TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI"

Transkript

1 Endüsr Mühendslð Dergs Cl: 0 Saý: Safa: (5-66) Makna Mühendsler Odası TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA E ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARM Tardu Selm SEPİN, Mehme Dar ATKN, Merve Nalı ERALP, Gökhan MEMİŞOĞLU, Mehme Rüşü TANER*, Mehme ÖZCAN, Den AKDEMİR lken Ünverses, Endüsr Mühendslğ ölümü, lken, Ankara ÖZET Unlever Gee Farkasının o deerjan ürem lanlama sürecnde çelgeleme şlem çn karar desek ssemnn eksklğ, ürün değşklklernn neden olduğu kurulum saısının ve fırsa malelernn armasına see olmakadır. Projenn amacı, sürekl mala aısına sah olan o deerjan üremne hılı ve uarlı sonuçlar veren, olam kurulum saı ve süresn en aa ndrecek r çelgeleme ssem asarlanmasıdır. Prolem dör aşamada ncelenmş; sırasıla üünleşk, ölünmüş, kısılı ölünmüş maemaksel modeller ve segsel meo le çöülmüşür. Sonuçların karşılaşırılmasıla segsel meodun kısa amanda uarlı çöümler verdğ görülmüş ve oluşurulan araüle sseme enegre edlmşr. Anahar Kelmeler: Çelgeleme, sürekl mala, karışık am saı rogramlama, geçerl eşslkler, segsel meo PRODUCTON PLANNNG AND SCHEDULNG SSTEM FOR LAUNDR PODERS ASTRACT The asence of a decson suor ssem for schedulng roducon of laundr owders causes Unlever Gee Plan o ncur oorun coss due o ncreasng numer of seus. s nended wh hs rojec o desgn a fas and conssen schedulng ssem whch mnmes he numer of seus n a connuous manufacurng envronmen. The rolem has een suded wh a comac model, a decomosed model wh and whou vald nequales and fnall wh a heursc mehod. s found ou ha he heursc mehod generaes conssen soluons ver quckl. Heursc mehod has een negraed no Unlever Gee Plan s schedulng ssem wh a grahcal user nerface. Kewords: Schedulng, connuous manufacurng, mxed neger rogrammng, vald nequales, heursc mehod * İleşm aarı lken Ünverses arafından düenlenen 9. önelem Araşırması ve Endüsr Mühendslğ Ulusal Kongres Öğrenc ldrler arışması'nda üçüncülük ödülü kaanan çalışmanın lgl öğrem üelernn kakılarıla düenlenmş haln EM Dergs aın olkası doğrulusunda aımlıoru. 5

2 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı. FİRMA TANTM Unlever Gee Farkası Dlovası mevksnde m lk açık alan çnde m lk alan üerne kurulmuşur. Gee Farkası çamaşır deerjanı, sıvı deerjan ve kşsel akım ürünlernn üremn çeren üç ana ölümden oluşmakadır. u ölümlerde sırasıla Omo ve Rnso marka çamaşır deerjanları; Cf, Domesos ve umoş marka sıvı deerjanlar; Eldor, Dove ve Clear marka şamuanlar ürelmekedr. üün son ürünler Unlever n Muallmkö de ulunan deosuna gönderlr ve uradan Türke çndek erakende ve oancı şrkelere dağıılır. Unlever Gee Farkası ürünlern aşka ülkelere de hraç emekedr; İsral ve Suud Arasan u ülkelern çnde en önemllerdr. Şrken olamda mlon dolarlık hracaı, olam üremn %5'n oluşurur.. PROJENİN TANM E ANALİZİ. Prolem Oramı Farkadak ürem şleş Şekl de görüldüğü gdr. ukarıda da elrldğ g farkada sürekl mala aılmakadır. Farkanın ürem ssem ncelenrken leraürden ararlanılmışır. Genner vd. (004), leraürde er alan sürekl ar malaı le lgl çelgeleme algorma ve modellern ncelemş ve öelemşlerdr. Farkanın ürem oramı ve şleş le lgl verler, frmanın car sır nelğndek lglern korumak amacıla gerçek verlern elrl r aralıka normale edlmesle oluşurulmuşur. Kule Slolar Ger dönüşüm Kule, 6 farkl a oun üreld ölümdür, ama a olardan 6 anes çok nadr üreld çn deerjan formülüne eklenmemr. Kulenn grdler arler halnde gelr. Kule herhang r amanda ek r çe a o üreelr ve k farkl a o ars arasnda 4 dakkalk r kurulum aman vardr. u ölümde ürem sürekldr. Kulenn maksmum ürem kaases farkl a olar çn çok a deklk göserr. Kuleden sürekl olarak gelen a olar deolamak çn 9 ade slo kullanlr. r slo çnde sadece r a o deolanalr. An üüklükek u 9 slonun olam 0 onluk deolama kaases vardr. Gerdönüüm slosu, kurulum komuunun verlmesnden sonrak 4 dakkalk süreçe kuleden gelen a olar deolamak çn kullanlr. u sloda a olarn karm r araa gerlr ve u karm kale açsndan köü olarak deerlendrlr. u üden, u karmn drek olarak ürem sürecne devam emesne n verlme; karm küçük üdeler halnde sseme verlr. Gerdönüüm slosu, sseme hçr emel eks ulunmadndan dola ok salalr. Pakeleme Toenler Pos doe ölümü, deerjanlarn son halnn verld erdr. Tolamda 55 çe deerjan vardr. Her r deerjan ar r formüle sahr ve her r formül hang ür a odan o deerjann çnde ne kadar kullanlacana karar verr. Pos doe ölümü, üün deerjan çeler çn maksmum 89 on/saa kaasee sahr. Toenler, akelemeden önce amon envaner alan olarak kullanlan küçük araalardr. Deerjanlar os doe ölümünde son haln aldkan sonra oenlerde deolanalr a da drek olarak akeleme ölümüne gönderlelrler. Toenlern olam sok kaases 000 ondur. Pakeleme lan, SAP n APO modülü çksn grd olarak kullanan ürem lanlamac arafndan el le harlanr. üün ssem, akeleme ölümü çn alan ürem lanna uum salamaa çalr. Şekl. Ürem Oramı ve İşleş Şeması 5

3 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr. Semomlar Gölemlerm ve şrke ekller le aığımı görüşmeler sonucunda aşağıdak semomlar elrlenmşr: Ürün değşmnn sık olması nedenle aılan kurulumların sıklığının fala olması (r vardada oralama dör dönüş gerçekleşğ sölenmşr). Pakeleme anında gerekl deerjanın mevcu olmamasından dolaı akeleme ölümünde enden lanlama aılması. Süreç mühendslernn ek vardalık lanlama ama anlaışına sah olması (r sonrak vardanın düşünülmemes). Kuruluma harcanan olam amanın, olam üremn kada değer r kısmının ürelmes çn gerekl olan amana karşılık gelmes.. Prolem Tanımı To deerjan üremnden elde edlen gelr, Unlever Türke nn elde eğ olam gelrnn öneml r kısmına karşılık gelmekedr. Şrke arafından elrlen ıllık ürem kaı ne şrke arafından elrlen ıllık kaı amandan kanaklanmakadır. u mkar ıllık olam üremn kada değer r kısmına karşılık gelrken, Unlever Türke çn üük r fırsa male oluşurmakadır. Farka akeleme lanı olarak SAP ın APO modülünün çıkısından ararlanır ve aılacak ürem u lana ugun olmak orundadır. Sık gerçekleşen ürün değşmler çn aılan kurulum saısının falalığı ve ürem lanının süreç mühendsler arafından çeşl ssemler ardımıla manuel ve günlük olarak haırlanması nedenle farka, SAP ın çıkısına göre haırlanan lanı ak emeke orluk aşamakadır. Daha önce elrlen ürem oramının kısıları le rlke donmuş alan meodunun kullanılmaması, ürem lanını akeleme ölümüne göre haırlaan süreç mühendsler çn üük r orluk eşkl emeke olu aıkları ürem lanını günlük değşmlere maru ırakmakadır. Tüm unlara göre farkanın rolem, kule ve os doe ölümündek ürem süreçlernn akeleme çn aılan lana aak uduralmes çn çok fala saıda ürün değşm aması ve dolaısıla kurulum saısının armasıdır. Kule ve os doe ölümlernde aılan segsel, as ve kısa vadel ürem lanları, ürem haında uumsuluğa see olmakadır..4 Projenn Kasamı Proje, emel olarak o deerjanın akeleme ölümüne gdene kadar haırlandığı ölümler kasamakadır (Şekl ): Ham madde Ham madde karışımı Kule Projenn kasamı elrlen sınırın çnde kalan ölümlerden oluşmakadır. Slo Slo Slo Ger dönüşüm Toenler Pakeleme Şekl. Projenn Kasamı elrl r süre çnde ürem lanlamasında değşklk aılmaması. 54

4 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı a oların üreldğ kule ölümü. a oların deolandığı slolar. a oların farklılaşırıldığı ve mş ürüne dönüşürüldüğü os doe ölümü. Son ürünlern akeleme çn ekleldğ oenler..5 Projenn Amaçları Projenn amaçları arınılı olarak aşağıdak g sıralanalr: Çelgeleme rolemlernden dolaı medana gelen kaı ürem en aa ndrmek. Sseme enegre edlelecek kasamlı r çelgeleme ssem eslm emek. Farkanın ürem lanı hâlen SAP ın APO modülünün çıkısına göre çeşl ssemler kullanılarak manuel olarak aılmakadır. Tasarlanan ssem kullanıcı dosu r araüle farkanın mevcu ssemne enegre edlecek hâle gerlecekr. Üremn aıldığı alandak ıkanma saısını aalmak. Toenlern akeleme ölümünden senen üründen farklı ürünlerle dolu olması halnde medana gelelecek ıkanmalar. üün sloların dolu olması halnde medana gelelecek ıkanmalar. Ssemn manuel olarak aılan lanlamaa olan ağlılığını aalı, aılması gereken en ürem lanını oomak olarak haırlamak. Günlük lanlama esas olarak ürem mühendsler arafından akeleme ölümündek lana göre ürüülür. Ürem mühendslernn çeşl ssemler ardımıla manuel olarak aığı lanlama akeleme lanına uum sağlamak çn eerl düede değldr..6 Projenn Performans Ölçüler İlglenlen ssemn k ade erformans ölçüü vardır: arda aşına gerçekleşen olam kurulum saısı. Kurulumlar çn harcanan olam aman.. SİSTEM TASARM. Ssemn Amacı Önerlen ssem, kule ve os doe ölümler çn olam kurulum saısını en aa ndrecek ve akeleme ölümünün sedğ amanda doğru mkarda deerjan çeşdn edark emesn sağlaacak ürem çelgelern oluşurmaı amaçlamakadır.. Ssemn Öellkler Tasarlanan ssemn grdler: Pakeleme lanı. Planlama aman aralığı (varda saısı). Ürem lanı oluşurulurken o ank ssem verler gö önüne alınır: a o ve deerjan çeşler çn sırasıla o andak slo ve oen seveler Ssemn o ank durumu (ssem kurulum halnde a da kurulum gerekl). Ssem, haç duulan herhang r anda gerekl grdler verlerek sonuç alınalecek şeklde asarlanmışır. Program herhang r anda çalışırıldığında ssem çıkı olarak şunları vermekedr: Kulede her r a ou çn ürem mkarı ve amanlaması. Pos doede her r deerjan çn ürem mkarı ve amanlaması. üün erolar çn slolarda ulunan her r a ounun envaner seves. üün erolar çn oenlerde ulunan her r deerjanın envaner seves. Kurulumların hang erolarda gerçekleşeceğ. Hang ürünler çn kurulum gerçekleşeceğ. Ugunluk açısından ssemn sıfırdan aşladığı ve sok düenn sıfır olduğu kaul edlmşr. Ugunluk açısından ssemn sıfırdan aşladığı ve herhang r ürem çn henü kurulum gerçekleşrlmedğ kaul edlmşr. 55

5 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr. Ssemn Modellenmes ve Modellern Çöümler Ssem dnamkler ve ssemn şleş rensler gö önünde ulundurularak ürem haı maemaksel olarak modellenmşr. Süreç çelgeleme rolemlernn genellkle karışık am saı rogramlama le modellendğ elrlmşr (Anasov vd., 006; Floudas ve Xaoxa 005; Mende vd., 006). m çöüm aklaşımlarımı da haachara ve ose nn (007) önerdğ modellerden esnlenen am saı rogramlama modeller gelşrmek şeklnde olmuşur. Projenn amacı kısa süre çersnde uarlı sonuçlar elde eden r ürem lanlama ssem asarlamakır. u nedenle oluşurulan modeln ne kadar kısa amanda çöüme ulaşığı üük önem aşımakadır. Ssem öncelkle üünleşk olarak modellenmşr; faka üünleşk modeln çok uun sürede çöüme ulaşması vea lgsaarda oluşan hafıa sorunlarından dolaı r sonrak aşamada model, rrlerle haerleşen k arı model olarak ncelenmşr. ölünmüş modellerde de senlen krerler sağlanamadığı çn u modellere geçerl eşslkler eklenerek rolem r aşka açıdan daha ele alınmışır. Faka çöüm sürelernn uunluğu ve hafıa sorunları u aklaşımda da ekrar eğ çn son alernaf olarak, roleme kısa sürede uarlı çöümler veren segsel r meo gelşrlmşr... üünleşk Model Pakeleme lanı ve o ank ssem verlern grd olarak kaul ed os doe ve kule ölümlern r üün olarak ele alan ve una göre r ürem çelges oluşuran model Ek de sunulmuşur. Modeln doğrulanması: Modeln gerçek ssem ansıığından emn olunması çn model rkaç öel durum çn denen gölemlenmşr. İlk durumda, aşlangıça üç slo da farklı a olarla dolu ve oen oş olarak alındı. Slolarda olmaan r a oun hemen ürelmesn gerekren r akeleme lanı verld. Ssemn şleş renslerne göre geçers olan u durumda, model de geçers çöüm verd. İknc durumda, oende ulunmaan ve os doede ürelmeen r deerjanı hemen ale eden r akeleme lanı verld. u durumda da eklenene ugun olarak modelm geçers çöüm verd. Üçüncü durumda, model ürem kaasesn aşan akeleme lanları le denend. u durum çn de model, eklendğ g geçers çöüm verd. Son olarak geçerl durumlar çn de modeln elde eğ çöümlern doğruluğu konrol edld. aılan üün denemelerde, modeln çöümlernn kısıları sağladığı ve ssemn şleş renslerne ugun olduğu es edld. Sonuçların Anal: Formülasonumu 0- değşkenler çerdğnden, lanlanmak senen varda saısı arırıldığında çöüm orlaşmaka ve çöüm süres armakadır. Dolaısıla, hesalama süres model çn en üük orluğu oluşurmakadır... ölünmüş Model üünleşk modelde çok uun süren çöüm süreler rojenn amaçlarından olan ugulanalrlk açısından r engel eşkl emekedr. Çöüm sürelernn kısalılalmes amacıla üünleşk modelde r üün olarak ele alınan os doe ve kule rrnden ağımsı k model olarak ekrar ele alınmışır. en formülasonda os doe akeleme lanına göre r ürem lanı oluşurur ve oluşurduğu lanı kule modelne vererek knc r rolem daha çödürür. İk ürem ünesnn arı arı ele alınması aman açısından r leşrme sağlamışır. Elde edlen çöümler erel en çöümler olu u çöümlern olamı genel anlamda en çöümü veremeelr. Anı amanda elde edlen leşrme eraernde ssemn şleş renslernden aı avler verlmesne see olmuşur. r örnek vermek gerekrse; os doede verlen r deerjanın ürem almaının gerekrdğ o slolarda ulunmadığı ve sloların hesnn farklı olarla dolu olduğu r durumda ölünmüş modelden çöüm elde edleme. Faka üünleşk model öle r senaro alında slolardak ou oşalacak r deerjan ürem aı u ürem oende soklar ve slolarda açılan erde almaı verlen deerjanın gerekrdğ o üremne aşlaalr. Sonuç olarak ölünmüş model değerlendrldğnde hâlâ ugulanalrlk 56

6 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı Talo. İk ardalı Ürem Planları İçn üünleşk ve ölünmüş Modellern Çöüm Süreler (sane) Örnek er üünleşk Model ölünmüş Model açısından kada değer r leşme elde edlememşr ve u formülason, aı ssem renslernn hlal edlmesn de eraernde germşr. Anı amanda aı ürem lanları üünleşk modelde de karşılaşılan ve uun süren hesalama amanından kanaklanan ssem elleğ eerslğ neden le de çöülememşr. Farkanın ürem kaasesn ve sarşlern son arhlern orlaacak şeklde en köü durumu örnekleelecek verler haırlanmışır. Talo de k varda çn aılacak ürem lanlarının, anı verler kullanılarak üünleşk ve ölünmüş modellerdek çöüm sürelernn sane cnsnden karşılaşırılması görülelr. ölünmüş model, üünleşk modele oranla daha hılı çöümler sunmakadır... Kısılı ölünmüş Model ölünmüş modelde ugulanalrlk açısından kada değer r leşrme elde edlemedğnden ölünmüş modele kısılar eklenmek surele en olmaan aı çöümlern rolem çöüm kümesnden aılması ve çöüm süresnde leşrme elde edlmes amaçlanmışır. u ağlamda en çöümler çöüm kümesnden amaan k kısı formüle edlmşr. Prens olarak sarşlern üremnn ölünmemes gerekğ salanmışır. En çöüm/çöümler u öellğ sağlamak orundadır. u ağlamda oluşurulan lk kısı akeleme lanındak sarşler ölmeme kısııdır. İlk kısıın eklenmes le rlke modelde aılan değşklkler şunlardır: Modele sarşler kümes olan Q kümes eklenmşr. Modele k q arameres eklenmşr; u aramere deerjanına a q sarşnn ürelmes çn gerekl olan aman aralığı saısını gösermekedr. Pos Pos Modeln lk halnde olan değşken, q olarak enden anımlanmışır. u değşken deerjanına a q sarşnn aman aralığında ürel ürelmedğne dar lg aşımakadır. Pos değşkennn değşrlmesnden dolaı, Pos Pos modeldek üün fadeler q değşkennn q üernden olamı olarak fade edlmşr. İknc kısı se sarş arh en akın olan sarşn dğer sarşlerden önce ürelmes gerekğdr. u knc kısıın eklenmesle rlke lk kısıa aılan değşklklern üerne aşağıdak değşklkler eklenmşr: Modele S q değşken eklenmşr. u değşken deerjanına a q sarşnn ürem aman aralığında ürelmee henü aşlanmışsa değern, aks durumlarda 0 değern alacak şeklde anımlanmışır. u k kısı eklendken sonra verlen örnek Kısı : k q Pos Pos Pos Pos k q k q q k q q q ( ) ( ( ) ) 0 q Kısı : " P q Q S S Pos q Pos q Pos Pos Pos ( ) q ( ( ) q q ) M 0 Pos Pos ) / 0 ( q ( ) q P q Q P q Q 57

7 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr senarolara göre çöülen modellerden sadece lk kısıın kullanıldığı model aı örneklerde çöüm süresnde r leşme sağlamışır. İk kısıın da eklendğ model se çöüm süresn köüleşrmşr. Çöüm süreler kıaslanı genel r değerlendrme aıldığında; lk kısılı modeln çöümlernn eernce kısa sürede elde edlemedğ görülmekedr. Talo de k varda çn aılacak ürem lanlarının, rleşrlecek sarşlern elrlenmesnde, geçerllğ ulmaa vea korumaa önelk ve lerde aılalecek rleşrmeler engellemeecek r önem kullanılması gerekldr. u ağlamda, rleşrlecek sarşlern elrlenmesnde rleşmee ada k sarşn arasında kalan ş saısının alığı, dolaısı le rleşrmeden olumsu eklenelecek sarş saısının a olması, asıl krerdr. Talo. İk ardalı Ürem Planları İçn ölünmüş, Tek Kısılı ve İk Kısılı Modellern Çöüm Süreler (sane) Örnek er ölünmüş Model Kısılı öl. Mod Kısılı öl. Mod anı verler kullanılarak ölünmüş, ek kısılı ve k kısılı modellerdek çöüm sürelernn sane cnsnden karşılaşırılmaları görülelr...4 Segsel Meo u çöüm meodolojs segsel r oldan en e akın r çöüme ulaşmaı amaçlamakadır. Amaç os doede en çöüme olaldğnce aklaşmak ve kulede geçerllğ sağlamakır. Leraürde ener rolemler çn önerlen modeller eldek rolemle am r uum sağlamamakadır. u nedenle, önerlen aklaşım eldek rolemn en çöümünün genel öellkler esas alınarak oluşurulan kurallar le gerçekleşrlmekedr. u kurallar şöle sıralanalr: Eğer rolemn en lenen çöüm a da çöümler mevcusa, sarşlern hçrnn ölünmedğ r en çöüm vardır. u üden sarşler ölünmeden rleşrlelr ve rçok alernaf en çöüm elenelr. Segsel çöüm k aşamadan oluşmakadır. İlk aşamada amaç, verlen akeleme lanından geçerl r ürem lanı elde emekr (Ek ). İknc aşamada se elde edlen ürem lanı leşrlmee çalışılmakadır (Ek ). Teork açıdan akıldığında esas olarak çöüm aradığımı çelgeleme rolemne geçerl r çöüm ulmak le olnom amanda çöülemeen r rolemdr. u nedenle geçerl r çöüm elde emek dah oldukça ordur; faka genel olarak rake karşılaşılan rolemlern eork en köüe oranla daha kola olması nedenle, ugulamada öle r sorunla karşılaşılmaacağı öngörülmekedr. Segsel çöüm le k ve üç varda çn sonuçlar, aklaşık olarak r saneden le a r sürede elde edlmşr. Elde edlen çöümler çoğu aman os doe çn mümkün olan en çöümü vermşr. Talo e k varda çn aılacak ürem lanlarında, Talo. İk ardalı Ürem Planları İçn ölünmüş, Tek Kısılı, İk Kısılı ve Segsel Meoların Çöümünden Elde Edlen Kurulum Saıları (sane) Örnek er ölünmüş Model MD MD MD MD Kısılı öl. Mod. MD MD MD MD Kısılı öl. Mod. MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD Segsel Meo MD: Mevcu Değl 58

8 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı maemaksel modellern ve segsel meodun anı verler kullanarak os doe çn elde eğ en a kurulum saıları görülelr..4 Çöüm Alernaflernn Karşılaşırılması Çöüm alernaflernden elde edlen sonuçlar değşk karakerlerdedr. üünleşk modelde dkka çeken nokalardan r anes, elde edlen çöüm kümesnde aı almaların ölünmüş olarak üreldğdr. u nedenle alernaf çöüm kümes çok genşr. 0- değşkenlernn çok olmasının anı sıra alernaf olarak denenelecek alma sıralamalarının çokluğu da çöüm süresnn armasına see olmakadır. unun anı sıra elde edlen çöümler ssemn üünü çn en çöüm olma öellğne sahr. ölünmüş model le elde edlen sonuçlar da üünleşk modelde olduğu g, almaların ölünerek ürelelor olmasından öürü, çok genş r çöüm kümes çersnde er almakadır. Faka u çöüm kümes, knc modeln lk model çıkısını r grd olarak kullanmasından dolaı, üünleşk modelnkne kıasla daha küçükür. Arıca u kaanım, çöümlern ssemn üünü çn en çöümler olamaması rskle elde edlmşr ve süre akımından da eernce kaanç sağlanamamakadır. u k modelde de oraa çıkan çöümlern öellklernden ararlanarak, sarşlern ölünmemes gerekllğ kısıı modele eklenmşr ve çöüm kümes daralılmışır. u kısıın eklenmes le süre akımından a r leşme kadedlmşr. Faka eklenen knc kısı gerdğ değşkenlern falalığı seele çöüm süresn daha da köüleşrmşr. Talo 4 e elrlen esaslar ışığında frmanın haçlarını karşılama oanselne en çok segsel meo sahr. üünleşk modelle en çöüme ulaşılsa da, çöüm süres vere de ağlı olarak çok uun aman alalmeke, aman aman ssem elleğ eers kalalmekedr. ölünmüş ve kısılı modeller una kıasla daha kısa amanda çöüme ulaşmasına karşın en çöümü ulma garans okur ve ne çöüm süres senlen sevee çeklememşr. Segsel çöüm u süre öneml ölçüde aalmış, öncek modellerde saalerle ölçülen çöüm süresn saneler rmne ndrmşr. Her ne kadar segsel çöümün eork olarak en sonucu verme garans olmasa da aılan denemelerde genellkle en, nadren de en e çok akın çöümler verdğ gölemlenmşr. Frma ekllerle aılan görüşmeler sonucu kısa amanda ulaşılacak manıklı çöümlern, uun amanda alınacak en çöümlere erch edldğ konusunda fkr rlğne varılmışır. Talo 4. Çöümlern Genel Karşılaşırması Çöüm üünlek ölünmü Ksl ölünmü Segsel Çöüm + Kesn olarak en sonucu vermes. Prolem daha ksa sürede çömes. Sadece. Ks eklenm modeln daha ksa sürede sonuç vermes. Çok hl olmas. Genelde çöümler vermes. Solver almaa gerek kalmamas. - Çöüm süresnn çok uun olmas. a örneklern çöümüne lgsaar hafasnn ememes. Slolarn en eklde kullanlamamas. En çöümü vermeme olaslnn ulunmas. Çöüm süresnn çok uun olmas.. Ks eklenm modeln r lerleme kadedememes. Çöüm süresnn çok uun olmas. Geçerl çöüm vermesnn eorde kesn olamamas. En çöümü vermeme olaslnn ulunmas. 59

9 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr 4. GENEL DEĞERLENDİRME E UGULAMA Projenn ugulanması ürem oramında oraa çıkan karışıklıkları engelleecek ve alınacak hılı çöümlerle, mevcu lanlama süresn öneml ölçüde aalacak ve lanlama kalesn ükselecekr. Arıca, rojenn sunduğu ürem lanlama şekl süreç mühendslernn elle haırlamak orunda olduğu lanı oomak ve sandar hâle gererek farkanın sorunlarına çöüm gerecekr. una ek olarak, ürem aılan amanlar enerj masraflarının düşük olduğu aralıklara denk gerlerek ürem male düşürülelecek, arıca ürün değşm seele gerçekleşen kurulum saısının aalılmasıla enerj asarrufu sağlanacakır. Süreç mühendslernn elle aığı kısa vadel ürem lanları sık ürün değşmlerne ol açmaka ve ürem oramında aksaklıklara neden olmakadır. Her ne kadar şu ank ürem mkarı, farkanın kaasesn orlamasa da lerde herhang r seele ale arışı aşandığı akdrde ürem sürec sırasında aılacak lanlama sunulan ssem saesnde haırlanalecekr. u ağlamda roje lere dönük r aklaşım da gösermeke olu geleceke karşılaşılalecek olası sorunları engelleme amaçlamakadır. Proje sseme kullanıcı dosu r ara üle enegre edlmş ve kullanıma haır haldedr. Arıca sseme enegre edlen aılımın frmaa herhang r madd ükü okur. KANAKÇA. Anosov, A.A., Anonov, A.., Khooov, E.N Modelng n he Prolems of Equmen Selecon for Ol Produc Mxng Ssems, Auomaon and Remoe Conrol, 67(7), haachara, S., ose, S.K., 007. Mahemacal Model for Schedulng Oeraons n Cascaded Connuous Processng Uns, Euroean Journal of Oeraonal Research, 8(), -4.. Floudas, C., Xaoxa, L Mxed neger Lnear Programmng n Process Schedulng: Modelng, Algorhms, and Alcaons, Annals of Oeraons Research, 9(), Leung, J..T Handook of Schedulng: Algorhms, Models, and Performance Analss, Chaman & Hall/CRC Press, New ork. 5. Ménde, C.A., Cerda, J., Grossmann,.E., Harjunkosk,., Fahl, M Sae-of-he-ar Revew of Omaon Mehods for Shor-erm Schedulng of ach Processes, Comuers and Chemcal Engneerng, 0(6-7),

10 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı EKLER Ek. üünleşk Model KÜMELER : a Tolar kümes P : Son Ürünler (Deerjanlar) kümes S : Slolar Kümes PARAMETRELER s : Slo s nn hacm oen : Toenlern hacm f : ürünü çn kullanlan a Tounun üdes D : Deerjan çn anndak ale : eer a Tou Deerjannn üremnde kullanlorsa 0 aks akdrde gm Pos : Pos Doenn maksmum ürem kaases gm : Kulenn maksmum ürem kaases DEKENLER X X Pos Pos Pos : Kulede annda ürelen a Tou mkar : Pos Doede annda ürelen ürünü mkar : eer annda Kulede a Tou ürelorsa 0 aks akdrde : eer annda Pos Doede ürünü ürelorsa 0 aks akdrde : eer annda Kulede a Touna ürün dönüü varsa 0 aks akdrde : eer annda Pos Doede ürününe ürün dönüü varsa 0 aks akdrde : annda oenlerdek ürünü mkar : annda oenlerdek a Tou mkar : a To envanern arçal fonkson olarak fade eden 0- dekenler =,, : a To envanern arçal fonkson olarak fade eden dorusal dekenler =,,,4 6

11 6 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr KSTLAR N N N X f w X D X P gm X N gm gm X gm X m P m P Pos P oen P Pos Pos Pos Pos P Pos m Pos m Pos Pos Pos Pos Pos P Pos.... () (). (0) (9) (8) (7) (6) 0 (5) (4) () 0 () () 0 ) ( (0) (9) (8) (7), ) ( (6), ) ( (5) (4) () () () ) ( ) ( ) ( ) (

12 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı 0 Pos 0 0 Pos 0 Pos 0 0 P 0 0 P 0 0 P 0 0 P Pos Pos 0, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,, P P AMAÇ FONKSONU en küçükle ( P Pos KSTLARN AÇKLAMAS () amannda Kulede an anda r ane ürün dönüü olalr. (haachara ve ose, 007) ) () amannda Pos Doede an anda r ane ürün dönüü olalr. (haachara ve ose, 007) () + annda, - annda ürelen ürün ürelmorsa Kulede ürün dönüü gerçekler. (haachara ve ose, 007) (4) + annda, - annda ürelen ürün ürelmorsa Pos Doede ürün dönüü gerçekler. (haachara ve ose, 007) (5) amannda Pos Doede ürün dönüü alorsa Pos Doede ürün aamas alama. (haachara ve ose, 007) (6) amannda Kulede ürün dönüü alorsa Kulede ürün aamas alama. (haachara ve ose, 007) 6

13 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr (7) Kulede an anda r ürün aamas alalr. (haachara ve ose, 007) (8) Pos Doede an anda r ürün aamas alalr. (haachara ve ose, 007) (9) a Tounun amanndak ürem Kule kaasesle snrlandrlr. (0) a Tounun amanndak ürem alnca üç slodan en a r osa a da an ür a To deolaan aka slo mevcusa mümkündür. () Deerjannn amanndak ürem Pos Doenn kaasesle snrlandrlmr. () Deerjan annda u envaner esln salar. () Tolam deolanan Deerjan mkar Toenn deolama kaasesn geçeme. (4) Her a Tounun amanndak envaner seves, esk uulan seve, mdk ürem ve u anda ürelen Deerjan arfne ugun ükeme göre der. (5) a Tounun amanndak envaner seves lern arçal dorusal komnasonu olarak fade edlr. (6) u kslar envaner sevesnn hang aralka oluunu ve hang s dekenlernn of deer alalecen fade emekedr. (7) Envaner sevesnn sfr olduu r senaronun modelde emsl edlelmes çn s dekennn deer almamas koulu salanr. (8) a Tou çn herhang r annda s dekenlernn olam en çok r olalr. (9) a Tou çn ve annda e olmaldr. dekenlernn kendler arasndak olamlar herhang r (0) Herhang r annda kaç ade slonun kulllanldna envaner hacmnn hang aralka olduunu elren dekennn deerne aklarak karar verlr. () Herhang r annda en fala üç slo kullanlor olalr. () a Tou çn annda uulalecek envaner üsen kalan slo hacm le snrldr. 64

14 To Deerjan İçn Ürem Planlama ve Çelgeleme Ssem Tasarımı Ek. Geçerl Çöüm Üreme Aşaması Pakeleme lanı alınır ve geçc ürem lanı haırlanmaa aşlanır. Toenlerde dearjan soğu varsa eslm arh en erken olan sarşlerden aşlanarak soklar sarşlerden düşülür. Geçc ürem lanına sıralı dden en erken eslm arh olan sarş eklenr. Geçc ürem lanı geçerl m? k Saacı 'e eşlenr. O ank geçc ürem lanından aralarındak sarş saıları en a olan k ane sarş kls seçlr** k Saacı arırılır. E H Pakeleme lanındak sarşlerden eslm arh en erkenden en geçe doğru olacak şeklde r sıralı d elde edlr. H Geçc ürem lanına sıralı ddek üm sarşler eklend m? E Sıralı dden geçc ürem lanına eklenen sarş çıkarılır ve sıralı d güncellenr. r sonrak en k ane sarş kls arada kalan sarş saısına göre seçlr. Mümkün olan en çok rleşrme saısına ulaşıldı mı? H asaklananlar dışında k'lı rleşrme kaldı mı? E erlen akeleme lanı geçersdr. Geçerl ürem lanı elde edlmşr, leşrme aşamasına geçlr. u rleşme şlem geçerl sonuç verd m? E H E H u k'lı rleşrme şlem ekrarlanmamak üere kadedlr (asaklanır). * Geçerl Olma Koşulları: () Kurulum Süreler Tolamı * Eklenen Sarşen Öncek Sarşlern Ürem Zamanları Tolamı * Eklenen Sarşn Ürem Zamanı <= Eklenen Sarşn Teslm Zamanı () Toenlerde Eklenen Sarşn Hacm Kadar oş er Olması ** Aralarındak sarş saısı anı ve en a olan rden fala sarş kls var se, rleşrme şlemnden eklenecek sarş saısını en ada umak amacıla, eslm arhler en geç olan kle öncelk verllr. u k ane sarş rleşrlr ve sıralı dden alınan sarş geçc ürem lanına eklenr. 65

15 Tardu Selm Sen, Mehme Dar akın, Merve Nalı Eral, Gökhan Memşoğlu, Mehme Rüşü Taner, Mehme Öcan, Den Akdemr Ek. Geçerl Çöümü Gelşrme Aşaması Segsel önemn lk kısmında oluşurulan geçerl ürem lanı alınır. asaklananlar dışında kl rleşrme var mı? H E u kl rleşrme şlem ekrarlanmamak üere kadedlr (asaklanır). Geçerl ürem lanında aralarındak sarş saısı en a olan sarş kls seçlr.*** Segsel en çöüme ulaşılmışır. Seçlen klnn rleşrlmes geçerl m? E üün sarşlern eslm arhne eşelmes koşulula, her sarşn ürelmne aşlanalecek en geç ve en erken arhler hesalanır ve kullanıcıa ldrlr. Seçlen sarş kls rleşrlr ve ürem lanı güncellenr. *** Aralarındak sarş saısı anı ve en a olan rden fala sarş kls var se, rleşrme şlemnden fadalanacak sarş saısını en çoka umak amacıla, eslm arhler en erken olan kle öncelk verlr. 66

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU

FOTOGRAMETRİK NOKTA AĞLARI İÇİN BASİT BİR OPTİMİZASYON METODU Selçuk Ünverstes Jeode ve Fotogrametr Mühendslğ Öğretmnde 0. õl Sempoumu6-8 Ekm 00 Kona SUNULMUŞ İLDİRİ FOTOGRMETRİK NOKT ĞLRI İÇİN SİT İR OTİMİSON METODU Esra TUNÇ Jurgen FRIEDRICH Fev KRSLI Karaden Teknk

Detaylı

Örneklemeli K-ortalama Algoritması Kmeans with Sampling

Örneklemeli K-ortalama Algoritması Kmeans with Sampling Örneklemel K-oralama Algorması Kmeans wh Samplng Mehme Fah Amasyalı Blgsayar Mühendslğ Bölümü Yıldız Teknk Ünverses mfah@ce.yldz.edu.r Öze K-oralama algorması, kümeleme prolemlernn çözümünde en çok kullanılan

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi İsanbul Ünverses İşleme Faküles Dergs Isanbul Unversy Journal of he School of Busness Admnsraon Cl/Vol:38, Sayı/o:, 2009, -23 ISS: 303-732 - www.fdergs.org 2009 Saklı Markov modeller kullanılarak ürkye

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Naural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 329-339, 2011 PhD Research Arcle / Dokora Çalışması Araşırma Makales A MULTI-STAGE SUPPLY CHAIN MODEL TO DETERMINE OPTIMAL

Detaylı

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), 55-530, 007 9 (4), 55-530, 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler

Detaylı

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir?

Veride etiket bilgisi yok Denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) Neden gereklidir? MEH535 Örünü Tanıma 7. Kümeleme (Cluserng) Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elekronk ve Haberleşme Mühendslğ Bölümü web: hp://akademkpersonel.kocael.edu.r/kemalg/ E-posa: kemalg@kocael.edu.r Verde eke blgs yok Denemsz

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz.

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz. 8. AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dnamğ Aygıının Kullanımı İle İlgl Blgler Başlıklı Bölümü okuyunuz. AMAÇ 1. Küle merkez boyunca geçen ab br

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Cnsye Değşken Bağlamında Harcama Al Grupları ve Gelr Đlşks: Dumlupınar Ünverses Öğrencler Üzerne Br Uygulama Mahmu ZORTUK * Öze: Đksa blmnn en öneml konuları arasında yer alan gelr le ükem lşks her dönem

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OK. Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği. Programı : Sistem Dinamiği ve Kontrol

YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş OK. Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği. Programı : Sistem Dinamiği ve Kontrol İSTABUL TEKİK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİAMİK MATRİS KOTROL VE GEELLEŞTİRİLMİŞ ÖGÖRÜLÜ KOTROL ALGORİTMALARII KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSAS TEZİ Savaş OK Anablm Dalı : Makna Mühendslğ Programı

Detaylı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı Seralarda Isıma Kapaselernn Hesaplanmasına Yönelk Br Blgsayar Programı Gürkan Alp Kağan GÜRDİL 1, Kemal Çağaay SELVİ 1, Hasan ÖNDER 2 1 Ondokuz Mayıs Ünverses, Zraa Faküles, Tarım Maknaları Bölümü, Samsun

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ

AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ Doç.Dr.Lale BALAS, A. Mehme ŞİRİN Gaz Ünverses, Mühendslk Mmarlık Faküles,İnşaa Mühendslğ Bölümü, Malepe, Ankara Tel:37400/7,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ İsanbul Tcare Ünverses Sosal Blmler Dergs Yıl:7 Saı:3 Bahar 2008 s. 89-04 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ Cengz AKTAŞ * Vesel YILMAZ ** ÖZET Gelşmeke olan ülkelern ekonomk

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Anlık ve Ortalama Güç

Anlık ve Ortalama Güç ALTERNATİF AK-Dere Analz Bölü-4 AC Güç Anlık Güç Oralaa güç Güç fakörü Akf, reakf güç Kpleks güç Reakf güç düzele (Kpanzasyn aksu akf güç ransfer Anlık Güç, p( (herhang br ank güç p Anlık e Oralaa Güç

Detaylı

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir.

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir. Makne Öğrenme er Araınavı 0.0.0 A Soya: umara: Sorular aşağıa mleryle verlen ver kümeler üzerne çözülecekr.. ver küme..4 a 5.9 4. a. 5.7 a -. -0. -5. -.9-0.5.. ver küme K G H K N G H B E G H B G S B N

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Programı : Elektronik Müh.

Programı : Elektronik Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN CİNSİYET TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özlem ÖZBUDAK Anablm Dalı : Elekronk e Haberleşme Müh. Programı : Elekronk Müh. OCAK 009 İSTANBUL

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: Özel Sayı 0 ss. 59-73 Avrupa Brlğ ve Türkye de Mal Saydamlığın Panel Ver Yönem le Analz Fscal Transparency of he European Unon and Turkey wh Panel Daa Analyss

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI T.C. Maltepe Ünverstes Müendslk ve Doğa Blmler Fakültes Elektrk-Elektronk Müendslğ Bölümü EK 0 DERE TEORİSİ DERSİ ABORATUAR DENEY 8 İKİ KAP DERE UYGUAMAAR Haırlaanlar: B. Demr Öner Same Akdemr Erdoğan

Detaylı

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta)

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta) .0.0 r oulu Hareke? İR OYUTLU HREKET FİZİK I bou (doğru bou (düzlem 3 bou (hacm 0 bou (noka u bölümde adece br doğru bounca harekee bakacağız (br boulu. Hareke ler olablr (pozf erdeğşrme ea ger olablr

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın...

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın... KARMAŞIK SAYILAR Derse grş çn tıklayın A Tanım B nn Kuvvetler C İk Karmaşık Sayının Eştlğ D Br Karmaşık Sayının Eşlenğ E Karmaşık Sayılarda Dört İşlem Toplama - Çıkarma Çarpma Bölme F Karmaşık Dülem ve

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m Yer Kaynakl s Pompas Ssemlernde Malye zal c Tasar m Sraejler ve Teknkler Eren Kalafa; Mak. Yük. Müh., TTMD Üyes Mükremn maca; Mak. Müh. ÖZET Bu çal flma, Dünya da kullan m gderek yayg nlaflan YKP (Yer

Detaylı

HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI. İstatistiksel Maddelerin Önemi ve Sınıflandırılması

HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI. İstatistiksel Maddelerin Önemi ve Sınıflandırılması HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖTEMLERİ KULLAIMI Grş İstatstksel Maddelern Önem ve Sınıflandırılması Hdrolojk büüklüklern brçoğu fzk asalarıla tam olarak açıklanamaan rastgele değşken ntelğ taşırlar.

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Bir taşıt tasarımının gerçekleştirilmesi birçok etkene bağlı

Bir taşıt tasarımının gerçekleştirilmesi birçok etkene bağlı MAKALE TİCARİ TAŞIT AKSLARININ DAYANIM TESTLERİNDE KULLANILACAK YÜKLERİN MÜŞTERİ ÇEVRİMİNDEKİ TAŞIT ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLMESİ Metn Toprak * Man Truck & Bus Ag - Dachauer Strasse 667 80995 München, Deutschland

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

VEKTÖRLER Koordinat Sistemleri. KONULAR: Koordinat sistemleri Vektör ve skaler nicelikler Bir vektörün bileşenleri Birim vektörler

VEKTÖRLER Koordinat Sistemleri. KONULAR: Koordinat sistemleri Vektör ve skaler nicelikler Bir vektörün bileşenleri Birim vektörler 11.10.011 VEKTÖRLER KONULR: Koordnat ssteler Vektör ve skaler ncelkler r vektörün bleşenler r vektörler Koordnat Ssteler Karteen (dk koordnatlar: r noktaı tesl etenn en ugun olduğu koordnat ssten kullanırı.

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

DENEY 5: FREKANS MODÜLASYONU

DENEY 5: FREKANS MODÜLASYONU DENEY 5: FREKANS MODÜLASYONU AMAÇ: Malab da rekans modülasyonunun uygulanması ve nelenmes. ÖN HAZIRLIK 1. TEMEL TANIMLAR Açı modülasyonu, az ve rekans modülasyonunu kasamakadır. Taşıyıının rekansı veya

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

PARABOLİK KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN İKİ ZAMAN ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Gamze YÜKSEL 1, Mustafa GÜLSU 1, *

PARABOLİK KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN İKİ ZAMAN ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Gamze YÜKSEL 1, Mustafa GÜLSU 1, * Ercyes Ünverses Fen Blmler Ensüsü Dergs 5 - - 45 9 p://fbe.ercyes.ed.r/ ISS -54 PARABOLİK KISMİ DİFERASİYEL DEKLEMLER İÇİ İKİ ZAMA ADIMLI YAKLAŞIMLAR ÜZERİE BİR ÇALIŞMA Gamze YÜKSEL Msafa GÜLS * Mğla Ünverses

Detaylı

Dr. Kasım Baynal Dr.Melih Metin Rüstem Ersoy Kocaeli Universitesi Müh. Fak.Endüstri Müh. Bölümü Veziroğlu Yerleşkesi, KOCAELİ

Dr. Kasım Baynal Dr.Melih Metin Rüstem Ersoy Kocaeli Universitesi Müh. Fak.Endüstri Müh. Bölümü Veziroğlu Yerleşkesi, KOCAELİ TAŞIT ÜZERİNDE KULLANILAN HAVA YÖNLENDİRİCİLERİNİN YAKIT TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ VE DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Dr. Kasım Banal Dr.Melh Metn Rüstem Erso Kocael

Detaylı

BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI

BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI BİLGİSAYARLA GÖRÜ TABANLI, HAREKETLİ CİSİM YÖRÜNGESİ İZLEYEN ROBOT KOL TASARIMI Emre Kouncu İstanbul Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ ekouncu@kouncurobotc.com Osman Celan İstanbul Teknk Ünverstes Elektronk

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU s. 61-68, 28 Üere Tasarlanmış Matris Çarpım Motoru GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU İbrahim ŞAHİN 1 ve İsmail KOYUNCU 2 1 D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI Hakan Haberdar A Thess n Compuer Engneerng Submed n Paral Fulfllmen of he Requremens for he Degree of Maser of

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü uutokkan@balkesr.edu.tr İSTATİSTİK DERS OTLARI Yrd. Doç. Dr. Uut OKKA Hdrolk Anabl Dalı Balıkesr Ünverstes Balıkesr Ünverstes İnşaat Mühendslğ Bölüü İnşaat Mühendslğ

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Dinamik Sistemlerin Yapay Sinir Ağları ile Düz ve Ters Modellenmesi

Dinamik Sistemlerin Yapay Sinir Ağları ile Düz ve Ters Modellenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) 2003 26 KSU J. Science and Engineering 6(1) 2003 Dinamik Sistemlerin Yaa Sinir Ağları ile Düz ve Ters Modellenmesi Hasan Rıza ÖZÇALIK Ahmet KÜÇÜKTÜFEKÇİ KSÜ. Müh.-Mim.

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz SAYISAL ANALİZ SAYISAL TÜREV Numercal Derentaton Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analz İÇİNDEKİLER Sayısal Türev Ger Farklar

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

DERS 5. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler

DERS 5. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler DERS 5 Çok Değişkenli Fonksionlar Kısmi Türevler 5.1. Çok Değişkenli Fonksionlar. Reel saılar kümesi R ile gösterilmek üere ve her n için olarak tanımlanır. R R 3 {( ): R} = {( ) : R} = {( L ): L R} n

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) şeklinde tanımlanan Poisson denklemidir. 3-B modellemede ise (1.

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) şeklinde tanımlanan Poisson denklemidir. 3-B modellemede ise (1. JFM36 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Ödrenç Yöntem) ( x, ). ( x, ) I( x, ) (7.) şeklnde tanımlanan Posson denklemdr. 3-B modellemede se (.) denklem ( x,, ). ( x,, ) I( x,, ) (7.3) şeklnde aılır. Denklem

Detaylı

GLOBAL BİR AĞDA GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Salih ALÇAY, Cevat İNAL

GLOBAL BİR AĞDA GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Salih ALÇAY, Cevat İNAL S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 GLOBAL BİR AĞDA GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih ALÇAY, Cevat İNAL Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu

Sakarya Ticaret Bozrsası. Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi. Raporu Tcar zsı My v Bkln k Mar 2015, SAKARYA Tcar sı 2014 Yılı My v Bklnlrnn Eld Edlms İçn Yapılan k İlşkn r Tcar sı hm ISO 9001 Toplam Kal Yönm Ssm, hm d TOBB Oda/ Akrdasyon Ssmnn grğ olarak gnş çaplı br My

Detaylı

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 3.1- Giriş 3.. Külenin kornm: Süreklilik denklemi 3.3. Momenmn kornm: Momenm denklemi 3.3.1 Laminer kama gerilmesinin modellenmesi 3.3. Momenm denkleminin

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVESİTESİ BİLİ VE TEKNOLOJİ DEGİSİ ANADOLU UNIVESITY JOUNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: : 9-6 (006) AAŞTIA AKALESİ/ESEACH ATICLE İL VE İLÇELEDE YAILACAK KAUOYU AAŞTIALAI İÇİN

Detaylı

Ses ve Gürüjtü. Iklimlendirilen Binalarda. Konusunun İrdelenmesi. i» S M İ&Öİ. i n?ı bî E 'Lrfı : : 1: tÿ7jss. f<0 I60

Ses ve Gürüjtü. Iklimlendirilen Binalarda. Konusunun İrdelenmesi. i» S M İ&Öİ. i n?ı bî E 'Lrfı : : 1: tÿ7jss. f<0 I60 Iklmlendrlen Bnalarda Ses ve Gürüjü Konusunun İrdelenmes Kevork Çlngroğlu, Mak.Y.Müh. TTMD Üyes_ ÖZET Bu yanda. ıklmlendrlen bnaların bünyesnde ve çevresnde bulunan HVAC maknalar He çevre seslernn (Trafk

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne a www.alphanumerournal.om alphanumer ournal The Journal of Operaons Researh, Sass, Eonomers and Managemen Informaon Sysems Volume 3, Issue 2, 2015 2015.03.02.STAT.08 Absra OUTLIERS IN SURVIVAL

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı