Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama"

Transkript

1 Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk 1 Mehme Özmen Arzu Kökcen 3 ÖZET Fnansal zaman serlernde aşıdıkları özellkler nedenyle, doğrusal zaman sers modeller yerne, doğrusal olmayan koşullu değşen varyans modellernn kullanılması daha yaygın hale gelmşr. Bu çalışma ek değşkenl ARCH ve GARCH modellern eork ve uygulamalı olarak ele almışır. Uygulama aşamasında hsse sened yasasında koşullu varyans modeller sınanmış ve İMKB serler çn uygun modeln belrlenmes amaçlanmışır. Ele alınan modeller Ooregresf Koşullu Değşen Varyans (ARCH), Genelleşrlmş ARCH (GARCH), Üsel GARCH (EGARCH), Oralama ARCH (ARCH-M), Oralama GARCH (GARCH-M) ve Eşk Değerl ARCH (TARCH) modellerdr. Son bölümde İMKB1 Endeks, Mal Endeks ve Hzme Endeks serler çn farklı ARCH modellernn uygulaması yaılmışır. Anahar Kelmeler: Koşullu Değşen Varyans, ARCH, GARCH, İMKB Endeksler ABSTRACT Usng nonlnear condonal Heeroscedascy model has become wdesread because of her characersc n fnancal me seres. Ths sudy deals wh unvarae ARCH-GARCH models heorecally and raccally. Durng alcaon heeroscedascy models n sock exchange marke were examned and he deermnaon of he arorae models for IMKB seres was amed. Auoregressve Condonal Heeroscedascy (ARCH), Generalzed ARCH (GARCH), Exonenal GARCH (EGARCH), ARCH n Mean (ARCH-M), GARCH n Mean (GARCH-M) and Threshold ARCH (TARCH) were suded. In he las ar, an alcaon of ARCH models IMKB1 ndex, fnancal ndex and ndusral ndex ha calculaed a IMKB daa were modeled and done. Key Words: Condonal Heeroscedascy, ARCH, GARCH, IMKB Indexes 1 Prof.Dr.,,Çukurova Ünverses, İ.İ.B.F. Ekonomer Bölümü, e-mal: Doç.Dr.,,Çukurova Ünverses, İ.İ.B.F. Ekonomer Bölümü, e-mal: 3 Araş.Gör., Osmanye Korku Aa Ünverses, İ.İ.B.F. Ekonomer Bölümü

2 1. GİRİŞ Zaman serlernde varyansın sıklıkla durağan seyrememes ve zamana bağlı olarak değşmes, ek değşkenl varyansın modellemesnde farklı modelleme yönemlernn gelşrlmesn sağlamışır. Yüksek frekanslı fnansal serlerdek zamana bağlı değşkenlğ analz emek çn, koşullu değşen varyans modellernn kullanımı yaygın hale gelmşr. Ooregresf Koşullu Değşen Varyans (Auoregressve Condonal Heeroscdascy - ARCH) model, lk kez Engle (198) arafından oraya konulmuşur. Bollerslev(1986), ARCH modeln genşleerek, hem daha fazla geçmş blgye dayanan hem de daha esnek br geckme yaısına sah olan Genelleşrlmş ARCH (Generalzed Auoregressve Condonal Heeroscdascy, GARCH) modeln önermşr. Hsse sened yasasında koşullu varyans modellernn analzn amaçlayan bu çalışmada, ek değşkenl koşullu varyans modellernden ARCH ve GARCH modeller anımlanmış ve koşullu varyans modellernn dğer öneml uzanılarına yer verlmşr; modeller ve uygulama alanları belrlmşr. İMKB de şlem gören İMKB1 Ulusal endeks, Hzme endeks ve Mal endeks günlük verler seçlerek endekslern zaman sers özellkler ve değşkenlere a uygun modellemelern belrlenmes verler ve bulgular kısmında ncelenerek, arışılacakır.. KOŞULLU VARYANS MODELLERİ Fnansal zaman serler aşırı basıklık, oynaklık (volale) kümelenmes ve kaldıraç eks özellklernden br veya daha fazlasına sahse, regresyon modelnde varyansın sab olması varsayımı geçerl olmamakadır. Fnansal zaman serlernn varyansları genellkle zamana bağlı br şeklde değşkenlk gösermekedr (Özden, 8: 34). Değşen varyansın koşulsuz olduğu durumda, arıkların koşulsuz varyansı zaman çnde değşmezken, koşullu olduğu durumda se, arıkların varyansı geçmş dönem gerçekleşmş blg sene koşullu olarak zamanın br fonksyonu olmak üzere değşeblmekedr. Değşen varyansın formuna a yaılan bu k varsayımda da en öneml orak özellk, koşulsuz varyansın sonlu olması gerekğ yönündedr (Gökçe, 1998: 5)..1. ARCH Model Geleneksel ekonomerk modeller haa ermlernn sab varyanslılık varsayımını ler sürerler. Engle, koşulsuz varyans sab ken koşullu varyansın zamana bağımlı olduğu durumlarda, bu koşullu varyansı haa ermlernn karelernn br fonksyonu olarak belrlemşr (Engle, 198: 988). Eğer rassal değşken y koşullu yoğunluk fonksyonu f (y y -1 ) arafından belrlrse, sandar varsayımlar alında geçmş blgler esas alınarak bugünkü değer ahmn E(y

3 y -1 ) koşullu değşken y -1 n değerne bağlıdır. Bu br dönemlk ahmnn koşullu varyansı se, V(y y -1 ) olarak verlr. Böyle br fade le koşullu varyans ahmn geçmş dönem blgsne dayanacak ve esadüf değşken olarak şlem görecekr. Oysa geleneksel ekonomerk modellerde koşullu varyans y -1 üzerne kurulmamışır (Engle, 198: 987). Engle (198) makalesnde, brnc dereceden ooregresf [AR(1)] sürecn; ε haa erm ve v(ε )=σ sab varyanslı saf haa erm olmak üzere ana denklem olarak kullanmışır. y = γ y -1 + y nn koşullu varyansı, olmakadır. (1) E y y y1 =E 1 y nn koşulsuz varyansı se, V(y )= y = V (γ y -1 + ) = () y e = 1 (3) olarak bulunur (Karaahmeoğlu, : 3). (3) nolu denklemde koşulsuz öngörü varyansı koşullu öngörüden daha yüksekr. olduğunda, Granger ve Andersen arafından, serlern geçmşe gerçekleşen değerlerne bağlı koşullu varyansı sağlayan br model anımlanmışır. Bas br fade le, y = y 1 (4) y yazılırsa koşullu varyans 1 dr. Daha uygun olan br model, y = (5) 1 h V( ) = 1 olmak üzere yazılablr. 3

4 Koşullu yoğunluklar kullanılarak, y 1 ~ N (, h ) h =α +α 1 y (6) 1 yazılır. Brnc derece ooregresf Koşullu Değşen Varyans (ARCH(1)) olarak fade edlen bu fonksyon, daha genel br model olan ARCH(q) h = q q h =h(y -1,y -,,y -q,α) (7) şeklnde genşleleblr (Engle, 198, s.988). ARCH modellernde ooregresyon aramerelerne (α ve α lere) lşkn bazı kısılamalar söz konusudur. Koşullu varyans (h ), nn gerçekleşen büün değerler çn ozf olmak zorundadır., 1,, q değerler negaf olamayacağından büün değerler çn koşullu varyans denklem negaf değerler almamalıdır. (Kıran, 6: 33). Kovaryans durağanlığının sağlanablmes çn, denklemn karakersk kökler ( 1,,..., q ) mulak değer olarak brden büyük olmalıdır (Hggns, 199: 139). Denklemn dnamk skrarının sağlanablmes çn gerekl koşul, lern olamının brden küçük olmasıdır... GARCH Model q 1 1 (Akaş vd., 6: 9). ARCH model ne kadar bas olsa da, genellkle oynaklık (volale) sürecn açıklamak çn çok fazla aramereye hyaç duyar. Bollerslev (1986), hem daha fazla geçmş blgye dayanan hem de daha esnek br geckme yaısına sah olan ARCH modeln genşleerek, Genelleşrlmş ARCH (GARCH) modeln önermşr. GARCH modellernde dönemdek koşullu varyans yalnız haa ermlernn geçmş değerlerne bağlı değl, aynı zamanda geçmşek koşullu varyanslara da bağlıdır. Haa ermlernn varyansı, hem kend geçmş değerlernden hem de koşullu varyans değerlernden eklenr. 4

5 Bollerslev arafından gelşrlen GARCH(,q) modelnde 1 ve oralaması sıfır olmak üzere haa sürec br GARCH(,q) sürec, y 1 ~ N (, h ) v h v şeklnde göserlmşr (Enders, 3: 14). Genel olmak üzere, h... h q q 1h 1 q 1 1 h h (8) le fade edlr (Bollerslev, 1986: 44-48). Ayrıca, modellenecekr. y x denklem le Koşulsuz modele a varyans se, q (9) olmakadır. Koşulsuz oralama ve varyans GARCH sürecnde sab ken, koşullu oralama ve varyans zaman bağlıdır (Akgray, 1989: 67). Yukarıda belrlen GARCH (,q) sürecne a durağanlık koşulunun sağlanablmes çn 1 z = ın üm kökler brm çembern (-1,+1) dışında olmalıdır. Yüksek oynaklık (volale) sergleyen br zaman sers değşken, koşullu oralama ve koşulu varyans kullanılarak, süreç çn yen br anımlama le oluşurulablr: y h E y y1 E 1 Koşullu oralama ve koşullu varyansı yenden düzenleyerek yazacak olursak, 5

6 y E y y 1 E E 1 h bulunur (Gökçe, 1: 36 ). h (1) v v nn GARCH modelne eklenmes le h v elde edlr. verlmşken, 1993: 33). m h 1 1 m 1 1 v v v (11), ARMA(m,) sürecne sahr. le ooregresf bölüm arameres le harekel oralama bölümü emsl edlmşr (Bera vd., nn kovaryans durağanlığa sah olablmes çn, v nn sonlu varyanslı, karakersk denklemnn köklernn mulak değer olarak brden büyük olması gerekmekedr. Koşulsuz varyansı se; Var (1) q olarak fade edlr (Zvo, 9: 119). GARCH sürecnde, koşullu varyansın aramereler ozf olmalıdır ve varyans sonlu olmalıdır. Koşullu varyans denklemne a aramere değerlernn olamının brden küçük olması gerekllğn fade eden koşul, modele a sonlu varyansın elde edleblmes çn önem aşımakadır (Greene, 1993: 57). 6

7 Uygulamada fnansal varlık fyalarını modelleme ve oynaklık (volalenn) ahmn çn en çok kullanılan model GARCH (1, 1) modeldr. GARCH (1,1) sürec, h h (13) şeklnde yazılablr ve bu ahmn yalnızca üç blnmeyen aramereye sahr. Varyansın negaf olmaması çn, kısılarının gerçekleşmes gerekr. Durağanlık koşulu se,, ve 1 1 (14) 1 1 olmalıdır (Verbeek, 4: 81)..3. EGARCH Model Koşullu varyansın negaf olmama zorunluluğunu sağlamak amacıyla, Nelson(1991) arafından koşullu varyansın anımlanmasında yen br maemaksel fonksyon kullanılmış ve ARMA(,q) modellernn kısılanmış hal olan ve oynaklık (volale) üzerndek şokların eksn asmerk olarak gösermek çn elde edlen bu yen model Üssel GARCH (EGARCH: Exonenal GARCH) olarak adlandırılmışır. Negaf olmama zorunluluğunu koşullu varyans çn logarmk dönüşüm kullanılan EGARCH model, g z z z E z 1 z h (15) olmak üzere, ln h q g z ln h (16) 1 1 fade edlmekedr. Koşullu varyansak ozflk aramerelerde negaf olmama koşulunun varlığı aranmaksızın sağlanablmşr. (Terasvra, 9: 34). (16) da yer alan denklem 1. derece EGARCH model olarak aşağıdak şeklde de yazılablr: 1 1 log h log h 1 (17) h 1 h 1 7

8 arameres le, kaldıraç eks yakalanablr. Br kaldıraç eks üremek çn, ' nın negaf olması gerekmekedr. Eğer se; olumlu br şok ( 1 ) oynaklık (volale) üzernde, negaf br şok 1 gb aynı ekye sahr (Schm, 1996: 1316). h se, şokların koşullu varyansın logarması üzerndek eks ( 1 1 ) ken; 1 h 1 se, şokların koşullu varyansın logarması üzerndek eks ( ) olmakadır (Enders, 3: )..4. ARCH-M Model Hsse sened yasalarında, senedn beklenen gers üzernde koşullu değşen varyansların eksn doğrudan doğruya ölçeblen model Engle, Len ve Robbns (1987) arafından gelşrlmşr. ARCH modelnn br uzanısı olarak gelşrlen bu model oralamada ARCH (ARCH-M: ARCH-n Mean) olarak adlandırılmakadır. ARCH-M model rsk ve zaman sersnn en y ahmn arasında br bağlanı sağlar. ARCH-M modelnde hsse senednn normaln üsündek gers y, rsk rm, ekn br azarda ex-ane (lanlanan) ve ex-os (gerçekleşen) ger oranı arasındak öngörülemez fark olmak üzere y (18) şeklnde elde edlr. Beklenen normaln üsündek ger se rsk rmne eş olmakadır E y. Rsk rm nn koşullu varyansının aran br fonksyonu olarak yazılablr. nn koşullu varyansı h ken, rsk rm h, (19) olarak hesalanır (Engle vd., 1987: 394). Genelde varlık yasalarına uygulanan ve fnansal sernn oralaması kendsnn koşullu varyansına bağlı olan bu model genel olarak, y ~ N x h, h h v 8

9 y x () le fade edlr. Bu modeln orjnal ARCH modelnden en öneml ve en belrgn farkı, koşullu varyansın, koşullu oralama fonksyonundak açıklayıcı değşkenler kümesnn çnde yer almasıdır (Gökçe, 1998: 8)..5. GARCH-M Model Oynaklığın (volalenn) koşullu oralama üzerne eklern daha y anımlamak çn Tm Bollerslev n 1987 makales le leraüre kazandırılan Oralamada GARCH model (GARCH-M: GARCH n Mean), ARCH-M model genşlelerek GARCH modellerne uyarlanmışır. GARCH-M yaklaşımı, ger sürec çn denklem genşleerek beklenen ger üzernde beklenen oynaklığın (volalenn) olası br ssemak ger besleme eksn göz önüne almayı mümkün kılar (Ççek vd., 7: 9). Koşullu varyansın genelleşrlmş halnn koşullu oralama fonksyonuna kaılarak elde edlen genel GARCH-M model, y ~ Nx h h 1, y x h (1) koşullu oralama model olmak üzere q h h () şeklnde anımlanır (Bollerslev, 1986: 44-48). Bu modelde arameres, rsk rm arameresdr. nın ozf olması, gernn kend geçmş oynaklık (volalesyle) değeryle ozf lşkl olduğunu fade emekedr..6. TARCH Model Olumlu ve olumsuz şokların oynaklık (volale) üzerndek eks farklı olan ve volalede asmerklğ dkkae alan eşk değerl ARCH model (TARCH: Threshold ARCH) Glosen, Jagannahan ve Runkle (1993) arafından önerlmşr. TARCH modelnn koşullu varyansı genel olarak, 9

10 h w q jh j j1 1 k 1 r k k I k I k 1 (3) le fade edlr. TARCH modelnde, y haberler ( ) le köü haberlern ( ) koşullu varyans üzerndek ekler farklıdır. Kaldıraç eksn fade eden k arameres sıfırdan farklı ( k ) se, haber eksnn asmerk olduğunu fade eder (Maa, 4: 4). Serde beklenmeyen br yükselme y haber olarak algılanır ve modelde koşullu varyans le eklenr. Beklenmedk br düşüş se köü haber olarak algılanır ve le koşullu varyans eklenr (Chen vd., 5: 4). k 3. VERİLERİN ANALİZİ VE ARAŞTIRMA BULGULARI Çalışmanın uygulama bölümünde, koşullu varyans modellernn analznde, 4-9 dönemlern kasayan İMKB1 Ulusal, Ulusal Hzme ve Ulusal Mal Endeks verler çn günlük frekansa kullanılmışır. Çalışmada kullanılan verler Türkye Cumhurye Merkez Bankası elekronk ver dağıım ssemnden elde edlmş olu, analzn gerçekleşrlmesnde Evews 5 ake rogramı kullanılmışır ve serler logarmk formda fade edlmşr. Çalışmada kullanılan zaman serlernn ele alındıkları dönem çersnde durağan olu olmadıklarının kabaca belrlenmesnde serlere lşkn zaman sers grafklernn ve korelogramlarının ncelenmesnde serlern belrl br oralama erafında salınmadığı ve ookorelasyon (ACF) kasayılarının çok yüksek değerler aldığı ve geckme sayısı arıkça çok yavaş br şeklde azaldığı gözlemlenmşr. Bu durumda, serlern durağan olmadıkları söyleneblr. Serlern brm kök çer çermedğnn konrolünün es edlmes bağlamında ADF ve PP brm kök esler kullanılmışır. Aşağıda verlen es sonuçları serlern durağan olmadığını gösermekedr. Tablo 1: İMKB1- Hzme-Mal Endeks Serlernn Düzey Değerler Brm Kök Tesler ADF PP Krk Değerler %5 Olasılık Değerler İMKB HzmeEndeks Mal Endeks

11 Serlern brden fazla brm kök çer çermedğnn belrlenmes amacıyla brnc farkı alınmış serlere lşkn brm kök es sonuçları da Tablo de verlmşr. Tablo : İMKB1-Hzme-Mal Endeks Serlernn 1.Farkı Brm Kök Tesler ADF PP Krk Değerler %5 Olasılık Değerler İMKB HzmeEndeks Mal Endeks Tablo de verlen es sonuçları serlern 1. dereceden büünleşk olduklarını gösermekedr. Serlern I(1) oldukları söyleneblr. Yan serler br defa farkının alınması durumunda durağan olmakadır. Farkı alınan İMKB1, hzme ve mal endeks serler çn en uygun modeln belrlenmes amacıyla farklı derecedek ARMA modeller le sınanmışır. Serlere lşkn model belrleme krerlerne a sonuçlar Tablo 3 de verlmşr. 11

12 Tablo 3: Serlere İlşkn Farklı Derecedek ARMA Modeller Model İMKB1 MALİ R AIC SIC L og O lablrllk R AIC SIC LO A RIMA(1,1,1) A RIMA(1,1,3) A RIMA(3,1,3) A RIMA(3,1,1) Hzme R AIC SIC Log Olablrlk AR(1) MA(1) ARIMA(1,1,1) ARIMA(1,1,) ARIMA(,1,1) ARIMA(,1,)

13 İMKB1 ve Mal endeks çn ahmn edlen alernaf modellere lşkn sonuçlar, mnmum AIC ve SIC blg krerlern veren ARIMA(3,1,3); Hzme endeks çn ARI(1,1) modeller en uygun modeller olarak belrlenmşr. Modellern uygunluğunun sınanmasında arıkların beyaz gürülü özellğ aşıdıkları görülmüşür. Zaman sers modellernde koşullu değşen varyansın belrlenmesnde farklı geckmelern kalınılara lşkn ARCH-LM es sonuçları aşağıdak Tablo 4 e verlmşr. Tablo 4: ARCH-LM Tes Sonuçları ARCH TESTİ DİMKB1 DHİZMET DMALİ χ Değerler LM(1) LM() LM(4) LM(1) LM(4) LM(36) Büün geckmelerde LM sasğ %95 güven düzeynde anlamlı olduğu çn boş hoez reddedlmşr ve modele a arıkların güçlü br ARCH eks çerdğne karar verlmşr. Bu nedenle, zaman sers farklı ARCH modeller le ahmn edlmeldr. Koşullu varyans modellernde, modeln sırasının belrlenmesnde emel amaç aramere uumluluğudur. Genellkle ARCH-GARCH esler 1 veya. derece çn uygulanarak, modelde ARCH-GARCH eksnn varlığı sınanmakadır. Bu nedenle aşağıda ablo 5 de modellere a sasksel değer sonuçları verlmşr: 13

14 Tablo 5: Tahmn Edlen Modellere A İsask Sonuçlar İmkb1 Endeks ARCH(1) GARCH(1,1) ARCHM(1) GARCHM (1,1) EGARCH (1,1) TARCH (1,1) R F Akake Schwarz Log.-Ol Hzme Endeks ARCH(1) GARCH(1,1) ARCHM(1) GARCHM (1,1) EGARCH (1,1) TARCH (1,1) R F Akake Schwarz Log.-Ol Mal Endeks ARCH(1) GARCH(1,1) ARCHM(1) GARCHM (1,1) EGARCH (1,1) TARCH (1,1) 14

15 R F Akaka Schwarz Log.-Ol Br koşullu değşen varyans modelnn en uygun model olarak seçleblmes çn; en küçük AIC ve SIC değerne sah olması, aramerelern anlamlı olması ve aramere kısı koşullarının sağlanması, varyans denklem kasayılarının ozf değerl olması ve bu kasayıların olamlarının brden küçük olması gerekmekedr. Buna göre İMKB1, Hzme ve Mal endeks serler çn en y model en küçük AIC, SIC ve en büyük log olablrllk değer dkkae alınarak; EGARCH(1,1) olarak belrlenmşr. Uygun model belrlendken sonra, modellern hala koşullu varyanslılık eks çer çermedğnn belrlenmes amacıyla, kalınılara farklı dereceden ARCH-LM es yenden uygulanmışır. Tes sonuçları Tablo 8 de verlmşr. Tablo 6: EGARCH(1,1) Kalınılarına A ARCH-LM Tes ARCH TESTİ İMKB1 HİZMET MALİ %5 Krk Değerler LM(1) LM() LM(4) LM(1)

16 LM(4) LM(36) EGARCH(1,1) kalınılarına lşkn yaılan ARCH-LM es sonuçları endekslern, % 5 haa ayıyla, 1, ve 4. sıra değşen varyans sorunu gösermedğn oraya koymakadır. 4. SONUÇ Hsse sened yasalarında rsk, belrszlk, salınım ve ger kavramlarının zaman çnde daha öneml hale gelmes le, değşen varyans ve kovaryansın modellenmesne olanak sağlayan ekonomerk zaman serlernn gelşmn gerekl kılmışır. Serlere a koşullu varyans modeller ncelendğnde, asmerk eknn söz konusu olduğu görülmekedr. Bundan dolayı, olumlu ve olumsuz şokların endeksler üzerndek ekler farklılık gösermekedr. Olumsuz şoklar serlern salınımını olumlu şoklardan daha fazla arırmakadır. Bu olumsuz şokların yaşandığı dönemlerde oraya çıkan yüksek salınımlar nedenyle, yaırımcılardan bazıları yüksek kazançlar elde ederken bazıları se öneml kayılar vereblmekedr. İMKB 1 ve mal endekse a modellere lşkn kalınıların yüksek dereceden belrszlk çermes, ooregresf değşen varyans modellernn kullanımını gerekl hale germş olsa da, ek başına ARCH modellernn kullanımı yeerl olamayablmekedr. Bundan dolayı, modelleme sonucunda oraya çıkan belrszlklern gderlmesnde ARCH-GARCH ve onların ürevler le yaılan modellemelern, her zaman geçerl olamayableceğ görülmekedr. KAYNAKÇA Akgray, Veda (1989), Condonal Heeroscedascy n Tme Seres of Sock Reurns: Evdence and Forecass, The Journal of Busness, Vol.6, No.1,. Akaş, C., Akkur, H. (6), ARCH Modeller ve Türkye ye A Oomobl Ürem Verlernn Farklı Varyanslılığının İncelenmes, Dumluınar Ünverses Sosyal Blmler Dergs, Sayı:16, s.9-9. Bera, A. K., Lee, S. (1993), Informaon Marx Tes, Parameer Heerogeney and ARCH: A Synhess, The Revew of Economc Sudes, Vol.6, No.1,.34, 313. Bollerslev, Tm (1986), Generalzed Auoregressve Condonal Heeroskedascy, ARCH Seleced Readngs Advanced Texs n Economercs,.44,

17 Bollerslev, Tm (1987), A Condonally Heeroskedasc Tme Seres Model for Seculave Prces and Raes of Reurn, The Revew of Economcs and Sascs, Vol.69., No , 543. Chen, W. Y., Lan, K. K. (5), A Comarson of Forecasng Models For Asean Equy Markes, Sunway Academc Journal,.4. Ççek, M., Özürk, F., (7), Yabancı Hsse Sened Yaırımcıları Türkye de Dövz Kuru Volalesn Şddelendryor mu?, Ankara Ünverses SBF Dergs Cl:6, No:4, s.9. Çevrmç: h://dergler.ankara.edu.r/dergler/4/93/11676.df Enders, Waler (3) Aled Economerc Tme Seres, Second Edon, Wley Pres, Unversy of Alabama,.51, 118, 14, 14. Engle, R. F., Llen, D. M., Robbns, R. P. (1987) Esmang Tme Varyng Rsk Prema n he Term Srucure: The ARCH-M Model, Economerca, Vol.55, No.,.394 Engle, Rober F. (198), Auoregressve Condonal Heeroscedascy Wh Esmaes of he Varance of Uned Kngdom Inflaon, Economerca, Vol.5, No.4, Gökçe, Alla (1998), Zaman Serlernde Koşullu Değşen Varyanslılık Yaısı: ARCH Modeller Dövz ve Sermaye Pyasalarına Br Uygulama, Dokora Tez, Ankara, s.5, 1, 3, 58, 63, 8. Gökçe, Alla (1), İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Gerlerndek Volalenn ARCH Teknkler le Ölçülmes, Gaz Ünverses İ.İ.B.F Dergs, 1, s.36. Greene, Wllam H. (1993), Economerc Analyss, Macmllan Publshng Co. New York, Second Edon,.57. Hggns, M.L., Bera, A.K (199), A Class of Nonlnear ARCH Models, Inernaonal Economc Revew, Vol: 33, No: 1, s Karaahmeoğlu, Ahme (6), Osyon Fyalamasında Ooregresf Koşullu Değşen Varyans Modellernn Kullanımı, Yüksek Lsans Tez, İsanbul, s. 5. Kıran, Burcu (6), Sekörel Bazda Hsse Seneler Ger Volalesnn Asmerk Koşullu Değşen Varyans Modeller İle Tahmn, Yüksek Lsans Tez, İsanbul, s.. Maa, D. S. (4), A Forecas Comarson of Fnancal Volaly Models: GARCH(1,1) s no Enough, The Phlne Sascan, Vol.53, s.4 17

18 Özden, Ünal H. (8), İMKB Bleşk 1 Endeks Ger Volalesnn Analz, İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Sayı:13, s.34, 34. Schm, Chrsan (1996), Oon Prcng Usng EGARCH Models, Germany, Çevrmç: h://www.acuares.org/afr/colloqua/nuernberg/schm.df, Terasvra, Tmo (9), An Inroducon o Unvarae GARCH Models,, Handbook of Fnancal Tme Seres, Srnger, 9,.34, 35. Verbeek, Marno (4) A Gude o Modern Economercs, Second Edon, John Wley & sons. Ld., Roerdom,.6, 99. Zvo, Erc (9), Praccal Issues n he Analyss of Unvarae GARCH Models, Handbook of Fnancal Tme Seres, Srnger,.118,

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneği

İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneği Uluslararası Alanya İşleme Faküles Dergs Inernaonal Journal of Alanya Faculy of Busness Yıl:05, C:7, S:, s. 87-94 Year:05, Vol:7, No:, s. 87-94 İhraca, İhala ve Ekonomk Büyüme Arasındak Nedensellk İlşkler:

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği

Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği Enflasyon Hedeflemes Sürecnde ara Taleb İskrarının ARDL Model Yaklaşımı İle Analz: Türkye ve Endonezya Örneğ Musa ATGÜR Dokora Öğrencs Ege Ünverses, Sosyal Blmler Ensüsü musaagur@yahoo.com N. Oğuzhan ALTAY

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: Özel Sayı 0 ss. 59-73 Avrupa Brlğ ve Türkye de Mal Saydamlığın Panel Ver Yönem le Analz Fscal Transparency of he European Unon and Turkey wh Panel Daa Analyss

Detaylı

İMKB ENDEKSİNİN PARCH MODELLEMESİ A PARCH MODELLING OF THE IMKB INDEX

İMKB ENDEKSİNİN PARCH MODELLEMESİ A PARCH MODELLING OF THE IMKB INDEX Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (3), 4- İMKB ENDEKSİNİN PARCH MODELLEMESİ A PARCH MODELLING OF THE IMKB INDEX Erdnç TELATAR * H. Soner BİNAY ** ÖZET ARCH sınıfı modellern br devamı şeklnde olan PARCH (Power Auoregressve

Detaylı

Türk İmalat Sanayinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon

Türk İmalat Sanayinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon Türk İmala Sanaynde İshdam, İhraca ve Kapase Kullanım Oranı İlşks: Panel Koenegrasyon Seçkn SUNAL Elçn AYKAÇ Absrac In hs sudy he relaon beween employmen fgures and expors and capacy ulzaon of frms ha

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ İsanbul Tcare Ünverses Sosal Blmler Dergs Yıl:7 Saı:3 Bahar 2008 s. 89-04 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN İHRACAT FONKSİYONUNUN TAHMİNİ Cengz AKTAŞ * Vesel YILMAZ ** ÖZET Gelşmeke olan ülkelern ekonomk

Detaylı

TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA RASYONEL KÖPÜKLER: SAKLI EŞ BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA RASYONEL KÖPÜKLER: SAKLI EŞ BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA RASYONEL KÖPÜKLER: SAKLI EŞ BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI ÖZ Şeref BOZOKLU * Fama ZEREN ** Bu çalışmada Borsa İsanbul hsse sened pyasasında rasyonel köpüklern varlığı Ocak 1998-Nsan

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

AB BORÇ KRİZİ VE BUNUN TÜRK DIŞ TİCARETİNE OLAN ETKİLERİ

AB BORÇ KRİZİ VE BUNUN TÜRK DIŞ TİCARETİNE OLAN ETKİLERİ AB BORÇ KRİZİ VE BUNUN TÜRK DIŞ TİCARETİNE OLAN ETKİLERİ Musafa ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Fah Ünverses, İİBF, Uluslararası Tcare Bölümü Osman Nur ARAS Doç. Dr. Fah Ünverses, İİBF, Uluslararası Tcare Bölümü

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), 55-530, 007 9 (4), 55-530, 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler

Detaylı

PETROL FİYATLARI İLE BORSA İSTANBUL UN KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ SAKLI İLİŞKİNİN ANALİZİ

PETROL FİYATLARI İLE BORSA İSTANBUL UN KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ SAKLI İLİŞKİNİN ANALİZİ Selçuk Ünverses İksad ve İdar Blmler Faküles Sosyal ve Ekonomk Araşırmalar Dergs (The Journal of Socal and Economc Research) ISSN: 1303 8370 / Ekm 2013 / Yıl: 13 / Sayı: 26 PETROL FİYATLARI İLE BORSA İSTANBUL

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ KMU ĠĠBF Dergs Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ Öze Doğan UYSAL * Mehme MUCUK ** Volkan ALPTEKĠN *** 1989 yılında alınan 32 Sayılı Karar

Detaylı

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ ÖET Nedm DİKMEN * aman sers verler ullanılan br regresyon denlemnde açılayıcı değşen n yalnız şmd değerler değl, geçmş (gecmel) değerler de yer

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne a www.alphanumerournal.om alphanumer ournal The Journal of Operaons Researh, Sass, Eonomers and Managemen Informaon Sysems Volume 3, Issue 2, 2015 2015.03.02.STAT.08 Absra OUTLIERS IN SURVIVAL

Detaylı

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK HsSE SENED FYATlARıNDAK SÜRPRz HABERLERN BULAŞICIlIK ETKS VESÜREKllK Evrmlmer Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Özet Bu çalışmada hsse sened pyasalarındak sürprz haberlern ülkeler arasında yayılması olgusu

Detaylı

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Cnsye Değşken Bağlamında Harcama Al Grupları ve Gelr Đlşks: Dumlupınar Ünverses Öğrencler Üzerne Br Uygulama Mahmu ZORTUK * Öze: Đksa blmnn en öneml konuları arasında yer alan gelr le ükem lşks her dönem

Detaylı

Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi

Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: Sayı: san 0 ss. 05-5 Doğal İşszlk Oranı mı? İşszlk Hsers m? ürkye İçn Sekörel Panel Brm Kök Sınaması Analz Is aural Rae of Unemploymen or Hyseress? Secor-Specfc

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ G7 ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ G7 ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? H.Ü. İksad ve İdar Blmler Faküles Dergs, Cl 30, Sayı, 01, s. 137-161 SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ G7 ÜLKELERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? Öz Burcu ÖZCAN Saın alma gücü pares (SAGP) orak br para brm cnsnden fade edldğnde,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

OTOMOBİL İHRACATI VE İTHALATI FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLILIĞININ İNCELENMESİ

OTOMOBİL İHRACATI VE İTHALATI FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLILIĞININ İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.149-162 OTOMOBİL İHRACATI VE İTHALATI FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLILIĞININ İNCELENMESİ Cengiz AKTAŞ * ÖZET

Detaylı

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi İsanbul Ünverses İşleme Faküles Dergs Isanbul Unversy Journal of he School of Busness Admnsraon Cl/Vol:38, Sayı/o:, 2009, -23 ISS: 303-732 - www.fdergs.org 2009 Saklı Markov modeller kullanılarak ürkye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI KOŞULLU VARYANS MODELLERİ: FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Arzu KÖKCEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-00

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L (Türkiye Ekonomisi çin Ampirik Bir Çal ma)

DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L (Türkiye Ekonomisi çin Ampirik Bir Çal ma) DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L K S (Türkye Eknms çn Amprk Br Çal ma) H. Al ATA * brahm ARSLAN ** ÖZ Gel meke lan ülkelern pek ç unda, enflasyn aç s ndan köü br mazye sahp lmalar nedenyle kura dayal

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ

ENERJİ TÜKETİMİ-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ Kocael Ünverses Sosyal Blmler Ensüsü Dergs () 0 / :-5 ENERJİ TÜKETİMİ-İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ SUNA KORKMAZ * Meehan YILGÖR Öze: Enerj fakörü, ürünlern ürem sürecnde kullanılan öneml grdlerden brdr. Enerj

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Summary. Orijinal araştırma (Original article)

Summary. Orijinal araştırma (Original article) Türk. enomol. derg., 2011, 35 (2): 325-338 ISSN 1010-6960 Orjnal araşırma (Orgnal arcle) Sıfır değer ağırlıklı genelleşrlmş Posson regresyonu yardımıyla Van Gölü nde Nooneca vrds Delcour, 1909 (Hempera:

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. 3 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Haziran 9, ss.39-337 VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ Sevda GÜRSAKAL

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ önem ve Ekonom Araşırmaları Dergs / Journal of Managemen and Economcs Research Cl/Volume: 5 Sayı/Issue: Ocak/January 207 Do: hp://dx.do.org/0.6/yead.306823 EERJİ TÜKETİMİ VE EKOOMİK BÜÜME: GELİŞMEKTE OLA

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, TÜRKİYE DE KREDİ KULLANIMI - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, TÜRKİYE DE KREDİ KULLANIMI - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Aaürk Ünverses İksad ve İdar Blmler Dergs, Cl: 24, Sayı: 2, 200 2 TÜRKİYE DE KREDİ KULLANIMI - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Serve CEYLAN (*) Mehme DURKAYA (**) Öze: Kredler ve reel ekonom arasındak ekleşm

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON - BÜYÜME İLİŞKİSİ : ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Orhan KARACA Ekonomist Dergisi, Araştırma Bölümü

TÜRKİYE DE ENFLASYON - BÜYÜME İLİŞKİSİ : ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Orhan KARACA Ekonomist Dergisi, Araştırma Bölümü Doğuş Ünverses Dergs, 4 (2) 2003, 247-255 TÜRKİYE DE ENFLASYON - BÜYÜME İLİŞKİSİ : ZAMAN SERİSİ ANALİZİ INFLATION - GROWTH RELATIONSHIP IN TURKEY : TIME SERIES ANALYSIS Ekonoms Dergs, Araşırma Bölümü ÖZET:

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI, TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI, TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Doğuş Ünverses Dergs 7 () 206 83-95 DOĞRUDAN SERMAYE YATIRIMLARI TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ ÖRNEĞİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

İMKB Hizmetler, Mali, Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

İMKB Hizmetler, Mali, Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi S. Duran, A. Şan / Sosyal Bller Araşıraları Dergs, 1, (2006): 57-70 İMKB Hzeler, Mal, Sına ve Tenolo Endesler Arasında İlşnn Belrlenes Serap Duran a Asuan Şan b Öze Bu çalışada, IMKB sına, al, zeler ve

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

F NANSAL ARAfiTIRMALAR VE ÇALIfiMALAR DERG S

F NANSAL ARAfiTIRMALAR VE ÇALIfiMALAR DERG S T.C. MARMARA ÜN VERS TES BANKACILIK VE S GORTACILIK YÜKSEKOKULU F NANSAL ARAfTIRMALAR VE ÇALIfMALAR DERG S THE JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCHES AND STUDIES Marmara Ünverses Yay nlar, Yay n No: 773 2013

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

FAZ ORANI, GETR FARKI VE EKONOMK BÜYÜME. INTEREST RATE, YIELD SPREAD and ECONOMIC GROWTH

FAZ ORANI, GETR FARKI VE EKONOMK BÜYÜME. INTEREST RATE, YIELD SPREAD and ECONOMIC GROWTH . Ulsal sa Kongres / 0- ba 008 / DEÜ BF sa Bölümü / zmr-türye FAZ ORANI, GETR FARKI VE EKONOMK BÜYÜME Prof. Dr. Rahm Yama Ar. Gör. Ban Tanr$över ÖZET Uzn ve sa vadel faz oranlar aras nda far leraürde ger

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 07.06.205 Dokuz Eylül Ünverses Yayına Kabul Tarh: 04.0.206 Sosyal Blmler Ensüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 8.05.206 Cl: 8, Sayı:, Yıl: 206, Sayfa: 3-54 hp://dx.do.org/0.6953/deusbed.5934

Detaylı

Örneklemeli K-ortalama Algoritması Kmeans with Sampling

Örneklemeli K-ortalama Algoritması Kmeans with Sampling Örneklemel K-oralama Algorması Kmeans wh Samplng Mehme Fah Amasyalı Blgsayar Mühendslğ Bölümü Yıldız Teknk Ünverses mfah@ce.yldz.edu.r Öze K-oralama algorması, kümeleme prolemlernn çözümünde en çok kullanılan

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi

Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşlee Faküles Dergs Inernaonal Journal of Alanya Faculy of Busness Yıl:202, C:4, S:3, s. 8-9 Year:202, Vol:4, No:3, s. 8-9 Dış Tcaren Büyüe Üzerne Ekler: Br Panel Ver Analz Effecs of

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ Dr. Sevda Gürsakal sdalgic@uludag.edu.r Uludağ Üniversiesi, İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Bu çalışmada hisse senedi oynaklığındaki kırılmalar Inclan ve Tiao

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BÜYÜME, DO RUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURT Ç YATIRIMLAR ARASINDAK ETK LE M

BÜYÜME, DO RUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURT Ç YATIRIMLAR ARASINDAK ETK LE M BÜYÜME, DO RUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURT Ç YATIRIMLAR ARASINDAK ETK LE M Prof. Dr. Fak B LG L Ercyes Ünverses ksad ve dar Blmler Faküles ksa Bölümü fblgl@ercyes.edu.r. Yrd. Doç. Dr. Recep DÜZGÜN

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı Seralarda Isıma Kapaselernn Hesaplanmasına Yönelk Br Blgsayar Programı Gürkan Alp Kağan GÜRDİL 1, Kemal Çağaay SELVİ 1, Hasan ÖNDER 2 1 Ondokuz Mayıs Ünverses, Zraa Faküles, Tarım Maknaları Bölümü, Samsun

Detaylı

NWSA-Social Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.3C0117 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Social Sciences Received: May 2013 NWSA ID: 2013.8.4.3C0117 Accepted: October 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 306-3/308-7444 Saus : Orgnal Sudy NWSA-Socal Scences Receved: May 203 NWSA ID: 203.8.4.3C07 Acceped: Ocober 203 E-Journal of New World Scences Acadey Burak Çaurdan Paukkale Unversy bcaurdan@pau.edu.r

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

Programı : Elektronik Müh.

Programı : Elektronik Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN CİNSİYET TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özlem ÖZBUDAK Anablm Dalı : Elekronk e Haberleşme Müh. Programı : Elekronk Müh. OCAK 009 İSTANBUL

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı