LÝBYA DA insanlýk dramý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÝBYA DA insanlýk dramý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr LÝBA DA insanlýk dramý GS'DE ZORLA BAÞI AÇTIRILANLARDAN asakçýlara bir suç duyurusu daha FO TOÐ RAF:LAR A A LÝBA DAKÝ KAOS VE ÇATIÞMA, KAÇAMAIP MÜLTECÝ KAMPLARINA SIÐINAN MASUM SÝVÝLLERÝ VURUOR. HER GÜN ONLARCA KÝÞÝ ÖLÜOR ulib ya'da, çe kil me mek te di re nen Kad da fi i le kar þýt la rý a ra sýn da, NA TO'nun mü da ha le siy le da ha da ký zý þan ça týþ ma lar, en çok si vil le ri vu ru yor. Bin ga zi de ki mül te ci kam pýn da, her gün, a ra la rýn da da ha bir ya þý ný dol dur ma mýþ ço cuk la rýn, yaþlý ve kadýnlarýn da bulundu ðu on lar ca ki þi ö lü yor. SON KURBAN, ÜÇ ALIK BÝR BEBEK ukar ga þa, son o la rak üç ay lýk ma sum bir be be ðin ö lü mü ne se bep ol du. Ýþ çi o la rak Lib ya ya ge len; an cak ça týþ ma lar dan ka ça ma ya rak mah sur ka lan bir iþ çi nin ço cu ðu o lan be bek, kal dý ðý Bin ga zi mül te ci kam pýn da ha ya ta göz le ri ni yum du. Ha be ri say fa 7 de uma ni sa nýn Sa lih li il çe sin de 27 Mart 2011 gü nü GS sý na vý sý ra sýn da gö rev li ler ta ra fýn dan zor la ba þý aç tý rý lýp par de sü sü çý kart tý rý lan Has ret Ök süz Kay ma kam lýk, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve ÖSM Sa lih li Tem sil ci li ðine di lek çe ve re rek suç du yu ru sun da bu lun du. Ha be ri sayfa 3 te Has ret Ök süz KÝTAPÇIK SINAVA GÝREN HÝÇBÝR ADAA VERÝLMEMÝÞ ÖSM den soru kitapçýðý açýklamasý udün bir çok ba sýn or ga ný na ha ber o lan GS'de þif re li ki tap çýk id di a sýy la il gi li o la rak ÖSM nin in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma da, Bu so ru ki tap çý ðý sý na va gi ren hiç bir a da ya ve ril me miþ tir de nil di. Ha be ri say fa 3 te PKK DAN ARILAN HIDIR ALÇIN: Çözüm Öcalan a endekslenmemeli ute rör ör gü tü PKK nýn üst dü zey so rum lu la rýn dan o lan ve ör gü tüy le yo lu ay rý lan Hý dýr al çýn, Kürt so ru nu nun te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan a en deks le ne me ye ce ði ni be lir te rek, si lâh lý mü ca de le nin Kürt le re za rar ver di ði ni söy le di. Ha be ri sayfa 5 te KÝEV DE BÜFEDE ÝÇKÝ VE SÝGARA SATIÞLARI ASAKLANDI uha be ri sayfa 7 de ISSN Þehit er Zey nel Ka - pu cu i çin Os ma ni ye Ýl Jan dar ma Ko mu tan - lý ðýn da tö ren dü zen - len di. FO TOÐ RAFLAR: A A Osmaniye de bir þehit u Os ma ni ye nin Ha san bey li il çe sin de te rö rist ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da ya ra la nan Jan dar ma Er Zey nel Ka pu cu þe hit ol du. Ha san bey li il çe si ne bað lý Kay pak kö yü ya kýn la rýn da, gü ven lik güç le ri nin ge çi þi sý ra sý nda yo la dö þe nen ma yý nýn pat la týl ma sý so nu cu çý kan ça týþ ma da a ðýr ya ra la nan Ka pu cu kal dý rýl dý ðý hastanede bütün mü da ha le le re rað men kurtarýlamayarak sa ba ha kar þý vefat etti. 6 da TEHLÝKENÝN BOUTLARI BÜÜDÜ Fukuþima felâketi Çernobil den beter urus a tom e ner ji si uz ma ný, Ja pon ya da Fu ku þi ma nük le er san tra lin de ki fe lâ ke tin 1986 da Uk ray na da yaþanan Çer no bil fa ci a sýn dan çok da ha kö tü ol du ðu nu söy le di. Ö te yan dan, Fu ku þi ma nük le er san tra lin den Bü yük Ok ya nus a yük sek rad yas yon lu su ak tý ðý bil di ril di. Ha be ri 7 de Kýlýç: Reformlar olmazsa bireysel baþvurular AM yi periþan eder uha be ri sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ýþlerinde onlarla istiþare et. Ýstiþare ile karar verip azmettiðinde ise, Allah a güven ve O'na tevekkül et. Þüphesiz Allah Kendisine tevekkül edenleri sever. Âl-i Ýmran Sûresi: 159 / Âyet-i Kerime Meâli Þükrün ölçüsü Þükrün mikyâsý kanaattir ve iktisattýr ve rýzadýr ve memnuniyettir. Þükürsüzlüðün mizaný hýrstýr ve israftýr, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir. Þük rün mik yâ sý ka na at tir ve ik ti sat týr ve rý za dýr ve mem nu ni yet tir. Þü kür süz lü ðün mi za ný hýrs týr ve is raf týr, hür met siz lik tir, ha ram-he lâl de me yip rast ge le ni ye mek tir. E vet, hýrs, þü kür süz lük ol du ðu gi bi, hem se beb-i mah ru mi yet tir, hem va sý ta-i zil let tir. Hat tâ, ha yat-ý ic ti ma i ye ye sa hip o lan mü ba rek ka rýn ca da hi, gü ya hýrs va sý ta sýy la a yak lar al týn da kal mýþ, e zi lir. Çün kü, ka na at et me yip, se ne de bir kaç ta ne buð day kâ fi ge lir ken, e lin den gel se bin ler ta ne yi top lar. Gü ya mü ba rek a rý, ka na a tin den do la yý baþ lar üs tün de u çar. Ka na at et ti ðin den, ba lý in san la ra emr-i Ý lâ hî i le ih san e der, ye di rir. E vet, Zât-ý Ak de sin â lem-i zâ tî si ve en â za mî is mi o lan lâf zul lah tan son ra en â zam is mi o lan Rah mân, rýz ka ba kar. Ve rý zýk ta ki þü kür le o na ye ti þi lir. Hem Rah mân ýn en zâ hir mâ nâ sý, Rez zak týr. Hem þük rün en vâý var. O nev î le rin en câ mii ve fih ris te-i u mu mi ye si, na maz dýr. Hem þü kür i çin de sâ fî bir i man var; hâ lis bir tev hid bu lu nur. Çün kü, bir el ma yý yi yen ve El ham dü lil lâh di yen a dam, o þü kür le i lân e der ki: O el ma doð ru dan doð ru ya dest-i kud re tin ya di gâ rý ve doð ru dan doð ru ya ha zi ne-i rah me tin he di ye si dir de me siy le ve i ti kad et me siy le, her þe yi, cüz î ol sun kül lî ol sun, O nun dest-i kud re ti ne tes lim e di yor. Ve her þey de rah me tin cil ve si ni bi lir. Ha ki kî bir i ma ný ve hâ lis bir tev hi di, þü kür le be yan e di yor. Ýn san-ý ga fil, küf ran-ý ni met le ne de re ce ha sâ re te düþ tü ðü nü, çok ci het ler den yal nýz bir veç hi ni söy le ye ce ðiz. Þöy le ki: Lez zet li bir ni me ti in san ye se, e ðer þük ret se, o ye di ði ni met, o þü kür va sý ta sýy la bir nur o lur, uh re vî bir mey ve-i Cen net o lur. Ver di ði lez zet le, Ce nâb-ý Hak kýn il ti fat-ý rah me ti nin e se ri ol du ðu nu dü þün mek le, bü yük ve da i mî bir lez zet ve zevk ve ri yor. Bu gi bi mâ ne vî lüb le ri ve hü lâ sa la rý ve mâ ne vî mad de le ri ul vî ma kam la ra gön de rip, mad dî ve tüf lî (po sa) ve kýþ rî, ya ni va zi fe si ni bi ti ren ve lü zum suz ka lan mad de le ri fu zu lât o lup as lý na, ya ni a nâ sý ra in ký lâb et me ye gi di yor. E ðer þük ret mez se, o mu vak kat lez zet, ze val i le bir e lem ve te es süf bý ra kýr ve ken di si da hi ka zu rat o lur. El mas ma hi ye tin de ki ni met, kö mü re kalb o lur. Þü kür le, zâ il rý zýk lar, da i mî lez zet ler, bâ ki mey ve ler ve rir. Þü kür süz ni met, en gü zel bir su ret ten, çir kin bir su re te dö ner. Çün kü, o ga fi le gö re rýz kýn â ký be ti, mu vak kat bir lez zet ten son ra fu zu lât týr. E vet, rýz kýn aþ ka lâ yýk bir su re ti var. O da, þü kür le o su ret gö rü nür. ok sa, ehl-i gaf let ve da lâ le tin rýz ka aþk la rý bir hay van lýk týr. Da ha bu na gö re ký yas et ki, ehl-i da lâ let ve gaf let ne de re ce ha sâ ret e di yor lar. En vâ-ý zî ha yat i çin de en zi ya de rýz kýn en vâ ý na muh taç, in san dýr. Ce nâb-ý Hak in sa ný bü tün es mâ sý na câ mi bir ay na ve bü tün rah me ti nin ha zi ne le ri nin müd de ha râ tý ný tar ta cak, ta ný ya cak ci ha za ta mâ lik bir mû ci ze-i kud ret ve bü tün es mâ sý nýn cil ve le ri nin va zi yet le ri nin in ce lik le ri ni mi za na çe ke cek â let le ri hâ vi bir hâ li fe-i arz su re tin de hâlk et miþ tir. O nun i çin, had siz bir ih ti yaç ve rip, mad dî ve mâ ne vî rýz kýn had siz en vâ ý na muh taç et miþ tir. Ýn sa ný, bu câ mi i ye te gö re en â lâ bir mev ki o lan ah sen-i tak vi me çý kar mak va sý ta sý, þü kür dür. Þü kür ol maz sa, es fel-i sâ fi lî ne dü þer, bir zulm-ü a zî mi ir ti kâp e der. El hâ sýl, en â lâ ve en yük sek ta rik o lan ta rik-i u bu di yet ve mah bu bi ye tin dört e sa sýn dan en bü yük e sa sý þü kür dür ki, o dört e sas þöy le ta bir e dil miþ: Der ta rik-i acz-men dî lâ zým â med çâr-çiz: Acz-i mut lak, fakr-ý mut lak, þevk-i mut lak, þükrü mut lak, ey a ziz! (Ey a ziz kar de þim! Al lah a kar þý a ciz lik ve ih ti ya cý ný his set me e sa sý na da ya nan bu yol da þu dört þey lâ zým dýr / Son suz acz, son suz fakr, son suz þevk, son suz þü kür.) Mek tû bât, 28. Mek tub, 5. Ri sâ le O lan 5. Me se le Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler i çek ler, çi çek ler, çi çek ler Bin ler, C yüz bin ler, mil yon lar dil ler i le zik re der çi çek ler. Her mev sim mer ha ba der ler. El ve da de me den mer ha ba der ler. Biz gel dik. e ni yiz, yep ye ni yiz. Dün ya ný zýn bu ba har en ye ni mi sa fi ri yiz. der ler. Ge çen ba ha rýn mah su lâ tý de ði liz. Biz ler ye ni den ye ni ye ya ra týl mýþ mi sa fir le riz. er yü zü nün bem be yaz çi çek le ri yiz di ye ses le nir ler. Çi çek ler, çi çek ler Mil yon, mil yar dil ler le bi ze ses le nir ler. Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. Her ba har ye ni den ya ra tý lan dün ya, bu mev sim i le ye ni den gaf let te o lan la rý da u yan dý rýr. Çi çek ler zi kir de dir. Da ða ta þa, kur da ku þa. Gö zün de bir dam la yaþ o lan in ce bir kal be kar þý zi kir de dir çi çek ler. Bu ba har, o ku ma dan geç me yin ü ze ri miz de ki ya zý la rý. Sa me da nî bir mek tu buz. Hiç bir þe ye ih ti ya cý ol ma yan Al lah ýn (cc) siz le re o ku ma nýz i çin aç tý ðý ba zen be yaz, ba zen pem be, ba zen de sa rý dan mo ra ka dar a ra tan ýn tak dir et ti ði her ren ge bü rü nü rüz biz. A ðaç la rýn baþ la rýn da ba ha rýn zik ri o lan çi çek le riz biz. Þu bi ze giy di ri len ren gâ renk el bi se le rin gü zel li ði ne bir ba ký nýz. Ba ký nýz ki, baþ ka þey le re bak mak zah me tin de kal ma yý nýz. Ba ha rýn se si yiz, zik ri yiz biz. Sa kýn gaf let te ol ma yýn. Çok kal ma ya ca ðýz. En faz la bir, bel ki de i ki haf ta dýr dün ya nýz da ki þu res mî ge çi di miz. Ey ak lý ba þýn da o lan se yir ci le ri miz! Ner de si niz? Ner de si niz? Biz ler res mî ge çit te yiz. Ba þý ný zý kal dý rýn da sey re din þu hay re ten giz gü zel li ði. Me lek ler bi le se yir de dir. Siz ler, ey ak lý ba þýn da o lan se yir ci ler, ner de si niz? Biz den bil me yin bu nu, ye ter. Biz den bi lir se niz e ðer, kay be der si niz. Top ra ðý ge çin, o in ce cik kök le ri, da mar la rý da ge çin, göv de si ni de, dal la rý ný da ge çin a ða cýn. Dal la rýn u cun da ki o gü zel li ði bir ke re ol sun Rah man na mý na, Al lah na mý na bir sey re din. O dun dan çi çek aç tý ran Rab bi mi zin bu ha ri ka kud re ti ni zik re din. O zi kir le se vi nin, zevk e din. a ra tý lýþ ga ye ni ze uy gun bir ha yat sey re din. Þük re din Ne le re ma lik tir Ka dir Mev lâm Top ra ðý zer re zer re, gök le ri yýl dýz yýl dýz ve kü re kü re, in sa ný i se hüc re hüc re ko nuþ tu rur. Ýn san ki, dâ vet li si ol du ðu bu sey re ka pý lýp, di le ge lir, ko nu þur. Al lah ým, ey gü zel ler gü ze li Al lah ým! Gös ter di ðin bu gü zel lik le rin ve per de le rin ar ka sýn da ki en yük sek ve mü nez zeh ce mal sa hi bi, her gü zel li ðin kay na ðý, ne var sa gü zel di ye bil di ðim, her þey se nin e se rin dir Al lah ým. Bir de ðil, bin ler dil i le ta nýt tý rýr sýn bi ze ken di ni. Ey i sim le ri gü zel, sý fat la rý gü zel, iþ le ri gü zel, þu u na tý gü zel o lan Al lah ým, ey gü zel le rin en gü ze li, ne var sa gü zel lik na mý na, her þe yin kay na ðý Sen den dir. Dün ya ay na sýn da gö rü nen, her gü zel lik Sen den dir, hep si se nin e se rin dir, o gü zel i sim le ri nin te cel li le ri dir. Gü ze lin ay na sý, yan sý ma sý, te cel li si, ak si de gü zel o lur el bet te. Gü zel ler gü ze li nin gön der di ði ki tap, o ki ta býn say fa la rýy la yap tý ðý hi tap, el bet te en gü zel o lur. Þa hi di yim bu ba har e rik a ða cý nýn, þef ta li nin, ki ra zýn. Ve renk le rin en te mi zi, bi rin ci si o lan be ya zýn. Ka yý sý nýn ve ye ni dün ya nýn ya ný ba þýn da yým bu ba har da. Ön ce bir to mur cuk dal la rýn u cun da. Son ra bir den bi re bir u ya nýþ, bir ça týr da yýþ baþ lar Bel ki de bir ge ce vak ti dal la rýn u cun da to hum lar pat lar. al nýz de ðil dir, þa hi di var dýr. Çi çek le ri a çar ken, bu ha ri ka iþ ler an be an o lur ken ve ben u yur ken o ge ce vak ti, me lek ler þa hi di dir o lan bi ten iþ le rin. O ka dar ku sur suz, o ka dar ha ri ka dýr ki, hay ran ol ma mak el de de ðil dir. Me lek ler þa hi di dir a çan çi çek le rin. Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. Se ni sev me mek el de de ðil. Hüs nü ne, gü zel li ði ne hay ran dýr dil ler ve ka lem ler. Þa hi di ol ma ya ça ba la yan bu ka lem, bu dil de öy le Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. Ka bul ey le Al lah ým. Bi zim de zik ri miz ol sun. Bir a ða ca tu tu nup Sa na yaz dý ðý mýz bir þi i ri miz ol sun. Hem de çi çek çi çek ve her renk ten Çi çek le rin di liy le, cez be den ren giy le ve a hen giy le kal bi miz de co þan, ta þan sev gi ye, bu Ý lâ hî vus la ta i zin ver de ter cü man ol sun. Söy le ye me di ði mi zi i zin ver de çi çek ler söy le sin... Þu yer yü zü sak sý sýn da ba har da a çan her çi çe ðin tek tek di liy le, Sa na þük ran, Sa na hay ran bir ha let-i ru hi yey le zer re zer re, hüc re hüc re zik re de lim. Ý zin ver, dal lar da þa ký yan, Se nin a dý na zik re den bül bü lün o la lým bu mev sim ve þu an. Sý ra sý ný bek li yor her var lýk. A kas ya lar bir baþ ka ha zýr lýk i çin de ler. Res mî ge çit te her can lý. A ðaç la rýn ba þýn da çi çek ler, res mî ge çit te ler. A ðaç la rýn saç la rý dýr çi çek ler. Mey ve le rin ha ber ci si dir çi çek ler. Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. A ðýr a ma e min a dým lar la res mî ge çit tö re ni ne baþ lar ken, on la rý sey ret me mek, on la rý gör me mek ol maz. Hay ye a le l fe lâh Çað rý lý yýz ve ça ðý rý lý yo ruz. Pro to kol de ki ye ri miz de ay rýl mýþ. Koþ ma lý yýz, yer tut ma lý yýz he men. Bu ha ri ka tö re ni ve þö le ni ka çýr ma ma lý yýz. Bir bi ri ar dýn ca ge çen gü zel le ri al kýþ la ma mak ol maz. Al la hu ek ber de me mek ol maz. Ba re kâl lah ve ma þal lah de me li yiz. El le ri mi zi, dil le ri mi zi bir lik te ha re ket et tir me li yiz. Biz ki, Rah man ýn mi sa fir le ri yiz. er yü zü bah çe si nin ye ni gö rev ba þý na geç me ye ça lý þan, mas nuâ týn gü zel lik le ri ni, el bi se le ri ni gör me ye me mu ruz, da vet li yiz. Se yir ye ri bi zi bek li yor. Bütün dün ya bu se yir i çin se yir ci si ni, ya ni bi zi bek li yor. Çi çek ler, a ðaç la rýn baþ la rýn da ki o ren gâ renk çi çek ler bi zi bek li yor. Ba har bah çe le ri bi zi bek li yor. Çý ka lým ev le ri miz den, kýr la ra a çý la lým. Be ton yý ðýn la rý nýn a - ra sýn dan he le bir çý ka lým. Tam o la rak gö re me di ði miz, þe hir ler de kay bet ti ði miz bu gü zel lik le ri, bel ki de bu mev sim son de fa, bel ki de bu ba har son de fa bir sey re de lim. Son ba ha rý mýz o la bi lir bu ba har. So rar lar sa me lek ler ka bir de, ne ce vap ve ri riz ö te de? Rab bin kim? so ru su nun ce va bý ný ta þý yor ba ha rýn bu na ze nin çi çek le ri. üz bin ler, mil yar lar dil ler i le ce va bý ný ve ri yor lar. Kaç ma ya ve ka çýr ma ya de ðer mi bu man za ra yý? Ne dâ vet le re ka týl dýk, ne çað rý lar al dýk. Hep si baþ ka gü zel di el bet. A ma bu bam baþ ka bir dâ vet. Dün ya ö te si yol cu lu ðu mu zun ve ka bir de ki o ilk so ru mu zun ce va bý ba har da ki çi çek ler de giz li. Eð len me ye, o ya lan ma ya deð mez. Kay be der sek, kay bý mýz az ol maz; çok o lur. Bu fýr sat, bir da ha e le geç mez; yok o lur. Ge lin, ta nýþ o la lým. Ge lin, bi liþ o la lým. Ge lin, Rab bi mi zi zik re den çi çek ler le bu ba har el e le, dil di le, bir þa hi di de biz o la lým. Se ve lim bi zi se ve ni do ya do ya. Se vin dir dik le riy le, sev dir dik le riy le, gön der di ði be yaz dan mo ra, sa rý dan pem be ye ka dar her renk ten mek tup la rýy la ön ce ta ný ya lým, son ra o mek tup la rý o ku ya lým, bi le lim ve se ve lim Rab bi mi zi. O en gü zel ba har he di ye le riy le se ve lim ve sev di re lim. Bel li ki Hak tan ba har fer ma ný gel di. Top rak sýr rý ný a çý yor, u ya ný yor. Top rak, þa hit li ði ni yap tý ðý bu Ý lâ hî sa na tý bi le cek ve bu gü zel li ði gö re cek þa hit ler a rý yor. A ðaç lar da öy le, çi çek ler de öy le. Me lek ler, ru ha ni ler va zi fe ba þýn da. Ýn san ne re de? Ve a ðaç lar en gü zel ni þan lar la, en süs lü, en ca zi be dar el bi se le riy le bi zi ça ðý rý yor lar: Ko þun, ba kýn, ge lin. Zik ri mi zi sey re din. di yor lar. Duy ma mak i çin sa ðýr ol mak, gör me mek i çin kör ol mak ge re kir. Geç ti, ge çi yor mev sim ler ve o mev sim le rin i çin de, o çi çek ler de giz li en gü zel bi çim ler. Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. Ba har, bir mek tup. A ðaç da bir baþ ka mek tup. Çi çek ler i se, her bi ri a pay rý mek tup lar. Ýç i çe kaç mek tup var O ku ma sý ný bi len ler i çin dir bu mek tup lar. O ku ya lým, an la ya lým di ye ya zýl mýþ lar o ren gâ renk say fa lar. Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. O ku ya cak göz, an la ya cak a kýl ve his se de cek kalp biz de dir. Çi çek ler bi zim i çin dir. A ðaç la rýn baþ la rýn da ki çi çek ler en baþ ta bi zim gör me miz ve fark et me miz i çin dir. Kâ i na týn sa týr la rý ný dik kat le mü ta lâ a et. Zi ra on lar, Me le-i  lâ dan (yü ce â lem den) sa na gön de ril miþ mek tup lar dýr. (Mek tu bat, 408) i ne fi rar day sa nef si miz, tu ta lým ya ka sýn dan, gi re lim ko lu na, va ra lým çi çek aç mýþ bir a ða cýn ya ný na. O tu rup hal le þe lim, sa rý lýp ko nu þa lým. O, çi çek le ri ni dök sün, yýl dýz yýl dýz að la sýn, üs tü mü ze yað sýn kon fe ti ler gi bi. Bir gü zel lik de o kat sýn tuz lu a þý mý za, göz ya þý mý za. Að la ya lým, a çý la lým. Bir lik te co þa lým. Bu gü zel lik bi ze de yan sý sýn a ra tan dan. Bi zim de ku ru dal la rý mý za can gel sin bu ba har Al lah tan (cc). Ba har, bi zim de bah çe mi ze, bi zim de i çi mi ze gel sin en ev vel. Ke der ler, dert ler çe ki lip git sin. Bir þar ký du â ol sun di li mi ze: Se ve rim her gü ze li Sen den e ser dir di ye rek Ba ha rýn zik ri dir çi çek ler. Çi çek ler zik ri dir ba ha rýn. Ne der se niz de yin. Ýs ter baþ tan, is ter son dan o ku yun, fark et mez. Bu ba har ye ni den do ðup ye ni den ya þa mak i çin çi çek aç mýþ bir a ða cýn yol la rý ný kol la yýn ve yol la ra ko yu lun. Hay di dur ma yýn. Ba har mek tup la rý o kun ma yý bek li yor. Hay di Hay di! Ön ce pen ce re ye, son ra bal ko na, son ra da ka pý yý a ra la yýp výnnn di ye bah çe le re se ðir te lim, kýr la ra çý ka lým, a çý la lým. Ki, i çi miz de a çýl sýn. Dert le ri miz, ke der le ri miz, ne var sa da ðýl sýn, sa çýl sýn. Ha ya tý mýz da ye ni bir say fa a çýl sýn. Bis mil lah i le, þü kür i le, te fek kür i le... Te fek kür ki, te þek kür dür Rab bi mi ze. Gö rü nen, gö rün me yen bü tün mah lû kâ týn bu ba har Sa na et ti ði had siz dil ler i le, yap tý ðý tes bi ha týn biz de þa hi di yiz Al lah ým. Biz den de bu zik ri, bu te fek kü rü, bu du â yý en gü zel ve en te miz renk ler le, duy gu lar la ve ni yet ler le, ka bul bu yur.  min  min Al lah ým Bin ler â min *** Gü yâ çi çek aç mýþ her bir a ðaç, gü zel ya zýl mýþ man zum bir ka sî de dir ki, o ka sî de Fâ týr-ý Zül ce lâ lin me dâ yih-i bâ hi re si ni in þâd e dip, þâ i râ ne li sân-ý hâl i le söy lü yor. Ve ya hut o çi çek aç mýþ her bir a ðaç, bin ler ba kar ve bak tý rýr göz le ri ni aç mýþ; tâ Sâ ni-i Zül ce lâ lin ne þir ve teþ hir o lu nan a câ ib-i san a tý ný bir i ki göz le de ðil, bel ki bin ler göz ler le bak sýn, tâ ehl-i dik ka ti öy le bak týr sýn. Ve ya hut o çi çek a çan her bir a ðaç, u mu mî bay ram o lan ba ha rýn i çin de ki hu su sî bay ra mýn da ve resm-i ge çit-mi sâl bir an da ye þil len miþ â zâ la rý ný en süs lü mü zey ye nât la süs le miþ. Tâ ki, o nun Sul tan-ý Zül ce lâ li, o na ih san et ti ði he dâ yâ yý ve le tâ i fi ve â sâr-ý nu râ nî ye si ni mü þâ he de et sin. Hem meþ her-i san at-ý Ý lâ hi ye o lan ze mi nin yü zün de ve ba har mev si min de, mu ras sa ât-ý rah me ti ni en zâr-ý hal ka teþ hir et sin. Ve þe ce rin hik met-i hil ka ti ni be þe re i lân et sin. Ýn ce cik dal la rýn da ne ka dar mü him ha zî ne ler bu lun du ðu nu ve ih sa nât-ý Rah mâ ni ye nin mey ve le rin de ne de re ce mü him de fî ne ler var ol du ðu nu gös ter mek le, ke mâl-i kud reti Ý lâ hi ye yi gös ter sin. (Söz ler, 562) *** Ge çen sa bah lo kan ta cý mýz ve ders ar ka da þý mýz Ah met Bey in me kâ ný na yo lu muz düþ tü ðün de, ba þý mý dük kân dan i çe ri ye u za týp dost la rý dý þa rý ya ça ðýr dým: Ko þun ko þun de dim. Kim var sa hep si koþ tu, gel di ler. Ne var? Ne o lu yor? de di ler. Ba kýn de dim. o lun tam kar þý sýn da ki a ðaç var ya, çi çek len miþ. Bem be yaz el bi se le riy le bi ze ses le ni yor. A ma a an de di ba zý la rý. Ba zý la rý da hay ret le ve tak dir le kar þý la dý. Al la hu ek ber. Ma þal lah de di ler. Bu gü zel li ðin, bu sa na týn mil yar da bi ri ni ken di ya pa bil sey di in san, ça ðý rýp her ke se gös ter mez miy di? Öy ley se ne den Al lah ýn gös ter di ði bu gü zel li ði sey re koþ mu yo ruz ve biz de baþ ka la rý na gös ter me ye ni ye ça lýþ mý yo ruz? Bil mem, ya pý la cak o ka dar ö nem li iþ ler a ra sýn da bun dan da ha ö nem li ne var ki a ca ba? E vet, ba har da a ðaç lar bi zi ça ðý rýr da, o ses siz se da sýz dil le riy le bi ze ses le nir de, duy ma mak o lur mu? O lur mu Al lah aþ ký na? Ma a le sef, ba zen ge niþ da i re nin ca zi be dar iþ le ri, ak lý mý zý ba þý mýz dan a lýp baþ ka yer le re gö tür müþ ki, bu gü zel lik le ri tam du ya maz ve gö re mez ol mu þuz. Geç kal ma dan bi ri le ri u yan dýr ma lý biz le ri. Çi çek le rin zik ri ni gör me ye dâ vet li yiz. Dâ ve te i ca bet va cip tir. Gi de lim, zi kir le ri nin þa hi di o la lým. Te fek kür le a ra la rý na ka tý la lým. Boþ ye re geç me sin gün le ri miz. Bu ba har ya pa cak i þi miz çok. Ö mür den baþ ka ser ma ye miz yok. LÜ GAT ÇE: dest-i kud ret: Kud ret e li. zâ il: Son bu lan. müd de ha rât: Bi rik ti ril miþ þey ler, de po la nan lar. hâ vi: Ý çi ne al ma. ah sen-i tak vim: En gü zel þe kil, bi çim. es fel-i sâ fi lîn: A þa ðý la rýn en a þa ðý sý. ta rik-i u bu di yet: Kul luk yo lu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 R. Ahir 1432 Ru mî: 21 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Sýnavda baþörtüsünü açtýranlara suç duyurusu MANÝSA'NIN SALÝHLÝ ÝLÇESÝNDE GÝRDÝÐÝ GS'DE BAÞÖRTÜSÜ ZORLA ÇIKARTILAN ÖKSÜZ, SINAVA GÝRDÝÐÝ OKUL GÖ- REVLÝLERÝNÝN SORUÞTURULMASI ÝÇÝN ÝLGÝLÝ ERLERE ÞÝKÂET DÝLEKÇESÝ VEREREK SUÇ DUURUSUNDA BULUNDU. MANÝSA'NIN Salihli ilçesinde 27 Mart 2011 günü girdiði GS de baþörtüsü zorla çýkartýlan öðrenci, þikâyetçi oldu. Hasret Öksüz, görevliler tarafýndan zorla baþýnýn açtýrýlýp pardesüsünün çýkarýlmasý üzerine kaymakamlýk, cumhuriyet baþsavcýlýðý, Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü ve ÖSM Salihli Temsilciliði ne dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. Okul birincisi olan Öksüz, baþýna gelenleri þöyle anlattý: Salihli Ýmam Hatip Lisesi 12/A sýnýfý öðrencisiyim. GS ye katýlmak üzere Sekine Evren Ýlköðretim Okulu na gittim. Arka taraftaydým, bana sýra gelince eþarbýmý ve pardesümü çýkarmam gerektiðini, yoksa sýnavýn geçersiz olacaðýný beyan ettiler. Görevliye bir yasak olmadýðýný söylediðim halde kabul etmedi. Ne yapacaðýmý þaþýrdým, psikolojim bozuldu, gözyaþlarýmý tutamadým. Normal denemelerde sýnav süresi bitmeden çýkarken bu defa sorularý yetiþtiremedim, çünkü kafamý toparlayamadým. Benim geleceðimin söz konusu olduðu sýnavda böyle bir durumla karþýlaþmaktan çok rahatsýz olduðum için ilgili yerlere þikâyet dilekçesi verdim. Kendisi gibi maðdur edilen baþka öðrenciler de olduðunu belirten Öksüz, Maðduriyetimizin giderilmesini ve geleceðimizle oynayan okul görevlilerinin soruþturulmasýný istiyorum þeklinde konuþtu. Hasret Öksüz ile beraber Salihli Anadolu Öðretmen Lisesi nden öðrencinin de görevliler hakkýnda þikâyet dilekçesi verdiði bildirildi. Konu hakkýnda görüþü sorulan Salihli Kaymakamý Mesut ýldýrým ise, Öðrencilerin þikâyet dilekçesi bana ulaþtý. Ben de suç unsuru olup olmadýðýný öðrenmek üzere ÖSM Ýlçe Baþkanlýðý na sevk ettim. Suç unsuru bulunursa, görevliler hakkýnda soruþturma baþlatacaðým. azýnýn cevabýný bekliyorum. dedi. Manisa / cihan Okullarda ilk yardým projesi hayata geçiriliyor Hasret Öksüz, GS'ye girdiði Sekine Evren Ýlköðretim Okulu'nda baþýný zorla açtýran görevliler hakkýnda suç duyurusunda bulundu. HERKES Ýçin Acil Saðlýk Derneði (HÝASD) nin, ortaöðretim kurumlarýndaki öðrencilere ilk yardým eðitimi verilmesine iliþkin projesi Ýzmir de yaþama geçirildi. HÝASD önetim Kurulu Baþkaný Dr. Ülkümen Rodoplu, Konak ilçesinden baþlattýklarý, okullarda herkes için acil saðlýk kulüpleri kurulmasý projesini Türkiye çapýnda yaygýnlaþtýrmayý planladýklarýný söyledi. Pilot uygulama, Cumhuriyet Nevvar Salih Ýþgören Kýz Teknik ve Meslek Lisesi nde baþladý. aklaþýk 40 öðrencinin katýldýðý pilot uygulama dolayýsýyla düzenlenen faaliyette konuþan Ýl Millî Eðitim Müdürü Mehmet Raðip Üye, projenin il geneline yaygýnlaþtýrýlmasýnýn planlandýðýný söyledi. Ardýndan düþmeye baðlý kýrýk çýkýk senaryosu üzerinden müdahale yöntemini uygulamalý olarak gösterdi. Ayrýca öðrencilerine, ilk yardým eðitim sunumlarýný içeren CD ler daðýtýldý. Ýzmir / cihan ÖSM den soru kitapçýðý açýklamasý ÖSM DEN yapýlan soru kitapçýðý açýklamasýnda, Bu soru kitapçýðý sýnava giren hiçbir adaya verilmemiþtir denildi. ÖSM nin Ýnternet sayfasýnda konuyla ilgili yer alan açýklamada þunlar kaydedildi: Basýnda GS de Gizli Þifre baþlýðý ile yer alan kitapçýk, ÖSM nin sýnav sonrasýnda basýna vermek ve internet sitesinden duyurmak üzere hazýrlanmýþ, ana soru kitapçýðýndan türetilmiþ, tek bir soru kitapçýðýdýr. Bu soru kitapçýðýnýn herhangi bir adaya verilmesi söz konusu olmadýðýndan, doðru cevabýn bulunduðu yer deðiþtirilmeden sadece yanlýþ cevap seçeneklerinin yerleri deðiþtirilmiþtir. Bu soru kitapçýðý sýnava giren hiç bir adaya verilmemiþtir. ÖSM, Þubat 2011 den itibaren gerçekleþtirdiði bütün sýnavlarda adaya özgü soru kitapçýðý hazýrlayarak pek çok haksýzlýðýn önüne geçmiþtir. Adaya Özgü Soru Kitapçýðý uygulamasýnda tüm adaylar için hazýrlanmýþ olan toplam soru, ana konu alanlarý ile sýnýrlý kalmak üzere, her bir aday için rastgele seçilmiþ farklý sýraya konulmaktadýr. Buna ilave olarak her sorunun doðru cevabý da her bir adayýn soru kitapçýðýnda yine rastgele biçimde bir þýka atanmaktadýr. Madde analizine imkân tanýmak üzere yanlýþ seçeneklerin de yerleri deðiþtirilmektedir. Bu sayede her bir adayýn soru kitapçýðý tek bir tane olarak basýlmaktadýr. Bugüne kadar yapýlan üç sýnavda da bu gerçekleþtirilmiþtir. Açýklamada, kamuoyunu derinden etkileyecek bu ve benzeri konularda basýnýnýn daha hassas davranmasý gerektiði kaydedildi. Ankara / aa Postacýlara Önlisans'ta okuma fýrsatý POSTA Daðýtýcýlarý ve Sosyal ardýmlaþma ve Kanunî Haklarýný Koruma Derneði Genel Baþkaný Musa Karaoðan, lise mezunu postacýlarýn Samsun da kurulan Posta Hizmetleri Teknolojileri Önlisans Meslek üksek Okulu nda Açýk öðretim gibi okuma fýrsatý verildiðini söyledi. Karadoðan yaptýðý yazýlý açýklamada, Ülkemizde ilk defa Erzincan, Osmaniye ve Samsun da kurulan Posta Hizmetleri Teknolojileri Önlisans Meslek üksek Okulu açýlmýþtýr. Kurumumuza yýllar önce iþe baþlayan hatta emeklisi gelmiþ postacýlarýn bu okulu okumak hayal iken, Þubat ayýndan Genel Müdür Osman Tural tarafýndan bizlere bir fýrsat verilerek lise mezunu postacýlara Samsun da bulunan bu okulu açýk öðretim gibi okuma fýrsatý doðmuþtur. Bu fýrsatý büyük bir memnuniyetle karþýladýk diye konuþtu. Ankara / Ahmet Terzi ir ti ni as ya.com.tr Ýt ti had-ý Ýs lâm ve Ho ca Tah sin Be di üz za man it ti had-ý Ýs lâ mý an lat tý ðý il - ginç ya zý la rýn dan bi rin de, Bu me se le de se lef le rim Þeyh Ce ma led din-i Af ga nî, al - lâ me ler den Mý sýr Müf tü sü mer hum Mu ham - med Ab duh, müf rit â lim ler den A li Su a vi, Ho ca Tah sin ve it ti had-ý Ýs lâ mý he def tu tan Na mýk Ke mal ve Sul tan Se lim dir di yor (Es ki Sa id Dö - ne mi E ser le ri, Di van-ý Harb-i Ör fî, s. 127). Her bi ri ken di a la nýn da ö nem li yer le re sa hip o lan bu i sim le rin it ti had-ý Ýs lâm bað la mýn da ça - lý þýl ma sý ge re ki yor. Ki, Ni hat De rin de re yýl lar ön ce Köp rü der gi sin de çý kan ya zý la rýy la böy le bir ça lýþ ma yý baþ lat mýþ tý. Bu nun da ha de tay lý ve kap sam lý bir þe kil de ge liþ ti ril me si ne ih ti yaç var. Söz ko nu su i sim le re bak tý ðý mýz da, ilk na zar da þöy le bir tab lo þe kil le ni yor: Af ga nî me se le nin si - ya set le il gi li te o rik alt ya pý ve bu çer çe ve de ki ak - ti vizm; Ab duh Kur ân tef si ri; A li Su a vi med re se ve Ho ca Tah sin mo dern bi lim; Na mýk Ke mal e - de bi yat ve te fek kür ve a vuz Sul tan Se lim de ic - ra at ve tat bi kat bo yut la rý ný tem sil e di yor lar. Her bi ri nin ay rý ay rý e leþ ti ri ye a çýk ta raf la rý ol sa da, it ti had-ý Ýs lâm mef kû re si hep si ni bir leþ - ti ri yor. Sa id Nur sî de i þin o ci he ti ni vur gu lu yor. Bu i sim ler den Ho ca Tah sin e, Mu ha ke mat ta on dan nak let ti ði bir dört lük le de a týf ya pý yor: Ki tab-ý â le min ev ra ký dýr eb âd-ý nâ mah dud, Su tur-u kâ i nat-ý dehr dir â sâr-ý mâ ma dud, Ba sýl mýþ dest gâh-ý levh-i mah fuz-u ha ki kat ta, Mü ces sem lâfz-ý ma ni dar dýr â lem de her mev cud. Â lem ki ta býn da ki say fa la rýn sý nýr sýz bir me sa - fe ye ya yýl dý ðý ný; kâ i na týn za man sa týr la rýn da son suz o lay la rýn ce re yan et ti ði ni; bun la rýn ha ki - kat levh-i mah fu zun da ba sý lý ol du ðu nu, â lem - de ki her var lý ðýn ci sim leþ miþ bi rer ma ni dar söz ol du ðu nu an la tan bu dört lü ðün ar dýn dan, Ho - ca Tah sin in nâ ma dud ve nâ mah dud dan mu ra - dý nis bî dir, ha ki kî lâ ye te nâ hî lik (son suz luk) de - ðil dir kay dý ný dü þü yor Be di üz za man (s. 182). Ho ca Tah sin i bi raz da ha ya kýn dan ta ný mak i çin, hak kýn da çý kan bir ya zý ya göz gez di re lim: Son dö nem Os man lý bi lim in sa ný, e ði tim ci ve en te lek tü el le rin den Ho ca Tah sin E fen di ( ), ye ni a çý la cak i kin ci da rül fü nun da e ði tim gö re vi al ma sý i çin Fran sa ya ma te ma tik ve te mel bi lim ler e ði ti mi al mak ü ze re gön de ril - miþ, e ði ti mi ni ta mam la dýk tan son ra Ýs tan bul a dö nüp, 1869 Ka sým ýn da, he nüz ku ru luþ a þa ma - sýn da o lan da rül fü nu na mü dür o la rak a tan mýþ, yak la þýk bir yýl son ra gö re vin den u zak laþ tý rýl mýþ ve da rül fü nun da ka pa týl mýþ týr. E ði tim, ta rým, psi ko lo ji ve as tro no mi ü ze ri ne ki tap la rý var dýr. Mir at el Se ma is mi ni ver di ði gök yü zü ha ri ta sý, ül ke miz de ha zýr lan mýþ ilk gök yü zü ha ri ta sý dýr. Ö lü mün den son ra ya yýn la nan Ta ri h-i Tek vin ya hut Hil kat ad lý ki ta býn da da, me ka nik, kim ya, as tro fi zik, as tro no mi, je o lo ji, me te o ro lo ji, bo ta - nik, zo o lo ji, fi lo lo ji ve ta rih ko nu la rýn da ve bu ko nu la ra i liþ kin a raþ týr ma yön tem le ri hak kýn da bi lim sel ni te lik te a çýk la ma lar yap mak ta dýr. Bi - lim ta ri hi miz de as tro fi zik ko nu sun da ilk kez ya - yýn yap mýþ bi lim in sa ný dýr. (Os man Ba ha dýr, Cum hu ri yet, Bi lim-tek no lo ji der gi si, ) a zar, Ho ca Tah si n E fen di nin da rül fü nun - dan u zak laþ tý rýl ma ge rek çe si ni, di ne uy gun ol - ma yan dü þün ce ler sa vun ma sý o la rak i fa de e di - yor. a ma Sa id Nur sî nin bu ge rek çe ye ka týl ma - dý ðý, o nu it ti had-ý Ýs lâm da ki se lef le ri a ra sýn da say ma sý i le an la þý lý yor. A li Su a vi i çin i fa de et ti ði müf rit â lim ler den sý fa tý, he men on dan son ra zik ret ti ði Ho ca Tah sin i çin de ge çer li mi, bu nu an la ya bil mek i çinse de rin tet kik le re ih ti yaç var. A ma þu ra sý ke sin: Be di üz za man, it ti had-ý Ýs - lâm dan söz e der ken, de tay lar da ki ih ti lâ fî ve tar - týþ ma lý ko nu la ra ta kýl mý yor; it ti ha da te mel o luþ - tu ran de ðer ve ni te lik le re o dak la nýp on la ra vur - gu ya pý yor. Ve bu i de a le bi ri kim ve ka bi li yet le - riy le kat ký ve re bi le cek kim var sa, hiç bi ri ni dýþ la - ma yýp, hep sin den is ti fa de et me yi e sas a lý yor. O nun it ti had-ý Ýs lâm ta rif le rin de ki kap sa yý cý zen gin lik le ta ma men ör tü þen müt hiþ bir pers - pek tif ve a la bil di ði ne ku cak la yý cý bir viz yon bu. Ve hâ lâ de rin le me si ne an la þýl ma yý bek li yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Reform olmazsa periþan oluruz ANAASA MAHKEMESÝ BAÞKANI HAÞÝM KILIÇ, ''EÐER ARGI REFORMU GERÇEKLEÞTÝRÝLEMEZSE BÝRESEL BAÞVURUDA ANAASA MAHKEMESÝNÝN HALÝNÝN NÝCE OLACAÐINI DÜÞÜNMEK DAHÝ ÝSTEMÝORUM'' DEDÝ. ca ni as ya.com.tr Po zi tif ay rým cý lýk! Ka dýn la rýn ve er kek le rin e þit li ði çok tar tý þý lan ko nu lar dan bi ri dir. Bil has sa fe mi nist ler, ka dýn - la rýn da ha e þit ol ma sý ve er kek ler kar þý sýn da ka dýn la rýn le hi ne ay rým cý lýk, on la ra ön ce lik ta nýn ma - sý ge rek ti ði ni sa vu nur. Ka dýn hak la rý ný sa vun duk la rý - ný i le ri sü ren ba zý der nek ve va kýf lar, bu dü þün ce i le ka dýn la ra po zi tif ay rým cý lýk ya pýl sýn sö zü nü bir ba ký - ma slo gan hâ li ne ge tir miþ du rum da dýr lar. Ba zý ka dýn der nek le ri de ö nü müz de ki mil let ve ki - li ge nel se çim le ri i çin ka dýn la rýn da en az er kek a - day la rýn sa yý sýn ca a day gös te ril me si ni ve TBMM de ya rý ya rý ya tem sil hak ký ný sa vu nu yor lar. Mil let ve ki li li ði se çi mi ne ti ce i ti ba rýy la a lý nan rey e bað lý ol du ðu na gö re çok ça lý þa nýn ka zan ma sý müm kün. Ha ným lar çok ça lý þýr, muh te mel ra kip le - ri o lan er kek a day lar dan da ha faz la oy a la bi lir ler se bu he de fe u laþ ma la rý tek nik an lam da müm kün dür. Ka dýn hak la rý ný po zi tif ay rým cý lýk ya pa cak de re - ce de sa vu nan la rýn iþ ba þör tü lü ka dýn la rýn, öð ren ci - le rin hak la rý na ge lin ce ne ga tif a yý rým cý lýk nok ta sý - na dön me le ri i se tam ib ret lik. En baþ ta fe mi nist le - rin i ti raz et me si ge re ken ba þör tü sü ya sa ðý na ne - den se ses çý kar mý yor, ba zen de ya sa ða des tek ve - ren a çýk la ma lar ya pý yor lar. Ge çen haf ta (27 Mart 2011) ya pý lan ü ni ver si te ye gi riþ sý na výn da (GS) Ýs tan bul un ba zý il çe le rin de ki o kul lar da sa de ce kýz öð ren ci ler var mýþ. Bu ay rým cý - lý ða i ti raz e den ler, Ey vah, ir ti ca hort la dý. Ba kýn, kýz öð ren ci ler le er kek öð ren ci le ri a yýr dý lar. Kö tü ye gi diþ baþ la dý an la mý na ge le cek þe kil de yo rum lar yap tý lar. Ý ti raz lar ü ze ri ne a çýk la ma ya pan yet ki li ler i se þöy le de miþ: Ýl gi li sý nav mer ke zin de sý na va gir - mek i çin ter cih te bu lu nan a day sa yý sý nýn, o mer - kez de ki sý nav bi na sý/sa lo nu ka pa si te sin den faz la ol du ðu du rum lar da a day la rýn bir kýs mý ka pa si te si dol ma mýþ sý nav mer kez le ri ne a ta nýr. (...) Bu mer - kez de sý na va gir mek is te yen tüm a day lar ön ce lik - le öð re nim du ru mu na ve cin si ye ti ne gö re de ðer - len di ri le rek, ka pa si te faz la sý a day ka pa si te si dol - ma mýþ sý nav mer kez le ri ne a ta nýr. Bu du rum da kýz a day lar, ilk ter cih le ri ne a tan ma hu su sun da da ha a van taj lý ol mak ta dýr. (...) Ben zer o lay la rýn ge le cek te tek rar et me me si ve ge rek li ön lem le rin a lýn ma sý a dý na, a day a ta ma sis te mi miz ü ze rin de ge rek li ça lýþ ma lar baþ la týl mýþ týr. A çýk la ma dan an la þýl dý ðý ü ze re as lýn da kýz öð - ren ci le re po zi tif ay rým cý lýk ya pýl mýþ. a ni kýz öð ren ci le rin ilk ter cih le ri ka bul e di lir ken, (do - ðan faz la lýk se be biy le) er kek öð ren ci ler baþ ka mer kez le re, o kul la ra gön de ril miþ. Ba zý la rý yük sek per de den i ti raz e de cek, a ma bu i ti raz la rý kök ten çö ze bi le cek bir tek li fi miz var: Böy le bir ta lep var sa, ki ol du ðu or ta ya çý ký - yor; kýz öð ren ci ler i le er kek öð ren ci le rin sý nýf la rý ay rý o la bi lir. Bu nun ya nýn da kar ma sý nýf lar da ol sun. Öð ren ci le re en baþ ta, sý na va gi re cek le ri yer/ il çe so rul du ðu gi bi; kar ma sý nýf, sa de ce kýz - la rýn im ti ha na gir di ði sý nýf ya da sa de ce er kek öð ren ci le rin sý na va gir di ði sý nýf lar dan han gi sin - de im ti ha na gir mek is te di ði so ru la bi lir. Na sýl böy le bir þey o lur? di yen ler el bet te çý - ka cak týr. Tek ke li me i le ce vap ver mek müm - kün: Ni çin ol ma sýn? Ta biî ki bu nun i çin is te ðe ve ta le be bað lý o la - rak sa de ce kýz la rýn o ku ya bi le ce ði o kul la rýn a çýl - ma sý lâ zým. Böy le o kul lar a çýl mýþ ol sa el bet te ilk ol ma ya cak. Dün ya nýn pek çok ül ke sin de (baþ ta Ýn gil te re ol mak ü ze re) sa de ce kýz la rýn ya da sa de ce er kek le rin o ku du ðu o kul lar var. Bil - di ði miz ka da rýy la Ja pon ya da da sa de ce kýz la rýn o ku du ðu ü ni ver si te ler yýl lar dan be ri var. Pe ki, dün ya da o lu yor da Tür ki ye de ni çin ol - ma sýn? Kýz la ra ay rý o kul a çan ül ke ler ge ri ci de, biz mi i le ri ci yiz? Ta lep var, öy ley se kýz la ra ay rý sý nýf ya da o - kul lar va kit ge çi ril me den a çýl ma lý. A sýl po zi tif ay rým cý lýk bu dur! Gaz ze ye ye ni yar dým kon vo yu ÝNSAN Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa nî ar dým Vak fý Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Hü se yin O ruç, Gaz ze ye git - me si plan la nan ye ni yar dým kon vo yun da Tür ki ye den de ge mi le rin o la bi le ce ði ni söy le di. O ruç, Mad rid de bi - ra ra ya ge len Av ru pa, ABD, Ka na da ve U zak Do ðu ül - ke le rin den si vil top lum ku ru luþ la rý nýn Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rý sý nýn yýl dö nü mün de Gaz - ze ye ye ni bir yar dým kon vo yu gön der me ka ra rý al dýk la - rý ný be lir te rek, ÝHH nýn da des tek ver di ði bu faaliyete Tür ki ye den de in sa nî yar dým gö nül lü le ri nin ka tý la cak - la rý ný söy le di. O ruç, Tür ki ye den de ka tý lým o la cak. Tür ki ye den ge mi ler kal ka bi le ce ði gi bi, Av ru pa dan yo la çý ka cak o lan ge mi le re ak ti vist ler le ka týl ma gi bi bir du - rum da o la bi lir de di. O ruç, kon vo ya Fre e Ga za, Av - ru pa Kam pan ya sý gi bi gi ri þim le rin ça tý sý al týn da u na - nis tan, Ýs veç, Fran sa, Hol lan da, Ýn gil te re, Bel çi ka, Al - man ya, Nor veç, Ýr lan da, Ý tal ya, Ýs pan ya, ABD, Ka na da ve Ma lez ya gi bi ül ke ler de ki ak ti vist le rin ya ný sý ra Av ru - pa par la men to sun dan da ha çok par la men ter ve din a - da mý nýn ka tý la ca ðý ný be lirt ti. O ruç, Bu kez 15 ka dar yar dým ge mi si ba tý ül ke le ri nin li man la rýn dan yo la çý ka - cak, Ýs ra il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý am bar go nun sür dü rü - le me ye ce ði ni vur gu la ya cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a A NA A SA Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Türk yar gý sý nýn et ki li ve sü rat li bir yar gý sis te - mi ne o tur tul ma sý i çin i yi bir yar gý re for mu na ih ti ya cý ol du ðu nu be lir te rek, E ðer yar gý re for - mu ger çek leþ ti ri le mez se bi rey sel baþ vu ru da A na ya sa Mah ke me si nin ha li nin ni ce o la ca ðý ný dü þün mek da hi is te mi yo rum de di. Ký lýç, Av ru pa Kon se yi nin yü rüt tü ðü ük - sek ar gý Ku rum la rý nýn Av ru pa Stan dart la rý Ba ký mýn dan Rol le ri nin Güç len di ril me si Or tak Pro je si kap sa mýn da dü zen le nen Av ru pa Ýn - san Hak la rý Söz leþ me si Bað la mýn da Tü ke til - me si Ge re ken Et ki li Bir Ýç Hu kuk o lu O la rak A na ya sa Mah ke me si ne Bi rey sel Baþ vu ru kon fe ran sýn ka pa nýþ ko nuþ ma sý ný yap tý. Kon fe rans ta A na ya sa Mah ke me si ne bi rey - sel baþ vu ru hak ký nýn gö rü þül me sin den mem - nun ol duk la rý ný i fa de e den Ký lýç, bi rey sel baþ - vu ru dan da ha ö nem li o lan ko nu nun et kin bir de ne tim ya pý la bi le cek bir bi rey sel baþ vu - ru nun ha ya ta ge çi ril me si ol du ðu nu söy le di. a pý lan i þin et kin bir de ne ti mi bün ye sin de ta þý ma ma sý ha lin de bi rey sel baþ vu ru nun bir an la mý kal ma dý ðý ný be lir ten Ký lýç, A na ya sa Mah ke me si nin ger çek ten et kin bir de ne tim yo lu nu ha ya ta ge çi re bil me si ha lin de Av ru pa Türk yar gý sý nýn et ki li ve sü r'at li bir yar gý sis te mi ne o tur tul ma sý i çin i yi bir yar gý re for mu na ih ti yaç var. FOTOÐRAF: AA Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin Tür ki ye den ya - pý lan baþ vu ru la rý ka bul et me ye ce ði ne i nan dý - ðý ný i fa de et ti. Bi rey sel baþ vu ru hak ký nýn ba þa rý ya u laþ ma sý i çin yar gýç la rýn an la yý þý ve uy gu la ma da ki ba þa - rý nýn çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: Türk yar gý sý nýn so ru nu ben ce da ha çok uy gu la ma a la nýn da ol muþ tur, yok sa hem A na ya sa da hem de ya sa lar da ye te ri ka - dar ku ral var dýr. An cak uy gu la ma da cid dî so - TÝSK, anayasa teklifini seçimden sonra sunacak TÜR KÝ E Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK) Ge nel Baþ - ka ný Tuð rul Ku dat go bi lik, e ko no mik ge liþ me le re im kân ve re cek ye ni a na ya sa teklifle ri ni se çim le rin he men ar dýn dan ka mu o yu na su na cak la rý ný bil dir di. Ku dat go bi lik, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki - ye ni ne ar týk bir sa na yi ve ti ca ret ül ke si ol du ðu nu, ih ra ca tý nýn yüz - de lik bö lü mü nü sa na yi ü rün le ri nin o luþ tur du ðu nu söy le di. Ge çen sü re cin, Tür ki ye nin sa na yi ü re ti mi ve sa na yi ü rün le ri nin ih - ra cý i le or ta la ma yüz de 7 bü yü me sað la dý ðý ný or ta ya koy du ðu nu i fa - de e den Ku dat go bi lik, þun la rý kay det ti: 21. yüz yýl da Tür ki ye, e ko - no mik bü yü mey le genç nü fu su nu bes le ye cek ve ye ni je ne ras yon la - ra güç lü bir ül ke bý ra ka bi le cek. Do la yý sýy la a na ya sa nýn da ar týk des - tek çi, du ra ðan bir a na ya sa dan, e ko no mik ve sa na yi ge liþ me le re im - kân ve re cek ve bu nun la il gi li bü tün alt ya pý la rý ih ti va e de cek bir a - na ya sa ya dö nüþ me si lâ zým. E ði tim den in san hak la rý na, sos yal ka i - de ler den ge liþ me ve hak kul lan ma im kân la rý na, sen di ka laþ ma ve ör güt len me im kân la rý na ka dar bü yük mak ro e ko no mik ge liþ me le re im kân ve re cek bir a na ya sa sý ol ma lý. Doð ru dan doð ru ya bir e ko no - mi a na ya sa sý o la cak, her ta ra fý e ko no mik ka i de ler le do la cak de mek is te mi yo rum. A na ya sa da dü zen le yi ci hü küm ler o la cak. Bu ra da ön - gör dü ðü müz te mel ilk üç mad de de ken di ni bu lan la ik, de mok ra tik, cum hu ri yet fel se fe si nin de vam et me si, bun da bir de ði þik lik is te mi - yo ruz. Bu, za ten Türk mo de li o la rak or ta ya çýk mýþ týr. Bü tün dün ya bu nu, bu þe kil de gör müþ tür ve bu gün çal kan tý i çin de bu lu nan baþ - ta Tu nus, Lib ya, Mý sýr ve di ðer A rap ül ke le ri ol mak ü ze re Türk a - na ya sa sý ný ör nek al mak ta dýr. Bu i yi bir þey dir. Do la yý sýy la biz de bu na sa hip çýk ma lý yýz. Bü tün bu te mel fel se fe le ri i çin de ol duk tan son ra e ko no mi ye im kân ve ren bir bö lü mü nün de ol ma sý lâ zým. E - ko no mi ye ö nem ve rir ken de in san hak la rý, sos yal den ge ler, ça lý þan - la rýn hak la rý gi bi hak la rý da ih ti va e den bir a na ya sa ol ma lý. al nýz iþ ve ren le rin, ü re ti min le hi ne de ðil, ça lý þan la rýn hak la rý nýn da den - ge si ni kur ma lý, sos yal den ge le ri gö zet me li. An ka ra / a a Esnaf borç içinde CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bazý açýlýþ ve ziyaretlere katýlmak için Antalya ya geldi. Antalya Havalimaný nda partililerce karþýlanan Kýlýçdaroðlu nun þehir merkezine gidiþinde araç konvoyu oluþturuldu. Gazetelerin ekonomi sayfalarýna bakýldýðýnda güllük gülistanlýk bir Türkiye tablosu çizildiðini ifade eden Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: Dünyada hangi ülke 9 yýlda 4 sefer malî af getirmiþtir? Neden çýkar malî af? Kiþi borcunu ödeyemez, faiz yükü altýnda kalýr. Soru þu, bu insanlar niçin vergilerini, sosyal güvenlik primini zamanýnda ödeyemiyorlar? Demek ki sizin izlediðiniz ekonomik politikalarla esnaf borç içinde kalýyor. Ondan sonra da af çýkaralým. Ekonomi iyi yönetilmiyor. Bu kriz dünyada vardý diyorlar. Dünyaya bakalým. 9 yýlda 4 kez malî af çýkaran bir ülke göstersinler. O ülkeler iyi yönetiliyor, biz iyi yönetilmiyoruz. Bu hayatýn, sizin hayatýnýzýn gerçeðidir. Büyük alýþ veriþ merkezleriyle ilgili yasanýn da iki dönemdir çýkarýlamadýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, AVM ler kapatýlsýn demiyoruz, ama batýdaki standartlar neyse biz de de aynýsý olsun diye konuþtu. Müþerref Aksoy / eni Asya CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu Demokrasi kýlýfýndaki zulüm Sakarya Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu nun her Cumartesi gerçekleþtirdiði eylemlerde 291. haftayý geride býrakýrken, ortak basýn açýklamasýný okuyan Serdar Duman, Libya ya müdahalesini eleþtirdi. Duman 2008 de çoðunluðu çocuk ve kadýnlardan oluþan 1500 kiþinin Ýsrail tarafýndan Gazze de, yine yýllarý arasýnda Sýrplar tarafýndan Bosna da Müslüman ýn katledilmesine seyirci kalan Batýlý emperyalistleri Libya da hýzla harekete geçiren temel sebep nedir acaba? Þunu unutmayalým ki Irak a ve Afganistan a BM eliyle gelen demokrasi ne ise, Libya, Suriye gibi ülkelere de ayný demokrasi gelecektir. ani demokrasi kýlýfýndaki zulüm daha bir koyu olarak bu ülkelerin kaderi haline gelecektir uyarýsýnda bulundu. Açýklamada ayrýca Muammer Kaddafi nin kanlý diktatörlüðünün Batýlý emperyalistlerin zulmünün üstünü örtemeyeceði ifade edildi. Sedat Serdar / eni Asya run lar ya þý yo ruz. Di li yo rum, bi rey sel baþ vu ru ko nu sun da uy gu la ma da ki so run la rý ya þa ma - yýz. Bu ra da yar gýç la rý mý za çok bü yük gö rev dü þü yor. A na ya sa nýn 90. mad de sin de çok ö - nem li bir im kân ge ti ril miþ ol ma sý na rað men, bu gü ne ka dar Türk hal ký nýn hiz me ti ne 90. mad de ye te rin ce ak ta rý la ma dý. Bel ki bun dan son ra bi rey sel baþ vu ru yo luy la 90. mad de ha - ya ta ge çi ri le bi lir. Türk yar gý sý nýn et ki li ve sü r'at li bir yar gý sis - te mi ne o tur tul ma sý i çin i yi bir yar gý re for mu - na ih ti yaç var. E ðer yar gý re for mu ger çek leþ ti - ri le mez se bi rey sel baþ vu ru da A na ya sa Mah - ke me si nin ha li nin ni ce o la ca ðý ný dü þün mek da hi is te mi yo rum. ar gý re for mu nun a ci len ha ya ta ge çi ril me si ge re ki yor. Bü tün bun la rý ya par ken A na ya sa Mah ke me si o la rak, hak ih - lâl le ri ni or ta dan kal dý ra ca ðýz di ye ye ni bir hak ih lâ li ne mey dan ver me mek en bü yük gö re vi - miz o la cak týr. e ni ge ti ri len sis te min na sýl ha - ya ta ge çi ri le ce ði ni þu an bil mi yo ruz. A na ya sa Mah ke me sin de hak ih la li tes bit et tik ten son ra tek rar il gi li mah ke me ye gön de ril me si... O ra da ge çen sü re cin ne ka dar o la ca ðý, na sýl bir þe kil a la ca ðý uy gu la ma lar la gö rü le cek. U mu yo rum bun lar ye ni bir hak ih lâ li ne ne den ol maz. DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek Zey bek, Bah çe li den ce vap bek li yor DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Biz MHP i le it ti fak ya pa rýz. Ça tý MHP dir. Bir tek þar tý mýz o lur. Lis te ler ne ti ce a la cak þe kil de dü zen len me li de di. Zey bek, MHP i le it ti fak gö rüþ me le ri i çin MHP Ge nel Baþ - ka ný Dev let Bah çe li den gö rüþ me ta le bin de bu lun du ðu nu, an cak he nüz ken di si ne bir ya nýt ve ril me di ði ni söy le di. DP Ge nel Baþ - ka ný Zey bek, par ti si nin ge nel mer ke zin de dü zen le nen il baþ kan la rý top lan tý sý nýn a çý lý - þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, tek me se le le ri nin it ti fak ol ma dý ðý ný, an cak it ti fa kýn da ö nem li bir ko nu ol du ðu nu i fa de et ti. Par ti i çin de yap týk la rý gö rüþ me ler de, da ha gür ve da ha bü yük bir blok ha lin de se çi me git me gö rü - þü nün or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Zey bek, bu çer çe ve de MHP i le it ti fak gö rü þü nün gün - de me gel di ði ni bil dir di. Zey bek, Ge çen Per þem be gü nü Sa yýn Bah çe li den gö rüþ me ta le bin de bu lun dum. Bu gün Cu mar te si, her han gi bir ya nýt gel me di de di. MHP den 510 mil let ve ki li ta lep et tik le ri yö nün de ki ha ber le rin doð ru ol ma dý ðý ný i fa de e den Zey bek, he nüz gö rüþ me nin bi le ger çek leþ - me di ði ne i þa ret et ti. An ka ra / a a Ko mis yon da tar týþ ma TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da, hü kü - me te KHK çý kar ma yet ki si ve ren ta sa rý ü ze - rin de söz a lan mu ha le fet mil let ve kil le ri, dü - zen le me nin ta li ko mis yon o lan A na ya sa Ko - mis yo nu nun gö rü þü bek len me den Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da gö rü þü le me ye ce ði ni i le ri sür dü. Tar týþ ma lar ne de niy le gö rüþ me - le re a ra ve ri len ko mis yon da, gö rev li le rin ka - me ra la rýn dý þa rý ya çýk ma sý ný is te me si ne mu - ha le fet mil let ve kil le ri tep ki gös ter di. MHP An tal ya Mil let ve ki li Meh met Gü nal, gö rev - li ye kar þý çý kar ken, Ko mis yon Baþ kan lýk Di - va ný ü ye si Sü rey ya Sa di Bil giç uy gu la ma nýn da ha ön ce de ya pýl dý ðý ný, Ba kan su nu þu nun ar dýn dan ka me ra la rýn dý þa rý ya çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Bil giç, Gü nal a, Her za man ki iþ, a ji - te et me de di. Mu ha le fet mil let ve kil le ri Bil - giç e tep ki gös ter di. MHP li Gü nal, Baþ kan var ken sen ko nu þa maz sýn der ken, CHP Ýs - tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Öz yü rek, Çe vik kuv vet de ge le cek. Sý ra ban ka lar da, si ya set te. Ön ce ba sýn men sup la rý, son ra mu ha le fet mil let ve kil le ri ni a lýp gö tü re cek di ye ko nuþ - tu. Ko mis yon Baþ ka ný Mus ta fa A çý ka lýn, a - ra nýn ar dýn dan top lan tý yý a çar ken, gö rüþ - me le re ge çil me den ka me ra man la rýn çýk - ma sý ný is te di. Mu ha le fe tin i ti raz la rý ný sür - dür me si ü ze ri ne A çý ka lýn, ko mis yon da geç miþ ten be ri Ba kan su nu þun dan son ra ka me ra la rýn dý þa rý ya çý ka rýl dý ðý ný be lirt ti. CHP Ýz mir Mil let ve ki li Ha run Öz türk, Ýk ti da rýn tav rý ný gö rü yor su nuz, mu ha le - fe tin e leþ ti ri le ri ne ta ham mü lü yok. Bir de yet ki al dýk la rýn da gö rür sü nüz de di.

5 HA BER 5 cev ni as ya.com.tr Ma lat ya da mis yo ner le rin kat le dil di ði Zir ve a yý ne vi ci nâ ye ti ne i liþ kin in ce le me kap sa mýn da ev ve o fis le rin de a ra ma ya pý lan lar a ra sýn da yer a lan Prof. Ze ke ri ya Be yaz ýn, ko nu yu Sa id Nur sî ve Nur cu luk la ir ti bat lan dýr ma ya ça lýþ ma sý, tam bir çar pýt ma. Prof. Be yaz ýn bu sap týr may la med ya ya, Ben Sa id Nur sî ve Fet hul lah Gü len in di nî ve mil lî yön den çe þit li za rar lý ta raf la rý ný ki tap ha lin de ya zý yo rum, bak tým bun la rýn be lge le ri ni de al dý lar a çýk la ma sý, her fýr sat ta bah set ti ði Sa id Nur sî ki ta bý na dik ka ti çek mek te. Bu du rum, Prof. Be yaz ýn, yýl lar dýr yaz dý ðý ný söy le di ði ve bir tür lü bi ti re me di ði ça lýþ ma sý nýn rek lâ mý ný yap tý ðý ný ak la ge ti ri yor. Bel ki de son dö nem de gün de me ge len ve in ter ne te dü þen ge len Ah met Þýk ýn mâ lum ki ta bý i çin Cum hur baþ ka ný Gül ün ki tap i çin bü yük bir ça lýþ ma sý ol du, on bin sa ta cak ki ta bý þim di yüz bin sa ta cak sö zün den et ki len miþ Be yaz ýn ken di si de Ko nu, mis yo ner le re kar þý hal ký kýþ kýrt mak ve ya tah rik et mek þek lin de ö zet le ne bi le cek bir a maç o la rak söy lü yor ve yal nýz mis yo ner lik le il gi li ça lýþ ma nýn a lýn ma dý ðý ný Gül, En do nez ya yol cu su n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, En do nez ya Cum hur baþ ka ný Su si lo Bam bang ud ho yo no nun dâ ve ti ü ze ri ne bu gün En do nez ya ya gi de cek. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Gül e bu zi ya re tin de Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh di E ker, mil let ve kil le ri, i þ a dam la rý ve a ka de mis yen ler i le res mi ze vat ve med ya men sup la rýn dan o lu þan bir he yet eþ lik e de cek. 16 yýl a ra dan son ra Tür ki ye den En do nez ya ya Cum hur baþ ka ný dü ze yin de ya pý la cak bu ilk zi ya ret te Gül, ud ho yo no i le ya pa ca ðý gö rüþ me de i ki li i liþ ki ler ve iþ bir li ði im kan la rý ný bütün yön le riy le e le a lýr ken, i ki ül ke yi il gi len di ren böl ge sel ve u lus la r a ra sý me se le ler hak kýn da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu na cak. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün En do nez ya zi ya re ti, 7 Ni san da so na e re cek. An ka ra / a a Su ri ye ye zarar verecek hiçbir giriþimi Türkiye hoþ görmez n DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, Su ri ye nin re form i ra de si ne za rar ve re cek, is tik ra rý ný bo za cak hiç bir gi ri þi min Tür ki ye ta ra fýn dan hoþ gö rül me si nin, tas vip e dil me si nin müm kün ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü, Su ri ye Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü A dý na Ri yad El-Þýk fi nin Ýs tan bul da yap tý ðý ve El- Ce zi re ka na lýn da ya yýn la nan a çýk la ma la rý hak kýn da yö nel ti len so ru la ra ce va ben bir a çýk la ma yap tý. Söz cü, a çýk la ma sýn da, Bu kri tik dö nem de dost ve kar deþ Su ri ye nin re form i ra de si ne za rar ve re cek, is tik ra rý ný bo za cak hiç bir gi ri þi mi Tür ki ye nin hoþ gör me si, tas vip et me si müm kün de ðil dir. Biz Su ri ye hal ký nýn ta lep ve bek len ti le ri ni ba rýþ çý yol lar dan or ta ya ko ya ca ðýn dan; Su ri ye yö ne ti mi nin de bu ta lep ve bek len ti le ri kar þý la mak yö nün de e sa sen va det miþ ol du ðu re form sü re ci ni bir an ön ce baþ la ta ca ðýn dan e mi niz i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / a a A ÝHM, Uzan ýn baþvurusunu reddetti n AV RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM), Ke mal U zan ýn Tür ki ye a ley hi ne yap tý ðý þi kâ ye ti red det ti. A ÝHM yap tý ðý a çýk la ma da, ya pý lan baþ vu ru yu ka bul e di le bi lir bul ma dý ðý ný bil dir di. Stras bo urg mah ke me si, ge çen yýl Ka sým a yý so nun da, ya pý lan þi kâ yet le il gi li bir du ruþ ma dü zen le miþ, du ruþ ma yý, Fran sa dan ge çen yýl si ya sî il ti ca ta le bin de bu lu nan ve Pa ris te ya þa yan Cem U zan da iz le miþ ti. Ke mal U zan ýn a vu kat la rý, du ruþ ma da, im ti yaz söz leþ me le ri nin dev let ta ra fýn dan sü re sin den ön ce u sul ve pro se dü re ay ký rý bi çim de, ÇE AÞ ve Ke pez þir ket le ri ni or ta dan kal dýr mak a ma cýy la ip tal e dil di ði ni id di a et miþ ti. U zan ýn a vu kat la rý, söz leþ me nin ip ta li ü ze ri ne iþ siz ka lan ça lý þan la ra taz mi nat ö de mek zo run da kal dýk la rý ve bor sa da his se le ri nin düþ me si yü zün den ö nem li za ra ra uð ra dýk la rý gö rü þü nü di le ge tir miþ ti. Stras bo urg / a a Bediüzzaman ý karalama! (1) a çýk lý yor. Söz ko nu su ko nu i le bel ge ler in ya ný sý ra, me se la se çim hi le si ne kar þý ön lem a lýn ma sý ko nu sun da bir ta kým ö ne ri ler ve ya zý lar yaz mýþ tým, o ya zý la rý da al dý lar di yor. Gö rü nen o ki, sâ de ce so ruþ tur ma nýn mev zu u i le il gi li de ðil, di ðer ça lýþ ma la rý da a lýn mýþ. Ne var ki Prof. Be yaz, da ha ön ce te le viz yon lar da sýk sýk na za ra ver di ði gi bi, Sa id Nur sî hak kýn da yaz dý ðý ça lýþ ma sý ný a ra ya so kuþ tur ma ge re ði du yu yor HAN GÝ TA RA FI ZA RAR LI? Ger çi ki tap bit ti ði nde ya da pe þi nen in ter ne te düþ tü ðün de bun la rý öð re ne ce ðiz. An cak Prof. Be yaz ýn bü tün ha ya tý din ve va ta na hiz met te geç miþ Be di üz za man ý ka ra la ma kam pan ya sý na ka tý lýp her de fa sýn da ki ta bý ndan dem vur ma sý dü þün dü rü cü So nuç ta þim di ye ka dar uç ve ren i fâ de le rin de Prof. Be yaz ýn da týp ký da ha ön ce Çe tin Ö zek ben ze ri, mak sat lý is tih ba rat ra por la rý ndan a lýn ma, si yaksi ba ký o kun ma dan ke si len, meselâ, ri sâ le yi ri sâ let o la rak tah rif e den çar pýt ma la ra, cer be ze le re yer ver di ði, ko nuþ ma la rýn dan an la þý lý yor Ger çek ten Prof. Be yaz, Sa id Nur sî nin han gi di nî ve mil lî za rar lý ta raf la rý ný bul muþ? üz bin ler ce in sa nýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le o lan ve A na do lu nun ya nýsý ra dün ya nýn dört bir ya nýn da, kýt a la rýn da in san la rýn Ýs lâm ý ta ný ma la rý na, i nan - Hikmet ül Ýslâmiye azâsý Osmanlýnýn en yüksek ilmî müessesesi olan Dar ül seçilmesi ve Þeyhülislâmdan sonra en ulvî ilmî pâyesi olan mahreç pâyesi nin verilmesi, tek baþýna Bediüzzaman ýn dinî ve vatanî/millî hizmetlerine açýk bir belge ve cevaptýr ma la rý na ve ya þa ma la rý na hiz met et miþ ve e den Be di üz za man ýn e ser le ri nin han gi ta ra fý ný di ne za rar lý bul muþ? Ý man ve Ýs lâ mýn e sas la rý ný, tev hi di ve vah da ni ye ti Kur â nî de lil ler le i zâh e den, Kur ân ýn be lirt ti ði, me lâ i ke ve ruh bah sin den, za ma nýn ha kî ka tin den, â hi re tin ve haþ rin vu ku u na ka dar bü tün i ma nî ve Ýs lâ mî me se le le ri il men ak len, man tý ken is pat e den Be di üz za man ýn e ser le ri nin han gi me se le sin de di nî za rar lar var? TEK BA ÞI NA CE VAP Be di üz za man, doð ru dan doð ru ya Kur ân ýn fey zin den mül hem al tý bin say fa yý aþ kýn Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný, Kur ân ýn bâ hir (a çýk) bir bür ha ný (de li li) ve kuv vet li bir tef si ri ve mâ ne vî mu' ci ze li ði nin par lak bir pa rýl tý sý, Kur ân bah ri nin (de ni zi nin) bir dam la sý, ve Kur ân gü ne þi nin bir ý þýk çý ðý o la rak ni te ler Be di üz za man ýn Kur ân dan çý kan bür ha nî bir tef sir o la rak tâ rif et ti ði Nur Ri sâ le le riy le i ma na ve Ýs lâ ma yap tý ðý hiz met le ri nin ya ný sý ra, va ta nî ve mil lî hiz met le ri ta ri hin tev si kin de Prof. Be yaz, bun la rýn han gi si ni za rar lý gör müþ? Be di üz za man ýn Rus lar a ve Er me ni le re kar þý Pa sin ler de, Bit lis te ke çe kü lâh lý lar di ye tâ bir e di len fe daî ta le be le riy le Gö nül lü A lay Ku man da ný o la rak can si pe râ ne mü ca de le si ni mi? a da Ýs tan bul un iþ ga lin de Ýn gi liz le re kar þý neþ ret ti ði, hal ký iþ ga le kar þý þu ur lan dý rýp u yan dý ran, Tü kü rün Ýn gi liz lâ i ni nin (lâ net lisi ni n) ha ya sýz yü zü ne! di ye mey dan o ku du ðu Hu tu vat-ý Sit te ad lý e se ri ni ve va ta nî hiz me ti ni mi? Tem muz 1918 de e sâ ret dö nü þü, can si pe râ ne mü câ he de si ü ze ri ne di ðer ku man dan lar la bir lik te hay ran lýk la Be di üz za man ý tak dir e den, Har bi ye Nâ zý rý En ver Pa þa nýn Har bi ye Nâ zýr lý ðý na dâ vet e dip tak di ra týy la va ta na ve is tik lâ li ye te hiz met le rin den do la yý harp ma dal ya sý takl ma sý; or du kon ten ja nýn dan Os man lý nýn en yük sek il mî mü es se se si o lan Dar ül Hik met ül Ýs lâ mi ye a zâ sý se çil me si ve Þey hü lis lâm dan son ra en ul vî il mî pâ ye si o lan mah reç pâ ye si nin ve ril me si, tek ba þý na Be di üz za man ýn di nî ve va ta nî/mil lî hiz met le ri ne a çýk bir bel ge ve ce vap týr Bü yü me ba þa rý sý ö zel sek tö rün dür DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, Tür ki ye nin 2010 bü yü me ra kam la rý nýn a çýk lan dý ðý ný hatýrla ta rak, Dün ya nýn bir çok böl ge sin den ge len ül ke le rin iþ a dam la rý nýn ve CE O la rý nýn ö nün de Tür ki ye 2010 yý lýn da Av ru pa nýn bü yü me þam pi yo nu ol du de me lüt fu nu Al lah ba na ver di de di. Ýs tan bul Ma den ve Me tal ler Ýh ra cat çý Bir lik le ri (ÝM MÝB) ta ra fýn dan bu yýl dör dün cü kez dü zen le nen Ýh ra ca tý mý zýn ýl dýz la rý ge ce sin de, bir lik ça tý sý al týn da bu lu nan 6 ih ra cat çý bir li ði ne bað lý fir ma lar dan 40 ü rün ka te go ri sin de 2010 yý lýn da en yük sek ih ra ca tý ger - Silâhlý mücadele Kürtlere zarar veriyor TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ''IRKÇILIKLA'', ÖRGÜTÜN ÜST ÖNETÝMÝNÝ ''ÇETE'' OLMAKLA SUÇLAAN, HIDIR ALÇIN, ''PKK'NIN VE SÝASÎ UZANTILARININ KÜRTLERÝ KUCAKLAAMAACAÐINI'' SÖLEDÝ. TE RÖR ör gü tü PKK nýn üst dü zey so rum lu la rýn dan o lan ve ör gü tüy le yo lu ay rý lan Hý dýr al çýn, Kürt so ru nu nun te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan a en deks le ne me ye ce ði ni be lir te rek, si lâh lý mü ca de le nin Kürt le re za rar ver di ði ni söy le di. Te rör ör gü tü nü ýrk çý lýk la, Mu rat Ka ra yý lan ve ör gü tün üst yö ne ti mi ni çe te ol mak la suç la yan al çýn, PKK nýn ve si ya sî u zan tý la rý nýn Kürt le ri ku cak la ya ma ya ca ðý ný bil dir di. Te rör ör gü tün den ay rý la rak Os man çek leþ ti ren le re ö dül ve ril di. Çað la yan, 2010 yý lý bü yü me ra kam la rý nýn a çýk lan dý ðý ný hatýrla ta rak, þöy le ko nuþ tu: Ha ya tým da hiç bu ka dar ke yif li ve ö vü ne rek bu ül ke nin fer di ol ma o nu ru na e ri þe me miþ tim. Geç miþ te çe þit li en tri ka la rýn ü ze rin de ku rul ma ya ça lý þýl dý ðý ve AB ye a lýn ma ma nok ta sýn da her tür lü a yak o yu nu nun ya pýl dý ðý Tür ki ye, þü kür ler ol sun ki Av ru pa nýn bü yü me þam pi yo nu ol muþ tur. Bu, ko lay bir iþ de ðil. Bu ra da ken di si ne ba þa rý çý kar mak is te yen var sa ba þa rý si zin dir. Bu, tüm ö zel sek tö rün ba þa rý sý dýr. Ýs tan bul / a a Ö ca lan la bir lik te urt se ver De mok rat Par ti yi (PWD) ku ran Ser hat kod ad lý Hý dýr al çýn, Sü ley ma ni ye de ya yým la nan He wal ga ze te si ne çar pý cý a çýk la ma lar da bu lun du. Te rör ör gü tün den ay rýl dýk tan son ra ör güt ta ra fýn dan çe þit li de fa lar öl dü rül mek is te nen Hý dýr al çýn, a çýk la ma la rýn da, PKK nýn so ðuk sa vaþ dö ne min den kal ma an ti de mok ra tik, dik ta tor yal, si lâ ha ve þid de te da ya lý yö ne tim an la yý þý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu be lir te rek, te rör ör gü tü e le - ÜL KE ÜL KE, KA PI KA PI DO LAÞ TIK DEV LET Ba ka ný Çað la yan, ilk 3 ay da 31 mil yar do la rýn üs tü ne çý - kan ih ra cat ra ka mý nýn, yýl so nu or ta va de li he def o lan 127 mil yar do la rýn a þý la ca ðý ný gös ter di ði ni be lirt ti. Ýh ra cat ta ki ba þa rý yý ül ke ül ke, ka pý ka pý do la þa rak, a yak bas ma dýk yer bý rak ma ya rak ya - ka la dýk la rý ný i fa de e den Çað la - yan, ih ra ca tý be lir li ül ke ler le sý - nýr la ma dýk la rý ný an lat tý. Te rör ör gü tü PKK nýn üst dü zey so rum lu la rýn dan o lan ve ör gü tüy le yo lu ay rý lan Hý dýr al çýn, Kürt so ru nu nun te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan a en deks le ne me ye ce ði ni be lir te rek, si lâh lý mü ca de le nin Kürt le re za rar ver di ði ni söy le di. ba þý Ö ca lan ýn ya ka lan ma sý son ra sýn da ör güt yö ne ti mi ni e le ge çi ren Mu rat Ka ra yý lan li der li ðin de ki çe te nin þid det po li ti ka sýn da ýs rar lý ol ma sý dolayýsýyla ör güt ten ay rýl mak zo run da kal dýk la rý ný i fa de et ti. al çýn, Ab dul lah Ö ca lan ýn ya ka la ný þý son ra sýn da de vam e den tar týþ ma lar da ba rýþ çý ve de mok ra tik mü ca de le ye ge çil me si ge rek ti ði ni sa vun duk. Ör güt üst yö ne ti min de ki ço ðu ar ka da þým la bir lik te PKK dan ay rýl mak zo run da kal dýk de di. An ka ra / a a Mil le tin ve ki li ko nu þa maz sa Tür ki ye a dým a dým se çi me gi der ken, par ti le re baþ vu ran a day a day la rý nýn renk li li ði ga ze te say fa la rý ný süs lü yor. Par la men to ya 550 mil let ve ki li gi re cek ol ma sý na rað men ço ðu par ti nin a day a day la rý bi le bu nun 5-10 ka tý ný bul du. Bir yan dan par ti le rin mev cut mil let ve kil le rin den ya per for man sý dü þük ol du ðu ya da yö ne tim le ters düþ tü ðü i çin a day o la ma ya cak la rýn i sim le ri de ku lis ler de do la þý yor. Bu nun ya nýn da þu an da mil let ve ki li o lup da, ken di i ra de siy le a day ol ma ya cak lar da var. Bu a day ol ma ya cak lar a ra sýn da CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Es fen der Kork maz da bu lu nu yor. E ko no mist o lan Kork maz ýn CHP nin ye ni yö ne ti mi i le an la þa ma dý ðý or ta da. Kork maz, CHP nin en bü yük se çim va a di o lan a i le si gor ta sý pro je si ni iþ siz li ði art tý ra ca ðý ve in san la rý tem bel li ðe i te ce ði ge rek çe siy le e leþ tir miþ ve Hal ka ba lýk da ðýt mak ye ri ne ba lýk tut ma yý öð ret me miz ge re kir de miþ ti. Ký lýç da roð lu, Par ti po li ti ka sý ný bil mi yor di ye rek ce vap ver di. An cak e sas tep ki CHP nin en et ki li is mi Gür sel Te kin den gel di. Te kin, tom ba la dan ve kil de yin ce de Kork maz, Te kin in mah ke me ta ra fýn dan 2 yýl 6 ay a ðýr ha pis ce za sý bu lun du ðu nu i fa de e de rek, is ti fa et me si ge rek ti ði ni söy le di. Bu tar týþ ma dan son ra CHP Gru bu ndan mil let ve kil le ri nin cep te le fon la rý na me saj gön de ril di. Me saj çok il ginç ti: Mil let ve kil le ri mi zin grup baþ kan ve kil le ri nin bil gi si ol ma dan te le viz yo na çýk ma ma la rý ri ca o lu nur a ni, grup baþ kan ve ki li uy gun gör mez se mil let ve ki li ko nu þa ma ya cak Mil let ve kil le ri bun dan son ra ne yi ko nu þa cak la rý ný so ra cak mý bi le me yiz, a ma mil le tin ve ki li nin bi ri le rin den i zin a la rak ko nuþ ma sý de mok ra si nin ne re sin de var, o nun da ce va bý ve ril me li. «««BA RA JIN DÜÞ ME SÝ KÝ ME A RAR? Si ya sî par ti ler ka nu nu ve se çim ka nu nu nun de ði þe rek de mok ra tik leþ ti ril me si ge rek ti ði ni hep söy le dik dur duk. Bu ka nun lar da yer a lan se çim ba ra jý nýn ol ma sý nýn mil yon lar ca o yun bo þa git me si ne yol aç tý ðý da bi li ni yor. Bu na rað men mu ha le fet te ba raj düþ sün di yen ler, ik ti da ra gel dik le rin de bu nu u nu tu yor lar. Týp ký þim di ler de ol du ðu gi bi Geç ti ði miz gün ler de An ka ra Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si Öð re tim Gö rev li le ri Dr. Türk men Gök sel ve Dr. et kin Çý nar ta ra fýn dan TE PAV i çin ha zýr la nan üz de 10 gi bi yük sek bir ba ra jýn seç men dav ra ný þýn da mey da na ge tir di ði sta tik ve di na mik et ki ler baþ lýk lý po li ti ka no tu ya yým lan dý. Bu no tu gö rün ce, þu an da Mec lis te o lan par ti le rin ne den se çim ba ra jý nýn dü þü rül me si ne a yak sü rü dük le ri ni da ha i yi an la dýk! Bir an ket so nu cu na da ya na rak þöy le bir he sap la ma ya pýl mýþ se çim le ri ne yüz de 10 ba ra jý i le gi ril me si du ru mun da AKP 321 mil let ve ki li, CHP 162 mil let ve ki li çý ka ra bi le cek. Ba raj yüz de 4 e in di ri lir se AKP nin mil let ve ki li sa yý sý 312 ye, CHP nin i se 153 e ge ri le ye cek. Bir-kaç par ti i se Mec lis te tem sil e di le bi le cek. Bu so nuç la ra gö re ba zý par ti le rin se çim ba ra jý na ne den sý ký sý ký ya bað lý ol duk la rý daha i yi an la þý lý yor. «««MÝL LE TÝ ÝÞ SÝZ BI RAK TI NIZ A, A KIN DA SÝZ DE KA LA CAK SI NIZ! Se çim le re doð ru Mec lis ge nel ku ru lun da ça lýþ ma la rýn so nu na yak la þý lýr ken, ka nun la rýn son gün le re bý ra ký lýp sý ký ça lý þýl ma sý na a lýþ týk. Bu dö nem de de ay ný sý o lu yor. Bir çok ka nun gö rü þül me yi bek ler ken, par ti ler de seç me ne kür sü den son me saj la rý ný ve ri yor lar. Son gün ler de ya pý lan de ði þik lik teklif le ri nin ya ný sý ra ko nuþ ma lar la da bu nu ya pý yor lar. MHP nin iþ siz lik le il gi li ver di ði a raþ týr ma ö ner ge sin de ya pý lan ko nuþ ma lar da, ik ti dar iþ siz li ði a zalt tý ðý ný söy ler ken, mu ha le fet art tý ðý ný id di a et ti. AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ü nal Ka cýr ýn iþ siz lik te ik ti da ra gel dik le ri ra kam lar la, 2007 ta ri hi ni kar þý laþ týr ma sý ü ze ri ne mu ha le fet par ti le ri þim di ki ra ka ma gel me si ni is te di ler. Bun dan son ra sý ný tu ta nak lar dan ak ta ra lým: Hü se yin ýl dýz (MHP-An tal ya) - a tý yor su nuz 2002, kal ký yor su nuz 2002! Bil di ði niz baþ ka bir þey yok mu? Ü nal Ka cýr- Biz ne yap týk? Biz de 10,3 ten, 2008 A ðus tos un da, e fen dim, 9,8 e in dir mi þiz. A lim I þýk (MHP-Kü tah ya) - ýl 2011, Sa yýn Baþ kan 2008 de ðil. Ü nal Ka cýr- A ma dün ya da glo bal bir e ko no mik kriz or ta ya çýk mýþ Hü se yin ýl dýz- Si zin her ta ra fý nýz kriz! Ok tay Vu ral (MHP-Ýz mir) - Mil le ti iþ siz bý rak tý nýz ya, ya kýn da siz de ka la cak sý nýz Ka cýr, kar þý lýk lý ko nuþ ma lar eþ li ðin de ve bu min val ü ze ri ne ko nuþ ma sý ný sür dür dü. Ko nuþ ma nýn so nu na ka dar da bu tür den di ya log lar de vam e ti. Tah min e di le ce ði gi bi de a raþ týr ma ö ner ge si AKP nin oy la rý i le red de dil di, a ma bü yük iþ siz lik ra kam la rý hâ lâ ö nü müz de du ru yor. «««ÝL GÝNÇ! Bi ri si Türk mil li yet çi si, bi ri si Kürt mil li yet çi si i ki par ti. Mec lis a çý lý þýn da el le ri ni sýk tý ðý i çin ki mi le ri ta ra fýn dan e leþ ti ri len, ki mi le ri ta ra fýn dan de mok ra tik bu lu nan Türk mil li yet çi si nin tem sil ci si, za man za man Mec lis kür sü sün den að za a lýn ma ya cak e leþ ti ri ler de yö nelt ti. An cak geç ti ði miz haf ta grup top lan tý sýn da ko nu þan Kürt mil li yet çi le ri nin tem sil ci le ri da ha sað du yu lu bir söy lem ve si ya se te sa hip o lun ma sý ný ö nem se dik le ri ni söy le me le ri il ginç gel di. Bu se çim kam pan ya la rý da ha ne ler gös te re ce ðiz ba ka lým.

6 6 3 URT HABER NÝSAN 2011 PAZAR HABERLER Öð ren ci ler Gö nül Köp rü sü kuracak Gö nül Köp rü sü Pro je si kap sa mýn da, bu yýl 10 bin öð ren ci fark lý coð raf ya ve kül tür le ri ta ný ma fýr sa tý bu la - cak. Ýl mer kez le rin de ki öð ren ci ler il çe ler de a ðýr la na cak, köy de ki öð ren ci ler i se il ler de ko nak la tý la cak. Kamyonetin arkasýndaki at görenleri þaþýrttý. Seb ze-mey ve sa tan at! nkahramanmaraþ TA þe hir i çin de, a ra bay la sey yar sa tý cý lýk ya pan bir sa tý cý nýn a ra ba sý nýn ü ze rin - de ki a tý gö ren ler, göz le ri ne i na na ma dý. Üs tü a çýk kam - yo ne tiy le, do la þa rak seb ze-mey ve sa tan bir sa tý cý nýn, Kah ra man ma raþ cad de le rin de, me ga fon dan ba ðý ra rak sa týþ yap tý ðý ný gö ren ler, þa þýr dý. Çün kü gö rü nüþ te a - ra ba nýn ü ze rin de bir at, ö nün de bir me ga fon, baþ ka kim se de gö rün mü yor du, fa kat ge len ses bir in san se siy di. O la yý gö ren ba zý va tan daþ lar: Se sin gel di ði ta ra fa bak tý ðý mýz da, üs tü a çýk kam yo ne tin ü ze rin de bir at, a týn ö nün de bir me ga fon gör dük. A ma ge len ses, ar ka ký sým da o tur du ðun dan gö rün me yen sa tý cý ya a it - miþ. O la yý öð ren mek ten zor lan dýk a ma çok da gül dük de di ler. Ra ma zan Ay dýn / Kah ra man ma raþ o lu ol ma yan si te ka na li zas yon hiz me ti a la mý yor nbursa NIN mer kez Mu dan ya il çe sin de, 96 da i re - lik si te nin res mî yo lu ol ma dý ðý i çin bi na la ra, do ðal - gaz ve ka na li zas yon hiz me ti de ve ril mi yor. So ru nun gi de ril me si i çin hem Mu dan ya Be le di ye si hem de Bur - sa Bü yük þe hir Be le di ye si ne mü ra ca at et tik le ri ni be lir - ten si te sa ki ni Na zým Can po lat, Gü zel ya lý E ði tim Ma - hal le si Def ne Cad de si nde ki si te nin res mi yo lu nun ol - ma ma sý yü zün den bü yük sý kýn tý ya þa dýk la rý ný söy le di. o lun ol ma ma sý se be biy le si te ye do ðal gaz ve ka na li zas - yon hiz me ti ge ti ri le me di ði ni an la tan Can po lat, Mu - dan ya Bur sa nýn sa hil il çe si o lup, tu ris tik bir yer dir a ma ha len 96 da i re lik bir si te de do ðal ga zý mýz ol ma dý ðý gi bi ka na li zas yon alt ya pý sý da bu lun mu yor. Bu yüz den fo - sep tik çu kur la rý kul la ný lý yor. a pý lan mü ra ca at la rý mýz - dan bu gü ne ka dar o lum lu bir so nuç a lý na ma mýþ týr. Biz ler Me þe li pý nar Si te si o la rak ger çek ten çok mað - dur du rum da yýz de di. Bur sa / ci han Ha va li ma nýn da ka çak in san sa çý yla ya ka lan dý nesenboða Ha va li ma ný nda, yur da ka çak so kul mak is te nen 80 kg a ðýr lý ðýn da 370 bað in san sa çý e le ge çi - ril di. Biþ kek ten Ýs tan bul ak tar ma lý o la rak E sen bo ða Ha va li ma ný na ge len Ö. M i sim li yol cu dan þüp he le - nen Güm rük Mu ha fa za Mü dür lü ðü e kip le ri, bu ki - þi nin ba vul la rýn da a ra ma yap tý. a pý lan in ce le me de, Ö. M ye a it 3 ba vul da, boy la rý 50 cm i le 1 met re a ra - sýn da de ði þen 80 kg a ðýr lý ðýn da, 370 bað iþ len me miþ in san sa çý bu lun du. E sen bo ða Güm rük Mu ha fa za Mü dür lü ðü e kip le ri, ba vul lar da ki 370 bað in san sa çý - na el ko yar ken, gö zal tý na a lý nan Ö. M i se Çu buk Ad li - ye si ne sevk e dil di. An ka ra / a a Çek se net çe te sin de 11 zan lý tu tuk lan dý ndenýzlý DE gasp, zor la çek se net im za lat ma ve a - dam ka çýr ma suç la ma sýy la ad li ye ye sevk e di len 11 zan lý tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, De niz li Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be e kip le rin ce dü zen le nen o pe ras yon so nu cu gö zal - tý na a lý nan 15 ki þi den 11 i ad li ye ye sevk e dil di. Tu tuk la - ma is te miy le nö bet çi sevk e di len M., A.T, A.D, U.K, E.T, A.S, K.K,.Ç, M.Ç, O.D ve H.K. çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. De niz li Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le (KOM) Þu - be Mü dür lü ðü e kip le ri, dü zen le dik le ri o pe ras yon da, gasp, zor la çek se net im za lat ma ve a dam ka çýr ma suç la ma sýy la 15 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ, zan lý lar dan 4 ü i - fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan ser best bý ra kýl mýþ, 11 ki þi de ad li ye ye sevk e dil miþ ti. De niz li / a a GELENEKSEL ha le ge len Gö nül Köp rü sü Pro je si kap sa mýn da, bu yýl 10 bin öð ren ci fark lý coð raf ya ve kül tür le ri ta ný ma fýr sa tý bu la cak. Ýl mer kez le - rin de ki o kul lar dan ge zi ye ka tý lan öð ren ci ler il çe - ler de a ðýr la na rak, kýr sal ve ta bi a lan lar gez di ri le - cek. Ýl çe ler den ve köy ler den ka tý lan öð ren ci ler i - se il mer kez le rin de ko nak la tý la cak. Bu öð ren ci le - rin ö zel lik le þe hir ler de gez di ril me le ri ne ö zen gös te ri le cek. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk - çu nun im za sýy la Gö nül Köp rü le ri Pro je si ko nu - lu ge nel ge ya yým lan dý. Ge nel ge ye gö re, pro je, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Ti ca ret ve Tu rizm Öð re ti - mi Ge nel Mü dür lü ðü nün ko or di nas yo nun da, Turk cell in u la þým spon sor lu ðun da, va li lik ler ve il mil lî e ði tim mü dür lük le ri nin kat ký la rýy la ger - çek le þe cek. Ýl köð re tim o kul la rý nýn 7 n ci ve 8 in ci sý nýf la rý i le or ta öð re tim ku rum la rý nýn 9 un cu, 10 un cu ve 11 in ci sý nýf la rýn da öð re nim gö ren 10 bin öð ren ci, coð ra fi, e ko no mik ve kül tü rel yön - den fark lý lýk gös te ren baþ ka bir þeh ri zi ya ret e de - cek. Bu yýl 21 Ni san -31 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek faaliyet ler de, öð ren ci ler i ki gün Mil lî E ði tim Mü dür lük le rin ce, bir gün de mi sa fir e dil dik le ri a i le ler ta ra fýn dan a ðýr la na cak ve gez - di ri le cek. Öð ren ci ler bay ram coþ ku su nu bir lik te ya þa ya cak. Ge zi ye ka tý lan il köð re tim öð ren ci le ri 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý, or ta öð re tim öð ren ci le ri i se 19 Ma yýs A ta türk ü An ma Genç lik ve Spor Bay ra mý faaliyet le ri ne ka tý la cak. Pro je ye dâ hil e di le cek ler, mad dî im - kân lar dan yok sun öð ren ci le re ön ce lik ver mek kay dýy la, ba þa rý lý, çev re siy le u yum lu, tu tum ve dav ra nýþ la rýy la çev re si ne ör nek o la bi len, öð re - tim yý lý i çe ri sin de her han gi bir di sip lin ce za sý al ma mýþ, da ha ön ce bu ge zi ye ka týl ma mýþ o - lan öð ren ci ler a ra sýn dan be lir le ne cek. ÝL LER DEN GE LEN ÖÐ REN CÝ LER KÖ LE RÝ GE ZE CEK Öð ren ci le ri ka bul e de cek il ler, ge le cek her öð - ren ci ye mih man dar lýk ya pa cak bir a i le tes bit e - de cek. Mi sa fir öð ren ci i le mih man dar a i le de ki öð ren ci nin ak ran ol ma sý na dik kat e di le cek. Mih - man dar a i le le rin e vin de ko nak la ma ya pýl ma ya - cak, öð ren ci ler ak þam la rý ko nak la dýk la rý pan si - Ça týþ ma da ya ra lanan er þe hit ol du Þehit er Zey nel Ka pu cu i çin Os ma ni ye Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðýn da tö ren dü zen len di. FO TOÐ RAFLAR: A A OSMANÝE DE ön ce ki gün çý kan ça týþ ma da ya - ra la nan 6 as ker den bi ri o lan Jan dar ma Er Zey - nel Ka pu cu kur ta rý la ma ya rak þe hit ol du. Ha - san bey li il çe si ne bað lý Kay pak kö yü ya kýn la rýn - da gü ven lik güç le ri i le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma da a ðýr ya ra la nan Zey nel Ka pu cu kal dý - rýl dý ðý Os ma ni ye Dev let Has ta ne si nde ki mü da - ha le le re rað men dün sa ba ha kar þý ha ya tý ný kay - bet ti. a ra la nan di ðer as ker le rin has ta ne sin de ki te da vi le ri sü rü yor. Se çim gü ven li ði ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Ha tay a gi der ken ça týþ ma ha be ri ü - ze ri ne Os ma ni ye ye ge len Ý çiþ le ri Ba ka ný Os - man Gü neþ, ya ra la nan as ker le ri zi ya ret et ti. Gü neþ, ar ka daþ la rý mýz dan al dý ðým bil gi ye gö re, 5-6 ki þi lik grup ol du ðu nu de ðer len di ri yo ruz. O - lay ký sa sü re de öð re nil di, ký sa sü re de de mü da - ha le e dil di. Ay ný an da da te rö rist gru bun pe þi ne dü þül dü, o pe ras yon baþ la týl dý. Þu an da a lan da gü ven lik gö rev li le ri miz bun la rýn pe þin de di ye ko nuþ tu. Ka pu cu i çin Os ma ni ye Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðýn da tö ren dü zen len di. Tö re ne, Ý - çiþ le ri Ba ka ný Os man Gü neþ, Os ma ni ye Va li si Ce la let tin Cer rah, Os ma ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Ka ra, Em ni yet Ge nel Mü dür ve ki li M. Bah ret tin De mi rer, Jan dar ma Ha re ket Baþ ka ný Tüm ge ne ral Hü se yin Güç lü, Jan dar ma Böl ge Ko mu ta ný Tuð ge ne ral A li La pan ta, ka mu ku - rum ve ku ru luþ la rý nýn mü dür le ri ve si ya si par ti tem sil ci le ri ka týl dý. Ka pu cu nun ce na ze si, da ha son ra as ke ri u çak la mem le ke ti Muð la nýn Mi las il çe si ne gönderildi. Geleneksel hale gelen Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda il mer kez le rin de ki o kul lar dan ge zi ye ka tý lan öð ren ci ler il çe ler de a ðýr la na rak, kýr sal ve ta biî a lan lar gez di ri le cek. AN NE VE BA BA SI HAS TA NE E KAL DI RIL DI Þe hit as ke rin Muð la nýn Mi las il çe - sin de ya þa yan ba ba sý Üm met Ka - pu cu ve a bi si Ü nal Ka pu cu ya þe hit ha be ri, as ke ri yet ki li ler ta ra fýn dan Mi las Em ni yet Mü dür lü ðün de ver di. Þe hi din tan si yon has ta sý an ne si i se oð lu nun þe hit ol du ðu - nu, sað lýk e kip le ri ta ra fýn dan gö - tü rül dü ðü 75. ýl Mi las Dev let Has - ta ne si nde öð ren di. VA TAN SAÐ OL SUN O ðul la rý nýn þe hit ol du ðu nu öð re - nen tan si yon has ta sý Fa di me Ka - pu cu i le þe ker has ta sý ol du ðu öð - re ni len ba ba Üm met Ka pu cu, 75. ýl Mi las Dev let Has ta ne sin a cil ser vi sin de mü þa he de al tý na a lýn dý. Þe hi din an ne ve ba ba sý na a i le nin di ðer oð lu Ü nal Ka pu cu ve as ke rî yet ki li ler i le po lis le rin re fa kat et tik - le ri göz lem len di. 75. ýl Mi las Dev - let Has ta ne si nde a çýk la ma ya pan þe hit Ba ba sý Ka pu cu, ya þa dý ðý a cý yý an la ta cak ke li me bu la ma dý ðý ný be - lir te rek, Va tan sað ol sun de di. Þe hit an ne si Fa di me Ka pu cu nun i se Sa býr ver Al la hým di ye rek a ðýt yak tý. Os ma ni ye / Mi las / a a yo na dö ne cek. Ge zi sü re sin ce öð ren ci ler, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað lý uy gun o kul ve ku rum - la rýn pan si yon la rýn da ko nak la tý la cak. Öð ren ci ler sa de ce il mer kez le rin de de ðil, pan si yon im kâ ný o lan il çe ler de de ko nak la ya bi le cek ve o il çe ler de - ki a i le ler ce mi sa fir e di le bi le cek. Ö zel lik le il mer - kez le rin de ki o kul lar dan ge zi ye ka tý lan öð ren ci le - rin il çe ler de ko nak la týl ma la rý na, kýr sal ve tabiî a - lan lar da gez di ril me si ne; il çe ler den ve köy ler den ka tý lan öð ren ci le rin i se il mer kez le rin de ko nak - BAÞÞEHRÝN sim ge si o lan Ko ca te pe Ca - mii nde baþ la tý lan res to ras yon ça lýþ ma la - rýn da en gel li ler de dü þü nül dü. urt dý - þýn dan si pa riþ e di len a san sö rün ye ri ne yer leþ ti ril me siy le en gel li ler de ca mi ye gi - rip i ba de ti ni ya pa bi le cek. Tür ki ye Di ya - net Vak fý (TDV) Ýn þa at Em lak Mü dü rü Meh met ýl dý rým, Þu bat a yýn da baþ lat - týk la rý res to ras yon ça lýþ ma la rý çer çe ve - sin de, kat lar da a kýn tý lar dan ve kir len me - den kay nak la nan bo zul ma la rýn ta mir e - dil di ði ni söy le di. Ca mi nin a çý lý þý nýn 1987 yý lýn da ya pýl dý ðý ný ha týr la tan ýl dý rým, o ta rih ten bu za ma na ka dar bu ko nu lar da la týl ma la rý na ve ö zel lik le þe hir ler de gez di ril me le - ri ne i ti na gös te ri le cek. Ge zi sü re sin ce öð ren ci le - re yö re yi ve yö re nin kül tü rel ya pý sý ný ta ný tan CD, þe hir reh be ri, ki tap çýk da ðý týl ma sý ve yö re sel ye - mek ik ram e dil me si sað la na cak. Ge zi pla nýn da il dâ hi lin de ki mü ze le rin, ta ri hî ve tu ris tik yer ler le var sa tabiî a lan la rýn üc ret siz o la rak gez di ril me si - ne yer ve ri le cek. Göl, ba raj ve de niz ký yý sý bu lu - nan il ler de öð ren ci le rin bu ra la ra gö tü rül me le ri sað la na cak. An ka ra / cihan Ko ca te pe ye en gel li ler i çin a san sör TA BÝ A TA ve can lý ha ya ta za rar ve ren bütün ya tý rým la rýn dur du rul ma sý i çin A na do lu yu ver me ye ce ðiz slo ga nýy la dü zen le nen ve An ka ra da son bu la cak yü rü yüþ, Art vin den baþ la týl dý. ü rü yüþ ön ce si Art vin Çok Kat lý O to par ký ö - nün de top la nan ve a ra la rýn da e þil Art vin Der ne ði i le çev re ci si vil top lum ku ru lu þu ü ye le ri nin de bu lun du ðu grup, ba sýn a çýk la ma sý yap tý. e þil Art - vin Der ne ði Baþ ka ný Ne þe Ka ra han, a - çýk la ma sýn da, A na do lu nun, bu gün e þi gö rül me miþ bir yý kým la kar þý kar þý ya ol du ðu nu, an cak ka mu o yu nun bu bü - yük yý ký mýn far kýn da ol ma dý ðý ný ö ne sür dü. Öz gür ce a kan ne hir le rin 49 yýl - lý ðý na hid ro e lek trik san tral le ri (HES) þir ket le ri ne sa týl dý ðý ný, dað la rýn ma den kap sam lý bir ça lýþ ma ya pýl ma dý ðý ný an - lat tý. En gel li ler i çin geç miþ yýl lar da av lu - nun üst kýs mý na, ce na ze le rin ge ti ril di ði ye re çý kýl ma sý a ma cýy la bir ram pa ya pýl - dý ðý ný an cak en gel li le rin ca mi ye gi re me - di ði ni ya da çok zor þart lar al týn da gir - dik le ri ni vur gu la yan ýl dý rým, ca mi nin a - na ka pý sý nýn ya ný na bir a san sör ko ya cak - la rý ný kay det ti. ýl dý rým, A san sö rün si - pa ri þi de ve ril miþ du rum da. Sa ný rým en faz la 3-4 ay i çe ri sin de bu ça lýþ ma so nuç - lan mýþ o la cak ve en gel li va tan daþ la rý mýz da ca mi nin i çi ne gir me þan sý ný ya ka la ya - cak di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Büyük Anadolu ürüyüþü Artvin den baþladý þir ket le ri ta ra fýn dan par sel len di ði ni, ge - le ce ðin nük le er ve ter mik san tral le rin teh di di al týn da ol du ðu nu, sa yý sýz hay - van ve bit ki tü rü nün nes li nin tü ken di - ði ni i fa de e den Ka ra han, al nýz ca bir a vuç in sa nýn men fa a ti ni gö ze ten bu ka pi ta list dü zen, do ða yý, in san la rý ve kül tü rü mü zü hi çe sa ya rak A na do - lu nun dört bir ya ný ný iþ gal et me ye de vam e di yor. di ye ko nuþ tu. Ba sýn a - çýk la ma sý nýn ar dýn dan grup ü ye le ri, yü rü yüþ le ri ne baþ la dý. Art vin den baþ la tý lan Bü yük A na do lu ü rü yü - þü, or ga ni zas yo na Muð la, Ýz mir, Trak ya, An tak ya, Ha san keyf ve An - tal ya dan ay ný þe kil de yü rü ye rek ka tý la - cak grup la rýn An ka ra da bu luþ ma sýy la son bu la cak. Art vin / a a LELEKLERÝN GÖÇÜ BAÞLADI Baharýn müjdecisi olarak bilinen leylekler Kýrýkkale ye geldi. Leylekler, havalarýn ýsýnmasýyla evlerin çatýlarýnda ve minarenin uçlarýnda bozulan yuvalarýný tamir etmeye baþladý. Sýcak iklime sahip Afrika kýt'asýndan Türkiye ye göç eden leyleklerin daha önce yuva yaptýklarý bölgelere geldiklerini ifade eden yetkililer, 7-8 günde yuvalarýný yaparlar. Diþi malzeme taþýrken erkek yuvayý yapýyor gün kuluçka dönemleri oluyor. Gündüzleri erkek, geceleri ise diþiler yuvada kalýyor. avrularý ortak besliyorlar dedi. etkililer, leyleklerin Eylül ayý baþýndan itibaren ayný güzergâhý izleyerek Afrika tarafýna göç edeceðini kaydetti. Leyleklerin yön bulma konusunda önemli yeteneklere sahip olduðunu ifade eden Mustafa Kara, Afrika dan yola çýkan leylekler, geçen yýl Türkiye de hangi köye, nereye yuva yaptýklarýný unutmazlar. ine ayný bölgeye gelirler ve ürerler. avrularý bile yumurtadan çýktýðý yerin 50 kilometre çevresine yuva yapar. Doðduklarý bölgeden fazla kopmuyorlar diye konuþtu. Kýrýkkale / cihan

7 DÜNA 7 ABD'DEN KADDAFÝ'E ÇEKÝL, SURÝE E REFORM ÇAÐRISI BE AZ Sa ray, Lib ya li de ri Al bay Mu am mer Kad da fi nin ik ti dar dan çe kil me si ni is - te di ði ni yi ne le di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn söz cü sü Jay Car ney, mu ha lif le rin ba zý ko þul lar la a teþ ke se ha zýr ol duk la rý ný bil dir dik le ri sý ra da yap tý ðý a çýk la ma da, mu ha lif le rin tek lif le riy le il gi li ne dü þün dü ðü nün so rul ma sý ü ze ri ne, Lib ya da ki ça - týþ ma la rýn so na er me si ha lin de A me ri kan yö ne ti mi nin Mu am mer Kad da fi yi hâ lâ ik ti dar da gör mek is te me di ði ni kay det ti. Be yaz Sa ray a çýk la ma sýn da, Su ri ye Dev - let Baþ ka ný Beþ sar E sad a i se re form çað rý sýn da bu lu nul du. A çýk la ma da, E sad ýn hal ký i çin da ha faz la öz gür lük ve de mok ra si i çin so mut a dým lar at ma sý so rum lu lu - ðu bu lun du ðu kay de dil di. Su ri ye hü kü me ti nin hal kýn meþ rû is tek le ri ne ya nýt ver - mek i çin ö nem li bir fýr sa tý bu lun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, hal kýn þi kâ yet le ri ne þid det kul la na rak ce vap ve ri le me ye ce ði i fa de e dil di. Was hing ton / a a Her savaþta olduðu gibi, Libya'da da en büyük zararý, hiçbir þeyden haberi olmayan masum bebek ve çocuklar görüyor. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN Libya daki en küçük kayýp, 3 aylýk bir bebek BÝR TA RAF TAN KAD DA FÝ'NÝN Ö NE TÝ MÝ BI RAK MAK ÝS TE ME ME SÝ, BÝR TA RAF TAN ÝS AN CI LA RIN KAD DA FÝ'Ý DE VÝR MEK ÝS TE ME SÝ VE DÝ ÐER TA RAF TAN LÝB A'A A PI LAN MÜ DA HA LE NÝN O LUÞ TUR - DU ÐU KA OS TA Ö LEN LER A RA SIN DA DA HA 3 A LIK A DI BÝ LE KON MA MIÞ MA SUM BÝR BE BEK VAR. Ka dýn lar da ha çok ço cuk la rýn ve ev le rin dü ze niy le il gi le ni yor, te miz lik iþ le ri ise on lar i çin tam bir çi le ha li ne dö nüþ müþ durumda. SA VAÞ ve si lâh lý ça týþ ma, her za man ol du - ðu gi bi Lib ya da da a cý yü zü nü gös te ri yor. Ýk ti dar ve yö ne ti mi e le ge çir me a dý na sür - dü rü len ih ti ras lý mü ca de le ler, hep ol du ðu gi bi ma sum la rýn ve si vil le rin a cý çek me si ne sebep o lu yor. Mu am mer Kad da fi nin yö ne - ti mi bý rak mak is te me me si, is yan cý la rýn i se ken di si ni de vir mek is te me sin den do la yý Lib ya da ya þa nan kar ga þa, ön ce ki gün da ha 3 ay lýk a dý bi le kon ma mýþ ma sum bir be be - ðin ö lü mü ne sebep ol du. Da ha faz la ka za - na bil mek i çin iþ çi o la rak Lib ya ya ge len; an - cak ça týþ ma lar dan ka ça ma ya rak bu ra da mah sur ka lan bir iþ çi nin ço cu ðu o lan be - bek, kal dý ðý mül te ci kam pýn da ha ya tý ný göz - le ri ni yum du. Lib ya da ki ça týþ ma la rýn bel ki de en kü çük can kay bý o lan be bek, ge ri ye i - se sa de ce da ha gü zel hayat ha ya liy le gel di ði Lib ya da gö zü yaþ lý bir an ne ve be be ði nin ö - lü mün den ki mi so rum lu tu ta ma ya ca ðý ný bi le me yen bir ba ba bý rak tý. KAMP LAR DA ÝN SAN LIK DRA MI Lib ya da baþ la yan a yak lan ma ve ar dýn - dan is yan cý lar i le Mu am mer Kad da fi ye bað lý bir lik ler a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar, Uk ray na da bü fe ler de al kol ve si ga ra sa týl ma ya cak UK RA NA NIN baþþehri Ki ev de be le di ye mec li si al dý ðý bir ka rar i le kü çük bü fe ler de si ga ra ve al kol lü i çe cek le rin sa týl - ma sý ný ya sak la dý. 31 Mart ta yü rür lü ðe gi ren ka rar i le bir lik te ar týk 40 met re ka re den kü çük bü fe ler de al kol, bi ra ve tü tün sa tý la ma ya cak. Ki ev Ýl Mec li si Ü ye le ri nden A lek sandr Da vý - den ko, bu ka rar i le hal kýn top lu hal de bul du ðu yer ler de, bay - ram ya da kon ser me kân la rýn da, cam am ba laj lý al kol, bi ra i le tü tün ü rün le ri de sa tý la ma ya cak. Ö te yan dan a lý nan ka ra rýn pet þi þe ler de ki lit re lik bi ra la rý kap sa ma dý ðý be lir til di. Da ha ön ce al kol, bi ra ve tü tün sa tan bü fe le rin i se bun dan son ra gý - da ü rün le ri, ga ze te ve ya he di ye lik eþ ya sa ta ca ðý bil di ril di. Ha - li ha zýr da, Uk ray na yýl lýk ki þi ba þý na 15,6 lit re al kol tü ke ti miy - le dün ya da ilk beþ ül ke i çe ri sin de yer a lý yor. Kiev / cihan on bin ler ce ya ban cý iþ çi nin ül ke yi terk et - me si ne sebep ol du. A ra la rýn da Tür ki - ye nin de ol du ðu bir çok ül ke, va tan daþ la - rý ný tah li ye et me yi ba þar dý. An cak ö zel lik - le Af ri ka ül ke le ri, tah li ye ko nu sun da ba þa - rý sýz ol du ve on bin ler ce ya ban cý uy ruk lu Lib ya da mah sur kal dý. Ül ke den çý kýþ ya - pa ma yan iþ çi ler i çin ba zý yer ler de mül te ci kamp la rý o luþ tur du. Bir leþ miþ Mil let ler in de yar dým et ti ði Ni jer ya da tanke r ka za sý: 50 ö lü NÝ JER A NIN or ta ke sim le rin de bir pet rol tan ke ri nin baþ ka a raç - la ra çar pa rak dev ril me si so nu cu çý kan yan gýn da 50 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Gü ven lik kay nak la rý, Na ra bi þehri ya kýn la rýn da bir pet rol tan ke ri nin Cu ma ak þa mý ka za yap tý ðý ný ve a lev le rin 17 a ra - ca sýç ra dý ðý ný, 50 ki þi nin vefat et - ti ði ni ak tar dý. Kano / aa bu mül te ci kamp la rý nýn bir ta ne si de Bin - ga zi de bu lu nu yor. An cak ül ke de ki yö ne - ti min il gi len me me si, is yan cý la rýn i se il gi le - ne cek bir ma kam la rý ol ma dý ðý i çin söz ko - nu su mül te ci kamp la rýn da in san lýk dram - la rý ya þa ný yor. Bin ga zi de ki mül te ci kam pýn da, a ra la - rýn da da ha bir ya þý ný dol dur ma mýþ ço cuk - la rýn da ol du ðu her gün on lar ca ki þi nin öl - dü ðü nü be lir ti yor. Lib ya da Kad da fi yan lý - la rý ve mu ha lif güç ler a ra sýn da ki sa vaþ bit - mek bil me di. Tu nus ve Mý sýr da ki a yak - lan ma la rýn ak si ne da ha u zun sü ren ça týþ - ma lar, da ha da sü re cek gi bi du ru yor. An - cak sa vaþ u za dýk ça ül ke de ka os or ta mý ar - tý yor, hayat þart la rý zor la þý yor. 300 bin den faz la ya ban cý iþ çi Lib ya dan tah li ye o lur - ken ha len 10 bin den faz la mül te ci de kamp lar da tah li ye ol ma yý bek li yor. Af ri ka ve U zak do ðu ül ke le rin den ge len ve bu ra da in þa at ve a ðýr iþ ler de gö rev ya - pan ya ban cý uy ruk lu ki þi ler sa va þýn bit me - me sin den do la yý çok zor du rum da kal - mýþ lar. Mül te ci ler, Bin ga zi mül te ci kam - pýn da el ve riþ siz þart lar da hayat mü ca de le - si ve ri yor. Bingazi / cihan PA RA LA RI TÜ KEN MÝÞ ZA TEN ço ðu iþ çi o lan mül te ci kam pý sa kin le ri, u zun sü re dir bu ra da ka lýn - ca el le rin de ki pa ra la rý ný da tü ket miþ. Bu yüz den kamp la rýn i çin de ba zý mül te ci ler, ge çi mi ni sað - la mak i çin ba zý ö zel eþ ya - la rý ný kur duk la rý pa zar yer - le rin de sat ma ya ça lý þý yor. Te miz lik ve ba kým dan u - zak mül te ci le rin tek ar zu - su bir an ön ce ül ke le ri ne dö ne bil mek. Kamp lar da ki ço cuk la rýn kü çük o lan la rý o lan bi ten den ha ber siz o - yun lar oy na ma yý sür dü rü - yor. Ka dýn lar da ha çok ço - cuk la rýn ve ev le rin dü ze - niy le il gi le ni yor, te miz lik iþ le ri on lar i çin tam bir çi le ha li ne dö nüþ müþ. Ýl kel þart lar da so kak ta ku ru lan ça ma þýr yý ka ma a lan la rýn - da el le ký ya fet le ri ni yý ký - yor lar. On la rý ba zen kamp i çin de ku ru lan pa zar lar da mal ze me sa tar ken on la rý gör mek de müm kün. Sa - vaþ Lib ya da u za dýk ça si vil in san la rýn hayat þart la rý zor la þa ca ða ben zi yor. Ar - týk hayat i çin da ha faz la zah met ver mek ge re ke - cek. Bü tün si vil in san la rýn ga ye si ve du â sý bu sa va þýn bir an ön ce bit me si yý lýn da Ýs lâ mî ser ma ye Ka za kis tan a a ka cak ÝS LÂM Kon fe ran sý Ör gü tü ne ev sa hip li ði ya pan Or ta As - ya nýn en bü yük ül ke si Ka za kis tan a, bu se ne bir mil yar do la ra ya kýn Ýs lâm ül ke le rin den ser ma ye si nin gel me si bek le ni yor. Sa na yi ve e ni Tek no lo ji ler Ba kan lý ðý, Ka za kis tan ýn bu se ne en az 700 mil yon do lar lýk Ýs lâ mî ya tý rým bek le di ði ni a çýk la dý. Eks per ler ta ra fýn dan ya pý lan tah min ler de Ka za kis tan ýn bu yýl Ýs lâm Kon fe ran sý Ör gü tü ne baþ kan lýk yap ma sýn dan do la yý Ýs lâm ül ke le rin de ki ya tý rým cý la rýn Ka za kis tan a il gi si nin ar ta - ca ðý bek le ni yor. Bu a ra da Ka za kis tan ýn Ýs lâm e ko no mi si ü ze - rin de yo ðun laþ ma sý tav si ye e di lir ken; Dün ya Ýs lâ mî E ko no - mik For mu nun Baþ ka ný Tun Mu sa bin Hi tam, Or ta Do - ðu da o lan ça týþ ma la rýn Ka za kis tan a ya pý lan Ýs lâ mî ya tý rým la - rýn hac mi ni et ki le me me si ge rek ti ði ni söy le di. Almatý / cihan Suriye'nin çeþitli þehirlerinde özgürlük için yapýlan gösterilerde ölenler oldu. Su ri ye kay ný yor RES MÎ HA BER A JAN SI SA NA: PRO VO KA TÖR LE RÝN HAL KA A TEÞ AÇ MA SI SO NU CU Ö LÜ VE A RA LI LAR VAR. SU RÝE NÝN çe þit li þehirle rin de mey da na ge len o lay lar da ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu bil di ril di. Res mî ha ber a jan sý SA NA, Su ri ye nin çe þit li þehir le rin de ki o lay lar da pro vo ka tör le rin hal ka a teþ aç ma - sý so nu cu va tan daþ ve gü ven lik gö rev li le ri nin de a ra la rýn da bu - lun du ðu ö lü ve ya ra lý la rýn ol du - ðu nu du yur du. Þam a 13 km me - sa fe de o lan Du ma da, öð le den son ra si lâh lý bir gru bun bi na la rýn dam la rý na çý ka rak mey dan da top la nan yüz ler ce va tan da þa ve gü ven lik güç le ri ne a teþ aç ma sý so nu cu bir kaç va tan daþ ve gü ven - lik gö rev li si ha ya tý ný kay bet ti. Ö - lü ve ya ra lý sa yý sý na i liþ kin bil gi RUS a tom e ner ji si uz ma ný, Ja pon - ya da ki Fu ku þi ma nük le er san tra lin - de ki fe lâ ke tin 1986 da Uk ray na da ki Çer no bil fa ci a sýn dan çok da ha kö tü ol du ðu nu söy le di.1986 da ki fe lâ ket - ten son ra ül ke sin de ki nük le er kar þýt - la rý na ka tý lan Na ta li a Mi ro no va, Çer no bil bir kir li bom ba nýn pat la - ma sý gi biy di. e ni kir li bom ba Fu ku - þi ma dýr ve in sa nî ve e ko no mik ba - kým dan çok da ha pa ha lý ya mal o la - cak týr i fa de si ni kul lan dý. Ter mo di - na mik mü hen di si o lan Mi ro no va, Çer no bil ye din ci se vi ye dey di ve as - lýn da sa de ce tek bir re ak tö rü a rý za - lan mýþ tý ve fe lâ ket sa de ce i ki haf ta sür müþ tü. Þu an da ü çün cü haf ta da - yýz ve dört re ak tör çok teh li ke li du - rum da bu lu nu yor kar þý laþ týr ma sýn - da bu lun du. Tokyo-Was hing ton / a a ve ril me yen ha ber de, si lâh lý pro - vo ka tör le rin ya ka lan ma sý na i liþ - kin o pe ras yon la rýn sür dü ðü bil di - ril di. Du ma da ya þa yan a vu kat a ser Sar yol un, mo to sik let li si - lah lý bir gru bun çev re ye a teþ aç tý - ðý ný ve grup ta ki ba zý ki þi le rin halk ta ra fýn dan ya ka la na rak gü ven lik güç le ri ne tes lim e dil di ði ni söy le - di ði kay de dil di. Der a þehrin de i se si lâh lý ki þi le rin as ke ri bir mer ke - ze a teþ aç tý ðý, nö bet çi as ke rin si lâ - hý ný gas bet me ye ça lýþ týk la rý ve o - lay da as ke rin göð sün den a ðýr ya - ra lan dý ðý, as ke rî mer kez den kar þý a teþ a çýl dý ðý ve si lâh lý ki þi ler den bi ri nin öl dü ðü, bi ri nin ya ra lan - dý ðý bil di ril di. Þam / aa Fukuþima Nükleer Santralinden Büyük Okyanus'a yüksek radyasyonlu su akýyor. Fu ku þi ma Çer no bil den be ter PA SÝ FÝK E RAD O AK TÝF SU SI ZI OR JA PON A DA 11 Mart ta mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe lâ ket le ri nin ar dýn - dan za rar gö ren Fu ku þi ma nük le er san tra lin den Bü yük Ok ya nus a yük sek rad yas - yon lu su ak tý ðý bil di ril di. Nük - le er gü ven lik söz cü sü Hi de ki - ho Ni þi ya ma, sý zýn tý ü ze rin - de ki ha va da 1000 mi li si e vert rad yo ak tif mad de bu lun du - ðu nu be lirt ti. Ký sa sü re i çin de 500 mi li si e ver tin ü ze rin de rad yas yo na ma ruz kal mak kan ser ris ki ni art tý ra bi li yor.

8 MEDA POLÝTÝK 8 Ko ca e li e ni As ya Tem sil ci li ði ve Ri sâ lei Nur Ens ti tü sü nün u nus Em re Ni - kâh sa lo nun da ter tip et ti ði Be di üz za - man ýn Gö rüþ le ri I þý ðýn da Ýs lâm Top lum la rý - nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý kon fe ran sý na, sos yal fa a li yet le re e lin den gel di ðin ce des tek ve ren Göl cük Be le di ye si nin tah sis et ti ði o to - büs le, ü mi di mi zin fev kin de yet mi þe ya kýn ki - þi nin ka tý lý mý i le iþ ti rak et tik. A ra ba da ki a þý rý iz di ha mýn rað mý na her ke sin yü zün de bay ra - ma git me nin se vin ci var dý. Sa lo nun gi ri þin de gö rev li le rin tek tip el bi se ve ö zel ký ya fet le ri i le mi sa fir ler le il gi len me si, gü zel bir or ga ni zas yo nun i þa ret le riy di. Ge len - le ri ka pý da ce ma a ti mi zi ya kýn dan ta ný yan hiz - met er bâ bý nýn kar þý la ma sý da çok i yiy di. Sa mi - mî bir il gi i le kar þý lan dýk. Ay rý ca sa lon da ba yan ve er kek le rin ra hat ça o tu ra bi le ce ði bir or ta mýn ha zýr lan ma sý ve Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nce ha zýr la nan si ne viz yon gös - te ri mi nin, hiç bir ta ra fý mah rum et me ye - cek tarz da üç ay rý per de den su nul ma sý, iz le yi ci ler a çý sýn dan tak di re lâ yýk bir ta - sa rým o la rak dik kat le ri çek ti. Beþ al tý yüz ki þi lik sa lo nun ta ma men do lu ol ma sý mem nu ni yet ve ri ciy di. Sa lon da bu lu nan kü çük ço cuk la rýn hiç kim se yi ra hat sýz et me den bü yük bir tem kin i çin de i ki sa - at lik prog ram da sü kût i çin de ki ta výr la rý da Ýs tik ba lin Nur Ta le be le ri o la cak la rý - nýn i þa ret le riy di. Kur ân ti lâ ve ti ve a çýþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan kür sü ye ge len, Be di üz za man ve Ri sâ le-i Nur hak kýn da on lar ca e ser ya zan ve her yýl bu na ye ni le ri ni ek le yen Ýs lâm a þar, ka le min de ki se lis üs lû bu gi - bi, fa sih hi tâ be tiy le bi zi za ma nýn fark lý ke sit le rin de gez dir di yýl la rýn da, â lem-i Ýs lâ mýn nu ru nu sön dür me gay ret le ri nin ya þan dý ðý meþ um gün ler de dün ya ya göz le ri ni a - çan As rýn Ve ki li, mu hi tin çe tin ha yat þart la rý ný ve za ma nýn deh þet li kýþ mev si - mi ni bir lik te ya þar. Gö rev li ol du ðu ul vî dâ vâ sý ný rü ya la rýn da da hi ta kip e der. Üm me tim den su âl sor ma mak þar týy la ilm-i Kur ân sa na ta lim e di le cek tir müj - de si ni a lýr. Ýn gi liz Müs tem le kat Na zý - rý nýn Kur ân ýn Müs lü man la rýn e lin den a lýn ma sý ve on dan so ðu tul ma sý tek li fi ni gö rün ce, Kur ân ýn sön mez ve sön dü - rül mez bir nur ol du ðu nu bü tün dün ya ya is bat e de ce ðim di ye ga ye si ni be lir ler. Þar kýn ih ti yaç la rý ný di le ge tir mek i çin Pa yi taht a gel di ðin de, en bü yük düþ ma ný - mý zýn ce ha let, za ru ret ve ih ti lâf ol du ðu nu, bu düþ man la ra kar þý san at, ma ri fet ve it ti - fak si lâ hýy la mu ka be le e dil me si ge re ði ni di le ge ti rir. Bu na mu ka bil gön de ril di ði Top ta - þý nda dok tor la ra söy le di ði söz le riy le a sýl has ta o - lan la rýn kim lik le ri ni a çýk lar. Se la nik te Hür ri yet Mey da nýn da ve Di van-ý Harb-i Ör fî kür sü sün de ver di ði hür ri yet, meþ rû ti yet ve meþ ve ret-i þer i ye ders le ri bu - gün de ge çer li li ði ni ko ru yor. Ýs tan bul da Ha mal lar ve Do ðu a þi ret le ri a ra - sýn da on la rý i kaz ve ir þad et ti ði sey yar med re se ders le rin de, bir ö mür bo yu ga ye-i ha ya li o lan Med re se tü z-zeh râ a ra yýþ la rý nýn iz le ri ni sü rer. Ý caz-ý Kur ân ý be yan et! em ri ni, hi ta bý ný i þi - tir. Ýs lâ mýn son ka le si A na do lu, ba tý dan ve do - ðu dan ku þa týl mýþ týr. Med re se tü z-zeh ra nýn kü çük nu mu ne si o lan med re se sin de ki ta le be - le riy le mad dî ci ha da ka tý lýr. Harb mey da ný nýn sý kýn tý lý þart la rýn da Ha bib kâ ti bi ne at üs tün de ve si per ler de Ý þa ra tü l-ý câz e se ri ni yaz dý ra - rak, ru hun kur tul ma sý nýn en bü yük dün ye vî hâ di se le re ter cih e dil me si nin der si ni ve rir. Mi - lis kuv vet le ri ne ce sa ret ver mek i çin si pe re gir - me yip Bu gâ vu run gül le le ri be ni öl dür me ye - cek di ye hay ký rý þýn da i ma nýn dan ge len þe ha - met ve ce lâ de ti gös te rir. Tif lis te Müs lü man la - rýn hâl-i pe ri þa ni ye ti ni, Ýs lâm par ça par ça ol - muþ söz le riy le i fa de e den Rus po li si ne ve o - nun þah sýn da bü tün â le me Tah si le git miþ ler. Þe ha detn a me le ri ni al dýk tan son ra her bi ri bir kýt a nýn ba þý na ge çe cek, pe der le ri o lan Ýs lâ mýn bay ra ðý ný â le min her ta ra fýn da dal ga lan dý ra - cak lar müj de si ni i lân e der. Kos tur ma da Rus ge na ra li ne kar þý a ya ða kalk ma mak ve i dam teh di ne kar þý kor ku suz, te lâþ sýz fü tur suz gös te ri len ta výr da iz zet-i Ýs lâ - mi ye nin mu ha fa za sý nýn der si ni ve rir. Kâ ðýt ha ne þen lik le ri nin ya pýl dý ðý gün de Ha - liç te ki se ya ha tin de de, nâ mah re me bak ma - ma nýn da iz zet-i il mi ye ve i ma nýn ge re ði ol du - ðu nu tâ lim e der. Hac va zi fe si ni i fâ et mek ni - ye tiy le kýþ tan ba ha ra ge çiþ te çýk tý ðý yol cu luk ta Þam da E me vi ye Ca mi i nde ki hut be yi, bir a sýr son ra din le yen  lem-i Ýs lâm Ca mi in de ki ce - ma a ti de mu ha tap a la rak i rad e der. Müs lü - man la rý mad dî ci he tin de or ta çað ka ran lý ðýn da bý ra kan has ta lýk lar i le Kur ân ec za ne sin den a - lý nan i lâç la rý o nun li sa nýn dan din ler ken, has ta - lýk la rýn bir ço ðu nun de vam et ti ði ni, ö zel lik le it ti had-ý Ýs lâ mýn te me li o lan Müs lü man la rý bir bi ri ne bað la yan nu ra nî ra bý ta la rý bil me mek teþ hi sin de al ma mýz ge re ken çok ders ler ol du - ðu nu fark et tik.  lem-i Ýs lâ mýn gü ne þi nin ha - ki ka ten doð ma sý nýn meþ ve ret ve þû râ i le ger - çek le þe ce ði ni ve A rap ta i fe le ri nin meþ ve ret-i þer i ye yi tem sil e den de mok ra tik mec lis le ri teþ kil e de rek A me ri ka Bir le þik Dev let le ri gi bi bir va zi yet al ma la rý nýn ve e sa ret te ka lan ha ki - mi yet-ýs lâ mi ye yi dün ya nýn ya rý sýn da bel ki ek - se ri sin de te sis et me le ri nin þar tý ol du ðu nu ve bu ha ki ka tin an la týl ma sýn da Nur Ta le be le ri ne ö nem li gö rev ler bek le di ði ni an la dýk. Ve ya pý lan ma sa ça lýþ ma la rý, pa nel, an ma top lan tý la rý bu gay ret le rin ü rü nü ol du ðu nu dü þü ne rek kýs men te sel lî ol ma ya ça lýþ týk. Rah - met-i Ý lâ hi ye den ü mit ke sil me me si ge re ði ni ve za ma nýn hatt-ý müs ta kîm ü ze ri ne git me yip her kýþ tan son ra ba har ve her ge ce den son ra ne hâr ya þan dý ðý gi bi, in san lý ðýn ge çir di ði mâ - ne vî kýþ mev si mi nin i lâ ni ha ye sür me si nin müm kün ol ma dý ðý ný dü þü ne rek, Ýs lâ mýn te sis e de ce ði sulh-u u mu mî da i re sin de ki ba har ve yaz dö ne mi nin ge le ce ði ve ça buk ký ya met kop maz sa ge le cek ne sil le rin bu nu gö re ce ði müj de siy le ü mit len dik. Di le ge ti re me di ði miz bir çok ma ne vî gü zel duy gu la rýn ya þan ma sý na ve si le o lan an ma prog ram la rý ný her yýl a ra lýk sýz sür dü ren Ko ca - e li Tem sil ci li ði ne ve e me ði ge çen le re þük ran la - rý mý zý su nar, ba þa rý la rý nýn de va mý ný di le riz. ÞEM DÝN LÝ DE su çu sa de ce gö re vi ni yap mak o - lan bir sav cý ya kýy dý lar. HSK yap tý. Er zu rum Ö zel et ki li Böl ge Sav cý sý Os man Þa - nal sa de ce gö re vi ni yap tý di ye ö zel yet ki den u zak - laþ tý rýl dý. HSK yap tý. Ay ný HSK, Ka dir Öz bek ve A li Su at Er to - sun un ba þý ný çek ti ði bir e kip le Er ge ne kon so ruþ - tur ma sý nýn yýl maz sav cý sý Ze ke ri ya Öz ü gö re vin - den al mak i çin çok uð raþ tý. ar gý ya mü da ha le dir, hu ku ka ay ký rý dýr de dik. Gö rev sü re si dol ma dý de dik. De re ge çer ken at de ðiþ ti ril mez de dik. On bin ler ce say fa ev ra ka ve Er ge ne kon un tüm ar ter le ri ne Ze ke ri ya Öz hâ kim, ye ni bir sav cý bun la ra nü fuz e din ce ye ka dar ay lar ge çer de dik. Er ge ne kon so ruþ tur ma sý dur du rul mak is te ni - yor de dik. Kar þý çýk týk. Hak lýy dýk. Þim di ne ol du? AR SAV ýn ve es ki HSK nýn þeh vet le gö rev - den al mak is te di ði sav cý yý, de mok ra tik has sa si yet - li ye ni HSK gö rev den (Er ge ne kon ö zel yet ki sin - den) al dý. On la rýn bin bir yol la ya pa ma dý ðý ný bun lar yap - tý. Med ya az met tir di, HSK da i yi ni yet hül ya la - rýy la te ti ði çek ti. a zýk et ti ler Er ge ne kon un kor ku lu rü ya sý na. At tý ðý her a dý mý pek çok a ðýr ce za mah ke me si - nin doð ru la dý ðý gay ret li vic dan. Ka ran lýk o da lar da ba sýn öz gür lü ðü a ra yan med ya nýn ve ye ni HSK nýn ro ta a ya rý nýn kur ba - ný ol du. Ter fi et ti ði ni dü þü nen in san bek le mi yor dum, ar týk bi raz da ken di me va kit a yý rý rým der mi? Er ge ne kon gi bi dün ya nýn ta kip et ti ði bir ta ri hi so ruþ tur ma yý baþ la tan ve bu gü ne ge ti ren bir sav - cý i çin baþ sav cý ve kil li ði ter fi sa yý lýr mý? Ter fi e den Baþ sav cý Ve ki li Ço lak ka dý, böy le mi de di? e ni gö re vi ne la yýk ol ma ya ça lý þa ca ðý ný söy - le di. Baþ sav cý ve kil li ði öy le bir sta tü dür ki, ne baþ - sav cý sý nýz ne de so ruþ tur ma sav cý sý. Baþ sav cý ve kil le ri, baþ sav cý lar gi bi sav cý la rýn a - mi ri de ðil dir. Sav cý so ruþ tur ma la rý ný yön len di re - mez ler, so ruþ tur ma ya et ki e de mez ler. Bu nu za - ten baþ sav cý lar da ya pa maz. Üs te lik Sav cý Öz, uz ma ný ol du ðu ö zel yet ki li baþ sav cý ve kil li ði ne de ðil, ge nel baþ sav cý ve kil li ði - ne a tan dý. Böy le ce de rin i maj lý ve dar be ye yö ne lik hiç bir so ruþ tur ma nýn ve o pe ras yo nun i çin de o la ma ya - cak. Sav cý Öz ün gö rev sü re si de dol ma mýþ tý. Sav cý nýn yýp ran ma sýn dan bah set mek de müm kün de ðil. Öz ün med ya da yýp ran ma ya se - be bi yet ve re cek hiç bir tu tum ve be ya ný ol ma dý. Sav cý Öz, ne Bu iþ cum hur baþ ka ný na ka dar u - za ný yor di yen Gla di o sav cý sý Cas son ka dar ne de 7417 ki þi yi so ruþ tu ran Te miz El ler sav cý sý An to - ni o di Pi et ro ka dar yýp ran dý. An dre ot ti baþ ba kan ol duk ça ma fi a bit mez di yen Ý tal yan sav cý Gi anc ha ri o Ca sel li ka dar da. Bel ki de Ý tal yan med ya sý bi zim ki ler ka dar yay - ga ra cý de ðil di. Ay rý ca mu ha lif ler, Sav cý Öz ün þah sýn dan çok Er ge ne kon so ruþ tur ma sý nýn ken di sin den þi kâ yet - çi de ðil mi? HSK, Fik ret Se çen in ö zel yet ki li baþ sav cý ve - kil li ði ne a tan ma sý ný Sav cý Öz den da ha ký dem li ol ma sýy la a çýk lý yor. HSK a ta ma sýy la un van lý gö re ve gel mek i çin em sal le rin den ký dem li ol mak þart de ðil. Ad li me ka niz ma da un van lý gö rev ler C. Baþ sav - cý lý ðý, C. Baþ sav cý Ve kil li ði ve A ðýr Ce za Mah ke - me si Baþ kan lý ðý dýr. Pek çok baþ sav cý nýn ma i ye tin de ken di sin den da ha yaþ lý ve ký dem li sav cý lar gö rev ya pý yor. a ni Sav cý Öz, bal gi bi ö zel yet ki li baþ sav cý ve - ki li ya pý la bi lir di. Mah ke me ka dý ya mülk de ðil dir, dev let te de - vam lý lýk e sas týr de ni yor doð ru. O za man es ki HSK ve Er to sun, Sav cý Öz ün gö rev ye ri ni de ðiþ tir mek is te di ðin de kar þý çýk mak ve bu ka dar kriz çý kar mak ni ye? So nuç ta ne ol du? Es ki HSK nýn Þem din li de, Er zu rum da yap tý - ðý hu kuk suz uy gu la ma lar em sal ol du. Sav cý Öz ün ö zel yet ki le ri nin a lýn ma sýy la ö - nem li so ruþ tur ma lar yü rü ten sav cý la rýn, so ruþ - tur ma nýn ya rý sýn da ter fi ge rek çe siy le bi le de ðiþ ti - ri le bi le ce ði nin nor mal ol du ðu gös te ril miþ ol du. HSK, ö zel lik le O da TV o pe ras yo nun da med - ya nýn gös ter di ði in fi al le ce za yar gý la ma sýn da ki ko ru ma ted bir le ri ne (gö zal tý, a ra ma, el koy ma, tu tuk la ma) de in ce a yar çek miþ ol du. Gö rü nen o ki, so ruþ tur ma nýn bun dan son ra ki saf ha sýn da gö zal tý, a ra ma ve ya tu tuk la ma ya sevk iþ lem le ri müm kün ol du ðun ca mi ni mi ze e di le cek. Bu ne de mek? Ör güt un sur la rý a ra sýn da ki i liþ ki le rin, de lil le rin ve sis te ma ti ðin es ki si gi bi net bir þe kil de or ta ya ko yu la ma ma sý de mek. A ta ma Da i re Baþ ka ný Ýb ra him O kur, her a ta - ma da sav cý la rýn yü rüt tü ðü pek çok so ruþ tur ma - nýn ya rým kal dý ðý ný, bu nun nor mal ol du ðu nu söy lü yor. Kaç ta ne sav cý, as rýn so ruþ tur ma sý ný yü rü tür - ken ya rým bý rak tý a ca ba Sa yýn O kur? Ter fi et tir dik di yor lar. Keþ ke hiç göl ge et me se ler di. Sav cý Öz e en bü yük he di ye le ri bu o lur du sa ný - rým. Keþ ke hu kuk bil mez, ce za tek ni ðin den an la - maz med ya un sur la rý nýn rüz gâ rý na ka pýl ma sa lar - dý? e ni Er ge ne kon sav cý sýy la so ruþ tur ma ay nen de vam e de cek öy le mi? E de bi lir a ma so ruþ tur ma ya ko yu lan çar pý cý vir - gül den son ra si lik ve kü çük pun to lar la... Er ge ne kon da en ha ya ti ve en et ki li so ruþ tur ma dö ne mi ka pan mýþ týr. Gül te kin Av cý/ Bu gün, ABD NÝN ün lü fi kir der gi le rin den Fo re ign Po - licy de ( Dýþ Po li ti ka ), bý yýk lý o tok rat lar hak kýn da Sert Üst Du dak (Stiff Up per Lip) baþ lýk lý bir fo - to-ma ka le ya yýn lan dý. Tah min e de ce ði niz gi bi o tok rat lýk (tek a dam yö ne ti mi) i le bý yýk a ra sýn da ki i liþ ki ye de ði ni len ya zý da; Fran co, Hit ler, Sta lin, Sad dam gi bi dev let baþ kan la rý nýn ad la rý ge çi yor. Pe ki, Char les Ho mans ýn ka le me al dý ðý fo toma ka le nin (fo toð ra fýn al tý na ya zýl mýþ bir kaç yo - ðun pa rag raf) ilk sý ra sýn da kim var der si niz? A ta türk! *** Bu nu gö ren Was hing ton Bü yü kel çi miz Na - mýk Tan, he men ha re ke te geç miþ. Der gi ye gön - der di ði mek tup ta Tür ki ye nin tem sil ci si o la rak ra hat sýz lý ðý ný i fa de et miþ. (Ý yi yap mýþ!) A ma bu nun la ye tin me miþ ve A ta türk ü o tok - rat o la rak ta ným la ma nýn, çok ta lih siz, çir kin ve küs tah ça bir yak la þým ol du ðu nu da be lirt miþ. (...) A ma A ta türk e o tok rat den me si ne ni ye i çer - le miþ Na mýk Tan, iþ te o nu an la ma dým. O tok rat, tek a dam yö ne tim le ri i çin kul la ný - lan a ma dik ta tör gi bi o lum suz an lam lar ta þý - ma yan, ge nel ve nötr bir ta bir dir. Ne ya ni, A ta türk tek a dam de ðil miy di? O - nun dö ne mi ne tek par ti re ji mi de mi yor mu - yuz? 1923 ten 1938 de ki ö lü mü ne dek dev le tin ve par ti nin ba þýy dý A ta türk. A ta türk hak kýn da Türk çe ya zýl mýþ sa de ce bir ta ne cid di ye a lý na cak bi yog ra fi var: Þev ket Sü rey - ya Ay de mir in yaz dý ðý Tek A dam ad lý üç cilt lik ça lýþ ma. *** Çe liþ ki ler i çin de yu var la nýp du ru yo ruz: Bir yan dan o lur-ol maz, doð ru-yan lýþ, Tür ki ye de ki tüm o lum lu ge liþ me le ri A ta türk e bað lý yo ruz... On dan son ra da o tok rat den me si ne bo zu lu yo - ruz. Pe ki ya Na mýk Tan ýn, der gi yi pro tes to e der - ken, A ta türk ün de mok ra tik mi ra sýn dan söz et me si ne ne de me li? Ba sit bir so ru: A ta türk çü lü ðün sim ge si o lan il - ke ler a ra sýn da (6 Ok) de mok ra si var mý? ok! A ta türk dö ne min de, gös ter me lik da hi ol sa, çok par ti li re jim var mýy dý? Ha yýr yok tu! E ðer 1946 da Tür ki ye nin de mok ra si ye a dým at ma sý bir ki þi ye bað la na cak sa, o da Ýs met Ý nö - nü dür. O za man han gi de mok ra tik mi ras tan bah se di - yor Na mýk Bey? A ta türk ün mi ra sý cum hu ri yet - tir, de mok ra si de ðil. a zý yý bi ti rir ken þap ka dan tav þa ný çý ka ra yým: Ben de Fran sýz ca L Il lus tra ti on der gi si nin 6 O cak 1923 ta rih li ka pa ðý var. Dört li de rin fo toð ra fý ný koy muþ lar: A ta türk, Le nin, Mus so li ni ve D An nun zi o... Al tý na da Dört Dik ta tör di ye yaz mýþ lar! Em re A köz / Sa bah, BE NÝM bu nun i çin beþ e sas lý ge rek çem var: BÝR: Ço luk ço cu ða her sa bah Türk üm, doð - ru yum, ça lýþ ka ným... di ye ye min et tir mek, bir tür ye ni baþ la yan lar i çin res mi i de o lo ji der si ver mek gi bi bir þey... Her han gi bir i de o lo ji yi mi nik zi hin - le re ka zý ma ya ça lýþ mak, de mok ra tik ül ke le re ya - kýþ maz. Ý KÝ: Mi ni cik ço cuk la rýn ha zýr ol va zi ye ti a lýp, Var lý ðým Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun di ye ba - ðýr týl ma larý, faz la ca mi li ta rizm ko ku yor. O kul la ra kýþ la mu a me le si ya pýl ma sýn dan vaz ge çil sin. ÜÇ: Türk ol mak ne doð ru ol ma nýn, ne de ça - lýþ kan ol ma nýn ge rek çe si dir. Ant iç me ye ah þan o ço cuk lar, bü yü dük le rin de doð ru ol ma yan, ça lýþ - kan ol ma yan Türk ler le kar þý laþ týk la rýn da bir trav - ma ge çi re bi lir ler. Ço cuk lar da se bep siz bek len ti ya rat ma mak ge re kir. DÖRT: Siz her ne ka dar An dý mýz da ge çen Türk söz cü ðü bir ýr ka i þa ret et mi yor, ku þa tý - cý bir söz cük tür o de se niz de, Türk üm, doð ru yum, ça lýþ ka ným... cüm le si i fa de e dil - di ði an dan i ti ba ren, ba zý a kýl la ra mut la ka Kürt üm, doð ru yum, ça lýþ ka ným... cüm le si ge lir. Ka çý þý yok tur bu nun. BEÞ: Ma dem Ka ra ön lü ðe pay dos de ni le bi li - yor, o hal de An dý mý za pay dos da de ni le bil me li. So nuç ta kut sal bir me tin de ðil dir bu... Ta bu da de ðil dir. Hem ha ni za man bi ze uy maz sa, biz za - ma na u ya cak týk? Ah met Ha kan / Hür ri yet, Savcýya medya ayarý ARSAV ýn ve eski HSK nýn görevden almak istediði savcýyý, demokratik hassasiyetli yeni HSK görevden (Ergenekon özel yetkisinden) aldý. Atatürk tek adam deðil miydi? Onun dönemine tek parti rejimi demiyor muyuz? Otokrat deðil miydi yani? Andýmýz kalksýn Ko ca e li kon fe ran sýn da Ýs lâ mýn ba har müj de le ri TALÝP ÇÝÇEK ta lip.ci Sa yý E sas No: 2010/468 Da va cý De niz li Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý Meh met Ço la koð lu a ley hi ne da va ya ko nu De niz li Do kuz ka vak lar Ma hal le si 5002 A da 187 m 2 yü zöl çüm lü 2 no lu par - sel i le Do kuz ka vak lar ma hal le si 5002 a da 176 m 2 yü zöl çüm lü 3 par sel sa yý lý ta þýn maz la - rýn ka mu laþ týr ma be del tes pi ti ve ta pu ip tal ve tes ci li i çin mah ke me mi zin 2010/468 e - sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup; du ruþ ma sý nýn 07/04/2011 gü nü sa at 09:00'a bý ra kýl dý - ðý, bu lun du ðu i la nen teb lið o lu nur. 22/03/ B: T. C DENÝZLÝ 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/156 Esas. 11/03/2011 Mahkememizin 25/02/2011 Tarih, 2010/156 Esas, 2011/137 Karar sayýlý kararý ile Trabzon ili, Düzköy ilçesi, Taþocaðý Köyü nüfusuna kayýtlý Mecit ve Emine'den olma 1960 doðumlu FATMA AKÇA'ýn kýsýtlandýðý ve kendisine Eþi MEHMET AKÇA'ýn VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Bilal ükselten ile Mehtap Hanýmefendinin Lemânur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ömürler dileriz. Þirinevler-enibosna eni Asya Okuyucularý TAZÝE Kardeþlerimiz Abdullah Penekli'nin babaannesi ve Dursun Penekli'nin annesi salihat-ý nisvandan Ünzile Penekli'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Samsun eni Asya Okuyucularý TAZÝE Samsun Ýli, Havza Ýlçesi, Sanayi Camii Ýmamý Süleyman Kýlýç'ýn oðlu Ahmet Said Kýlýç'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Samsun eni Asya Okuyucularý

9 MAKALE 9 GSM: Biz ol ma sak da bu dâ vâ yü rü ye cek tir Sa hip ol du ðu muz ni met ler hiz met le re ve si le o lup, o yol da bir me sa fe a lý ný yor sa me se le yok. E li mi zin al týn da ki im kân lar hiz met le ri mi zin in ki þa fý na, in ti þa rý na yol a çý yor sa mak sat ha sýl ol muþ de mek tir. Da ya lý, dö þe li soh bet me kân la rý, sa hip ol du ðu muz gý cýr gý cýr o to mo bil ler, her tür lü mad dî im kân lar... Bü tün bun lar hiz met le ri mi zi her gün bir a dým da ol sa i le ri ye gö tür me ye ve si le o lu yor sa, ü ce Al lah ýn lût fet ti ði bu ni met le rin þük rü nü e dâ e di yo ruz de mek tir. El de ki im kân lar nis pe tin de bir hiz met or ta ye re ko nul mu yor sa... Ni met le ri mi zin çok lu ðu, i fa et me ye ça lýþ tý ðý mýz hiz met ler le ters o ran tý lý i se... Her gün, her ay, her se ne ye ri miz de sa yý yor sak... Ke mi ye ten ve ya key fi ye ten hiz met ler de bir i ler le me, bir in ki þaf ol mu yor sa... De mek o lu yor ki sa hip ol du ðu muz ni met le rin hak ký ný ve re mi yo ruz, þük rü nü e dâ et me miþ o lu yo ruz. Bir de þöy le dü þü ne lim: Hiz me ti vü cu da ge tir mek i çin hiç bir se bep, hiç bir im kân yok. Hiz me ti a yak ta tut mak i çin hiç bir güç, kuv vet gö rün mü yor... Ýn ti þa rý ve in ki þa fý i çin yar dý ma ge le cek kim se ler yok... Za hi rî se bep le rin hep si su kût et miþ... Ma ni le rin had di he sa bý yok... Bas ký la rýn, ya sak la ma la rýn sý ný rý ný ta yin müm kün de ðil... Ka ra la ma ve if ti ra kam pan ya la rý... Mah ke me ler, zin dan lar, ze hir le me ler... Ve Be di üz za man ýn em sâ li gö rül me yen za fe ri... O nun al tý bin say fa lýk þa he se ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý... Tam yir mi beþ yýl bo yun ca köy o da la rýn da, ge ce li-gün düz lü, giz li ce, mum ý þý ðýn da el i le Ri sâ le yaz ma la rý... Ve Nur pos ta cý la rý nýn dað la rý, yay la la rý a þa rak on la rý muh taç gö nül le re u laþ týr mak ta ki gay ret le ri... Harp mey dan la rýn da at sýr týn da Ri sâ le te lif le ri... Be de vî a þi ret ça dýr la rýn da ki va az-ü na si hat ler... Ýn san lar nis yan dan gel dik le ri i çin, Ri sâ lei Nur Kül li ya tý nýn vü cu da gel me si uð ru na çe ki len zah met ve me þak kat la rý, e za ve ce fa la rý he men u nu tu ve ri yor lar. Çe ki len sý kýn tý lar, kat la ný lan iþ ken ce ler gör mez lik ten ge li ni yor. Ve en te re san dýr, Üs tad, ya pý lan hiz met le re mu ka bil çe ki len sý kýn tý ve me þak kat la rýn çok az ol du ðu nu söy lü yor. Ta rih te di ne hiz me ti nin kar þý lý ðýn da, bi zim ka dar az zah met çe ken le rin bu lun ma dý ðý ný be yan e di yor. Þim di ar týk o sý kýn tý lý, me þak kat li gün ler den bu gün le re gel dik... Ta ciz li, bas ký lý, ya sak çý gün ler den bu gün le re gel dik... Ar týk po lis ka ra kol la rý na, mah ke me sa lon la rý na ça ðý ran yok... Da ha da ö te si kü çüm sen me ye cek im kân la ra ka vuþ tuk... Ý ki o da lý köy o da la rýn dan, son de re ce fe rah, ge niþ, da ya lýdö þe li soh bet me kân la rý na geç tik ar týk. Es ki den bin bir zah met le gi di len yer le re, þim di ar týk son de re ce kon for lu o to mo bil ler le, hat ta u çak lar la gi dip ge li yo ruz. Es ki den lüks sa yý lan ve al mak ta zor luk çek ti ði miz be yaz eþ ya nýn he men her çe þi di ders ha ne le ri miz de ki yer le ri ni al mýþ du rum da... Ve he men ak lý mý za ge li yor: Hiz met le ri mi zin gi di þâ tý han gi â lem de? Say dý ðý mýz ve bu gün sa hip ol du ðu muz bu ni met le rin, bu im kân la rýn hiz met le ri mi ze yan sý ma sý nýn o ra ný ne ka dar? Bun la rýn hak ký ný ö de mek te ki, þük rü nü e dâ et mek te ki ba þa rý kar ne miz ne â lem de? Sa hip ol duk la rý mýz la mü te na sip bir ba þa rý gra fi ði miz var mý? Bu nok ta da si zi bi le mem a ma doð ru su be nim vic da ným ra hat de ðil. Keþ ke bu ve ben ze ri su âl le re müs bet ce vap lar ve re bil sey dim... Keþ ke üst len di ði miz bu kud sî dâ vâ nýn þâ ný na ya ký þýr bir per for mans ser gi le di ði me i na na bil sey dim. Keþ ke bu nok ta da ki va zi fe ve so rum lu luk la rý mý ye ri ne ge tir di ði me kâ ni o la bil sey dim. Gö re bil di ðim ka da rýy la dün ya nýn cezb ve cel be di ci me ta la rý bi zi de ya ra la dý. Lüks ya þan tý öz lem le ri mi ze a ta let ve re ha ve ti miz de ek le nin ce; e li miz a ya ðý mýz bað lan dý... E vet, bu ko nu lar da bir ne fis mu ha se be si yap ma lý yýz her dâ im... Tâ ki kul luk nok ta sýn da ve hiz met ler de da ha i yi o la bi le lim. Me se lâ ken di mi ze sor ma lý yýz: A ca ba nef si miz gün de üç-beþ say fa Ri sâ le o ku ma yý, haf ta da bir de fa soh bet le re ka týl ma yý kâ fî mi gö rü yor? Ve ya nâ þir-i ef kâ rý mýz o lan ga ze te ve der gi le ri mi ze öy le si ne bir göz gez di rip bir ke na ra koy ma yý a lýþ kan lýk hâ li ne mi ge tir dik? El bet te yi ne de ü mit vâ rýz... Ý na ný yo ruz ki, bu bü yük dâ vâ or ta da kal ma ya cak, ken di si ne lâ yýk hâ dim le ri bu la cak ve mu zaf fe ri ye ti ni i lân e de cek. Cen net ço cuk la rý nýn ver dik le ri ders ler ya se ni as ya.com.tr VÝC DAN LI VE ÝH LÂS LI GA ZE TE CÝ LER Ga ze te de ki ha be ri o ku du ðum da kalp a týþ la rým hýz lan ma ya, gö züm ka rar ma ya, mi dem bu lan ma ya baþ lý yor. Tü kü rün o za lim le rin ha ya sýz yü zü ne! sö zü nü te yit e der ce si ne gayr-i ih ti yâ rî tü kü rü yo rum ga ze te ye. Üç ma sum yav ru yu a cý ma sýz ca kat le den in san boz ma sý ca na va ra, ha be ri en in ce ay rýn tý la rýy la ha zýr la yan mu ha bi re, bu þe kil de ya yýn lan ma sý na i zin ve ren ga ze te e di tör le ri ne, ya yýn ko or di na tör le ri ne a zýk lar ol sun. Va tan ha in le ri! di ye söy le ni yo rum. Katl ha be ri ni man þet ten tam say fa re sim li ve ren ga ze te bir ta ne de ðil ki, med ya nýn ço ðu ya yýn or ga ný te le viz yon ve in ter net ya yýn la rý da hil bu tarz ha ber le ri ay ný form da su nu yor. Ký sa ca sý Ma lum med ya ka dýn la rý, ço cuk la rý is tis mar ha ber le ri ni is tis mar e di yor, ma ga zin leþ ti ri yor! a pýl mak is te nen ne? Söz de ha ber ci lik uð ru na top lum da sa pýk la rýn sa yý sý ný art týr mak mý he def le ni yor? ok sa bir top lu mun ge le ce ði ni o luþ tu ran ço cuk lar ve genç ler ray ting uð ru na har can mak mý is te ni yor? So ru la rýn ce va bý ný yi ne ken dim ve ri yo rum, tü kü rü yo rum He le de ma lum ga ze te ler de, psi ko log la rýn, psi ki yat rist le rin Bu tür ha ber ler ay rýn tý lý bir þe kil de ya yýn lan ma ma lý a çýk la ma la rý nýn kuy tu kö þe ler de kü çü cük bir de tay gi bi ve ril me si yok mu ri ya kâr lý ðýn bu ka da rý az bu lu nur de dir ten cins ten! Mat bu at ni zam na me si ni vic da ný nýz da ki hiss-i di ya net ve ni yet-i ha li se tan zim et me li! sö zü iç dün yam da yan ký la ný yor. 1 Be di üz za man Haz ret le ri da ha 1909 da med ya da e tik de ðer le rin öl çü sü nü ver miþ. Ey ga ze te ci ler! E dip ler e dep li ol ma lý; hem de, e deb-i Ýs lâ mi ye i le mü te ed dip ol ma lý. Ve on la rýn söz le ri, kalb-i u mu mi-i müþ te rek-i mil let ten bî ta ra fa ne çýk ma lý di yor de yak la þýk yüz yýl son ra bu de ðer le re her za man kin den da ha faz la ih ti ya cý mýz yok mu? KO UN CAN, KA SAP ET DER DÝN DE Bu a ta sö zü nü ha týr la týr ca sý na si ya sî ler de, hu kuk çu lar da ay rý bir ha va dýr tut tur muþ gi di yor lar. Bir kýs mý Ý dam ce za sý ge ri ge ti ril me li! der ken, be ri ta raf Ha yýr, i dam ce za sý ge ri ge lir se Av ru pa Bir li ði kri ter le rin den u zak la þý rýz! di yor. Ýs lâm Hu ku kun da süb yan cý a dý ve ri len ço cuk is tis mar cý la rý na ve ri len ce za hü küm le ri nin var lý ðý da i þin ap ay rý bir bo yu tu. A Ý LE LE RÝN SU ÇU NE? a. Ço cuk la rý is tis mar et mek bütün dün ya da yay gýn o lan, þid de tin baþ ka bir tü rü. Tek no lo ji nin i ler le me siy le med ya hýz la ge li þir ken ya yýn la rý þu ur lu bir tarz da ta kip e de me - mek, med ya bi lin ci nin top lum da tam o la rak o luþ ma ma sý, su çun bo yut la rý ný git tik çe art tý rý yor. Tür lü çe þit Ýn ter net suç la rý hýz la ya yý lý yor. Bu na ço cuk is tis ma rý da da hil! An ne, e vin de in ter ne tin ba þýn da o tu ran ço cu ðu na mu kay yed ol du ðu nu sa ný yor, oy sa bil se ki o ne re ler de, kim ler le ko nu þu yor? A i le de med ya o kur ya zar lý ðý de ni len bi lin ci ka zan mak ve ka zan dýr mak þart. b. An ne ev lâ dý ný o kul da gi re ce ði sý nav la ra ký lý kýrk ya rar ca sý na ha zýr lar ken, a hi re ti ni ih mâl e di yor. Di nî bil gi le ri ni ön ce lik li de ðil, ü çün cü, be þin ci sý ra da ö nem si yor. c. An ne ço cu ðu na en þýk, göz a lý cý ký ya fet le ri giy di ri yor. Kü çük tür, ço cuk tur, ak ra - Bizim Aile dergisinin Mart 2011 sayýsý Cennet Çocuklarý üzerine hazýrlanýrken, yayýn kurulunda arkadaþlarýmýzla konuþma esnasýnda Bu sayýyý hazýrlýyoruz ya Ýnþâallah çocuklarýmýzýn baþýna bir þeyler gelmez! cümlesi de geçivermiþti... Kur ân hükümlerini yorumlayan Risâle-i Nur daki izahlardan, ergenlik dönemine girmeden vefat eden çocuklarýn, cennet çocuklarý olarak sonsuz hayatta anne babalarýna kavuþacaklarýný öðreniyoruz. ba dýr di yor, te set tür ka i de le ri ne ri â yet et mi yor. Kü çük ku zu su nun pe þin de sal ya la rý ný a ký ta rak do la þan aç kurt la rý fark e de mi yor! Oy sa ki, Kur ân ve ha dis ler de ki hü küm ler o ka dar net ki d. Ýs ta tis tik ler de kur ban ço cuk la rýn ço ðu nun par ça lan mýþ a i le fert le ri ol du ðu ve suç lu la rýn da a i le nin ya kýn çev re sin den çýk tý ðý bir baþ ka ger çek. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan A i le i çi hu zur suz luk la rýn, bo þan ma la rýn, ay rý ya þa ma la rýn fa tu ra la rý ný ço ðun luk la ev lât lar a cý bir þe kil de ö dü yor. A i le o la rak þah sî ya da top lum o la rak u mu mî ha ta la rý mýz ka de re fet va ver di re rek bu tür mu sî bet le ri de ü ze ri mi ze çe ki yor. Bu mu sî bet ler de a cý çe ken le re mü kâ fa tý i se yi ne Rab bi miz rah met ha zi ne le rin den hu su sî bir þe kil de son suz ni met ler o la rak ik ram e di yor. AN NE BA BA LA RA BÝR TA ZÝ E An ne ler, ah Ço cu ðum þe hid ol du! di ye te sel lî bu lan bað rý ya nýk an ne ler! On la ra ha ki kî te sel li yi ne Kur ân da i re sin den ge li yor. Kur ân hü küm le ri ni yo rum la yan Ri sâ le-i Nur da ki i zah lar la er gen lik dö ne mi ne gir me den (ki bu nun sý ný rý 15 o la rak i fa de e di li yor) ve fat e den ço cuk la rýn, cen net ço cuk la rý o la rak son suz ha yat ta an ne ba ba la rý na ka vu þa cak la rý ný öð re ni yo ruz. He le bu ço cuk lar, na maz ký lan, i ba det le ri ni ya pan ço cuk lar sa ye tiþ kin bir cen net eh li o la rak an ne ba ba la rý na son suz ha yat ta eþ lik e di yor lar. Hat ta, e be veyn le ri ne þe fa at e de rek cen ne te gir me le ri ne ve si le o lu yor lar. 3 Bu a çý lým la rýy la Ri sâ le-i Nur da yer a lan Ço cuk Ta zi ye na me si i sim li e ser muh te þem bir te sel li kay na ðý! 4 HÂ ÞÝ E Bi zim A i le der gi si nin Mart 2011 sa yý sý Cen net Ço cuk la rý ü ze ri ne ha zýr lan dý. a yýn ku ru lun da ar ka daþ la rý mýz la ko nu þur ken Bu sa yý yý ha zýr lý yo ruz ya Ýn þâ al lah ço cuk la rý mý zýn ba þý na bir þey ler gel mez! cüm le si de ge çi ver miþ ti. Mart a yý i çin de a de ta pat la yý ve ren ço cuk ci na yet le ri ha ber le ri ne i çi miz dað la na rak þa hit o lur ken bu sö zü hep ha týr la dým. Na sýl ci ðe ri miz yan ma sýn ki, ço cuk la rý mýz mi nik me lek le ri miz he pi mi zin or tak nok ta sý! On lar bi zim se vin ci miz, te sel li kay na ðý mýz ve is tik ba li miz. Þef ka ti miz ci he tiy le her bir an ne nin ev lât a cý sý ný yü re ði miz de his se di yo ruz! Be ri yan da Kur ân i se Cen net ço cuk la rý müj de si i le, O sab re den ler ki, baþ la rý na bir mu sî bet gel di ðin de, Biz Al lah ýn kul la rý yýz; so nun da yi ne O' na dö ne ce ðiz der ler gi bi â yet ler le 5, Hü küm Al la hýn dýr. Ka de re ra zý ol mak, ka za ya rý za gös ter mek Ýs lâ mýn i þa re ti dir gi bi düs tur lar la iç yan gý ný mý za þi fa lý mer hem ler sü rü yor Ev lât la rý ný a cý bir þe kil de a hi ret â lem le ri ne yol cu e den an ne ba ba la ra sabr-ý ce mil ni yaz e di yo ruz Kay nak ça: 1. Be di üz za man Sa id Nur sî, Di van-ý Har bi Ör fi, Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s.124, e ni As ya Neþ ri yat, Mart A.g.e. 3. Be di üz za man Sa id Nur sî, Ha ným lar Reh be ri, s. 125, e ni As ya Neþ ri yat, Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, 17. Mek tup. 5. Ba ka ra Sû re si, Dindarlýkta denklik Ý sim be lirt me yen o ku yu cu muz: Ev le ne cek kýz ve er ke ðin din dar lýk ta denk ol ma sý nýn hük mü ne dir? Na sýl sað la nýr? Ev le ne cek kýz ve er ke ðin din dar lýk ta, di ni ya þa ma ar zû sun da, â hi re te ha zýr lan ma kay gý sýn da, gü zel huy da, gü zel ah lâk ta, e dep ve ter bi ye de, if fet ve nâ mûs ta, dü rüst lük ve doð ru luk ta, ha ram la ra kar þý has sa si yet te ve he lâl le ri ter cih et me du yar lý lý ðýn da, hiz met an la yý þýn da ve u sû lün de ve Al lah kor ku sun da bir bi ri ne denk ol ma sý sün net tir. Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü ves se lâm bu yur muþ tur ki: * Dün ya me tâ ý nýn en üs tü nü ve en fa zî let li si sâ lih ve din dâr ka dýn dýr. 1 * Mü min in, Al lah kor ku sun dan son ra ya rar la na ca ðý en ha yýr lý þey, sâ li hâ bir ka dýn dýr. 2 * Ka dýn lar i le dört tür has le ti i çin ev le ni li yor: 1- Ma lý, 2- So yu, 3- Gü zel li ði, 4- Din dâr lý ðý. Ey Mü min! Sen bun lar dan din dâr o la ný ný seç! ok sa fa kîr li ðe dü þer sin! 3 * Ka dýn la rý sýrf gü zel lik le ri i çin ni kâh la ma yý nýz! Çün kü on la rýn gü zel li ði on la rý bö bür len mek ve ki bir len mek gi bi teh lî ke le re sü rük le ye bi lir. Ka dýn la rý sýrf mal la rý i çin ni kâh la ma yý nýz! Çün kü mal üs tün lü ðü on la rý az dý ra bi lir ve is ya na sevk e de bi lir. Lâ kin ka dýn la rý din dâr lýk la rý i çin ni kâh la yý nýz! Þüp he siz bur nu nun bir kýs mý ke sik, ku la ðý de lik ve te ni si yah din dâr bir câ ri ye din dar ol ma yan hür ve gü zel ka dýn dan da ha ef dal dir. 4 Bu ha dis le rin tef si ri ni ya pan Üs tad Be dî üz za man, ni kâ hý, in sa nýn en faz la ih ti yâ cý ný tat min e den kal be mu ka bil bir kalp i le sev gi le ri ni, aþk la rý ný ve þevk le ri ni kar þý lýk lý ya þa ya bi le cek le ri, lez zet ler de bir bi ri ne or tak, gam ve ke der de bir bi ri ne yar dým cý o la bi le cek le ri ö nem li bir sa a det ku ru mu na a tý lan a dým o la rak ta ným lar. 5 Üs tad Sa id Nur sî Haz ret le ri ne gö re bu sa a det ku ru mun da ka dýn ve er kek din dar lýk ta, gü zel ah lâk ta ve Al lah kor ku sun da bir bi ri ne denk ol ma lý dýr lar. E be dî ha yat ta e þi ni kay bet me mek i çin, e þi nin din dâr lý ðý ný ör nek a lan ve e þi ni din dâr lý ðý ve gü zel ah lâ ký i çin se ven er kek dün ya-â hi ret e lem siz mut lu lu ðu ya ka la mýþ de mek tir. Ko ca sý nýn din dâr lý ðý na ba kýp, e be dî ha yat ta ko ca sý ný kay bet me mek i çin Al lah kor ku su na ve tak vâ ya gi ren ka dýn da bah ti yar dýr, e be dî mut lu lu ða u laþ mýþ de mek tir. ok sa sâ li hâ ka dý ný ný e be dî kay bet ti re cek ha ram eð len ce ler de ve kö tü dav ra nýþ lar da bu lu nan er kek ken di si ne ya zýk et miþ o lur. Ka dýn da, Al lah kor ku su nu ya þa ma ya ça lý þan ko ca sý nýn i zin den git me me si dolayýsýyla, o e be dî ar ka da þý ný kay be der se ken di si ne ya zýk e der. Ka dýn ve er kek i se bir bi ri nin fýsk la rý ný, gü nah la rý ný ve kö tü dav ra nýþ la rý ný tak lit e di yor lar ve böy le ce bir bi ri ni a te þe a tý yor lar sa, sev gi le ri ne, aþk la rý na ve mut lu luk la rý na bin ler ce de fa ya zýk et miþ o lur lar. 6 E þi nin mad dî ve fi zi kî gü zel li ðin den zi yâ de, huy ve ah lâk gü zel li ði ne, þef ka tin ma de ni ve Rah me tin he di ye si o lu þu na sev gi si ni bað la yan bir er ke ðin, e þin den ay ný de re ce de sev gi ve hür met gö re ce ði ni bil di ren Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, bu kar þý lýk lý hür met ve mu hab be tin her i ki ta raf yaþ lan dýk ça ve çir kin leþ tik çe ar ta ca ðý ný, böy le ce dün ya ha ya tý nýn da bir mut lu luk yu ma ðý na dö ne ce ði ni, yok sa yal nýz ca sû ret gü zel li ði ne bað la nan bir sev gi nin çok geç me den bo zu la ca ðý ný ve ye ri ni ge çim siz lik le re bý ra ka ca ðý ný ha ber ve rir. 7 Üs tad Be dî üz za man ýn i fâ de siy le, e þi ni la tîf þef ka ti ne, gü zel has le ti ne, gü zel hu yu na ve gü zel ah lâ ký na da ya lý o la rak sev me nin ve böy le ce e þi ni gü nah la ra gir mek ten ko ru ma nýn â hi ret te ki ne ti ce si, Ra hîm-i Mut lak ta ra fýn dan e be dî Cen net te hû ri ler den da ha gü zel, da ha a lým lý ve da ha câ zi be dâr bir fi zi kî ve rû hî gü zel lik le e þi nin ken di si ne e be dî bir eþ, la tîf bir dost, gü zel bir ar ka daþ ve sâ dýk bir sev gi li o la rak ve ril me si dir. 8 Ço cuk la rý mý zýn böy le bü yük mü kâ fât la ra er me le ri ni te min i çin, ev li lik le rin de din de ve din dar lýk ta mut la ka denk lik a ra ma lý, sâ ir un sur la rý çok faz la a bart ma ya deð mez gör me li yiz. DU Â Ey Ra him-i Ke rim! Â bâ ve ec da dý mý za rah met et ti ðin gi bi; nes-i â tî mi ze de mer ha met ey le! Bü tün ço cuk la ra gü zel ya zý lar, gü zel a mel ler, gü zel gün ler na sip et! Bi zi ve zür ri ye ti mi zi î mân da tah kî ke, bil gi de ya kî ne, ni yet te ih lâ sa, a mel de sa lâ ha te, hiz met te mu vaf fa ki ye te, mu vaf fa ki yet te is ti ka me te, dün ya da rý zâ na, â hi ret te Cen net ve ce mâ li ne u laþ týr! Â mîn! Dip not lar: 1- Ýbn-i Mâ ce, Ni kâh, Ýbn-i Mâ ce, Ni kâh, Ýbn-i Mâ ce, Ni kâh, Ýbn-i Mâ ce, Ni kâh, Ý þâ râ tü l-ý câz, s Lem a lar, s Söz ler, s Söz ler, s. 591.

10 10 KÜLTÜR SANAT Ev hanýmlarýnýn kitap okuma aþký Baðcýlar da düzenlenen kitap okuma yarýþmalarýna ev hanýmlarý büyük ilgi gösterdi. Gülzade Abdibek isimli ev hanýmý bir yýlda 122 kitap okuyarak, ilçe genelinde 2 nci oldu. Birinciliði ise 126 kitap okuyarak Sosyolog Sezgin Öztürk elde etti. 40 par ça lýk ser gi 7 Ni san a ka dar Ma lat ya Park AVM de her gün sa at le ri a ra sýn da ziyaret edilebilecek. Kutsal emanetler Malatya da BÝR çok sos yo kül tü rel faaliyetler de yer a lýp, ev sa hip li ði ya pan ve pro je le ri ni bu yön de be lir le me ye ö zen gös te - ren Ma lat ya Park AVM, yak la þan Kut lu Do ðum Haf - ta sý na ö zel o ri ji nal le ri ül ke mi zin en ö nem li sa ray la rýn - dan Top ka pý Sa ra yýn da bu lu nan ve her bi ri bir bi rin - den kut sal e ma net le rin tab lo la rý nýn bu lun du ðu Mu - kad des E ma net ler ser gi si ni mi sa fir e di yor. Hz. Mu - ham med e (asm) a it Hýr ka-ý Þe ri fin den Hz. Hü se yin in þe hit o lur ken ta þý dý ðý hýr ka sý na ka dar bir çok de ðer li e - ma ne tin tab lo la rý nýn yer al dý ðý 40 par ça lýk ser gi 7 Ni - san a ka dar Ma lat ya Park AVM a na fu a ye a la nýn da, bütün haf ta bo yun ca sa at le ri a ra sýn da, zi - ya re te a çýk o la cak. Ma lat ya / e ni As ya BAÐ CI LAR Be le di ye si, 47 in ci Kü tüp ha ne Haf ta - sý faaliyet le ri kap sa mýn da, en çok ki tap o ku yan - la rý ö dül len di ril di. Kül tür Mer ke zi Kü tüp ha ne si baþ ta ol mak ü ze re 22 ma hal le ko na ðýn da ki kü - tüp ha ne ler den bir yýl bo yun ca en faz la ki tap o - ku yan lar ö dül len di ril di. Pýr lan ta, Züm rüt, Al týn, Pla tin, Gü müþ ve Bronz ol mak ü ze re 6 ay rý ka te go ri de de ðer len di ri len ya rýþ ma lar da, ev ha ným la rý nýn bü yük ba þa rý sý dik kat çek ti. Gül za de Ab di bek i sim li ev ha ný mý, bir yýl bo - yun ca top lam 122 ki tap o ku ya rak, en faz la ki - tap o ku yan 2 nci ki þi ol du. Bi rin ci li ði i se 126 ki tap la Sos yo log Sez gin Öz türk el de et ti. i - ne bir baþ ka ev ha ný mý, Çið dem Ak çil o ku - du ðu 69 ki tap la Al týn ka te go ri sin de yer al dý. Ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ný top lum sal a lýþ kan - lýk ha li ne ge tir mek is te dik le ri ni söy le yen Bað cý - lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bir dö - nem hiç kü tüp ha ne nin ol ma dý ðý Bað cý lar da þu - an da 23 kü tüp ha ne miz fa a li yet gös te ri yor. a - rýþ ma lar dü zen le yip, çam sa ký zý ço ban ar ma ða ný he di ye ler ve re rek, ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý nýn art ma sý ný he def li yo ruz de di. Son bir yýl i çe ri sin - de sa de ce Kül tür Mer ke zi Kü tüp ha ne si ne yak - la þýk 50 bin ki þi nin gi riþ yap tý ðý ný söy le yen Ça ðý - Baðcýlar Belediyesi, Kü tüp ha ne Haf ta sý faaliyet le ri kap sa mýn da, 22 ma hal le ko na ðýn da ki kü tüp ha ne ler de bir yýl bo yun ca en faz la ki tap o ku yan larý ö dül len di rdi. rý cý, Ay ný kü tüp ha ne miz den, ka yýt la rý mý za gö - re, yak la þýk 20 bin ki þi nin de ö dünç ki tap al dý ðý - ný gö rü yo ruz. Bu ra kam lar çok se vin di ri ci, an - cak, bu ra kam la rýn çok da ha yük sek ol ma sý ný is - ti yo ruz. Ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ný art tý rý cý ça lýþ - ma la rý mý za de vam e de ce ðiz di ye ko nuþ tu. Bað cý lar Be le di ye si Kü tüp ha ne Haf ta sý do la yý - sýy la kap sam lý faaliyet ler ger çek leþ ti ri yor. Faaliyet - ler kap sa mýn da öð ren ci ler i çin Ýs tan bul Ü ni - ver si te si, Bah çe þe hir Ü ni ver si te si kü tüp ha ne - le ri i le Or han Ke mal Ýl Halk Kü tüp ha ne si ne a raþ týr ma ve in ce le me ge zi le ri dü zen len di. Doç. Dr. Tuð ba Çav dar Ka ra te pe yi ne faaliyet ler kap sa mýn da Kü tüp ha ne ci lik E ði - tim Se mi ne ri ve rir ken, u suf Öz kan Öz bu - run, Sýt ký As lan han ve Se vinç Ço kum, O - kur-a zar Bu luþ ma la rý kap sa mýn da Bað cý - lar da kon fe rans lar ver di. Sa id Te mur / Ýs tan bul Öðretmenleriyle birlikte Se fa köy Bil gi E vi Kü tüp ha ne si ni zi ya ret eden anaokulu öðrencileri, istedikleri kitabý seçip okudu. Miniklerin kitap sevdasý KÜÇÜKÇEKMECE DE bu lu nan a na o ku lu öð ren ci le ri öð - ret men le riy le bir lik te Se fa köy Bil gi E vi kü tüp ha ne si ni zi - ya ret et ti. Mi nik ler bir ders sa a ti bo yun ca ki tap o ku du. Her yýl Mart a yý nýn son haf ta sýn da çe þit li faaliyet ler le kut - la nan Kü tüp ha ne Haf ta sý ný mi nik öð ren ci ler de kut la dý. Kü çük çek me ce de bu lu nan üç a na o ku lu nun öð ren ci le ri öð ret men le riy le bir lik te Se fa köy Bil gi E vi Kü tüp ha ne si ni zi ya ret et ti. Ki ta býn ya rar la rý nýn an la þýl ma sý ve sa yý la rý nýn ço ðal ma sýy la o lu þan kü tüp ha ne le rin ö ne mi, her Mart a yý - nýn son haf ta sýn da dü zen le nen faaliyet ler le ha týr la ný yor. Bir haf ta bo yun ca kü tüp ha ne le rin ö ne mi, fay da la rý, na sýl kul la ný la ca ðý öð ren ci le re an la tý lý yor. Kü çük çek me ce de bu - lu nan Sev gi Çi çe ði La le A na o ku lu, Ah met Er miþ A na o ku - lu ve Ne ne Ha tun A na o ku lu öð ren ci le ri de Se fa köy Bil gi E vi kü tüp ha ne si ni zi ya ret et ti. Se fa köy Bil gi E vi ne üç gün bo yun ca grup lar ha lin de ge len öð ren ci ler bir ders sa at le ri - ni bu ra da ge çir di. O ku ma ve yaz ma yý he nüz öð re nen mi - nik ler, hi kâ ye ki tap la rý ný o ku ma dan ön ce Bil gi E vi yet ki li le - rin den kü tüp ha ne nin fay da la rý ný, ö ne mi ni, ku ral la rý ný ve na sýl kul la na ca ðý ný da öð ren di. Kü tüp ha ne üç gün bo yun - ca 250 ye ya kýn öð ren ci a ðýr la dý. Sa id Te mur / Ýs tan bul An tal ya da Gü nü müz de genç ol mak se mi ne ri ya pýl dý GENÇ ak la þým der gi si An tal ya tem sil ci li ðin ce dü zen le nen Gü nü müz de Genç Ol mak ko nu - lu se mi ner de ko nu þan Ýs ma il Kar tal, Ý çin de bu - lun du ðu muz za ma nýn çok deh þet li bir za man ol du ðu nu fark e der, mu ha fa za et mek le mü kel lef ol du ðu muz i ma nýn bi zim i çin ne i fa de et ti ði, so - ru su na do yu ru cu bir ce vap ve rir sek me se le bi - ter de di. Kar tal, Ön ce lik le gü nü müz den ka sýt ne? Ni çin gü nü müz de genç ol mak tan bah se di - yo ruz? so ru la rý ný so ra rak söz le ri ni þöy le sür - dür dü: As lýn da, gü nü müz de ka dýn ol mak, ih ti - Se mi ner sonrasýnda Ýs ma il Kar tal a, An tal ya Genç ak la þým tem sil - ci li ði ta ra fýn dan bir te þek kür bel ge si ve ril di. yar ol mak, ço cuk ol mak, zen gin ol mak Hiç fark et mez. Ö nem li o lan teh li ke ne? Teh li ke nin far ký na va rýp, ted bir al mak týr. Be di üz za man, bu za man da genç le rin ca zi be dar bir fit ne i çin de ol - du ðu nu ve genç li ðin a kýl dan zi ya de his si ya tý din le di ði ni söy lü yor. Ma a le sef bu za ma nýn en deh þet li fit ne le rin den bi ri si genç ler ü ze rin den te sis e dil mek te dir de di. SE VE SE VE DÜN A I TER CÝH ET MEK Kar tal, þu an da a hir za man da de ðil, a hi ri a hi - rin de ya þa dý ðý mý zý i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Ha ram la he lâ lin yer de - ðiþ tir di ði, he lâk ol muþ ka vim le rin a mel le ri nin meþ rû o la rak ka bul e - dil di ði, hat ta ya pýl ma dý ðý tak dir de a yýp lan dý ðý bir za man da ya þý yo ruz. Dün ya-a hi ret ký yas la ma sýn da se ve se ve dün ya yý ter cih et ti ði miz bir za - man da yýz. Ve bu ter cih te müt hiþ bas ký al týn da yýz. Üs tad Haz ret le ri, O nü çün cü Lem a da þey ta nýn en mü him bir de - si se si ken di ni ken di ne ta bi o lan la ra in kâr et tir mek tir, di yor. A dý na gü nah de ni len þey a kýl, kalp ve ru hun þey ta - na mað lûp ol ma sý dýr. O za man bi zim gü nah de - di ði miz kav ram dan u zak dur ma ve gü na hý ar - zu la tan, gü na hý ca zip ha le ge ti ren þey ta ný a pa çýk bir düþ man o la rak gör me miz lâ zým. GÜ NAH LAR DAN KAÇ MAK Bu teh li ke li za man da gü nah la ra kar þý ko ru - yu cu bir zýr hý mý zýn ol ma sý ge rek ti ði nin al tý ný Genç ak la þým Der gi si nin An tal ya Tem sil ci li ði nin dü - zen le di ði se mi ne re ko nuþ ma cý o la rak Ýs ma il Kar tal ka - týl dý. Genç le rin bü yük il gi gös ter di ði se mi ner de, Gü - nü müz de Genç Ol mak ko nu su iþ len di. çi zen Kar tal, O zýr hýn ne ol du ðu Ri sâ le-i Nur da i zah e di li yor. Zýr hý mýz tak va dýr. Si - pe ri miz Ýs lâ mi yet tir. Si lâ hý mýz i se, is tið far dýr. Bi ze ve ri len duy gu la rý va sat mer te be sin de kul la nýr sak, bu za man da genç ol ma yý a van - taj lý ha le ge ti re bi li riz þek lin de ko nuþ tu. Se - mi ne rin ar dýn dan Ýs ma il Kar tal a, An tal ya Genç ak la þým tem sil ci li ði ta ra fýn dan bir te - þek kür bel ge si ve ril di. Ha san Bu lut / An tal ya B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Üs ta dýn fa ni dün ya ya ve da et ti ði me kân. - (Tersi) Beyaz. 2. Bir ül ke de hü küm da rýn, pa di þa - hýn, sul ta nýn e ge men ol ma sý. - Sa çý dö kül - müþ o lan (kim se). 3. Li se de ses siz ler. - Kýb rýs' ta bir yer le þim ye ri. 4. u na nis tan'ýn baþ þehri. - Al lah'ýn em ret tik le ri ni ye ri ne ge tir me, Al lah'a kar þý kul luk va zi fe si ni yap - ma. 5. Bir mas tar e ki. - An lam, me al. - Kon ya'da bir ba ra jý mýz. 6. Uy mak ke li me - sin de ge niþ za man. - Se lin sü rük le yip ge - tir di ði çok kü çük ta ne li ça mur laþ mýþ kum ve top rak ka rý þý mý. 7. Gül gil - ler den, çi çek le ri be yaz, yur - du mu zun her ye rin de ye ti þen bir a ðaç. - Ja pon ca da i ki sa yý - sý. - Hint -Av ru pa dil a i le si. 8. Ko lun bi lek ten par mak uç la - rý na ka dar o lan, tut ma ya ve iþ yap ma ya ya ra yan bö lü mü. - Lit re nin ký sa sý. - Des te sa yý sý. 9. Ka za kis tan'da bir þe hir. - Ge nel a lý cý kan gru bu. - Mü - zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 10. Ru ten yum e le men ti nin sim ge si. - Ba lý a - lýn mýþ pe tek. - Ge niþ lik U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Be di üz za man Beþ le - me si'ni kal eme alan e de biyat çý mýz. 2. Ý çi ne ka týl mýþ tür lü mad de ler le ö zel bir tat ve ril miþ, fý rýn da ve ya baþ - ka bir yol la pi þi ri le rek ha zýr lan mýþ bir tür ha mur tat lý - sý. - Baþ lý ca i çe ce ði miz. 3. ad, ya ban cý. - Bir yer de o - tu rup eð leþ me. 4. Ký ta nýn ses siz le ri. - Her za man el al týn da bu lu nan ki þi, yar dým cý, ha ber ci. 5. Me þe a ða cý - nýn mey ve si. - Sod yu mu sim ge le yen harf ler. 6. A pan - sýz, bir denbi re. - Dün ya mý zýn uy du su. - a nar dað püs kür tü sü. 7. a pay re çi ne çö zel ti si em di ril miþ kâ - ðýt la rýn üst üs te ko nu la rak sý cak pres ler de ba sýnç al - týn da sý kýþ tý rýl ma sý i le el de e di len kap la ma ve dö þe me mal ze me si. 8. Art vin yö re sin de oy na nan bir halk o yu nu. - U tan ma duy gu su. 9. Es ki den V Ý E C A M Ý Ý yay gýn o la rak kul la ný lan hu bu bat öl çe ði. - Gö çe - A M U R A C A S R be le rin ko nak ye ri. 10. L E M A M A S Ý F Ý le ri ge len, pa ra ve ya Ý C A Z E T A L A ma kam sa hi bi kim se. A E K A D E R Ý N 11. Çok ucu za sa tý lan Ý A H B A R O K A eþ ya. - De mi rin sim ge si. Z B N A N Ý K S T 12. A lev ren gi. - Af ga - Ý R E L A N O T A nis tan'da ABD iþ ga li ne N A M K M A K A K kar þý di re nen ta le be ha - L A S A S O A ra ke ti. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI E M E S A L E L A R Ý A Ý K Ý C A M E N A D E M Ý O E T A T

11 Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, tü ke ti ci le - rin yo ðun o la rak kul lan dý ðý ü rün ler de bu lu nan ve sað lý ðý teh dit e den kim ya - sal la rýn kul la ný mý ný sý nýr lan dýr mak a - ma cýy la bir teb lið ha zýr la ya rak Baþ ba - kan lý ða sun du. Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka - ný Ni hat Er gün, bu Teb lið i le Ba kan lý ðý - nýn so rum lu lu ðun da bu lu nan teks til ve de ri ü rün le ri, kýr ta si ye mal ze me le ri, ço cuk ba kým ü rün le ri i le ho bi ve spor e kip man la rýn da kul la ný lan ve kan se ro - jen et ki ye sa hip o lan a zo bo yar mad de - ler ve fi ta lat la rýn (za rar lý kim ya sal) kul - la ný mý na sý nýr la ma lar ge ti ri le rek, baþ ta kü çük yaþ ta ki ço cuk lar ol mak ü ze re tüm va tan daþ la rýn, ö lüm cül et ki ye sa - hip kim ya sal lar dan ko run ma sý nýn a - maç lan dý ðý ný söy le di. Er gün, söz ko nu - su teb lið i le a zo bo yar mad de le rin kul - la ný mý nýn gi yim eþ ya la rýn da, ni haî tü - ke ti ci nin kul la ný mý na yö ne lik ip lik ve ku maþ lar da, a yak ka bý, çan ta ve el di ven gi bi de ri ü rün le rin de a za mî 30 mg/kg i le sý nýr lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. Ço cuk lar a çý sýn dan ö nem li risk o luþ tu ran, kýr ta - si ye mal ze me le ri, ço cuk ba kým ü rün le - ri, yüz me e ði ti min de kul la ný lan ü rün - ler, spor a yak ka bý la rý ve plas tik bas ký lý giy si ler de fi ta lat la rýn kul la ný mý nýn da küt le ba zýn da a za mî yüz de 0,1 o la rak sý nýr lan dý rýl dý ðý ný be lir ten Er gün, Kýr - ta si ye ü rün le riy le il gi li yap tý ðý mýz dü - zen le me bu a lan da ül ke miz de ya pý lan ilk dü zen le me ol ma sý ba ký mýn dan da ö nem li dir de di. Sa na yi Ba ka ný, bu Teb lið i le gün lük ha yat ta sü rek li kul la - ný lan ve cilt le doð ru dan te mas e den çar þaf, ça ma þýr gi bi teks til ü rün le rin de ba ðý þýk lýk ve ü re me sis te mi ne za rar lý o - la bi le cek kim ya sal la rýn kul la ný mý nýn da ya sak lan dý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a 11 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 70,60 ÖN CE KÝ GÜN 71,10 DÜN 473,00 ÖN CE KÝ GÜN 476,97 DO LAR DÜN 1,5320 ÖN CE KÝ GÜN 1,5390 DÜN 2,1780 ÖN CE KÝ GÜN 2,1790 p p p p EKONOMÝ Al man ya, en bü yük ti ca ret or ta ðý mýz n ALMANA, ge le nek sel o la rak Tür ki ye nin en bü yük ti ca ret or ta ðý ko nu mun da bu lu nu yor. Al man ya nýn Tür ki ye nin dýþ ti ca ret hac mi sý ra - la ma sýn da ki bi rin ci li ði 2010 yý lýn da da sü rer - ken, ih ra cat ta bi rin ci, it ha lat ta i se 2. sý ra da yer a lý yor yý lýn da Al man ya ya ih ra cat ge çen yý la gö re yüz de 17 o ra nýn da ar ta rak 11,4 mil yar do la rý aþ tý. Ay ný dö nem de Al man ya dan it ha lat i se ge çen yý la gö re yüz de 24 o ra nýn da ar ta rak 17,5 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti yý lýn - da yak la þýk 10 mil yar do lar o lan ti ca ret hac mi i - se 2010 yý lýn da 29 mil yar do la ra u laþ tý yý lý ilk çey rek dö ne mi i ti ba riy le Al man ya ya ih ra cat yüz de 29 a ya kýn ar ta rak 2 mil yar 601 mil yon do lar dan 3 mil yar 355 mil yon do la ra u laþ tý. Al - man ya Tür ki ye nin 2010 yý lý it ha la týn da 2. sý ra - da yer a lýr ken, Al man ya nýn it ha la týn da i se Tür - ki ye 20. sý ra da bu lu nu yor. Tür ki ye, it ha la tý nýn yüz de 10 u na ya ký ný ný Al man ya dan ya par ken, Al man ya it ha la tý nýn sa de ce yüz de 1 e ya ký ný ný Tür ki ye den ya pý yor. An ka ra / a a Pa muk ve iplik fi yat la rýn da dü þüþ n DENÝZLÝ Ýh ra cat çý lar Bir li ði ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Sü ley man Ko ca sert, pa muk ve ip lik fi - yat la rýn da ib re nin ter si ne dön me ye baþ la dý ðý ný söy le di. Ko ca sert, pa muk fi yat la rý nýn Çin de ki fir ma la rýn arz ve ta le bi ne gö re bir se yir iz le di ði - ni, Tür ki ye nin pa muk ve ip lik pi ya sa sýn da be lir - le yi ci bir ro le sa hip ol ma dý ðý ný kay det ti. a þa nan ge liþ me le rin dün ya da pa muk tar la la rý ný art týr dý - ðý ný bil di ren Ko ca sert, Pa muk tar la la rý nýn art - ma sý ar zýn ar ta ca ðý an la mý na ge li yor. Ta lep te çok bü yük bir ar týþ ol maz sa pa muk ve ip lik fi yat - la rýn da bir gev þe me o lur. Ke sin bir ra kam söy le - mek zor a ma or tak gö rüþ, pa muk ve ip lik fi yat la - rý zir ve yap mýþ týr, bir de ði þim i çe ri sin de dir, ib re ter si ne dön me ye baþ la mýþ týr. A ma bu se yir ya vaþ ve u zun so luk lu bir i ler le me. a rý ya rý ya bir gev - þe me bek le mi yo ruz di ye ko nuþ tu. De niz li / a a TOBB dan ka çak a kar ya kýt u ya rý sý n TOBB Tür ki ye Pet rol ve Pet rol Ü rün le ri Sa na - yi Mec li si, ka mu o yu nu ka çak a kar ya kýt ko nu - sun da u yar dý. TOBB Tür ki ye Pet rol ve Pet rol Ü rün le ri Sa na yi Mec li si top lan tý sýn da, 10 nu - ma ra yað a dý al týn da yü rü tü len ka çak fa a li yet - ler le mü ca de le e den a kar ya kýt sek tö rü nün, ye ni bir teh li ke i le kar þý kar þý ya ol du ðu kay de dil di. O to mo bil las tik le ri nin ge ri dö nü þü mü fa a li yet - le ri ne dik kat çe ki len top lan tý da Mec lis ü ye le ri, o to mo bil las tik le ri nin ge ri dö nü þü mü çer çe ve - sin de, el de e di len ü rün nu mu ne le ri ü ze rin de ya - pý lan la bo ra tu var tes bit le rin de, bu mad de nin ö - zel lik le ri nin mo to ri nin tek nik ö zel lik le ri i le çok ya kýn ol du ðu nun tes bit e dil di ði ni di le ge tir di. Ü - ye ler, bu ko nu nun a týk yað lar i le il gi li ge liþ me ler dik ka te a lýn dý ðýn da, ö nü müz de ki gün ler de so - run o la bi le ce ði nin al tý ný çiz di ler. An ka ra / a a IMF, bor cu ko nu sun da Du ba i yi u yar dý n ULUSLARARASI Pa ra Fo nu (IMF), Bir le þik A - rap E mir lik le ri (BA E) nin ti ca rî baþ þehri Du ba i yi, bu yýl ve ge le cek yýl ö de me si ge re ken 31 mil yar do lar lýk bor cun er te len me siy le il gi li or ta ya çý kan cid di risk ler se be biy le u yar dý. IMF, hü kü met bað - lan tý lý fir ma la rýn fi nans ma ný ko nu sun da i yi ta - ným lan mýþ ve þef faf stra te ji ta kip et me di ði ni id di a e de rek, E mir li ðin i le ri de borç lan mak i çin da ha çok mas ra fa gir mek du ru mun da ka la ca ðý ný be - lirt ti. Was hing ton mer kez li fon, BA E ye yap tý ðý zi ya re tin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Du ba i nin de 31 mil yar do lar lýk bor cu nun za ma - ný nýn ge le ce ði ni ve bu nun en az 5 mil yar do la rý - nýn em lak sek tö rün de ol du ðu nu söy le di. Fo na gö re Du ba i, ký sa dö nem de cid dî borç er te le me (rol lo ver) ris kiy le kar þý kar þý ya. Bu nun ya ný sý ra ge rek li per for man sý gös ter me yen hü kü met bað - lan tý lý þir ket le rin fi nans ma nýn da da ha i yi du rum - da ki þir ket le rin ge lir le ri ni kul lan ma stra te ji si nin Du ba i nin ya tý rým ve bü yü me o ra ný ný da et ki le ye - bi le ce ði kay de dil di. Du bai World, ge çen haf ta 25 mil yar do la ra yak la þan bor cu nun ye ni den ya pý - lan dý rýl ma sý na da ir an laþ ma ya va rýl dý ðý ný a çýk la - mýþ ve pi ya sa la rý ra hat lat mýþ tý. Du bai / ci han HABERLER Sa yý : 2009/780 E sas. 01/02/2011 Ko nu :. DA VA LI : ÞU LE DÝN ÇER Da va cý, ER LÝ URT GI DA EÐT. ÝNÞ. A PI MALZ. DA. TÜK. MAL. LTD. ÞTÝ. i le Da va lý FÝK RÝ ÇÝL TAÞ ve müþ te rek le ri a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý ne de niy le; Da va cý ve ki li mah ke me mi ze ib raz et miþ ol du ðu da va di lek çe si i le Si vas mer kez Ka - le ar dý Ma hal le si 2040 a da 8 par sel de ka yýt lý ta þýn maz ü ze rin de ön ce lik le ay nen tak - sim su re ti i le ay nen tak sim müm kün ol maz i se sa týþ su re ti i le or tak lý ðýn gi de ril me si ni ta lep et miþ o lup, da va lý ÞU LE DÝN ÇER'in tüm a raþ týr ma la ra rað men a çýk ad re si tes pit o lu na ma dý ðýn dan, var sa de lil le ri ni ilk du ruþ ma gü nün de ib raz et me si, id di a ve sa vun - ma la rý ný da hi ya zý lý o la rak sun ma sý, du ruþ ma gü nün de ha zýr bu lun ma dý ðý tak dir de yok lu ðun da ka rar ve ri le ce ði hu su su HUMK mad de le ri u ya rýn ca iþ bu du ruþ ma da ve ti ye si ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. Durþma Günü: 04/04/2011 Duruþma Saati: 09:10 B: T. C. SÝVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN TÜRKÝE Zi ra at çý lar Der ne ði Baþ ka ný Ýb ra him et kin, çift çi ba þý na ve ri len ta - rým sal des tek mik ta rý nýn ABD de 4 bin 500 do lar, AB ül ke le rin de 2 bin 500 do la rý bu lur ken, Tür ki ye de i se an cak 40 do lar ol du ðu nu bil dir di. et kin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye nin bu gün ler de 2010 yý lý 4. çey rek bü yü me ra kam la rý nýn a çýk lan - ma sý nýn ar dýn dan el de e di len yüz de 8,9 luk bü yü me hý zý ný ko nuþ tu ðu nu, an cak, ül ke e ko no mi si nin ha len te me - li ni o luþ tu ran ve is tih dam a çý sýn dan en ö nem li sek tör ol ma ö zel li ði ni ko ru yan ta rým sek tö rün de ki ge liþ me le rin hiç de iç a çý cý ol ma dý ðý ný sa vun du. A çýk la nan yýl lýk ra kam la ra gö re Tür ki ye e ko no - mi si yüz de 8,9 o ra nýn da bü yür ken, ta - rým sek tö rün de ki bü yü me nin yüz de 1,2 de kal dý ðý ný be lir ten et kin, kü re sel e ko no mik kri zin en et ki li bi çim de his - se dil di ði 2008, 2009 yýl la rýn da bi le ge - nel e ko no mi ge ri ler ken yüz de 4 ci va - rýn da bir bü yü me o ra ný ný ya ka la mýþ o - lan ta rým sek tö rü nün, 2010 yý lýn da ir ti - fa kay bet ti ði ni i fa de et ti. GÝR DÝ MA LÝ ET LE RÝ ART TI, Ü RE TÝM A ZAL DI ÜRETÝCÝNÝN gir di ma li yet le ri nin art tý ðý ný, mey ve, bit ki sel, hu - bu bat ve yað lý to hum ü re tim le rin de a zal ma lar ol du ðu nu kay de - den et kin, a çýk la ma la rýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Ra kam la rý in ce le di ði miz de, ta rým sek tö rün de ge nel de bir ge ri le me gö rü - lür ken, ba zý ü rün ler de ar týþ göz lem li yo ruz. Ta rým da 2010 yý lý i ti - ba riy le he sap la nan yüz de 1,2 lik bü - yü me nin ar ka sýn da da bu ar týþ var - dýr. Ar týþ o lan ü rün ler de ya pi ya sa da bir fi yat yük sel me si, ya des tek ler de gö re li bir ar týþ ve ya ik lim þart la rýn - da ki dü zel me nin et ki si gö rü lü yor. Bu na kar þý lýk des tek le me den ye ter li pay a la ma yan, ü re ti ci fi yat la rý i ti ba - riy le ge nel enf las yo nun al týn da bir fi yat ar tý þý ya da ba zen ge ri le me kar þý sýn da ka lan ü rün ler de ü re tim ge ri li yor ya da ye rin de sa yý yor. Gý da ve ta rým sek tö rü ne ge liþ miþ ül ke le - rin ö nem li des tek ler ver di ði ni kay de - den et kin, ABD de ta rý ma ve ri len des te ðin 80 mil yar do lar, çift çi ba þý na ve ri len des te ðin 4 bin 500 do la ra gel di ði ni, AB ül ke le rin de ta rým sal des tek le me mik - ta rý nýn 40 mil yar av ro yu bu lur ken, çift çi ba þý na 2 bin 500 do lar des tek ve ril di ði ni, Tür ki ye de i se ki þi ba þý na ve ri len des te ðin an - cak 40 do lar ci va rýn da bu lun du ðu nu bil dir di. TÜRKÝE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak - tar, süt fi yat la rýn da ki is tik rar sýz lý ðýn ö nü ne ge çil me si i çin süt te mü da - ha le ku ru mu o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni, bu yön de ki ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Sü tün lit re si nin ba zý böl ge ler de 55 ku ru þa ka dar düþ tü - ðü nü di le ge ti ren Bay rak tar, fi yat la rýn lit re de 80 ku ru þun üs tün de ol ma sý ge - rek ti ði ni, ak si hal de ü re ti ci nin za rar e - de ce ði ni di le ge ti re rek, fi yat la rýn da ha da a þa ðý düþ me si du ru mun da i se hay - van la rýn ke si me gi de ce ði ni, be si ve süt hay van cý lý ðý nýn bu du rum dan o lum - suz et ki le ne ce ði ni vur gu la dý. Bu se - beb le bir mü da ha le ku ru mu na ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la yan Bay rak tar, Ö zel sek tör, ka mu ve mes lek ku ru luþ la rý süt mü da ha le ku ru mu o luþ tur ma ya ça lý þý yo ruz. Süt te Av ru pa da ol du ðu gi - bi fi yat is tik ra rý sað la ma mýz lâ zým. Ak si tak dir de süt fi yat la rý da ha da dü þe cek tir. Ýs tik rar sað la na ma dý ðýn da da mýz lýk hay van lar ke si le cek, son ra süt fi yat la rý ye ni den yük se le cek, bir sü re son ra ye ni den dü þe cek - tir. Bu is tik rar sýz lýk süt ü re ti mi ni ar ttýr maz, ve rim li li ði ve be si hay van - cý lý ðý ný o lum suz et ki ler de di. Mü da ha le ku ru mu nun o luþ tu rul ma sýy la fi yat la rýn bir mik tar yu ka rý çý ka ca ðý ný i fa de e den Bay rak tar, süt sek tö - rün de ki sa na yi ci le re de fe da kâr lýk u ya rý sý yap tý. Kon ya / a a Ýstanbul'da en faz la ay va nýn fi ya tý art tý ÝSTANBUL'DA ge çen ay fi ya tý en faz la ar tan ü rün ay va ol du. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý (Ý TO), Mart a yý ve yýl lýk baz da Ýs tan bul da pe ra ken de fi yat la rý en faz la ar tan ve a za lan mad de le ri, fi yat ve ar týþ o ran la rýy la bir lik te a çýk la dý. Ge çen ay ge çin me in dek sin de yer a lan 89 mad de fi ya týn da ar týþ gö rül dü. Gý da Mad de le rin de, aþ Ku ru Seb ze ve Mey ve gru bun da yer a lan ay va, arz ek sik li ði ne bað lý o la rak yüz de 17,11 ar týþ o ra ný i le fi ya tý en faz la ar tan ü rün ol du. Ay va yý, yüz de 13,50 i le kah ve, yüz de 9,03 i le el ma ve yüz de 7,96 i le ha lý fi ya týn da ki ar týþ iz le di. Mart 2011 i ti ba riy le ba lýk, yüz de 50,44 i le yýl lýk baz da fi ya tý en faz la ar týþ gös te ren ü rün ol du. Fi yat la rý yýl lýk baz da en faz la ar tan di ðer mad - de ler yüz de 50,02 i le maç gi riþ bi let üc re ti, yüz de 40,62 i le sa ka tat, yüz de 35,49 i le pa muk lu ku maþ o la rak sý ra lan - dý. Mart a yýn da in deks te top lam 21 mad de fi ya týn da da a za lýþ gö rül dü. Ýs tan bul / e ni As ya ABD de 4 bin 500, Tür ki ye de 40 do lar des tek TÜR KÝ E ZÝ RA AT ÇI LAR DER NE ÐÝ BAÞ KA NI ET KÝN: ÇÝFT ÇÝ BA ÞI NA VE RÝ LEN TA RIM SAL DES TEK MÝK TA RI ABD DE 4 BÝN 500 DO LAR, AB ÜL KE LE RÝN DE 2 BÝN 500 DO LA RI BU - LUR KEN, TÜR KÝ E DE Ý SE AN CAK 40 DO LAR CÝ VA RIN DA. Süt te mü da ha le ku ru mu ça lýþ ma sý Sütün litre fiyatý bazý bölgelerde 55 kuruþa kadar düþerken üretici bundan zarar ediyor. KÝM den genç gi ri þim ci le re des tek KÝM Mar ket ler Zin ci ri, gi ri þim ci li ði des tek le mek a ma cýy la ye ni bir pro je baþ lat tý. KÝM Mar ket le rin de, genç gi ri þim ci ve ka dýn lar dan raf be de li a lýn ma ya cak. KÝM Mar ket ler Zin ci ri Ge nel Mü dür Ha mit Ak çay, a çýk la ma sýn da, mar - ket ler de De ðer Kö þe si a dýy la o luþ tu ru lan re yon lar da, sa - de ce gi ri þim ci le rin ü rün le ri nin sa tý la ca ðý ný bil dir di. e ni sis te min Tür ki ye ge ne lin de ki 54 ma ða za da uy gu la na ca ðý - ný be lir ten Ak çay, Tür ki ye de gi ri þim ci li ðin, pa zar sý kýn tý sý, tü ke ti ci ye u la þa ma ma gi bi kor ku lar la, da ha baþ la ma dan so na er di ði ni, bu pro jey le hem gi ri þim ci le re fýr sat sun mak hem de tü ke ti ci yi ye ni ü rün ler le ta nýþ týr mak is te dik le ri ni, ö zel lik le ka dýn gi ri þim ci le rin ve ev ha ným la rý nýn des tek - len me si ni a maç la dýk la rý ný i fa de et ti. Bu yý lý ya tý rým ve ma - ða za laþ ma yý lý o la rak gör dük le ri ni be lir ten Ak çay, þun la rý kay det ti: Bi zim de ðer ü re ten ku rum ol ma he de fi miz var. Bu kap sam da gi ri þim ci yi des tek le yen pro je le re a ðýr lýk ve - re ce ðiz. Gü nü müz re ka bet ko þul la rý ba zý gi ri þim ci le re ken di ni ye te rin ce i fa de fýr sa tý sun mu yor. E ðer bir ül ke de gi ri þim ci lik ru hu sön müþ se ge le cek te bi zi zor gün ler bek - li yor de mek tir. Gi ri þim ci le rin ö nü nü aç mak on la ra teþ vik - ler sun mak sa de ce dev le tin de ðil ö zel sek tö rün de gö re vi ol ma lý. Kü çük ve or ta boy iþ let me ler ve ya he nüz iþ let me bo yu tu na da hi ge le me miþ ken di el e me ðiy le ü re tim ya pan ev ka dýn la rý gi bi gi ri þim ci le ri des tek le mek ü ze re bu pro je - yi ha zýr la dýk. Ýs tan bul / e ni As ya E mek li-sen den ek sik ö de me i çin im za kam pan ya sý DÝSK E bað lý Tüm E mek li ler Sen di ka sý (E mek li-sen), 2002 ve 2006 yýl la rýn da e mek li le re ya pý lan ek sik ö de me - le rin mah ke me le re ge rek kal ma dan ya pýl ma sý i çin im za kam pan ya sý baþ lat tý. E mek li Sen Ge nel Baþ ka ný Ve li Bey - sü len, Ký zý lay da yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, AKP nin uy - gu la ma la rý nýn mil yon lar ca e mek li yi mað dur et ti ði ni ö ne sü re rek, ka za ný lan mah ke me ka rar la rý na rað men SSK ve Bað kur e mek li le ri ne TÜ FE a la cak la rý nýn ö den me di ði ni, ka mu ça lý þan la rý na ve ri len ek ö de me le rin E mek li San dý ðý e mek li le ri ne ve ril me di ði ni söy le di. 4 ki þi lik bir a i le nin aç - lýk sý ný rý nýn 890 li ra ol du ðu na dik ka ti çe ken Bey sü len, e - mek li le rin yüz de 80 i nin aç lýk sý ný rý nýn al týn da ya þa dý ðý ný i fa de et ti. Bey sü len, 2002 ve 2006 yýl la rýn da SSK ve Bað - kur e mek li le ri ne ek sik ö de me ya pýl dý ðý ný be lir te rek, her e - mek li nin bu ek sik ö de me dolayýsýyla SGK dan 2 bin li ra a - la cak lý ol du ðu yö nün de bil gi bu lun du ðu nu di le ge tir di. Bey sü len, þun la rý kay det ti: E mek li le rin hak ký o lan bu ö - de me le rin mah ke me le ri ta þýn ma sý na ge rek kal ma dan ö - den me si ni ta lep e di yo ruz. Bu ta le bi miz i çin bu gün Tür ki - ye ça pýn da bir im za kam pan ya sý baþ la tý yo ruz. 15 gün sü - re cek kam pan ya mýz da top la na cak im za la rý bir ey lem le baþ ba kan lý ða i le te ce ðiz. An ka ra / a a Sað lý ðý teh dit e den a zo bo yar la ra sý nýr la ma TZOB Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar Türkiye Zi ra at çý lar Der ne ði Baþ ka ný Ýb ra him et kin Sanayi ve Ticaret Bakaný Ergün, uygulamayla va tan daþ la rýn, ö lüm cül et ki ye sa hip kim ya sal lar dan ko run ma sý nýn a maç lan dý ðý ný söy le di.

12 12 MAKALE Sa vaþ ve si lâh lan ma ya rý þý Hoþ geldin bahar çiçeði NURULLAH ÇETÝN nu rul lah ce ma il.com ÇOK de ðil, bun dan bir kaç haf ta ön ce ke fen gi yin miþ ti a ðaç lar ve top rak. u va sý na çe kil miþ ti, ya lan cý ba ha ra al da na rak u çu þan kuþ lar. Ve bir de bi zim gi bi be yaz ör tü i le a ni den kar þý la þa rak az da ol sa ö lü mü ha týr la yan lar. Dün be ya za bü rü nen yer yü zü, bu gün yi ne be yaz lar i çin de. Dün öl müþ ve be yaz ke fe ni gi yin miþ ti. Bu gün, ye ni den doð ma nýn ör ne ði ni gös te ri yor in sa na. Ýþ te bu gün yer yü zü ge lin li ðe, in san lar gü zel li ðe ve a ðaç lar ba ha ra ka vuþ tu. Ku ru muþ bir a ðaç da lý nýn u cun dan bem be yaz ve gü zel ko ku lu or ta ya çý kar tý lan ba har çi çe ði.. Sen ne gü zel ör nek sin, in kâr cý la ra ve Al lah ýn ke mik par ça la rý ný bir a ra ya ge ti re me ye ce ði ni dü þü nen le re. Öy le ki; Ce nâb-ý Hak, se ni ku ru bir a ðaç par ça sýn dan çý ka rý yor. Di yor ki; Ýþ te ba kýn, ku ru muþ bir a ðaç par ça sýn dan bem be yaz, in ce ve gü zel ko ku lu bir çi çek çý ka rý yo rum si ze. Ne du ru yor sun, iþ te bak Al lah ýn rah met e ser le ri ne. Din le ey ba har çi çe ði, ne di ze ler di zil di se nin i çin, ne tür kü ler ya zýl dý. Fa kat se nin de ðe ri ni ne on lar an la ta bil di ne de biz an la ya bil dik. Sen ye ni den doð du ðun da, týp ký ilk gün de ol du ðu gi bi yi ne il gi çe ki ci ve gü zel sin. Pe ki ya biz, ye ni den di ril di ði miz za man, se nin gi bi il gi çe ki ci ve gü zel a mel li o la bi le cek mi yiz? ü zü müz se nin gi bi bem be yaz o la bi le cek mi? Söy le ba har çi çe ði, ne dir der din? Bu hüz nün se be bi ne dir? e ni den doð du ðun da in san la rý in kâr cý o la rak gör men mi? ok sa biz le rin gü nah kâr ol du ðu nu gör men mi? Sus ma, hay kýr ger çek le ri. Hay di hay kýr ba har çi çe ði.. Kim is te mez ki, ye ni den di ril di ðin de il gi çe ki ci, gü zel ko ku lu ve gü zel a mel li ol ma yý? Her kes is ter ta bi ki. A ma, bu gü nah lar la mý? Bu ra da ak lý ma, þa ir Ab dul lah Nu ri oð lu nun bir di ze si gel di. Bir kýþ ve a ka bin de ilk ba har, e ni den do ðar gi bi gel ey yâr. E vet, ne gü zel söy le miþ þa ir. En Sev gi li; an cak sen ye ni den do ðup ge lir sen, bel ki bi zim gü nah la rý mýz af o lu nur. Bu dü þün ce ler le hoþ gel din ba har çi çe ði. Hoþ gel din yer yü zü nün zey ne bi. Gön lü me, yü re ði me hoþ gel din. BEÞERÝN bu gün yap tý ðý ba zý fi il le ri ne bak tý ðý mýz da, ar za ve ken di si ne cid dî za rar lar ver di ði ni gör mek te yiz. Her ko nu da ki a þý rý tü ke ti miy le i lâ hî den ge yi boz du ðu gi bi yer yü zün de ki sür dü rü len sa vaþ lar dolayýsýyla da mil yon lar ca hem cins le ri nin ö lü mü ne sebep ol mak ta dýr. Bu ko nu da öy le si ne hýrs lý ki, her bir da ki ka lýk as ke rî har ca ma 1,9 mil yon do lar tu tu yor. Dün ya da ki se kiz nük le er gü cün 25 bin den faz la nük le er sa vaþ baþ lý ðý na sa hip o l du ðu be lir til mek te dir. Ve yýl lýk har ca ma lar ar týk tril yon do lar lar la i fa de e di li yor. Stoc holm U lus lar A ra sý Ba rýþ Ant laþ ma la rý Ens ti tü sü nün yý lýk ra po ru na gö re 2006 da ki as ke rî har ca ma lar 1 tril yon 340 mil yar do la ra u laþ mýþ týr. Dün ya da ki sa vaþ lar do la yý sýy la ö len in san la rýn sa yý la rý na bak tý ðý mýz da da kor kunç bir tab lo i le kar þý la þý yo ruz. Hit ler in tek ba þý na se bep ol du ðu ci na yet ler 17 mil yon i nsan, Sta lin in kat let ti ði in san sa yý sý, 25 mil yon, Ma o nun se bep ol du ðu ci na yet ler, 29 mil yon, Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da 13 mil yon, Ý kin ci Dün ya Sa va þýn da 20 mil yon ci va rýn da in san öl dü rül müþ tür. Ý kin ci Dün ya Sa va þýn dan ön ce Çin-Ja pon sa va þýn da ö len in san sa yý sý: 20 mil yon. 1 6 Ni san 1994 te Ruan da da 1 mil yon ki þi öl dü rül müþ. 11 Tem muz 1995 yý lýn da Sa ray bos na Sreb re ni ca da 8 bin ki þi öl dü rül dü. 2 Kör fez Sa va þýn da da 2 i la 3 mil yon a ra sýn da in san öl dü rül dü ðü tah min e dil mek te dir. Bu sav a þýn ne ti ce le ri ya vaþ ya vaþ or ta ya çýk mak ta dýr. U lus lar a ra sý çev re a raþ týr ma la rý ve halk sað lý ðý der gi si ne gö re ye ni do ðan lar da kan ser, kro nik si nir, kalp ve is ke let ya pý sý nýn bo zuk lu ðu ve ye ni do ðum lar da sa kat lýk lar nor ma lin yüz de 11 da ha üs - Bir zu lüm de vam e di yor sa, ba zý ses ler ký sýl mýþ de mek tir. Bir ü ni ver si te sý na vý da ha ge ri de kal dý. Bu sý nav la bir lik te; (sý nýr lý da ol sa) yi ne göz ya þý, yi ne hüs ran, yi ne bir yý kýl mýþ lýk lar var dý. A ca ba sý na va gi ren ler bu sah ne nin ya þa na ca ðý ný tah min et miþ ler miy di? ok sa; bu se ne ba þör tü sü so ru nu kal ma ya cak, ra hat lýk la gi re bi le ce ðiz di ye rek bir ü mit i çe ri sin de mi gir di ler? Psi ko lo ji si bo zu lan öð ren ci ler bu ka te go ri i çe ri sin de mi? Bir ba þör tü lü öð ren ci; Ý çe ri gir dik ten son ra, öð ret men ler sý nýf la rý do laþ tý lar. Tek tek ba - ma il.com tün de i miþ. Si lâh ve sa va þýn za rar la rý ný E i sen ho wer þu þe kil de i fa de e di yor: Ý mal e di len her ta ban ca, de ni ze in di ri len her sa vaþ ge mi si, a tý lan her ro ket, ni haî a na liz de, a cýk tý ðý hal de do yu ru la ma yan lar dan, ü þü dü ðü hal de giy di ri le me yen ler den ça lýn mýþ de mek tir 3 Si lâh kül türü nün çar pý cý et ki le ri, en dik ka te de ðer ha liy le bi lim sel per so ne lin se fer ber e dil me sin de or ta ya çýk mak ta dýr. Bu gün, ya rým mil yon bi lim a da mý si lâh a raþ týr ma la rý ü ze ri ne ça lýþ mak ta. As lýn da bu bi lim a dam la rý in san lýðýn ya ra rý na a it ko nu lar da a raþ týr ma lar yap ma sý ge re kir. Ýn san lý ðýn ö nün de ki has ta lýk lar la il gi li ve ye ni ye ni i cad lar bek ler ken in san lý ðýn za ra rý na o la cak in san lý ða kan Ne dir bu ba þör tü sü zul mü? M. FATÝH URAS m.fa tez ha ber.com Si lâh kül türü nün çar pý cý et ki le ri, en dik ka te de ðer ha liy le bi lim sel per so ne lin se fer ber e dil me sin de or ta ya çýk mak ta dýr. þý mý zý aç ma mýz ge rek ti ði ni söy le di ler. Ben de aç tým... Kar þý gel sey dik so run ya þar dýk, mo ra li miz bo zul sa da gir mek zo run da kal dýk di yor. Ba zý öð ren ci ler de bun lar za ten ya þa na cak tý di ye rek ön ce den ken di le ri ni a lýþ týr mýþ lar mýy dý yok sa? Ba þör tü sü ya sa ðý nýn a ma cý; sý na výn bir par ça sý o la bi lir mi? Za man la bu du rum nor mal leþ ti ri lip, sý na výn bir par ça sý ha li ne ge ti ril me di mi? *** Ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý or ta ya ko nu lan ey lem ler her yer den yan ký la nýr dý bir za man lar. Ka me ra la rýn zo om la dýk la rý yan ký la rý ha týr la rýz. Þim di ne ol du da hiç ka me ra la ra yan sý mý yor bu tip gö rün tü ler? Ba þör tü sü zul mü so na mý er di? Öz gür ce sý na va gi ri li yor mu, ba þör tü lü ler ü ni ver si te le re gi re bi li yor lar mý? Ha yýr Ses çý kar ma mak, ka bul len mek mâ nâ sý na mý kus tu ra cak si lâh la ra me sa i le ri ni tek sif et me le ri doð ru de ðil dir. Bu me sa i le rin so nu cu dur ki, ba sýn da za man za man ye ni i cad e di len si lâh la rýn ha ber le ri ni gö rü yo ruz. Çok ya kýn bir za man da ABD de ü re ti len i ki si lâ hýn ha ber le ri var dý. Ha be re gö re ABD de ye ni bir si lâh ü re til miþ 25 bin do lar i le 30 bin do lar fi ya ta sa hip si lâh tan pen ta gon a det si pa riþ ver me yi dü þü nü yor muþ. Bir baþ ka si lâh ha be ri i se, þöy le ABD de ses ten ye di kat hýz lý ha re ket e den Ra il gun ad lý si lâh de nen di. Kör fez Sa va þý sý ra sýn da ABD li Çöl a yý sý lâ kap lý ko mu ta nýn ma ri fet le riy le I rak a 88 bin ton bom ba a týl mýþ tý. Ha len Af ga nis tan baþ ta ol mak ü ze re dün ya nýn ba zý böl ge le rin de za man za man ça týþ ma lar çýk mak ta dýr. Ne ga rip tir ki bin ler ce in sa nýn ö lü mü ne se bep o lan sa vaþ, ba sýn ta ra fýn dan o pe ras yon o la rak i sim len di ri li yor. Bu i fa de ler za man la sa va þýn nor mal bir þey miþ gi bi al gý la nma sý ný sað lý yor. Ýn san hem cin si ne na sýl bu ka dar a cý ma sýz o la bi lir? Hat ta ba zen din bir li ði da hi ba zý ça týþ ma la rý dur du ra mý yor. De mek kuv ve-i þe he vi ye nin ga lip gel me siy le arz da fe sad o lu yor. Bu ha liy le be þer, ar zýn ze hi ri dir. Ýn san lýk bu ha ta sýn dan vaz ge çip bir an ön ce as lî gö re vi ne dön me li. Ve dün ya da sul hu u mu mî i çin ça lý þýl ma lý. ok sa ar zýn ö lü mü ne se bep o la cak týr. Dip not: 1- Zbig ni ew Bre ze zinsky, Kot rol den Çýk mýþ Dün ya, s e ni Þa fak Ga ze te si, 14 Ka sým Or tak Ge le ce ði miz, Tür ki ye Çev re So run la rý Vak fý yay, s ge li yor? Sü kût ik rar dan mý dýr? Ar týk bu ka dar se sin du yul ma ma sý; bel ki de bu du rum dan ra hat sýz o lan la rýn sa yý la rý nýn az ol ma sýn dan kay nak lý dýr. O hak la rý ný a ra yan la ra ne ol du da, bir den su su ver di ler? Pe ki din dar bir baþ ba ka na, din dar bir cum hur baþ ka ný na, ço ðun luk din dar o lan bir ik ti da ra sa hip ol ma mý za rað men di nin ve ci be le ri ni ye ri ne ge ti re me yen in san la rýn var ol ma sý bu i þin kim lik le çö zü le me ye ce ði ni de gös ter mez mi? A na ya sa ve ya sa lar da ba þý a çýk ol ma þar tý yer al ma ma sý na rað men key fi mu a me le i le ba þör tü sü ya sa ðý de vam e di yor. Bu key fi mu a me le u ma rýz en ký sa za man da son bu lur ve ü ni ver si te sý na vý na, ü ni ver si te ye ba þör tü lü ler de gi re bi lir se ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. y Medya Grup E LE MAN nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man ýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden alovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat alovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KA SE RÝ E 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk n BUR SA E NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu a ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ AT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAÝ n 34 TFP 06 Plakalý Aracýmýn BN BN BN BN Arasý Fiþ Koçanlarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. SÜRMELÝ ILMAZ n Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Muammer Ceylan

13 13 PAZAROLA AKIN geç mi þe ka dar Ýs tan bul un A na do lu ya ka sýn dan Av ru pa ya ka - sý na fe ri bot lar la, va pur lar la ve tü rü a raç lar la u la þým sað la na bi li yor du. Tür ki ye bü yü dü ve ge liþ ti. Bu tür sal lý, ka yýk lý, va pur lu tü rü u la þým lar ar týk ye ter li gel me me ye baþ la mýþ tý. ýl Ül ke nin i ki ya ka sý ný bir a ra ya ge ti re cek köp rü nün a yak la rý - na ilk kaz ma vu rul ma ya baþ la ndý. Çev re ci ler kar þý çýk tý. E ko no mik bo yu tu ha riç yer den gö ðe hak lý lar dý da. a pý lan köp rü nün et ra fý ve on la ra bað la - nan ka ra yol la rý ci var la rý cid dî an lam da çar pýk ya pý laþ ma ya bo yun eð mek zo run da bý ra kýl dý. Ve ma a le sef her ge çen yýl ar tan bu çar pýk - lýk ö nü a lý na ma ya cak bir þe kil de de vam et tie di yor. ir mi bi rin ci yüz yýl da Ýs tan bul þe hir tra fi ði nin keþ me keþ ol ma sý da be ra be rin de gel di. Bu so run la rý çöz mek i çin alt-üst ge çit ler, ye ni yan-alt-üst yol lar, bu ra la rý dü zen le ye cek ve de net le ye cek e kip ler, e kip man lar do la yý sýy - la her yýl mil yon lar ca li ra nýn he ba e dil me si ar - týk ka nýk sa nýr ol du. Za man geç ti. Mev cut köp rü u la þým ih ti ya - cý na yet me di bu na ce vap ver mez ol du. Az gel di. Ge nel de tra fik hep tý ka lý ol du ðu i çin uz gi de me di. Ne yap ma lý? En ko lay, en po pü ler, en gös te riþ li yol ter cih e dil di. Ta rih; A dý; Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü. Ne ya zýk ki i ki yan lýþ her za man ki gi bi bir doð ru et me di. E de mez di. Çün kü fi zik ka nun la rý bu na mu ha lif ti. u - ka rý da az ön ce say dý ðý mýz bü tün o lum suz luk - la rý F. S. M. Köp rü sü de be ra be rin de ge tir di. Hem de yýl dý rým hý zýy la. Bir ge ce de. A dý ol - du ge ce kon du. Ha zi ne a ra zi le ri, or man lar, ba raj ve göl ký yý la rý gi bi tabiî yer ler bir ge ce de sa hip le ri ni bu lu ver di. Da ha doð ru su sa hip ler, kül han bey ler, mo - dern maf ya lar (mo dern li ði je ep ten a lan lar), i - da re ci le rin tor pil li ya kýn la rý bu ba kîr yer le re bir hýþ mý nan çö mel di ler. Ý lik le ri ne ka dar em - di ler ve de vam e di yor lar. Bun la rý da ka nýk sa dýk. Hat ta a fe rin a da ma! U ya nýk a dam mýþ! Ý þi ta kip et ti ek me ði kap tý! tü rün den tak dir le ri mi ze de þa yan ol du lar. Ha di böy le si ne za lim ce ya pý lan þey le rin te - lâ fi si yý ka rak, yok e de rek, sil baþ tan ilk a na dön mek ve dö nüþ tür mek im kâ ný var. A ma bir þe yin dö nü þü hiç bir za man ol ma ya cak. O da mo tor lu ta þýt la rýn eg zoz la rýn dan çý kan ve dö nü þü mü ol ma yan kar bon di ok sit sa lý ný mý - nýn at mos fe re o lan o lum suz et ki le ri. Ýn san la rýn sa bah ev le rin den din gin çýk týk - tan son ra o köp rü ler de gir di ði dep res yon la - rýn sað lýk la rý na ver di ði za rar lar. Bo þu bo þu na o köp rü le rin ü ze rin de za yi o lan mil yar lar ca sa at lik iþ gü cü ve e ner ji ka yýp la rý. a ra tý cý mýz at mos fe ri mi zi biz le re pir-u pak tes lim et miþ ti. A ma biz e li miz den ge - le ni yap týk, az met tik ve o a zim le bý ra kýn mer me ri, o zo nu bi le del dik. Var o lan de lik biz le re az gel di, ka na ma dý ðý - mýz i çin ü çün cü köp rü yü de yap ma ya ah det - tik. Bu ya zý ya zýl dý ðýn da he nüz ü çün cü köp - rü ye baþ lan ma mýþ tý. A ma e li ku la ðýn da ak þa - ma sa ba ha baþ la ya cak týr. A ra zi ler, ye þil a lan - lar ta ru mar e di le cek tir. Eh ma dem yap týk. Ve eh ma dem yýk mak ta is te mi yo ruz. O za man baþ ka bir çö züm bul - ma lý yýz. Ben baþ ba kan ol sam söz ko nu su köp rü ler - den tra fi ði ip tal et ti rir dim. Du run du run. He men bý çak gi bi kes mez - dim ta bi. Ön ce al týn dan en az o köp rü le rin tra fi ði ni kal dý ra cak ka pa si te ler de tüp ge çit ler yap tý rýr dým. O ka dar pa ra yý ne re den bu la cak sýn so ru la - rý ný du yu yo rum? (Üç mil yar do lar cýk!) Ne re den bu la ca ðý mý söy lü yo rum; o köp rü - le rin de niz ü ze rin de o lan u zun lu ðu (i ki a yak a ra sý me sa fe) = 2170 met re. Köp rü nün baþ lan gý cý i le bi ti þi a ra sýn da ki me sa fe i se = 3060 met re. a ni 2170 met re sa de ce de niz ü ze rin de, de niz ü ze - rin den ar ta ka lan 890 met re. (Her i ki köp rü - nün top lam la rý.) Bu köp rü le rin mü sa it ge niþ lik le ri 39+39= 78 met re. Her i ki köp rü nün tam or ta la rýn dan üç met re ya ya i çin yol bý ra ka lým. Ý ki köp rü de 6 met re dü þe lim. 78-6=72 met re. Þim di 72x2170 (de niz ü ze rin de) met re ka re. De niz ü ze ri ha ri cin de i se 890x72= met re ka re ye ri miz or ta ya çýk - mýþ týr. Þim di bu a ra zi ye (as ma dan ha va a ra zi - si) her bi ri si 300 met re ka re den bi rer res to ran ve eð len ce yer le ri, din len me yer le ri ak lý ný za ne ge li yor sa on lar dan ko ya lým. A lýn si ze de niz ü ze rin de 520 a det iþ ye - ri. Köp rü ü ze rin de gi riþ te ( met re - ka re) o lan ye ri mi ze de 213 iþ ye ri da ha i - la ve e din. A yak la rýn her bur cu na (ki her i ki köp rü de top lam 8 burç e der) bi rer ha - va res to ran yer leþ ti rin. E ti mi si ze top lam da 741 a det nur to pu gi bi iþ ye ri. Da ha doð ru su öy le ma nav, nal bu ri ye hýr - da vat vs. gi bi yer ler de ðil, din le ni le bi le cek, Ýs - tan bul a ya ký þýr tarz da mi ma ri si ve ta sa rý mý fark lý or tam lar dan bah se di yo ruz. Bu nun bir - çok a çý lý mý da var. Çok u lus lu þir ket ler böy le bir yer de o fis bi le kur mak is te ye cek ler dir. Çün kü dün ya nýn hiç bir ye rin de, A me ri ka nýn ün lü cad de le rin de bi le böy le si ne fi ya ka lý yer bu lu na bi le mez. Gel dik köp rü gi riþ le ri ne. Þim di her i ki köp rü nün gi riþ le rin de de va sa ge niþ a lan lar var. Bu yer ler de kon trol nok ta la rý, i da rî bi - na lar, gi þe ler vs. ler mev cut. Þim di bu yer - le rin gi riþ le ri ne kon fe rans sa lon la rý, lüks o - tel ler, iþ mer kez le ri gi bi yer le re tah sis e de - lim. E ne an la dýk? i ne tra fi ði yo ðun laþ týr - dýn de di ði ni zi du yar gi bi yim!:) Ba na gü ve nin ge ri si ni me rak et me yin. Her i ki ta raf tan tra fik a ký þý ol ma ya ca ðý ya ni kar þý ya ge çiþ a raç lar la ol ma ya ca ðý i - çin, söz ko nu su yer le re sa de ce gel me si ge re ken in san lar ge le cek. Çün kü i le ri ye a - ra cýy la gi de mi yor za ten. A na do lu da ki o ya ka ya, Av ru pa da ki di ðer ya ka ya ge le cek. Ve bu ra la ra ya ni köp rü nün ilk baþ la rý na ka dar tram vay hat la rý ko ya bi lir si niz. Tra - fik sý ký þýk lý ðý a dý na hiç bir so run la da kar - þý laþ maz sý nýz. De dik ya tüp ge çit ma li ye ti yak la þýk 3 mil yar do lar. a ni iþ ye ri ba þý na (800 iþ ye ri var sa ya rak) bir mil yon do lar a kon trat bað la sa nýz ö nem li bir kýs mý ný hal let miþ o lur su nuz. (Sa de ce ha va pa ra sý! Ki ra be de li ha riç!) Üs te lik böy le bir ye re dün ya u lus - la rý nýn bir çok gi ri þim ci le ri ku lak ka - bar ta cak týr. a ban cý ser ma ye böy le - si ne gü zel bir or tam dan iþ let me sa - hi bi ol mak is te ye cek tir. Öy le ya, dün ya nýn göz be be ði bir yer (Ýs tan - bul!), fan tas tik ve bü yü le yi ci bir or - tam. Al tý nýz dan ge mi ler ge çi yor. Mas ma vi ha va nýn al týn dan yi ne mas ma vi de niz a ký yor. Ha va pý rýl pý rýl ter te miz. A na do lu ve Av ru - pa ya ka sý a yak la rý ný zýn al týn da o lup si ze ne fis man za ra lar su nu yor. Tüp ge çi de ye tiþ ti re me di ði niz pa ra nýn ge ri ka la ný ný da, yak ma dý ðý nýz ve do la yý - sýy la ö de me di ði niz ya kýt lar la, del me yi dur du ðu nuz o zon ta ba ka sýy la ký sa va de - de be ca yiþ et miþ o lur su nuz. i ne de bu ra kam lar az kar de þim di - yor sa nýz de va mýn da ü çün cü köp rü yü, her üç köp rü nün bir de alt ký sým la rý ný or ta ya se re rim ki bu kez a la cak lý o lu rum o na gö - re. A ma ney se ki ü çün cü köp rü ya pýl ma - ya baþ la ma dan dur du ra bi le ce ðiz. Köp rü nün üs tü nü kul lan dýk al tý a týl bir þe kil de de ni ze ba kýp du ru yor. Ne ge re ði var? As ma sis tem le o ra ya da da ha lüks ve da ha ne zih or tam lar ku ra bi lir si niz. i ne kar de þim bu ka dar yü kü bu köp rü ler na - sýl çe ke cek? di ye so rar sa nýz (sor ma say - dý nýz i yiy di) ce va bým þu o la cak týr: Þu an - da tra fi ðin yo ðun ol du ðu za man lar da köp rü en az 700 ton u sü rek li çe ki yor. Av ras ya ma ra to nun da yüz ler ce ya rýþ ma - cý nýn köp rü ü ze rin de at tý ðý her a dý mýn bil mem kaç ki lo ge len bas ma lar dan do - ðan yü kü hiç say mý yo rum bi le. (Ne re dey - se ton!) Üs te lik her ne ka dar þu an ba rýþ du ru mun - da i sek de, sa vaþ du ru mu nu da göz ö nü ne al - ma nýz ge re ki yor. Böy le bir du rum da da i ki a det gü düm lü fü - ze nin, i ki köp rü yü yer i le yek san e de ce ði ger - çe ði gö zü nü ze þim þek gi bi ça ka cak de mek tir. Öy le bir du rum da ne ya pa bi lir si niz? Ge çi ci as ma köp rü, hem de tah ta dan! ku ra bi lir mi si - niz? Ku ra maz sý nýz. Hiç te stra te jik ol ma yan bu du rum da, ül ke - mi zin can da ma rý kop muþ ve 70 mil yo nu ba - rýn dý ran be den kan sýz lýk tan ye re yý ðýl mýþ o la - cak týr. Ýlk ya pa ca ðý nýz þey ka yýt sýz þart sýz a teþ - kes is te mek o la cak týr. Dep re mi ve o la ðan üs tü rüz gâr la rý say mý - yo rum bi le. Oy sa de niz al týn da ya pa ca ðý nýz tüp ge - çit ge rek e ko no mik, ge rek stra te jik ve de ge rek se çev re ci lik a çý sýn dan son suz fay da - la rý be ra be rin de ge ti re cek tir. Kay nak ta mam. Stra te jik kay gý lar da bit ti. Þim di köp rü le rin bu ha liy le bir ha yal ku ra lým: Tra fik so ru nu ol ma yan bir köp - rü-res to ra na a i le cek gi di yor su nuz. Pý rýl pý rýl bir me kân da ve ha ri ka bir at mos fer - de ak þam ye me ði yi yor su nuz. Köp rü ke nar la rýn dan sar ma þýk tü rü bir - çok ren gâ renk ko ku lu çi çek ler i çi ni zi a çý - yor. Gü nün bü tün stre si ni da ha yü rür ken at mýþ o lu yor su nuz. Büt çe niz na sýl o lur sa ol sun si ze gö re res to ran mut la ka var. Çün kü en baþ ta ki res to ran lar la burç lar da ki res to ran la rýn fi - yat la rý fark lý fark lý o la cak týr. Siz im kâ ný ný - za gö re bir res to ran se çe bi lir si niz. i ne bo ðaz man za ra lý, yi ne hoþ or tam lar. Þim di gi din ve a fi yet le zih ni ni zi din len di rin. SINIF bi lin ci ne u laþ mak hayatta en ö nem li þey dir. Da - ha il ko ku lun bi rin ci sý ný fýn day ken ve ön lük le ri miz ye - mek mö nü süy le do luy ken sý ný fý mý zýn bi lin ci ne var - ma mýz, biz den da ha a þa ðý sý nýf ta ki in san la rýn ço - cuk la rýy la oy na ma ma mýz ge rek ti ði ö ðüt le nir. Her - kes a it ol du ðu sý ný fýn in san la rýy la kay naþ ma lý dýr. Da ha yu ka rý sý nýf la ra geç me nin yo lu ça lýþ mak, öð - ren mek, el le ri ni te miz tut mak, te miz ön lük giy mek, bir kaç ço cuk haþ la mak ve söz lü de öð ret me nin göz mer ce ði ne gir mek tir. Hal ve gi di þi i yi o lan öð ren ci - ler park lar da, me zar da ve kom þu bah çe le rin den çi - çek yo lup öð ret me nin kür sü sü ne bý rak maz lar. Ba - ba la rýn da ko par dýk la rý harç lýk lar la çi çek çi den a lýr lar gül le ri, de ve di ken le ri ni, süm bül le ri. Biz ler hayatýn ký yý sýn day ken o to ri te yi tem sil e den öð ret me ne yað yak ma mýz ge rek ti ði ni, o - na bo yun eð me miz ge rek ti ði ni ev vel den öð re - ni riz. Bir an ön ce sý nýf la rý mý zý geç me li yiz, a ce le - miz var. Hep a ce le miz ol ma lý. Da ha o kul dan son ra da ge çe cek bir sü rü sý nýf var. O kul, dü ze - nin is te di ði, dü ze ne uy gun ka fa la rý yon ta cak o lan mer kez iþ te. Söz lü de di ðin sý nav, o kul da bir be lâ, o kul dan son ra yi ne be lâ Söz lü ler sü rüp gi di yor. A mi rin, mü dü rün, pat ro nun söz lü sý nav la rý Ev de a bi nin, kar de þin, ev sa hi bi nin söz lü sý nav la rý... Hayat bo yu ar ka mýz dan i ten, ku la ðý mý za fý sýl da yan güç, söz lü - ler de ba þa rý lý ol ma mý zý çok ça lýþ ma mý zý ve hep sý ný - fý geç me mi zi söy lü yor. Bü tün sý nýf la rý geç mek zo - run da sýn di yor dý þým da ki ses. Ý çim de ki ses baþ ka þey ler söy lü yor. En ö nem li ders o lan ha yat bil gi si, an - cak ha yat o ku lun da öð re ni lir. Ýl le de sý ný fý ný geç mek zo run da de ðil sin, gü zel leþ tir sý ný fý ný o tur o ra da Ba - þý mý zýn be lâ sý o lan söz lü sý nav sü rüp gi di yor. Hep bi - ri le ri nin kar þý sýn da, að zý mýz ku ru muþ, el le ri miz sý ký lý, boþ ba kýþ lar la ke ke le yip du ru yo ruz Ça lýþ týn mý? E - lek trik ve su lar ke sik ti ça lý þa ma dým ho cam. Ho ca lar dört bir ya ný sar mýþ. Ev sa hi bi Te mel ho ca, pat ron Ýs - ma il Ho ca, bak kal Ke mal Ho ca, Pla ton Þe ref Ho ca, Kant Cey lan Ho ca, Sok ra tes O kan Ho ca Ha bi re so - ru yor lar ça lýþ týn mý? Ce vap ay ný. E lek trik ve su lar ke - sik ti, ça lý þa ma dým ho cam. Bi li yo rum be ni sü rek li sý nýf geç me ye zor la yan, hep ar ka dan i ten bu güç o ya la yýp o ya la yýp ö bür dün ya ya ge çer ken ve re cek dip lo ma yý. Ve me zar ta þý ma ni ha yet me zun ol du ya za cak lar. Pe ki, ne not ve re cek ler a ca ba? Or ta, i yi, pe ki yi? Han gi de - re cey le me zun o la ca ðým? Ga li ba ay na nýn kar þý sý - na ge çip ken di ken di mi ze bir söz lü yap ma mýz ge - re ki yor. Ba zý þey le ri ce sa ret le sor ma lý yýz ve cevap - la ma lý yýz. Ha di ba ka lým ken di ni ze ne not ve rir si - niz? Hep sý nýf la rý geç ti niz mi, yok sa bü te, yaz o - ku lu na mý kal dý nýz? Ha di ba ka lým ge çin tah ta ya söz lü ya pýn ken di ni ze. So rar lar sa ça lýþ týn mý ço - cu ðum, ez ber le din mi, bel le din mi? di ye Ho - cam e lek trik ler ya ný yor du ve ben i na dý na ça lýþ ma - dým de yin.. Elektrikler kesikti, sýnýfta býraktýn beni öðretmenim! Can boðazdan gelir köprüleri SÝ NEK HAVANLAR â le mi nin en u yan dý rý cý sý dýr, o ra ya bu ra ya de li gi bi u çar, ö lüm le dal ga ge çer, ya ni in san la rýn o ra sý na bu ra sý na ko - nar. Kur naz hay van dýr bu si nek, her ye re ko nar, çöp lük le re ko nar son ra ge lip bi zim ü ze ri mi ze ko nar, ya da ye mek le ri ke mi rir. Ö zel lik le ge ce le ri da ha bi si nir bo zu cu o - lur lar, çý kar dýk la rý výzzz, býzzz ses le ri ka - ran lýk o da nýn du var la rýn da yan ký la nýr, o ra - dan ku lak la ra vu rur. I þý ðý bi a çar sý nýz or ta - da ne si nek var dýr, ne de ses? San ki o ra da bi yer de sak lan mýþ se ni gö zet li yor. Süb ha - nal lah de yip ya tar sýn, a ra dan 1 da ki ka ge çer ve yi ne výzzz ve ya býzzz.. Ne var ya, ne var? de yip boþ lu ða bi kaç yum ruk sal la nýr, a ma na fi le! Her bi ri bi rer ko mi ka ze dir. EROL OKUTUCU Ben Baþbakan Olsam e ro lo ku tu ma il.com Sa yý : 2010/78 E sas. Ko nu: Ý lan Hk. 17/03/2011 Kay se ri i li Ko ca si nan il çe si Mi mar si nan ma hal le si Cilt; 20, Ha ne; 210, BSN: 1'de nü fu sa ka yýt lý Þük rü oð lu Ha ti ce'den ol ma 12/05/1962 do ðum lu kim lik nu ma ra lý Ah met ÇE TÝ NER'in ken di sin den u zun sü re dir ha ber a lý na ma dý ðýn dan ve öl müþ ol ma sý - nýn muh te mel ol du ðun dan ba his le a dý ge çe nin ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ ol mak la Türk Me de ni Ka nu nun 32. ve de va mý mad de le ri ge re ðin ce iþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren al tý ay i çin de a dý ge çen hak kýn da bir bil gi si o lan la rýn mah ke me mi zin 2010/78 E. Sa yý lý dos ya sý na bil gi ve ril me si hu su su i la nen du yu ru lur. Da va dos ya sý der dest o lup du - ruþ ma sý 21/06/2011 gü nü ne bý ra kýl mýþ týr. A dý ge çe ne da va nýn ma hi ye ti ve du ruþ ma gü nü i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÜRGÜP ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Dosya no : 2011/7 Satýþ. Antakya Odabaþý köyünde kain 3601 parsel sayýlý taþýnmazýn satýlmasýna karar verilmiþ olup, parsel Kavaslý Mah. 20. sk. Antakya adresinde olup, üzerinde yapýlaþma yoktur. Ýmar planýna göre ayrýk nizam 4 kat müsaadelidir. Belediyenin alt yapý hizmetlerinden faydalanan m 2 yüzölçümlü olan bu taþýnmaz ,50 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Þartlarý : 1. Açýk artýrmanýn günü saatleri arasýnda, olmak üzere açýk artýrma suretiyle Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapýlmasýna, bu artýrmada tahmin edilen kýymetlerin % 60'ýný geçmek suretiyle yapýlacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla günü ayný yerde ve ayný saatlerde de 2'nci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin muhammen bedelin % 20 tutarýný nakit- teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle ihaleye katýlabilirler. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 K.D.V. ile tapu harcý alýcýya aittir. Satýþla ilgili geniþ bilgi almak isteyenlerin Memurluðumuzun 2011/7 satýþ sayýlý dosya numarasý ile baþvurmalarý, Ayrýca yargýlama ve satýþ aþamalarýnda adresleri belirlenemeyen hissedarlar Ali kýzý Meryem-Mehmet-Muhsin-Samire-Zarife, Ýbrahim çocuklarý usuf-vahide-fatma-ali kýzý Meryem, Salih çocuklarý Mehmet-Meryem-Medine KÖSE, Atra'nýn eþi Mehmet oðlu Süleyman, Süleyman çocuklarý Ýsmail-Edip-Naim-Edibe-Hindiye-Hediye KÖSE, Ali kýzý Sabiha KÖSE, Hasan çocuklarý Verdi-Edibe-Kamil, Necime, Gassun KÖSE ve isimleri yazýlý olup, vefat edenlerin yasal mirasçýlarý yönünden satýþ gün ve saatinin yukarýdaki þekilde olduðu hususlarý da ilanen teblið olunur B: HATA 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐUNDAN ÝLAN ÖZETÝDÝR 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. Maddesindeki genel þartlar ve Belediye Ýtfaiye önetmeliðinin 15. Maddesinde belirtilen þartlar ile aþaðýdaki þartlarý taþýmak koþulu ile itfaiye eri kadrolarýna açýktan atama ile alým yapýlacaktýr. ATAMA APILACAK KADROLAR BAÞVURUDA BULUNACAK ADALARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ÞARTLAR: Ýlan edilen kadrolara atanmak için baþvuracak adaylarýn 657 Sayýlý Devlet Memurlarý kanunun 48. Maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen aþaðýdaki genel þartlara sahip olmalarý gerekmektedir. 1- Türk vatandaþý olmak, 2- Ýtfaiye Sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak 3- Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydý ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg, kadýnlarda en az 1,60 m. boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, 4- Askerliðini yapmýþ, tecilli veya muaf olmak, 5- Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6- Siyasi ve medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7- Kamu Haklarýndan mahrum bulunmamak. Aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymemiþ olmak, 8- Öðrenci Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýna (KPSS) girmiþ, önlisans mezunu (KPSSP93) ve lise mezunu (KPSSP94) 63 ve üzeri puaný almýþ olmak. 9- Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak boþ kadrolarýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 08 Nisan 2011 Cuma saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasýnda yazý iþleri biriminden alýnacaktýr. 10- Ayrýca saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi, fobisi olmamak kaydýyla Ýtfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. (Bu konuda saðlýk raporu istenir.) BAÞVURU ERÝ VE ÞEKLÝ; Baþvurular 06 Nisan 2011 Çarþamba günü saat 09:00 ile 16:00 arasýnda Büyükbelen Belediye Baþkanlýðý azý Ýþleri Birimine þahsen yapýlacaktýr. ya da posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. BAÞVURU ESNASINDA ADALARDAN ÝSTENÝLEN BELGELER: Aday tarafýndan noksansýz olarak doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði kurumdan temin edilecektir) ekinde aþaðýdaki belgeler sunulacaktýr. 1- KPSS Sýnav Sonuç Belgesi Aslý veya ÖSM' den Onaylý fotokopisi 2- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (T.C.Vatandaþlýk Nosu olan) 3-3 adet eni çekilmiþ vesikalýk Fotoðraf 4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin Aslý veya Noter tasdikli sureti 5- Erkek adaylar için Terhis belgesi veya askerlikle iliþkisinin bulunmadýðýna dair beyan 6- Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan adli sicil belgesi (son 1 Ay içinde alýnmýþ.) 7- Ýkametgâh belgesi. 8- Tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk raporu. DEÐERLENDÝRME: Söz lü sý nav mü la kat þek lin de ya pý lýr. A day la rýn bu sý na va a lým la rý al fa be tik so ya dý sý ra - sý na gö re o lur. Baþ vu ran lar a ra sýn dan en yük sek pu a na sa hip a day dan baþ la mak ü ze re, i - lan e di len kad ro sa yýsý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek, söz lü sý na va çað rý lýr. Söz lü sý nav da ba þa rý lý o la bil mek i çin; 100 ü ze rin den en az 70 pu an al mýþ ol mak ge re kir. Ba þa rý no tu, söz lü mü la kat sý na výn da al ýnan not tur. ük sek pu an dan baþ la mak ü ze re; Kad ro sa yý sý ka dar A SÝL, Kad ro sa yýsýnýn yarý sý ka dar ye dek ü ye be lir le ne cek tir. A ta ma ya pý lan lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ye dek a - day lar a ra sýn dan ba þa rý sý ra sý na gö re a ta ma ya pý la cak týr. A ta ma ya pý la cak la ra sý na výn bi - tiþ ta ri hi ni ta kip e den 2 gün i çin de lis te ha lin de Be le di ye miz i lan pa no sun da i lan e di lir. Sý nav ko mis yo nu; sý nav so nun da per so nel a lý mý i çin i la na çýk tý ðý kad ro lar da, ba þa rý pu - an la rý ný dü þük bul du ðu ve ya her han gi bir þe kil de ger çe ði sak la dý ðý tes pit e di len le rin sý - nav la rý ge çer siz sa yý lýr ve bun la rýn a ta ma la rý ya pý la maz. Bu gi bi du rum la rý tes pit e di len le rin a ta ma la rý ya pý l mýþ ol sa da hi a ta ma la rý ip tal e di lir. Bu ki þi ler hiç bir hak ta lep e de mez ler ve hak la rýn da Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu - ru sun da bu lu nu lur. B: T. C. MANÝSA SARUHANLI ÝLÇESÝ BÜÜKBELEN BELEDÝE BAÞKANLIÐI 'NDAN ÝLAN

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Bur sas por, stres at tý SÜPER Lig in 27. haf ta sýn da bu gün Fe ner bah çe i le kar þý la - þa cak o lan Bur sas por, mo ral ye me ðin de bir a ra ya gel di. e þil be yaz lý yö ne tim, tek nik he yet ve fut bol cu la ra bir res to ran da ye mek ver di. e me ðe Bur sas - por Tek nik Di rek tö rü Er tuð rul Sað lam, ye þil-be yaz lý fut bol cu - lar ve eþ le ri ka týl dý. Ba sý na ka - pa lý ger çek leþ ti ri len ye mek te tek nik he yet ve fut bol cu la rýn stres at tý ðý be lir til di. e mek te, Er tuð rul Sað lam ýn söz leþ me si - ni u zat ma sý nýn ya ný sý ra Bur - sas por Tv nin Di gi turk te ya yý - na baþ la ma sý da kut lan dý. Al man ya da 89. da ki ka skan da lý AL MAN A Bi rin ci Fut bol Li - gi nde ST. Pa u li i le Schal ke 04 a ra sýn da oy na nan kar þý laþ ma - nýn 89. da ki ka sýn da yan ha ke - me i çi do lu bi ra bar da ðý a týl ma - sý ve o yu nun ip tal e dil me si Al - man med ya sýn da ge niþ yan ký u yan dýr dý. Ham bur ger Mor - gen post ga ze te si St. Pa u li i çin Ka ra Bir Ge ce baþ lý ðýy la ver di - ði ha ber de, kar þý laþ ma nýn or ta ha ke mi De niz Ay te kin in, yan ha kem Thors ten Schiff ner e i çi bi ra do lu bir bar da ðýn fýr la týl - ma sý ve en se si ne i sa bet et me si so nu cu ye re düþ tü ðü nü ve bu - nun ü ze ri ne ma çýn ip tal et mek zo run da kal dý ðý ný yaz dý. Ay te - kin, ga ze te ye yap tý ðý a çýk la ma - da, Kar þý laþ ma yý ip tal et me - miz dý þýn da baþ ka bir al ter na ti - fi miz yok tu. Ma çýn ilk ya rý sýn - da da yan ha ke me bo zuk pa ra ve çak mak lar fýr la týl dý. Bu þe kil - de ka rar ver mek zo run day dýk. Kar þý laþ ma nýn böy le bit me si ü - zü cü. So nuç ta DFB Spor mah - ke me si ka rar ve re cek de di. Bugün yapýlacak 2. Antalya ITU Triatlon Avrupa Kupasý basýn toplantýsýna Federasyon Baþkaný Hasan Güneþ (ortada) federasyon onursal baþkaný Halil Kýlýçoðlu (sol baþta) ve milli sporcular Çiðdem Gülgeç ile Mert Onaran katýldý. Antalya da triatlon heyecaný baþlýyor AN TAL A KON A AL TI'NDA KÝ MÜ CA DE LE DE 150'SÝ A BAN CI, 100'Ü TÜRK SPOR CU A RI ÞA CAK. TRÝ - AT LON FE DE RAS O NU BAÞ KA NI HAM DÝ GÜ NEÞ, ''AN TAL A'I BU GÜN HE E CAN LI VE GÜ ZEL BÝR A RIÞ BEK LÝ OR. HE DE FÝ MÝZ 2012 O LÝM PÝ AT LA RI NA EN AZ 1 SPOR CU GÖN DER MEK'' DE DÝ. 2. AN TAL A I TU Tri at lon Av ru pa Ku pa sý bu - gün An tal ya Kon ya al tý'nda ki 16 No'lu plaj da start a la cak Av ru pa Ku pa sý'nýn ilk a ya ðý o lan or ga ni zas yon da, 30 ül ke den 150 u lus la - ra ra sý spor cu i le 100 Türk spor cu ya rý þa cak. Tri at lon Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ham di Gü neþ, or ga ni zas yo nun bü - yük il gi gö re ce ði ne i nan dý ðý ný be lir - te rek, ''3 Ni san'da Kon ya al tý'nýn do - ðal gü zel li ðiy le, tri at lo nun gü zel li ði bir a ra ya ge le cek. Tüm An tal ya lý la rý ve tri at lon dost la rý ný ya rýþ ma la ra bek li yo ruz'' i fa de si ni kul lan dý. Av ru pa Ku pa sý'nýn ilk a ya ðý nýn An tal ya'da, son a ya ðý nýn da 2 Ka - sým'da A lan ya'da ya pý la ca ðý ný be lir ten Gü - neþ, ''Tri at lon ye ni bir spor ol ma sý na kar þýn dün ya da çok po pü ler ha le gel di. Biz de a la - bil di ði miz ka dar çok or ga ni zas yon al ma ya ça lý þý yo ruz. He de fi miz ar týk dün ya ve Av - E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr ru pa þam pi yo na la rý na ev sa hip li ði yap mak Av ru pa Þam pi yo na sý'na da a day ol - duk'' di ye ko nuþ tu. Gü neþ, o lim pi yat lar da tri at lon bran þý nýn 52 spor cuy la sý nýr lan dý - rýl dý ðý ný be lir te rek, ''2012 O lim pi yat la rý na 4 spor cu muz a day. Me þak kat li bir yo lu muz var. Bu yýl O lim pi yat lar i çin pu an ve ren 10 u lus la ra ra sý or ga ni zas yo na spor cu gön de re ce - ðiz. En az 1 spor cu mu zu o lim pi - yat la ra gön der mek is ti yo ruz'' de - di. Tri at lon Fe de ras yo nu O nur sal Baþ ka ný Ha lil Ký lý çoð lu, bu yýl Ýs - tan bul Cad de bos tan'da tem muz ya da a ðus tos a yýn da u lu sal bir or - ga ni zas yon dü zen le ye cek le ri ni söy le di. Mil - li spor cu lar Çið dem Gül geç i le Mert O na - ran i se An tal ya'da ya pý la cak ya rýþ lar da Tür - ki ye'yi en i yi þe kil de tem sil e de cek le ri ne i - nan dýk la rý ný i fa de et ti. TRÝ AT LON SPO RU NA SIL A PI LIR? ÜZ ME, bi sik let ve ko þu nun ar ka ar ka ya ya pýl ma sý ný i çe ren tri at lon, ilk kez 18 Þu bat 1978 yý lýn da Ha wai a da la rýn da 15 spor cu nun ka tý lý mýy la ya pýl dý. a rýþ ma lar 750 met re yüz - me, 20 ki lo met re bi sik let ve 5 ki lo - met re den o lu þan sprint i le bin 500 met re yüz me, 40 ki lo met re bi sik let ve 10 ki lo met re ma ra ton dan o lu þan o lim pik me sa fe ler de ko þu lu yor. Ký - sa sü re de po pü ler lik ka za nan tri at - lon spo ru nun, Av ru pa'da fut bol dan son ra en faz la li sans lý spor cu sa yý - sý na sa hip branþ ol du ðu be lir ti li yor. Tür ki ye'de de ilk tri at lon ya rý þý 1988 yý lýn da Es ki þe hir'de ya pýl dý. Ka nar ya Tim sah a kar þý SÜPER Lig de bu gün Bur sas por i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe nin lig de 111 gün dür bi le ði bü kül mü - yor. Lig de en son 16. haf ta da, 12 A ra lýk 2010 ta ri - hin de dep las man da An ka ra gü cü ne 2-1 mað lup o lan sa rý-la ci vert li ler, 2011 yý lýn da lig de ye nil gi yü zü gör me di. Li gin 17. haf ta sýn da Si vass por u 1-0 ye nen Fe ner bah çe, dev re a ra sýn dan son ra ga li - bi yet se ri si ya ka la ya rak, An ka ra gü cü ma çýn dan son ra yap tý ðý 10 maç ta 10 ga li bi yet al dý. Bu se ri de Trab zons por, Kay se ris por, Be þik taþ gi bi ra kip le ri - ni mað lup e den sa rý-la ci vert li ler, son o la rak e ze li ra ki bi Ga la ta sa ray ý Türk Te le kom A re na da çýk - tý ðý ilk der bi maç ta 2-1 ye ne rek, ra ki bi ni ye ni sta - dýn da ye nen ilk ta kým ol du. Bursa maçý þampiyonluk kilidini açacak anahtar FE NER BAH ÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca - man, Bur sas por ma çý ný, þam pi yon luk ki li di ni a - ça cak a nah tar lar dan bi ri o la rak gör dü ðü nü söy - le di. Fe ner bah çe-bur sas por ma çý i çin sa rý - la - ci vert li ku lüp ta ra fýn dan ha zýr la nan maç gün lü - ðü ki tap çý ðý na ko nu þan Ay kut Ko ca man, "i ne çok ö nem li bir kar þý laþ ma da siz ler le bir lik te ol - ma nýn he ye ca ný ný ya þý yo ruz. Bur sas por ma çý bi zim i çin þam pi yon luk ki li di ni a ça cak a nah tar - lar dan bir ta ne si o la cak týr. O yun cu la rý mýz bu ma çýn ve ka lan di ðer maç la rýn ö ne mi nin bi lin - cin de dir. Bu ma çý da ka za na rak þam pi yon luk he de fi mi ze bir a dým da ha yak laþ mak is ti yo ruz. Sa ha da tüm gü cü müz le mü ca de le e der ken, bir ta raf tan da mi sa fi ri mi zi en i yi þe kil de a ðýr la mak du ru mun da yýz. Çir kin ve kö tü te za hü rat ne de - niy le ce za sý ný rýn da o lan Ku lü bü mü ze o la sý bir sa ha ka pat ma ce za sý gel me me si i çin yi ne Kü für et me, et tir me slo ga ný ný hep bir lik te ha ya ta ge - çir me ni zi is ti yo rum." þek lin de ko nuþ tu. SÜPER LÝGDE BUGÜN Manisa-G.Birliði: Serkan Çýnar Kayseri-Kasýmpaþa: Ýlker Meral Büyükþehir-Buca: Barýþ Þimþek F.Bah çe Bur sa: Kud du si Müf tü oð lu 4 Nisan Pazartesi Antalya-G.Saray: Özgür ankaya SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Çocuðunuza karþý aþýrý koruyucu davranmayýn UZMAN PSÝKOLOG FATMA TORUN REÝD, "ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLSUN- LAR DÝE AÞIRI KORUUCU VE KURTARICI DAVRANMAA ÇALIÞIORUZ. OSAKÝ MUTLULUK AN BÝR KAZANIMDIR, AMAÇ DEÐÝL" DEDÝ. EÜBOÐLU Eðitim Kurumlarý Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Birimi Ýlkbahar Veli Sempozyumu Çamlýca Kampüsü nde gerçekleþtirdi. Sempozyuma; 30 yýlý aþkýn süredir yurtiçinde ve yurtdýþýnda psikoterapi çalýþmalarý yürüten ve UNICEF e danýþmanlýk yapan Fatma Torun Reid konuþmacý olarak katýldý. Birey, aile ve çiftlere yönelik klinik çalýþmalar yürüten Reid, Doðrularýmýz yanlýþlarýmýzla çocuklarýmýz ve biz konulu bir konuþma yaptý. Kültürel mirasla gelen doðrularýmýz ve yanlýþlarýmýz, anne ve baba tutumlarý ve etkileri, ebeveyn tipleri ve sýk görülen yanlýþlarýmýz gibi konularý deðerlendiren Reid, anne ve babalarýn çocuklarýna karþý aþýrý hoþgörülü, aþýrý koruyucu ve aþýrý kurtarýcý davranmalarýný eleþtirdi. Reid, Acýkmýþsýndýr yemek ye, üþürsün üstüne bir þey giy, diyerek çocuðun midesi ve vücudu yerine kararlar veriyoruz. Hâlâ elinde kaþýkla çocuðunun peþinde koþan anneler var. Çocuðun yapacaðý þeyi sürekli ertelemesi ya da unutmasý annesinin her zaman ona hadi yap diye uyarýda bulunmasýndan kaynaklanýr. Çocuklarýmýz mutlu olsunlar diye aþýrý koruyucu ve kurtarýcý davranmaya çalýþýyoruz. Oysaki mutluluk yan bir kazanýmdýr, amaç deðildir. Baþarýlý olan, kendine güvenen, paylaþan, dürtülerini kontrol edebilen, hedefleri olan birisi daha mutlu olacaktýr dedi. Reid Doðrularýmýz yanlýþlarýmýzla çocuklarýmýz ve biz konulu bir konuþma yaptý. Çocuklarýnýza ödül vermek yerine cesaretlendirin, övün Reid, konuþmasýnda ayrýca velilere þu tavsiyelerde bulundu: Çocuklarýnýzla diyaloglarýnýzý her zaman sorgulayýn, kendi hayatlarýnýzdan çýkarýmlar yapýn. Çocuklarýnýza bol bol ödül vermek yerine cesaretlendirin, sýnýrlarýný bilerek övün. Ýletiþim kanallarýnýzý hep açýk tutun. Ýletiþime açýksanýz çocuðunuz sorunlarýný sizinle rahatça paylaþacaktýr. Ergenlik her þeye hayýr deme dönemidir. Bunu engellemeye çalýþmayýn. Güçlü olmanýn yollarý çok farklý þekillerde ortaya çýkar. O yüzden hayýr deme dönemlerinde kontrollü ve bilinçli davranýn. Sempozyumda Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý bünyesinde gerçekleþtirilen Aile Okulu nda 2 ay boyunca eðitim alan 243 veliye de sertifikalarý verildi. Ýstanbul / eni Asya Dr. e þi la da, a çýk ta sa tý lan bit ki sel ü rün le ri ye te rin ce i yi ta ný ma dý ðý mýz i çin yan lýþ bit ki sa týn al ma ih ti ma li nin yük sek ol du ðu nu söyledi. Her bitkinin çayý olur mu? Prof. Dr. Er dem e þi la da E DÝ TE PE Ü ni ver si te si Ec za cý lýk Fa kül te si Far ma kog no zi ve Fi to te ra pi A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Er dem e þi la da, i çin de kuv vet li bi yo lo jik et ki ye sa hip bi le þen ler bu lu nan bit ki le rin çay o la rak kul la nýl ma sý teh li ke li ol du ðu nu, kuv vet li et ki gös te ren bi le þik ler ta þý ma yan, ö ne ri len mik tar lar da kul la nýl dý ðýn da u zun sü re ler tü ke til me si sa kýn ca lý ol ma yan bit ki le rin ter cih e dil me si ge rek ti ði ni be lir ti yor. e þi la da, a çýk ta sa tý lan bit ki sel ü rün le ri ye te rin ce i yi ta ný ma dý ðý mýz i çin yan lýþ bit ki sa týn al ma ih ti ma - li nin yük sek ol du ðu nu ve bu na bað lý o la rak bek le ni len ya ra rý sað la ya ma dý ðý ve hat ta sað lý ðý mýz i çin za rar lý et ki le re yol a ça bil di ði ni, gü ve ni lir fir ma lar ta ra fýn dan ü re ti len am ba laj lý po þet çay la rý ter cih et me miz ge rek ti ði ni i fa de e di yor. Ay rý ca am ba laj lý po þet çay la rýn de po la ma þart la rý nýn, gý da gü ven li ði sis tem le ri ne uy gun ol du ðu nu, ham mad de le rin ü re ti me geç me den ön ce bir çok a na liz den ge çi ri le rek ö zel o la rak for mü le e dil di ði ni, et ki le ri nin da ha sað lýk lý ol du ðu nu ve gü ven le tü ke ti le bi le ce ði ni söy lü yor. Mus ta fa A sým Kök sal ýn ha ya tý POR TRE LER Ga le ri si, kit le ler ta ra fýn dan faz la ö - nem sen me miþ i sim ler le il - gi li ye ni bir ça lýþ ma ol mak ye ri ne, ya kýn ta ri hi mi ze dam ga sý ný vur muþ fark lý i - sim le re dik kat çek me yi he - def li yor. Ha ya tý, ki þi li ði ve e ser le riy le dev ri nin en ö - nem li i la hi yat çý la rýn dan ol - ma yý ba þa ra bi len Mus ta fa A sým Kök sal ýn ha ya tý Por - tre ler Ga le ri sin de Prog ram A dý: Por tre ler Ga le ri si a yýn Ta ri hi: 3 Ni san Pa zar a yýn Sa a ti : 19:20 De de E fen di den, Le mi At lý ya Biz den Nað me ler, Dr. Ad - nan Ço ban ýn yö ne ti min de ko nuk Türk mü zi ði sa nat çý - la rý nýn yo ru mu i le Türk Mü - zi ði nin eþ siz e ser le ri ni iz le - yi ciy le bu luþ tu ru yor. Ad nan Ço ban ýn bu haf ta ki ko nu - ðu i se, An ka ra Rad yo su sa - nat çý la rýn dan Ay þe Taþ o la - cak. Ke yif li bir soh bet le ek ra na ge len prog ram da, De de E fen di den, Le mi At - lý ya ka dar bir çok ün lü bes - te kâ rýn, bir bi rin den eþ siz e - ser le ri ses len di ri le cek. Prog ram a dý: Biz den Nað me ler a yýn ta ri hi: 3 Ni san, Pa zar a yýn sa a ti : Kordon kaný saklanmalý mý? DR. BAAZIT, TARTIÞILAN BÝR KONU OLAN KORDON KANI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK SON GELÝÞMELERÝ AKTARDI. AN NE-BA BA LAR ço cuk la rý nýn i le ri de cid dî bir has ta lý ða ya ka lan ma ih ti ma li ni da ha ilk gün den he sa ba ka tý yor lar ve bu ih ti ma le kar þý ted sir al ma ya ça lý þý yor lar. Bu tedbirin a dý kor don ka ný (kök hüc re) sak lan ma sý. Ka dýn Has ta lýk la rý- Do ðum ve Tüp Be bek Uz ma ný Op. Dr. Nu man Ba ya zýt kor don ka ný sak lan ma sý i le il gi li ö nem li nok ta la rýn al tý ný çiz di. Dr. Ba ya zýt, Kor don ka ný be be ðin do ðu mun dan son ra gö bek kor do nu i çin de ka lan kan dýr. Bu kan be bek ten a lýn mý yor, gö bek ba ðý ke sil dik ten son ra ka lan kor don dan a lý ný yor di ye rek, uy gu la may la il gi li o la rak þu bil gi le ri ver di: Kök hüc re den zen gin i çe ri ði ne de niy le kor don ka ný nýn sak lan ma sý ilk o la rak 1980 li yýl lar da A me ri ka da baþ la týl dý la rýn so nu na doð ru bir çok ö zel ban ka ku rul ma ya baþ lan dý. Kor don ka ný nýn sak lan ma sý yay gýn bir þe kil de tav si ye e di lir ol du yý lýn da Türk He ma to lo ji Der ne ði ga ze te i lân la rý i le ö zel ban ka lar da kor don ka ný sak lan ma sý nýn teþ vik e dil me me si ni tav si ye et ti. Bun dan son ra kor don ka ný sak lan ma sa yý sý düþ me ye, ban ka sa yý sý a zal ma ya baþ la dý. U GU LA MA E LEÞ TÝ RÝ LÝ OR He ma to log lar sak la nan bu kan la rýn kul la nýl ma ih ti ma li nin çok dü þük ol du ðu nu, or tak kul la ný ma a çýk ban ka lar ku rul ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü be lir ten Dr. Ba ya zýt, kor don ka ný nýn sak lan ma þek liy le il gi li þu bil gi le ri ver di: Kor don ka ný nýn sak lan ma sý nýn 2 þek li var dýr. Bi rin ci si ö zel ban ka lar da sa de ce o ki þi ye i ler de la zým ol du ðun da kul la nýl mak ü ze re sak lan ma sý dýr. Do ðal o la rak ti ca rî a maç lý ku rum lar dýr. Bu gü ne ka dar bu þe kil de 500 bin ci va rýn da kor don ka ný sak lan dý ðý tah min e di li yor. Kan kan se ri ne de ni i le kul la nýl dý ðý bil di ri len va ka sa yý sý i se sa de ce 1 dir. Bu du rum da ö zel o la rak kor don ka ný sak lan ma sý faz la ti ca rî bu lu nu yor. Bir baþ ka sý na ge rek li i ken o ka nýn sak lan ma ya de vam et me si ah la ki yön den de e leþ ti ri li yor. Ý kin ci ban ka tü rün de i se kan lar ka mu ku rum la rýn da ka mu a dý na sak la ný yor. Halk tan her han gi bi ri i çin ge rek ti ðin de kan ve ri le bi li yor. Dün ya da bir çok ül ke ve der nek kor don ka ný nýn ö zel ban ka lar da de ðil ka mu ban ka la rýn da sak lan ma sý ný teþ vik e di yor. Ül ke miz de he nüz bu tür ban ka yok. Op. Dr. Nu man Ba ya zýt SAK LA MA A DE VAM ET ME LÝ MÝ ÝZ? KÖK hüc re ler i le il gi li ça lýþ ma lar bütün dün ya - da de vam et mek te ol du ðu nu ve bir çok has ta - lýk ta u mut ve ri ci so nuç lar a lýn dý ðý ný da i fa de e - den Dr. Ba ya zýt, Kök hüc re ler fark lý ö zel lik te ki do ku la ra dö nü þe bi li yor ve vü cut ta ki ba zý ha - sar lý or gan la rýn i yi leþ me si ni sað la ya bi li yor. Bir - çok has ta lýk ta kul la ný la bi le ce ði id di a e di li yor. Bun la rýn a ra sýn da is pat lan mýþ o lan lar ba zý kan kan se ri tür le ri ve ke mik i li ði yet mez li ði. Se reb - ral pal si (Spas tik ço cuk lar) ve ju ve nil di a bet te - da vi sin de ki fay da sý ABD de in san lar ü ze rin de ça lýþ ma ya pa cak ka dar be lir gin. An cak ke sin so nuç lar he nüz ya yýn lan ma mýþ týr. Pe ki bu du - rum da kor don ka ný ný sak la ma ya de vam et me - li mi yiz? Bu ko nu da ki be lir siz lik do ðum ya pa - cak çift le rin ka fa sý ný ka rýþ týr ma ya de vam e di - yor. Ay ný þey dok tor lar i çin de ge çer li. Mev cut ve ri ler sak lan ma sý ný ö ner mek i çin ye ter siz. An - cak ge le ce ðe dö nük ü mit ler hem yük sek, hem de da ya nak sýz de ðil. Bu ne den le sak lan ma sý - nýn ta ma men an lam sýz ol du ðu nu da söy le ye - mi yo ruz. So nuç o la rak biz dok tor lar has ta la rý - mý za doð ru bil gi yi ver mek zo run da yýz. Bu gü - nün ve ri le ri ne gö re bir be be ðin sak la nan kor - don ka ný nýn i le ri de kul la nýl ma o la sý lý ðý çok çok az dýr. An cak hýz la ge li þen tek no lo ji i le ge le cek - te ne ler o lur bi le me yiz. Çift le rin bun la rý bi le rek ka rar ver me si ge re kir þek lin de ko nuþ tu. Kötü alýþkanlýklara hayýr 2011 yý lý ný al kol ve si ga ra i le mü ca de le yý lý o la rak i lân e den An ka ra e þi lay ce mi ye ti öð ren ci ler le bir a ra ya ge li yor. Li se ça ðýn da ki öð ren ci ler le söy le þi ve se mi ner ler de bir a ra ya ge len An ka ra e þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Þem þet tin Top rak öð ren ci le rin bu ko nu da bi linç li ol duk la rý ný vur gu lar ken bütün ba ðým lý lýk la ra Ha yýr de di ler yý lý ný ba ðým lý lýk lar la mü ca de le yý lý i lân e den e þi lay Der ne ði An ka ra Þu be si o kul la ra ger çek leþ tir di ði zi ya ret ler i le öð ren ci ler le bir a ra ya ge li yor. Si ga ra, al kol lü iç ki ve di ðer u yuþ tu ru cu a lýþ kan lýk la rý i le mü ca de le ve ren ve son dö nem ler de ça lýþ ma la rý ný hýz lan dý ran e þi lay Ce mi ye ti An ka ra Þu be Baþ ka ný Þem set tin Top rak bü tün za rar lý a lýþ kan lýk lar dan hal kýn ve bil has sa genç le rin ko run ma sý i çin ça lýþ ma lar yap mak a ma cýy la ça lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Top lu ma, a i le ye, bi re ye za rar lý o lan iç ki ve u yuþ tu ru cu la rýn kul la ný mý ný e ði tim yo luy la en gel le mek i çin ku ru lan e þi lay Der ne ði nin a ma cýn dan, kö tü a lýþ kan lýk lar dan ko run ma yol la rýn dan bah se den Þem set tin Top rak Bu ra da öð ren dik le ri mi zi ya þam bo yu uy gu la ya lým, ar ka daþ la rý mý za ve çev re mi ze an la ta lým, e þi lay gö nül lü sü o la lým. Kö tü lük le rin a na sý o lan u yuþ tu ru cu ve al kol lü iç ki ler den u zak du ra lým. me sa jý ný öð ren ci ler le pay laþ tý. An ka ra / Ah met Ter zi An ka ra e þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Þem þet tin Top rak SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SmartBird'in, casusluk ve gözetleme görevlerinde kullanýlmasý düþünülüyor. Ro bot kuþ, mar tý gi bi u ça bi li yor AL MAN en düs tri yel kon trol ve o to mas yon fir ma sý Fes to ta ra fýn dan ü re ti len ro bot Smart Bird (a kýl lý kuþ), ger çek bir mar tý ya o lan ben zer li ði i le gö ren le ri hay re te dü þü rü yor. PhysOrg.com un ha be ri ne gö re, Smart Bird, u zak tan ku man da i le ça lýþ sa da sü rek li kon trol ge rek tir mi yor. Ku þu kul la nan ki þi nin, sa de ce kalk ma ve in me em ri ni ver me si ya da git me si ge re ken yö nü be lir le me si ye ti yor. ak la þýk 2 met re ka nat a çýk lý ðý na ve 450 gram a ðýr lý ða sa hip o lan ro bot, ü ze rin de ki ka me ra ve al gý la yý cý lar sa ye sin de na sýl u ça ca ðý ný ken di si be lir le ye bi li yor. Smart Bird ü bu gü ne ka dar ya pýl mýþ, ka nat çýr pa rak u çan ci haz lar dan fark lý ký lan; çok faz la yön len dir me ye ih ti yaç duy ma dan u ça bil me si ve ger çek bir kuþ gi bi ha re ket e de bil me si. Ha va day ken rüz gâr ve gü neþ e ner ji sin den fay da la na bi len Smart Bird ün as ke rî o pe ras yon lar da ca sus luk ve gö zet le me gö rev le ri a la bi le ce ði be lir ti li yor. Ýstanbul / cihan Altýn kaplama otomobile belgesi olmadýðý gerekçesiyle el konuldu. Al týn kap la tý lan o to mo bi le el kon du ÇÝN DE al týn kap la ma o to mo bi le bel ge si ol ma dý ðý ge rek çe siy le el ko nul du. Pe kin in gü ne yin de ki Nan jing de bir ku yum cu dük kâ ný il gi çek mek i çin bir o to mo bi li al týn la kap lat tý. Ku yum cu dük kâ ný ö nün de ser gi le nen a ra cý gör mek i çin çok sa yý da ki þi gel di. Ka la ba lý ðý gö re rek o lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, a ra ca a it bel ge le ri is te di. Ku yum cu dük kâ ný sa hi bi, a ra cýn ü ze rin de ki al tý nýn ver gi si nin ö den di ði ne da ir bel ge nin ol ma dý ðý ný söy le di. Bu nun ü ze ri ne po lis al týn kap la ma a ra ca el koy du. A raç, çe ki ci nin ü ze ri ne yük le ne rek gö tü rül dü. Ço cuk lar, yüz de 50 in di rim li u ça cak n A NA DO LU JET, bu ay bo yun ca 2-12 yaþ a ra sý ço cuk lar i çin iç hat u çuþ lar da yüz de 50 in di rim a van ta jý su nu yor. Türk Ha va ol la rý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö - re, A na do lu jet in 3. yý lýn da ve 23 Ni san U - lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý kut la - ma la rý kap sa mýn da ço cuk la rýn a i le le ri, öð - ret men ve ar ka daþ la rýy la da ha e ko no mik se ya hat e de bil me le ri i çin 2 i le 12 yaþ a ra sý ço cuk la ra in di rim ya pý la cak. Bütün sa týþ ka nal la rýn dan ya pý la cak bi let le me ler de ge çer li o la cak kam pan ya nýn slo ga ný, Uç - ma yan Ço cuk Kal ma sýn! o la rak be lir len - di. A na do lu jet, kut la ma lar kap sa mýn da ço cuk lar ve yol cu lar i çin bir haf ta bo yun ca An ka ra E sen bo ða Ha va li ma ný nda çe þit li or ga ni zas yon lar ve ö zel sür priz ler ger çek - leþ ti re cek. Ýstanbul / eni Asya 80 ya þýn da ki de de yi as ke re al dý lar! n AN TAL A Bü yük þe hir Be le di ye si nin hu zu re vin de ka lan 80 ya þýn da ki A li Çe li - ker, as ker fi ra ri si ol du ðu ge rek çe siy le po lis ta ra fýn dan a lýn dý. Bas to nuy la güç lük le yü - rü yen ve sað lýk kon tro lün den ge çi ri len Çe - li ker, Mer kez Ko mu tan lý ðý na tes lim e dil di. An tal ya Em ni yet Mü dür lü ðü ne jan dar - ma dan ge len faks ta 1931 An tal ya do ðum - lu A li Çe li ker in as ker fi ra ri si ol du ðu ve ya - ka lan ma sý du ru mun da ken di le ri ne tes lim e dil me si is ten di. Bu nun ü ze ri ne po lis, 80 ya þýn da ki as ker fi ra ri si nin i zi ne Bü yük þe hir Be le di ye si nin Ga zi Ma hal le si nde bu lu nan hu zu re vin de rast la dý. He men hu zu re vi ne gi den e kip ler Çe li ker i gö zal tý na al dý. Bas - ton la yü rü mek te güç lük çe ken A li Çe li ker bir po lis me mu ru nun yar dý mýy la po lis o to - su na bin di ril di, ar dýn dan da ad li ye ye gö tü - rü le rek bu ra da sað lýk kon tro lün den ge çi ril - di. Mer kez Ko mu tan lý ðý na tes lim e di len Çe li ker, ga ze te ci le rin As ker fi ra ri si mi si - niz? so ru su na, Ben 1951 de as ker lik yap - tým ce va bý ný ver di. Antalya / aa Bir sa at nar gi le, 200 si ga raya be del n ÜL KE MÝZ DE sa yý sý hýz la ar tan nar gi le ca fe ler þim di de Ýn gil te re de po pü ler ol du, an cak 1 sa at nar gi le iç me nin 200 a det si - ga ra tü ket me ye eþ de ðer ol du ðu nu söy le - yen uz man lar bu yay gýn lýk tan en di þe li... Ýn gil te re nin Le i ces ter þehrin de, genç ler a ra sýn da nar gi ley le tü tün tü ke ti min den kay nak la nan has ta lýk la rýn art ma sý dok - tor la rý þa þýrt tý. Le i ces ter Sað lýk Hiz met le - ri bi ri min den si ga ra bý rak týr ma uz ma ný Ka sim Çov da ri, nar gi le nin ö zel lik le yaþ gru bun da gi de rek yay gýn laþ tý ðý ný be - lirt ti. Çov da ri, a raþ týr ma la rýn nar gi ley le tü tün iç me nin si ga ra iç mek ten da ha az za rar lý ol du ðu i na ný þýy la çe liþ ti ði ni söy le - di, Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün a raþ týr ma - sý na gö re, bir sa at nar gi le tüt tür mek, 200 a det si ga ra tü ket me ye eþ de ðer de di. Ka - sim Çov da ri bir kaç yýl ön ce si ne ka dar ne - re dey se kim se nin bil me di ði nar gi le nin, her kül tür ve et nik grup tan genç ler a ra - sýn da i na nýl maz bir hýz la ya yýl dý ðý ný, an - cak bu a lýþ kan lý ðýn so lu num ve kalp ra - hat sýz lýk la rý na sebep ol du ðu nu vur gu la dý. Ü M Ý T V  R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L  B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L  M I N S A D  S I O L A C A K T I R Kutlu Doðum Platformu'nun düzenleyeceði Viyana'daki üçüncü Kutlu Doðum Þöleni, 8 Nisan'da Avusturya Türk Federasyon merkezinde yapýlacak. FOTOÐRAF: AA Viyana da 2. Kutlu Doðum þöleni A VUS TUR A KUT LU DO ÐUM PLAT FOR MU NUN HA ZIR LA DI ÐI PROG RAM ÇER ÇE VE - SÝN DE KUT LU DO ÐUM ÞÖ LE NÝ NÝN Ý KÝN CÝ SÝ A TÝB GE NEL MER KE ZÝN DE GER ÇEK LEÞ TÝ A VUS TUR A DA KÝ ca mi ek sen li Türk der nek le ri i le Din Hiz met le ri Mü þa vir li ði nin or tak la þa ha zýr la dýk la rý Kut lu Do ðum Haf ta sý çer çe ve sin de ki i kin ci þö len ön ce ki ge ce A vus tur ya - Türk Ýs lâm Bir li ði (A TÝB) mer ke zin de ger çek leþ ti. Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na bað lý o la rak ül ke de fa a li yet gös te ren A - TÝB mer ke zin de ya pý lan Kut lu Do ðum þö le nin de ko nu þan Din Hiz met le ri Mü þa vi ri ve A TÝB ge nel baþ ka ný Sey fi Boz kuþ, Hz. Mu ham med in ha ya týn dan ör nek ler ve re rek, Bü tün dün ya nýn var lý ðý Re su lul lah ýn (Hz. Mu ham med) var lý ðý i le var dýr de di. A vus tur ya da fa a li yet gös te ren ca mi ek sen li Türk der nek le ri nin o luþ tur du ðu Kut lu Do ðum Plat for mu nun 2006 yý lýn dan bu ya na kut lu do ðum þö len le ri ni or tak la þa dü zen le dik le ri ni hatýrla tan Boz kuþ, plat for mun o luþ ma sý na e mek ve ren le ri kut la ya rak, Kut lu do ðum plat for mu nun da ha ni ce yýl lar de vam et me si ni um du ðu nu söy le di. Plat form ü ye si Ýs lam Fe de ras yo nu Baþ ka ný Mu ham met Tur han da yap tý ðý ko nuþ ma da, Os man lý pa di þah la rý nýn ve Türk þa ir le ri nin Hz. Mu ham med e yaz dý ðý met hi ye ve mer si ye ler den ör nek ler o ku du. A vus tur ya da ki Türk top lu mu nun  lem ler sul ta ný nýn har cýy la bir a ra ya ge len kut lu ve mut lu bir top lu luk ol du ðu nu i fa de e den Tur han, Türk top lu mu nun ký ya me te ka dar ka pan ma mak ü ze re bir bi ri ne ka pý la rý ný aç tý ðý ný be lirt ti. Türk Fe de ras yon baþ ka ný A li Can da yap tý ðý ko nuþ ma da, 2006 da Da ni mar ka ba sý nýn da or ta ya çý kan ka ri ka tür kri zi ne a týf ta bu lu na rak, 2006 da ki bu mu sî be te tep ki o la rak or ta ya çý kan Kut lu Do ðum Plat for mu nun al týn cý yý lý na gir di ði ni ve ge le cek yýl lar da da ça lýþ ma la rý ný sür dü re ce ði ni söy le di. Vi ya na Ýs lâm Mer kez le ri Bir li ði baþ ka ný A li ýl maz da ko nuþ ma sýn da Hz. Mu ham med in ha tý rý na ve O nun (asm) do ðu mu nu bir lik te ha týr la mak ü ze re bir a ra ya gel dik le ri ni bil dir di. Viyana / aa E ZAN, KU R'ÂN VE Ý L HÎ A TÝB mer ke zin de ki Kut lu Do ðum þö le - nin de çe þit li ca mi ler de gö rev ya pan din gö rev li le ri de Kur ân, e zan ve sa la o ku ya - rak ka týl dý. E zan ve Kur ân din le ti si nin ar - dýn dan sah ne a lan A TÝB Ta sav vuf Mu si - ki si gru bu nun Ney, Ku düm, Da i re ve Tam bur eþ li ðin de ça lýp söy le dik le ri i lâ hi - le ri þö le ne ka tý lan ce ma at il giy le iz le di. Þö le ne ev sa hip li ði ya pan A TÝB yet ki li le ri Kut lu Do ðum Þö le ni ne ka tý lan ko nuk la ra Hz. Mu ham med in en çok sev di ði çi çek o lan bi rer dal kýr mý zý gül ver di. Ge ce geç sa at le re ka dar, Kur ân, e zan ve i lâ hî din - le ti siy le de vam e den þö le ne ka tý lan ko - nuk la ra, A TÝB mut fa ðýn da ha zýr la nan et li Kut lu Do ðum pi la vý ik ram e dil di. Kut lu Do ðum Plat for mu nun ha zýr la dý ðý prog - ram çer çe ve sin de Vi ya na da ki ü çün cü kut lu do ðum þö le ni nin 8 Ni san Cu ma gü nü A vus tur ya Türk Fe de ras yon mer - ke zin de ya pý la ca ðý bil di ril di. Ýn gi liz ce de sý nýf ta kal dýk TÜR KÝE, Ýn gi liz ce ye ter li lik te 44 ül ke a ra sýn da 43 ün cü sý ray la en dü þük Ýn gi liz ce ye ter li li ði ne sa hip ül ke ler a ra sýn da yer al dý. EF Eng lish First i sim li dün ya nýn en bü yük Ýn gi liz ce e ði tim mer kez le rin den bi ri nin yap tý ðý sý nav so nu cu a çýk la dý ðý sý ra la ma ya gö re, En ük sek Ýn gi liz ce ye ter li li ðe sa hip ilk beþ ül ke Nor veç, Hol lan da, Da ni mar ka, Ýs veç ve Fin lan di ya ol du. 44 fark lý ül ke den 2,3 mil yon ki þi nin ka týl dý ðý ve yýl la rý a ra sýn da ya pý lan Ýn gi liz ce ye ter li lik sý nav la rý nýn so nuç la rý na gö re o luþ tu ru lan sý ra la ma da, Tür ki ye, 44 ül ke a ra sýn da 43 ün cü sý ra da bu lu nu yor. Pa na ma, Ko lom bi ya, Tay land ve Ka za kis tan, Tür ki ye i le bir lik te, en dü þük Ýn gi liz ce ye ter li lik sý ra la ma sýn da, lis te nin so nun da yer a lan di ðer 4 ül ke ol du. Ýn gi liz ko lo ni si ol ma sý na kar þýn lis te de Hin dis tan, Çin - den son ra dü þük ye ter li lik le 30 un cu sý - ra da yer al dý, Ý tal ya ve Ýs pan ya da 23 ve 24 ün cü sý ra da yer a la rak dü þük Ýn gi liz ce ye ter li li ði ne sa hip ül ke ler den ol du. A raþ týr may la ay rý ca, ge lir dü ze yiy le Ýn gi liz ce ye ter li li ði a ra sýn da çok güç lü bir i liþ ki ol du ðu or ta ya çýk tý. Ge lir dü ze yi yük sek ül ke ler de ki Ýn gi liz ce ye ter li li ði nin da ha yük sek ol du ðu kay de dil di. Sý ra la ma da Rus ya (32) ve La tin A me ri ka ül ke le ri nin de alt lar da yer al ma sý dik ka ti çek ti. Londra / aa Ýn ter net, 21. yüz yý lýn Che Gu e va ra sý ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn tek no lo jik ye ni lik ler ko nu sun da ki da nýþ man la rý, sos yal med ya nýn gün cel po li ti ka yý na sýl et ki le di ði ni de ðer len dir dik le ri ma ka le de, in ter ne tin, 21. yüz yý lýn Che Gu e va ra sý ol du ðu na dik kat çek ti. NA TO Re vi ew der gi si nin son sa yý sýn da ya yým la nan ve Clin ton ýn da nýþ ma ný A lec Ross ve mes lek ta þý Ben Scott ta ra fýn dan ka le me a lý nan Sos yal Med ya: Ne den, So nuç ve a nýt (So ci al me di a: ca u se, ef fect and res pon se) ad lý ma ka le de, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da ki mu ha lif ha re ket le rin ge li þi min de sos yal að la rýn ve in ter ne tin ro lü ma sa ya ya tý rýl dý. Or ta do ðu da o lup bi ten le rin, tek no lo ji nin ne den ol du ðu bir dev rim ol ma dý ðý ný be lir ten uz man lar, dev ri me tek no lo ji nin ne den ol ma dý ðý ný, an cak bun da bü yük bir rol oy na dý - Ortadoðu'da olup bitenlere teknolojinin sebep olmadýðýný, ancak bunda büyük bir rol oynadýðý belirtiliyor. ðý ný be lir ti yor. Mu ha lif ha re ket le ri, genç iþ siz ler, ik ti da rý e lin de tu tan a i le le re du yu lan tep ki, yük sek gý da fi yat la rý ve di ðer ne den le rin do ður du ðu nu ya zan uz man lar, o lay lar hak kýn da ke sin so nuç la ra var mak i çin he nüz er ken ol du ðu nu, an cak ba zý çý ka rým lar ya pý la bi le ce ði ni kay det ti. Ankara / aa PO LÝ TÝK DE ÐÝ ÞÝ MÝ HIZ LAN DIR DI ROSS ve Scott, her þey den ön ce tek - no lo ji nin, ben zer gö rüþ te ki in san grup la rý a ra sýn da bað ku rul ma sý ný sað la ya rak po li tik de ði þi mi hýz lan dýr - dý ðý ný ve ey lem le rin o luþ tu rul ma sýn da ger çek za man lý ko or di nas yon sað la dý - ðý ný; mu ha lif ha re ke ti, u zun yýl lar a lan bir sü reç ten, haf ta lar ya da ay lar sü - ren bir za ma na in dir di ði ni be lirt ti. Sos yal med ya nýn za yýf bað la rý güç len - dir di ði ni; fark lý il gi le ri ve geç miþ le ri o - lan in san la rý in ter net ü ze rin de ve da - ha son ra pro tes to gös te ri le rin de bir a - ra ya ge tir di ði ni kay de den uz man lar, ü çün cü o la rak sos yal að la rýn, li der li ði çok çe þit li ak tör ler a ra sýn da bö lüþ tür - dü ðü nü vur gu la dý. Ma ka le de, kit le le - re il ham ve ren ve on la rý or ga ni ze e - den tek bir fi gür ol ma dý ðý na i þa ret e - di le rek, 21. yüz yý lýn Che Gu e va ra sý nýn in ter net ol du ðu kay de dil di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı