Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları"

Transkript

1 Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): ARAŞTIRMA YAZISI Safra kesesi ameliyatı sorası cerrahi müdahale gerektire ciddi komplikasyolar ve yaklaşımları Surgically repaired severe post-cholecystectomy complicatios ad their maagemet Nurka Törer*, Tarık Zafer Nursal*, Kea Çalışka*, Ali Ezer*, Tamer Çolakoğlu*, Hamdi Karakayalı*, Mehmet Haberal* Amaç: Kolosistektomi sorası görüle ciddi komplikasyolarla ilgili kliiğimizi deeyimlerii paylaşmak ve öemli gördüğümüz oktaları belirtmek. Gereç-Yötem: Mayıs Kasım 2007 tarihleri arasıda kolesistektomi sorası ciddi soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile hastaları dosyaları iceledi. Kolesistektomii tipi, başvuru süresi, başvuru aıdaki bulguları, yaralama tipi, başvuruda ameliyata kadar geçe süre, ameliyat sorası souçları kaydedildi. Bulgular: Yirmi iki hastaı yaş ortacası 50 (27 73), kadı/erkek oraı 1,2 idi. Dokuz hastada laparoskopik kolesistektomi (LK), sekiz hastada açık kolesistektomi (AK), üç hastada laparoskopik başlaıp AK, iki hastada kolesistektomi sorası beig biliyer darlık edeiyle bilioeterostomi yapılmıştı. Amsterdam sııflamasıa göre hastaları yedisi Tip-B, obiri Tip-C, üçü Tip-D yaralama, biri damar yaralamasıydı Tip-B yaralama, LK veya laparoskopik başlaıp açığa geçile olgularda gözleirke, AK yapılalarda hiç görülmedi. AK yapılalardaki hakim yaralama ise Tip-C idi (=6/8) (p=0,029). Mortalite bir, ciddi komplikasyo yedi, uzu döemde soru iki hastada gözledi. Komplikasyo gelişme oraları; Tip-D yaralamalarda 3 hastada ikiside (p=0,167), erke döemde başvura (10 güde öce) hastalarda (5/9 2/13 p=0,046), erke müdahale yapıla (10 güde öce) hastalarda daha yüksekti (6/13 1/9 p=0,069). Uzu döemde soru yaşama oraı erke müdahale yapıla hastalarda (2/12 0/9 p=0,178) daha fazlaydı. Souç: AK ile safra yolu darlıkları, LK ile safra kaçaklarıı daha sık meydaa geldiği görüldü. Aahtar Kelimeler: Kolesistektomi, safra yolu yaralamaları, cerrahi tedavi * Başket Üiversitesi Tıp Fakültesi Geel Cerrahi Aabilim Dalı, Akara Dr. Nurka Törer Başket Üiversitesi Adaa Uygulama ve Araştırma Merkezi Geel Cerrahi Bölümü, Adaa E-posta: Makale Geliş Tarihi: Makale Kabul Tarihi: GİRİŞ Safra kesesi taşları ve bua bağlı soruları tedavi yötemi olarak kolesistektomi (özellikle laparoskopik), geel cerrahi servisleride uygulaa e sık ameliyatlarda birisidir (1). So 20 yılda hızla yaygılaşa ve artık stadart bir ameliyat ola laparoskopik kolesistektomi (LK) kolay, etkili ve koforlu bir ameliyat olarak kabul görmüştür. Acak ameliyatı öemli komplikasyoları güümüzde hala ciddi bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır (2) Üçücü basamak tedavi merkezleride bu tür sorulara yaklaşım yötemleri gastroeteroloji, girişimsel radyoloji ve geel cerrahi birimlerii multidisiplier yaklaşımları ile yürütülmektedir (2 4). Bu tür hastalar öemli iş gücü ve maddi kayıplara ede olmakta ve soruu çözümüde devreye gire 3. basamak hastaelerideki hekimleri de tıbbi, yasal ve etik açıda birçok sorula karşı karşıya getirmektedir. Bu hastaları tedavi yaklaşımları birçok yerde tartışılmış ve bazı akış çizelgeleri geliştirilmiş olsa da, safra kesesi ameliyatlarıı ciddi komplikasyolarıa yaklaşım hastada hastaya değişebilmektedir. Bu oktada seçilecek yaklaşım biçimi kliiği deeyim ve becerilerie göre değişebilmektedir. Bu çalışmada kliiğimizi deeyimle- 62

2 (hasta) öcesi Tarih Şekil 1. Hastaları yıllara göre dağılımı rii paylaşmak, ve öemli gördüğümüz oktaları belirtmek istedik. HASTA VE YÖNTEM Mayıs 1999 ile Kasım 2007 tarihleri arasıda, kolesistektomi sorası ciddi soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile toplam 22 hastaı dosyaları geriye döük olarak iceledi. Hastaları demog- Tablo 1. Hastaları dağılımı rafik özelliklerii yaı sıra ilk ameliyatı tipi, hastaemize başvuru süresi, başvuru aıdaki bulguları, başvuru aıdaki ve e so kotrolüdeki karaciğer işlev testleri, ameliyat öcesi kullaıla taı yötemleri, ameliyat öcesi muhtemel taı ve ameliyat bulguları, ameliyat öcesi girişimler, başvuru aıda ameliyata kadar geçe süre, ameliyat sorası takibi ve souçları kaydedildi. Hastaları yaralama tipleri Amsterdam sııflamasıa göre sııfladırıldı. Tip A; Sistik kaalda kaçak, Tip B: Koledok ve dış safra yollarıda kaçak, Tip C: Safra yollarıı bağlaması, kliplemesi veya darlığı, Tip D: Koledokta tam kat kesi (5). İlk ameliyatlarıda sora şikayetleri ortaya çıkıp hastaemize 10 güde öce başvuralar erke, 10 gü ve sorasıda başvuralar geç başvuru olarak kabul edildi. Ayı şekilde, hastaemize başvurmasıda düzeltici cerrahi yapılaa kadar geçe süre 10 güü altıda ola hastalar erke, 10 gü ve sorasıda müdahale edileler geç müdahale olarak kabul edildi. (%) İlk Ameliyat Tipi Laparoskopik Kolesistektomi 9 (41) Açık Kolesistektomi 8 (36) Lap. başlaıp açığa geçiş 3 (14) Bilioeterostomi 2 (9) Başvuru Şikayeti Sarılık 7 (32) Kolajit 7 (32) Peritoit 6 (27) Diğer 2 (9) Görütüleme Yötemleri Ultrasoografi 5 (23) MR Kolajiografi 5 (23) Bilgisayarlı Tomografi 5 (23) Edoskopik Retrograd Kolajiografi 3 (13) Perküta Kolajiografi 2 (9) Ameliyat sırasıda taı 2 (9) Ameliyat Öcesi Girişimler Safra Yollarıı Dışarıya Dreajı 7 (32) ERKP 6 (28) Perküta apse dreajı 1 (4) Laparatomi 1 (4) Ek müdahale yapılmaya 7 (32) Taı (Amsterdam Sııflaması) A (D. Sistikus kaçağı) 0 (0) B (Safra yolu kaçağı) 7 (32) C (Safra yolu darlığı) 11 (50) D (Tam kat kesi) 3 (14) Sııfladırılamaya 1 (4) (Hepatik arter yaralaması) Daha sora bu hastalara telefo ile ulaşılarak so durumları hakkıda bilgi alıdı ve kotrol edilmek üzere hastaeye davet edildi. Karaciğer işlev testleri çalışıldı. İl dışıda gele hastalar buludukları bölgede tahlillerii yaptırarak hastaemize bildirdi. Tüm veriler SPSS 11 for Widows (SPSS Ic. Chicago IL.) istatistik programıa kaydedildi. İstatistik aalizde sürekli değişkeler içi Studet-t veya oparametrik veriler içi Ma Whitey-U testi, kategorik değişkeler içi ki-kare testi uyguladı. Hastaları başvuru ve bekleme sürelerii yaralama tipi ile ilişkisi Kruskal Wallis testi ile değerledirilmiştir. P değerii 0.05 i altıda olması alamlı kabul edildi. BULGULAR Mayıs 1999 ile Kasım 2007 yılları arasıda kolesistektomi ameliyatı sorası soru gelişe ve hastaemizde ameliyat edile toplam 22 hastaı yaş ortacası 50 (27 73), kadı/erkek oraı ise 1,2 idi. İlk ameliyat sorası hastaemize başvurma ortaca süresi 15 gü ( gü), başvuruda düzeltici cerrahi müdahalei yapılmasıa kadar geçe ortaca süre 8,5 gü (0 730), ilk ve so ameliyat arası toplam ortaca süresi ise 70 (0 7205) gü idi. Hastaları yıllara dağılımı Şekil 1 de verilmiştir. Hastaları 18 i başka hastaelerde ilk ameliyatlarıı olup hastaemize başvururke, 4 ü merkezimizde ameliyat edilmişlerdi. Hastaemizde meydaa gele yaralamaları ikisi ameliyat sırasıda fark edilip oarıldı. Diğer iki hastaı biri ameliyat sorası sarılık gelişmiş ve koledokta klip saptamıştı. Diğeri ise peritoit bulguları ile başvurup koledokta kaçak saptamıştı. Nazobilier stet ve perküta apse dreajı sorası kaçağı kotrol edile hastada darlık gelişmesi üzerie 6 ay sora hepatiko jejuostomi yapılmıştı. Hastaları ilk ameliyat tipi, başvuru aıdaki bulguları, kullaıla taı yötemleri, ameliyat öcesi yapıla ek girişimler ve Amsterdam sııflamasıa göre aldıkları taı Tablo 1 de verilmiştir. İlk ameliyat tipi bilio-eterostomi olarak sııfladırıla hastalar, kolesistektomi sorası beig biliyer darlık gelişe ve başka merkezlerde daha soraki seaslarda bilio-eterostomi yapıla hastalardı. Hastalarda ameliyat öcesi uygulaa taı yötemlerii seçimi stadart akış 63

3 Tablo 2. Başvuru ve müdahale zamaıa göre ciddi komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşama oraları Ciddi Komplikasyo Uzu döem souç* Toplam Yok Var Soru yok Soru var Takipte çıkmış Başvuru zamaı Erke (0-10 gü) Geç (>10 gü) p değeri 0,046 0,021 Müdahale zamaı Erke (0-10 gü) Geç (>10 gü) p değeri 0,069 0,178 Toplam * Bir hasta ameliyat sorası kaybedildiği içi toplam 21 hasta içi değerledirme yapıldı. çizelgelerie uygu olarak izlemiştir. Burada taı yötemi olarak, so taıyı koymamızı sağlaya e so yötem ele alımıştır. Kliiğimizde safra yaralamalarıa yaklaşımda peritoiti ola hastalarda kayak kotrolü sağlaıp karı içi ifeksiyou yatıştıkta sora oarıcı cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Acak kayak kotrolü sağlaamaya olgularda laparotomi uygulamaktadır. Darlığa bağlı kolajit ile başvura hastalarda safra yolları dekomprese edilip kolajit yatıştıkta sora oarım yapılmaktadır. Geellikle hepatiko-jejuostomi tercih edilmektedir. Ameliyatta hastaları 16 sıa Roux-e-Y hepatiko-jejuostomi yapılmıştı. Üç hastaya hepatiko-duodeostomi, bir hastaya biricil oarım, bir hastaya abse dreajı ve bir hastaya ise kaamaya dikiş koulmuştu. 64 Toplam mortalite bir hastada, ciddi komplikasyo ise yedi hastada gözledi. Bir hasta ameliyat sorası sepsis edeiyle kaybedildi. İki hastada safra fistülü gelişti. Perihepatik bölgedeki koleksiyolar perküta dreaj ile boşaltıldı. İzlemde ek soru olmadı. Bir hastada ise aastomoz kaçağı girişimsel radyolojik yötemlerle (perküta abse dreajı ve perküta biliyer dreaj) tedavi edildi. Acak hastada safra yoluda darlık gelişti. Sık kolajit atakları ola hasta perküta safra yolu geişletilmesi ile takip edilmektedir. Kaama ile başvura hastada karı içi hematom apseleşti ve perküta dree edildi. Ayı hastada ameliyat sorası deri ve trombozu gelişti. Uzu süre tedavi döemide sora şifa ile taburcu edile hasta sorusuz olarak takip edilmektedir. Bir hastada ameliyat sorası hipoksik esefalopati görüldü. Bir aya yakı yoğu bakımda takip edile hasta şifa ile taburcu edildi. Sorusuz takip edilmektedir. Bir hastada ameliyat sorası pulmoer tromboemboli gelişti. Atikoagüla tedavi ile düzele hasta sorusuz takip edilmektedir. Hastaları takip süresi ortalama 10,7 ± 12,1 ay idi (ortaca 6 ay, 0 45 ay). Bu sürede hayatta kala toplam 21 hastada 2 si hale safra yolları ile ilgili sorular yaşarke (Schweizer sııflamasıa göre kötü) (6), 15 hasta ise sorusuz olarak (Schweizer sııflamasıa göre iyi veya mükemmel) takip edilmektedir (ortalama takip süresi 11,6 ± 12,4 ay idi). Dört hasta kotrollerie gelmeyerek takibimizde çıkmıştır. Bu hastalara telefo ile ulaşılmaya çalışılmış acak ulaşılamamıştır. İlk ameliyatlarıda hastaemize başvurmalarıa kadar geçe süreye göre değerledirildiğide, hastaları 9 u erke, 13 ü geç döemde başvurmuştu (10 güde öce veya sora). Başvuru aıda düzeltici cerrahi uyguladığımız zamaa kadar geçe süre 10 güde fazla ola (geç müdahale) hasta sayısı 9, az ola (erke müdahale) hasta sayısı ise 13 idi. Başvuru süresi e uzu hasta, 20 yıl öce başka bir merkezde açık kolesistektomi yapılmış 40 yaşıda baya hasta idi. Koledok orta kesimideki darlığa 2 kez ERKP ile geişletme deemiş acak başarısız olmuştu. Hepatiko-jejuostomi yapıla hastada ameliyat sorası pulmoer trombo-emboli gelişti. Tedavi ile düzele hasta ameliyat sorası 45. ayıda sorusuz takip ediliyor. Uzu döem souçları göz öüe alıdığıda soru yaşamaya devam ede iki hastaı da ilk ameliyatı LK idi ve ikisii de ilk başvuru şikayeti sarılıktı. Ciddi komplikasyo gelişe 7 hastaı 4 ü sarılık, 2 si kolajit bulguları ile başvurmuştu. Hastaları başvuru ve müdahale zamaıa göre ciddi komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşama oraları Tablo 2 de verilmiştir. Hastaları yaralama tipi ile diğer parametreleri ilişkisi ise Tablo 3 de verilmiştir. Hastaları yaralama tipie göre tedavi ve takip aşamalarıda geçirdikleri süreleri ortacaları Tablo 4 de verilmiştir. TARTIŞMA Safra yolu yaralamaları laparoskopik kolesistektomii yaygı uygulamaya başladığı yıllarda başlayıp güümüzde hala devam ede ciddi bir sorudur. LK i güveli uygulamalarıı ve deeyimi artması ile oraı azaldığı düşüülmekle beraber kolesistektomi sorası safra yolu yaralamaları hala %0,5 ile %1,4 arasıda değişe oralarda bildirilmektedir (7). Etkilee yaş grubuu çoğulukla geç - orta yaş olması ve göreceli olarak sağlıklı bireyleri etkilemesi edeiyle oldukça ca sıkıcı bir komplikasyodur. Basit ve güveli bir ameliyat olarak taıa LK sorasıda hastaı hayatıı tehdit edebile ve yaşam kalite-

4 Tablo 3. Yaralama tipi ile diğer parametreleri ilişkisi Yaralama Tipi Safra yolu kaçağı (Tip B) Safra yolu darlığı (Tip C) Tam kat kesi (Tip D) Diğer Toplam p Başvuru süresi Erke (0-10 gü) ,004 Geç (>10 gü) Müdahale süresi Erke (0 10 gü) ,011 Geç (>10 gü) Ameliyat Tipi Laparoskopik kolesistektomi ,029 Açık kolesistektomi Laparoskopi sorası açığa döüş Bilioeterostomili Başvuru kliiği Sarılık ,009 Kolajit Peritoit Diğer Ciddi Komplikasyo Yok ,167 Var Uzu Döem Souçlar Soru yok ,011 Soru var Takipte çıkmış Toplam sii boza böyle bir komplikasyo hem hasta hem de cerrahı çok zor duruma düşürmektedir. Tedavii etkiliğii ve progozu ögörmede birçok sııflama sistemi geliştirilmiştir (5, 8 10). Acak kolay uygulaabilir olması ve e sık kullaıla iki sııflamada biri olması edeiyle bu çalışmada Amsterdam sııflaması tercih edilmiştir. Safra yolu yaralaması sorası hastalar çoğu zama hiçbir yazılı veya sözlü bilgi verilmede sevk edilmekte, baze de yazıla hasta çıkış özetleride eksik, yalış veya yalı bilgiler yer alabilmektedir. Bu durum ek taısal girişimler yapılmasıa, zama kaybı ve maliyet artışıa ede olabilmektedir. E uygu yaklaşım sevk ede doktoru, ilgili hekimi telefola doğruda arayarak soruu açık ve samimi olarak paylaşmasıdır. Strasberg i öerdiği gibi, bu kouda deeyimi ola veya büyeside HPB servisleri buludura 3. basamak hastaeleride, bölge hastaelerideki cerrahları doğruda bağlatı kurabileceği acil telefo hatlarıı sağlaması oldukça yararlı olabilir (11). Safra yolları yaralamasıda şüpheleildiği ada cerrah sükuetii koruyarak, soruu alamaya çalışmalı, mümküse ikici bir görüş almalıdır. Yeterli deeyimi olmayaları ek müdahale yapmaması e doğru ve e öemli adımdır. Sadece soruu alamak veya sadece dre koymak içi açığa dömek doğru değildir. Eğer oarım yapılamayacaksa ve yaralama kesi ise laparoskopik olarak da dreler yerleştirilip hasta sevk edilebilir (11). Serimizde LK ve AK hastaları birbirie yakı oralarda idi. Açık kolesistektomi ile LK arasıda yaralama mekaizması ve yeri fark gösterebilir. Serimizde gördüğümüz dikkat çekici ayrıtı, yaralama tipi ile ilk ameliyat tipi arasıdaki ilişki idi. Safra yoluda kaçaklar (Tip B), LK veya laparoskopik başlaıp açığa geçile olgularda gözleirke doğruda AK yapılalarda hiç görülmemektedir. Ayrıca LK hastalarıda Tip B ve C yaralamalar eşit oralarda görülürke, AK yapılalardaki hakim yaralama ise Tip C idi. Açık kolesistektomi uygulamalarıı daha çok komplike kolelitiazis veya kolesistit hastalarıa uyguladığı düşüüldüğüde yagısal cevabı fazla olduğu dokulardaki iyileşme sürecii darlıkla souçlaacağı ileri sürülebilir. Ayrıca açık ameliyatlarda aatomiye daha kolay hakim oluarak safra yoluda delime ve kesilmeler öleebilir veya farkıa varılabilir. Acak AK de aşırı bağla- 65

5 Tablo 4. Yaralama tipie göre tedavi ve takip aşamalarıda geçirdikleri süre ortacaları Yaralama Tipi Hasta sayısı Başvuru süresi (gü) Ameliyat öcesi hastaede bekleme süresi (gü) İlk ve so ameliyat arası toplam süre (gü) Tip B Safra yolu kaçağı Tip C Safra yolu darlığı Tip D Tam kat kesi 7 8 (0 45) 35 (0 180) 60 (0 180) (5 7200) 7 (3 730) 370 (8 7205) 3 1 (0 4) 1 (0 5) 2 (0 9) Diğer (Kaama) P değeri* 0,007 0,051 0,023 Toplam (0 7200) 8,5 (0 7205) 70 (0 7205) *Kruskal Wallis testi ile elde edilmiştir. malar ve safra yolu kalamasıı bozabilecek müdahalelerle de darlık gelişebileceğii düşümekteyiz. Hastalara kullaıla taı yötemlerii seçimide hastada düşüüle muhtemel yaralamaya göre e kolay ulaşılabilir olaıda başlayarak taı yötemleri kullaıldı. Ameliyat öcesi girişimleri seçimide de yaralama tipie göre fayda sağlayabilecek muhtemel girişimler uyguladı. Taı yötemlerii taılara göre degeli dağıldığı görülmekle beraber, ERKP i daha çok darlık hastalarıda kullaıldığı görüldü. Peritoit gibi akut karı tablosu oluştura hastaları daha erke başvurduğu gözleirke, darlık ve bua bağlı kolajit tabloları geellikle daha geç döemde başvurdu. Erke döemde başvura ve karı içi iltihabi süreci devam ede hastalarda öerildiği gibi öce ifeksiyou kotrol altıa alacak girişimler yapıldı. Düzeltici cerrahiler ise e az 6 hafta geciktirilerek yapıldı. Ameliyatsız yötemlerle ifeksiyou kotrol altıa alıamaya bir hastada ise erke laparatomi yapılmak durumuda kalıdı. Düzeltici cerrahi içi bekleme süresi yazıda da e az 6 hafta olarak öerilmektedir (12). Geç döemde ve safra yolu darlığı, sarılık gibi tablolarla başvura hastalar ise, belirgi karı içi iflamasyo veya kolajit tablosu yok ise ve darlığı tedaviside cerrahi edikasyolar var ise geciktirilmede ameliyata alıdı. Erke döemde başvura hastalarda ciddi soru gelişme oraı daha sık buludu. Buu sebebii hastaları yaralama tiplerie bağlamak daha doğru olacaktır. Çükü erke döemde başvura hastalar daha çok Tip B ve D hastalarıda (ya da peritoit veya septik tablo ile başvura hastalarda) oluşmakta idi. Bu hastaları geel durumlarıı daha bozuk olduğu düşüüldüğüde ameliyat sorası ciddi komplikasyo ihtimalii daha fazla olması beklee bir bulgudur. Geç döem başvura hastaları ise (çoğuluğu safra yolu darlığı) geel durumu geellikle daha iyi, kliik tablosu daha sorusuz olmaktadır. Bu hastaları ameliyatları daha plalı şartlarda gerçekleşmektedir. Buu da komplikasyo riskii azalttığı düşüülebilir. Bizim serimizde, ciddi komplikasyo gelişe 7 hastada, geç döemde başvura 2 side de sorular biricil patolojiye bağlı değildi (biri pulmoer tromboemboli, diğeri hipoksik esefalopati idi). Hastaları müdahale zamaı göz öüe alıdığıda, erke müdahale yapıla hastalarda komplikasyo gelişme ve uzu döemde soru yaşamaya devam etme oralarıı da arttığı göze çarpmaktadır. Bu hastalarda safra fistülü veya karı içi apse gibi soruları daha sık yaşadığı görüldü. Hastalara müdahale zamaı bakımıda kotrollü çalışma yapmak eredeyse imkasızdır. Acak geriye döük hasta serilerii taraması ile kou hakkıda fikir ediilebilmektedir. Bizim serimizdeki hasta sayıları bu kouda et yorum yapmak içi yetersiz olmakla beraber bizim bulgularımız yazıdaki geel kaıyı desteklemektedir. Geel kaı hastalara yapılacak müdahalei, iltihabı başlamasıda soraki ilk 2 3 gü içeriside veya iltihap yatıştıkta 6 hafta sorasıda yapılması yöüdedir (12). Hastalara uygu yaklaşım yötemii alayabilmek içi yeterli hasta sayısıa ulaşmak kolay olmadığıa göre ülkemizde bezer akış şemaları ile çalışa merkezleri içie alacak ulusal veri tabaları geliştirmek uygu olacaktır. Bu sayede daha alamlı çıkarımlar yapılabilecek hasta sayılarıa ulaşabiliriz. Ayrıca ayı hastaı farklı hastaelerde takip edilmeside doğa takip sorularıı da öüe geçebiliriz. Bu kouda ülkemizde yapılmış e geiş çalışmada 6 üiversite hastaeside toplam 328 beig biliyer darlık hastasıı verileri suulmaktadır (13). Çıkarım Biliyer cerrahi sorası ciddi komplikasyoları taı yötemleride ERKP ve PTK ı eşit orada kullaıldığı, tedaviside çoğulukla hepatikojejuostomi tercih edildiği görüldü. Az sayıdaki hasta grubumuzla et çıkarımlar elde etmek doğru olmasa da AK ile safra yolu darlıkları, LK ile safra kaçaklarıı daha sık meydaa geldiği, safra kaçaklarıı erke, darlıkları geç döemde başvurduğu saptadı. Ayrıca safra yolu yaralamalarıa yaklaşımda çevre hastaeleri ile referas hastaeler arasıda daha iyi bir iletişim alt yapısıı kurulması gerektiği düşüülmektedir. 66

6 SUMMARY Surgically repaired severe post-cholecystectomy complicatios ad their maagemet Backgroud: We aim to share our experiece o major complicatios of cholecystectomy. Methods: Records of patiets operated for major cholecystectomy complicatios betwee May November 2007 were aalyzed. Type of cholecystectomy, cliical complait, type of ijury, period from first operatio to referral ad referral to corrective surgery, postoperative complicatios ad log-term outcome were recorded. Results: Media age of 22 patiets was 50 (27 73), female/male ratio was 1.2. Type of cholecystectomy was laparoscopic cholecystectomy (LC) (=9), ope cholecystectomy (OC) (=8), bilioeterostomy (due to post-cholecystectomy beig biliary stricture) (=2), coversio to ope cholecystectomy (COC) (=3). Detected type of ijury was; Type-B (=7), Type-C (=11), Type-D (=3) ad uclassified (=1) accordig to Amsterdam classificatio. All of the Type-B ijuries were observed i four LC ad three COC patiets ad oe of the OC patiets. However, i the OC group, most frequet type of ijury was Type-C (=6/8) (p=0.029). Oe patiet died, 7 patiets had complicatio, ad two patiets had recurret biliary problems. Complicatio rate was more frequet for; Type-D ijury (2/3 p=0.167), patiets with early (<10 days) presetatio (5/9-2/13) (p=0.046) ad patiets with early (<10 days) surgical itervetio (6/13-1/9) (p=0.069). Experiecig recurret problem rate was more frequet for the patiets with early surgical itervetio (2/12 0/9) (p=0.178). Coclusio: Most frequet complicatio of OC was biliary strictures ad that of LC was bile leakage. Key Words: Cholecystectomy, biliary ijury, surgical repair KATKIDA BULUNANLAR Çalışmaı düşüülmesi ve plalaması: Nurka Törer, Kea Çalışka Verileri elde edilmesi: Ali Ezer, Nurka Törer Verileri aalizi ve yorumlaması: Nurka Törer, Mehmet Haberal Yazıı kaleme alıması: Nurka Törer, Hamdi Karakayalı İstatistiksel değerledirme: Tarık Zafer Nursal, Tamer Çolakoğlu KAYNAKLAR 1. Törer N, Nursal TZ, Yıldırım S, Tarım A, Çalışka K, Ezer A, ve ark. Geel cerrahi hastalarıda yara ifeksiyou ve mortaliyeti etkileye risk faktörlerii değerledirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2005;21: Rauws EAJ, Gouma DJ. Edoscopic ad surgical maagemet of bile duct ijury after laparoscopic cholecystectomy. Best Pract Res Cli Gastroeter 2004;18: Sadıkoğlu MY, Sadıkoğlu G, Erdoğa C. Safra yolu yaralamalarıı perküta biliyer dreaj ile tedavisi. Uludağ Üiversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;29: Bağcı S, Erçi CN, Tüzü A, Gülşe M, Uygu A, Balka M, Kaymakçıoğlu N, Uzar Aİ, Karaere N, Dağalp K. Kolesistektomiye bağlı safra yolu yaralamalarıda edoskopik taı ve tedavi. Gülhae Tıp Dergisi 2002;44: Bergma JJ, va de Brik GR, Rauws EA, De Wit L, Obertop H, Huibregtse K, et al. Treatmet of bile duct lesios after laparoscopic cholecystectomy. Gut 1996;38: Schweizer WP, Matthews JB, Baer HU, Nudelma LI, Triller J, Halter F, et al. Combied surgical ad itervetioal radiological approach for complex beig biliary tract obstructio. Br J Surg 1991;78: Karvoe J, Gullichse R, Laie S, Salmie P, Gröroos JM. Bile duct ijuries durig laparoscopic cholecystectomy: primary ad log-term results from a sigle istitutio Surg Edosc 2007;21: Bismuth H. Postoperative strictures of the bile duct. I TheBiliary Tract, Blumgart LH (ed). Churchill Livigstoe: Ediburgh 1982; Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. A aalysis of the problem of biliary ijury durig laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995; 180: Schmidt SC, Settmacher U, Lagrehr JM, Neuhaus P. Maagemet ad outcome of patiets with combied bile duct ad hepatic arterial ijuries after laparoscopic cholecystectomy. Surgery 2004; 135: Strasberg SM. Biliary ijury i laparoscopic surgery: part 2. Chagig the culture of cholecystectomy. J Am Coll Surg 2005;201: de Reuver PR, Grossma I, Busch OR, Obertop H, va Gulik TM, Gouma DJ. Referral patter ad timig of repair are risk factors for complicatios after recostructive surgery for bile duct ijury. A Surg 2007;245: Erka M, Coker A, Abbasoglu O, Ice O, Karayalci K, Yagmur O, Alper A. Beıg biliary strictures: Results of a Natıowıde Survey HPB 2003; 5:

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 138-6715 Jiekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 212 Cilt: 4 Sayı: 2 SAHİBİ Regi ŞİRANECİ (Başhekim) Gülay AYDIN TİRELİ Hasa ÖNAL YAYIN KURULU Özde TÜREL Gökha YILDIRIM EDİTÖRLER

Detaylı

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ Dr. Sait BAĞCI (*), Dr. Cemal Nuri ERÇİN (*), Dr. Ahmet TÜZÜN (*), Dr. Mustafa GÜLŞEN (*), Dr. Ahmet UYGUN (*), Dr. Müjdat BALKAN(**),

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 doi:10.5222/jopp.2013.062 Araştırma İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulasyo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi The Effects of Ovulatio

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler BÖLÜM 5 süli Tedavisii Yöetimi İsülii keşfi ve isüli tedavisii uygulamaya geçmesi diyabet tedaviside döüm oktası olmuştur. İsüli tedavisi tek başıa veya bazı diyabetlilerde oral atidiyabetik ilaçlarla

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

Diyabette Genel Sa l k Önerileri

Diyabette Genel Sa l k Önerileri BÖLÜM 16 Diyabette Geel Sa l k Öerileri Diyabet makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyoları ile yaşam kalitesii düşüre, erke ölüm ve hastalama oraıı yüksek olduğu bir hastalıktır. Bu edele hastaı tedavisii

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

SSK Konya Bölge Hastanesinde laparoskopik kolesistektomi deneyimi ve açık ameliyata geçme nedenleri *

SSK Konya Bölge Hastanesinde laparoskopik kolesistektomi deneyimi ve açık ameliyata geçme nedenleri * SSK Konya Bölge Hastanesinde laparoskopik kolesistektomi deneyimi ve açık ameliyata geçme nedenleri * M.Recep Pekcici, Mehmet İnceköy, Veli Torun, A.Bülent Canlı SSK Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,

Detaylı

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi

Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106 Laparoskopik Kolesistektomiye Ba l Safra Yollar Yaralanmalar n n Endoskopik Tedavisi Celal ÇERÇ 1, Altu ENOL 2, M.Cem KOÇKAR 2, Muhammed AKÇAO LU 1, Nihat

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı