ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 BÖLGESEL MÜZK KÜLTÜRLER ÇNDE BULUNAN ETNK KMLK KODLARI ÜZERNE ANALTK BR DEERLENDRME AN ANALITICAL INVESTIGATION ONTO ETHNIC IDENTITY CODES WHICH EXIST IN THE REGIONAL MUSIC CULTURES Banu MUSTAN DÖNMEZ Özet Kod kavramı, Türkçede harf veya ifre olarak tanımlanır ve lengüistikte ve semiyolojide iletiim fenomenini anlamlandırmak için kullanılır. Bu kavramın, sosyal bilimlerde etnisitelere ait kültürel iaretleri anlatabilmesi için, etnisite ve kimlik sözcükleriyle bir arada, etnik kimlik kodları biçiminde düünülmesi gerekir. Etnik kimlik kodları kavramı, bu çalımada bölgesel müzik kültürlerini çözümleyebilmek amacıyla, etnomüzikoloji için önerildi. Öncelikle çalımada, müzikteki etnik kimlik kodlarının lengüistiksemiolojik modeller içindeki yeri üzerinde duruldu. Ardından etnik kimlik kodlarının etnisite, bölgesellik ve ideoloji ile ilikisi üzerinde duruldu. Çalımada, müzikte var olan etnik kimlik kodları nın deiken kombinasyonları ile oluan farklı müzik türlerinin, tıpkı dier kültürel öeler (edebiyat, yemek, giyim vb.) gibi din, devlet, Marksizm vb. tabanlı farklı ideolojilerin kurulmasında ve pekitirilmesinde gördüü ilev üzerinde ayrıca duruldu. Son olarak çalımada, etnik kimlik kodlarına örnekler verildi. Müzikteki tür, çalgı, biçem, dinsel-dünyasal müzik sözleri ve dans, bölgesel lehçe ve dil gibi tüm özgün/ayırt edici kültürel öeler, etnik kimlik kodları kavramı çatısı altında incelendi. Anahtar Sözcükler: Etnik Kimlik Kodları, Bölgesel Müzik Kültürü (Halk Müzii), Lengüistik, Semiyoloji Yrd. Doç. Dr., nönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzikoloji Bölümü Öretim Görevlisi,

2 Abstract The concept of code is known as a cipher in English and it is used in the linguistic and semiology for defining the communication phenomenon. The concept of code should be conceived with ethnicity and identity as ethnic identity codes for connoting cultural emblems of ethnicities in social sciences. In this study, the concept of ethnic identity codes is offered for ethnomusicology to analyse regional music cultures. Before all else in this study, it was emphasized that the place of ethnic identity codes in the linguistic and semiologic models. After, it was emphasized that the relation of ethnic identity codes with ethnicity, regionality and ideology. In this study, it was specially laid stress on different music genres, which consist of variable combinations of ethnic identity codes in music, and their function, which provide to constitute and to strengthen different ideologies such as the bases of religion, state, Marxism etc., like other cultural elements (literature, food, clothing e.t.c.) Lastly, it was exemplified about ethnic identity codes in music in this study. All the original/discriminative cultural elements of music such as genre, instrument, style, religious-non religious musical lyrics and dance, regional dialect or language was handled under the umbrella of ethnic identity codes. Key Words: Ethnic Identity Codes, Regional Music Culture (Folk Music), Linguistic, Semiology. Giri Bu çalımanın amacı, bölgesel müzik kültürlerini, etnik kimlik kodlarını içinde barındıran birer iletiim gereci olması yönüyle çözümlemektir. Bu nedenle, çalımada öncelikle etnisite, kimlik ve kod kavramlarının nitelii ve birbiriyle ilikisi üzerinde durulacak, ardından bu kavramların bir bilekesi olan etnik kimlik kodları tanımlanacak ve tartıılacak. Ardından müzikteki etnik kimlik kodları, var olan lengüistik ve semiolojik literatürdeki modellerle ilikilendirilecek. Çalımanın bu aamasında, müzik ve dilin ortak noktaları ve kod kavramının iletiim teorileri içindeki yeri üzerinde durulacak. Ardından müzikteki etnik kimlik kodlarının etnisite, bölgesellik ve ideoloji ile ilikisi ele alınacak. Çalımanın bu aamasında, etnisiteye balı kodların niçin bölgesel bir nitelik taıdıı ve ideolojilerin kurulmasında ve pekitirilmesinde bu kodları taıyan müziin ne gibi bir ilev gördüü

3 üzerinde durulacak. Son olarak da tıpkı dier kültürel öeler gibi bölgesel kültürlerin balamsal bir devamı olan bölgesel müziklerin barındırdıkları etnik kimlik kodları na bazı örnekler verilecek. Müzikolog ve etnomüzikologlar, son yıllarda sosyoloji ve dier sosyal bilim disiplinlerinden de devirdii birçok kuram ve metodolojiyi kendi alanlarına katmı bulunmakla birlikte; çok gerekli olmasına ve semiyolojiden devirilmesi halinde son derece analitik olarak kullanılabilecek bir kavram olan kod üzerinde, bu zamana kadar sistematik bir tartıma gerçekletirmemilerdir. Bu çalıma, etnik kimliklerin birer iareti/göstergesi olarak deerlendirilebilecek ve direk kültürle açıklanabilecek olan etnik kimlik kodları kavramı üzerine, müzik alanında yeni bir katkı salamayı hedeflemektedir. Etnisite, Kimlik, Kod Etnisite ve Kimlik: Etnisite, Dil, kültür, gelenek ve görenek bakımından birbirine balı ve genellikle aynı soydan gelen bireylerin oluturduu, görece küçük ölçekli insan topluluu olarak tanımlanır (Demir-Acar 202: 143). Etnik ve etnisite sözcükleri, sosyal bilimler için kullanılıdır; çünkü ırk teriminde olduu gibi itibarını kaybetmi bir bilimin ve kötü niyetli uygulamaların çarıımlarıyla yüklü bir geçmii yoktur (Fenton 2001: 6). Sosyolojide etnik veya etnik gurup terimleri özellikle kültürel farklılık balamlarında kullanılırlar (Fenton 2001: 5). Etnik toplulukların çizdii tüm kültürel farklılıklar, edinilmi olan kimlik le sıkı bir iliki içindedir. Kimlik, ortak bir tarih ve bu tarihin salamı olduu kolektif bellein, topluluklar üzerinde oluturmu olduu aidiyet ve cemaatlilik hissi ve kültürel farklılık durumudur. Kolektif kimlikte geçmie dönük bir yan vardır; çünkü kolektif kimlik, birtakım semboller, anılar, sanat eserleri, töreler, alıkanlıklar, deerler, inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmiin mirasından, kısacası kolektif bellekten hareketle ina edilir (Bilgin 1999: 60). Kültürel Bellek ( kolektif bellek ile e anlamlı) adlı çalımasında Assmann, hatırlamanın ve bellein, zamana, mekâna, toplulua balı olmayla gerçekleebilen bir olgu olduunu ele alır (2001: 41 47). Öz olarak söylemek gerekirse etnisite; kimlik ve kolektif bellekle birlikte var olagelmi bir aidiyet ve cemaatlilik hissidir. Kod: Fransızca kökenli kod sözcüü, 1) Harf 2) ifre olarak tanımlanmaktadır (TDK 2005: 1194). Dolayısıyla harf veya ifreyi ifade eden bir kavram, öncelikle harf ve ifrelerden oluan dil in bilimi, e

4 deyile lengüistik için kullanılmaktadır. Lengüistikte kod, verici ve alıcının iletiim için kullandıı iaretler kümesi (Herrlitz 1983: 17) olarak tanımlanır, baka bir deyile iletiim amacıyla kullanılan sembollerin bütünüdür. Belirli sembollerle, ancak bu sembollere yüklenmi olan anlamlardan haberdar olan insanların iletiime geçebilmesi söz konusudur. Eer bir konuucu, dinleyicisinin tanımadıı bir kodu (mesela ngilizceyi) kullanırsa hiçbir iletiim hâsıl olmaz (a.g.e.: 20). O halde diyebiliriz ki; iki insanın iletiime geçebilmesinin temel yolu, ortak bir kodu, baka bir deyile ortak bir semboller bütününü kullanabilmesidir. Bu olguyu Herrlitz (a.g.e.: 21), ortak (kolektif) kod olarak adlandırır. letiimin kodlar aracılııyla nasıl gerçekletiini u örnekle göstermeye çalıalım: Bu yazıyı yazarken, aırlıklı olarak Türkiye de kullanılan lengüistik semboller sistemini (Türkiye Türkçesi) kullanıyoruz. Bu dil aracılııyla, iaretçi (signifier) olarak dinleyiciye (listener) birçok sembol iletiyoruz. Baka bir deyile ontolojik varlıı olmayan düüncelerimizi maddi bir ortamda (sonik ortam), maddi bir biçime (seslere) dönütürüp paketleyerek karımızdaki dinleyiciye ulatırıyoruz. Bu sembol sistemini bilen karımızdaki dinleyici, bu paketi alarak açıyor, deifre (decode) ediyor. Bu kez dinleyici, yeni bir paket oluturarak bize iletiyor. Bu andan itibaren dinleyici iaretçi, iaretçi ise dinleyici oluyor. ki insan ya da gurup arasındaki iletiim, bu dinleyici-iaretçi rollerinin nöbetlee deimesiyle gerçekleiyor. O halde denilebilir ki kod, göndericinin iletiim amacıyla alıcıya yolladıı anlam yüklü iaret paketleridir. Semiyoloji, anlam yüklü algı nesneleri için daha çok gösterge sözcüünü kullanma eilimindedir. Ancak göstergeler içindeki anlamlar, sayı, renk, ses, ekil gibi iaretlerle, yani kodlarla alıcıya taınmaktadır. Bizim burada tüm algılanabilen nesneler ve nihayetinde müzikteki ve müzik metindeki 1 algı nesneleri için önerdiimiz kavram kod dur. Çünkü kültürel kimliin dıa vurulmasını salayan göstergeler, bunu içerdikleri kodlar/iaretler aracılııyla gerçekletirirler. Barthes ın ifadesiyle; Anlam bir kodun kalkı noktasıdır, bir koda doru hareket etmemizi salayan ve bir kod içeren eydir. (1993: 122). Nattiez e göre de kod ve iletiim, semiyoloji teorisine ilikin iki anahtar kavramdır ve kod, gönderici ve alıcı için ortak bir haberleme kanalıdır (1990: 18). Dolayısıyla 1Burada metin kavramı, söz ya da düz yazı anlamında deil, göstergebilimdeki anlamıyla, okunması gereken tüm göstergeler olarak kullanılmıtır. Bu göstergelere, performansçının giydii kıyafetten, kullanılan sahne dekoruna ve müzik sözleri içinde geçen jargonlara kadar her ey dâhildir.

5 sayılar, renkler, harfler, amblemler ve sesler hep karı tarafa taınan anlamları oluturan kodlardır. Kodlar, çok farklı amaçlara dayanan iletiim biçimlerine hizmet ederler. Bu iletiim biçimlerini Guiraud, semiolojik açıdan kabaca u ekilde ayırır: Tabloda da görüldüü gibi yazar, göstergeleri mantıksal-nesnel düzgüler ve güzel duyusal-öznel düzgüler olarak iki ana kola ayırmıtır. On bölü iki be eder önermesindeki gibi bir mantıksal-nesnel düünce sistemi, her yerde evrenseldir. Ancak kültür; baka bir deyile gelenekler, sanat ve ayinler vb., Guiraud un deimiyle güzel duyusal-öznel düzgüler, bölgeseldir. Kültüre ilikin ifade biçimleri, yukarıdaki tabloda uygun olarak sınıflandırılmıtır. Etnik Kimlik Kodları Kodlar nasıl iletiimi salayan iaret paketleriyse, etnik kimlik kodları da belirli bir etnisitenin/cemaatin iletiimini salayan iaret paketleridir. Etnisitelere ait kültürel donanımlar, bir takım iaret ve semboller aracılııyla kimliin dıa vurulmasını salar. Biz, çalımamızda bu iaretleri etnik kimlik kodları olarak adlandıracaız. Bizim etnik kimlik kodları olarak adlandırdıımız göstergeler sistemi, elbette bölgesel farklılıktan kaynaklanan görelilik ilkesine dayandıı için, Guiraud dan yukarı alınan tablonun güzelduyusal öznel düzgüler kategorisi altında ele alınmalıdır. E deyile etnisitelere ait olan tüm kültürel kodlar, tabloda gösterilen mantıksal-nesnel düzgüler gibi düz anlamlarla deil, güzel duyusal öznel düzgüler içeren yan anlamlarla oluur. Zaten tabloda da gösterilen ve etnik kimlik kodlarını içeren

6 görenekler, davranılar, ayinler, bayramlar, oyunlar ve sanatlar, güzel duyusal öznel düzgüler içine alınmıtır. imdi, etnik kimlik kodları nın özelliklerine ilikin üç madde üzerinde ayrı ayrı duralım: 1) Etnik kimlik kodları bölgeseldir. Bu bölgesellik Laponların Norveç te ve sveç te, Lazların ve Gürcülerin Dou Karadeniz de, Rumların Kıbrıs ve Yunanistan da yaaması gibi etnik demografi durumu ile ilikilidir ve bölgesel kültürler göç ve diasporik hareketlilik aracılııyla taınabilmektedir. Bölgesel kültürlerdeki farklılıkların nedeni, elbette ki bölgelere göre deien etnik demografidir. Etnik demografi, her bölgenin farklı kültürel renklerle yorulmasını salar. Japon mutfak kültürü, Arap müzik kültürü, Anadolu giyim kültürü, Kızılderili kültürü gibi ifadelerle, aynı zamanda kültürlerin bölgesel farklılıkları vurgulanmı olur. 2) Etnik kimlik kodları, ritüeller, deerler, davranılar, sözler, söylemler ve müzik gibi cemaatsellii salayan her kültürel öeyi alıcıya taıyan; cemaat üyeleri arasındaki ortak kimlii dorulamayı ve pekitirmeyi salayan geni skalalı semboller kombinasyonudur. nsan, yalnızca mantııyla hareket eden bir varlık deildir ve davranılarında kültürel kimliinin teminatı olan kolektif bellei önemli bir rol oynamaktadır. Davranıların ve düüncelerin ana-babadan ve toplumdan görülerek kazanılan ve kimlii pekitiren manevi anlamları vardır. Sözgelimi batıl bir itikat olmasına karın Anadolu ya özgü nazar inancı, elit kesimlerin dahi davranılarına yön vermektedir. Kimlik bilinci öyle güçlüdür ki, kimliin bir parçası olan tutumların da sorgulanmadan benimsenmesini gerektirir. Bu tutumlar aynı zamanda kiinin kimliiyle ilgili duygusal baları da içerir, birliktelii salayan bu kültürel öelerin mantıksal muhasebesi de yapılmaz. Etnik kimlik kodlarının cemaatsel görelilii ve bu görelilikten kaynaklanan öznellik, bir etnisitenin/cemaatin tamamına özgüdür. Özellikle performatif alandaki etnik kimlik kodları söz konusu olduunda, kültürden kültüre deien estetik, etik ve ayinsel yan anlamların deifre (decode) edilebilmesi için, incelenecek etnisitenin yan anlamsal bilgisinden haberdar olmak gerekir. Kültürel antropologların alan aratırması aracılııyla elde etmeye çalıtıkları da, bir yönüyle farklı kültürler içinde bulunan bu yan anlamlardır. Sözgelimi, somut kültür ürünlerinden birine örnek vermek gerekirse, Tevrat ın emri üzerine dört tarafı püsküllü tallit 2 giyen bir kiinin Yahudi olması, Yahudi inancı hakkında bilgisi olan bir 2 Musevi erkeklerinin sabah dualarında taktıkları beyaz üzerine mavi çizgili al.

7 kiiye ulamı olan yan anlamsal bir koddur. Somut olmayan kültür ürünlerine ilikin bir örnek vermek gerekirse Anadolu kültüründe da, ulaamamayı, aılamamayı, çaresizlii, ayrılıı ve dolayısıyla hüznü ifade eden bir koddur. Ancak da, her kültürde bu ekilde metaforize edilmek zorunda deildir ve bu durum, kültürel görelilie bir örnektir. 3)Etnik kimlik kodları, cemaat üyelerinin kendilerinden olanlara yolladıkları iaretlerdir. E deyile, ortak bir cemaate (dinsel, etnik, ideolojik vb.) mensup üyelerin, aralarında oluturduu bir iletiim ve haberleme biçimidir. Bu durumu, yaamı olduumuz ve benzerlerinin yaanması her zaman için muhtemel olan bir örnekle dorulayalım. Sekiz mart dünya kadınlar gününde devam etmi olduumuz kursa, kursiyer iki arkadaımız da bizim gibi on be dakika erken gelmiti. Kursiyerlerden biri, bayan arkadaının dünya emekçi kadınlar gününü kutladı. Daha sonra iki arkada, dünya kadınlar gününün nasıl, nerede ve hangi amaçla ortaya çıktıını ve kapitalizme nasıl adapte edildiini tartıtı. Üstüne basa basa arkadaının dünya emekçi kadınlar gününü kutlayan kursiyer, kurs bitmezden biraz daha erken çıkmadan önce, tüm bayan kursiyerlerin ve bayan okutmanımızın yalnızca dünya kadınlar günü nü kutlamıtı. Kursiyer, sınıfın dier üyelerinin dünya kadınlar gününü kutlarken, emekçi sözcüünü ortadan kaldırmıtı. Çünkü emekçi sözcüü, tıpkı içi, sendika, devrim ya da Che gibi sol görülü cemaatin kendi kimliini pekitirmek üzere kullandıı kimlik kodlarından biriydi. Kursiyerin emekçi sözcüünü sınıfa hitap ederken ortadan kaldırmasının nedeni, bu sözcüün kendi cemaatsel kimliine dâhil olduuna inanmadıı bir ortamda gereksiz ve iddialı bir ayrıntı olduuna inanmasıydı. Bu örnek de bize gösterir ki; cemaat üyeleri, kendi cemaatine dâhil olan üyelere kimlik kodu yollarken, dâhil olmayan üyelere yollamaz. Bölgesel Müzik Kültürleri çinde Var Olan Etnik Kimlik Kodları Üzerine Analitik Bir Deerlendirme Müzikteki Etnik Kimlik Kodları Kavramının Lengüistik-Semiolojik Modellerle likisi: Müzik ve dil, farklı ifade potansiyelleriyle, ortak seslerin benzer ve farklı karakterlerini kullanabilecek bir biçimde, birbirlerine yakından balıdır. (Shepherd-Wicke 1997: 206). Her eyden önce her ikisi de sonik ortam aracılııyla taınan sembollerin ve sonik ortam için gereksinim duyulan zaman boyutunun kullanılması açısından ortaktır. Müzik ve dilin her ikisinin artikülasyon biçimlerinin yapısal ilkeleri de, varlıklarının ilikili olduu fenomenler yönünden ortak bir zemine sahiptir (Shepherd-Wicke 1997: 136).

8 Sonik ortamda insanın kendi iradesiyle yaydıı iaretler, müziksel kodları olutururlar. Dilsel anlatım içinde mantıksal tutarlılık taıyan sembollerin yerini, müzikte keyfiyet, estetik haz ve kimlik kodlarını içeren semboller almıtır. Baka bir deyile müzie ve müzik metnine ilikin semboller sistemi düz anlamsal deil yan anlamsaldır, bu nedenle müziin kendisi, balı baına bir metafor dur. Blacking e göre Direk olarak anlaılamayan bir dil olan müzikten, duyguların metaforik ifadesi olarak, kendine özgü yanıtlar üretmesi beklenir (Blacking 1995: 35). Bu özel iaretlerin düzenlenmesini salayan en önemli etmen ise etnisite ve kimlik olgularıyla sıkı bir ilinti içinde bulunan kültür ve bu kültürü karı tarafa ulatıran kimlik kodları dır. Nattiez e göre sembolik bir olgu olan müzik, karmaık yorumsal dokuyla karakterize edilir (1990: 102). Müzii semboller aracılııyla oluturan iaretçilerin (composer/performer) ifadesini onayan/beenen, e deyile bu ifadedeki anlamları çözümleyen ve bu çözümden estetik bir haz alan kitle, izler kitle dir. Burada izler kitleyi birletiren, ortak estetik beenidir. te bu mutabakat durumu için Herlittz in (1983: 21) lengüistikte kullandıı ortak kod kavramını, biz de müzik için kullanacaız. Baka bir deyile dil nasıl anlamsal mutabakatı ortak kod aracılııyla salıyorsa, müzik de ortak kod aracılııyla salamak durumundadır. Aksi takdirde müzik göndericisi/iaretçisi (musical signifier) olan bestecinin ve icracının oluturduu iaretlere, müzik alıcısı (listener) estetik anlamlar yükleyemeyecektir. Bu düünceden hareketle Herlittz e ait lenguistikteki ortak kod kavramını, kültürün dier öelerine ve müzie etnik kimlik kodu olarak devirebilmek mümkündür. Çünkü müziksel performans içinde, etnisiteye ait ortak iaretleri kullanarak iletiime geçme, birletirici ve kimlik pekitirici ileve sahip bir davranıtır. Bu iletiim sonucu pekien kimlik duygusu, ortak etnisitedeki gurupların örgütlenmesinin ve birbirlerini desteklemesinin de teminatlarından biridir. Müzikteki Etnik Kimlik Kodlarının Etnisite, Bölgesellik ve deoloji ile likisi: Etnik kimlik kodları, müzik içinde de fazlasıyla mevcuttur. Çünkü kültürün yalnızca dil ve dier öeleri için deil, müzik için de semboller sistemi geçerlidir. Etnik kimlik kodlarının müzik üzerindeki varlıı tartıılmadan önce, birçok etnomüzikologun üzerinde anlatıı üzere, müziin evrensel bir dil olmadıının tekrar vurgulanması gerekir: Müzik evrensel bir dil deildir, umuma ait iletiim biçimi olarak müziksel sistemler, sözsel dilden daha yabanıl ve spesifiktir. Müziksel sistemlerin

9 çevirisi yapılamaz ve yabancılara göre belirli bir halk tarafından kabul edilebilir ve algılanabilir (Blacking 1995: 239). Müziin evrensel bir dil olması, müzikteki kimlik kodlarının bölgesel bir deikenlie sahip olmaması anlamına gelmektedir ki, tersine soysal ya da cemaatsel birliktelikle ilikili olmakla birlikte müzik de dier kültür öeleri gibi bölge bölge deimektedir. Yorubaların Batı Afrika da, Keltlerin skoçya ve rlanda da, Azerilerin Azerbaycan da varlıklarını sürdürmesi, etnisitenin bölgesel olduunun bir kanıtıdır. Bölgesel müzik kültürlerini biçimlendiren en önemli faktör de, bu etnisitelere ait bölgesel demografidir. Bu nedenle bölgesel müzik kültürleri, özgün karakterleriyle etnik kimliin bir göstergesi, kültürel kimlie ait dier etnik kodların da balamsal bir devamıdır. Afgan ulusal kimliinin yaratılmasında müziin rolünü ele aldıı çalımasında Baily (1997), Brezilya folk müzii uyanıını ele aldıı çalımasında Livingstone (1999), Liverpool ün kendine özgü rock sound unu ele aldıı çalımasında Cohen (1997), özgün bir müzik türünden söz ederken bu türlerin bölgeselliine vurgu yapmıtır. Belirli bir bölge ye özgü müzik stili (müzik metni-performans-daar-beeni) için kullanılan scene kavramı ve yine belirli bir bölge ye ilikin müziksel tınıyı ifade eden sound kavramı, direk olarak bölgesellik ve dolaylı olarak bölgelere ilikin müzik kodlarını ifade etmi olur. Toplumsal deiimden, göçten ve diasporadan kaynaklanan folk müzie ait bölgesel deiimler söz konusu olduunda Slobin, yapısalcı bir yaklaımla sosyo-lengüistikten devirdii ve alt kültür müziklerini incelemek için kullandıı code-swithing (kod anahtarı) kavramını önerir. Slobin; dil, lehçe, düzey, perde gibi kavramların, tıpkı sosyo-lengüistikteki gibi müzikte de kod kavramıyla ifade edilebileceini düünmekte ve türler arasındaki biçemsel ödünç alma davranıı için code-switcing sözcüünü önermektedir (1993: 87). Etnik toplulukları temsil etmesi bakımından folk müzikler, etnik kimlik kodlarını içlerinde en fazla barındıran türlerdir. Bu düünce etnomüzikologlar tarafından da kabul görür. Blacking, Folk müzik, bir araya gelerek birbirlerine balılıklarının iareti olan ses kalıplarını üreten halkların gerçek birlikteliini ifade eder (1995: 52) diyerek, Bohlman ise, Folk müzik ve sosyal temeli arasındaki sıkı iliki, birçok folk müzik teorisinin merkezinde yer alır (1988: 53) diyerek folk müziin etnisite ve cemaat ruhu ile olan balantısını vurgulamı olur.

10 Bu nedenle folklorik niteliklerin sergilendii cemaat toplantılarında etnisiteye ilikin dier ayırt edici nitelikler, müzikle birlikte sergilenmektedir. Sözgelimi Savaglio, Detroit te yaayan Polonya göçmenlerini ele aldıı çalımasında, Polonyalı koro topluluklarının, bölgesel giyimleriyle Polonya yı görsel olarak da temsil ettiklerini vurgular. (1996: 38). Aynı biçimde Bohlman, Birçok folk festivali, pek çok yaygın ortak paydaya, en çok da yiyecek, giyim ve folk müzik gibi etnik kimliin etkin biçemine indirgenir (1988: 66) diyerek, kültür ve balamsal devamı olan müziin sıkı ilikisini vurgulamı olur. Benzer örnekleri Türkiye den de verebiliriz. Büyük bir kentte düzenlenecek olan bir Karadenizliler gecesinde temsil edilen Karadeniz müzii, çalgıları ve dansları; bölgesel yemeklerin, kıyafetlerin ve azın (ive) yer aldıı etnik kimlik kodlarının balamsal ve bir o kadar da çarpıcı bir devamıdır. Çünkü müzik kültürü, tıpkı etnisiteye ait dier kültür öeleri gibi çalımanın baında sözü edilen kolektif bellek in bir devamıdır. Kültürün iitsel sembollere ilikin sonik bir açılımı olan müzik de, tıpkı dier kültürel öeler gibi (edebiyat, yemek, din vb.) farklı kod ları nedeniyle bir toplulua, ulusa, etnisiteye özel bir vurgu yapıp onu dierlerinden ayırıcı bir ilev görmekte, dolayısıyla ideoloji oluturmada ve pekitirmede hayati bir rol oynamaktadır. Ezan ve Kur an slami ideolojinin, içi marları sol ideolojinin, bölgesel nitelikli etnik müzikler ulus-devlet ideolojisinin oluturulmasında ve pekitirilmesinde kullanılır. Baily nin (1997) yılları arasında Afgan ulusal kimliinin yaratılmasında müziin rolünü ele aldıı çalıması; ya da Daughtry nin (2003) eski Rus ezgileri üzerine yazılan yeni anthemlerin bugünkü Rusya Federasyonu ideolojisi ile ilikisini ele aldıı çalıması, hep ina edilen yeni devlet lere ilikin yeni ideolojilerin içinde müziin oynadıı önemli rolün ele alındıı çalımalardır. Yine Boleviklere katılan Ekim Devrimi nin önemli ideoloji mimarlarından Sovyet politikacı A. A. Jdanov, belirli aralıklarla düzenlenen konferanslarda yaptıı konumalar aracılııyla, düün, sanat ve müzik etkinliklerini sol ideolojiye uygun olarak yönlendirilmesi için çabalamıtır (Jdanov 1996: 64 65). Bu ve benzeri örnekler, farklı kimlik kodlarının bileiminden oluan farklı müzik türlerinin, ideoloji oluturmada ve pekitirmede de önemle kullanıldıını gösterir. Müzikteki Etnik Kimlik Kodları na Örnekler: Yukarıda etnik kimlik kodlarının genel özellikleri, müzikteki yeri ve kullanımı üzerinde durulduuna göre, bu kodların müzikteki görünümüne ilikin örnekler de verilmesi gerekmektedir. Bu örnekleri vermeden önce, u noktanın

11 üzerinde durulması gerekir: Müzik içindeki kodlar, ezgi, söz, armoni, ritim, dans, çalgılar gibi müzik gereçleri üzerinde ayrı ayrı çözümlenmeli ve bu çözümleme sırasında, müziin içinden çıktıı dier kültür ürünleri, müzikten dılanmamalı, müzikle birlikte ele alınmalıdır. Sözgelimi Çerkez müzii, bu müzii oluturan ezgi, ritim, çalgılar, dil vb. gibi müzik gereçleri yönünden çözümlenirken, bu müziin içinden çıktıı kültürün tarih, yemek, giyim veya gelenekler gibi alanları, müzii bütünleyen bütüncül birer öe olarak ele alınmalıdır: Akordeon un topluluun en temel çalgılarından biri olması, müzik ve dans ritimlerinin hızlı ve özgün olması, danslarının özgün mitolojilerinden beslenmesi, arkı sözlerinde ve dillerinde Adige dil gurubunun kullanılması; et, süt, peynir ve tahıl ürünlerinden oluan bir mutfak kültürüne sahip olmaları; gabili, çerkeska, kalpak gibi kendilerine özgü kıyafetleri ve misafirperverlik gibi töreleriyle bir bütün olarak düünülmesi gereken etnik kimlik kodlarıdır. Çerkez tarihinin bir parçası olan Çerkez sürgünü, Çerkez aıtlarını içeren repertuarın bir kısmını oluturur ki bu durum bile müziin, kendi dıında gibi görünen hiçbir öeden baımsız olmadıını göstermektedir. Bölgesel (Bozlak 3 ), dinsel (mevlit 4 ) ya da etnik (klezmer 5 ) vurgusu aır basan her özgün müzik türü ele alınırken, aslında anılmı olan isimle türe ilikin kod kombinasyonu da kastedilmi olunur. Kod kombinasyonu, sözü edilen müzik türüne özgü ayırt edici karakteristii veren kodların bütünüdür. Sözgelimi bozlak ya da mevlit dediimizde, aaıdaki dipnotta açıklanmı olan ya da olmayan ayırt edici karakterlerin birer toplamını kastetmi oluruz. Daha ayrıntılı bir örnek vermek gerekirse, taksim dediimizde aaıda sıralanan taksim yaratısına özgü kodların kombinasyonunu bir sözcükle ifade etmi oluruz: 3 Bozlamak fiilinden türeyen bu sözcük, alayı, haykırı gibi anlamlara geçer. Orta Anadolu, Çukurova ve Toroslar da balamayla çalınan, geni bir ses genlii içerisinde icra edilen, serbest ritme ve makamsal bir yapıya sahip olan hüzünlü halk arkıları. 4 Mevlit, Müslümanların sünnet, düün ya da ölüm yıldönümlerinde konuklarına sundukları pilav, helva, erbet vb. ikramlar eliinde icra ettikleri makamsal ezgili ve dinsel sözlü ilahiler. 5 Bata klarnet ve keman olmak üzere viyola, viyolonsel, kontrbas, bakır üflemeler ve davul gibi birçok çalgı gurubuyla, Dou Avrupa Yahudi dili Yiddiçe kullanılarak, genellikle düün ve bayramlarda elence amacıyla icra edilen Yahudi müzik türü.

12 ) Teksesli ve bazen ostinato 6 olarak eliklendirilebilen, 2) Serbest ritimli, 3) Çalgısal (sözsüz): Dou ya özgü makamsal türlerin yalnızca vokal olarak icrası, gazel olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda taksimler, çalgısal olması yönüyle de kendine özgüdür. 4) Douya ait makam gelenei ile icra edilen, 5) Doaçlama ve notasız olarak icra edilen, bilindik veya Karl Signell in deyimiyle kamusal alana ait olan ezgi öbeklerinin, özeklerinin veya çekirdeklerinin kullanımı da bu doaçlama balamına ilikindir. 6) Balanacak arkının makamı ile aynı makama sahip olan ve o arkıyı hem aldıı deitirgeçler, hem de ezgi seyri ile makamsal olarak tanımlayarak açılı nitelii taıyan, ilgili eserin ezgisini anıtıran, ima eden veya onun bir parçası olan ezgiciklerin de kullanımı gelenektendir. Baka bir deyile yukarıdaki sıralanan ya da sıralanmamı olan kodların total kombinasyonuna sahip olan müzik türüne taksim demekteyiz. Müzikte anlam çözümlemesi, ancak müziin içinden çıktıı kültürün de anlaılmasıyla mümkün olabilir. Baka bir deyile müzik, var olan kültürden baımsız olmadıı için, kültürel balamın bir uzantısı olarak ele alınmalıdır. Müziin kültürle birlikte ele alınarak anlaılması ve anlamlandırılması düüncesinde, temel olarak yapısalcı bir yaklaım bulunur. Yapısalcı yaklaım, lenguistik, hatta semiyolojik modellerin etnomüzikolojiye uygulanmasıyla kendini gösterir. Bu yaklaıma göre nasıl dili yapısal olarak çözümleyebilmek mümkünse, kültürü, dolayısıyla müzii de çözümleyebilmek mümkündür. Müzikteki çözümleme, yalnız müziin deil, dier kültürel öelerin de ipuçlarını verir. Bu nedenle müzikteki kodlar, toplumsal yapıyı da ifade eder. Etnik ya da inançsal öelere sahip bölgesel nitelikli bir müzikten u özellikler beklenir; 1. Toplumsal beeni, kiisel beenileri gölgede bırakır. 2. Toplumsal beeni, kolektif bellekten kaynaklandıı, belirli toplulukları birbirine baladıı ve bu toplulukların kültürel kimliini sembolize ettii için zor deiir. 6 Ezgilerin eliklendirilmesinde kullanılan; çalgı ya da vokal aracılııyla belirli ve görece kısa bir ezgisel ve ritmik kalıbın sürekli tekrarına dayanan ve daha çok bölgesel müziklerde kullanılan bir çokseslilendirme yöntemidir.

13 Zor deiimden dolayı geleneksel müzikler yenilik rüzgârlarına karı daha dirençli ve kapalıdır. Bölgesel müzik kültürünü gösteren etnik kodlar arasında hem bölgesel çalgılar, hem de bölgesel biçemler yer alır. Öncelikle çalgılardan söz etmek gerekirse; Çalgı olarak adlandırdıımız ses üretim gereçleri, dünyanın her yerinde, kesinlikle bölgesel müzik kültürlerine gömülüdür (Dawe 2003: 274). Bölgesel müzik türlerinin ve çalgılarının, etnik karakterde olmasına örnek vermek gerekirse: Sirtaki Rumların, klezmer Yahudilerin, semah Alevilerin, horon Karadenizlilerin kültürel kimliini sembolize eden müzik türleridir Klasik kemençe Rumların, Karadeniz kemençesi Lazların, balama Alevilerin, duduk Ermenilerin, gayda skoçların, tar Azerilerin kültürel amblemidir ve bu örnekler daha da artırılabilir (Mustan Dönmez 2008: 215). Ancak bu kültürel sembolleri mutlak olarak düünmemek gerekir, çünkü varyantları bulunmaktadır. Balama Alevilerin kültürel bir amblemi nitelii taısa da Sünni âıkların da elinden dümemektedir. Gayda skoçlara ait bir çalgı olsa da spanya da gaita, Polonya da Gajdy, Girit de Askambandoura gibi farklı adlarla anılan çalgılar, aslında aynı çalgının deiik versiyonlarıdır. Duduk Ermenilere ait bir çalgı olsa da, bu çalgının akrabası olan dier çalgılar Dou Anadolu da mey ya da Kafkaslarda balaban gibi isimlerle ortak bir corafyanın farklı birer varyantı olarak yaamaktadır. Türklerin klasik kemençe olarak adlandırdıı çalgının akrabaları Ukrayna hudok u ya da Rus gudok udur. Hiç kimse Yunan buzikisi ve Anadolu balaması arasındaki akrabalıı inkâr edemez. Aynı kültürel varyantlar yalnızca çalgılarda deil, müzik türleri ve kültürün dier bütün öeleri içinde de görülmektedir ve farklı etnik kimlik kodları arasındaki bu varyantlardan, kültürel-etnik akrabalıkları, alıverileri, yakınlıkları ve ilikileri çözümleyebilmek mümkündür. Bölgelere göre deien etnik kimlik kodları denildiinde kabaca, müzik metni de dâhil olmak üzere, bir müzik geleneine özgünlüünü veren ve onu dier geleneklerden ayıran tüm biçem ve kültür öeleri kastedilmektedir. Aynı biçimde bu kodlardan yalnızca farklılıa ilikin deil, ortaklıa ve akrabalıa ilikin öeleri de okuyabilmek mümkündür. Bu çalımada kod lar, etnik kimlik kodları kavramı içinde ele aldıımız bu biçem ve gelenek öeleridir. Bu öelere bazı müziksel örnekler verilebilir: 1) Belirli bir etnisiteye ait olan türler: Klezmer Yahudi, Roman havası Roman, Sirtaki Rum

14 ) Belirli bir etnisiteye ait olan çalgılar: Klasik kemençe Rum, duduk Ermeni, balaban Azeri 3) Belirli bir etnisiteye ait olan biçem: Aksak ritim Makedon; Balkan; Laz 4) Belirli bir etnisiteye ait olan dinsel-dünyasal müzik sözleri: Bhajan Hint, deyi Alevi, Kur an Müslüman 5) Belirli bir etnisiteye ait olan dinsel-dünyasal dans: Semah (dinsel) Alevi, horon (dünyasal) Laz, govend (dünyasal) Kürt 6) Belirli bir etnisiteye ait olan dil Rumca sözlü müzik, Adigece sözlü müzik 7) Belirli bir etnisiteye ait ive/aız Laz ivesi, Azeri ivesi, Arguvan azı. Yukarıda sıralanabilen ve elbette sıralanamayan pek çok ayırt edici biçemsel ve gereçsel (çalgı, söz, ezgi vb.) öe, etnik kimlik kodları na dâhildir. Müziksel ve müzik dıı etnik kimlik kodlarını anlayabilmenin, bir kültürü tanıyabilmek dıında hiçbir formülü de bulunmamaktadır. Antropolojinin ve etnomüzikolojinin alan çalıması ve katılımcı gözlem gibi etnografik bilgi edinme çabaları ise, bir anlamda belirli bir bölgesel kültürü tanıma çabasıdır ve kültürü tanımaysa ancak etnik kimlik kodlarını tanıma ile gerçekleebilecektir. Sonuç aret ve ya ifre anlamına geçen kod, lengüistik ve semiyolojide metin çözümlemesinde kullanılan bir kavramdır. Tüm sosyal bilimlerde i görebilecek bir kavram olan etnik kimlik kodları, cemaat halinde yaayan toplulukları birbirine balayan ritüeller, giyimler, dil, yemekler, mimari, kutsal nesneler ve sayılar gibi tüm kültürel öelerin çözümlenmesinde kullanılabilir. Kavram, bu çalımada etnomüzikoloji disiplini için tasarlandı ve etnisitenin müziksel iaretleri olarak ele alındı. Etnik daılım, kültürel yapının bölgesel bir görelilik taımasını salar ve etnisitelere ait göç ve diasporik hareketlilik, kültürel yapıyı da

15 devindirir. Dolayısıyla tıpkı dier kültürel öeler gibi müzik de demografik yapıya göre deikenlik gösteren bölgesel bir karaktere sahiptir. Sonuç olarak, bölgesel bir nitelie sahip olduu için folk müzikler, içlerinde etnik kimlik kodlarını en fazla barındıran türlerdir. Folk müzikte tür, çalgı, dinsel-dünyasal sözler, dans, bölgesel lehçe ve dil gibi tüm özgün/ayırt edici müziksel gereçler ve biçemler, etnik kimlik kodları çatısı altında ele alınmalıdır. Bu çalımada bölgesel müzikler içindeki kimlik kodları, bölgesel kimliin anlamlandırılmasını salayan analitik bir öe olarak tanımlandı ve etnik kimlik kodları kavramı, etnomüzikoloji literatürü için önerildi. Çalımada ayrıca, farklı kimlik kodlarının kombinasyonundan oluan (kod kombinasyonu) farklı müzik türlerinin, ideoloji oluturmadaki ve pekitirmedeki ilevi üzerinde de duruldu. KAYNAKÇA ASSMANN, Jan (2001). Kültürel Bellek. Çev. A. Tekin. stanbul: Ayrıntı Yayınları. BAILY, John (1997). The Role of Music in the Creation of an Afghan National Identity, , Ed. Martin Stokes, Ethnicity, Identity and Music, New York: Berg Publishers. BARTHES, Roland (1993). Göstergebilimsel Serüven, Çev. M-S. Rifat, stanbul: Yapı Kredi Yayınları. BLGN, Nuri (1999). Kolektif Kimlik. stanbul: Sistem Yayıncılık. BLACKING, John (1995). Selected Papers of John Blacking, ed: Reginald Byron. Chicago & London: The University of Chicago Press. BOHLMAN, Philip V. (1988). The Study of Folk Music in the Modern World, Indiana University Press. COHEN, Sara (1997). Identity, Place and the Liverpool Sound, Ed. Martin Stokes,. Ethnicity, Identitiy and Music, New York: Berg Publishers. DAUGHTRY, J. Martin (2003). Russia s New Anthem and the Negotiation of National Identity, The Society for Ethnomusicology, S. 47, s DAWE, Kevin (2003). The Cultural Study of Musical Insruments, Ed. M. Clayton, T. Herbert and R. Midletton, The Cultural Study of Music, Great Britain: Routledge Publish. DEMR, Ömer ve ACAR, Mustafa (2002). Sosyal Bilimler Sözlüü, Ankara: Vadi Yayınları. FENTON, Steve. (2001). Etnisite, Çev. N. ad. Ankara: Phoenix Yayınevi.

16 GUIRAUD, Pierre (1994). Göstergebilim, Çev. M. Yalçın. Ankara: mge Kitabevi. HERLITZ, Wolfgang (1983). letiimin Temel Esaslarına Giri, Modern Lengüistie Giri, Ed. K. Baumgartner, Çev. M. Akalın. zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları. LIVINGSTONE, Tamara E. (1999). Music Revivals: Towards a General Theory, Journal of the Society for Ethnomusicology, S. 43, s MUSTAN DÖNMEZ, Banu (2008). Anadolu Balamasına Ait Çoul Anlam Havuzunun Çözümlemesi, Folklor/Edebiyat, S. 55, s NATTIEZ Jean-Jacques (1990). Music and Discourse, Translated by C. Abbate. New Jersey: Princeton University Press. SAVAGLIO, Paula (1996). Polka Bands and Choral Groups: The Musical Self- Representation of Polish-Americans in Detroit, The Society for Ethnomusicology, S. 40, s SHEPHERD John and WICKE, Peter (1997). Music and Cultural Theory, Great Britain: Polity Press. SLOBIN, Mark (1993). Subcultural Sounds: Micromusics of the West, Hannover & London: University Press of New England. TÜRK DL KURUMU SÖZLÜÜ (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Banu MUSTAN DÖNMEZ-ÖZGEÇMİŞ

Banu MUSTAN DÖNMEZ-ÖZGEÇMİŞ Banu MUSTAN DÖNMEZ-ÖZGEÇMİŞ 1976 yılında doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümünde

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI

GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES TEKSTL BÖLÜMÜ TEKSTL ANASANAT DALI LSANS TEZ GYLEBLR SANAT BALAMINDA GELENEKSELDEN GÜNCELE SHIBORI TEKN UYGULAMALARI Gül Menet KIRMIZI Danıman Yard. Doç.

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

John LYE** Çev.: Adem ÇALIKAN***

John LYE** Çev.: Adem ÇALIKAN*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 YAPISALCILIIN BAZI ÖGELER VE EDEBYAT TEORSNE UYGULAMASI*

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

POPÜLER MÜZK VE MÜZK ETM POPULAR MUSIC AND MUSIC EDUCATION

POPÜLER MÜZK VE MÜZK ETM POPULAR MUSIC AND MUSIC EDUCATION POPÜLER MÜZK VE MÜZK ETM POPULAR MUSIC AND MUSIC EDUCATION Mümtaz Hakan SAKAR Özet Bu çalıma, ilköretim ve orta dereceli okullarda eitim gören 12-18 ya arası çocukların, gündelik yaamda tüketicisi ve hayranı

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Kültürel Aracılık: Kavramsal Model

Kültürel Aracılık: Kavramsal Model Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜREL ARACILIK, ROMANLAR (ÇNGENELER)

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER

I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER I. HAFTA HİN 412 KLASİK SANSKRİT EDEBİYATINDAN SEÇMELER Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. H. Derya Can Kaynakça Kaya, K. (2003). Hint Edebiyat Seçkisi

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Performans Teori Teorinin ortaya çıkışı ve tarihçesi Alan Dundes ve Üçlü Araştırma Modeli Performans Teori nin İcra Olayı Tahlil

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

Kömen Yayınları Baskı. Kasım 2015 ISBN:

Kömen Yayınları Baskı. Kasım 2015 ISBN: DİASPORA VE KİMLİK Kömen Yayınları 141 1.Baskı Kasım 2015 ISBN: 978-605-5184-56-8 Kömen Yayınları Kürkçü Mah. Rampalı Çarşı Zemin Kat Nu: 11 Konya eposta:komen54@hotmail.com Tel: 0332 3534715 T.C. Kültür

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES *

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * ngilizce den Çeviren Yrd. Doç. Dr.. Murat ÇAKMAKÇI** * Mikhail Mikhailoviç Bakhtin, XX. yüzyılın en etkili edebiyat eletirmenlerinden birisidir. Fakat, genellikle

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM

SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (1) 2004, 101-108 SSTEM DÜÜNCESNE GÖRE SOSYAL SSTEMLERN TASARIMINDA KULLANILABLECEK BR YÖNTEM A METHODOLOGY FOR DESIGNING SOCIAL SYSTEMS IN SYSTEMS THINKING Mehmet DERMENC Dou

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım ve İletişim MMR 512 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yeim ÇELK. Ar. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi letiim Fakültesi Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü, yesimcelik@akdeniz.edu.tr.

Yeim ÇELK. Ar. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi letiim Fakültesi Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü, yesimcelik@akdeniz.edu.tr. TÜRKOLU, Nurçay (Yayına Hazırlayan) (2012). Medya ve Toplumsal Dönüüm: Seyirlik Cümbüler (1. Basım), stanbul: Parömen Yayıncılık, 428 s., ISBN: 978-605-5391-34-8. Yeim ÇELK Nurçay Türkolu nun yayına hazırladıı

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii

Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii Murat Lostar* Internet, yaygınlamaya baladıı günlerde "en büyük bilgi bankası" diye adlandırılıyordu. Artık, hem elektronik banka ubesi, hem de telefondan sonra

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı