Recep Serkan Ar k. The Image of God in Children's Compositions. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. özet SA , (1) K l ç, Aylin. "Kutsal Meryem"mi "Lanetli Havva" m?: Mitoloji, Din ve Bilimde Kad n mgesi Üzerinden Bir "Antichrist" De erlendirmesi. dea 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 790 Küçüküstel, Selcen. Hindistan Fareler Kraliçesi. Atlas (218) , ss SB 328 Y ld r m, Nimet. Eski randa Dinler ve Dinsel nan fllar. Do u Araflt rmalar (6) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KUTSAL K TAP 297 slâm ve slâm'dan Ayd n, Fuat. Gazalî'nin sa's ( hyau kaynaklanan dinler Ulûmid'dîne Göre) slam Araflt rmalar 4(1) , ss SA , 297, HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 297 (1) Acun, Bülent. Vefa stanbul'da Bir Yokufl Hayatta Düze Ç k fl. Diyanet (245) , ss SC Akdo a, Bayram. F k h Mezheplerine Göre Müzik Sanat, Müzik Âleti ve Müzisyenler. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. Türkçe ve 280 (1) ng. özet SA 28 Y ld r m, Nimet. Eski randa Dinler 780, 297 ve Dinsel nan fllar. Do u 11

20 297 (2) Akgül, Muhittin. Hz. Peygamber'in (S. A. S.) Eflleriyle liflkisi. Diyanet lmi Dergi 47(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 297, , (7) Bulut, Mehmet. Dönemleri ve Öne Ç kan Hizmetleriyle Diyanet flleri Baflkanlar Hasan Hüsnü Erdem. Diyanet (245) , ss. 297 (3) 297 (8) Aksekili, Ahmet Hamdi. Resim ve Candan, Abdurrahman. mam Sûret Mes'elesi. Notlarla yay na fiâfiî'nin Erken Dönem (Kadim) haz rlayan: Halil Ünal, slam Görüfllerinin Oluflmas nda mam Araflt rmalar 4(1) , Malik'in Etkisi. Diyanet lmi Dergi ss. 47(2) , ss. Türkçe 2008 SA 28 ve ng. özet SA (4) 297 (9) Alpayd n, Yusuf. Merhamet Adas n n Çiçek, Muhammed Halil. Ayetu Öncüsü: Din Gönüllüsü. Diyanet Kemûsû'a. slam Araflt rmalar 4(1) (245) , ss , ss. Metin Arapçad r 1969 SC SA (5) 297 (10) Aydemir, Halis. The Reliability Coefficient (n) of Muslim b. Abi Maryam: An Application for the Theory of Hadith Transmission System Based on Probability Calculations. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. Demir, fiehmus. On Modernity, Islamic World and Interpretation of Quran. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (11) 297, 300 Doru, M. Nesim. Ontological and Ayd n, Fuat. Gazalî'nin sa's ( hyau Ulûmid'dîne Göre) slam Araflt rmalar 4(1) , ss SA SA , 297, (6) 297 (12) Ayd n, Muhammet fievki. De er Durmufl, E itimi Aç s ndan Kur'an Kursu. Diyanet (245) , ss SC SC Moral Fundamentals of the Relationship Between God and the Individual in Islamic Thought. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. Alpaslan. De erler E itimi için Kaynaklar. Diyanet (245) , ss. 12

21 297 (19) 297 (13) Karsl, brahim Hilmi. Adanm fll k Efe, Adem. slâm Mecmûas Din ve Ruhu ve Gençlik. Diyanet (245) Kad n Meselesine Bak fl. Türk Yurdu (285) , ss , ss SC SB , (14) Erol, Bünyamin. Hadis lmine Vakfedilmifl Bir Ömür Prof. Dr. Talat Koçyi it. Diyanet (245) , ss SC 6 297, (15) Gültekin, M. Bekir. Din Görevlilerinin Modernleflmeye Bak fl (Ankara/Polatl Örne i) Diyanet lmi Dergi 47(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Günefl, Mehmet. Türk Milleti'nin "Gül" Aflk ndan Müstesnâ Tablolar-. Türk Yurdu (285) , ss SB (17) Hac Yolunda Defin Gelenekleri. Haz rlayan: Erhem Eldem, Toplumsal Tarih (209) , 4-5. ss SB , (18) Karatafl, Veli. Dualarla De erler E itimi. Diyanet (245) , ss SC (20) Khoyi, Mohammad Taghi Emami. Educational Structure of Ilkhanate Period with Special References to Madrassas. Do u Araflt rmalar (6) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 370, (21) Koç, Ahmet. Yaz Kur'an Kurslar Üzerine Bir Araflt rma. Diyanet lmi Dergi 47(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (22) Koçyi it, Talat. [Hadisler Üzerine Söylefli] Konuflanlar: M. Emin Özafflar, Ali Dere, Bünyamin Erul, Diyanet (245) , ss SC (23) Korkmaz, Nuran Erdo ruca. slam Aç s ndan Ba lanma Kuram n n De erlendirilmisi: Teorik Bir Yaklafl m. slam Araflt rmalar 4(1) , ss SA (24) Mart, Huriye. Tekyirü'l-Esire. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. Metin Arapçad r 2008 SA (25) (Muhammed b. Ferâmûz b. Ali), Molla Hüsrev. Mirkãtü'l-Vusûl ilâ

22 ' lmi'l. Not ve Aç klamalarla Tercüme: Halit Ünal, slam Araflt rmalar 4(1) , ss SA SC (26) Otrar, Mustafa. De erler E itiminde Motivasyon Sa lama. Diyanet (245) , ss SC 6 297, SA , 370 Sambur, Bilal. Cemevleri-Dedelerin Statüsü ve AB Ülkelerindeki Uygulamalar. Liberal Düflünce 16(61-62) 2011, ss SB SC 6 300, 297, (30) Uçkan, Levent. Tafl Konuflturan Medeniyet. Diyanet (245) , ss. 297 (31) Ünal, Halit. Almanya'da slam Dersi. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. 297 (32) Ünal,. Hakk. Kötü Sözün Sahibi. Diyanet (245) , ss. Sarac, Yasemin Sözer. slam Halklar n n Sanatsal Anlat m Yöntemleri; "Minyatür" slam Araflt rmalar 4(1) , ss. Türkçe ve ing. özet SA , (27) Toksar, Ali. Farkl Bir Aç dan nsan Haklar. Diyanet lmi Dergi 47(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Tu ral, Süleyman. Kur'an' n De erleri ve Onlar n S ra Düzeni. Diyanet (245) , ss SC (33) Ünsald, Levent. [Patrick Haenni'nin " slam de Marchê" Adl Eseri Üzerine] dea 2(1) 2010, ss SA (34) Yalar, Mehmet. An Approach to Pre Islamic Poetry in the Light of Religious Factors. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. özet SA (35) Y lmaz, H. Kâmil. fiahsiyet/kiflilik nflas ve De erler. Diyanet (245) , 4-7. ss SC 6 297, (29) Tuncer, Faruk. A Different 300 TOPLUM B L MLER Interpretation to Mysteries/Abbrivated Letters of A., Osman Hakan. Postmodern Qur'an. slam Araflt rmalar 4(1) Zamanlarda stanbul mgesi ve fiiiri , ss. Hürriyet Gösteri (304) , 2008 SA ss SB ,

23 Acar, Mustafa. Almanya'da Türk Kökenli Seçmenlerin Seçmen Davran fl. 21. Yüzy l (29) , ss SB SA , 300 Akkoç, Dervifl Ayd n. Netameli Çeliflki: Siyaset ve fiiddet Dil ve Siyaset. Birikim ( ) , ss. 320, (1) Aç k, Abdullah. Bofl Zamanlarla De er E itimi. Diyanet (245) , ss SB SC Ad güzel, Adnan. Abdulmümin Bin Ali Döneminde Endülüs. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 A ldere, Suna Timur. La Competence Communication Interculturelle en Classe de Language: Les Universels-Singuliers. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Akdemir, M. Zafer. Kemaliye (E in) Apça a Köyü. Mimarl k (359) , ss SB , 720 Akgül, Muhittin. Hz. Peygamber'in (S. A. S.) Eflleriyle liflkisi. Diyanet lmi Dergi 47(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (3) Aksoy, Mustafa. "Kültür Sosyolojisi ve Türk Kültür Co rafyas " [Söylefli] Röportaj: kbal Vurucu, 2023 (121) , ss (4) Aksoy, Mustafa. Tarihî Kaynak Olarak Etnografya Eserleri. Türkiye Günlü ü (106) 2011, ss SB Aksoy, Numan Durak. Osmanl Devletinde Kad nlar n fier'i Mahkemeleri Kullanmas (Kayseri Örne i) Türk Dünyas Araflt rmalar 94(186) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Aktafl, fierif Y llar nda Yay mlanan nsan Mecmuas ve 2010 Y l nda Biz. Türk Yurdu (285) , ss SB , (6) Alkan, Mehmet Ö. Chicago'dan stanbul'a, Haymarket'ten Taksim'e 1 May s Tarihinin zinde... Toplumsal Tarih (209) , ss SB , 320 Aydemir, Halis. The Reliability Coefficient (n) of Muslim b. Abi Maryam: An Application for the

24 Theory of Hadith Transmission System Based on Probability Calculations. slam Araflt rmalar 4(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (12) 300 (7) Ayd n, Ayfle Çetinkaya. [Osmanl Toplumunda Ayd n-halk kileminde Elefltirel Bir Yaklafl m] 2023 (121) , ss SB , Ütopya 17(203) , ss SC , 300 Bay nd r-yenici, Didem. Çocuklar Konumland rmak: Evlatlar m z m, Altkültür Üyeleri mi, Yoksa Gelece in Yurttafllar m? dea 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Ayd no lu, Ümit - Ümit Çakmak. A 300 (13) Rural Settlement in the Rough Cilicia- Isauria Region: Karakabakl. Adalya Bayraktutan, Günseli. Sanal Dünya, Yalan Dünya Olmad n "Ahmet Abi" (14) 2011, ss. Türkçe özet. Arac l yla Kan tlad Dar s Ayfle'lere, Fatma'lara. Elektrik Mühendisli i 2001 SB (442) , ss. 300, SB , (9) Aydo du, Cengiz. Bu Bir "Kuflak" Program d r. Türkiye Günlü ü (106) 300 (14) 2011, ss SB , (10) 1997 SB 150 Aytaç, Serpil - Veysel Bozkurt - 300, 320 Kuvvet Lordo lu. The Motives and Problems of Turkish Immigrants in UK. Sosyoekonomi 7(15/Özel say : Göç) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA Bayram, Ahmet Kemal. Topluluk, ktidar liflkileri, Birey ve Müzakereci Demokrasi. Liberal Düflünce 16(61-62) 2011, ss. Belt, Don. Yaklaflan F rt na. Foto raflar: Jonas Bendiksen, National Geographic Türkiye (121) , ss SB , (11) Bak r, Kemal. Antik Dünyan n Miras yla Modern Dünyan n Yeniden Yorumu. Ayraç (19) , 37. s. 300 (15) 2009 SB Baflkaya, Mümtaz. Bilim D fl Kurgulamaya Bir Örnek: Sözde Kay p K ta Mu ve Uygarl. Bilim ve Bilgiç, Sadettin. Güney Do u llerimize Özerklik ddias ve Az nl klar. Türk Yurdu (285) , ss SB

25 300 (16) Mühendisli i 49(442) , Bilgin, Hasan. Güç Mücadelesi ve ss. Uluslar Aras liflkiler Ba lam nda 1962 SB 29 Çinli Düflünce Yap s n n Analizi. 300, 340 Do u Araflt rmalar (6) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Coflkun, Mustafa Kemal. Siyaset ve 2011 SA 29 Gündelik Hayat. Evrensel Kültür 300, 320, 950 (233) , ss. Bilgin, Vedat. Toplumdaki De iflimin Siyasete Yans malar : 2011 Seçim Sonuçlar n n Analizi. Türkiye Günlü ü (106) 2011, ss SB , SB , (17) 1980 SA 55 Bozkurt, Ahmet. Modernlik, Yerlilik 400, 300 ve Temsiliyet. Ayraç (19) , ss SB (18) Canatan, Kadir. Hollanda'da Etnik liflkiler, Gettolaflma ve Paralel Toplum Tart flmalar. Sosyoekonomi 7(15/Özel say : Göç) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA (19) Cang zbay, Kadir. "AKP'nin En Az Yar s Kay t D fl Bir Ekonominin 'Korsan' Kapitalistidir" Türkiye Mühendislik Haberleri 56(467) 2011, ss SB , (20) Celkan, Hikmet Y ld r m. Toplumsal Anomi. Türk Yurdu (285) , ss SB (21) Coflar, Özgür. Görsel flitsel Medyan n Geliflimi. Elektrik 17 Çak r, smail. Yabanc Dil Ö renme Ortamlar nda Kültürün Rolü. Millî E itim 40(190) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Çal k, Cemal. Okul-Çevre liflkisinin Okul Gelifltirmedeki Rolü: Kavramsal Bir Çözümleme. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Çankaya, Erol. Bizim Köy'ün 60. Y l nda Köy Edebiyat nda Toplumsal De iflme. Hürriyet Gösteri (304) , ss SB , (22) Çiçek, Cuma. Kardefllik Söyleminin Hafifli i ve Toplu Mezarlar Gerçe i Toplu Gömülen Kimliksiz Çocuklar. Birikim ( ) , ss SB , 320 Demir, Fatih. Bürokratik Kültür. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300

26 300 (23) Demirtafl, Mehmet. Osmanl ya Gelen Ergün, Mustafa Zahid. Veba Menfleli K r m ve Kafkasya Göçmenlerinin Bir Medya Çözümlemesi. Ayraç (19) Sorunlar. Bilig (57) 2011, , ss ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB SB , , (27) 300 (24) Dumas, Juliette. 14. Yüzy ldan 15. Yüzy l n lk Yar s na, Osmanl larda lkel Evlilik Sistemi Bir Prenses Bir Kulla Evlenirse... Çeviren: Esra Atuk, Toplumsal Tarih (209) , s s SB SB , , 150 Erkan, Semra. Deprem Yaflayan ve Yaflamayan Okul Öncesi Çocuklar n Davran flsal/duygusal Sorunlar n n Karfl laflt rmal Olarak ncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (28) , ss. Türkçe ve ng. özet. Dursun, Mutlu. Bir Egemenlik Konusu Olarak Kürt Sorunu. Evrensel Kültür (233) , ss SB , (25) Durukan, Murat. Olba Teritoryumunda Hellenlefltirme ve Romal laflt rma Politikalar n n Arkeolojik zleri. Adalya (14) 2011, ss. ng. özet SB , (26) Dündar, Merthan. Büyük Do u Japonya Depremi'nin Ard ndan Japonya. 21. Yüzy l (29) , ss SA , 950 Erdem, Ali R za. S n f Ö retmenlerinin Karfl laflt Toplumsal Sorunlar ve Toplumsal Sorunlar n Performans na Etkisi Konusundaki Görüflleri. Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (28) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (28) Erkan, Semra. Farkl Sosyoekonomik Düzeydeki lkö retim Birinci S n f Ö rencilerinin Okula Haz r Bulunuflluklar n n ncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (29) Erol, Ayfle F. Arkaik Dönem Atina's nda Kölelik Sistemi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 27(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 930 Ertuna, Burcu. Küreselleflmenin Kad n flçileri: Direnifl ve Faillik. Civilacademy 8(3) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Evren, Güngör. Çevre Karfl s nda kiyüzlülük. Türkiye Mühendislik Haberleri 56(467) 2011, ss SB ,

27 Fretigne, Jean-Yves. Günümüz Fransa's nda Cumhuriyet ve Ulusal Kimlik. dea 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. ve Kent" Adl Kitap Tan t m ] Toplum ve Bilim (121) 2011, ss SA SA (32) 320, 300 Gündüz, Samettin - Yunus Ayd n. Gökmeno lu, Tuba - Ercan Kiraz. Ö retmen Adaylar n n Üniversitelerde Sunulan Sosyal ve Akademik Olanaklar De erlendirme Durumlar : ODTÜ Örne i. Türk E itim Bilimleri Dergisi 9(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Göl, Ceyhun - Sezgin Özden - Hüseyin Y lmaz. Interaction Between Rural Migration and Land Use Change in the Forest Villages in the Gökçay Watershed. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 35(3) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Türkiye'de Göç ve Buna Ba l Olarak "Gecekondu A al " Olgusu. Türk Dünyas Araflt rmalar 94(186) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Güreflçi, Ertu rul. Türkiye'de Köyden Kente Göç ve Düflündürdükleri. Sosyoekonomi 7(15/Özel say : Göç) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA Hakan, Sabiha. lkö retim Ö rencilerinin Farkl Zorbal k Türleri ile Karfl Karfl ya Kalma S kl n n ve Boyun E me Davran fl ile Durumluk- Sürekli Öfke ile liflkisinin Karfl laflt r lmas. Millî E itim 40(190) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Gölbafl, fiükran. Mahpus Toplum: Panoptikon'dan Biyoyojik Gözetime. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(2) , ss SA (34) 330, 300 Hang, Nguyen Thi Thuy. Europeanization: Simply a Top-Down 300 (30) Process? Marmara Avrupa Gölbafl, fiükran. [Stuart Sim-Boris Araflt rmalar Dergisi 19(1) 2011, Van Loan'un "Elefltirel Teori" Adl ss. ng. ve Türkçe özet. Kitab Üzerine] Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1993 SA 39 66(2) , ss SA 103 mga, Orçun. Paradigman n 300, 140 Dönüflümü: Ekolojik Felsefeyi Etkileyen Bilimsel Çal flmalar. Afyon 300 (31) Kocatepe Üniversitesi Sosyal Göral, Özgür Sevgi. Makbul Olmayan Bilimler Dergisi 12(2) , Ma durla Karfl laflmalar: Kürt ss. Türkçe ve ng. özet. Karfl tl ve Kent [Cenk Saraço lu'nun "fiehir, Orta S n f ve Kürtler Karfl tl 1999 SA 3 140,

28 300 (35) flcan, Mehmet Zeki. Allah'tan Ferrari stemek ya da Türkiye'de Ana Ak m slami Gruplar ve Modernite. Türk Yurdu (285) , ss SB , (36) Kalafat, Yaflar. [Stratejik çerik ve Kültürel Kimlik] 2023 (121) , ss SB , 410, Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (40) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (39) Katmerci, Cansu. Ermeniler ve Armenia Bölgesi'nin Eskiça Tarihi [Y ld z Deveci Bozkufl ve Sultan Deniz Küçüker'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Ermeni Araflt rmalar (40) 2011, ss SA 4 300, (37) Karaba, Gülçin. Osmanl Kad n Hareketi ve Ermeni Feminist Yazarlar [Panel] Toplumsal Tarih (209) , ss SB , 810 Karabulut, Mustafa. "Paris'te Bir Türk" ve "jön Türk" Romanlar nda Kültür ve Medeniyete Bak fl. Türk Dünyas Araflt rmalar 94(186) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Karakafl, Mehmet. Küresel Yoksullu un Öteki Yüzü: Yeni Yoksulluk ve Sosyal D fllanma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 360, (38) Karaman, Gökçe - Elif Üstün. Anas n f na Devam Eden Çocuklar n Fonolojik Duyarl l klar n n Baz De iflkinleri Göre ncelenmesi. Kaya, Muharrem. Nasreddin Hoca F kralar nda roni. Hürriyet Gösteri (304) , ss SB , 300 Kaya, Nurullah. Entellektüel Sermaye Raporu çindeki Sosyal Bilgi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 25(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330, 300 Kesgin, Bedrettin. Çal flma Yaflam nda De iflen Yoksulluk: Çal flan Yoksullar. fl Ahlak Dergisi 1(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 K l ç, Aylin. "Kutsal Meryem"mi "Lanetli Havva" m?: Mitoloji, Din ve Bilimde Kad n mgesi Üzerinden Bir "Antichrist" De erlendirmesi. dea 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300,

29 300 (40) 300 (45) K l ç, Gülcan. Eflitlikçi Toplumdan O ulu, Üzeyir - Yavuz Yaman. Üstün Günümüze: Kad n n Ezilmiflli ine Zekâl /Yetenekli Çocuklar ve letiflim. Tarihsel Bir Bak fl. Evrensel Kültür Pamukkale Üniversitesi E itim (233) , ss. Fakültesi Dergisi (28) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , (41) K l çkaya, Derya. Hamdullah Suphi Tanr över'in "Annemin Derdi" fiiirinde Esaret ve Kad n Meselesi. Türk Dili (713) , ss SA , (46) Ongur, Hakan Övünç. Günümüz Türk Az nl klar Anlay fl nda Osmanl Miras ve Lozan Antlaflmas Sonras Türkiye'de Az nl klar. Civilacademy 8(3) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 320, (42) Köklü, Pelin. Imm gration Policy- Making in the European Union: A 300 (47) Case Study on the Adoption of Onur, Fatih. Gagates. Adalya (14) Directive 2003/109/EC and Its 2011, ss. ng. özet. Implementation by Germany and the Netherlands. Marmara Avrupa 2001 SB 324 Araflt rmalar Dergisi 19(1) 2011, 300, SS. ng. ve Türkçe özet. 300 (48) 1993 SA 39 Özayd n, Gülflen - Serim Dinç - 300, 340 Belk s K l çaslan. Bir Geçifl Mekân Olarak Mardin'de Abbaralar. Yap 300 (43) (354) , ss. ng. özet. Lüküslü, Demet. Ulusafl r Bir Gençlik Kültürü ve Toplumdan Sayg 1973 SA 152 Talebi Olarak Hip-Hop. Toplum ve 300, 720 Bilim (121) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (49) 1977 SA 42 Özbirinci, Pürnur Uçar. Dünya 300 Kad na Karfl : Antik Ça dan Günümüze Kad n Sorunsal. ktisat Macit, Nadim. [Muhafazakârl k: ve Toplum Dergisi 1(5) 2011, Yükselen Sosyo-Politik Dil] ss. (121) , ss SB SB , (50) 300 (44) Özburun, Nazl. Engeller çimizde, Mathieu, Lilian. [Luc Boltanski'nin "De la Critique" Adl Kitab Üzerine] dea 2(1) 2010, ss SC SA Engeller Hepimizde... Diyanet (245) , ss.

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/2016 2016/2 Üniversitemiz Senatosu, 4/2/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları

Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Hukuk İngilizcesi-II (LAW 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk İngilizcesi-II LAW 252 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES

2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES 2012-2013 E½ T M FAK LTES PEDAGOJ K FORMASYON E½ T M NE M RACAAT EDEN D ½ER N VERS TE MEZUNU ADAYLARIN KAYIT L STES K O N T E N J A N 25 K KAYIT SIRA NO A D A Y I N A D A Y I N ADAYIN BA VURDU½U BÍL M

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı