Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans"

Transkript

1 Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1

2 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman

3 EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır. Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne göre s ye eşt aynı (sabt) br değerdr. Bu nedenle eşt varyansa sabt varyans da denr. Var Var u X Var u E u s =1,,3, N =Eşt varyans u X Var u E u s =Farklı varyans

4 X değşkennn değer arttıkça Y nn şartlı varyansı sabt değl veya eşt değldr. Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım modellernde. Sektör modellernde. Ücret modellernde. Deneme - Yanılma modellernde.

5 Farklı Varyansın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar Katsayı tahmnclerne etks.(ekky uygulandığında farklı varyans varsa t ve F testler doğru olmayan anlamsız katsayı tahmnler verecektr. Standart hatalar olduğundan daha büyük çıkacaktır, elde edlen güven aralıklarına güvenlemeyecektr. Tahmncler doğrusal ve sapmasızdırlar, ancak etkn ve eny tahmnc olma yan mnmum varyanslı olma özellğn kaybederler. EKKY varyans formüller kullanılamayacaktır. 5

6 Parametre Tahmnclernn Özellkler 1. Sapmasızlık Anakütle regresyon model Y X 0 1 Sapma neden le nn beklenen değer sıfırdan farklı se. Y X o 1 6

7 Parametre Tahmnclernn Özellkler 1. Sapmasızlık X X 1 1 X X X X E( 1) 1 E 1 X X Y X Y 0 1X 0 1 E( 0) E 0 1X 1X = X E( ) E( )X = 0 1X 1X 7 = 0

8 Parametre Tahmnclernn Özellkler. Etknlk Y X 0 1 Modelde sabt varyans varsayımının geçerl olmaması durumunda parametre tahmncler 0 * ve 1 * olsun. 0 * ve 1 * ın varyanslarınn doğrusal sapmasız tahmn yöntem le belrlenmes: Doğrusallık şartı gereğ: n * 1 ay 1 8

9 . Etknlk * 1 n beklenen değer ve varyansı: * E 1 E ay )Y E(Y ) = a X 0 1 = a a X * 1 Var E a Y E a Y =E a Y E(Y ) 0 1 )E( ) s ) E(, ) 0 j Var * 1 E a =E a Eaa j j j Var a s 9 * 1

10 3. Tutarlılık plm 1 1 X X X X, nn tutarlı tahmncsdr. plm plm 1 1 Cov X 0 X X X X CovX,, X X X X n n X X 0 10

11 3. Tutarlılık 0 plm1 1 plm X X 11

12 Farklı Varyansın Belrlenmes Grafk Yöntemle. Sıra Korelasyonu test le. Goldfeld-Quandt test le. Breusch Pagan test le. Glejser Test le. Whte test le. Lagrange çarpanları test le Ramsey Reset test le Park test le. 1

13 Grafk Yöntem

14 E Grafk Yöntem YIL

15 Grafk Yöntem

16 Sıra Korelasyonu Test 1.Aşama H 0 : r = 0 H 1 : r 0.Aşama a =? s.d.=? 3.Aşama t hes r s n 1 r s? t tab =? d rs 1 6 n(n 1)? 4.Aşama t hes > t tab H 0 hpotez reddedleblr 16

17 Sıra Korelasyonu Test Y X e X s e s d d Mutlak değerl olarak bulundukları yer tbaryle küçükten büyüğe sıra numarası verlr d=x-e d =11

18 Sıra Korelasyonu Test 1 6 d n(n 1) rs (10 1) 1 = Aşama H 0 : r = 0 H 1 : r 0.Aşama a = 0.05 s.d.= 8 3.Aşama t hes (0.31) t tab =.306 = Aşama t hes < t tab H 0 hpotez reddedlemez. 18

19 Goldfeld-Quandt Test Büyük örneklere uygulanan br F testdr. Bu test s nn farklı varyansının bağımsız değşkenlerden br le poztf lşkl olduğunu varsayar. s s. X s X le poztf (aynı yönde) lşkldr ve s farklı varyansı X n kares le orantılıdır. Yan X değerler arttıkça s değer de artmaktadır.

20 Goldfeld-Quandt Test Y = b 1 + b X + b 3 X b k X k + u Y X s X 3... X k I.Alt Örnek n 1 Çıkarılan Gözlemler Y I = b 11 + b 1 X + b 31 X b k1 X k + u e 1 =? n(1/6) < c < n(1/3) II.Alt Örnek n Y II = b 1 + b X + b 3 X b k X k + u e =? 0

21 Goldfeld-Quandt Test 1.Aşama H 0 : Eşt Varyans H 1 : Farklı Varyans.Aşama a =? 3.Aşama 4.Aşama f f e e Fhes 1 F hes > F tab (n c k) 1?? F tab =? X bağımsız değşkennn değerler küçükyen büyüğe doğru lgl Y bağımlı değşkennn değerler de taşınarak sıralanır. Ortadan c kadar gözlem çıkarılır. H 0 hpotez reddedleblr 1

22 Yıl Tasarruf Gelr

23 Tasarruf 1654 Gelr Gelr bağımsız değşkenne göre tasarrufu da sıralıyoruz.

24 n 1 Tasarrfuf Gelr n Tasarrfuf Gelr Gelre göre sırandı. Ortadan 31/4=8 veya 9 gözlem çıkarılacak. İk alt grup oluşturuldu.

25 S X 1 e 1 (189.4) (0.015) S X (709.8) (0.0) e

26 f 1 =f =(n-c-k)/=9 sd de F tab =3.18 F test e e

27 Goldfeld-Quandt Test lnmaas = b 1 + b Yıl + b 3 Yıl Dependent Varable: lnmaas Included observatons: Varable Coeffcent Std. Error t-statstc Prob. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regresson Akake nfo crteron Sum squared resd Schwarz crteron Log lkelhood F-statstc Durbn-Watson stat Prob(F-statstc)

28 Goldfeld-Quandt Test 1.alt örnek sonuçları: Dependent Varable: lnmaas Sample: 1 75 Included observatons: 75 Varable Coeffcent Std. Error t-statstc Prob. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regresson Akake nfo crteron Sum squared resd Schwarz crteron Log lkelhood F-statstc Durbn-Watson stat Prob(F-statstc)

29 Goldfeld-Quandt Test.Altörnek Sonuçları: Dependent Varable: lnmaas Sample: 148 Included observatons: 75 Varable Coeffcent Std. Error t-statstc Prob. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regresson Akake nfo crteron Sum squared resd Schwarz crteron Log lkelhood F-statstc Durbn-Watson stat Prob(F-statstc)

30 Goldfeld-Quandt Test 1.Aşama.Aşama H 0 : Eşt Varyans H 1 : Farklı Varyans a = 0.05 ( 7.3) f f 1.43<F tab < Aşama e e Fhes 1? = Aşama F hes > F tab H 0 hpotez reddedleblr 30

31 Breusch Pagan Test Y = b 1 + b X + b 3 X b k X k +u (1) 1.Aşama (1) Nolu denklem EKKY le tahmn edlp. e 1. e...e n örnek hata termler hesaplanır. Bu e lerden hareketle e s hesaplanır. n.aşama p e s 3.Aşama p = a 1 + a Z + a 3 Z a m Z m +v () RBD =? 31

32 4.Aşama Breusch Pagan Test p = a 1 + a Z + a 3 Z a m Z m +v () 1 (RBD) m 1 m: () nolu denklemdek parametre sayısı 5.Aşama H 0 : a = a 3 =..=a m = 0 (Eşt varyans) H 1 : En az br sıfırdan farklıdır. (Farklı varyans) hes tab H 0 reddedlr. 3

33 Breusch Pagan Test Yıllar GSMH IT et Yıllar GSMH IT et IT: İthalat IT GSMH e

34 Breusch Pagan Test 1.Aşama.Aşama e s n 0 p e s p p

35 Breusch Pagan Test 3.Aşama p GSMH e R RBD = Aşama 1 (RBD).95 m 1 1, Aşama H 0 : a = a 3 =..=a m = 0 (Eşt varyans) H 1 : En az br sıfırdan farklıdır. (Farklı varyans) H 0 reddedlemez. hes tab 35

36 Glejser Farklı Varyans Test 1.Aşama: Y le X (veya X ler) arasındak lşk tahmn edlerek, lgl örnek hata termler e ler bulunur..aşama: s le lşkl olduğu düşünülen bağımsız değşken çn aşağıdak modeller denenmektedr. e a ax v e a a X v e a ax v 1 e a a v X 1 e a a v X e a a X v 36

37 Glejser Farklı Varyans Test 3.Aşama: Korelasyon katsayısı ve a ların standat hata değerlerne göre en uyun model seçlp H 0 : a = 0 H 1 : a 0 test edlr. 4.Aşama: H 0 kabul edlrse eşt varyans gerçeklemştr sonucuna varılır. 37

38 Glejser Farklı Varyans Test 1.Aşama: Yıllar GSMH IT et Yıllar GSMH IT et IT: İthalat IT GSMH e

39 Glejser Farklı Varyans Test.Aşama: e GSMH t (0.5795) (1.315) prob (0.5694) (0.058) 3.Aşama: H 0 : a = 0 H 1 : a 0 4.Aşama: prob = > 0.05 H 0 reddedlemez. Eşt varyans gerçekleşmştr. 39

40 Whte Test Y = b 1 + b X + b 3 X 3 + u Whte Test çn yardımcı regresyon: u = a 1 + a X + a 3 X 3 + a 4 X + a 5 X 3 + a 6 X X 3 + v R y =? Whte Test Aşamaları: 1.Aşama H 0 : a = a 3 = a 4 = a 5 = a 6 =0 H 1 : a lern en az br tanes anlamlıdır.aşama a =? s.d.= k-1 tab=? 3.Aşama W= n.r y =? 4.Aşama W > tab H 0 hpotez reddedleblr 40

41 Whte Test lnmaaş = yıl yıl Whte Test çn yardımcı regresyon: e = Yıl Yıl Yıl Yıl 4 R y = Aşama H 0 : a = a 3 = a 4 = a 5 =0 ; H 1 : a lern en az br tanes anlamlıdır.aşama a = 0.05 s.d.=5-1=4 tab= Aşama W= n.r y = (0.0901)= Aşama W > tab H 0 hpotez reddedleblr 41

42 Lagrange Çarpanları(LM) Test Y = b 1 + b X + b 3 X 3 + u LM test çn yardımcı regresyon: e a * b Ŷ v LM Test Aşamaları: 1.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b0.aşama a =? s.d.= 1 * R y =? tab=? 3.Aşama LM= n.r y =? 4.Aşama LM > tab H 0 hpotez reddedleblr 4

43 Lagrange Çarpanları(LM) Test lnmaaş = yıl yıl LM Test çn yardımcı regresyon: e = (lnmaas-tah) R y = Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b0.aşama a = 0.05 s.d.=1 tab= Aşama LM= n.r y = (0.0537)= Aşama LM > tab H 0 hpotez reddedleblr 43

44 Ramsey Reset Test Y = b 1 + b X + b 3 X b k X k + u 1.Aşama: Ramsey Reset test çn yardımcı regresyon: e a a Y v 1 ˆ.Aşama: H 0 : a = 0 (Eşt Varyans) H 1 : a 0 (Farklı Varyans) Hpotezler a hata payı le t tablosundan bulunacak değer le karşılaştırılır. 3.Aşama: t hes > t tab H 0 reddedlr. 44

45 Ramsey Reset Test 1.Aşama: IT GSMH e Yˆ t (1.17) (0.514) prob (0.74) (0.613).Aşama: H 0 : a = 0 (Eşt Varyans) H 1 : a 0 (Farklı Varyans) 45

46 Ramsey Reset Test 3.Aşama: t tab = t n-k,a = t 0-, 0.05 = Aşama: t hesap = < t tab =.101 H o reddedlemez 46

47 Park Test s s Xe v ln s lns ln X v s blnmedğnden bunun yerne hata kareler toplamı e kullanılır. ln e lns lnx v lns a ln e a lnx v 47

48 Park Test 1.Aşama: ln e a lnx v.aşama: H 0 : = 0 (Eşt Varyans) H 0 : 0 (Farklı Varyans) 3.Aşama: t hes > t tab H 0 reddedlr. 48

49 Park Test 1.Aşama: ln e ln X t (-.867) (.869) prob (0.010) (0.0107).Aşama: H 0 : = 0 (Eşt Varyans) H 0 : 0 (Farklı Varyans) 3.Aşama: t tab = t 18, 0.01 =.878???????? t hes < t tab H 0 reddedlemez. 49

50 UYGULAMA: 3 alenn yıllık gıda harcamaları (Y) ve aylık ortalama gelrler (X) aşağıda verlmştr. Ale Sayısı Y X u Ale Sayısı Y X u

51 UYGULAMA: Y = X + model çn sabt varyans varsayımının geçerl olup olmadığını Grafk Yöntemle. Sıra Korelasyonu test le. Goldfeld-Quandt test le. Breusch Pagan test le. Glejser Test le. Whte test le. Lagrange çarpanları test le Ramsey Reset test le Park test le. 51

52 Grafk Yöntem 5

53 Sıra Korelasyonu Test 1.Aşama H 0 : r = 0 H 1 : r 0.Aşama a = 0.05 s.d.=? 3.Aşama t hes r s n 1 r s? t tab =? d rs 1 6 n(n 1)? 4.Aşama t hes > t tab H 0 hpotez reddedleblr 53

54 Sıra Korelasyonu Test 1 6 d n(n 1) r s (3 1) 1.Aşama H 0 : r = 0 H 1 : r 0.Aşama a = 0.05 s.d.= 30 t tab =.04 t hes (0.3347) = Aşama t hes < t tab H 0 hpotez reddedlemez. 54

55 Goldfeld-Quandt Test c = 3 / 5 = gözlem atılacak. ( gözlemler) 13 gözlemden oluşan k grup çn modeller gözlemler çn Y = X e gözlemler çn Y = X e

56 1.Aşama Goldfeld-Quandt Test H 0 : Eşt Varyans H 1 : Farklı Varyans.Aşama a = Aşama e F e hes 1 (3 6 *) f1 f 11 F tab =.8 4.Aşama F hes > F tab H 0 hpotez reddedleblr 56

57 Breusch Pagan Test Y X e Aşama e s n Aşama p e s 57

58 Breusch Pagan Test 3.Aşama p X e R RBD = Aşama 1 (RBD) 6.56 m 1 1, Aşama H 0 : a = a 3 =..=a m = 0 (Eşt varyans) H 1 : En az br sıfırdan farklıdır. (Farklı varyans) H 0 reddedleblr. hes tab 58

59 Glejser Farklı Varyans Test 1.Aşama: e X t (.0565) (.599).Aşama: H 0 : a = 0 H 1 : a 0 3.Aşama: a = 0.05 n k = 3 =30 t tab =.04 4.Aşama: t hes > t tab H 0 reddedleblr. Eşt varyans gerçekleşmemştr. 59

60 Y X Whte Test Whte Test çn yardımcı regresyon: e = X X R y = Aşama H 0 : a = a 3 = 0 ; H 1 : a lern en az br tanes anlamlıdır.aşama a = 0.05 s.d.=3-1= tab= Aşama W= n.r y = 3(0.96) = Aşama W > tab H 0 hpotez reddedleblr 60

61 Lagrange Çarpanları(LM) Test Y X LM Test çn yardımcı regresyon: e Y R y = Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b0.aşama a = 0.05 s.d.=-1=1 tab= Aşama LM= n.r y = 3(0.01) = Aşama LM > tab H 0 hpotez reddedleblr 61

62 Ramsey Reset Test 1.Aşama: Y X e Yˆ t (0.51) (.753) prob (0.605) (0.009).Aşama: H 0 : a = 0 (Eşt Varyans) H 1 : a 0 (Farklı Varyans) 3.Aşama: t hes > t tab H 0 reddedlr. 6

63 Ramsey Reset Test 3.Aşama: t tab = t n-k,a = t 3-, 0.05 =.04 4.Aşama: t hesap =.753 > t tab =.04 H 0 reddedleblr. 63

64 Park Test 1.Aşama: ln e ln X t (-1.765) (1.3113) prob (0.088) (0.1997).Aşama: H 0 : = 0 (Eşt Varyans) H 0 : 0 (Farklı Varyans) 3.Aşama: t tab = t 3-=30, 0.05 =.04 t hes < t tab H 0 reddedlemez. 64

65 FARKLI VARYANSI ORTADAN KALDIRMA s YOLLARI Farklı varyans durumunda EKKY tahmncler etknlk özellklern kaybettklernden güvenlr değldrler. Bu sebeple farklı varyans ortadan kaldırılmadan EKKY uygulanmamalıdır. Y lern (veya u lern) farklı varyansları s nn blnp blnmemesne göre farklı varyansı kaldıran k yol vardır: nn BİLİNMESİ HALİ s nn BİLİNMEMESİ HALİ

66 nn BİLİNMESİ HALİ s Y = b 1 + b X + u s 1 u X b 1 b Y s s s s u E 1 u E s s 1 1 s s * * * * * 1 Y b b X u Genelleştrlmş EKKY(GEKKY)

67 Genelleştrlmş EKKY(GEKKY) Sabt term yoktur. İk tane bağımsız değşken vardır. Y s b 1 1 s b X s u s

68 Genelleştrlmş EKKY(GEKKY) * * * * * 1 Y b b X e e * e s * * 1 e Y b b X mn * * * * * e s Y s b1 1 s b X s w 1s * * 1 w e w Y b b X

69 Genelleştrlmş EKKY(GEKKY) w e b 0 * 1 w e b 0 * * * 1 w e b w Y b b X 1 * 1 * * 1 w e b w Y b b X X * * * 1 w Y b w b w X * * * * 1 b Y b X * * 1 w X Y b w X b w X b w wxy wx wy w wx wx * Y * w Y w X * w X w

70 EKKY ve GEKKY Arasındak Fark EKKY e Y b b X 1 mn GEKKY * * we w Y b1 bx w 1s mn

71 s nn BİLİNMEMESİ HALİ 1.HAL: LOGARİTMİK DÖNÜŞÜMLER Y b1 bx u lny lnb1 b lnx v.hal: Eu Y b1 bx u s s X Y X b 1 X b X 1 X u X 1 b 1 1 X b v 1 E v E u X 1 X E u s X s X

72 s nn BİLİNMEMESİ HALİ 3.HAL: Eu s s X Y b1 bx u Y X b 1 X b X 1 X u X 1 b1 1 X b X v s E v E u X 1 X E u 1 X X s

73 s nn BİLİNMEMESİ HALİ E u s s a a X 4.HAL: E u s 0 1 s f (X) f X a a X a a X Y b1 bx u 0 1 a a X bölünür

74 s nn BİLİNMEMESİ HALİ E u s s E Y 5.HAL: Y b1 bx u Y E Y b E Y b X E Y u E Y 1 b 1 EY b X EY v 1

75 UYGULAMA: 3 alenn yıllık gıda harcamaları (Y) ve aylık ortalama gelrler (X) aşağıda verlmştr. Ale Sayısı Y X u Ale Sayısı Y X u

76 1.HAL: LOGARİTMİK DÖNÜŞÜMLER ln Y ln X t (1.5691) (8.1077) prob (0.171) (0.0000) ln e ln Y R R Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b 0.Aşama a = 0.05 s.d.=-1=1 tab= Aşama LM= n.r y = 3(0.0178) = Aşama LM < tab H 0 hpotez reddedlemez.

77 .HAL: Eu s s X Y X X t (5.151) (8.109) prob (0.000) (0.000) e Y R R Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b 0.Aşama a = 0.05 s.d.=-1=1 tab= Aşama LM= n.r y = 3(0.0509) = Aşama LM < tab H 0 hpotez reddedlemez.

78 3.HAL: Eu s s X Y X.46 1 X X t (-4.686) (15.337) prob (0.001) (0.000) R e Y 1.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b 0 R Aşama a = 0.05 s.d.=-1=1 tab= Aşama LM= n.r y = 3(0.365) = Aşama LM > tab H 0 hpotez reddedleblr.

79 E u s s E Y 5.HAL: 1 1 Y EY E Y X E Y t (5.630) (7.4167) prob (0.0000) (0.0000) R e Y R Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b 0.Aşama a = 0.05 s.d.=-1=1 tab= Aşama LM= n.r y = 3(0.090) = Aşama LM < tab H 0 hpotez reddedlemez.

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER 3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER Bu bölümde; Kilo/Boy Örneği için Basit bir Regresyon EViews Denklem Penceresinin İçeriği Biftek Talebi Örneği için Çalışma Dosyası Oluşturma Beef 2.xls İsimli Çalışma Sayfasından

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki İMKB Dergisi Yıl: 8 Sayı: 3 ISSN 3-65 Yıl: 8 Sayı: 3 İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki Saadet Kırbaş Kasman... Türkiye de Ödeyememe

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi

TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi EKONOMIK YAKLAŞlM TÜRKiYE'NiN LAFFER EGRiSi: KALMAN FiLTRE TAHMiN TEKNiGi 27 Rahmi Yamak* /.GiRiŞ 1974 yılında, Arthur Laffer'in vergi oranları ile vergi gelirleri arasında kurmuş oludğu çaneğrili teorik

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil

Detaylı