Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları"

Transkript

1 Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): ARAŞTIRMA YAZISI Safra kesesi ameliyatı sorası cerrahi müdahale gerektire ciddi komplikasyolar ve yaklaşımları Surgically repaired severe post-cholecystectomy complicatios ad their maagemet Nurka Törer*, Tarık Zafer Nursal*, Kea Çalışka*, Ali Ezer*, Tamer Çolakoğlu*, Hamdi Karakayalı*, Mehmet Haberal* Amaç: Kolosistektomi sorası görüle ciddi komplikasyolarla ilgili kliiğimizi deeyimlerii paylaşmak ve öemli gördüğümüz oktaları belirtmek. Gereç-Yötem: Mayıs Kasım 2007 tarihleri arasıda kolesistektomi sorası ciddi soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile hastaları dosyaları iceledi. Kolesistektomii tipi, başvuru süresi, başvuru aıdaki bulguları, yaralama tipi, başvuruda ameliyata kadar geçe süre, ameliyat sorası souçları kaydedildi. Bulgular: Yirmi iki hastaı yaş ortacası 50 (27 73), kadı/erkek oraı 1,2 idi. Dokuz hastada laparoskopik kolesistektomi (LK), sekiz hastada açık kolesistektomi (AK), üç hastada laparoskopik başlaıp AK, iki hastada kolesistektomi sorası beig biliyer darlık edeiyle bilioeterostomi yapılmıştı. Amsterdam sııflamasıa göre hastaları yedisi Tip-B, obiri Tip-C, üçü Tip-D yaralama, biri damar yaralamasıydı Tip-B yaralama, LK veya laparoskopik başlaıp açığa geçile olgularda gözleirke, AK yapılalarda hiç görülmedi. AK yapılalardaki hakim yaralama ise Tip-C idi (=6/8) (p=0,029). Mortalite bir, ciddi komplikasyo yedi, uzu döemde soru iki hastada gözledi. Komplikasyo gelişme oraları; Tip-D yaralamalarda 3 hastada ikiside (p=0,167), erke döemde başvura (10 güde öce) hastalarda (5/9 2/13 p=0,046), erke müdahale yapıla (10 güde öce) hastalarda daha yüksekti (6/13 1/9 p=0,069). Uzu döemde soru yaşama oraı erke müdahale yapıla hastalarda (2/12 0/9 p=0,178) daha fazlaydı. Souç: AK ile safra yolu darlıkları, LK ile safra kaçaklarıı daha sık meydaa geldiği görüldü. Aahtar Kelimeler: Kolesistektomi, safra yolu yaralamaları, cerrahi tedavi * Başket Üiversitesi Tıp Fakültesi Geel Cerrahi Aabilim Dalı, Akara Dr. Nurka Törer Başket Üiversitesi Adaa Uygulama ve Araştırma Merkezi Geel Cerrahi Bölümü, Adaa E-posta: Makale Geliş Tarihi: Makale Kabul Tarihi: GİRİŞ Safra kesesi taşları ve bua bağlı soruları tedavi yötemi olarak kolesistektomi (özellikle laparoskopik), geel cerrahi servisleride uygulaa e sık ameliyatlarda birisidir (1). So 20 yılda hızla yaygılaşa ve artık stadart bir ameliyat ola laparoskopik kolesistektomi (LK) kolay, etkili ve koforlu bir ameliyat olarak kabul görmüştür. Acak ameliyatı öemli komplikasyoları güümüzde hala ciddi bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır (2) Üçücü basamak tedavi merkezleride bu tür sorulara yaklaşım yötemleri gastroeteroloji, girişimsel radyoloji ve geel cerrahi birimlerii multidisiplier yaklaşımları ile yürütülmektedir (2 4). Bu tür hastalar öemli iş gücü ve maddi kayıplara ede olmakta ve soruu çözümüde devreye gire 3. basamak hastaelerideki hekimleri de tıbbi, yasal ve etik açıda birçok sorula karşı karşıya getirmektedir. Bu hastaları tedavi yaklaşımları birçok yerde tartışılmış ve bazı akış çizelgeleri geliştirilmiş olsa da, safra kesesi ameliyatlarıı ciddi komplikasyolarıa yaklaşım hastada hastaya değişebilmektedir. Bu oktada seçilecek yaklaşım biçimi kliiği deeyim ve becerilerie göre değişebilmektedir. Bu çalışmada kliiğimizi deeyimle- 62

2 (hasta) öcesi Tarih Şekil 1. Hastaları yıllara göre dağılımı rii paylaşmak, ve öemli gördüğümüz oktaları belirtmek istedik. HASTA VE YÖNTEM Mayıs 1999 ile Kasım 2007 tarihleri arasıda, kolesistektomi sorası ciddi soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile toplam 22 hastaı dosyaları geriye döük olarak iceledi. Hastaları demog- Tablo 1. Hastaları dağılımı rafik özelliklerii yaı sıra ilk ameliyatı tipi, hastaemize başvuru süresi, başvuru aıdaki bulguları, başvuru aıdaki ve e so kotrolüdeki karaciğer işlev testleri, ameliyat öcesi kullaıla taı yötemleri, ameliyat öcesi muhtemel taı ve ameliyat bulguları, ameliyat öcesi girişimler, başvuru aıda ameliyata kadar geçe süre, ameliyat sorası takibi ve souçları kaydedildi. Hastaları yaralama tipleri Amsterdam sııflamasıa göre sııfladırıldı. Tip A; Sistik kaalda kaçak, Tip B: Koledok ve dış safra yollarıda kaçak, Tip C: Safra yollarıı bağlaması, kliplemesi veya darlığı, Tip D: Koledokta tam kat kesi (5). İlk ameliyatlarıda sora şikayetleri ortaya çıkıp hastaemize 10 güde öce başvuralar erke, 10 gü ve sorasıda başvuralar geç başvuru olarak kabul edildi. Ayı şekilde, hastaemize başvurmasıda düzeltici cerrahi yapılaa kadar geçe süre 10 güü altıda ola hastalar erke, 10 gü ve sorasıda müdahale edileler geç müdahale olarak kabul edildi. (%) İlk Ameliyat Tipi Laparoskopik Kolesistektomi 9 (41) Açık Kolesistektomi 8 (36) Lap. başlaıp açığa geçiş 3 (14) Bilioeterostomi 2 (9) Başvuru Şikayeti Sarılık 7 (32) Kolajit 7 (32) Peritoit 6 (27) Diğer 2 (9) Görütüleme Yötemleri Ultrasoografi 5 (23) MR Kolajiografi 5 (23) Bilgisayarlı Tomografi 5 (23) Edoskopik Retrograd Kolajiografi 3 (13) Perküta Kolajiografi 2 (9) Ameliyat sırasıda taı 2 (9) Ameliyat Öcesi Girişimler Safra Yollarıı Dışarıya Dreajı 7 (32) ERKP 6 (28) Perküta apse dreajı 1 (4) Laparatomi 1 (4) Ek müdahale yapılmaya 7 (32) Taı (Amsterdam Sııflaması) A (D. Sistikus kaçağı) 0 (0) B (Safra yolu kaçağı) 7 (32) C (Safra yolu darlığı) 11 (50) D (Tam kat kesi) 3 (14) Sııfladırılamaya 1 (4) (Hepatik arter yaralaması) Daha sora bu hastalara telefo ile ulaşılarak so durumları hakkıda bilgi alıdı ve kotrol edilmek üzere hastaeye davet edildi. Karaciğer işlev testleri çalışıldı. İl dışıda gele hastalar buludukları bölgede tahlillerii yaptırarak hastaemize bildirdi. Tüm veriler SPSS 11 for Widows (SPSS Ic. Chicago IL.) istatistik programıa kaydedildi. İstatistik aalizde sürekli değişkeler içi Studet-t veya oparametrik veriler içi Ma Whitey-U testi, kategorik değişkeler içi ki-kare testi uyguladı. Hastaları başvuru ve bekleme sürelerii yaralama tipi ile ilişkisi Kruskal Wallis testi ile değerledirilmiştir. P değerii 0.05 i altıda olması alamlı kabul edildi. BULGULAR Mayıs 1999 ile Kasım 2007 yılları arasıda kolesistektomi ameliyatı sorası soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile toplam 22 hastaı yaş ortacası 50 (27 73), kadı/erkek oraı ise 1,2 idi. İlk ameliyat sorası hastaemize başvurma ortaca süresi 15 gü ( gü), başvuruda düzeltici cerrahi müdahalei yapılmasıa kadar geçe ortaca süre 8,5 gü (0 730), ilk ve so ameliyat arası toplam ortaca süresi ise 70 (0 7205) gü idi. Hastaları yıllara dağılımı Şekil 1 de verilmiştir. Hastaları 18 i başka hastaelerde ilk ameliyatlarıı olup hastaemize başvururke, 4 ü merkezimizde ameliyat edilmişlerdi. Hastaemizde meydaa gele yaralamaları ikisi ameliyat sırasıda fark edilip oarıldı. Diğer iki hastaı biri ameliyat sorası sarılık gelişmiş ve koledokta klip saptamıştı. Diğeri ise peritoit bulguları ile başvurup koledokta kaçak saptamıştı. Nazobilier stet ve perküta apse dreajı sorası kaçağı kotrol edile hastada darlık gelişmesi üzerie 6 ay sora hepatiko jejuostomi yapılmıştı. Hastaları ilk ameliyat tipi, başvuru aıdaki bulguları, kullaıla taı yötemleri, ameliyat öcesi yapıla ek girişimler ve Amsterdam sııflamasıa göre aldıkları taı Tablo 1 de verilmiştir. İlk ameliyat tipi bilio-eterostomi olarak sııfladırıla hastalar, kolesistektomi sorası beig biliyer darlık gelişe ve başka merkezlerde daha soraki seaslarda bilio-eterostomi yapıla hastalardı. Hastalarda ameliyat öcesi uygulaa taı yötemlerii seçimi stadart akış 63

3 Tablo 2. Başvuru ve müdahale zamaıa göre ciddi komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşama oraları Ciddi Komplikasyo Uzu döem souç* Toplam Yok Var Soru yok Soru var Takipte çıkmış Başvuru zamaı Erke (0-10 gü) Geç (>10 gü) p değeri 0,046 0,021 Müdahale zamaı Erke (0-10 gü) Geç (>10 gü) p değeri 0,069 0,178 Toplam * Bir hasta ameliyat sorası kaybedildiği içi toplam 21 hasta içi değerledirme yapıldı. çizelgelerie uygu olarak izlemiştir. Burada taı yötemi olarak, so taıyı koymamızı sağlaya e so yötem ele alımıştır. Kliiğimizde safra yaralamalarıa yaklaşımda peritoiti ola hastalarda kayak kotrolü sağlaıp karı içi ifeksiyou yatıştıkta sora oarıcı cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Acak kayak kotrolü sağlaamaya olgularda laparotomi uygulamaktadır. Darlığa bağlı kolajit ile başvura hastalarda safra yolları dekomprese edilip kolajit yatıştıkta sora oarım yapılmaktadır. Geellikle hepatiko-jejuostomi tercih edilmektedir. Ameliyatta hastaları 16 sıa Roux-e-Y hepatiko-jejuostomi yapılmıştı. Üç hastaya hepatiko-duodeostomi, bir hastaya biricil oarım, bir hastaya abse dreajı ve bir hastaya ise kaamaya dikiş koulmuştu. 64 Toplam mortalite bir hastada, ciddi komplikasyo ise yedi hastada gözledi. Bir hasta ameliyat sorası sepsis edeiyle kaybedildi. İki hastada safra fistülü gelişti. Perihepatik bölgedeki koleksiyolar perküta dreaj ile boşaltıldı. İzlemde ek soru olmadı. Bir hastada ise aastomoz kaçağı girişimsel radyolojik yötemlerle (perküta abse dreajı ve perküta biliyer dreaj) tedavi edildi. Acak hastada safra yoluda darlık gelişti. Sık kolajit atakları ola hasta perküta safra yolu geişletilmesi ile takip edilmektedir. Kaama ile başvura hastada karı içi hematom apseleşti ve perküta dree edildi. Ayı hastada ameliyat sorası deri ve trombozu gelişti. Uzu süre tedavi döemide sora şifa ile taburcu edile hasta sorusuz olarak takip edilmektedir. Bir hastada ameliyat sorası hipoksik esefalopati görüldü. Bir aya yakı yoğu bakımda takip edile hasta şifa ile taburcu edildi. Sorusuz takip edilmektedir. Bir hastada ameliyat sorası pulmoer tromboemboli gelişti. Atikoagüla tedavi ile düzele hasta sorusuz takip edilmektedir. Hastaları takip süresi ortalama 10,7 ± 12,1 ay idi (ortaca 6 ay, 0 45 ay). Bu sürede hayatta kala toplam 21 hastada 2 si hale safra yolları ile ilgili sorular yaşarke (Schweizer sııflamasıa göre kötü) (6), 15 hasta ise sorusuz olarak (Schweizer sııflamasıa göre iyi veya mükemmel) takip edilmektedir (ortalama takip süresi 11,6 ± 12,4 ay idi). Dört hasta kotrollerie gelmeyerek takibimizde çıkmıştır. Bu hastalara telefo ile ulaşılmaya çalışılmış acak ulaşılamamıştır. İlk ameliyatlarıda hastaemize başvurmalarıa kadar geçe süreye göre değerledirildiğide, hastaları 9 u erke, 13 ü geç döemde başvurmuştu (10 güde öce veya sora). Başvuru aıda düzeltici cerrahi uyguladığımız zamaa kadar geçe süre 10 güde fazla ola (geç müdahale) hasta sayısı 9, az ola (erke müdahale) hasta sayısı ise 13 idi. Başvuru süresi e uzu hasta, 20 yıl öce başka bir merkezde açık kolesistektomi yapılmış 40 yaşıda baya hasta idi. Koledok orta kesimideki darlığa 2 kez ERKP ile geişletme deemiş acak başarısız olmuştu. Hepatiko-jejuostomi yapıla hastada ameliyat sorası pulmoer trombo-emboli gelişti. Tedavi ile düzele hasta ameliyat sorası 45. ayıda sorusuz takip ediliyor. Uzu döem souçları göz öüe alıdığıda soru yaşamaya devam ede iki hastaı da ilk ameliyatı LK idi ve ikisii de ilk başvuru şikayeti sarılıktı. Ciddi komplikasyo gelişe 7 hastaı 4 ü sarılık, 2 si kolajit bulguları ile başvurmuştu. Hastaları başvuru ve müdahale zamaıa göre ciddi komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşama oraları Tablo 2 de verilmiştir. Hastaları yaralama tipi ile diğer parametreleri ilişkisi ise Tablo 3 de verilmiştir. Hastaları yaralama tipie göre tedavi ve takip aşamalarıda geçirdikleri süreleri ortacaları Tablo 4 de verilmiştir. TARTIŞMA Safra yolu yaralamaları laparoskopik kolesistektomii yaygı uygulamaya başladığı yıllarda başlayıp güümüzde hala devam ede ciddi bir sorudur. LK i güveli uygulamalarıı ve deeyimi artması ile oraı azaldığı düşüülmekle beraber kolesistektomi sorası safra yolu yaralamaları hala %0,5 ile %1,4 arasıda değişe oralarda bildirilmektedir (7). Etkilee yaş grubuu çoğulukla geç - orta yaş olması ve göreceli olarak sağlıklı bireyleri etkilemesi edeiyle oldukça ca sıkıcı bir komplikasyodur. Basit ve güveli bir ameliyat olarak taıa LK sorasıda hastaı hayatıı tehdit edebile ve yaşam kalite-

4 Tablo 3. Yaralama tipi ile diğer parametreleri ilişkisi Yaralama Tipi Safra yolu kaçağı (Tip B) Safra yolu darlığı (Tip C) Tam kat kesi (Tip D) Diğer Toplam p Başvuru süresi Erke (0-10 gü) ,004 Geç (>10 gü) Müdahale süresi Erke (0 10 gü) ,011 Geç (>10 gü) Ameliyat Tipi Laparoskopik kolesistektomi ,029 Açık kolesistektomi Laparoskopi sorası açığa döüş Bilioeterostomili Başvuru kliiği Sarılık ,009 Kolajit Peritoit Diğer Ciddi Komplikasyo Yok ,167 Var Uzu Döem Souçlar Soru yok ,011 Soru var Takipte çıkmış Toplam sii boza böyle bir komplikasyo hem hasta hem de cerrahı çok zor duruma düşürmektedir. Tedavii etkiliğii ve progozu ögörmede birçok sııflama sistemi geliştirilmiştir (5, 8 10). Acak kolay uygulaabilir olması ve e sık kullaıla iki sııflamada biri olması edeiyle bu çalışmada Amsterdam sııflaması tercih edilmiştir. Safra yolu yaralaması sorası hastalar çoğu zama hiçbir yazılı veya sözlü bilgi verilmede sevk edilmekte, baze de yazıla hasta çıkış özetleride eksik, yalış veya yalı bilgiler yer alabilmektedir. Bu durum ek taısal girişimler yapılmasıa, zama kaybı ve maliyet artışıa ede olabilmektedir. E uygu yaklaşım sevk ede doktoru, ilgili hekimi telefola doğruda arayarak soruu açık ve samimi olarak paylaşmasıdır. Strasberg i öerdiği gibi, bu kouda deeyimi ola veya büyeside HPB servisleri buludura 3. basamak hastaeleride, bölge hastaelerideki cerrahları doğruda bağlatı kurabileceği acil telefo hatlarıı sağlaması oldukça yararlı olabilir (11). Safra yolları yaralamasıda şüpheleildiği ada cerrah sükuetii koruyarak, soruu alamaya çalışmalı, mümküse ikici bir görüş almalıdır. Yeterli deeyimi olmayaları ek müdahale yapmaması e doğru ve e öemli adımdır. Sadece soruu alamak veya sadece dre koymak içi açığa dömek doğru değildir. Eğer oarım yapılamayacaksa ve yaralama kesi ise laparoskopik olarak da dreler yerleştirilip hasta sevk edilebilir (11). Serimizde LK ve AK hastaları birbirie yakı oralarda idi. Açık kolesistektomi ile LK arasıda yaralama mekaizması ve yeri fark gösterebilir. Serimizde gördüğümüz dikkat çekici ayrıtı, yaralama tipi ile ilk ameliyat tipi arasıdaki ilişki idi. Safra yoluda kaçaklar (Tip B), LK veya laparoskopik başlaıp açığa geçile olgularda gözleirke doğruda AK yapılalarda hiç görülmemektedir. Ayrıca LK hastalarıda Tip B ve C yaralamalar eşit oralarda görülürke, AK yapılalardaki hakim yaralama ise Tip C idi. Açık kolesistektomi uygulamalarıı daha çok komplike kolelitiazis veya kolesistit hastalarıa uyguladığı düşüüldüğüde yagısal cevabı fazla olduğu dokulardaki iyileşme sürecii darlıkla souçlaacağı ileri sürülebilir. Ayrıca açık ameliyatlarda aatomiye daha kolay hakim oluarak safra yoluda delime ve kesilmeler öleebilir veya farkıa varılabilir. Acak AK de aşırı bağla- 65

5 Tablo 4. Yaralama tipie göre tedavi ve takip aşamalarıda geçirdikleri süre ortacaları Yaralama Tipi Hasta sayısı Başvuru süresi (gü) Ameliyat öcesi hastaede bekleme süresi (gü) İlk ve so ameliyat arası toplam süre (gü) Tip B Safra yolu kaçağı Tip C Safra yolu darlığı Tip D Tam kat kesi 7 8 (0 45) 35 (0 180) 60 (0 180) (5 7200) 7 (3 730) 370 (8 7205) 3 1 (0 4) 1 (0 5) 2 (0 9) Diğer (Kaama) P değeri* 0,007 0,051 0,023 Toplam (0 7200) 8,5 (0 7205) 70 (0 7205) *Kruskal Wallis testi ile elde edilmiştir. malar ve safra yolu kalamasıı bozabilecek müdahalelerle de darlık gelişebileceğii düşümekteyiz. Hastalara kullaıla taı yötemlerii seçimide hastada düşüüle muhtemel yaralamaya göre e kolay ulaşılabilir olaıda başlayarak taı yötemleri kullaıldı. Ameliyat öcesi girişimleri seçimide de yaralama tipie göre fayda sağlayabilecek muhtemel girişimler uyguladı. Taı yötemlerii taılara göre degeli dağıldığı görülmekle beraber, ERKP i daha çok darlık hastalarıda kullaıldığı görüldü. Peritoit gibi akut karı tablosu oluştura hastaları daha erke başvurduğu gözleirke, darlık ve bua bağlı kolajit tabloları geellikle daha geç döemde başvurdu. Erke döemde başvura ve karı içi iltihabi süreci devam ede hastalarda öerildiği gibi öce ifeksiyou kotrol altıa alacak girişimler yapıldı. Düzeltici cerrahiler ise e az 6 hafta geciktirilerek yapıldı. Ameliyatsız yötemlerle ifeksiyou kotrol altıa alıamaya bir hastada ise erke laparatomi yapılmak durumuda kalıdı. Düzeltici cerrahi içi bekleme süresi yazıda da e az 6 hafta olarak öerilmektedir (12). Geç döemde ve safra yolu darlığı, sarılık gibi tablolarla başvura hastalar ise, belirgi karı içi iflamasyo veya kolajit tablosu yok ise ve darlığı tedaviside cerrahi edikasyolar var ise geciktirilmede ameliyata alıdı. Erke döemde başvura hastalarda ciddi soru gelişme oraı daha sık buludu. Buu sebebii hastaları yaralama tiplerie bağlamak daha doğru olacaktır. Çükü erke döemde başvura hastalar daha çok Tip B ve D hastalarıda (ya da peritoit veya septik tablo ile başvura hastalarda) oluşmakta idi. Bu hastaları geel durumlarıı daha bozuk olduğu düşüüldüğüde ameliyat sorası ciddi komplikasyo ihtimalii daha fazla olması beklee bir bulgudur. Geç döem başvura hastaları ise (çoğuluğu safra yolu darlığı) geel durumu geellikle daha iyi, kliik tablosu daha sorusuz olmaktadır. Bu hastaları ameliyatları daha plalı şartlarda gerçekleşmektedir. Buu da komplikasyo riskii azalttığı düşüülebilir. Bizim serimizde, ciddi komplikasyo gelişe 7 hastada, geç döemde başvura 2 side de sorular biricil patolojiye bağlı değildi (biri pulmoer tromboemboli, diğeri hipoksik esefalopati idi). Hastaları müdahale zamaı göz öüe alıdığıda, erke müdahale yapıla hastalarda komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşamaya devam etme oralarıı da arttığı göze çarpmaktadır. Bu hastalarda safra fistülü veya karı içi apse gibi soruları daha sık yaşadığı görüldü. Hastalara müdahale zamaı bakımıda kotrollü çalışma yapmak eredeyse imkasızdır. Acak geriye döük hasta serilerii taraması ile kou hakkıda fikir ediilebilmektedir. Bizim serimizdeki hasta sayıları bu kouda et yorum yapmak içi yetersiz olmakla beraber bizim bulgularımız yazıdaki geel kaıyı desteklemektedir. Geel kaı hastalara yapılacak müdahalei, iltihabı başlamasıda soraki ilk 2 3 gü içeriside veya iltihap yatıştıkta 6 hafta sorasıda yapılması yöüdedir (12). Hastalara uygu yaklaşım yötemii alayabilmek içi yeterli hasta sayısıa ulaşmak kolay olmadığıa göre ülkemizde bezer akış şemaları ile çalışa merkezleri içie alacak ulusal veri tabaları geliştirmek uygu olacaktır. Bu sayede daha alamlı çıkarımlar yapılabilecek hasta sayılarıa ulaşabiliriz. Ayrıca ayı hastaı farklı hastaelerde takip edilmeside doğa takip sorularıı da öüe geçebiliriz. Bu kouda ülkemizde yapılmış e geiş çalışmada 6 üiversite hastaeside toplam 328 beig biliyer darlık hastasıı verileri suulmaktadır (13). Çıkarım Biliyer cerrahi sorası ciddi komplikasyoları taı yötemleride ERKP ve PTK ı eşit orada kullaıldığı, tedaviside çoğulukla hepatikojejuostomi tercih edildiği görüldü. Az sayıdaki hasta grubumuzla et çıkarımlar elde etmek doğru olmasa da AK ile safra yolu darlıkları, LK ile safra kaçaklarıı daha sık meydaa geldiği, safra kaçaklarıı erke, darlıkları geç döemde başvurduğu saptadı. Ayrıca safra yolu yaralamalarıa yaklaşımda çevre hastaeleri ile referas hastaeler arasıda daha iyi bir iletişim alt yapısıı kurulması gerektiği düşüülmektedir. 66

6 SUMMARY Surgically repaired severe post-cholecystectomy complicatios ad their maagemet Backgroud: We aim to share our experiece o major complicatios of cholecystectomy. Methods: Records of patiets operated for major cholecystectomy complicatios betwee May November 2007 were aalyzed. Type of cholecystectomy, cliical complait, type of ijury, period from first operatio to referral ad referral to corrective surgery, postoperative complicatios ad log-term outcome were recorded. Results: Media age of 22 patiets was 50 (27 73), female/male ratio was 1.2. Type of cholecystectomy was laparoscopic cholecystectomy (LC) (=9), ope cholecystectomy (OC) (=8), bilioeterostomy (due to post-cholecystectomy beig biliary stricture) (=2), coversio to ope cholecystectomy (COC) (=3). Detected type of ijury was; Type-B (=7), Type-C (=11), Type-D (=3) ad uclassified (=1) accordig to Amsterdam classificatio. All of the Type-B ijuries were observed i four LC ad three COC patiets ad oe of the OC patiets. However, i the OC group, most frequet type of ijury was Type-C (=6/8) (p=0.029). Oe patiet died, 7 patiets had complicatio, ad two patiets had recurret biliary problems. Complicatio rate was more frequet for; Type-D ijury (2/3 p=0.167), patiets with early (<10 days) presetatio (5/9-2/13) (p=0.046) ad patiets with early (<10 days) surgical itervetio (6/13-1/9) (p=0.069). Experiecig recurret problem rate was more frequet for the patiets with early surgical itervetio (2/12 0/9) (p=0.178). Coclusio: Most frequet complicatio of OC was biliary strictures ad that of LC was bile leakage. Key Words: Cholecystectomy, biliary ijury, surgical repair KATKIDA BULUNANLAR Çalışmaı düşüülmesi ve plalaması: Nurka Törer, Kea Çalışka Verileri elde edilmesi: Ali Ezer, Nurka Törer Verileri aalizi ve yorumlaması: Nurka Törer, Mehmet Haberal Yazıı kaleme alıması: Nurka Törer, Hamdi Karakayalı İstatistiksel değerledirme: Tarık Zafer Nursal, Tamer Çolakoğlu KAYNAKLAR 1. Törer N, Nursal TZ, Yıldırım S, Tarım A, Çalışka K, Ezer A, ve ark. Geel cerrahi hastalarıda yara ifeksiyou ve mortaliyeti etkileye risk faktörlerii değerledirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2005;21: Rauws EAJ, Gouma DJ. Edoscopic ad surgical maagemet of bile duct ijury after laparoscopic cholecystectomy. Best Pract Res Cli Gastroeter 2004;18: Sadıkoğlu MY, Sadıkoğlu G, Erdoğa C. Safra yolu yaralamalarıı perküta biliyer dreaj ile tedavisi. Uludağ Üiversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;29: Bağcı S, Erçi CN, Tüzü A, Gülşe M, Uygu A, Balka M, Kaymakçıoğlu N, Uzar Aİ, Karaere N, Dağalp K. Kolesistektomiye bağlı safra yolu yaralamalarıda edoskopik taı ve tedavi. Gülhae Tıp Dergisi 2002;44: Bergma JJ, va de Brik GR, Rauws EA, De Wit L, Obertop H, Huibregtse K, et al. Treatmet of bile duct lesios after laparoscopic cholecystectomy. Gut 1996;38: Schweizer WP, Matthews JB, Baer HU, Nudelma LI, Triller J, Halter F, et al. Combied surgical ad itervetioal radiological approach for complex beig biliary tract obstructio. Br J Surg 1991;78: Karvoe J, Gullichse R, Laie S, Salmie P, Gröroos JM. Bile duct ijuries durig laparoscopic cholecystectomy: primary ad log-term results from a sigle istitutio Surg Edosc 2007;21: Bismuth H. Postoperative strictures of the bile duct. I TheBiliary Tract, Blumgart LH (ed). Churchill Livigstoe: Ediburgh 1982; Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. A aalysis of the problem of biliary ijury durig laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995; 180: Schmidt SC, Settmacher U, Lagrehr JM, Neuhaus P. Maagemet ad outcome of patiets with combied bile duct ad hepatic arterial ijuries after laparoscopic cholecystectomy. Surgery 2004; 135: Strasberg SM. Biliary ijury i laparoscopic surgery: part 2. Chagig the culture of cholecystectomy. J Am Coll Surg 2005;201: de Reuver PR, Grossma I, Busch OR, Obertop H, va Gulik TM, Gouma DJ. Referral patter ad timig of repair are risk factors for complicatios after recostructive surgery for bile duct ijury. A Surg 2007;245: Erka M, Coker A, Abbasoglu O, Ice O, Karayalci K, Yagmur O, Alper A. Beıg biliary strictures: Results of a Natıowıde Survey HPB 2003; 5:

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Havva Erdem Ümra Yıldırım İsmet Özaydı Sami Doğa Yusuf Aydı 3 Ali Kemal Uzular Hada Akaralı 4 Murat Oktay Üiversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD- Üiversitesi Tıp Fakültesi Geel Cerrahi AD- 3 Üiversitesi

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi İKSST Derg 6(3):42-46, 204 doi:0.5222/iksst.204.42 Araştırma Dev Nodüler Guatr Nedei ile Opere Edile Hastaları İcelemesi The Aalysis of Patiets Who Were Operated With Giat Goiter Hasa AbuoĞlu*, Mehmet

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite İstabul Tıp Derg - Istabul Med J 2012;13(4):157-165 doi: 10.5505/1304.8503.2012.30085 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Spesifikleşmei Olmadığı Bir Hastaede Rektum Kaseri Cerrahisi Sorası Mortalite ve

Detaylı

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi (2):73-77, 20 doi:0.5222/j.child.20.073 Araştırma Hashimoto Tiroiditi Taısı Ala Vakaları Geriye Döük Değerledirilmesi Emie DİLEK *, Burçi İŞCAN *, Galip EKUKLU **, Filiz TÜTÜNCÜLER * Hashimoto

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ Dr. Sait BAĞCI (*), Dr. Cemal Nuri ERÇİN (*), Dr. Ahmet TÜZÜN (*), Dr. Mustafa GÜLŞEN (*), Dr. Ahmet UYGUN (*), Dr. Müjdat BALKAN(**),

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması Çocuk Dergisi ():-8, doi:./j.child.. Kliik Araştırma Alt Soluum Yolu İfeksiyou Taısı Ala Çocuklarda RSV Sıklığıı ve Kliik Özelliklerii Araştırılması Yalçı ÇELİK *, Aytuğ ATICI * Serca UYSAL *, Özlem ÖZDEMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları 64 JCEI / 2014; 5 (1): 64-68 Joural of Cliical ad Experimetal Ivestigatios doi: 10.5799/ahijs.01.2014.01.0361 ÖZGÜN AŞTIRMA /ORIGINAL TICLE Yozgat yöreside atopik semptomlu hastalarda deri prick testi

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri uyruk Teorisi Ders Notları: Bazı uyruk Modelleri Mehmet YILMAZ mehmetyilmaz@akara.edu.tr 10 ASIM 2017 11. HAFTA 6 Çok kaallı, solu N kapasiteli, kuyruk sistemi M/M//N/ Birimleri sisteme gelişleri arasıdaki

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR

İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR İnteraktif olgu sunumu Prof Dr Fatih AĞALAR fatih.agalar@anadolusaglik.org HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ? 1. Bursaspor 2. Galatasaray 3. Beşiktaş 4. Fenerbahçe 5. Milan KATILIMCI PROFİLİ 1. Genel Cerrahi Uzmanı

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

AKUT KOLESİSTİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

AKUT KOLESİSTİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA AKUT KOLESİSTİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE PERKÜTAN KOLESİSTOSTOMİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Berk Batman, Beril Bozdoğan, Merve Naz İnan, İhsan Barış Müldür, Saniye Gökçe Saykal, Cemre Gül Tekin Danışman: Dr.

Detaylı

Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız

Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız İKSST Derg 7(3):2-26, 205 doi:0.5222/iksst.205.2 Araştırma Öğreme Eğrisii Başıda Ultrasoografi Eşliğide İfraklavikuler Blok Uygulamalarımız Our Ultrasoud-Guided Ifraclavicular Block Practice i the Early

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

Çocukluk Çağı Karın Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma

Çocukluk Çağı Karın Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma Çocuk Dergisi 12(2):78-82, 212 doi:1.222/j.child.212.78 Araştırma Çocukluk Çağı Karı Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma Yasemi ÇAYIR *, Ayli BAYDAR ARTANTAŞ **, Atilla ÇAYIR *** Çocukluk Çağı Karı Ağrıları:

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları JOPP Derg ():-6, 00 Eğitim Hastaeside Sezarye Oraları Ali ismet TEKİRDAĞ *, Rahmi CEBECİ ** ÖZET Sezaryedeki geel artış edei, ultrasoografıi, fetal moitorizasyou, yardımcı üreme tekiklerii yaygı kullaılması

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet Oyur Çelik ve Zıgal, Beyi Cerrahisi Hastalarıı Düşme Riski İzmir Kâtip Çelebi Üiversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(1): 7-11 ARAŞTIRMA / RESEARCH Beyi Cerrahisi Kliiğide Yata Hastaları

Detaylı

İshalli Olgularda Clostridium difficile Toksin Pozitifliğinin Retrospektif Analizi

İshalli Olgularda Clostridium difficile Toksin Pozitifliğinin Retrospektif Analizi Türk Mikrobiyol Cem Derg ():-5, doi:.5/tmcd.. Araştırma İshalli Olgularda Clostridium difficile Toksi liğii Retrospektif Aalizi Ayşe Oğuz AYARCI *, Cüeyt ÖZAKIN **, Barbaros ORAL **, Ali Rıza İLBAŞI *,

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

Morphology and Morphometry of the Acetabulum ACETABULUM UN MORFOLOJİSİ VE MORFOMETRİSİ

Morphology and Morphometry of the Acetabulum ACETABULUM UN MORFOLOJİSİ VE MORFOMETRİSİ Araştırma143 Morphology ad Morphometry of the Acetabulum ACETABULUM UN MORFOLOJİSİ VE MORFOMETRİSİ Fuda TAŞTEKİN AKSU, Nazlı GÜLRİZ ÇERİ, Cada ARMAN, Süleyma TETİK Departmet of Aatomy, Dokuz Eylül Uiversity,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 0; ():- doi:0./buchd.0. Kliik Araştırma Yeidoğa serviside izlee doğumsal kalp hastalığı olaları retrospektif değerledirilmesi Retrospective evaluatio of patiets

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Analiz II Çalışma Soruları-2

Analiz II Çalışma Soruları-2 Aaliz II Çalışma Soruları- So gücelleme: 04040 (I Aşağıdaki foksiyoları (ilgili değişkelere göre türevlerii buluuz 7 cos π 8 log (si π ( si ta e 9 4 5 6 + cot 0 sec sit t si( e + e arccos ( e cos(ta (II

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi

Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (1): 1-5, 2003 Safra Yolu Yaralanmalarının Perkütan Biliyer Drenaj İle Tedavisi M.Yurtkuran SADIKOĞLU *, Ganime SADIKOĞLU **, Cüneyt ERDOĞAN *** * ** Uludağ

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 2016 HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküma No:YÖN.PL.03 Yayı Tarihi:30/12/2011 Revizyo Tarihi:01/01/2013 Revizyo No:01 Sayfa No1/1 AYLAR SIRA NO EĞİTİM KONUSU EĞİTİM ALT KONUSU EĞİTİM ALACAK PERSONEL ÜNVANI

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2008 CÝLT//24 SAYI//1 OCAK-ŞUBAT-MART ISSN 1300-0705 s. 15-20 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Açýk yönteme karþý laparoskopik yöntemin tercih edilme sýklýðý ve sebepleri

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sendrom

Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sendrom ,\/u/la BOZJ..l 'NT VI' m h. Sl'hrora.,kii/er llmtalıhlarıli! Metabolik Stuılrom. Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sedrom Mulla BOZKURT (1), Aysel TEKEŞiN (2), Orha YAGIZ (3), Himmet DERECİ (2)

Detaylı

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür Meme kaseriyle mücadele Erke ve ileri safhada meme kaserie sahip hastalar içi bilgi amaçlı filmle ilgili broşür 1 İçidekiler Memede kalbe gide yol Memede kalbe gide yol Meme kaserii oluşumu Meme kaseri

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Kanama: Nadir Ama Önemli Bir Komplikasyon

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Kanama: Nadir Ama Önemli Bir Komplikasyon Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20151108081218 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Kanama: Nadir Ama Önemli Bir Komplikasyon Alaattin Öztürk 1, Talha Atalay 1, Yüksel Karaköse 1, Gökhan Çipe

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı