D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S"

Transkript

1 LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. Bahçekap Mah Sok. Nu.: fiaflmaz/ankara tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312)

2 Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları, YILDIRIM YAYINLARI na aittir. Haberleşme Adresi YILDIRIM YAYINLARI Bahçekapı Mah Sok. Nu.: Şaşmaz/ANKARA tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: SERTİFİKA NO: ISBN: Editör Y lmaz KARAHAN Dil Uzman Riyazi CANBOLAT Görsel Tasar mc Nurcan KAYA Program Gelifltirme Uzman Türkân YILDIRIM Ölçme ve Değerlendirme Uzman Zafer ÜNAL Rehberlik Uzman Emel TEKEL Baskı ve Cilt tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: 2 Baskı Yeri ve Yılı Ankara, 2014

3 ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaflad m, hür yaflar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm fl? fiaflar m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çiğner, aflar m. Y rtar m dağlar, enginlere s ğmam, taflar m. Garb n âfâk n sarm flsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman boğar, Medeniyet! dediğin tek difli kalm fl canavar? Arkadafl! Yurduma alçaklar uğratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Doğacakt r sana va dettiği günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Bast ğ n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düflün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen flehit oğlusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Kim bu cennet vatan n uğruna olmaz ki fedâ? fiühedâ f flk racak toprağ s ksan, flühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, lâhi, fludur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tafl m, Her cerîhamdan, lâhi, boflan p kanl yafl m, F flk r r ruh- mücerred gibi yerden na fl m; O zaman yükselerek arfla değer belki bafl m. Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl: Hakk d r, hür yaflam fl, bayrağ m n hürriyet; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk genç li ği! Bi rin ci va zi fen, Türk is tik lâ li ni, Türk cum hu ri ye ti ni, ile le bet, mu ha fa za ve mü da fa a et mek tir. Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li nin ye gâ ne te me li bu dur. Bu te mel, se nin, en k y met li ha zi nen dir. s tik bal de da hi, se ni, bu ha zi ne den, mah rum etmek is te ye cek, da hi lî ve ha ri cî, bed hah la r n ola cak t r. Bir gün, is tik lâl ve cum hu ri ye ti mü da fa a mec bu ri ye ti ne dü fler sen, va zi fe ye at l mak için, için de bu lu na ca ğ n va zi ye tin im kân ve fle ra i ti ni dü flün me ye cek sin! Bu im kân ve fle ra it, çok nâ mü sa it bir ma hi yet te te za hür ede bi lir. s tik lâl ve cum hu ri ye ti ne kas te de cek düfl man lar, bü tün dün ya da em sa li gö rül me mifl bir ga li bi ye tin mü mes si li ola bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz va ta n n, bü tün ka le le ri zapt edil mifl, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril mifl, bü tün or du la r da ğ t l m fl ve mem le ke tin her kö fle si bil fi il ifl gal edil mifl ola bi lir. Bü tün bu fle ra it ten da ha elîm ve da ha va him ol mak üze re, mem le ke tin da hi lin de, ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve da lâ let ve hat tâ h ya net için de bu lu na bi lir ler. Hat tâ bu ik ti dar sa hip le ri flah sî men fa at le ri ni, müs tev li le rin si ya sî emel le riy le tev hit ede bi lir ler. Mil let, fakr u za ru ret için de ha rap ve bî tap düfl müfl ola bi lir. Ey Türk is tik ba li nin ev lâ d! fl te, bu ah val ve fle ra it için de da hi, va zi fen; Türk is tik lâl ve cum hu ri ye ti ni kur tar mak t r! Muh taç ol du ğun kud ret, da mar la r n da ki asîl kan da, mev cut tur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK ( ) 5

6 Ç NDEK LER ORGAN ZASYON fiemasi...8 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. Ünite: DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM? Günlük Konuflmalar m zda Dine liflkin fadeler Bismillâhirrahmânirrahîm Allah a fiükür Sevap ve Günah Kavramlar Dilek ve Dualar m zda Dinî fadeler Selamlafl yoruz Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet i Öğreniyoruz Dini Öğrenmenin Önemi Din Güzel Ahlakt r Güzel Söz Söyleyelim Güzel Davran fllarda Bulunal m Sübhâneke Duas ve Anlam...26 Bilgilerimizi Ölçelim...27 ÖĞRENME ALANI: İBADET 2. Ünite: TEMİZ OLALIM Dinim Temiz Olmam stiyor Be de ni mi ve Elbiselelerimi Te miz Tu ta r m Çevremi Temiz Tutar ve Korurum Te miz lik Sağlığım İçin Önemlidir Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak Fâtiha Suresi ve Anlam...42 Bilgilerimizi Ölçelim...43 ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. Ünite: HZ. MUHAMMED İ TANIYALIM Hz. Muhammed in Doğduğu Çevreyi Tan yal m Hz. Muhammed in Aile Büyüklerini Tan yal m Hz. Muhammed in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Y llar Hz. Muhammed in Çocukluk ve Gençlik Y llar ndaki Erdemli Davran fllar Kevser Suresi ve Anlam...59 Bilgilerimizi Ölçelim

7 ÖĞRENME ALANI: KUR AN VE YORUMU 4. Ünite: KUR AN-I KERİM İ TANIYALIM Son lahî Kitap Kur an- Kerim Kur an- Kerim in Hz. Muhammed e ndirilifli Kur an- Kerim in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğalt lmas Kur an- Kerim in ç Düzeni Ayet Sure Cüz Bilge İnsan: Hz. Lokman...73 Bilgilerimizi Ölçelim...74 ÖĞRENME ALANI: AHLAK 5. Ünite: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK Sevmek ve Sevilmek Bir htiyaçt r Sevgi Allah n Bize Verdiği Bir Nimettir Allah Yaratt klar n Sever Dostluk ve Kardeflliğin Temeli Sevgidir slam Dini Dostça ve Kardeflçe Yaflamay Öğütler...88 Bilgilerimizi Ölçelim...90 ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR 6. Ünite: AİLE VE DİN Aile Toplumun Temelidir Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster Kardeşlerimle İyi Geçinirim Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam ın Öğütleri Bilgilerimizi Ölçelim SÖZLÜK KAYNAKÇA

8 ORGAN ZASYON fiemasi Ünite kapağ Konunun işlendiği sayfa görüntüsü 1.2. Allah a fiükür Konuyla ilgili metinler Bir ar ka da fl n z ya da bir bü yü ğü nüz si ze yar d m et ti ğin de ona ne der si niz? Gün lük ko nufl ma la r m z da s k ça kul lan d ğ m z di nî ifa de ler den bi ri de Al lah a flü kür dür. Bu ifa de El ham dü lil lah., Ham dol sun., Çok flü kür., Al lah a flü kür ler ol sun. gi bi çe flit li fle kil ler de kul la n l r. fiükür, verdiği nimetler için Allah a teflekkür et mek tir (2. Fotoğraf). Ham dol sun. ya da El hamdülillah. gibi sözlerle de Allah a teflekkürümüzü bildiririz. Bir baflar mız kutlandığında, bir ikram yapıldığında ya da sağ l ğ m z ın nasıl olduğu sorulduğunda bu teflekkür ifadelerinden birini kullan r z. Örneğin, bir bardak su içtikten sonra Allah m, 2. Fotoğraf: Bi ze her fle yin en iyi si ni ve en gü ze li ni la y k gö ren Al lah a Al lah m sa na sana flükürler olsun. veya Elhamdülillah. deriz. flü kür ler ol sun. di ye rek te flek kür et me li yiz. Gün lük ko nufl ma la r n z da Hamdolsun., Çok şükür. ve Elhamdülillah gibi te flek kür ifa de le ri ni, ne re ler de ve na s l kul la n yor su nuz? Açıklayınız. Annem için Allah m! Babam için Allah m! Senin bana verdiğin Her fley için Allah m! Allah a fiükür fiu güzel çiçek için, Uçan kelebek için, Yediğim ekmek için Sana flükür Allah m! Bembeyaz karlar için, K rm z narlar için, Yeflil baharlar için Sana flükür Allah m! M. Yaflar KANDEM R Allah a nan yorum, s. 9. ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. Hamdol sun ve Al laha flü kür. söz le ri nin ne re ler de ve ne za man kul la n l d ğ n arafl t ra rak def te ri ni ze ya z n z. 2. Sevap ve günah kavramlar n n anlamlar n sözlük ve ansiklopedilerden öğreniniz. 3. Günlük konuşmalarınızda kullandığınız selamlaşma ifadelerini defterinize listeleyiniz. 4. Din ve ah lak kav ram la r n n an lam la r n sözlük ve ansiklopedilerden bu la rak def te ri ni ze ya z n z. Konuyla ilgili ayet meali Konuyla ilgili hadis meali 9 12 fiiirde Allah a niçin teflekkür ediliyor? Belirtiniz. Al lah, Kur an- Ke rim de, ver di ği ni met ler için ken di si ne flük ret me mi zi is te mek te dir. Ko nuy la il gi li bir ayet te flöy le buy ur mak ta d r: Ba na flük re din, sa k n nan kör lük et meyin. 1 Bir bafl ka ayet te ise Eğer flük re der se niz el bet te si ze ni me ti mi ar t r r m 2 buyurarak flük re den le ri ödül len di re ce ği ni vur gu la mak ta d r. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (s.a.v.) 3 de n san la ra te flek kür et me yi bil me yen, Al lah a da flük re de mez. 4 bu yu ra rak in san la ra yap t k la r iyi lik ler, Al lah a da ver di ği ni met ler için te flek kür et me mi zi is te mifl tir. 1. Bakara suresi, 152. ayet. cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Sallallâhü aleyhi ve sellem. şeklinde 2. brahim suresi, 7. ayet. okunur. Allah n övgüsü ve selam ona olsun. anlam ndad r. 3. s.a.v., Peygamberimizin ad an ld ğ zaman söylenen dua 4. Ebu Davud, Sünen, Edep, 11. Ünite ile ilgili haz rl k çal flmalar Değerlendirme sayfas görüntüsü Kitapta kullanılan logolar Konuyla ilgili ön bilgilerinizi açığa çıkaracak güdüleme soruları Konuyla ilgili yapmanız gereken etkinlik Bilgilerimizi Ölçelim A Afla ğ da ki so ru la r n ce vap la r n altlarındaki noktalı yer le re ya z n z. 1. Ke li me- i Tev hi t i ve an la m n ya z n z Al lah a te flek kü rü mü zü han gi ifa de le ri miz le be lir ti riz? Ya z n z Gün lük ko nufl ma la r m z da kul la n lan di lek ve du a ifa de le rin e üç örnek veriniz Gü zel söz söy le mek ve gü zel dav ra n fl lar da bu lun mak bi ze ne ka zan d r r? Aç k lay n z.... Konuyla ilgili bilgilerin irdelenmesine yönelik sorular Bilgi Kutusu Konuyla ilgili ek bilgiler B Afla ğ da ki cüm le ler de noktalı yer le re, ve ri len söz cük lerden uy gun olan la r ya z n z. se vap, din, he lal, ah lak, besmele, şükür 1. Bismillâhirrahmânirrahîm ifadesine Türkçemizde... adı verilir. 2. Verdiği nimetler için Allah a teşekkür etmeye... de nir. 3. nsanlar n hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutluluklar için Allah taraf ndan pey gam ber ler ara c l ğ y la gön de ri len ila hî emir le rin bü tü nü ne... de nir. 4. Di ni miz de ya p l ma s öğüt le nen iş ve davranışlara karşılık olarak Al lah ta ra f n dan verilecek ödüle... de nir. 5. Top lum için de in san la r n be nim se dik le ri değerler bütününe... de nir. 27 8

9 ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM 1. Hamdol sun. ve Al laha flü kür. söz le ri nin ne re ler de ve ne za man kul la n l d ğ n arafl t ra rak def te ri ni ze ya z n z. 2. Sevap ve günah kavramlar n n anlamlar n sözlük ve ansiklopedilerden öğreniniz. 3. Günlük konuşmalarınızda kullandığınız selamlaşma ifadelerini defterinize listeleyiniz. 4. Din ve ah lak kav ram la r n n an lam la r n sözlük ve ansiklopedilerden bu la rak defterinize yaz n z. 9

10 1. Günlük Konuflmalar m zda Dine liflkin fadeler Günlük konuşmalarınızda, dinle ilgili olduğunu düşündüğünüz ifadeler nelerdir? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Gün lük ya flan t m z da çev re miz de ki in san lar la çe flit li ko nu lar da ko nu flu ruz. Ba zen oy na d ğ m z oyun dan, ba zen ai le miz den, ba zen de ders le ri miz den söz ede riz. Bu ko nufl ma la r m z s ra s n da dinle ilgili bir çok söz cük ve de yim kullanırız. n flal lah, ma flallah, Al lah ko ru sun., Al lah rah met ey le sin., Al lah sa b r l kul u nu se ver., Al lah n se ver sen, Hamdol sun., Allah raz olsun. bun lar dan ba z la r d r. Allah raz olsun, evlad m. 1. Resim: Günlük konuşmalarımızda iyilik yapan kişilere dua ederiz. Gün lük ko nufl ma la r m z da kulland ğ m z söz cük, de yim ve ata sö zleri arasında dinle ilgili ifadelerin bulunması di nin ya fla m m z da önem li bir yeri ol du ğu nu gös te rir. Bu ifade le rin an lam la r n ve ne re de, ni çin, na s l kul la n l d k la r n öğ ren me miz, di ni doğru an lamam za katk sağlar. Bu nedenle günlük konuflmalar m zda kulland ğ m z bu ifadeler hakkında bilgi edinmeliyiz Bismillâhirrahmânirrahîm Bismillâh. ya da Bismillâhirrahmânirrahîm. ifadelerini nerelerde kullanıyorsunuz? 10 Bis mil lâ hir rah mâ nir râ hîm. günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız dinî ifadelerdendir. Bu söz, Esirgeyen ve bağışlayan Allah ın adıyla. anlamına gelir. Dinimiz, işlerimize Allah ın adıyla başlamamızı ister. Bu ifadeyi kullanarak dinimizin isteğini yerine getirir, işlerimize Allah ın adıyla başladığımızı belirtiriz. Evlerimize ve iş yerlerimize de bu ifadenin Arapçasının yazılı olduğu levhalar asarız (1. Resim). Bismillâhirrahmânirrahîm. ifadesine Türkçemizde besmele adı verilir. Bu ifadenin söylenmesine de besmele çekmek denir. Bismillâhirrahmânirrâhim. ifadesi bazen kısaltılarak Bismillâh. şeklinde söylenir. Böyle söylendiğinde Allah ın adıyla anlamına gelir. 2. Resim: Besmelenin Arapça yaz l fl

11 Besmeleyle bafllar m, fllerime her zaman. Güç bulur, kuvvet bulur, Damarlar mdaki kan. Bismillâh Her bir zararl fleyden, Korur seni Bismillâh. Bismillâh diyen kulu, Her zaman sever Allah. Allah ad yla baflla, Yemeğini yerken. Büyük küçük herkese, Sözlerini diyorken. Ahmet EFE Sevgi Çiçeği, s. 3. fiiire göre besmele nerelerde ve niçin çekilir? Belirtiniz. Her iflimize besmele çekerek bafllar z. Örneğin; yemek yerken, su içerken, ara ba ya bi ner ken, evi mi ze gi rer ken, ge ce le yin uyu mak için ya ta ğa ya tar ken, sa bah le yin ya tak tan kal kar ken, oku la gi der ken bes me le çe ke riz (1. Fotoğraf). Bize sonsuz nimetler veren Allah ımızı çok severiz. Bunun için her işimize başlarken onun adını anar, besmele çekeriz. Böyle yaparak Allah a sığınır, yapacağımız işlerde başarılı olabilmek için ondan 1. Fotoğraf: Yemeğe bafllarken besmele çekeriz. yardım dilemiş oluruz. Çünkü besmele çekmenin bize Yüce Allah ın şefkat ve merhametini kazandıracağına inanırız. Pey gam be ri miz, bes me le yle başlanan ifllerin başarılı; ye ni len ye me ğin de be re ket li ola ca ğ n ha ber ver mifl tir. 1 Kur an- Ke rim de de Yü ce Al lah, Rab b i nin ad n an ve bü tün ben li ğin le ona yö nel. 2 bu yu ra rak ifl le ri mi ze dai ma bes me leyle bafl la ma m z is te mifl tir. Dinimiz işlerimize besmeleyle başlamamızı istemektedir. Dinimizin buyruklarına uyarak işlerimize besmeleyle başlamalıyız. Besmeleyle başlanan işlerin başarıyla sonuçlanacağına inanmalıyız. Yüce Allah ın, besmele çekerek kendisini ananlara yardım edeceğini unutmamalıyız. Bu nedenle ifllerimize Bismillâhirrahmânirrahîm. diyerek bafllamal y z. Tamamlayal m Verilen örnekten hareketle kutucuklardaki noktal yerleri tamamlayınız.... Arabaya... binerken Ne zaman... besmele çekerim? Buhari, Sahih, Et ime, Müzzemmil suresi, 8. ayet. 11

12 1.2. Allah a fiükür Bir ar ka da fl n z ya da bir bü yü ğü nüz si ze yar d m et ti ğin de ona ne der si niz? Gün lük ko nufl ma la r m z da s k ça kul lan d ğ m z di nî ifa de ler den bi ri de Al laha flü kür. dür. Bu ifa de El ham dü lil lah., Ham dol sun., Çok flü kür., Al lah a flü kür ler ol sun. gi bi çe flit li fle kil ler de kul la n l r. fiükür, verdiği nimetler için Allah a teflekkür et mek tir (2. Fotoğraf). Ham dol sun. ya da El hamdülillah. gibi sözlerle de Allah a teflekkürümüzü bildiririz. Bir baflar mız kutlandığında, bir ikram yapıldığında ya da sağ l ğ m z ın nasıl olduğu sorulduğunda bu teflekkür ifadelerinden birini kullan r z. Örneğin, bir bardak su içtikten sonra Allah m, 2. Fotoğraf: Bi ze her fle yin en iyi si ni ve en güzelini lay k gören Allah a Allah m sana sana flükürler olsun. veya Elhamdülillah. deriz. flü kür ler ol sun. di ye rek te flek kür et me li yiz. Gün lük ko nufl ma la r n z da Hamdolsun., Çok şükür. ve Elhamdülillah. gibi te flek kür ifa de le ri ni, ne re ler de ve na s l kul la n yor su nuz? Açıklayınız. Allah a fiükür Annem için Allah m! Babam için Allah m! Senin bana verdiğin Her fley için Allah m! fiu güzel çiçek için, Uçan kelebek için, Yediğim ekmek için Sana flükür Allah m! Bembeyaz karlar için, K rm z narlar için, Yeflil baharlar için Sana flükür Allah m! M. Yaflar KANDEM R Allah a nan yorum, s. 9. fiiirde Allah a niçin teflekkür ediliyor? Belirtiniz. Al lah, Kur an- Ke rim de, ver di ği ni met ler için ken di si ne flük ret me mi zi is te mek te dir. Ko nuy la il gi li bir ayet te flöy le buy ur mak ta d r: Bana flükredin, sak n nankörlük etmeyin. 1 Bir bafl ka ayet te ise Eğer flük re der se niz el bet te si ze ni me ti mi ar t r r m 2 buyurarak flük re den le ri ödül len di re ce ği ni vur gu la mak ta d r. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (s.a.v.) 3 de n san la ra te flek kür et me yi bil me yen, Al lah a da flük re de mez. 4 buyurarak in san la ra yap t k la r iyi lik ler, Al lah a da ver di ği ni met ler için te flek kür et me mi zi is te mifl tir Bakara suresi, 152. ayet. 2. brahim suresi, 7. ayet. 3. s.a.v., Peygamberimizin ad an ld ğ zaman söylenen dua cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Sallallâhü aleyhi ve sellem. şeklinde okunur. Allah n övgüsü ve selam ona olsun. anlam ndad r. 4. Ebu Davud, Sünen, Edep, 11.

13 Allah n Bize Verdikleri Öğ ret men, Al lah n in san la r çok sev diği ni an la t yor du. Zeynep: Allah n bizi sevdiğini nerden biliyoruz, öğretmenim, diye sordu. Öğretmen flunlar söyledi: Bunu Allah n bize verdiklerine bakarak anlayabiliriz. Göklerdeki, yeryüzündeki, yer alt ndaki nimetleri düflünelim. Göklerde: Bi zi ay d n la t p s t s n, di ye gü ne fli, Ge ce le ri büs bü tün ka ran l k ta kal mayal m, diye ay ve y ld zlar yaratm flt r. Yağ mur yağ s n, di ye bu lut la r o gönderir. Yeryüzünde: Su ih ti ya c m z gi der mek için kay naklar, rmaklar, Ekmek yapmam z için buğday, Meyve yiyelim, diye çeflitli ağaçlar, Beslenmemiz için hayvanlar bize Allah ver mifl tir. Yer alt nda: Evler yapal m, diye tafllar, Ma ki ne ler ya pa l m, di ye de miri, Is nal m, diye kömürü bize Allah vermifltir. Saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok fle yi Al lah bi zim için ya rat m fl t r. Bizler de sahip olduğumuz nimetler için Allah a her f rsatta teflekkür etmeliyiz. Bir fley yi yip için ce, bir has ta l k tan kur tulunca, çok istediğimiz bir fley gerçekleflince hep flükretmeliyiz. Ayfle parmak kald r p sordu: Allah n bize verdiklerini bir baflkas veremez mi? Veremez çocuğum, dedi öğretmen. Her fleyi yapan yaln z odur. Bütün insanlar bir araya gelse en küçük bir y ld z bile meydana getiremezler. Bit ki le ri ekip su la ya bi li riz ama on la r bi ti ren yi ne Al lah t r. Bit ki le ri su la mak için bi ze yağ mu ru ve ren de odur. Bi zi ya fla t p bü yü ten de o. Ver di ği her fley için Al lah a te flek kür etmeliyiz. M. Yaflar KANDEM R Allah a nan yorum, s Metne göre Allah a niçin teşekkür etmeliyiz? Belirtiniz. Bizler de sahip olduğumuz nimetler için Allah a teflekkür etmeliyiz. Bir fley yiyip içince, bir hastal ktan kurtulunca, çok istediğimiz bir fley gerçekleflince Yüce Allah a flükretmeyi unutmamalıyız. S ralayal m Verilen örnekten hareketle günlük konuflmalarda kullanılan Allah a flükür ifadelerini s ralay n z. 1. Elhamdülillah

14 1.3. Sevap ve Günah Kavramlar Günlük konuflmalar m zda kullan lan sevap kazanmak ve günaha girmek ifadelerinin anlamları üzerinde hiç düşündünüz mü? Bu gibi ifadeler hangi durumlarda, niçin söylenir? Gün lük ya flan t n z da sevap ve gü nah kav ram la r n duy mufl su nuz dur. Bun lar, günlük ko nufl ma lar da s k ça kul la n lan di nî ifa de ler den dir. Bun la r n an lam la r n, ne re ler de ve ni çin kul la n l d k la r n bil mek önem li dir. Osman ve Arkadafllar 14 Osman ve arkadafllar ilköğretim dördüncü s n fa gidiyorlard. Neyin doğru, neyin yanl fl olduğunu az çok biliyorlard. Ama çocukluk iflte, bazen küçük yaramazl klar da oluyordu. Havan n güzel olduğu bir gün okul ç k fl n da üç ar ka dafl birlikte gezmek istedi. Mahallenin d fl ndaki çay rl k yere vard klar nda çantalar n bir kenara b rak p yakalamaca oynamaya bafllad lar. Kofltular, kofltular... Bir ara yorulduklar n ve ac kt klar n hissettiler. Yiyecek bir fleyleri de yoktu. Ahmet flöyle dedi: Yiyecek bir fleyler bulal m. Ben eve kadar yürüyemeyecek kadar aç m. Ne yapacaklar n düflündüler. Ali nin akl na bir fikir geldi. Çay rl k alan n öbür ucunda bir bahçe vard. çinde meyve ağaçlar görünüyordu. Onlardan meyve al p yi ye bi lir ler di. Bah çe nin sa hi bi ora da yok tu. Ra hat ça gi dip mey ve top la d lar ve afiyetle yediler. Eve döndüklerinde hava kararmaya bafl la m fl t. De de si, Os man a, Oğ lum, bu zamana kadar nerdesin? An nen ve ba ban çok me rak et ti ler ve üzüldüler. Kendilerini harap ettiler. Ya z k, gü nah de ğil mi? Hem sen aç su suz ne yap t n bu za ma na ka dar, de di. Osman: Aç de ği lim, de de. Çok üz gü nüm ama ol du bir ke re, bir da ha yap mam, özür di le rim, de di mah cup bir eday la. Dedesi: Anlad m. Arkadafllar na gittin, ora da bir fleyler ye din de ğil mi, de di. Osman: Yok dede, arkadafllarla çay rl kta oynad k. Zaman n nas l geçtiğini bile fark etmedik. Çok ac km flt k. Hani orda bir bah çe var ya, ora dan mey ve al p ye dik, de di. Dedesi: Ha, bizim Hasan n bahçesinden mi? Ne ya p yor Ha san, di ye sor du. Osman: Biz onu görmedik, kimsecikler yok tu, dedi. Dedesi hayretle: Yani sormadan, gizlice ald n z öyle mi? Bak oğlum! Birinin bahçesinden izinsiz meyve almak doğru değildir. Dinimize gö re bu gü nah t r. Ya r n gi dip Ha san amcan z bulun, benim selam m söyleyin ve ondan hakk n helal etmesini isteyin. Os man, bun la r ar ka dafl la r na an lat t ve gi dip Ha san am ca dan özür di le di ler. O da Çocuklar, be nim için önem li de ğil, ge lip özür di le di niz ya, he lal ol sun al d kla r n z. Yal n z, bir daha böyle davranmayın. Dinimize göre başkalarının emeğine saygılı olmak sevaptır. Bu konuda birbirinizi uyararak sevap olan davranışlarda bulunmaya çal fl n. fiim di gi din ai le le rini ze se lam söy le yin. Ha san am ca bi zi affetti. deyin de üzülmesinler. dedi. (Bu kitap için yazılmıştır.) Metinde günlük konufllar m zdaki dinî ifadelerden hangileri kullan lm flt r? Belirtiniz. Bu ifadelerin anlamları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

15 3. Fotoğraf: Çal flarak geçimini sağlamak sevap olan davran fllardand r. Se vap ve gü nah gün lük ko nufl ma la r m z da çok ça kul la n lan kav ram lar d r. Ör ne ğin; Gü na ha gi ri yor sun., Bü yük bir se vap ifl le din. gi bi cüm le le ri iflit mifl si niz dir. fiim di bu kavramlar n anlamlar n öğrenelim. Se vap: Dinimizce yap lmas emredilip öğütlenen iş ve davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüldür. Ör ne ğin; çev re yi te miz tut mak, do ğa y ko ru mak; yok sul la r, yafl l la r ve kim se siz le re yar d m et mek, an ne ve ba ba ya iyi dav ran mak se vap olan ifl ve dav ra n fl lar dan d r. Dinimize göre Yüce Allah, bu tür iş ve davranışları yapanları ödüllendirecektir. Se vap ifl le mek, se va ba gir mek, se va b na ya p ver mek gi bi de yimler se vap olan ifl ve dav ra n fl la r n önemini belirtmek için kul la n l r. Ko nuy la il gi li ola rak Kur an da... Ka l c sa lih amel leri 1, Rabb inin kat nda sevap bak m ndan da daha hay rl d r... 2 buyrulur. Gü nah: Dinî bakımdan suç sa y lan ifl ve dav ra n fl la ra de nir. Bafl ka la r n n ca n na ve ma l na za rar ver mek, ya lan söy le mek, in san la r ra hat s z et mek gü nah olan ifl ve dav ran fllardand r. Böyle davrananlar, Allah n emirlerine uymam fl ve günah ifllemifl olurlar. Günahkâr olmak ve günaha girmek gibi deyimler, günah olan ifl ve davran fllar ifade eder. Kur an- Kerim de günah olan ifl ve davran fllar bildirilerek bunlardan kaç nmam z em re di lir. Bir ayet te flöy le buy ru lur: Ye tim le re mal la r n ve rin. Te mi zi pis olan la de ğifl meyin. On la r n mal la r n ken di mal la r n za katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çün kü bu, büyük bir günaht r. 3 Biz ler de se vap olan ifl ve dav ra n fl lar yap ma l y z. Gü nah olan ifl, söz ve dav ra n fl lardan uzak dur ma l y z. Düflünelim, Pay la fla l m Günahtan niçin ka ç n mak gerektiği ko nu sun da ki dü flün ce le ri ni zi ar kadafl la r n z la pay la fl n z. 1. Kalıcı Salih amel: Yol, okul, cami yaptırmak gibi sevabı sürekli olan işler. 2. Meryem suresi, 76. ayet. 3. Nisâ suresi, 2. ayet. 15

16 1.4. Dilek ve Dualar m zda Dinî fadeler Dilek ve dualarınızda hangi ifadeleri kullanıyorsunuz? Bizler zaman zaman hem kendimiz hem de çevremizdeki insanlar için iyi dilekte bu lu nuruz. Bun la r n ger çek lefl me si için Al lah a ya ka r r z. Gün lük ko nufl ma la r m z da ki dilek ve dua ifadeleri, insanlar n birbirleriyle yak nlaflmalar n sağlayan güzel sözlerdir (2. Resim). Se vinç le ri mi zi, üzün tü le ri mi zi pay lafl mak için kul lan d ğ m z di lek ve du ala r - m z da ki di nî ifa de le rin ba fl n da ma flal lah ge lir. Ma flal lah Al lah n di le di ği olur. an lam n da d r. Bu ifade, günlük hayattaki konuşmalarımızda Ne gü zel, Al lah na zar dan sak la s n. gi bi an lam la ra da ge lir ve be ğen me duy gu la r n ifa de eder. Ör ne ğin, kü çük bir be bek gör dü ğü müz de Ma flal lah! de riz. Böy le ce onu be ğen di ği mi zi ve Al lah n kö tü lüklerden korumas n istediğimizi belirtmifl oluruz. Di lek ve du ala r m z da kul lan d ğ m z di nî ifa de ler den bi ri de in flal lah t r. Bu ifa de Al lah izin ve rir se, Al lah di ler se an la m na ge lir. Ör ne ğin, ge le cek te edi ne ce ği miz bir mes lek le il gi li ola rak n flal lah bü yü yün ce dok tor ola ca ğ m. de riz. S na va ha z r la nan bir ar ka da fl m za n flal lah ba fla r l olur sun. di ye di lek ve dua da bu lu nu ruz. Bir in sa n n ölüm ha be ri ni al d ğ m z da Al lah rah met ey le sin. de riz. Bu di lek Al lah ölen ki fli ye mer ha met et sin, gü nah la r n ba ğ fl la s n. an la m n ta fl r. Yolculuğa ç kanlara, rahat ve huzurlu bir yolculuk dilemek için Hay rl yolculuklar. deriz. Ço cu ğu olan bi ri ne Al lah ba ğ fl la s n., Al lah ana l ba ba l bü yüt sün. di ye rek Allah tan, çocuğun ailesiyle birlikte mutlu, huzurlu, sağl kl büyümesi dilek ve duas nda bulunmufl oluruz. Has ta olan bi ri ne Al lah fli fa ver sin. di ye rek onun has ta l ğ n n bir an ön ce geç me si ni isteriz. Allah rahatl k versin. Sana da anneciğim Resim: Gece yatarken birbirimiz için iyi dileklerde bulunuruz.

17 İş yapan bir kimseye, Ha y r l ifl ler. de riz. Bu ifadeyle, o kişinin işinin iyi gitmesini dilemiş oluruz. Al laha ema net ol. da di lek ve du ala r m z da ki di nî ifa de ler den dir. Bu ifa dey le ay r ld ğ m z ki fli nin kö tü lük ve teh li ke le re kar fl ko run ma s n Al lah tan is te riz. Günlük yaflam n zda siz hangi dilek ve dua ifadelerini kullan yorsunuz? Belirtiniz. Değerlendirelim Al laha emanet ol yavrum. Allaha smarlad k, anneciğim. Yukar daki resimde anne ile çocuğunun birbirleri için kulland klar ifadelerin an lam la r n ar ka dafl la r n z la de ğer len di ri niz. Kur an- Kerim de Allah a dua etmemiz emredilir. 1 Peygamberimiz de dua etmenin ibadet olduğunu bildirmiş ve dua etmemizi öğütlemiştir. 2 Di lek ve du ala r m z da Al lah a yal va r r z, ona güveniriz, on dan yar d m di le riz. Bu, bi zi Allah a yak nlaflt r r. İnsanların birbirleri için iyi dilekte bulunmaları ve dua etmeleri aralarındaki kar defl lik duy gu la r n n ge lifl me si ni, sev gi bağ la r n n güç len me si ni sağ lar. Dostluklar nı güçlendirir. Onları birbirine daha çok bağlar. Toplumun birlik ve bütünlüğüne katk da bulunur. Bu nedenle bizler de çevremizdeki insanlar için dua etmeliyiz. Onlara sağ l k, mut lu luk ve gü zel lik ler di le me li yiz. Dra ma Ya palım Ar ka dafl la r n z la di lek ve du ala r m z da kul lan d ğ m z di nî ifa de le rin yer al d ğ k sa bir drama yap n z. 1. Mü min suresi, 60. ayet. 2. Tirmizi, Sünen, Tefsir, 2. 17

18 1.5. Selamlafl yoruz nsanlar karfl laflt klar nda hangi selamlaşma ifadelerini kullan rlar? Selamlaflma kelime ve cümleleri, günlük hayatta en s k kulland ğ m z ifadelerdir. Annemize, babam za, kardefllerimize Günayd n! diyerek güne bafllar z. Okul yolunda arkadafllar m za Merhaba! veya yi sabahlar! deriz. Okulda öğretmenlerimize de selam veririz. Se lam, ba r fl ve esen lik an lam la rına ge lir. Se lam lafl ma ise insanların birbirlerine karşılıklı olarak esenlik dilemeleridir. Bir kim sey le kar fl lafl t ğ m z da ve ya bi ri nin ya n na girdi ği miz de söz le ve ya ifla ret le kar fl m z da ki ki fli ye gü zel duy gu, dü flün ce ve di lek le ri mi zi ifa de ederiz. O da bize aynı şekilde karşılık verir. Böylece selamlaşmış oluruz. Selamlaşmalarımızda çeşitli ifadeler kullanırız. Kar fl lafl t ğ m z in san la r Se la mü n- aleyküm!, Günayd n!, yi günler!, Hay rl sa bah lar!, Mer ha ba!, yi ak flam lar! di ye rek se lam la ya bi li riz. Se lam lafl ma, karşılıklı olarak iyi di lek le rin bildirilmesidir. Selamlaflma ifadelerimiz, dua niteliği taşır. Çünkü her dilek ayn zamanda bir duad r. Örneğin; İyi sabahlar! veya Günayd n! dediğimiz zaman, karfl m zdakine Senin iyi bir sabah geçirmeni, güne iyi bir bafllang ç yapman istiyorum. Allah bu konuda seninle olsun. dilek ve duam z iletmifl oluruz. Yine Selamünaleyküm., Sağl k ve esenlik üzerinize olsun. demektir. Bu, kiflinin iyi niyet ve sağl k temennisini karfl s ndakine ifade etmesidir. Baflka bir ifadeyle Ben senin sağl kl ve güven içinde olman istiyorum ve diliyorum. anlam na gelir. Selamünaleyküm! diyen birine de Allah sana da sağl k ve esenlik versin. anlam nda Aleykümselam! diyerek karfl l k veririz. slam dininde selamlaflmaya önem verilir. Allah, Kur an- Kerim de Si ze bir se lam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya ayn selamla karfl l k verin 1 buyurarak selamlaflman n önemini vurgular. Peygamberimiz de söz ve davran fllar yla çevresindekileri selamlaflmaya yönlendirmifltir. Örneğin, arkadafllar ndan biri ona Ey Allah n Resulü! En hay rl ifl hangisidir? diye sormuştu. Peygamberimiz, nsanlara selam vermendir. 2 buyurmuştur. Kendisi de büyük küçük kim olursa olsun, karfl laflt ğ herkese selam vermifltir. Selamlaflmak, insanlar aras ndaki sevgi, sayg ve dayan flmay art r r. Güler yüz ve tatl dille verilen bir selam, o selam alan mutlu eder. Onun vereceği güzel karfl l k ise diğerini sevindirir. Böylece insanlar aras ndaki dostluk, kardefllik ve sevgi bağlar güçlenir (4. Fotoğraf). Bu nedenledir ki se lam ve ril di ğin de da ha güzel bir selamla karfl l k vermek, dinimizde temel ilke olarak kabul edilmifltir. Selamlaflmak hem insani hem de dinî bir davran flt r. Bizler de evde, okulda ve mahallede selamlaflmaya özen göstermeliyiz. 4. Fotoğraf: Selamlaflmak aram zdaki sevgiyi art r r. Dü flü ne lim, Pay la fla l m Selamlaflma, insanlar aras ndaki sevgiyi nas l art r r? Düflüncelerinizi ar ka dafl la r n z la pay la fl n z Nisâ suresi, 86. ayet. 2. Buhari, Sahih, man, 18.

19 1.6. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet i Öğreniyoruz Kelime-i Şehadet getirmek denilince aklınıza neler geliyor? s lam di nin de, Lâ ilâ he il lâl lah, Mu ham me dün re sû lul lah. yani Al lah tan bafl ka ilah yok tur. Mu ham med Al lah n el çi si dir. ifadesine Kelime-i Tevhit denir (5. Fotoğraf). Tevhit; birlik, birleme anlam na gelir. Kelime-i Tevhit, Allah n bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenen sözdür. Allah inanc n n en k sa ve en özlü ifadesidir. Kelime-i Tevhit i söyleyen kimse, tek yarat c n n Allah olduğunu; onun eflinin, benzerinin ve ortağ n n bulunmad ğ n ifade etmifl olur. Kur an- Ke rim de Kelime-i Tevhit in an la m ve öne mi çeşitli ayetlerde vu rgu la n r. Ör ne ğin;... Ondan baflka ilah yoktur... 1 ayetinde Yüce Allah n birliği, Mu ham med, Al lah n Re sû lü dür... 2 ayetinde de Peygamberimizin onun elçisi olduğu belirtilir. 5. Fotoğraf: Kelime-i Tevhit in Arapça yaz l fl kilik yok, birlik var, Yaln z bunda dirlik var, Yaln z bundad r felah, Lâ ilâhe illâllah! Bir aflk için gönüller, Ç rp n rken beraber, kiye tapmak günah, Lâ ilâhe illâllah! Birlik fiu münaf k* karanl k, Sona erecek art k, Sabah olacak sabah, Lâ ilâhe illâllah! Her türlü nimet bunda, Beklenen cennet bunda, Yaln z bir din, bir ilah, Lâ ilâhe illâllah! Or han Sey fi OR HON Di nî ve Mil lî fii ir ler An to lo ji si, s fiiire göre, Allah n birliğine inanmak niçin önemlidir? Düflüncelerinizi arkadafllar n zla paylafl n z. * Münafık: Gerçeği gizleyen, örten; inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen kişi. 1. Âl-i mrân suresi, 18. ayet. 2. Fetih suresi, 29. ayet. 19

20 s lam di nin de, Efl he dü en lâ ilâ he il lâl lah ve efl he dü en ne Mu ham me den ab dü hû ve re sû lüh. yani Al lah tan bafl ka tan r ol ma d ğ na, Hz. Mu ham med in onun ku lu ve el çi si ol du ğu na ta n k l k ede rim. ifadesine Ke li me- i Şe ha det de nir. Ke li me- i Şe ha det, ta n k l k et me sö zü an la m na ge lir. Bu sö zü di liy le söy le yip ona kal biy le ina nan kim se Müs lü man olur. Müs lü man ol mak için bafl ka bir tö re ne ge rek yoktur. Ke li me -i Şe ha det iki ay r bö lüm den olu flur. Bi rin ci bö lüm de, Al lah tan bafl ka tan r ol ma d ğ na, ikin ci bö lüm de ise Hz. Mu ham med in Al lah n ku lu ve el çi si ol du ğu na ta n k l k ediyoruz. Al lah a olan inan c m z ve bağ l l ğ m z ifa de et mek aç s n dan Ke li me -i Tev hit ve Ke lime-i Şehadet çok önemlidir. Bu yüzden bunlar öğrenmemiz gerekir. Ta mam la ya l m Afla ğ da ki nok ta l yer le re Ke li me -i Tev hit ile Ke li me- i Şe ha det in oku nu flunu, an lam la r nı, ben zer lik ve fark l l k la r n ya z n z. Kelime-i Tevhit Kelime-i Şehadet Okunuflu Okunuflu Anlam Anlam Benzerlikleri Farkl l klar......

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?

Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? İlköğretim DKAB Dersi 4. Sınıf 1. Ünite Sunusu Din Ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz? Anlatım Yoluyla Ders Veren: Ömer AKKAŞ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dkab Alanı Pedagojik Formasyon Öğrencisi

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA VE İNCELEME Hz. Peygamber in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Mithat ESER a a Tarih Bölümü, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı