AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý"

Transkript

1 K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay ný dö ne min ön de ge len dev let a da mý. Cum hu ri yet dev ri nin ilk cum hur baþ ka ný, in ký lâp la rýn mi ma rý ve Be - di üz za man ýn i nanç la rý na ta ma men zýt bir dün ya gö rü þü nün tem sil ci si, tat bi kat çý sý. l A ca ba bu i ki ta ri hî þah si yet a ra sýn da ki mü na se bet ler na sýl ce re yan et ti? Be di üz za man ýn M. Ke mal hak kýn da ki dü þün ce le ri ne ler di? l Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Merkezden uyarý MERKEZ BANKASI ENFLASYONUN YÜKSELECEÐi UYARISINDA BULUNDU. YÜKSEK ENFLASYON, MALÝYETLERÝ DE ARTTIRACAK. ENFLASYON YÜKSELECEK u Mer kez Ban ka sý, Ka sým a yýn da yüz de 1,73 o ra nýn da ar tan tü ke ti ci fi yat la rý nýn, A ra lýk a yýn da da yük sel me ye de vam e de ce ði ni a çýk la dý. Ban ka nýn de ðer len dir me no tun da Ýþ len me miþ gý da fi yat la rýn da ki baz et ki si ne de niy le yýl lýk enf las yo nun A ra lýk a yýn da sý nýr lý da ol sa yük sel me ye de vam e de bi le ce ði tah min e dil mek te dir de nil di. YÜKSEK ENFLASYON MALÝYETLERÝ ARTTIRACAK u Enf las yon ar tý þý nýn ma li yet le ri art tý ra ca ðý da be lir til di. Bur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ce lâl Sön mez, Ka sým a yý enf las yon ra kam la rý na i liþ kin, ü re ti ci nin ma li ye ti nin art tý ðý ný ve bu ma li yet ar tý þý nýn ni haî fi yat la ra is ten di ði öl çü de yan sý tý la ma dý ðý ný bil dir di. Ö te yan dan, enflasyondaki artýþ memur ve emekli maaþlarýnda ek zam yapýlmasýný zorunlu hale getirdi. Ha be ri 10 da Tam demokrasi için demokratik bir anayasa gerekir u De mok rat E ði tim ci ler Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Na ci Te pir, de mok ra si ye ge çi þin tam bir de mok ra tik a na ya sa i le mümkün o la bi le ce ði ni be lir te rek, Ye ni a na ya sa nýn met nin de, de mok ra si ler de ye ri ol ma yan dar gö rüþ lü, bað naz ve des pot i fa de le re as la yer ve ril me me li dir de di. Ha be ri 9 da Arnavutluk tan geldi, kanunsuz yasakla karþýlaþtý u Ar na vut luk tan o ku mak i çin Ýz mir Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sü ne (ÝY TE) ge len Or ne la Be go, ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le ders ler den çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 8 de KREDÝ DERECELENDÝRME KURULUÞLARI DEVREDE AVRUPA DA NOT KORKUSU u U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P), 15 Av ro Böl ge si ül ke si nin kre di no tu nu dü þü re ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Bir lik te ha re ket e den Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ile Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel (Merkozy), Stan dard & Po or s un kre di not la rý ný dü þü re bi le ce ði u ya rý sý ný dik ka te a la cak la rý ný a çýk la dý. Ha be ri say fa 10 da GÜL'ÜN VETO ETTÝÐÝ KANUN, KÖÞKE AYNEN ÝADE EDÝLECEK Partiler þike yasasý nda ýsrarlý u Par ti ler, ka mu o yun da þi ke ya sa sý o la rak bi li nen, Çan ka ya Köþ kü ne 4 par ti nin or tak im za sýy la gön de ri len, Cum hur baþ ka nýn ca bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye i a de e di len ya sa nýn ar ka sýn da dur ma ya ka rar lý lar. Ha be ri say fa 8 de FO TOÐ RAF: A A DANÝMARKA NIN AB SORUMLUSU: Müzakereler yeniden baþlayacak u Da ni mar ka nýn Av ru pa Bir li ði nden (AB) So rum lu Ba ka ný Ni co lai Wam men, Da ni mar ka nýn AB dö nem baþ kan lý ðý sý ra sýn da Tür ki ye i le mü za ke re le rin ye ni den baþ la tý la ca ðý ný a çýk la dý. Tür ki ye nin AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ ýn Ko pen hag zi ya re ti nin he men ön ce sin de ge len bu a çýk la ma, Tür ki ye cep he si ta ra fýn dan o lum lu bir ge liþ me o la rak de ðer len di ril di. Ha be ri say fa 8 de Ýntihar eylemcileri Kerbelâ'nýn yasýný tutan insanlarýn arasýna daldý. KERBELÂ TÖRENLERÝ KANA BULANDI Aþure günü katliâmý u Af ga nis tan ýn baþ þehri Ka bil de a þu re tö re ni ne ka tý lan Þi î le ri he def a lan in ti har sal dý rý sýn da a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da ol du ðu en az 54 ki þi öl dü, 150 ki þi de ya ra lan dý. Ha be ri say fa 7 de 50 BÝNDEN FAZLA KÝÞÝ ÖLÜ YA DA KAYIP Kaddafi yi devirmenin bilânçosu aðýr u Lib ya da 42 yýl lýk Kad da fi re ji mi ni yý kan mü ca de le nin ar dýn dan, ay lar sü ren ça týþ ma la rýn kor kunç bi lân ço su ya vaþ ya vaþ or ta ya çý ký yor. Ça týþ ma lar da ö len ler ve hâ lâ ka yýp o lan la rýn sa yý sý nýn 50 bin den faz la ol du ðu tah min e di lir ken, ya ra lý sa yý sý nýn i se en az 25 bin ol du ðu be lir ti li yor. Ha be ri say fa 7 de DÝN EÐÝTÝMÝ ÝLE RAHATLIYORLAR Mahkûmlar maneviyata aç u Ba kýr köy Ka dýn ve Ço cuk Ce za e vi nde tu tuk lu ve hü küm lü le re di nî e ði tim ve ren Ýs tan bul Müf tü lü ðü va i zi Ha li me Yýl dýz, ce za e vin de ma ne vi ya ta çok aç o lan in san la rýn ol du ðu nu be lirt ti. Ha be ri say fa 3 te Arena da devlerin günü u Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe bu gün li der lik i çin mü ca de le e de cek. Türk Te le kom A re na'da sa at 19.30'da oy - na na cak der bi yi Fý rat Ay dý nus yö ne - te cek. nha be ri say fa 14 te Bizim Aile de komþuluk u Bi zim A i le Der gi si A ra lýk sa yý sýn da kom þu lu ðu ön pla na çý kar tý la rak top lu mun i liþ ki le ri ne da ir so ru lar ve so run lar e le a lýn dý. nha be ri say fa 4 te Mum ýþýðýnda hayat u6 600 polisle dev operasyon u6 Ýnsan küçük bir kâinattýr Gel, ama kendine de gel u13 u16 ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Mah pus lar Ri sâ le-i Nur a muh taç Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kî te sel li ye mah pus lar çok muh taç týr lar. Hu su - san, genç lik dar be si ni yi yip ta ze ve þi rin öm rü nü ha pis te ge çi ren le rin, Nur la ra ek mek ka dar ih ti yaç la rý var. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Yani birdir biriciktir eþi olmayan Ýlâh Zât sýfat ef âli eþsiz dengi yok O Allah (cc) Cümle mevcûdât tezâhürü O nun birliðinin Kâinatta bütün eþya ma kesi vahdetinin Ýþte güneþin ziyasý arzýmýzý çevreler Onun ýþýðýna mazhar nice tohumlar biter Zerre yer gök varlýðýný gösteren bürhandýr Vahdetinin þahidi eþsiz kitap Kur ândýr Canlý cansýz her ne var birliðini ispât eder Yerde gökte zerre kürre hepsi O nu yâd eder Sýrr-ý vahdet cümle mahlûkât içinde nâsý Mazhar eyler çok kemâle eyler onlarýn hasý Hem bu sýrla melekûtün özlenen o yârý Canlýlarýn olur o kýymetli bahtiyârý Hazreti Kur ân da âyetler eder ona hitâp Hâlýk-ý âlem eder hem onu dost muhatap El-Vâhid, El-Ehad Bütün insanî kemâlat ve de ulvî gayeler Birle baðlý nûr-i tevhîd ile vücut kesbeder Bütün eþyada görürsün her þeyiyle insicâm El, ayak, göz, baþ, burun, kaþ hepsi eksiksiz tamam Çünki eksiksiz nizâm vahdetle tek mümkün olur Fazla ellerin karýþtýðý umûr sakim olur Birliðinin her bir eþyada tecellisi Ehad Her birinde ayrý akseder O gücü bî-hâd Ayrý ayrý bütün eþyada tecelli ediyor Her bir eþyada deðiþik ismi hem aksediyor Kâinat baþlý baþýna muntazam hoþ bir saray Ýnce hesapla eder seyr bak güneþ yýldýzlar ay Âlemin her tarafýnda bu tasarruf görünür Yapraðýn bile düþüþü O nun izniyle olur Birliði eserleriyle bilinen Vâhid-Ehad Eþi dengi benzeri yoktur O nun þahit hayat HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Yüzünü çehreni varlýðýný O takdîr eder Her tasarrufunu mutlak lehimize hayr eder Hiçbir iþ diðerine nezdinde mâni olamaz Hem O nun takdiri için farký yoktur fazla az Güneþin ziyâsý hep yeryüzünü çevreliyor Ýþte bu Vâhidiyet misâlini gösteriyor Güneþin âyinelerde görünür tezahürü Yani renk, ýþýk, ýsý bu da Ehad zuhuru Çoðu insanda O Sâni in güzel esmâsý Cüz -i arz gibi Ehad i gösterir simâsý Sûre-i Ýhlâs okur hayat diliyle varlýk Küfre girmeye býrakmaz zerre miktar aralýk Vuruyor birliðinin mührünü hep canlýlara Kuþlara balýklara yýldýza akan sulara Kâinatýn çehresinde cilveleri görünür Ýnce sýrlar keþfedilir hem hayatla okunur Zerreyi îcad eden îcad edendir kürreyi Gözü îcad eyleyen îcad eder göz hücreyi Dünya hayatýný feda edip karþýlýðýnda ahireti tercih edenler Allah yolunda cihad etsin. Kim Allah yolunda cihad ederse, ister öldürülsün, ister galip gelsin, Biz yakýnda ona pek büyük bir mükâfat vereceðiz. Nisâ Sûresi: 74 / Â ye t-i Ke ri me Me â li u suf (as) da ha yýl lar ca zin dan da kal dý "Y (Yû suf Sû re si: 12:42.) â ye ti nin ih ba rý ve sýr rýy la, Yu suf A ley his se lâm mah pus la - rýn pî ri dir; ve ha pis ha ne bir ne vî med - re se-i Yu su fi ye o lur. Ma dem Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri i ki de fa dýr çok luk la bu med re se ye gi ri yor lar; el bet te Ri sâ le-i Nur un hap se te - mas ve is pat et ti ði bir ký sým me se le le ri nin ký sa cýk hü - lâ sa la rý ný, bu ter bi ye i çin a çý lan ders ha ne de o ku mak ve o kut mak la tam ter bi ye al mak lâ zým ge li yor. Þu â lar, s. 176 *** Ha pis ha ne mü dür le ri ve ser gar di yan la rý ve bel ki mem le ke tin i da re mü deb bir le ri ve a sa yiþ mu ha fýz la rý, Ri sâ le-i Nur un bu der sin den mem nun ol ma la rý ge rek - tir. Çün kü bin mü te dey yin ve Ce hen nem hap si ni her va kit ta hat tur e den a dam la rýn i da re ve in zi ba tý, on na - maz sýz ve i ti kat sýz, yal nýz dün ye vî hap si dü þü nen ve ha - ram-he lâl bil me yen ve kýs men ser se ri li ðe a lý þan a dam - lar dan da ha ko lay ol du ðu çok tec rü be ler le gö rül müþ. Þu â lar, s. 177 *** Ýn þa al lah, bir za man ha pis ha ne le ri tam bir ýs lâh ha ne yap mak i çin bah ti yar mü dür ler ve me mur lar, o Nur la - rý mah pus la ra, ek mek ve i lâç gi bi tev zi e de cek ler. Þu â lar, s. 185 *** Ri sâ le-i Nur da ki ha ki kî te sel li ye mah pus lar çok muh taç týr lar. Hu su san, genç lik dar be si ni yi yip ta ze ve þi rin öm rü nü ha pis te ge çi ren le rin, Nur la ra ek mek ka - dar ih ti yaç la rý var. Söz ler, s. 135 *** De niz li hap sin de bir bi ri ne düþ man bü tün mah pus - lar, Nur lar der siy le bir bir le ri ne kar deþ ol du lar. Ve bi - zim be râ a ti mi ze bir se bep o lup, hat tâ din siz le re, ser - se ri le re de o mah pus lar hak kýn da Mâ þa al lah, bâ re kâl - lah de dirt ti ler ve o mah pus lar tam te nef füs et ti ler. Söz ler, s. 139 *** De niz li de, sý kýn tý nýz dan bin de re ce zi ya de hem fe rah, hem mâ ne vî kâr, hem o ra da ki mah pus la rýn Nur lar dan is ti fa de le ri, hem bü yük da i re ler de Nur la rýn fü tu ha tý gi - bi ne ti ce ler, si ze þek vâ ye rin de bin ler þük ret tir di. Lem a lar, s. 258 *** Üç vi lâ ye tin in saf lý bir ký sým za bý ta la rý de miþ ler: Nur Ta le be le ri mâ ne vî bir za bý ta dýr. Â sâ yi þi mu ha fa - za da bi ze yar dým e di yor lar. Ý man-ý tah ki kî i le, Nu ru o - ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý ra ký yor lar, em ni ye ti te mi ne ça lý þý yor lar. Bu nun bir nu mu ne si De niz li Ha pis ha ne si dir. O ra ya Nur lar ve mah pus lar i çin ya zý lan Mey ve Ri sâ le si gir - me siy le, üç dört ay zar fýn da i ki yüz den zi ya de o mah - pus lar öy le fev ka lâ de i ta at li, din da râ ne bir sa lâh-ý hâl al dý lar ki, üç dört a da mý öl dü ren bir a dam, tah ta bit le - ri ni öl dür mek ten çe ki ni yor du. Tam mer ha met li, za - rar sýz, va ta na nâ fi bir u zuv ol ma ya baþ la dý. Hat tâ res - mî me mur lar bu ha le hay ret le ve tak dir le ba ký yor du - lar. Hem da ha hü küm al ma dan bir ký sým genç ler de - di ler: Nur cu lar ha pis te kal sa lar, biz ken di mi zi mah - kûm et ti re ce ðiz ve ce za al ma ya ça lý þa ca ðýz, tâ on lar - dan ders a lýp on lar gi bi o la ca ðýz, on la rýn der siy le ken - di mi zi ýs lâh e de ce ðiz. Lem a lar, s. 261 *** O mek tep li genç le re de di ðim gi bi, mu sî bet ze de mah pus la ra da tek rar i le de rim: O nu ta ný yan ve i ta at e den, zin dan da da hi ol sa bah - ti yar dýr. O nu u nu tan, sa ray lar da da ol sa zin dan da dýr, bed baht týr. Hat tâ bir bah ti yar maz lûm, i dam o lu nur - ken bed baht zâ lim le re de miþ: Ben i dam ol mu yo rum, bel ki ter his i le sa a de te gi di yo rum. Fa kat, ben de si zi i - dam-ý e be dî i le mah kûm gör dü ðüm den siz den tam in - ti ka mý mý a lý yo rum. Lâ i lâ he il lâl lah di ye rek sü rur i le tes lim-i ruh e der. Þu â lar, s. 190 LÜ GAT ÇE tev zî: Da ðýt ma. sa lâh-ý hâl: Ý yi ve ha yýr lý hâl sü rur: Se vinç. ser gar di yan: Baþ gar di - yan. nâ fi: Fay da lý. fü tu hat: Fe tih ler, za fer - ler; Ý lâ hî fe yiz ler. Hu lu si Bey ve Der sim o la yý ah me doz de mir.com e di üz za man kü çük hiz - B met le ri bi le bü yük gö rü - yor du. Bun da el bet te ta - le be le ri ni teþ vik et mek is te ði var dýr. Hu lu si Be - yin E ðir dir den ta yi ni çýk mýþ ve Do ðu A na do lu da bu lu nan as ke rî bir lik le re gi de cek ti. Üs ta dýn - dan ay rý la ca ðý i çin çok ü zü lü yor du. Üs tad Be di üz za man o nun çok ü zül - dü ðü nü an la mýþ tý. Bir gün ya ný na zi - ya re ti ne gel di ðin de (as ker ce): Em re - di yo rum, me rak et me ye cek sin! Ü zül - me ye cek sin! de di. O an da bü tün ü - zün tü sü, gam ve ke de ri kay bol du. Hu lu si Bey, Be di üz za man a sor du - ðu so ru lar la der ya gi bi bir i lim-ir fan sa ra yý nýn ka pý la rý nýn a çýl ma sý na ve si - le ol muþ tu. Nur la rýn bu ilk a ziz ta le - be si i çin Be di üz za man bir mek tu - bun da þun la rý ya zý yor du: Siz mad dî rüt be niz den çok yük sek mâ ne vî rüt be niz ik ti za sýy la ay rý ay rý yer le re gön de ri li yor sun. O yer le rin sa na ih ti ya cý var. Hiç me rak et me. Se nin Ri sâ le tü n-nur hak kýn da mek - tup la rýn, çok ta le be ye rin de, se nin be de li ne hiz met-i Nu ri ye de ça lý þý yor - lar. Bi rin ci li ði da i ma sa na ka zan dý rý - yor lar. (Bar la Lâ hi ka sý, s. 165) Yi ne bir yer de Hu lu si Bey in Nur hiz - me tin de ki ye ri þöy le be lir len mek te dir: Hu lû si Bey, be nim ye gâ ne ma ne vî ev lâ dým ve me dar-ý te sel lîm ve ha ki kî vâ ri sim ve bir de hâ-yý nu ra nî sa hi bi o - la ca ðý muh te mel o lan bi ra der za dem Ab dur rah man ýn ve fa týn dan son ra, Hu - lû si ay nen ye ri ne ge çip o mer hum dan bek le di ðim hiz me ti, o nun gi bi i fâ ya baþ la ma sýy la ve ben o nu gör me den e - pey za man ev vel Söz ler i ya zar ken, o - nun ay ný va zi fe siy le mu vaz zaf bir þahs-ý ma ne vî ba na mu ha tap ol muþ ca sý na, ek se ri yet-i mut la ka i le tem si lâ tým o nun va zi fe si ne ve mes le ði ne gö re ol muþ tur. De mek o lu yor ki, bu þah sý, Ce nâb-ý Hak ba na hiz met-i Kur ân ve i man da bir ta le be, bir mu in ta yin et miþ. Ben de bil me ye rek o nun la o nu gör me den ev - vel ko nu þu yor mu þum, ders ve ri yor mu - þum. (Bar la Lâ hi ka sý, s ) Be di üz za man, Der sim o lay la rý nýn baþ - la dý ðý gün ler de Kas ta mo nu da sür gün ha ya tý ya þa mak ta dýr. An cak bi rin ci ta le - be o la rak ka bul et ti ði Hu lu si Bey E la - zýð da su bay dýr. O nu zor gün ler bek le - mek te dir. Der sim o lay la rý ný bas týr ma ya yö ne lik ha zýr la nan bir lik le rin i çin de ve bi ri nin ko mu ta ný dýr. Hu lu si Bey, 1938 ta ri hin de Der sim (Tun ce li) is ya ný ný ön le me ye ve bas - týr ma ya me mur e dil miþ ti. O na ve ri - len e mir tek ke li mey le Ým ha!.. i di. Ken di si son ra dan ha tý ra la rýn da þöy le an la týr: 1938 de bi zi Der sim is ya ný ný ön le me ye ve bas týr ma ya me mur et - miþ ler di. Ýs yan de dik le ri þey de, ba zý dað köy le ri o yýl ver gi ve re me miþ ti. Bi ze ve ri len e mir i se tek ke li me i di: Ým ha! Can lý bir þey bý rak ma yý nýz; genç-ih ti yar, ço cuk-ka dýn ve sâ i re. (N. Þa hi ner, Son Þa hit ler, 1. Cild) Hu lu si Bey kýta ko mu ta ný ol du ðu i çin en zor gö rev de o na düþ müþ tü. Sen pi - ya de sin, se ni top la tak vi ye et mek ge rek - tir de di ler. Pi ya de bir lik le ri ge nel de ön - cü bir lik ler dir. Ya kýn ve sý cak te ma sý on - lar sað lar lar. Ar ka dan tank ve top çu bir - lik le riy le des tek le nir. Hu lu si Bey ha re kâ ta na sýl ka týl dý ðý ný ve han gi duy gu la rý ya þa dý ðý ný da ha son ra ken di ni zi ya ret e den le re an lat mýþ týr. O - nun la il gi li ha tý ra lar da bu ko nu nun de - tay la rý ný bul mak müm kün dür. Tun ce li ha re kâ tý 1937 de baþ la mýþ tý. Hu lu si Be ye gö re du rum çok ö nem li, fa - kat a çýk la ma sý zor dur. Üs tad la ha ber leþ - mek de, o sý ra da dik kat çek mek te dir. A - ra la rýn da ki mek tup laþ ma da ke sil miþ tir. Her ne ka dar Der sim Ha re kâ tý ak lý na yat ma sa da as ker ol du ðu i çin ka týl mak zo run da dýr. Kal dý ki, i çin de ya þa dý ðý duy gu la rý dý þý na vur ma ya da im kâ ný yok tur. Du ru mu hiç kim se ye de gü ven - me di ði i çin söy le ye mez. Ba ba sý o gün ler - de ha yat ta dýr. A i le bü yük le riy le gö rü þür, an cak hâ lâ ra hat la ya ma mýþ týr. Hu lu si Bey müt hiþ bir ü zün tü i çin de - dir. Hz. Üs tad o nun bu ü zün tü sü nü u - zak tan his set miþ ti. Hu lu si Bey tam ba - ba sýy la ve da la þýp a tý na bi nip gi di yor du. Hiz met e ri nin ko þa rak gel di ði ni gör dü. E li ne bir mek tup u zat tý. Mek tu bu aç tý ve hay ret ler i çin de kal dý. Üs tad mek tu bu Kas ta mo nu dan Ür güp Müf tü sü o lan kar de þi Ab dül me cid va sý ta sýy la gön de ri - yor du. Ab dül me cid E fen di, zar fý de ðiþ ti - re rek mek tu bu ay nen gön der miþ ti. Mek tup ta þun lar yer a lý yor du: Hu lu si nin bir ga i le si var, di ye his se - di yo rum. Me rak et me sin. Ri sâ le-i Nur un þa kird le ri ne i na yet ve rah met, ne za ret ve hi ma yet e der ler. Dün ya nýn me þak kat le ri ma dem se vap ve rir, ge çer - ler; o mu sî bet le re kar þý sa býr i çin de, þü - kür i le me ta net le mu ka be le e dil mek ge - re kir. Hem o, hem siz ler, bü tün du â la - rým da ve ka zanç la rým da be nim le be ra - ber si niz. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 10.) Bu nu o ku du ðu za man Hu lu si Bey de bü yük bir de ði þik lik o lur, ha li ne þük re - der. O gün ya þa dý ðý hâ li ha tý ra la rýn da Ba na dün ya yý ver se ler di, o ka dar bir se - vinç duy maz dým cüm le siy le i fa de e der. Mek tu bu ö per, ba þý na kor ve son ra koy - nu na yer leþ ti rir. Kim se ye bir þey söy le - me den yo la çý kar. Ve ri len gö rev ga yet zor ve a ðýr dý. Kan dö kül me si muh te mel di. Hu lu si Bey o - lay la rýn baþ la dý ðý böl ge ye gi der. Fa kat o böl ge de kim se kal ma mýþ, in san lar dað la - ra, ma ða ra la ra çe kil miþ ler di. Rah met-i Ý - lâ hi ye yar dý mý na ye tiþ miþ ve o nun e li ni ka na bu laþ týr mak tan kur tar mýþ tý. Bu gün ler de Der sim o lay la rý med ya da çok tar tý þýl dý ve tar tý þýl ma ya da de vam e - di yor. Der sim tar týþ ma la rý giz li kal mýþ baþ ka o lay la rý da or ta ya çý ka ra cak gi bi. Bu gün Tun ce li o la rak bil di ði miz Der - sim in a dý, ya pý lan ha re kât pla ný na (Tunç-e li) pa ra lel o la rak de ðiþ ti ril miþ tir. San ki yýl lar ön ce Der sim li le re a tý lan yum ruk ha fý za la ra ça kýl mak ta dýr. Ý man gö züy le ba kýþ Bu dün ya mi sa fir ha ne si ne Kâ i na týn Ya - ra tý cý sý ný ta ný mak ve O na i man i le i ba - det et mek mak sa dýy la gön de ri len in - san la rýn bü yük ço ðun lu ðu bah si ge çen ha ki - kat ten ha ber siz ya þar ken, bir kýs mý i se o mâ - nâ la ra uy gun ha yat sü rer ler. El bet te her i ki grup da lâ yýk ve müs te hak ol duk la rý kar þý lý ðý e be dî â lem de gö re cek tir. Þid det-i zu hu run dan ve a za met-i kib ri ya sýn - dan giz len miþ ve gö rün mez hâ le gel miþ o lan Kâ i na týn Sa hi bi, an cak fi il le ri ve ha ri ka e ser le - ri ne ba ký la rak a kýl gö züy le gö rü le bi lir. Zi ra her fi il fa i li ni ve her san at sa nat kâ rý ný gös te rir. A - tom lar dan yýl dýz la ra ka dar bu muh te þem kâ i - nat, bir ki tap gi bi ya za rý ný ve ya ra tý cý sý o lan Ce nâb-ý Hakk ý gös ter di ði gi bi, baþ ta Kur ân-ý Ke rim ol mak ü ze re bü tün se ma vî ki tap la rý ve Son Pey gam ber Haz ret-i Mu ham med (asm) ve u mum pey gam ber le ri, Al lah var lýk ve bir li - ði ne þa hit tut muþ tur. Ke za, in san da ki vic dan de ni len þu ur lu ha ki kat, bir ye re da yan mak ve yar dým is te mek de ni len i ki ma ne vî pen ce re i - le Yü ce Ya ra tý cý ya ba kar ve mâ nen O' nu gö - rür ve O' na sý ðý nýr. A kýl ne ka dar o Yü ce Kud - re ti in kâr et me ye yel ten se ve cü ret et se bi le, vic dan da i ma o i ki pen ce re den O' na na zýr dýr. Â lem de ki bü tün var lýk la ra Al lah a dý na ve Sa nat kâ rý he sa bý na ba kýl ma lý dýr. Bu na mâ nâyý har fîy le bak mak de nir. E ðer eþ ya ya sa nat - kâ rýn dan ba ðým sýz o la rak, ken di le ri he sa bý na ba ký lýr sa, bu na da mâ nâ-yý is miy le bak mak de ni lir. Bu tarz ba kýþ da lâ let tir ve in sa ný in kâ - ra gö tü rür. Mâ nâ-yý har fiy le, Al lah he sa bý na ve i man gö züy le ba ký lýr sa, o tarz ba kýþ te fek - kür dür. Ha dis-i þe ri fe gö re bir sa at te fek kür i - se, bir se ne na fi le i ba det ten da ha ha yýr lý dýr. Bu ba kýþ tar zý, mev cu da týn gü zel lik le ri kar þý - sýn da Ne gü zel ya pýl mýþ! de dir tir ve o gü - zel lik le rin kay na ðý o lan Es mâ-i Hüs nâ ya in ti - kal e der ve o ra dan Ce nâb-ý Hakk ýn za týn da var o lan son suz gü zel li ði i lân e der. Zat la rý he - sa bý na ve Al lah tan ba ðým sýz o la rak mev cu - da ta ba kan in san Ne gü zel! der ve mev cu - da tý mâ nen çir kin leþ ti rir. Dün ya mi sa fir ha ne si nin se ma sý ný süs le yen gü neþ ler, ay lar, yýl dýz lar, burç lar ve ga lak si ler hâl di liy le Ya Ce lîl-i Zül ce lâl! de yip Ya ra tý cý - sý na þa hit lik ya pý yor. Yer yü zü nü þen len di ren ne bat lar, hay van lar, de niz ler, ne hir ler ve mev - sim ler de i cat e di len mah lû kat da hi Ya Ce mili Zül ce mal! de yip yi ne o Sa ni-i Zül ce mal in var lýk ve bir li ði ni i lân e di yor lar. Bü tün kâ i na tý dol du ran bu ma ne vî ses le ri ve þa ha det le ri bil - me yen, i þit me yen ve din le me yen le ri, el bet te bâ ki â lem ler de þid det li bir a zap bek ler ken, bu ses le re ku lak ve ren ve kâ i na týn yap tý ðý þa ha de - te þa hit lik e den mü min le ri de da i mî cen net ler ve e be dî lez zet ler bek li yor. O tuz üç mer te be de kâ i na tý hal laç pa mu ðu gi bi a ta rak, her yer den ve her þey den Al lah ýn var lýk ve bir li ði ne de lil ler ge ti ren Be di üz za - man, Â ye tü l-küb ra a dý ný ver di ði e se rin de kâ i - na tý gü zel ko nuþ tur muþ. As ya Nur Kül tür Mer ke zi nde ver di ði se mi ner de ko nuþ ma cý mýz A ziz Öz kan da, Â ye tü l-küb ra nýn ko nu la rý na uy gun re sim le ri gü zel bul muþ. Yüz den faz la in sa nýn iz le di ði se mi ner, ger çek ten mü kem - mel bir tev hid der siy di. Prog ram bi ti min de her kes mem nu ni ye ti ni di le ge ti ri yor du.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Mahkûmlar maneviyata aç NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 Muharrem 1433 Ru mî: 24 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÝSTANBUL MÜFTÜLÜÐÜ GÖREVLÝSÝ VAÝZE HALÝME YILDIZ, CEZAEVÝNDEKÝLERÝN MANEVÝYATA ÇOK ÝHTÝYACI OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. BA KIR KÖY Ka dýn ve Ço cuk Ce za e vi nde ki tu tuk lu ve hü küm lü le re di nî e ði tim ve ren Ýs tan bul Müf tü lü ðü görevlisi Va i ze Ha li me Yýl dýz, da ha ön ce al ný sec de ye hiç var ma mýþ pek çok in sa nýn ce za e vin de na maz kýl ma ya baþ la dý ðý ný söyledi. Yýl dýz, Ce za e vin de ma ne vi ya ta çok aç o lan in san lar var. Hat ta na maz kýl ma nýn zev ki ne va rý yor lar. Na ma zý bel ki ce za e vin den bir kur tu luþ o la rak da kul la na bi lir ler de di. Yýl dýz, yap tý ðý a çýk la ma da, ma ne vi ya týn ce za e vin de ki ler i çin vaz ge çil mez bir un sur ol du ðu nu be lir te rek, Di ni al gý la yýþ la rý ge çi çi o la bi lir. O an da di ni ce za e vin den kur tul mak i çin kul la na bi lir ler. Di nin sa de ce bir du a dan i ba ret ol ma dý ðý ný an lat ma ya ça lý þý yo ruz. Di ni sa de ce o an da ki sý kýn tý la rý gi der mek i çin kul la nan in san lar da o lu yor. Ha yat ta ya pa bil di ðim en de ðer li þey, ce za e vin de din e ði ti mi ver mek di ye ko nuþ tu. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin, di nin bir ih ti yaç ol du ðu nu ce za e vin de fark et tik le ri nin al tý ný çi zen Yýl dýz, ha yat la rýn da di ne yer ver me yen pek çok in sa nýn da ha son ra di ne ne ka dar ih ti yaç duy du ðu nu ce za e vin de his set tik le ri ni di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: Ce za e vi, ma ne vi ya týn fark e dil di ði bir yer o la rak kar þý la rý na çýk tý. Bu ih ti ya cý gi der me nok ta sýn da Kur ân-ý Ke rim di nin so mut laþ mýþ bir ha li dir. Al lah a ya kýn laþ ma da Ý lâ hî kud ret in sa na ra hat lýk sað lar. Bu an lam da Kur âný Ke rim le ye ni den ta nýþ ma di ye bi li riz. Kur ân-ý Ke rim i le ta nýþ mak is te yen çok sa yý da mah kûm var. PEK ÇOK ÝN SAN CE ZA E VÝN DE NA MA ZA BAÞ LA DI Da ha ön ce al ný sec de ye hiç var ma mýþ pek çok in sa nýn ce za e vin de na maz kýl ma ya baþ la dý ðý ný kay de den Yýl dýz, Ce za e vin de ma ne vi ya ta çok aç o lan in san lar var. Hat ta na maz kýl ma nýn zev ki ne va rý yor lar. Na ma zý bel ki ce za e vin den bir kur tu luþ o la rak da kul la na bi lir ler. Ba zý mah kûm lar, Ho cam mah ke me den kur tul ma du a sý var mý? di yor lar. Ni yet le ri nin sa de ce ce za e vin den kur tu luþ i çin de ðil, a sýl kur tu lu þun i man kur tu lu þu ol du ðu nu söy lü yo ruz di ye ko nuþ tu. A ta la rýn dan gör me þek liy le al gý la nan bir di nin yan lýþ ol du ðu nu an la tan Yýl dýz, Din, ha yat la rý nýn so nu na ka dar ken di le rin den bir par ça o la rak de vam et tir me le ri ge re ken bir öð re ti ol ma lý. Ba zý mah kûm lar, Ho cam du â yý o ku dum, a ma mah ke me ba na ce za ver di di yor. Du â da ki mak sa dýn ne ol du ðu nu on la ra öð ret me ye ça lý þý yo ruz de di. HER GE ÇEN GÜN ÝL GÝ AR TI YOR Ce za e vin de din e ði ti mi ver me ye baþ la dýk la rý ta rih ten i ti ba ren Ra ma zan a yý bo yun ca prog ram lar dü zen le dik le ri ne dik ka ti çe ken Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Bu se ne ka tý lý mýn yük sek ol ma sý ne de niy le Ra ma zan a yý prog ram la rý ný kon fe rans sa lo nun da yap týk. Ra ma zan bo yun ca her gün Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti, soh bet ve il mi hal ders le ri iþ le dik. Ka dir Ge ce si prog ra mý i çin de tu tuk lu ve hü küm lü ka dýn lar la ça lýþ ma lar yap týk. Aþr-ý Þe rif, su num, so lo i la hi ler, ko ro, pi yes, soh bet, seç me ha dis ler ve Es ma-i Hüs na nýn ez be re o kun ma sý ve du a dan mü te þek kil prog ra mý 40 mah kûm ve tu tuk lu ger çek leþ tir di. Ra ma zan a yýn da top lu ca tes pih na maz la rý ký lýn dý. Ýs tan bul / a a Pek çok tutuklu ve hükümlünün, dinin bir ihtiyaç olduðunu cezaevinde fark ettiði belirtiliyor. FO TOÐ RAF: AA KUR ÂN E ÐÝ TÝ MÝ Ý LE TER BÝ YE OL DU Ý LÂ HÎ vah yin göl ge si ne sý ðý nan ve bu göl ge yi her tür lü mu sî bet i çin ken di si ne kal - kan e di nen baþ ka bir ka dý nýn ha ya tý nýn ib ret lik ol du ðu nu i fa de e den Yýl dýz, þöy le ko - nuþ tu: Kur ân-ý Ke rim le ta nýþ ma dan ön ce hem ken di si ne, hem de çev re si ne za rar ve ren, bi raz da er kek si ta výr la rýy la dik kat çe ken bir ka dýn dý. Ce za e vi yö ne ti mi nin i fa - de siy le dav ra nýþ la rý kon trol al tý na a lý na maz ha le gel miþ ti. Kur ân-ý Ke rim o ku ma da - ki hýz lý i ler le yi þi ve ça lýþ kan lý ðýy la çok ký sa za man da üs tün ba þa rý el de et ti. Bu sü re zar fýn da da dav ra nýþ la rýn da göz le gö rü lür de ðiþ me ler ol du. A si, hýr çýn ve her þe ye i ti - raz e den ka dýn git miþ, ye ri ne ak lý ný kul la na bi len, a rif ve 5 va kit na maz la rý na ge ce si - ni ek le yen a bid ve Rab bi ne tam tes lim ol muþ Müs lü man bir ka dýn gel miþ ti. Ko ðu - þun da da ör nek ya þa mý pek çok ko ðuþ ar ka daþ la rý na ör nek ol muþ tur. RUS MAH KÛM ÝSLÂMÝYETÝ SEÇTÝ CE ZA E VÝN DE an ne le riy le bir lik te ya þa yan ço cuk la rýn da bu lun du ðu nu kay - de den Yýl dýz, bir an ne nin ken di gay re tiy le 5 ya þýn da ki ço cu ðu na Ýh las Sû - re si ni, Süb ha ne ke yi ez ber let ti ði ni, hat ta Sa lat-ý Se lâm o kur ken ço cu - ðun duy gu la nýp að la dý ðý ný söy le di. Ce za e vin de Hý ris ti yan ve Ya hu di le rin de bu lun du ðu nu be lir ten Yýl dýz, bun la rýn a ra sýn da Rus ya va tan da þý bir ka dý - nýn ce za e vin dey ken ih ti da e dip Müs lü man ol du ðu nu i fa de et ti. DAR AN LA RIN DA Ý LÂ HÎ KUD RE TE SI ÐI NI YOR LAR BA KIR KÖY Ka dýn ve Ço cuk Ce za e vi nde ki tu tuk lu ve mah kûm - la ra din e ði ti mi ve ren Bah çe li ev ler Müf tü lü ðü Va i zesi Sü mey ra Öz kan da ce za e vi ne gi ren he men he men her mah kû mun o dar an da Ý lâ hî kud re te, Kur ân a ve du â la ra sý ðýn dý ðý na þa hit ol - duk la rý ný söy le di. Ce za e vin de bes me le yi bil me yen in san la rýn bu lun du ðu nu kay de den Öz kan, Ce za e vin de ki tu tuk lu ve mah kûm la rýn duâ la rý doð ru te lâf fuz e de bil mek i çin Kur ân ders le ri ne ta lep le ri çok faz la. Hat ta bü yük bir kýs mýn dan Dý þa - rý da bun ca yýl ya þa dýk, a ma Kur ân-ý Ke rim i öð ren mek bi ze bu - ra da na sip ol du. Kur ân-ý Ke rim i ce za e vin de öð re ne ce ði miz ak lý mý za hiç gel mez di de dik le ri ni duy duk. Ce za e vin de Kur ân-ý Ke rim öð re nen çok sa yý da in san ol du þek lin de ko nuþ tu. DUÂ Ý LE TERAPÝ ÝN SAN LA RIN ba zen ger çek ya ra týl ma se be bi ni u nu ta bil di ði ni an la tan Öz kan, ce za e vin de ki le rin ma ne vî di ri lik le ri ni a yak ta tu ta bil mek i çin ön ce dep res yon i lâç la rý na, da ha son ra duâ ya mü ra ca at et tik le ri ni, en net so nu cun da du â dan a lýn dý ðý ný ve on lar i çin ma ne vî te ra pi nin çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. EN BÜYÜK ÝLGÝ ROMANLARDAN CE ZA E VÝN DE din e ði ti mi ne il gi nin yo ðun ol du ðu nu an la tan Öz - kan, Kur ân ders le ri ne en bü yük ta lep Ro man lar dan ge li yor. Ro man lar ýn ko ðuþ la rý na git ti ði miz za man bi ze yo ðun bir il gi gös te ri yor lar. Din e ði ti mi ne en az il gi yi gös te ren ler i se si ya sî suç lu lar. Si ya sî suç lu lar, ö zel lik le soh bet ko nu sun da Te þek kür e de riz, is te mi yo ruz di yor lar. Ta lep doð rul tu sun da din e ði ti mi ver di ði miz i çin on la rýn ko ðu þu na git mi yo ruz di ye ko nuþ tu. E ði tim po li ti ka larý ma sa ya ya tý rý lý yor MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB) i le Yük se köð re tim Ku ru lu (YÖK) yet ki li le ri, Tür ki ye de ki e ði tim po li ti ka la rý ný e le al mak i çin dü zen le ne cek sem poz yum da bi ra ra ya ge le cek. E ði tim-bir-sen ta ra fýn dan A ra lýk 2011 ta rih le rin de Baþ kent Öð ret me ne vi nde 21. Yüz yýl da Tür ki ye nin E ði tim ve Bi lim Po li ti ka la rý Sem poz yu mu dü zen len cek. Sem poz yu ma, YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ýn ya ný sý ra di ðer YÖK ü ye le ri, MEB bü rok rat la rý i le TÜ BÝ TAK tan ba zý yet ki li ler ve yurt i çi ve yurt dý þýn da ki ü ni ver si te ler den öð re tim ü ye le ri ka tý la cak. Dün ya da uy gu la nan bi lim po li ti ka la rý i le Tür ki ye nin sos yal ve fen bi lim le ri po li ti ka sý nýn e la a lý na ca ðý sem poz yum da, Or ta öð re ti me Ge çiþ Sý nav Sis te mi Po li ti ka la rý, Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý nav Sis te mi ve Po li ti ka la rý, E ði tim, Sý nav lar ve Ýs tih dam, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve Bi lim Po li ti ka la rý, Yük se köð re ti min Bi lim Po li ti ka sý, TÜ BÝ TAK ýn bi lim po li ti ka sý baþ lýk la rý da ma sa ya ya tý rý la cak. Sem poz yum da ay rý ca öð ret men ye tiþ tir me ve a ta ma po li ti ka la rý da tar tý þý la cak. Bu kap sam da, Tür ki ye nin öð ret men ye tiþ tir me po li ti ka sý, Öð ret men a ta ma po li ti ka la rý ve KPSS ve Öð ret men le rin mes le ki ge li þim po li ti ka la rý ko nu la rýn da su num lar ya pý la cak. An ka ra / a a

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Ne okumalý? Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun Mart 2011 de yap tý ðý a çýk la ma sý na gö re sa de ce 2010 yý lýn da ül ke miz de ki tap ya yýn lan dý. Bir ön ce ki yý la na za ran % 14,3 o ra nýn da bir ar týþ söz ko nu su. Bütün bu ra kam lar, is ta tis ti kî bil gi ler dün ya ça pýn da her an git tik çe zen gin le þen bir kü tüp ha ne nin var lý ðý ný müj de le mek te bi ze. Bas ký a la nýn da ya þa nan ge liþ me ler, da ha çok ki ta býn da ha çok o ku yu cu ya a kýl al maz bir hýz la u laþ ma sý ný sað lý yor. Mi sal; in ter net ten ver di ði niz on lar ca ki tap tan o lu þan si pa ri þi niz er te si gün ka pý nýz da. Bü yük ni met! Yal nýz bir so ru nu muz var. Yüz ler ce se çe nek a ra sýn da ter ci hi mi zi na sýl yap ma lý, han gi ki tap la rý o ku ma lý yýz? Dü þün se ni zebir, sa de ce Tür ki ye de de ðil dün ya da o kun ma yý bek le yen bir sü rü ki tap var, za man i se ký sýt lý mý ký sýt lý... Ba zý la rý nýn sa de ce is miy le, ya za rýy la ye ti ne bil mek çok a cý. Za man sýz lýk sebebin den ö tü rü bi le se çi ci dav ran mak zo run da yýz. Bu nun ya ný sý ra bir ki ta býn bi ze ka za ným lar sað la mak ü ze re ruh dün ya mý zý bes le me si, fik ri an lam da ge li þi mi mi ze kat ký da bu lun ma sý ve bütün bun la rý su nar ken zevk ver me si a ra dý ðý mýz en ö nem li ö zel lik ler. Þa yet bu say dýk la rý mýz dan bi ri ek sik ol du ðu tak dir de ya o ku nan lez zet ver mi yor, ya hut vak ti miz is raf yað mu run da he ba o lup gi di yor. Bir rol mo del ol ma sý, ha ya tý mý zý þe kil len dir me de ör nek ler ve re rek yol gös ter me si ve me ra ký mý zý kam çý la ma sý a çý sýn dan bi yog ra fi i le por tre ça lýþ ma la rý ný ö nem li ve bes le yi ci bu lu yo rum. Zi ra baþ ka la rý nýn ha ya tý bi zim i çin bir ba þa rý ha ri ta sý ol ma sý a çý sýn dan ký la vuz ma hi ye ti ni ta þý yor. E lim de ye ni bi tir miþ ol du ðum bir ki tap var: Si ret ler ve Su ret ler. Be þir Ay va zoð lu nun ka le min den çý kan bu ki tap bir por tre ça lýþ ma sý. Bün ye sin de 40 is mi ba rýn dý rý yor. Ay va zoð lu na, Ak si yon der gi sin de ya zar lýk tek li fi ge lin ce; kül tür, sa nat ve si ya set ca mi a sýn dan ta ný dý ðý in san la rý an lat ma ya ka rar ve rir ve or ta ya in san keþ fi nin ne fis bir yol cu lu ðu o lan bu e ser çý kar. Ki tap ta kim ler yok ki A li Fu at Baþ gil, A li Ul vi Ku ru cu, Ay han Son gar, Hay ret tin Ka ra man, Ba rýþ Man ço, Ü mit Me riç, Hik met Ba rut çi gil, Na zan Be ki roð lu bu i sim ler den sa de ce bir ka çý. Me se lâ, Be di üz za man ýn Ta rih çe-i Ha ya tý na ön söz ya zan A li Ul vi Ku ru cu nun Fu zu lî den Ne cip Fa zýl a, Þeyh Ga lib den Yah ya Ke mal e, Fa ruk Na fiz e ka dar yüz ler ce þa ir den ez be re þi ir ler o ku du ðu nu, Meh met  kif in ö lüm süz e se ri, kal la vi bir eser o lan Sa fa hat ýn ta ma mý ný ez be re bil di ði ni bu ki tap tan öð re ni yo ruz. Ma hir bir he kim ve i lim a da mý o lan Ay han Son gar ýn ya nýn dan hiç ek sik et me di ði fo toð raf ma ki ne si, ka me ra sý ve tey biy le â ný ve a kýp gi den gü zel lik le ri kay det ti ði ni yi ne bu ki tap an la tý yor. Bu gün pek çok yer de kar þý mý za çý kan Pe ya mi Sa fa ve Ne cip Fa zýl a a it por tre fo toð raf la rý na o nun vi zö rün den ba ký yor mu þuz as lýn da. Ýs lâm hu kuk a la nýn da ki ça lýþ ma la rýy la e lan bir o to ri te o la rak ka bul et ti ði miz Prof. Dr. Hay red din Ka ra man ýn or ta o kul bi rin ci sý nýf ta ba þa rý sýz ol du ðu i çin o kul dan ay rýl dý ðý ný bir se ne ter zi nin, bir se ne de de mir ci lik le iþ ti gal e den ba ba sý nýn ya nýn da çý rak lýk yap tý ðý ný, a ka bin de üç ay lýk sü ren iþ por ta cý lýk dö ne mi ni o ku la dö ne rek ka pat tý ðý ný o ku yo ruz. Tür ki ye nin i la hi yat men þe li ilk pro fe sö rü Meh met Ay dýn ýn ken di si dev let es ki ba ka ný dýr hi ta be ti nin gü zel li ði nin al týn da ya tan sýr rý ki ta býn sa týr a ra la rýn da ya ka lý yor, þaþ kýn lýk la gü lüm sü yo ruz. A i le si çift çi lik le uð ra þan kü çük Meh met tam bir ki tap kur du dur. Ki tap lar dan öð ren di ði her þe yi Sev gi li ö küz ler, muh te rem i nek ler di ye sö ze baþ la ya rak hay van la ra an la týr, böy le ce bil dik le ri ni hem ö züm ser, hem de u nut maz mýþ. O tos top la git ti ði Av ru pa dan Bel çi ka Kra li yet Gü zel Sa nat lar A ka de mi si ni bi ti re rek ül ke si ne dö nen Ba rýþ Man ço nun, Üs kü dar da dün ya ya gel di ði ni, bu ra da müm taz bir Ýs tan bul ter bi ye sin den geç ti ði ni ve mü zi ðin de ki do ðu-ba tý sen te zi nin bu ye tiþ me þart la rýn dan do la yý sað lam bir alt ya pý o luþ tur du ðu nu ki tap va sý ta sýy la bi li yo ruz. Da ha pek çok i sim be ra be rin de il ginç, ib ret lik bil gi yi ta þý yor. Me rak lý sý de va mý ný not lar a la rak ki tap tan o ku ma lý. Ken di si ne ya kýn his set ti ði i lim a da mý ný seç me li ve ya þan tý sýn dan al dý ðý ör nek le ri ken di ha ya tý na ser piþ tir me li. Ki tap lar, iþ te bu nun i çin var. Çev re le ri ne du yar lý ço cuk lar AV RU PA Bir li ði O kul Ön ce si E ði ti min Güç len di ril me si Hi be Prog ra mý kap sa mýn da yü rü tü len Pen dik Ge le ce ði ne Ko þu yor Pro je si ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de Fu at Köp rü lü Ýl köð re tim O ku lu A na sý ný fý öð ren ci le ri ve Pen dik Be le di ye si Ço cuk Ku lü bü ü ye le ri nin ka týl dý ðý Çev re ko nu lu re sim ya rýþ ma sý dü zen len di. Ay ný za man da o kul ön ce si ço cuk la ra yö ne lik bir þen lik te dü zen le nen faaliyet te ço cuk lar hem ya rýþ tý, hem de do ya sý ya eð len di. Dü zen le nen þen lik i le a na sý ný fý öð ren ci le ri nin çev re bi li nir li li ði ni ölç mek a maç lan dý. Kül tür Sa nat Ser vi si Zihinlere müdahale edildi YAZARLAR BÝRLÝÐÝ KURUCUSU MEHMET DOÐAN" BEDENLERÝMÝZE YAPILANLARIN DAHA ÇOK FAZLASI ZÝHÝNLERÝMÝZE YAPILDI" DEDÝ. TÜRKÝYE Ya zar lar Bir li ði ta ra fýn dan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü nün des te ðiy le Sul ta nah met te ki Kýz la ra ða sý Med re se si nde dü zen le nen 3. Ýs tan bul E de bi yat Fes ti va li baþ la dý. Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Ul vi Ya vuz, fes ti va lin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði nin 1978 yý lýn da ku rul du ðu nu, ö nem li ya zar ku ru luþ la rýn dan bi ri o la rak yurt i çin de ve yurt dý þýn da çe þit li fa a li yet le re im za at tý ðý ný söy le di. Si ya set üs tü tav rý, de mok ra tik ya pý sýy la ö nem li pro je ler ger çek leþ ti ren Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði nin, bir çok il de þu be si bu lun du ðu nu ve bin 200 den faz la ü ye siy le kül tür hiz met le ri ni sür dür dü ðü nü an la tan Ya vuz, son o la rak Türk çe nin 9. U lus la ra ra sý Þi ir Þö le ni ni Ko so va da ger çek leþ tir dik le ri ni i fa de et ti. Ya vuz, Türk ve dün ya e de bi ya tý nýn baþ þehri o lan Ýs tan bul da, Ýs tan bul E de bi yat Fes ti va li nin ge le nek sel ha le dö nüþ me si nin, bir li ðin an lam lý ça ba la rýn dan bi ri ol du ðu nu di le ge tir di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dü rü Hü se yin Öz türk de, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin, Ýs tan bul E de bi yat Fes ti va li gi bi faaliyetle re her za man des tek ver di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si o la rak Ýs tan bul da 23 me kân da þi ir, e de bi yat ve di ðer branþ lar ü ze ri ne çe þit li faaliyet ler dü zen le dik le ri ni, yurt dý þýn da da ben zer faaliyet ler ger çek leþ tir dik le ri ni an la tan Öz türk, Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði ve ben zer ku ru luþ la rýn fa a li yet le ri ne des tek ver me nin as lî gö rev le ri ol du ðu nu be lirt ti. Bizim Aile de KOMÞULUK BÝ ZÝM A i le Der gi si A ra lýk sa yý - sýn da kom þu lu ðu ön pla na çý - kar tý la rak top lu mun i liþ ki le ri ne da ir so ru lar ve so run lar e le a lýn - dý. Van da ya þa ný lan dep re - min dün ya nýn im ti han ye ri ol - du ðu nu ye ni den ha týr lat tý ðý na vur gu ya pan Bi zim A i le der gi si im ti han sa de ce a fet de ni len tür de mu sî bet ya þa mak mý? Bu gün Ýs lâ mî dü þün ce le re sa - hip o lun ma sý na rað men Ýs lâ - mî ya þan tý dan git gi de u zak - laþ mak ta ruh la rýn ma ruz kal dý ðý bir mu sî bet de ðil mi? gi bi so ru la ra ce vap a ra dý. Gü ven ve yar dým laþ ma bu gün in san lar dan de ðil, si te le rin et ra fý ný çev re le yen gü ven lik sis tem le rin den bek le nir hal de. Mut lu luk sa kom þu ya ve ri len se lâm da de ðil, sa nal dün ya lar - da a ra nýr ol du. O hal de kom þu la rý mý zý de ðil, kom þu lu ðu mu zu sor gu - la ma za ma ný de di. Sos yo-kül tü rel de ði þim sü re cin de kom þu luk baþ lýk lý pro je yi ha zýr la yan YTÜ E ði tim Fa kül te si nden Yrd. Doç. Dr. Mus ta fa Gün düz i le bir soh bet ger çek leþ ti ril di. Bu rö por taj, kom þu lu ðun ö ne mi ve ze de len me si ü ze ri ne i çer - di ði tesbit ler le bir çok so ru ya ce vap ve ri yor. Kom þu luk  dâ bý, dav ra nýþ la rý sor gu lar ken, ay ný ça tý al týn da ya ban cý lar i fa - de si ni kul lan dý E mi ne Yük sel. Er do ðan Ak de mir, koz me tik BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Ka ra de ni zin do ðu bi ti min de Kaf kas ya'nýn Tür ki ye'ye kom þu ke si min de ya þa yan bir halk. 2. Cam lý do lap, vit rin. - Ý ha net e den. 3. Af ve yar dým di le me. - Ni þas ta ve þe ker den el de e di len bir tat lý. 4. Toz de ter jan i ma la týn da kul la ný lan bir mad de. - Bir i li miz. - Ýz, be lir ti. 5. Yu mu þak de ri den ya pýl mýþ konç lu bir a yak ka bý tü rü. - Þa hýs, bi rey. - (Ter si) Es ki bir si lâh. 6. U tanma sý kýt ba yan. - Ker hen rý za ni da sý. - Ga rip lik le ri i le ün lü bir Ön As ya me de ni ye ti. 7. Çok za yýf, ba kým sýz kim se. - Be lir ti, e ma re. - Ki mi yö re le ri miz de bü yük er kek kar deþ. 8. Tes bih baþ lý ðý. - Mil lî Ýs tih ba rat teþ ki lâ tý mý zýn ký sa sý. 9. Ýh ti yaç sa hip le ri i çin sü rek li ye mek pi þi ri len yer. - Bir mo tor lu va sý ta mar ka sý. 10. Da mar la rý mýz da do la þan sý vý. - Sü rek li, mu kim. - Han gi þey ma na sýn da so ru Mehmet Doðan konuþmasýnda geçmiþten günümüze yapýlan dil tahribine dikkat çekti. ZÝHÝN KIRIMI TÜRKÝYE Ya zar lar Bir li ði Ku ru cu Baþ ka ný Meh met Do ðan da, Türk - çe nin es ki dün ya nýn üç ký t'a sýn da ya zý lýp, ko nu þul du ðu nu i fa de e de - rek, Hiçbir dil bu ka dar ge niþ bir coð raf ya da ya zý lýp, ko nu þul ma dý. Bu gü ne ka dar Türk çe yaz dýk la rý mýz - dan sa yý sýz kü tüp ha ne ler dol du. Bu - gün geç miþ te yaz dýk la rý mý zýn ne ya - zýk ki ço ðu nu o ku ya mý yo ruz. O ku - duk la rý mý zýn da çok a zý ný an la ya bi li - yo ruz. 20. yüz yý lý mýz çok çe tin geç ti. 20. yüz yýl da ký rým lar gör dük. Be den - le ri mi ze ya pý lan dan çok da ha faz la sý zi hin le ri mi ze ya pýl dý. A sýl mü da ha le zih ni mi zey di. E ðer zih ni mi zi is te dik - le ri þe kil de dö nüþ tür se ler di, be den - le ri mi zi de bel ki kur ta ra cak týr. Bu ül ke de ya pý lan kül tü rel ký rým, hiçbir ül ke de ya pý lan la ký yas la na ma ya cak bo yut ta. Der sim, zi hin ký rý mý ya nýn - da ne ki? di ye ko nuþ tu. 20. yüz yýl - da, kök lü mil let ler den sa de ce Türk - le rin al fa be si nin de ðiþ ti ði ni be lir ten Do ðan, sa de ce Türk çe nin dil dev ri - mi ne ma ruz kal dý ðý ný di le ge tir di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan, Meh met  - kif Er soy i le O ðuz A tay ýn fo toð raf la - rý nýn, þah sî eþ ya la rý nýn, mek tup la rý - nýn ve e ser le ri nin yer al dý ðý ser gi le rin a çý lý þý ger çek leþ ti ril di. Al tý gün sü re - cek o lan fes ti val de, a töl ye ça lýþ ma - la rýn dan a çýk o tu rum ve pa nel le re, film gös te rim le rin den kon se re, ser - gi ler den ö dül tö re ni ne 20 fark lý faaliyet yer a lý yor. Ta nýn mýþ 44 e de - bi yat çý, a ka de mis yen, uz man ve sa - nat çý nýn yer a la ca ðý fes ti val, bir haf - ta bo yun ca Ýs tan bul lu e de bi yat se - ven le ri a ðýr la ya cak. Ýs tan bul / a a ü rün le ri nin çar pý cý ger çek le ri ni na za ra ve ri yor. Ýl ham, Ka dýn Dün ya sý, Dü þün ce ler, Ha ya týn Ý - çin den, Be be ðim ve Hi kâ ye say fa la rý nýn renk len dir di ði Bi zim A i le Der gi si, A ra lýk sa yý sýy la kom þu lu ða ye ni den mer ha ba di yor Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ça buk ve te lâþ lý ha re ket e tme. 2. El bi se ve ça ma þýr san dý ðý. - Arapçada su. 3. Mü zik te bir e serin se vim li ve ha re ket li ic ra e di l ece ði ni be lir tir i þa ret. - Za ma nýn en kü çük par ça sý. 4. Ev cil ge yik. - Köy bek çi si, muh tar yar dým cý sý. 5. Bir renk. - Bir iþ ya par ken har ca nan be den ve zi hin gü cü. 6. Se vi ye li ve mi za hî söz. - Ye se vi Tek ke sin de þeyh. 7. Ký na ke li me sin de or ta. - Ka lay ve kur þun ka rý þý mý me tal tut tu ru cu. 8. Bir sa nat veya za - na a týn mu ci di. - Ze kâ se vi ye si yük sek in san. 9. Te lâþ sýz, ya vaþ. - Ýz, a lâ met. 10. Pa to lo jik ak ci ðer se si. - I þýk, pa rýl tý. 11. Ý ti kad i le bað lan tý sý o lan. 12. Rüz gâr a ký mýnýn hý zý ný öl çen a let. E l â lem ne der? Dost lar la kýþ ge ce le rin de ya pý lan u zun mu hab bet le ri se vi yo rum. Za man kay gý sýn dan a rýn mýþ, sa at kaç cüm le si ni u nut muþ bir hal de sa de ce â na yo ðun la þýp, ak lý ma ne ge lir se ko nu þa bil di ðim den bu sev gim. Ge ce i ler ler ken, ba na a it ol ma dý ðý ný bil di ðim, a ma bý ra ka ma dý ðým bü tün sah te kim lik le ri mi, mas ke le ri mi u sul ca ke na ra bý ra kýr ken bu lu rum ken di mi. Son ra sý, kü çük bir ço cu ðun i ta a ti ka dar ma sum ve ya ra maz lýk la rý ka dar be lir siz bir ür kek li ðin te lâ þý i çin de kâh ço cuk o lu rum, kâh genç Kâh ev lât, kâh an ne ve kâh sev gi li Ben in bu ka dar çok va sýf la va sýf lan mýþ ol ma sý na hay ret e der, güç lü ve za yýf an la rý mý gör dük çe te bes süm e de rim. Son ra sý i se ka rý þýk duy gu lar se re mo ni si. Ye rin al tý na gi rip, son ra gö ðün en yü ce sin de uç ma hal le ri Bu kýþ ge ce le rin den bi rin de ço cuk lu ðum dan kal ma bir cüm le çý kýp gel di ö nü me. Kah ka ha la rým la in le di bütün geç mi þim ve son ra hýç ký rýk la rý ma eþ lik et ti ses siz li ðim. Bir cüm le nin ne ka dar güç lü ol du ðu nu ve ta þý dý ðý an lam la bir öm re be del len di ði ni gör mek a cýt tý i çi mi. El â lem ne der? O ka dar es ki ye da ya ný yor ki bu cüm ley le ta ný þýk lý ðý mýz. Ben di ye yim an ne kar ný, siz de yin kýr kýn çýk ma mýþ tý. Kýz ol ma nýn da ya nýl maz a ðýr lý ðý ve de va mýn da in san la rýn söy le ye cek o la bil me ih ti ma li ne da yan dý rý lan en vai çe þit söz. San ki ta ný dý ðým, ta ný ma dý ðým bü tün in san lar be nim ne yap tý ðý mý yo rum la yýp, cüm le leþ tir dik ten son ra bir bi ri ne du yur ma te lâ þýn day dý. O ka dar ki, giy di ðim a yak ka bý, tak tý ðým ba þör tü nün ren gi hat ta e lim de ki çan ta bi le bu ki þi le rin ön ce lik li ko nu suy du. Bu du rum be ni o ka dar çok ra hat sýz et ti ði hal de, ka fa mýn bir ye rin de ur gi bi du rur du. Dýþ ka pý yý aç tý ðým an da bir ses sü rek li ku la ðý ma üf ler, her ha li mi kon trol e der di. Bü yü dük çe fark et tim ki; bu cüm le ha ya tý mýn te mel le ri ne öy le bir bal yoz in dir miþ ki, a cý sý hâ lâ de vam et mek te. Za man la ka pa na ca ðý yer de, da ha da de rin leþ mek te. Be ni ha ya tý mýn öz ne si ol mak tan çý ka rýp, ne den, ni çin ve kim i çin ya þa dý ðý mý u nut tu rup, i çim de ki i le dý þým da ki nin bir bi ri ni ta ný ma dý ðý i ki ya ban cý ya dö nüþ tür mek te. Ol du ðu gi bi gö rü ne me yen, gö rün dü ðün den mem nun ol ma yan Bü yü dük çe, bü yü me nin bir suç ol du ðu nu san dým. Faz la gül me. Çok ko nuþ ma. Kýz lar öy le söy le mez. Ha ným ha ným cýk ol.. ka lýp la rýy la ge len ve bey ni me in ce in ce iþ le ye rek, ay ný ka býn þek li ni ver dir me te lâ þý nýn el â lem ne der cüm le sin de sak lý ol du ðu nu gör düm. Bas ký cý a i le le ri nin koy duk la rý ya sak la ra uy dur duk la rý ký lýf tý bu. Ve bi lim sel a çýk la ma sý: Sos yal fo bi. Ya ni ço ðun lu ðu mu zun ha ya tý na yön ve ren, bi re yin ken di ni yan sýt ma ce sa re ti ni ne ga tif et ki le yen, do zu art týk ça bu ka le mun laþ tý ran en di þe psi ko lo ji si. ** Bu cüm le nin be ni hâ lâ sin si ce ta kip et ti ði ni i se ge çen ler de fark et tim. En vai çe þit mey ve ler den ha zýr la dý ðým mey ve su yu nu ký zý ma i çir me gay re tim so nuç suz ka lýn ca, si nir le nip Ýn san lar ek mek bu la maz. Be nim ký zým da kýy met bil mez di ye de vam e di yor ken ya ka la dým ken di mi. Yýl lar ca an ne me ký zýp, Ba na ne mil le tin ký zýn dan. Ben ne di yo rum o na ba ka rým di ye söy len miþ tim. Hat ta kar þý laþ tý rýl dý ðým kom þu kýz la rýn dan giz li giz li nef ret et miþ, on lar la ar ka daþ ol ma mak i çin ay ný or tam lar dan kaç mýþ tým. Þim di an ne ol ma nýn ver di ði çok bil miþ lik le, ay ný cüm le yi fark lý bir ka lýp la ký zý ma söy le yin ce ü zül düm. Ýn ter net te ge zi nir ken: Bir gün an nem Fa ce bo ok da ki yaz dý ðým ya zý la rý gö rüp Bak el â le min ký zý sen den da ha gü zel þey ler ya zý yor der di ye kor ku yo rum. Cüm le si ni o ku yun ca a cý a cý te bes süm et tim. Bi lin çal tý ma yer leþ miþ ve be ni bir göl ge gi bi ta kip e den, hiç bek le me di ðim bir an da kar þý ma çý kýn ca þa þýr dý ðým ne çok ha lim var. Bu piþ man lýk la rým la, da ha in þa a þa ma sýn da o lan bü yük bir ha ya tý kü çük a dým lar la ku rar ken, ne ka dar çok þe ye dik kat et mem ge rek ti ði ni bir kez da ha fark et tim sa a det bay ma il.com BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B Ý B E R Ý D A R E D A V E D Ý A E Y A R A Þ L N Ý A E R A E R Ý Y E Ý A Z A K R S A K A T A T A K A A E S Ý N K A O A A N A A A R T C Ü C E A B A E T A A Ý K Ý Ý T K A M A Z H K A A A L A M R Þ Ý L E B A N E M Ý Y E B E T R A A L A M E T

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Dep rem, sel, yan gýn, kýt lýk, kriz, bu la þý cý has ta lýk lar ve hat ta sa vaþ la rý na sýl o ku ma lý yýz? Kur ân, ka der den a tý lan Ý lâ hî i kaz taþ la rý o la rak id rak et me mi zi is ter. Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mî mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî be ti âm me ye se be bi yet ve rir. 1 A ca ba 1991 de ABD nin I rak ý iþ gal et me si ne, Ö zür di le mek Yüz le þe ce ði miz en ö nem li þey ta ri hi miz dir. Ö zel lik le son yüz yýl Öy le si ne a cý o lay lar ya þan mýþ ki Say makla bit mez. Zu lüm ve bas ký ü ze ri ne ku ru lan bir sis tem A dý i se cum hu ri yet. Tat bi ka tý i se tam bir bas ký i da re si. Dört cep he de mað lûp e di le me yen bir mil let, ken di va ta nýn da ve ken di in san la rý ta ra fýn dan ye nil miþ. Hem de be ra ber sa vaþ ta düþ man i le sa va þan in san lar ta ra fýn dan... Bun la rýn bir dö nem ko nu þul ma sý bi le ya sak tý. Bu ko nu la rý dil len di ren ler ya ha pis ha ne le re ve ya da ra ðaç la rý na gön de ril di. Ýþ te en can lý sý Der sim. Ha pis ha ne ler de bi le zu lüm, ka ra kol lar da da yak ve ha ka ret ler Bu ha di se ye se bep o lan lar yýl lar ca el üs tün de tu tul du. Kay ma kam il çe de CHP il çe baþ ka ný, il ler de va li ay ný za man da CHP il baþ ka ný i di. Yüz ka ra sý bir du rum du bu. Bu ma zi ye na sýl sa hip çý ký lýr ki? Be ðe ni yor mu su nuz? CHP bu ka ra le ke nin sa hi bi dir. Yýl lar ca o nun i çin tek ba þý na ik ti da ra ge le me miþ tir ve bu hâ liy le de ký ya me te ka dar ge le me ye cek tir. Þim di bu ko nu lar da bir ö zür da hi di le me ye is tek li de ðil ler. Be di üz za man Haz ret le ri in ký lâp ku sur la rý ný üç-beþ ki þi ye ve rip, ta mir ci he ti ne git me le ri ni tav si ye e de rek, CHP nin bü tün kit le si ne su çun ve ri le me ye ce ði ni, ka ba ha tin an cak yüz de be þe a it ol du ðu nu be lirt miþ tir. Yüz de dok san be þin ma fuv (af fe di le bi lir) ol du ðu nu be yan e der. El bet te bi ri si nin ha ta sýy la o nun ço luk ço cu ðu ve çev re si mes ul ol maz, o la maz. A ma o ya pý lan ha ta la rý sa vu nan ve sa hip le nen ler so rum lu dur. Ni ce can lar ya kýl dý. Sa de ce bu Cum hu ri ye tin ilk yýl la rýn da de ðil el bet te. Ta ri hin de rin lik le rin de de El bet te bu nun bir ce za sý ol ma lý dýr. Bu dün ya da müm kün ol ma sa da, a hi ret te o la cak týr. Yok sa, in sa nýn kah rol ma sý el de de ðil dir. Ýþ te Haz ret-i Hü se yin (ra) ve yet miþ ya ký ný na ya pý lan lar Na sýl u nu tu lur? Yýl lar ca ehl-i i man bu a cý ha di se ye kar þý göz le rin den yaþ lar a kýt mak ta dýr. Ve hem þeh ri miz A týf Ho ca Say mak la bit me yen ma sum in san lar. Ve bü tün bun la rýn me sul le ri... Fi ra vun lar, Þed dat lar, Ye zid ler, E bu Ce hil ler ve E bu Le heb ler A hi ret te piþ man lýk ya sa sý ve ce za in di ri mi yok tur. O ra da tam a da let var dýr. VECÝZE Sýdk ve doðruluk Ýslâmiyetin hayat-ý içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlýk, fiilî bir nevi yalancýlýktýr. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancýlýktýr. Nifak ve münafýklýk, muzýr bir yalancýlýktýr. Yalancýlýk ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir. (Hutbe-i Þâmiye, s. 51) Kaderin ikaz taþlarý ndan ders almayacak mýyýz? Müs lü man la rýn ba þý na bom ba yað dýr ma sý na, ki mi miz fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar mý ol duk ki, 1999 Mar ma ra Dep re mi Ý lâ hî bir i kaz o la rak gel di? Ba zý la rý mýz 20 Mart 2003 te I rak ýn iþ gal i le yer le bir e dil me si ne, yi ne fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol muþ de ðil miy di? Ý ki ba ka ný mýz a çýk la mýþ tý: Af ga nis tan ve I rak a 5400 sor ti (u çak la rýn bom ba yük le ne rek bo þalt ma sý) Ýn cir lik ten ya pýl dý! (Ço luk, ço cuk, ka dýn, ih ti yar, 1.5 mil yon Müs lü man öl dü rül dü, 1.5 mil yon ka dýn dul, 5 mil yon ço cuk ye tim kal dý. 6 mil yon in san iç gö çe, 2.5 mil yon in san dýþ gö çe git ti. Yüz bin ler ce genç kýz, ka dýn ah lâk sýz lý ða sü rük len di. I rak yað ma lan dý, yer le bir e dil di. 125 mil yar do lar dýþ bor ca ba tý rýl dý. Yý kar ken yað ma la dý lar, ya par ken yað ma la ya cak lar. Hâ len ö lüm ler, ka os de vam e di yor.) Ýs ra il Fi lis tin de ki zu lüm le ri ne, vah þe te, kat li âm la ra de vam e di yor. Mý sýr a la ik lik ih raç et me ye kalk týk! Ý ran a kar þý NA TO Fü ze kal ka ný nýn ül ke mi ze ko nuþ lan ma sý na ta raf tar ol duk! Su ri ye ye kar þý yap tý rým la ra mec bur bý ra kýl dýk! Bir o ku yu cum, Van da hâ len ya þan mak ta o lan ve peþ pe þe ge len dep rem ler a re fe sin de þu e- ma i li gön der di: Trab zon da Sü me la Ma nas tý rý, Van da ki Ak da mar Ki li se si a yin le re a çý lýr ken; sev gi li Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný mýz Er tuð rul Gü nay A ya sof ya nýn en a zýn dan sa de ce bay ram na ma zý i çin i ba de te a çýl ma sý ta le bi ni red det miþ. Ge çen se ne de Baþ ba kan ken di ta ba nýn dan ge len ay ný yön de ki is tek le re, Bý ra kýn bu boþ iþ le ri! de miþ ti. A ca ba kim den, ni çin kor ku lu yor ve ya çe ki ni li yor? Oy sa, Sü ley man De mi rel 1980 or ta mýn da A ya sof ya yý kýs men i ba de te aç mýþ tý. Se ne 2011, 12. a yý... A ca ba bu ve ben ze ri yak la þým ve ih mal le ri miz den ö tü rü mü Ý lâ hî i kaz lar a lý yo ruz, di ye dü þün me miz ge rek mez mi? Ne den ve ni çin peþ pe þe ge li yor bu taþ lar? Ta kip e de lim: Mer a yý te ca vüz e den ko yun sü rü sü nü çe virt mek i çin ço ba nýn at tý ðý taþ la ra mu sâb o lan bir ko yun, li sa ný hâ liy le, Biz ço ba nýn em ri al týn da yýz. O biz den da ha zi ya de fay da mý zý dü þü nür. Ma dem o nun rý za sý yok tur, dö ne lim di ye ken di si dö ner, sü rü de dö ner. Ey ne fis! Sen o ko yun dan faz la â si ve dâll de ðil sin. Ka der den sa na a tý lan bir mu sî bet ta þý na mâ ruz kal dý ðýn za man, Biz Al lah ýn kul la rý yýz; so nun da yi ne O 'na dö ne ce ðiz. 2 söy le ve mer cii ha ki kî ye dön, i ma na gel, mü ked der ol ma. O se ni sen den da ha zi ya de dü þü nür. 3 Her kes ken di pa yý ný dü þün sün ve tit re sin! Van lý kar deþ le ri mi zin so ðuk ta tit re di ði nin yüz ka tý tit re sin. Zi ra, o nun tit re me si gü nah la rý ný dö kü yor, se vap ka zan dý rý yor. Dip not lar: 1- Be di üz za man, Söz ler, s Kur ân, Ba ka ra Sû re si, Be di üz za man, Mes ne vî-i Nu ri ye, s Islâhat ve yenilik hareketleri Ge li þen dün ya ya ka yýt sýz ka lý na maz dý Sul tan I I I. Se lim'in do ðum ta ri hi Os man lý tah tý na çýk tý ðýn da i se (1789), 28 ya þýn day dý. Ya ni, tam da Bü yük Fran sýz Ýh ti lâ li nin ol du ðu se ne dev le tin ba þý na geç ti. Bu es na da, Os man lý Dev le ti hem A vus tur ya, hem de Rus ya i le sa vaþ ha lin dey di. Ye ni Av ru pa'da yýl dý zý gi de rek par la yan Fran sa i se, Os man lý'yý her yö nüy le teh dit e den ye ni bir güç mer ke zi ha li ne gel miþ ti. Bir yan dan Fran sa'dan çý kýp ön ce Av ru pa'ya, ar dýn dan dün ya ge ne li ne ya yý lan mil li yet çi lik dal ga sý, bir yan dan da ö nü ne kat tý ðý top rak la rý (Ý tal ya da da hil ol mak ü ze re) iþ gal i le im pa ra tor luk yo lun da bü yük a dým lar a tan Na pol yon'un Bal kan ve Or ta do ðu coð raf ya sý na da gö zü nü di ke rek i ler le me kay det me si, Os man lý dev let er kâ ný ný hem te dir gin e di yor, hem de de rin den de ri ne ye ni dü þün ce le re, ye ni a ra yýþ la ra ve ye ni ye ni ted bir ler al ma ya sevk e di yor du. O ta rih te du yu lan en di þe nin, ya pý lan ye ni lik le rin ve a lýn mak is te nen e sas lý ted bir le rin ne de re ce doð ru ve ye rin de bir dav ra nýþ bi çi mi ol du ðu, ký sa za man son ra da ha be lir gin þe kil de an la þýl dý. Na pol yon Bo na part li der li ðin de ki mo der ni ze ol muþ Fran sýz kuv vet le ri, faz la zor lan ma dan Mý sýr'ý iþ gal den son ra da i ler le me ye de vam e de rek tâ Lüb nan sâ hil le ri ne (1799, Ak ka) ka dar ge lip da yan dý. Na pol yon'un Ak ka Ka le si ö nün de he zi me te uð ra ya rak ge ri çe kil me si, bü yük öl çü de Os man lý'nýn ye ni len miþ, mo der ni ze e dil miþ or du bir lik le ri (Ni zam ý Ce dit) sa ye sin de müm kün o la bil di. Her sa ha da ye ni len me ih ti ya cý Sul tan I I I. Se lim'in tah ta geç ti ði ilk yýl lar da de vam e de ge len sa vaþ lar (A vus tur ya, Rus ya...), ne ya zýk ki mað lû bi yet i le ne ti ce len di. U zun sü re dir göz lem le nen bu ba þa rý sýz lýk ha li, ba zý yo rum cu la rýn i le ri sür dü ðü gi bi sa de ce or du nun ve bil has sa Ye ni çe ri O ca ðýn da ki as ker le rin laç ka lý ðýn dan, mo ral siz li ðin den ve se fe re git me is tek siz li ðin den kay nak lan mý yor du. Ger çek te, dev le tin he men bü tün ku rum ve ku ru luþ la rýn da (mü es se se le rin de) bir bo zul ma, bir laç ka lýk, bir yek ne sak lýk va zi ye ti ha sýl ol muþ tu. Ha ya týn vaz ge çil mez le ri o lan ye ni len me, ta ze len me, ge liþ tir me, in ki þâf de ni len in sa na has ký lýn mýþ bü yük ni met ler, bý ra kýn fi i li yat ta, fik ri yat ta da hi a de ta gö rün mez, his se dil mez ol muþ tu. Ýþ te, bu u mu mî dur gun lu ðun far ký na va ran Sul tan I I I. Se lim, dev le tin be ka sý i çin, ba zý ye ni lik ler yap ma ya ve bir di zi ted bir ler al ma ya ka rar ver di. Bu ye ni lik ler, her ne ka dar "Ni zam ý Ce dit" is miy le þöh ret bul muþ ol sa da, ya pý lan bü yük ýs lâ hat ha re ke ti sa de ce as ke rî sa hay la sý nýr lý de ðil di. Do la yý sýy la, a sýr la ra si nen bir yan lýþ al gý la ma yý, ön ce lik le zi hin ler den si lip at mak ge re ki yor. Ak si tak dir de, pek çok kim se nin yan lýþ an la yýp öy le de lan se et - Ak ka Ka le si (Lüb nan) ö nün de Fran sýz la rýn ef sa ne vî kah ra ma ný Na pol yon Bo na part'ý 1799'da he zi me te uð ra tan Cez zar Ah med Pa þa nýn em rin de ki or du, ay ný za man da Ni - zam ý Ce dit sis te mi i çin de tâ lim gör müþ bir lik ler den, gü nü müz tâ bi riy le "pro fes yo - nel or du"dan teþ kil e dil miþ ti. ti ði ü ze re, san ki ko ca Os man lý ta ri hi sýrf as ke rî ha re ket ler den, kan lý is yan lar dan ve sa vaþ lar dan i ba ret miþ gi bi an la þý lýr. Ki, böy le si bir yak la þým, hem te mel den yan lýþ, hem de son de re ce sa kýn ca lý dýr. A ra a ra tek rar la ma ih ti ya cý ný duy du ðu muz bu ha týr lat ma dan son ra, Sul tan I I I. Se lim e mir ve i ra de siy le ya pý lan (so nun da da ha ya tý na mal o lan) ö nem li ba zý ye ni lik le re ký sa ca bir göz a ta lým. 1) En bü yük ye ni lik ha re ke ti nin "Ni zam ý Ce dit" is miy le as ke rî sa ha da ol du ðu gö rü nü yor. Bu i sim i le gü nü müz de kul la ný lan "pro fes yo nel or du" tâ bi ri a ra sýn da bü yük mâ nâ pa ralel li ði var. O dö nem de, Si pa hi ler (a ðýr si lâh lý sü va ri bir lik le ri) ve ö zel lik le Ye ni çe ri O ca ðý nýn i ti ra zýn dan çe ki nil di ði i çin, Ni zam ý Ce dit müs ta kil bir or du þek lin de de ðil, "Bos ta ni yan ý Has sa O ca ðý"na bað lý bir bi rim o la rak ku rul du. Tat bi kat ta i - se, za man la ay rý ve pa di þa ha doð ru dan bað lý bir or du hü vi ye ti ne bü rün dü ðü gö rül dü. Ni zam ý Ce dit i çin, ön ce Le vent Çift li ðin de bü yük ta lim gâh lar a çýl dý. Mo dern e ði tim mak sa dýy la Av ru pa'dan su bay lar ge tir til di. Ay ný þe kil de, si lâh ve mü him mat i þin de de mo der ni zas yo na gi dil di. Za man i çin de, ba þa rý lý ne ti ce ler sað lan dý. Ni te kim, Ak ka Ka le si ö nün de mo dern Fran sýz or du su nu pe ri þan e de rek (1799) As ya'yý iþ ga le ni yet le nen Na pol yon'u su kût u ha ya le uð ra tan Cez zar Ah med Pa þa ko mu ta sýn da ki Os man lý or du su da Le vent Çift li ðin de tâ lim gör müþ Ni zam ý Ce dit bir lik le rin den teþ kil e dil miþ ti. Le vent'ten son ra Ni zam ý Ce dit i çin Üs kü dar'da da pek bü yük bir as ke rî kýþ la in þa e dil di: Halen kullanýlmakta olan Salimiye Kýþlasý. Bu ra sý bi lâ ha re mer kez ha li ne ge tir ti le rek, A na do lu ve Ru me li'de de Ni zam ý Ce dit'in þu be le ri ku rul du. Ne var ki, bu ye ni or du bir lik le ri kuv vet le nip sa ha sýn da ye ni ba þa rý la ra im za at týk ça, giz li ko mi te le rin kýþ kýrt ma lar la tah rik et ti ði Ye ni çe ri O ca ðýn da ki ra hat sýz lýk da art ma ya baþ la dý. E sa sýn da, u mu mî ýs lâ hat çer çe ve sin de Ye ni çe ri O ca ðý i çin de ye ni dü zen le me ler ya pýl mýþ ve uy gu la ma ya ge çil miþ ti. An cak, bu ye ni ted bir le rin de ih ti ya ca kâ fi gel me di ði, hat ta bir kýs mý nýn ha ta lý ol du ðu za man la or ta ya çýk tý. Do nan ma, Ters ha ne, Kum ba ra ha ne ve Ba rut ha ne gi bi bað lan tý lý sa ha lar da ya pý lan ye ni lik ler le il gi li ko nu la ra i le ri ki bö lüm ler de tek rar de ði ne ce ði mi zi ha týr la ta rak ge çi yo ruz. 2) Mü hen dis ha ne le rin ge liþ ti ril me si ve ye ni le ri nin ku rul ma sý, yi ne I I I. Se lim'in bel li baþ lý te ced düt ha re ket le ri a ra sýn da yer a lýr. Da ha ev vel den, med re se u sû lü e ði ti me i lâ ve ten, ay rý ca bir Hen de se O da sý ku rul muþ tu (1776); 1782 yý lýn da i se, bu ra nýn is mi "Mü hen dis ha ne i Bahr i Hü ma yun" þek lin de de ðiþ ti ril di. Sul tan I I I. Se lim, mev cut la rý ye ter li gör me ye rek, ay rý ca Mü hen dis ha ne i Ber rî i Hü mâ yûn'un (1795) ku rul ma sý ný fer man et ti. Bu ü ni ver si te nin alt bi rim le ri o la rak da, bir çok mü hen dis lik fa kül te si a çýl dý. (Bu gün kü Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si, iþ te bu ta ri hî mü hen dis ha ne le rin de va mý ma hi ye tin de sa yý lýr. Ha týr lat ma: Berr, ka ra; Bahr i se de niz an la mýn da dýr.) * * * Pa di þah I I I. Se lim'in sal ta nat yýl la rýn da, ay rý ca sa vaþ tak tik ve stra te ji le ri, ba sýn ve ya yýn, si ya set ve dip lo ma si, ik ti sa dî ve ti ca rî sa ha lar da da mü him ye ni lik le re ve de ði þik lik le re im za a týl dý. Bu tür ko nu la ra da i le ri ki gün ler de ký sa da ol sa te mas et me ye ça lý þý rýz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Üç göz ya þý: Sa da kat, ih lâs ve te sa nüd Bat man dan Ab dul lah TUNÇ: Sa da kat, ih lâs ve te sa nüd kav ram la rý ný a çýk lar mý sý nýz? Ri sâ le-i Nur un üç sa ca ya ðý, üç göz ya þý dam la sý, Be di üz za man ýn ü ze rin de tit re di ði üç ah lâ kî yü küm lü lük: Sa da kat, ih lâs ve te sa nüd dür. Sa da kat, hak ka bað lý lýk, ha ki ka te ta raf gir ol mak, O ne di yor sa doð ru dur! de mek ve bu nu ha yat pren si bi yap mak týr! Haz ret-i E bu Be ki ri s-sýd dîk i (ra) sýd dý ki yet ma ka mý na u laþ tý ran ba sa mak, hiç te red düt et me den söy le di ði O söy le miþ se doð ru dur! sö zü ve bu sö zü i nanç ve ha yat pren si bi ha li ne ge tir me si dir. Sa da kat, söz de de, öz de de doð ru luk tur. Sýd dý ki yet ma ka mý na u laþ tý rýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki: Doð ru luk in sa ný i yi li ðe gö tü rür, i yi lik cen ne te gö tü rür. Ki þi, doð ru söy ler ve doð ru söy le ye söy le ye so nun da Al lah ka týn da sýd dýk di ye kay de di lir. 1 Ýh lâs sa da ka ti; sa da kat te sa nü dü ge rek li ký lar! Ýh lâs a me li miz de ki rý za-yý Ý lâ hî kay gý sý dýr. 2 Bu en ul vî kay gý nýn, Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri ü ze rin de mey da na ge tir di ði de rin bað lý lý ða, O ne di yor sa doð ru dur! pren si bi ne, o na ak lý mý zý ve fik ri mi zi ka rýþ týr ma dan tes lim ol ma ya sa da kat di yo ruz. Mer hum Zü be yir A ða bey, Üs tad Haz ret le ri nin hiz me tin de bu lun du ðu ilk gün ler de o na lâ yý kýy la hiz met e de me ye ce ðim, hiz met te ku sur e de ce ðim di ye çok te lâþ et miþ. Cey lan A ða bey o na de miþ ki: Zü be yir! Sen Üs ta dýn em ri ne ak lý ný ka rýþ týr ma ye ter! Hiz met e der sin! Üs tad ge ce nin ü çün de e li ne bir mek tup tu tuþ tur sa ve git bu nu va li ye ver de se, sen sa bah ol sun da ve re yim der sen ol maz! Ak lý ný ka rýþ týr ma ya cak sýn! Çün kü sa bah ol sun da ve re yim dü þün ce si sa da ka te uy maz. Ýh lâs ve sa da kat sa hip le ri nin, te sa nüd i çin de ol ma la rý i se Al lah ýn em ri dir. Kur ân ýn, Çe ki þip dur ma yýn; son ra ce sa re ti niz ký rý lýr, kuv ve ti niz el den gi der. 3 em ri ih lâs ve sa da kat sa hip le ri ne dir. Ke za Pey gam ber E fen di miz in (asm), Mü mi nin mü mi ne bað lý lý ðý, taþ la rý bir bi ri ni sým sý ký tu tan bi na gi bi dir. 4 sö zü de ih lâs ve sa da kat sa hi bi mü min le re dir. Â yet ve ha dis ler de ge çen te sa nüd em ri ni Be di üz za man fe na fi l-ih van, ya ni te fa ni kav ra mý i le a çýk la mýþ týr. Te fa ni sýr rý ný Be di üz za man þöy le a çýk lý yor: Bir bi rin de fâ ni ol mak týr. Ya ni, ken di his si yat-ý nef sa ni ye si ni u nu tup, kar deþ le ri nin me zi yat ve his si ya týy la fik ren ya þa mak týr. 5 Ýþ te te sa nü dün ze mi nin de böy le bir te fa ni ah lâ ký ya tý yor. Nur Ta le be le ri nin ih lâs, sa da kat ve te sa nüd im ti ha ný hiç bir za man bit me di, bit me ye cek. O þöy le de miþ, bu böy le de miþ kay gan ze mi ni ü ze rin de ya þa nan ký rýl ma lar, da rýl ma lar, kop ma lar hep bu im ti ha nýn par ça la rý. O öy le, bu böy le de me se de im ti han ba þý mýz da hep var o la cak; kim se en di þe et me sin! E ðer bu üç göz ya þý kav ra mý ö nem li i se, Al lah ýn rý za sý ný mu cip i se, Re su lul lah ýn (asm) müþ fik na za rý bu üç kav ra mýn ü ze rin de dö nü yor sa, Üs ta dýn duâ sý bu üç kav ram ü ze rin de göz ya þý na dö nüþ müþ se, bu kav ram lar la im ti ha ný mýz o la cak bi zim! Ým ti han dün ya sý dýr; ye ri ge lir fit ne ler o lur, lâf lar do la þýp mo ral le ri bo zar, ha ta lar ve ku sur lar bi rer kü für a lâ me ti gi bi af fe dil mez bi rer cü rüm sa yý lýr! Ve biz, ih lâs, sa da kat ve te sa nüd sý na vý na böy le gi re riz. He pi mi zin bir bi ri mi zin du â sý na ih ti ya cý mýz var. Þu sa týr la ra bir ba kýn; her cüm le sin den Be di üz za man ýn göz yaþ la rý dam la mý yor mu? A ziz, sýd dýk kar deþ le rim. Siz de ki ih lâs ve sa da kat ve me ta net, þim di ki a ðýr sý kýn tý lar da bir bi ri ni zin ku su ru na bak ma ma ya ve set ret me ye kâ fi bir se bep tir. Ri sâ le-i Nur zin ci riy le kuv vet li u huv vet öy le bir ha se ne dir ki, bin sey yi e yi af fet ti rir. 6 Ka sem le te min e de rim ki, se kiz gün dür Nu run i ki rük nü zâ hi rî bir bi ri ne naz lan mak ve te sel li ye ri ne hü zün ver mek o lan e hem mi yet siz ha di se nin, bu sý ra da be nim kal bi me ver di ði a zap ci he tiy le, Ey vah, ey vah! El a man, el a man! Yâ Er ha mer râ hi mîn, me det! Bi zi mu ha fa za ey le. Bi zi cin ve in sî þey tan la rýn þer rin den kur tar. Kar deþ le ri min kalp le ri ni bir bi ri ne tam sa da kat ve mu hab bet ve u huv vet ve þef kat le dol dur! di ye hem ru hum, hem kal bim, hem ak lým fer yat e dip að la dý lar. 7 Dip not lar: 1- Bu ha rî, E deb 69; Müs lim, Birr 102, 103, (2606, 2607); Mu vat ta, Ke lâm 16, (2, 989); E bu Da vud, E - deb 88, (4989); Tir mi zi, Birr 46, (1972). 2- Lem a lar, s. 164, 3- En fâl Sû re si: 8: Bu ha rî, Sa lât: 88; E - deb: 36; Me zâ lim: 5; Müs lim, Birr: 65; Tir mi zî, Birr: 18; Ne sâ î, Ze kât: 67; Müs ned, 4:405, Lem a lar, s. 166, 6- Þu â lar, s Þu â lar, s. 428.

6 6 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA YURT HABER Y 600 po lis le þa fak vak ti u yuþ tu ru cu o pe ras yo nu KON YA DA þa fak vak ti ö zel ha re kât po li si ve pan ze rin de ha zýr bu lun du ðu, 600 po li sin ka týl dý ðý u yuþ tu ru cu o pe ras yo nun da a ra la rýn da ka dýn la rýn da ol du ðu 70 ki þi gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, Kon ya Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü Nar ko tik Bü ro A mir li ði e kip le ri, mer kez Ka ra tay il çe si Ye ni Ma hal le de u yuþ tu ru cu ti ca re ti ya pýl dý ðý bil gi si ne u laþ tý. Ýn ce le me ve ta kip le ri ni sür dü ren e kip ler, 9 ay bo yun ca yap tý ðý ça lýþ ma nýn ta mam lan ma sýy la bu sa bah sa at da Kon ya Po li se vi nde top lan ma ya baþ la dý. Ka ra man, Nið de, Is par ta, An ka ra dan da per so nel ve nar ko tik kö pe ði des te ði a lan Kon ya po li si, sa bah e za ný nýn o kun ma sýy la o pe ras yon i çin þa fak vak ti düð me ye bas tý. Ö zel ha re kât po li si ve pan ze rin de ha zýr bu lun du ðu o pe ras yon da, 600 po lis ve yak la þýk 200 a raç la be lir le nen 35 ad re se eþ za man lý bas kýn dü zen len di. Ad res le rin ba zý la rý na ka pý la rý ký rý la - rak gi ril di. Ba zý þüp he li ler, po li si gö rün ce u yuþ tu ru cu yu so ba da yak mak is te di. Þüp he li le rin kur ye o la rak kul lan dý ðý ö ne sü rü len ço cuk lar o pe ras yon sý ra sýn da za rar gör me me si i çin e kip ler, bü yük ö zen gös ter di. Hat ta ü þü dü ðü fark e di len ço cuk la ra so ðuk tan ko run ma sý i çin ev le rin de ki bat ta ni ye ye sa rýl ma la rý sað lan dý. O pe ras yon da gö zal tý na a lý nan a ra la rýn da ka dýn la rýn da bu lun du ðu 70 ki þi, Kon ya Nu mu ne Has ta ne sin de sað lýk kon tro lün den ge çi ril di. Kon ya / a a Ha sar lý ko nut lar da mum ý þý ðýn da ha yat SAKARYA'DA ELEKTRÝK VE SULARI KESÝLEN ORTA HASARLI DURUMDAKÝ KONUTLAR- DA YAÞAYAN VATANDAÞLAR, GECEYÝ MUM IÞIÐINDA GEÇÝRÝYOR. ÇOCUKLAR DERSLERÝNÝ, ANNELER DE YEMEKLERÝNÝ MUM IÞI ALTINDA YAPTI. E vi ni e ði ti me ba ðýþ la dý Sakarya Valiliði'nin 17 Aðustos depreminde hasar gören konutlarda baþlattýðý elektrik ve su kesintisi uygulamasý bazý vatandaþlarý da maðdur etmeye baþladý. Hayýrrsever vatandaþ, doðduðu ev ve evin bulunduðu arsayý okul yapýlmasý þartýyla valiliðe baðýþladý. MUÐ LA Va li li ði i le ha yýr se ver Ha lil Ýb ra him Boz a ra sýn da, Ka vak lý de re il çe sin de li se ya pý mý na i liþ kin pro to kol im za lan dý. Va li lik te ki pro to kol tö re nin de ko nu þan Muð la Va li si Fa tih Þa hin, e ði ti me ha yýr se ver des te ði nin ö ne mi ne dik ka ti çek ti. E ði ti me Yüz de 100 Des tek Pro je si kap sa mýn da Muð la da bu gü ne ka dar 86 pro to kol im za lan dý ðý ný be lir ten Þa hin, bu pro to kol le rin mad dî mik ta rý nýn 107 mil yon 775 bin li ra ol du ðu nu kay det ti. Muð la da ha yýr se ver va tan daþ la rýn e ði ti me yap tý ðý kat ký nýn cid dî an lam da dik ka ti çek ti ði ni vur - Að rý da 2 ki log ram toz es rar e le ge çi ril di AÐ RI DA 2 ki log ram toz es rar mad de si e le ge çi ril di. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce i ki ev de ya pý lan a ra ma da, sa tý þa ha zýr va zi yet te 2 ki log ram ku bar es rar mad de si e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan Ý. A. i le Y. A., em ni yet te ki sor gu la rý nýn ar dýn dan, sevk e dil dik le ri ad lî mer ci ler ce, u yuþ tu ru cu mad de ti ca re ti yap mak su çun dan tu tuk lan dý. Að rý / a a gu la yan Þa hin, E ði ti min ya þý yok. Bi zim de he de fi miz, il ge ne lin de ki e ði tim se vi ye si çý ta sý ný da ha üst sý ra la ra çý kart mak. Bu da an cak mo dern o kul ve ders lik ler le sað la na bi lir. Ha yýr se ver le ri miz bu ko nu da ü zer le ri ne dü þen gö rev le ri ye ri ne ge ti ri yor lar. U ma rým bu o kul la rý mýz dan ül ke mi ze ha yýr lý öð ren ci le ri ye tiþ tir me nin gu ru ru nu hep bir lik te ya þa rýz de di. Ha yýr se ver i þ a da mý Ha lil Ýb ra him Boz da mem le ke ti ne ha yýr lý iþ ler yap mak is te di ði ni bil dir di. Doð du ðu ev ve e vin bu lun du ðu ar sa yý e ði ti me ba ðýþ la ma ya ka rar ver di ði ni an - la tan Boz, Ay rý ca o ku lun ya pý mý i çin mad dî o la rak des tek sað la ya ca ðým. U mu yo rum en ký sa za man da li se ta mam la na rak hiz me te gi rer. Ýl çe me böy le bir kat ký da bu lun mak tan bü yük mut lu luk du yu yo rum di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ar sa ü ze ri ne yap tý rý la cak li se i çin ha zýr la nan pro to kol, i þ a da mý Ha lil Ýb ra him Boz, Ka vak lý de re Be le di ye Baþ ka ný Nu ray Boz yer ve Muð la Va li si Fa tih Þa hin a ra sýn da im za lan dý. Ka vak lý de re il çe sin de ya pý la cak 12 ders lik li o ku lun, yak la þýk 1 mil yon li ra ya mal o la ca ðý öð re nil di. Muð la / a a Ku þa da sý, sa ða nak yað mur la sa bah la dý AY DIN IN Ku þa da sý il çe sin de, ge ce sa ba ha ka dar a ra lýk lar la de vam e den sa ða nak yað mu run ar dýn dan bu sa bah gü neþ aþ tý. Yað mur, ö zel lik le Sö ke o va sýn da pa muk ha sa dý ya pan çift çi le ri se vin dir di. Ay dýn ýn dað lýk böl ge le rin de zey tin ha sa dý nýn da hýz lan ma sý bek le ni yor. Yað mu run su bas ký ný na se bep ol ma dý ðý, ya ðýþ lý ve rüz gâr lý ha va nýn bu gün ve ge ce de za man za man et ki li o la ca ðý bil di ril di. Ay dýn / ci han En gel li le rin yap tý ðý ta ký lar ser gi le ne cek DOWN Sen drom lu, men tal ço cuk lar ve genç le re yö ne lik ah þap bo ya ma ve ta ký ta sa rým ser gi - si ya rýn E yüp Be le di ye si nde a çý la cak. Bir yýl dýr E yüp Be le di ye si Ö zür lü ler Ko or di nas yon Mer - ke zi nin or ga ni zas yo nuy la ah þap bo ya ma ve ta ký ta sa rým kur su na de vam e den Down send - rom lu, men tal ve en gel li ço cuk ve genç le rin ü ret tik le ri bir bi rin den gü zel e ser ler gö rü cü ye çý ký - yor. Bu gün sa at 14:00 de a çý la cak ser gi den el de e di le cek ge lir, en gel li genç ler i çin o luþ tu ru la - cak baþ ka pro je le re ve ih ti yaç sa hi bi en gel li genç le rin a i le le ri ne ak ta rý la cak. Ýs tan bul / ci han SA KAR YA DA 17 A ðus tos 1999 Mar ma ra Dep re mi nde ha sar gö ren ve o na rým la rý ya pýl ma yan bin 300 ko nu tun e lek trik ve su la rý ön ce ki gün Sa kar ya Va li li ði nin ta li ma tý doð rul tu sun da il gi li ku ru luþ lar ca ke sil me ye baþ lan dý. E lek trik ve su la rý ke si len ev ler de ka lan lar, ge ce yi mum ý þý ðýn da ge çi ri yor. Su ih ti yaç la rý da kom þu lar dan sað la ný yor. Mit hat pa þa Ma hal le si Dis pan ser So kak ta or ta ha sar lý ol du ðu ge rek çe siy le e lek trik ve su yu ke si len tek kat lý ev de has ta an ne si, e þi ve i ki ço cu ðuy la bir lik te ya þa yan Er han Yýl dý rým, yap tý ðý a çýk la ma da, mað dur du rum da ol duk la rý ný söy le di. Ka ran lýk ta mum ý þý ðýn da ya þa dýk la rý ný be lir ten Yýl dý rým; Has ta mýz var. An nem ra hat sýz ok si jen tü pü ne bað lý ya þý yor. Ne ya pa ca ðýz bil mi yo rum de di. E vi nin ha sar lý o lup ol ma dý ðý nýn ye ni den tes bit e dil me si ni is te di ði ni kay de den Yýl dý rým, þun la rý söy le di; Be nim e vim de on la rýn de di ði gi bi ha sar yok. E vi min o na rý mý ný yap týr dým. Za ten üs tün de kat yok. Pre fab rik gi bi tek kat lý bir ev. Dep re min yýk ma dý ðý ný bi zim dev le ti miz K. Ma raþ ta ya pý de ne tim le ri sýk laþ tý KAH RA MAN MA RAÞ IN kent sel dö nü þüm kap sa mý na a lýn ma sýn dan son ra be le di ye e kip le ri, ya pý lan de ne tim le ri ne a ðýr lýk ver di. Bu ça lýþ ma lar kap sa mýn da Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Poy raz, be le di ye ta ra fýn dan ya pýl mak ta o lan in þa at a lan la rý ný ge ze rek in ce le me ler de bu lun du. Be le di ye ta ra fýn dan 12 Þu bat Stad yu mu ya nýn da ya pýl mak ta o lan 500 ki þi lik spor sa lo nu ve yüz me ha vu zun da da in ce le me ler de bu lu nan Baþ kan Poy raz, ça lýþ ma lar hak kýn da yet ki li ler den bil gi ler al dý, yol ça lýþ ma la rý ný ve ba zý in þa at a lan la rý ný de net le di. Kah ra man ma raþ / ci han Ça nak ka le Bo ða zý ndan dev kon tey ner ge mi si geç ti PA NA MA ban dý ra lý MSC Ma ri a Sa ve ri a ad lý kon tey ner ge mi si Ça nak ka le Bo ða zý ndan geç ti. A lý nan bil gi ye gö re, Yu na nis tan ýn Pi re Li ma ný ndan Ýs tan bul un Am bar lý Li ma ný na gi den 366 met re u zun lu ðun da, 48 met re ge niþ li ðin de ki, 140 bin 96 gros ton luk ge mi nin ge çi þi ne gü ven lik a ma cýy la, Ký yý Em ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü ne a it Kur tar ma-1, Kur tar ma-6 ve Sön dü ren-4 ad lý rö mor kör ler eþ lik et ti. Ge mi nin ge çi þi sý ra sýn da bo ðaz tek yön lü o la rak tra fi ðe ka pa týl dý. Ça nak ka le / a a yýk ma ya baþ la dý. Yý kar sa lar gi de cek bir ye rim yok. Ça dýr ku ra rým ar sa ma o ra da ka lý rým. As ga rî üc ret le ça lý þan bi ri yim. Ki ra mý ve re ce ðim? Has ta ma mý ba ka ca ðým? Ço cuk mu o ku ta ca ðým? Na sýl ge çi ne ce ðim? Kalp yet mez li ði, as tým, þe ker, tan si yon ve böb rek ra hat sýz lý ðý ol du ðu nu an la tan an ne Þe ri ban Yýl dý rým i se ken di le ri ne yer gös ter me den e lek trik ve su la rý ný kes tik le ri ni i fa de e de rek; Gi de cek ye ri miz yok. Bi ze bir yer gös ter me di ler. Gel di ler e lek trik su yu kes ti ler. Ya pa cak bir þe yi miz yok di ye ko nuþ tu. BÝ NA YI GÜÇ LER DÝR DÝK, FA KAT BEL GE MÝZ YOK Ay ný ma hal le de e lek tri ði ve su yu ke si len i ki kat lý e vin üst ka týn da ya þa yan Ci han Va rol da ge ce yi a i le siy le bir lik te mum ý þý ðýn da ge çi ri yor dep re min den son ra bi na la rý ný ken di im kân la rýy la güç len dir dik le ri ni sa vu nan Va rol, þöy le ko nuþ tu; Bu nu res mî bir kâ ðý da dö ke me di ði miz i çin be le di ye ye ve il gi li yer le re su - na ma dýk. Ya pa mama mý zýn se be bi ma hal le de is kân ve ta pu so ru nu var. Be le di ye is kân al ma mýz i çin ta pu is ti yor. Biz de bu ev rak la rý su na ma dýk. Do la yý sýy la her de fa sýn da bu so run la kar þý laþ týk. Her se ne im kân la rý mýz öl çü sün de bir þey ler ya pa rak güç len dir dik. Ken di im kân la rý mýz la yap týk. Biz ge lin ken di niz ba kýn de dik. Be le di ye res mî ev rak ve re me yin ce bir þey ya pa mý yor. E þi ve i ki ço cu ðuy la ya þa dý ðý ný ve çok mað dur du rum da ol duk la rý ný di le ge ti ren Va rol; Bu gün kar ga tu lum ba ge lip e lek tri ði mi zi ve su yu mu zu kes ti ler. Mað dur du rum da yýz. Ký þa gi ri yo ruz. Ne ya ða ca ðý mýz bel li de ðil. O kul za ma ný. Or man ka nu nu gi bi bir þey ol du. Uy gu la ma ya i ti raz e de ce ðiz. Yi ne de yý ka ca ðýz der se ler bir ya ký ný mý zýn ya ný na yer le þe ce ðiz i fa de si ni kul lan dý. Ö te yan dan e lek trik ve su la rý ke si len ko nut lar da ya þa yan la ra kom þu la rý sa hip çýk tý. Bu bi na lar da ya þa yan la rýn su ve pek çok ih ti ya cý nýn kom þu la rý ta ra fýn dan kar þý lan dý ðý gö rül dü. Sa kar ya / ci han KONGRESI, GENÇLERI BULUÞTURACAK DÜN YA DA 110 ül ke de fa a li yet gös te ren en bü yük öð ren ci or ga ni zas yo nu A I E SEC, A ra lýk ta rih le ri a ra sýn da An tal ya Qu e en E li za beth O tel de Ýz mir Þu be si nin ev sa hip li ðin de A I E SEC Tür ki ye E ði tim ve Mo ti vas yon Kon gre si ni ger çek leþ ti re cek yý lýn dan be ri Tür ki ye de fa a li yet le ri ni sür dü ren A I E SEC, Tür ki ye E ði tim ve Mo ti vas yon Kon gre si ne 12 fark lý il den yak la þýk 650 ü ni ver si te öð ren ci si ka tý la cak. Kon gre nin 3. gü nün de bu yýl A I E SEC Tür ki ye ta ra fýn dan 2. de fa ger çek leþ ti ri le cek o lan Yo uth to Bu si ness Fo rum yer a la cak. Turk cell, Di gi türk, gi bi i le þi tim fir - ma la rý baþ ta ol mak ü ze re a ra la rýn da ban ka la rýn da bu lun du ðu fir ma la rýn ka tý lým gös te re ce ði tek gün lük or ga ni zas yon da 12 il den ge len ü ni ver si te li genç ler tek no lo ji, ku rum sal sos yal so rum lu luk, gi ri þim ci lik, sür dü rü le bi lir lik, i no vas yon, li der lik ko nu la rý ü ze ri ne tar tý þýp; Y ku þa ðý trend le ri hak kýn da fi kir le ri ni or ta ya ko ya cak. Yo uth To Bu si ness Fo ru mu, üç o tu rum dan o lu þu yor. Ýlk o tu rum da ka tý lým cý lar ko nu baþ lýk la rý na gö re fir ma la ra bö lü ne cek ve ka rar laþ tý rý lan ko nu lar ü ze ri ne fir ma lar dan ge len e ðit men ler ça lýþ ma grup la rýn da e ði tim ve re cek. 1,5 sa at sü re cek o lan bi rin ci bö - lüm de a maç, ka tý lým cý la rý ko nuy la il gi li bil gi len dir mek ve far kýn da lýk mey da na ge tir mek o la cak. Ý kin ci ký sým da i se 1 sa at bo yun ca ka tý lým cý lar bi re bir de fir ma yet ki li le ri i le soh bet et me ve fir ma la rýn ken di stand la rý ný gez me im kâ ný el de e de cek. Fo ru mun he men ar dýn dan se çi len öð ren ci ler le o luþ tu ru la cak e kip tek rar tek no lo ji, ku rum sal sos yal so rum lu luk, gi ri þim ci lik, sür dü rü le bi lir lik ko nu la rý nýn alt baþ lýk la rýn da grup la ra ay rý la cak ve çýk tý la rý genç li ðin dü þün ce le ri o la rak der le ye rek on li ne ve ya zý lý ba sýn da ya yý ma gön der mek ü ze re ha zýr la ya cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya

7 Y Afganistan da aþura saldýrýsý: 54 ölü AF GA NÝS TAN' IN baþ ken ti Ka bil de A - þu ra tö re ni ne ka tý lan Þi i le ri he def a lan in - ti har sal dý rý sýn da a ra - la rýn da ka dýn ve ço - cuk la rýn da ol du ðu 54 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Ka bil þeh ri, Ta li ban hü kü me ti nin dev ril di ði 2001 yý lýn dan bu ya na en kan lý sal dý rý lar dan bi ri nin he de fi ol du. A þu ra tö ren le ri i çin bir Þiî tür be sin de top la nan la rý he def a lan in ti har sal dý rý sýn da 54 ki þi öl dü, 100 e ya ký ný da ya ra - lan dý. Ya ra lý lar çev re de ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Kom þu Pa kis tan da za man za man gö rü - len mez hep te mel li sal dý rý lar Af ga nis tan da sýk dü zen len mi yor du. Sal dý rý yý he nüz üst le - nen ol ma dý. Ku zey de ki Me zar_ý Þe rif te i se bir ca mi ya ký nýn da bi sik le te yer leþ ti ri len bom ba nýn pat la ma sý so nu cu da 4 ki þi vefat et ti, 17 ki þi ya ra lan dý. Sal dý rý nýn A þu ra tö - ren le riy le il gi li o lup ol ma dý ðý net leþ me di. Gü ney de ki Kan da har da bir mo to sik le te yer - leþ ti ri len bom ba ný pat la ma sý so nu cu i se 3 si vil ya ra lan dý. Ka bil/ cihan DÜN YA 7 Tahran da yabancý okullar öðrencilere kapýlarýný kapattý Ý RAN'IN baþ þehri Tah ran da ki Ýn gil te re Bü yü - kel çi li ði nin sal dý rý ya uð ra ma sýn dan son ra baþ - kent te ki ya ban cý o kul la rýn öð ren ci le re ka pý sý ný ka pat tý ðý bil di ril di. Ýn gil te re Bü yü kel çi li ði top ra - ðýn da bu lu nan Fran sýz o ku lu nun öð ren ci le ri nin, kýz gýn ka la ba lý ðýn bü yü kel çi li ði gir di ði za man sý - nýf lar da ol du ðu, Fran sýz o ku lu nun ya kýn la rýn da - ki Al man o ku lu nun cam la rý nýn ký rýl dý ðý, öð ret - men le ri ta ra fýn dan er ken den ev le ri ne gön de ri - len Ýn gil te re o ku lu nun öð ren ci le ri nin i se þans lý ol du ðu bil di ri li yor. U lus la r a ra sý o kul la rýn ka - pan ma sý nýn, sý ra dan Ý ran lý lar da muh te mel bir ABD ya da Ýs ra il sal dý rý sý ön ce si ya ban cý la rýn Ýs - lam Cum hu ri ye ti ni ter ke de cek le ri kor ku su nu te tik le di ði yo rum la rý ya pý lýr ken, Ýn gil te re Bü yü - kel çi li ði sal dý rý ya uð ra dý ðýn dan be ri ya ban cý o - kul la rýn ka pa lý ol du ðu, yüz ler ce öð ren ci nin ev le - rin de o tur mak zo run da kal dý ðý, ya ban cý öð ret - men le rin ve a i le le ri nin Ý ran dan ay rýl dý ðý kay de - dil di. rek þi ka ye ti ni di le ge tir di. Tarhan /aa Libya da devrimin bilânçosu korkunç LÝBYA'DA KADDAFÝ REJÝMÝNÝ DEVÝREN MÜCADELENÝN BÝLÂNÇOSUNUN KORKUNÇ BOYUTLARDA OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI. ÇATIÞMA- LARDA ÖLENLER VE HÂLÂ KAYIP OLANLARIN SAYISI 50 BÝNDEN FAZLA, YARALI SAYISI ÝSE EN AZ 25 BÝN KÝÞÝ. LÝB YA'DA 42 yýl lýk Kad da fi re ji mi ni yý kan mü ca de le - nin ar dýn dan, ay lar sü ren ça týþ ma la rýn kor kunç bi lan - ço su ya vaþ ya vaþ or ta ya çý ký yor. Lib ya Ya ra lý lar ve Þe - hit ler Ba ka ný Ab dur rah man El Ki sa, ül ke ge ne lin de her ge çen gün ye ni top lu me zar la rýn bu lun ma sý ne - de niy le ça týþ ma lar da tam o la rak kaç ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði ni be lir le ye me dik le ri ni, an cak bu sa yý nýn yak la þýk 50 bin ol du ðu nu söy le di. El Ki sa, ya ra lý sa yý sý - nýn da en az 25 bin ol du ðu nu be lirt ti. Kad da fi güç le ri i le çý kan ça týþ ma lar da ya ra la nan Lib ya lý la rýn te da vi si ko nu sun da ilk dav ra nan ül ke nin Tür ki ye ol du ðu nu vur gu la yan El Ki sa, Bu yüz den Tür ki ye ye mü te þek - ki riz. Baþ ta Sa yýn Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ve Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak - dað ol mak ü ze re tüm Türk yet ki li le re te þek - kür le ri mi zi i let mek is ti yo ruz de di. El Ki sa, Tür ki ye de þu a na ka dar 1800 den faz la Lib ya lý ya ra lý nýn te da vi gör dü ðü nü be lir te rek, Ay - rý ca tüm Türk dok tor la ra ve Türk has ta ne le ri ne de te þek kür et mek is ti yo ruz. Tür ki ye bi ze en bü - yük des te ði ve ren ül ke ler den bi ri ol du. Ya ra lý la rý - mý za çok i yi ba ký lý yor ve Lib ya hal ký bu nu as la u - nut ma ya cak di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin sa de ce sað lýk a la nýn da de ðil, her a - lan da Lib ya nýn en bü yük or tak la rýn dan bi ri o la ca - ðý ný i fa de e den El Ki sa, i ki ül ke a ra sýn da ki de rin ba ðýn al tý ný çiz di. El Ki sa, Lib ya nýn Tür ki ye i çin ö - zel bir ye ri ol du ðu nu be lir te rek, þöy le de vam et ti: Lib ya, es ki den Os man lý nýn bir vi la ye tiy di. Ül ke - miz de Os man lý dö ne min den kal ma bir çok o kul, ca mi ve has ta ne gi bi bi na bu lu nu yor. Ý tal yan lar ül - ke mi zi iþ gal et ti ðin de de Tür ki ye bi ze yar dým et ti. Biz bu nu hiç u nut ma dýk. Kaddafi, Osmanlý ile baðlarý yok etmek istedi EL KÝSA, Muammer Kaddafi nin Libya nýn Osmanlý ile tarihî baðlarýný ortadan kaldýrmak için 1981 yýlýnda ülkede bulunan eski Osmanlý arþivlerini yok ettiðini hatýrlatarak, Bizim bir projemiz var ve bunu Türk yetkililere de anlattýk. Kaddafi nin yok ettiði vesikalarýn asýllarýna Ýstanbul da ulaþtýk ve çok mutlu olduk. Biz Libyalý öðrencileri Türkiye ye göndererek eðitim aldýrmak ve Türkçe, Osmanlýca öðrenmelerini saðlamak istiyoruz. Bu sayede Osmanlý-Libya arasýndaki vesikalarýn ortaya konularak tarihi birlikteliðin yeniden ortaya çýkarýlmasýný saðlayabiliriz. Ayrýca burada Türkiye den gelen çok sayýda aile var ve bu kiþiler Türkiye de olan geçmiþini öðrenebilir. Bu, iki halk arasýndaki baðlarý da güçlendirecektir dedi. Libya da aþiretler arasýnda çatýþmalar baþlayacaðýna yönelik iddialarý reddeden El Kisa, aþiretler arasýndaki çekiþmelerin de kaynaðýnýn Kaddafi olduðunu söyledi. Libya da þu anda çok fazla silâh bulunuyor diyen El Kisa, Eðer bu kadar silah baþka bir ülkede olsaydý, dünya büyük katliamlara tanýklýk ederdi. Ama Libya da bu kadar silâha raðmen hala halk arasýnda ciddî bir sorun yok ifadesini kullandý. Trablus/aa Güçlü bir Mýsýr, Ýsrail in bölgedeki etkisini azaltýr MISIR'DA 30 yýl süren Mübarek rejiminin ardýndan yapýlan ilk demokratik ve özgür seçimlerin birinci aþamasýnda yüzde 24.4 oy olarak ikinci olan Selefi düþünceyi savunan Nur Partisi nin Genel Baþkaný Dr. Ýmad Abdülgafur, Mýsýr ile Türkiye arasýnda daha saðlam, güçlü ve birçok alaný kapsayan iþbirliðini arzu ettiklerini söyledi. Mýsýr ve Ortadoðu da yaþanan son geliþmeleri deðerlendiren Abdülgafur, Türkiye ile Mýsýr arasýnda tarihi baðlar bulunduðunu hatýrlatarak, Ýki ülke halklarý arasýnda sevgi, muhabbet ve dostluk var. Türk ve Mýsýr hükümetleri arasýnda güçlü bir iþbirliðini her zaman temenni ederiz diye konuþtu. Türkiye nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirten Nur Partisi Genel Baþkaný Abdülgafur, Umarým Mýsýr ile Türkiye ekonomik iliþkilerini saðlamlaþtýrarak bölgede güçlü bir ticaret birliði oluþtururlar dedi. Ýyi BM den Ye men e: 'Sal dý rý la ra son ver' çað rý sý BM, Ye men de ki tüm ta raf la ra ö lüm cül sal - dý rý la ra son ver me si çað rý sýn da bu lu na rak, hü kü met ten, yar dým mal ze me le ri ve BM in - san hak la rý göz lem ci le ri ne i zin ver me si ni is - te di. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay in söz cü sü Ra vi na Þam da sa ni, Ce nev - re de ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, ö zel lik le Ta - iz de si vil le re kar þý de vam e den sal dý rý la rý ký - na dý. Þam da sa ni, cid di in san hak la rý ih lal le - riy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat ma ta ah hüt le ri - ne rað men, hü kü met güç le ri nin a þý rý güç kul - lan ma sý nýn ger çek ten ha yal ký rýk lý ðý na yol aç - tý ðý ný be lir te rek, tüm ta raf lar dan güç kul lan - ma yý dur dur ma sý ný ta lep et ti. Ta iz de gü ven - lik güç le ri nin aç tý ðý a teþ te 1 A ra lýk tan bu ya - na a ra la rýn da ço cuk la rýn da ol du ðu 30 ki þi nin öl dü ðü bil di ril miþ ti. Ce nev re/a a derecede Türkçe bilen ve eþinin Türk olduðunu ifade eden Dr. Ýmad Abdülgafur, Erdoðan ýn politikalarýnýn ve bölgeye yaklaþýmýnýn Arap dünyasý tarafýndan takdirle karþýlandýðýný ifade etti. Ýsrail ile Mýsýr iliþkileri konusunda da deðerlendirmelerde bulunan Selefi Nur Partisi Lideri Ýmad Abdülgafur, ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri alanda güçlü bir Mýsýr ýn, Ýsrail in bölgedeki rolünü azaltacaðýný savundu. Mýsýr ýn güçlü durumda olmasýnýn Ýsrail i kendi durumunu gözden geçirmeye ve tedbirli davranmaya zorlayacaðýný ileri süren Abdülgafur, Ýsrail ile Mýsýr ýn 1979 yýlýnda imzaladýðý Camp David Anlaþmasý nýn aslýnda Filistinlilere kendi geleceklerini tayin ve sürüldükleri topraklara geri dönme hakký verdiðini belirterek, Mýsýr ýn güçlü olursa, Ýsrail anlaþmanýn bu maddelerini uygulamak zorunda kalýr diye konuþtu. Kahire / aa Kosova da barikat krizi çözülüyor SIRPLARIN Zubin Potok-Zveçan yolunda Yagnyitsa da oluþturulan barikatlarý kaldýrma çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. Sýrplarýn barikatlarý kaldýrmaya baþlamasý, Kosova nýn kuzey kesimindeki barikat krizinde çözüme doðru ilk adým olarak deðerlendiriliyor. Barikatlarýn kaldýrýlmasýna NATO komutasýndaki Uluslararasý Barýþ Gücü (KFOR) askerleri de aðýr iþ makinalarý ile yardýmcý oluyor. KFOR dan yapýlan açýklamada, Býrnyak ve Yarina sýnýr geçitlerinin Sýrbistan tarafýnda bazý yollarda da barikatlar olduðu hatýrlatarak Sýrbistan yetkililerinden bu barikatlarýn da kaldýrýlmasý istedi. Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadiç dün yaptýðý açýklamada, barikatlarýn anlamsýz olduðu mesajýný vermiþ ve Sýrplara, barikatlar kaldýrýlýrken olay çýkarmamalarý çaðrýsýnda bulunmuþtu. KFOR la uzun süren müzakerelerin ardýndan Yagnyitsa daki barikatlarý kaldýrma kararý alan Sýrplarýn, ülkenin kuzeyindeki diðer barikatlarda ise nöbet tutmaya devam ettikleri bildiriliyor. Piriþtine / aa T. C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI (Manisa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü) ÝCRA SATIÞ DOSYA NO: 2010/17 MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 6183 Sayýlý A. A. T. U. H. Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlarýndan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma günü saat arasý Ma ni sa Sos yal Gü ven lik Ýl Mü dür - lü ðü 5. Kat Ýc ra sa týþ ser vi sin de ya pý la cak týr. Mu ham men be de lin % 75'i ni ve sa týþ mas raf - la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na sa tý la cak, is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te Ý kin ci ar týr ma ya pý la cak ve bu kez ha ciz li men kul mal mu ham men be de lin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na sa tý la cak týr. a) Sa tý þa iþ ti rak e de cek ler den mu ham men be de lin % 7.5' o ra nýn da te mi nat a lý na cak týr. b) Satýþ giderleri, tellaliye resmi, KDV (% 18) ve damga vergisi alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. d) Ýþ bu ilan Ýlgililere tebliðe verilmiþ olup, tebligat yapýlamayan tüm taraflara (haciz koyduran takyidatý olan alacaklý borçlu 3. Þahýslara v.b.) ilanen tebligat yerine geçer. e) Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý lýr. A lý cý nýn ta le bi ne gö re 3 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. f) Men kul mal lar Az yak So ma U yar Kö mür Ý þlt. San.Tic.Ltd. Þti. Ma den sa ha sý Ge - ven te pe / SOMA-MANÝSA adresinde görülebilir. g) Ý ha le ke sin leþ tik ten son ra men ku lün (Kö mü rün) tes li ma tý ku ru mu muz ca Az yak So ma U yar Kö mür Ýþlt. Ltd. Þti. Ma den sa ha sý Ge ven te pe/ma NÝ SA ad re sin de a lý cý ya tes lim e di le cek o lup, nak li ye, ha ma li ye ve tüm gi der le ri a lý cý ya a it tir. h) Men kul mal ken di si ne i ha le o lu nan kim se i ha le be de li ni he men ve ya sü re ve ri lir i - se sü re si i çe ri sin de ö de mek le yü küm lü dür. Ak si tak dir de, Men kul Mal Sa týþ Ko mis yo - nun ca 2 de fa art týr ma ya çý kar tý lýr. Ve men kul en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Bi rin ci kez i - ha le ya pý lan kim se i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan so rum lu o lup ve % 5 fa i zin ve ya i kin ci i ha le de ta lip çýk ma ma sý se be biy le i ha le ya pý la ma dý ðý tak dir de bi rin - ci i ha le be de li ve di ðer za rar la rý ve % 5 fa i zin ay rý ca bir hü küm a lýn ma sý na ge rek kal - mak sý zýn 6183 sa yý lý Ka nu na gö re ken di sin den tah sil e di le ce ði ve o men kul i çin i da re ce ya pý lan her ne vi mas raf lar a lýn mak ü ze re ma lýn ken di si ne terk o lu na ca ðý. ý) Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bi le ce ði Ma ni sa Sos yal Gü ven lik Ýl Mü dür lü ðü Ýc ra Sa týþ Ser vi sin de a çýk o lup, mas raf ve ril di ðin de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. SATIÞI YAPILACAK MENKUL MALLAR CÝNSÝ : 4000 Ton 25 kg.'lýk Plastik torbalarla torbalanmýþ Parça kömür. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: O cak ta ü re ti len kö mür le rin lav var da yý kan ma sý so nu cun da te miz len miþ o lan mm. bo yu tun da ki Par ça kö mür o la rak ta bir e di len kö mür o - lup, 25 kg.lýk plas tik tor ba lar la tor ba lan mýþ ve sa týþ i çin ha zýr lan mýþ bir kö mür dür. Bir ne vi o cak tan çý kan 3 cins kö mü rün ka li te si nin en i yi ol du ðu bir kö mür cin si dir. Kö mür is tif le ri nin üs tü ça dýr bran da i le ka pa týl mýþ týr. Kö mür tor ba la rýn dan çok az bir kýs mýn da gü neþ ten do la yý yýr týl ma var dýr ton luk sto ku tem sil e den a na liz so nuç la rý na gö - re o ri ji nal kö mür de ki ka lo ri lik de ðe rin (Alt ý sýl de ðer) 3568 Kcal Kg. top lam kü kürt de - ðe ri % 0.66 Top lam nem % 20,54 Kül de ðe ri i se % 18,24 o la rak tes pit e dil miþ tir. Bu kö mür le rin ül ke nin her yö re sin de çev re mev zu a tý ba ký mýn dan kul la ný mýn da sa kýn ca ol - ma yan ö zel lik le re sa hip ol du ðu ve sa týþ ka bi li ye ti yük sek o lan ö zel lik te dir. MU HAM MEN BE DE LÝ : Ya pý lan pi ya sa a raþ týr ma la rý na gö re söz ko nu su bu kö mür le - rin pi ya sa de ðe ri to nu TL o la rak tes pit e dil miþ o lup, top lam pa ra sal de ðe ri 4000 ton X 200 TL. = TL dir; ve bu be del ü ze rin den sa tý þa çý kar týl mýþ týr. Beyaz Fil Ýþ Haný 5. Kat MANÝSA Tel: (0236) (Dahili 1547) Faks: (0236) Elektronik Að: B: Al man ya, 16 bin soy ký rým mað du ru na ay lýk bað la dý n ALMANYA hü kü me ti nin, 16 bin Ya hu di soy ký rý mý mað du ru na da ha ay lýk bað la dý ðý bil di ril di. New York ta fa a li yet gös te ren ve Ya hu di le rin Al man ya dan mad di taz mi nat ta lep e den ku ru lu þu Cla ims Con fe ren ce ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, yak la þýk bir yýl dýr Al man hü kü me tiy le ya pý lan gö rüþ - me ler so nu cu va rý lan an laþ ma ge re ði, Na zi ö lüm kamp la rýn da bu lu nan ve ya ö lüm kor ku suy la sak lan mak zo run da ka lan 16 bin Ya hu di soy ký rý mý mað du ru bu ay lýk tan ya rar la na cak. New York/a a Pa kis tan, ABD i le as ke rî ir ti batý bitiriyor n PAKÝSTAN'IN Af ga nis tan sý ný rýn da ki as ke - rî fa a li yet le ri ABD i le ko or di ne et mek a ma - cýy la ku ru lan üç mer kez den i ki sin den as ker - le ri ni çek me ye baþ la dý ðý bil di ril di. A me ri ka lý yet ki li ler, 26 Ka sým da Af ga nis tan da ki NA - TO he li kop ter le ri nin dü zen le di ði sal dý rý da 24 Pa kis tan lý as ke rin öl me si ne tep ki ol du ðu - nu be lirt ti. Pa kis tan, NA TO sal dý rý sý nýn ar - dýn dan ilk o la rak Af ga nis tan sý ný rý ný NA TO ik mal le ri ne ka pat mýþ, da ha son ra da in san sýz A me ri kan u çak la rý nýn kul lan dý ðý bir üs sün bo þal týl ma sý is te miþ ve Al man ya nýn Bonn ken tin de ya pý lan U lus la ra ra sý Af ga nis tan Kon fe ran sý ný boy kot et miþ ti. Ýs la ma bad/a a A rap Bir li ði, Su ri ye nin þart la rý ný ka bul et me di n ARAP Bir li ði, göz lem ci le rin ül ke ye gön de ril - me si ne o lum lu yak la þan, an cak bu nun i çin þartlar ö ne sü ren Su ri ye nin þart la rý ný ka bul et - me di. El A ra bi ya nýn Mý sýr a jan sý ME NA ya da - yan dýr dý ðý ha be re gö re A rap Bir li ði Ge nel Sek - re te ri Ne bil El A ra bi, Su ri ye nin o lum lu yak la þý - mý nýn Su ri ye i çin ka rar laþ tý rý lan yap tý rým la rýn kal dý rýl ma sý ný sað la ma ya ca ðý ný söy le di. Su ri ye hü kü me tin den mek tup al dý ðý ný doð ru la yan El A ra bi, mek tup ta ye ni ta lep ler bu lun du ðu nu be lirt ti. El A ra bi, A rap dý þiþ le ri ba kan la rýy la te ma sa geç tik le ri ni de kay det ti. Ankara/a a

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HABER Ön ce lik li me se le Tür ki ye nin ve dün ya nýn gel di ði nok ta i ti ba - rýy la, ü ze ri ne en çok va zi fe dü þen ler den bi ri de i la hi yat ca mi a sý dýr. Öy le ki bu ca mi a, gün de 24 sa at ça lý þýp, yar dým cý mes lek ler den des - tek al sa ve bü tün me sa i si ni a lev le ri gök le re yük - se len ve i man la rý mý zý teh dit e den i nanç sýz lýk a - te þi ni sön dür me ye a yýr sa ye ri dir. Ni çin öy le dir? Çün kü Be di üz za man Haz ret le ri nin de çok i sa bet li tes bi tiy le (ay rýn tý lar i çin ba ký nýz: Þu â - lar, On Bi rin ci Þu â, 185. [Genç lik Reh be ri, Dör dün - cü Me se le.]) her in sa nýn ba þý na (son suz mut lu lu - ðu/cen ne ti) ka zan mak ve kay bet mek dâ vâ sý a çýl mýþ du rum da. Do la yý sýy la kar þý kar þý ya ol du ðu muz im - ti han ý ka zan mak i çin ne ka dar gay ret sar fet sek yi ne de az dýr. Bu im ti ha nýn kay be dil me si kar þý sýn da e li - mi ze ne ge çe cek? Al lah mu ha fa za et sin, e be dî ce - hen nem! Son ra te lâ fi si ol ma yan ka zan ma ya da kay bet me im ti ha ný nýn ö ne mi de bu ra da. Ýþ te, bü tün Müs lü man la rýn, i la hi yat çý la rýn ya da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý men sup la rý nýn ön ce lik li ve â cil yap ma sý ge re ken ça lýþ ma, in san la rýn bu çe - tin im ti ha ný ka zan ma la rý na yar dým cý o la cak ko nu - lar ol ma lý. Yok sa, a sýl teh li ke yi gör me yip, ya pýl - ma sý ge re ken ler lis te si nde ki i kin ci, bel ki de o ni - kin ci mad de ler le uð raþ mak fay da sýz dýr. Ge çen gün ler de Tür ki ye nin mer kez i o lan Ýs - tan bul un müf tü lük ma ka mý na o tu ran i sim de ðiþ - ti. Bu ve si le i le va zi fe si so na e ren es ki müf tü mü ze te þek kür e der ken, Ýs tan bul Müf tü sü o lan a ka de - mis yen ho ca mý za da ha yýr lý hiz met ler di le ye lim. Yal nýz i ki si de a ka de mis yen o lan ho ca la rý mý zýn gö rev de vir tes li miy le il gi li ga ze te ler de yer a lan ha ber le ri bi raz ga rip bul duk. E ðer doð ru i se, ye ni müf tü müz Gön lüm is ter ki, Pey gam ber E fen di - mi zin (asm) za ma nýn da ki gi bi er kek ler ve ka dýn lar na ma zý be ra ber kýl sýn, hut be yi hep be ra ber din le - ye lim ve o he ye ca ný hep bir lik te ya þa ya lým. Bu söy le dik le rim ya dýr ga na bi lir, a ma top lu mu bu na ha zýr la mak lâ zým. Ta biî ki, bun lar a ni den ya pý la - cak iþ ler de ðil de miþ. (Va tan g., 29 Ka sým 2011) Ha ným la rýn Cu ma na maz la rý na git me si ya da ce - na ze na maz la rý na iþ ti rak le ri gi bi ko nu lar el bet te uz - man la rýn söz söy le ye bi le ce ði ko nu lar dýr. An cak bu gi bi me se le ler ya pý la cak iþ ler lis te si nin ka çýn cý sý ra - sýn da yer al ma lý? Kar þý mýz da müt hiþ bir yan gýn var ken ve i çin de i ma ný mýz tu tuþ muþ ya ný yor ken, bu me se le ler le mi uð raþ ma lý yýz? Ýlk i þi miz bu mu ol ma lý? Ýs lâm ta ri hi bo yun ca el bet te bu me se le ler ye rin - de ve za ma nýn da tar tý þýl mýþ ve bel li bir nok ta ya ge lin miþ tir. Gü nü müz uz man la rý ced di mi zin bu hu sus ta ki ka na at le ri ne ni çin i ti mat ve i ti bar et - mez? Ge çen yýl lar da ha ným la rýn da ce na ze na - maz la rý na ka týl ma sý ko nu su gün de me ta þýn mýþ ve ba zý as rî ha ným lar da ce na ze na maz la rý kýl mýþ tý. Ne var ki bu ta výr, ge niþ halk kit le le rin den des tek bul ma dý. Me se lâ, ha ným la rýn ce na ze na maz la rýn - da en ar ka saf ta bu lun ma sý ge rek ti ði hal de en ön saf a gir dik le ri ne þa hit o lun du. Pe ki, bu yan lý þa i ti - raz et me yen i la hi yat çý la rýn me su li ye ti yok mu? Di ya ne te, i lâ hi yat çý la ra ve bü tün â lim le re dü - þen; ha ným la rý ve bü tün in san la rý na maz a ça ðýr - mak ol ma lý. Ca mi ye dâ vet ten mak sat na maz kýl - mak i se, ön ce ev le ri miz de ve iþ yer le ri miz de na - maz la rý mý zý ký la lým. Di ya net ya da müf tü lük ler, ha ným la rý [Cu ma na ma zý i çin] ca mi le re ça ðýr ma - dan ön ce; iþ te, o kul da, a lýþ ve riþ te ve yol da, her ne - re de o lur sa ol sun, na maz kýl ma ya ma ni hal le ri or - ta dan kal dýr ma çað rý sý yap sýn. Di ya net ten, müf tü lük ler den ve bü tün i la hi yat ca mi a sýn dan Her o ku la i ki mes cid a çýl ma sý i le il - gi li çað rý ve dâ vet ya pýl ma sý ný bek li yo ruz! DANÝMARKA'NIN Av ru pa Bir li ði nden (AB) So rum lu Ba ka ný Ni co lai Wam men, ül ke si ni nab dö nem baþ kan lý ðý sý ra sýn da Tür ki ye i le mü za ke re le rin ye ni den baþ la tý la ca ðý ný a çýk la dý. AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn Ko pen hag zi - ya re ti nin he men ön ce sin de ge len bu a çýk la ma, Tür ki ye cep - he si ta ra fýn dan o lum lu bir ge liþ me o la rak de ðer len di ril di. Da - ni mar ka 1 O cak tan i ti ba ren AB dö nem baþ kan lý ðý gö re vi ni dev ra lý yor. Bir sü re ön ce sol blok hü kü me ti nin ik ti da ra gel di - ði Da ni mar ka, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne sý cak ba ký yor. AB den so rum lu Ba kan Ni co lai Wam men, ko nuy la il gi li yap - tý ðý a çýk la ma da, Da ni mar ka nýn baþ kan lý ðý sü re sin ce AB nin ge niþ le me sü re ci ne hýz ka zan dýr ma yý plan la dýk la rý ný söy le di. Tür ki ye i le bir lik te Sýr bis tan ýn da ü ye lik sü re ci ni hýz lan dýr - mak is te dik le ri ni i fa de e den Wam men, AB bu gün ler de ken - di i çin de so run lar ya þa sa da sý nýr la rý mýz ö te si ne bak ma yý u - nut ma ma lý yýz. Çün kü kom þu ül ke le rin AB i le o lan i liþ ki le ri - nin ge liþ me si o ül ke ler de de mok ra tik, e ko no mik ve si ya si re - form la rýn de ö nü nü aç mak ta dýr de di. Ko pen hang / ci han BA KAN BA ÐIÞ: ROJ TV GÜN DE ME GE LÝR ÖTE YANDAN i ki gün lük res mi zi ya re tin ön ce sin de sos yal pay la - þým a ðý Twit ter ü ze rin den bir a çýk la ma ya pan Ba kan Ba ðýþ, Roj TV vur gu su yap tý. Ön ce ki ge ce geç sa at ler de Twit ter a yaz dý ðý me saj - da, Da ni mar ka nýn AB dö nem baþ kan lý ðý ön ce sin de ba zý ko nu la rý gö rüþ mek te fay da ol du ðu nu i fa de e den Ba kan Ba ðýþ, Roj TV de gün dem de ge lir. Tür ki ye de Kürt çe ko nuþ mak, ya yýn yap mak ya - sak de ðil, ter si ne ya say la ko ru nur. Ya sak o lan te rör ve pro pa gan - da sý dýr de di. Te rö rün med ya ka nal la rýn da ha yat bul ma ma sý ge - rek ti ði ni be lir ten Ba kan Ba ðýþ, Kürt çe ye e vet, ba sýn öz gür lü ðü ne e vet, a ma te rö re, u zan tý la rý na ve des tek çi le ri ne ha yýr di yo ruz de - di. Da ni mar ka da Roj TV hak kýn da a çý lan ka pat ma da va sýn da so - na ge lin di. Mah ke me he ye ti bu gün sav cý nýn son mü ta la a sý ný din - le ye cek. Bir haf ta son ra i se Roj TV a vu ka tý son mü ta la a sý ný mah - ke me he ye ti ne su na cak. Mah ke me he ye ti nin son mü ta la a la rýn a - rýn dan 1 ay i çe ri sin de ka rar ver me si bek le ni yor. YARGITAY ban ka la rýn al dý ðý yýl lýk kre di kar tý kul la ným üc re ti ke sil me si ne kar þý 10 yýl i çin de i ti raz e di le bi le ce - ði ne hük met ti. Yar gý - tay 13. Hu kuk Da i re - si nin ko nu ya i liþ kin ka ra rý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, Ko ray Ka ra can ad lý bir kre di kar tý sa hi bi, 2006 yý lýn da al dý ðý kre - di kar tý i çin 2007 yý lýn da he sa býn dan ke si len 40 li ra lýk ü ye lik üc re ti ne kar þý 2010 yý lýn da Al - týn dað Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti ne baþ vur du. Ha kem he ye ti, ke sin ti nin da va lý ya i - a de si ne ka rar ver di. Ban ka, Ka ra can ýn ta le bi - nin ya sal da ya nak tan yok sun, söz leþ me ye ay - ký rý ve ta lep hak ký nýn bir yýl lýk za man a þý mý na uð ra dý ðý id di a sýy la, ha kem he ye ti ka ra rý nýn ip - ta li ta le biy le da va aç tý. Da va yý ka ra ra bað la yan An ka ra 2. Tü ke ti ci Mah ke me si, Ka ra can ýn ta - le - bi nin se bep siz zen - gin leþ me ye da ya lý ol du ðu ve he sa býn - dan ke sin ti ya pýl dý - ðý ný öð ren di ði ta rih - ten i ti ba ren 1 yýl lýk za man a þý mý sü re sin de da va aç ma sý ge rek ti ði ge rek - çe siy le ban ka nýn ta le bi ni ye rin de bul du ve ha - kem he ye ti nin ka ra rý ný ip tal et ti. Bu nun ü ze ri - ne Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ye rel mah ke me nin ka ra rý ný, ka nun ya ra rý na bo zul - ma sý i çin tem yiz et ti. Tem yiz ta le bi ni gö rü þen Yar gý tay 13. Hu kuk Da i re si, ta raf lar a ra sýn da ki u yuþ maz lý ðýn za man a þý mý sü re siy le il gi li ol du - ðu tes pi tin de bu lun du. Yük sek mah ke me nin ka ra rýn da, Borç lar Ka nu nu nun 125. mad de si - ne gö re uy gu lan ma sý ge re ken za man a þý mý sü re si nin 10 yýl ol du ðu na hük me dil di. Ye rel mah ke me nin 1 yýl lýk za man a þý mý sü re si ni dik ka te a la rak i ti ra zý ka bul e de rek, Ha kem He - ye ti ka ra rý nýn ip ta li ne ka rar ver me si nin u sul ve ya sa ya ay ký rý ol du ðu na i þa ret e den Yar gý tay 13. Hu kuk Da i re si, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý nýn tem yiz is te mi ni ye rin de bul du ve Tü ke ti ci Mah ke me si ka ra rý ný oy bir li ðiy le boz - du. Yar gý tay, da ha ön ce de ban ka la rýn kre di kar tý sa hip le rin den yýl lýk kul la ným üc re ti al ma - sý na kar þý a çý lan da va lar da tü ke ti ci le ri hak lý bul muþ ve bu üc re tin a lý na ma ya ca ðý na da ir em sal ka rar lar ver miþ ti. Yar gý tay ýn bu son ka - ra rý da kre di kar tý sa hip le ri ne, yýl lýk kul la ným üc re ti ne kar þý 10 yýl i çin de yar gý ya baþ vur ma im ka ný ta ný mýþ ol du. An ka ra / a a AR NA VUT LUK TAN o ku mak i çin Ýz mir Yük - sek Tek no lo ji Ens ti tü sü ne (ÝY TE) ge len Or ne - la Be go, ba þör tü lü ol du ðu i çin ders le re a lýn mý - yor. Fi zik bö lü mü öð ren ci si Be go, kim ya der si ve ren N.E ad lý bir öð ret men ta ra fýn dan, ba þör - tü lü ol du ðu ge rek çe siy le ders ler den çý ka rýl dý ðý - ný söy le di. Ya þa dý ðý sý kýn tý la rý ÝY TE Rek tö rü Prof. Dr. Mus ta fa Gü den e i le ten mað dur öð - ren ci, o nun da bir çö züm bu la ma dý ðý ný kay - det ti. Bu þart lar da sý nýf ta ka la ca ðý ný be lir ten Be go, Av ru pa da ba þör tü sü sý kýn tý sý ol ma dý ðý - ný, nü fu su nun yüz de 99 u nun Müs lü man ol - du ðu söy le ye nen bir ül ke de böy le bir ya sak ol - ma sý na da an lam ve re me di ði ni vur gu la dý. Ba þýn dan ge çen le ri an la tan Or ne la Be go, ÝY - TE de ken di si ni sa de ce bir ho ca nýn der se al - ma dý ðý ný söy le di. Bu tu tu ma rek tör lü ðün de göz yum du ðu na dik kat çe ke rek þun la rý an lat tý: Yak la þýk 1,5 ay dýr bu ho ca, di ðer öð ren ci ler le bir lik te be ni ay ný an da der se al mý yor. Son o la - rak, Kam pus ve sý nýf ta ka pa lý gez mek ya - sak di ye rek be ni dý þa rý ya çý kar dý. Ben de böy le bir ya sak ol ma - dý ðý ný ve ge re kir se tu ta nak tut ma sý ný is te dim. Bu nun ü ze ri ne, Ya sak ol ma sa bi le be nim der si me gir me ye - cek sin de di. Ben de Gi re - ce ðim, bu be nim do ðal hak kým de dim. Ben is te mi - yo rum. Pi ja may la ge lir sen na sýl o la cak? di ye tep - ki gös ter di. Ben de, Ba þör tü süy le pi - ja ma nýn ay ný þey o l m a d ý ð ý n ý her kes bi li yor de dim. Bu - nun ü ze ri ne, Ben a çýk söy le ye yim, biz yýl lar dýr ka dýn hak la rý ný sa vun ma ya ça lý þý yo ruz, siz ge lip ge ri gö tür me ye ça lý þý yor su nuz. de di. Ben i se, Tür ki ye i le hiç bir a - lâ kam yok. Ben sa de ce o ku mak ve e ði tim al mak i çin gel dim de - dim. Bu se fer de, Ba þör tü sü din - de farz de ðil, tak ma san da o lur de yin ce, Farz dýr; ol ma sa bi le ben ders le re böy le gir mek is ti - yo rum sö züm ü ze ri ne ha ka re - te va ran ke li me ler kul lan dý. Bun la rýn ba þýn da da, Böy le gü zel mi ol du - ðu nu zan de di yor - sun? As lýn da böy - le ið renç o lu - yor sun de di. Bu na rað - men, Bu si zin dü þün ce niz di ye kar þý lýk ver - dim. Yak la þýk i ki ay dýr ya þa dýk la rý ný an lat mak ü ze re Rek tör Gü den e git ti ði ni, an cak on dan da çö züm ye ri ne el le ri boþ dön dü ðü nü an la tan mað dur öð ren ci, Rek tör le gö rüþ tüm, o da ho - cay la gö rüþ tü. Ho ca, be nim le tar týþ tý ðý i çin psi - ko lo ji si bo zul du ðu ge rek çe siy le be ni yi ne der se al ma dý. San ki mað dur ben de ðil de ho cay mýþ gi bi mu a me le gör düm. Rek tör Bey, bu ko nu da ya zý lý bir þey ol ma dý ðý ný, bu se bep le ken di si nin hiç bir bir þey ya pa ma ya ca ðý ný söy le di. Tür ki - ye de böy le bir þey ya þa dý ðým i çin çok üz gü - nüm a ma üç de fa der se gir mez sem sý nýf ta ka - la ca ðým. Be nim mað du ri ye ti mi ve a þa ðý lan ma - mý kim te la fi e de cek? di ye ko nuþ tu. ÝY TE Rek tö rü Prof. Dr. Gü den i se öð ren ci nin ba þýn - dan ge çen le ri ken di si ne an lat tý ðý ný an cak ka - nu nen ya pa bi le ce ði bir þey ol ma dý ðý ný sa vun - du. Ýz mir / ci han Si vas o lay la rý dâ vâ sý er te len di nsývas'ta, Ma dý mak O te li nin ya kýl ma sý ve 37 ki þi nin ö lü mü ne i liþ kin a na da va dan dos ya la rý ay rý lan 7 sa ný ðýn yar gý lan dý ðý da va nýn du ruþ ma sý bir kez da ha er te len di. Müþ te ki a vu kat la rý, öl dü - ðü ka mu o yu na yan sý yan ki þi nin sa nýk Ca fer Er - çak mak o lup ol ma dý ðý ko nu sun da ye ni den DNA tes ti ya pýl ma sý ný is te di. An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma ya müþ te ki a vu kat la - rý ka týl dý. Müþ te ki a vu kat la rýn dan Þe nal Sa rý han, du ruþ ma da söz a la rak, bir sü re ön ce öl dü ðü ka - mu o yu na yan sý yan sa nýk Ca fer Er çak mak i le il gi - li Ad li Týp Ku ru mu ra po ru nun dos ya ya u laþ tý ðý - ný be lirt ti. Ra po ra gö re, def ne di len ki þi nin Er çak - mak o lup ol ma dý ðý ko nu sun da, Er çak mak ýn oð - lu Er gün Er çak mak i le e þi Nu ran Er çak mak tan a lý nan kan ve do ku ör nek le ri nin DNA test le ri nin ya pýl dý ðý ný an la tan Sa rý han, Bir ki þi nin e þiy le DNA ba ðý ol maz. Bu du rum da ka rar ve ri lir se, dos ya ü ze rin de ki kuþ ku de vam e de cek tir. Bu se - bep le Ca fer Er çak mak ýn bi rin ci de re ce de ya kýn - la rýy la, an ne si ve ya kar deþ le riy le DNA sý kar þý laþ - tý rýl sýn de di. Sa rý han, sa nýk lar dan Yýl maz Bað i le il gi li de ö lüm ha be ri nin gel di ði ni, bu ko nu nun da 22 Þu bat 2011 de du ruþ ma tu ta na ðý na gir di ði ni i fa de et ti. Cum hu ri yet Sav cý sý Ha kan Yük sel, DNA ko nu sun da ek ra por a lý nýp a lýn ma ma sý ve Yýl maz Bað i le il gi li ye ni den mü ta la a ve ri lip ve ril - me me si ko nu sun da de ðer len dir me yap mak ü ze - re dos ya nýn ken di si ne tev di e dil me si ni is te di. Mah ke me, dos ya nýn, Cum hu ri yet Sav cý sý Yük - sel in ta le bi doð rul tu sun da ken di si ne tev di e dil - me si ne ka rar ve re rek, du ruþ ma yý 13 Mart 2012 ye er te le di. An ka ra / a a HSYK: Ký lýç da roð lu nun söz le ri ka bul e di le mez nhakýmler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nca, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun Ýz - mir mi tin gin de ki yar gý ya i liþ kin i fa de le riy le il gi li, Yar gý kim se nin ön ya da ar ka bah çe si de ðil dir ve ol ma ya cak týr. Þe ref ve o nu ruy la gö rev ya pan ha - kim ve sav cý la rý mý za yö ne lik bu it ham lar ka bul e - di le mez bu lun muþ tur de nil di. Ha kim ler ve Sav - cý lar Yük sek Ku ru lu, Ký lýç da roð lu nun, par ti si nin Ýz mir mi tin gin de di le ge tir di ði yar gý ya i liþ kin i fa - de le ri i le il gi li ya zý lý bir a çýk la ma yap tý. Yar gý sal fa - a li yet le rin, si ya si a re na la rýn mal ze me si ol ma ya - cak ka dar has sas ko nu lar ol du ðu i fa de e di len a - çýk la ma da, þun lar kay de dil di: A ma cý nýn yar gý yý yýp rat mak ol ma dý ðý dü þü nü len bu a çýk la ma la rýn, bir an ön ce tav zih e dil me si tüm yar gý ca mi a sý ta - ra fýn dan bek len mek te dir. Bü yük ço ðun lu ðu 11 bin ha kim ve sav cý nýn oy la rýy la be lir le nen 22 ü ye - li Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu ta ra fýn dan da ha ön ce ki yýl lar da gö rül me di ði ka dar þef faf bir or tam da se çi len Yar gý tay Ü ye le ri ne kar þý, mi li - tan i fa de si nin kul la nýl ma sý, sö zün mu ha ta bý o lan Yar gý tay ü ye le ri ne ol du ðu ka dar, bu ü ye le ri se çen Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun Ü ye le ri - ne ve yi ne Ku rul Ü ye le ri ni oy la rýy la be lir le yen 11 bin ha kim ve sav cý ya kar þý ya pýl mýþ bü yük bir hak sýz lýk týr. Söz ko nu su bu i fa de nin ya nýn da, Sa - yýn Ký lýç da roð lu nun Tür ki ye de na mus lu yar gýç - lar da var, an cak bun la rýn sa yý sý gi de rek a zal dý, AKP nin ar ka bah çe si ko nu mu na ge len AKP li bir yar gýç gi bi gö rev ya pan yar gýç la ra ses le ni yo - rum þek lin de ki be yan la rý da ta ra fý mýz ca ve ha - kim ve sav cý lar ca ü zün tüy le kar þý lan mýþ, ken di si - nin ne za ket ve say gý sý nýr la rý ný aþ tý ðý þek lin de yo - rum lan mýþ týr. Yar gý kim se nin ön ya da ar ka bah - çe si de ðil dir ve ol ma ya cak týr. Þe ref ve o nu ruy la gö rev ya pan ha kim ve sav cý la rý mý za yö ne lik bu it - ham lar ka bul e di le mez bu lun muþ tur. A çýk la ma - da, A na mu ha le fet Par ti si Ge nel Baþ ka ný Sa yýn Ke mal Ký lýç da roð lu nun tüm yar gý ca mi a sý ný ren - ci de e den bu söz le ri ni ka mu o yu nun tak di ri ne bý - ra ký yor, ken di si nin en ký sa sü re de söz le ri ni tav zih et me si ni ve yar gý ca mi a sýn dan ö zür di le me si ni bek li yo ruz de nil di. An ka ra / a a Par ti ler Þi ke Ya sa sýn da ýs rar lý npartýler, ka mu o yun da Þi ke Ya sa sý o la rak bi li nen ve Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan i a de e di len Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka - nun da De ði þik lik Ya pan Ka nun un Ay nen Köþk e gön - der mek ten ya na. AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca - nik li, Mec lis te ga ze te ci ler le yap tý ðý soh bet top lan tý sýn da, þi ke ce za la rýn da in di rim i çe ren ya sa ya i liþ kin AKP o la rak ka rar la rý ný de ðiþ ti re cek bir hu su sun söz ko nu su ol ma dý - ðý ný be lirt ti. Ca nik li, Tak dir Cum hur baþ ka ný nýn dýr. A - na ya sal yet ki si ni kul lan mýþ týr de di. Ca nik li, ya say la il gi li o la rak bun dan son ra ne ya pý la ca ðý so ru su na i se Biz AK Par ti Gru bu o la rak, ya sa yý ay nen Köþk e gön der mek ta - raf ta rý yýz ce va bý ný ver di. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li i se ya sa nýn tek rar Mec lis gün de mi ne ay ný ha liy - le gel me si ha lin de, söz le ri nin ve ka rar lý lýk la rý nýn so nu na ka dar ar ka sýn da du ra cak la rý ný bil dir di. Bah çe li, þun la rý söy le di: AKP ve CHP nin, bu me se le kar þý sýn da a la cak - la rý tu tum on la rýn i nan dý rý cý lý ðý ve si ya si ka li te le ri ba ký - mýn dan da test o la cak týr. Sa yýn Cum hur baþ ka ný nýn, ve - to yet ki si ni kul lan ma sý ný hay ret ve e sef le kar þý la þý yo ruz. Çan ka ya no te ri suç la ma la rý ný ber ta raf et mek a ma cýy la fýr sat tan ya rar la na rak me se le yi fark lý nok ta la ra çek miþ tir. Ve to ka ra rýy la, id di a na me nin ka mu o yu na a çýk lan ma sý a ra sýn da ki ya kýn lýk bi ze gö re ma ni dar dýr ve baþ ka he sap - la rýn dev re de ol du ðuy la il gi li kuþ ku la rý mý zý da kuv vet len - dir mek te dir. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu, ta raf sýz bir þe - kil de ve si ya si et ki den u zak la þa rak Türk fut bo lu nun me - se le le ri ne a ci len o dak lan ma lý dýr An ka ra / a a Ar na vut luk tan gel di, ya sak la kar þý laþ tý AR NA VUT LUK TAN O KU MAK Ý ÇÝN ÝZ MÝR YÜK SEK TEK NO LO JÝ ENS TÝ TÜ SÜ NE GE LEN OR - NE LA BE GO, BA ÞÖR TÜ LÜ OL DU ÐU GE REK ÇE SÝY LE DERS LER DEN ÇI KA RIL DI ÐI NI SÖY LE DÝ. HABERLER Danimarka'nýn AB'den Sorumlu Bakaný Nicolai Wammen, ülkesinin baþkanlýðý süresince AB'nin geniþleme sürecine hýz kazandýrmayý planladýklarýný söyledi. MÜZAKERELER ye ni den baþ la ya cak DA NÝ MAR KA NIN AB DEN SO RUM LU BA KA NI WAM MEN, AB DÖ NEM BAÞ KAN LI ÐI SI RA SIN DA TÜR KÝ YE Ý LE MÜ ZA KE RE LE RÝN YE NÝ DEN BAÞ LA TI LA CA ÐI NI SÖY LE DÝ. Yar gý tay dan, kre di kar tý sa hip le ri le hi ne bir ka rar da ha Or ne la Be go

9 Y HA BER 9 Tür ki ye nin gün de min den düþ me - yen Su ri ye den son ra Ý ran a yap tý rým lar sý ra da. Ve I rak, Af ga nis tan iþ ga lin den ve en son Lib ya ya mü da hâ le den bü yük tep ki a lan A me ri ka ve iþ bir lik çi le ri, yap tý rým lar da A rap Bir li ði i le Tür ki ye yi ta þe ron kul lan ma e me lin de. Bun dan dýr ki, A me ri kan Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den den son ra Tür ki ye ye ge le cek A me ri kan Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta nýn, Was hing ton Bro o kings Ens ti tü sü nde ki Türk-Ýs ra il i liþ ki le rin den ben de sýk ký ným söz le ri ne at fen Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri ni e le a la ca ðý id di a sýy la per de le nen a sýl gün de min, týp ký Bi den in ka pa lý ka pý lar ar ka sýn da ki gö rüþ me ler de ol du ðu gi bi Su ri ye ye ve Ý ran a yap tý rým lar ol du ðu be lir ti li yor Zi ra Bi den in de Cum hur baþ ka nýy la ve Baþ ba kan la e vin de i ki sa at lik gö rüþ me den son ra tek rar la dý ðý ABD i le li der ül ke Tür ki ye, böl ge de ay ný stra te jik viz yo nu pay la þý yor cüm le si nin Su ri ye nin ya ný sý ra Ý ran i çin de sar fe dil di ði be lir ti li yor. Su ri ye ye yap tý rým lar ýn Tür ki ye ye i hâ le e dil di ði or ta da. A me ri kan Huf fing ton Post ta, A rap ba ha rý nda ABD nin Er do ðan ýn A rap so ka ðýn da ki kre di sin den ya rar lan dý ðý ve Su ri ye me se le sin de Tür ki - Dep rem böl ge si ne yi ne kar ge li yor cev ni as ya.com.tr ndep REM böl ge si Van da 9 A ra lýk Cu ma gü nün den i ti ba ren kar la ka rý þýk yað mur ve kar ya ðý þý bek le ni yor. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü nün tah min le re gö re, bu gün az bu lut lu ve a çýk ol ma sý ön gö rü len Van da 8 A ra lýk Per þem be gü nü par ça lý bu lut lu ge çe cek. Van da 9 A ra lýk Cu ma gü nü i se çok bu lut lu, kar la ka rý þýk yað mur ve kar ya ðýþ lý ge çe cek. Ýl mer ke zin de, ha va sý cak lý ðý, ö nü müz de ki 3 gün bo yun ca en dü þük ek si 7, en yük sek 6 de re ce o la rak öl çü le cek. Yet ki li ler, sa bah ve ge ce sa at le rin de il ge ne lin de buz lan ma ve don o la yý i le bir lik te ha fif sis gö rü le bi le ce ði ni be lir te rek, va tan daþ lar dan dik kat li ol ma la rý ný is te di. An ka ra / a a Að rý da Mu rat Neh ri buz tut tu n AÐ RI DA et ki li o lan so ðuk ha va dolayýsýyla Mu rat Neh ri buz tut tu. Ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 23 de re ce o la rak öl çü len Að rý da so ðuk ha va ya þa mý o lum suz et ki li yor. Yü ze yi buz la kap la nan Mu rat Neh ri, ço cuk la rýn ye ni o yun sa ha sý ol du. Buz da kay ma nýn key fi ni çý ka ran ço cuk lar, ne hir den kork ma la rý na rað men kay ma nýn da ha zevk li ol du ðu nu i fa de et ti. Bu a ra da, Mu rat Neh ri nin buz tut ma sý ü ze ri ne Yü zün cü Ma hal le si nde o tu ran ba zý va tan daþ la rýn, þe hir mer ke zi ne git mek i çin köp rü ye ri ne, buz tu tan neh ri kul lan ma sý dik ka ti çek ti. Aðrý / a a Bah çe li den Erdoðan'a geç miþ ol sun te le fo nu nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, te le fon la gö rüþ tü ðü Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a geç miþ ol sun di le ðin de bu lun du. A lý nan bil gi ye gö re Bah çe li nin bir sü re ön ce Baþ ba kan Er do ðan ý a ra dý ðý, an cak uy gun ol ma dý ðý i çin gö rü þe me di ði, Er do ðan ýn da Bah çe li yi dün te le fon la a ra dý ðý öð re nil di. Gö rüþ me de, Baþ ba kan Er do ðan ýn il gi si se be biy le Bah çe li ye te þek kür et ti ði, Bah çe li nin de a cil þi fa di le di ði kay de dil di. An ka ra / a a BDP den bü yü kel çi lik tem sil ci le ri ne ye mek nbdp Dýþ Ý liþ ki ler Ko mis yo nun ca, Av ru pa Bir li ði ne ü ye 19 ül ke nin bü yü kel çi lik tem sil ci le ri nin ka týl dý ðý ak þam ye me ði dü zen len di. BDP Ba sýn Bü ro su ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki gün ak þam Ge nel Baþ kan Se la hat tin De mir taþ ýn ev sa hip li ðin de ger çek leþ ti ri len ye mek te Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sü re ci, ye ni a na ya sa ve Kürt le rin ta lep le ri i le A rap Ba ha rý ve Su ri ye de son dö nem de ya þa nan ge liþ me le rin de ðer len di ril di ði be lir til di. A çýk la ma da, yak la þýk 2,5 sa at sü ren ye mek te Dýþ Ý liþ ki ler Ko mis yon Baþ ka ný ve Van Mil let ve ki li Naz mi Gür ün dýþ po li ti ka ko nu su nun ya ný sý ra Van dep re mi ne i liþ kin su num yap tý ðý da i fa de e dil di. An ka ra / a a O yun un ye ni per de si ye nin vaz ge çil mez müt te fi ki ol du ðu nun ya zýl ma sý, bu nun son ik ra rý Ne var ki Ý ran a yap tý rým lar da ay ný denk le min i çi ne ko nul muþ. Bu denk lem le, Ýn gil te re nin Or ta do ðu da Ý ran a da yat ma lar ü ze rin den ye ni den dev re ye gir me si ve Tür ki ye nin Su ri ye nin ya ný sý ra Ý ran a kar þý cep he ye sü rül me si plân lan mak ta. Gül ün Lon dra da Kra li çe ta ra fýn dan üst dü zey de il giy le kral lar gi bi kar þý lan ma sý na da ir böl ge sel stra te jik kod lar da bu plân a çýk ça o kun mak ta. Ý RAN LA ÇA TIÞ TIR MA PLÂ NI Yi ne A me ri ka lý üst dü zey bir yet ki li ye da yan dý rý lan, Bi den in, gö rüþ me ler de ABD nin kýs men as ker çek se de I rak ta et ki si ni de vam et ti rip I rak or du su nu e ði te ce ði ne i lâ ve ten, Er do ðan la Ý ran ýn I rak ü ze rin de ki ro lü nü e le al dýk la rý ve Bi den in Ý ran ýn böl ge de ki i zo las yo nu nun da ha da art tý rýl ma sý ve bas ký nýn a ðýr laþ tý rýl ma sý ta le bi ne, Tür ki ye nin de Ý ran a kar þý yap tý rým la ra ka týl dý ðý ve bu nun ö nem li bul du ðu i fâ de sin den an la þý lý yor. (Mil li yet, ) Bu du rum, ABD nin kýs men ge ri ye çe ki lip Ýs lâm dün ya sýn da ki iþ gal ve sö mü rü yü dev ral dý ðý iþ gal or ta ðý Ýn gil te re nin ak tif rol üst le nip ö ne çý ka ca ðý nýn i puç la rý ný or ta ya çý ký yor. Ke za ABD nin Ý ran a yap tý rým lar a ön cü lü ðü, Ýn gil te re ü ze rin den yi ne Tür ki ye ye i hâ le pe þin de ol du ðu, se nar yo nun sah ne le nen peþ pe þe ger gin li ði týr man dý ran o lay lar la sý rýt mak ta. Her ke sin ABD den bek le me si ne kar þý lýk, Ýn gil te re nin Ý ran a yap tý rým la rý da yat ma da ba þý çek me si ü ze ri ne Tah ran da ki el çi li ði ne dü zen le nen sal dý rý nýn a ka bin de Lon dra da ki Ý ran Bü yü kel çi li ði ni ka pa týp dip lo mat la rý sý nýr dý þý et me si, der hal bü tün dip lo ma tik bað la rý ný ko par ma sý, â ci len BM Gü ven lik Kon se yi ne Ý ran ý ký na ma ka ra rý al dý rýp Ý ran a yap tý rým lar a hýz ver me si, bu a çý dan dik kat çe ki ci. As lýn da, Tür ki ye yi Su ri ye den son ra Ý ran la ça týþ týr ma plâ ný, Ýs ra il in her fýr sat ta Ý ran a sal dýr mak tan kýþ kýrt ma sý na ABD nin ar ka çý ka ca ðý ný i lân et ti ði sü reç te, ta ma mýy la bir Pen ta gon pro je si ol du ðu kay de di len Fü ze Kal ka ný ra dar la rý nýn Tür ki ye top rak la rýn da ko nuþ lan ma sý na Ý ran ýn git tik çe yük se len tep ki siy le a çý ða çýk mak ta. Ý ran Ha va-u zay Kuv vet le ri Ko mu ta ný Ge ne ral E mir A li Ha ci zâ de nin, Ý ran a her han gi bir sal dý rý da ilk ön ce Tür ki ye de ki fü ze kal ka ný ný he def a la cak la rý ný bil dir me si, bu nun i fâ de si. ABD nin bin ki lo met re lik a la ný kap sa yan Tür ki ye de ki fü ze ra da rý sis te mi ne ek o la rak Ý ran ýn gü ne yi ni vur mak i çin bir Kör fez ül ke sin de fü ze sis te mi o luþ tur du ðu nu na za ra ve ren Ý ran lý ko mu ta nýn, Tür ki ye de ki fü ze kal ka ný sis te mi, ABD nin is te miy le Ýs ra il i ko ru ma a maç lý söz le ri i se ol duk ça an lam lý... ÞÝ Î-SÜN NÎ SA VA ÞI NI TAH RÝK! Yi ne Su ri ye ye mü da hâ le ye kar þý Ak de niz e sa vaþ ve u çak ge mi le ri ni gön de ren Rus ya nýn, Tür ki ye de ki A me ri kan fü ze kal ka ný teh di di ne kar þý Ka li nin grad i le Ka ra de niz ký yý sýn da ki Ku ban böl ge si ne fü ze yer leþ ti re ce ði ni a çýk la - Demokrat Eðitimciler Derneði yayýnladýðý bir bildiri ile hazýrlanacak yeni anayasanýn çerçevesini çizdi. DE MOK RAT E ði tim ci ler Der ne ði (DED) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Na ci Te pir, de mok ra si ye ge çi þin tam bir de mok ra tik a na ya sa i le o la bi le ce ði ni be lir te rek, Ye ni a na ya sa nýn met nin de, þa hýs ve ya züm re ha ki mi yet le ri, sos yal sý nýf ve ya ku rum fark lý lýk la rý i le fa lan ca mad de ve ya mad de le rin de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez ya hut fa lan gö rüþ te i fa de si ni bu lan ve sa ir gi bi, de mok ra si ler de ye ri ol ma yan dar gö rüþ lü, bað naz ve des pot i fa de le re as la yer ve ril me me li dir de di. DED Baþ ka ný Te pir, yap tý ðý a çýk la ma da, va tan daþ la rýn Cum hu ri ye tin i lân e dil di ði 1923 ten be ri has re ti ni çek ti ði Ger çek bir A na ya sa ko nu su nun, ni ha yet TBMM nin bi rin ci gün de mi ha li ne gel di ði ni ha týr lat tý. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in, bü tün çev re le re bu ko nu da gö rüþ le ri ni bil dir me le ri çað rý sýn da bu lun ma sý ve med ya nýn da Ger çek A na ya sa ko nu su na sa hip çýk ma sý nýn se vin di ri ci ve ü mit ve ri ci ol du ðu nu kay de den Te pir, þun la rý kay det ti: Hal ký mýz cid dî bir bek len ti i çe ri si ne gir miþ tir. Çün kü, tam ma na sýy la de mok ra tik bir a na ya sa ih ti ya cý, her ke si min, her va tan da þýn or tak dü þün ce si ve is te ði ha li ne gel miþ tir. Ar týk Ül ke mi zin bu ko nu da za man ve kan kay bet me ye ta ham mü lü yok tur. Bu ko nu da bir ta kým iç ve dýþ men fa at o dak la rý nýn, si ya sî rant çý la rýn en gel le me ye ça lýþ ma la rý ve ya hiç ol maz sa za man ka zan mak i çin çe þit li pro vo ka s yon la ra, o ya la ma tak tik le ri ne gi ri þe bi le cek le ri göz den u zak tu tul ma ma lý dýr. Za man gös ter di ki, bu na lým la rý ve te rör be la sý ný or ta dan kal dýr mak, kuv vet le müm kün de ðil dir. Te rör be lâ sý ve her tür lü bu na lým dan kur tul ma mýz, ka lý cý sos yal ba rý þý te min et me miz, iç ve dýþ gü ven li ði mi zi sað lam te mel le re o turt tu rup i ler - le me miz an cak ve an cak tam o la rak de mok ra si ye geç me miz i le müm kün dür. De mok ra si ye ge çe bil me miz i se yu ka rý da be lirt me ye ça lýþ tý ðým gi bi, tam bir de mok ra tik a na ya say la o la bi lir. DES POT Ý FA DE LE RE YER VE RÝL ME ME LÝ Te pir. ya pý la cak a na ya sa nýn met nin de, da ha ön ce dar be ci le rin a na ya sa di ye ha zýr la yýp, zor la uy gu la ma ya koy duk la rý me tin ler de ol du ðu gi bi, þa hýs ve ya züm re ha ki mi yet le ri, sos yal sý nýf ve ya ku rum fark lý lýk la rý i le fa lan ca mad de ve ya mad de le rin de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez ya hut fa lan gö rüþ te i fa de si ni bu lan ve sa ir gi bi, de mok ra si ler de ye ri ol ma yan dar gö rüþ lü, bað naz ve des pot i fa de le re as la yer ve ril me me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Te pir, Bu ko nu da en u fak bir ta vi ze da hi göz yum ma mak, gerçek bir a na ya sa nýn vaz ge çil mez pren si bi dir. Ak si tak dir de en u fak bir ta viz ve gaf let, ül ke ye Al lah ko ru sunda ha faz la kan ve za man kay bet ti re cek, bu na lým la rý týr man dý ra cak týr. Do la yý sýy la ül ke miz, de vam lý o la rak de mok ra si ve ger çek bir a na ya sa öz le mi i çe ri sin de o la cak týr di ye ko nuþ tu. YA SAK LAR KALK MA LI, DAR BE KA LIN TI LA RI TE MÝZ LEN ME LÝ DED Baþ ka ný Na ci Te pir, hü kü me tin ce sur ca hal kýn ken di si ne ver miþ ol du ðu yet ki yi kul la na rak, hal kýn is te me di ði, in san ve va tan daþ lýk hak la rý ný ký sýt la yan baþ ta ba þör tü sü ya sa ðý ný kal dýr ma sý ný is te di. O kul lar da, mec bu ri ký ya fet uy gu la ma sý na, an dý mý zýn o kun ma sý na son ve ril me si ge rek ti ði ne dik kat çe ken Te pir, þöy le de vam et ti: Hiç ih ti yaç du yul ma yan ve as ker ler ta ra - ma sý, Tür ki ye nin ne den li vâ him bir kü re sel ve böl ge sel he ge mon ya he sâp la rý dü el lo su nun a re na sý ha li ne ge ti ril di ði ni gös te ri yor. Bu nun la da ka lýn mý yor; Ba tý med ya sýn da Ý ran ve Su ri ye ü ze rin den, Ýs lâm coð raf ya sý Sün nî cep he si ve Þîi ku þa ðý o la rak ay rýþ tý rý la rak Av ru pa da dört a sýr sü ren mez hep ça týþ ma sý fit ne si tu za ðý na i ti li yor. Fran sýz Li be ra ti on ga ze te sin de, A rap ba ha rý nda Sün nî mez he bi nin za fe ri a ji tas yo nuy la Su ri ye de A le vî a zýn lý ða kar þý Sün nî is yan ve is yan cý lar dan bah se dil me si; bu na kar þý u zun za man Ha li fe li ði e lin de tut muþ Sün nî a ðýr lýk lý Tür ki ye nin A rap Bir li ði ve BM des te ðiy le Su ri ye si lâh lý mu ha le fe ti i çin her ne ka dar Dý þiþ le ri Ba ka ný sü rek li ge çiþ tir se de bir tam pon böl ge ku ra rak be lir le yi ci bir rol üst len me yi is te di ði ve Tür ki ye i le Ý ran a ra sýn da yüz yýl la ra da ya nan re ka be tin ye ni bir per de si oy na ný yor yo ru mu, men hus ni fa kýn ba yat tah ri ki. Ve yý lar dýr ec ne bi giz li ser vis le ri nin yap týr dý ðý kar þý lýk lý Sün nî-þîi ca mi sal dý rý la rý ve bom ba la ma la rý na, 10 Mu har rem mü bâ rek A þû re gü nün de Af ga nis tan ýn baþ þeh ri Ka bil ve ku zey de ki Me zâr-ý Þe rif te ki an ma top lan tý la rýn da Þi i le ri he def a lan kor kunç bom ba lý sal dý rý lar la a ra la rýn da ka dýn la rýn ve ço cuk la rýn bu lun du ðu en az 58 ki þi nin hun har ca kat le di le rek kan gö lü ne çev ril me si, yi ne Bað dat ta ve Ker be lâ ya gi den Þi i le rin bom ba lý sal dý rý la ra uð ra yýp 28 Þi î nin can ver me si, Þi î- Sün nî sa va þý fit ne si teh li ke li o yu nu nun ye ni per de si ve deh þet li pro vo ke si... Demokrat E ði tim ci ler Der ne ði Yönt. Ku ru lu Baþ ka ný Na ci Te pir Tam demokrasi için demokratik anayasa DED BAÞ KA NI TE PÝR, DE MOK RA SÝ YE GE ÇÝ ÞÝN TAM BÝR DE MOK RA TÝK A NA - YA SA Ý LE O LA BÝ LE CE ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK, "YE NÝ A NA YA SA DA DAR GÖ RÜÞ LÜ, BAÐ NAZ VE DES POT Ý FA DE LE RE AS LA YER VE RÝL ME ME LÝ DÝR" DE DÝ. fýn dan ve ri len Mil lî Gü ven lik ders le ri ni ve dar be ka lýn tý sý ne var sa hep si de kal dýr ma lý dýr. Ay rý ca, dar be ci le rin i sim le ri nin bu lun du ðu o kul lar dan, cad de ler den, kýþ la lar dan, stad yum ve di ðer bü tün yer ler den, ku rum ve ku ru luþ lar dan kal dý rýl ma lý dýr. Ders ki tap la rýn dan dar be ve dar be ci le ri ö vü cü, i fa de ler kal dý rýl ma lý dýr. Ak si ne, dar be le rin bü yük bir suç ol du ðu, in san hak la rý ný, de mok ra si yi hi çe sa yan dar gö rüþ lü ve des pot ka fa lý la rýn in san lý ða ve in sa ni de ðer le re bir sal dý rý sý ol du ðu bi lim sel o la rak be lir til me li dir. Bu gü ne ka dar tüm dar be yap mýþ o lan lar öl müþ o lan lar da da hil- yar gý lan ma lý ve hak et miþ ol duk la rý ce za ya çarp tý rýl ma lý dýr lar. Dar be ci ler hak kýn da fez le ke dü zen le di di ye, hak sýz ve hu kuk suz o la rak mes lek ten a tý lan, hat ta hiç bir ku rum da iþ veril me yen sav cý la rýn ve ay ný ko num da ki ha kim le rin i a dei i ti bar la bir lik te tek rar mes le ðe dön me le ri sað lan ma lý dýr. Hat ta, taz mi nat ö den me li dir. 12 Ey lül Dar be si nin e le ba þý o lan Ke nan Ev ren de yar gý la nýp, hak et ti ði ce za ya çarp tý rýl ma lý dýr. Dar be a na ya sa sýn da ya pý lan de ði þik lik le re, pa ra lel o la rak, top lum ta ra fýn dan bek le ni len u yum ya sa la rý çý ka rýl ma lý dýr. As ke rî o kul la ra din ders le ri kon ma lý dýr. Bu o kul la ra öð ren ci a lý nýr ken, Tey ze si nin ba þý ka pa lý mý, an ne an ne si na maz ký lý yor mu? ve sa ir gi bi tu haf, as ker lik mes le ði nin ru hu na ay ký rý ka nun ve yö net me lik te ol ma yan kri ter le ri uy gu la yan lar hak kýn da ce zai ko vuþ tur ma ya pýl ma lý dýr. Bu ve bu na ben ze yen in san ve va tan daþ lýk hak la rý ný çið ne yen uy gu la ma la ra son ve ril me li dir. Ak si hal de, bü tün ça ba lar göz bo ya ma dan i le ri gi de me ye cek, ne ti ce de dað fa re do ður muþ o la cak týr! Ýs tan bul / Ye ni As ya Lib ya tem sil ci lik le rin de ey lem nlýb YA NIN Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu na gi ren bir grup iþ gal ey le mi baþ lat tý. An ka ra da i se bir grup Lib ya lý, bü yü kel çi li ðe gir mek is te di. A lý nan bil gi ye gö re, Be yoð lu Gü müþ su yu nda bu lu nan Lib ya nýn Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu na bah çe du va rýn dan at la ya rak gi ren ki þi le rin ey le mi, iþ ga le dö nüþ tü. Lib ya dan te da vi a ma cýy la Ýs tan bul a ge ti ri len ki þi le rin o luþ tur du ðu be lir ti len gru bun ey le mi se be biy be po lis ler ce çev re de ge niþ gü ven lik ön lem le ri a lýn dý. Böl ge ye am bu lans ve it fa i ye e kip le ri de gön de ril di. Bi na nýn ya ký nýn da bu lu nan A rap ça kur sun da ki öð ren ci ler de tah li ye e di le rek, ser vis ler le ev le ri ne gön de ril di. Bu a ra da, Kad da fi ye kar þý ve ri len mü ca de le de ya ra la nan ve te da vi i çin Tür ki ye de bu lu nan bir grup Lib ya lý, ken di le riy le il gi le nil me di ði ni be lir te rek el çi lik gö rev li le riy le gö rüþ mek is te di. El çi lik ten i çe ri a lýn ma yýn ca el çi lik bi na sý nýn du var la rý na týr ma na rak i çe ri gir me ye ça lý þan grup ta ki le re po lis ler bi ber ga zýy la mü da ha le et ti. Tak vi ye po lis e kip le ri nin o lay ye ri ne gel me si nin ar dýn dan el çi lik yet ki li le ri, grup tan 3 ki þiy le gö rüþ me yi ka bul et ti. Ger gin lik, gru bun el çi lik ö nün den ay rýl ma sýy la son bul du. An ka ra - Ýs tan bul / a a Ay dýn lýk ýn sa hi bi Er ge ne kon dan gö zal týn da nay DIN LIK ga ze te si nin sa hi bi Meh met Sa bun cu, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, dün sa bah er ken sa at ler de Sa bun cu nun Ý çe ren köy Es ki Üs kü dar Yo lu Cad de si 21/1 nu ma ra da ki Ö ziþ A part ma ný nýn 11 nu ma ra da ki da i re si ne ge le rek, a ra ma yap tý. A ra ma nýn ar dýn dan Sa bun cu yu gö zal tý na a lan e kip ler, el koy duk la rý ba zý ev ra ký da em ni ye te gö tür dü. Sa bun cu nun em ni ye te gö tü rü lü þü sý ra sýn da dý þa rý da bek le yen Ýþ çi Par ti li bir grup, çe þit li slo gan lar at tý. Sa bun cu nun gö zal tý na a lýn ma sý ný en gel le mek is te yen grup la, çe vik kuv vet po lis le ri a ra sýn da ký sa sü re li bir ar be de ya þan dý. Ar be de sý ra sýn da ra hat sýz la nan Ýþ çi Par ti si Bay ram pa þa Ýl çe Baþ ka ný Ýs lam Ý le ri, has ta ne ye gö tü rül dü. Bu a ra da, a ra ma nýn Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ta ra fýn dan yü rü tü len Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ya pýl dý ðý ve Sa bun cu nun gö zal tý na a lýn dý ðý be lir til di. Ö te yan dan, Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be e kip le ri, B.B ye a it ser best a vu kat lýk bü ro su i le Ýþ çi Par ti si Çor lu Ýl çe Baþ kan lý ðý bi na sýn da baþ la tý lan a ra ma lar yap tý. Ýs tan bul / a a Dev rim ci Ka rar gâh a eþ zamanlý operasyon n ÝS TAN BUL DA te rör ör gü tü Dev rim ci Ka rar gâh a yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da, 13 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce þehrin çe þit li semt le rin de be lir le nen ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. Ör güt ü ye si ol duk la rý, yar dým ve ya tak lýk et tik le ri id di a la rýy la 13 ki þi yi gö zal tý na a lan po lis, bu ki þi le rin ü zer le rin de ve bu lun duk la rý ad res ler de çok sa yý da ör güt sel do kü man i le di ji tal mal ze me ler e le ge çir di. An tal ya da i se Dev rim ci Ka rar gâh Ör gü tü nün genç lik ya pý lan ma sý na yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da bir bir li se de gü ven lik gö rev li si o la rak ça lý þan 26 ya þýn da ki T.T. ya ka lan dý. Gö zal tý na a lý nan T.T, ha va yo luy la Ýs tan bul a gön de ril di. Ýs tan bul / a a Der sim ki tap la rý lis te ba þý nder SÝM tar týþ ma la rý o ku yu cu la rýn Der sim de ya þa nan o lay la ra il gi si ni art týr dý. Son dö nem ler de 1938 o lay la rýy la sýk sýk gün de me ge len Der sim, Der sim o lay la rý ve ta ri hi, bu ko nu lar da ya zý lan ki tap la rýn yo ðun il gi gör me si ne se bep ol du. Der sim ta ri hi ko nu sun da en çok ko nu þu lan ki tap, Kur tu luþ Sa va þý ko mu tan la rýn dan Or ge ne ral Ýz zet tin Ça lýþ lar ýn ki tap lý ðýn dan çý kan ve Ý le ti þim Ya yýn la rý ta ra fýn dan ba sý lan Der sim Ra po ru. Ya za rý ve ya yým ta ri hi tam o la rak bi lin me yen an cak giz li, ki þi ye ö zel ve ka yýt al týn da sa de ce 100 a det ba sý lan Der sim Ra po ru nu ye ni den o ku yu cuy la bu luþ tu ran Ý le ti þim Ya yýn la rý nýn, ay rý ca Ce mal Taþ ýn yaz dý ðý Dað la rýn Ka yýp A nah ta rý: Der sim 1938 An la tý la rý i le Þük rü As lan ýn der le di ði Der sim & Her ke sin Bil di ði Sýr ki tap la rý da bu lu nu yor. Krip to Ya yýn la rý i se Ýb ra him Yýl maz çe lik in yaz dý ðý Der sim San ca ðý, Ka ðan Gö kalp in ka le me al dý ðý Der sim li Di yap A ða ve Rý za Zel yut un Der sim Ýs yan la rý Ve Se yit Rý za Ger çe ði ki tap la rý ný pi ya sa ya sun du. Ýs tan bul / a a Dep rem böl ge sin de ki me mu ra taz mi nat nma LÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, Van, Mer kez ve Er ciþ te gö rev li ka mu ça lý þan la rý na, 6 ay sü rey le, 300 li ra taz mi nat ö de ne ce ði müj de si ni ver di. Ba kan Þim þek, uy gu la may la Van da ki va tan daþ la ra, da ha i yi ve ka li te li hiz met gö tü rül me si nin a maç lan dý ðý ný be lir te rek, ay rý ca Van da ki per so ne lin mo ti vas yo nu nun ve mo ra li nin yük sek tu tul ma sý nýn a maç lan dý ðý ný bil dir di. Þim þek, söz ko nu su taz mi nat tan, Van Mer kez ve Er ciþ il çe sin de bað lý yer le þim bi rim le ri da hil ol mak ü ze re, sü rek li gö rev le fi i len ça lý þan dev let me mur la rý nýn, Türk Si lah lý Kuv vet le ri per so ne li nin, uz man jan dar ma nýn, uz man er ba þýn, ha kim ve sav cý la rýn, yük se köð re tim per so ne li nin, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ki sü rek li ve ge çi ci iþ çi ler i le söz leþ me li per so ne lin ya rar la na ca ðý ný kay det ti. Dep rem le il gi li Van Mer kez ve Er ciþ te gö rev len di ri len le rin de taz mi nat tan ya rar la na ca ðý ný kay de den Ba kan Þim þek, taz mi nat ö de me le ri nin 23 E kim 2011 ta ri hin den i ti ba ren 6 ay sü rey le, 300 li ra o la ca ðý ný da be lirt ti. Ba kan Þim þek, dep rem se be biy le fi i len faz la ça lýþ ma yap tý rý lan dev let me mur la rý na, 23 E kim 2011 ta ri hin den i ti ba ren 6 ay sü rey le, ay da 90 sa a ti ve sa at ba þý na mer ke zi yö ne tim büt çe ka nu nun da be lir ti len faz la ça lýþ ma üc re ti nin 2 ka tý ný geç me mek ü ze re, A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðýn ca be lir le ne cek e sas lar çer çe ve sin de faz la ça lýþ ma üc re ti ö de ne ce ði ni de bil dir di. Ankara / a a

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 6 ARALIK DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8400 ÖN CE KÝ GÜN 1,8315 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4610 ÖN CE KÝ GÜN 2,4695 p DÜN 101,10 ÖN CE KÝ GÜN 102,64 p DÜN 679 ÖN CE KÝ GÜN 686 p Yozgat Valisi Necati Þentürk Da mýz lýk Ü re tim Çift li ði, gün lük 18 ton süt ü re ti yor nyoz GAT Va li si Ne ca ti Þen türk, De ve ci pý nar Da mýz lýk Ü re tim Çift li ði nde gün lük 18 ton süt ü re ti mi ya pý la rak, Yoz gat ve böl ge si nin süt ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý ný söy le di. Bo ðaz lý yan il çe si ne bað lý De ve ci pý nar bel de si ya kýn la rýn da Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri, Yoz gat Ýl Ö zel Ý da re Mü dür lü ðü ve Ba þak Yem or tak lý ðýy la 10 bin de kar lýk a lan da, 2005 yý lýn da hiz me te a çý lan 2 bin 500 ka pa si te li bü yük baþ hay van ü ret me çift li ðin de it hal e di len i nek ler le hay van sa yý sý bin 800 e u laþ tý. De ve ci pý nar Çift li ði nde it hal o la rak A me ri ka dan ge ti ri len i nek ler le bir lik te, çift lik te bin 200 sað mal i nek ol du ðu nu be lir ten Va li Þen türk, Çift lik te da ha ön ce 500 a det sað mal i ne ði miz var dý. A me ri ka dan ge tir di ði miz it hal i nek ler le bu sa yý bin 250 ye çýk tý. Þu an sað mal hay van lar dan gün lük 18 ton süt ü re ti mi ger çek leþ mek te dir yý lý i çe ri sin de sað mal hay van sa yý sý ný art tý ra rak gün lük 30 süt ü re ti mi ya pýl ma sý plan lan mak ta dýr de di. Va li Þen türk, çift lik te gün lük süt ü re tim ka pa si te si ni 18 ton dan 30 to na çý kar ma yý a maç la dýk la rý ný bil dir di. Yoz gat / ci han Mer kez Ban ka sý, 4 ay da 8,6 mil yar do lar sat tý nmer KEZ Ban ka sý 5 A ðus tos ta baþ lat tý ðý dö viz sa tým i ha le le ri çer çe ve sin de bu gü ne ka dar top lam 8 mil yar 630 mil yon do lar lýk dö viz sat tý. Dö vi ze en son 26 Ha zi ran 2006 ta ri hin de doð ru dan sa týþ ya pa rak mü da ha le de bu lu nan Mer kez Ban ka sý, 2006 Ha zi ran ýn da 3 i ha le i le top lam 2 mil yar 105 mil yon do lar tu ta rýn da dö viz sat mýþ tý. Mer kez Ban ka sý en son 2 Ni san 2009 ta ri hin de dö viz sa tým i ha le si yap mýþ tý. 10 Mart-2 Ni san 2009 a ra sýn da gün lü ðü 50 mil yon do lar dan top lam 18 i ha le de 900 mil yon do lar dö viz sa týl mýþ tý.tcmb, 2008 yý lýn da yap tý ðý 2 dö viz sa tým i ha le sin de top lam 100 mil yon do lar, 2006 yý lýn da da her bi ri 500 mil yon do lar tu ta rýn da ki i ki i ha le de de top lam 1 mil yar do lar lýk sa týþ yap mýþ tý. TCMB, 2001 kri zi dö ne min de ger çek leþ tir di ði 126 i ha le de i se 6 mil yar 553 mil yon do lar lýk dö viz sat mýþ, söz ko nu su dö nem de ya pý lan ilk i ha le de or ta la ma fi yat 1,0136 li ra i ken son i ha le de 1,4857 li ra ya ka dar yük sel miþ ti. Mer kez Ban ka sý, 5 A ðus tos 2011 de i ha le le re ye ni den baþ la dý. 30 mil yon do lar tu tar la a çý lan 16 Ka sým ta rih li i ha le de ye ni den 1,80 nin ü ze ri ne çý kan do la rýn or ta la ma fi ya tý, ban ka nýn en son 1 A ra lýk ta ger çek leþ tir di ði i ha le de 1,8312 li ra ol du. Mer kez Ban ka sý i ha le tu ta rý ný 1 mil yar 350 mil yon do lar o la rak be lir le di ði 18 E kim ta ri hin de dö vi ze doð ru dan sa týþ yö nün de de mü da ha le de bu lun muþ tu. Ban ka dan ya pý lan a çýk la ma da, pi ya sa de rin li ði nin kay bol ma sý na bað lý o la rak spe kü la tif dav ra nýþ lar so nu cun da kur lar da sað lýk sýz fi yat o lu þum la rý göz len di ðin den pi ya sa ya sa tým yö nün de doð ru dan mü da ha le e dil mek te dir de nil miþ ti. An ka ra / a a BTSO: Ü re ti ci nin ma li ye ti ar tý yor nbur SA Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Ka sým a yý enf las yon ra kam la rý na i liþ kin, ü re ti ci nin ma li ye ti nin art tý ðý ný ve bu ma li yet ar tý þý nýn ni hai fi yat la ra is ten di ði öl çü de yan sý tý la ma dý ðý ný bil dir di. Sön mez, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ka sým a yýn da TÜ FE de yüz de 1,73, Ü FE de i se yüz de 0,65 i le bek len ti le rin ü ze rin de çý kan enf las yo nun, A ra lýk a yýn da yýl lýk baz da çift ha ne ih ti ma li ni güç len dir di ði ni be lirt ti. Yurt i çi ta lep se vi ye si a za lýr ken enf las yo nun yük se liþ tren di ni sür dür me si nin, 2012 yý lý nýn bek le nen den da ha zor ge çe ce ði nin bir i þa re ti ol du ðu nu i fa de e den Sön mez, bu dö nem de e ko no mi yö ne ti mi ne ve Mer kez Ban ka sý na bü yük so rum lu luk düþ tü ðü nü di le ge tir di. Sön mez, kur ar tý þý ve ver gi dü zen le me le ri nin, enf las yo nu, Ni san 2010 dan bu ya na ya þa nan en yük sek ban da o turt tu ðu nu be lirt ti. Enf las yon ve ri le ri nin ö zel lik le sa na yi sek tö rü i çin ö nem li sin yal ler ver di ði ni di le ge ti ren Sön mez, Yýl lýk baz da bak tý ðý mýz za man sa na yi sek tö rün de ü re ti ci fi yat la rý ar tý þý yüz de ol muþ. Bu na kar þý lýk tü ke ti ci fi yat la rýn da ki ar týþ yüz de 9.48 ol du. Ü re ti ci nin ma li ye ti ar tý yor ve bu ma li yet ar tý þý ni hai fi yat la ra is ten di ði öl çü de yan sý tý la mý yor yý lý bi lan ço la rýn da bu ge liþ me nin o lum suz yan sý ma la rý ný net o la rak gö re ce ðiz gö rü þü nü i fa de et ti. Bur sa / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Necati Gül'ün babasý, muhterem kardeþlerimiz Zübeyir, Hüseyin, Sadi Gül'ün dedesi, Nadi Nas'ýn kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz Sefer Gül'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý AB de not kor ku su ULUSLARARASI KREDÝ DERECELENDÝRME KURULUÞU STANDARD AND POOR'S 15 AVRO BÖLGESÝ ÜLKESÝNÝN KREDÝ NOTUNU DÜÞÜRECEÐÝ UYARISINDA BULUNDU. UYARI AB'DE ENDÝÞELERÝ ARTTIRDI. U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P), 15 Av ro Böl ge si ül ke si nin kre di no tu nu dü þü re ce ði u ya rý sýn da bu lun du. S&P, yap tý ðý a çýk la ma da Av ro Böl ge si nin kö tü le þen borç kri zi nin böl ge nin güç lü ül ke le ri ni et ki le di ði ni be lir te rek kre di no tu A A A o lan Al man ya, Lük sem burg, A vus tur ya, Fin lan di ya, Fran sa ve Hol lan da i le di ðer 9 ül ke nin kre di no tu nu muh te mel in di rim i çin iz le me ye al dý ðý ný be lirt ti. Stan dard and Po or s, bu ka ra ra Av ro Böl ge sin de son haf ta lar da ar tan sis te ma tik stre si ge rek çe gös ter di. Av ro Böl ge si nin di ðer i ki ül ke si Yu na nis tan, en kö tü kre di no tu na sa hip ken Kýb rýs Rum Ke si mi nin kre di no tu da iz le me al týn da bu lu nu yor. S&P, ABD de pi ya sa lar ka pan dýk tan son ra GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz baþyazarý Kâzým Güleçyüz Beyefendinin baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Muhterem kardeþimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz baþyazarý Kâzým Güleçyüz Beyefendinin baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Muhterem kardeþimize ve aile fertlerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý yap tý ðý a çýk la ma da, Av ro Böl ge si nde di ðer bir re ses yon ris ki nin art ma sý nýn ka ra rýn se bep le rin den bi ri ol du ðu nu da i fa de et ti. Av ro Böl ge si nin di ðer i ki ü ye sin den Kýb rýs Rum ke si mi nin kre di no tu iz le me al týn da bu lu nur ken, Yu na nis tan ýn kre di no tu i se CC i le çöp (junk) se vi ye sin de. S&P nin Av ro Böl ge si ü ye si 15 ül ke nin kre di not la rý ný dü þü re bi le ce ði u ya rý sý, cu ma gü nü dü zen le ne cek Av ru pa Bir li ði (AB) zir ve sin de borç kri zi ni çöz mek i çin ra di kal a dým lar at ma sý ko nu sun da AB li der le ri ü ze rin de ki bas ký yý ar ttý ra cak. Sar kozy ve Mer kel, Pa ris te gö rüþ tük ten son ra yap týk la rý a çýk la ma da, faz la har ca ma ya pan ül ke le ri sý ký kon trol al týn da tut mak a ma cýy la AB an laþ ma sýn da de ði þik lik ya pýl ma sý ný is te dik le ri ni söy le - U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF), Yu na nis tan a 2,2 mil yar av ro luk kre di di li mi ni o nay la dý. Söz ko nu su kre di mik ta rý, IMF ve AB nin borç so ru nu ya þa yan bu ül ke ye yö ne lik 3 yýl lýk yar dým pa ke ti nin bir par ça sý ný o luþ tu ru yor. IMF den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, IMF Ýc ra Ku ru lu, Yu na nis tan i çin üç yýl lýk stand-by an laþ ma sý ta ra fýn dan des tek le nen prog ram al týn da, Yu na nis tan ýn e ko no mik per for man sý nýn 5 in ci göz den ge çir me si ni ta mam la dý ve 2,2 mil yar av ro luk ö de me yi o nay la dý i fa de si kul la nýl dý. Av ro böl ge si nin ma li ye ba kan la rý da ge çen haf ta, Yu na nis tan i çin ge çen yýl ha zýr la nan 110 mil yar av ro luk AB ve IMF kur tar ma pa ke ti nin 6 ncý kre di di li mi o lan 8 mil yar av ro luk tu ta rýn ser best bý ra kýl ma sý ný o nay la mýþ tý. IMF Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Yu na nis tan da ge çen ay ku ru lan ye ni hü kü me te, büt çe re form la rý ný ka rar lý bir þe kil de uy gu la ma sý çað rý sýn da bu lun du. IMF nin Yu na nis tan i çin o nay la dý ðý bu son kre di di li miy le bir lik te, ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da ka rar laþ tý rý lan 30 mil yar av ro luk IMF kre di si kap sa mýn da þu a na ka dar Yu na nis tan a ö de nen top lam mik tar 20,3 mil yar av ro ya çýk mýþ o lu yor. AB ve IMF nin ge çen yýl 110 mil yar av ro luk kur tar ma pa ke ti ni ka bul e den Yu na nis tan, þu an da i kin ci bir kur tar ma pa ke ti nin ko þul la rý ný gö rü þü yor. Was hing ton / a a TAZÝYE Ýhsan Daðlý'nýn kayýnvalidesi Serap, Burak, Serdov Daðlý'nýn annesi Melek Toplutepe'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karadeniz Ereðli Yeni Asya Okuyucularý miþ ti. Ý ki li der, plan la rý nýn, Av ro Böl ge si nde büt çe a çýk la rý gay ri sa fi yur ti çi ha sý la nýn (GSYH) yüz de 3 ü nü ge çen ül ke le re o to ma tik yap tý rý mý ve zor du rum da ki Av ro Böl ge si ül ke le ri i çin da i mî kur tar ma fo nu Av ru pa Ýs tik rar Me ka niz ma sý nýn (ESM) dev re ye so kul ma sý nýn ta ri hi nin er ke ne a lýn ma sý ný kap sa dý ðý ný be lirt miþ ti. S&P, ön ce ki gün, ABD de pi ya sa lar ka pan dýk tan son ra yap tý ðý a çýk la ma da, Av ro Böl ge si nin kö tü le þen borç kri zi nin böl ge nin güç lü ül ke le ri ni et ki le di ði ne dik kat çe ke rek, kre di no tu A A A o lan Al man ya, Lük sem burg, A vus tur ya, Fin lan di ya, Fran sa ve Hol lan da da hil 15 ül ke nin u zun va de li kre di not la rý ný muh te mel in di rim i çin ne ga tif iz le me ye al dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Pa ris - Brük sel / a a Merkez den enflasyon uyarýsý MERKEZ Bankasý, Ýþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki baz etkisi nedeniyle yýllýk enflasyonun Aralýk ayýnda sýnýrlý da olsa yükselmeye devam edebileceðinin tahmin edildiðini bildirdi. Merkez Bankasý Kasým ayý fiyat geliþmelerine iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, Kasým ayýnda tüketici fiyatlarýnýn yüzde 1,73 oranýnda arttýðýný, yýllýk enflasyonun yüzde 9,48 e yükseldiðini hatýrlattý. Bu yükseliþte, iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki geliþmelerin belirleyici olduðu belirtilen deðerlendirmede, Döviz kuru hareketlerinin temel mal fiyatlarý üzerindeki gecikmeli yansýmalarý devam Av ru pa dan bin 800 baþ da mýz lýk dü ve a lý na cak TA RIM Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü (TÝ - GEM), Al man ya, Fran sa ve Hol lan da dan bin 800 baþ da mýz lýk boþ ve ge be dü ve sa týn a la cak. Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan i ha le i lan la rý na gö re, dö vi zi i da re ce te min e dil mek ü ze re Al man ya, Fran sa ve Hol lan da dan 900 baþ (%30) Es mer (Bra un Swiss) ýr ký da mýz lýk boþ ve ge be dü ve yi it hal yo luy la, ka pa lý tek lif u su lü i le sa týn a lý na cak. Tek lif mek tup la rý en geç 9 O cak 2012 Pa zar te si gü nü, Ta rým Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü Ge nel Ev rak Ser vi si ne i le ti le cek. TÝ GEM ay rý ca, it hal yo luy la, dö vi zi i da re ce te min e dil mek ü ze re Al man ya, Fran sa ve Hol lan da dan 900 baþ (%30) Si men tal ýr ký da mýz lýk boþ ve ge be dü ve a la cak. Ka pa lý tek lif u su lü i le ya pý la cak a lým kap sa mýn da ki tek lif ler, en geç 6 O cak 2012 Cu ma gü nü TÝ GEM e i le ti le cek. An ka ra / a a ederken hizmet fiyatlarý ýlýmlý seyrini korumuþtur. Ýþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki baz etkisi nedeniyle yýllýk enflasyonun Aralýk ayýnda sýnýrlý da olsa yükselmeye devam edebileceði tahmin edilmektedir ifadesi kullanýldý. Kasým ayýda yýllýk enflasyonun ulaþtýrma ve yemek hizmetleri gruplarýnda gerilerken, ulaþtýrma ve yemek hizmetleri hariç hizmetler grubunda sýnýrlý bir oranda yükseldiðine dikkat çekilen deðerlendirmede, Bu yükseliþte paket turlar, posta hizmetleri ve mali hizmetler fiyatlarýndaki artýþlar ön plana çýkmýþtýr. Mev sim sel lik ten a rýn dý rýl mýþ ve ri ler hiz met fi yat la rý nýn a na e ði li min de ki ý lým lý sey rin ko run du ðu na i þa ret et mek te dir de nil di. Te mel mal gru bu fi yat la rý yýl lýk ar týþ o ra ný nýn Ka sým a yýn da yak la þýk 1 pu an yük se le rek yüz de 9,8 ol du ðu kay de di len de ðer len dir me de, Bu ge liþ me de ö zel lik le teks til ve ha zýr gi yim it ha la týn da a lý nan ko ru ma ön lem le ri nin et ki siy le mev sim sel or ta la ma la rýn ü ze rin de ar týþ gös te ren gi yim fi yat la rý nýn et ki li ol du ðu i fa de e dil di. Da ya nýk lý mal (al týn ha riç) gru bun da i se o to mo bil fi yat la rýn da ki ge ri le me nin (yüz de 0,36) et ki siy le ay lýk ar týþ bir mik tar ya vaþ la sa da yýl lýk enf las yon ar tý þý ný sür dür dü ðü ne dik kat çe kil di. An ka ra / a a IMF den Yu na nis tan a 2,2 mil yar av ro luk kre di Sar kozy ve Mer kel: U ya rý yý dik ka te a la ca ðýz FRAN SA Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, u lus la ra ra sý kre di de re ce len - dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s un (S&P) Av ro Böl ge si ü ye si 15 ül ke nin kre di not la rý ný dü þü re bi le ce ði u ya rý sý ný dik ka te a la cak la rý ný bil dir di. Sar kozy ve Mer kel, S&P nin ön ce ki gün kü u ya rý sýn dan son ra yap týk la rý or tak a çýk la ma da, Al man ya ve Fran sa nýn, bir lik te al dýk la rý ka ra rýn bü yü me, re ka bet e de bi lir lik ve is tik ra rý des tek le - mek i çin Av ro Böl ge si nin i da re si ni güç len di re ce ði ni tek - rar te yit et ti ði ni bil dir di. A çýk la ma da, Fran sa ve Al - man ya nýn, Av ro Böl ge si nin is tik ra rý ný sað la mak i çin Av - ru pa lý ku ru luþ lar ve or tak la rýy la iþ bir li ði i çin de ge rek li her tür lü ön le mi al ma da ka rar lý ve tam da ya nýþ ma i çin de ol - du ðu vur gu lan dý. Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, u lus lar a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s un (S&P) so - rum lu lu ðu nu ye ri ne ge tir di ði ni söy le di. Mer kel, S&P nin, Av ro Böl ge si ü ye si 15 ül ke nin kre di no tu nu dü þü re bi le ce ði u ya rý sýy la il gi li yap tý ðý de ðer len dir me de, Av ro Böl ge si, fi - nan sal kriz den çýk ma yo lun da de vam e di yor. Kre di de re ce - len dir me ku ru lu þu so rum lu lu ðu nu ye ri ne ge ti ri yor, an cak li der ler bu haf ta bi ra ra ya gel dik le rin de gü ve ni ye ni den sað - la mak i çin bir yol be lir le ye cek de di. Brük sel - Ber lin /a a T. C. DÝNAR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/229 Tal. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : Dinar Ýlçesi Pýnarlý Köyü 777 parsel, 9 cilt ve 842 sayfada kayýtlý 1569,18 m 2 arsa üzerinde tam hisseli a- 9.8 m X 11,00 M=10780 m 2 tek katlý üzeri ahþap çatýlý ve kiremit örtülü, doðramalarý ahþap, duvarlarý tuðladan olan yapý yaklaþýk 15 yýl önce inþa edilmiþ, 3. sýnýf A gurubu taþýnmaz b- Birkat tuðladan duvardan örülmüþ, üzeri ahþap makaslý çatýlý ve kiremit örtülü, m X 28,00 M=280,00 m 2 ahýr ve samanlýk, yaklaþýk 15 yýl önce yapýlmýþ 1. sýnýf A gurubu taþýnmaz c-8.00 m X 8.00 M=64.00m 2 ve 8.00 m X m =80.00 M 2 olmak üzere toplam M 2 tek katlý, tuðladan yapýlmýþ duvarlarý, ahþap çatýlý ve kiremit örtülü müþtemilat 1.sýnýf A gurubu taþýnmaz, d- Pýnarlý Köyü giriþinde, yola cepheli, müstakil kullanýma uygun ve hertürlü hizmetten yararlanýr konudaki arsa olmak üzere toplam, ,45 TL Muhammen Bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. BÝRÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ : 10/01/2012 günü saat : da ÝKÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ : 20/01/2012 günü saat : da Satýþ Þartlarý : 1- Birinci Satýþ 10/01/2012 günü saat da DÝ NAR AD LÝ YE SÝ GÝ RÝ ÞÝN DE KÝ KA PA LI BÖ LÜM DE A ÇIK AR TIR MA SU RE TÝY LE YA PI LA CAK TIR. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tiy le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra - nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 20/01/2012 gü nü ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok a - rtýra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu. % 18 KDV. ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pa - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak týr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na - cak, bu fark. var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is le yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/229 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü müze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýf. K.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 75219

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y A le vi ler ve Sün ni ler TÜR KÝ YE hiç dur ma dan tar tý þan bir ül ke. Bu bü yük tar týþ ma þeh ve ti ne rað men bu tar týþ ma lar dan ye ni laf lar, ye ni yak la þým lar çok az çý ký yor, ge nel lik le in san lar ta raf la ra ay rý lýp bir bir le ri ni kli þe leþ miþ, ez ber len miþ söz ler le yen me ye ça lý þý yor lar. Bir sü re son ra in sa ný býk tý ran bir mü na za - ra ya dö nü yor bu tar týþ ma lar. A ra da ye ni bir laf ya da ce sur bir a çýk la ma be lir di ðin de i se bü tün dik kat ler bu a çýk la - ma ya dö nü yor. Ne þe Dü zel in Ca fer Sol gun la yap tý ðý söy - le þi dün in ter net si te le rin de yüz bin ler ce in - san ta ra fýn dan o kun du, twit ter da en çok tar tý þý lan ko nu ol du. Dü zel in yap tý ðý rö por ta jýn a na baþ lý ðý Der - sim ve A le vi ler gi bi son za man la rýn en çok tar tý þýl mýþ ko nu suy du, bu ko nu da ne re dey se söy len me yen bir þe yin kal ma dý ðý ný sa ný yor duk. A ma Sol gun, o tar tý þý lan ko nu nun bi raz da ha de ri ni ne in di. Ke ma list sis tem den bel ki de en a ðýr dar - be yi yi yen A le vi le rin ne den bu sis te min en bü yük des tek çi le rin den bi ri ha li ne gel di ði ni i çe ri den bi ri o la rak an lat tý. A le vi ler ta ki ye ya pý yor de di. Tür ki ye nin da ha ye ni ye ni öð ren di ði, in kâr et me ye ça lýþ tý ðý A ta türk le Der sim kat li a mý a - ra sýn da ki i liþ ki yi Der sim li A le vi le rin ta en ba - þýn dan be ri bil di ði ni, a ma hem ken di le ri ni hem de ço cuk la rý ný ko ru ya bil mek i çin bu ger çe ði baþ ka la rý na as la faþ et me dik le ri ni ve dev le te sý ðý na bil mek i çin ço cuk la rý na Ke mal ve Ýs met i sim le ri ni ver dik le ri ni söy le di. Dev let pro je si o la rak kýþ kýr tý lan Sün ni yý - ðýn la rýn, þu sý ra lar da da va sý nýn za ma na þý mý na uð ra týl ma sý i çin ö zel bir ça ba gös te ri len Ma dý - mak ta, Ço rum da, Ma raþ ta A le vi le re sal dýr týl - dý ðý ný ve bu sal dý rý lar al týn da A le vi le rin dev le te sý ðýn mak zo run da kal dý ðý ný an lat tý. A le vi ler de ki bu kor ku yu ve dev let yan daþ lý ðý - ný kýr mak i çin Sün ni le rin ö ze leþ ti ri yap ma sý ve o sal dý rý la rýn ar ka sýn da ki ger çe ðin or ta ya çý ka - rýl ma sý ge rek ti ði ni or ta ya koy du. Sol gun'un söy le dik le ri, her hal de Sün ni le rin cid di yet le dü þün me si ge re ken bir ko nu. Es ki dev le ti tem sil e den, Si liv ri ka pý la rýn dan ay rýl ma yan CHP i le A le vi le rin a ra sýn da ki ba ðýn kop ma sý, A le vi le rin bir za man lar ken di le ri ni öl dü ren ve bu kat li a mý hâ lâ ký na ya ma yan CHP'ye mah kûm ol mak tan kur tul ma sý i çin Sün ni le rin ve bu gün Sün ni le ri si ya set te tem sil e den bir gö rün tü ye sa hip AKP'nin o bü yük ký - yým lar la il gi li cid di bir ö ze leþ ti ri yap ma sý her - hal de Tür ki ye'de ki den ge le rin o lum lu an lam da de ðiþ me si a çý sýn dan çok ya rar lý o lur. A le vi ler de ki bu "Sün ni kor ku su" ve ir ti ca en - di þe si bi ter se, bu "per de" a ra dan kal kar sa, an - cak o za man A le vi ler ger çek ka til le riy le yüz le - þe bi lir ler. Bu gün Er ge ne kon'u des tek le ye bil mek i çin A le - vi kit le le re yas la nan CHP'nin ger çek yü zü, A le vi - ler ka til le riy le he sap laþ týk la rýn da i yi ce a çý ða çý kar. Der sim'den ö zür di le me ce sa re ti gös te ren Baþ ba kan Er do ðan ve AKP, ay ný ce sa re ti Ma dý - mak, Ço rum, Ma raþ i çin de gös te rir se, bu ül ke - nin en bü yük "ký rýl ma la rýn dan", en bü yük "ya - ra la rýn dan" bi ri i yi leþ me u mu du na ka vu þur. A le vi ler de Sün ni ler de ay ný dev le tin kur ba ný. Dev let gi dip A le vi le ri Der sim'de kat le di yor son ra dö nü yor ö zel kýþ kýr tý cý la rýy la Sün ni kit le le ri A le vi le rin üs tü ne sü rü yor ve de de le ri ni öl dür dü - ðü A le vi le rin ken di si ne sý ðýn ma sý ný sað lý yor. Son ra A le vi ler den al dý ðý des tek le gi dip Sün ni - le re bas ký ya pý yor, on la rýn par ti le ri ni ka pa tý yor. Sol gun, bu o yu nu bü tün a çýk lý ðýy la an lat tý Dü zel'e. Ar týk bu o yun la rý boz ma nýn, a çý ða çý kar - ma nýn ve top lum sal ba rý þý sað la ma nýn za - ma ný gel me di mi? A le vi ler le Sün ni le rin, Kürt ler le Türk le rin a - ra sýn da ki her tür ça týþ ma bu ra da "es ki dev le tin" i þi ne ya ra dý, bu ça týþ ma lar üs tün den "as ke rî ve - sa yet" sür dü rül sün, bu ça týþ ma lar bit me sin, ak - si ne de rin leþ sin di ye dev let çok uð raþ tý. Ve, bu dev let Sün ni'yi de, A le vi'yi de, Türk'ü de, Kürt'ü de e zip ken di ne kul et ti. Kul luk tan ve ve sa yet teh di din den kur tul ma - nýn yo lu, bu o yun la rý de þif re e dip, çat lak la rý ger çe ðin sa ðal tý cý i la cýy la ya pýþ týr mak de ðil mi? Sol gun, ce mev le rin de Hz. A li'nin res mi nin ya nýn da a sý lý du ran A ta türk'ün res mi nin de o - ra dan i ne ce ði ni i le ri sür dü. Za ten sa de ce bu du rum bi le ya þa dý ðý mýz a - cýk lý lý ðý ye te rin ce gös ter mi yor mu? Bir i ba det ha ne de, in san lar ken di le ri ni öl dü - ren li de rin res mi ö nün de i ba det et mek zo run - da ka lý yor lar kor ku dan. He pi miz dev let ten kor ka cak ken, he pi miz bir bi ri miz den kor ku yo ruz. Dev le tin bi zi kor ku ta ma ma sý i çin bi zim bir - bi ri mi zi i yi leþ tir me miz lâ zým. Bu nu ya pa bi lir sek kat li am so rum lu la rýnýn re - sim le ri i ner i ba det ha ne du var la rýn dan. Ya lan söy le me ye ce ði miz, ta ki ye yap ma ya ca - ðý mýz, u tan ma ya ca ðý mýz bir ha yat ku ra bi li riz o za man ken di mi ze. Ah met Al tan, Ta raf, 6 A ra lýk 2011 NA BÝ Av cý son de re ce mak ul bir bi lim a da mý ve si ya set çi. Þim di ler de yü rüt tü ðü gö rev ki þi li - ði ne ve for mas yo nu na çok uy gun: TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis - yo nu Baþ ka ný. Ge çen ler de Es ki þe hir de dü zen le nen ve Be - del li As ker lik ve Vic da ni Ret in tar tý þýl dý ðý bir top lan tý da ken di sin den bek le nen bir ko nuþ ma yap mýþ. Av cý, vic da ni ret me se le si nin ka mu o - yun da yan lýþ an la þýl dý ðýn dan ba his le þöy le di - yor: Vic da ni red din, ge nel bir in san hak ký, dü - þün ce, din ve vic dan hür ri ye ti nin ay rýl maz bir par ça sý ol du ðu an la týl ma lý dýr. Av cý, de vam la, bu kav ra mýn fel se fi bir ar ka pla ný ol du ðu nu, sa - de ce as ker lik ten kaç mak gi bi bir ba ha ne i çin ü re til miþ bir ar gü man ol ma dý ðý ný ha týr la tý yor. Av cý nýn söz ko nu su kav ram et ra fýn da ge li þen son tar týþ ma la ra i liþ kin o la rak yap tý ðý de ðer len - dir me de ö nem li. Vic da ni ret kav ra mý nýn be - del li as ker lik ko nu suy la ay ný sü reç te di le ge ti ril - miþ ol ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu vur gu lu yor. Ku la ðý mý za, ak lý mý za ve vic da ný mý za hoþ ge - len söz ler bun lar... Ýk ti dar par ti si nin bir mil let - ve ki li ta ra fýn dan di le ge ti ril miþ ol ma sý bu söz - le ri da ha da de ðer li ký lý yor. Çün kü bir ta raf tan bu ye rin de ve de ðer li de ðer len dir me den ha - ber dar o lur ken, ik ti dar par ti si nin Mil li Sa vun - ma Ba ka ný nýn ay ný ko nuy la ( vic da ni ret ) il gi - li þöy le böy le de ðil- çok þa þýr tý cý bir a çýk la ma - sýy la kar þý la þý yo ruz. Mil li Sa vun ma Ba ka ný o la rak gö rev ya pan ve yi ne ye ni ta nýþ tý ðý mýz si ma lar dan bi ri si o - lan- Ýs met Yýl maz ýn þu a çýk la ma sý na ba kýn bir de: Hem a da let ba ka ný mý zýn de di ði gi bi hem bi zim ar ka daþ la rýn or tak ça lýþ tý ðý (gi bi), di yo - ruz ki: Bu gi bi Ben as ke re git me ye ce ðim ve ya ü ni for ma giy me ye ce ðim di yen in san lar i çin bir ce za, ya ni her se fe rin de 3 yýl, 5 yýl de ðil bir ce za ve re ce ðiz. O ce za yý ha pis te çek tik ten son - ra da as ker lik ten mu af o la cak. Dü zen le me bu - dur, bu nun la il gi li bir ça lýþ ma ya pý la cak. Tak dir e der si niz ki bu a çýk la ma þa þýr tý cý o - la rak ni te len me nin sý nýr la rý ný çok zor la yan tür den dir. Gör dü ðü nüz gi bi Ýs met Yýl maz, Na bi Av - cý nýn ge nel bir in san hak ký, dü þün ce, din ve vic dan öz gür lü ðü nün ay rýl maz bir par ça sý o - la rak ta ným la dý ðý vic da ni ret i çok ha pis ce - za sý i le ce za lan dýr mak, vaz geç mek gi bi bir lü - tuf kâr lýk ör ne ði ser gi le ye rek tek bir ha pis ce za - sý i le ce za lan dýr ma yý ta sar lý yor. A fe rin doð ru - su, vic da ni ret gi bi te mel bir in san hak kýn dan AB ve Av ru pa Kon se yi ça tý sý al týn da mev zu a - tý na ge çir me yen i ki ül ke den bi ri si o lan Tür ki - ye nin pa yý na dü þen de bu de mek ki... Ý na ný lýr gi bi de ðil ger çek ten... A ÝHM nin Os - man Mu rat Ül ke dos ya sýy la il gi li ver di ði ka rar kö tü an la mýy la fay da cý bir yak la þým la an cak böy le an la þý la bi lir. A ÝHM in ö nün de ki dos ya ya ba ka rak Bu gi diþ le da va cý nýn öm rü bir ha pis ce za sý çek mek le ge çe cek, o lur mu böy le þey de me si kar þý sýn da Mil li Sa vun ma Ba ka ný, Ma dem öy le biz de tek bir ha pis ce za sý ke se - riz de me ye ge ti ri yor. Ve de sa ný yor ki, bu kur naz lýk A ÝHM yi ve Av ru pa Kon se yi ni ik - na et me ye ye te cek. Ta mam me se le çö zül dü, vic da ni ret çi yi bir ke re ha pi se tý kar sa nýz hu kuk a çý çýn dan bir mah zur yok di ye cek ler ve bu me se le de böy le ce ta mam lan mýþ o la cak. Bu ö ne ri yi ge liþ ti ren le rin ak lýn dan bu gü ne ka dar vic da ni ret ko nu sun da doð ru dan bi - çim de sus kun ka lan A ÝHM nin ko nu ya i liþ - kin ge çir di ði ev rim ve do la yý sýy la bel ki de çok ya kýn za man da bu hak ký doð ru dan ta ný - ya bi le ce ði ih ti ma li hiç geç mi yor mu? A - ÝHM nin bu he nüz- te red düt lü tu tu mu na kar þý lýk Av ru pa Kon se yi nin bü tün or gan la rý - nýn vic da ni ret i bir hak o la rak ta ný dýk la rý ný da mý ha týr la mý yor lar? A ÝHM in vic da ni ret çer çe ve sin de Tür ki - ye yi il gi len di ren ka rar la rý nýn göz den ge çi ril - me si ni ya rýn ki ya zý ya bý ra kýp, bel ki bil me yen - ler var dýr di ye dü þü ne rek bir za man lar Mus ta - fa Ýs la moð lu nun ko nu ya i liþ kin ya yým la dý ðý bir ya zý dan bir i ki sa týr a lýn tý yap mak is ti yo rum. Ýs la moð lu, þöy le di yor du: Sa ný rým biz de dev le ti tem sil et ti ði ni dü þü nen ler þöy le a kýl yü rü tü yor: Dev let be nim, mil let de dev le tin - dir. Do la yý sýy la mil let bi zim ol muþ o lur. Bu du rum da mil le tin biz den ba ðým sýz bir vic da ný o la maz. Biz ne der sek o o lur. (...) Vic da ný ný bi ze in þa et tir me yen öl sün. Do la yý sýy la vic da - ni red hak ký di ye de bir hak o la maz... (...) Te - o rik o la rak dü þü nül dü ðün de, ço ðun lu ðu Müs lü man o lan bu ül ke de vic da ni red hak - ký ný en çok Ýs lam di ni ne men sup o lan la rýn sa vun ma sý ge re kir. Müs lü man lar i çin bu hak - ký el de et mek sa de ce hak ve öz gür lük a dý na de ðil, di ni mü kel le fi yet a dý na da bir ve ci be dir. A dý ba rýþ o lan bir di ne men sup o la cak sý nýz, mu kad des ki ta bý nýz hak sýz ye re bir a dam öl - dür me yi bü tün bir in san lý ðý öl dür mek o la rak ni te le ye cek, bir ca na ký ya nýn ye ri nin e be di ce - hen nem ol du ðu nu söy le ye cek, bi rey sel sa va þa bi ri le ri te rör a dý ný koy du ðu i çin la net le ye cek - si niz, a ma iþ kit le im ha si lah la rý nýn su gi bi kul - la nýl dý ðý dev let sa va þý na ge lin ce, bü tün mu - kad des il ke ler ye ri ni il ke siz bir ha ma se te terk e de cek. (...) Bu yüz den vic da ni red hak ký bu ül ke de en çok di ni ne bað lý sa mi mi Müs lü - man la rý il gi len dir mek te dir. Kür þat Bu min, Ye ni Þa fak, 6 A ra lýk 2011 Ö VÜN ME YÝ se ven bir top lu muz ve sýk sýk kan ta rýn to pu zu nu ka - çý rý rýz(...) Bir za man lar A NAP ýn a dý u nu tul muþ ba kan la rýn dan bi ri - siy le, Rus ya da bir top lan tý da bu lun ma baht sýz lý ðý ný ya þa mýþ - tým. A dam ca ðýz kür sü de ka sým ka sým ka sý la rak, göz le ri ni ta - van dan in dir me ye rek Rus la ra Tür ki ye nin ba þa rý la rýn dan ör - nek al ma la rý ge rek ti ði ni an lat mýþ tý; ge re kir se on la rý e ði te bi le - ce ði mi zi söy le miþ ti de u tanç tan ka fa mý kal dý rýp kim se nin yü - zü ne ba ka ma mýþ tým. Ba tý kar þý sýn da ki ö vün me le ri miz de, on la ra kar þý duy du ðu muz komp lek sin i kiz kar de þi dir. Bu gün ler de yi ne si ya set çi ler ve ba sýn man gal da kül bý rak ma ya cak bi çim de e sip gür lü yor lar: Av ru pa ken di der di ne yan sýn ge lip de biz den ders al sýn. Dün ya yýl dý zý Tür ki ye nin ya nýn da on lar da kim o lu yor - muþ fa lan fi lan. Din le yen ve cid di ye a lan da sa na cak ki sö zü e di len ül ke ler aç lýk tan,has ta lýk tan, iþ - siz lik ten ký rý lý yor. Ne re dey se Van ý bý ra kýp, Al man ya ya, Ýn gil te re ye ça dýr, giy si, pek si - met, As pi rin yol la ma ya baþ la ya ca ðýz. Ta mam bey ler, ö vün me si ne ö vü nün, bir i ti ra zý mýz yok a ma hiç ol maz sa ce bi ni ze kü - çük bir not ko yup a ra da bir çý ka rýp ba kýn ki a yak la rý nýz yer den faz la ke sil me sin. Bu not ta ne ler mi ol ma lý? Me se la þu ba sit bil gi le rin bu lun ma sý fay da lý dýr sa ný rým. Al man ya nýn mil li ge li ri 3 tril yon 315 mil yar, Fran sa nýn 2 tril yon 582, Ýn gil te re nin 2 tril yon 247, Ý tal ya nýn 2 tril yon 055 mil yar do lar. Bu ül ke ler le yak la þýk ay ný bü yük lük te ki Tür ki ye nin i se tril - yo na fa lan u laþ tý ðý yok ma a le sef: 741 mil yar do lar. Ya ni sa de - ce Al man ya nýn dört te bi ri bi le de ði liz. Bu a ra da Av ru pa da yer al ma yan di ðer ül ke le ri say mý yo rum bi le. Tek bir ör nek ve re yim: Bre zil ya 2 tril yon 90 mil yar do lar. Ya ni Tür ki ye nin i ki bu çuk ka tý. «««Bu a ra da, bat tý ðý ný söy le di ði miz ül ke ler de ki as ga ri üc ret ler hak kýn da bir fik ri niz var mý? Ýþ te sa yý lar: Al man ya da E u ro ( TL), Ýn gil te re de Ster - lin ( TL), Fran sa da E u ro ( TL), Ýr lan da da E u ro ( TL). Mo ra li ni zi boz mak gi bi ol ma sýn a ma Tür ki ye de sa de ce brüt 837 Li ra (dün kü kur la yak la þýk 465 do lar, 350 E u ro). «««Bu sa yý la ra ba kýp ba kýp ef kâr ba sýn ca bir ça re a rý yor ve Her þey e ko no mi den i ba ret de ðil ya. Cen net va ta ný mýz da ki in san lýk kim de var di ye rek gay re te ge lip baþ ka öl çüt le re bak ma ya ça lý þý yo rum. A ma kar þý ma çý kan þu bil gi ko lu mu ka na dý mý ký rý ve ri yor. Tür ki ye, Ýn sa ni Ge liþ miþ lik ba ký mýn - dan 92. sý ra da. Bir leþ miþ Mil let ler in 187 ül ke ve böl - ge nin; e ði tim, sað lýk, ge lir, top lum sal e - þit siz lik, yok sul luk, cin si yet e þit siz li ði ve sür dü rü le bi lir lik a çý sýn dan de ðer len di ril di ði ra po ra gö re Tür ki ye in sa ni ge liþ miþ lik en dek sin de 92. sý ra da. En dek se gö re Tür ki ye, yük sek in sa ni ge liþ me gös te ren ül ke ler a ra sýn da. An cak Tür ki - ye de ki in sa ni ge liþ miþ lik or ta la ma sý i le, yük sek in sa ni ge - liþ me gru bun da yer a lan ül ke ler de ki or ta la ma i le ; o lan Av - ru pa ve Mer kez As ya or ta la ma sý nýn al týn da. Tür ki ye 2010 da 169 ül ke a ra sýn da pu an la 83. sý ra - day dý. (Ya ni ge ri ye gi di yo ruz.) Ay rý ca Tür ki ye de nü fu sun yüz de 6,6 sý çok bo yut lu yok - sul luk i çin de. Zül fü Li va ne li, Va tan, 6 A ra lýk 2011 BU GÜN ya zým da kul la na ca ðým Van lý kav ra - mý çok ö zel bir Van lý, dep rem den son ra ça - dýr lar da ya þa yan, ek si on beþ de re ce de don - ma mak i çin ça dý rýn i çin de so ba ya kan, so - ba nýn ça dý rý yak tý ðý i çin de ço cuk la rý ný kay - be den, ço cuk la rý ya nan Van lý lar(...) Ý ki gün ön ce bir ço cuk da ha do na rak yan dý Van da; ö nü müz kýþ, ge ce le ri ek si yir - mi o la cak, an la þý lan da ha çok sa yý da ço cuk do na cak ya da ya na cak mi sak-ý mil li sý nýr la - rý da hi lin de ki bu þeh ri miz de. A ra lý ðýn da ha ba þýn da yýz, çok so ðuk kýþ ge ce le ri i çin ö nü müz de en a zýn dan dört ay da ha var; dört ay sü re cek be yaz ge ce ler de da ha çok sa yý da ço cuk ve yaþ lý ya ya na cak, ya do na cak ya da za tür re, za tül cenp gi bi has ta lýk lar dan ö le cek ler. Bu top lum bu ha ber le ri ne ka dar ta þý ya - bi le cek? Ka mu sal vic dan da ha kaç ço cu ðun yan - ma sý na, don ma sý na i zin ve re bi le cek, bu so - nuç lar top lum vic da nýn da ka lý cý iz ler bý ra - ka cak mý? Her kes i çin bir çö züm ký sa va de - de zor gi bi a ma her kes i çin bir çö züm yok i - se da hi, en muh taç lar i çin çö züm ler dev re - ye so ku la maz mý? Çok ço cuk lu a i le ler den baþ la ya rak Van lý dep rem ze de ler en a zýn dan Ma yýs, Ha zi ran ay la rý na ka dar Ak de niz, E ge ký yý la rýn da ki dev let ku ru luþ la rý nýn kamp la rý na yer leþ ti ri - le mez mi? Bu kamp la rýn bah çe le ri ne, ký yý la rý na ça - dýr lar ku ru la rak en a zýn dan ek si yir mi de re - ce ler den ko ru na maz lar mý? Dev let ku ru luþ la rý nýn bu yaz lýk kamp la rý - nýn ka pý la rýn da sah te kar ca e ði tim kam pý ya - zar; oy sa her kes bu ra la rýn, hak lý o la rak, bu ku ru luþ la rýn ça lý þan la rý nýn yaz lýk din len me yer le ri ol du ðu nu bi lir. TSK nýn e lin de ki yüz bin ler ce er ve er baþ bu yaz lýk kamp la rýn he men, e vet he men, da ha faz la ço cuk don ma dan, yan ma dan Van lý la rýn sý ðýn ma sý na tah sis te gö rev len di - ri le mez mi? Ya zý mýn baþ lý ðýn da ör nek o la rak as ke ri - ye nin i ki ün lü ta til kam pý ný ör nek ver dim a - ma bu ör nek le ri de bo þu na ver me dim. Er ge ne kon, Bal yoz gi bi re za let ler ne de - niy le as ke ri ye nin gü ve nir li ði her za man ol - du ðu nun çok al tý na düþ tü, ka mu o yu an ket - le ri bu nu gös te ri yor. Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn, Ge nel kur - may ýn e li ne bu se vim siz du ru mu dü zelt - mek i çin, bu du ru mu dü zel tir i ken de bü - yük bir hiz met, bir in san lýk hiz me ti sun ma o la na ðý geç ti. TSK nýn e lin de ki yaz lýk kamp la ra (e ði tim te si si mi de se i dim?), Bod rum dan, An tal ya Kar puz kal dý ran dan baþ la ya rak en muh taç du rum da ki Van lý la rý yer leþ tir me fik ri ak la çok zor ge le cek bir fi kir mi dir? Bu söy le di ðim sa de ce TSK i çin de ðil, tüm ka mu ku ru luþ la rý i çin de ge çer li dir. Bin ler ce er, er baþ, ge ne ral eþ le ri nin hiz - me tin de va ta ni gö rev le ri ni ya pa cak la rý na as ke ri kamp lar da, bi raz da Van lý la ra ça dýr kur sun lar, ka ra va na kay nat sýn lar. Yok sa ci ci bü rok rat la rý mýz, pa þa eþ le ri bu Van lý lar bi zim yaz lýk la rý kir le tir ler, bir da ha gi de me yiz fi lan mý de mek te dir ler? Hat ta bi ri le ri, me se la ko mu tan la rý mýz, a - na dil le ri türk çe ol ma yan bu Van lý la rýn Kar - puz kal dý ran ya da Bod rum as ke ri kamp la - rýn da Ma yýs a, Ha zi ran a ka dar kal ma la rýn - da u lu sal gü ven lik en di þe si mi gö rü yor lar? Van lý la rýn o dep rem ze de gö rün tü le ri ve bi lin me yen dil le riy le tu riz mi o lum suz et ki - le ye cek le ri de dü þü nü lü yor o la bi lir. E ðer bu as ga ri in sa ni hiz met ya pýl maz, e - ði tim (!) te sis le ri ne dep rem ze de ler yer leþ ti - ril mez ler i se TSK nýn Bod rum da ki, An tal - ya da ki yaz lýk kamp la rý na Van ge ce le rin de do nan, ya na rak ö len ço cuk la rýn i sim le ri nin ve ril me si ni ta lep e den ya zý lar ya za ca ðým. Kýþ la la ra Mus ta fa Muð la lý, Ke nan Ev ren i sim le ri ni ve ren ler bu nu ya par lar mý a ca ba? E ser Ka ra kaþ, Star, 6 A ra lýk 2011 AB den ko pa ma yýz! (...) Av ru pa Bir li ði de mok ra tik ge li þi mi miz i çin si gor - ta dýr. Av ru pa Bir li ði ü ye li ði he de fi ne i nanç ve i nat la bað lý ol du ðu duy gu su nu u yan dýr mak AKP nin en bü yük ko zu ol muþ tur. AKP, Ýs lâm cý kök ler den gel me nin da vet et ti ði þüp - he le ri bu sa ye de aþ mýþ ve mer kez sað da ki yý ðýn la rýn gü ve ni ni ka zan mýþ týr. Ýk ti dar par ti si bu bü yük a van taj dan vaz geç me nok - ta sý na mý gel di? AB Tür ki ye i çin vaz ge çil mez he def ol ma ö zel li ði ni ka yýp mý et ti? New York Ti mes ga ze te sin de bu so ru la rý ir de le yen bir de ðer len dir me çýk tý. Ga ze te ye gö re 2014 yý lýn da ü ye lik mü za ke re le ri hâ lâ çýk maz da i se Tür ki ye bu sev da dan vaz ge çe cek tir. Za ten Av ru pa da ki e ko no mik kri zin An ka ra da u yan - dýr dý ðý a þý rý öz gü ven et ki siy le Tür ki ye gi de rek ar tan bi - çim de Ba tý ye ri ne Do ðu ya kay mak ta dýr. AB nin Tür ki ye i çin ta þý dý ðý gö rü nür gö rün mez ya rar - la rý en i yi bi len hü kü met ü ye le ri bi le AB yi göz den çý kar - ma ya ha zýr du ruþ lar ser gi li yor. Ga ze te Türk yet ki li ler Er do ðan ýn Av ru pa dan u zak la þa - rak Was hing ton u ku cak la dý ðý ný söy lü yor lar di ye ya zý yor. Ta bii ki biz, AB i çin de ki Tür ki ye kar þýt la rý ný et ki le mek a - ma cýy la böy le bir ha va nýn ya ra týl dý ðý ný dü þün mek is ti yo ruz. Ak si pa pa za ký zýp o ruç boz mak o lur. Av ru pa i le bað la rý ný ko par mýþ bir Tür ki ye nin A rap so - ka ðýn da da ca zi be si ni yi ti re ce ði ni u nut ma mak ge re kir. Da ha ö nem li si Tür ki ye nin sü rük le ne ce ði bi lin mez - lik ler... New York Ti mes, Türk hü kü me ti nin o to ri ter da ma rý - nýn, AB ü ye li ði ih ti ma li nin za yýf la ma sý na bað lý o la rak þim di den kon trol süz ka bar dý ðý ný ya zý yor. Dik kat!.. AB den bo þa lan ye ri A me ri ka ve A rap dün ya - sý dol du ra maz. Çün kü ABD bu böl ge de sa de ce sa dýk dost is ter. Men fa a ti ne hiz met e den re jim le rin de mok ra si o lup ol - ma dý ðý na bak maz. Av ru pa Bir li ði bu yö nü i le de mok ra tik ge li þi mi miz i çin si gor ta dýr. AB nin in san hak la rý ve de mok ra si stan dart la rý ný de - net le yen ve ih lâl le ri teþ hir e den gü cü iþ ler du rum day ken bi le öz gür lük ler ve a da let a la nýn da ya þa nan sý kýn tý lar bo - ðu cu ol ma ya baþ la dý. AB nin sað la dý ðý gü ven ce yi ris ke so ka ma yýz. AB ye yö ne - lik a týp tut ma lar tak tik dü zey de kal ma lý dýr. Faz la sý za rar dýr. Mil li yet çi tah rik le rin so nu ka ran lýk týr! Gün gör Men gi, Va tan, 6 A ra lýk 2011 Kürt ler yok sa yý lýn ca prob lem ler baþ la dý BEN Kürd Prob le mi ni bu ül ke nin ba þý na mu sal lat e - den le rin Türk Dev le ti i le son 70 yý lýn Türk hü kû met le - ri ol du ðu ka na a tin de yim. Lüt fen yan lýþ an la þýl ma sýn! Kürd Me se le si ni yok dan vâ re den ler ta bii ki on lar de - ðil di ve on lar ol ma say dý Kürd ler de ol ma ya cak dý de ðil be nim de mek is te di ðim. A ma e ðer yan lýþ teþ his ve te - dâ vî ol ma say dý so run da ha hiç bu ka dar dal la nýp bu - dak lan mak sý zýn ve her i ki ta ra fýn da be nim se ye bi le ce ði tarz da hal lo lu na bi lir di de mek is ti yo rum. Yan lýþ teþ his, he nüz 1930 lu yýl lar da bi le An ka ra nýn, yâ ni A ta türk ve çev re si nin, me se lâ Ýs met Pa þa nýn, Kürd de nil di mi tüy le ri nin di ken di ken ol ma sýy la ken - di ni gös ter miþ ve o an dan î ti bâ ren Kürd le rin yok sa yýl - ma sýy la il ti hab lan ma baþ la mýþ dýr. Yað mur At sýz, Star, 6 A ra lýk 2011 VÝC DA NÎ RET E Ý LÝÞ KÝN SON DE RE CE ÞA ÞIR TI CI BÝR YO RUM Ö vü ne lim, a ma a ra da bir ay na ya bak ma yý ih mal et me den... As ke rî kamp lar ne den Van lý lar a a çýl mý yor? Batý karþýsýndaki övünmelerimiz, onlara karþý duyduðumuz kompleksin ikiz kardeþidir.

12 GÖRÜÞ 12 Y Yok, ken di ne Hiz bul lah a dý ný ve ren ör gü tün bir kaç Kat yu þa ro ke ti ni ya boþ bir sah ra ya ya da hiç hak et me - yen bir si vi lin ba þý na fýr lat ma sýn dan son - ra, bu coð raf ya nýn küs tah ço cu ðu Ýs ra il in bin ler ce ma sum ka dýn ve ço cu ðu kat let - me sin den söz et me ye ce ðim. Ya da Ha - mas ýn bir Ýs ra il as ke ri ni ka çýr ma sýn dan son ra bin ler ce Gaz ze li nin ba þý na yað dý rý - lan bom ba lar dan bah set me ye ce ðim. Hakk ýn em rin de ol ma yan gü cün o ran tý lý da o ran tý sýz da ol sa bir ha yýr ge tir me ye ce - ði ni, a da let da ðýt ma ya ca ðý ný söy le mek i zah ge rek tir me ye cek ka dar a çýk bir hu sus tur. Ak si ne, o ran tý sýz güç kul la ný mý nýn he - men her gün þa hit o lup dur du ðu muz bir baþ ka veç he si ni e le a la ca ðým. Hal kýn sað lý ðý i le oy na yan ve za bý ta la - rýn he nüz me sa i yi bi tir me dik le ri ak þam sa at le rin de so kak lar da ser gi a çan sey yar gý da sa tý cý la rý i le uð ra þan güç, çe þit li bi - lim sel ad lar la lan se e di len kat ký mad de le - ri ni ba rýn dý ran yi ye cek ler le il gi len mek te mi dir? Vü cut sý cak lý ðý nýn da ha üs tün de ki bir de re ce de e ri ye bi len mar ga rin ler le uð - raþ ma yý ak la ge tir mek te mi dir? Bi rin ci yi ha ber ya pan ga ze te ci i kin ci si i le ay ný cid - di yet le meþ gul ol mak ta mý dýr? Ba zý cid dî has ta lýk la ra ted ri cî o la rak se - bep o lan, an cak ak lý gi der me yen, sar hoþ et - me yen, bi ri le ri ne na ra a týp teh dit sa vur ma - ya yol aç ma yan si ga ra kö tü len di ði ka dar, her gün on lar ca ö lüm lü ka za ya, kav ga ya ve ci na ye te ze min ha zýr la yan al kol lü iç ki ler a - yýp lan mak ta mý dýr? O ran tý sýz güç ten na si bi ni a lan bir baþ ka ol gu a i le vî ge le nek ve gö re nek ler dir. Mar - din li nin bir ak ra ba sý nýn ký zýy la ber del ve ya gö rü cü u sû lü i le he nüz ço cuk de ne cek yaþ ta ev len di ri li þi flaþ ha ber de ðe ri ta þýr. Oy sa yýl lar ca flört et tik ten son ra an la þa rak, ol gun yaþ ta ev le nen mo dern le rin ev le rin - de bir kaç ay son ra or ta ya çý ký ve ren hu zur - suz luk lar ya da ev i çi þid det ol sa ol sa iç say - fa lar da bir sü tun luk bir ha ber de ðe rin de dir. Van da dep rem ça dý rýn da iþ le nen tö re ci - na ye ti flaþ ha ber ol du ðu hal de bir Al man i - le ev le nip ço luk ço cu ða ka rýþ týk tan son ra ko ca sýn dan þid det gö ren ve psi ko lo ji si bo - zu lan; ne ti ce de E ge nin bir ka sa ba sýn da e ve ka pa na rak ken di ni ve i ki ço cu ðu nu ze hir le - yen mo dern ka dýn bir sü tun luk bir ký sa ha - ber le bir ga ze te nin iç say fa sýn da ye ri ni al - mak ta dýr. U lu sal cý dal ga nýn bi le rek, is te ye - rek kö pürt tü ðü id di a la ra ba ký lýr sa, on bin ci va rýn da Türk gen ci mis yo ner le rin ol ta la - rý na ta ký la rak Hý ris ti yan laþ tý rýl mýþ týr. Bu na da ir ha ber ler u lu sal cý ba sý nýn man þet le rin - den pek ek sik ol maz. Oy sa il ko kul bir den li se so na ka dar on al tý mil yon dan faz la ço - cuk ve gen ce ne ler o ku tul du ðu, on la ra han gi lâ di ni ze hir ler su nul du ðu ay ný dal ga - nýn mün te sip le ri nin ve hal kýn ge nel ço ðun - lu ðu nun u mu run da bi le de ðil dir. Ta ri hî þah si yet ler de o ran tý sýz güç ten na - si bi ni al mýþ týr. Ge çen as rýn, bu top rak lar ü - ze rin de ki, men fi lik te bi rin ci ve ya tek a da - mý, bü tün yan lýþ lar da bir lik te ol duk la rý hal - de, i kin ci a da mýn al dý ðý ten kit le rin yüz de bi ri ne he def ol ma mak ta dýr. Bü tün ci na yet - ler i kin ci ye yük le ne rek ken di si pir ü pak gös te ril mek is ten mek te dir. Ör nek ler de gö rül dü ðü ü ze re, ter cih, da - ha çok vu rul ma yý hak e de ne vur mak tan ya na de ðil, he de fe, vu rul ma sý da ha az risk li ve ya ko lay o la ný koy mak tan ya na kul la nýl - mak ta dýr. Zi ra vu rul ma yý da ha çok hak e - de ne vur mak ge nel ge çer yan lýþ dü þün ce ka lýp la rý ný sars ma yý ge rek tir mek te dir. Di - ðer ter ci hin i se ma li ye ti dü þük tür; fin can cý ka týr la rý ný ür küt me teh li ke si yok tur. Bi ri le ri, bü yü ðü mü zün na maz bah sin - de an lat tý ðý ser sem[le ten] ko mu tan ro - lü nü bi le rek üst len mek te, baþ ka bi ri le ri de bu nu far kýn da ol ma dan yap mak ta dýr. Düþ ma nýn ol ma dý ðý ve ya za yýf ol du ðu yer le re müs rif çe a teþ et mek, a ma düþ ma - nýn tü men ler hâ lin de bu lun du ðu mev zi - le re do kun ma mak ro lü dür bu. O ran tý sýz güç ten her kes az ya da çok na - si bi ni al mak ta dýr. Yer siz e leþ ti ri ler le ve yan - lý þa dü þen le re gös ter di ði miz ad re si yan lýþ sev gi ler le ma ne vî me sul ol ma mak i çin ön - ce lik le e loð lu nun gün de mi nin de tay la rý na çok ça gir me me miz ge re ki yor. O gün de - min ü rün le ri nin öz le ri ni a lýp ya ra yýþ lý i se zih ni mi zin bir ye rin de tut mak, de ðil se me - ra ka deð mez ad de dip çö pe at mak þart týr. Bir baþ ka hu sus; mü ba lâ ða (a bar tý) mey li de ni len key fi yet ten u zak du rup her þe yi a - ðýr lý ðýn ca de ðer len dir me miz i cap e der. Da ha da ö nem li si mü min de bu lun ma sý ge - re ken ba si ret ve fe ra set hal le ri nin is ter le ri ni her sö zü müz ve i þi miz de uy gu la ma mýz el zem dir. O ran tý sýz güç kul la ný mý ya da ser sem(le ten)ler MEHMET BOYACIOÐLU NECATÝ YILMAZ Ça ðý rýn ya zý iþ le ri mü dü rü nü! Za man za man ha tý ra la rý mý zý siz ler le pay la þý yo ruz. Yi - ne ma zi den bir de met su na lým: 1962 ta ri hin de as ker lik ten ter his o lun ca An ka ra ya git - miþ tim. O ra da bir dos tu mu a ra dým. Ak þa ma ka dar uð - ra þa rak so nun da bul dum. Bu ar ka da þým bir der gi çý kar - tý yor du. Ben de o nun ya nýn da u zun sü re ça lýþ tým. O za - man lar An ka ra da sý ký yö ne tim var dý. Biz de bu yö ne tim al týn da fa a li yet le ri mi zi zo ra kî yü rüt me ye ça lý þý yor duk. Ca mi â o la rak çok çi le çek tik. Bu çi le i çin de Böy le ol ma - ya cak, tür lü ba ha ne ler le va tan daþ la rý ve ö zel lik le de biz din dar la rý e zen i da re ye kar þý tep ki mi zi müs bet ma na da or ta ya koy ma mýz ge re ki yor. Bu nun i çin de bir ga ze te ye ih ti ya cý mýz var fik ri doð ma ya baþ la mýþ tý. O za man ki þart lar da Ýh lâs ad lý bir haf ta lýk ga ze te çýk ma ya baþ la dý. Fi ya tý 25 ku ruþ tu. Biz da ðý tým ya par dýk. Ar ta ka lan la rý da çý kýp ken di e li miz le hal ka sa tar dýk. Fa - kat ga ze te miz o za man ki bas ký lar dan kur tu la ma dý. Za - man za man ya zý iþ le ri mü dü rü mü zü hap se a tar lar dý. Biz de ye ni si ni dev re ye ko yar dýk! Yi ne o gün ler de, Ri sâ le-i Nur da yer a lan þu i fa de yi ga ze te nin man þe ti ne ta þý mýþ - týk: Ey â lem-i Ýs lâm! U yan, Kur ân a Sa rýl Sý ký Yö ne tim Baþ ka ný bu na kýz mýþ, Kim bun lar? Ça ðý rýn ya zý iþ le ri mü dü rü nü! de miþ. Biz de o za man, ya zý iþ le ri mü dü rü - müz (rah met li) Ýs ma il Am bar lý yý zi ya re te gön der miþ tik. Pa þa sor muþ: Siz kim o lu yor su nuz da Ýs lâm â le mi ni u - yan dýr ma ya kal ký yor su nuz? Si zi hap se a ta rým. de miþ. O da; Pa þam ha zý rým; a tar sa nýz a týn! di ye ce vap ver miþ. Ne di yor sa çe kin me den ce va bý ný ver miþ. O da Çek bu - ra dan git; za ten ga ze te ni zi ka pa ta ca ðým. de miþ. Za ten o za man lar e mir, pa þa nýn i ki du da ðý a ra sýn dan çý ký yor ve uy gu la ný yor du. Ni te kim ga ze te miz ka pan dý. Biz bu de fa Ýz mir e git tik. Zül fi kar di ye bir ga ze te çý - kar dýk. Ba sýn da a ley hi miz de ya zý lar çý ký yor du. Bu ya zý la rý o ku yan sav cý lar hak ký mýz da ta ki bat a çý yor du. Mah ke me o lu yor, fa kat biz yi ne dur mu yor duk. Bir a ra ya pý lan sal - dý rý la ra ce vap lar ver dik. Zül fi kar da ka pan dý. O nun ye ri - ne U huv vet ad lý bir ga ze te çý kar dýk... Da ha son ra da Ýt ti had çýk ma ya baþ la dý. Ýt ti had yüz bin ti ra ja u laþ mýþ tý. Sal dý rý la rý ra hat gö ðüs le dik. Böy le ce 1971 yý lý na ka dar gel dik. Mart Muh tý ra sý nýn ve ril me si ne az za man kal mýþ tý. Ni ha yet gün lük ga ze te çý kar ma ya ka rar ve ril di. Ve Ye ni As ya ga ze te si doð du. 6 ay son ra res mî i - lâ na ka vu þa cak týk. Ge nel ya yýn mü dü rü müz rah met li Mus ta fa Po lat tý. Biz de An ka ra bü ro sun da ça lý þý yor duk o za man lar. Ya pý lan hü cum la ra o ra dan ce vap lar ver me - ye ça lý þý yor duk. Bu gü ne gel di ði miz de, el ham dü lil lah, bu ca mi â nýn ya yýn cý lýk nok ta sýn da çok hiz met ler ver di ði ni söy le ye bi li riz. Ga ze te ye i lâ ve ten ki tap ya yýn cý lý ðý (Ye ni As ya Neþ ri yat), Köp rü, Can Kar deþ, Bi zim A i le ve Genç Yak la þým gi bi der gi ler ya yýn lan dý. Ham dol sun þim di Bi - zim Rad yo muz da var. Nur hiz met le ri çe þit li sa ha lar da hâ lâ de vam e di yor. Çi le ler ma zi de kal dý. Ýn þâ al lah bun dan son ra sý kýn tý lar ya þan maz ve cen ne tâ sâ ba ha rý ta da rýz. Yer ye rin de dur mu yor ki Yer, ya ni yu var lak dün ya mýz, Üs - tad ýn ta bi riy le kü re-i arz. Ýn - san, hay van ve ne ba tâ týn ya þa - ma sý i çin ya ra týl mýþ bir men zil dir. Ta - biî, ay ný za man da bu yer, bir im ti han mey da ný da ol du ðun dan, bu im ti ha nýn sýr rý na uy gun ol ma yan mu ga yir hal le - rin ne ti ce sin de ba zen dep re þi yor, sal la - ný yor, ya ni yer ye rin de dur mu yor Dep rem, zel ze le di ye i sim len di ri - len ve Ý lâ hî i ka zýn bir nu mu ne si o lan bu ha re ket ler, A na do lu muz da sýk lýk la vu ku u bu lan ha di se ler dir. 30 ya þý mý za ka dar (An ka ra da) fi i len ya þa ma dý ðý - mýz ve bil me di ði miz, an cak o yaþ tan son ra da, 17 A ðus tos dep re mi de da hil, bir çok de fa mu ha tab ol du ðu muz bu â - fet le ri, ya þa ma yan, gör me yen bil mez. Ba zen dü þü nü yo rum da, A ca ba di yo rum ken di ken di me, Yer kü re - nin mer ke zin de bu lu nan ve bin ler ce de re ce sý cak lý ðý hâ vî ce hen nem-i suð ra nýn, emr-i Ý lâ hî i le ha re ket len - me siy le, ka za ný ný kay nat ma sýy la mey da na ge len muh te mel bir ha re - ket mi dir bu? Kap lý ca la rýn kay nar su la rý, ya nar dað la rýn vol kan la rý ne re - den ge li yor a ca ba? Kay na yan ka za - nýn ba ca sý me sa be sin de ki dað lar dan bi rer a teþ to pu gi bi fýþ ký ran lâv la rýn bir te sa düf e se ri ol ma sý müm kün mü dür? Bun la rýn hep si ni i ra de bu - yu ran Kud ret-i Ý lâ hî nin biz ler den bir is te ði, bir ih ta rý, ha týr lat ma sý, i ka zý yok mu dur? Þu son Van dep rem le rin de en te re - san þey le re þa hid ol ma dýk mý? Ko - nuþ tuk la rý za man man gal da kül bý - rak ma yan ko ca ko ca i lim er ba bý nýn, ken di ik rar la rýy la böy le bir fay hat - týn dan ha ber le ri nin ol ma ma sý siz ce ne dir a ca ba? Hal bu ki o ho ca lar, ge lip diz le ri ni ký rýp, Ý lâ hî tak di rin ö nün de e ðil se ler, hem mah cub ol ma ya cak lar, hem de ba zý la rý gü na ha gir me ye cek, öy le de ðil mi? O fay la rý ya ra tan kim? Ýs te di ði yer - de, is te di ði an da fay hat tý ya ra ta maz mý Al lah? 30 se ne dir ya þa dý ðý mýz mem le ke ti miz An ka ra nýn dep rem böl ge si ol ma dý ðý ný öð re nir dik hep. Be yaz böl ge de gös te ri lir di, a ma þu son se ne ler de o ra sý da bir kaç de fa sal la nýn ca, san ki Ý lâ hî ca nip ten; Ne fay hat tý, ne dep rem böl ge si... O ra la - rýn na sýl o la ca ðý ný siz mi ta yin e di - yor su nuz, yok sa Biz mi? der ce si ne bir sa dâ i þi ti yo ruz. Ha ni Ý lâ hî Ke - lâm da bu yu rul du ðu gi bi: O nu siz mi ya ra tý yor su nuz, yok sa Biz mi yiz ya ra tan? (Va ký a Sû re si: 59) E vet, yer ye rin de dur mu yor de dik. Öy le ve ya böy le, dün ya da sür at le mak sud men zi li ne doð ru yol a lýr ken, biz le rin o emr-i Ý lâ hî nin, o Kud ret-i Ý lâ hî nin dý þýn da bir þey dü þün me miz el bet te a bes ka çar. Bu gi bi ha di se ler kar þý sýn da bi zim ya pa ca ðý mýz en bü - yük iþ; Rab bi mi zin em ri ne â mâ de o - lup, O na du â e dip, yal var ma mýz dýr. Yâ Rab bi! Biz le ri em ri ne mu tî ey - le, is yan kâr ey le me. Her tür lü a fâ týn - dan biz le ri mu ha fa za ey le! A fâ ta dû - çar o lan kar deþ le ri mi zin ve fat e den - le ri ne rah met, sað ka lan la rý na da mer ha met ey le! de me li yiz. Dosya No: 2009/5368 E. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : TAPU KAYDI: Adana ili Seyhan ilçesi Tepebað Mah. 280 ada 49 nolu Parselin Seyhan 2.bölge tapu sicil müdürlüðünün tarih ve sayýlý yazýlarý ekindeki tapu kaydýndan anlaþýlacaðý üzere taþýnmaz Adana ili Seyhan ilçesi Tepebað mah. 280 ada 49 nolu parselde kayýtlý olup 49 nolu parselin alaný 260,60 m 2 dir bu taþýnmaz üzerinde kat irtifaký kurulmuþ olup taþýnmazýn 48/8000 arsa paylý çatý kat d: 113 nolu baðýmsýz bölüm (doðu-güney cepheli) iþ yeridir. YAPININ ÖZELLÝKLERÝ VE DEÐERÝ : 1- a) Ta þýn maz A da na i li Sey han il çe si Te pe bað mah. 280 a da 49 no lu par sel de ka - yýt lý o lup 49 no lu par se lin a la ný 260,60 m 2 dir. Söz ko nu su ta þýn maz Te pe bað mah. Ce - mal Gür sel Cad. Cey lan Ýþh. K: 4 D: 113 (Do ðu -Gü ney ce phe) Sey han/a da na ad re sin de bu - lun mak ta dýr. Ta þýn maz Ce mal Gür sel Cad. cep he li bu lun mak ta dýr. Ý nö nü par ký na 100 m gü ney de, A bi din pa þa cad de si ne 200 m ku zey de, A da na ad li ye si ne 130 m gü ney de bu - lun mak ta dýr. 1- Be le di ye nin ve di ðer ku ru luþ la rýn tüm hiz met le rin den ya rar la ný yor ol ma sý ta þýn ma - zýn þe hir mer ke zin de ve iþ mer kez le ri nin ol du ðu yer de ol ma sý gi bi ö zel lik le ri ta þýn ma zýn de ðe ri ne et ki e den va sýf ve un sur lar dýr. 2- Söz ko nu su ta þýn maz da i re be tonar me kar kas in þa at þek lin de ya pýl mýþ o lup 1 a da 1 sa lon mut fak hol ve wc þek lin de dir. Ta þýn maz da i re tek cep he li 1 o da 1 sa lon mut fak, hol ve wc den o luþ mak ta dýr. Söz ko nu su da i re i çin ma ha lin de ya pý lan öl çüm de bü rüt 18,5 m 2 o tu rum a lan lý o lup 1 o da, sa lon, mut fak ve hol yer le ri se ra mik kap lý dýr. Da i re nin tüm du var la rý plas tik bo ya lý dýr. Da i re nin tüm ka pý la rý A me ri kan pa nel ka pý o lup, pen ce - re ler pvc dir. Mut fak do la bý ha zýr mut fak do lap o lup mut fak tez gâh mer mer dir. Wc yer se ra mik du var fa yans týr. Wc de a yak lý la va bo mev cut tur. Da i re de kar ton pi yer bu lun - mak ta dýr. Da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Da i re nin e lek trik ve su te si sa tý fa a li yet te dir. Ta þýn ma zýn de ðer len di ril me si nin ya pý la bil me si i çin bu lun du ðu yer, mev ki i, ko num ö zel - lik yo la ve ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na o lan ya kýn lýk ve u zak lýk du rum la rý, þe kil ser best a lým sa tým ra yiç le ri, i mar du ru mu, in þa at yo ðun lu ðu m 2 a la ný ko nu mu ve cep he si, Yo la o lan cep he si kat, yön, cep he, m 2 a la ný ku la ným þek li kul la ný lan mal ze me, iþ çi lik ya pýl dý ðý ta rih, yýp ran ma pa yý, Ba yýn dýr lýk Ba kan lý ðý in þa at bi rim fi yat la rý da dik ka te a lý na rak ta - þýn ma zýn iþ ye ri i çin ya pýl mýþ o lan de ðer len dir me si ne ti ce sin de ta þýn ma zýn ar sa pa yý i le bir - lik te ,00 TL o lup Söz ko nu su ta þýn maz ,00 TL Be del le sa tý þa çý kar týl mýþ týr.; TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU Dosyada bulunan evraklar üzerinde yapýlan incelemede Adana Ýli Seyhan ilçe belediyesi Emlak ve Ýstimlak müdürlüðünün tarih ve /17989 sayýlý yazýlarý ekinde Adana ili Seyhan ilçesi Tepebað mah. 280 Ada 49 nolu parselde kayýtlý taþýnmaz için Seyhan ilçe belediyesi tarafýndan verilmiþ olan tarih ve sayýlý imar çapýna göre önbahçesiz altý katlý sýra ticaret yapý. Atrium mesken-kentsel sit olduðu, Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulunun tarih ve 3106 sayýlý kararýyla onaylanan koruma amaçlý imar planý içindedir. Satýþ þartlarý: 1-1.Satýþ 13/01/2012 Cuma günü 2-2.Satýþ 23/01/2012 Pazartesi günü A da na i li Sey han il çe si Te pe bað Mah. 280 A da 49 no lu par sel 113 no lu ba ðým sýz bö - lüm sa at 14:20'den 14:30 Sa at le ri a ra sýn da A da na Ad li ye Sa ra yý Kat: 5 No: 408'de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul ler ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o la cak a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si þart týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cek tir; 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, Ta pu a lým har cý nýn 1/2 si (Ya rý sý) a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. % 18 KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/5368 E. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 01/12/2011 (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. ADANA 9. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2010/4855 Örnek No: 27 Tapu Kaydý MANÝSA ÝLÝ, KÜÇÜKSANAYÝ SÝTESÝ, 1247 ADA, 34 PARSEL - ADRESÝ: 75 YIL MAH SOK. NO. 10/A -MANÝSA Hali Hazýr Durumu: Taþýnmaz Manisa Küçük sanayi sitesi oto ilgili tamircilerin bulunduðu mesken grubuna ayrýlýk adada bulunmakta ve DÜKKÂN niteliðindedir.taþýnmaz batar katlý olarak yapýlmýþ, zemin kat yer döþemeleri karo döþeme olarak yapýlmýþtýr. Altkat duvar ve tavanlarý sývalý ve boyalýdýr. AIt katta yazýhane olarak kullanýlan 15 m 2 lik alanlý, aliminyum doðrama ile bölünmüþ kýsým bulunmaktadýr. Çýkýþ merdiveni betonarme olarak yapýlmýþtýr. Üst katta WC olarak kullanýlan baðýmsýz bölüm mevcut olup kapýsý demir, duvarlarý ve yerleri fayans kaplýdýr. Dükkân soba ile ýsýtýlmakta çatýsý eternitten yapýlmýþtýr. Dükkânýnýn giriþ kapýsý otomatik motorlu kepenklidir. Ön saçak kýsmý demir kontriksiyon üzeri saç kaplama olarak yapýlýdýr. Fenni elektrik -suyu bulunan dükkân tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta dükkânýn toplam alaný (Batarkat dahil) 220 M 2 dir. Ön saçak altý sundurma 40 m 2 olup parsel alaný 150 m 2 dir. SATIÞTA UYGULANACAK OLAN KDV ORANI % 18 DÝR. Ýmar Durumu : Manisa Belediyesinin tarih ve 2251 sayýlý yazýsýnda h: 6,50 m.olarak yapýlaþma þartlarý belirlenmiþ küçük sanayi alanýnda kalmaktadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da MA NÝ SA A DA LET SA - RA YI ZE MÝN KAT Z/57 NO LU SA TIÞ O DA SIN DA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü MA NÝ - SA A DA LET SA RA YI ZE MÝN KAT Z/57 NO LU SA TIÞ O DA SIN DA ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 18 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha I e ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li I er ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm.126) B: T. C. MANÝSA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Haznedar Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Selamet Aslan TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Muhsin Demir'in kýzý Merve ile Bilal'in izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte Cenâb-ý Allah'tan iki cihan saadeti dileriz. Bozüyük, Bilecik Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nolivetti - OL-2004 MT- BAF Seri nolu yazar kasa ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür.Mehmet Süver nyeþilkartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sabri Ekinci nnüfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Mevlüt Baþýbüyük / Ankara

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Akupunkturla aðrý tedavisi PROF. DR. BAHA ÇELÝK Sakarya Üniversitesi Tarih Öðrencileri Topluluðu ve Sosyoloji Öðrenci Topluluðunun düzenlediði "insan'ýn sýrrý" konulu seminere öðrencilerin ilgisi büyüktü. Ýn san kü çük bir kâ i nat týr OP. DR. KEMAL TEKDEN KÂÝNATIN BÝZ ÝNSANLIÐA OKUMAMIZ ÝÇÝN GÖNDERÝLEN BÝR MEKTUP OLDUÐUNU SÖYLERKEN, ÝNSAN'IN ÝSE KÂÝNATTAKÝ YERÝNÝ BÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. SAKARYA Ü ni ver si te si (SA Ü) Ta rih Öð ren ci Top lu - lu ðu ve Sos yo lo ji Öð ren ci Top lu lu ðu nun dü zen le di - ði, ü ni ver si te nin kül tür mer ke zin de ger çek leþ ti ri len Ýn sa nýn Sýr rý ko nu lu kon fe ran sa çok yön lü ça lýþ ma - la rýy la bi li nen Op. Dr. Ke mal Tek den ko nuþ ma cý o la - rak ka týl dý. Di van þa i ri Ha ya lî nin O ma hi ler ki der ya iç re dir, der ya yý bil mez ler. (O ba lýk lar ki de ni zin i çin - de dir, de ni zi bil mez ler) di ze le ri ni ha týr la ta rak ko nuþ - ma sý na baþ la yan Op. Dr. Tek den, þa i rin di ze le rin de in san la ra ses len di ði ni ve in san la rýn da ba lýk lar gi bi bir kâinatýn, bir kâ i na týn i çin de ol ma sý na rað men bu nu bil me di ði ni i fa de et ti. Din le yi ci le re in sa nýn sýr la rý ný ve mu 'ci ze le ri ni an lat ma dan ön ce mak ro koz mo su ya - ni kâ i na tý an lat mak la baþ la yan Tek den, ön ce lik le in - sa nýn kâ i nat ta ki ye ri ni bil me si ge rek ti ði ne dik ka çek ti. Dün ya nýn ev ren i çin de çok kü çük bir yer kap la dý ðý ný ve a de ta kâinat i çin de mi nik bir nok ta yý i fa de et ti ði ni söy le yen Op. Dr. Tek den, Gü neþ ve Dün ya, ev ren de bi rer nok ta. Bu nok ta i çin de ya pý yo ruz bü tün mü ca - de le mi zi ve bu nok ta yý pay la þa mý yo ruz. Sa vaþ lar bu nok ta i çin çý ký yor de di. Dün ya nýn da i çin de bu lun - du ðu Sa man yo lu ga lak si si dý þýn da ki di ðer ga lak si ler, gü neþ sis tem le ri ve ge ze gen ler hak kýn da da çar pý cý bil gi ler ve ren Op. Dr. Tek den, es ki le rin mak ro koz - mo sa ki tab-ý ek ber ya ni bü yük ki tap de dik le ri ni söy - ler ken kâinatla il gi li o la rak, Bu bil gi le ri e le al dý ðý mýz - da her bi ri bi ze i le ti len bi rer mek tup tur. Ya ra da nýn bi ze i let ti ði bi rer mek tup. A çýn o ku yun, di yor. Ý lim bu dur; o mek tu bu a çýp o ku mak týr. Ya ni bü tün ev re ni mak ro koz mos tan mik ro koz mo sa (in san) o ku mak. cüm le le ri ni kul lan dý. Sakarya/NURULLAH ÇETÝN Bir hüc re den 100 tril yon hüc re ye Ýn sa nýn bi yo lo jik ge li þi mi ne de ði nen Op. Dr. Tek den, in sa nýn bir an ne ve ba ba dan ge len bir hüc re den yüz tril yon hüc re ye u - la þan bir var lýk ol du ðu nu vur gu lar ken, O hüc re den ço ða lan bir çok hüc re ka fa - ta sý mý zý, bey ni mi zi, kas ya pý mýz ve di - ðer or gan la rý mý zý o luþ tu ru yor. Bu hüc re - ler öy le ken di ken di le ri ne bir yö nel me i - çin de ki, bu ra sý bi lim a dam la rý i çin hâ lâ bi rer mu am ma. Kim se bu nu çö ze bil miþ de ðil þek lin de ko nuþ tu. Sakarya Üniversitesinde gerçekleþen seminerde insan'ýn sýrlarýna dair bir çok konu ele alýndý. MÜ KEM MEL LÝK VE BE YÝN ÝNSANIN be lir li bir öl çü da i re sin de ve es te tik an lam da gü zel bir þe kil de ya ra týl dý ðý ný vur gu - la yan Op. Dr. Tek den, Hiç kim se in san lý ðýn da ha gü ze li ni çi ze mez. Çün kü in san en gü zel ký - vam da ve en gü zel bi çim de ya ra týl mýþ týr de di. Ýn sa nýn ya ra tý lý þýn da ki mü kem mel li ðe en gü zel ör ne ðin in sa nýn bey ni ol du ðu nu i fa de e den Op. Dr. Tek den, in san bey ni ni bil gi sa ya ra ben ze ten le ri e leþ ti rir ken, bey nin bir bil gi sa yar la ký yas la na ma ya cak ka dar kar ma þýk bir ya pý - da ol du ðu nu söy le di. Ya pý lan a raþ týr ma lar da bey nin i da re mer ke zi nin, be yi nüs tü bir var lýk ol du ðu nu söy le yen Op. Dr. Tek den, bu var lý ðýn da ruh ol du ðu nu be lirt ti. Sý kýn tý lý hal le ri mi zin se be bi nin ruh ve be den bir leþ me sin de ki u yum suz luk ol du ðu nu id di a e den Op. Dr. Tek den, þöy le ko nuþ tu: Çün kü ruh ö lüm süz dür, bo yut suz dur, so mut de ðil dir, bu dün ya ya a it de ðil - dir. A ma be de ne gir mek zo run da dýr. Be den i se, ru hu sý kar. O na es ki ler ten ka fe si ya ni be - den ka fe si di yor lar dý. Bi zim bü tün sý kýn tý la rý mý zýn kay na ðý bu dur. Ruh be den u yuþ maz lý ðý. Bu u yuþ maz lýk tan do ðan sý kýn tý la rý a þa bi len in san lar mev cut. Ve bu nun yo lu ak lýn ve nef sin ge liþ ti ril me sin den ya ni so yut an lam da ken di ni yü celt mek ten ge çi yor. Aku punk tur bin ler ce yýl dan bu ya na að rý te da vi sin de ken di ni is pat la mýþ, et ki li, gü ven li tabiî bir te da vi yön te mi ve bi lim da lý dýr. Að rý la rý, vü cut ta o lu þan tabiî e ner ji den - ge sin de ki bo zul ma la rý te da vi e de rek i yi leþ ti rir. Bu ko nu da ya pýl mýþ çok sa yý da bi lim sel ya yýn var dýr. Ba tý týb bý man tý ðý i le að rý la rýn i yi leþ ti ril - me sin de rol oy na yan me ka niz ma la rýn ne ler ol - du ðu ve na sýl et ki et ti ði a ku punk tur bi li mi hak - kýn da bil gi si o lan he kim ler ta ra fýn dan çok i yi bi - li ni yor. Ýð ne le rin ba tý rýl ma sý i le sa lý nan að rý gi - de ri ci ba zý sal gý lar has ta nýn ký sa sü re de ken di ni i yi his set me si ni sað lar. A ku punk tur ya pý lan bir has ta nýn ka ný a lý - nýp a na liz ya pýl dý ðýn da að rý gi de ren bir çok mad de nin kan da yük sek de ðer ler de ol du ðu - nu gö rü rüz. Çok i yi bir að rý gi de ri ci o lan mor fin ve tü rev le ri nin a ku punk tur te da vi si so nun da kan da tabiî o la rak yük sel dik le ri ni bi li yo ruz. Üs te lik bu að rý gi de ri ci mad de ler sun'î o lan la rý na gö re çok da ha yük sek et ki gü cü ne sa hip tir ler. Na lo xon ad lý bir mad de mor fi nin a nal je - zik (Að rý gi de ri ci) et ki si ni ter si ne çe vi rir. Ay - ný þe kil de a ku punk tur a nal je zi sin de o lan has ta ya Na lo xon ve ril di ðin de að rý ke si ci ö - zel lik or ta dan kal kar. A ku punk tur a nal je zi si o lan has ta nýn ka ný te da vi e dil me yen has ta ya ve ril di ðin de ay nen te da vi e di len has ta da ol - du ðu gi bi að rý nýn ha fif le di ði ni gö rü rüz. Bü - tün bun lar bi ze a ku punk tu run et ki si ni so - mut o la rak gös te ren de lil ler dir. Kro nik að rý la rýn te da vi sin de za man za man Ba tý týb bý i le A ku punk tur bir lik te kul la ný lýr. Að - rý nýn te da vi sin de ce vap hiç bir za man tek de ðil - dir. Ay rý ca að rý nýn se be bi de ge nel lik le tek bir fak tö re bað lý de ðil dir. Að rý öl çül me si çok zor o lan bir ol gu dur. Her bi re yin að rý yý al gý la ma sý ay ný de ðil dir. Has ta nýn að rý sý nýn dü ze yi ge nel lik le ya pý - lan test ler le u yum gös ter me ye bi lir. Meselâ ba zen has ta nýn að rý sý çok þid det li dir, bu na kar þýn ya pý lan test ler de ö nem li has ta lýk be - lir ti si gö rül me ye bi lir. Að rý te da vi sin de Ba tý týb bý i le de çok ba þa rý lý so nuç lar a la bi li yor. Ma li yet ve yan te sir ler göz ö nü ne a lýn dý ðýn da a ku punk tu run da ha ter cih e di le bi lir ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ýn san be de ni i na nýl maz öl çü de að rý yý gi der - me de po tan si yel bir gü ce sa hip tir. A ku punk tur bu po tan si yel gü cü or ta ya çý kar ma da rol oy na - yan en et kin te da vi me to du dur. Engel vücutta deðil, ruhtadýr SAMSUN'UN LADÝK ÝLÇESÝNDE GERÇEKLEÞEN PROGRAMDA GENÇLER ENGELÝN VÜCUTTA OLMADIÐINI GÖSTERDÝ. Ço cuk la rýn ok si jen gi bi ce sa re te ih ti ya cý var KÝ ÞÝ SEL ge li þim uz ma ný Zi ya Ba ran, ço cuk la rýn öz gü - ve ni ni sað la mak i çin an ne ve ba ba la rýn, ön ce lik le kul lan dýk la - rý di li de ðiþ tir me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Sa de ce bu nu ya pa rak bü yük bir de ði þi mi baþ la ta bi lir ler. Be de ni miz ok si je ne ih ti yaç duy du ðu ka dar, ço cuk la rý mýz da ce sa re te ih ti yaç duy mak ta dýr. de di. Ba lý ke sir Ö zel Fý rat Ýl köð re tim O ku lu A i le Bir li ði ta ra fýn - dan, Ba þa rý lý Ço cuk Ye tiþ tir mek ko nu lu bir se mi ner dü zen - len di. Ga la Ya þam Mer ke zi nde ki se mi ne re yak la þýk bin ve li ka týl dý. Zi ya Ba ran, ço cuk la rýn o kul da ki ba þa rý sý ný na sýl art tý - rý la bi le cek le ri ni an lat tý. Chi ca go Ü ni ver si te si nden bir bi li - ma da mý nýn a raþ týr ma sýn dan bah se den Ba ran, Bu a raþ - týr ma i çin çok ba þa rý lý 100 öð ren ci bu lun du. Bun la rýn ne - den ba þa rý lý ol du ðu a raþ tý rýl dý. Ý ki ö nem li so nuç or ta ya çýk tý. Bi rin ci o la rak, bu ço cuk lar da ce sa ret, mo ti vas yon ve öz gü ven çok yük sek ti. Bir in san bir i þe baþ lar ken o i þi bi ti re bi le ce ði ne yüz de 100 i nan dý ðý za man sa hip ol du ðu a de ta yüz mil yar lar ca hüc re de yu va lan mýþ muh te þem ze kâ sý ný kul la na bi li yor. Bu nun tam ter si i se te red düt tür. Bir ço cuk ta te red düt, en di þe ve kay gý var sa her bi ri vi rüs gi bi be yin de ki e ner ji yi da ðý týr. de di. Ba þa - rý lý ço cuk la rýn i kin ci or tak ö zel li ði nin an ne, ba ba ve öð ret men le ri nin sü - rek li ce sa ret ver me si ol du ðu nu ak - ta ran Zi ya Ba ran, Bu ço cuk lar fark lý ký - ta lar dan gel miþ ti ve fark lý dil ler ko nu þu yor lar dý. Or tak yön le ri i se an ne, ba ba ve öð ret men le ri nin kul lan dý ðý dil di. Tat lý dil li an ne ve ba ba la rý var dý. Sü rek li ço cuk - la rý na ce sa ret ve rip yü rek len di - ri yor lar dý. Ta bi î ki bu ço cuk lar da ba - zen za yýf not a lýp sý nýf ta ka la bi li yor - du an cak an ne ve ba ba lar kö tü yak - laþ mý yor, tam ter - si ne ce sa ret len di ri - yor du. di ye ko nuþ - tu. Ba lý ke sir / ci han SAM SUN'UN La dik il çe sin de 3 A ra lýk Dün ya Ö - zür lü ler Gü nü kap sa mýn da dü zen le nen prog - ram da a i le le ri ne ve da vet li le re yö ne lik gös te ri ya pan en gel li genç ler, ses le riy le ve gös ter dik le ri yük sek per for mans la ken di le ri ne hay ran bý rak tý. Be le di ye Dü ðün Sa lo nu nda, Kay ma kam lýk, Be - le di ye, La dik En gel li ler Der ne ði, La dik A ta türk Ýl köð re tim O ku lu Ö zel E ði tim Sý ný fý, Ak dað Gün I þý ðý Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi nin kat ký la rýy la en gel li le re yö ne lik 3 A ra lýk Dün ya Ö zür lü ler Gü nü kap sa mýn da eð len ce prog ra mý dü zen len di. Prog ram da ay rý ca Ýþ-Kur, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, En gel li ler Der ne ði iþ bir li ðiy le a çý lan Bi li þim Tek no lo ji E ði tim Kur - su nu ba þa rýy la ta mam la yan 9 en gel li ye de ser ti - fi ka la rý ve ril di. Ka tý lý mýn yük sek ol du ðu kut la - ma da, en gel li le rin dans lar da gös ter di ði per for - mans, þar ký tür kü söy le me le ri ve Ýs tik lâl Mar - þý ný ez be re o ku ma la rý bü yük al kýþ al dý. Prog ra - ma ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si nden Prof. Dr. Naz mi Po lat, Prof. Dr. Fah ri Çe lik ve Doç. Dr. Se her Çe lik, en gel li - le rin ken di le riy le ba rý þýk ol ma sý ge rek ti ði ve a i - le le rin en gel li ya kýn la rý na yö ne lik na sýl dav ran - ma sý ge rek ti ði þek lin de slayt eþ li ðin de bil gi ler ver di. Prog ra mýn so nun da ko nuþ ma ya pan Kay - ma kam Ka dir Per çi, Bu gü nün an la mý mo ral dir. Bu an lam da tüm pro to kol ar ka daþ la rý mýz ve dâ - vet li le ri miz le bu ra da yýz. Biz en gel li kar deþ le ri - mi zi u nut ma dý ðý mý zý an lat mak i çin bu ra da yýz ve her za man da yan la rýn da o la ca ðýz. de di. Be le di - ye Baþ ka ný Meh met Ka ra han i se þun la rý söy le di: Ha yat ta de ðer ka tan þey ne dir di ye dü þün dü ðü - müz de bi li yo ruz ki zor luk lar ve en gel ler dir. Ben bu nu böy le dü þü nü yo rum, bi li yo rum siz de öy le dü þü nü yor su nuz dur. En gel ler in san lar ol gun laþ - tý rýr, pi þi rir ve düz gün bir in san ha li ne ge ti rir. En gel le ri aþ mak i çin bu bir lik te lik de vam et ti ði sü re ce ö nü mü ze çý kan bü tün en gel le ri a þa ca ðý - mý zý bi li yo rum. Sam sun / ci han Dünya Özürlüler Günü kapsamýnda engelli gençler bir araya geldi. FOTOÐRAF: CÝHAN

14 14 SPOR Y Beþiktaþ'ta forvet sustu, diðerleri attý Beþiktaþ'ýn son 3 maçtaki golleri orta saha ve savunma oyuncularýndan geldi. Siyah-beyazlýlarda forvet oynayan Almeida, Mustafa ve Edu üçlüsü 20 resmi maçta sadece 9 gol atarken, diðerleri ise 22 gole imza attý. Savunma oyuncularý forvetle ayný sayýda gole ulaþtý. Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takýmlarý, Süper Lig'de yarýn yapacaklarý 2011'in son derbiyle birlikte, tarihlerinde 368. kez karþý karþýya gelecek. Ýki takým arasýnda geçen sezon ligde yapýlan maçlarda taraflar Kadýköy'de 0-0 berabere kalýrken, Türk Telekom Arena'daki ilk derbide kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk Fenerbahçe oldu.fotoðraf: A.A Arena'da devlerin günü G.SARAY ÝLE F.BAHÇE BUGÜN LÝDERLÝK ÝÇÝN MÜCADELE EDECEK. TÜRK TELEKOM ARENA'DA SAAT 19.30'DA OYNANACAK DERBÝYÝ FIRAT AYDINUS YÖNETECEK. SÜPER Lig'de Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe, der bi maç ta bu gün kar þý kar þý ya ge le cek. Türk Te le kom A re na'da sa at 19.30'da baþ la ya cak yý lýn son der bi si ni FI FA ko kart lý ha kem Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. Ay dý nus'un yar dým cý lýk la rý ný Ser kan Ok i le A lex Taþ çý oð lu ya pa cak. Dev ma çýn 4. ha ke mi i se Mus ta fa Ka mil A bi toð lu. Ga la ta sa ray i le Fe ner bah çe, bu ak þam ya pa cak la rý ba sý na ka pa lý an tren man lar la ha zýr lýk la rý ný ta mam la ya rak, kam pa gi re cek ler. LÝDERLÝK MÜCADELESÝ Bu gün kü der bi, e ze li ra kip le rin li der lik mü ca de le si ne sah ne o la cak. Li gin zir ve si ni ya kýn dan il gi len di ren dev maç ön ce si 13 maç son ra sý 28 pu a ný bu lu nan Fe ner bah çe li der lik kol tu ðun da o tu rur ken, 25 pu an lý Ga la ta sa ray i se i kin ci sý ra da yer a lý yor. Ý ki ta kým a ra sýn da gol a ve ra jýn da i se Fe ner bah çe'nin tek fark la üs tün lü ðü var. Ga la ta sa ray, Fe ner bah çe'yi yen me si du ru mun - Ev sahibi G.Saray, rakibini yenerek uzun süre sonra liderlik koltuðuna oturmak amacýnda. Konuk F.Bahçe ise galibiyetle ayrýlarak, rakibiyle arasýndaki puan farkýný 6'ya çýkarmak istiyor. da ra ki biy le pu an la rý e þit le ye cek ve gol a ve ra jýy la u zun sü re son ra li der lik kol tu ðu na o tu ra cak. Fe ner bah çe i se be ra ber lik ha lin de ra ki biy le a ra sýn da ki pu an far ký ný ko ru ya cak, ga li bi yet du ru mun da i se a ra da ki pu an far ký ný 6'ya çý ka ra cak. GALATASARAY CEPHESÝ Der bi ye ev sa hip li ði ya pa cak Ga la ta sa ray, bü yük ta raf tar des te ði al týn da oy na ya ca ðý maç tan ga lip ay - rý la rak, hem u zun sü ren li der lik has re ti ne, hem de 2 yý lý aþ kýn sü re dir de vam e den der bi ga li bi ye ti öz le mi ne son ver mek is ti yor. Bu se zon Türk Te le kom A re na'da oy na dý ðý 6 maç tan 4'ü nü ka za nan, 1'i ni yi ti ren, 1'in de de be ra be re ka lan, e vin de ki son 3 maç tan 2'sin de pu an yi ti ren cimbomda dev maç ön ce si sa kat lýk la rý sü ren Sab ri Sa rý oð lu ve Yek ta Kur tu luþ i le þi ke id di a la rý na i liþ kin ha zýr la nan id di a na me de a dý ge çen ve ''se yir den ya sak lý'' lis te sin de bu lu nan Ser can Yýl dý rým for ma gi ye me ye cek. Tek nik di rek tör Fa tih Te rim'in, sa rý kart ce za sý ný rýn da bu lun du ðu i çin Genç ler bir li ði ma çýn da ris ke et me di ði genç Se mih Ka ya'ya, sa rý kart ce za sý bi ten Uj fa lu si i le bir lik te sa vun ma da yer ver me si, or ta a lan da baþ kent te for ma ver me di ði Ka zým Ka zým i le bir lik te Ay han Ak man'ý oy nat ma sý, kýr mý zý kart ce za sýn da in di rim ya pý lan El man der'i i se der bi de tek for vet o la rak sa ha ya sür me si bek le ni yor. FENERBAHÇE CEPHESÝ Der bi de ta raf tar des te ðin den yok sun mü ca de le e de cek ko nuk Fe ner bah çe i se, ge çen se zon ki gi bi Türk Te le kom A re na'dan ga lip ay rý la rak, ra ki biy le a ra sýn da ki pu an far ký ný 6'ya çý kar mak a ma cýn da. Bu se zon dep las man lar da oy na dý ðý 6 maç tan 3'ü nü ka za nan, 2'sin de be ra be re ka lan, 1'i ni yi ti ren, ra kip sa ha da 3 maç týr ka za na ma yan sa rýla ci vert li ta kým, son yýl lar da der bi ler de ki bü yük üs tün lü ðü nü ya rýn ki ma ça da ta þý mak is ti yor. Fe ner bah çe'de sa kat lýk la rý bu lu nan Ser kan Ký rýn tý lý i le Se zer Öz türk bu gün kü maç ta da for ma gi ye me ye cek. Te da vi si ne de vam e di len Meh met To puz da bü yük ih ti mal le der bi de yok. Ýd man da a yak bi le ðin den sa kat la nan Be kir Ýr te gün'ün du ru mu i se be lir siz li ði ni ko ru yor. Tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man'ýn sa vun ma da Be kir Ýr te gün'ün oy na ya ma ma sý du ru mun da Bi li ca'ya gö rev ver me si bekleniyor. SOFUOÐLU YARIN ÝMZA ATIYOR YE NÝ se zon da Dün ya Su pers port Mo to sik let Þam pi yo na sý'nda ya rý þa cak o lan Ke nan So fu oð - lu, ta ký mýy la Ýs tan bul'da söz leþ me im za la ya cak. Mo to2'de mü ca de le et ti ði bu se zon bek len ti le - rin ge ri sin de ka lan Ke nan So fu oð lu'nun, da ha ön ce 2 kez þam pi yon luk ya þa dý ðý ve ge le cek se - zon tek rar ya rý þa ca ðý Dün ya Su pers port Þam pi - yo na sý'nda ki ta ký mý Lo ren zi ni Ka wa sa ki i le Ýs - tan bul'da Per þem be gü nü Tür ki ye Spor Ya zar la - rý Der ne ði'nde im za tö re ni ya pa ca ðý a çýk lan dý. SÜPER Lig'de Or dus por'u or ta a lan o yun cu la rý Ve li Kav lak ve Fa bi an Ernst'in gol le riy le 2-1 mað lup e den Be þik taþ'ta, for vet o yun cu la rý ö zel lik le son maç lar da gol yol la rýn da sus kun kal dý. Si yah-be yaz lý lar da for vet oy na yan Hu go Al me i da 7, Mus ta fa Pek te mek 4, E du i se 16 res mi maç týr gol le bu lu þa maz ken, Meh met Ak yüz i se he nüz si yah-be yaz lý for may la gol a ta ma dý. Ge ri de ka lan 20 res mi maç ta 31 go le u la þan ''Ka ra Kar tal lar''da for vet o yun cu la rý top lam 9 gol a tar ken, di ðer o yun cu lar i se 22 gol kay det ti. Al me i da, en son go lü nü 27 E kim ta ri hin de Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda Fe ner bah çe i le ya pý lan ve 2-2 be ra be re bi ten der bi maç ta a tar ken, da ha son ra 2'si Av ru pa, 5'i de lig ol mak ü ze re 7 maç ta gol le ta ný þa ma dý. Bu se zo na i yi baþ la yan ve ilk 4 res mi maç ta 4 gol a tan Al me i da, 2 gol at tý ðý ve sa kat lan dý ðý Ýs tan bul'da ki Mac ca bi Tel A viv ma çý son ra sý per for man sýn da bir dü þüþ ya þa dý ve sa kat lýk tan kur tul duk tan son ra sa de ce 1 gol a ta bil di. SAVUNMA FORVETLE AYNI SAYIDA GOL ATTI Be þik taþ'ýn ye ni trans fer le ri Mus ta fa Pek te mek ve E du da he nüz ken di le rin den bek le nen se vi ye ye u la þa ma dý. Mus ta fa, Spor To to Sü per Lig'de ki An ka ra gü cü, Mer sin Ýd man yur du ve Genç ler bir li ði maç la rýn da bi rer gol a tar ken, U E FA Av ru pa Li gi'nde i se sus kun kal dý. E du i se ge ri de ka lan 20 maç ta, si yahbe yaz lý ta raf tar la ra sa de ce 1 kez gol se vin ci ya þa ta bil di. Bre zil ya lý fut bol cu, sa de ce Ýs tan bul'da 5-1 Be - Beþiktaþ'ýn cezasý nedeniyle Antalya'da Orduspor ile yaptýðý maçýn gollerini orta saha oyuncularý Veli ve Ernst arttý. þik taþ'ýn üs tün lü ðüy le so na e ren Mac ca bi Tel A viv kar þý laþ ma sýn da son go lü at tý. Tav þan lý Lin yits por'dan trans fer e di len Meh met Ak yüz i se tek nik di rek tör Car los Car val hal'in gö zü ne gi re me di. Spor To to Sü per Lig'de 1 maç ta 10 da ki ka U E FA Av ru pa Li gi'nde de play-off tu run da sa de ce 1 da ki ka for ma þan sý bu lan Meh met, gö rev al dý ðý az sü re de gol le bu lu þa ma dý. Bu sezon geride kalan 20 resmi maçta savunma oyuncularý, forvet oyuncularý kadar gol attý. 20 maçta toplam 31 gol atan siyahbeyazlýlarda, forvet oyuncularý Almeida, Mustafa ve Edu toplam 9 gol atarken, savunma oyuncularý da 9 gole ulaþtý. Defansta görev yapan Sivok, Egemen Korkmaz, Sidnei ve Hilbert 2'þer, Ýbrahim Toraman ise 1 golle takýmýna katký saðladý. SÜPER LÝG'DE BUGÜN Bugün: Eskiþehirspor-MPAntalyaspor (Eskiþehir Atatürk) Karabükspor-Gaziantepspor (Necmettin Þeyhoðlu) Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena) 8 Aralýk Perþembe: Samsunspor-Kayserispor (Samsun 19 Mayýs) Ýstanbul B.B.-Mersin Ýdmanyurdu ( Olimpiyat) Ankaragücü-Bursaspor (Ankara 19 Mayýs) Orduspor-Sivasspor (Ordu 19 Eylül) Manisaspor-Beþiktaþ (Manisa 19 Mayýs) BASKETBOLDA AVRUPA SINAVI NANCY-F.BAHÇE ÜLKER BAS KET BOL THY Av ru pa Li gi C Gru bu'nda li der du rum da bu lu nan Fe ner bah çe Ül ker, 8. ma çýn da bu gün dep las man da Fran sa'nýn SLUC Nancy ta ký mýy la kar þý kar þý ya ge le cek. Fe ner bah çe Ül ker i le SLUC Nancy a ra sýn da TSÝ 22.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma NTV Spor'dan nak len ya yýn la na cak. Fe ner bah çe Ül ker, A Gru bu'nda 4 ga li bi yet, 3 mað lu bi yet i le a ve raj la li der du rum da bu lu nu yor. Sa rý-la ci vert li ler, ilk ma çýn da ko nuk et ti ði ra ki bi ni 90-86'lýk skor la mað lup et miþ ti. Fe ner bah çe Ül ker'de Ro ko U kic geç ti ði miz haf ta Av ru pa Li gi ka ri ye rin de 200 a sis te u laþ tý. Ö mer O nan'ýn Av ru pa Li gi'nde ka ri ye rin de ki sa yý sý na u laþ ma sý i çin 2 sa yý da ha bul ma sý ge re ki yor. Ay rý ca Ka ya Pe ker'in Av ru pa Li gi'nde ki 700. ri ba unt i çin 2 ri ba un da ih ti ya cý var. F.Bahçe Ülker son maçta Olympýacos u maðlupetti. ANADOLU EFES-ARMANÝ ANADOLU E fes Bas ket bol Ta ký mý, THY Av ru pa Li gi C Gru bu'nda ki 8. ma çýn da bu gün Ýs tan bul'da Ý tal ya tem sil ci si E A7 Em po ri o Ar ma ni i le kar þý la þa cak ve kar þý laþ ma yý ka zan dý ðý tak dir de ''Top 16'' tu ru na ka týl ma yý ga ran ti le ye cek. Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma NTV Spor'dan nak len ya yýn la na cak. Grup ta 4 ga li bi ye ti bu lu nan ve 3. sý ra da yer a lan A na do lu E fes, 5. sý ra da ve 2 ga li bi ye ti o lan E A7 Em po ri o Ar ma ni'yi yen me si ha lin de, ga li bi yet far ký ný 3'e çý ka ra cak ve grup maç la rýn bi ti mi ne 2 haf ta ka la ''Top 16''ya ka týl ma yý ga ran ti le ye cek. Me na je r En gin Ö zer hun, grup ta i kin ci ya rý maç la rýn da ilk e tap o la rak dü þün dük le ri Par ti zan, Bel ga com Spi ro u ve Em po ri o Ar ma ni se ri si nin ilk i ki ma çý ný ka zan dýk la rý ný ve Em po ri o Mi la no en ge li ni de ka yýp sýz ge çe rek ''Top 16''yý ga ran ti le mek is te dik le ri ni söy le di.

15 Y SPOR 15 Sporcu seyirden men edilemez SPOR HUKUKU UZMANI PROF. DR. ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR, "SAVCILIÐIN SPORCULARI SEYÝRDEN YASAKLAMA ÞEKLÝNDE BÝR KARAR VERMESÝ BU HÜKÜM ÇERÇEVESÝNDE MÜMKÜN DEÐÝL" DEDÝ. AN KA RA Ü ni ver si te si (A Ü) Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si ve Spor Hu - ku ku Uz ma ný Prof. Dr. Er kan Kü - çük gün gör, ka nu nun 18. mad de si in - ce len di ðin de, spor cu lar i çin se yir den ya sak la ma ka ra rý ve ri le me ye ce ði ni söy le di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Kü çük gün gör, hiç kim se nin ka nu nu o ku ma dý ðý na dik ka ti çe ke rek, ''Ka - nun çok net sa yý lý ka nu nun 18. mad de sin de, se yir den ya sak lan ma dü zen len miþ. Sav cý lýk id di a na me si ni a çýk la dýk tan son ra bu mad de ge re - ðin ce bel li ki þi ler hak kýn da se yir den ya sak lan ma ce za sý, da ha doð ru su i - da ri ted bir uy gu la ma sý yap mýþ. Se yir - den ya sak lan ma ya 'i da ri ted bir' di yo - ruz. Ka nu nun 18. mad de si ni in ce le - di ði miz za man, çok te mel bir þey gö - ze çar pý yor. Spor cu lar i çin se yir den ya sak lan ma ka ra rý ve ri le mez. Çün kü, kap sam da bu yok'' de di. Bursaspor Vederson için itiraz etti BUR SAS POR Fut bol Ku lü bü, fut - bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin ha zýr - la nan id di a na me de a dý ge çen, TFF'nin teb li ga tý ü ze ri ne Bur sas - po res ki þe hirs por ma çý nýn ta kým kad ro sun dan çý ka rý lan fut bol cu su Gök çek Ve der son'la il gi li ka ra ra i - ti raz et ti. Ye þil be yaz lý ku lü bün ba - sýn söz cü sü Fer ruh Nay man, fut - bol da þi ke id di a la rý na i liþ kin ha - zýr la nan id di a na me de hak kýn da, 6222 sa yý lý Spor da Þid det ve Dü - zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka - nun'un 18/3. mad de si u ya rýn ca ''spor mü sa ba ka la rý ný se yir den ya - sak lan ma'' ka ra rý ve ri len Ve der - son'la il gi li ''ka ra rýn dü zel til me si'' ko nu sun da ge rek li gi ri þim le ri yap - týk la rý ný du yur du. Þampiyonlar Ligi'nde Fransa'nýn Lille takýmý ile bugün deplasmanda karþýlaþacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarýndaki 93'üncü karþýlaþmasýna çýkacak. FOTOÐRAF: A.A TRABZONSPOR LÝLLE ÖNÜNDE 2. TUR KAPISINI AÇACAK MI? Trabzonspor'un savunmadaki baþarýlý oyuncusu Giray'a bu akþam çok iþ düþecek. U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi (B) Gru bu son ma çýn da bu gün dep las - man da Fran sa'nýn Lil le ta ký mý i le kar þý la þa cak Trab zons por, ta ri hin de ilk kez ka týl dý ðý grup maç la rýn da bir üst tu ra yük se le rek bir il ki da ha ger çek leþ tir mek is ti yor. 10 pu an lý In ter'in ilk sý ra da bi tir me si nin ke - sin leþ ti ði grup ta 6 pu an i le i kin ci sý - ra da yer a lan bor do-ma vi li ler, son maç lar ön ce si 5'er pu an la ar ka sýn - dan ge len Lil le ve CSKA Mos ko - va'nýn ö nün de mut lu so na u laþ ma yý he def li yor. Lil le dep las ma nýn da ka - zan ma sý ha lin de grup tan çý ka cak Trab zons por'a, CSKA Mos ko va'nýn In ter'i dep las man da ye ne me me si ha lin de be ra ber lik ye te cek. Ka ra de - niz e ki bi, gru bu ü çün cü sý ra da ta - mam la ma sý ha lin de i se yo lu na U E - FA Av ru pa Li gi'nde de vam e de cek. BURAK SÝFTAH PEÞÝNDE Sü per Lig'de at tý ðý 13 gol le gol kral lý ðýn da ilk sý ra da yer a lan bor - do-ma vi li ta ký mýn for vet o yun cu - su Bu rak Yýl maz, Av ru pa'da 'sif - tah' pe þin de o la cak. Bu se zon bor - do-ma vi li ta kým for ma sýy la Av ru - pa Ku pa la rý'nda ki 6. ma çý na çý ka - cak Bu rak, Lil le kar þý sýn da gol öz - le mi ni de son lan dýr ma ya ça lý þa - Þampiyonlar Ligi (B) Grubu son maçýnda Lille ile deplasmanda karþýlaþacak bordomavililer, bir üst tura yükselerek bir ilki daha gerçekleþtirmek istiyor. CSKA Moskova'nýn deplasmanda Inter'i yenememesi halinde grup ikinciliði için Trabzonspor'a Lille karþýsýnda beraberlik almasý yetecek. cak. U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu run da ki Ben fi - ca maç la rýn da gol kay de de me yen Bu rak, U E FA Av ru pa Li gi'nde ki Ath le tic Bil ba o ma çý nýn 6. da ki ka - sýn da kýr mý zý kart gö re rek ta ký mý - ný 10 ki þi bý rak mýþ tý. Bu kar týn ar - dýn dan al dý ðý 3 maç lýk ce za sý so na e ren Bu rak, tek rar Þam pi yon lar Li gi'ne a lý nan bor do-ma vi li ta ký - mýn CSKA Mos ko va ve In ter i le yap tý ðý maç lar da da fi le le ri ha va - lan dý ra ma mýþ tý. Lil le Met ro po le Sta dý'nda oy na na cak ve TSÝ 21.45'te baþ la ya cak kar þý laþ ma yý, Por te kiz Fut bol Fe de ras yo - nu'ndan Ped ro Pro en ca O li ve i ra Al ves Gar ci a yö ne te cek. Gar ci - a'nýn yar dým cý lýk la rý ný Jo se Ti a go Gar ci as Bo lin has Tri go ve Ri car - do Jor ge Fer re i ra San tos ya pa cak. Trab zons por'da, u zun sü re dir sa - kat lýk la rý bu lu nan Vit tek ve Tay - fun i le sta tü ge re ði Av ru pa Ku pa sý maç la rýn da for ma gi ye me yen Vol kan Þen ta kým da yer a la ma ya - cak. Bor do-ma vi li le rin ya rýn ki kar þý laþ ma ya Tol ga, Ce lust ka, Gi - ray, Glo wac ki, Cech, Ser kan, Zo - ko ra, Col man, Ha lil, A lan zin ho ve Bu rak 11'i i le çýk ma sý bek le ni yor. ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ KARNESÝ Trabzonspor, UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarý dahil olmak üzere çýktýðý 27 maçta 10 galibiyet ve 11 yenilgi alýrken, 6 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrýldý. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 24 golü kalesinde görürken, filelerinde ise 34 gol gördü. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ Üç büyükler zirveye oturdu Süper Lig'de 13. haftanýn son maçýnda Beþiktaþ, cezasý sebebiyle Antalya'da oynadýðý karþýlaþmada Orduspor'u 2-1 maðlup etti. Mardan Stadý'ndaki maçta Beþiktaþ ilk yarýyý Veli'nin golüyle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Orduspor, Beþiktaþ'a oranla daha atak gözükürken, Culio'nun golüyle 1-1 beraberliði saðladý. Beraberlik golünün ardýndan Ernst ile bulduðu golle 2-1 öne geçen Beþiktaþ, maçtan bu skorla ayrýldý ve 3 puanýn sahibi oldu. Bu sonucun ardýndan siyah-beyazlýlar, 24 puanla 3. sýraya yükseldi. Li der Fe ner bah çe, Ka dý köy'de lig so - nun cu su An ka ra gü cü'nü 4-2 yen di. Sa rý la ci vert li e kip, 28 pu an la zir ve de ki ye ri ni bu haf ta da ko ru ma yý ba þar dý. Fe ner bah çe'de Stoch at tý ðý gol ler le ma ça dam ga sý ný vur du. Ý kin ci sý ra da ki E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR Sivasspor - Trabzonspor : ( 2-2 ) Gaziantepspor - Samsunspor : ( 1-0 ) Gençlerbirliði - Galatasaray : ( 0-1 ) Fenerbahçe - Ankaragücü : ( 4-2 ) MPAntalyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor : ( 2-1 ) Kayserispor - Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi : ( 1-0 ) Mersin Ýdmanyurdu - Manisaspor : ( 0-0 ) Bursaspor - Eskiþehirspor : ( 0-1 ) Beþiktaþ - Orduspor : ( 2-1 ) GOL KRALLIÐI GOL krallýðýnda Trabzonsporlu Burak 13 golle liderliðini sürdürdü. Burak'ý 7 golle Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'dan Webo, 6 golle Mersin Ýdmanyurdu'ndan Nobre takip etti. HAFTANIN KARMASI Nicolas (Kayserispor), Eboue (Galatasaray), Sivok (Beþiktaþ), Erman (Sivasspor), Baroni (Fenerbahçe), Melo (Galatasaray), Uður Ýnceman (Antalyaspor), Ernst (Beþiktaþ), Dede (Eskiþehirspor), Muhammet (Gaziantepspor), Stoch (Fenerbahçe) HAFTANIN FUTBOLCUSU Stoch (Fenerbahçe) HAFTANIN HAKEMÝ Ýlker Meral (FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ) HAFTANIN TAKIMI Eskiþehirspor 14. HAFTANIN PROGRAMI 7 Aralýk Çarþamba: Eskiþehirspor - Medical Park Antalyaspor, Kardemir Demirçelik Karabükspor - Gaziantepspor, Galatasaray - Fenerbahçe. 8 Aralýk Perþembe: Ankaragücü - Bursaspor, Samsunspor - Kayserispor, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi - Mersin Ýdmanyurdu, Orduspor - Sivasspor, Manisaspor - Beþiktaþ. 14 Aralýk Çarþamba: Trabzonspor - Gençlerbirliði. PUAN DURUMU Ga la ta sa ray, ko nuk ol du ðu Genç ler bir - li ði'ni 71. da ki ka da E bo u e'nin kay det ti ði gol le 1-0 ye ne rek haf ta yý 3 pu an la ka - pat tý. Fe ner bah çe i le a ra sýn da sa de ce 3 pu an o lan sa rý kýr mý zý lý ta kým, zir ve ta ki bi ni sür dür dü. Ga zi an teps por, sa ha sýn da Sam suns por'u 10'lýk skor la ge çer ken, haf ta nýn ilk ma çýn da i se Si vass por, sa ha sýn da Trab zons por i le 2-2 be ra be re kal dý. Li - gin 13. haf ta sýn da, 5 ma çý ev sa hi bi, 2 mü sa ba ka yý ko nuk e - kip ler ka za nýr ken, 2 kar þý laþ ma da be ra ber lik le so na er di. Lig'de Bursaspor'un sahasýnda Eskiþehirspor'a 1-0 yenildiði maç öncesi þike soruþturmasý kapsamýnda hazýrlanan iddianamede adlarý geçen Bursaspor'dan Gökçek Vederson, Eskiþehirspor'dan da Mehmet Yýldýz, takýmlarýnýn maç kadrolarýndan çýkarýldý. Kayserispor, ise evinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesini 1-0 yendi. Þike iddianamesinde adý geçen ve mahkeme süresince statlara giriþ yasaðý getirilen isimler arasýnda yer alan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu savunma oyuncusu Can Arat, federasyon temsilcisinin uyarýsý üzerine ilk onbirden çýkarýldý. Karþýlaþmanýn tek golü 89. dakikada Kayserisporlu Okay'dan geldi. 13. haftayý puansýz kapatan Ýstanbul ekibi, 21 puan ve maç fazlasýyla 4. sýradaki yerini korudu. Mersin Ýdmanyurdu, sahasýnda son haftalarýn forma ekibi Manisaspor ile golsüz berabere kaldý. Antalyaspor, sahasýnda Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra galibiyetle tanýþtý. TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. FENERBAHÇE GALATASARAY BEÞÝKTAÞ MANÝSASPOR ÝSTANBUL BÞ BLD TRABZONSPOR ESKÝÞEHÝRSPOR M. ÝDMANYURDU ORDUSPOR BURSASPOR KAYSERÝSPOR GENÇLERBÝRLÝÐÝ MP ANTALYA SÝVASSPOR GAZÝANTEPSPOR KARABÜKSPOR SAMSUNSPOR ANKARAGÜCÜ

16 MEVLÂNÂ YI 2 MÝLYON KÝÞÝ ZÝYARET EDÝYOR... YRD. DOÇ. DR. NU RÝ ÞÝM ÞEK LER, "HZ. MEV LÂ NÂ'NIN HU ZU RU NA GE LEN ÝN SA NIN, ZÝ YA RE TÝ NÝ ÖN CE KEN DÝ SÝ NE GEL MEK Ý ÇÝN YAP MA LI. E VET GE LE LÝM; GE LE LÝM, A MA KEN DÝ MÝ ZE DE GE LE LÝM'' DE DÝ. SELÇUK Üniversitesi (SÜ) Mevlânâ Araþtýrmalarý Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri Þimþekler, Mevlânâ nýn 738. Vuslat Yýl Dönümü Uluslararasý Anma Etkinlikleri nin insanlarýn kendilerine gelmeleri için bir vesile olduðunu söyledi. Þimþekler, Aralýk ayýnda yurtiçinden ve yurtdýþýndan bir çok kiþinin, Mevlânâ nýn 738. Vuslat Yýl Dönümü Uluslararasý Anma Törenleri kapsamýnda 7-17 Aralýk tarihleri arasýnda düzenlenecek sema programlarý için Konya ya gelmeyi arzu ettiðini belirtti. Mevlânâ yý ziyaret edenlerin son 5-10 yýlda sadece Aralýk ayýnda deðil, tatil aylarý baþta olmak üzere diðer aylarda da Konya ya geldiðini hatýrlatan Þimþekler, Bundan 10 yýl öncesine kadar Mevlânâ Müzesi ne ziyaretçi sayýsý yýlda 1 milyon kiþi ile sýnýrlý iken bugün yýlda 2 milyon ziyaretçi Hz. Mevlânâ nýn Türbesini ziyaret ediyor. Ziyaretlerin tanýtýmla ilgisi olduðu kadar insanlarýmýzýn manevî açlýðýyla da ilgisi var dedi. Konya / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Gel, ama kendine de gel Yrd. Doç. Dr. Nuri Þimþekler HAZRETÝ MEVLÂNÂYA GELENLERDEN DUYDUÐUMUZ... ZÝYARETÇÝLERLE ilgili olarak kendi gözlemlerini de anlatan Þimþekler, þunlarý kaydetti: Ýnsanoðlu maddî doygunluða ulaþtýkça manevî açlýðýndan haberdar oluyor. Ýnsanlar artýk günümüz Türkiye sinde belli bir ölçüde de olsa maddî refaha ulaþmýþ konumda. Bu çerçevede maneviyatýn peþinde koþuyor. Bu maneviyat halkalarýndan bir tanesi de Hz. Mevlânâ oluyor. Hz. Mevlânâ ya gelen insanlardan hep biz þunu duyuyoruz; O mezarýnýn karþýsýna durduðumuzda ney sesinde kendimizi düþünüyoruz, ne yapýyoruz, ne ediyoruz, bunu sorguluyoruz. Bize göre de bu çok doðru bir þey. Nasýl bir mezar ziyareti dinimizde güzel bir þey ise onun mezarýný ziyaret de normal bir mezar ziyareti gibi yapýlmalý. Ama Hz. Mevlânâ nýn huzuruna gelen insanýn, kendisinin de þiirlerinde dile getirdiði gibi önce kendisine gelmek için yapýlan bir ziyaret olmalý. Evet, gelelim, gelelim ama, kendimize de gelelim. Kendisine gelmekten tabirim þudur. Hayatýn cilvesi, koþuþturmasý gereði maddî dünyanýn içerisinde biz insanlar ne yaptýðýmýzýn çok farkýnda deðiliz diyen Þimþekler, kiþilerin sabahtan akþama kadar maddî dünyanýn telâþesi ve koþuþturmasý içerisinde olduðunu vurguladý. Etkinlikler, 17 Aralýk taki Þeb-i Arus programýyla sona erecek. 600 ý þýk yý lý u zak lýk ta ki Dün ya! A ME RÝKAN Ha va cý lýk ve U zay Da i re sin ce bu lu nan ve Gü neþ Sis te mi nin dý þýn da bir çok ba kým dan Dün ya ya þa þýr tý cý bi çim de ben ze yen ye ni ge ze ge nin Dün ya ya 600 ý þýk yý lý (bir ý þýk yý lý yak la þýk o la rak 10 tril yon ki lo met re) u zak lýk ta ol du ðu bil di ril di. NA SA, ge ze gen av cý sý te les ko bu Kep ler ta ra fýn dan bu lu nan ge ze ge ne Kep ler-22b a dý nýn ve ril di ði ni, ya pý sý ný öð ren mek i çin da ha faz la a raþ týr ma ya ih ti yaç du yu lan ge ze ge nin, gü ne þi nin et ra fýn da 290 gün de dö nü þü nü ta mam la dý ðý be lir til di. Dün ya dan 2,4 kat da ha bü yük ol du ðu be lir ti len ge ze ge nin, sý vý, gaz ya da ka ya lar dan o lu þup o luþ ma dý ðý nýn he nüz bi li ne me di ði kay de dil di. Kep ler-22b nin Dün ya ya ben ze yen ilk ge ze gen ol du ðu bil di ri li yor. Moffet / aa Vo ya ger-1 Gü neþ Sis te mi nin sý ný rýn da ABD nin U lu sal Ha va cý lýk-u zay Da i re si nin (NA SA) 1977 de u za ya gön der di ði Vo ya ger-1 (Sey - yah) uy du su, 34 yýl dýr sü ren gö re vin de Gü neþ Sis te mi nin hu dut la rý na da yan dý. 285 tril yon ki - lo met re (30 ý þýk yý lý) ça pýn da ki Gü neþ Sis te mi ni in ce le yen Vo ya ger-1 le il gi li son ve ri, San Fran - cis co da top la nan A me ri kan Je o fi zik Bir li ði nin top lan tý sýn da su nul du. Vo ya ger-2 a ra cý da Vo - ya ger-1 in ak si yön de Gü neþ Sis te mi i çin de yol a lý yor. Sis tem in dýþ sý nýr la rýn da Gü neþ, mi nik yýl dýz gi bi çok az his se di li yor. Ku zey Ya rým kü re kýþ mev si min dey ken Yer e 151 mil yon ki lo - met re u zak lýk ta o lan Gü neþ in ý þý ðý Dün ya ya 8,44 da ki ka da u la þý yor. Los Angeles / aa Hü kü met ku rul du, týraþ ol du BEL ÇÝKA LI rad yo su nu cu su hü kü met ku ru lun ca sa kal ey le mi ne son ver di. Bel çi ka da hü kü me tin ay lar ca ku ru la ma ma sý nýn ar dýn dan tý raþ ol ma yý bý ra kan 800 pro tes to cu a ra sýn da ki rad yo su nu cu su Ko en Fil let, ey le mi ne dün son ver di. Sa kal lý ey lem ci ler Bel çi ka lý si ya si le rin hü kü met ku ra ma ma da re kor ü ze ri ne re kor kýr ma sý nýn ar dýn dan yýl mýþ ve ey lem le ri ne son ver miþ ti. Fa kat Rad yo 1 su nu cu la rýn dan Fil let, ey le mi ne ýs rar la de vam et miþ ti. Bel çi ka lý si ya set çi le rin, se çim ler den 540 gün son ra ni ha yet hü kü met ko nu sun da an laþ ma ya var ma sý nýn ar dýn dan Fil let de sa kal ve bý yýk la rý ný tö ren le tý raþ et tir di. Sa kal ey le mi ni tam 324 gün sür dü ren Fil let, Ba zen be nim de sý kýl dý ðým ol du, a ma tý raþ ol say dým mil le tin yü zü ne ba ka maz dým. de di. Brüksel / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı