GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ"

Transkript

1 RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn art tý ðý i ka zýn da bu lu nan ra po ru ka bul et ti. Rum Par la men ter t hi na Kyri a ki do u ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la rýn di ni i nanç la rý yü zün den, kli þe leþ miþ ön yar gý la rýn kur ba ný ol duk la rý be lir ti le rek, Müs lü man ka dýn la rýn ö zel ha yat la rýn da ve ka mu da mað dur ol ma la rý nýn ö nü ne ge çe cek ted bir le rin â ci len a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu la ný yor. nha be ri say fa 7 de GR ÇK TN H BR V RiR Ü NÝ VR SÝ T D S ÝD NUR SÎ KÖ Þ SÝ n LHÝK SFSIND IL: 43 S I: S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 28 HZÝRN 2012 PRÞMB/ 75 Kr ni as ya.com.tr ÖM BÝLMCSÝ FO TOÐ RF: MCLÝS TTÝL GÝRMDN ÖM LR KLKCK HBRÝ ÝÇÝN BÞBKN RDIMCILRI FRKLI KONUÞTU. RINÇ: ZIF ÝHTÝML. TL: NTLÞMDÝ. Ma lat ya dan ha va lan dýk tan bir sü re son ra Ha tay ýn gü ney ba tý - sýn da de niz ü ze rin de Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rü len Türk as ke rî u - LÝTRSÝ 4.17 LÝR DÜÞTÜ Benzinde 3 kuruþ indirim urafineri çýkýþ fiyatlarýnda önceki gün yapýlan indirimin ardýndan, kurþunsuz benzin perakende satýþ fiyatlarýnda dünden geçerli litrede ortalama 3 kuruþ indirim yapýldý. nkara da litresi liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzin liraya, Ýstanbul ve Ýzmir de de liradan liraya indi. nha be ri say fa 10 da GTO BÞKNI MHMT SLN: Ortadoðu da suya balýklama atlanmaz u Ga zi an tep Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Meh met s lan, Or ta do ðu da su ya ba lýk la ma at lan maz, ka fa ný zýn ne re de ta þa çar pa ca ðý ný bi le mez si niz. Or ta do ðu da su ya a ya küs tü çi vi le me at la ya cak sý nýz. Çün kü bu ra sý hem e ner ji kay nak la rý nýn, hem ge li þen pa zar la rýn a na mer ke zi ko nu mun da, hem de ser ma ye nin ol du ðu böl ge dir de di. nha be ri say fa 9 da NÝ S 13 HZÝRN 2012 RINÇ: BNÝM BÝLGÝM OK, DLT BKNIN SORUN u3. yargý paketine eklenecek bir madde ile Özel etkili ðýr Ceza Mahkemelerinin kaldýrýlacaðýna ve bu düzenlemenin 1 Temmuz'da Meclis tatile girmeden önce sonuçlandýrýlacaðýna iliþkin haber için Baþbakan ardýmcýsý Bülent rýnç, Basýna bir kulis haberi olarak düþen konuda doðrudan bilgilendirilmiþ deðilim. Doðru olma ihtimali çok zayýf. Benim bilgim yok. dalet Bakanýna sorun diye konuþtu. TL: KLDIRM KRRI NTLÞMDÝ ubaþ ba kan ar dým cý sý Be þir ta lay da ÖM'ler le il gi li mad de nin þe kil len mek te ol du ðu nu, an cak söz ko nu su mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ka ra rý nýn net leþ me di ði ni söy le di. Farklý a çýk la ma lar hü kü met te ÖM'le re i liþ kin ko puk luk ve be lir siz li ðin de vam et ti ði þek lin de yo rum la nýr ken, 3. yargý paketinin ÖM'leri kaldýracak maddeyle birlikte tatil öncesi gündeme gelip gelmeyeceði merak konusu. nha be ri say fa 9 da SÝÝRT T PKK SKRÎ BÝRLÝÐ SLDIRDI 4 þehit daha u ruh il çe si Bil gi li kö yü böl ge sin de PKK lý te rö rist le rin sal dý rý sýn da 3 as ker þe hit ol du. Bil gi li kö yü böl ge sin de o pe ras yon dan dö nen 3. Ko man do Tu gay Ko mu tan lý ðý bir lik le ri ne te rör ör gü tü men sup la rýn ca a çý lan a teþ te ya ra la nan 3 as ker den Meh met ýl dýz ve Meh met Ki ram Si irt s kerî Has ta ne sinde, Mus ta fa y dýn i se Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne sinde tüm mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma ya rak þe hit ol du. u ruh kýr sa lý Mil ya nis böl ge sin de ön ce ki ge ce ya þa nan ça týþ ma da da uz man er baþ Me sut Gü nay þe hit ol muþ tu. Çok sa yý da as ke rî bir li ðin sevk ve tak vi ye e dil di ði böl ge de ki o pe ras yon, kob ra he li kop ter le rin des te ðin de ge niþ le ti le rek sü rü yor. nha be ri say fa 8 de Bozova da PKK operasyonu: 13 gözaltý n8 de ça ðýn da ki pi lot la rýn bu lun ma sý i çin yü rü tü len a ra ma ça lýþ ma la rý ha va dan ve de niz den 6 gün dür a ra lýk sýz sü rü yor. RUS SURÝ GÝBÝ KONUÞUOR rdoðan NTO dan memnun, Rusya ya tepkili ubaþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýnýn Türk je ti nin Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me sipro vo kas yon ya da ön ce den plan lan mýþ bir ha re ket o la rak gö rül me me li a çýk la ma sý ný e leþ ti rir ken, Rus ya nýn Su ri ye li le rin að zýy la ko nuþ tu ðu nu söy le di. r do ðan, o la yýn ar dýn dan Tür ki ye'nin ta le biy le top la nan N TO nun tu tu mu nun da mem nu ni yet ve ri ci ol du ðunu vur gu la dý. nha be ri say fa 9 da KNUN MCLÝSTN GÇTÝ þi baþörtülü subaylara generallik yolu açýldý u Harp ka de mi le ri Ka nu nu ve ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir ka nun tek li fi Mec lis Ge nel Ku rulun da ka bul e dil di. Ka bul e di len tek lif le bir lik te, su bay, e þi nin tu tum ve dav ra ný þýn dan so rum lu ol ma ya cak. Böy le ce, e þi ba þör tü lü o lan su ba yýn da kur may ve ge ne ral ol ma sý nýn yo lu a çýl dý. Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met ýl maz, vic da nî red ko nu sun da da ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný a çýk la dý. nha be ri say fa 8 de KÖPRÜ, ÝSTNS BÝR D ONRILBÝLÝR u06 ISSN TÝCRTT NÝ DÖNM BÞLIOR u10

2 2 28 H ZÝ RN 2012 PRÞMB L HÝ K  T Kal bi ni ze baþ ka sýn da ki bir ni me te kar þýha sed duy gu su ge lir se, o duy gu ya u ya rak had diaþ ma yýn. Kal bi ni ze ge len sû-i zân nýger çek miþ gi bi ka bul et me yin. Ýb ra him: Ben l lah a or tak koþ tuk la rý nýz dankork mam. Rab bim di le me dik çe de siz ba na hiç birza rar ve re mez si niz. Rab bim il miy le her þe yiku þat mýþ týr. Hâ lâ dü þün mez mi si niz? ' H D Ý S n'âm Sû re si: 80 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 318 / Ha di s-i Þe rif Me â li Mü sa le met-i u mu mi ye yi te min e de cek Ri sa le-i Nur dur Kat i yen ha ber al dýk ki: Ha riç te ba zý yer de bir mil yon genç ler Mü sa le met-i u mu mi ye yi te min e de cek Ri sa le-i Nur dur de miþ ler. Sulh-u u mu mî ta raf ta rý l man ya ve me ri ka gi bi ba zý ec ne bî le rin de Ri sa le-i Nur u ter cü me ye baþ la dý ðý ný ha ber al dýk. Sa ni yen: Ri sa le-i Nur, kýrk el li se ne de bü tün ehl-i si ya se tin taz yi ka tý al týn da tek ba þý na â lem-i Ýs lâm da ha ri ka bir tarz da neþ rol du ðu hal de, þim di mil yon lar nâ þir le ri var ken, de ðil es ki bir par ti, dün ya top lan sa o na kar þý bir sed çe ke mez, müm kün de ðil. Bel ki bir i lân nâ me hük mü ne ge çer. O nun i çin, Nur Ta le be le ri mü te es sir ol ma sýn lar. Sa li sen: Hem es ki par ti nin ba na kar þý zu lüm le ri ni he lâl et ti ðim, hem Kur ân ýn bir ka nun-u e sa si ye si o lan Ve lâ te zi rû vâ zi ra tun viz ra uh râ, ya ni Bi ri si nin ha tâ sý i le baþ ka sý, par ti si, ak ra ba sý mes ul ol maz, o la maz di ye, hem na do lu, hem vi lâ yet-i þar ki ye de Ri sa le-i Nur la neþ re dil di ði se be biy le, â sa yi þe tam kuv vet li bir tarz da hiz met e dil miþ. De mek bir mâ ne vî za bý ta hük mün de, her ke sin kal bin de bir ya sak çý bý ra ký yor. Bu nok ta ya bi na en, Ri sa le-i Nur es ki par ti nin dört beþ ha tâ sý ný yüz de re ce zi ya de leþ tir me ye mâ ni dir. üz de beþ a da mýn ha tâ sý ný dok san be þe de ve rip yir mi o tuz de re ce zi ya de leþ tir me miþ. O nun i çin u mum o par ti nin ek se ri si ik ti dar par ti si ka dar Ri sa le-i Nur a min net tar ol mak lâ zým dýr. Çün kü, bu der si, bu ka nun-u e sa si ye-i Kur â ni ye yi Ri sa le-i Nur ders ver me sey di, o beþ a da mýn ha tâ sý bin ler a da mý da ha tâ kâr ya par dý. Ra bi an: Kat i yen ta hak kuk et miþ ki, Ri sa le-i Nur ha riç ten hü cum e den küfr-ü mut la ka kar þý bu mil le ti ve â lem-i Ýs lâ mi ye ti mu ha fa za e de cek Kur ân-ý Ha kî min mu ci ze-i mâ ne vi ye sin den bir ders tir ki, din siz fi lo zof lar dan hiç bi ri si o na kar þý mu ka be le ça re si bu la ma dý lar. Kat i yen ha ber al dýk ki: Ha riç te ba zý yer de bir mil yon genç ler Mü sa le met-i u mu mi ye yi te min e de cek Ri sa le-i Nur dur de miþ ler. Sulh-u u mu mî ta raf ta rý l man ya ve me ri ka gi bi ba zý ec ne bî le rin de Ri sa le-i Nur u ter cü me ye baþ la dý ðý ný ha ber al dýk. Hâ mi sen: ðer res mî a dam lar ba zý ye ni ka nun la ra yan lýþ mâ nâ lar ve rip bir i ki sa tý rý na i liþ se ler, be nim be de li me de yi niz ki: Bir a da mýn ha tâ sýy la yir mi bin kom þu su ce za lan dý rý lýr mý, hap se di lir mi? Dün ya da böy le hük me den hiç bir ka nun var mý? Ýþ te her say fa sý yir mi sa týr o lan beþ yüz say fa lýk bir ki ta býn bir sa tý rýn da bir a da ma þid det li to kat vur muþ sa, ev ve lâ, i sim mu ay yen de ðil, o ra da me su li yet yok... Þa yet ol sa da, san sür gi bi o sa týr si li nir. O ki ta bý mü sa de re et mek, on bin a da mý hap se sok mak gi bi kâ i nat ta i þi til me miþ bir ka nun suz luk, bir zu lüm ol du ðu gi bi, ö te ki yir mi bin sa týr lar þim di ye ka dar yir mi bin a da mýn i ma ný ný kuv vet len dir di ði ci het le, yir mi bin ha se ne ve i yi lik ol du ðun dan, el bet te o ha tâ yý ve sey yi e yi af fet ti rir. Ben þid det li has ta ol ma say dým da ha ko nu þa cak tým. Siz hiz met kâr la rým tas hih ve ýs lah e der si niz. Hat tâ mü na sip gör se niz, mâ nen po lis le rin bir va zi fe si ni gö ren Ri sa le-i Nur un â sa yiþ hiz me tin de po lis le re bü yük bir kuv vet o lan ders le ri ne po lis ler her kes ten zi ya de ta raf tar ol mak lâ zým ge lir ken, þim di res men ta har rî me mu ru su re tin de, po lis lik a ley hin de o lan bu hiz me ti po lis le re ver me ye ru hum ra zý de ðil. On la ra u mu men hak ký mý he lâl et ti ði mi söy ler si niz. Sâ di sen: Þid det li bir te es süf le, ley le-i Mi rac vak tin de Mi rac-ý Þe rif, þu hur-u se lâ se hür me ti ne ve si le bek ler ken, Ta rih çe-i Ha yat ha se biy le ta har rî hâ di se si þid det li bir ke der ver di. Sa da ka be lâ yý def e der me a lin de ki ha dis-i sa hi hin hük müy le, Ri sa le-i Nur na do lu i çin be lâ la rý def e der bir sa da ka hük mü ne geç ti ði, o na be ra at ler ve ser bes ti yet ler ve ril di ði za man be lâ la rýn def e dil me si, o na hü cum e dil di ði za man be lâ la rýn gel me si yüz ha di se si var ki, ba zan zel ze le ve fýr tý na lar la kay de dil di ði gi bi, bu de fa da ha ya tým da gör me di ðim tah tes sý fýr on se kiz de re ce ye ya kýn bir so ðuk, ta ar ruz ve ta har rî nin ay ný vak tin de gel di. mir dað Lâ hi ka sý, s. 450 LÛ GT Ç: mü sa le met-i u mu mi - ye: U mu mun se lâ me ti; in san lý ðýn ba rý þý. ta har rî: raþ týr mak. tah tes sý fýr: Sý fý rýn al - týn da. mü sa de re: Top lat ma, el den al ma. n do nez ya Ri sa le-i Nur hiz met le ri n do nez ya, Gü ney do ðu s ya da yer a lan dün ya nýn en ka la ba lýk Müs lü man ül ke si dir. Hol lan da nýn geç miþ sö mür ge le rin den bi ri dir. 17 ðus tos 1945 yý lýn da ba ðým sýz lý ðý ný ka zan mýþ týr. n do nez ya hal ký nýn yak la þýk % 85 i Müs lü man dýr. Dün ya nýn Müs lü man dev let le ri a çý sýn dan en ka la ba lýk nü fu su na sa hip tir. Ge ri ka la ný Bu dist, Hin du ve Hý ris ti yan dýr. Ýs lâ mi ye tin ne za man n do nez ya ya gir di ði ke sin o la rak bi lin me mek le bir lik te 7. yüz yýl da rap ta cir ler ve si le siy le n do nez ya nýn Ýs lâ mi yet le ta nýþ tý ðý ta rih çi ler ta ra fýn dan ka bul e dil mek te dir. n do nez ya ya ilk gel di ði miz de Su ma te ra da sý nýn Pa lem bang þeh rin de i ka met et tik. Pa lem bang da ü ni ver si te kam pü sü i çin de 2002 yý lýn da a çý lan ders ha ne miz 2006 yý lý na ka dar a çýk kal dý. Bu sü re zar fýn da n do nez ya lý ta le be ler le be ra ber ders ha ne de kal dýk. Ri sa le ders le ri n do nez ya Di li nde de vam et ti. Ü ni ver si te den e pey ce ta le be ders le re ge lip git ti. Da ha son ra 2007 yý lýn da neþ ri yat hiz met le ri ne a ðýr lýk ver mek ga ye siy le baþ þe hir Ca kar ta ya ta þýn dýk. Baþ þe hir Ca kar ta da bir er kek, bir ba yan ol mak ü ze re i ki ders ha ne miz var. r kek ders ha ne si mülk tür. Mu tad o la rak haf ta da al tý gün Ri sâ le der si miz var. Ders ha ne miz de n do nez ya lý ü ni ver si te li ta le be ler le ders... Pa zar gün le ri, Türk ler le Türk çe Ri sa le der si ve Pa zar te si gü nü ak þa mý n do nez ya lý lar la Ri sa le der si... Sa lý gün le ri ders ha ne miz de rap ça ri sa le der si... y rý ca ba yan ders ha ne sin de n do nez ya lý ba cý lar kal mak ta o lup, haf ta nýn i ki gü nü n do nez ya li sa nýn da ders ol mak ta dýr. Ü ni ver si te de fa al o lan öð ren ci der nek le ri ni zi ya ret e di yo ruz. Bu der nek ler den i ki ta ne sin de Üs ta dý ve Ri sâ le le ri ta ný tý cý ders ler yap týk. Bu ders le re de vam e di le cek. 6 DT Ü NÝ VR SÝ T D S ÝD NUR SÎ KÖ Þ SÝ KU RUL DU 2000 yý lýn dan bu ya na muh te lif e ya let ler de Ri sa le ler hak kýn da 16 de fa sem poz yum ter tib e dil di. Bu sem poz yum lar ü ni ver si te ca mi â sýn da Ri sa le-i Nur la rýn ta nýn ma sý na ve si le ol du. Bu nun ya ný sý ra n do nez ya lý a ka de mis yen ler den Tür ki ye ye ge lip teb lið su nan lar ol du. Bu a ka de mis yen ler hiz me te de des tek o lu yor lar. Þim di ye ka dar bi zim bil di ði miz, Ri sa le ler hak kýn da 7 li sans bi tir me te zi, 7 mas ter te zi ve 2 de dok to ra te zi ya zýl dý. Ders le re ge lip gi den ta le be le re bu ci het te teþ vik te bu lu nu yo ruz. Çün kü Ri sâ le le ri o ku ma la rý na ve si le o lu yor. 6 ü ni ver si te de Sa id Nur sî Kö þe si ku rul du (Þe rif Hi da ya tul lah Ü ni ver si te si, al-was lý yah Ü ni ver si te si, Kur ân i lim le ri ük se ko ku lu, Pa lem bang, Ma kas sar ve Met ro). ON BÝN RÝ S L BS TIR DIK, D ÐI TI L CK l ham dü lil lah, þim di ye ka dar n do nez ya Li sa ný ndan ter cü me e di lip tab e di len Ri sa le ler: Lem a lar ve Mes ne vî-i Nu ri ye, Ta rih çe-i Ha yat, Söz ler in bi rin ci cil di,  ye tü l-küb ra, Ha ným lar Reh be ri, Has ta lar Ri sa le si, Ha þir Ri sa le si, Tev hid ba his le ri (22. ve 33. Söz), Mi rac Ri sa le si, Kü çük Söz ler ve 23. söz. Mý sýr da ki n do nez ya lý kar deþ le rin ter cü me et ti ði Hiz met Reh be ri. Söz le rin ter cü me si bit ti, tas hi ha tý de vam et mek te dir. Üs ta dý an - la tan s rý Gü zel leþ ti ren dam CD si ni n do nez ya li sa nýn da bas týr dýk. Ba sý lan ri sa le le ler an laþ tý ðý mýz bir ya yý ne vi ve si le siy le sa tý þý ya pý lý yor a det Ýh lâs ve U huv vet Ri sa le si bas týr dýk, med re se le re, ü ni ver si te le re da ðý tý la cak. Ü NÝ VR SÝ T LR D RÝ S L-Ý NUR T NI TIM TOP LN TI L RI PI LI OR y rý ca ye ni çý kan ter cü me Ri sa le ler i çin n do nez ya lý la rýn be dah bü kü de dik le ri ki tap ta ný tým top lan tý la rý dü zen li yo ruz. Bu top lan tý lar da Ri sa le ler ta ný týl dý ðý gi bi Ri sa le ler o ku yu cu i le bu luþ mak ta dýr. Mi sâl o la rak Mart 2009 da Has ta lar Ri sa le si ni bir ü ni ver si te nin Týp Fa kül te si nde ta nýt týk. Ma yýs 2009 da 2 fark lý ü ni ver si te de  ye tü l-küb ra Ri sa le si i çin se mi ner dü zen len di. ra lýk 2009 da da Mes ne vî-i Nu ri ye nin ta ný tým top lan tý sý ný Ca va da sýn da ki Ke di ri Þeh ri nin Dev let Ýs lâm ns ti tü sü nde ic ra et tik. Bu tür top lan tý la rý ders le re ge len ta le be ler ve ta nýþ tý ðý mýz ü ni ver si te ho ca la rýy la ter tib e di yo ruz. N DO NZ DÝ LÝN D S LH NUR.COM SÝ T SÝ l ham dü lil lah, sa lah nur.com ad re sin de n do nez ya Li sa nýn da ki si te miz 3 se ne yi geç ti hiz me te baþ la dý. Mev cut ter cü me le ri si te ye koy duk. Bu si te ve si le siy le de n do nez ya lý lar la ta ný þý yo ruz. n do nez ya Ýs lâ mî Rad yo Bir li ði i le rad yo prog ra mý ya pýl ma ya baþ lan dý. l ham dü lil lah 3 kez rad yo prog ra mý ya pýl dý. Ý ki haf ta da bir prog ra ma de vam e di le cek. n do nez ya da rap ça e ði tim ve ren pe þan tren de ni len med re se ler var. Bu med re se ler de di nî ve fen nî i lim ler be ra ber o ku tu lu yor. Bu med re se le re Ri sa le le ri ta nýt mak ga ye siy le çe þit li zi ya ret le ri miz ol du yý lýn da Mý sýr dan rap ça Kül li yat ge tir tip bü yük med re se le re ve ü ni ver si te kü tüp ha ne le ri ne he di ye et tik. n do nez ya hiz me ti nin bir a ya ðý da Mý sýr da. z her Ü ni ver si te si nde 4 bin ka dar n do nez ya lý ta le be var. Ka hi re de 3 ders ha ne de n do nez ya lý ta le be ler ka lý yor. Bun lar ay ný za man da ter cü me de ya pý yor lar. Hiz met Reh be ri ni ter cü me et ti ler ve Mý sýr da ba sýl dý. C MÝ LR D RÝ S L-Ý NUR DR SÝ Mý sýr dan n do nez ya ya dö nen kar deþ ler de hiz met le re sa hip çý ký yor lar. Mý sýr dan dö nen n do nez ya lý Ha sa nüd din ða bey þu an Su la we si da sý nýn Ken da ri þeh ri nin bir il çe sin de ca mi ler de Ri sâ le ders le ri ya pý yor. Ken di si þu an Med re se tü z-zeh ra is min de bir med re se in þâ et mek te dir. Va az la rýn da Ri sa le ler den bah se di yor. Biz de o na ki tap des te ðin de bu lu nu yo ruz. Mý sýr dan dö nen Tas lým kar deþ ba ba sý nýn kur muþ ol du ðu pe þant ren (med re se nin) mü dür lü ðü nü ya pý yor. Ý ki yüz ka dar ta le be si var, ta le be le re ri sa le ler den ders ler ya pý lý yor. Biz ki tap des te ðin de bu lu nu yo ruz. Burs ve si le siy le Tür ki ye de mas ter yap mak ü ze re þim di ye ka dar 6 n do nez ya lý ta le be gön der dik, þu an ders ha ne de ka lý yor. On lar da n do nez ya ya dön dük le rin de n do nez ya hiz met le ri ne des tek ve re cek ler in þa al lah. Du â la rý ný zý bek le yen, n do nez ya Nur Ta le be le ri ILDIZ FIRTIN Bir Mu ha ke mat der sin den his se me dü þen ler Bu gün ler de çok dü þü nü yo rum. Ýs te mek le ri... Ýs te dik le ri me va sýl o la ma ma yý... Zi ra ver me yi is te me sey di, is te me yi ver mez di... Pe ki o hal de is te me yi ver miþ se, is te di ði mi ne den ver mi yor du? Çok dü þün düm... Hâ lâ da dü þü nü yor ve so ru yo rum! Ve her za man ki gi bi, her þey de ol du ðu gi bi yi ne Üs ta dým ce vap ve ri yor. Hem de Mu ha ke mat la... Ý kin ci Mak sat tan o ku yo rum: Þöy le ki: dem-i a be si yet ve ha ka ik-i eþ ya nýn sü bu ti yet le ri i mâ e di yor ki: Bu dar ve mah sur ve her bir lez ze tin de çok a ra zýn mü za ha me tiy le keþ me keþ ve te ha süd den hâ lî ol ma yan þu dün ya-yý de niy ye i çin de ke mâ lât-ý in sa ni ye yer leþ mez. Bel ki ge niþ ve mü za ha met siz bir â lem lâ zým dýr. Tâ in san hak kýy la süm bül len sin ve ah vâl ve ke ma lâ tý na ni zam ver mek le, ni zam-ý â le me hem-dest-i vi fak o la bil sin. vet ö zet le bu â le min be nim is tek ve ar zu la rý ma kâ fi ge le me ye ce ði ve be ni as la tat min et me ye ce ðin den bah set miþ Üs tad. Dü þü nü yo rum en fü sî â le mim de!.. Öy le mi? di yo rum; vet, öy le di yor le ta i fim! Zi ra is te dik le ri min so nu yok, had di yok, mü za he me ti çok. Zi ra ba zen mut lu o lun ca in san da ha o an da bi le cý sý çý kar bu nun de me ye baþ lý yor. Çün kü bi raz dan bi te ce ði kor ku su, o lez ze ti e le me çe vi ri yor. Bir ü züm ye di rir on to kat vu rur ya, o he sap... Bu dün ya lez zet ye ri de ðil hiz met ye riy di. Bu nu u nut muþ tum bel ki... Ve bu dün ya ken di ni u cu za sat maz, pek pa ha lý dü þü yor du.. Pe ki bu na rað men, ya ni bu dün ya da as la is tek le ri min tam ma na sýy la ger çek leþ me ye ce ði ni bil me me rað men, ne den hâ lâ is ti yo rum ve ol ma yýn ca ü zü lü yo rum di ye so ru yo rum ken di me.. Ve yi ne ce vap Üs tad-ý muh te re mim den ge li yor: Fa kat bu ra da is te di ðim nok ta: Ýn san da ki is ti dat e be de nâ zýr dýr. ðer is ter sen in sa ni ye tin cev he ri ne ve na tý ký ye tin kýy me ti ne ve is ti da dýn muk te za sý na te em mül ve tet kik et. Son ra da o cev her-i in sa ni ye tin en kü çük ve en ha sis hiz met kâ rý o lan ha ya le bak, gör, ya ný na git ve de: y ha yal a ða, be þa ret sa na! Dün ya ve mâ fî hâ nýn sal ta na tý, mil yon lar se ne ö mür le be ra ber sa na ve ri le cek tir. Fa kat â ký be tin dön me mek si zin fe nâ ve a dem dir. ca ba ha yal sa na na sýl mu ka be le e de cek? yâ, is tib þar ve sü rur ve ya hut te leh hüf ve ta has sür le ce vap ve re cek tir? cel, ne am, e vet, cev her-i in sa ni yet a mak-ý vic da nýn di bin de e nîn ve ha nîn e dip ba ðý ra cak: y vah, vâ has re tâ sa â det-i e be di ye nin fýk da ný na! di ye cek tir. Ha ya le ze cir ve ta nif e de rek, a hu! Bu dün ya-yý fa ni yey le ra zý ol ma! a ni fýt ra tý ma yer leþ ti ri len is ti dat çe kir dek le ri var dý ve on lar e be de son suz lu ða nam zet ti. Ýþ te on la rýn ta ma mý ný bu ra da süm bül len dir mek müm kün de ðil di ve öy le de... O hal de son suz bir za man da bu is ti dat la rýn ye þe re ce ði bir â lem var ve o ra ya doð ru son hýz gi di yo rum ve gi di yo ruz... Ve o is ti dat lar süm bül len mek is ti yor ve bu ra sý bu na im kân ver mi yor. Ýþ te an lý yo rum ki, is te yip is te yip ve ril me me si bun dan dýr ki bu ra da tat tý rýp o ra da ye dir mek is ti yor. Ve Se ki zin ci Söz ge li yor ak lý ma... Ha ni o ku yu ya dü þen ve bir a ða ca a sý lýp ka lan o a dam var ya.. Ýþ te o a kýl sýz a dam et ra fýn da ki o lum suz luk la rý u nut mak i çin o a ðaç ta ki mey ve ler le ken di ni o ya lý yor du. Hal bu ki o a ðaç tat mak i çin ve ril miþ ti. Ý le ri de ya da ha i yi si ya da ha kö tü sü ve ri le cek ti... Bu ra da doy mak yok tat mak var dý. Ben de tat tým ve doy mak is te dim... ma ol ma dý, ol ma ya cak da. Tâ ki o vak te ka dar. O va kit se sý nýr sýz o la rak is te ðim ne var sa o la cak... Öy ley se mâ nâ sýz ü zül me ve ü mit siz lik ni ye? Hiz me ti ni gör, üc ret i çin vak ti ni bek le di yo rum nef si me.. be dî bir â lem de son suz e mel le rin se ni bek ler. Þart o ki va zi fe ni gü zel gör, na za rý ný hep o ra ya yön len dir. Dün ya nýn fa ni lez zet le ri ne al dan ma. Bu ra yý bir yol cu nun göl ge len mek i çin du rak la dý ðý a ðaç al tý o la rak dü þün geç git. Ve e be de gi den bu u zun ve me þak kat li yol cu luk ta reh be rin Kur ân, ön de rin Re su lul lah (asm) ve yol da þýn Be di üz za man ol sun. Ýþ te o yol da hiç bir en gel se ni a lý koy maz. Ýþ te bu der si a lýn ca e lem le rim ü mi de kal bol du. Ve de dim: l la hým is ti yo rum... Ver di ði ne bu ra da da, o ra da da ra zý yým. Ne ge lir se Sen den gel di ði i çin is ti yo rum Hz. y yüb gi bi.. Ma dem ki va ad et tin, öy ley se hak týr. Ve Sen den du âm þu ki: Re su lul lah (asm) ve Üs ta dý mýz Sen den din de, dün ya da ve a hi ret te ne is te miþ se hep si ni is ti yor; ne ler den Sa na sý ðýn mýþ sa hep sin den Sa na sý ðý ný yo rum. y Mer ha met li le rin n Mer ha met li si l la hým!  min, â min, â min..

3 HBR 28 HZÝRN 2012 PRÞMB 3 ir ti ni as ya.com.tr na ya sa ne â lem de? Mec lis te gru bu bu lu nan par ti le rin tem sil ci le - rin den te þek kül e den na ya sa Uz laþ ma Ko - mis yo nu ye ni a na ya sa met ni nin ya zý mý na baþ la ya lý bir bu çuk a yý geç ti. O gün ya pý lan a çýk la ma da, baþ lan gýç kýs mý nýn en so na bý ra kýl dý ðý i fa de e dil miþ ti. y ný þey, a çýk ça be - lir til me se da hi, de ðiþ mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e - di le mez mad de ler i çin de ge çer liy di. Ve en ko lay uz la þý la bi lir gi bi gö rü nen te mel hak ve hür ri yet le re da ir mad de ler le i þe baþ lan dý. ma da ha ilk a dým da on lar da da ih ti lâf çýk tý. BDP nin cin sel yö ne lim i de te mel öz gür lük kap - sa mý na al dýr ma ve CHP nin ma hal le bas ký sý na kar þý gü ven ce ta lep le ri ne KP kar þý çýk tý. Ve bu kriz ler as ký ya a lýn dý (Mil li yet, ). ma kri tik kav ram lar da ye ni tý kan ma lar ol du. Me se lâ te mel hak ve öz gür lük le rin he men hep sin de de ðiþ mez bir sý nýr la ma kri te ri o la rak tek rar la nan mil lî gü ven lik bun lar dan bi riy di. Kalk ma sý ný is te yen ler le Kal sýn di ye ýs rar e den ler uz laþ ma ya va ra ma dý (k þam, ). Böy le ce, as ký ya a lý nan mad de ler 10 a çýk tý. Dört mad de de, çe kin ce ler ve bi lâ ha re dö nüp tek - rar e le al ma þar týy la geç ti (Sa bah, ). Ko mis yo nun KP li ü ye si ve a na ya sa pro fe sö rü Mus ta fa Þen top, da ha ev vel yap tý ðý bir a çýk la ma da, ça - lýþ ma la rýn i yi git ti ði ni an lat ma ba býn da ol sa ge rek, te - mel hak ve öz gür lük le ri dü zen le yen 40 ka dar mad de - nin dört te bi ri ni ta mam la dýk la rý ný söy le miþ ti. 10 mad - de ta mam, 10 mad de as ký da, 4 mad de de çe kin ce ler le bir lik te ye ni den e le a lýn ma k þar týy la ta mam de nil miþ. Hiç fe na sa yýl maz (!), de ðil mi!? Bir bu çuk ay da 10 mad de... Hem de uz la þýl ma sý en ko lay mad de ler... Mev cut a na ya sa nýn e sa sa ta al lûk e den mad de le ri 174. e ni a na ya sa da o ci var da mad de den o lu þa cak - sa, bu ça lýþ ma sey ri i le ne ka dar za ma na ih ti yaç var? þa ðý yu ka rý i ki bu çuk se ne ye... Oy sa he def le nen ve ka mu o yu na da dek la re e di len ta rih, 2012 so nu. Pe ki, na sýl o la cak bu iþ? Ba þýn dan be ri uz laþ ma cý bir gö rün tü ver me ye ça lý - þan par ti ler ha li ha zýr da da Ne o lur sa ol sun, ma sa - dan kalk ma yýz de me ye de vam e di yor lar. ma ça lýþ ma la rýn i ki de bir pat lak ve rip her de fa - sýn da er te le nen an laþ maz lýk lar yü zün den kap lum ba - ða hý zýy la i ler le me si, zi hin ler de za ten var o lan Ga li - ba bu de fa da ol ma ya cak þüp he si ni güç len dir mek - ten baþ ka bir so nuç ver mi yor. Pe ki, nor mal de çok faz la bir pü rüz çýk ma dan ve sür at le so nuç lan dý rýl ma sý ge re ken ve bek le nen mad de ler de da hi sü reç böy le a ðýr iþ ler se, da na nýn kuy ru ðu nun ko pa ca ðý al len gir li ve ne ta me li mad de - le re sý ra gel di ði za man ne o la cak? ok sa ba þýn dan be ri ti yat ro mu oy na ný yor? Top lum da ki ye ni a na ya sa ta lep ve bek len ti si kar þý - sýn da hiç bir par ti o yun bo zan ta raf gö rün tü sü ver - me ye ce sa ret e de mi yor; o nun i çin de kri tik ih ti lâf ko nu la rý ný ö ne çý kar mak is te mi yor. Bu se bep le bun lar gün de me gel dik çe bi rer bi rer as ký ya a lý nýp er te le ni yor, a ma ne re ye ka dar? Oy sa her kes a çýk lýk ve sa mi mi yet le ken di po zis yo nu - nu da ha baþ tan or ta ya ko yup o na gö re tav rý ný be lir le se çok da ha dü rüst dav ran mýþ ol maz mý? Böy le bir du ruþ, sa hip le ri ni, en a zýn dan baþ lan gýç ta ü mit ve ri lip bek len - ti ye so ku lan top lu mu, bi lâ ha re bir kez da ha ha yal ký rýk - lý ðý na sü rük le me nin ve bal ve so rum lu lu ðun dan kur tar - maz mý? Ý þin bu yö nü hiç mi dü þü nül mü yor? Ki, ge nel gün dem ve gi di þat da ye ni a na ya sa nýn ya pý mý ný ko lay laþ tý rýp hýz lan dýr mak ye ri ne, tam ter - si ne da ha da ö te le yip ge cik ti re cek, hat tâ tü müy le as - ký ya al dý ra cak i þa ret ler ih ti va e di yor. Ýþ te son gün ler de ko nuþ tuk la rý mýz or ta da. U lu de re, kür taj, se zar yen, Dað lý ca da bir kez da ha ta van ya pan te rör sal dý rý la rý ve u çak dü þür me o la yý i le ye ni bir bo yut ka za nan Su ri ye kri zi... Böy le bir hen gâ me de ye ni, si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa nýn, ko mis yon da ki bu ça lýþ ma tem po suy la, hem de se ne so nu na ka dar ne ti ce ye u laþ tý rý lýp yü - rür lü ðe gir me si müm kün mü? He le bir de, ko mis yon ü ye le ri nin di ðer ve kil ler le bir lik te yaz ta ti li ne çý ka ca ðý ný dü þü nür sek... Ka dýn la ra ço cuk ge li þi mi e ði ti mi KL KIN M Ba kan lý ðý ta - ra fýn dan fi nan se e di len, Hak kâ ri Va li li ði ko or di - nas yo nun da ki Bir Gün Biz de Ço cuk tuk pro je siy - le Hak kâ ri de ki ka dýn lar ço cuk ge li þi mi e ði ti mi a lý - yor. Hak kâ ri Ka dýn ve ði - tim Der ne ði ta ra fýn dan, Sos yal Des tek Prog ra mý (SO DS) kap sa mýn da yü - rü tü len pro je kap sa mýn da 15 ka dý na, be bek ve ço cuk ba ký mý e ði ti mi ve ri li yor. Pro je nin a ma cý, Hak kâ ri il ke nar semt le rin de ya þa yan sos yo e ko no mik se vi ye si dü þük, top lu ma en teg re ol mak ta zor luk çe ken yaþ a ra sý ev ka dýn la rý - nýn, mes lek e din dir me a - maç lý o la rak be bek ve ço - cuk ba ký mý e ði ti mi al ma sý. Projenin süresi beþ ay. Ço - cuk Ge li þim Öð ret me ni y sel kýn, Ço cuk bes - len me si, ba ký mý, e ði tim ve psi ko lo ji si gi bi ko nu lar ü - ze rin de ka dýn la ra bil gi ve - re rek, ço cuk la rýn sað lýk bir þe kil de ye tiþ me si i çin on la - ra yar dým cý o lu yo ruz de - di. Hak kâ ri / ci han LS ki tap çýk la rý ya yým lan dý ÖSM, Li sans er leþ tir me Sý nav la rý nýn (LS) so ru ki - tap çýk la rý ný ve ce vap a nah - tar la rý ný in ter net si tesin de ya yým la dý. ÖSM den ya - pý lan a çýk la ma da, sý nav la ra 871 bin 313 a da yýn baþ vur - du ðu, top lam 2 mil yon 29 bin 200 a da ya sý nav uy gu - lan dý ðý bil di ril di. Sý nav lar i - çin 13 fark lý so ru ki tap çý ðý - nýn ha zýr lan dý ðý i fa de e di - len a çýk la ma da, ki tap çýk - lar da top lam 580 so ru nun yer al dý ðý be lir til di. çýk la - ma da, sý nav la rýn, 6 bin 560 bi na ve 95 bin 158 sa lon da ger çek leþ ti ril di ði kay de di - le rek, yak la þýk 295 bin 800 ki þi nin gö rev yap tý ðý sý nav - la rýn so run suz ta mam lan - dý ðý be lir til di. n ka ra / a a

4 RÝSL-Ý Nur Kül li ya tý nýn 25 gün i çe ri sin den bi ti ril me si ni he - def le yen kül li yat bi tir me prog ram la rý nýn bu se ne 3.sü ya pý lý yor. Prog ram 25 Ha zi ran-20 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da de vam e de cek. Sa kar ya Gey ve de, ye þil lik ler i çe ri sin de ve in sa nýn na za rý ný ve dik ka - ti ni da ðý ta cak un sur lar dan u zak ne zih bir me kân da ya pý lan fa a li ye te Ýs tan bul, n ka ra, Ýz mit, Kon ya, Kon ya- reð li, Or du, Fat sa, Ün ye, Kah ra man ma raþ, f yon, Ký rýk ka le, Bat man ve Van dan 40 ci va rý öð ren ci ka týl dý. Prog ram so rum lu la rý, prog ra ma o lan rað be tin her se ne art tý ðý ný di le ge tir di ler. Prog ram da kül li ya tý be lir le nen za - man da bi tir mek i çin ya pý lan yo ðun o ku ma la rýn ya nýn da, ge nel de ak þam la rý se mi ner ler, mü za ke re ler ve Ri sa le-i Nur lar la na sýl ta nýþ tý nýz ha tý ra la rý gi bi þevk ve ri ci fa a li yet ler yer a lý yor. Prog ra mýn so rum lu la rý, bü tün sý kýn tý la rýn o ku ya ma mak tan kay nak lan dý ðý ný be lir ti yor lar. O ku ya ma ma has ta - lý ðý ný yýk mak ve o ku ma yý ha ya tý mý za yer leþ tir mek i çin bu tür prog ram lar dü - zen le dik le ri ni be lir ten prog ram so rum lu la rý, bu tür prog ram la rýn her yer de ya pý - la bi le ce ði ni i fa de e di yor lar. Sa kar ya / Zü be yir r ge ne kon KÜLTÜR SNT 4 28 HZÝRN 2012 PRÞMB SOL DN S Ð 1. Padiþahlarýn þahsýna özgü olan, fakat kimi kez olaðanüstü onurlamak için, padiþah önüne çýkan sadrazamlara giydirilen, arasýra da Kýrým Hanlarýna gönderilen kürk. - Hayret, korku, keder, sevinç, kýzgýnlýk, alay bildiren ünlem. 2. Sarý dallý nakýþlarla iþlenmiþ beyaz ipek. - Bir Türk Müziði makamý. 3. Sert ve kokulu yapraklarý týpta ve ýtrýyat sanayiinde kullanýlan ballýbabagillerden bir bitki. - rapçada su. 4. Ýyi yetiþmiþ, deðerli kimse. - mat. Bir þekli özellikle bir üçgenin kenarlarýný kesen doðru. 5. lin iç tarafý, avuç. - Tanýmama, inkâr etme. - (Tersi) aygýn bir göz rengi. 7. Tahmin, sanma. - Tekrarlama sonucu kazanýlan yatkýnlýk, alýþkanlýk. 8. Kimi yörelerimizde aðanýn söyleniþi. - Kesici aletlerin aðzýný çark, zýmpara, eye, bileði taþý vb.nde keskinleþtirmek, keskin duruma getirmek. 9. Bir erkek adý. - Farsçada su. - nlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. 10. Hangi þey anlamlý soru. - Büyük bir iþin bir bölümünü yaptýrmayý, asýl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit. B U L M C Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K RI DN Þ ÐI 1. Ger çek te kor kak a ma gö rü nüþ te ce sur kim se. - Ge niþ lik. 2. Ge le cek ne sil le re ya di gâr ka la cak e ser. - Ýs viç re'de bir ne hir. 3. el ken li ge mi le rin di rek le ri nin en üst te ki par ça sý. 4. Kü çük baþ hay van lar dan a lý nan ver gi. - Karýþýk renk. 5. Si nir de i kin ci he ce. - Bil gi sa yar da ge çi ci ha fý za. 6. Son su za dek, mü te ma di yen. 7. Çe þit li bit ki - le rin yap rak ve ya çi çek le ri nin dem len me siy le el de e di len bir tür i çe cek. - Ý kin ci de re ce de o lan, i kin cil. 8. So nu ol ma yan ge le cek za man, son suz - luk. - Þaþ kýn lýk tan do ðan ka rý þýk lýk, kar ga þa. 9. Ge çil me si zor dað ge çi - dinin bazý yörelerimizde söyleniþi. 10. Ge nel a lý cý kan gru bu. - Ca hili ye dö ne mi ön em li put la rýn dan bi ri nin a dý. 11. r þýn ta þý yý cý sý me lek ler. - Se sin bir ye re çar pýp ge ri dön me si, yan ký lan ma sý. 12. Ge le nek, gö re nek. - Ta hý lýn tar la ya a týl dý ðý an dan har man o lun ca ya ka dar al dý ðý du rum. DÜNKÜ BULMCNIN CVBI B Ý L T V L Z Ý L Ý L L T Ý K T K T N Ü M L M K H Ý T M L Z K Z H Ü L Ý N D N N T R B M M Ý S M L M N Ý N Ý R Ü S R B M Mü zi ði miz de ri tim saz lar Usûl, mü zik te ol maz sa ol maz lar dan dýr. Ri - tim ve ya tem po tut mak þek lin de de söy le - ne bi lir. n cak yi ne de bu i fa de ler u sûl kav ra mý ný tam o la rak kar þý la mak tan bi raz u zak kal mak ta dýr. Bir þar ký, tür kü, i lâ hi saz lý ve ya söz lü her han gi bir e ser ça lýn dý ðýn da he men ha va sý na gi rip bi le - rek ve ya far kýn da ol ma dan u sûl vur du ðu mu zu gö rü rüz. Ta bi ri ca iz se par mak la rý mýz ve a yak la rý - mýz ri tim vur mak i çin kul lan dý ðý mýz ens trü man - lar dýr. Ko ro lar da mu hak kak yer a lan ri tim a let le - ri ni ic ra et mek pek de gö rün dü ðü ka dar ko lay de ðil dir. Öy le ki mü zi ði miz de 120 za man lý çok u - zun ve zor u sûl ler ol du ðu nu söy ler sem bel ki bir þey ler i fa de e der. Pe ki ri tim, u sûl vur mak i çin kul la ný lan mü zik a let le ri ne ler dir: Ku düm, bu ens trü man la rýn en baþ ta ge len, ö - nem li saz la rýn dan o lup di nî ve din dý þý mû si kî miz de kul la ný lýr. Ö zel lik le Mev le vî Mû si kî si nde ay rý bir ye ri var dýr. Ku düm ün tek ne si ba kýr dan ya pýl mýþ bi ri bü yük, di ðe ri bi raz da ha kü çük i ki ta sa ben zer. ðýz ça pý 30 cm, yük sek li ði i se 16 cm ci va rýn da dýr. Bü yü ðü nün að zý na i ki mi li met re, kü çü ðü nün að zý - na bir mi li met re ka lýn lý ðýn da de ri ge ri lir. n i yi se si de ve de ri si ve rir. De ri ler si cim ler le ge ri le rek is te ni - len ger gin li ðe ge ti ri lir. Ku düm ün ta ba ný seh pa ya ben ze yen si mit le rin ü ze ri ne o tur tu lur. Bü yü ðü u - sûl le ri mi zin güç lü, kü çü ðü i se za yýf darp la rý ný (vu - ruþ la rý ný) be lir ler. Ku düm, uç la rý yu var lak Zah me a dý ve ri len a ðaç çu buk lar la ça lý nýr. Nak þî De de bir ru bâ i si nin son i ki mýs ra sýn da þöy le der: Mâ nend-i Ku dûm sî ne-kü pân ol dum Ten nâ, ten nâ, ten de di ðim sen sin hep Mû si kî miz de ku düm den son ra en çok ve se vi le rek kul la ný lan bir di ðer vur - ma lý saz i se Def tir. Fars - ça da duf, rap ça ve Ba tý dil le rin de de fik de ni lir. Türk def le ri nin baþ lý ca þe kil le ri, Klâ sik def (ha nen de de fi, ge nel lik le zil li - dir), lâ ter na de fi, ka ra göz cü de fi (pas lâf), a yý cý de - fi (çin ge ne de fi). Def ge nel lik le ce viz a ða cýn dan ya pýl mýþ dar ve in ce bir kas nak ü ze ri ne ge ril miþ de ri den i ba ret tir. Kas na ðýn ça pý san ti met re ka dar dýr. n i yi ses ve ren de ri kö pek ve da na de - ri si dir. Kum ka pý ve Sa mat ya da ya pýl mýþ def ler bi rer sa nat e se riy di. na do lu da def ço ðun luk la ka dýn çal gý sý o la rak te lâk ki e di lir. Def ça lan la ra def zen ya da da i re zen de nir. Ö zel lik le Ka di rî, Rý fâ i, Dev râ nî, Þâ ze lî, Hal ve tî, Mev le vî tek ke le - rin de kul la nýl mýþ týr. h med Pa þa (ve fa tý 1497): Dil ki tut ma ya gâ mýn çeng i ne def gi bi yü zün Ney gi bi her dem i þi nâ le vü ef gân ya ra þýr der ken, Ne dim Ka ný o ge ce ler, o ta rab lar, te râ ne ler y def! nup o zev ki dö ðün mez mi sin da hi? di ye so rar. Bir di ðer vur ma lý saz o lan dar bu ka 20. yüz yý lýn ba þýn dan be ri klâ sik mû si kî - miz de kul la nýl ma ya baþ la - nan bir saz dýr. Ge nel lik le sýr - sýz bir top rak göv - de nin a ðýz bö lü - mü ne iþ kem be, es - ki da vul de ri le ri ya da i yi ses ve ren i yi cins bir de ri ya pýþ tý - rý la rak el de e di lir. Gü nü müz de ba zen plas tik zar lar da kul la ný lý yor. Son yýl lar da ba kýr, a lü min yum, pi rinç gi bi me tal ve a la þým lar, al çý, por se len, a ðaç ve cam el - ya fýn dan ya pýl mýþ göv de ler kul la nýl mak ta dýr. Tek ke ler de kul la ný lan def le rin en bü yü ðü ve zil - siz o la ný na i se maz har den mek te dir. Kas nak ça pý san ti met re o lup ben dir de den mek te dir. Zil i se Türk Sa nat Mû sý kî si nde her yer de kul - la nýl maz. Zil le rin her tür lü sü nü ya pan dün ya ca ün lü r me ni a i le si ön ce le ri Ýs tan bul da o tu rur du. Zil ci yan ya da Sa mat ya lý a dý i le bi li nen bu a i le da - ha son ra BD ye göç et miþ ler dir. Dö küm mad - de si o lan pi rin cin ö zel a la þý mý ný bi len Ke ro pe Zil - ci yan, bu sýr rý ný kim se ye ver me den öl müþ tür. Tek ke mû sý kî sin de kul la ný lan, Meh ter mû sý kî si zil le rin den bi raz da ha kü çük bir zil þek li i se Ha li - le dir. Bu bü yük zil ler ic râ es na sýn da bir bi ri ne çar - pa rak ça lý nýr. Ça lan la ra Ha lî le zen a dý ve ri lir. Kül tü rü müz ve di li miz yay gýn laþ ma lý PMUKKL Ü ni ver si te si (P Ü) i le u nus m re ns ti tü sü a ra sýn da, Tür ki ye ve Türk kül tü rü nü en i yi þe - kil de ta nýt mak ve Türk çe nin yurt dý þýn da öð re ti mi ni yay - gýn laþ týr mak a ma cýy la iþ bir li ði pro to ko lü im za lan dý. P - Ü Rek tö rü Prof. Dr. Hü se yin Bað cý ve u nus m re ns - ti tü sü Baþ ka ný Prof. Dr. li Fu at Bil kan ta ra fýn dan im za - la nan pro to kol ge re ði ü ni ver si te ka na lýy la Kaf kas lar, Or - ta do ðu, Bal kan lar, v ru pa ve s ya ül ke le riy le e ko no - mik, sos yal ve kül tü rel i liþ ki ler art tý rý la rak, top lum lar a ra - sý di ya lo ðun ge liþ ti ril me si he def le ni yor. Rek tör Bað cý, tö - ren de yap tý ðý a çýk la ma da, Zen gin kül tü rü mü zün ve di - li mi zin ta ný tý lýp yay gýn laþ tý rýl ma sýn da ö nem li bir gö rev üst le nen u nus m re ns ti tü sü i le bir lik te bu mis yo nun bir par ça sý ol mak tan mut lu luk du yu yo ruz. Biz de P Ü o la rak kül tü rü mü zün ve di li mi zin yay gýn laþ tý rýl ma sý, ü - ni ver si te mi zin u lus la r a ra sý plat form da da se si nin du yu - ru la bil me si i çin var gü cü müz le ça lýþ mak ta yýz ve ça lýþ - ma ya de vam e de ce ðiz de di. Pro to kol çer çe ve sin de da - ha ön ce P Ü i le Bal kan ü ni ver si te le ri iþ bir li ði an laþ ma - la rý kap sa mýn da ya pý la cak sem poz yum da des tek le ne - cek. Pro to kol, üç yýl sü rey le ge çer li o la cak. De niz li / a a Sür me li Þen lik le rin de a ta spor la rý OZGT T, 13. U lus la ra ra sý Sür me li Þen lik le ri 79 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. oz gat Va li si Ne ca ti Þen türk, va li lik top lan tý sa lo nun da Be le di ye Baþ ka ný u suf Ba þer i le dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn - da, 3 gün de vam e de cek þen li ðin bu yýl da ha da coþ ku - lu ge çe ce ði ni söy le di. Þen lik te, kül tü rü ve ta ný tý mý ön plan da tut mak is te dik le ri ni be lir ten Þen türk, Þen li ðe ön ce lik le ken di va tan daþ la rý mý zýn ka týl ma sý ný is ti yo - ruz. Fes ti val ve þen lik ler kül tü rü mü zün ta ný tý mý i çin bir a raç. Her ke sin mut la ka bu fes ti val le re ka týl ma sý ge - re ki yor. Fes ti va li miz de ci rit gös te ri le ri ni ser gi le ye ce - ðiz. Gü reþ se ven va tan daþ la rý mýz fes ti val de a ta spor la - rý mýz dan bi ri o lan ka ra ku cak gü reþ le ri ni iz le ye bi le cek - ler de di. Þen türk, þen li ðin u lus la r a ra sý a lan da söz sa - hi bi ol ma sý i çin her yýl da ha da zen gin leþ tir dik le ri ni vur gu la dý. Be le di ye Baþ ka ný u suf Ba þer i se her yýl fes - ti val a dý al týn da dü zen le dik le ri Sür me li Fes ti va li nin is - mi ni bu yýl Türk çe kar þý lý ðý o lan Sür me li Þen li ði o la - rak de ðiþ tir dik le ri ni kay det ti. oz gat / a a Türkiye Sinema Kanunu bitme aþamasýnda SÝ N M sek tö rü nün yýl lar dýr bek le di ði Tür ki ye Si ne - ma Ka nu nu, ký sa bir sü re son ra Mec lis e su nu lu yor. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý na bað lý Si ne ma Ge nel Mü dür lü ðü nün ü ze rin de mes lek bir lik le riy le bir lik te ça lýþ tý ðý ta sa rý, bit me a þa ma sý na gel di. Son rö tuþ la rý ya - pý lan ka nu nun Mec lis ten geç me siy le Türk si ne ma sý - nýn u lus la r a ra sý a lan da da ö nem li ba þa rý lar el de et me - si nin ö nü a çý la cak. Tür ki ye Si ne ma Ka nu nu Ça lýþ ta - yý nda yer a lan na do lu Si ne ma ve Te le viz yon ser Sa hip le ri Mes lek Bir li ði ( SÝ TM) Baþ ka ný Mu am mer Sa rý ka ya, Türk si ne ma sý na son yýl lar da dev let ka de me - le ri nin ver di ði des tek le yur ti çi ve yurt dý þýn da ö nem li pro je le re im za at tý ðý ný söy le di. Sa rý ka ya, Türk si ne ma - sý nýn, bu ka rar lar ve ça lýþ ma lar la þa ha kalk ma ma sý nýn hiç bir ge rek çe si o la maz. ýl lar dýr bir ka nu nu bi le ol - ma yan si ne ma sek tö rü müz, baþ ta Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný mýz r tuð rul Gü nay ýn des tek le riy le ha zýr la nan Si ne ma Ka nu nu nun Mec lis ten geç me siy le ge le ce ði ni ga ran ti ye a la cak týr. Bu gü ne ka dar gö rül me miþ des tek - ler ve pro je ler, sek tö rün ge liþ me sin de ö nem li kat ký lar sað la ya cak týr de di. Ýz mir / ci han Ýþbirliði protokolü Pamukkale Üniversitesi Rek tö rü Prof. Dr. Hü se yin Bað cý ve u nus m re ns ti tü sü Baþ ka ný Prof. Dr. li Fu at Bil kan ta ra fýn dan im za la ndý. Halk o yun la rýn da n tal ya yý tem sil e de cek ler DÖÞMLTI Or ga ni ze Sa na yi Böl - ge si (OSB) Tek nik ve n düs tri Mes - lek Li se si Genç lik Spor Ku lü bü, halk o yun la rý a la nýn da Kon ya da ger çek - leþ ti ri le cek Tür ki ye fi nal le rin de n - tal ya yý tem sil e de cek. Tür ki ye Halk O yun la rý Fe de ras yo nu ta ra fýn dan dü - zen le nen 2012 Halk O yun la rý ýl dýz lar Tür ki ye Þam pi yo na sý nýn fi na li, 2830 Ha zi ran ta rih le rin de Kon ya nýn k þe - hir il çe sin de ya pý la cak. Tür ki ye nin çe - þit li il le rin den 28 e ki bin ka tý la ca ðý þam - pi yo na da n tal ya yý, Dö þe me al tý OSB Tek nik ve n düs tri Mes lek Li se si Genç lik Spor Ku lü bü Halk O yun la rý - ki bi tem sil e de cek. n tal ya / ci han Ge le nek sel o yun lar þen li ðe renk kat tý NKR Göl ba þý il çe sin de ger çek leþ ti - ri len Göl ba þý 9. U lus la ra ra sý n de zit ve Sev gi Çi çe ði Þen li ði ne u nu tul ma ya yüz tut muþ ge le nek sel o yun lar renk kat tý. Þen lik kor te jin de ki su ba þý e ki bi nin de ve - ci ve kö çek çe le ri es ki ge le nek le ri ha týr la - týr ken, Göl ba þý yö re si nin u nu tul ma ya yüz tut muþ sin sin o yu nu da iz le yen le - rin il gi si ni çek ti. Þen lik te seð men ler, çu - val la yü rü me, ha lat çek me, el ma al ma ya rýþ ma la rý bü yük il gi gör dü. y rý ca de fi ne a vý, üç ba cak ya rý þý, ro de o, ba lýk tut ma, hoþ me rim, bak la va ya rýþ ma la rý da bü yük be ðe niy le iz len di. Göl ba þý na bað lý Su ba þý Kö yü ar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði (Su-Der) þen lik le - rin en çok ko nu þu lan is mi ol du. Kor - tej yü rü yü þü i çin ha zýr la nan gös te ri e - ki bi, Göl ba þý lý la rýn hiç de a lý þýk ol ma dýk - la rý bir þov yap tý. Su ba þý de ve ci le ri o la rak ad lan dý rý lan grup, il ginç ký ya fet le riy le yü rü yü þe ka týl dý. n ka ra / ci han 3. Kül li ya tý bi tir me prog ra mý baþ la dý GÇ MÝÞ ta rih li ha ber le ri gün lük bir a ký þa çe vi re rek, gün lük ga ze te man tý ðý i le ha re ket e den in ter net si te si, gün cel ha ber si te le rin - den fark lý o la rak her gün, o gü ne a it geç miþ yýl la rýn ha ber ku pür le ri ni ya þam, po li ti ka, spor, ma ga zin, kül tür-sa nat e ði tim, e ko no - mi, bi lim baþ lýk la rýy la yer ve ri yor. Ga ze te de, 1930 da þe hir ha ya týn da ar tan hýr sýz lýk va k'a la rýn dan, 1954 ya zýn da Ýs tan - bul da ar tan tra fik ha be ri ne, 1965 yý lýn da Top rak re for mu nu Ý nö nü ye ilk de fa ben il ham et tim di yen Ha ti ce Cey lan ha be rin - den, 1968 de ü ni ver si te le rin sü re siz ka pa týl - ma sý na ve Ö zal ýn 1987 de Tür ki ye de Ý ran ben ze ri bir re jim ku ru la maz a çýk la ma sý na ka dar ge niþ bir ta rih ska la sý ný kap sa yan ha - ber ler o ku na bi li yor. Geç mi þe ba kýþ a çý sý ný ar þiv ve ta rih te bu gün ni te li ðin den çý ka rýp bir a dým da ha ö te ye gö tü ren pro je, geç mi þi, o lay lar, ta rih ler ya da ki þi ler te me lin de de ðil, ki þi ya da top lum da bý rak tý ðý duy gu lar çer - çe ve sin de de ðer len di ri yor, ha ber seç ki si ni ve ya yýn a ký þý ný bu doð rul tu da be lir li yor. Ge le ce ði bi len tek ga ze te slo ga nýy la yo la çý kan Geç miþ Ga ze te, gün de me da ir pa ralel lik ler de ku ra rak geç miþ ten bu gü - ne bir ay na va zi fe si gö rü yor, es ki ta rih li ha ber le ri o kur ken gü nü mü zü, geç mi þin o luþ tur du ðu duy gu hal le ri ve ba kýþ a çý la rý i le de ðer len dir me im kâ ný su nu yor. Gör - sel o la rak da geç mi þin do ku su na sa dýk ka lý na rak ta sar la nan in ter net ga ze te si, sa - de ce ha ber ler bö lü mün de de ðil ban ner a - lan la rýn da da es ki rek lâm la ra yer ve ri yor. Geç miþ Ga ze te ö zel lik le Tür ki ye ta ri hi ni þim di ki ba kýþ a çý sýy la fark e dip bu gü ne da ha fark lý bir an la yýþ la ba ka bil mek i çin a la nýn da ilk ve tek mec ra ol ma ö zel li ði gös te ri yor. Kül tür Sa nat Ser vi si MRDÝN 7 bin yýl lýk ta ri hi geç mi þi bu lu - nan taþ ya pý ev le ri yýl lar dýr teh dit e den ru tu bet, sit a la nýn da sür dü rü len alt ya pý ça lýþ ma sý nýn ta mam lan dý ðý böl ge ler de ta ma men so na er di. Çü rü yen alt ya pý þe - be ke sin de ki sý zýn tý lar dan kay nak la nan ve ta ri hî ya pý la ra za rar ve ren ze min su - la rý, be le di ye nin alt ya pý ça lýþ ma sý i le nem ve ru tu bet gi bi teh li ke ler de dâ hil ol mak ü ze re or ta dan kalk tý. Kay na ðý tes bit e di le me di ði i çin ru tu be tin Mar - din ta ri hî ya pý la rý nýn en bü yük düþ ma ný ol du ðu nu be lir ten Mar din Be le di ye Baþ - ka ný Meh met Be þir ya noð lu, Mar - din de bu lu nan ta ri hî ya pý la rýn ço ðu - nun, yýl dýr kay na ðý be lir le ne me - yen ru tu bet teh li ke si ne ma ruz kal dý ðý ný söy le di. ya noð lu, Sit a la nýn da ki þe be - ke ta ma men çü rü dü ðü i çin ru tu be te ne - den o lan su yun ne re den sýz dý ðý da tes bit e di le mi yor du. ma alt ya pý sý ný ta mam - la dý ðý mýz böl ge ler de bu lu nan ya pý lar da ru tu bet ta ma men ke sil di. Va tan daþ lar biz le ri a ra yýp te þek kür e di yor. Ça lýþ ma - lar kap sa mýn da 100 ki lo met re u zun lu - ðun da, su, ka na li zas yon ve yað mur dre - naj hat la rý dö þe ye ce ðiz. s best ve pik bo ru lar ye ri ne da ha sað lýk lý ve da ha da - ya nýk lý o lan ko ru ge bo ru kul la ný yo ruz. r týk su sý zýn tý la rý ol ma ya ca ðý i çin ru tu - bet de ol ma ya cak. Ta ri hî ya pý la rý mý zýn öm rü u za ya cak. de di. Mar din / ci han Ta ri hî Mar din ev le ri ru tu bet ten kur tul du Çü rü yen alt ya pý þe be ke sin de ki sý zýn tý lar dan kay nak la nan ve ta ri hî ya pý la ra za rar ve ren ze min su la rý, be - le di ye nin alt ya pý ça lýþ ma sý i le nem ve ru tu bet gi bi teh li ke ler de dâ hil ol mak ü ze re or ta dan kalk tý. SÝ T, GÇ MÝÞ T RÝH LÝ H BR L RÝ GÜN LÜK BÝR B KIÞ ÇI SI N Ç VÝ R RK GÇ MÝÞ TN BU GÜ N TÜR KÝ 'D KÝ O L L RI GÜN Ü ZÜ N ÇI KR TI OR. Geçmiþ Gazete yayýnda

5 28 HZÝRN 2012 PRÞMB MKL 5 Soruya cevabý bulamadýnýz! gibime geliyor Sn. Serdar Turgut (2) Ken di ni zi genç his se di yor sa nýz, genç li ðin fýr tý na la rý ný, prob lem le ri ni, sý kýn tý la rý ný at la ta cak, çö ze cek, hal le de cek Genç lik Reh be ri ne bir göz at ma nýz da ya rar var. al nýz ba þý na ya þa ya ma ya ca ðý ný za gö re, ha ným la rýn ve ço cuk la rýn mut suz luk la rýn dan ýz tý rap duy ma ma nýz i çin Ha ným lar Reh be ri ve Ýn san o la rak gel mek, in san o la rak git mek! Ý lâ hî tak dir le in san o la rak halk o lun mak, in san o la rak doð mak yük sek bir kýy me te nam zet ol mak de mek tir. Zi ra eþ ref-i mah lû kat o la rak ya ra tý lan in san, sul tan un va nýy la tav sif e dil miþ tir. O þart la ki: Ýn san dan bek le nen, in san ol ma nýn ge re ði o lan i man, a mel, gü zel ah lâk ziy ne tiy le mü zey yen o la. Ri sa le-i Nur da, Ý man in sa ný in san e der; bel ki, in sa ný sul tan e der 1 der ken, kas te di len iþ te, bu. Þu hal de in san lýk vas fý na nev, ya ni cins o la rak bak ma nýn ö te sin de, de ðer o la rak bak mak, de ðer ler mer di ve nin den çýk mak; in san ol ma nýn i ca bý o lan dav ra nýþ lar da bu lun mak ge re kir. Ýn san, bir ba þý na ya þa ma sý i çin ya ra týl ma dý ðýn dan bir mâ nâ da ken din den baþ ka in san la rýn var lý ðýy la in san o lur, de ðer bu lur, kýy me te maz har o lur. Ýn san o la rak doð duk tan son ra, ha ya tý ný, in san o la rak sür dür me nin yo lu bu. Kur ân-ý Ke rîm de: Ýn nel lâ he ye mü ru bi l-ad li ve l-ih sâ ni ve î tâi zi l-kur bâ ve yen hâ a ni l-fah þâi ve l-mün ke ri ve lbaðy. e ý zü küm le al le küm te zek ke rûn 2 a ni Mu hak kak ki l lah, a da le ti, i yi li ði, ak ra ba ya yar dým et me yi em re der, çir kin iþ le ri, fe na lý ðý ve az gýn lý ðý da ya sak lar buy ru lu yor. Bu emr-i Ý lâ hi yi her Cu ma hut be si nin so nun da du ya rýz; u mu lur ki, hük mü ne de u ya rýz Ce nâb-ý Hak bu â yet te dün ya ni za mý ný te min e den üç e sa sý em re di yor; bu na mu ka bil üç çir kin dav ra ný þý da ya sak lý yor. m re di len ler: da let, ih san ve yar dým. a sak la nan lar: Fu huþ, mün ker ve zu lüm dür. Baþ lý ba þý na de rin li ðe sa hip ve müs ta kil bir ko nu o lan baþ lýk la rý ö zet le yip, kün hü nü, eh li ne tev di e de riz. Bu na gö re, in sa nýn yap mak la mü kel lef ol du ðu â dil ol mak, ya ni her þe yi tam o la rak ye ri ne ge tir mek, her ke sin hak ký ný ver mek ve öl çü lü dav ran mak; i yi lik et mek, ha yýr yap mak, ba ðýþ ta bu lun mak ve e mir le ri ge rek ti ði gi bi ye ri ne ge tir mek; u zak ya kýn ak ra ba ya yar dým da bu lun mak, on la ra kar þý i yi dav ran mak týr. Mem nu o lan, ya pýl ma ma sý ge re ken ler i se zi na baþ ta ol mak ü ze re ya lan, if ti ra gi bi fi i len ve söz le iþ le nen gü nah lar ve çir kin lik ler; þe ri at ve ak lý se lî min be ðen me yip fe na ka bul et ti ði iþ ve dav ra nýþ lar; ve ni ha yet, baðy o la rak i fa de e di len in san la ra kar þý ken di ni üs tün gö rüp on la ra zul met mek, on la rý, ge rek fi i lî ve ge rek se psi ko lo jik bas ký al týn da tut mak týr. Bü tün bu e mir ve ya sak lar, in san i çin; Ben in sa ným di yen ler i çin. Baþ ka mah lûk za ten mü kel lef de ðil. Öy le o lun ca: Her kes tak ke si ni di zi ne ko yup, þöy le bir dü þün me li: ca ba ben bu me se le nin ne re sin de yim, han gi hâl i çin de yim? di ye. Her hâl de, in san o la rak git mek i çin, öm rü, in san gi bi ge çir mek ge re kir! Baþ ka tür lü, O na na sýl gi di lir? Dip not: 1- Sa id Nur sî, Söz ler, Nahl Sû re si, 90. fer sa dog ni as ya.com.tr Ço cuk Ta zi ye nâ me si ne göz at ma nýz ge re kir. Söz ko nu su ya zý nýz da, Ha ya týn an lam sýz a cý la rýn dan bah se di yor su nuz. Tak tý ðý nýz fel se fî göz lü ðün ren gi; her da ki ka, her sa at his set ti ði niz, gör dü ðü nüz a cý lar ve ba kýþ a çý nýz bul mak is te di ði niz mut lu lu ðu pe þi nen yok e di yor za ten. 50 yýl bo yun ca ec za ne ec za ne do laþ tým; a cý la rý mý din di ren i ki ta ne i lâç bul dum: Has ta lar Ri sa le si ve Ka der Ri sa le si Si ze a kýl ver mek had dim de ðil. ma, ma dem Tes li mi yet çi de ði lim! di yor su nuz. Öy le i se mut lu lu ðun for mü lü o lan þu dü þün ce yi de ðer len dir me ye al ma lüt fun da bu lu nur mu su nuz? Tür ki ye li ler kül tü rün de ye tiþ ti ði ne gö re, mi sa fir per ver lik ö zel li ði ni ka zan mýþ sý nýz ve mi sa fir a ðýr la mak tan bü yük mut lu luk du ya ca ðý ný zý tah min e di yo rum. vi ni ze bir mi sa fir gel se, r ka daþ, ye mek mö nün de ne var? Sof ram da þu þu ye mek ler ol sun is te rim, þu çe þit i çe cek ler! De niz ve dað man za ra lý bir ya tak o da sýn da, þöy le or to pe dik ya tak lar da ya ta rým! der se ve bun da ýs rar e der se siz ce mut lu o la bi lir mi? Mut lu o la bil me si i çin ya ev sa hi biy le di di þe cek, ce del le þe cek Ve ya Mi sa fir ev sa hi bi ne tâ bi dir ka i de sin ce, sof ra ya ko nu lan þey le ri yi yip-i çip, han gi o da gös te ri lir se o ra ya ya tar sa mý da ha mut lu o lur! Ýn san Rah man-ý Ra him in a ziz bir mi sa fi ri dir. Da i re si ha yal ka dar ge niþ tir. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 187) Dün ya bir mi sa fir hâ ne dir. Ýn san i se, on da az du ra cak týr ve va zi fe si çok bir mi sa fir dir (Söz ler, s. 241) vet, he pi miz, cý lar dan kur tu lup, lez zet ler le bu lu þup mut lu ol ma nýn pe þin de yiz. ma, dü þü nün bir ke re: Ýn sa nýn ha yat-ý hay va ni ye den al dý ðý lez zet bir ser çe ku þu nun lez ze ti ka dar de ðil dir. Çün kü, in san da hü zün, ke der, kor ku var, on da yok tur. Fa - kat ci ha zât, his si yat, duy gu lar, is ti dat lar i ti ba rýy la hay van la rýn en a lâ sýn dan faz la lez zet a lýr. Ýn sa nýn þu va zi ye ti ne dik kat e di lir se an la þý lýr ki, bu ka dar ci ha zat, bu ha yat i çin ol ma yýp, an cak bir ha yat-ý ba ki ye i çin ken di si ne ve ril miþ tir. Ve ya þöy le bir fel se fî dü þün ce ye da la lým: Ý ki mi ze de uy ku ha pý ve re rek u yut tu lar, göz le ri mi zi bað la dý lar ve bo ðaz i çin de muh te þem bir sa ra ya pa ra þüt le in dir di ler. U yan dý ðý mýz da mut lu ol mak i çin ne yap ma lý yýz? Bi zi bu ra ya kim ge tir di, ni çin ge tir di, biz den ne is ti yor? Bu sa ra yýn ne re sin de ne ka dar ka la ca ðýz? Bun dan son ra ne re ye gön de re cek tir? So nu muz ne o la cak týr? Bu so ru la rýn ce vap la rý ný mý a ra rýz; yok sa, bun la rý dü þün me den; kim se ye de sor ma dan bul du ðu muz yi ye cek ve i çe cek le ri a lýp, ký yý da bað lý o lan yel ken li ye at la yýp, ye me-iç me ve eð len me ye mi gi de riz? rzurum, Sivas, nkara güzergâhý (1) mas ya'dan r zu rum'a r zu rum'da bir mil lî kon gre nin dü zen len me si i çin, da ha ev vel ba zý ha zýr lýk ça lýþ ma la rý ya pýl mýþ tý. Bil has sa Ka ra be kir Pa þa, bu iþ i çin ge rek li alt ya pý ça lýþ ma sý ve gü ven li ðin sað lan ma sý yö nün de bü yük ça ba lar sarf et miþ ti. Son o la rak, 22 Ha zi ran 1919 ta rih li " mas ya Ta'mi mi"nde i fa de si ni bul du ðu ü ze re, r zu rum Kon gre si i çin ta rih be lir len di ve der hal ha re ke te ge çil di. * * * Ma hal lî hü vi yet te gö rün mek le be ra ber, na do lu'nun yak la þýk ya rý sý ný tem sil e den r zu rum Kon gre si, 23 Tem muz 1919'da a çý la rak fa a li ye te baþ la dý. 7 ðus tos'a ka dar de vam e den bu kon gre ye, top lam 54 de le ge iþ ti rak et ti. Bu de le ge le rin ek se ri ye ti ay lar ön ce (4 ra lýk 1918) ku rul muþ o lan Vi la yât ý Þar kî ye Mü da fa a yý Hu kuk u Mil li ye Ce mi ye ti nin tem sil ci le ri ve men sup la rýy dý. Bun la ra i lâ ve ten Kâ zým Ka ra be kir, Ra uf Or bay ve M. Ke mal gi bi or du men sup la rý da bu kon gre de de le ge sý fa týy la yer al dý. Kon gre, Mek teb i Sul ta nî'de ya pýl dý. De le ge le rin mut lak ek se ri ye ti tam ba ðým sýz lýk tan ya na ta výr al dý. y rý ca, hiç bir dev le tin man da sý, ve sa ye ti, ha ki mi ye ti al týn da ya þa ma ya rý za ge ti ril me ye ce ði gi bi, hiç bir kuv ve tin iþ gal ve is ti lâ te þeb bü sü ne kar þý da il gi siz ka lýn ma ya ca ðý yö nün de or tak bir fi kir ve ka na a te va rýl dý. Ni te kim, kon gre nin ni haî ka rar la rý da ay ný mâ nâ ve mak sat çer çe ve sin de a lýn dý. Ýþ te, "Þar kî na do lu Vi la yet le ri nin r zu rum Kon gre si Be yan na me si" baþ lý ðý ný ta þý yan 7 ðus tos 1919 (Per þem be) ta rih li o ka rar la rýn ruh u as li si Bis mil lâh Mü ta re ke'nin (Mon dros, 30 kim 1918) ak di ni mü te a kib git tik çe ar tan ant laþ ma yý bo zan mu a me lat; ve Ýz mir, n tal ya, da na ve ha va li si gi bi top rak la rý mý zýn fi i len iþ ga li; ve y dýn vi la ye tin de ya pý lan ta ham mül süz u nan fe câ a ti; ve r me ni le rin Kaf kas ya da hi lin de hu dut la rý mý za ka dar da ya nan kat li âm ve im hâ yý Ýs lâm si ya se tiy le is ti la ha zýr lýk la rý; ve Ka ra de niz sa hi lin de Pon tus ha ya li ni ta hak kuk et tir mek ga ye siy le ha zýr lýk lar ya pýl ma sý; ve sýrf bu mak sat la Rus ya sâ hil le rin den a kýn a kýn "mu ha cir" nâ mý al týn da ge len Rus teb'a sý Rum la rýn ve bu me yan da da si lâh lý Rum eþ ký ya çe te le ri nin sevk û celb e dil me si gi bi ha di se ler kar þý sýn da, mu kad des va ta nýn bö lün me da ðýl ma teh li ke si ni gö ren mil le ti miz, hiç bir i ra dei mil li ye ye is ti nad et me yen mer ke zî (Ýs tan bul) hü kû me ti mi zin bu e lim ve fe cî du ru ma ça re o la ma ya ca ðý na ka ni o lup, da ha va him ge liþ me le rin ya þa na ca ðýn dan da ay rý ca en di þe e di yor. Bi nâ e na leyh, ken di ni en ya kýn ve kan lý teh li ke ler kar þý sýn da gö ren Þar kî na do lu Vi la yet le ri nin, mu kad de sa tý ný biz zat mu ha fa za ga ye siy le, her ta raf tan vic dan ý mil lî den doð muþ ce mi yet le rin iþ ti râ kýy le ya pý lan r zu rum Kon gre si, 7 ðus tos 1335 (1919) ta rî hin de me sa i si ne son ve re rek, l lah'ýn lüt fuy la a þa ðý da ki ka rar la rý al mýþ ol du. 1) Trab zon vi lâ ye ti (Ri ze, Gü müþ ha ne, Gi re sun, Or du) ve Ca nik (Sam sun) san ca ðýy la, Vi lâ yât ý Þar kiy ye nâ mý ný ta þý yan: Ba ye zid, Ku zey Bin göl, Ki ðý, u su fe li ve Bay burt'u i çi ne a lan r zu rum vi la ye ti; mas ya, To kat, Þar kî ka ra hi sar'ýn da hil ol du ðu Si vas vi la ye ti; Si ve rek, Mar din ve Pa lu'yý i çi ne a lan Di yar be kir vi la ye ti: dý ya man, Ma lat ya, Der sim, Har put/ la ziz'i i çi ne a lan Mâ mû re ti la zîz vi la ye ti; Hak kâ ri ve Van ha va li si ni i çi ne a lan Van vi la ye ti; Si ird, Muþ ve Gü ney Bin göl/genç ta raf la rý ný i çi ne a lan Bit lis vi la ye ti ve bu sa ha da hi lin de ki r zin can ve Sam sun gi bi mus ta kil vi la yet ler, hiç bir se bep ve ba hâ ne i le, yek di ðe rin den ve câ mi a yý Os mâ ni ye'den 23 Temmuz 7 ðustos (1919) tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen rzurum Kongresinin toplandýðý tarihî bina. ay rýl mak im kâ ný ta sav vur e dil me yen bir bü tün dür. Sa a det ve fe lâ ket te tam iþ ti râ ki ka bul ve mu kad de râ tý hak kýn da ay ný mak sa dý he def it ti haz ey ler. Bu sâ ha da ya þa yan bil cüm le a na sýr i Ýs lâ mi ye, yek di ðe ri ne kar þý bir hiss i fe dâ kâ rî i çin de o lup öz kar daþ týr lar. 2) Os man lý va ta ný nýn bü tün lü ðü, mil lî is tik lâ li mi zin te mi ni ve Sal ta nat i le Hi lâ fet ma ka mý nýn mâ su ni ye ti (do ku nul maz lý ðý) i çin, Ku vâ yý Mil li ye et ra fýn da mil lî i ra de yi hâ kim kýl mak e sas týr. 3) Her tür lü iþ gal ve mü dâ ha le ye kar þý mü dâ fa a ve mu ka ve met e sa sý ka bûl e dil miþ tir. Sos yal ve si ya sî ha ki mi yet den ge si ni bo za cak sû ret te, Hý ris ti yan un sur la ra ye ni bir ta kým im ti yaz lar ve ril me ye cek. 4) Mer ke zî (Ýs tan bul) hü kü me tin, ec ne bi dev let le rin taz yi ki kar þý sýn da al ma ya mec bur ka la ca ðý muh te mel ka rar la ra (bu ra la rýn terk ve ih mâ li gi bi) rað men, yi ne de Hi lâ fet ve Sal ta nat ma kam la rý nýn mev cu di ye ti ko run ma ya ça lý þý la cak týr. 5) Va ta ný mýz da ö te den be ri bir lik te ya þa dý ðý mýz gayr ý müs lim un sur la rýn Os man lý Kà nun la rýy la be lir len miþ o lan muk te sep hu kuk la rý na ta ma miy le ri â yet kâ rýz. Mâl, cân ve ýrz la rý nýn do ku nul maz lý ðý, za ten di ni mi zin em ri ve mil lî an'a ne mi zin muk te za sý dýr. 6) Mon dros Mü ta re ke si nin im za o lun du ðu 30 kim 1918 ta ri hin de ki hu du du muz da hi lin de ka lan ka hir ek se ri ye ti Ýs lâm lar teþ kil e di yor. Bun lar, bir bi rin den ay rýl maz din kar deþ le ri o lup, ya þa dýk la rý top rak lar ü ze rin de her han gi bir tak si mat/bö lün me na za ri ye si da hi bil kül li ye red de dil miþ tir. 7) Mil le ti miz in sâ nî, as rî ga ye le ri yük sek gö rür; fen nî, sý nâ î, ik ti sa dî hâl ve ih ti yâ cý mý zý tak dir e der. Bi nâ e na leyh, mil lî hu dut la rý mý za ri a yet e den ve is ti lâ e me li bes le me yen baþ ka dev let le rin fen nî, sý na î, ik ti sa dî yar dým la rý ný mem nu ni yet le kar þý la rýz. 8) Mil let le rin ken di mu kad de râ tý ný biz zât tâ yin et ti ði bu tâ ri hî de vir de, mer ke zî hü kü me tin de mil lî i ra de ye tâ bi ol ma sý za rû ri dir. Bi nâ e na leyh, mil le tin i çin de bu lun du ðu zor ve en di þe li va zi yet ten kur tul mak çâ re le ri ne biz zat te ves sü lü ne hâ cet kal ma dan, hü kü met i mer ke ziy ye mi zin Mec lis i Mil lî'yi bir an ev vel top la ma sý ve bu sû ret le mil let ve mem le ke tin mu kad de ra tý hak kýn da ye ni ka rar lar a lýn ma sý mec bu ri dir. 9) Va ta ný mý zýn mâ ruz kal dý ðý e lim ha di se ler se be biy le, ay ný mak sat la mil le tin vic da nýn dan do ðan Trab zon Mu hâ fa za i Hu kuk ý Mil liy ye Cemiy ye ti, Vilâ yât ý Þar kiy ye Hu kuk i Mil liy ye Ce mi ye ti ve Di yar be kir Mu ha fa za i Va tan Ce mi yet ad la rýn da ki ce mi yet le rin it ti hâd ve it ti fa kýn dan hâ sýl o lan u mû mi kit le, bu ker re, "Þar kî na do lu Mü dâ fa a i Hu kuk Ce mi ye ti" ün va niy le i sim len di ril miþ bu lun mak ta dýr. Ýþ bu ce mi yet, her tür lü fýr ka cý lýk ce re yan la rýn dan kül li yen u zak týr. Bil cüm le Ýs lâm va tan daþ lar, ce mi ye tin ta biî â za sý/ü ye si dir. 10) Kon gre ta ra fýn dan se çi len bir "Heyet i Temsiliye" ka bûl, ve köy ler den tâ vi lâ yet mer kez le ri ne ka dar, mev cut Teþ kî lât i Mil li ye tev hîd ve te'yid o lun muþ tur. Ým za Kon gre He ye ti... NOT: Bu ra da a çýk ça gö rül dü ðü ü ze re, ha di se le rin ger çek ma hi ye ti i le o kul lar da ço cuk la rý mý za ez ber - le ti len bil gi ler a ra sýn da bir hay li fark lý lýk var. TRÝHÝN ÝÇÝNDN ltur han Cel kan (0 505) İbadeti terk etmek, kâinatla kavga etmektir Ke rim Bey: sa-yý Mu sa 3. Hüc cet-i Ý - ma ni ye, Ha ti me 1. Su al, 2. Pa rag raf ta ge çen, in sa nýn i ba det yap maz sa mev - cu da tý tah kir, ke ma la tý ný in kâr ve te ca - vüz et me si ne de mek tir? çýk lar mý sý - nýz? Ýn sa nýn as lî gö re vi l lah a i ba det et mek tir. Ýn san bu nun i çin ya ra týl mýþ týr. Bu nu Ce nâb-ý l lah þöy le bil di ri yor: Ben in san la rý ve cin le ri an cak Ba na i ba det yap sýn lar di ye ya rat tým. Mev cu dat ta her bir þe yin gö re vi de l lah ýn e mir le ri ne har fi yen i ta at et mek ve l lah ý zik re dip tes pih et mek tir. Kur ân bu nu da þöy le ha ber ve ri yor: l lah ý ye di Se mâ i le rz ve bü tün bun lar da ki a kýl sa hip le ri tes pih e der ler. Hiç bir þey yok tur ki o nu ham diy le tes pih e di yor ol ma sýn. Lâ kin siz on la rýn tes pih le ri ni an la maz sý nýz. O, Ha lîm ve Ða fur dur. n gü zel bir bi çim de ya ra tý lýp yer yü zü ne ha li fe ký lý nan in san, Be dî üz za man a gö re kâ i na týn mey ve si dir, ne ti ce si dir ve mak sa dý dýr. Ýn san kâ i na tý bir bü tün o la rak tem sil e der ve o kur. Ýn sa na gö re kâ i nat, say fa la rý in san ak lý nýn ö nü ne a çýl mýþ bü yük bir ki tap tan i ba ret tir. Ýn sa nýn i þi de kâ i nat ki ta bý ný o ku ya rak, l lah ýn kud re ti ni, a za me ti ni, ce lâ li ni, ce ma li ni, rah me ti ni ve sa ir sý fat la rý ný bil mek, mev cu da týn her bir zer re siy le l lah ýn e mir le ri ne har fi yen i ta a ti ni ve tes bi ha tý ný kav ra mak týr. Ýn san i ba det yap ma dý ðýn da, ken di nez din de bü tün kâ i na tý o lum suz bir po zis yo na it miþ o lur. Do la yý sýy la i ba det yap ma ma nýn cü rüm ve gü nah de ðe ri de kâ i nat ça pýn da deh þet li o lur. Be dî üz za man bu hu su su þöy le mi sal len di ri yor: Na sýl ki bir pa di þah, ra i ye ti nin hu ku ku nu mu ha fa za et mek i çin, a di bir a da mýn, ra i ye ti nin hu ku ku na za rar ve ren bir ha ta sý na gö re, þid det li ce za ya çar par. Be di üz za man On Dör dün cü Söz de bu mi sa li da ha da a çan i ki tem sil ge ti rir: Bi rin ci tem si le gö re, bü yük bir bah çe ye ba kan pek çok ha de me ler var dýr. Her bir va zi fe ye bir ha de me ta yin e dil miþ tir. Me se lâ bi ri si nin va zi fe si bah çe ye ya yý la cak su yun de li ði ni aç mak týr. Farz e di yo ruz ki, bu ha de me tem bel lik et ti ve su yun de li ði ni aç ma dý. Bu yüz den bah çe ku ru du. Bu o lum suz so nuç tan bü tün di ðer ha de me le rin iþ le ri de ip tal o la cak týr. Bu du rum da bah çe sa hi bi bu tem bel ha de me ye sa de ce ken di tem bel li ði de re ce sin de de ðil; bü tün di ðer ha de me le rin kö tü ye gi den iþ le ri de re ce sin de ce za ve re cek tir. Çün kü tem bel li ði i le sa de ce ken di i þi ni boz ma mýþ, bah çe de ki bü tün ça lý þan la rýn da iþ le ri ni boz muþ tur. Bü tün ça lý þan lar bu tem bel ha de me den þi kâ yet çi dir ler. Be di üz za man bir tem sil de ge mi den ge ti ri yor. Bü yük bir ge mi de ça lý þan a di bir hiz met li nin, hiz me ti ni ih mal et me siy le ge mi nin bat tý ðý ný farz et sek, ge mi sa hi bi o hiz met li den a di ih ma li de re ce sin de de ðil; ge mi nin bü yük lü ðü de re ce sin de þid det li þi kâ yet e de cek tir. Ýþ te bu mi sal ler de ol du ðu gi bi in san i ba de ti ni ih mal et mek le bü tün mev cu da týn a mel le ri ne ve zi kir le ri ne ha lel ge tir di ði gi bi, l lah ýn son suz es ma sý nýn te cel li le ri ni de yok say dý ðý i çin, es ma a de din ce ci na yet iþ le miþ ol mak ta dýr. Bah set ti ði niz yer de Be di üz za man Haz ret le ri i ba de ti terk et me nin ne den mev cu da tý tah kir, ke ma lâ tý ný in kâr ve te ca vüz et mek de mek ol du ðu nu þöy le i zah e di yor: Mev cu da týn kýy me ti l lah a o lan tes pih, zi kir ve i ba de tin de giz li dir. Ý ba de ti terk e den a dam, mev cu da týn ger çek ten var o lan i ba de ti ni gör mez ve gö re mez. Hat ta in kâr e der. Bu du rum da her bi ri i ba de tin de du yar lý bu lun ma sý, l lah ýn i sim le ri ne ay na ol ma sý ve bi rer yük sek i lâ hî me saj ta þý ma sý a çý sýn dan yük sek bir de ðer de bu lu nan her bir mev cut, i ba de ti terk e den a dam na za rýn da de ðer den ve kýy met ten en a þa ðý mer te be ye dü þü yor. Kâ i na tý de ðer den dü þür me ye in sa nýn hak ký yok tur. Ö te yan dan, l lah (cc) in sa ný kâ i na ta bir öl çü ve bir tak vim o la rak ya rat mýþ týr. Bu se bep le her kes kâ i na tý ken di ay na sýn da gö rü yor. Me se lâ að la yan bir a dam her þe yi að lar gö rü yor, ka ram sar bi ri si her þe yi ka ram sar bi li yor. Ne þe li bir a dam her þe yi ne þe li gö rü yor. Ý ba det ve tes pih e den bir a dam, mev cu da týn ha ki ka ten var o lan i ba det ve tes pi ha tý ný gö rüp an lý yor, tak dir ve teb rik e di yor. Gaf let te o lan in kâr cý bir a dam i se mev cu da tý kýy met ve ke ma la tý na zýt bir bi çim de de ðe ri dü þük gör dü ðü i çin mev cu da týn ha ki ka ten var o lan kýy me ti ni ve ke ma la tý ný in kâr et miþ, böy le ce o nun hu ku ku nu çið ne miþ, o nu tah kir et miþ ve hak ký na te ca vüz et miþ o lu yor. Di ðer bir i fa dey le, i ba de ti terk e den a dam, as lýn da kar deþ ko num da bu lu nan kâ i nat la kav ga lý ha le gel miþ o lu yor. þ ya sýr la rý ný ken di si ne aç mý yor, ken di si ne ya ban cý la þý yor, bü tün ha di se ler in sa na düþ man va zi ye ti ne gi ri yor. Ýn san dün ya dan ve ya þa mak tan zevk al ma ma ya baþ lý yor. Hu zu ru ka çý yor. Ve ha yat tan is ti fa ya ka dar u za nan ger gin lik ler, ar dýn dan sö kün e dip ge li yor. Bu nun so rum lu su da hiç kim se de ðil, in san ken di si o lu yor.

6 6 28 HZÝRN 2012 PRÞMB URT HBR HBRLR Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, her ay 100 otobüsün seferlere baþlayacaðýný söyledi. eni ÝTT otobüsleri Ýstanbul yollarýnda nýstnbul D top lu ta þý ma a raç la rý ný kul la nan va tan - daþ la rýn u la þým la rý ný da ha da ko lay laþ tý ra cak 100 o to büs hiz me te gir di. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Baþ - kan Top baþ, an ket so nu cun da Ý TT o to büs le ri nin ren - gi nin sa rý o la rak be lirlen di ði ni ve dün ya da tek da ma lý o - to büs le rin Ýs tan bul'da ol du ðu nu söy le di. Top baþ, e ni o to büs le ri a lýr ken hiç kre di kul lan ma dýk. Geç miþ te böy le bir þey müm kün de ðil di. Bu a raç la rýn las tik de ðiþ - tir me si, te miz li ði dâ hil ol mak ü ze re her þe yi yük le ni ci fir ma ya a it. 5 yýl bo yun ca bu o to büs le rin ba kým ve o na - rým la rý ný on lar ya pa cak. O to büs le rin ta ma mý yer li. Her ay 100 o to büs dev re ye gi re cek. Ýs tan bul un her nok ta sý ra hat la ya cak. Ý TT de ki o to büs yaþ or ta la ma sý 14 ten 5 ya þýn al tý na i ni yor de di. Ý TT Ge nel Mü dü rü Dr. Hay ri Ba raç lý da Ý TT'nin fi lo su na kon for lu, en gel li le - rin e ri þi mi ne uy gun dü þük ta ban lý ve çev re dos tu 100 ye ni o to büs da ha i lâ ve et tik le ri ni, ye ni a lým lar la a raç la - rýn yaþ or ta la ma sý nýn 5`in altýna düþeceðini, araç alýmlarýna getirdikleri yeni modelle gider bütçelerinin daha da azalacaðýný söyledi. Ýstanbul / Musa ydýn ntalya snaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný bdullah Sevimçok yeni Gýda asasý hakkýnda konuþtu. öresel lezzetler zarar görecek nürtýmd pastörize süt ve pastörize yumurta kullanýmýný zorunlu hale getiren yeni Gýda asasý hakkýnda bir açýklama yapan ntalya snaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný bdullah Sevimçok, bu yasayla birlikte yöresel lezzetlerin zarar göreceðini söyledi ntalya snaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (SOB) Baþkaný bdullah Sevimçok, bu yeni yasayla birlikte yöresel deðerlerin ve aðýz tatlarýnýn da yok olacaðýný savundu. Sevimçok, Çünkü yeni yasa gereði özellikle küçük ve orta ölçekli esnafýmýzýn tepkisine neden olan bazý yeni uygulamalar söz konusu olup özellikle küçük çaplý imalathaneler de bu durumdan dertlidirler. Örnek verecek olursak, artýk dondurma üretiminde normal süt yerine pastörize süt, pasta imalatýnda ise pastörize yumurta kullanýlacaktýr. Bunun yaný sýra, bir imalathane de birden fazla ürün iþlenemeyecektir. Bu durum geleneksel çizgisini ve kalitesini koruyarak markalaþmýþ bazý küçük esnaf dükkânlarýný ve onlarýn ustalarýný da bitirecektir diye konuþtu. ntalya / Müþerref ksoy ÝMO ÝSTNBUL ÞUBSÝ BÞKNI CML GÖKÇ: Köprü istenirse bir ayda onarýlýr ÝN Þ T Mü hen dis le ri O da sý (Ý MO) Ýs tan - bul Þu be si Baþ ka ný Ce mal Gök çe, Fa tih Sul - tan Meh met Köp rü sü nde üç ay bo yun ca de vam e de cek o na rým ça lýþ ma la rý nýn, va ro - lan in þa at tek no lo ji le riy le bir ay da bi ti ri le bi - le ce ði ni söy lü yor. Ý kin ci köp rü, 18 Ha zi ran da o na rýl ma ya baþ lan dý ve 17 ðus tos a ka dar üç þe ri ti ka pa - lý þe kil de hiz met ver me ye de vam e de cek. Ça - lýþ ma lar baþ la dý ðýn dan be ri sa de ce köp rü yo - lu de ðil bütün Ýs tan bul tra fi ði ki lit len di. v - ru pa ký t'a sýn dan a raç la rýn köp rü ye gi riþ hý zý sa at te 5 km i la 20 km a ra sýn da sey re di yor. Tra fik is ta tis tik le ri, plan lý bir ça lýþ ma i çin kul la nýl ma lýy dý Ça lýþ ma la rýn tra fi ði ne ka dar et ki le ye ce ði - nin he sap la na bi le ce ði ni söy le yen Gök çe, ça - lýþ ma lar sý ra sýn da tra fi ðin ra hat la ma sý i çin ö ne - ri le ri ni þöy le sý ra lý yor: * Var di ya lý bir ça lýþ ma yap mak ge re kir. * Gün düz le ri üç þe ri ti ka pat ma ya ge rek yok, n hýzlý geliþen ilçe ödülü" Ümraniye nin ÖK Türkiye Öðrenci Konseyi tarafýndan düzenlenen ve 3 milyon 800 bin öðrencinin oy kullandýðý arýnýn Liderleri Zirvesi- Baþarý Ödülleri isimli ankette, Ümraniye n Hýzlý Geliþen Ýlçe seçildi. Ümraniye adýna ödülü Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can aldý. Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can, Ümraniye nin ödüle deðer bulunmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ümraniye de baþlattýklarý deðiþim sürecinin 3 milyon 800 bin öðrencinin katýldýðý bir ankette bir kez daha teyit edildiðini belirten Baþkan Hasan Can, Ümraniyelilere daha yaþanýlabilir bir þehir oluþturmak için 8 yýldýr canla baþla çalýþtýklarýný vurguladý. Baþkan Hasan Can, konuþmasýnda anket katýlýmcýlarýna teþekkür etti. Ýstanbul / eni sya bir-i ki þe rit ka pa tý lýp ge ce le ri üç þe ri te çý ka bi lir. * raç ve iþ çi sa yý sý art tý rý la bi lir. Bu bir plan la ma me se le si. U la þý mý da ha az prob lem li ha le ge tir mek i çin ne ka dar me sa fe de ne ka dar ça lýþ ma nýn ya pý la ca ðý, bu nun tra fi ði ne ka dar et ki le ye ce ði ni plan la mak müm kün. Ka ra yol la rýn da tra fik is ta tis tik le ri var. Gü - nün han gi sa a tin de han gi yol dan kaç a ra cýn geç ti ði bi li ni yor. Han gi sa at ler de ça lýþ ma yý yo - ðun laþ týr mak ya da a zalt mak ge rek ti ði ni plan lan ma sý lâ zým. (bi anet.org) Ümraniye Belediye Baþkan Hasan Can, Ümraniyelilere daha yaþanýlabilir bir þehir oluþturmak için 8 yýldýr canla baþla çalýþtýklarýný vurguladý. Van yine sallandý VN D 4 ve 3.6 bü yük lük le rin de i ki ay rý dep rem kay de dil di. Bo ða - zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha - ne si Dep rem raþ týr ma ns ti tü - sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at de Ke çi ký ran-mu ra di ye de ye rin 2.1 ki lo met re de rin li ðin de 4.0 bü yük lü ðün de dep rem kay de - dil di. Bu dep re min ar dýn dan sa at de l kas nak-mu ra di ye de ye rin 5.7 ki lo met re de rin li ðin de 3.6 bü yük lü ðün de bir dep rem da - ha ol du. n ka ra / a a Düz ce de, 3 kýz gö let te ö lü bu lun du DÜZC D hay van ot lat mak a ma - cýy la ev den ay rý lan am ca ço cuk la rý 3 kýz, man tar top la ma ya gi den va - tan daþ lar ta ra fýn dan gö let te ö lü o - la rak bu lun du. Gü mü þo va il çe si ne bað lý e þil yay la Kö yün den man tar top la ma ya gi den köy lü ler, dað lýk a lan da ki gö le tin yü ze yin de 3 ki þi - nin ce se di ni gör me si ü ze ri ne, du - ru mu jan dar ma e kip le ri ne bil dir - di. O lay ye ri ne ge len jan dar ma e - kip le rin ce can sýz be den le ri gö let - ten çý ka rý lan 3 ký zýn, hay van ot - lat mak a ma cýy la gün düz sa at le - rin de ev den ay rý lan ve Göl ya ka il - çe si ne bað lý Ze ke ri ya köy de o tu - ran am ca kýz la rý Zey nep (12) Ba - nu (16) ve Me lek (22) a þar türk e a it ol du ðu be lir len di. Jan dar ma e - kip le ri de o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Düz ce / a a Þan lý ur fa da se yir ha lin de ki TIR 'da yan gýn ÞNLIURF D sa man yük lü TIR da mey da na ge len yan gýn pa - ni ðe sebep ol du. Þan lý ur fa-mar din ka ra yo lu nun kent mer ke zi gi ri þin - de b dül ke rim Ök ten i da re sin de - ki 73 DT 789 plâ ka lý TIRýn sa man yük lü dor se sin de yan gýn çýk tý. Bu - nun ü ze ri ne tý rý yol ke na rý na park e den Ök ten, du ru mu it fa i ye ye bil - dir di. O lay ye ri ne ge len e kip ler, TIRý dor se sin den a yýr dýk tan son ra yan gý na mü da ha le e de rek, sa man - la rý iþ ma ki ne le riy le yol ke na rý na bo þalt tý. Kon trol al tý na a lý nan yan - gýn da ha son ra sön dü rül dü. an - gýn dolayýsýyla u la þý mýn tek ta raf lý ak sa dý ðý Þan lý ur fa-mar din ka ra yo - lun da TIR ve dor se si nin çe kil me - si nin ar dýn dan tra fik a ký þý nor ma le dön dü. Þan lý ur fa / a a khisar Belediyesi tarafýndan, sýcak havalarda sokak hayvanlarýnýn su ihtiyacýnýn karþýlanmasý için belirli yerlere su kabý býrakýlýyor. Belediye sokak hayvanlarýnýn hizmetinde nk HÝ SR Be le di ye si, sý cak ha va lar da so kak hay van - la rý nýn su ih ti ya cý ný kar þý la mak a ma cýy la cad de ve so - kak la ra su luk yer leþ ti rme ye baþ la dý. Be le di ye Baþ kan ar dým cý sý Latif Çak mak Bu gün den i ti ba ren þeh ri mi - zin be lir li yer le ri ne ke di ler, kö pek ler ve kuþ lar i çin su o dak la rý yer leþ tir me ye baþ la dýk. ma cý mýz, in san la rý bil gi len dir mek ve bi linç len dir mek tir. Sý cak ha va lar da su bul mak ta zor la nan so kak hay van la rý nýn ha yat ta ka - la bil me le ri i çin des tek ol mak bi zim i çin ö nem li dir. Hal ký mý zýn da bu ko nu da ki du yar lý lýk la rý ný gös ter me - si, so kak hay van la rý nýn ya þa ma sý i çin des tek te bu lun - ma la rý ça lýþ ma la rý mý zýn en i yi þe kil de a ma cý na u laþ - ma sý ný sað la ya cak týr de di. khisar / r han Çe lik Sa lih li de i ki o to mo bil çar pýþ tý: 9 ya ra lý ns LÝH LÝ il çe sin de i ki o to mo bi lin çar pýþ ma sý so nu cu 9 ki þi ya ra lan dý. di ni len bil gi ye gö re, Nu rul lah e þil yurt (25) yö ne ti min de ki 42 DD 70 plâ ka lý o to mo bil, Si te Cad de si nde, ýl maz Ba rak lý (40) i da re sin de ki 45 SR 988 plâ ka lý o to mo bil le çar pýþ tý. Ka za da, o to mo bil sü rü cü le ri i le a raç lar da bu lu nan Büþ ra, Pý nar, Ve si le Gen çer, y can, Hür rem, Fi liz, Hü se yin Ta rar ya ra lan dý. a ra lý lar am bu - lans lar la Sa lih li Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ma ni sa / a a Ümraniyeli öðrenciler piknikte buluþtu ÜM R NÝ ve Çek me köy e ði tim grup la rý nýn iþ bir li ðiy le ger çek leþ ti ri len e ði tim prog ra mý na ka tý lan öð ren ci ler i çin dü zen le nen pik nik, kar - deþ lik ve sa mi mi yet duy gu la rý nýn ta van yap tý ðý bir or tam da ger çek leþ ti. Üm ra ni ye de il köð re tim öð ren ci le riy le ya pý - lan yaz e ði tim prog ra mý kap sa mýn da 21 Ha zi - ran Per þem be gü nü Üm ra ni ye Be le di ye si ne a - it He kim ba þý Kent Or ma ný nda pik nik prog ra - mý dü zen len di. Pik nik te, öð ren ci le rin ta kým ha lin de ça lýþ ma sý, mil let ma lý ný ko ru ma sý, et ra fý te miz tut ma ve çev re sin de ki le re ör nek ol ma, me sa i le rin tan zi mi, ký sa ca it ti hat ve u - huv ve ti ha ya ta ge çir me le ri a maç lan dý. Reh - ber e ði ti ci le rin ne za re tin de ger çek le þen pik - nik prog ra mýn da çev re yi ta ný ma ge zi si ya pýl - dý, fut bol, çu val, ha lat çek me, ho roz dö vü þü fa a li yet le ri ger çek leþ ti ril di. Pik nik, a de ta e ði - tim prog ra mýn da an la tý lan ders le rin uy gu la - ma a la ný ol du. ÐÝ TÝM PROG R MI 30 H ZÝ RN D BÝ TÝ OR Çek me köy Üm ra ni ye e ði tim grup la rý nýn iþ bir li ðiy le 11 Ha zi ran da baþ la yan e ði tim prog - ra mý 30 Ha zi ran da so na e re cek. Ýl köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik prog ram kap sa mýn da, Kur ân öð re ni mi, Ri sa le-i Nur ders le ri, gör - gü ku ral la rý, iþ bö lü mü ve ö ne mi, ve rim li, plan lý, ta kým ça lýþ ma la rý, yar dým laþ ma, gü - ve ni lir ol ma ve gü ven me nin ö ne mi e ði tim - le ri nin ya ný sý ra sos yal ak ti vi te ler de yer a lý - yor. Prog ra mýn gö nül lü e ði ti ci e ki bi; Fey zi rs lan (e mek li öð ret men), ýl maz De mi rel (e ði tim ci), Meh met Koz lu ca lý (ha fýz), Mu - am mer r can'dan (tek nik so rum lu) o lu þu - yor. Ýs tan bul / Fey zi rs lan

7 DÜN 28 HZÝRN 2012 PRÞMB 7 MÜSLÜMN KDINLR HBRLR RIMCILIK SON RSÝN KPM, V RU P ÜL K L RÝN D MÜS LÜ MN K DIN L R Ö N LÝK RIM CI LI ÐIN RT TI ÐI NI K BUL DR KN, MÐDURÝTLRÝN ÖNÜN GÇÝLBÝLMSÝ ÝÇÝN CÝL TD BÝR L RÝN LIN M SI ÝS TN DÝ. V RU P Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le - rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne - lik ay rým cý lý ðýn art tý ðý u ya rý sýn da bu lu nan ra po ru ka bul et ti. Fran - sa nýn Stras bo urg þeh rin de ya pý - lan KPM Ge nel Ku ru lu nun yaz o tu ru mun da oy la na rak ka bul e di - len ra por, KPM nin y rým cý lý ðý Ön le me ve þit lik Ko mi te si Ü ye si Sos ya list Rum Par la men ter t hi - na Kyri a ki do u ta ra fýn dan ha zýr - lan dý. v ru pa da Müs lü man ka - dýn la rýn ka mu ha ya tý na et ki li bir þe kil de ka týl ma sý na im kan ve ril - me si i çin ge rek li bü tün po zi tif ted bir le rin a lýn ma sý is te nen ra - T. C. ÞRKIÞL STIÞ MMURLUÐU DÜZLTM MTNÝ DOS NO: 2010/9 STIÞ. Mü dür lü ðü müz ce sa tý þa çý kar tý lan Si vas i li, Þar kýþ la il çe si, Pý na rö nü Mah. Oð ru bu run mev ki i, 167 ada, 36 parsel sayýlý tarla vasfýndaki taþýnmazýn 09/07/2012 günü saat: tarihle ri a ra sýn da ilk sa tý þý nýn a lý - cý çýk ma ma sý ha lin de 19/07/2012 gü nü i kin ci i ha le si nin ya pý la ca ðý du yu rul - muþ tur. Sa týþ i la nýn da ta þýn ma zýn ni te lik le ri i le il gi li o la rak met re ka re si 150,00 TL de ðer i fa de e de ce ði ya zýl mýþ i se de söz ko nu su ta þýn ma zýn met re ka re si 250,00 TL ü ze rin den sa tý þa çý ka rý la cak týr. Ýþ bu dü zelt me met ni söz ko nu su ha ta nýn dü zel til me si ne yö ne lik o la rak ha zýr lan - mýþ o lup dü zelt me i lan o lu nur B: Resmi Ýlanlar por da, v ru pa ül ke le rin de Müs - lü man ka dýn la rýn di ni i nanç la rý yü zün den, kli þe leþ miþ ön yar gý la - rýn kur ba ný ol duk la rý be lir ti le rek, Müs lü man ka dýn la rýn ö zel ya - þam la rýn da ve ka mu ya þa mýn da mað dur ol ma la rý nýn ö nü ne ge çe - cek ted bir le rin a ci len a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Ra por da ve bu na bað lý ka rar ta sa rý sýn da, v - ru pa da ya þa yan nü fu sun ço ðun - lu ðu nun Müs lü man ol ma dý ðý na de ði ni le rek, di ni a zýn lýk men su bu ol ma sý ve göç men kö ke ni yü zün - den Müs lü man ka dýn la rýn çe þit li mað du ri yet ler le kar þý laþ tý ðý i fa de e dil di. Strasbourg / a a Si vil le r he def a lýnmasýn ZR B CN IN Bir leþ miþ Mil - let ler (BM) Da i mi Tem sil ci si g - þin Meh di yev, si lâh lý ça týþ ma lar - da si vil le ri he def a lan la rýn ce za - lan dý rýl ma sý ný is te di. zer tac ha - ber a jan sý nýn ver di ði bil gi ye gö re, BM Gü ven lik Kon se yi nin si lah lý ça týþ ma lar da si vil le rin ko run ma sý ko nu lu top lan tý sýn da ko nu þan Meh di yev, dün ya da ki si lâh lý ça - týþ ma lar da en faz la si vil le rin mað dur ol du ðu nu vur gu la ya rak, ÝS PN Dý þiþ le ri Ba ka ný Jo se Ma nu el Gar ci a Mar gal lo, Ko fi n nan ýn Su ri ye pla ný bek le - nen so nu cu ver me di ve ye ni gi ri þim ler ge rek li dir de di. Mar gal lo, Ýs pan ya nýn baþ þeh ri Mad rid de bir dü þün ce ku ru lu - þu nun dü zen le di ði top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, Su ri ye de ki ça týþ ma la rý, mez hep ler a ra sý ve o la ða nüs tü kan lý bir iç sa - vaþ o la rak ni te len dir di. Ýs pan - ya Dý þiþ le ri Ba ka ný, Bu, a si - met rik bir sa vaþ. Beþ þar sed re ji mi nin a ðýr si lah lar la yap tý ðý as ke ri o pe ras yon lar la, mu ha lif grup la rýn si lah lý mü ca de le si ta - ma men bir bi rin den fark lý dýr di ye ko nuþ tu. Mar gal lo, Su ri ye si vil le re kar þý sa vaþ su çu iþ len me - si nin ö nü ne ge çe bil mek i çin a ðýr ce za lar uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. zer bay can ve r me nis - tan a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar - da yüz bin ler ce si vil zer bay can va tan da þý nýn mað dur ol du ðu nu söy le yen Meh di yev, r me nis tan güç le ri ta ra fýn dan 230 bin zer - bay can lý nýn yer le rin den e dil me - si ni ve Þu bat 1992 de ki Ho ca lý soy ký rý mý ný ha týr lat tý. Ba kü / a a Ta li ban dan mü za ke re þar tý T LÝBN IN üst dü zey bir yet ki li si, BD nin Gu an ta na mo üs sün de ki tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý ko nu sun da ki ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir - me si ha lin de, f ga nis tan da ki ba rýþ gö rüþ me le ri nin ye ni den baþ la ma sý - nýn müm kün ol du ðu nu söy le di. Bir ü ni ver si te nin dü zen le di ði u lus lar a - ra sý ba rý þýn te si si ko nu lu kon fe rans i çin bu lun du ðu Ja pon ya da a çýk la ma ya pan Ta li ban ýn si ya si bü ro ü ye si Din Mu ham med, So run biz den de - ðil on lar dan kay nak la ný yor de di. Mu ham med, f ga nis tan da ki sa va þa son ver me a ma cýy la gü ven or ta mý ný baþ lat mak i çin ya pý lan ve Mart ta as ký ya a lý nan ön gö rüþ me le rin BD nin ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me si ha lin de der hal ye ni den baþ la ya bi le ce ði ni söy le di. Ta li ban, Mart ta yap tý - ðý a çýk la ma da, BD den va kit öl dür mek ye ri ne ver di ði söz le ri ye ri ne ge - tir me si i çin a dým at ma sý ný bek le dik le ri ni i fa de et miþ ti. Tokyo / a a Suriye de yeni giriþim gerekli ko nu sun da B nin gel di ði nok - ta yý Ko fi n nan ýn Su ri ye pla - ný bek le nen so nu cu ver me di ve ye ni gi ri þim ler ge rek li dir di ye ö zet le di. Mar gal lo, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Þu an da ya - pýl ma sý ge re ken, Su ri ye ye yö - ne lik yap tý rým la rýn ar tý rýl ma sý ve þu a na ka dar bu yap tý rým la - rý uy gu la ma yan ül ke le rin de bu na ka týl ma sý dýr. Su ri ye de en ký sa sü re de si vil le re yö ne lik kat li am so na er di ril me li ve böl ge ye in sa ný yar dým u laþ tý - rýl ma sý i çin ça lý þýl ma lý dýr. Ve Su ri ye de ki o lay la rýn baþ ta Lüb nan ol mak ü ze re böl ge de ki di ðer ül ke le re sýç ra ma sý ön len - me li dir. Madrid / a a MI SIR D dev ri min sem bol me kâ - ný Tah rir Mey da ný nda top la nan ka la ba lýk, yö ne ti mi e lin de bu lun - du ran ük sek s ke rî Kon sey in yet ki le ri nin ye ni cum hur baþ ka ný na dev re dil me si ta le biy le o tur ma ey - le mi ne de vam e di yor. San cý lý ge - çen cum hur baþ kan lý ðý se çim sü re - cin de mey da ný dol du ran grup lar, Hür ri yet ve da let Par ti si nin a da - yý Mu ham med Mur si nin se çim za fe ri nin res men i lan e dil me si ne kar þýn mey dan dan ay rýl ma dý. Tah - rir Mey da ný na kur duk la rý ça dýr - lar da ge ce le yen gös te ri ci ler, at týk la - rý slo gan lar ve as týk la rý pan kart lar - la, Mý sýr ýn öz gür se çim ler le o luþ - tu ru lan ilk mec li si nin mah ke me ka ra rýy la fes he dil me si ni de pro tes - TZÝ Kardeþlerimiz, Bilal, Þerif, dnan ve Mustafa Nacir'in muhterem babasý, Midyat'ýn kahraman, sadýk, istikametli Risale-i Nur Talebesi hmet Nacir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma llah'dan (cc) rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Midyat eni sya Okuyucularý TBRÝK Ýlçemizde çalýþtýðý yýllarda dershane hizmetleriyle ilgilenen kardeþimiz bdullah Özçiftçi ve Hatice Hanýmýn rdem ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Bolvadin eni sya Okuyucularý to e di yor. Mey dan da o tur ma ey le - mi ne ka tý lan bir gös te ri ci, Cum - hur baþ ka ný nýn yet ki le ri ni ký sýt la - yan ve Mý sýr ý as ke rî bir dev le te dö - nüþ tü ren a na ya sal dü zen le me ler ip tal e di lin ce ye ka dar o tur ma ey le - mi ne de vam e de ce ðiz. Si vil bir dev - let is ti yo ruz, öz gür lük ve top lum sal a da let is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Di - ðer bir gös te ri ci de Ne za man i le - ri ye doð ru bir a dým at sak s ke rî Kon sey bi zi ge ri ye çe ki yor. Or du bü tün ya sa ma ve ic ra yet ki le ri ni dev re din ce ye ka dar ey le me de vam e de ce ðiz i fa de si ni kul lan dý. Göz - lem ci ler, Mur si nin se çil me si nin, or du nun dar be ya pa bi le ce ði ne i liþ - kin mu ha lif le rin kor ku la rý ný ya týþ - týr ma dý ðý ný i fa de e di yor. Kahire / a a NÝ BÝR K L ÞIM TR ZI B NÝM SN M LÝ MÜS LÜ MN ka dýn la rýn son dö nem de de ði þim ha re ket le - rin de ö nem li bi rer ak tör ol mak is te dik le ri ne i þa ret e di len ra - por da, r týk ye ni bir yak la þým tar zý be nim se me nin za ma ný gel di. Müs lü man ka dýn la rýn tec rit e dil me le ri, top lum dan u - zak laþ tý rýl ma la rý ve kli þe yar gý la ra kur ban e dil me le ri ye ri ne top lum dan e þit fýr sat lar ta lep et me le ri ko nu sun da ce sa ret - len di ril me le ri ge re kir i fa de si ne yer ve ril di. Ra por da, v ru - pa da Müs lü man ka dýn la rýn me de ni ha ya ta ve ka mu ha ya - tý na et ki li bir þe kil de ka týl ma sý na im kân ve ril me si i çin ge - rek li bü tün po zi tif ted bir le rin a lýn ma sý is ten di. Müs lü man ka dýn la rýn sa de ce tö re ci na yet le ri i le ba þör tü le ri ve gi yim le ri se be biy le v ru pa da ö zel lik le se çim dö nem le rin de gün de - me ge ti ril me le ri nin e leþ ti ril di ði ra por da, bu yak la þý mýn so - run la rýn çö zü mün de ya pý cý bir rol oy na ma dý ðý u ya rý sý ya pýl dý. Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'nda toplanan kalabalýk, skerî Konsey'in yetkilerini yeni cumhurbaþkanýna devretmesini istiyor. FO TOÐ RF: Tah rir: Si vil dev let is ti yo ruz FIRST LD DÐÝL HÝZMTKÂR MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si nin e þi Nec la Mah mud Mur si, First Lady un va ný ný red de de rek, bu - nun ye ri ne Mý sýr ýn hiz met kâ rý ve ya ilk ço cu ðu nun an ne si o la rak a nýl dý ðý Üm - mü h med i fa de le ri ni seç ti. Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki la tý ka dýn kol la rý yö ne ti ci - le rin den Nec la Mur si ye ya kýn lý ðýy la bi li - nen Ýz zet Cur fe, Mu ham med Mur si se - çi mi ka za nýn ca ga ze te ci ler Nec la ha ný ma siz ar týk Mý sýr ýn ye ni First Lady si ol du - nuz de di. Nec la ha ným bu sö ze kar þý lýk, Mý sýr ýn hiz met ka rý un va nýy la a nýl mak is te di ði ni i fa de et ti. Nec la ha ným, Ýs - lam ýn bir ka dý ný di ðer ka dýn lar dan üs tün kýl ma dý ðý ný i fa de e de rek, hep bir lik te Mý - sýr i çin ça lýþ ma lý yýz me sa jý ný ver di de di. TBRÝK Deðerli kardeþimiz Ferit Taktak'ýn oðlu M. Ýhsan Taktak ile Canan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki dünya saadet ve mutluluðu dileriz. Bolvadin eni sya Okuyucularý TZÝ Muhterem Mehmet Saklý'nýn aðabeyi, bdullah Saklý'nýn amcasý, Zeynel Saklý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. vrupa eni sya Okuyucularý Ülkede aþýrý yaðýþlar heyelan ve sellere sebep oluyor. Sel fe lâ ke tin de ö lü sa yý sý ar tý yor n BNG L DÞ ÝN gü ney do ðu sun da devam eden a þý rý ya ðýþ la rýn yol aç tý ðý he ye lan ve sel ler de ö len le - rin sa yý sý 76 ya yük sel di. et ki li ler, sel ler de Ban dar - ban da a ra la rýn da ço cuk la rýn da bu lun du ðu 32, Cox s Ba zar da 34 ve Chit ta gong da da 10 ki þi nin top rak al týn da ka la rak ya da sel su la rý na ka pý la rak öldüðünü söy le di. Böl ge de a ra ma kur tar ma ça lýþ - ma la rý nýn sür dü ðü, ö lü sa yý sý nýn art ma sýn dan en di - þe e dil di ði be lir til di. Dakka / a a 43 ka çak göç men ha va sýz lýk tan bo ðul du n TN ZN D bir kam yo nun ar ka sýn da yol cu luk et me ye zor la nan 43 ya sa dý þý göç me nin ha va sýz lýk tan bo ðul du ðu bil di ril di. et ki li ler, in san ka çak çý la rý nýn kam yo nun dor se si ne bin dir dik le ri 100 den faz la ti - yop ya ve So ma li va tan da þýn dan ba zý la rý nýn öl dü ðü - nü gö rün ce ce set le ri ça lý lýk a ra zi ye bý rak týk la rý ný söy - le di. Kam yo nun dor se sin de ha va sýz ka lan göç men - ler den 43 ü nün öl dü ðü, 70 i nin i se has ta ne ye kal dý rýl - dý ðý be lir til di. Ý çiþ le ri Ba ka ný ar dým cý sý Pe re i ra Si li - ma, in san ka çak çý la rý nýn e li ne dü þen göç men le rin baþ la rý na ge len le rin son de re ce ü zü cü ve ta lih siz ol - du ðu nu a çýk la dý. ruþa / a a Ý ran dan G. Ko re ye u ya rý n Ý RN, ken di sin den pet rol a lý mý ný dur du ran Gü - ney Ko re yi u yar dý. Ý ran, va zi ye tin de vam et me si ha - lin de Gü ney Ko re i le bü tün ti ca re ti ke se cek le ri ni a - çýk la dý. Nük le er e ner ji ça lý þam la rý ný sür dü ren Ý - ran dan v ru pa ül ke le ri ve BD pet rol a lý mý ný dur - dur muþ tu. Bu ti ca ri da yat ma la ra ka tý lan s ya ül ke - le rin den Gü ney Ko re ye Ý ran dan u ya rý gel di. Ý ran ýn Se ul Bü yü kel çi si h mad Ma su mi far, on hap jan - sý na ver di ði mü la kat ta ken di ül ke si nin bü tün Gü - ney Ko re mal la rý nýn it ha la tý na en gel le me ge ti re bi le - ce ði ni söy le di. Ý ran hü kü me ti nin i ki ül ke i liþ ki le ri nin ya ra al ma ma sý i çin çok uð raþ tý ðý ný i fa de e den Bü yü - kel çi Ma su mi far, pet rol a lý mý nýn dur du rul ma sý ný ön gö ren ka ra rýn a lýn ma sý i le i ki li i liþ ki ler de de rin ya ra - lar a çýl dý ðý ný ak tar dý. Tokyo / cihan Çin, sa vun ma har ca ma la rý ný ar tý rý yor n S K RÝ har ca ma la rý do la yý sýy la þef faf ol ma mak la e leþ ti ri len Çin, sa vun ma har ca ma la rý ný ar tý ra ca ðý ný bil dir di. Çin Ma li ye Ba ka ný Xi e Xu ren, ül ke si nin sa - vun ma har ca ma la rý nýn 2011 yý lýn da 583 mil yar yu a - na (yak la þýk 90 mil yar do lar) yak laþ tý ðý ný söy le di. Xi - e nin, 11. Çin U lu sal Halk Mec li si Da i mi Ko mi te - si nin 27. top lan tý sý na sun du ðu 2011 mer ke zi büt çe ra po ru na gö re, mer ke zi büt çe de sa vun ma har ca ma - la rý nýn pa yý ge çen yý la o ran la yüz de 12,6 ar ta rak, 65 mil yar 300 mil yon yu an (yak la þýk 10 mil yon do lar) yük sel di. Çin U lus la ra ra sý Rad yo su nun ha be rin de, ra por da ay rý ca e ði tim, sað lýk ve sos yal gü ven lik gi bi hal kýn ha yat þart la rý ný doð ru dan il gi len di ren har ca - ma ka lem le ri nin de yüz de 30,7 ge niþ le ye rek, 1 tril - yon 166 mil yar yu a na (yak la þýk 160 mil yar do lar) çýk tý ðý kay de dil di. Pekin / a a I rak ta si ya sî kriz n BÝR LÞ MÝÞ Mil let ler (BM) I rak Ö zel Tem sil ci si Mar tin Kob ler, I rak ta de vam e den si ya sî kriz den en di þe duy du ðu nu, ül ke nin kal kýn ma sý ve ge liþ - me si i çin bü tün ta raf lar la di ya lo ða ge çil me si ge - rek ti ði ni be lirt ti. Kob ler, I rak Mec lis Baþ ka ný U sa - me en-nu cey fi i le si ya si kri zin de mok ra tik sü re ce et ki le ri hak kýn da gö rüþ tü. Gö rüþ me de, se çim ler i - çin, I rak Ba ðým sýz ük sek Kon se yi nin ku rul ma sý ko nu su nun e le a lýn dý ðý bil di ril di. Mec lis Baþ ka ný Nu cey fi de I rak ýn çev re sin de bu lu nan ül ke ler de, ö zel lik le de Su ri ye de ya þa nan ger gin lik ten, Or ta - do ðu da ki is tik rar sýz lýk tan ve bu is tik rar sýz lý ðýn I - rak ý o lum suz et ki le me sin den duy du ðu ra hat sýz lý - ðý di le ge tir di. Baðdat / a a TZÝ Kardeþimiz Hüseyin Kazan'ýn kayýnpederi ve Fikriye Kazan'ýn babasý Dursun rdinç'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kýrýkkale eni sya Okuyucularý

8 8 28 HZÝRN 2012 PRÞMB H BR ca ni as ya.com.tr Diyanet Ýþleri Baþkanýna kapalý mektup Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, çok ö nem li, a ðýr ve bir o ka dar da so rum lu luk is te yen bir gö rev. U mu mi yet le bü tün baþ kan lar a ðýr so rum lu luk is te yen bu gö re vi bi hak kýn ye ri ne ge tir di ler. l bet te i ti raz e di len be yan lar da bu lu nan baþ kan lar da ol muþ tur, a ma ge nel lik le din-i mü bin-i Ýs lâ ma hiz met i çin bü yük bir gay ret gös te ril di ði de in kâr e di le mez. k si hal de la ik lik a dý al týn da ya pý lan yan lýþ la ra rað men hiz met ler bu nok ta ya ge le mez di... Bu ba kým dan bu mü him va zi fe yi i fa e den bü tün baþ kan la ra te þek kür borç lu yuz. al nýz ba zý kü çük ha ta lar var ki, bü yük bir hiz me te göl ge dü þü re bi li yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ge çen ler de ya pý lan Kur ân Kur su Öð re ti ci li ði sý na vý ön ce sin de ve son ra sýn da da böy le ha ta lar ya pýl dý. Ý sim le ri zik ret me den, ya þa nan ha ta la rý i fa de et me ye ça lý þa lým: Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, 2012 yý lý Kur ân Kur su Öð re ti ci li ði i çin ön ce ya zý lý sý nav ya pý yor. Ne ti ce ler a çýk la ný yor ve sý ra söz lü sý nav a, ya ni mü lâ ka ta ge li yor. Bu nok ta da öy le bir ha ta ya pý lý yor ki, an la mak müm kün de ðil. Me se lâ, Ýs tan bul, Mar ma ra Ý la hi yat Fa kül te si nde o ku yan bir öð ren ci ya zý lý sý na va Ýs tan bul da gi ri yor. Ha liy le söz lü sý na výn da Ýs tan bul da ol ma sý bek le nir. Sý nav yer le ri a çýk la nýn ca bu öð ren ci nin sý nav ye ri nin, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Trab zon k ça a bat Da rý ca ði tim Mer ke zi ol du ðu or ta ya çý ký yor. Öð ren ci, bir yan lýþ lýk ol du ðu nu dü þü ne rek he men yet ki li ler e di lek çe i le mü ra ca at e dip, sý nav ye ri nin Ýs tan bul o la rak de ðiþ ti ril me si ni ta lep e di yor. Ne var ki, bu yan lýþ da ýs rar e di li yor. an lý þý bi raz ay rýn tý lý an lat mak i cap e di yor: Ta biî ki biz bir öð ren ci yi mi sal ve ri yo ruz, a ma yan lýþ bir ki þi yi et ki le mi yor. Çok sa yý da öð ren ci bu du rum da. et ki li ler, bu tes bi ti, TC kim lik nu ma ra sý na gö re yap týk la rý ný i zah e di yor lar. a ni, hiçbir öð ren ci ye Söz lü sý nav ye rin ne re si ol sun? di ye en baþ tan da so rul mu yor. Ý ti raz e di lin ce de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý web si te sin de þöy le bir a çýk la ma ya yýn la ný yor: Baþ kan lý ðý mýz ta ra fýn dan ya pý lan ye ter lik söz lü sý na vý i le baþ ka ku rum ve ku ru luþ lar ca ya pý lan sý nav la rý ça ký þan a day lar, ma ze ret le ri ni il gi li ko mis yo na bel ge len dir me le ri ha lin de ay ný gün i çin de ko mis yo nun uy gun gö re ce ði bir sa at te ye ter lik söz lü sý na vý na gi re bi le cek tir. Sý nav la il gi li yer ve ta rih de ði þik lik ta lep le ri ko mis yon la rýn gün lük ça lýþ ma ka pa si te le ri ni ve plan la nan sý nav sü re ci ni aþ tý ðýn dan sý nav ye ri ve ta ri hi i le il gi li de ði þik lik ta lep le ri dik ka te a lý na ma ya cak týr. Ýl gi li le re du yu ru lur. De ni le bi lir ki, Sý na va gir mek is te yen öð ren ci Trab zon a git sey di! vet, nor mal þart lar al týn da bel ki bu müm kün dür, a ma söz lü sý nav la ü ni ver si te nin yýl so nu im ti han la rý bir bi riy le ça kýþ mýþ du rum da. a ni Ýs tan bul da ki öð ren ci Trab zon da ki im ti ha na git se, o ku lu bi ti re me ye cek, bir yýl kay be de cek. Pe ki, bu söz lü sý na výn ye ri ve ta ri hi ni çin de ðiþ ti ri le me sin? Her yer de ay ný an da ya pý lan ü ni ver si te gi riþ sý na vý gi bi bir sý nav de ðil ki, de ði þik lik ya pýl ma sýn! Hem Ýs tan bul da o ku yan bir öð ren ci yi, hiç bil gi ver me den, ter cih hak ký sun ma dan Trab zon da sý na va gir me ye dâ vet et mek ne yin ne si? Üs te lik bu öð ren ci, ya zý lý sý nav dan 90 ýn ü ze rin de bir not al mýþ ve ba þa rý lý ol muþ. n cak söz lü sý na va gi re me di ði i çin al dý ðý bu ba þa rý lý pu an bir ba ký ma sý fýr la çar pýl mýþ o lu yor, hiçbir i þe ya ra mý yor. Se ne ye de i þi ne ya ra ma ya cak... Pe ki bu dü pe düz hak sýz lýk de ðil mi? Hak sýz lýk ve yan lýþ bu ra da bit se i yi. Ba zý öð ren ci le rin yer ve ta rih de ði þik li ði ta lep le ri dik ka te a lýn mýþ! Ol maz ya de me yin, þa hit le ri var... Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý in ce le me ya par sa bun lar or ta ya çý ka bi lir... Hat ta, mað dur o lan bu öð ren ci ve li si söz lü im ti han gü nü Trab zon da ki im ti han ye ri ne git miþ ve o ra da ki gö rev li le re (n ka ra dan ge len le re) du ru mu i zah et miþ. Ký zým bu gün im ti ha na gi re cek ti, a ma þu an Ýs tan bul da ve o ra da fi nal le ri var. Biz ne ya pa lým? de miþ. On lar da, Sa de ce siz de ðil, bu du rum da o lan baþ ka la rý da var. Bel ki ye ni den im ti ha na gi re bi lir ler di ye u mut da ver miþ ler. ma na fi le... Sý nav ko mis yon la rý çok yo ðun, ha va lar da ý sýn dý... Ta til za ma ný... Bi ri le ri mað dur ol muþ ne ö ne mi var? ca ba böy le de mek müm kün mü ve bu nu Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý di ye bi lir mi? Kýs men ö zel sa yý la bi le cek bun la rý ni çin yaz dým? az dým, çün kü Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez in bu hak sýz lýk tan ha ber dar ol ma dý ðý ný dü þün düm. az ma dan ön ce Baþ ka na te le fon la u laþ ma ya ça lýþ týk, du ru mu an la týp bil gi si o lup ol ma dý ðý ný öð ren mek is te dik, a ma u la þa ma dýk. Ne re de yse bir gün bo yun ca te le fon gö rüþ me le ri yap týk. n ka ra da ki baþ kan lýk ba sýn ve halk la i liþ ki ler mü dür lü ðü nü a ra dýk. O ra dan ve ri len baþ ka i sim ler le gö rüþ mek is te dik. Hat ta bu ko nu da e-pos ta ve faks da gön der dik. et me di, baþ ka bir il müf tü lü ðü nü a ra yýp, prob le min Baþ ka na u laþ tý rýl ma sý ný ta lep et tik. Hiçbir yer den ce vap a la ma dýk. Mað dur öð ren ci mah keme ye baþ vur ma yý dü þün müþ. Gö rüþ tü ðü uz man lar, dâ vâ nýn u zun sü re bi le ce ði ni bir ne ti ce a lý na ma ya ca ðý ný söy le miþ. Mað dur öð ren ci Bir yet ki li çýk sýn ve Bu iþ lem nor mal dir. Öð ren ci Ýs tan bul da ki ü ni ver si te de ki fi nal im ti han la rý ný bý ra kýp Trab zon a git sey di. Son ra bir yýl da ha o kur du, ne var bun da? di yor sa bü tün i ti raz la rý mý ge ri al ma ya ha zý rým di yor ve ek li yor; Pe ki ne ya pa lým? l lah a ha va le et tik ve bek li yo ruz... VÝC D NÎ RT Ç LIÞ M SI G NL Ku rul da mil let ve kil le ri nin so ru la rý ný ce vap la yan Mil lî Sa vun - ma Ba ka ný Ýs met ýl maz, vic da nî ret ko nu sun da ça lýþ ma baþ lat týk - la rý ný da a çýk la dý. ýl maz, Tür ki ye, ÝHM de vic da nî ret ten do la yý bir - kaç se fer mah kû mi ye te uð ra dý. ÝHM nin mah kû mi yet so nuç la rý ný or ta dan kal dý ra cak þe kil de vic da nî ret le il gi li ça lýþ ma dü þü nül mek te - dir. ÝHM, bir kim se ye bir suç tan do la yý ce za ver din, tek rar iþ le di tek rar ce za ve ri yor sun di yor. Bu na me de ni ö lüm di ye bir ta bir ver - miþ; bu de mok ra tik bir ül ke ye ya kýþ maz di yor. Vic da nî ret ten do la - yý, as ker li ðe sevk e dil miþ ol ma sý na rað men as ke re git me me ye bir ce za ön gö rül mek te dir. a ni ki þi ye ya as ker lik ya da ce za gi bi ter cih hak ký ta nýn ma sý doð rul tu sun da ça lýþ ma mýz var dýr. Biz me de ni ö lüm þek lin de i fa de e di len ce za yý or ta dan kal dý ra ca ðýz di ye ko nuþ tu. ÞÝ BÞÖRTÜLÜ SUB KOMUTNLIK OLU ÇILDI TBMM'D, KBUL DÝLN V HRP KDMÝLRÝ KNUNUND DÐÝÞÝKLÝK PN KNUN TKLÝFÝL ÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLN SUBIN D KURM V GNRL OLMSININ OLU ÇILDI. HRP ka de mi le ri Ka nu nu ve ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir ka nun tek li fi Mec lis Ge nel Ku rul un da ka bul e dil di. Ka bul e di len tek lif le bir lik te, su bay e þi nin tu tum ve dav ra ný þýn dan so rum lu ol ma ya cak. Böy le ce, e þi ba þör tü lü o lan su ba yýn da kur may ve ge ne ral ol ma sý nýn yo lu a çýl dý. TBMM Ge nel Ku ru lu nda, Harp ka de mi le ri Ka nu nu ve Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir Ka nun Tek li fi ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Harp ka de mi le ri i le ko mu tan lýk ve ka rar gâh su bay lý ðý öð re ni mi ne gi riþ te e þi nin tu tum ve dav ra nýþ la rý kri ter ol ma ya cak. Bu nun ye ri ne, sý ra lý üç si cil a mi rin den en az i ki si ta ra fýn dan ka de mi ye gir me ye lâ yýk gö rül me ye rek hak kýn da o lum lu ni te lik bel ge si ve ril me yen su bay lar, Kuv vet Harp ka de mi le ri i le ko mu tan lýk ve ka rar gâh su bay lý ðý öð re ni mi ne a lýn ma ya cak. n ka ra / a a ruh ta pu su ve ça týþ ma: 4 þe hit RUH il çe si kýr sa lýn da PKK lý te rö rist le rin sal dý rý sýn da 4 as ker þe hit ol du. Va li lik ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bil gi li kö yü böl ge sin de o pe ras yon dan dö nen 3. Ko man do Tu gay Ko mu tan lý ðý bir lik le ri ne, te rör ör gü tü men sup la rýn ca dün sa bah sa at sý ra la rýn da a teþ a çýl dý. Sý cak te ma sýn ar dýn dan ça týþ ma ya þa nýr ken, ilk a teþ sý ra sýn da 3 as ker ya ra lan dý. a ra lý as ker ler, he li kop ter ler le Si irt s ker Has ta ne si ne kal dý rýl dý. n cak bu ra da ya pý lan mü da ha le le re rað men 2 as ker þe hit ol du. He li kop ter le Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e di len Kay se ri nü fu su na ka yýt lý er Mus ta fa y dýn da (21) þe hit ol du. Ön ce ki ak þam Mil ya nýs mev ki in de mey da na ge len ça týþ ma da bir uz man er baþ þe hit ol muþ tu. Ça týþ ma da þe hit o lan uz man er ba þýn Ba lý ke sir nü fu su na ka yýt lý Me sut Gü nay (28), son ra ki sal dý rý da þe hit o lan di ðer as ker le rin i se ð rý nü fu su na ka yýt lý er Meh met ýl dýz (21) ve Sa kar ya nü fu su na ka yýt lý er Meh met Ki ram (21) ol du ðu öð re nil di. Çok sa yý da as ke rî bir li ðin tak vi ye e dil di ði böl ge de ki o pe ras yon, kob ra he li kop ter le rin des te ðin de ge niþ le ti le rek sü rü yor. Siirt / aa B DL LÝ S KR LÝ Ð 69 BÝN KÝ ÞÝ BÞ VUR DU B KN ýl maz, baþ ka bir so ru yu cevap lar ken, be del li as ker lik uy gu la - ma sý i le il gi li ya sa çýk tý ðýn da, 460 bin ki þi nin bu ya sa kap sa mý na gir di - ði ni, 100 bin ki þi nin baþ vur ma sý ný bek le dik le ri ni a çýk la dýk la rý ný ha týr lat - tý. ýl maz, 15 Ha zi ran i ti ba riy le be del li as ker lik i çin 69 bin 235 ki þi nin baþ vur du ðu nu be lir te rek, Bi zim bek len ti mi zin yüz de 70 i baþ vur - muþ. Do la yý sýy la bu sü re nin i lâ ve bir þe kil de u za týl ma sý gi bi bir dü þün - ce miz yok de di. Ýs met ýl maz, harp o ku lun dan ay rý lan öð ren ci le rin taz mi nat ö de me si ko nu sun da yö net me lik ça lýþ ma sý ol du ðu nu söy le - di. ö net me li ðe gö re, mev cut du rum da harp o kul la rýn dan ay rý lan öð - ren ci ler 55 bin TL ö der ken, þim di bu taz mi na týn 39 bin TL ye dü þü rü - le ce ði ni i fa de e den ýl maz, st su bay o kul la rý i çin i se 22 bin TL den 15 bin TL ye dü þü rül mek te dir. s ke rî li se ler den ay rý lan lar 33 bin TL ö de - mek te dir, on da her han gi bir de ði þik lik yok tur di ye ko nuþ tu. ÞN LI UR F NIN Bo zo va Ýl çe si nde, jan dar ma ta ra fýn dan dü zen le nen o pe ras yon da, te rör ör gü tü PKK pro pa gan da sý yap tý ðý belirlenen ve a ra la rýn da BDP Bo zo va Ýl çe Baþ ka ný b dur rah man Piþ kin in de bu lun du ðu 13 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Þan lý ur fa Ýl Jan dar ma ve Bo zo va Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, ge çen Ma yýs a yýn da gü ven lik güç le ri i le çý kan ça týþ ma da öl dü rü len Ha san Ka ra dað ad lý te rö ris tin Bo zo va da ki ce na ze tö re nin de çe ki len ka me ra ka yýt la rý ný in ce le me ye al dý. Ýn ce le me de, te rö ris tin ce na ze sin de PKK te rör ör gü tü ve e le ba þý b dul lah Ö ca lan le hi ne slo gan a tan lar tek tek belirlendi. Ça lýþ ma la rýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan jan dar ma, dün sa bah er ken sa at ler de, þüp he li le rin ya ka lan ma sý na yö ne lik ay lak, Koç hi sar, Ha cý lar, Kar gý lý, Gö ze nek ve Ir mak bo yu köy le ri ne eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. BN CI S KR LR BUR DUR D ÐÝ TÝ L CK DÖ VÝZ LÝ ve be del li as ker lik te te mel e ði tim kal dý rýl dý ðý i çin Bur dur es na fý nýn mað dur ol ma sý i le il gi li so ru la rý da ce vap la yan ýl maz, Bu mað du ri ye ti gi der mek i çin yurt dý þýn da ki si lâh lý kuv vet ler un - sur la rý ný... Me se le Lib ya, e ði tim ta lep le ri ol du. Biz on la rýn e ði tim - le ri nin ön ce lik le Bur dur da ya pý la bi le ce ði þek lin de ki gö rü þü Ba - kan lar Ku ru lu na a çýk la dýk di ye ko nuþ tu. y rý ca, ti mes gut ta ki s ke rî Ha va a la ný ve te sis le ri nin Is par ta ya ta þýn ma sý ko nu sun da ka rar a lýn dý ðý ný ve bu nun i çin de Is par ta da ka mu laþ týr ma nýn baþ la dý ðý ný i fa de e den ýl maz, 2014 yý lý nýn so nun dan i ti ba ren - ti mes gut s ke rî Ha va a la ný Is par ta ya ta þý na cak de di. MH MT ÇÝK L RÝN SÝ GOR T PRÝ MÝ NÝ B KN LIK TI R CK ZO RUN LU as ker lik hiz me ti ni ya pan Meh met çik le - rin, as ker lik sü re si bo yun ca si gor ta prim le ri nin Ba - kan lýk ça ya tý rýl ma sý i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný ve di - ðer Ba kan lýk la rýn gö rüþ le ri ne gön de ril di ði ni bil di ren Ba kan ýl maz, a ni di yo ruz ki mil le ti i þin den a lý - yo ruz, i þin den al dý ðý mý za gö re, bu nun si gor ta prim - le ri ni ya týr ma mýz da çok nor mal de di. apýlan deðiþiklikle sý ra lý üç si cil a mi rin den en az i ki si ta ra fýn dan hak kýn da o lum lu ni te lik bel ge si ve ril me yen su bay lar, Kuv vet Harp ka de mi le ri i le ko mu tan lýk ve ka rar gâh su bay lý ðý öð re ni mi ne a lýn ma ya cak. FO TOÐ RF: Geçen yýl öldürülen terörist cenazesinde PKK ve Öcalan lehine slogan atanlar tek tek belirlendi. Bo zo va da PKK o pe ras yo nu: 13 gö zal tý HMT HMDÝ ÇÝÇK ÞNLIURF BDP ÝL Ç BÞ K NI D GÖ ZL TIN D JN DR M, þa fak vak ti dü zen le - nen eþ za man lý bas kýn lar da, BDP Bo zo va Ýl çe Baþ ka ný b dur rah man Piþ kin i le Bo zan s lan (40), Ce mal Da na cý (26), Ra ma zan ýl dý rým (50), h met ýl dý rým (33), Rah mi Gü müþ (20), Meh met Gü müþ (34), Müs lüm Po lat (45), Sa it Gü müþ (34), Mus ta fa Ko ca oð lu (19), Ýb ra - him ýl dý rým (41), k rem Do ðan (39) ve Re þat ýl dý rým ý (35) gö zal tý - na al dý. Gö zal tý na a lý nan þüp he li le - rin ev le rin de ya pý lan a ra ma da suç un su ru o la rak de ðer len di ren do kü - man lar i le CD le re de el ko nul du. Bo zo va Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý - ðý na ge ti ri len ve sor gu lan ma sý na baþ la nan 13 þüp he li nin, Te rör ör - gü tü pro pa gan da sý yap mak ve Suç ve suç lu yu öv mek suç la rýn dan ad li ye ye sevk e di le ce ði bil di ril di. MÝLLÎ SVUNM BKNLIÐI SÝVÝLLÞÝOR MÝLLÎ Sa vun ma Ba ka ný Ýs met ýl maz, da ha ön ce de ba - kan lýk ö zel ka lem mü dür lü ðü gö re vin de bu lu nan Si vas lý Ha lim Gün doð du?yu ö zel ka lem o la rak a ta dý. Hü kü met, çý - kar dý ðý Ka nun Hük mün de Ka rar na me (KHK) i le Mil lî Sa vun - ma Ba kan lý ðý'nýn teþ ki lât ya pý sýn da ö nem li de ði þik lik le re git miþ ti. Ken di si ne bað lý 9 si vil a ta ma yet ki si ta nýn ma sý nýn ar dýn dan Ba kan ýl maz, bir ö zel ka lem mü dü rü, bir ba sýn ve halk la i liþ ki ler mü þa vi ri i le 7 ba kan lýk mü þa vi ri a ta ma yet ki si ne sa hip ol du. Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý?nda bu gö - rev le ri da ha ön ce as ker ler yü rü tü yor du. Bu kad ro la rýn bir kýs mý ný dol dur ma ya ça lý þan ýl maz'ýn, ye ni in þa e di len Sa - vun ma Sa na yii Müs te þar lý ðý'nda ki ma ka mýn da ö zel ka lem mü dü rü o la rak Ha lim Gün doð du o tu ra cak. Sivas / ci han Sünnet yasaðýna Baðýþ tan sert tepki V RU P Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ tan l man ya da ki sün net ya sa ðý na sert tep ki gös ter di. Köln ya let Mah ke me si al dý ðý ka rar la, sün ne ti ya ra la ma su çu kap sa mýn da ya sa dý þý ka bul et miþ ti. l man ya da ka ra rýn di ðer e ya let ler ta ra fýn dan em sal teþ kil et me ris ki bu lu nu yor. Bu du rum da sün net l man ya da ta ma men ya sa dý þý ka bul e di le bi lir. Ber lin de bu ka ra ra sert tep ki gös te ren Ba ðýþ, Ýn san la rýn vic da ni hak la rý, i nanç la rý çer çe ve sin de ki sün ne tiy le bi le uð raþ ma ya baþ la dý lar. Ha ni in san la rýn bi rey sel hak la rý di ye sor du. Ba ðýþ, Sün ne te ya ra la ma su çu de mek en ba sit ta bi riy le ca hil lik tir, gaf týr. Bu bi zim i çin mah ke me sa lon la rýn da tar tý þýl ma ya cak ka dar kut sal, de ðer li bir ko nu dur. Bu bir din ve vic dan öz gür lü ðü me se le si dir. Bu ko nu da bir ol du bit ti yi ka bul et me miz müm kün de ðil dir. diye konuþtu. Ýs tan bul da bom ba a ra ma sý ÝS TN BUL m ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý bom ba im ha uz ma ný e kip ler, Bah çe li ev ler Ö mür Kav þa ðý nda boþ bir a ra zi de si lâh ve bom ba a ra ma la rý ný sür dür dü. Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin u laþ tý ðý bil gi ler ü ze ri ne ön ce ki sa bah er ken sa at ler de Bah çe li ev ler Ö mür Kav þa ðý nda bu lu nan boþ bir a ra zi de gün bo yu pat la yý cý, mü him mat ve si lâh a ra ma sý ya pý lan a ra ma lar, dün sa bah ye ni den baþ la dý. Bom ba im ha uz ma ný e kip ler, ön ce ki gün a ra ma ya pý lan a la ný nýn ya nýn da bu lu nan es ki bir fab ri ka ya a it bah çe de ça lýþ ma baþ lat tý. ra ma la rýn Kay se ri m ni yet Mü dür lü ðü nün yap tý ðý o pe ras yon so nu cu gö zal tý na a lý nan 2 te rör ör gü tü ü ye si nin ü ze rin den çý kan ve Ýs tan bul da be lir li yer le ri gös te ren pat la yý cý mad de ve mü him mat kro ki le ri ü ze ri ne baþ la týl dý ðý öð re nil miþ ti. Ýs tan bul / ci han

9 Teh li ke li tah rik le re dik kat Ka mu o yu gün ler dir Tür ki ye nin dü þen u - ça ðýy la meþ gul. Su ri ye nin sý fýr so - run dan Baþ ba kan ýn çý ký þýy la a çýk ve ya kýn as ke rî teh dit ha li ne gel me si ne yol a çan tah rik ler de vam e di yor. Ö zel lik le Su ri ye sý ný rýn da as ke rî ha re ket li li - ðin ya þan dý ðý ve zýrh lý a raç lar la tank la rýn, u - zun men zil li top la rýn bu lun du ðu as ke rî kon - voy lar la sý ný ra doð ru sev ki yat ya pýl dý ðý ha ber - le ri nin u çu rul du ðu sü reç te, i ki ül ke yi ça týþ týr - ma se nar yo la rý gýr la gi di yor. Bel li ki ba zý mah fil ler, n ka ra nýn si lâh lý mu - ha le fe te a çýk ça ver di ði lo jis tik des tek le kal ma yýp, Su ri ye ye as ke rî o pe ras yon dü zen le me ve tam - pon böl ge o luþ tur ma sý ný is ti yor lar. Ba tý med ya sýn da ki, Su ri ye li mu ha lif le rin si - lâh la rý Tür ki ye ü ze rin den el de et tik le ri ha ber - le ri fit ne a te þi ne o dun ta þý yor Or ta lýk ger gin. Rus ya, Su ri ye ye ba rýþ gü cü yol la yýp, sa vaþ ge mi le ri ni Do ðu k de niz e gön der mek te. Hat ta N TO nun in sa nî yar - dým kis ve si al týn da bu ül ke ye her han gi bir as - ke rî mü da ha le si ne i zin ver me ye ce ði ni i lân e - dip as ke rî o pe ras yon lar i çin plân yap mak ta. BD ve iþ bir lik çi le ri, Su ri ye'ye mü da ha le i çin þid de tin da ha da týr ma nýp, n nan ba rýþ plâ - ný nýn ba þa rý sýz lý ða uð ra ma sý ný bek le mek te ler. Bu a çý dan Gü ven lik Kon se yi nin iz ni ha ri cin - de ki al ter na tif le ri ö ner mek te ler. Rus ya nýn en bü yük u çak ge mi si mi ral Kuz net sov un Su ri ye nin Tar tus li ma ný ný Rus üs sü ne dö nüþ tür dü ðü, ha len i ki sa vaþ ge mi si - nin ve as ke rî bir lik le rin böl ge de bu lun du ðu ve ra dar is tas yon la rý kur du ðu, dün ya med ya sýn da du yu rul mak ta. Rus ya, Çin ve Ý ran N TO nun Su ri ye ye as ke rî mü da ha le si ne þid det le kar þý çý kar - ken, baþ ta BD, Tür ki ye, Su u di ra bis tan ve Fran - sa nýn tav rý Su ri ye de ki iç sa va þý ký zýþ týr mak ta i ne Su ri ye ye as ke rî mü da ha le çað rý la rý nýn ar týþ gös ter me si ne kar þý, Rus Baþ ba ka ný Dmitry Med ve dev in, bir as ke rî mü da ha le nin nük le er si lâh la rýn kul la ný ma ka dar va ra bi le ce ði u ya rý - sýn da bu lun ma sý; kri zin bütün Or ta do ðu yu a - te þe ve re cek va ha me te va ra bi le ce ði nin i þa re ti. Di ðer yan dan BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mun Su ri ye de ki kar ga þa yý, 20 yýl ön ce ki es ki u gos lav ya da ya þa nan o lay la ra ben ze ti yor. Ýs - ra il Baþ ba kan ar dým cý sý Þa ul Mo faz, Ba tý nýn BD li der li ðin de bu ül ke ye mü da ha le et me si - ni is te ye rek Lib ya da ki gi bi mü da ha le ol ma lý di yor. BM Ge nel Sek re te ri nin ba rý þý ko ru ma o pe - ras yon la rýn dan so rum lu yar dým cý sý Her ve Lad so us un Su ri ye de þid det týr man dý, du rum iç sa vaþ bo yu tu na gel di sö zü nün an la mý da bu. Ne ti ce de, Su ri ye de kor ku lan o lu yor. Kar - þý lýk lý ça týþ ma lar la, bom ba la ma lar la, si vil le rin kat liy le, þid det ya yý lý yor. Tra je di nin bo yut la rý bü yü yor. Böy le bir or tam da n ka ra, Tür ki - ye yi ve bü tün böl ge yi a te þe a ta cak tah rik le re kar þý u ya nýk ol ma lý Son ya zý mýz da, Be di üz za man ýn, d - nan Men de res e Ýs lâm Kah ra ma ný de di ði ni ak tar mýþ týk. Bir o ku yu cu muz þöy le so ru yor: Be di üz - za man ýn ha ya tý ný an la tan üç cilt lik bir ki - tap ta bu i fa de i çin Rüþ vet-i ke lâm ka bi lin - den söy len miþ söz ler dir de ni yor. ca ba ha ki ka ti ne dir? Bi zim ce va bý mýz þu o la bi lir (siz le rin ki ni de ge lir se neþ re de riz): Rüþ vet-i ke lâm ka bi lin den ko nuþ mak Be - di üz za man ýn kal bi ne de, di li ne de, ni ye ti ne de, üs lû bu na da ya kýþ mý yor. O hal de bu a çýk ve mün te þir be yan la rýn bir ha ki ka ti ol ma lý. Ka na a ti miz ce þöy le; Cum hur baþ ka nýn dan en kü çük a mi re ka dar, dev let yö ne ti min de bu lu nan la rýn ve hat ta si vil top lum ya pý la rýn da ön der lik po - zis yo nun da o lan ki þi le rin din dar ol ma sý i ki mâ nâ ya ge lir: Bi rin ci si, þah sî i ba det le ri ni þah sen yap - ma sý ya ni þah sî din dar lý ðý. Þah sî farz la rý i fa et me si, tak va da i re sin de ya þa ma sý, v.b. bu kap sam da dýr. Ý kin ci si i se top lum sal din dar lý ða kat ký yap ma sý. a ni, ih lâs lý din dar lý ðý ný giz le me - me si, di nî ya þa yý þý ný ri ya dan u zak sa mi mî bir bi çim de ve ge rek ti ði öl çü de gös ter me - si, hal ve ta výr la rýy la di nin ve din dar lý ðýn i - yi bir þey ol du ðu nu gös te rip ders ve re rek mil le ti din dar lý ða teþ vik et me si. ma bu i kin ci tür din dar lýk da bir þar ta bað lý: Þe a i rin kýy me ti ni bil me ye. a ni, yö ne ti ci, top lum sal di nî mo tif ler di ye bi le ce ði miz þe a i rin mu ha fa za sý ve hat ta ya yýl ma sý i çin ce sa ret ve gay ret gös ter me li ki top lum sal din dar lý ða kat ký yap mýþ ol sun. Þe a i re ta raf tar lýk ve bi da la ra gir me mek ya da en a zýn dan kal ben ta raf tar ol ma mak, iþ te bu se bep le ö nem li bir din dar lýk a lâ me ti dir. Ka na a ti miz ce, he men he men her yö ne - ti ci i çin, o nun i kin ci tür din dar lý ðý bi rin ci tür din dar lý ðýn dan ö nem li dir. i ne ka na a ti miz ce, yö ne ti ci nin yö ne tim - de ki se vi ye si ve ik ti dar gü cü art týk ça bi rin ci tü re na za ran i kin ci tür din dar lý ðý nýn ö ne mi de ar tar. Ýþ te Be di üz za man ýn Men de res e hi ta bý bu se bep le ba sit bir il ti fat de ðil bir ha ki ka tin i fa - de si dir. Zi ra Men de res bid a la ra kal ben ta raf tar de ðil di. Zi ra o, da i mî ders ve ri ci bir ho ca-yý dâ - nâ (â lim ho ca) ya ben ze yen þe a i rin a çýk ve ce sur bir hâ mî si i di. Zi ra o, bu din dar mil le tin dev rim ci bir düþ ma ný de ðil, de mok rat bir dos tu i di. Tek rar ha týr la ta lým; müf tü gi bi di nî a - lan da ki o to ri te le rin þah sî din dar lý ðý ve tak - va sý el bet te hiç bir za man i kin ci pla na dü - þe mez. Bi zim bu ra da yaz dýk la rý mýz sa de ce dün ye vî ma kam la ra sa hip o lan la rýn ma - kam la rý ve gö rü nür ha yat la rý i le il gi li o la - bi le cek din dar lý ðý dýr. O yüz den dir ki; Cum hur baþ ka ný seç mek müf tü seç me ye ben ze mez de nil miþ tir. O yüz den dir ki biz de ya zý la rý mýz da, rek - tör ve ben ze ri ki þi le ri se çe cek o lan la ra, ýs - rar la, da yý ný zýn sa bah sað ta ra fýn dan kal kan bir din dar ol ma sý yet mez, i þi nin eh - li ve mil let/ma ne vi yat dos tu bir de mok rat ol ma sý da ge re kir di yo ruz. De lil le ri mi zi i se bir son ra ki ya zý ya bý ra - ka lým. ö ne ti ci nin din dar lý ðý i ki tür lü o lur Baþbakan r do ðan N TO ka ra rýn dan mem nun nbþ B KN Re cep Tay yip r do ðan, Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Türk je ti nin Su ri ye ta - ra fýn dan dü þü rül me si nin pro vo kas yon ya da ön ce den plan lan mýþ bir ha re ket o la rak gö - rül me me li a çýk la ma sý ný de ðer len dir di. Baþ - ba kan r do ðan, Rus ya nýn Su ri ye li le rin að - zýy la ko nuþ tu ðu nu söy le di. r do ðan, o la yýn ar dýn dan top la nan N TO nun tu tu mu nun da mem nu ni yet ve ri ci ol du ðu nu vur gu la dý. Baþ ba kan r do ðan, Trans na do lu Do ðal gaz Bo ru Hat tý (T NP) Pro je si im za tö re ni nin ar dýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ba - sýn men sup la rý nýn gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Ba sýn men sup la rý nýn, Su ri ye nin Türk je ti ni u lus la r a ra sý su lar da dü þür me siy le il gi li Rus ya nýn yap tý ðý a çýk la ma lar la il gi li so - ru su nu ce vap la dý. Rus ya Dý þiþ le ri Ba kan lý Ser gey Lav rov un Dý þiþ le ri Ba ka ný h met Da vu toð lu i le yap tý ðý gö rüþ me de ak tar dýk la - rý nýn fark lý ol du ðu nu be lir ten Baþ ba kan r - do ðan, Bu ra da ki a çýk la ma sý Su ri ye li mah fil - le riy le yap tý ðý gö rüþ me den ha re ket le, on la rýn di liy le bi raz ko nuþ muþ ol sa ge rek. Ta bii bi - zim þu an da ki bul gu la rý mýz, e li miz de ki bel - ge ler pek de o nun i yi ni yet li dav ran dý ðý ka dar bir tab lo or ta ya koy mu yor. i fa de si ni kul lan - dý. N TO nun Brük sel de ki top lan tý sý nýn ar - dýn dan al dý ðý tav rý o lum lu bul du ðu nu ak ta - ran Baþ ba kan r do ðan, 28 it ti fak ü ye si nin Su ri ye yi þid det le ký na dý ðý ný ve sal dý rý nýn ka - bul e di le me ye ce ði ni vur gu la dý ðý ný ak tar dý. r do ðan, N TO nun tav rý i le it ti fa kýn ay rýl - maz bir bü tün o la rak sü re ci ta kip e de ce ði ni or ta ya koy du ðu nu be lirt ti. Ýs tan bul / ci han Dar be ko mis yo nu, Çil ler ve ýl maz dan ha ber bek li yor ntür KÝ Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Dar be ve Muh tý ra la rý raþ týr ma Ko mis yo nu ü ye KP Çan ký rý Mil let ve ki li Ýd ris Þa hin, Tan su Çil ler ve Me sut ýl maz a dâ vet le ri ni i let tik le ri ni, he nüz ge ri dö nüþ ya pýl ma dý ðý ný be lirt ti. Ko mis yon ü ye le ri, es ki Mil lî Ga ze te Ge nel a yýn ö net me ni k rem Ký zýl taþ ý din le di. Ni met Baþ ýn baþ kan lý ðýn da Dol ma - bah çe Sa ra yý nda ger çek le þen top lan tý 2 sa at sür dü. k rem Ký zýl taþ ý din le yen ü ye ler, da ha son ra öð le ye me ði ne geç ti. Top lan tý son ra sý ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Ko mis - yo nu söz cü sü Þa hin þun la rý söy le di: 28 Þu - bat dö ne mi nin Mil li Ga ze te Ge nel a yýn ö net me ni k rem Ký zýl taþ ý din le dik. Ý ki sa at sü ren bir a çýk la ma ol du. Ken di si o dö nem de ga ze te ci lik mes le ði a çý sýn dan ya þa dýk la rý ný ve bir ký sým þey le ri i fa de et ti. Biz de k rem Ký zýl taþ a o dö nem bir ne vi Mil lî Gö rüþ ün sem bo lü gi bi ol ma sý se be biy le ken di le rin Si - lâh lý Kuv vet ler ta ra fýn dan ve baþ ka si vil top - lum ör güt le ri ta ra fýn dan her han gi bir bas ký - nýn ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný sor duk. Ken di si o dö nem i ti ba rýy la za ten Ge nel kur may da ki hiç bir top lan tý ya ken di le ri nin çað rýl ma dý ðý - ný, ken di le ri ne bu þe kil de bir tel ki nin ol ma - dý ðý ný i fa de et ti. Bir ký sým rek lam ve ren fir - ma la rýn o dö nem i ti ba rýy la pa ra sý ný ö de di ði hal de rek lâm la rý nýn ya yýn lan ma ma sý ný ri ca et ti ði ni i fa de et ti. Tan su Çil ler ve Me sut ýl maz ýn da din le nip din len me ye ce ði ni so - rul ma sý ü ze ri ne Þa hin, Biz ken di le ri ne da - ve ti mi zi i let tik. Tan su Ha ným yurt dý þýn da. Me sut ýl maz dan da ya zý lý o la rak gö rüþ me ar zu mu zu i let tik. Bi ze he nüz res mi bir dö - nüþ ol ma dý ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / ci han Böl ge tra fik mü dü rü ne a þý rý hýz ce za sý nn TL m ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev li Böl ge Tra fik Þu be Mü dü rü þ kýn Ký zýk a hýz sý ný rý ný aþ tý ðý ge rek çe siy le 140 li ra ce za ya zýl dý. n tal ya m ni yet Mü dür lü ðü Böl ge Tra fik Þu be Mü dü rü þ kýn Ký zýk, 07 CK 18 plâ ka - lý o to mo bi liy le Sa kar ya Bul va rý nda se yir ha - lin dey ken 85 ki lo met re hýz la ra da ra ya ka lan - dý. Nor mal de 70 ki lo met re hýz la git me si ge re - ken yol da hýz sý ný rý ný ih lâl e den Ký zýk a mes - lek taþ la rý ta ra fýn dan 140 li ra ce za ya zýl dý. Ken di si ni ta ný yan mes lek taþ la rý nýn yaz dý ðý ce za ya hiç bir i ti raz da bu lun ma yan Ký zýk, ce - za yý ay ný gün i çin de ö de di ði ni söy le di. Ký zýk, hýz sý ný rý ný aþ tý ðý nýn far kýn da ol ma dý ðý ný an - cak ce za yý ye dik ten son ra hýz sý ný rý na da ha faz la dik kat et ti ði ni söy le di. n tal ya / a a BÞ B KN ar dým cý sý Be þir ta lay, CMK nýn 250 mad de si i le il gi li bir dü - zen le me nin ol du ðu nu be lir te rek, Dü zen le me nin 3. yar gý pa ke ti ne yer leþ ti ril me si i çin ya pý lan bir ça lýþ ma var. de di. - ta lay, ko no mi Ba kan - lý ðý nda dü zen le nen Tür ki ye-bos na Her sek Kar ma ko no mik Ko mis yo nu (KK) 4. Dö nem Top lan tý sýn da ga - ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la dý. Bir ga ze te ci nin ö zel yet ki li mah ke me ler le il gi li so ru su ü ze ri ne ta lay, 3. yar - gý pa ke ti i çin de ö zel yet - ki li mah ke me ler i le il - gi li mad de nin þe kil - len mek te ol du ðu nu söy le di. ta lay, ko nuy la il gi li ça lýþ ma la rýn sür dü ðü nü ye ni uy gu la ma i le il gi li ka ra rý he nüz net leþ me di ði ni be lirt ti. Ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý i le il gi li ka ra - rýn net leþ me di ði ni i fa de e den ta lay, Ça - lýþ ma nýn ol du ðu za ten Baþ ba ka ný mýz söy - le di. Baþ ba kan ar dým cý sý Be kir Boz dað da bu ça lýþ ma nýn 3. yar gý pa ke tin de yer a - la ca ðý ný be lirt miþ ti. Bu ko nu da da ça lýþ - ma lar var. de di. n ka ra / a a - ci han ÖM bil me ce ye dönüþtü BÞBKN RDIMCISI TL, ÜÇÜNCÜ RGI PKTÝND CMK 250 ÝL ÝLGÝLÝ DÜZNLM OLDUÐUNU ÝFD DRKN, RINÇ, ÖM'LRÝN DÐÝÞM ÝHTÝMLÝNÝN ÇOK ZIF OLDUÐUNU SÖLDÝ. BÞ B KN ar dým cý sý Bü lent rýnç, ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rý la rak ye ri ne böl ge sel te rör mah ke me le ri ku ru la ca ðý ha ber le ri ne i liþ kin, Ba sý na bir ku lis ha be - ri o la rak dü þen ko nuy la doð ru dan bil gi - len di ril miþ de ði lim. Doð ru ol ma ih ti ma li çok za yýf de di. Baþ ba kan ar dým cý sý - rýnç, Baþ ba kan lýk Mer kez Bi na da, MÜ SÝ - D ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Na il Ol pak ve ö ne tim Ku ru lu ü ye le ri ni ka bul et ti. Ka bul de, bir ga ze te ci nin ÖM ile ilgili so - ru su na rýnç, Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sý - nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da ki, 3. ve 4. yar gý pa ket le rin de CMK 250. mad de ye i - liþ kin bir hu su sun ol ma dý ðý na i liþ kin söz - le ri ni ha týr lat tý. Mec lis in, Cu mar te si gü - nü 3. yar gý pa ke ti ta mam la nýn ca ya ka dar ça lý þa ca ðý ný, da ha son ra 1 Tem muz da ta - ti le gi re ce ði ni kay de den rýnç, Mec lis in son gü nün de, 106 mad de den o lu þan ka - nu nu gö rü þe rek ta mam la ma sý ný um du ðu - nu be lirt ti. rýnç, þöy le de vam et ti: Bu ka nun i çe ri sin de çok ö nem li hü küm ler var. ar gý nýn hýz lan dý rýl ma sýn dan tu - tun da de ne tim sü re le ri ne ka dar. Ö zel lik le ba sýn ya yýn yo luy la iþ le - nen ve ya fi kir ve dü þün ce a çýk - la mak la ya kýn dan il gi li ba zý suç lar dan do la yý ve ri len ce za - la rýn 5 yý la ka dar üst had di o lan lar er te - len miþ o la cak. Sa - yýn Baþ ba ka ný mý - zýn da let Ba - kan lý ðý na ta li mat ver di ði, Sa yýn Ba ka ný - mý zý gö rev len dir di ði ça lýþ ma nýn þu an da han gi a þa ma da ol du ðu nu bil mi yo rum. Do la yý sýy la 3 ve 4. yar gý pa ket le rin de ol - ma dý ðý i fa de e di len bu hu su - sun, e ðer bit miþ, ol gun laþ - mýþ sa bir þe kil de bir ih ti - mal gel me si müm kün o la - bi lir. n cak mev cut ça lýþ - ma tem po su na ba kýl dý ðýn - da bu nun bir baþ ka þe kil de de ðer len di ril me si de söz ko - nu su o la bi lir. a ni ba sý na bir ku lis ha be ri o la rak dü þen ko - nuy la doð ru dan bil gi len di ril - miþ de ði lim. Doð ru ol ma ih ti ma li çok za yýf. rýnç: ÖM le rin de ðiþ me ih ti ma li çok za yýf cev ni as ya.com.tr drbat ho o.com H BR 9 28 HZÝRN 2012 PRÞMB TÜR KI Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi, Ý þ a dam la rý mýz bu ra la ra ya tý rým la rý sa de ce pa ra ka zan ma o la rak gör - me sin. Ba rýþ ve kar deþ lik yo lun da sos yal so - rum lu luk fa a li ye ti o la rak da gör sün ler de di. TÝM, ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ýn des te ðiy le ya tý rým or tam la rý nýn ye rin de in - ce len di ði böl ge ge zi le ri nin i kin ci si, yak la þýk 150 i þa da mýy la Þan lý ur fa ya ger çek leþ ti ril di. Ba kan Çað la yan ve Ça lýþ ma ve Sos yal Gü - ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in ya ný sý ra, TÝM Baþ ka ný Bü yü kek þi ve Ý TO Baþ ka ný Mu rat al çýn taþ ýn da ka týl dý ðý top lan tý da, Þan lý ur - fa nýn ye rel yö ne ti ci le ri ve si vil top lum ör gü - tü tem sil ci le ri ken tin a van taj la rý ný zi ya ret çi i þ a dam la rý na an lat tý. Ko nuþ ma sý na sa lon - da ki top lu lu ða Türk çe nin ya ný sý ra rap ça ve Kürt çe se lâm la ya rak baþ la yan Çað la yan, böl ge le r a ra sý ge liþ miþ lik far ký nýn so na er - dir me yi he def le dik le ri ni söy le ye rek, cum hu - ri yet ta ri hi nin en cö mert teþ vik sis te mi ni ha ya ta ge çir dik le ri ni be lirt ti. Tür ki ye yi zýp la ta cak pro je le re ih ti ya cý mýz var dý. e ni teþ vik ya sa sý da bun lar dan bi ri de di. Böl ge - ye ya tý rým yap mak is te yen i þ a dam la rý nýn, er var mý? i le ti þim ve u la þým im kan la rý na sýl? ve ye tiþ miþ e le man var mý? gi bi so ru - la rý ol du ðu nu ha týr la tan Çað la yan, il va li le ri - ne ta li mat ver dik le ri ni ve ÝÞ KUR i le Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan a çý - lan bütün kurs la rýn þehir ler de fa a li ye te ge çi - ril me si ni is te dik le ri ni söy le di. Çað la yan, Ý þ a dam la rý ya tý rý mý ta mam la ya na ka dar e le - man la rý ha zýr o la cak di ye ko nuþ tu. Ba kan Çe lik i se, 8-10 þeh re en deks len miþ bir kal - kýn ma an la yý þý nýn sos yal so nuç la rý or ta da. e ni teþ vik sis te mi Þan lý ur fa gi bi il le rin po - tan si ye li ni keþ fet me mi zi sað la ya cak de di. TÝM Baþ ka ný Bü yü kek þi de, 6 ýn cý böl ge yi ya tý rým ra da rý na al dýk. Ý þ a dam la rý mýz bu ra - la ra ya tý rým la rý sa de ce pa ra ka zan ma o la rak gör me sin. Ba rýþ ve kar deþ lik yo lun da sos yal so rum lu luk fa a li ye ti o la rak da gör sün ler di - ye ko nuþ tu. Top lan tý nýn ar dýn dan þehre ge - len i þ a dam la rý, Þan lý ur fa lý i þ a dam la rý i le i ki - li gö rüþ me ler ya pa rak sek tör le ri ne gö re ya tý - rým ve iþ fýr sat la rý ný de ðer len dir di. a tý rým sa de ce pa ra de ðil, ba rý þý da ge ti rir ÝSMÝL TZR ÞNLIURF BÞ B KN ar dým cý sý Be þir ta lay BÞ B KN ar dým cý sý Bü lent rýnç Or ta do ðu da su ya ba lýk la ma at lan maz ng ZÝ N TP Ti ca ret O da sý (GTO) Baþ ka ný Meh met s lan, Or ta do ðu da su ya ba lýk lan ma at lan maz, ka fa ný zýn ne re de ta þa çar pa ca ðý ný bi le - mez si niz. de di. s lan, GTO Mec lis Top lan tý Sa - lo nu nda dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, ga ze te - ci le rin gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Hü - kü me tin Su ri ye ko nu sun da ve re ce ði ka rar la rýn ar ka sýn da o la cak la rý ný i fa de e den s lan, þu an da i ki dost dev let a ra sýn da ya þan ma ma sý ge re ken le - rin ya þan dý ðý ný di le ge tir di. Su ri ye nin Türk u ça - ðý na yap tý ðý te ca vü zün ne u lus la ra ra sý hu kuk an - la mýn da ne de kom þu ül ke ler an la mýn da i zah e - di le bi le ce ði ni be lir ten s lan, Bu du ru ma ne to - le rans gös te ri le bi lir, ne de gör mez den ge li ne bi lir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ken di u ça ðý na ya pý lan bu sal dý rý yý hem u lus la r a ra sý hu kuk an la mýn da hem dip lo ma si an la mýn da hem de dev let ol ma nýn ge - rek tir di ði se çe ne ði ma sa da tut mak ve mah fuz et - mek þar týy la ye ri ne ge tir me li di ye ko nuþ tu. Sa - vaþ çý ðýrt kan lý ðý ný tas vip et me dik le ri ni i fa de e den s lan, ak ra ba ve kom þu o lan bir ül key le sa va þa gir me nin de doð ru ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Tür ki - ye nin u lus la ra ra sý plat form da hak lý lý ðý ný ve o la - yýn va ha me ti ni sað lam de lil ler le is pat la ma ya ça - lýþ tý ðý ný da an la tan s lan, Or ta do ðu da su ya ba - lýk lan ma at lan maz, ka fa ný zýn ne re de ta þa çar pa - ca ðý ný bi le mez si niz. Or ta do ðu da su ya a ya küs tü çi vi le me at la ya cak sý nýz. Çün kü bu ra sý hem e ner ji kay nak la rý nýn hem ge li þen pa zar la rýn a na mer ke - zi ko nu mun da hem de ser ma ye nin ol du ðu böl - ge dir. O nun i çin Tür ki ye Cum hu ri ye ti o la rak bu im kan lar dan ken di po li ti ka la rý mýz la ya rar lan ma - lý yýz di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep o la rak en faz la kay ba uð ra yan þe hir ol duk la rý ný i fa de e den s lan, 1,5 mil yar do lar ci va rýn da cid dî bir kay na ðý yi tir - dik le ri ni be lirt ti. Ga zi an tep / a a

10 KONOMÝ HZÝRN 2012 PRÞMB Sos yal Gü ven lik Uz ma ný Ba ba nýz 5400 gün le e mek li o lur SO RU: Ba bam 1 O cak 1949 do ðum lu. 1 ðus tos 1998 ta ri hin den i ti ba ren Ta rým Bað-Kur lu. Son af ol du ðun da prim bor cu nu top lu ö de dim. Son ra da prim le ri ni dü zen li ö dü yo rum. 20 ay o lan as ker li ði ni borç la na rak be de li ni ö de dim. 180 gün çift çi si gor ta sý çýk tý. Ta rým Bað-Ku ru i le bir leþ me si i çin di lek çe ver dik. Ba bam yaþ had din den ne za man e mek li o la bi lir? kýn TÞ / Mer sin C VP: Ba ba nýz yaþ had din den e mek li ol mak i çin; 15 tam yýl (5400 gün) prim ö de me ve 58 yaþ þart la rý na ta bi. Ba ba ný zýn çift çi si gor ta sý 1 ðus tos 1998'den ön cey se, a ra lýk sýz prim ö de ye rek prim ö de me si ni 15 tam yý la ta mam la ya ca ðý 1 Ha zi ran 2011 ta ri hin de, son ray sa 1 ra lýk 2011 ta ri hin de e mek li o la bi lir. 18 ya þýn dan kü çük ço cuk ver gi mü - kel le fi o lur sa ye tim ay lý ðý ke sil mez SO RU: Kar de þim ge çen ay lar da ve fat et ti. Kar de þim den ge ri ye bü yük bir mar ket kal dý. y rý ca, i ki ta ne de 18 ya þýn dan kü çük er kek ço cu ðu var. Kar de þim den ge ri ye ka lan mar ke tin ver gi kay dý ný ço cuk lar ü ze ri ne yap sak, ba ba la rý ü ze rin den SGK dan al dý ðý ye tim ay lýk la rý ke si lir mi? Mus ta fa ÞN / n ka ra C VP: Sos yal gü ven lik hu ku kun da 18 ya þýn dan kü çük ler, si gor ta lý sa yýl ma yý ge rek ti ren bir iþ le uð raþ sa lar bi le si gor ta lý lýk ka yýt ve tes cil le ri ya pýl ma mak ta dýr. e tim ay lý ðý nýn ke sil me þart la rý a ra sýn da i se, ço cuk la rýn si gor ta lý o la rak ça lýþ mýþ ol ma þar tý var dýr. Bu sebep le, 18 ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn ü ze ri ne ver gi kay dý ve ya þir ket or tak lý ðý ve ri lir se, bu ço cuk la rýn an ne ve ya ba ba la rý ü ze rin den SGK dan al dýk la rý ye tim ay lýk la rý ke sil mez, de vam e der. 1 kim 2008 den son ra is te ðe bað - lý ya 41 ay dan faz la prim ö de me yin SO RU: 1960 do ðum lu yum yý lýn da SSK lý ol dum. Da ha son ra is teðe bað lý prim ö de me ye baþ la dým. Si zin de bil di ði niz ü ze re biz le ri Bað-Kur a ta bi tut tu lar. Þu an e þi min ya nýn da ça lý þý yo rum. Ve si gor ta ya tek rar ge çiþ ya pýp e mek li ol ma yý plan lý yo rum. s ker lik bor cu mu ö de me dim. O nu da ö der sem, ne za man e mek li o la bi li rim? Sel vi Bal çýk / Kon ya C VP: mek li ol mak i çin; 25 yýl si gor ta lý lýk sü re si, 5000 gün prim ö de me ve 44 yaþ þart la rý na ta bi si niz. s ker lik sü re ni zi borç lan dýk tan son ra top lam prim ö de me ni zi 5000 gü ne ta mam la ya ca ðý nýz ta rih te e mek li o la bi lir si niz. 1 kim 2008 den i ti ba ren is te ðe Bað lý prim ö de me le ri 4/b si gor ta sý na (es ki a dýy la Bað-Ku ra) sa yý lý yor. n cak, bu ta rih ten i ti ba ren is te ðe bað lý ya 41 ay dan faz la prim ö den me di ði sü re ce so run ya þa maz sý nýz. Si zin ay lý ðý nýz ke sil di ðin de an ne - ni zin ay lý ðý ar tar SO RU: 18 ya þý mý dol dur ma ma 10 ay kal dý. bim ba ba mýn SSK e mek li ma a þýn dan sa de ce 2 ay al dý. Son ra 18 yaþ tan do la yý ke sil di. a ni an ne me dön me di. ca ba be nim ma a þým da ke si le cek mi? ok sa an ne me dön me ih ti ma li var mý? Bu a ra da bir so rum da ha o la cak. e tim er kek ço cuk la ra 1 de fa ol mak þar týy la ev li lik yar dý mý ya pýl dý ðý ný duy duk. Bu ko nu da bi ze bil gi ver me ni zi ri ca e di yo rum. h met BO C / Ýs tan bul C VP: Ço cuk lar 18 ya þý ný, li se ve den gi o kul lar da o ku yan lar 20, yük se ko kul da o ku yan lar 25 ya þý ný dol du ra na ka dar a na ve ya ba ba sýn dan do la yý ye tim ay lý ðý a la bi lir. bi niz e ði ti mi ni sür dür me di ðin den 18 ya þý ný dol dur du ðun dan ay lý ðý ke sil miþ. Siz de o ku mu yor sa nýz 18 ya þý ný zý dol dur du ðu nuz ta rih te ye tim ay lý ðý nýz ke si lir. e tim ay lý ðý nýz ke sil di ðin de an ne niz den baþ ka ay lýk a lan yok sa, an ne niz ay lýk bað la ma o ra ný yüz de 50'den yüz de 75'e yük se lir. Bir an lam da si zin al dý ðý nýz ay lýk an ne ni ze ak ta rýl mýþ o lur. Du yu mu nuz yan lýþ er kek ço cuk ev len me yar dý mý (çe yiz yar dý mý) a la maz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr ah me ta ri il.com DÖ VÝZ FK TÝF MR KZ BN K SI DÖ VÝZ KUR L RI Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL DO L RI 1 D NÝ MR K KRO NU 1 U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STR LÝ NÝ HR ta cir in ter net si te si o luþ tur mak zo run da ol ma ya cak, an cak in ter net si te si o luþ tur ma yü küm lü lü ðü ne ta bi o lan ta cir ler, iþ let me si i le il gi li bil gi le ri bu si te den ya yým la ya cak. Türk Ti ca ret Ka nu nu nun ü rür lü ðü ve Uy gu la ma Þek li Hak kýn da Ka nun da De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý, TBMM Ge nel Ku ru lu nda ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ka nun, 2011 yý lýn da ka bul e di len Türk Ti ca ret Ka nu nu nda, uy gu la ma da so run ya þan ma ma sý i çin ka nun da ba zý de ði þik lik ler i çe ri yor. Bu na gö re, her ta cir in ter net si te si o luþ tur mak zo run da ol ma ya cak, an cak in ter net si te si o luþ tur ma yü küm lü lü ðü ne ta bi o lan ta cir ler, iþ let me si i le il gi li bil gi le ri bu si te den ya yým la ya cak. Si cil mü dü rün ce ve ri len sü re i çin de tes cil is te min de bu lun ma yan ve ka çýn ma se bep le ri ni de bil dir me yen ki þi ye, si cil mü dü rü nün tek li fi ü ze ri ne mül ki a mi ri ta ra fýn dan bin li ra ce za uy gu la na cak. Tes cil ve ka yýt i çin ger çe ðe ay ký rý be yan da bu lu nan la ra 2 bin li ra ca za ve ri le cek. Tas fi ye ha lin de ki bir þir ket, mal var lý ðý nýn da ðý týl ma sý na baþ lan ma mýþ sa ve dev ro lu nan þir ket ol ma sý þar týy la, bir leþ me ye ka tý la bi le cek. Söz ko nu su þart lar, dev ra lan þir ke tin mer ke zi nin bu lun du ðu ye rin ti ca ret si ci li mü dür lü ðü ne su nu lan bel ge ler le is pat la na cak. ÝÞ LT M L ÝL GÝ LÝ N LIÞ ÝZ L NÝ M C Z Ýþ let me si i le il gi li, ü çün cü ki þi ler de yan lýþ bir gö rü þün o luþ ma sý na PÝKNÝÐ DÂVT Geleneksel Doðu Karadeniz Bölge Pikniðine ve Mezunlar Gününe dâvet Organizasyon: Trabzon eni sya Temsilciliði Tarih : 1 Temmuz 2012 Pazar Saat : 10:00 er : Kayabaþý aylasý / TRBZON Ýrtibat: li KRBÝBR: (0533) Temel KÜZ: (0530) Not: raç tahsisi yapýlacaktýr. DÂVT Kýrþehir Mezunlarý ve Geleneksel eni sya Okurlarý ile Pikniði eni sya Gazetesi yazarý sayýn Ýslâm ÞR'ýn katýlýmýyla gerçekleþecektir. Kýrþehir mezunlarý, çevre il ve ilçeleri eni sya Okuyucularý dâvetlidir. Tarih: Pazar er: Güzler Parký Piknik laný (Dinekbaðý mevkii) KIRÞHÝR Organizasyon: Kýrþehir eni sya Gazetesi Temsilciliði Ýrtibat: Necati Ceylan: (0543) Þahin Tokmak: (0533) DO LR DÜN 1,8090 ÖN C KÝ GÜN 1,8180 p se bep o la cak ni te lik te bu lu nan ta cir ler i le tek baþ la rý na ti ca ret ya pan an cak ti ca ret un van la rý na, bir þir ke tin var ol du ðu iz le ni mi ni u yan dý ra cak ek ler ya pan ki þi ler, 3 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ve ya ad li pa ra ce za sýy la ce za lan dý rý la cak. Türk, Tür ki ye, Cum hu ri yet ve Mil lî ke li me le ri bir ti ca ret un va ný na an cak Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la ko na bi le cek. k si dav ra nan ta cir ler hak kýn da da ay ný ce za uy gu la na cak. no nim ve ya baþ ka bir þir ket kur mak, þir ke tin ser ma ye si ni art týr mak a ma cýy la ya da va a diy le halk tan pa ra top la na bil me si i çin Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu ndan (SPK) i zin a lý na cak. SPK dan i zin al ma dan halk tan pa ra top la yan la ra 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý ve ri le bi le cek. Ka nu nun gö re ve i liþ kin hü küm le ri, ka nun yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten ön ce ki a çýl mýþ dâ vâ la ra uy gu lan ma ya cak. Bu dâ vâ lar, a çýl dýk la rý ta rih te yü rür lük te bu lu nan ka nun hü küm le ri ne ta bi o la cak. Ti ca ret þir ket le ri nin, ka nun kap sa mýn da ki iþ lem le ri, Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý de ne tim e le man la rý ta ra fýn dan de net le ne cek. Ýþ ti rak ta ah hü dün den do ðan borç ha riç, pay sa hip le ri þir ke te borç la na ma ya cak. Pay sa hip le ri, ser ma ye ta ah hü dün den do ðan va de si gel miþ borç la rý ný i fa et me dik çe ve þir ke tin ser best ye dek ak çe ler le bir lik te kâ rý, geç miþ yýl za rar la rý ný kar þý la ya cak dü zey de ol ma dýk ça þir ket ten borç a la ma ya cak. CÝL STILIK sya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 ðustos Tel: (0532) S R B S T P Ý S U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,2600 ÖN C KÝ GÜN 2,2680 p DÜN 91,45 ÖN C KÝ GÜN 92,70 p DÜN 616 ÖN C KÝ GÜN 624 Ti ca ret te ye ni dö nem 2011 ILIND KBUL DÝLN TÜRK TÝCRT KNUNU'ND, UGULMD SORUN ÞNMMSI ÝÇÝN KNUND BZI DÐÝÞÝKLÝKLR PILIRKN, 1 TMMUZ'D TÝCRTT NÝ DÖNM BÞLCK. v ru pa da ki kriz da ha a ðýr bir kri ze dö nü þe bi lir DÜN Ban ka sý Kal kýn ma ko no mi si Gru bu Mü dü rü n drew Burns, v ru pa da ki kri zin muh te me len git tik çe kö tü le þe ce ði ni ve çok da ha a ðýr bir kri ze dö nü þe bi le ce ði ni be lir te rek, Ö zel lik le ge liþ mek te o lan ül ke le rin bu na ha zýr lýk lý ol ma la rý ge re ki yor de di. Tür ki ye ko no mi Po li ti ka la rý raþ týr ma Vak fý ndan (T PV) ger çek leþ ti ri len top lan tý da ko nu þan Burns,, u ro Böl ge si nde ki sý kýn tý la rýn de vam et ti ði ni, bu nun da bü yü me yi o lum suz et ki le di ði ni i fa de et ti. Ge liþ mek te o lan ül ke le rin kü re sel e ko no mik kri zin den to par la na rak çýk týk la rý ný vur gu la yan Burns, þun la rý kay det ti: Bu ül ke ler, ya pý sal 26 HZÝRN 2012 DÖ VÝZ FK TÝF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ ÝS VÝÇ R FRN GI 1 ÝS VÇ KRO NU 1 K N D DO L RI 1 KU VT DÝ N RI 1 NOR VÇ KRO NU 1 SU U DÝ R BÝS TN RÝ LÝ 100 J PON NÝ re form la ra o dak la na rak, or ta ve u zun va de de sür dü rü le bi lir bü yü me yi ya ka la ma yý he def le me li dir. n te mel ön gö rü müz de ðil a ma v ru pa da ki kriz muh te me len git tik çe kö tü le þe cek, çok da ha a ðýr bir kri ze dö nü þe bi le cek. Ö zel lik le ge liþ mek te o lan ül ke le rin bu na ha zýr lýk lý ol ma la rý ge re ki yor. Ge çen yýl þir ket le rin ya tý rým yap ma ko nu sun da da ha is tek li ol duk la rý ný, an cak ö zel lik le bu yý lýn Ma yýs a yýn dan i ti ba ren bu is te ðin kay bol ma ya baþ la dý ðý ný vur gu la yan Burns, bu nun da bü yü me nin ya vaþ la ya ca ðý ný bir gös ter ge si ol du ðu nu söy le di. Dün ya Ban ka sý Tür ki ye Baþ ko no mis ti Ma ri na Wes de, Tür ki - LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ ye nin ye ni le nen bir ya pý sal re for ma ih ti ya cý ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ýþ let me ma li yet le ri ni dü þü re cek, iþ gü cü pi ya sa sý nýn es nek li ði nin ge liþ ti re cek ça lýþ ma la ra ih ti yaç var. Tür ki ye nin iç ta sar ruf o ran la rý nýn art tý rýl ma sý ge rek ti ði ni de dü þü nü yo ruz. Bu a lan lar da ger çek leþ ti ri le cek re form lar, Tür ki ye nin or ta va de de ki bü yü me he def le ri ni ya ka la ma sý na da yar dým cý o la cak týr. di ye ko nuþ tu. T PV Ýs tik rar ns ti tü sü Di rek tö rü Sü rey ya Ser den geç ti de, kü re sel li ki di te bol lu ðu nun çok bü yük ve is tik rar sýz ser ma ye a kýþ la rý na ne den ol du ðu i çin risk o luþ tur du ðu na dik kat çek ti. n ka ra / a a Ben zin de 3 ku ruþ luk in di rim nkur ÞUN SUZ ben zin pe ra ken de sa týþ fi yat la rýn da dün den ge çer li lit re de or ta la ma 3 ku ruþ in di rim ya pýl dý. n ka ra da lit re si 4,224,21 li ra dan sa tý lan 95 ok tan kur þun suz ben zin 4,194,18 li ra ya, Ýs tan bul ve Ýz mir de de 4,214,20 li ra dan 4,184,17 li ra ya in di. 97 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re fi ya tý da 3 ku ruþ luk in di rim son ra sýn da n ka ra da 4,25 li ra, Ýs tan bul ve Ýz mir de de 4,24 li ra dan sa týl ma ya baþ la dý. n ka ra / a a a tak al dý lar, BMW ka zan dý lar nýþ BÝR a tak ýn dü zen le di ði kam pan ya dan o to mo bil ka za nan lar bel li ol du. Ýþ bir a tak ýn, ta rih le ri a ra sýn da dü zen le di ði kam pan ya da Tür ki ye ge ne lin de Ýþ bir a tak Uy ku Mer kez le ri nden, tek se fer de 500 TL ve kat la rý tu ta rýn da a lýþ ve riþ ya pan lar çe ki li þe ka týl dý. Çe ki liþ te, KDV ve ÖTV si Ýþ bir a tak ta ra fýn dan kar þý la nan BMW 320d BMW Se dan ý Ýs tan bul dan Se la hat tin Kar tal, i kin ci o to mo bil BMW 116i yi de yi ne Ýs tan bul dan Ne zi hi k ça lý ka zan dý. Ka za nan ta lih li le re a nah tar tes li ma tý ya pýl dý. Ýs tan - bul / e ni s ya p 46 H PÝS C Z SIN DN 33'Ü Ý D RÎ P R C Z SI N DÖ NÜÞ TÜ RÜL DÜ KP nin ka bul e di len ö ner ge siy le, ser ma ye nin kö tü ye kul la nýl ma sý nýn ö nü ne ge çil me si ve ko - run ma sý a ma cýy la dü zen le me ya pýl dý. Bu na gö - re, pay sa hi bi ol ma yan yö ne tim ku ru lu ü ye le ri þir ke te borç la na ma ya cak, pay sa hi bi o lan yö ne - tim ku ru lu ü ye le ri nin ya kýn la rý da be lir le nen þart la rý ta þý ma la rý þar týy la þir ke te borç la na bi le - cek. Baþ ka bir ö ner gey le de, KO BÝ ler, bü yük ser - ma ye þir ket le ri da hi ol sa lar, iþ let me öl çek le ri ne i liþ kin va sýf la rý ný kay bet me ye cek ler. Ta sa rý ü ze - rin de ki gö rüþ me ler de mil let ve kil le ri nin so ru la rý ný ce vap la yan Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti a zý cý, a lýþ ve riþ mer kez le ri i le il gi li dü zen le me yi de i çe re cek o lan pe ra ken de sek tö rü ne i liþ kin ta - sa rý i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný, ça lýþ ma yý ta mam - la dýk la rýn da Mec lis e ge ti re cek le ri ni söy le di. lýþ ve riþ mer kez le riy le il gi li bir dü zen le me ye ih ti yaç ol du ðu nu, ko nuy la il gi li bü tün ke sim le ri din le ye - cek le ri ni be lir ten a zý cý, Bu nun, ilk ge ti re ce ði - miz ta sa rý lar dan bi ri ol ma sý ný ar zu e di yo ruz de - di. 1 Tem muz dan i ti ba ren e ko no mi ha ya tý nýn bü tün ak tör le ri nin ye ni mev zu at la yol la rý na de - vam e de ce ði ni i fa de e den ya zý cý, Ce za lar çok tar tý þýl dý. Mev cut 46 ha pis ce za sýn dan 33 ü i da rî pa ra ce za sý ný dö nüþ tü rül dü, an cak di ðer le ri du - ru yor. Sah te kâr lar, ev rak sah te ci li ði ya pan la ra yö ne lik ha pis ce za sý var di ye ko nuþ tu. Pet rol de ki dü þüþ ca rî a çý ðý da dü þü re cek TÜR KÝ, ge çen yýl it hal et ti ði ham pet ro lün va ri li ne or ta la ma 105,4 do lar ö der ken, fi yat la rýn 90 do lar se vi ye le ri ne düþ me si, ca rî a çý ðýn da dü þe ce ði u mu du nu do ður du. ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (PDK) ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, Tür ki ye ge çen yýl 18 mil yon 92 bin ton pet rol it hal et ti ve bu it ha la ta 14,5 mil yar do lar ö de di. Böy le lik le Tür ki ye nin söz ko nu su it ha la týn da 1 va ril pet ro lün fi ya tý 105,4 do la ra gel miþ ol du. Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün ðus tos a yý tes li mi va ril fi ya tý nýn da 90 do lar se vi ye sin de sey ret ti ði dü þü nül dü ðün de, Tür ki ye, ge çen yý la gö re pet ro lün va ri li ni yak la þýk 15 do lar da ha u cu za a lý yor. Uz man lar, pet ro lün va ri lin de ki her 10 do lar lýk fi yat ha re ke ti nin e ner ji it ha la tý fa tu ra sý na 4 mil yar do lar lýk et ki yap tý ðý ný be lir ti yor. Söz ko nu su he sap la ma dik ka te a lýn dý ðýn da, ge çen yý la gö re pet ro lün va ri li ni 15 do lar da ha u cu za a lan Tür ki ye nin e ner ji it ha la tý nýn 6 mil yar do lar dü þe ce ði i fa de e di li yor. n ka ra / a a Ma li ye: Ge lir art ýn ca ver gi de art tý M LÝ Ba kan lý ðý, ar tan o ran lý ver gi uy gu la ma sý nýn, sa de ce ka mu gö rev li le ri i çin de ðil, bütün ça lý þan lar i le ge lir ver gi si ne ta bi o lan bütün mü kel lef ler i çin ge çer li ol du ðu ve ka mu gö rev li le ri a ley hi ne her han gi bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný bil dir di. Ma li ye Ba kan lý ðý, çe þit li sen di ka lar ta ra fýn dan di le ge ti ril me ye de vam e den id di a la ra yö ne lik bir a çýk la ma yap tý. çýk la ma da, sen di ka la rýn, top lam ge li ri 10 bin li ra nýn ü ze ri ne çý kan me mur lar dan ke si len ge lir ver gi si o ra ný nýn da yüz de 15 ten 20 ye çýk tý ðý yö nün de ki de ðer len dir me le ri nin ek sik ol du ðu kay de dil di. Ge lir Ver gi si Ka nu nu u ya rýn ca üc ret ge lir le ri nin ver gi len di ril me sin de ar tan o ran lý ver gi ta ri fe si nin uy gu lan dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, yýl i çin de ver gi ye ta bi ge lir le ri top la mý 10 bin li ra yý aþ ma yan üc ret li le rin ge lir le ri nin yüz de 15 o ra nýn da ver gi len di ri lir ken, bu tu ta rý a þan la rýn ge lir le ri nin i se ver gi di li mi ne bað lý o la rak bir üst o ran dan ver gi len di ril di ði kay de dil di. n ka ra / a a

11 28 HZÝRN 2012 PRÞMB MD POLÝTÝK 11 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO URN 36 L MN TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ N MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 8 Þaban 1433 Ru mî: 15 Haziran 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý a pý sal dö nü þüm ol ma dan i þi miz zor OLN ol du ve Tür ki ye þim di de Su ri ye i le sa va þýn e þi ði ne ge lip da yan dý. Ki mi le ri Su ri ye ye had di ni bil di re lim di yor. Ki mi le ri de Tür ki ye ma ce ra ya gir me den u lus la ra ra sý ka mu o yu nu da ya ný na al mak su re tiy le ha re ket et me li di yor ve bu nu meþ ru i yet kay gý sýy la a çýk lý yor. Baþ ba kan da Su ri ye hal ký ný dik ta tör lük ten kur tar ma yý he def o la rak ta yin et miþ du rum da. U lus la ra ra sý hu kuk a çý sýn dan du ru mun ne ol du ðu tar týþ ma sý el bet te ki çok ö nem li. Tür ki ye nin bu ko nu da ge niþ bir kon sen süs i le ha re ke te geç me si, rap ka mu o yu nun vic da nýn da o lum suz iz ler bý rak mak sý zýn, çok da ha ö nem li si Su ri ye hal ký na za rar ver me den ken di po li ti ka sý ný ge liþ tir me si çok ö nem li. Bir ül ke na sýl po li ti ka ü re tir? n cak han gi po li tik ter cih ler ö ne çý kar sa çýk sýn, tüm bu po li ti ka la rýn ic ra e di le bi lir li ði nin de e sas lý bir þe kil de ma sa ya ya tý rýl ma sý ge re kir. Ne dir bu ic ra e di le bi lir lik ten kas tet ti ði miz? Si lah ve as ker sa yý sý nýn ye ter li li ði, ka rar lý lýk gös te ren bir hü kü met ve ya par ti li der li ði de de ðil. Viz yo ner ve ya stra te jist le rin var lý ðý da de ðil, an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz. Bir bü tün o la rak dev let ay gý tý, po li ti ka ü re ti mi nin ne re sin de ve na sýl yer a lý yor? Ýs te di ði miz ka dar muh te þem plan lar çi ze lim, u cu bin yýl la ra u za na cak viz yon lar ge liþ ti re lim, bun la rý ha ya ta ge çi ril me si uy gun a raç la rýn var lý ðý na bað lý. Dev let ay gý tý tam da bu ih ti ya ca te ka bül et mek te. Bir ül ke na sýl po li ti ka ü re tir? Ka bi le dev let le rin de po li ti ka de nen þey, Þef in að zýn dan çý kan po li tik ni te lik li i fa de le rin a dý dýr. Ku rum sal laþ ma sý ný ta mam la mýþ mo dern ül ke ler de po li ti ka mil yon lar ca a kýl dan sü zü le rek ge len ni hai bir ak la ve ar þi ve da ya ný la rak ü re ti lir. Zi ra dev let si ya sal laþ mýþ top lu mu i fa de e der. Top lu mun si ya sal i ra de si, de mok ra tik bir a na ya sal çer çe ve de ör güt le nen ve ka tý lým cý lý ða da - BÞBKN r do ðan ýn son de meç le ri nin ar dýn dan Tür ki ye de yar gý-po li ti ka ek se ni ye ni den gün cel dik kat le re ta þýn ma ya baþ lan dý. Po li tik öm rü nü K Par ti ka pat ma da va sýn dan tu tun 367 ve 411 ka rar la rý na ka dar bir çok a çýk ve ör tü lü yar gý mü da ha le le ri i le ge çi ren bir Hü ku me tin tam ik ti dar fe rah lý ðý ya þa dý ðý bir dö nem de kar þý kar þý ya kal dý ðý son MÝT kri zi, as lýn da Tür ki ye nin yar gý i le dan sý nýn pek te bir de ði þik lik ger çek leþ me den i ler le di ði ni gös te ri yor. De ði þen hiç bir þe yin ol ma dý ðý söy le ne mez þüp he siz ve hü kü met a çý sýn dan a sýl so run da yar gý da ki bu çok kýs mi de ði þi min ta ken di si dir ve K par ti bu gün tam da bu so run i le muz da rip du rum da dýr. Bu so run, yar gý da hiç bir þey de ðiþ me den her þe yin de ðiþ ti ril miþ ol du ðu ger çe ði dir. n a çýk bi çim de söy ler sek, yar gý ik ti da rý nýn es ki si nin ye ri ne ye ni si nin ge ti ril me si yo luy la her þe yin de ðiþ ti ril di ði nin zan ne dil me si dir. R GI Ý KÝN CÝL LÞ TÝ RÝ L CK SO RUN D ÐÝL DÝR Bu nun ba sit bir ke li me o yu nu ol ma dý ðý ný ve as lýn da ta ri hin so mut man tý ðý na te ka bül et ti ði ni MÝT kri zi ve art çý sar sýn tý la rý i le an la mýþ bu lu nu yo ruz. Da ha da a çýk o lan söz þu dur: ar gý ik ti da rý nýn ye ni sa hi bi a çý sýn dan her þey de ðiþ miþ du rum da dýr. Fa kat, ar gý ik ti da rý nýn for mel sa hi bi o lan K Par ti a çý sýn dan hiç bir þey de ðiþ me miþ, Hü kü met yar gý i le o lan geç miþ ka de ri nin ye ni den ve ye ni den te za hür et ti ði bir baþ ka dö ne me da ha gir miþ bu lun mak ta dýr. Bu nun an la mý, yal nýz ca Tür ki ye top lu mu nun de ðil ay ný za man da K Par ti nin de yar gý i le im ti ha ný nýn de vam et ti ði ger çe ði nin a çý ða çýk ma sý dýr. De mok rat ar gýç lar o la rak geç miþ te bu ko nu da çok cid di u ya rý lar yap mýþ ol du ðu muz ü ze re hü kü me tin yar gý ya dö nük pers pek ti fi ne da ir ye ni cid di u ya rý lar ge liþ tir mek du ru mun da ol du ðu mu zu dü þü nü yo ruz ve bu ya zý nýn a sýl a ma cý da bu dur. Ke ma liz min en bü yük ha ta la rýn dan bi ri si da let/ad li ye po li ti ka la rý na cid di bir ö nem ver me me si ve bu so ru nu ken di ik ti da rý a çý sýn dan i kin cil leþ tir me siy di. K Par ti nin ay ný ha ta ya düþ me me si i çin ar týk bü tün lük lü ve tu tar lý bir a na liz ge liþ ti ril - ya nan bir ku rum sal að da ü re ti lir. Si ya sal par ti ler kon trol et tik le ri dev let ay gý tý e liy le u lu sal ve u lus la ra ra sý öl çek te bil gi top lar ve ka ra rý ný bu bil gi ve ar þiv ü ze ri ne in þa e der. Hü kü met ler bu mal ze me le re da ya lý o la rak po li tik ka rar lar a lýr. Top lu mun baþ ta ta rih sel ve kül tü rel ar þiv le rin den ve bir bü tün o la rak top lu mun e ner ji sin den bes le nir. Su ri ye a na liz le ri ka fa ka rýþ týr ma sýn n cak bu ra da da dur maz. lý nan ka rar lar ye ni den ku rum sal ya pý lar ta ra fýn dan ras yo nel leþ ti ri le rek ic ra ya dö kü lür. Ýc ra nýn ba þa - alnýzca göz boyayýcý söylemler enflasyonuyla iþi kotarmaya çalýþan bir anayasa yapýmý, plastik cerrahî müdahalelerin saðlayacaðý etkiden fazlasýný saðlamaz. rý lý ol ma sý i se dev let ay gý tý nýn top lum sal o na ya ta bi ol ma sý ný, ka tý lý ma da yan ma sý ný ve ta bii ki hýz lý, et kin ve de net le ne bi lir ol ma sý ný zo run lu ký lar. Ter sin den söy le ye lim: Top lum i le dev let a ra sýn da ya ban cý laþ ma gi de ril me miþ se, dev let ay gý tý bil gi ve ka rar la rý ye rel den mer ke ze ras yo nel leþ ti re rek ta þý ya bi le cek þe kil de kur gu lan ma dýy sa ve mer ke zin al dý ðý si ya sal ka ra rý top lum sal or tak pay da yý gö ze te cek þe kil de ic ra e de bi le cek du rum da de ðil se ve ya bun la rý hýz la ve et nik bir þe kil de ha ya ta ge çi re me ye cek i se, yal nýz ca güç lü bir si ya - me si ge re ki yor. On lar ca yýl geç me si ne, ik ti dar lar, si ya si par ti ler, a na ya sa lar ve ya sa lar de ðiþ me si ne kar þýn yar gý ve hu kuk zih ni ye ti nin ay ný þe kil de top lum i çin so run ü re ten ya pý sý ný sür dür me si nin ne de ni doð ru tes pit ve teþ his e dil me li dir. R GI D NÝ ZÝH NÝ T ÞRT Zih ni yet ye ni len me si nin ko nu su ha li ne ge ti ril me si ge re ken un sur lar ön ce lik sý ra sý na gö re þöy le sý ra la na bi lir. Ön ce lik le ü zü le rek i fa de et me li yiz ki, ül ke miz de 150 yýl ön ce baþ la yan gü nü müz de ta van ya pan zih ni yet ve uy gu la ma lar, top lum sos yo lo ji ve psi ko lo ji sin den bir Sorun, yargý iktidarýnýn eski sinin yerine yeni sinin getirilmesi yoluyla her þeyin deðiþtirildiðinin zannedilmesidir. ha ber ol ma sý ne de niy le, top lum sal ba rý þý boz du ðu gi bi top lu mun ken di so run la rý ný çö ze bil me gü cü o la rak ta rif e de bi le ce ði miz ba ðý þýk lýk sis te mi ni yok et me ye dö nük tür. Bu zih ni yet top lu mun ken di i çe ri sin de so run çöz me si ni de ðil yar gý ya git me si ni bir er dem o la rak sun mak ta dýr biz le re. Ni te kim a çýk la ma, ra por ve di ðer ya yýn la rý in ce len di ðin de ö vün dük le ri hu sus la rýn; bü yük ad li ye sa ray la rý in þa et mek, hâ kim ve sav cý sa yý sýn da ki ar týþ, yük sek mah ke me ler de ki da va dos ya la rý nýn is ta tis ti ki bil gi si vs. et ra fýn da top lan dý ðý gö rül mek te dir. Bi rin ci ve en ö nem li ay ný za man da u zun va de li so run i se hu kuk ve yar gý ya i liþ kin top lum dan so yut lan mýþ al gý nýn de ðiþ ti ril me si dir. Bi lin di ði ü ze re Tan zi mat la baþ la yan ve Cum hu ri yet le de vam e den top lu mun bir ne hir gi bi bin ler ce ak tý ðý me de ni yet, dü þün ce, i nanç, ah lak, de ðer ve kül tür sal par ti nin ve güç lü bir li der li ðin a la ca ðý ka rar lar, 70 mil yo nun or tak ak lý nýn bir i fa de si ol maz, ol sa ras yo nel de ðil dir, öy le ol du ðu nu var say sak da ic ra e dil me si pek müm kün ol maz. l de böy le bir a raç i le böl ge sel ve kü re sel ak tör o lun maz. k si ne böl ge sel ve kü re sel fe la ke te dö nüþ me ris ki da ha yük sek tir. Su ri ye i le il gi li o la rak ü re ti len ka la ba lýk a na liz ve tez ler den ba þý mý zý kal dý rýp, si ya sal dü ze ni mi ze ba ka lým: Os man lý dev le ti çö ker ken, dev let seç kin le ri, ya ni bü rok ra si, son ka le yi kay bet me me ve bu nun i çin it ti hat çý lar gi bi ül ke yi ye ni bir ma ce ra ya at ma ma gü dü süy le si ya sal ya pý yý tan zim et ti ler. Bu psi ko lo ji o ka dar et kin i di ki, mi sa ký mil li bir ke na ra a týl dý. Lo zan nt laþ ma sý na im za kon du. On i ki a da la rýn, Mu sul ve Ker kük ün kay be dil me si ne göz yu mul du. Ha li fe lik kal dý rýl dý. Dýþ dün ya ya i liþ kin hiç bir id di a nýn bu lun ma dý ðý me sa jý ve ril di. Si ya sal ya pý bu na uy gun o la rak i çe ka pa lý ha le ge ti ril di. Hat ta ül ke nin bu id di a sý ný sað lam laþ týr ma a dý na, Os man lý ve Sel çuk lu dö ne mi ne a it ta rih sel ha fý za nýn son ra dan ba þa be la ol ma ma sý i çin üs tü nün be ton la ö rül me si ge re ki yor du; e ði tim sis te mi bu nun a ra cý ol du. La ik li ði ve dev rim le ri bir de bu bað lam da ye ni den o ku mak ge re kir. na do lu top lu mu nun ba týy la i liþ ki si fil tre li ka nal lar ü ze rin den mu ha fa za e dil di. n cak do ðu ya a it ka nal la rý ta ma men ka pa týl dý. it bu lun du ðu or man da bir ka fes te ya þa ma ya mec bur bý ra kýl mak la bir lik te ba þý na fötr þap ka ge çi ri len ve a ra sý ra ba tý lý yi ye cek ler su nu lan bir may mun dan fark sýz ha le ge ti ril di. Top lum hem ba tý ya i liþ kin o la rak sa hi ci ol ma yan bir ar þiv ü ret ti, hem de 90 yýl bo yun ca do ðu ya i liþ kin her han gi bir en te lek tü el bi ri ki me sa hip o la ma dý. ya ta ðý nýn Ba tý Me de ni ye ti ne doð ru çev ril me sin de hu kuk ve yar gý bir top lum mü hen dis li ði a ra cý o la rak kul la nýl dý. Top lum sal dö nü þü mü sos yo lo ji nin ku ral la rý i çe ri sin de ken di mec ra sý i çe ri sin de ger çek leþ me si ni bek le mek ye ri ne; Ýs tik lal Mah ke me le ri e liy le bir yan dan mu ha lif ler sus tu ru lur ken di ðer yan dan v ru pa dan ak tar ma ka nun laþ týr ma ha re ket le riy le dev let ve top lu mun dö nüþ tü rül me si ne gi ri þil di. n cak ne tu haf týr ki Tan zi mat ve Cum hu ri yet in uy gu la ma la rý ný top lu mun ge le nek, i nanç ve de ðer le ri ni göz ar dý et mek le e leþ ti ren saðmu ha fa za kâr-din dar ke sim le rin de ay ný zih ni ye te sa hip ol duk la rý uy gu la ma la rýn dan an la þýl mak ta dýr. da let Ba kan lý ðý ve HSK da kü me le nen yar gý bü rok ra si nin Zih ni Si nir Pro je le ri ni a ra ta cak tür de pro je ler le, v ru pa ve me ri ka yý ka pý kom þu su ha li ne ge tir me le ri ve git tik le ri yer de ki uy gu la ma la rý hiç bir ta rih sel ve sos yo lo jik de ðer len dir me ye ta bi tut ma dan ve üs te lik re form a dý al týn da gün de me ge tir me le ri ni an cak bu þe kil de an lam lan dý rý la bi lir. R GI NIN NÝ DN ÝN Þ SI Ý kin ci ö nem li nok ta i se þu ra da dýr: 2010 re fe ran du mu i le ya pý lan a na ya sa de ði þik li ðin de yar gý yö ne ti mi nin de mok ra tik meþ ru i ye te da yan dý rý la ma ma sý ve son ra sýn da ad li bü rok ra si nin se çim le re mü da ha le siy le or ta ya çý kan HSK ya pý sý bu gün kü ik ti dar ve top lum i çin sa de ce u lu sal de ðil u lus la ra ra sý so run la rý na ka pý a ra la mýþ týr. Ta bii ki tek so run HSK de ðil dir. ar gý nýn so run lu zih ni ye ti ni ta þý yan ve bun la rý tüm yar gý ya teþ mil e den yük sek mah ke me ler de bu kap sam i çe ri sin de dir. y rýn tý lý ge rek çe le ri i çin De mok rat ar gý a çýk la ma ve ya yýn la rý na gön der me ya pa rak, bu ko nu da ö zet le þun la rýn ya pýl ma sý bir zo run lu luk tur. e ni na ya sa da sa de ce HSK de ðil, ük sek mah ke me ler de ye ni den ya pý lan dý rýl ma lý dýr. HSK, ar gý ü rüt me Ku ru lu ve ar gý tik Ku ru lu o la rak i ki li bir ya pý i çe ri sin de, en az 2/3 ü TBMM ta ra fýn dan a ta nan ü ye ler den o lu þan ü ye ler den o luþ ma lý dýr. ük sek Mah ke me ler kap sa mýn da sa de ce s ke ri ar gý tay ve s ke ri ük sek Ý da re Mah ke - Plas tik cer ra hi mü da ha le mi? Baþ ta Bri tan ya ol mak ü ze re ba tý nýn po li tik ter cih le ri ne u yan bu ya pý nýn u zun sü re ba tý ta ra fýn dan al kýþ lan ma sý bu ne den le þa þýr tý cý ol ma ma lý. Tür ki ye nin 1924, 1961 ve 1982 na ya sa la rý nýn ön gör dü ðü dü zen böy le bir þey. Ý çe ka pa lý, ne do ðu yu, ne de ba tý yý bil me yen do la yý sýy la her i ki si ne kar þý, dev let e ge men le ri nin kon tro lün de kor ku ve kay gý ü re ten bir ya pý ol du. Dýþ po li ti ka sý bu na gö re bi çim len di. Þim di top lum de ðiþ ti, ül ke nin e ko no mik, sos yal ve si ya sal di na mik le ri de ðiþ ti, ar þiv ler ü ze ri ne dö kül müþ be ton blok lar par ça lan dý. Top lum i çe ka pa lý lý ðý a þa rak dün ya i le ras yo nel bir i liþ ki kur ma sü re ci ni baþ lat tý. n cak o nun id di a la rý ný ta þý ya cak, o nun ge liþ tir di ði po li tik mal ze me yi po li tik ka ra ra dö nüþ tü re cek ve ic ra e de cek ya pý, ma a le sef yu ka rý da ta ným la dý ðý mýz ya pý. a ni ye ni bir ruh, yaþ lý ve ken di ni ta þý ya ma ya cak bir be de ne sý kýþ mýþ du rum da. Bu nun la yo la na sýl de vam e di le cek? Su ri ye gü rül tü sü i çin de bir kaç da ki ka lý ðý na bu so ru ya e ði le lim, de rim. Tür ki ye nin bir si ya sal re en kar nas yo na ih ti ya cý var dýr. Bu da ka tý lým cý, öz gür lük çü ve et kin bir a na ya sal dü zen de mek tir. üz yýl lýk si ya sal is ke le te do kun ma yan, yal nýz ca te mel hak ve öz gür lük ler kýs mýn da göz bo ya yý cý söy lem ler enf las yo nuy la i þi ko tar ma ya ça lý þan bir a na ya sa ya pý mý, plas tik cer ra hi mü da ha le le rin sað la ya ca ðý et ki den faz la sý ný sað la maz. li miz de ki ay gýt bu ol du ðu sü re ce, Su ri ye hal ký ný dik ta tör lük ten kur ta ra ma yýz, ken di top lu mu mu za za rar ve ri riz. Böl ge sel so rum lu luk lar bir yan dan zor lar ken, bu si ya sal dü zen i le meþ ru i yet çiz gi si ni tut tur ma mýz da çok zor. Ta ri hi ýs ka la ya ca ðý mýz i se ke sin. Bu nu an la ta mý yo ruz bir tür lü... Os man Can / Star, Tür ki ye ve si ya se tin yar gý i le im ti ha ný me si nin de ðil, ü ye sa yý sý ve ça lýþ ma tar zý i ti ba rýy la bir ben ze ri ol ma yan ar gý tay ve Da nýþ tay ye ri ne ar gý ü rüt me Ku ru lu ta ra fýn dan se çi le cek en faz la 30 ü ye li Tem yiz Mah ke me si o lu þu mu yo lu na gi dil me li dir. R GI D SÇ KÝN-VÝZ O NR ÝH TÝ CI Bir baþ ka çok te mel so run da ha var. De mok rat ar gý o la rak yap tý ðý mýz a na liz ler de, ar gý nýn bir skan dal ha li ne gel me sin de ki en bel li baþ lý ne den le rin ba þýn da da let Ba kan lý ðý, HSK ve di ðer yar gý ku rum la rý na yer le þen, ha kim ve sav cý la rýn o luþ tur du ðu ad li sý ný fýn var lý ðý dýr. Bu ad li sý nýf, yar gý da ki kah tý ri cal in (seç kin yok lu ðu) en te mel so ru nu ol du ðu gi bi a da let po li ti ka la rý ný viz yon suz ve da ðý nýk bir po li ti ka lar a la ný na has ret me so nu cu nu do ður mak ta dýr. Bu sý nýf yar gý nýn top lu ma kar þý o luþ tur du ðu mu ha fýz a la yý mis yo nu i le top lu mun a dý na si vil si ya se tin gö ze tim ve çö züm po li ti ka la rý nýn yar gý i çe ri si ne gir me si ni en gel le mek te dir. ar gý bü rok ra si si ni o luþ tu ran bu ad li sý nýf; Halk tan yet ki a lan ik ti dar la rý ve po li ti ka la rý ný ba kan lýk ve HSK nýn ka pý sý dý þýn da bý rak mak ta ve sa de ce ký sa bir sü re son ra ken di çark la rý nýn bir par ça sý ha li ne dö nüþ tü re cek le ri da let Ba kan la rý ný i çe ri al mak ta dýr lar. O ne den le hü kü met ler bu yar gý bü rok ra si nin pe þin de, gü nü bir lik, pal ya tif, yar gý pa ke ti a ra sýn da gi dip gel mek te dir ler. ar gý so ru nu nun ger çek ten çö züm len me si is te ni yor sa bu ad li sý ný fýn ta ma mý nýn kür sü ye gön de ril me si, yer le ri ne i se hu kuk ya nýn da sos yo lo ji, psi ko lo ji ve ta rih gi bi top lum la il gi li a lan lar dan o lu þan uz man lar al ma lý dýr. Bu me se le ler ü ze rin de cid di yet le ve bü tün lük lü bi çim de du rul du ðu tak dir de yar gý nýn sa de ce Tür ki ye ve K par ti a çý sýn dan de ðil, hiç bir si ya sal ak tör a çý sýn dan so run ol ma dan yo lu na de vam e de ce ði ra hat lýk la söy le ne bi lir. k si tak tir de ye ni ha yal ký rýk lý ðý ve ye ni skan dal lar i le ve ay ný ta ný dýk yar gý/ad li ye i le yo la de vam e de ce ðiz gi bi gö rü nü yor. Doç. Dr. U ður i ðit e ni Þa fak, Be le di ye ler hiz met ma ka mý mý dýr, pa ra da ðýt ma ye ri mi? HMT SNDL Zi ya Pa þa nýn meþ hur bir þi i ri var. Da ha doð ru su bir ter kib-i bend. 10 be yit ten o lu þan bu ter kib-i bent te bir na ka rat bö lü mü var. Bu na ka rat ye ni çýk tý þek lin de dir. Bu ter kib-i bent ten üç be yit su na yým. Bu be yit lerin ya zýy la a lâ ka sý yok, an cak ye ni çýk tý na ka ra tý bi ze lâ zým, o se bep le yaz mak is ti yo rum. Ýk bâl i çin ah bâ bý si â yet ye ni çýk tý,/bil mez i dik ev vel bu di râ yet ye ni çýk tý Hak söy le yen ev vel da hi men fûr i di ger çi,/ha in le re am ma ki ri a yet ye ni çýk tý Ýs lâm i miþ dev le te pâ-bend-i te rak ki,/v vel yoð i di iþ bu ri vâ yet ye ni çýk tý. Bu mil le tin di ni ni u nut tur duk la rý gi bi, di li ni de u nut tur du lar. Þim di bu nu yaz dýk, an la mý ný da yaz mak zo run da yýz. Ýþ te þi i ri nin an la mý: ük sel mek i çin dost la rý ný çe kiþ tir mek ye ni çýk tý, Ön ce le ri bu be ce ri yi bil mez dik ye ni çýk tý. Doð ru yu söy le yen ler ön ce le ri de nef ret le kar þý la nýr dý, n cak ha in le re uy mak ye ni çýk tý. Dev le tin yük sel me si ne en gel o lan Ýs lâ mi yet i miþ, Ön ce le ri yok tu bu ri va yet ye ni çýk tý. vet, Zi ya Pa þa nýn ye ni çýk tý de di ði gi bi ben de, ye ni çýk tý di yo rum. Ne mi ye ni çýk tý? v vel ce, pop çu la ra be le di ye ler den pa ra a kýt mak yok i di, þim di ye ni çýk tý. Bir kaç yýl dýr göz lem le di ðim bir fur ya bu. Be le di ye ler pop çu lar baþ ta ol mak ü ze re ba zý sa nat çý la ra kon ser ler ter tip e dip pa ra a kýt ma ya baþ la dý lar. Bu hu su su ya zý ya dö küp e leþ tir mek is te dim kýs met ol ma mýþ tý. Ne za man ki cep te le fo nu ma me saj lar gel me ye baþ la dý. Ýþ te o me saj lar bar da ðý ta þý ran son dam la gi bi ol du. n ka ra Be le di ye sin den bir kaç gün dür, cep te le fo nu ma me saj lar ge li yor. Fi lan ca pop sa nat çý sý þu ra da sah ne a la cak, a man ka çýr ma! Gül sek mi, kýz sak mý, ne ya pa ca ðý mý zý bi le mi yo ruz. Ba na ne kar de þim, se nin kon se rin den ba na ne! Be nim ya þým 47 ol muþ, mü zik di ye ku ru gü rül tü, tan gurtun gur ca zýr tý mý din le ye ce ðim. Son ra, ruh sað lý ðý mý mý yi ti re ce ðim. Ba na me saj gön de ren Be le di ye yet ki li si ya þý mý bi li yor mu? Ý yi ki, ya þým 47, ya 77 ol say dý ne o la cak tý. l lah bi lir ki, bu be le di ye yet ki li le ri, 77 ya þýn da ki de de le re de o me sa jý gön de ri yor dur. Fi lan ca pop sa nat çý sý, n ka ra Fes ti va li kap sa mýn da hi pod rom da sah ne a la cak, koþ de de koþ! Pe ki, de de yi o pop sa nat çý sý nýn kon se ri ne ça ðý rý yor su nuz, de de ler i çin ön de pro to kol kol tuk la rý da a yar la mýþ sý nýz dýr u ma rým! Sa yýn be le di ye yet ki li le ri, bi li yor su nuz, ar týk mo da ol du, de de le ri miz ca mi ler de bi le, kol tuk lar üs tün de na maz kýl ma ya baþ la dý lar. Ça ðýn has ta lý ðý, ço ðu me cal siz kal dý lar. s ki top rak de de ler yok ar týk. Na maz kýl ma ya me ca li ol ma yan de de le rin pop çu la rý din le mek ü ze re ve a yak ta 4 sa at di kil mek ü ze re çað rýl ma sý a bes üs tü ne a bes de ðil mi? Ça ðý rýr lar mý ça ðý rýr lar, çün kü cep te le fo nu me saj la rý nýn ki me git ti ði bel li de ðil. Bas tu þa gön der git sin. ð la na cak ha li mi ze iþ te böy le gü lü yo ruz. Ken di ken di miz le dal ga ge çi yo ruz, ne ya pa lým. Ý þin bir de þu ya ný var. n ka ra nýn her ya ný na pos ter ler, a fiþ ler a sýl mýþ. Mil le tin gö zü nün i çi ne so kar gi bi, her yer de boy boy re sim ler var. Bu re sim le rin, a fiþ le rin hep si de bü yük mas raf de mek tir. Bu yet mi yor muþ gi bi bir de cep te le fo nu na me saj gön de ri li yor. De mek ki, pop çu la rý din le yen, iz le yen yok. Öy ley se bun la ra bu ka dar pa ra ni ye a ký tý lý yor. yýp de ðil mi? a zýk de ðil mi? Be le di ye ler bu sö züm o na kül tü ren fa a li yet le re bu ka dar pa ra yý ner den, ne den ve ne mak sat la ak ta rýr? n la mak müm kün de ðil. Ben n ka ra Be le di ye si i çin ör nek ver dim. Di ðer be le di ye ler san ki, n ka ra Be le di ye sin den ay rý mý ka lýr? On lar da pop çu ça ðýr ma ya rý þýn da lar. Ve ne ya zýk ki, bu be le di ye baþ kan la rý nýn pek ço ðu da mu ha fa za kâr kit le le rin o yuy la se çil miþ ler. San ki mil let on la ra o yu þar ký cý-tür kü cü din le mek i çin ver miþ. Bir de i þin baþ ka bir bo yu tu var ki, bu nu söy le me ye di lim var mý yor. Bu tür kül tü rel fa a li yet le rin bir tür pa ra ak la ma fonk si yo nu gör dü ðü de id di a e di li yor. Çün kü, kül tü rel fa a li yet le re ak ta rý lan pa ra nýn öl çü sü yok, tar tý sý yok. Bir met re as fal ta har ca nan pa ra a þa ðý yu ka rý bel li dir. ma bir a çýk ha va kon se ri ne ve ri len pa ra nýn u cu a çýk týr. Ba zen fa tu ra lar da i nan dý rý cý ol mak tan u zak týr. çýk ve net o la rak söy lü yo rum. Be le di ye le rin bu pop çu la ra ak tar dý ðý büt çe de be nim hak kým var i se, han gi be le di ye o lur sa ol sun, hak ký mý he lâl et mi yo rum. Be nim pa ram i le ku ru gü rül tü ve saç ma sa pan söz le rin ha va da u çuþ tu ðu kon ser ler dü zen len me si, þiþ kin-piþ kin ve kül tü rü mü ze zýt sa nat çý bo zun tu la rý nýn zen gin e dil me si hoþ de ðil. Ben i ti ra zý mý mil le ti me su nu yo rum. Hak ký mý he lâl et me di ði mi de a yan-be yan a çýk lý yo rum.

12 28 HZÝRN 2012 PRÞMB 12 Ý LN Sayý : 2005/731 sas. 14/06/2012 Mahkememizde görül mek te o lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya pý lan bi ti ri len a çýk yar gý la ma sý so nun da; da va ko nusu o lan Ga zi an tep Ý li, Þa hinbey Ýl çe si, Se rin ce Kö - yü, 499 Par sel de ki ta þýn maz da ki or tak lý ðýn ta þýn ma zýn a çýk ar tý rýl ma sý su re tiy le sa tý þý yo luy la gi de ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Da va lý lar Tür kan SR DNGÇ TÝ, y yuþ GÜ CL, Ne di me K MZ, Sa dýk GÜ CL ve Meh met rif SR DN G ÇTÝ'nin ad re si ne ve kim lik bil gi le ri ne u la þý la ma ma sý ne de niy le ge rek çe li ka ra rýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ý lan ta ri hin den 7 gün son ra teb li ðin ya pýl mýþ sa yý la ca ðý ve teb lið ta ri hin den 8 gün son ra da ka ra rýn ke sin le þe ce ði hu su su i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. GZÝNTP 1. SULH HUKUK MHKMSÝ ÝLN Resmi Ýlanlar DOS NO: 2011/528 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TPU KDI : Kýrklareli merkez Karacaibrahim mahallesi Kurupaþaçeþme mevkii 12 da, 21 Parseldeki (279 M 2 ) 2/16 arsa paylý 3. kat 7 Nolu baðýmsýz bölüm. NÝTLÝKLRÝ : Daire, 3 Oda, salon, mutfak, antre, banyo, tuvalet, teras ve iki adet balkon bölümlerinden ibarettir. Salon ve odalarýn zeminleri Parke ile döþelidir. Mutfak, antre, banyo, tuvalet ve balkonlarýn zeminleri ise seramik ile döþelidir. Giriþ kapýsý iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereler Plastik doðramadýr yýlýnda yapý kullaným izni alýnan 3. kat 7 nolu baðýmsýz bölüm meskenin alaný 140,00 m 2 dir. Isýnma þekli kaloriferli olup elektrik ve suyu mevcuttur. ÝMR DURUMU : Dosyada mevcuttur. KIMTÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : 30/07/ Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 09/08/ Saatleri arasýnda Kýrklareli dliyesi Giriþ kat zemin salonunda dresinde 1) çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i - le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la u ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re a rtýr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le ½ ta pu harç ve mas raf la rý lý cý ya, TL i çin üz de 2 a þan ký sým i çin üz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha I e ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/06/2012 (Ýc. Ýfl. K. 126) (* ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 dlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: KIRKLRLÝ ÝCR MÜDÜRLÜÐÜNDN (TÞINMZ ML ÇIK RTIRM ÝLNI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2010/4484 s. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi ve önemli özellikleri: 1.TÞINMZIN: Tapu Kaydý : Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çakýrlý Beldesi, Diþbudak Mevkii, 180 parselde kayýtlý, m 2 yüzölçümlü zeytinlik vasýflý 1/3 hisseli taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Satýþa ko nu ta þýn maz Bur sa i li, Or han ga zi il çe si, Ça kýr lý Bel de si, Diþ bu dak Mev ki i, 180 par sel de ka yýt lý, m 2 yü zöl çüm lü zey tin lik va sýf lý 1/3 his se li ta þýn maz dýr. Ta þýn ma zýn ha len zey tin lik o la rak kul la nýl dý ðý ve i çin de muh te lif yaþ lar da ol duk la rý ka na a ti ne va rý lan zey tin a ðaç ve fi dan la rý ol du ðu, fi dan la rýn da ha zi ya de a - ðaç la rýn sý ra a ra la rýn da di ki li ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn maz da ki zey tin a ðaç ve fi dan - la rý nýn ge nel de nor mal ba kým lý, ha bi tus ya pý sý ve ve rim çem be ri nin a ðaç lar da ge nel de or ta bü yük lük te, genç a ðaç ve fi dan lar da i se u fak ya pý da ol du ðu, ye ni sür gün fa a li yet - le ri nin nor mal, ya pýl ma sý ge re ken zi ra i mü ca de le iþ lem le ri nin i se ya pýl mýþ ol du ðu göz - len miþtir. Taþýnmazda meyil % 5-10 arasý, topraðý killi/týnlý yapýda, istenirse sulanabilir vasýfta, taþýnmazýn paftasýnda herhangi bir kadastrolu yola cephesi bulunmamaktadýr. Ýmar Durumu : Orhangazi Belediyesi mücavir alaný dýþýndadýr. Taþýnmazýn Kýymeti :Taþýnmaza bilirkiþilerce 1/3 hissesine TL. kýymet taktir edilmiþtir. Satýþ Saati : 09:30-09:40 arasý 2.TÞINMZIN: Tapu Kaydý : Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çakýrlý Beldesi, Diþbudak Mevkii, 41 parselde kayýtlý, m 2 yüzölçümlü zeytin fidanlýðý vasýflý taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Bur sa i li, Or han ga zi il çe si, Ça kýr lý Bel de si, Diþ bu dak Mev ki i, 41 par sel de ka yýt lý, m 2 yü zöl çüm lü zey tin fi dan lý ðý va sýf lý ta þýn - maz dýr. Ta þýn ma zýn ha len zey tin lik o la rak kul la nýl dý ðý ve içinde bir kýsmýnýn yaþ arasý, bir kýsmýnýn ise yaþ a ra sý ol duk la rý ka na a ti ne va rý lan mah sul dar çað da zey - tin a ðaç la rý ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn maz da ki zey tin a ðaç la rý nýn ba kým lý, ha bi tus ya - pý sý nýn ve ve rim çem be ri nin yaþ lý a ðaç lar da bü yük ve or ta bü yük ya pý da, genç a ðaç lar - da i se ge nel de u fak ya pý da ol du ðu, ye ni sür gün fa a li ye ti nin nor mal, ya pýl ma sý ge re ken zi ra i mü ca de le iþ lem le ri nin i se ye te rin ce ya pýl mýþ ol du ðu göz len miþ tir. Ta þýn maz da meyil % 1-2 civarý, topraðý killi-týnlý ya pý da, is te nir se su la na bi lir va sýf ta, ta þýn ma zýn paf ta sýn da Gü ney sý ný rýn dan ka das tro lu yo la cep he si bu lun mak ta, ay rý ca Or han ga zi -Ýz nik ka ra yo lu i le a ra sýn da bir par sel ve yaklaþýk m. Ci va rý me sa fe bu lun mak ta dýr. Ýmar Durumu : Orhangazi Belediyesi mücavir alaný dýþýndadýr. Taþýnmazýn Kýymeti : Taþýnmaza bilirkiþilerce ,00 TL. Kýymet taktir edilmiþtir. Satýþ Saati : 09:50-10:00 arasý 3.TÞINMZIN: Tapu Kaydý : Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çakýrlý Beldesi, Köyiçi Mevkii, 3380 parselde kayýtlý, 304 m 2 yüzölçümlü 1/2 hisseli kargirev-dam ve kahvehane vasfýndaki taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu taþýnmaz Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çakýrlý Beldesi, Köyiçi Mevkii, 3380 parselde kayýtlý, 304. m 2 yüzölçümlü 1/2 hisseli kargir ev-dam ve kahvehane vasfmdaki taþýnmazdýr. Taþýnmazýn içinde mt ön cepheli X 8.00 mt derinliðinde= m 2 'lik X 2 kat = m 2 toplam inþaat alanlý köy merkezine cepheli kahvehane bulunmaktadýr parselin ön cephesini komple bu kahvehane kapatmaktadýr. yrýca 3379 parselden girilen fakat ön cephesi kahvehane olduðu için cephesi bulunmayan 3380 parselde mt ön cepheli X 7.40 mt derinliðinde=78.44 m 2 zemin katlý X 2 kat = m 2 'lik 2 katlý betonarme ev mevcuttur. Bu betonarme ev 3380 parsel numarasýnda bulunmasýna raðmen parselin ön cephesi kahvehane olarak kapatýldýðýndan meskenin giriþi 3379 parselden yapýlabilmektedir. 2 katlý betonarme karkas 3380 parseldeki mevcut evin alt katý maðaza üst katý mesken olarak kullanýlmaktadýr. Çatýsý ahþap kiremit kaplýdýr. Meskende 3 oda, 1 salon, banyo, wc, mutfak, hol, kolidordan müteþekkildir. Ýmar Durumu : Orhangazi Belediyesi mücavir alaný içerisinde olup bitiþik nizam 4 kat-3 kat imar izni vardýr. Taþýnmazýn Kýymeti : Taþýnmaza bilirkiþilerce 1/2 hissesine ,56 TL. Kýymet taktir edilmiþtir. Satýþ Saati : 10:10-10:20 arasý Satýþ Þartlarý : 1. Satýþ Salý yuka rý da ber ti len sa at ler a ra sýn da Or han ga zi d li ye si ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la ta þýn maz Cu ma gü nü ay ný yer de ve yu ka rý da be lir ti len sa at te i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me - si la zým dýr. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rt týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de nak di "TL."sý ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, tüm ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye ve ay nýn dan do ðan bi - rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de nir. Tes lim masraflarý alýcýya aittir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de, da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol madýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK.nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le be de li nin ya týl ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa iz den mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal mak sý zýn ken di le rin den tah sil o lu na cak, var sa ön ce lik le te mi nat be de - lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Mü dür lü ðü müz 2010/4484 s. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ÝK 126) ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ORHNGZÝ ÝCR MÜDÜRLÜÐÜ (TÞINMZ ÇIK RTTIRM ÝLNI) Resmi Ýlanlar /820 SS. Örnek No: 27* STILMSIN KRR VRÝLN TÞINMZIN CÝNSÝ, KIMTÝ, STIÞ GÜN V STLRÝ, VSFI Tapu kaydýna göre; Konya ili Karatay Ýlçesi Mezbaha (Fetih) Mahallesi 2325 da 8 Parsel de yer alan, tapu sicilinin 25 Cilt, 2397 Sayfada kayýtlý 3.275,14 m 2 alanlý arsa ile betonarme karkas fabrika binasý üç katlý idari bina ve arsasý tam hisse kayýtlýdýr. Konya ili Karatay ilçesi Tatlýcak Mahallesi Konya reðli Caddesi,Ulu atýr Sokak ile Uluaðaç sokaklar, Taþyüzük ve Kaside sokaklara cepheli no: 26'da bulunmaktadýr ,00 m 2 alanlý arsanýn üzerinde ön kýsýmdaki zemin katý ve bir adet normal katý olan kargir idari binanýn zemindeki Ýnþaat alaný yaklaþýk 125,0 m 2 'dir. Ýdari binanýn bitiþiðindeki atölyenin zemindeki inþaat alaný yaklaþýk 1.708,0 m 2 dir. tölye binasýnýn doðusundaki ilave yapýlmýþ deponun zemindeki inþaat alaný yaklaþýk 275,0 m 2, öndeki büronun zemindeki inþaatý 40 m 2 olmak üzere parsel üzerindeki yapýlarýn toplam inþaat alaný yaklaþýk 2.398,0 m 2 dir. Önceki idari bina üç katlýdýr. Zeminde antre ile muhasebe ve müdür odolarý vardýr. Tabana laminant döþenmiþ, taban tahtasý çakýlmýþtýr. Ýç merdiven basamaklarý mermer olup alüminyum korkuluk vardýr. Tuvalet, lavabo tavana kadar fayans kaplýdýr. ntrede mutfak bulunmaktadýr. Mermer tezgâh vardýr. Ýç duvar yüzeyi tavana kadar fayans kaplanmýþtýr. Birinci normal katta iki oda ve lavabo bulunmaktadýr. Ýdare binasýnýn kalorifer petekleri paneldir. tölye prefabrik kolonlarla teþkil edilmiþtir. Prefabrik makas çatý üzeri ondulin örtülüdür. Tabana beton dökülmüþtür. Ýç Duvar yüzeyleri harç sývalýdýr. Fabrika kýsmýnýn idari bina ile baðlantýlý bölümünde yemekhane asma kattadýr. tölyede profil kapýlar vardýr. Parselin önünde beton ihata duvarý, üzerinde profil korkuluk vardýr. Profil sokak kapýsý araba giriþi için profil kapý bulunmaktadýr. Bina dýþ duvar yüzeyleri harç sývalý boyalýdýr. Borç konusu taþýnmazýn bulunduðu M29 a 12 d 1 b Pafta 2325 ada 8 parsel; tek katlý küçük sanayi sahasýna isabet etmektedir. Ön bahçe çekme mesafesi :5,0 metre, komþu bahçe çekme mesafesi ;3,0 metre TKS: 0,60 olarak belirlenmiþtir. Bina yüksekliði belirtilmemiþtir. apýlacak bina ara bölmesiz tek katta yapýlacaktýr. Mevcut yapýnýn inþaat ruhsatý 1997 yýlýnda 4/17 sayý ile alýnmýþtýr. Ýdari bina, fabrika, depo ve müþtemilatýnýn tamamýnýn (makine ve ekipman hariç) kullanýlan malzemeler, özellikleri, yýpranma payý bulunduðu mevki konumu, niteliði, ve niceliði þehir merkezine uzaklýðý kýymet takdiri itibari ile deðeri ,00 TL (BÝR MÝLON TÜRK LÝRSI)'dýr. TÞINMZ MUHMMN BDLÝ : ,00 TL (BÝR MÝLON TÜRK LÝRSI) KDV % 18 STIÞ ÞRTLRI : 1. Satýþ günü saat 14:30-14:35'de ka be Mah. Ce mil Çi çek Cad. e ni da - let Sa ra yý NO: 175/ Blok Ze min Kat o da NO: Z 20 Mü za ye de Sa lo nu a çýk ar týr ma su re - ti i le ya pý la cak týr. Bu ar tý rým da tah min e di len kýy met le rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý - lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 2. Sa týþ gü nü ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar tý rým da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz - sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de li % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis be tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve ya bu mik tar ka dar bir mil li ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr, b- Satýþ peþin para iledir, alý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le (a la ca ðý na) mah su ben i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý ha riç) sa týþ be de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr, (Md.134/4) Tel la li ye, res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 met re ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel, ar sa ve bi na lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e - di lir.) Tah li ye ve tes lim gi der le ri, tapu alým-satým harcý ve tel la li ye har cý a lý cý ta ra fýn dan ö de nir. Ý ha le nin ke sin leþ me si ne mü te a kip Bi rik miþ em lak ver gi si, ce za la rý ve fer'i le ri i le bir lik te sa týþ be de lin den ö de nir. c- Ýha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le Ý ha le ye ka týl dý ðý, ka bul et ti ði, mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka - bul e di lir. e- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu ve si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. f- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý hal e nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý - lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. - ÝÝK MDDSÝN GÖR STIÞ ÝLNININ TBLÝÐÝ: dresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarýn, teblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere teblið olunur. Uygulama aykýrýlýðý nedeniyle, alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinin ÝÝK md. cümlesinde ipotek alacaklýsýna ödenmesi durumunda, alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK. 142 md. göre þikâyet veya itirazlarý olanýn, bu hakkýný 7 gün içinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar Ýbraz etmeleri ÝÝK. 83, 100, 142, 151 MK. 789, 777 maddelerine göre ayrýca ilanen teblið olunur. þaðýdaki tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk tutup, tebligat pul ve masraflarý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is le yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) Ýc ra Ýf las Ka nu nu 126 Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * ö net me lik Ör nek No: 27 B: KON 3. ÝCR MÜDÜRLÜÐÜNDN (TÞINMZIN ÇIK RTIRM ÝLNI) Resmi Ýlanlar DÂVT Karamürsel Hizmet Binasý Temel tma Töreni 1 Temmuz 2012 Pazar günü saat 13.30'da Mehmet Kutlular'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecektir. Tüm halkýmýz davetlidir. Karamürsel eni sya Temsilciliði TBRÝK Deðerli kardeþimiz Hasan çýkbaþ ile Meryem Tok Hanýmefendinin evliliklerini tebrik eder, hayrulhalef olacak evlâtlar vermesini ve ömürboyu mutlu bir yuva ihsan etmesini yüce LLH'tan dileriz. rmenek eni sya Okuyucularý TBRÝK hli hizmet kardeþimiz bubekir Keskin ile Fatma Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki dünya saadet ve mutluluðu dileriz. Malatya eni sya Okuyucularý TZÝ Mardin, Midyat eþrafýndan ve deðerli kardeþlerimiz Bilal, Þerif, dnan ve Mustafa Nacir'in muhterem babasý; hmet Nacir Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. dýyaman eni sya Okuyucularý TZÝ Kardeþlerimiz, Bilal, Þerif, dnan ve Mustafa Nacir'in muhterem babasý hmet Nacir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma llah'dan (cc) rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Rüþtü Onduk ve ilesi SS NO : 2008/293 sas. DVLI : SFR DUMN ýldýrým Mah. Tunç Sk. No: 20 Beþyüzevler Gaziosmanpaþa/ ÝSTNBUL Davacý Orman Ge nel Mü dür lü ðü ne i za fe ten Man yas Or man Ýþ let me Þef li ði ta ra fýn - dan a ley hi ni ze a çý lan da va ko nu su Ba lý ke sir i li, Man yas il çe si, Du ra kö yü 1187 par sel sa - yý lý ta þýn maz hak kýn da Ta pu ip ta li Ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. d res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 04/07/2012 gü nü sa at: 09:05'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, k si tak tir de H.M.K.'nun il gi li mad de - le ri u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 05/06/ B: T. C. MNS SULH HUKUK MHKMSÝNDN ÝLN Resmi Ýlanlar SS NO: 2012/483 KMULÞTIRILN TÞINMZIN BULUNDUÐU R : Kilis ili, Merkez ilçesi, avuzlu Ky. PRSL NO : 1818 VSFI : Tarla ÜZÖLÇÜMÜ : ,00 m 2 MLÝKÝN DI V SODI : lif Kara, mine Kara, Behiye Kara, Musa Kara, Mehmet Kara, Mahmut Kara, Ýbrahim Kara, Zehra Reyhanlý, Ömer Kara, Fidan Kara, Metin Kara, yþegül Kara, rdal Kara, Zübeyde Kara Nacar, Hatice Kara Sýrma KMULÞTIRMI PN ÝDRNÝN DI : Milli Savunma Bakanlýðý KMULÞTIRMNIN V BLGLRÝN ÖZTÝ : Öncü Hudut Karakolu binasý yapýmý için Kamu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke - me mi zin 2012/483 s. sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma a sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 06/06/ B: T. C. KÝLÝS SLÝ HUKUK MHKMSÝNDN (KMULÞTIRM ÝLNI) Resmi Ýlanlar Dosya NO: 2008/ 10 Tereke. ÝFLSIN KPNMSIN ÝLÝÞKÝN ÝLN Müflisin, adý, soyadý, adresi: HMT ÇTÝNK, Mustafa ve lmas oðlu, 1959 Doð. Özyurt Mah. ayla sokak. NO: 18 Turgutlu/Manisa Ýflasýn kapanmasý kararý veren mahkeme : Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi Kararýn Tarih sayýsý ve özeti : Tarih ve 2008/10 Tereke (ara kararý) sayýlý kararý ile iflasýn kapanmasý Hk. karar ukarda adresi yazýlý muris müflis hmet Çetinkaya hakkýnda Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin tarih ve 2008/10 Tereke sayýlý (ara kararý) kararý ile iflasýn kapanmasýna karar verilmiþ bulunduðu ÝÝK.nun 166 ( )-mad. gereðince teblið ve ilan olunur. (ÝÝK.m.166, 181, 182, 254) B: T. C. TURGUTLU SULH HUKUK MHKMSÝ TSFÝ MMURLUÐU Resmi Ýlanlar

13 28 HZÝRN 2012 PRÞMB ÐÝTÝM 13 Bediüzzamanýn eðitim modeli içinde Kastamonu örneði ði tim de ye ni yak la þým lar Müf re dat ve ge nel an lam da muh te va - sý nýn tar tý þýl dý ðý bek le ni len ar zu e di - len ve is te nen o lum lu so nuç la rý ve - re me yen bir e ði tim sis te mi nin in sa ný mý za ka - zan dýr dý ðý ka zan dý ra cak la rý bi li nen ve gö rü - len ger çek ler o la rak sek sen se ne yi aþ kýn bir sü re dir göz ler ö nün de sey re dil mek te dir Ül ke miz de mev cut e ði tim me se le si nin bu o lum suz luk la rý na mu ka bil mut la ka e ði tim - de ye ni yak la þým la rý bi lip bu lup ve uy gu la - ma lý yýz di yo ruz a þa dý ðý u zun öm rü i çin de te lif et ti ði mü kem mel e ser le ri o lan Ri sa le-i Nur lar da ruh ve a kýl la im ti zaç il me fen ne tek ni ðe ge - liþ miþ li ðe de ðer ler e ði ti mi ne ve de mok ra tik ya pý yý i çe ren bir e ði tim mo de li ni ih lâs e di - nen Be di üz za man ýn e ði ti me ye ni yak la þým - lar o la rak de ðer len di re bi le ce ði miz hu sus la - ra mut la ka el a tý lýp de ðer len di ril me si ge rek - mek te dir, di ye dü þü nü yo ruz. Be di üz za man Haz ret le ri nin e ði tim mo - de li i çin de bu bað lam da muh te va sý in sa nýn ruh ya pý sýy la u yum arz e den tes bit le ri müf - re dat de di ði miz e ði ti min ruh ya pý sýn da zen gin leþ tir me ye yö ne lik tir. Þe kil ci li ðin ve bir ta kým da yat ma cý ar gü - man lar la in sa nýn ger çek an lam da doð ru is - ti ka met te e ði tim li ha le gel me si as la müm - kün ol ma mak la bir lik te in sa nýn fýt ra tý na da ay ký rý bir hu sus tur. Mev cut e ði tim sis te mi mi zin or ta ya koy - du ðu o lum suz luk lar ta rih ay na sýn da ye ri ni al mýþ týr. Þu tes bit ol duk ça ma ni dar dýr þöy le ki; 20. yüz yý lýn baþ la rýn da tan zi mat tan bu ya na Ba tý fel se fe sin den in san kav ra mý na yük le nen po zi tivizm ma ter ya list an lam la ra gö re ger çek leþ ti ri len in san e ði ti mi in sa - Ý L HÝ T ný/in san lý ðý bir tür lü mut lu e de me mek te - dir. Bu gün ma a le sef in san lar/in san lýk ken - di siy le ba rý þýk de ðil ler dir. Ýn sa ný mýz ken di de ðer le riy le ça týþ mak ta dýr. (Te fek kür Der gi si ) ði tim sis te mi nin bu a cý so nuç la rý nýn din - me si ve da ha faz la tah ri be se be bi yet ve ril me - me si i çin ak lýn ve ru hun yo lu nu ter cih et mek ar týk bir za ru ret o la rak kar þý mýz da bu lun - mak ta dýr. Za ten Be di üz za man Haz ret le ri nin ýz tý ra bý da hep bu yön de ol muþ tur. So nuç o la rak: Be di üz za man ýn e ði tim mo de li i çin de de ðer len dir di ði Kas ta mo nu ör ne ði di ye bi le ce ði miz bir kri te rin e le a lý - nýp de ðer len di ril me si sý kýn tý lý e ði tim de yak la þým lar o la rak be nim se nip fay da lan - ma lý dýr di yo ruz. Bir Kas ta mo nu se ya ha týn da Be di üz za - man Haz ret le ri nin yýl la rý a ra - sýn da kal dý ðý mü ba rek me kâ ný ný zi ya ret e - der ken o yýl lar da kal dý ðý bu ev de e ði tim le a lâ ka lý ka bul bu yur du ðu li se ta le be le ri ne hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma e ði tim de ye ni yak la þým lar ver si yo nu i çin de ör nek bir me tod dur di ye bi li riz. Kas ta mo nu zi ya re ti miz de o yýl lar da mu ha - tap lar dan li se ta le be le rin den b dul lah e ðin ðabe yin de bu lun du ðu bir or tam da bu lu - nur ken Be di üz za man e ði tim de Kas ta mo nu ör ne ði kalp ve ru hu muz da þe kil len miþ ti. ser le ri ne yan sý yan hu sus ay nen þöy le dir Kas ta mo nu'da li se ta le be le rin den bir kýs mý ya ný mý za gel di ler Bi ze Hâ lý ký mý zý ta nýt týr, mu al lim le ri miz l lah tan bah set mi yor de - di ler. Ben de de dim si zin o ku du ðu nuz fen - ler den her fen ken di li san-ý mah su suy la mü ta me di yen l lah' tan bah se dip Hâ lý ký ta - nýt tý rý yor lar. Mu al lim le ri de ðil on la rý din le - me li yiz. (Mey ve Ri sa le si 6. me se le) Bil gi ye ka pa lý ol ma nýn a dý çað daþ lýk la öz - deþ leþmez. Be di üz za ma nýn e ði tim mo de li i - çin de yer ver di ði e ði tim deki bu yak la þým la - ra ku lak ve re rek de ðer len dir mek ge li þen ve de ði þen ça ðýn ge re ði dir di yo ruz. Ter cih bu mil le tin i da re siy le mu ha tap o - lan e ði tim ci bey ler de Ýþ te hen dek, iþ te de ve Ka lýn sað lý cak la. ÖÐ RN CÝ SÝ TOP LU M ÖR NK OL M LI na ci te ma il.com Demokrat ðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. ( Tarih tekerrür mü ediyor? Bir müd det ten be ri gün de mi iþ gal e den, bir as ke rî u ça ðý mý zýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü - rül me si sý ra dan ve bir an da vu ku bul muþ bir ha di se ol ma sa ge rek. Ta ri he dö nüp bak tý ðý - mýz da bu ha di se nin dýþ güç ler ta ra fýn dan ha zýr - lan mýþ bir tez gâ hýn u cu gi bi gö rü nü yor. Zi ra, da i ma he sap la rý ný ken di men fa at le ri ü ze rin den yü rü ten em per ya list dev let ler, kur dun ke çi ye ba - ha ne si ne v'în den, böy le pro vo kas yon la ra gi ri þir - ler. Bil has sa ya kýn ta rih o lay la rý nýn bir ço ðu bu þe kil de ce re yan et miþ tir. Me se lâ 1. Dün ya Sa va þý nýn a sýl se be bi, v ru pa dev let le ri nin ken di a ra la rýn da ki sö mür ge ci lik ve si lâh lan ma ya rý þý dýr li yýl lar da bir lik le ri ni ta - mam la yýp güç lü bi rer dev let ha li ne ge len Ý tal ya ve bil has sa l man ya, di ðer v ru pa dev let le ri nin sö - mür ge le ri ne göz dik miþ ler di. 20. yüz yý la gi ril di ðin - de, v ru pa dev let le rin de blok laþ ma gö rül dü. Bun - lar dan bi ri Fran sa, Ýn gil te re ve Rus ya nýn teþ kil et - ti ði Üç lü Ý ti lâf blo ku i le l man ya, vus tur ya Ma ca ris tan ve Ý tal ya nýn teþ kil et ti ði Üç lü Ýt ti fak blok dev let le ri dir. Git tik çe bu blok la ra baþ ka dev - let ler de il ti hak e de rek, he men he men bü tün dün - ya ya ya yýl dý. Bu i ki blok a ra sýn da ki si lâh lan ma ya - rý þý bü tün hý zýy la de vam et ti. ýl lar ca sü ren bü tün bu ge liþ me ler ve ha zýr lýk tan son ra, sa vaþ i çin bir ký výl cým ge re ki yor du. Ýþ te 1914 yý lý nýn i kin ci ya rý - sýn da, vus tur ya ve li ah týnýn (kra lýn ye ri ne ge çe cek pren sin) Sa ray bos na da bir Sýrp lý ta ra fýn dan vu rul - ma sý, 4 yýl sü ren ve bü tün dün ya yý sa ran bü yük sa - va þýn (1. Dün ya Sa va þý nýn) ký výl cým se be bi ol muþ - tur. Os man lý Dev le ti i se ken di si ni bi ti ren bu sa va - þa bir o lup bit ti ne ti ce sin de sü rük len miþ tir yýl la rý a ra sýn da de vam e den Ý kin ci Dün ya Sa va þý nýn (Tür ki ye nin bu sa va þa gir me - me si çok i sa bet li ol muþ tur) ve di ðer sa vaþ la rýn se - bep le ri de he men he men hep ay ný. i ne 1990 lý yýl lar da pat lak ve ren Ý ran I rak Sa va þý ve da ha son ra pat lak ve ren Kör fez Kri zi nde de Tür ki ye dýþ güç ler ta ra fýn dan (Bil has sa BD ve Ýs - ra il ta ra fýn dan) o yu na ge ti ril mek is te nil miþ, hat ta a - let bi le e dil miþ tir. bu yüz den de ül ke miz si ya sî ve ma lî yön den çok sý kýn tý lý gün ler ge çir miþ tir. PROF. DR. LÝ KÖS Marmara Universitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný SVGÝLÝ ÖÐRNCÝLRÝM, Ne gü zel bir ak þam da yýz Mar ma ra Ý la - hi yat me zu nu ol ma nýn hak lý gu ru ru nu ya þý yor su nuz. Mar ma ra Ý la hi yat bir mar ka dýr. Si zin bu mar kay la ta nýþ ma - nýz, o nun hak ký ný ve re rek me zun ol ma nýz biz ler i çin gu rur ve si le si. Bi li yor su nuz, ya kýn ta rih te, göz be be ði miz o lan Ý mam-ha tip Li se le ri i le Ý la hi yat Fa kül te le ri çe þit li zor luk la ra ma ruz bý ra kýl dý. Kat sa yý lar i cat e dil di, kon ten jan lar dü þü rül dü. Ö zel lik le de Mar ma ra Ý - la hi yat he def a lýn dý. ma l lah ýn ke rem ve ih sa - nýy la hal ký mýz Ý mam-ha tip Li se le ri ne, Ý la hi yat Fa kül te le ri ne sa hip çýk tý ve þim di es ki sin den da ha güç lü ha le gel dik. 2-3 yýl ön ce 300 öð ren ciy le mah zun laþ tý ðý mýz Bað lar ba þý Kam pü sün de þim di tam ki þi yiz. DÐRLÝ ÖÐRNCÝLRÝM, 21. yüz yý lýn mey dan o ku ma la rý na kar þý, yet kin i la hi yat çý la ra ih ti yaç var. Bu se bep le gö rev le ri ni - zin ve so rum lu luk la rý ný zýn far kýn da ol ma lý sý nýz. Top lu ma yol gös te re bi len, sö zü soh be ti din le nen, ba si ret li i la hi yat çý lar ol ma nýz en bü yük ar zu muz. Ca mi den ce ma at ten kop ma dan top lu ma ör nek ol ma nýz, mih ra býn ve min be rin ta þý dý ðý ma ne vî ha vay la gö nül le ri bu luþ tur ma nýz ge re ki yor. U nut - ma yýn, si ya set çi i çin halk ne i se i la hi yat çý i çin ce - ma at o dur. i ne u nut ma yýn ki, han gi mes le ði se - çer se niz se çin siz ler i la hi yat çý sý nýz. Ma hal le de ki Kü re sel li ði her ge çen gün da ha faz la his set ti ði miz ve da hi ar týk or du la rýn de ðil, i maj la rýn sa vaþ tý ðý bir dün ya da ya þý yo ruz. Bu se bep le, o lup bi ten le ri sa de ce bi len de ðil, ay ný za man da an la yan ve an lam lan dý ran mü min ler ol ma lý yýz. bak ka lýn, a part man da ki kom þu nun, iþ ye rin de ki ar ka da þýn siz den bek len ti le ri o la cak. Si zi hep fark lý göz le iz le ye cek ler. Bu yüz den ha ta yap ma lük sü nüz ol ma ya cak. Bil gi nin tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný, o nu er - dem le bu luþ tur mak ge rek ti ði ni ak lý nýz dan çý kar - ma yýn. Top lu mun i la hi yat me zu nu na at fet ti ði de - ðe rin far kýn da o lun. Ý nanç la rý nýz la tu tar lý dav ra - nýþ lar ser gi le yin. Söy le dik le ri niz den çok dav ra nýþ - la rý nýz la ör nek o lun. Bü tün bun lar i çin tek bir pren sip ye te cek tir: Hz. Pey gam ber i (asm) ör nek al mak. Kü re sel li ði her ge çen gün da ha faz la his set ti ði - miz ve da hi ar týk or du la rýn de ðil, i maj la rýn sa vaþ - tý ðý bir dün ya da ya þý yo ruz. Bu se bep le, o lup bi - ten le ri sa de ce bi len de ðil, ay ný za man da an la yan ve an lam lan dý ran mü min ler ol ma lý yýz. Bu yol da bi ze reh ber lik e de cek ye gâ ne kay na ðý mý zýn Kur ân-ý Ke rim ol du ðu nu hiç bir za man u nut ma - yý nýz. Çün kü, ken di miz le, çev re miz le ve kâ i nat la i liþ ki miz de bi ze de ðiþ mez pren sip ler su nan Ý lâ hî buy ru ðu muz dur Kur ân. Var lý ðýn týl sý mý ný an la - tan, va ro lu þu mu zun ne den i ni ve ni çin i ni a çýk - la yan, gün lük ha ya tý mý zý dü zen le yen ve ha yat pren sip le ri su nan ki tap týr Kur ân DÐRLÝ ÖÐRNCÝLRÝM, Bil gi ve hik met þi a rý nýz ol sun. Hz. li yi u nut ma yý nýz. Ne bu yur muþ tu Hz. li fen di miz: Ý lim, mal dan ha yýr lý dýr. Çün kü mal har ca mak la a za lýr, i lim i se har ca mak la ço - ða lýr. Kon füç yüs ü de ha týr la yýn. Þöy le de miþ ti o da: Ben de bir yu mur ta var, sen de bir yu mur ta var, ben sa na bir yu mur ta ve rir sem, sen de ba na bir yu mur ta ve rir sen, yi ne sen de bir yu mur ta, ben de de bir yu mur ta o lur. Þa yet, sen de bir bil gi var, ben de bir bil gi var sa, ben sa na bir bil gi ve - rir sem, sen ba na bir bil gi ve rir sen, sen de i ki bil - gi, ben de de i ki bil gi o lur. Bu ra da son söz Pey - gam ber fen di mi zin (asm): a öð re ten, ya öð - re nen, ya din le yen, ya da il mi se ven ol. Be þin ci si ol ma, he lâk o lur sun. DÐRLÝ VLÝLRÝMÝZ, Hal ký mý zýn Mar ma ra Ý la hi ya ta o lan sev gi si ni ve il gi si ni bi li yo ruz. Ma ne vî des te ði ni zi hep his se di - yo ruz. Bu nun ya nýn da her za man des te ði ne mü - ra ca at et ti ði miz ku ru luþ la rý mýz var. Üs kü dar Be - le di ye sin den San cak te pe Be le di ye si ne, Üm ra ni ye Be le di ye sin den Sul tan bey li Be le di ye si ne ka dar ta - bi ri ca iz se bir de di ði mi zi i ki et me yen ha mi le ri miz var. Ýs lâm raþ týr ma la rý Mer ke zin den ÝR CÝ - C ya, Ýs tan bul Müf tü lü ðün den Üs kü dar Müf tü - lü ðü ne ka dar pay daþ la rý mýz var. Rek tör lü ðü müz i se hiç bir dö nem de ol ma dý ðý ka dar ar ka mýz da. (Me zu ni yet tö re ni ko nuþ ma sýn dan...) D ÐÝ ÞN MN Z R Son yýl lar da Ku zey f ri ka da or ta ya çý kan ve - rap Ba ha rý(!) a dý ve ri len Tu nus, Lib ya ve Mý sýr buh ran la rý i se da ha de ði þik bir man za ra arz et - mek te dir. Da ha ön ce den Bin li, Kad da fi, Mü ba - rek gi bi dik ta tör le ri bu ül ke le rin ba þý na mu sal lat e den em per ya list güç ler, ken di le rin ce son kul lan - ma ta ri hi bit ti ði i çin, bu ül ke ler de iç ka rý þýk lýk çý - kart mak su re tiy le, a dý ge çen li der le ri tas fi ye et miþ - ler dir. Böy le ce ken di men fa at le ri doð rult usun da ha zýr la dýk la rý pro je le ri ni hal kýn bü yük öl çü de ca - ný ve ma lý pa ha sý na da ol sa tat bi ke koy muþ lar dýr. Ni ha yet, u çak dü þür me ha di se si ne ge lin ce, doð - ru dan doð ru ya dýþ güç ler ta ra fýn dan ha zýr lan dý ðý - ný kuv vet le tah min et ti ðim bir tez gâh týr. Bu i se Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ta bi rin ce Za lim le rin sat ranç o yun la rý nýn gö rün tü sü nü - ver mek te dir. Ko nuy la il gi li o la rak Bel çi ka nýn baþ - þeh ri Brük sel de top la nan N TO tem sil ci le ri Tür ki ye i le tam da ya nýþ ma i çe ri sin de ol duk la rý ný ve Su ri ye yi þid det le ký na dýk la rý ný be lirt miþ ler dir. Pe ki, ay ný N TO, Fi lis tin e çe þit li ih ti yaç mal ze - me si gö tü ren in sa nî yar dým ge mi sin de ki ma sum 7 va tan da þý mý zý al çak ça þe hit e den Ýs ra il i ni çin ký na ma dý ve Tür ki ye i le tam da ya nýþ ma i çe ri sin de ol duk la rý ný be lirt me di? Böy le ce çif te stan dart gös - ter mek te dir ler. a pý la cak iþ, tez gâ hýn bo yu tu ne o lur sa ol sun, dip lo ma si yo luy la bü tün kriz le ri a þýp, o yu na ge - lin me me li dir. Za ma nýn ne za ke ti en u fak bir gaf le - ti da hi kal dýr mý yor! l lah e sir ge sin, Ül ke mi zin bir o lup bit ti ye ge ti ril me siy le sa va þa sü rük len me si, ya kýn ta ri hi miz de ol du ðu gi bi yýl lar ca i çin den çý ka ma ya ca ðý mýz si ya sî, sos yal ve ma lî buh ran la ra se bep o la bi lir. Zi ra sa vaþ, fut bol ma çý na ve at ya - rýþ la rý na ben ze mez! NOT: De ðer li ü ye miz Mus ta fa Öz türk çü ta ra fýn - dan ka le me a lý nan ði ti min Bir Baþ ka ü zü i sim li ki ta bý ba sýl mýþ týr. Tem sil ci lik le ri mi ze ve is te yen ü - ye le ri mi ze sem bo lik bir fi yat la gön de ri le cek tir. TZÝ Kardeþlerimiz, Bilal, Þerif, dnan ve Mustafa Nacir'in muhterem babasý hmet Nacir'in vefatýný teesrürle öðrendik. Merhuma llah'dan (cc) rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Tuncay Koç ve ilesi

14 14 28 HZÝRN 2012 PRÞMB SPOR Hak edenler vrupa da TFF BÞKNI DMÝRÖRN, HK DN TKIMLRIN VRUP KUPLRIN KTILCÐI SÖZÜNÜ TUTTUÐUNU, BÞÝKTÞ IN D CS TN OLUMLU CVP LMSINI BKLDÝÐÝNÝ BLÝRTTÝ. N K RS POR BNK S TFF Ge nel Ku ru lun da Sü per Lig e a lýn ma sý i çin ö ner ge ver me si bek le nen n ka ras por bu tek li fi ni ge ri çek ti. n ka ras por ö nü müz de ki se zon Bank s ya 1. Lig den mü ca de le si ne de vam e de cek. Ýsviçreli Senderos Müslüman oldu TÜR KÝ Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ ka ný ýl dý rým De mi rö ren, Türk fut bo lu nun bir lik te li ðe en faz la ih ti ya cý ol du ðu bu gün ler de, biz le re dü þen gö rev, ta raf ta rýy la, fut bol cu suy la, ku lüp baþ kan la rýy la ve ba sý nýy la tek bir vü cut ol mak de di. De mi rö ren, JW Mar ri ott O tel de ger çek leþ ti ri len o la ðan ge nel ku rul da yap tý ðý ko nuþ ma da, se zo nu nun ha yýr lý ve u ður lu ol ma sý ný di le di. Gö rev de ol du ðu muz sü re i çin de, fut bo lun ru tin a ký þý dý þýn da, a ðýr lýk lý o la rak tek bir ko nu ya, he pi mi zi ra hat sýz e den, bir da ha ya þa ma yý as la is te me di ði miz bu sü re ce o dak lan dýk di ye ko nu þan De mi rö ren, 4 ay ön ce bu kür sü den yap tý ðým ko nuþ ma da, Türk fut bo lu nu ka os tan kur ta ra ca ðýz sö zü nü ver miþ tim. Ben ve yö ne ti ci ar ka daþ la rým, siz ler den al dý ðý mýz des tek ve gü ven le o la bi le cek en i yi çö zü mü ger çek leþ tir dik. 58. mad de nin ye ni den e le a lýn ma sý nýn ge rek ti ði ne i nan dýk. m sa li ol ma yan a ðýr lýk ta ki mad de yi, dün ya da ki em sal le ri ne yak laþ týr dýk. U F ve FI - F nýn ya ný sý ra bir çok ü ye ül ke nin ta li mat la rýn da da yer a lan 105. mad de yi yü rür lü ðe sok tuk ve bu dü zen le me le rin ar dýn dan, tik Ku ru lu ra po ru son ra sýn da ö zerk ku rul la rý mýz ni hai ka rar la rý ný al dý de di. ýl dý rým De mi rö ren, 4 ay ön ce yi ne kür sü den yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, sü re ce bað lý o la rak Hak e den ta kým la rý mýz v ru pa ku pa la rý na ka tý la cak lar dýr de di ði ni ha týr la ta rak, Bu gün, hak e den her ta ký mý mýz ül ke mi zi tem sil et mek ü ze re ka bul e dil miþ tir. U mu dum ve bek len tim Be þik ta þý mý zýn da CS tan ge le cek o lum lu bir ka rar la, bu se zon U F v ru pa Li gi nde ya rýþ ma sý dýr de di. URO 2012'de ikinci finalist bu akþam yapýlacak zorlu 90 dakikanýn ardýndan belli olacak. l man ya mý, Ý tal ya mý? UK R N ve Po lon ya nýn ev sa hip li ði yap tý ðý 2012 v ru pa Fut bol Þam pi yo na sý nda, ya rý fi nal de l man ya i le Ý tal ya kar þý kar þý ya ge li yor. Po lon ya nýn baþ þeh ri Var þo va da ki U lu sal Stad yum da oy na na cak kar þý laþ ma, TSÝ te baþ la ya cak. Mü ca de le yi, Fran sýz ha kem Step ha ne Lan noy yö ne te cek. FI F dün ya sý ra la ma sýn da l man ya 3. Ý tal ya i se 12. sý ra da yer a lý yor. Çey rek fi nal de l man ya, u na nis tan ý 4-2 yen miþ, Ý tal ya i se nor mal sü re si ve u zat ma la rý 0-0 bi ten maç ta Ýn gil te re ye pe nal tý lar da 4-2 üs tün lük sað la ya rak ya rý fi na le yük sel miþ ti. ÝS VÝÇ R Mil li Ta ký mý nýn ve Ful ham ýn de fans o yun cu la rýn dan Phi lip pe Sen de ros, Ýs lam di ni ne geç ti. Ý la hi yat me zu nu o lan ve Müs lü man ol du ðu nu Manc hes ter Ýs lam Mer ke zi nde a çýk la yan Sen de ros fut bol dý þýn da di ni ki tap lar o ku du ðu nu be lirt ti. Ýs viç re li fut bol cu r se nal de oy nar ken de yap tý ðý bir a çýk la ma da Fut bol dý þýn da sü rek li din le il gi li ki tap lar o ku yo rum de miþ ti. ybaba ve yardýmcýlarý bir dizi teste tabi tutuldu. y ba ba ve e ki bi kon trol den geç ti B ÞÝK TÞ Tek nik Di rek tö rü Sa met y ba ba ve e ki bi, ye ni se zon ön ce si sað lýk kon tro lün den geç ti. y ba ba, yar dým cý an tre nör ler Re cep Çe tin, Ul vi Gü ve ne roð lu i le ka le ci an tre nö rü Meh met Tez can, cý ba dem Ful ya Has ta ne si nde bir di zi tes te ta bi tu tul du. B u a ra da, Mil lî Ta kým kam pýn da ge çir di ði sa kat lýk se be biy le a me li yat e di len ve has ta ne de te da vi si sür dü rü len fut bol cu Ýs ma il Köy ba þý da mer ke zi do laþ tý ðý sý ra da y ba ba ya eþ lik et ti. CS dâ vâ sý 5 Tem muz da B ÞÝK TÞ IN v ru pa ku pa la rý na ka tý lýp ka týl ma ya ca ðý yö nün de ki ka ra rýn çý ka ca ðý U lus la ra ra sý Spor Tah kim Mah ke me si (CS) dâ vâ sý, 5 Tem muz Per þem be gü nü ya pý la cak. Be þik taþ Fut bol a tý rým la rý Sa na yi ve Ti ca ret Þ den yapýlan a çýk la ma da, U F Tah kim Ku ru lu ta ra fýn dan ve ri len ce za ya i liþ kin o la rak; CS'a aç mýþ ol du ðu muz da va nýn du ruþ ma sý 5 Tem muz Per þem be gü nü Lo zan da ya pý la cak týr denildi. Ýspanya'ya transfer olan mre Belözoðlu, duruþmaya verilen arada ýldýrým ile vedalaþtý. mre den ýldýrým a veda T L TICO Mad rid e trans fer o lan es ki Fe ner bah çe li m re Be lö zoð lu, fut bol da þi ke da va sý nýn dün kü du ruþ ma sý na ve ri len a ra da ziz ýl dý rým i le gö rü þüp ve da laþ tý. d li ye ö nün de a çýk la ma ya pan Be lö zoð lu, Tür ki ye ye gel di ðim de ba na ýl dý rým a i le si sa hip çýk tý. Ba na ver dik le ri des te ði ve a ða bey li ði ha ya tý mýn so nu na ka dar u nut ma ya ca ðým de di. Tür ki ye ye dön dü ðün de ziz ýl dý rým ý ve di ðer tu tuk lu la rý ev le rin de a i le le riy le gör mek is te di ði ni be lir ten Be lö zoð lu, On la ra gü ve ni miz se zo nun ba þýn dan be ri de vam e di yor. Ýn þal lah bir an ön ce on lar da çý kar ve a i le le ri ne ka vu þur lar de di. li ýl dý rým i se, m re yi çok sev dik le ri söy le ye rek, Dört se ne bo yun ca Fe ner bah çe yi al ný nýn a kýy la tem sil et ti. Git me si ken di i çin de Fe ner bah çe i çin de ha yýr lý ol du. r týk Ga la ta sa ray lý la rýn r da yý des tek le di ði gi bi Fe ner bah çe li ler de t le ti co Mad rid i des tek le ye cek. m re i le ri de Tür ki ye ye dön dü ðü za man Fe ner bah çe de her za man ye ri o la cak bir kar de þi miz dir de di. U mut a bir yýl i çin 1.25 mil yon av ro G L T S R, Fran sa nýn To u lo u se ta ký mýn da for ma gi yen mil li fut bol cu U mut Bu lut un, se zo nun da ge çi ci trans fe ri i çin ku lü bü i le an laþ ma sað lan dý ðý ný a çýk la dý. Ga la ta sa ray Spor tif Sý nai ve a tý rým lar Þ den Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý na ya pý lan ve Ka mu yu y dýn lat ma Plat for mu nda da yer a lan a çýk la ma da, To u lo u se FC pro fes yo nel fut bol cu la rýn dan U mut Bu lut un se zo nun da ge çi ci trans fe ri i çin ku lü bü i le an laþ ma sað lan mýþ týr. Bu na gö re, fut bol cu ya fut bol se zo nun da av ro sa bit trans fer üc re ti ve av ro maç ba þý üc re ti ö de ne cek tir de nil di. Filede, Tayland ý yendik LON DR D ya pý la cak o lan 2012 O lim pi yat O yun la rý nýn vi ze si ni a la rak bir il ki ger çek leþ ti ren ay-yýl dýz lý lar Çin de baþ la yan Grand Prix de ki ilk ma çýn da Tay land ý 3-1 ye ne rek 3 pu a nýn sa hi bi ol du. Fi le nin Sul tan la rý, Tay land ma çýn da ilk se ti 25-22, 2. se ti i se ka za na rak sko ru 2-0 yap tý. 3. set te zor la nan ay - yýl dýz lý e ki bi miz mü ca de le yi kay bet ti. Ba þa baþ ge çen 4. se tin son bö lüm le rin de ra ki bi ne üs tün lük sað la yan ay - yýl dýz lý lar se ti ma çý da 3-1 ka za na rak 3 pu a ný ha ne si ne yaz dýr dý. Mil li ler bu gün sa at da Kü ba i le kar þý la þa cak. So ner den 5 yýl lýk im za TRB ZONS POR Ku lü bü, Genç ler bir li ði nden trans fer et ti ði ve 5 yýl lýk an laþ ma ya var dý ðý So ner y doð du ya 5 mil yon 350 bin do lar ga ran ti üc ret ö de ye cek. Trab zons por Spor tif a tý rým ve Fut bol Ýþ let me ci li ði Ti ca ret Þ den ya pý lan ve Ka mu yu y dýn lat ma Plat for mu nda yer a lan a çýk la ma da, Soner'e ilk se zon i çin 9 bin do lar maç ba þý üc ret ve ri le ce ði kay de dil di.

15 28 HZÝRN 2012 perþembe ÝLe - SÐLIK 15 D vi ta mi ni i çin az gü neþ ý þý ðý ye ter li KO RUN M SIZ GÜ N Þ M RUZ K LN LR D M D N G LN L K L RÝN CÝLT KN S RÝ N SBP O L BÝ L C ÐÝ NÝ B LÝR TN DR - M TO LOG MK BU L DÜN DR, D VÝ T MÝ NÝ Ý ÇÝN ÇOK Z GÜ NÞ I ÞI ÐI NIN TR LÝ O L BÝ L C ÐÝ NÝ SÖ L DÝ. M DI POL Has ta ne si der ma to lo ji uz ma ný Dr. Mak bu le Dün dar, es ki den de ri kan se ri nin gü neþ ya ný ðý i le i liþ ki li ol du ðu dü þü nü lür ken gü nü müz de ya nýk o luþ tur ma yan or ta dü zey bronz laþ ma nýn da kan se re sebep o la bi le ce ði nin bi lin di ði ni be lir te rek, Gü neþ ko ru yu cu, e ðer bü tün gün dýþ or tam da ka lý na cak sa 2 sa at a ra i le ye ni len me li dir gö rüþ le ri ni bil dir di. Dün dar, ko nu ya i liþ kin yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ko run ma sýz gü ne þe ma ruz ka lan ki þi le rin yüz ve el le rin de mey da na ge len le ke len me le rin de ri de ði þik li ði ne yol a ça bi le ce ði ni vur gu la ya rak, u zun va de de bu tip lez yon la rýn teh li ke le ri ne dik ka ti çek ti. GÜ N ÞÝN, Z RR LI I ÞIN L RIN DN KO RU NUN ZIN mey da na ge len gü neþ le ke le ri ne dik kat e - dil me si ge rek ti ði ni i fa de e den Dün dar, çýk ten li ki þi ler de, yýl lar i çe ri sin de ko run ma sýz gü ne þe ma - ruz kal ma ya bað lý o la rak ö zel lik le yüz de ve el ü - zer le rin de ko yu renk li le ke len me ler or ta ya çý ka bi - le ce ði ni ha týr la ta rak, Gü neþ ma ru zi ye ti de vam e der se de ri de ka ba rýk, ko yu renk li ka buk lu (ak ti - nik ke ra taz) de ði þik lik ler or ta ya çý kar. Bu de ri de - ði þik lik le ri gü ne þe ma ruz kal dýk tan yýl lar son ra or ta ya çý kar. Bu tip lez yon la rýn ü ze rin den cilt kan se ri ge liþ me o la sý lý ðý mev cut tur i fa de le ri ni kul lan dý. n ö nem li cilt kan se ri ti pi o lan me la - nom i le U V ý þýn la rý a ra sýn da cid dî bað lan tý lar o - la bi le ce ði ni dü þün dü ren bul gu la rýn or ta ya çýk tý ðý - ný da i fa de e den Dün dar, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Gü neþ ve so lar yum kay nak lý ul tra vi yo le rad yas - yo nu, de ri kan se ri ne ne den o la bi lir. s ki den de ri kan se ri nin gü neþ ya ný ðý i le i liþ ki li ol du ðu dü þü nü - lür ken gü nü müz de ya nýk o luþ tur ma yan or ta dü - zey bronz laþ ma nýn da kan se re ne den o la bi le ce ði bi lin mek te dir. Ul tra vi yo le rad yas yo nu de ri yi yaþ - lan dýr ma da en ö nem li fak tör dür. U zun sü re ko - run ma sýz gü ne þe ma ruz ka lan lar da de ri ka lýn la þýr ka ba bir gö rün tü o lu þur, ký rý þýk lýk lar hýz la ar tar. Gü neþ ý þýn la rý nýn en ö nem li fay da sý D vi ta mi ni sen te zin de ki rol le ri dir. n cak vü cu dun D vi ta mi ni sen tez le ye bil me si i çin çok az gü neþ ý þý ný ye ter li - dir. Bronz laþ ma ya ge rek yok tur. Ýs tan bul / a a s tým ve KO H has ta la rý na yö ne lik pro je B DÝ Ýb ra him, as tým ve KO H has ta la rý nýn de mog ra fik ya pý sý ný a raþ týr mak, teþhis ve te da vi uy gu la ma la rý ný ka yýt al tý na a la rak a na liz et mek ü ze re 54 il de top lam 150 mer kez de yü rü tü le cek S KO pro je si ni baþ lat tý. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da, s tým ve KO H da uy gu la ma ve so nuç la rýn göz len me si ad lý u lu sal, çok mer kez li, pros pek tif, göz le me da ya lý ve mü da ha le siz ka yýt ça lýþ ma sý ný kap sa yan pro jey le, as tým ve KO H has ta la rý i çin teþhis ve te da vi de te mel yak - la þým la rýn be lir len me si, u zun dö nem de de has ta ba ký mýn da dü zel me ol ma sý na yar dým cý o la cak bil gi le rin der len me si nin he def len di ði kay de dil di. Tür ki ye ge ne lin de ki ü ni ver si te, e ði tim ve a raþ týr ma has ta ne le ri i le ö zel has ta ne ler den top lam 150 he ki min ka tý lý mýy la yü rü tü le cek ça lýþ ma kap sa mýn da, yak la þýk 3 bin has ta nýn bil gi le ri nin top la na rak a na liz e di le ce ði bil di ril di. ak la þýk 18 ay sü re cek S KO pro je si nin ön ce lik li o la rak as tým ve KO H te da vi si i çin he kim ler ta ra fýn dan uy gu la nan yak la þým mo de li nin be lir len me si (teþhis te da vi, iz lem sý ra sýn da ki tu tum ve dav ra nýþ la rý), ay rý ca yaþ, cin si yet, et yo lo jik tip, eþ lik e den du rum lar gi bi fak tör ler le i liþ ki si nin in ce len me si a ma cýy la ha ya ta ge çi ri le ce ði, pro je nin i kin cil a ma cý nýn da as tým/ko H da teþhis a nýn da et yo lo jik tip de da hil ol mak ü ze re kli nik ve sos yo-de mog ra fik ö zel lik le ri i le teþhis ön ce si ve sý ra sýn da eþ lik e den has ta lýk tür le ri ve sýk lýk la rý nýn be lir len me si ol du ðu i fa de e dil di. Ýs tan bul / a a Ço cuk lar çev re ve hay van sev gi si ni kurs ta öð re ni yor nnv Þ HÝR D ço cuk la ra ta bi at, çev re, bit ki, hay van sev gi si ni ve bi lin ci ni a þý la ya rak, ta rým, gý da, hay van cý lýk ve ta bi den ge nin ko run ma sý ko nu la rýn da far kýn da lýk ka zan dýr mak a ma cýy la Ta rým Ço cuk Kur su a çýl dý. Nev þe hir Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü dü rü Ve ki li O kan ýl maz, ço cuk la ra ta bi at, çev re, bit ki, hay van sev gi si ni ve bi lin ci ni a þý la ya rak, ta rým, gý da, hay van cý lýk ve ta bi den ge nin ko run ma sý ko nu la rýn da far kýn da lýk ka zan dýr mak a ma cýy la Ta rým Ço cuk Kur su nu aç týk la rý ný söy le di. Kur sun top lam 3 haf ta sü re ce ði ni kay de den ýl maz, kur sa ka tý lan 7 11 yaþ a ra lý ðýn da ki 10 ço cu ða Genç lik Hiz met le ri ve Spor Ýl Mü dür lü ðü i le ö zel bir o kul dan branþ öð ret men le ri ta ra fýn dan re sim, mü zik, dra ma, spor, kül tür ge zi le ri ve di ðer sos yal ak ti vi te ler ve ril di ði ni i fa de et ti. Nev þe hir / ci han Kan ta ron ya ðý cil de fay da lý n P RÝSTN Sað lýk ve Koz me tik þir ke ti nin ü rü nü o lan Pa risten Kan ta ron ya ðý bir çok cil tra hat sýz lý ðý na i yi ge li yor. Kaz dað la rý nda ye ti þen sa rý kan ta ron o tu, çam eks trat lý, d re mit in 0.15 a sit li zey tin ya ðýn dan ü re ti len kan ta ron ya ðý nýn fay da la rý þun lar: Cilt te ko ru yu cu ve nem len di ri ci o la rak kul la ný lý yor. n ti sep tik ö zel li ði i le ya ra ve mik rop o lu þu mu nu ve ya ra nýn i çin de o lu þan il ti ha bý en gel li yor. Da mar bü zü cü ö zel li ði i le ka na ma yý he men dur du ru yor ve hüc re ye ni le di ði i çin o lu þan bir ta kým ya ra yý da i yi leþ ti ri yor. Cilt ba ký mýn da da et ki li o lan kan ta ron ya ðý bir çok að rý ya da i yi ge li yor. Ü rün hak kýn da de tay lý bil gi ye ris ten.com ad re si nden u la þa bi lir si niz. Bey lik dü zü ðýz ve Diþ Sað lý ðý Mer ke zi a çý lý þa ha zýr la ný yor n PI MI ta mam la nan Bey lik dü zü ðýz ve Diþ Sað lý ðý Mer ke zi a çý lýþ i çin gün sa yý yor. a kýn da hiz me te gi re cek o lan ðýz ve Diþ Sað lý ðý Mer ke zi ni ge zen Bey lik dü zü Be le di ye Baþ ka ný u suf U zun, ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi al dý. Be le di ye Baþ ka ný U zun ve be ra be rin de ki he ye te ðýz ve Diþ Sað lý ðý Mer ke zi ni gez di ren ve mer ke zin son du ru mu hak kýn da bil gi ve ren Baþ he kim Mus ta fa Ýþ can, Be le di ye Baþ ka ný U zun un bü yük des tek le ri i le ðýz ve Diþ Sað lý ðý Mer ke zi'nde ki ça lýþ ma lar da so na ge lin di ði ni be lirt ti. Ýs tan bul / ci han l kol bir çok has ta lýð ýn baþ se be bi B KIR KÖ Dr Sa di Ko nuk ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si Kalp ve Da mar Cer ra hi si Kli nik Þe fi Doç Dr. h met k gül, halk a ra sýn da ki yay gýn gö rü þün ak si ne al kol ve me ze nin hem kalp da mar la rýn da, hem de di ðer da mar lar da tý kan ma la ra yol aç tý ðý ný be lirt ti. Kalp ve da mar a la nýn da yap tý ðý bir çok a me li yat tec rü be le ri ve has ta lar dan al dý ðý bil di rim le ri yo rum la yan Doç. Dr. h met k gül, va tan daþ la rý u yar dý. az ay la rý nýn gel me siy le va tan daþ la rýn a çýk ha va da man gal yap ma ya baþ la dýk la rý ný be lir ten k gül, man gal la bir lik te tü ke ti len al ko lün kalp kri zi ve baþ ta ba cak da mar la rý ol mak ü ze re bütün da mar lar da tý ka nýk lýk la ra se bep ol du ðu nu bil dir di. l kol ve me ze nin yan ya na gel me siy le teh li ke nin art tý - ðý na i þa ret e den k gül, Hal ký mýz da ku lak tan dol ma bil gi ler sa ye sin de 1 ka deh al ko lün, kal be i yi gel di ði i na ný þý var dýr. Bu ko nu da bi lim sel a raþ týr ma lar da ya pýl dý, al kol da mar ge niþ le ti ci et ki si o lan bir mad de dir, a ma a lýn ma sýn da týb bî hiç bir ya rar yok tur. Çok çe þit li za rar la rý mev cut tur. Di ðer or gan sis tem le ri ne ör ne ðin k a r a c i ð e r e, me ta bo liz ma ya, in sü lin di ren ci ne, ko les te rol yük sek li ði ne, þe ker has ta lý ðý o luþ ma sý na, bel çev re si ni art tý ra rak me ta bo lik send ro ma yol aç ma sý gi bi sa yý sýz za rar la rý mev cut tur, bu ra da vur gu la mak is te di ðim kal be i yi ge lir i nan cý nýn doð ru ol ma dý ðý dýr de di. Ýs tan bul / e ni s ya

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BL ÝN KI L BI Ý ÇÝN D N ÜK SK GÜR S D ÝS LÂMIN S D SI O L CK TIR elkovan kuþlarý vapur seferlerinin ayrýlmaz yoldaþlarý arasýndadýr. 28 HZÝRN 2012 PRÞMB Þehrin yelkovanlarý tükeniyor FRKIND OLMSK D ÝSTNBUL'UN SMBOLLRÝNDN LKOVN KUÞUNUN NSLÝ TÜKNÝOR. ÞÝÝR L R ko na cak den li bir Ýs tan bul lu o lan yel ko van ku þu yok ol ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya. Dün ya Do ða yý Ko ru ma Bir li ði (I UCN) ta ra fýn dan ya pý lan son de ðer len dir me de nes li kü re sel öl çek te has sas ko nu mu na gi ren yel ko van kuþ la rý nýn sa yý sý hýz la a za lý yor. el ko van kuþ la rý ný ko ru mak i çin a ci len tedbir a lýn ma ma sý ha lin de a lýp ba þý mý zý pe þi sý ra gi de ce ði miz yel ko van ku þu kal ma ya cak ve Ýs tan bul bir sem bo lü nü da ha kay be de cek. Bir de niz ku þu o lan yel ko van, do ðu ve or ta k de niz e öz gü bir tür. Tü rün ü re me ve bes len me a lan la rý bü yük bir sýr. u na nis tan, Ý tal ya, Fran sa, Tu nus ve Mal ta nýn ýs sýz kü çük a da la rýn da yu va lan dýk la rý, Ýs tan bul Bo ða zý ný kul la na rak Ka ra de niz e u laþ týk la rý, bu ra da bes len dik le ri tah min e di li yor. n cak bu bil gi le rin doð ru lan ma sý i çin ku þun kul lan dý ðý a lan lar da eþ za man lý göz lem ler yap mak ge re ki yor. Ýstanbul / Recep Bozdað ÞÝ ÝR MIS R L RIN D K L CK LR... KO NU i liþ kin a çýk la ma ya pan Do ða Der ne ði Bi lim Ko or di na tö rü Sü rey ya Ýs fen di ya roð lu, yel ko van la rýn sa yý sý nýn gün geç tik çe a zal dý ðý nýn göz len di ði ne dik kat çe ke rek þun la rý söy le di: Dün ya de niz le rin de ba lýk po - pü las yon la rý birbi ri ar dý na çö ker ken, ba lýk la bes le nen yel ko van kuþ la rý nýn a ký be ti de ay ný þe kil de ol duk ça dra ma tik. k de niz ve ge de ki ü re me ko lo ni le rin de yel ko van la rýn ü re me ba þa rý sý ne ya zýk ki ar týk çok dü - þük. Son 60 yýl da kay bol du ðu tes bit e di len on ko lo ni var. Bu kuþ la rýn Tür ki ye de ki du ru mu i se hiç bi lin mi - yor. Bu ko nuy la ya kýn dan il gi le nen Do ða Der ne ði yel - ko van kuþ la rý nýn ge le ce ði i çin çok ya kýn da ö nem li bir ça lýþ ma ya baþ la ya cak. n cak da ha ö nem li o la ný baþ ta Ýs tan bul lu lar ol mak ü ze re bu na di de can lý ya her ke sin sa hip çýk ma sý. k si hal de yel ko van lar sa de ce þi ir mýs - ra la rýn da ka lan nos tal jik can lý lar o la rak a na bi li riz. V PUR S FR L RÝ NÝN OL DÞ L RI L KO VN kuþ la rý Ýs tan bul va pur se fer le ri nin ay rýl - maz yol daþ la rý dýr. Bo ða zý boy dan bo ya bit mez tü ken - mez bir e ner jiy le ge çer, Ka ra de niz veya Mar ma ra De ni - zi ne doð ru dal ga la rýn a ra sýn da kay bo lur lar. Ka nat la rý ný hýz la çýrp týk tan son ra ya tay düz lem de tu ta rak sü zü len kuþ la rý iz le me nin ta dý na do yum ol maz. Vol vo filolarý ta kip te! n VOL VO Kam yon un in ter net ta ban lý fi lo ta kip sis te mi Dynaf le et, fi lo ta kip bil gi le ri ni da ha da e ri þe bi lir ha le ge tir mek i çin mo bil ci haz lar da kul la ný la bi len ye ni bir uy gu la ma ge liþ tir di. Dynaf le et ye ni uy gu la ma sýy la, ne re de o lu nu rsa o lun sun a kýl lý te le fon ya da tab let ü ze rin den bü tün fi lo ve nak li ye iþ le ri nin yö ne ti le bil me si ne im kân sað lý yor. y rý ca a raç la rýn ko nu mu, ya kýt tü ke ti mi, sü rü cü za man la rý, kar bon e mis yon la rý ve Vol vo Kam yon yet ki li ba yi le ri nin yer le ri de da hil ol mak ü ze re ger çek pa ra met re le re a nýn da u la þý la bi li yor. Seyhan Þentürk / eni sya Dep rem ze de öð ret men le re mo ral ge zi si n PN DÝK Be le di ye si, Van-r ciþ dep re mi nin ü ze rin den 8 ay geç me si ne rað men dep rem böl ge si ne o lan ay ný du yar lý lý ðý de vam et ti rip, gö nül köp rü sü nü güç len dir me ye de vam e di yor. Son o la rak Pen dik Be le di ye si nin kar deþ köy pro je si kap sa mýn da yar dým la rý ný u laþ týr dý ðý k yu va, Kar lý yay la, Tek ler ve u ka rý ý þýk lar Köy le rin de gö rev ya pan 46 öð ret men, Pen dik Be le di ye si nin ön cü lü ðün de Ýs tan bul a ge le rek, dep re min ü zü cü et ki si ni yok et mek a dý na bir haf ta lýk Ýs tan bul ge zi sin de bir a ra ya gel di ler. Nagehan Bayram / eni sya  kif ten e sin len dim, ve te ri ner ol dum n GI D Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di ker, Ýs tik lâl Þa i ri  kif in ha ya týn da çok ö nem li bir ye re sa hip ol du ðu nu, ve te ri ner lik fa kül te si ni seç me sin de de  kif i ör nek al dý ðý ný söy le di. Li se dey ken ve te ri ner lik mes le ði i le il gi li her han gi bir þey bil me di ði ni an la tan Ba kan ker, mes lek le il gi li çað rý þý mýn ken di sin de Meh met  kif r soy ol du ðu nu an lat tý. Ü ni ver si te ter cih le rin de ve te ri ner li ði ilk ter cih le ri a ra sý na yer leþ tir di ði ni kay de den ker, Meh met  kif r soy un ör nek a lý nan bir þah si yet ol ma sý dolayýsýyla, o nun i zin den yü rü me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. nkara / cihan De ri si klon lan dý, na kil ya pýl dý n GÜ N f ri ka Cum hu ri ye ti nde e vi nin bah çe sin de ge çir di ði bir ka za so nu cu vü cu du nun ya nan ký sým la rý na ken di de ri sin den klon la nan de ri ler nak le di len 3 ya þýn da ki ký zýn i yi leþ me sü re ci ne gir di ði bil di ril di. Gü ney f ri ka da, ba sý ný nýn ken di ne ver di ði Pip pi e tak ma a dýy la ta ný nan I sa bel la Kru ger ad lý 3 ya þýn da ki ký zýn, bir kaç ay ön ce ev le ri nin bah çe sin de, ýz ga ra a te þi ni can lan dýr mak i çin kul la ný lan je lin üs tü ne sýç ra ma sý so nu cu vü cut de ri si nin yüz de 80 i yan mýþ tý. Johannesburg / aa

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı