YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ"

Transkript

1 Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı parametrk br kısmı se parametrk olmayan modellerdr. Yarı parametrk modeller parametrk olmayan modellere göre m( x ) hakkında daha çok varsayıma sahptr fakat parametrk modelden daha az kısıtlayıcıdır. Bundan dolayı parametrk olmayan tahmne göre tahmnlern boyut sorununu azaltarak daha doğru tahmnlern elde edlmesne ve fonksyonel bçme daha fazla esneklk tanıyarak parametrk modellere göre daha az model kurma hatası rskyle karşılaşılır. Göç araştırmaları uluslar arası göç üzernde etks bulunan brçok değşken ortaya koymuşlardır. Amacımız rassal ve sab etkl kısm doğrusal panel ver modeller le ele aldığımız temel makro ekonomk değşkenlern uluslararası göç trend üzerndek etksn ncelemektr. Anahtar Kelmeler: Parametrk Olmayan Panel Ver Modeller, Yarı parametrk Kısm Doğrusal Panel Ver Modeller, Uluslararası Göç Jel Sınıflaması: C14, C33, C51, F22 Abstract İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) Semparametrc panel data models combnes parametrc and nonparametrc methods n such a way that one part of ths approach s parametrc and whle the other part remans nonparametrc. Semparametrc models depend more heavly upon some assumptons than nonparametrc models do but they are less restrctve than parametrc models. Therefore ths method s supposed to reduce the curse of dmensonaly problem of nonparametrc estmates and obtans more accurate estmates. On the other hand by allowng more flexbly n settng up a model n semparametrc models, one has less rsk of error n model buldng than dealng wh parametrc models. Mgraton studes have demonstrated that many varables affect nternatonal mgraton. In ths study, our goal s to examne the factors that have some mpact on nternatonal mgraton by usng some basc macro economc varables whch we have consdered wh random and fxed effect partally lnear panel data models. Keywords: Nonparametrc Panel Data Models, Semparametrc Partally Lnear Panel Data Models, Internatonal mgraton Jel Classfcaton: C14, C33, C51, F22 * Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknk Ünverses Fen Edebyat Fakültes İstatstk Bölümü Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul E-mal: ** Arş. Gör., Yıldız Teknk Ünverses Fen Edebyat Fakültes İstatstk Bölümü Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul E-mal:

2 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz 1. YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİ Regresyon fonksyonlarını tahmn etmek çn esnek yöntemler üzerne oldukça genş br leratür bulunmaktadır. Amacımız regresyon denklemndek m fonksyonunu tahmn etmek çn br yöntem tanımlamaktır; y m( x ) u Uygulamada m( x ) blnmez ve bağımsız değşkenler yoluyla tahmn edlmeye çalışılır. m( x ) n tahmn çn en yaygın kullanılan yöntem fonksyonun dağılımının ve bçmnn blndğ varsayımına dayalı parametrk yaklaşımdır. Parametrk modeln tahmn edlmes, yorumlanması dğer yaklaşımlara göre daha kolaydır (Çağlayan,2002). Bununla brlkte parametrk olmayan yaklaşımların uygulamada kullanımlarını sınırlayan bazı dezavantajları bulunmaktadır. Öneml br dezavantajı bağımsız değşkenn, sürekl dağılan bleşenlernn sayısındak artışa karşılık parametrk olmayan tahmnlern doğruluğunun hızla azalmasıdır. Bu sorun boyut sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır(härdle,2004). Dğer yandan ekonometrsyen m( x ) n parametrk bçm hakkında br blgye sahp olmalıdır ve ver setnde bu parametrk bçme uymayan kısımlar olablr. Bu durumda vernn br kısmı çn model yanlış belrlenmş olur ve parametrk çıkarsamalar yanlış sonuçlar verr. Genelde parametrk model sapmalı fakat düşük varyanslı ken; verye bağlı olan ve fonksyonel bçm hakkında önsel br blg bulunmayan parametrk olmayan teknkler daha az sapmaya fakat daha çok varyansa sahp olacaktır. Böylece m( x ) n fonksyonel bçm blnmedğ zaman parametrk br model very y açıklayamazken, parametrk olmayan analz de ver hakkındak öneml br önsel blgnn elenmesne sebep olablr. Çözüm parametrk ve parametrk olmayan regresyonların kombnasyonudur(çağlayan,2002). Ele aldığımız model, y x ' m( z ) u, 1,..., N, t 1,..., T (1) bçmndedr. x ve z sırasıyla p 1 ve q 1 boyutlu vektörlerdr. x, parametrk yöntemlerle sürece dahl edlecek p adet değşken; z, q açıklayıcı değşkenden oluşan 96

3 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 parametrk olmayan yöntemlerle tahmn sürecne katılacak olan açıklayıcı değşkenler fade etmektedr., p 1 boyutlu blnmeyen parametre vektörü, m (.) blnmeyen düzgün fonksyon, sab veya rassal etkl değşken, u olmak üzere, rassal hata termdr. zaman boyunca sab ve her br kes brm çn farklı değerler alablen breysel etky göstermektedr. Burada ve u 0 ortalama ve sırasıyla bağımsız ve eş dağılır. u ve brbrnden bağımsızdır. 2 ve 2 u varyansla 1.1 RASSAL ETKİLİ KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİ Parametrk olmayan rassal etkler modelnde breysel ve zamana a farklılıklar modele hata termleryle dahl edlmektedr. Burada ülkelere a farklılıklar nceleneceğnden zamana göre farklılıklar model çersnde ele alınmayacaktır. u olarak ele alınır, breysel etkler hata termne lave edlrse (1) numaralı denklem aşağıdak gb yenden yazılablr; y x ' m( z ), 1,..., N, t 1,..., T (2) Burada E( / z ) 0 varsayımı altında tahmn yöntem üzernde durulacaktır. (2) numaralı denklemn z ye göre her k tarafının koşullu beklenen değer alınablr; E( y / z ) E( x / z )' m( z ) (3) (3) numaralı denklemn (2) numaralı denklemden çıkarılmasıyla; y E( y / z ) = ( x E( x / z ) ) + Y X ' (4) elde edlr. Burada Y y E( y / z ) ve X x E( x / z ) dönüşümlern fade etmektedr (Henderson ve Ullah,2005). (4) denklem bağımlı değşken Y ve bağımsız 97

4 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz değşken X olan doğrusal br panel ver modeldr. Eğer ( Y, X ) gözlemleneblyorsa, parametrk yöntemlerle elde edleblr (Su ve Ullah,2010). Fakat burada E( y / z ) ve E( x / z ) blnmemektedr. Bu koşullu beklenen değerler parametrk olmayan kernel tahmncleryle elde edleblr. Fakat alternatf olarak lokal doğrusal regresyon tahmncler de kullanılablr. E( A / z ), ( A, gösterlrse tek değşkenl durumda; y veya x olablr) le E( A / z ) Aˆ A K / K (5) js, js, js j s j s bçmndedr. Burada js js, / K K z z h j 1,..., N; s 1,..., T kernel fonksyonu ve h düzgünleştrme parametresdr. q K( z ) k( z, l) çarpım kernel ve k tek değşkenl l1 kernel fonksyonu ve z, l z nn l. nc bleşendr. Bu koşullu beklenen değer tahmnler denklemde yerne konulursa, ˆ ( ˆ )( ˆ ) ' ( ˆ )( ˆ SPOLS x x x x x x y y ) ' t t 1 (6) Yarı parametrk tahmncler elde edlr. Bu tahmncler asmptotk olarak tutarlı ve normal dağılmaktadır. Eğer model bütün verye uygulanırsa bu tahmncler tahmnclerdr (Ullah ve Mundra, 2002). N tutarlı global Dğer br yaklaşım genelleştrlmş en küçük kareler yöntemne (GLS) dayalı tahmndr. Bu tahmnclern elde edleblmes çn hata termlerne lşkn varyans kovaryans matrsnn tersnn, notasyonuyla hata vektörü, 1 elde edlmes gerekr.(henderson ve Ullah,2005). Matrs 98 I N ε ı α u (7) T Burada u ve ε, NT 1 boyutlu hata vektörler, I N, N N boyutlu brm matrs; ı, T 1 boyutlu br vektörüdür. Hata termlerne a varyans- kovaryans matrs; T

5 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 E I J I I (8) 2 2 ( ') N T u NT N JT T T ı ı ' le tanımlanır. Tahmn denklemnde kullanılacak olan varyans- kovaryans matrsnn ters, (9) 1 1 I N le elde edlr. Böylece nın GLS tahmncs; SPGLS x x x x x x y y t t ˆ ( ˆ )' ( ˆ ) ( ˆ ) ' ( ˆ ) tahmn edlr. ˆSPGLS, nın N tutarlı tahmncsdr ve asmptotk olarak ˆSPOLS den daha etkndr (L ve Ullah, 1998). (10) Leratürde E( / z ) 0 olduğu varsayılır fakat bu varsayım x ve arasındak bağımlılığı göz ardı etmez. x nn bazı veya tüm bleşenler hata termleryle korelasyonlu olablr. L ve Stengos bu korelasyon dkkate alındığında rassal etkler modelnn nasıl tahmn edleceğn ncelemşlerdr (L ve Stengos,1996). değşken, Basleştrmek amacıyla w gösterge değşkennn olduğu varsayılır. Bu gösterge E( / w, z ) 0 ve E( x ' w ) 0 (11) koşullarını sağlar. Böylece nın gösterge değşken yöntemyle tahmn aşağıdak gb elde edleblr; 1 ˆ SPIV W ' X W ' Y (12) Burada W w E( w / z ), Y y E( y / z ) ve X x E( x / z ) dönüşümlern fade etmektedr. E( / W ) 0 olduğundan bu tahmnc tutarlı br tahmncdr. Bununla brlkte bu tahmnc çn de söz konusu beklenen değerler parametrk olmayan Kernel 99

6 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz yöntemleryle elde edleblr (Su ve Ullah, 2007). Rassal payda sorunundan dolayı L ve Stengos bu beklenen değer tahmnlern z nn marjnal yoğunluk fonksyonuyla tartılandırmıştır. Dolayısıyla f ( z ), E( y / z ) f ( z ), E( x / z ) f ( z ) ve E( w / z ) f ( z ) y tahmn etmemz gerekmektedr. f ( z ) aşağıdak gb, dğer beklenen değerler se (5) numaralı denklemde belrtldğ gb elde edleblr., js js fˆ( z ) K K Z Z / h j 1,..., n ; s 1,..., T (13) (2) numaralı denklemdek her br term B (1/ nth q js ) K, le ler yer değştrerek; le çarparak ve js t js y x m( z ) (14) elde edlr. Burada se A q 1/ nth A K js, js dönüşümünü fade etmektedr., E( A / z ) f ( z ) nn Kernel tahmncsdr. j s A, t (2) numaralı denklemdek bütün termler aynı zamanda f ˆ( z ) le çarparsak, y x m ( z ) (15) elde edlr. Bu elde edlen tahmn denklemlernde, (14) numaralı denklem (15) numaralı denklemden çıkarırsak, vektör notasyonunda; y y ( x x) ( m m) (16) dönüşümü elde edlr. Buradan nın mümkün (feasble) gösterge değşken tahmncs aşağıdak gb tahmn edlr; 1 ˆ SPFIV w w ' x x w w ' y y (17) 100

7 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 y x m( z ) ve y x m ( z ) denklemlernde ˆSPFIV tahmncs yerlerne konularak blnmeyen regresyon fonksyonları tahmn edleblr. Bu tahmnc N tutarlı br tahmncdr. L ve Stengos özellkle araştırmacının, kısm doğrusal modeln parametrk regresyon kısmının fonksyonel formu hakkında emn olması halnde yarı parametrk mümkün gösterge değşken tahmncsnn kullanılableceğn göstermşlerdr(l ve Stengos,1996) SABİT ETKİLİ KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİ Doğrusal parametrk modellern bu kadar popüler olması ve yaygın kullanılmasının en öneml sebeplernden br bu yöntemlern brçok dönüşümlerle y eleyerek ların bas E.K.K. ya da G.L.S yöntemleryle tahmn edlmesne olanak sağlamasıdır. Oysa m( x ) nn bçm blnmedğnden modelnn aşağıdak gb olduğunu düşünelm; y eleyecek dönüşümler uygulanamamaktadır. Sab etkler y x m( z ) u, 1,..., n, t 1,..., T (18) Bağımsız değşkenlerle hata termnn lşksz olduğu E( u / x, z ) 0 varsayımı altında m ve türev lokal doğrusal tahmnc termleryle yenden formüle edlrse bazı dönüşümlerle (18) numaralı model yenden yazılablr; y x m( z) ( z z) m'( z) u (19) Zamana göre ortalamalarını alırsak, y x m( z) ( z z) m'( z) u (20).... (19) numaralı denklemden (20) numaralı denklem çıkarılırsa; Y X Z m'( z) U (21) 101

8 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz T elde edlr. Denklemdek değşkenler R r r. ve r. r / T dönüşümüyle fade edleblr. Denklemn Z ye göre koşullu beklenen değer alınırsa; t E( Y / Z ) E( X / Z ) Z m'( z) (22) ˆSPFE y elde edeblmek çn (21) numaralı denklemden koşullu beklenen değerler olan (22) numaralı denklem çıkarıldığında; Y * X * U (23) tahmn denklemyle ˆSPFE nn EKK tahmncs elde edleblr; 1 ˆ * *' * * SPFE X X X Y t t (24) Burada R * R E( R / Z ) dönüşümü le yıldızla gösterlen değşkenler fade edlmştr. Formüldek koşullu beklenen değerler (5) numaralı denklemdek gb parametrk olmayan Kernel tahmncleryle tahmn edleblrler. m'( z ) nn yarı parametrk tahmnlern elde edeblmek çn bu ˆSPFE tahmn değerler (21) numaralı denklemde yerne konulduğunda; Yˆ Y X ˆ Z m'( z) U (25) SPFE m'( z ) nn Kernel tartılı yarı parametrk tahmnler; m'( z) Yˆ Z K z z h (26) Z K z z h elde edlr (Ullah ve Mundra, 2002). 102

9 2. UYGULAMA Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 Uygulamamızda kullanılan ver set Dünya Bankası nın ver kaynağından elde edlmştr. Ele alınan ülkeler OECD ülkelerdr. Fakat bazı OECD ülkelernn göç verler düzenlenmemş olduğundan uygulamaya bu ülkeler dahl edlmemş ve 16 OECD ülkesyle dönemler çn çalışılmıştır. Uygulamamızda R.2.13 programından yararlanılmıştır. Göç araştırmaları uluslar arası göç üzernde etks bulunan br çok değşken ortaya koymuşlardır. Bu değşkenler göç alan ve göç veren ülkeler arasındak c ve çekc faktörler ortaya çıkaran değşkenler olablrler. Yer yüzünde meydana gelen lk göçlern temel neden ekonomk koşullardır. Özellkle üretm faktörlernden brsn oluşturan şçgücü taleb göçlerde belrleyc br unsurdur. Günümüzde de dünyada meydana gelen göçler genel çerçevede değerlendrldğnde, ana göç doğrultusunun ABD, Batı Avrupa ülkeler, Japonya, Kanada, Avustralya ve bazı petrol üretcs Arap ülkelerne doğrudur. Heps gelşmş ülkelerdr ve söz konusu bu ülkelern hepsnde kş başına ulusal gelr $ ın üzerndedr. Buradan çıkarılablecek temel unsur uluslararası göçlerde temel belrleyc unsurun ekonom olduğudur. Hars ve Todaro ya göre uluslar arası göçün en öneml belrleycler kş başına düşen gelrdek farklılıklar, ş verme oranı, tcaret, letşm kaynakları, etnk ve polk sorunlar ve kültürel engeller ve akrabalık lşklerdr (Hars ve Todaro,1970). Ver yeterszlğnden dolayı bahsedlen bu bütün değşkenler modelmze dahl etmemz mümkün değldr. Modelmze dahl ettğmz değşkenlermz aşağıdak gbdr: Netgoc: Ülkelern mevcut doğal nüfus artışından, gerçek nüfus artışının çıkarılmasıyla elde edlen değşken. Dolayısıyla bu değern pozf veya negatf olması bze sözkonusu ülkelern göç durumlarıyla lgl blg verebleceğ gb model çersnde kullanılmasının anlamlı sonuçlar getrmes beklenmektedr. sszlk: Modelmzde bağımsız değşken olarak dahl edlen bu değşken öneml br makro ekonomk gösterge olan şszlk oranıdır. Göçmen çn çalışma arzı ve taleb göç 103

10 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz kararında öneml faktörlerden brdr. Borjas a göre br ülkedek yüksek şszlk oranları o ülkeden göçe sebep olan etkenlerden brdr (Borjas,1994). gsmh: Modelmzde bu kısaltmayla yeralan bağımsız değşkenmz car Amerkan doları üzernden kş başına düşen gayr saf mll hasılayı fade etmektedr. Borjas a göre kş başına gelrdek büyüme dış göçü azaltmada öneml br etkendr. Gelr değşkenmzn üssel olarak artması sonucu ortaya çıkan değşm dengelemek amacıyla gsmh değşkenne doğal logarmk dönüşüm uygulanmıştır. Bu değşken modelmzde lgsmh le fade edlecektr. Ele aldığımız ülkeler ve bu ülkelern değşkenlere göre ortalamaları aşağıdak gbdr; Tablo 1. Ülkelere lşkn değşken ortalamaları ulke netgoc lgsmh sszlk Almanya Amerka Avusturalya Avusturya Danmarka Fnlandya Japonya Kanada Norveç YenZellanda Yunanstan İngltere İspanya İsveç İsvçre İtalya Toplam Netgoc değşkenmzn ülkelere göre ortalamasına baktığımızda en çok göç alan ülkeler sırasıyla Avusturalya, Kanada, İspanya, Yunanstan, Amerka ve İsvçre dr. Göç grş ve çıkışları sonucu elde edlen bu değşkene göre Japonya, Yen Zelanda ve Fnlandya en az göç alan ülkeler arasındadır. Bu değşkenn yorumlanmasında ülkelern uyguladıkları göçmen kotalarının ve göç polkalarının dkkate alınması gerekmektedr. Kş başına düşen gayr saf mll hasıla değşkenmzn ortalamalarını nceledğmzde sırasıyla Amerka, İsvçre, Norveç, ve Kanada ülkelernn en yüksek ortalama gelre sahp olan ülkeler oldukları görülmektedr. 104

11 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 En düşük kş başına düşen gelr ortalaması se Yunanstan a atr. Ülkelern ortalama şszlk oranlarına baktığımızda sırasıyla İspanya, Kanada, İtalya, Fnlandya, Yunanstan ve İngltere en yüksek şszlk oranına sahp ülkelerdr PARAMETRİK PANEL VERİ MODELLERİ Yarı parametrk modellerle karşılaştırma yapmak amacıyla öncelkle parametrk panel ver modeller tahmn edlmş ve sonuçlar aşağıdak tabloda özetlenmştr; Klask En Küçük Kareler Model Tek Faktörlü Sab Etkl Panel Ver Model Tek Faktörlü Rassal Etkl Panel Ver Model Tablo.2 Parametrk Panel Ver Modeller Tahmn Anlamlılık Kodları: 0 *** ** 0.01 * Standart Hata t değer Pr(> t ) 2 R lgsmh *** sszlk sab *** lgsmh *** sszlk *** sab *** lgsmh *** sszlk *** sab *** Bütün ülkelern homojen varsayıldığı, panel ver yapısının dkkate alınmadığı lk model havuzlanmış ver üzernde EKK model olarak düşünüleblr. Bu modelde t test bazında lgsmh değşken %1 anlamlılık sevyesnde sıfırdan farklıdır değşken katsayılarında anlamlı bulunmuştur. İsszlk değşkennn katsayısı se %5 anlamlılık sevyesnde anlamlıdır. lgsmh ve sszlk değşkennn netmg değşkenndek değşkenlğ açıklama oranı %15,35 tr. Bu oran oldukça düşüktür. İşszlk oranı değşkennn göç oranı üzerndek etksnn negatf olması beklenmektedr. Oysa bu modelde bu katsayı sıfıra yakın olmakla brlkte pozf br katsayıdır. Tek faktörlü sab etkl panel ver modeller brmlere göre farklılıkları dkkate alan modellerdr. Bu modeln temel amacı, ver setndek her gruba a spesfk etky fade eden blnmeyen sab term ( ) de tahmn etmektr. Bu yöntemde her br brm çn br gölge değşken kullanılmaktadır (Matyas ve Sevestre,1996). Tahmn edlen bu modelde t test 105

12 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz bazında Amerka ve İtalya dışında bütün değşkenlern katsayıları %5 anlamlılık sevyesnde anlamlıdır. Genel olarak F testnde modeln anlamlı olduğu, Katsayıların brlkte sıfırdan farklı olduğu kuvvetl br şeklde kabul edlr. Sadece ülkelere a gölge değşken katsayılarının sıfırdan farklılığını sınayan F testne göre F(15, 478)= 16.31, %1 ve %5 anlamlılık sevyelernde katsayıların anlamlı olduğu kabul edlr. Kş başına düşen ortalama gelrn göç değşken üzerndek etks pozf, İşszlk oranı değşkennn se beklentlere uygun olarak negatftr. Tek faktörlü rassal etkl panel ver modellernde brmler arasındak farklılıklar modeln hata termne sadece sab katsayıyı etkleyecek şeklde dahl edlr. Brmlere göre meydana gelen değşmeler hata termnde gösterldğnden modeln tahmnnde hata termlernn varyans kovaryans matrsn kullanan yöntemler terch edlmektedr (Matyas ve Sevestre,1996). Bu varyans bleşenlernn tahmn edlmesnde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Burada Swamy ve Arora nın varyans bleşenlernn tahmn çn gölge değşkenl EKK ve gruplararası EKK tahmnclernn brlkte kullanılmasını önerdkler tahmnc yaklaşımıyla rassal etkl modelmz tahmn edlmştr. Modelmzde katsayılarımız t test bazında %1 anlamlılık sevyesnde sıfırdan farklıdır fakat bu modelmzde katsayıların yorumlanması daha farklıdır. Katsayılar ülkelern etksn de çermektedr. Katsayılar yorumlanırken örneğn lgsmh değşkenne lşkn katsayı , lgsmh değşken ülkeler açısından ortalama değştğnde netgoc değşkenndek ortalama değşm göstermektedr. Modelmzde bağımsız değşkenlern bağımlı değşkendek değşm açıklama oranı %21.52 dr Sab Etkl Ve Klask Modeln Karşılaştırılması Havuzlanmış EKK modeller kısıtlı modeller, heterojenlğ modele dahl eden sab etkl modeller se kısıtsız modeller olmak üzere hata termlernn eş ve brbrnden bağımsız normal dağıldığı varsayımı altında sıfır hpotezn test etmek çn F test uygulanablr(matyas ve Sevestre,1996). Bu durumda verde homojenlğn olup olmadığı test edleblr; netgoc lgsmh sszlk u 1 2 netgoc lgsmh sszlk u 1 2 H0 : N 106

13 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 Kısıtsız ve kısıtlı modelden elde edlen kalıntı kareler toplamlarını sırasıyla SSE UR, SSE R olmak üzere F oranı aşağıdak gb hesaplanır: ( SSER SSEUR ) / ( N 1)( q 1) F SSE / NT N( q 1) UR model %5 hata payıyla anlamlı kabul edlr. 5,096 ve F (0,05;48,448) 1.38 olduğundan sab etkl Rassal ve Sab Etkl Modellern Karşılaştırılması ve açıklayıcı değşkenler arasındak lşkye bağlı olarak farklı özellklere sahp k tahmn edc gelştrlmştr: Eğer etkler açıklayıcı değşkenlerle lşksz se, tesadüf etkler tahmncs tutarlı ve etkndr. Sab etkler tahmncs se tutarlı fakat etkn değldr. Eğer etkler açıklayıcı değşkenlerle lşkl se sab etkler tahmncs tutarlı ve etkn fakat tesadüf etkler tahmncs tutarsızdır. Hausman test modeln açıklayıcı değşkenler le gruplara a spesfk etklern arasında korelasyonun mevcut olup olmadığının tespne yönelk olarak kullanılmaktadır (Hausman,1978). Sıfır hpotez rassal etkler tahmncs doğrudur şeklnde aşağıdak gb kurulur: H H 0 : E( u / lgsmh,sszlk ) 0 : E( u / lgsmh,sszlk ) 0 a Tablo.3. Hausman Test (b) Sab etkl model (B) Rassal etkl model (b-b) Fark sqrt(dag( - )) 2 b Standart hata 2 B lgsmh , İsszlk , Wald krerne dayalı hesaplanmıştır. Elde edlen 2 test statstğ, ˆ ' ˆ ˆ olarak 2 1 W b b p= değerne göre sıfır hpotez kuvvetl br şeklde reddedlr. Dolayısıyla sab etkl modeln uygun olduğuna karar verlr. 107

14 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz 2.2. PARAMETRİK OLMAYAN PANEL VERİ MODELLERİ Uygulamamızın bu aşamasında Racne nn (Racne,2009) yaklaşımından hareketle ülkeler y m( x ) u modelne br kategork değşken olarak eklenmştr. Bu kategork değşken 1,..., N le fade edlrse bu durumda tahmn edlen nonparametrk model E( y / x, ) olacaktır. Bu model kategork nümerk Kernel yaklaşımıyla çözüleblr. ˆ, ye karşılık gelen çapraz geçerllk düzgünleştrme parametres tahmn değer olmak üzere tahmn edlen bu nonparametrk modelden elde edlen ˆ 1 se E( y / x, ) E( y / x ) olur ve vernn panel ver olarak ele alınmasının anlamlı olmadığını gösterr. Eğer bu tahmn ˆ 0 veya sıfıra yakın br değer se bu durum her br m (.) n.nc brme a zaman sersyle tahmn edlebleceğn göstermektedr (Racne ve L,2004). L ve Racne nn bu yaklaşımıyla elde edlen parametrk olmayan sab etkl modeln tahmn değerler aşağıdak tablodak gbdr; Tablo.4. Parametrk Olmayan Panel Ver Model Tahmn lgsmh sszlk factor(ulkeler) Düzgünleştrme Parametreler: Kernel Regresyon Tahmncs: Lokal-Doğrusal Düzgünleştrme parametres:sab (E.K.K.Çapraz Geçerllk Seçcsne göre) 2 R : Sürekl Bağımsız Değşken çn Kernel Tp: İknc Derece Gaussan Kernel Kategork Değşken çn Kernel Tp: L ve Racne Ülkelere lşkn kategork değşkenn parametre tahmn değer 0 a yakın olduğundan bu sonuç vernn panel ver olarak ele alınması gerektğn, havuzlanmış modeln verdek yapıyı açıklayamayacağını göstermektedr. Tahmn edlen model grafkle aşağıdak gb farklı açılardan nceleneblr; 108 Şekl.1. Parametrk olmayan modeller

15 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 Öngörülen parametrk olmayan modeln tahmn değerlernn gerçek netgoc değerlerne karşı serplme dyagramı da bze modeln uyumu hakkında fkr vereblr. Dyagramdan görülebleceğ gb gözlem değerleryle tahmn değerler büyük ölçüde örtüşmektedr; Şekl.2. Parametrk olmayan modellern verye uyumu 2.3. YARI PARAMETRİK PANEL VERİ MODELLERİ Modelmzde parametrk ve parametrk olmayan kısımlarda olması gereken değşkenlermze karar vermek çn lgsmh ve sszlk değşkenlermzle ayrı ayrı modeller denenmş ve sszlk değşkenmzn parametrk olmayan yöntemlerle modele dahl edlmes gerektğne karar verlmştr. Dğer yandan serplme dyagramını nceledğmzde göç değşkenmzle lgsmh değşkenmz arasındak lşk parametrk br kalıba uygun olablrken, şszlk oranını fade eden değşkenmz le parametrk olmayan, fonksyonel kalıbı hakkında blg vereblecek önsel br görünümü olmadığı görülmektedr. Tahmn edlen yarı parametrk rassal ve sab etkl panel ver modellermz aşağıdak tabloda özetlenmştr. Tablodan da görülebleceğ gb yarıparametrk rassal etkl modelmzde bağımsız değşken lgsmh ve parametrk olmayan değşken sszlğn brlkte netgoc değşkenn açıklama oranı %17 dr. Bu modelmzde lgsmh ya a katsayı %0,1 anlamlılık sevyesnde sıfırdan farklıdır. Yarıparametrk kısm doğrusal sab etkl modelmzde açıklama oranı se %40,13 olmuştur. Bu modelmzde de katsayılarımız anlamlı çıkmışlardır. Yarıparametrk tahmnlern elde edlmesn sağlayan koşullu beklenen değerler parametrk olmayan kernel tahmncleryle elde edlmştr. Bu kernel tahmncler çn çeşl 109

16 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz kernel fonksyonları vardır. Sonuçlardan da görülebleceğ gb ortalama brleşk hata kares ölçütüne dayalı olarak farklı Kernel ler arasından seçm yapma brbrne çok yakın sonuçlar vermştr. Yoğunluk ve regresyon fonksyonları gb eğrlern nonparametrk tahmnnde en temel zorluk düzgünleştrme parametresnn seçmdr. Parametrk olmayan regresyon yöntemlernn y sonuçlar vermes düzgünleştrme parametresnn seçmne bağlıdır (Rce,1984). Burada elde edlen sonuçlar olablrlk çapraz geçerllk seçcsne göre elde edlmş sab düzgünleştrme parametres değerlerne dayalı sonuçlardır. y x ' m( z ) u y E( y / z ) = ( x E( x / z ) Y X ' ˆ X X ' 1 ) + X Y SPOLS t t y x m( z ) u y x m( z) ( z z) m'( z) u Y X Z m '( z) U y y x x z z... E( Y / Z ) E( X / Z ) Z m'( z) Y * X * U 1 ˆ * *' * * SPFE X X X Y t t 110

17 Tek Yönlü Kısm Doğrusal Rassal Etkler Modeller Tek Yönlü Kısm Doğrusal Sab Etkler Modeller ˆSPOLS ˆSPOLS ˆSPOLS ˆSPFE Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 Tablo.5. Yarıparametrk Kısm Doğrusal Panel Ver Modeller Tahmnler Tahmn Standart Hata < 2.2e- 16 *** t değer Pr(> t ) 2 R e- 16 *** < 2.2e- 16 *** <2e- 16 *** Anlamlılık Kodları: 0 *** ** 0.01 * Kernel Derece Gaussan Kernel Derece Epanechnkov Kernel Derece Epanechnkov Kernel Derece Gaussan Kernel Düzgünleştrme Parametres Netgoc=0.8579/sszlk= lgsmh=0.1082/ sszlk= Netgoc=0.8482/sszlk= lgsmh=0.1091/ sszlk= Netgoc=0.8540/sszlk= lgsmh= / sszlk= Y = / Z = X = / Z = SONUÇ m( x ) n fonksyonel bçm blnmedğ zaman parametrk br model very y açıklayamazken, parametrk olmayan analz de ver hakkındak öneml br önsel blgnn elenmesne sebep olablr. Çözüm parametrk ve parametrk olmayan modellern kombnasyonudur savını test etmek amacıyla parametrk,parametrk olmayan ve parametrk panel ver modeller tahmn edlmş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. yarı Parametrk modellerde önce havuzlanmış verye klask EKK uygulanarak model tahmn edlmştr. Ardından tek yönlü rassal ve sab etkl modeller tahmn edlmştr. Klask modelle sab etkl modeller karşılaştırıldığında F testne göre sab etkl modeln anlamlı olduğu görülmüştür. Sab ve Rassal etkl modeller Hausman test le karşılaştırılmış ve sab etkl modeln terch edlmes gerektğ sonucuna varılmıştır. Parametrk olmayan panel ver modelmzde EKK çapraz geçerllk seçcsne göre düzgünleştrme parametrelermz belrlenmş, L ve Racne nn sab etkl modelde brmler kategork değşken olarak ele aldıkları lokal doğrusal model öngörülmüştür. Bu yaklaşım aynı zamanda panel vernn homojen olarak ele alınıp alınamayacağı konusunda önsel br test 111

18 Çok Krerl Kar. Ver. İle Av. Br. ve Aday Ülk. Yaşam Kalesnn Analz olduğundan bu teste göre panel vernn havuzlanmış olarak uygulamada ele alınamayacağı görülmüştür. Parametrk olmayan modeln bağımlı değşkendek değşm açıklama gücü %94 tür. Bu oldukça yüksek br belrgnlk katsayısı değerdr. Dolayısıyla dğer modellerle kıyasladığımızda parametrk olmayan modeln vermzdek yapıyı daha y açıkladığını söyleyeblrz. Yarıparametrk kısm doğrusal panel ver modellernde sab ve rassal etkl modeller ayrı ayrı tahmn edlmş ve tablo.7 de özetlenmştr. Bu sonuçlara göre katsayılar her modelde %5 anlamlılık sevyesnde anlamlı bulunmasına rağmen modeln açıklanma gücü rassal etkl modellerde %17,92 gb oldukça düşük br oran olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarıparametrk kısm doğrusal sab etkl modelmzde açıklama oranı se %40,13 olmuştur. Bu durumda eğer yarıparametrk modeller arasından terch yapılacaksa sab etkl modeln terch edlmes gerektğn göstermektedr. Gerek grafksel olarak gerekse açıklama gücü bakımından parametrk olmayan modellern vermz daha y temsl ettğ, teorde savunulan yarıparametrk modellern parametrk ve parametrk olmayan modellern dezavantajlarını ortadan kaldıran model olduğu savı ele aldığımız ver set çn uygun görülmemştr. Vurgulanması gereken dğer br konu se ele alınan bağımsız değşkenlerle lgldr. Göç konusundak statstkler oldukça yeterszdr. Ele aldığımız ülkeler bu konuda dğer ülkelerden daha y konumda olmalarına rağmen göç üzernde etks olablecek dğer değşken verlerne ulaşılamamıştır. Dolayısıyla çalışmamızın kapsamı bu değşkenlerle sınırlı kalmıştır. KAYNAKÇA Borjas G.J.,1994,The Economcs of Mgraton, Journal of Economc Lerature, 32: Çağlayan, E., 2002, Yarıparametrk Regresyon Modeller le Yaşam boyu Sürekl Gelr Hpoteznn Türkye Uygulaması, Danışman:Prof.Dr.Selahattn Gürş, İstanbul,2002 Hars J.R.; Todaro M.P.,1970, Mgraton, Unemployment and Development: a Two-sector Analyss, Amercan Economc Revew, 60: Henderson, Danel J., Ullah, A.,2005, A Nonparametrc Random Effects Estmator, Economcs Letters, (2005), 88:

19 Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 Henderson, Danel J., Ullah, A.,2005, Nonparametrc Estmaton n a One Way Error Component Model: A Monte Carlo Analyss, Workng Paper, Department of Economcs, Unversy of Calforna, Rversde Härdle, W., Müller, M., Sperlch, S., Werwatz, A.,2004, Nonparametrc and Semparametrc Models, Sprnger Seres n Statstcs L, Q. ; Stengos, Thanass,1996,Semparametrc Estmaton of Partally Lnear Panel Data Models, Journal of Econometrcs, Vol.71, No.1-2 s L, Q., Racne, J.S.,2007, Nonparametrc Econometrcs : Theory and Practce, Prnceton Unversy Press L, Q. Ve A.Ullah, 1998, Estmatng Partally Lnear Panel Data Models wh one way error Components, Econometrc Revews, 17: Matyas, Laszlo; Sevestre, Patrck The Econometrcs of Panel Data, a Handbook of the Theory wh Applcatons, 2.th edon, Kluwer Academc Publshers, 1996, s.34 Pagan, Adran; Ullah, Aman,1999, Nonparametrc Econometrcs, Cambrdge Unversy Pres Racne,Jeffrey,S, 2009, Nonparametrc and Semparametrc Methods n R, Advances n Econometrcs, Vol.25, Bölüm.5 Computaton,1-36 Racne,J., Q,L, 2004, Nonparametrc Estmaton of Regresson Functons wh Both Categorcal and Contnuous Data, Journal of Econometrcs, Vol.119, Rahman, Mezbahur ; Ullah, Aman,2002, Improved Combned Parametrc and Nonparametrc Regressons: Estmaton and Hypothess Testng, Ed. Ullah, A. ; Wan, A. ; Chaturved, A., Handbook of Appled Econometrcs and Statstcal Inferences çnde, Marcel Dekker, s.160 Rce, J., 1984, Bandwdth Choce for Nonparametrc Regresson, The Annals of Statstcs, Vol12, No.4, s Su,L., Ullah, A.,2007, More Effcent Estmaton of Nonparametrc Panel Data Models wh Random Effects, Economcs Letters, 96 s: Su,L., Ullah, A.,2010, Nonparametrc and Semparametrc Panel Econometrc Models : Estmaton and Testng, Handbook of Emprcal Economcs and Fnance, Ch.17, Edt. A.Ullah, Davd E.A. Glles, Chapman and Hall / CRC, s Ullah, A., Mundra, K., 2002, Semparametrc Panel Data Estmaton: An Approach to Immgrant Homelnk Effect on U.S. Producer Trade Flows, Ed. A.Ullah, A.Wan, A.Chaturved, Handbook of Appled Econometrcs and Statstcal Inferences çnde, Marcel Dekker, C 113

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat 8. DEĞİŞEN VARYANS SORUNU (HETEROSCEDASTICITY) 8.. Değşen Varyans Sorunu Nedr? Matrslerle yan Y = β u Y = β β β 3 3 β k k u, = n genel doğrusal modeln ele alalım. Hata term çn yapılan varsayımlardan brs

Detaylı

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 014 ANKARA Can DARICA tarafından hazırlanan

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri TOBİT MODEL 1 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon Modeller Sınırlı bağımlı değşkenler: sansürlenmş (censored) ve keskl (truncated) regresyon modeller şeklnde k gruba ayrılır. 2 Sansürlenmş ve Keskl Regresyon

Detaylı

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 1-2

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 1-2 REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 1- Yayın Tarh: 17-08-008 REGRESYON ANALİZİ NEDİR? MODELLEME 1. GİRİŞ İstatstk blmnn temel lg alanlarından br: br şans değşkennn davranışının br model kullanılarak tahmnlenmesdr.

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK 2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Serdar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi B. ÖZCAN, A. ARI Araştırma-Gelştrme Harcamaları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Panel Ver Analz Burcu ÖZCAN Ayşe ARI Özet Ekonomk büyümenn c gücü olarak değerlendrlen araştırma-gelştrme (Ar-Ge) faalyetler ülke

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Ülkelern Ekonomk Performansı Üzernde Regülasyonun Etkler: Br Dnamk Panel Ver Analz The Impact of Regulaton on Economc Performance

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OKUR PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Gaz Ünverses İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 12/1 (2010). 159-184 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6 REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6 Yayın Tarh: 03-11-2007 Revzyon No:0 1 5. E.K.K. REGRESYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE BAZI KONU BAŞLIKLARI 2 1 EN KÜÇÜK KARELERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER EKK da karşılaşılan

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.301-322 OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EN KÜÇÜK KARELER, RİDGE REGRESYON VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNDE ANALİZ SONUÇLARINA AYKIRI DEĞERLERİN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1

Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması 1 Hayvansal Üretm 54(): 8-3, 03 Araştırma Makales Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmn Yöntemlernn Performanslarının Karşılaştırılması Gazel Ser *, Barış Kak, Abdullah Yeşlova,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini

Türkiye deki Đşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini İstatstkçler Dergs: İstatstk & Aktüerya Journal of Statstcans: Statstcs and Actuaral Scences IDIA 8, 5, -6 Gelş/Receved:6.4.5, Kabul/Accepted: 3.6.5 www.statstkcler.org Türkye dek Đşszlk Oranının Bulanık

Detaylı

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr

DEFORMASYONLARIN MODELLENMESİ. Levent TAŞÇI 1 ltasci@firat.edu.tr DFORMSYOLRI MODLLMSİ Levent TŞÇI 1 ltasc@frat.edu.tr Öz: Deformasyonların belrleneblmes çn farklı çalışma grupları tarafından ortaya konulmuş farklı yaklaşımlar söz konusudur. Deformasyon analznde, bloklar

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı