ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!"

Transkript

1 UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra koşuşu, anaların çocuklarının bedenlerini araması, parça parça bedenlerin katırlarla taşınması ve 34 canın yan yana dizilmesi... İnsanlığın 34 defa ölüşü... 5 FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK 1-15 Ocak 2014 / S 249 / 1 TL Tuzun koktuğu bir dönem bu. Yolsuzluğu önlemekle görevli olanlar yolsuzluğun başını çekiyor. Dosyalar ortalığa saçılmış durumda. Birbirlerinin gırtlağına sarılan taraflar boğazlarına kadar yolsuzluğa, rüşvete, şantaja bulaşmış. Bir post kavgasıdır gidiyor! Ama sanılmasın ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! Taksim Meydaný nda 19 Aralýk Eylemi Kent Mitingine Tomalý Saldýrý 19 Aralýk zindan katliamýnýn 13. yýldönümünde Taksim de Mücadele Birliði Platformu tarafýndan yapýlan eylem, Taksim de ýsrarýn yeni adý oldu. Haziran ayaklanmasýndan sonra her türlü gösteriye kapatýlmýþ olan Taksim Meydaný 19 Aralýk eylemine ev sahipliði yaptý. Büyük bir polis ablukasýna raðmen Platform üyeleri meydana çýkmakta kararlýydýlar ve çýktýlar. Saatler u gösterdiðinde Taksim Tramvay Duraðýnda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý eþliðinde ayný slogan haykýrýldý. Değişim ve Devrimci Müdahale C.Dağlı 2 2 Ýstanbul Bizim denilerek Kadýköy de düzenlenen mitinge katýlan onbinlere polis tomalarla, tazyikli su ve gaz bombasý ile saldýrdý. Ýstanbul Kent Mitingi için þehrin dört bir yanýndan gelen onbinlerce kiþi, Söðütlüçeþme ve Numune Hastanesi üzerinde iki koldan kortejlerini oluþturarak pankartlarý, sloganlarý, dövizleriyle Kadýköy Meydaný na yürümeye baþladý. Arama noktalarýndan geçerek Ýskele Meydaný na ulaþan onbinler taleplerini haykýrdý. Halkbank önünden geçerken de hýrsýzlar yuhalandý ve banka yumurta yaðmuruna tutuldu. Kim Kazanacak Taylan Işık 3 4 Birkaç gazete haberlerinde çýktý. Ne kadar mutluydular! Ýþte mutlu son: THY de grev sona erdi! Atýlan 305 iþçi geri döndü. Hava-Ýþ sendikasýnýn yeni yönetimiyle, THY yönetimi yaptýklarý toplantýyla anlaþmaya vardýlar. Sendika yönetiminin açýklamalarý peþ peþe düþüyordu manþetlere ve internet sayfalarýna. Peki nasýl bir anlaþma? Ýmzalanan Toplu Ýþ Sözlemesi hangi maddelerden oluþuyordu? Ýþçilerin kazanýmlarý korunmuþ muydu yoksa haklar birer birer kaybedilmiþ miydi? Boykotla Devrime Umut Çakır 9 5 DEVRÝMCÝ HÜKÜMET Yataðan Termik Santrali iþçileri, yaklaþýk 105 gündür süren eylemliliklerinin bir parçasý olarak 29 Aralýk günü Milas ta büyük bir miting tertiplediler. Yaklaþýk olarak 30 bin kiþinin katýldýðý miting, oldukça coþkulu bir þekilde geçti. Sendikalarýn bölgesel olarak katýldýklarý mitinge Yataðan ve Milas esnafý, KESK, DÝSK ve Türk Ýþ e baðlý sendikalar yoðun katýlým saðladýlar. Mitinge gelen onbinlerce kiþi, stadyumda toplandýlar ve Ata Park a kadar olan yolu sloganlarla yürüdüler. Bu sýrada halk pencerelerden, balkonlardan alkýþlarla destek verdi Maskeli Balonun Sonu Umut Güneş Editör Yatağan Ýşçileri Milas ta Mitingde THY Grevi Sona Erdi 10 7 Hükümet sallanýyor; düþtü düþecek. Türkiye de düþen ve kurulan burjuva hükümetlerin haddi hesabý yok. Ama bu seferkini öncekilerden farklý kýlan çok önemli bir ayrým var. Bu topraklarda hükümet ilk defa devrimci bir ayaklanmanýn, halk ayaklanmasýnýn dolaysýz etkisiyle yýkýlmak üzere. Buna yakýn durumlarýn olduðu dönemler oldu. Yakýn tarihimizin bir özelliði, her büyük devrimci dalgadan birkaç ay sonra baþtaki burjuva hükümetin yýkýlmasýdýr. Haziran Halk Ayaklanmasýnýn olgunlaþtýrdýðý büyük devrimci dalga þimdi AKP-Erdoðan hükümetini tarihin tozlu sayfalarýna gömmek üzere. Sermaye sýnýfý, öncekilerde olduðu gibi bu hükümeti yýkýlýþa götüren Haziran Halk Ayaklamasýnýn belirleyici etkisini gizlemeye çalýþýyor. Ama artýk mýzrak çuvala sýðmýyor; minareye kýlýf uydurulamýyor. (devamı 3. sayfada) Devrimin Leninistlerden Beklediği 9 Özgür Güven 3 Ayaklanma Yılı Ali Varol Günol 11

2 Ocak 2014 DEÐÝÞÝM VE DEVRÝMCÝ MÜCADELE BAŞYAZI C. Dağlı Oportünist ve reformist sosyalistler, öteden beri, devrimci komünizmi, deðiþen koþullarý, durumlarý gözardý etmek, önceki dönemlerin örgüt ve mücadele biçimlerinde ýsrar etmek ve eski tarzda politika yapmakla eleþtirmiþlerdir. Eleþtiri yalnýzca bizim küçük-burjuvalarýmýza özgü deðil, dünyanýn bütün oportünist sosyalistleri tarafýndan devrimci Marksizme yöneltilmiþ bir eleþtiridir. Böylece, deðiþimleri, yeni durumlarý, somut koþullarý yeniden ele aldýklarýný ve süreci karþýlayan taktikler çýkardýklarýný iddia ediyorlar. Bunlarý anlamak için yaptýklarýna, yani pratiklerine bakmamýz gerekiyor. Pratikte, teoride söylediklerinden tamamen farklý davranýyorlar. Sýnýf kavgasýnýn içinden geçtiði nesnel koþullarda ne denli büyük bir deðiþiklik olursa olsun, onlar, her durumda, ayný tarz hareket içindedir. Onlar düþünce ve pratikte parlamentarizmi aþmýyorlar. Parlamentarist olmak için, her zaman, parlemento içinde, kendi temsilcilerinle temsil edilmen gerekmiyor. Sözünü ettiðimiz unsurlarda parlamentarizm bir eðilim. O nedenle, parlamento dýþýnda kalsalar da, bir eðilim olarak parlamentarizm anlayýþýný taþýyorlar. Basit bir kitle çoðunluðuyla siyasi iktidarý ele geçirmeyi hedefliyorlar. Onlarda parlamenter yol, parlementer mücadele temel mücadeledir. Onlarýn deðiþim dedikleri, kapitalizmin, devrimci patlamalar ve devrimci sýçramalar olmaksýzýn, barýþçýl ve demokratik deðiþimidir. Kapitalizmin kendi geliþimiyle birlikte, uzlaþmaz sýnýf çeliþkilerinin yumuþayacaðý ve bir devrim olmaksýzýn da, toplumun kendi içinde uyumlu bir ilerleme gösterebileceði, temel tezleridir. Savunduklarý þey, Bernstein ýn görüþleridir. Marksizmin sýnýf savaþýmý ve bu savaþýmýn zorunlu genel sonuçlarýna iliþkin devrimci teorisi bir kenara itilmiþ ve burjuvaziyle sýnýf iþbirliði görüþü temel alýnmýþtýr. Onlarýn likide etmek istedikleri, iþçi sýnýfý hareketinin bilincine yerleþmiþ olan toplumsal devrim anlayýþýdýr. Burjuvazinin bir devrimle, zorla devrilmesi düþüncesidir; dolayýsýyla karþý çýktýklarý Leninist tipte parti örgütlenmesidir. Bernstein ýn görüþleri, 20. yüzyýlda meydana gelen toplumsal devrimler tarafýndan, sosyalizm ve sýnýf mücadeleleri tarihi tarafýndan geçersizleþtirilmesine, proleter devrimler çaðýnýn baþlamasýna raðmen savunula gelmiþtir. Ýþçi sýnýfý hareketi içinde bu eðilim varlýðýný sürdürmüþtür. Bu reformist eðilim, 90 lý yýllarýn getirdiði ortamda yeniden öne çýkma çabasý içinde bulundu. Oysa bu reformist eðilim, kapitalizmin uzlaþmaz iç çeliþkilerinin derinleþip keskinleþtiði ve bunun sonucu sýnýf kavgasýnýn þiddetlendiði koþullarda, geliþme koþullarý bulamaz. ABD ve Avrupa gibi modern kapitalist iliþkilerin en ileri düzeye çýktýðý, geliþmiþ kapitalist ülkelerde de olaylar devrimci yönde ilerliyor. Sýnýf çeliþkileri ve çatýþmalarý yumuþamýyor, tersine devrimci isyanlarý tetikleyecek þekilde keskinleþiyor. Bunun anlamý þudur: Toplumun devrimci dönüþümü bir zorunluluk olmuþtur ve köklü toplumsal dönüþüm isteyen insanlar genel bir artýþ gösteriyor. Burjuva egemenliðinin devrimci yýkýlýþý, bu baðlamda daha geniþ kitleler tarafýndan benimseniyor. Oluþan yeni duruma karþýn oportünist sosyalizm, yeni geliþmeleri karþýlayacak bir anlayýþ ve pratik yönelim içinde deðil. Oysa devrimci diyalektik deðiþmez bir durum ve biçim kabul etmez. Ýþçi sýnýfýnýn içinde mücadele ettiði koþullar deðiþince, mücadele ve örgütlenme biçiminde, politik taktikte deðiþime gidilir. Burada, deðiþen somut koþullar gözönünde tutulur. Geçtiðimiz doksanlý yýllarla birlikte, yeni bir devrimci yükseliþ dalgasý boygösterdi, koþullar devrimcileþti, devrimci durum geliþti, sýnýf savaþýmý iç savaþ biçimini aldý. Tam da bu süreçte, reformistleþen hareketler, burjuvazinin kabul edebileceði sýnýrlar i- çinde hareket etmeyi tercih ettiler. Devrimci yýðýn-mücadelesi bu süreçte büyük bir ilerleme gösterdi. Giderek en etkin duruma geldi. Sýnýrlý düzeylerde de olsa yer yer ayaklanma boyutuna varan hareket, 31 Mayýs ta genel halk ayaklanmasýna dönüþtü. Tüm bu devrimci geliþmelere raðmen oportünistler ve reformistler, siyaset yapma tarzlarýný, pratik hareket biçimlerini temelde deðiþtirmeden býraktýlar. Devrimci yýðýn hareketi tarafýndan sürüklenerek, hareketin içinde yer almalarý, onlarýn süreci karþýlayacak bir konuma geldikleri anlamýna gelmez. Tarihin, kendilerinin iþaret ettiði yönde ilerlediðini düþündüler. Tarih bu þekilde i- lerlerse, hedeflerine pek sorunsuz olarak varacaklardý. Teorileri böyle. Canlý yaþam farklý bir geliþme yolu izledi. Gerçek yaþamý; sýnýflar mücadelesinin ve bu mücadelenin içinde cereyan ettiði koþullarý kavramayan bu teori, tarihsel geliþme tarafýndan geçersiz sayýldý. Tarihin hangi yönde ilerledeðini anlamak için, eðer, yüzeydeki olaylara bakmakla yetinirsek, yanýlýrýz. Çünkü, yüzeyde meydana gelen tüm geliþmeleri etkileyen ve yön veren temeldeki ekonomik geliþmelerdir. Örneðin, 2008 de patlak veren büyük kapitalist kriz, sistemin iç çeliþkilerinin keskinleþmesini hýzlandýrdý ve bu geliþme de, düþman sýnýflar arasýndaki savaþýmý bütün kýtalar boyunca þiddetlendirdi. Devrimci bunalým tüm kapitalist ülkeleri derinden sarstý. Temel yapýdaki bu büyük kriz, yüzeydeki tüm olaylarýn gidiþini etkiledi, onlara devrimci bir yön verdi. Halk ayaklanmalarý kapitalist dünyanýn her yerinde arka arkaya ve birbirini tetikleyerek patlak verdi. Ama muhalefet çizgisini aþmayan sosyalist ve komünist partiler, bulunduklarý noktadan devrimci mücadele düzeyine varamadýklarý için, sýnýf savaþýmýnýn geliþimine a- yak uyduramadýlar ve varolan konumlarýný bile koruyamayarak tepe taklak oldular. Ýzledikleri politika nedeniyle, yýllar geçtikçe rahatýna düþkün birer darkafalý haline geldiler. Koþullarýn devrimcileþmesi ve sýnýf kavgasýnýn sertleþmesiyle, bu tür bir siyasi yapýlanmanýn etkisizleþmesi, daðýlýp gitmesi kaçýnýlmazdý. Bir dönem, iþçi sýnýfýnýn politik geliþmesinde önemli rol oynayan partiler, zamanla burjuvazinin birer oyuncaðý oldular ve proleter hareketin ilerlemesinin önünde ayakbaðý oldular. Kitle içindeki etkilerini kullanarak gerçek devrimci güçlere karþý, burjuvaziyle birlikte karalama kampanyalarý açtýlar, çelme taktýlar ve engellemek için en iðrenç yollara baþvurdular. Fakat þimdi, onlar çöküp giderken, gerçek devrimci hareket öne çýktý ve mücadelenin sürükleyici gücü oldu. Sonuç olarak, bu ayakbaðlarýndan kurtulan devrimci iþçi hareketi büyük bir hýzla ilerledi. Bu eðilimde olanlar, burjuvaziye o kadar angaje olmuþlardý ki, bu toplumun, e- mek-sermaye uzlaþmaz çeliþkisine dayandýðýný; çeliþkinin sömürünün artmasý, baský, gerici zor, kapitalist köleliðin aðýrlaþmasýyla keskinleþtiðini ve devrimci patlamalara yolaçtýðýný görmek istemediler. Onlarýn görmek istemediði canlý yaþamýn diyalektiðidir. Canlý yaþam, yani burjuva toplumun geliþimi, sistemin karþýtlýklarýnýn geliþmesi yönünde ilerliyor. Sýnýflý toplumlarýn temel yasasý olan, emeðin geliþmesiyle birlikte, bir kutupta (kapitalistlerin) zenginlik birikimi, karþýt kutupta (emekçilerin) sefalet birikiminin artmasý çok belirgin bir durum kazandý. Özce, daha büyük toplumsal patlamalarýn ve çatýþmalarýn koþullarý yeterince oluþmuþ ve olgunlaþmýþtýr. Tüm bu geliþmelere raðmen, onlar siyaset yapma tarzýný ve pratik pozisyonlarýný deðiþtirecek durumda deðiller. Ellerinin altýnda hazýr duran Marksizmin devrimci diyalektiðine, bu en yüksek ve devrimci düþünme biçimine karþýn, onlar siyasette ýlýmlý, uzlaþmacý bir politika izlediler. Toplumsal güç olarak emekçilerin, kitlelerin, burjuvaziyle en uzlaþma yanlýsý kesimine dayanýyorlardý. Dolayýsýyla bu partilerin siyasi çizgileri, dayandýklarý kitlelerin durumunu ve görüþlerini yansýtýyordu. Marksizmin devrimci teorisine baðlý kalmadýlar. Devrimci teoriyi canlý yaþama uyguladýklarý taktirde, yaþamýn deðiþen koþullarýna uygun olarak, kendi durumlarýný, politikalarýný ve hareket tarzlarýný deðiþtirmeleri gerekecekti. Fakat, burjuvaziyle girdikleri iliþkiler ve uzun bir dönem süren yaþam tarzlarý bunun önünde engel oluþturuyordu. Büyük kapitalist bunalýmýn tüm emekçilerin durumunu sarsmasý ve içinde bulunduklarý koþullarýn hýzla kötüleþmesi ve burjuvaziye karþý harekete geçmesi, reformist partilerin durumunu temelde deðiþtirmeye yetmedi. Geliþmeye ayak uyduramadýklarý i- çin etkilerini yitirdiler. Taksim Meydaný nda 19 Aralýk Eylemi 19 Aralýk zindan katliamýnýn 13. yýldönümünde Taksim de Mücadele Birliði Platformu tarafýndan yapýlan eylem, Taksim de ýsrarýn yeni adý oldu. Haziran ayaklanmasýndan sonra her türlü gösteriye kapatýlmýþ olan Taksim Meydaný 19 Aralýk eylemine ev sahipliði yaptý. Büyük bir polis ablukasýna raðmen Platform üyeleri meydana çýkmakta kararlýydýlar ve çýktýlar. Saatler u gösterdiðinde Taksim Tramvay Duraðýnda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý eþliðinde ayný slogan haykýrýldý. Dövizler ve bayraklarla toplanan kitlenin önü kýsa sürede çevik kuvvet polisleri tarafýndan çevrildi ve daðýlmazlarsa müdahale edecekleri uyarýsý yapýldý. Sloganlarýn daha gür yükselmesi üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarla i- teklediði kitleyi Sýraselviler Caddesi ne sürmeye çalýþtý. Bu saldýrýya eylemciler tarafýndan bayrak ve döviz sopalarýyla karþýlýk verildi; etrafta eylemi izleyen halk da alkýþ ve ýslýklarla saldýrýyý protesto etti. Polis Saldýrýsý ve Gözaltýlar Protesto Edildi Gözaltý ve protestolar baþta Ýstanbul olmak üzere bir çok ilde eylemlerle protesto edildi. Yüksel Caddesi Ankara Devrimde Israr Taksim de Israr dýr diyen Ankara Mücadele Birliði Platformu üyeleri 20 Aralýk günü Yüksel Caddesi nde eylem yaptý. DÖB adýna yapýlan konuþmada; Taksim Meydaný ný hiçbir zaman terketmeyecekleri vurgulandý. Kaldýraç da eyleme destek verdi. YKM Önü İzmir Devrimci cüret Teslim Alýnamaz, diyen Ýzmir Mücadele Birliði Platformu ü- yeleri 20 Aralýk günü saat da YKM önünde biraraya gelenler Kemeraltý giriþine kadar ajitasyonlar ve sloganlar eþliðinde yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Yürüyüþ boyunca 19 Aralýk katliam saldýrýsý ve Taksim de polisin vahþi saldýrýsý sonucunda yaþanan gözaltýlarla ilgili bilgilendirmeler yapýldý. Eyleme Hatay Halk Forumu, Emek ve Özgürlük Cephesi, Partizan destek verdi. Kitle Sýraselviler e girdiði anda Caddenin giriþinde bulunan simit sarayýnýn çatýsýndan Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý sloganlarla sarkýtýldý. Alkýþlar ve ýslýklarla karþýlanan bu ikinci eyleme de polis aþaðý i- nin uyarýsý yapmaya baþladý. Pankartý açan üç genç dakikalarca slogan atarak eylem yaptýktan sonra polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Sýraselviler e sürülen grup da slogan atarak eylem yapmayý sürdürürken, polis tartaklayarak ve tekmelerle saldýrarak eylemcileri gözaltýna almaya baþladý. Gözaltýna aldýklarý kiþileri arbede ile Sudeposu önündeki polis araçlarýna götüren polis, uzun süre halk tarafýndan yuhalandý. Vatandaþla deðil yolsuzluk yapanlarla uðraþmak gerektiðini haykýran öfkeli kitleyi yatýþtýramayan polis, çareyi daðýlmazlarsa gözaltýna alacaklarý tehditleri savurmakta buldu. Polisle tartýþan bir genç ise elindeki anayasayý kaldýrarak eylem yapma ve toplanma özgürlüðünün burada yazdýðý ný savundu. Gözaltýna alýnmaya çalýþýlan genci Ýstanbul Mücadele Birliği Platformu ise ÝHD de bir basýn açýklamasýyla saldýrýyý protesto etti ve bilgilendirmede bulundu. 20 Aralýk Cuma günü MBP ÝHD de bir basýn açýklamasý düzenleyerek polis saldýrýsýný ve gözaltýlarý protesto etti. O- kunan açýklamada 19 Aralýk 2000 zindan katliamýna ve devrimci tutsaklarýn baþeðmezliðine vurgu yaptýktan sonra Taksim Meydaný nýn halka, eylemlere kapatýlamayacaðý söylendi. Meydanlarý biz e- mekçilere yasaklamaya kalkmalarýna karþý öfkemiz kabarýyor. Yasaklarýnýzý tanýmýyoruz! Biz meydanlarýmýzý, en baþta da Taksim i geçmiþte ýsrarlý mücadele ile, fiili eylemlerle kazandýk. Bugün de ayný þekilde, yüzümüzü Taksim e dönerek fiili mücadele ile kazanacaðýz Taksim i. Tehditleriniz bize výz gelir! denilerek açýklama metni bitirildi. İHD İstanbul Ardýndan gözaltýna alýnan ve gece yarýsý serbest býrakýlan 3 kiþiden biri olan Nurten Karahancý söz alarak polis saldýrýsýný ve gözaltý sürecini anlattý. Polisin insanlarý kalkanlarla Sýraselviler e sürdüðünü, bu esnada yakýn mesafeden bibergazý ve plastik mermi sýktýðýný; kendisinin binadan pankart açtýðýný ve gözaltýna alýnmalarýnýn ardýndan aracýn içinde de darp edildiklerini, saatlerce karakol karakol dolaþtýrýlýp en son Karaköy Polis Karakoluna götürüldüklerini anlattý. Grup Emeðe Ezgi nin solistlerinden Ebru da müzik grubu olarak orada olduklarýný, anmaya destek verdiklerini söyleyerek polisin saldýrýsý sýrasýnda yakýn mesafeden plastik mermi ile bacaðýndan vurulduðunu anlattý. korumaya çalýþan halk bu defa iteklenerek Sýraselvilere sürülmeye çalýþýldý. Taksim de artýk durmanýn da yasak olduðunu savunan polis, eylemci izleyenlere dahi saldýrarak tahammülsüzlüðünü gösterdi. 6 kiþinin gözaltýna alýndýðý eylemde gençler 2-3 saat araçlarla dolaþtýrýldýktan sonra Karaköy Polis Karakolu na götürüldüler. Saatler e geldiðinde gözaltýndaki isimlerden Nurten Karahancý, Cem M.Solhan ve Emre Bora nýn Ýzinsiz toplu gösteri ve yürüyüþ kanununa muhalefet ile suçlamasý sonrasý serbest býrakýldý; geride kalan Kenan Aktaþ, Gamze Nihal Ýyidoðan ve Recep Yüzer ise polise mukavemet ile suçlanarak ertesi gün savcý karþýsýna çýkarýlmak üzere gözaltýnda tutulmaya devam edildi. Birgün sonra Kenan Aktaþ, Recep Yüzer ve Gamze N. Ýyidoðan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 25. Sulh Ceza hakimi karþýsýna çýkan üç kiþi, adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý. 19 Aralık katliamı İzmir de protesto edildi. Sabahın erken saatlerinde köprüye pankart asıldı. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi yerleşkesine de yazılamalar yapıldı. 19 Aralýk Katliamýný Unutmadýk Unutturmayacaðýz! Aralýk 2000 Zindan Katliamýnýn 13. yýldönümünde Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Ýzmir Þubesi ve Ýnsan Haklarý Derneði(ÝHD) Ýzmir Þubesi Buca Kýrýklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi önünde her yýl olduðu gibi bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. 19 Aralýk Katliamýný Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz yazýlý pankart açan ÇHD ve ÝHD üyeleri açýklama sýrasýnda sýk sýk Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur sloganlarý atarken, tutsaklara sesin duyurulabilmesi için düdükler öttürüldü. Açýklamanýn ardýndan Aralýk 2000 Zindan Katliamýnda ve sonrasýnda gerçekleþtirilen ölüm orucu eyleminde ölümsüzleþen devrimci tutsaklar için cezaevinin kapýsýndan i- çeriye karanfiller atýldý. Gazetemizin 248. sayýsýnda 2. sayfada yayýnlanmýþ olan Sürgün Notlarý, Tekirdað 1 Nolu F Tipi ne sürgün edilen Barýþ KAYA nýn mektubudur. Atlandýðý için özür dileriz. Mücadele Birliði/Ýzmir Kýrýkkale Namýk Kemal Üniversitesi nden DÖB lü Öðrenciler den Pankartlı Protesto

3 1-15 Ocak 2014 Kent Mitingine Tomalý Saldýrý Yoksulluk 40 Günlük Bebeði Öldürdü Konya nýn Ereðli Ýlçesi nde henüz nüfusa kayýt ettirilmeyen 40 günlük Ayaz bebek, camlarý olmayan evlerinde zatüreden yaþamýný yitirdi. 2 katlý kerpiç evin tek odalý bölümünde oturan ve eþi askerde olan 2 çocuk annesi Maviþ Eþme, gece saat sýralarýnda bebeði Ayaz ý emzirmek için uyandýðýnda hareket etmeyen bebeðinin öldüðünü anladý. Adli Týp Kurumu nda otopsi yapýlan Ayaz bebeðin, zatüreden öldüðü anlaþýldý. Maviþ Eþme nin çocuklarýyla kaldýðý odanýn pencere camlarýnýn bir bölümü kýrýk olduðu için naylonla örttüðü, ailenin akrabalarýn yardýmýyla geçimini saðladýðý öðrenildi. Meclis Önünde Kendini Ateþe Verdi Mecliste bütçe görüþmeleri sürüyor. Sokaktaki insanýn, iþçilerin, emekçilerin, öðrencilerin, iþsizlerin yerinin olmadýðý yeni bütçede halklara reva görülen yeni açlýklar, yeni iþsizlikler, yeni borçlar, bunalýmlar... Bunun etkilerini son on yýllarda çok defa gördük. Kiminde sokaða taþan kitleler, kiminde de sessiz sedasýz intiharlar þeklinde... Bu defa öyle olmadý. Giden, derdini herkese anlatmayý denedi. Haykýrýþýný tüm halka ulaþtýrmak istedi: O, Meclis te bütçe görüþmelerinin sürdüðü, sokakta bakan çocuklarýnýn yaptýðý yolsuzluklarýn yankýlarý sürerken, 17 Aralýk günü meclis kapýsýnda Açým diyerek kendini yaktý! TBMM nin Dikmen kapýsýna gelen 50 yaþýndaki Salih Yiðit Tekin, Açým diye haykýrdýktan sonra üzerine benzin dökerek bedenini ateþe verdi. Polisin yangýn tüpüyle müdahale ettiði Tekin, ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Borçlar, iþsizlik, açlýk, ailesini geçindirememe, son dönemlerin en büyük intihar sebeplerinden birisi oldu. Sessizce yaþama veda edip gidenlerin yaný sýra, 2000 li yýllarda sýk görmeye çalýþtýðýmýz manzara da bu oldu. Salih Yiðit Tekin Meclis önünde kendini yakmaya kalkýþan ilk insan deðildi... Ama son olmasý dileðiyle... Ýstanbul Bizim denilerek Kadýköy de düzenlenen mitinge katýlan onbinlere polis tomalarla, tazyikli su ve gaz bombasý ile saldýrdý. Ýstanbul Kent Mitingi için þehrin dört bir yanýndan gelen onbinlerce kiþi, Söðütlüçeþme ve Numune Hastanesi üzerinde iki koldan kortejlerini oluþturarak pankartlarý, sloganlarý, dövizleriyle Kadýköy Meydaný na yürümeye baþladý. Arama noktalarýndan geçerek Ýskele Meydaný na ulaþan onbinler taleplerini haykýrdý. Halkbank önünden geçerken de hýrsýzlar yuhalandý ve banka yumurta yaðmuruna tutuldu. Çok sayýda siyasi parti, çevre örgütleri ve derneklerin yer aldýðý mitinge Mücadele Birliði Platformu da Ýnsanlýðý ve Doðayý Yýkan Kapitalizmi Yýkalým pankartýyla katýldý ve sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Her Yer Taksim Her Yer Direniþ, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Doðayla Barýþ, Kapitalizmle Savaþ, Ýstanbul Uyuma Geleceðine Sahip Çýk sloganlarý attý. Saatler a gelirken henüz kortejlerin alana giriþi sürerken, arama noktasýnda çýkan bir arbede üzerine polisler tomalarý yürüyüþ kortejlerinin üzerine sürdü ve gazlý tazyikli su sýkarak, gaz bombalarý ile saldýrdý. Polisin saldýrýsý sýrasýnda yaralananlar da oldu. Halkevlerinden 64 yaþýndaki Elif Çermik in de saldýrý sýrasýnda kalbinin durduðu ve hastanede yoðun bakýma alýndýðý öðrenildi. Elif Çermik, gazetemiz baskýya girdiði Eryaman Çöplük Ýstemiyor Eryaman Halký, 22 Aralýk günü Yüksek Hýzlý Tren Garý Kompleksi tabelasýyla yapýlan inþaatýn yanýnda eylemdeydi. Eyleme inþaat tabelasýna Hükümet Ýstifa - Eryaman Halký pankartýný asarak baþladýlar. Eylem boyunca, Hükümet Ýstifa, Bu Da- Utanç Duvarý ný Yýkacaðýz Mardin BDP Ýl Örgütü nün Nusaybin-Qamiþlo arasýnda örülen Utanç duvarýný protesto etmek için il ve ilçelerden gelen onbinlerce kiþi Þirin Bulvarý ndan duvarýn örüldüðü Qamiþlo sýnýrýna doðru yürüyüþe geçti. Madin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, MEYA-DER, belediye baþkanlarý, Nusaybin ve Kýzýltepe de faaliyet yürüten kültür sanat çalýþanlarýnýn da katýldýðý yürüyüþte, Utanç duvarýný TC nin baþýna yýkacaðýz, Gewer in intikamýný alacaðýz pankartlarý taþýndý. Mitingde BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata nýn konuþma yaptýðý esnada halk utanç duvarýný yýkmaya çalýþtý. Sýnýrýn karþý tarafýndan da kitlenin destek vermesi üzerine polis halka önce tazyikli su ardýndan da gaz bombalarý ile hedef gözeterek saldýrdý. Kitle de polis saldýrýsýna havai fiþek ve molotofkokteylleri ile karþýlýk verdi. Polis ve askerler Rojavalýlara da tazyikli su ve gaz bombasýyla saldýrdý. Polis saldýrýsý ile baþlayan çatýþmalar Alaman köprüsü, Çaðçað Caddesi ve Mittani sýrada hala hastanede yoðun bakýmda idi. Kadýköy Her Yer Taksim Her Yer Direniþ ve Faþizme Karþý Omuz Omuza sloganlarý ile çýnlatýlarak polis barikatlarý yýkýldý. Provakasyona karþý kitle toparlanýp miting alanýna geldi. Alana giriþler sürerken miting de baþladý. Ard arda yapýlan konuþmalar sýk sýk sloganlarla kesildi. Saatler ye gelirken miting ezgilerle devam etti. Mitingin sona erdiðinin anons edilmesinin ardýndan kitle topluca Altýyol a, oradan da Söðütlüçeþme ye yürüdü. Yürüyüþ boyunca marþlar ve Hükümet Ýstifa sloganlarý ile eylemi sürdürdü. Yürüyen kitle AKP Kadýköy Ýlçe binasý önüne gelince, polis tomalar, plastik mermi ve gaz bombalarýyla kitleye yeniden saldýrdý. Halk, Altýyol ve Hasanpaþa tarafýna çekildi. Kitle çekiliþ sýrasýnda caddeye barikatlar kurdu, barikatlar da tomalarca daðýtýldý. ha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Eryaman da Çöplük Ýstemiyoruz, Direne Direne Kazanacaðýz sloganlarý atan, halaylar çeken Eryaman halký; bu inþaatýn aslýnda bir atýk tesisi olduðunu, yaþamlarýnýn ve saðlýklarýnýn tehdit altýnda olduðunu açýkladý. Buraya Tren Garý yapýlacaðý söylenerek, daha rahat ulaþýma sahip olacaðýný düþünenin insanlarýn kandýrýldýklarýný, kimyasal atýklarla zehirlenme riskiyle karþý karþýya olduklarýný, böyle tesislerin þehrin içine yapýlmamasý gerektiðini; burada saðlýklarýnýn tehlike altýnda olduðunu belirttiler. Saðlýklý yaþam haklarý için mücadele etmeye devam edeceklerini, kazanamasalar bile haksýzlýða ses çýkarmaktan vazgeçmeyeceklerini yaptýklarý basýn açýklamasýyla duyurdular. Basýn açýklamasýndan sonra, inþaat alanýný görmek için bir yürüyüþ yapýldý. Burada, inþaat alanýn ne kadar büyük olduðunu desteðe gelenlere göstererek, buraya çok daha güzel þeyler yapýlabileceðini; ancak bir Kimyasal Çöplük yaptýklarýný anlattýlar. Eylem, baþladýðý gibi sloganlarla sona erdi. E R Ö T Dİ DEVRÝMCÝ HÜKÜMET Sermaye sýnýfý ve emperyalist devletler, Haziran Halk Ayaklanmasýnýn yýkýcý darbeyi vurduðu bu hükümetle ne Türkiye de ne de Suriye, Mýsýr, Irak gibi Ortadoðu ülkelerinde bir adým bile yol alamayacaklarý sonucuna varmýþ görünüyorlar. Bir yandan halk kitlelerinin hedef tahtasýna yerleþtirilmiþ, diðer yandan tekelci sermaye sýnýfý ve emperyalist güçlerin artýk desteklemekten vazgeçtikleri bir hükümetin gidici olduðunu görmek ve söylemek artýk, tek baþýna, çok þey ifade etmiyor. Ýþçi sýnýfý, emekçi kitleler, Kürt halký ve toplumsal birleþik devrimin güçleri için önemli olan bundan sonraki adým hakkýnda açýk bir fikre sahip olmaktýr. Hükümet yýkýlýnca yerine ne gelecek? Önemli olan bu soruya verilecek yanýttýr. Haziran Halk Ayaklanmasý ortaya çýktýðýnda ve ayaklanan emekçi sýnýflar sokaklarý hükümet istifa sloganýyla çýnlattýklarýnda sosyal reformist partilerle oportünist hareketlerin bu konuda en ufak bir fikre sahip olmadýklarý ortaya çýktý. Þaþkýndýlar. Çünkü kitleler bu sorunun yanýtýný onlardan bekliyorlardý ama onlarýn bu konuda söyleyecek tek sözleri dahi yoktu. Hükümet sorununu ele alan sadece iki akým, iki politik güç oldu. Bunlardan birincisi, proletaryayý, iþçi sýnýfýný, ayaklanan devrimin toplumsal ordusunun çýkarlarýný temsil eden Leninist Parti idi. Ýkincisi ise, ayaklanmanýn enerjisini, gücünü tekrar burjuva kanallara çekmek, düzeni kurtarmak isteyen, kendilerine ulusalcý diyen burjuva muhalefet oldu. Demirel in sað kolu diyebileceðimiz Hüsamettin Cindoruk un baþýnda olduðu bu burjuva muhalefette CHP den MHP ye, emekli generallerden kimi kapitalistlere kadar çok geniþ bir kesim yer alýyor. Bu adamlar, yýllarýn toplum yönetme deneyimlerine de dayanarak burjuva düzenin kurtarýlmasý için kitlelerin önüne çýkarýlacak bir hükümet alternatifinin hýzla hazýrlanmasý gerektiðini biliyorlardý. Leninist Parti ise, ayaklanan emekçi sýnýflarýn önüne devrimci bir hükümet alternatifinin konulmasý, hazýrlanmasý gerektiðini dünya devrimleri tarihinden ve kendi devrimci deneyimlerimizden biliyordu. Hükümetin istifasýný isteyen emekçi sýnýflara nasýl bir hükümet kurulmasý gerektiðini proletaryanýn politik güçleri derhal açýklamalýydýlar. Leninist Parti, Halk Ayaklanmasýnýn baþarýsý için devrimci bir hükümet kurulmasý ve bu hükümetin elinde derhal uygulayacaðý devrimci bir programýn olmasý gerektiðini açýkladý. Bu düþünceyi kendilerini devrimci olarak gören güçlere bir öneri olarak götürdü. Devrimci olma iddiasýndaki oportünistlerin devrimci hükümet hakkýnda bir fikirleri yoktu ama küçük burjuvaziye özgü o kibirleri fazlasýyla vardý. Leninist Partinin önerisine kibirle ve küçümsemeyle yaklaþtýlar. Kafalarýnýn acýnasý boþluðunu iþte böyle perdeliyorlardý. Hükümetin gýrtlaðýna kadar rüþvet ve yolsuzluða batmýþ olduðunun ortaya çýktýðý ve geniþ emekçi kitlelerin öfkeyle hükümetin istifasýný bayraklarýna yazarak sokaklara çýktýklarý bugün bu sorun bir kez daha yaþamsal önem kazanmýþ olarak önümüze çýkýyor. Leninist Parti, sokaklarý dolduran emekçi sýnýflara, hükümetin istifasýný istemenin yetmeyeceðini, daha geniþ kesimleri harekete geçirebilmek için, hükümetin yýkýlmasý durumunda yerine ne konulacaðýný açýklýkla ortaya koymalarý gerektiðini açýkladý. Bu, Devrimci Hükümettir, Geçici Devrim Hükümetidir; Halk Ýktidarýdýr. Eðer ayaklanmadan sonra, halk iktidarý (devrimci hükümet) yerine bir burjuva hükümet kurulacak olursa bu, tüm mücadelemizin, ödediðimiz bedellerin sonuçlarýna burjuva sýnýfýn el koymasý anlamýna gelecektir. Týpký Mýsýr da ya da Tunus ta emekçi sýnýflarýn ayaklanmalarýnýn sonuçlarýna burjuva sýnýfýn dinci/faþist güçlerinin el koymasýnda olduðu gibi. Türkiye deki hükümet artýk gün sayýyor. Emperyalistler durumu bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz, bir hükümdarlýðýn sonu gibi ifadelerle tanýmlýyorlar. Burjuva muhalefet, hükümetin yýkýlýþý durumuna kendi alternatifini oluþturarak ve bayraðýna milli hükümet yazarak hazýrlanýyor. Peki ya emekçi sýnýflar? Onlar bayraklarýna hiçbir þey yazmadan hükümet istifa sloganýyla yetinebilirler mi? Yetinemezler! Ýþçi sýnýfý ve devrimin diðer toplumsal güçleri bayraklarýna Devrimci Hükümet- Halk Ýktidarý yazarak ayaklanmaya hazýrlanmalýlar. Savunma Yargýlanýrken Kültür Merkezi çevresinde yoðunlaþtý. Diðer mahallelerde de çatýþmalar sürdü. Yoðun çatýþmalarýn ardýndan polis geri çekildi. Polisin yaþýndaki bazý gençleri gözaltýna aldýðý saldýrýda yaralanan 3 kiþinin tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesi nde yapýldý. Atýlan gaz bombalarýndan etkilenen Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan ýn da Nusaybin Devlet Hastanesi ndeki tedavi altýna alýnda. Utanç duvarý, Yüksekova ve Dersim de de onbinlerin katýlýmýyla protesto edildi. ANF 3 Aralarýnda genel baþkan Selçuk Kozaðaçlý ve Þube Baþkaný Taylan Tanay ýn da bulunduðu 9 u tutuklu 20 avukatýn yargýlandýðý ÇHD Davasý nýn ilk duruþmasý 24 Aralýk günü Silivri de yapýldý. 3 gün süren duruþma sonunda 4 avukat tahliye edildi. Çevik kuvvet ablukasýnda ve 500 avukatýn müdahilliðinde süren duruþmalarda tutsak avukatlar savunmanýn yargýlanmakta olduðunu, kendilerinin sosyalistlerin, devrimcilerin, iþçilerin avukatlarý olduklarýný, bunun ideolojik bir saldýrý olduðunu söylediler. 26 Aralýk günü verilen ara kararla avukatlardan Güçlü Sevimli, Þükriye Erden, Betül Kozaðaçlý ve Naciye Demir in tahliyesine, diðer avukatlarýn ise tutukluluðunun devamýna karar verildiðini açýkladý. Bir sonraki duruþma Nisan 2014 te yapýlacak.

4 Ocak 2014 KÝM KAZANACAK Taylan Işık Türkiye ve Kürdistan da bir devrim süreci pratik o- larak baþlamýþtýr. Bu bir olgudur ve bu olgu sýnýf savaþýný, iç savaþý kimin kazanacaðý tartýþmalarýyla boðuntuya getirilemez. Devrim süreci, Haziran Halk Ayaklanmasýyla baþladý. Ayaklanan milyonlarca emekçi, kadýn, Alevi yaptýklarýnýn bir devrim olduðunu sýnýf sezgisiyle kavramýþlardý ve bu gerçeði çeþitli biçimlerde ifade de ettiler. Bu resmen devrim gibi çok çeþitli ifadelerin ayaklanmaya katýlan sýradan insanlar tarafýndan kullanýlmýþ olmasý, emekçi sýnýflarýn olan bitene nasýl baktýðýna dair açýk fikir veriyor. Sadece küçük burjuva sosyalistleri, küçük burjuva sýnýf konumundan hareket eden politik akýmlar pratik yaþamda olan bitenin bir devrim süreci olduðunu bir türlü kavramadý ya da kavramak istemediler. Çünkü bunun kabul edilmesi ve buna uygun davranýlmasý burjuva sýnýfla tüm köprülerin atýlmasý anlamýna gelecekti. Onlar ise, burjuvazi ile proletarya arasýnda, kapitalizmin bu iki temel sýnýfý arasýnda gezinmeye, bir oraya bir buraya meyletmeye; ne burjuva sýnýfla ne proletarya ile baðlarýný koparmadan yola devam etmeye çalýþýyorlardý. Devrim sürecinin baþlangýcý, ayaklanmanýn baþladýðý gün olarak deðil ama bir dönem olarak ele alýnmalýdýr. Haziran Halk Ayaklanmasý, kendini hazýrlayan kendinden önceki devrimci koþullar olmasaydý duru gökte çakan bir þimþek misali ortaya çýkmazdý. Sonuçta, baþlangýç dönemini tarihi Haziran Halk A- yaklanmasý olarak ele alabileceðimiz bir süreç baþladý ve bu süreç þöyle ya da böyle sonuçlarýný ortaya çýkarana kadar sürecektir. Kapitalizmin iki temel sýnýfý, iþçi sýnýfý ve burjuvazinin politik güçleri bu süreçten muzaffer çýkmak için sert bir iç savaþa tutuþmuþ bulunuyorlar. Her iki taraf tüm güçlerini, tüm hazýrlýklarýný bu süreçten zaferle çýkma amacýna baþlamýþ durumda. Bu süreçten kimin zaferle çýkacaðý sorusu, toplumun geri kalan sýnýf ve güçlerini kimin kazanacaðý, bu güçlerin kimin önderliðini kabul edeceklerine baðlý. Toplum nüfusunun ezici bir kesimini iþçi sýnýfý adýna onun politik güçlerimi kazanacak yoksa sermaye sýnýfý bir kez daha geniþ kitleleri aldatarak tarafýna çekmeyi baþarabilecek mi? Ýþte meselenin can alýcý sorusu budur. Burjuva sýnýf adýna burjuva muhalefet, geniþ kitleleri yanlarýna çekebilmek için kitlelere iktidarý, hükümeti kurmak için hazýr olduklarýný, milli hükümet dedikleri þeyin emekçi sýnýflar için kurtuluþ yolu olduðunu tüm güçleriyle propaganda etmeye baþladýlar bile. Burjuva sýnýf ve onun politik güçleri, emekçi sýnýflarýn, Kürt halkýnýn, devrimci güçlerin, Alevilerin kýrk yýldýr büyük bedeller ödeyerek bugüne getirdikleri devrimin meyvelerini devrimin toplumsal ve politik güçlerinin elinden çalmaya çalýþýyorlar. milli hükümet dedikleri þey emekçi sýnýflarýn önüne kurulmuþ iþte böyle bir tuzaktýr. Sermaye sýnýfý adýna burjuva muhalefet neden hükümet meselesini gündemine alýp öne çýkarýyor? Çünkü küçük burjuva sosyalistlerin bir türlü anlayamadýklarý can alýcý noktayý bu adamlar çok iyi anlamýþlar: Her devrimin temel meselesi iktidar sorunudur ve iktidar sorununun birinci konusu da Hükümet meselesidir. Burjuva muhalefet, ayaklanan kitlelerin karþýsýna milli hükümet sloganý ve hedefiyle çýkarak onlarý tekrar düzen içine çekmenin, sermaye sýnýfýnýn peþine takmanýn programýný açýklamýþ oluyor. Proletaryanýn sýnýf çýkarlarýný temel alan Leninist Parti ise, bayraðýna Devrimci Hükümet slogan ve hedefini yazarak ayaklanan emekçi sýnýflarýn karþýsýna çýkýyor. Emekçi sýnýflarý, Kürt halkýný, kadýnlarý, Alevileri ve gençliði, uðruna büyük bedeller ödedikleri tam özgürlük ve gerçek demokrasi, halk demokrasisi hedefine götürecek program böylece Leninist Parti tarafýndan yükseltilmiþ oluyor. Bu devrimin programýdýr, tam kurtuluþa giden yolu açacak programdýr. Böylece, kapitalist toplumun birbirine karþýt iki temel sýnýfý adýna hareket eden karþýt politik güçler toplumun büyük çoðunluðunu nasýl ve ne için kazanmak istediklerini açýklamýþ oluyorlar. Burjuva muhalefet düzeni korumak ve kurtarmak için milli hükümet ; iþçi sýnýfýnýn devrimci komünist partisi, bir devrimle düzeni yýkmak ve komünizme giden yolu ardýna kadar açmak i- çin ayaklanmacýlara Devrimci Hükümet hedefini gösteriyor. Peki ya arada kalan küçük burjuva politik akýmlar; onlar ne yapýyor? Onlar, parlamenter ahmaklýkla malul kafalarýný seçim sandýklarýna sokmuþ vaziyette, düzeni kurtarma ve koruma derdine düþmüþ burjuva muhalefetle ayný kulvarda koþmanýn dayanýlmaz hafifliðini yaþýyorlar. Kim kazanacak? Çürümüþ politik akýmlarý deðil ama geniþ küçük burjuva kitleleri bu iki karþýt ve uzlaþmaz sýnýftan hangisi yanýna çekmeyi baþarýrsa o kazanacak. Yine de þu gerçeði rahatlýkla yüksek sesle söyleyebiliriz: Yaþam iþçi sýnýfýndan ve onun politik güçlerinden yana. Tuzun koktuğu bir dönem bu. Yolsuzluğu önlemekle görevli olanlar yolsuzluğun başını çekiyor. Dosyalar ortalığa saçılmış durumda. Birbirlerinin gırtlağına sarılan taraflar boğazlarına kadar yolsuzluğa, rüşvete, şantaja bulaşmış. Bir post kavgasıdır gidiyor! Ama sanılmasın ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! Her tür ahlaki sınırı aşmak tek ahlaki değerleri olmuş, halkın her tür değerini utanmazca ve acımasızca sömürmek en büyük maharetleri haline gelmiş bir iktidara karşı halk isyanda! Tepki çığ gibi büyüyor. Ayaklanmanın yeni dalgası bu çürümüşlüğe karşı yükseliyor. Bir toplumsal devrimin kavurucu ateşi ile temizlenmeden ileri gitmek mümkün değil artık! Sokak bu gerçeğin farkına varmış durumda. Her geçen gün öfkesi de artıyor, eylemleri de. Bu öfke, bu kalkışma tepedeki kavgayı da sertleştiriyor. Bir hükümet krizi var. Kriz çok büyük gelişmelere gebe. Ama sokak, hükümeti alaşağı etmedikçe, krizlerde hükümetler kendiliğinden devrilmezler. Sokakta yaygınlaşan hükümet istifa iktidar halka sloganı halk yığınlarının kesinlikle HÜKÜMET İSTİFA HALK İKTİDARA Ýstanbul Beþiktaþ ve Kadýköy, Ankara da Güvenpark ve Kuðulupark, Ýzmir, Kocaeli ve pek çok ilde halk sokaklara çýktý, hükümeti protesto etti. Gazi de Sokaða Eyleme İsyan Ayaklanma Devrim 26 Aralýk akþamý saat de Gazi Mahallesi nde Asgari Ücrete, Sömürüye, Hýrsýzlýða Son Sokaða Eyleme diyerek yapýlan yürüyüþ Eski Karakol dan Cemevine kadar sürdü. Bir çok çevrenin katýlýmýyla gerçekleþen Beþiktaþ: Kadıköy Abbasaða Forumu Kartal Heykeli nde buluþup Bakanlar Yetmez, Hükümet Ýstifa sloganlarýyla yürüyüþlerine baþladý. Alkýþlar, ýslýklar, korna sesleri, düdükler ve tencere tava sesleriyle Beþiktaþ sokaklarý çýnladý. Kartal Heykeli nde eylem sona erdi. Atakent Ýkitelli Forumu Sýradaki istifalarý sokaklarda bekliyoruz sloganlarýyla yürüyüþ yaptý. Ýkitelli halký 26 Aralýk günü için de Ýkitelli Cemevi nde de buluþarak yeniden eylem yapacaklarýný duyurdu. yürüyüþte Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Faþizme Karþý O- muz Omuza, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý sýk sýk atýldý. Yasaklý Meydana Yürüyüþ! Ýzmir de çaðrý Gündoðdu ya olmasýna raðmen, kitle Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarýyla Belediyeye yürüdü. Konak a ulaþan kitle hükümet konaðý giriþini iþgal etti. Eyleme katýlan siyasi gruplarýn konuþmalarýnýn ardýndan bir süre arbede yaþandý. þeklinde yazmýþsýnýz bu haber önemli diye düþünüyoruz. Ýzmir de Alsancak Sevinç pastanesi önünde toplanýldý; ancak Mücadele Birliði olarak Gündoðduya deðil yasaklý alan olan Konak Meydanýna yürünmesini önerdik. Bu öneriyi kabul eden ESP ve SDP ile yolu kapatarak sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý atýlarak Konak Meydaný Valilik önüne gelindi. Valilik merdivenlerine çýkan kitle kapýya gelince içeriden güvenlik görevlileri çýktý. Arbede yaþandý. Daha sonra ise içeride bulunan sivil polisler müdahale etmeye çalýþtý ancak baþarýlý olamadý. Mücadele Birliði ve ESP adýna yapýlan konuþmalarýn ardýndan kitle daðýldý. Yürüyüþ sýrasýnda ve valilik önünde sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý yankýlandý. Yapýlan açýklamalarda devrimin güncelliði ve halk iktidarýna deðinildi. Valilik önünde hiçbir güvenlik önlemi bulunmamasý ise dikkat çekiciydi. Binlerce Kadýköylü Boða da buluþarak Mehmet Ayvalýtaþ Meydaný nda hayatýný kaybedenleri andý. Yeniden Altýyol a ve Rýhtým a yürüyen kitle AKP binasýna yürümek isteyince polisin tomalý, gaz bombalý ve plastik mermili saldýrýsý baþladý. Kadýköy sokaklarýna barikatlar kuruldu, uzun süre çatýþma sürdü, Kadýköy halkýna kapýlarýnýzý açýn, wifi þifrelerinizi kaldýrýn çaðrýlarý yapýlýyor. Ýkitelli: hükümeti devirmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Varsın bu kokuşmuş efendiler birbirlerinin gırtlağına sarılsın, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortalığa saçsın. Böylece nasıl iflah olmaz bir durumda olduklarını gösterecekler tüm dünyaya. Gezi'nin açtığı yoldan büyük bir güçle ilerleyelim. Sokak birleştirir. Özgürlük isyandadır. Yürüyelim! Halk Ýktidarýna Giden Yol Mücadele Birliði çalýþanlarý tarafýndan 25 Aralýk günü Sarýgazi Demokrasi Caddesinde açýlan stantta yolsuzluða, rüþvete, yozlaþmaya, kapitalizmin kirliliðine karþý duyarlýlýk oluþturmak amacýyla bildiri daðýtýmý yapýldý. Daðýtým sýrasýnda konuþulan emekçi insanlarýn öfkesi o kadar büyüktü ki bu öfke sokaða eyleme çýkmak için sabýrsýzlanýyordu. Saatler ilerledikçe artan öfke bir eyleme dönüþtü. Sarýgazi Faþizme Mezar Olacak, Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Katil Polis Sarýgazi den Defol, Yolsuzluða Geçit Vermeyeceðiz sloganlarý eþliðinde yürüyüþ baþladý. Zindanlardaki devrimci tutsaklarý da selamlayan halk Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganý attý. Yürüyen kitle Sarýgazi deki polis ablukasýna karþý yapýlan ajitasyonlarla daha çok öfkelenerek Ýþte Burasý Faþist Yuvasý sloganýný daha gür þekilde attý. Yolsuzluklara karþý, Sarýgazi Halký bu düzene geçit vermeyeceðini yaptýðý eylemle ilan etti. Bunun ortasý yoktur, tam özgürlük ve tam kurtuluþ ancak devrim ile kazanýlacaktýr. Haziran halk ayaklanmasýnýn yolundan devrime özgürlüðe doðru ileri! Zafer için ileri! denilerek basýn açýklamasý sonlandýrýldý. Eylem gençlerle birlikte marþlar söylenerek bitirildi. Mücadele Birliði / Sarýgazi Zafer Sokakta Sandýkta Arama! Beþiktaþ ta Abbasaða Forumu nun çaðrýsýyla yüzlerce kiþi 26 Aralýk akþamý Beþiktaþ Kartal Meydaný nda toplanarak yürüyüþ yaptý. Hükümetin son operasyonla ortaya çýkan yolsuzluk, rüþvet ve talanýný, emekçilere yönelik saldýrýlarýný protesto etti. Beþiktaþ caddelerinde yürüyüþ yapan halk Her Yer Rüþvet Her Yer Yolsuzluk, Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Her Yer Taksim Her Yer Direniþ, 3 Bakan Yetmez Hükümet Ýstifa, Bu Pisliði Devrim Temizler sloganlarý attý. Yürüyüþ sýrasýnda katýlýmlarla kortej kalabalýklaþýrken, kapýlara pencerelere çýkan semt sakinleri de tencere tava çalarak, ýslýk ve alkýþlarla yürüyüþe destek verdi. Kimi yerde sloganlara katýldý. Yürüyüþ sýrasýnda konuþmalarla hükümetin yolsuzluk, rüþvet, talan, emekçilerin haklarýný gaspetmeye yönelik politikalarý, savaþ politikalarý, katliamlarý ve Gezi eylemleri sürecinde uyguladýðý þiddet de protesto edildi. Hepiniz Defolun Ayaða Kalk Mersin Ýnisiyatifi adlý grup, yolsuzluk ve rüþvet iddialarýndan sonra AKP hükümetinin istifasý için basýn açýklamasý düzenledi. Mersin Forum Alýþveriþ Merkezi önünde 26 Aralýk akþamý de toplanan kitle, Bu Ülkeyi Hýrsýzlar, Yolsuzlar, Çeteler Yönetemez. Hepiniz Defolun yazýlý pankart açtýlar. Yolsuzluk ve rüþvet iddiasýyla gündeme düþen Halkbank önüne yürüyüþe geçmek isteyen grubun önü, Mersin Forum çýkýþýnda çevik kuvvet ve TOMA barikatýyla durduruldu. 27 Aralýk günü yeniden aynı yerde toplanan halk, Halk Bankasý na yürüyüþe geçerek, banka giriþine ayakkabý kutusuna konulmuþ yumurta býraktýlar. Yürüyen halkýn önü 1. Cadde üzerinde çevik kuvvet ekipleri tarafýndan kesildi. Herhangi bir müdahaleye karþý önlem alan esnaf, dükkanlarýný kapatarak, kitleye yer açtý. Polis ekipleri ile kýsa süren tartýþma sonrasý polis kordonu eþliðinde yürüyüþe geçen eylemciler, Halkbankasý na ulaþtýlar. Daha sonra banka önünde Ayaða Kalk Mersin Ýnsiyatifi ni temsilen açýklamada bulunan Zeliha Aydoðan, yolsuzluklara ve Ak Parti yönetiminin bozulan iç yapýsýna dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarý üzerinde ki Halkbank Pozcu Þubesi camlarýna yumurta atan eylemciler, daha sonra banka camlarýna yazýlama yaparak eylemi sonlandýrdýlar. Mücadele Birliði-Mersin

5 1-15 Ocak 2014 Ýzmir de Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka! Ýzmir de binler 26 Ocak günü Alsancak Sevinç Pastanesi önünde toplanýp Basmane meydanýna yürüdü. KESK, DÝSK ve TMMOB un çaðrýsýyla toplanan eylemde Hükümet Ýstifa Ýktidar halka sloganlarý yankýlandý. Eylem Basmane meydanýnda son buldu. Ýzmir: Doðru Yolda Ýzmir de 26, 27 ve 28 Aralýk günleri, süreç hakkýnda yeni deðerlendirmeler yapmamýzý gerektirdi. Bunlarý kýsaca sýralayalým; 26 Aralýk ta Gezi den bugüne yasaklý alan olarak bilinen ve çatýþmalarýn merkezinde yer alan Basmane Meydaný DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla örgütlenen yürüyüþle açýlmýþ oldu. AKP Konak ilçe binasýnýn bulunduðu bu nokta özellikle Gezi sýrasýnda her iki tarafýn da birbirine meydan okuduðu alandý. Sendikalarýn alelacele eylemi bitirip arkalarýnda devrimci gençleri býrakarak kaçmasýyla bu alan hakkýndaki korkularýn sadece burjuvaziye deðil, uzlaþmacý reformist sendikacýlara da ait olduðunu gördük. 27 Aralýk günü Ýzmir için tarihsel bir gündü. Taksim çaðrýsýna eþ zamanlý olarak yine Alsancak ta buluþan devrimci çevrelerin aðýrlýkta olduðu grup Konak meydanýna doðru trafiði keserek yürüyüþe geçti. Yaklaþýk iki kilometrelik ana yoldan yürüyerek Konak Meydanýna çýkan grup tek bir engelle dahi karþýlaþmadý. Aðýrlýklý olarak Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganý atan yaklaþýk yüz kiþilik grup Valiliðin önüne gelindiðinde Valilik binasýnýn önünün bomboþ olduðu görüldü. Bayraklar merdivenlerden týrmandý. Öyle ki kapýnýn açýlýp içeri girilmesi iþten bile deðildi. bir sivil polis devre dýþý býrakýldý. 28 Aralýk Ýzmir de devrim güçlerinin çýtasý artýk yükselmiþti. Ýktidarýn iktidarsýzlýðý ve devrimin moral üstünlüðü yine Alsancak ta toplanan kesimlere bu kez daha hazýrlýklý ve Roboski yi de kuþanan Kürt gençleriyle birlikte Basmane Meydaný na yürüme cüretini verdi. Lozan kapýsýnda baþlayan çatýþmalar yoðun saldýrýya raðmen yaklaþýk 2 saat sürdü. Ýzmir, önümüzdeki günlerde yeni eylemlere gebe. Gezi nin birinci büyük dalgasýnda olduðu gibi mücadele daha geniþ kesimlerce, iþçi ve emekçilerce de sahiplenildiðinde hedef Gündoðdu (Panayýr) Meydaný deðil Konak Meydaný olacaktýr. Týpký Taksim gibi: Buz kýrýldý yol açýldý! Ýzmir Mücadele Birliði Platformu UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN! O gece Genelkurmay'a bir istihbarat gidiyor. Diyorlar ki; 'Burada sınır bölgesinde bir konvoy var. Arasında da Bahoz Erdal var. Fakat siviller de olabilir' diyorlar. Bu gizli bilgiyi, burada Şırnak ve Uludere'dekilerle de paylaşmıyorlar. Ama başbakanı telefonla bilgilendiriyorlar. 'Riskli bir operasyondur' diyorlar. 'Bahoz Erdal'ı vuracağız. Ama siviller de olabilir.' Başbakan, 'Vurun' diyor. Daha sonra anlıyorlar ki, tamamı Roboskili köylüler. Ve o gün bugündür ki, bu dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Bu sözlerle anlatılıyor katliamın gerçekleşme anı. Ve sonrası hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra koşuşu, anaların çocuklarının bedenlerini araması, parça parça bedenlerin katırlarla taşınması ve 34 canın yan yana dizilmesi... İnsanlığın 34 defa ölüşü... Şırnak'ın (Şirnex) Qilaban (Uludere) ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü sınır karakolu yakınlarında 28 Aralık 2011 günü TSK'ne bağlı savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürülen 34 insan için 2. yılında binlerce insan Roboski'ye aktı. BDP, HDP ve DTK eşbaşkanlarının hazır bulunduğu anma, 34 kişinin defnedildiği mezarlıkta başladı. Burada anmanın ardından binlerce insan "Roboski Faşizme Mezar Olacak", "Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak", "Katil Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü. Öfkeli sloganlarla yürüyen Kürt halkı köy meydanına geldiğinde parti yöneticileri konuşmalar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Roboski'de parçalandığının dile getirildiği konuşmalarda "Orada parçalanan bizim çocuklarımızın bedeni değil, faşizan devletin zihniyetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürdistan'daki işgalci, faşizan tutumu işte şu Roboski dağlarında paramparça olmuştur denildi. Roboskili aileler, katliamın yaşandığı saat olan 21.17'de katledilenlerin mezarlarının başına gitti; yüksek tepelerde ateşler yakıldı. Bu sırada geldi acı haber. Roboskili analardan 42 yaşındaki Miran Encü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Roboski katliamını anmak için Van, Muş, Iğdır, Siirt, Mardin, Kızıltepe, Ma- zıdağı, Amed, Urfa, Siverek, Viranşehir, Hilvan, Maraş, Bingöl, Dersim, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Niğde, Antalya, Aydın, Nazilli, Mersin, Adana, Hatay, Ağrı, Patnos ve Burdur'da Kürt halkı binlerle meydanlara çıktı. BDP ve HDP'nin yanısıra çok sayıda siyasi yapının ve sendikanın katıldığı eylemlerde öfke haykırıldı ve devletin katliamı örtbas etmek için çabaları protesto edildi. u m U ak Ç t ır 5 BOYKOTLA DEVRÝME Devrimci proletaryanýn belediyecilik seçimleri üzerine tavrýný açýklamaya koyulduðumuz sýrada Gever den haber geldi. Sermayenin faþist güçleriyle gün boyu süren çatýþmalarda Kürt halký iki yiðit insanýný yitirmiþti. Devrim sürecinin özel bir anýnda nasýl bir taktik izleneceðine dair saptamasýný bizzat yaþamýn sunduðu olaylar ve olgular üzerine kuran devrimci proleter sýnýf partisi için malzemesi bol bir dönemden geçtiðimize kuþku yok. Güç Olmadan Yönetilemez Devrim fýrtýnasýnýn ortasýnda tekelci sermayenin adeta bir can simidi gibi sarýldýðý seçim sandýklarý, uzlaþmacý görüþleri bizzat ayaklanmacýlar tarafýndan aþýlan küçük burjuva çevrelerin de imdadýna yetiþmiþ görünüyor. Bu uzlaþmacýlara sorarsanýz, seçimler halklarýn gücünü, birlikteliðini pekiþtirmek için bulunmaz fýrsat. Oysa ayný halklar, güç birlikteliðini, Haziran-Eylül döneminde öylesi sarsýcý biçimde gösterdi ki, tekelci sermayeyi seçim sandýklarý gölgesinde kazanýlan pek çok baþarýdan çok daha fazla ürküttü. Bu iddiamýza kanýt mý isteniyor? 2009 yerel seçimleri sonrasýnda olanlara bakmak yeter. Hatýrlanacaktýr: 2009 seçimlerinde Kürdistan da ulusal hareket büyük kentler de dahil, 100 kadar merkezde seçimleri kazanmýþtý. Peki, baský ve yasaklamalar, akýl almaz hilelere raðmen, Kürdistan da oylarýn çoðunun ulusal harekete gitmesi, tekelci sermayede nasýl bir etki yarattý? O zaman faþistliði su götürmez pek çok gazeteci, ulusal devrimci bir hareketi düzen içinde daha yaygýn konumlandýran bu baþarýdan memnuniyet duyduklarýný ifade etmekten çekinmediler. Çünkü onlar, küçük burjuva uzlaþmacýlar gibi hayaller beslemiyorlar; yüzyýllýk burjuva yönetimin kazandýrdýðý deneyimle, bir seçimde hele hele belediyecilik seçimlerinde, yüze yakýn koltuk kazanmanýn hiçbir þekilde güç elde etmek anlamýna gelmediðini biliyorlar. Tekelci sermayenin bildiðini, zaman, Kürt halkýna da öðretecekti yerel seçimlerinin daha mazbatalarý yazýlmadan, yüzlerce belediye baþkaný, il meclis üyeleri, kelepçelenip sýraya sokularak zindanlara dolduruldular. Öyle ki, bazý ilçelerde, tutuklanan belediye meclis üyelerinin yerine atanan yedek üyeler bile ayný akýbete uðramaktan kurtulamadýlar. Bu örnek emekçi halklarýn herhangi bir seçimde burjuva partileri geride býrakacak bir oy oranýna eriþse dahi, tekelci faþist iktidar karþýsýnda bir güç haline gelinemeyeceðinin açýk, kesin, çürütülemez bir kanýtýný sunmaktadýr. Halklar, bizzat tekelci sermaye iktidarýný devirmeden, bu güce eriþemezler. Ve þimdi hem Kürt halkýna, hem de bir ayaklanmanýn içinde nice devrimci umutlar yeþerten diðer emekçi yýðýnlara, tarihi önemdeki bu dersi unutmalarý ve ayný yanýlgýnýn peþine düþmeleri için çaðrý yapýlýyor. Ertuðrul Kürkçü, Kentlerimizi yerinden yönetmek için yola çýkýyoruz diyor. Peki, o zaman yönetmeye, önce lütfen 2009 da ayný iddiayla seçilenleri zindandan çýkarmakla baþlayýverin. Belediye seçimlerini kazandýðýný gösterir mazbatayý adayýnýn diyelim Bakýrköy zindanýnýn kapýsýný bekleyen sýradan bir gardiyana uzatsýn hele bir! Bu küçük memuru bile karþýsýnda ayaða kalkmaya zorlayamazsýnýz o mazbatayla. Kürt halký bunu öðrendi. Üstelik acý deneyimlerle, bir kere daha tekrarlanmamasý için halkýn öncülerinin binlerce kez titizlik göstermesi gerekecek denli acý sonuçlarla. Yeniden Mayalanan Ayaklanma Devrimin özel bir anýnýn hedef ve sloganlarý belirlenirken, bir Leninist, geçmiþin deneyimleriyle yetinemez. Hatta parlamentarizme dair genel yanýlgýlarý hatýrlatmak da yetmez. Burada önemli olan, devrimin yükseliþte olup olmadýðýnýn, zafere ulaþmak için geniþ kitlelerin hangi pratik eðitimden geçtiðinin saptanmasýdýr. Haziran-Eylül ayaklanmasý, hiç kuþku yok, bu topraklarda görülen en geniþ kapsamlý, en þiddetli ve ayný düzeyde sarsýcý bir deneyimdi. Daha düne kadar sýradan bir hayat yaþayan milyonlar. Bu Daha Baþlangýç diyerek sonuç alýncaya kadar bir dizi ayaklanmanýn ýsrarcý takipçileri olacaklarýný dile getirdiler. Ve herhangi bir seçim baþarýsýnda duyulmasý olanaksýz bir baþka cümle daha döküldü aðýzlarýndan: Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Tek baþýna bu söz, ayaklanmanýn sarsýcý, devrimci, dönüþtürücü etkisine kanýt sayýlmalý. Haziran-Eylül ün sarsýcý günlerinden ders çýkartan iþçi sýnýfý, gericilikte sýnýr tanýmayan sendikalarýn örgütlü olduðu fabrikalarda dahi, iþgallere giriþtiler. Feniþ, Yataðan, Ýsdemir, Zonguldak madencileri ardý ardýna ve çoðunda aniden ortaya çýkan bir patlamayla sokaklara döküldüler, polisle çatýþtýlar. Büyük fabrika ve iþyerlerine ek olarak irili ufaklý onlarca iþçi eylemi, art arda ve üst üste sýralandý. Eylemlerin sýklýðý, yoðunluðu adeta üst üste yýðýlýþý, týpký Haziran öncesi kitle eylemlerinin izlediði seyre benziyor. Ve bu kez bizzat iþçi sýnýfý hareketinde büyük bir sýçramanýn yaþanmasý için bütün koþullar olgun. Bu süreçte Kürt halký kendini bütünüyle müzakereye baðlayan önderlerine raðmen, sokaklarý hiç terk etmedi. Yerel seçim heyecaný da Kürt halkýný ciddi çatýþmalara girmekten alýkoyamýyor. Sahip olduðu devrimci dersleri büyük acýlar sonucu öðrenen bu halký, gerçek gücün alanlarý zaptetmek, faþist güçleri buralardan temizlemek olduðunu pekâlâ biliyor. Son haftalarda Kürdistan ýn pek çok meydanýnda silah sesleri hiç eksik olmuyor. Ayaklanmanýn ikinci evresi, kesinlikle iþçi sýnýfý ve Kürt halkýnýn damgasýný taþýyacaktýr. Bütün bunlardan çýkan sonuç bellidir. Baþlayan devrimi, ancak ayaklanmayý sürdürerek, daha kapsamlý, örgütlü ve sonuç alýcý bir eylem haline getirerek ileri taþýyabiliriz. Seçim çaðrýlarý, kitlelerin büyüyen öfkesini yatýþtýrmaktan, onlarý yerinden yönetim hayalleriyle avutmaktan baþka bir iþe yaramaz. Bu yüzden seçimlerde devrimci sýnýf taktiði açýk ve kesin biçimde aktif boykot olmalýdýr. Aktif, çünkü gelinen aþamada olaylar kitleleri Haziran-Eylül ün ötesine geçmeye zorluyor. Boykot ayný zamanda bir ayaklanmaya hazýrlanmanýn, kitleleri bu yönde motive etmenin, son derece uygun ve etkin bir aracý haline gelmiþtir. Devrimci yýðýnlarýn, boykotu devrimci mücadele biçimleri ve örgütleriyle sonuca götürme olanaklarý her zamankinden fazladýr. Forumlar, mahalle meclisleri, aktif boykotun ve ayaklanmanýn tartýþýldýðý, örgütlendiði mekanizmalar olabilirler ve ancak yeni bir ayaklanmayý önlerine koyarlarsa, bu forumlar canlýlýklarýný koruyabilirler.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı