İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi"

Transkript

1 JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 doi: /jopp Araştırma İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulasyo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi The Effects of Ovulatio Iductio with Recombiat FSH ad Uriary FSH o the Pregacy Outcomes i Itrauterie Isemiatio Cycles Ali EKİZ *, İbrahim POLAT *, Goca YILDIRIM *, Naile Gökçe AKAGÜNDÜZ **, İsmet ALKIŞ *, Volka ÜLKER *, Ali İsmet TEKİRDAĞ * * İstabul Kaui Sulta Süleyma Eğitim ve Araştırma Hastaesi ** Bursa Zübeyde Haım Doğumevi ÖZET Amaç: Ovulasyo idüksiyouda kullaıla rekombiat folikül stimula hormo (rfsh) ve ürier folikül stimula hormo (ufsh) ile yaıla ovulasyo idüksiyou siklusları soucuda oluşa gebelik oralarıı değerledirmek ve istatistiksel olarak bir fark olu olmadığıı satamak. Gereç ve Yötemler: Prosektif radomize kotrollü kliik çalışmaya, Bakırköy Kadı Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastaesi Etik Kurulu u gü ve 303 sayılı kararı ile başladı. Klomife sitrat tedavisi ile gebe kalamaya 105 ifertil kadı çalışmaya dâhil edildi. rfsh grubuda 55 hastaya 90 siklus ovulasyo idüksiyou ve itrauteri isemiasyo (İUİ), ufsh grubuda 50 hastaya 90 siklus ovulasyo idüksiyou ve İUİ uyguladı. Stimulasyo süresi, kullaıla goadotroi dozu, domiat folikül sayısı, hcg güüde edometrial kalılık, siklus ital oraları, OHSS isidası, İUİ güü TMSS (tolam motil serm sayısı), gebelik oraı, ilk trimester abort oraı, çoğul gebelik oraı değerledirildi. Bulgular: Siklus başıa gebelik oraları rfsh grubuda 16,7 ve ufsh grubuda 14,4 olarak satadı. Her iki gru ararsıda gebelik oralarıda alamlı bir farklılık satamadı. Stimulasyo süresi, domiat folikül sayısı, hcg güüde edometrial kalılık, siklus ital oraları, OHSS isidası ve ilk trimester abort oraları arasıda fark satamadı. Souç: Çalışmamızı soucua göre, İUİ sikluslarıda ovulasyo idüksiyou içi rfsh ve ufsh kullaımı ile bezer gebelik oraları elde edilmiştir. Ayrıca diğer arametreler arasıda da fark bulumamıştır. Aahtar kelimeler: ovulasyo idüksiyou, itrauteri isemiasyo, r-fsh, u-fsh SUMMARY Objective: The urose of this study is to evaluate outcomes of regacy after ovulatio iductio with recombiat Follicle Stimulatig Hormoe ad uriary Follicle Stimulatig Hormoe ad to determie whether there is a statistically sigificat differece betwee these treatmet regimes. Material ad Methods: This was a radomized cotrolled rosective cliical study. The Ethics committee aroved our alicatio with the decree 303 dated February 15th A total of 105 ifertile wome who failed to coceive with clomihee citrate theray were icluded i the study. A total of 90 cycles of ovulatio iductio with rfsh ad IUI were erformed o 55 atiets of the rfsh grou. A total of 90 cycles of ovulatio iductio with ufsh ad IUI were erformed o 50 atiets of the ufsh grou. Days of stimulatio, dose of goadotrois, umber of domiat follicles, edometrial thickess o the day of HCG theray, cycle cacellatio rate, OHSS icidece, total motile serm couts (TMSS) o IUI day, first trimester abortio ratio ad regacy ratios er cycles, ad multile regacy rates were evaluated. Results: Pregacy rates er cycles were 16.7 i Goal F, ad 14.4 i Fostimo grous, resectively. There was o sigificat differece betwee regacy rates. There is also o sigificat differece betwee days of stimulatio, umber of domiat follicles, edometrial thickess o the day of HCG theray, cycle cacellatio rate, OHSS icidece ad the first trimester abortio ratio. Coclusio: Accordig to the results of our study, regacy rates achieved were similar with rfsh or ufsh usage for ovulatio iductio i IUI cycles. Additioally, there is o sigificat differece i other arameters. Key words: ovaria hyerstimulatio, itrauterie isemiatio, r-fsh, u-fsh Alıdığı tarih: Kabul tarihi: Yazışma adresi: Uzm. Dr. Ali Ekiz, Fevzi Çakmak Mah. Hekimsuyu Cad. No: 16 Validesuyu Koutları C2 Blok Daire 34 İstabul e-osta: 62

2 A. Ekiz ve ark., İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulaslo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi GİRİŞ İfertilite, 1 yıllık korumasız düzeli ilişkiye rağme, gebeliği gerçekleşmemesi olarak taımlamaktadır (1). Erkek veya kadı edeli, hem erkek hem kadı edeli olabilir veya edei açıklaamayabilir. Sağlıklı çiftleri yaklaşık ıda ilk bir yıl içeriside gebelik gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ifertilite çiftleri ii ilgiledire bir sorudur. İfertil hastaları tedaviside itrauteri isemiasyo (İUİ) öemli bir tedavi basamağıdır (2). Goadotroilerle (G) yaıla ovulasyo idüksiyouda folikül stimula hormo (FSH) major öeme sahike, luteiiza hormou (LH) etkisi miordür. Goadotroi stimulasyou sorası yaıla İUİ sikluslarıdaki gebelik oraları, stimulasyosuz veya klomifele yaıla stimulasyolu İUİ sikluslarıa göre daha yüksek olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir (3,4,5). Yalız G kullaımı ile birlikte ovarya hierstimulasyo ve çoğul gebelik oraları da artmıştır. Ovulasyo idüksiyouda kullaıla goadotroiler ilk olarak ostmeoozal kadıları idrarıda elde edilirke (ürier FSH, ufsh), 1996 da itibare rekombiat tekoloji ile üretile FSH (rekombiat FSH, rfsh) kullaıma girmiştir (6). İdrar tolama gereğii kalmaması, daha iyi uyum, otasiyel alerjik ürier roteileri olmaması ve efeksiyoları hastada hastaya bulaşmasıı egellemiş olması rfsh kullaımı avatajları arasıda görülmüştür (7). Ovarya stimulasyo çok öemlidir çükü gerek tü bebek uygulamalarıda gerekse İUİ uygulamalarıda gelişe folikül sayısı ve kalitesi, gebelik oraları ile doğruda ilişkilidir (8,9,10). Ovulasyo idüksiyouda kullaıla farklı farmakolojik ajaları üstü olduğu oktaları belirlemek tedavi souçlarıı iyileştirilmesi açısıda öemlidir. Çalışmamızı amacı ovulasyo idüksiyou+iui sikluslarıda rfsh ve ufsh kullaımı ile oluşa gebelik oralarıı değerledirmek ve istatistiksel olarak bir fark olu olmadığıı satamaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmamız Mart 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasıda Bakırköy Kadı Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastaesi (hastae Mayıs 2011 de taşıarak adı SB Kaui Sulta Süleyma Eğitim Araştırma Hastaesi olarak değiştirildi) İfertilite Üitesi de, G ile ovulasyo idüksiyou ve İUİ lalaa tolam 105 hasta ve 180 ovulasyo idüksiyo siklusu üzeride yaıldı. Hastalar çalışma hakkıda bilgiledirilerek, aydılatılmış oamları alıdı. Bakırköy Kadı Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastaesi Etik Kurulu u gü ve 303 sayılı kararı ile çalışmaya başladı. Hastalar asgari bir yıllık ifertilite süresii doldurmuş ve e az üç siklus klomife sitrata rağme, gebelik oluşmamış rimer ifertil çiftlerde seçildi. Üç siklus goadotroi ile IUI sorasıda hastalara IVF öerildi, acak üç hastaı isteği üzerie tolam 6 hastaya 4. veya 5. siklus uygulamıştır. Hastalar başvuru sırasıa göre ilk hasta birici gruba, ikici hasta ikici gruba ve sorası da ayı şekilde radomize edilerek iki gruba ayrıldı. Birici gruba rfsh içere Goal-F e (Folitroi alfa, İU/e, SERONO) ile, ikici gruba ise ufsh içere Fostimo (Ürofollitroi, 75 İU/flako, IBSA) ile ovulasyo idüksiyou yaıldı ve idüksiyo souda hastalara İUİ uyguladı. Birici gruta 55 hasta ve tolam 90 siklus, ikici gruta 50 hasta ve tolam 90 siklus tedavi uyguladı. Tedavi öcesi hastaları tıbbi ve ifertilite öyküleri alıdıkta sora jiekolojik muayeeleri ve trasvagial ultrasoografileri (GE Logic200, 63

3 JOPP Derg 5(2):62-69, ,5 mhz rob) yaıldı. Siklusu 2. ve 3. güü trasvagial ultrasoografi (TvUSG) ile uterusu büyüklüğü ve şekli, edometrium kalılığı, myometrium özellikleri, overleri büyüklüğü ve foliküller kaydedildi. Temel tetkikler olarak siklusu 2. veya 3. güleride bazal FSH, LH, E2, Prolakti, TSH ve gülerde rogestero aalizi yaıldı; uygu siklus güüde histerosaligografi çekildi; hastaı eşide sermiogram istedi. Hastalara sota adeti veya rogestero sorası ola çekilme kaamasıı güler arası G ile ovulasyo idüksiyou başladı. G uygulama zamaları saat 17:00-19:00 arası, USG icelemesi ve ka örekleme zamaları saat 08:00-10:00 arasıda stadardize edildi. Tedavi takibide TvUSG ile folikülometri ve LH, E2, Progestero ölçümleri kullaıldı. Folikülometride folikül büyüklüğü olarak, e az 2 folikül çaı ölçülerek buları ortalaması kullaıldı. Erke LH iki veya erke ovulasyo satadığıda siklus ital edildi. Ovulasyo idüksiyouda her iki gruba da low-dose ste-u rotokolü uyguladı. Tedaviye 75 İU/gü FSH ile başladı. Yedici gü 10 mm ve üzeride folikül sataıca, bu dozda sabit kalıı, öde gide folikül 17 mm olaa dek ayı dozda 1-3 güde bir TvUSG kotrolü yaılarak tedaviye devam edildi. Yedici gü, başlagıç dozua over yaıtı gözlemeye (TvUSG de >10 mm folikül yokluğu) hastalarda doz 37,5 İU artırıldı. Öde gide folikül 10 mm ye ulaşıca ayı dozla tedaviye devam edildi. Öde gide folikül 10 mm de küçük ise her 7 güde bir doz 37,5 İU artırılarak tedaviye e çok 35 gü ve maksimum doz 225 İU/gü olaa kadar devam edildi. Hâlâ folikül yoksa siklus ital edildi. Öde gide folikül çaı 17 mm ye ulaştığıda, ovulasyou tetiklemek içi goadotroi kesilerek 250 mikrogram rekombiat isa koryoikgoadotroii (rhcg) cilt altıda yaıldı. TvUSG da 14 mm de büyük 3 veya daha fazla folikül varsa rhcg yaılmadı, hierstimulasyo ve çoğul gebelik riskleride kaçımak içi İUİ yaılmada siklus ital edildi. Rekombiat HCG uygulamasıda 36 saat sora hazırlamış (swim u yötemi) sermler ile İUİ yaıldı. Hasta, mesaesi dolu olarak jiekolojik masada hazırlaarak steril bir sekulum vagee yerleştirildi. Vage ve serviks serum fizyolojik ile yıkadı. Wallace katateri fleksible kısmı ile uteri kaviteye girilerek sermler ejekte edildi. İUİ sorası 3 gü üst üste koitus öerildi. Ovulasyo olu olmadığı, HCG güüde bir hafta sora bakıla TvUSG ve rogestero değeri ile değerledirildi. Progestero düzeyi >5 g/dl oluca ovulasyo kabul edildi. İUİ sorası adet görmeyelerde gebelik tesiti içi serumda beta HCG bakıldı ve >10 microiu/ml ise ozitif kabul edildi. Beta HCG ozitifliği sataa hastalar USG takibie alıdı. Gebelik kesesi ve kardiyak aktivite sataa olgular kliik gebelik olarak, 12. gebelik haftasıı dolduralar ise devam ede gebelik olarak kabul edildi. Ultrasoografide gebelik kesesi ve/veya embriyo sayısıa göre çoğul gebelik olu olmadığı tesit edildi. SONUÇLAR Goal F ve Fostimo tedavisi ala grulardaki hastaları yaş, ifertilite süresi, BMİ, bazal LH, E2, PRL değerleri arasıda istatistiksel alamlı (>0.05) farklılık yoktu. Fostimo grubuu bazal FSH değeri Goal F grubuda istatistiksel alamlı olarak daha yüksektir. Acak bu FSH yüksekliği kliik olarak alamlı değildi. Çükü her iki ortalama değer de 9 miu/ml i altıda olu, ormal over rezervii göstermektedir. Her iki grutaki sikluslar arasıda alamlı ( > 0.05) farklılık yoktur (Tablo 1). 64

4 A. Ekiz ve ark., İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulaslo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi Tablo 1. Hastaları kliik ve edokriolojik değerleri, çalışmaya katıla siklus dağılımı. Yaş İfertilite süre BMİ FSH LH E2 PRL Siklus Goal F Ort.±S.S. 29.4± ± ± ± ± ± ± Fostimo Ort.±S.S. 29.1± ± ± ± ± ± ± Bağımsız öreklem t test/ma-whitey U test * <0.05 Tablo 2. Hastaları ifertilite edeleri. İfertilite edeleri Ovulatuar disfoksiyo Açıklaamaya Erkek faktör Tubal faktör Tolam ki-kare test Goal F Çalışmaya katıla hastaları ifertilite edelerii dağılımı Tablo 2 de görüldüğü gibidir. Distal veya roksimal tubal oklüzyou ola hastalara laaroskoi yaılarak e az bir tubal asajı açık olduğu kaatlaa hastalar çalışmaya dâhil edildi. Tek taraflı roksimal tubal oklüzyou ola hastalar da çalışmaya dâhil edildi, distal tubal okluzyou olu, tek veya çift taraflı hidrosaleks ola hastalar çalışma dışı bırakıldı. Goal F ve Fostimo tedavisi ala hastaları ifertilite edeleri ovulatuar disfoksiyo, açıklaamaya ifertilte, erkek faktör, tubal faktör oraları arasıda istatistiksel alamlı (=0.959) farklılık yoktur (Tablo 2). Goal F ve Fostimo tedavisi ala grulardaki kullaıla tolam G dozu, tedavisi süresi (gü), edometrial kalılık, 17 mm üstü folikül sayıları arasıda alamlı fark satamadı ( > 0.05) ,0 Fostimo , ,660 0,823 0,577 0,000* 0,298 0,836 0, Tablo 3. Hastaları tedavi değerledirme arametleri. Tolam doz Tedavi süresi gü EK IUI DA TMSS Milyo >17 mm Folikül Goal F Ort.±S.S ± ± ± ± ±0.40 Ma-Whitey U test / ki-kare test *<0.05 Fostimo Ort.±S.S ± ± ± ± ±0.36 0,249 0,802 0,374 0,009* 0,436 Goal F tedavisi ala grubu İUİ içi hazırlaa serm öreğideki total motil serm sayısı (TMSS) Fostimo grubuda alamlı olarak daha yüksekti (Tablo 3). Gebelik oraları değerledirildiğide; Goal F grubuda, 2 biyokimyasal gebelik, 3 abort, 1 ikiz gebelik olmak üzere tolam 15 gebelik, fostimo grubuda 2 biyokimyasal gebelik, 3 abort tolam 13 gebelik sağlamıştır. Goal F grubuda bir ikiz gebelik oluşmuş, fostimo grubuda çoğul gebelik oluşmamıştır. Goal F ve Fostimo tedavisi ala hastaları siklus sayısıa göre gebelik oraları arasıda istatistiksel alamlı (=0.837) farklılık yoktur (Tablo 4). Goal F ve Fostimo tedavisi ala hastaları hasta sayısıa göre gebelik oraları arasıda istatistiksel alamlı (=0.883) farklılık yoktur (Tablo 5). Tablo 4. Siklus sayısıa göre gebelik oraları. Gebelik Siklus sayısı ki-kare test Goal F Fostimo Tablo 5. Hasta sayısıa göre gebelik oraları. Gebelik Hasta sayısı ki-kare test Goal F Fostimo

5 JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 Goal F ve Fostimo tedavisi ala hastaları çoğul gebelik, biyokimyasal gebelik, abort oraları arasıdaki fark istatistiksel olarak alamsızdır ( >0.05) (Tablo 6). Tablo 6. Çoğul gebelik ve abort oraları. Çoğul gebelik Biyokimyasal geb. Abort Gebelik ki-kare test / Fisher testi Goal F Fostimo Çalışmada tubal faktör edeiyle laaroskoi uygulaa hastalarda kromoertübasyo yaıldı. Ovulasyo idüksiyouda açık ola tuba tarafıdaki overde folikül gelişimi olmuş ise siklus devam edildi. Karşı taraf overde ise gü aşırı koit öerildi isemiasyo ital edildi. Siklus çalışmaya dâhil edilmedi. Goal F grubuda tek taraflı tubal tıkaıklık ola tolam 6 hasta vardı. Yalızca bir hastada gebelik oluştu. Gebelik gestasyoel kese görümesii takibe abort ile souçladı. Fostimo grubuda tolam 5 hastada tek taraflı tubal tıkaıklık vardı. Hiçbir hastada gebelik oluşmadı. Goal F grubuda 9 hastada İUİ yaarke zorluk yaşadı. Bularda 3 üde gebelik oluştu. Bu gebelikleri heside fetal kardiyak aktivite satadı ve hiçbiride ilk trimester abort olmadı. Fostimo grubuda ise 4 hastada zorluk oldu. Bu hastalarda hiçbiride gebelik oluşmadı. Çalışmaya katıla hastaları sikluslarıı dağılımı Tablo 1 görüldüğü gibidir. Goal F grubuda 15 olguda gebelik elde edilmiştir. Bu gebelikleri 10 u birici siklus, 2 si ikici siklus, 2 si üçücü siklus ve 1 i de dördücü siklusda oluşmuştur. Fostimo grubuda 13 gebelik elde edilmiştir. Bu gebelikleri 5 i birici siklus, 5 i ikici siklus, 3 ü üçücü siklusda oluşmuştur TARTIŞMA Bu çalışmaı amacı e az 3 kez klomife sitrat ile ovulasyo idüksiyou ile gebelik sağlaamamış ifertil hastalarda r-fsh ve u-fsh ile ovulasyo idüksiyou ve İUİ sorası gebelik souçlarıı değerledirilmesidir. Literatürü icelediğimizde ürier ve rekombiat FSH ile ovulasyo idüksiyouu gebelik souçlarıa etkisi, bugüe kadar birçok çalışma ile irdelemiş bir koudur. İUİ yaılacak hastalarda ve IVF sikluslarıdaki etkilikleri detaylıca irdelemiştir. Literatür verileri geellikle çalışmamızı souçlarıyla da uygu bir şekilde ufsh ile rfsh` ı gebelik souçlarıa etkisii bezere olduğuu göstermektedir. Acak, tersii iddia ede yayı hatta meta aalizler de bulumaktadır. Bale ve ark. (11) Nisa 2007 de, rfsh ile HP-uFSH ı ovulasyo idüksiyouda, ovulasyo oraları ve gebelik oralarıı kıyasladı. Aovulatuar WHO gru II hastalarıda klomife direci ola hastalar radomize edilerek 73 hastayı HP-FSH ile ve 78 hastayı rfsh ile idüklediler. Ovulasyo idüksiyouda low dose steu rotokolü uyguladılar. Ovulasyo oraları HP-FSH grubuda 85.2 ve rfsh grubuda 90.9 olarak satamış. Gelişe folikül sayısı, moofoliküler gelişim, gebelik oraları, edometrial kalılık, gelişe OHSS sayısı, ilaç ejeksiyo yeri reaksiyou ve ağrısı arametreleri kıyasladığıda her iki gru arasıda istatistiksek olarak alamlı bir fark satamamıştır. Tek calı doğum oraı her iki gruta da 15 (11/73 HP-FSH ve 12/78 rfsh) olarak bulumuş. Nahuis ve ark. (12) Ağustos 2010 da rfsh (folitroi alfa ve beta) ile ufsh ı low dose ste-u rotokolü ve İUİ ile kıyaslamıştır. Term gebelik oralarıa eşit derecede etki olduklarıı satamışlar. Ayrıca hasta güveliği, ya etki isidasları ve çoğul gebelik oralarıı bezer olduğuu satamışlar. Bütü etkilerii bezer olması- 66

6 A. Ekiz ve ark., İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulaslo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi a rağme, rfsh ları daha ahalı ilaçlar olduğuu vurgulamışlardır. O Leary ve ark. (13) Nisa 2009 da rfsh ve ufsh sikluslarıda İUİ yamışlar ve erifoliküler ka akımı ve gebelik oralarıı değerledirmiştir. Ürier FSH grubuda 117 ve rfsh grubuda 114 siklus çalışmaya dâhil edilmiş, ufsh grubuda istatistiksel olarak alamlı bir şekilde erifoliküler ka akımıı rfsh grubuda daha fazla bulmuşladır. Gebelik oralarıı değerledirilmeside ise; rfsh grubudaki gebelik oraıı ( 10.91) ufsh grubudaki gebelik oraıa ( 22.22) göre daha az olduğuu satamışlardır. Demirol ve ark. (14) Eylül 2006 da 241 edei açıklaamaya ifertil hastayı radomize etmiş ve üç gruba bölmüşlerdir. Sekse bir hastalık birici gruba follitroi alfa, 80 hastalık ikici gruba ufsh ve 80 hastalık üçücü gruba hmg ile ovulasyo idüksiyou ve İUİ yamışlar. Kliik gebelik oralarıı rfsh grubuda ( 25.9) diğer grulara göre ( 13.8 ufsh, 12,5 hmg) istatistiksel olarak alamlı şekilde daha yüksek bulmuşlar (P = 0.04). Stimulasyo süreside grular arasıda fark satamamış, fakat siklus başıa kullaıla FSH dozu alamlı derecede rfsh grubuda düşük (825 İU folitroi alfa, 1107 İU ufsh ve 1197 İU hmg, P = 0.001), 16 mm ve daha büyük folikül sayısı rfsh grubuda alamlı düzeyde daha yüksek satamıştır (2,6 follitroi alfa, 1,3 ufsh, 1,4 hmg, P = 0.001). Bu souçlar açıklaamaya ifertilitede rfsh seçilebileceği şeklide yorumlamıştır. Revelli ve ark. (15) Temmuz 2006 da 260 ifetil kadıı radomize etmiştir. Bir gruba rfsh ile diğer gruba HP-uFSH ile ovulasyo idüksiyou yamışlar. Moofoliküler gelişim amaçlı low dose ste-u rotokolü kullamış ve İUİ yamışlardır. Ovulasyou sağlamak içi gereke tüm FSH dozu rfsh grubuda alamlı olarak daha düşük satamış. rfsh grubuda ufsh grubua göre siklus başıa maliyeti 50 daha fazla olduğu satamış. Calogos ve ark. ı (16) eylül 2007`de yatığı bir hayva çalışmasıda, rfsh ve ufsh ile stimulasyo sorası reatral folikülleri gelişimi, matürasyou ve fertilizasyouu değerledirilmiştir. Souç olarak, her iki grubu atral formasyo oluşumuda bir fark gözlemlememişler. O yedi beta-estradiol seviyeleri rfsh grubuda daha yüksek bulumuş. Matür oosit gelişimide metafaz I veya II oraı rfsh grubuda istatistiksel olarak alamlı şekilde yüksek bulumuş. Matorras ve ark. ı (17) Mart 2011`de yatıkları metaaalizde ufsh ve rfsh ile ovulasyo idüksiyou ve İUİ yaıla 6 radomize çalışmayı değerledirmiştir. Bu çalışmalar tolam 713 kadı ve tolam 1581 siklus üzeride yaılmış. Üç çalışmada ufsh ve rfsh eşit dozlarda, diğer üç çalışmada ise ufsh, rfsh 1,5 katı dozuda kullaılmış. Eşit dozlarda rfsh ve ufsh kullaıla üç çalışmada gebelik oralarıı rfsh grubuda daha yüksek olduğua, acak rfsh dozuu 50 daha az olarak kullaıldığı diğer üç çalışmada gebelik oralarıı bezer olduğua karar vermişler. Literatürdeki yayıları bir kısmıda ve bulgularımıza göre rfsh ile ufsh`ı gebelik, birici trimester abort, biyokimyasal gebelik, OHSS, siklus itali oraları bezerdir (16). Bazı yayılarda rfsh ile calı doğum oralarıı hafif daha yüksek olduğu vurgulamakta, ayı çalışmada böyle bir durumda maliyet farkıı gözardı edilebileceği belirtilmektedir (15). Bazı görüşlere göre ise siklusta kullaıla FSH dozu rfsh grubuda yarı yarıya daha az olmaktadır (17). ufsh ile daha fazla fertilize ovum, daha yüksek fertilizasyo oraı, daha yüksek kalite embriyolar ve daha fazla dodurulmuş embriyo elde edildiğie dair İVF siklusları üzeride yaılmış çalışmalar mevcuttur. Araştırmacıları hemfikir 67

7 JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 olduğu kou ise rfsh ile ovulasyo idüksiyou maliyetii ufsh ile yaılada daha fazla olduğudur (15). Literatür icelemeside görüldüğü üzere farklı Goadotroi ler IUI deemeleri çok çalışıla acak bir fikir birliği oluşturalamaya bir koudur. Birbiri ile çelişe koulara rastlamaktadır. Çalışmamızda da literatür verilerie bezer souçlar elde edilmiştir. Çalışmamız ve literatür değerledirmesi ile şu souçlara ulaşabiliriz: Ürier FSH ile ovulasyo idüksiyou diğer goadotroiler ile yaıla ovulasyo idüksiyoua bezer souçlar elde etmektedir. Gerek literatür verileri, gerekse çalışmamızı verilerie göre bezer gebelik, birici trimester abort ve bezer siklus ital oraları satamaktadır. ufsh ve rfsh lehie daha olumlu veriler de literatürde mevcuttur. Kullaıla FSH dozları ile ilgili literatür verileri geellikle rfsh grubuda daha az olduğu lehiedir. Acak çalışmamızda, stimulasyo süresi (9,7 rfsh grubu, 9,2 ufsh grubu) ve kullaıla tolam FSH dozlarıda (711,9 rfsh grubu, 721,4 ufsh grubu) istatistiksel olarak alamlı bir farklılık satamadık. Moofoliküler gelişim olarak grular değerledirildiğide, 17 mm üstü folikül oraları ( 20.0 rfsh grubu, 15.6 ufsh grubu) arasıda istatistiksel olarak alamlı bir farklılık satamadı. Araştırmacılar geel itibari ile rfsh kullaımı ile siklus başıa maliyeti arttığıı kousuda hemfikir gibi gözükmektedir. Gebelik oraları daha yüksek ise buu gözardı edilebilecek bir durum olarak yorumlamaktadırlar. Çalışmamızda ovulasyo idüksiyou ve İUİ içi özel bir maliyet hesabı yamadık, acak kullaıla dozları bezer olduğu düşüüldüğüde yalızca ilaç maliyeti olarak Fostimo grubuu tedavi maliyeti 50 daha azdır. Souç olarak, biz ufsh ile rfsh kadar etkili, güveilir, düşük ya etki isidası ve daha düşük maliyetle ovulasyo idüksiyou yaılabileceği düşücesideyiz. KAYNAKLAR 1. Joh O. Schorge, Joseh I. Schaffer, Lisa M. Halvorso, Barbara L. Hoffma, Kare D. Bradshaw, F.G. Cuigham. Williams Gyecology. The McGraw-Hill Comaies Marchetti C, Dewailly D. Itrauterie isemiatio: Idicatios ad methods. 2006;56(5): Tredway DR, Cha P, Heig I et al. Effectiveess of stimulated mestural cycles ad Percoll serm rearatio i itrauterie isemiatio. J Rerod Med 1990;35(2): PMid: Matorras R, Pérez, C, Corcostegui B et al. Treatmet of the male with follicle-stimulatig hormoe i itrauterie isemiatio with husbad`s sermatozoa: a radomized study. Hum Rerod 1997;12(1): htt://dx.doi.org/ /humre/ PMid: Guzik DS, Carso SA, Cautifaris C et al. Efficacy of suerovulatio ad itrauterie isemiatio i the treatmet of ifertility. N Egl J Med 1999;340: htt://dx.doi.org/ /nejm PMid: Olijve W, De Boer W, Mulders JWM et al. Molecular biology ad biochemistry of huma recombiat follicle stimulatig hormoe (Purego). Mol Hum Rerod 1996;2: htt://dx.doi.org/ /molehr/ PMid: Goa KL, Wagstaff AJ. Follitroi alfa i ifertility: A review. Bio Drugs 1998;9: htt://dx.doi.org/ / PMid: Gosde RG. Materal age: a major factor affectig the rosects ad outcome of regacy. A N Y Acad Sci 1985;442: htt://dx.doi.org/ /j tb37504.x PMid: Hase LM, Batzer FR, Gutma JN, Corso SL, Kelly MP ad Gocial B. Evaluatig ovarya reserve: Follicle stimulatig hormoe ad oestra- 68

8 A. Ekiz ve ark., İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulaslo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi diol variability durig cycle days 2-5. Hum Rerod 1996;1: htt://dx.doi.org/ /humrep/ Huag FJ, Chag SY, Tsai MY, Li YC, Kug FT, Wu JF ad Lu YJ. Relatioshi of huma cumulus-free oocyte maturatioal ro le with i vitro outcome arameters after itracytolasmic serm ijectio. J Assist Rerod Geet 1999;16: htt://dx.doi.org/ /a: PMid: PMCid: Bale A, Platteau P, Aderse AN, Devroey P, Helmgaard L, Arce JC; for the Bravelle Ovulatio Iductio (BOI) Study Grou. Highly urified FSH is as efficacious as recombiat FSH for ovulatio iductio i wome with WHO Grou II aovulatory ifertility: a radomized cotrolled o-iferiority trial. Hum Rerod 2007;22(7): htt://dx.doi.org/ /humre/dem075 PMid: Nahuis M, Va der Vee F, Oosterhuis J, Mol BW, Homes P, Va Wely M. Review of the safety, efficacy, costs ad atiet accetability of recombiat follicle-stimulatig hormoe for ijectio i assistig ovulatio iductio i ifertile wome. It J Womes Health 2010;9(1): O Leary AJ, Griffiths AN, Evas J, Pugh ND. Perifollicular blood flow ad regacy i suerovulated itrauterie isemiatio (IUI) cycles: a observatioal comariso of recombiat follicle-stimulatig hormoe (FSH) ad uriary goadotrois. Fertil Steril 2009;92(4): htt://dx.doi.org/ /j.fertstert PMid: Demirol A, Gurga T. Comariso of differet goadotrohi rearatios i itrauterie isemiatio cycles for the treatmet of uexlaied ifertility: a rosective, radomized study. Hum Rerod 2007;22(1): htt://dx.doi.org/ /humre/del335 PMid: Revelli A, Poso F, Gearelli G, Moffa F, Grassi G, Massobrio M. Recombiat versus highly-urified, uriary follicle-stimulatig hormoe (r-fsh vs. HP-uFSH) i ovulatio iductio: a rosective, radomized study with costmiimizatio aalysis. Rerod Biol Edocriol 2006;4:38. htt://dx.doi.org/ / PMid: PMCid: Calogos G, Hasegawa A, Komori S, Koyama K. Comariso of uriary ad recombiat follicle-stimulatig hormoe i vitro growth, maturatio ad fertilizatio of mouse reatral follicles. Fertil Steril 2008;89(5 Sul): htt://dx.doi.org/ /j.fertstert PMid: Matorras R, Osua C, Exosito A, Crisol L, Pijoa JI. Recombiat FSH versus highly urified FSH i itrauterie isemiatio: systematic review ad metaaalysis. Fertil Steril 2011;95(6): htt://dx.doi.org/ /j.fertstert PMid:

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri JOPP Derg 4():-9, 0 doi:0.5/jopp.0.00 Araştırma İfertil Hastalarda Goadotroi ile Ovulasyo İdüksiyo Protokolüe, Goadotroi Realisig Hormo Atagoisti İlavesii Etkileri İbrahim Polat, Alida Hasbajrami, Goca

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR

GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR GONADOTROPİNLERLE OVULASYON İNDÜKSİYONU: KRİTİK NOKTALAR III. ÜREME TIBBI ve CERRAHİSİ DERNEĞİ İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr.Gamze S. ÇAĞLAR Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalara spermiogram parametrelerinin etkisi

İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalara spermiogram parametrelerinin etkisi 472 JCEI / 2013; 4 (4): 472-476 Journal of Clinical and Exerimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0327 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalara sermiogram

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı www.jinekolojik.org www.sahmay.com SŞ Gebeliği

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:249-254/Ekim/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan

Detaylı

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir.

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir. TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI) İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI) İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) 3 basamak sağlık kuruluşlarında üroloji uzman hekimi

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 138-6715 Jiekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 212 Cilt: 4 Sayı: 2 SAHİBİ Regi ŞİRANECİ (Başhekim) Gülay AYDIN TİRELİ Hasa ÖNAL YAYIN KURULU Özde TÜREL Gökha YILDIRIM EDİTÖRLER

Detaylı

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları JOPP Derg ():-6, 00 Eğitim Hastaeside Sezarye Oraları Ali ismet TEKİRDAĞ *, Rahmi CEBECİ ** ÖZET Sezaryedeki geel artış edei, ultrasoografıi, fetal moitorizasyou, yardımcı üreme tekiklerii yaygı kullaılması

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.

Detaylı

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması Çocuk Dergisi ():-8, doi:./j.child.. Kliik Araştırma Alt Soluum Yolu İfeksiyou Taısı Ala Çocuklarda RSV Sıklığıı ve Kliik Özelliklerii Araştırılması Yalçı ÇELİK *, Aytuğ ATICI * Serca UYSAL *, Özlem ÖZDEMİR

Detaylı

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı?

AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? AMH; Over Rezerv Testleri İçinde Yeri Farklı mı? Prof.Dr. Rifat H. GÜRSOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Üreme Endokrinolojisi ve İnferKlite Bilim Dalı Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu. Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi

Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu. Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Anovulatuar hastalar İnfertilite şikayetiyle başvuran çiftlerin %20 sinde anovulasyon mevcuttur.

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi

OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ. Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi OLGULARLA KOH PROTOKOL SEÇİMİ Prof.Dr.Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi ÜYTE Merkezi Ç.B. -1- YAŞ: 24 BMI: 18.5 3 YILLIK EVLİ 3 YILLIK PRİMER İNFERTİL MENS: DÜZENLİ EK SİSTEMİK HASTALIK YOK SİGARA: 3-4

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Murat Sönmezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Meme Kanseri Kadınlarda en yaygın kanser (tüm kanserlerin 1/3 ü) Yaşam boyu

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER

IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER IVF DE KULLANILAN İLAÇLAR VE PROTOKOLLER Hem. Meral IŞIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi IVF Ekip Lideri 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde

Detaylı

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Temel Amaçlar Endikasyonlar Klinik ve laboratuar metodları Başarı durumu IUI vs zamanlı

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Havva Erdem Ümra Yıldırım İsmet Özaydı Sami Doğa Yusuf Aydı 3 Ali Kemal Uzular Hada Akaralı 4 Murat Oktay Üiversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD- Üiversitesi Tıp Fakültesi Geel Cerrahi AD- 3 Üiversitesi

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma

Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):85-91 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Antimüllerian Hormon ve İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Ovarian Yanıt: Prospektif Çalışma Anti-Müllerian

Detaylı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Özlem Dural. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Özlem Dural İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı üreme teknikleri sikluslarında luteal faz yetersizdir 1. OPU sırasında granüloza hücrelerinin hasarlanması 2. Hipotalamo-hipofizer

Detaylı

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 81-85, 2016 İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları

Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): 62-67 ARAŞTIRMA YAZISI Safra kesesi ameliyatı sorası cerrahi müdahale gerektire ciddi komplikasyolar ve yaklaşımları Surgically repaired severe post-cholecystectomy

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması Hayvasal Üretim 44(2): 3746 (2003) Silo Yemleride Orgaik Asit Belirlemede İki Farklı Metodu Karşılaştırması Fisu Koç, Levet Coşkutua Trakya Üiversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zooteki Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (2) ; 231 237 doi: 10.5505/tjb.2014.20591

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (2) ; 231 237 doi: 10.5505/tjb.2014.20591 DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Joural of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (2) ; 231 237 doi: 10.5505/tjb.2014.20591

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ

KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ ANKEM Derg 2012;26(1):10-15 doi:10.5222/akem.2012.10 Araştırma KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ Zerife ORHAN 1, Mustafa GÜL 2, Murat

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite İstabul Tıp Derg - Istabul Med J 2012;13(4):157-165 doi: 10.5505/1304.8503.2012.30085 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Spesifikleşmei Olmadığı Bir Hastaede Rektum Kaseri Cerrahisi Sorası Mortalite ve

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları 64 JCEI / 2014; 5 (1): 64-68 Joural of Cliical ad Experimetal Ivestigatios doi: 10.5799/ahijs.01.2014.01.0361 ÖZGÜN AŞTIRMA /ORIGINAL TICLE Yozgat yöreside atopik semptomlu hastalarda deri prick testi

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki

Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA CiLT: 4 YIL : 0 SAYI: 3 Üçücü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uteri Arter Doppler Aormalliği ve Gebelik Souçları Arasıdaki İlişki Mehmet Reşit ASOĞLU, Murat HAKSEVER, Selçuk SELÇUK,

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Ayça Kömürlüoğlu 1, E. Nazlı Gönç 2, Z. Alev Özön 2, Nurgün Kandemir 2,

Detaylı

ART de KOH Monitorizasonu Ne Yapmalıyız, Nasıl Yapmalıyız?

ART de KOH Monitorizasonu Ne Yapmalıyız, Nasıl Yapmalıyız? ART de KOH Monitorizasonu Ne Yapmalıyız, Nasıl Yapmalıyız? Dr. Cemal Posacı D.E.U.T.F İzmir Ovarian stimulation for ART LH FSH Antagonist Pituitary Suppression Agonist Time Antagonist-Agonist D 2 veya

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler

Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler doi:10.5222/iksst.2015.001 Araştırma Kontrollü Ovulasyon İndüksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Tedavisi Alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler Prognostic Factors on Pregnancy

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü

OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc. Formülü OVITRELLE 250 mikrogram/0.5 ml kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti steril, apirojen, sc Formülü 1 kullanıma hazır şırınga etkin madde olarak 250 mikrogram koriogonadotropin alfa (yaklaşık 6500

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film tablet Açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü 5 yazılı, bombeli film tabletler

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film tablet Açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü 5 yazılı, bombeli film tabletler 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VESİFİX 5 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etki madde: Her bir film tablet 5 mg solifeasi süksiat içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Ş. Şule GEZEN** Mustafa EREN*** Geliş Tarihi: 27.11.2002

Ş. Şule GEZEN** Mustafa EREN*** Geliş Tarihi: 27.11.2002 49 Uludag Uiv. J. Fac. Vet. Med. 2 (2002) 49-57 Karma Yemlere Katıla Narasi ve Nikarbazii, Zeolit ile Etkileşimii Etlik Piliçleri İce Bağırsak Ağırlığı, Tibial Diskodroplazi, Tibia Külü ve Ka Parametreleri

Detaylı

Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi GKDA Derg (3):3-, 6 doi:.5/gkdad.6.3 Kliik Çalışma Karotis Edarterektomi Oerasyolarıı Retrosektif Değerledirilmesi Murat Aksu*, Serka Yazma**, Nagiha Karaha*, Işıl Coşku Musaoğlu*, Murat Çiftçi*, Filiz

Detaylı

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi (2):73-77, 20 doi:0.5222/j.child.20.073 Araştırma Hashimoto Tiroiditi Taısı Ala Vakaları Geriye Döük Değerledirilmesi Emie DİLEK *, Burçi İŞCAN *, Galip EKUKLU **, Filiz TÜTÜNCÜLER * Hashimoto

Detaylı

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi İKSST Derg 6(3):42-46, 204 doi:0.5222/iksst.204.42 Araştırma Dev Nodüler Guatr Nedei ile Opere Edile Hastaları İcelemesi The Aalysis of Patiets Who Were Operated With Giat Goiter Hasa AbuoĞlu*, Mehmet

Detaylı

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. Sunum planı: İnositolfosfoglikanlar PCOS-IR, myoinositol PCOS da metabolik/hormonal parametreler-myoinostol PCOS-OI

Detaylı