ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!"

Transkript

1 UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra koşuşu, anaların çocuklarının bedenlerini araması, parça parça bedenlerin katırlarla taşınması ve 34 canın yan yana dizilmesi... İnsanlığın 34 defa ölüşü... 5 FABRİKALAR TARLALAR SİYASİ İKTİDAR HER ŞEY EMEĞİN OLACAK 1-15 Ocak 2014 / S 249 / 1 TL Tuzun koktuğu bir dönem bu. Yolsuzluğu önlemekle görevli olanlar yolsuzluğun başını çekiyor. Dosyalar ortalığa saçılmış durumda. Birbirlerinin gırtlağına sarılan taraflar boğazlarına kadar yolsuzluğa, rüşvete, şantaja bulaşmış. Bir post kavgasıdır gidiyor! Ama sanılmasın ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! Taksim Meydaný nda 19 Aralýk Eylemi Kent Mitingine Tomalý Saldýrý 19 Aralýk zindan katliamýnýn 13. yýldönümünde Taksim de Mücadele Birliði Platformu tarafýndan yapýlan eylem, Taksim de ýsrarýn yeni adý oldu. Haziran ayaklanmasýndan sonra her türlü gösteriye kapatýlmýþ olan Taksim Meydaný 19 Aralýk eylemine ev sahipliði yaptý. Büyük bir polis ablukasýna raðmen Platform üyeleri meydana çýkmakta kararlýydýlar ve çýktýlar. Saatler u gösterdiðinde Taksim Tramvay Duraðýnda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý eþliðinde ayný slogan haykýrýldý. Değişim ve Devrimci Müdahale C.Dağlı 2 2 Ýstanbul Bizim denilerek Kadýköy de düzenlenen mitinge katýlan onbinlere polis tomalarla, tazyikli su ve gaz bombasý ile saldýrdý. Ýstanbul Kent Mitingi için þehrin dört bir yanýndan gelen onbinlerce kiþi, Söðütlüçeþme ve Numune Hastanesi üzerinde iki koldan kortejlerini oluþturarak pankartlarý, sloganlarý, dövizleriyle Kadýköy Meydaný na yürümeye baþladý. Arama noktalarýndan geçerek Ýskele Meydaný na ulaþan onbinler taleplerini haykýrdý. Halkbank önünden geçerken de hýrsýzlar yuhalandý ve banka yumurta yaðmuruna tutuldu. Kim Kazanacak Taylan Işık 3 4 Birkaç gazete haberlerinde çýktý. Ne kadar mutluydular! Ýþte mutlu son: THY de grev sona erdi! Atýlan 305 iþçi geri döndü. Hava-Ýþ sendikasýnýn yeni yönetimiyle, THY yönetimi yaptýklarý toplantýyla anlaþmaya vardýlar. Sendika yönetiminin açýklamalarý peþ peþe düþüyordu manþetlere ve internet sayfalarýna. Peki nasýl bir anlaþma? Ýmzalanan Toplu Ýþ Sözlemesi hangi maddelerden oluþuyordu? Ýþçilerin kazanýmlarý korunmuþ muydu yoksa haklar birer birer kaybedilmiþ miydi? Boykotla Devrime Umut Çakır 9 5 DEVRÝMCÝ HÜKÜMET Yataðan Termik Santrali iþçileri, yaklaþýk 105 gündür süren eylemliliklerinin bir parçasý olarak 29 Aralýk günü Milas ta büyük bir miting tertiplediler. Yaklaþýk olarak 30 bin kiþinin katýldýðý miting, oldukça coþkulu bir þekilde geçti. Sendikalarýn bölgesel olarak katýldýklarý mitinge Yataðan ve Milas esnafý, KESK, DÝSK ve Türk Ýþ e baðlý sendikalar yoðun katýlým saðladýlar. Mitinge gelen onbinlerce kiþi, stadyumda toplandýlar ve Ata Park a kadar olan yolu sloganlarla yürüdüler. Bu sýrada halk pencerelerden, balkonlardan alkýþlarla destek verdi Maskeli Balonun Sonu Umut Güneş Editör Yatağan Ýşçileri Milas ta Mitingde THY Grevi Sona Erdi 10 7 Hükümet sallanýyor; düþtü düþecek. Türkiye de düþen ve kurulan burjuva hükümetlerin haddi hesabý yok. Ama bu seferkini öncekilerden farklý kýlan çok önemli bir ayrým var. Bu topraklarda hükümet ilk defa devrimci bir ayaklanmanýn, halk ayaklanmasýnýn dolaysýz etkisiyle yýkýlmak üzere. Buna yakýn durumlarýn olduðu dönemler oldu. Yakýn tarihimizin bir özelliði, her büyük devrimci dalgadan birkaç ay sonra baþtaki burjuva hükümetin yýkýlmasýdýr. Haziran Halk Ayaklanmasýnýn olgunlaþtýrdýðý büyük devrimci dalga þimdi AKP-Erdoðan hükümetini tarihin tozlu sayfalarýna gömmek üzere. Sermaye sýnýfý, öncekilerde olduðu gibi bu hükümeti yýkýlýþa götüren Haziran Halk Ayaklamasýnýn belirleyici etkisini gizlemeye çalýþýyor. Ama artýk mýzrak çuvala sýðmýyor; minareye kýlýf uydurulamýyor. (devamı 3. sayfada) Devrimin Leninistlerden Beklediği 9 Özgür Güven 3 Ayaklanma Yılı Ali Varol Günol 11

2 Ocak 2014 DEÐÝÞÝM VE DEVRÝMCÝ MÜCADELE BAŞYAZI C. Dağlı Oportünist ve reformist sosyalistler, öteden beri, devrimci komünizmi, deðiþen koþullarý, durumlarý gözardý etmek, önceki dönemlerin örgüt ve mücadele biçimlerinde ýsrar etmek ve eski tarzda politika yapmakla eleþtirmiþlerdir. Eleþtiri yalnýzca bizim küçük-burjuvalarýmýza özgü deðil, dünyanýn bütün oportünist sosyalistleri tarafýndan devrimci Marksizme yöneltilmiþ bir eleþtiridir. Böylece, deðiþimleri, yeni durumlarý, somut koþullarý yeniden ele aldýklarýný ve süreci karþýlayan taktikler çýkardýklarýný iddia ediyorlar. Bunlarý anlamak için yaptýklarýna, yani pratiklerine bakmamýz gerekiyor. Pratikte, teoride söylediklerinden tamamen farklý davranýyorlar. Sýnýf kavgasýnýn içinden geçtiði nesnel koþullarda ne denli büyük bir deðiþiklik olursa olsun, onlar, her durumda, ayný tarz hareket içindedir. Onlar düþünce ve pratikte parlamentarizmi aþmýyorlar. Parlamentarist olmak için, her zaman, parlemento içinde, kendi temsilcilerinle temsil edilmen gerekmiyor. Sözünü ettiðimiz unsurlarda parlamentarizm bir eðilim. O nedenle, parlamento dýþýnda kalsalar da, bir eðilim olarak parlamentarizm anlayýþýný taþýyorlar. Basit bir kitle çoðunluðuyla siyasi iktidarý ele geçirmeyi hedefliyorlar. Onlarda parlamenter yol, parlementer mücadele temel mücadeledir. Onlarýn deðiþim dedikleri, kapitalizmin, devrimci patlamalar ve devrimci sýçramalar olmaksýzýn, barýþçýl ve demokratik deðiþimidir. Kapitalizmin kendi geliþimiyle birlikte, uzlaþmaz sýnýf çeliþkilerinin yumuþayacaðý ve bir devrim olmaksýzýn da, toplumun kendi içinde uyumlu bir ilerleme gösterebileceði, temel tezleridir. Savunduklarý þey, Bernstein ýn görüþleridir. Marksizmin sýnýf savaþýmý ve bu savaþýmýn zorunlu genel sonuçlarýna iliþkin devrimci teorisi bir kenara itilmiþ ve burjuvaziyle sýnýf iþbirliði görüþü temel alýnmýþtýr. Onlarýn likide etmek istedikleri, iþçi sýnýfý hareketinin bilincine yerleþmiþ olan toplumsal devrim anlayýþýdýr. Burjuvazinin bir devrimle, zorla devrilmesi düþüncesidir; dolayýsýyla karþý çýktýklarý Leninist tipte parti örgütlenmesidir. Bernstein ýn görüþleri, 20. yüzyýlda meydana gelen toplumsal devrimler tarafýndan, sosyalizm ve sýnýf mücadeleleri tarihi tarafýndan geçersizleþtirilmesine, proleter devrimler çaðýnýn baþlamasýna raðmen savunula gelmiþtir. Ýþçi sýnýfý hareketi içinde bu eðilim varlýðýný sürdürmüþtür. Bu reformist eðilim, 90 lý yýllarýn getirdiði ortamda yeniden öne çýkma çabasý içinde bulundu. Oysa bu reformist eðilim, kapitalizmin uzlaþmaz iç çeliþkilerinin derinleþip keskinleþtiði ve bunun sonucu sýnýf kavgasýnýn þiddetlendiði koþullarda, geliþme koþullarý bulamaz. ABD ve Avrupa gibi modern kapitalist iliþkilerin en ileri düzeye çýktýðý, geliþmiþ kapitalist ülkelerde de olaylar devrimci yönde ilerliyor. Sýnýf çeliþkileri ve çatýþmalarý yumuþamýyor, tersine devrimci isyanlarý tetikleyecek þekilde keskinleþiyor. Bunun anlamý þudur: Toplumun devrimci dönüþümü bir zorunluluk olmuþtur ve köklü toplumsal dönüþüm isteyen insanlar genel bir artýþ gösteriyor. Burjuva egemenliðinin devrimci yýkýlýþý, bu baðlamda daha geniþ kitleler tarafýndan benimseniyor. Oluþan yeni duruma karþýn oportünist sosyalizm, yeni geliþmeleri karþýlayacak bir anlayýþ ve pratik yönelim içinde deðil. Oysa devrimci diyalektik deðiþmez bir durum ve biçim kabul etmez. Ýþçi sýnýfýnýn içinde mücadele ettiði koþullar deðiþince, mücadele ve örgütlenme biçiminde, politik taktikte deðiþime gidilir. Burada, deðiþen somut koþullar gözönünde tutulur. Geçtiðimiz doksanlý yýllarla birlikte, yeni bir devrimci yükseliþ dalgasý boygösterdi, koþullar devrimcileþti, devrimci durum geliþti, sýnýf savaþýmý iç savaþ biçimini aldý. Tam da bu süreçte, reformistleþen hareketler, burjuvazinin kabul edebileceði sýnýrlar i- çinde hareket etmeyi tercih ettiler. Devrimci yýðýn-mücadelesi bu süreçte büyük bir ilerleme gösterdi. Giderek en etkin duruma geldi. Sýnýrlý düzeylerde de olsa yer yer ayaklanma boyutuna varan hareket, 31 Mayýs ta genel halk ayaklanmasýna dönüþtü. Tüm bu devrimci geliþmelere raðmen oportünistler ve reformistler, siyaset yapma tarzlarýný, pratik hareket biçimlerini temelde deðiþtirmeden býraktýlar. Devrimci yýðýn hareketi tarafýndan sürüklenerek, hareketin içinde yer almalarý, onlarýn süreci karþýlayacak bir konuma geldikleri anlamýna gelmez. Tarihin, kendilerinin iþaret ettiði yönde ilerlediðini düþündüler. Tarih bu þekilde i- lerlerse, hedeflerine pek sorunsuz olarak varacaklardý. Teorileri böyle. Canlý yaþam farklý bir geliþme yolu izledi. Gerçek yaþamý; sýnýflar mücadelesinin ve bu mücadelenin içinde cereyan ettiði koþullarý kavramayan bu teori, tarihsel geliþme tarafýndan geçersiz sayýldý. Tarihin hangi yönde ilerledeðini anlamak için, eðer, yüzeydeki olaylara bakmakla yetinirsek, yanýlýrýz. Çünkü, yüzeyde meydana gelen tüm geliþmeleri etkileyen ve yön veren temeldeki ekonomik geliþmelerdir. Örneðin, 2008 de patlak veren büyük kapitalist kriz, sistemin iç çeliþkilerinin keskinleþmesini hýzlandýrdý ve bu geliþme de, düþman sýnýflar arasýndaki savaþýmý bütün kýtalar boyunca þiddetlendirdi. Devrimci bunalým tüm kapitalist ülkeleri derinden sarstý. Temel yapýdaki bu büyük kriz, yüzeydeki tüm olaylarýn gidiþini etkiledi, onlara devrimci bir yön verdi. Halk ayaklanmalarý kapitalist dünyanýn her yerinde arka arkaya ve birbirini tetikleyerek patlak verdi. Ama muhalefet çizgisini aþmayan sosyalist ve komünist partiler, bulunduklarý noktadan devrimci mücadele düzeyine varamadýklarý için, sýnýf savaþýmýnýn geliþimine a- yak uyduramadýlar ve varolan konumlarýný bile koruyamayarak tepe taklak oldular. Ýzledikleri politika nedeniyle, yýllar geçtikçe rahatýna düþkün birer darkafalý haline geldiler. Koþullarýn devrimcileþmesi ve sýnýf kavgasýnýn sertleþmesiyle, bu tür bir siyasi yapýlanmanýn etkisizleþmesi, daðýlýp gitmesi kaçýnýlmazdý. Bir dönem, iþçi sýnýfýnýn politik geliþmesinde önemli rol oynayan partiler, zamanla burjuvazinin birer oyuncaðý oldular ve proleter hareketin ilerlemesinin önünde ayakbaðý oldular. Kitle içindeki etkilerini kullanarak gerçek devrimci güçlere karþý, burjuvaziyle birlikte karalama kampanyalarý açtýlar, çelme taktýlar ve engellemek için en iðrenç yollara baþvurdular. Fakat þimdi, onlar çöküp giderken, gerçek devrimci hareket öne çýktý ve mücadelenin sürükleyici gücü oldu. Sonuç olarak, bu ayakbaðlarýndan kurtulan devrimci iþçi hareketi büyük bir hýzla ilerledi. Bu eðilimde olanlar, burjuvaziye o kadar angaje olmuþlardý ki, bu toplumun, e- mek-sermaye uzlaþmaz çeliþkisine dayandýðýný; çeliþkinin sömürünün artmasý, baský, gerici zor, kapitalist köleliðin aðýrlaþmasýyla keskinleþtiðini ve devrimci patlamalara yolaçtýðýný görmek istemediler. Onlarýn görmek istemediði canlý yaþamýn diyalektiðidir. Canlý yaþam, yani burjuva toplumun geliþimi, sistemin karþýtlýklarýnýn geliþmesi yönünde ilerliyor. Sýnýflý toplumlarýn temel yasasý olan, emeðin geliþmesiyle birlikte, bir kutupta (kapitalistlerin) zenginlik birikimi, karþýt kutupta (emekçilerin) sefalet birikiminin artmasý çok belirgin bir durum kazandý. Özce, daha büyük toplumsal patlamalarýn ve çatýþmalarýn koþullarý yeterince oluþmuþ ve olgunlaþmýþtýr. Tüm bu geliþmelere raðmen, onlar siyaset yapma tarzýný ve pratik pozisyonlarýný deðiþtirecek durumda deðiller. Ellerinin altýnda hazýr duran Marksizmin devrimci diyalektiðine, bu en yüksek ve devrimci düþünme biçimine karþýn, onlar siyasette ýlýmlý, uzlaþmacý bir politika izlediler. Toplumsal güç olarak emekçilerin, kitlelerin, burjuvaziyle en uzlaþma yanlýsý kesimine dayanýyorlardý. Dolayýsýyla bu partilerin siyasi çizgileri, dayandýklarý kitlelerin durumunu ve görüþlerini yansýtýyordu. Marksizmin devrimci teorisine baðlý kalmadýlar. Devrimci teoriyi canlý yaþama uyguladýklarý taktirde, yaþamýn deðiþen koþullarýna uygun olarak, kendi durumlarýný, politikalarýný ve hareket tarzlarýný deðiþtirmeleri gerekecekti. Fakat, burjuvaziyle girdikleri iliþkiler ve uzun bir dönem süren yaþam tarzlarý bunun önünde engel oluþturuyordu. Büyük kapitalist bunalýmýn tüm emekçilerin durumunu sarsmasý ve içinde bulunduklarý koþullarýn hýzla kötüleþmesi ve burjuvaziye karþý harekete geçmesi, reformist partilerin durumunu temelde deðiþtirmeye yetmedi. Geliþmeye ayak uyduramadýklarý i- çin etkilerini yitirdiler. Taksim Meydaný nda 19 Aralýk Eylemi 19 Aralýk zindan katliamýnýn 13. yýldönümünde Taksim de Mücadele Birliði Platformu tarafýndan yapýlan eylem, Taksim de ýsrarýn yeni adý oldu. Haziran ayaklanmasýndan sonra her türlü gösteriye kapatýlmýþ olan Taksim Meydaný 19 Aralýk eylemine ev sahipliði yaptý. Büyük bir polis ablukasýna raðmen Platform üyeleri meydana çýkmakta kararlýydýlar ve çýktýlar. Saatler u gösterdiðinde Taksim Tramvay Duraðýnda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý eþliðinde ayný slogan haykýrýldý. Dövizler ve bayraklarla toplanan kitlenin önü kýsa sürede çevik kuvvet polisleri tarafýndan çevrildi ve daðýlmazlarsa müdahale edecekleri uyarýsý yapýldý. Sloganlarýn daha gür yükselmesi üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarla i- teklediði kitleyi Sýraselviler Caddesi ne sürmeye çalýþtý. Bu saldýrýya eylemciler tarafýndan bayrak ve döviz sopalarýyla karþýlýk verildi; etrafta eylemi izleyen halk da alkýþ ve ýslýklarla saldýrýyý protesto etti. Polis Saldýrýsý ve Gözaltýlar Protesto Edildi Gözaltý ve protestolar baþta Ýstanbul olmak üzere bir çok ilde eylemlerle protesto edildi. Yüksel Caddesi Ankara Devrimde Israr Taksim de Israr dýr diyen Ankara Mücadele Birliði Platformu üyeleri 20 Aralýk günü Yüksel Caddesi nde eylem yaptý. DÖB adýna yapýlan konuþmada; Taksim Meydaný ný hiçbir zaman terketmeyecekleri vurgulandý. Kaldýraç da eyleme destek verdi. YKM Önü İzmir Devrimci cüret Teslim Alýnamaz, diyen Ýzmir Mücadele Birliði Platformu ü- yeleri 20 Aralýk günü saat da YKM önünde biraraya gelenler Kemeraltý giriþine kadar ajitasyonlar ve sloganlar eþliðinde yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Yürüyüþ boyunca 19 Aralýk katliam saldýrýsý ve Taksim de polisin vahþi saldýrýsý sonucunda yaþanan gözaltýlarla ilgili bilgilendirmeler yapýldý. Eyleme Hatay Halk Forumu, Emek ve Özgürlük Cephesi, Partizan destek verdi. Kitle Sýraselviler e girdiði anda Caddenin giriþinde bulunan simit sarayýnýn çatýsýndan Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük pankartý sloganlarla sarkýtýldý. Alkýþlar ve ýslýklarla karþýlanan bu ikinci eyleme de polis aþaðý i- nin uyarýsý yapmaya baþladý. Pankartý açan üç genç dakikalarca slogan atarak eylem yaptýktan sonra polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Sýraselviler e sürülen grup da slogan atarak eylem yapmayý sürdürürken, polis tartaklayarak ve tekmelerle saldýrarak eylemcileri gözaltýna almaya baþladý. Gözaltýna aldýklarý kiþileri arbede ile Sudeposu önündeki polis araçlarýna götüren polis, uzun süre halk tarafýndan yuhalandý. Vatandaþla deðil yolsuzluk yapanlarla uðraþmak gerektiðini haykýran öfkeli kitleyi yatýþtýramayan polis, çareyi daðýlmazlarsa gözaltýna alacaklarý tehditleri savurmakta buldu. Polisle tartýþan bir genç ise elindeki anayasayý kaldýrarak eylem yapma ve toplanma özgürlüðünün burada yazdýðý ný savundu. Gözaltýna alýnmaya çalýþýlan genci Ýstanbul Mücadele Birliği Platformu ise ÝHD de bir basýn açýklamasýyla saldýrýyý protesto etti ve bilgilendirmede bulundu. 20 Aralýk Cuma günü MBP ÝHD de bir basýn açýklamasý düzenleyerek polis saldýrýsýný ve gözaltýlarý protesto etti. O- kunan açýklamada 19 Aralýk 2000 zindan katliamýna ve devrimci tutsaklarýn baþeðmezliðine vurgu yaptýktan sonra Taksim Meydaný nýn halka, eylemlere kapatýlamayacaðý söylendi. Meydanlarý biz e- mekçilere yasaklamaya kalkmalarýna karþý öfkemiz kabarýyor. Yasaklarýnýzý tanýmýyoruz! Biz meydanlarýmýzý, en baþta da Taksim i geçmiþte ýsrarlý mücadele ile, fiili eylemlerle kazandýk. Bugün de ayný þekilde, yüzümüzü Taksim e dönerek fiili mücadele ile kazanacaðýz Taksim i. Tehditleriniz bize výz gelir! denilerek açýklama metni bitirildi. İHD İstanbul Ardýndan gözaltýna alýnan ve gece yarýsý serbest býrakýlan 3 kiþiden biri olan Nurten Karahancý söz alarak polis saldýrýsýný ve gözaltý sürecini anlattý. Polisin insanlarý kalkanlarla Sýraselviler e sürdüðünü, bu esnada yakýn mesafeden bibergazý ve plastik mermi sýktýðýný; kendisinin binadan pankart açtýðýný ve gözaltýna alýnmalarýnýn ardýndan aracýn içinde de darp edildiklerini, saatlerce karakol karakol dolaþtýrýlýp en son Karaköy Polis Karakoluna götürüldüklerini anlattý. Grup Emeðe Ezgi nin solistlerinden Ebru da müzik grubu olarak orada olduklarýný, anmaya destek verdiklerini söyleyerek polisin saldýrýsý sýrasýnda yakýn mesafeden plastik mermi ile bacaðýndan vurulduðunu anlattý. korumaya çalýþan halk bu defa iteklenerek Sýraselvilere sürülmeye çalýþýldý. Taksim de artýk durmanýn da yasak olduðunu savunan polis, eylemci izleyenlere dahi saldýrarak tahammülsüzlüðünü gösterdi. 6 kiþinin gözaltýna alýndýðý eylemde gençler 2-3 saat araçlarla dolaþtýrýldýktan sonra Karaköy Polis Karakolu na götürüldüler. Saatler e geldiðinde gözaltýndaki isimlerden Nurten Karahancý, Cem M.Solhan ve Emre Bora nýn Ýzinsiz toplu gösteri ve yürüyüþ kanununa muhalefet ile suçlamasý sonrasý serbest býrakýldý; geride kalan Kenan Aktaþ, Gamze Nihal Ýyidoðan ve Recep Yüzer ise polise mukavemet ile suçlanarak ertesi gün savcý karþýsýna çýkarýlmak üzere gözaltýnda tutulmaya devam edildi. Birgün sonra Kenan Aktaþ, Recep Yüzer ve Gamze N. Ýyidoðan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 25. Sulh Ceza hakimi karþýsýna çýkan üç kiþi, adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý. 19 Aralık katliamı İzmir de protesto edildi. Sabahın erken saatlerinde köprüye pankart asıldı. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi yerleşkesine de yazılamalar yapıldı. 19 Aralýk Katliamýný Unutmadýk Unutturmayacaðýz! Aralýk 2000 Zindan Katliamýnýn 13. yýldönümünde Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Ýzmir Þubesi ve Ýnsan Haklarý Derneði(ÝHD) Ýzmir Þubesi Buca Kýrýklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi önünde her yýl olduðu gibi bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. 19 Aralýk Katliamýný Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz yazýlý pankart açan ÇHD ve ÝHD üyeleri açýklama sýrasýnda sýk sýk Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur sloganlarý atarken, tutsaklara sesin duyurulabilmesi için düdükler öttürüldü. Açýklamanýn ardýndan Aralýk 2000 Zindan Katliamýnda ve sonrasýnda gerçekleþtirilen ölüm orucu eyleminde ölümsüzleþen devrimci tutsaklar için cezaevinin kapýsýndan i- çeriye karanfiller atýldý. Gazetemizin 248. sayýsýnda 2. sayfada yayýnlanmýþ olan Sürgün Notlarý, Tekirdað 1 Nolu F Tipi ne sürgün edilen Barýþ KAYA nýn mektubudur. Atlandýðý için özür dileriz. Mücadele Birliði/Ýzmir Kýrýkkale Namýk Kemal Üniversitesi nden DÖB lü Öðrenciler den Pankartlı Protesto

3 1-15 Ocak 2014 Kent Mitingine Tomalý Saldýrý Yoksulluk 40 Günlük Bebeði Öldürdü Konya nýn Ereðli Ýlçesi nde henüz nüfusa kayýt ettirilmeyen 40 günlük Ayaz bebek, camlarý olmayan evlerinde zatüreden yaþamýný yitirdi. 2 katlý kerpiç evin tek odalý bölümünde oturan ve eþi askerde olan 2 çocuk annesi Maviþ Eþme, gece saat sýralarýnda bebeði Ayaz ý emzirmek için uyandýðýnda hareket etmeyen bebeðinin öldüðünü anladý. Adli Týp Kurumu nda otopsi yapýlan Ayaz bebeðin, zatüreden öldüðü anlaþýldý. Maviþ Eþme nin çocuklarýyla kaldýðý odanýn pencere camlarýnýn bir bölümü kýrýk olduðu için naylonla örttüðü, ailenin akrabalarýn yardýmýyla geçimini saðladýðý öðrenildi. Meclis Önünde Kendini Ateþe Verdi Mecliste bütçe görüþmeleri sürüyor. Sokaktaki insanýn, iþçilerin, emekçilerin, öðrencilerin, iþsizlerin yerinin olmadýðý yeni bütçede halklara reva görülen yeni açlýklar, yeni iþsizlikler, yeni borçlar, bunalýmlar... Bunun etkilerini son on yýllarda çok defa gördük. Kiminde sokaða taþan kitleler, kiminde de sessiz sedasýz intiharlar þeklinde... Bu defa öyle olmadý. Giden, derdini herkese anlatmayý denedi. Haykýrýþýný tüm halka ulaþtýrmak istedi: O, Meclis te bütçe görüþmelerinin sürdüðü, sokakta bakan çocuklarýnýn yaptýðý yolsuzluklarýn yankýlarý sürerken, 17 Aralýk günü meclis kapýsýnda Açým diyerek kendini yaktý! TBMM nin Dikmen kapýsýna gelen 50 yaþýndaki Salih Yiðit Tekin, Açým diye haykýrdýktan sonra üzerine benzin dökerek bedenini ateþe verdi. Polisin yangýn tüpüyle müdahale ettiði Tekin, ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Borçlar, iþsizlik, açlýk, ailesini geçindirememe, son dönemlerin en büyük intihar sebeplerinden birisi oldu. Sessizce yaþama veda edip gidenlerin yaný sýra, 2000 li yýllarda sýk görmeye çalýþtýðýmýz manzara da bu oldu. Salih Yiðit Tekin Meclis önünde kendini yakmaya kalkýþan ilk insan deðildi... Ama son olmasý dileðiyle... Ýstanbul Bizim denilerek Kadýköy de düzenlenen mitinge katýlan onbinlere polis tomalarla, tazyikli su ve gaz bombasý ile saldýrdý. Ýstanbul Kent Mitingi için þehrin dört bir yanýndan gelen onbinlerce kiþi, Söðütlüçeþme ve Numune Hastanesi üzerinde iki koldan kortejlerini oluþturarak pankartlarý, sloganlarý, dövizleriyle Kadýköy Meydaný na yürümeye baþladý. Arama noktalarýndan geçerek Ýskele Meydaný na ulaþan onbinler taleplerini haykýrdý. Halkbank önünden geçerken de hýrsýzlar yuhalandý ve banka yumurta yaðmuruna tutuldu. Çok sayýda siyasi parti, çevre örgütleri ve derneklerin yer aldýðý mitinge Mücadele Birliði Platformu da Ýnsanlýðý ve Doðayý Yýkan Kapitalizmi Yýkalým pankartýyla katýldý ve sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Her Yer Taksim Her Yer Direniþ, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz, Doðayla Barýþ, Kapitalizmle Savaþ, Ýstanbul Uyuma Geleceðine Sahip Çýk sloganlarý attý. Saatler a gelirken henüz kortejlerin alana giriþi sürerken, arama noktasýnda çýkan bir arbede üzerine polisler tomalarý yürüyüþ kortejlerinin üzerine sürdü ve gazlý tazyikli su sýkarak, gaz bombalarý ile saldýrdý. Polisin saldýrýsý sýrasýnda yaralananlar da oldu. Halkevlerinden 64 yaþýndaki Elif Çermik in de saldýrý sýrasýnda kalbinin durduðu ve hastanede yoðun bakýma alýndýðý öðrenildi. Elif Çermik, gazetemiz baskýya girdiði Eryaman Çöplük Ýstemiyor Eryaman Halký, 22 Aralýk günü Yüksek Hýzlý Tren Garý Kompleksi tabelasýyla yapýlan inþaatýn yanýnda eylemdeydi. Eyleme inþaat tabelasýna Hükümet Ýstifa - Eryaman Halký pankartýný asarak baþladýlar. Eylem boyunca, Hükümet Ýstifa, Bu Da- Utanç Duvarý ný Yýkacaðýz Mardin BDP Ýl Örgütü nün Nusaybin-Qamiþlo arasýnda örülen Utanç duvarýný protesto etmek için il ve ilçelerden gelen onbinlerce kiþi Þirin Bulvarý ndan duvarýn örüldüðü Qamiþlo sýnýrýna doðru yürüyüþe geçti. Madin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, MEYA-DER, belediye baþkanlarý, Nusaybin ve Kýzýltepe de faaliyet yürüten kültür sanat çalýþanlarýnýn da katýldýðý yürüyüþte, Utanç duvarýný TC nin baþýna yýkacaðýz, Gewer in intikamýný alacaðýz pankartlarý taþýndý. Mitingde BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata nýn konuþma yaptýðý esnada halk utanç duvarýný yýkmaya çalýþtý. Sýnýrýn karþý tarafýndan da kitlenin destek vermesi üzerine polis halka önce tazyikli su ardýndan da gaz bombalarý ile hedef gözeterek saldýrdý. Kitle de polis saldýrýsýna havai fiþek ve molotofkokteylleri ile karþýlýk verdi. Polis ve askerler Rojavalýlara da tazyikli su ve gaz bombasýyla saldýrdý. Polis saldýrýsý ile baþlayan çatýþmalar Alaman köprüsü, Çaðçað Caddesi ve Mittani sýrada hala hastanede yoðun bakýmda idi. Kadýköy Her Yer Taksim Her Yer Direniþ ve Faþizme Karþý Omuz Omuza sloganlarý ile çýnlatýlarak polis barikatlarý yýkýldý. Provakasyona karþý kitle toparlanýp miting alanýna geldi. Alana giriþler sürerken miting de baþladý. Ard arda yapýlan konuþmalar sýk sýk sloganlarla kesildi. Saatler ye gelirken miting ezgilerle devam etti. Mitingin sona erdiðinin anons edilmesinin ardýndan kitle topluca Altýyol a, oradan da Söðütlüçeþme ye yürüdü. Yürüyüþ boyunca marþlar ve Hükümet Ýstifa sloganlarý ile eylemi sürdürdü. Yürüyen kitle AKP Kadýköy Ýlçe binasý önüne gelince, polis tomalar, plastik mermi ve gaz bombalarýyla kitleye yeniden saldýrdý. Halk, Altýyol ve Hasanpaþa tarafýna çekildi. Kitle çekiliþ sýrasýnda caddeye barikatlar kurdu, barikatlar da tomalarca daðýtýldý. ha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Eryaman da Çöplük Ýstemiyoruz, Direne Direne Kazanacaðýz sloganlarý atan, halaylar çeken Eryaman halký; bu inþaatýn aslýnda bir atýk tesisi olduðunu, yaþamlarýnýn ve saðlýklarýnýn tehdit altýnda olduðunu açýkladý. Buraya Tren Garý yapýlacaðý söylenerek, daha rahat ulaþýma sahip olacaðýný düþünenin insanlarýn kandýrýldýklarýný, kimyasal atýklarla zehirlenme riskiyle karþý karþýya olduklarýný, böyle tesislerin þehrin içine yapýlmamasý gerektiðini; burada saðlýklarýnýn tehlike altýnda olduðunu belirttiler. Saðlýklý yaþam haklarý için mücadele etmeye devam edeceklerini, kazanamasalar bile haksýzlýða ses çýkarmaktan vazgeçmeyeceklerini yaptýklarý basýn açýklamasýyla duyurdular. Basýn açýklamasýndan sonra, inþaat alanýný görmek için bir yürüyüþ yapýldý. Burada, inþaat alanýn ne kadar büyük olduðunu desteðe gelenlere göstererek, buraya çok daha güzel þeyler yapýlabileceðini; ancak bir Kimyasal Çöplük yaptýklarýný anlattýlar. Eylem, baþladýðý gibi sloganlarla sona erdi. E R Ö T Dİ DEVRÝMCÝ HÜKÜMET Sermaye sýnýfý ve emperyalist devletler, Haziran Halk Ayaklanmasýnýn yýkýcý darbeyi vurduðu bu hükümetle ne Türkiye de ne de Suriye, Mýsýr, Irak gibi Ortadoðu ülkelerinde bir adým bile yol alamayacaklarý sonucuna varmýþ görünüyorlar. Bir yandan halk kitlelerinin hedef tahtasýna yerleþtirilmiþ, diðer yandan tekelci sermaye sýnýfý ve emperyalist güçlerin artýk desteklemekten vazgeçtikleri bir hükümetin gidici olduðunu görmek ve söylemek artýk, tek baþýna, çok þey ifade etmiyor. Ýþçi sýnýfý, emekçi kitleler, Kürt halký ve toplumsal birleþik devrimin güçleri için önemli olan bundan sonraki adým hakkýnda açýk bir fikre sahip olmaktýr. Hükümet yýkýlýnca yerine ne gelecek? Önemli olan bu soruya verilecek yanýttýr. Haziran Halk Ayaklanmasý ortaya çýktýðýnda ve ayaklanan emekçi sýnýflar sokaklarý hükümet istifa sloganýyla çýnlattýklarýnda sosyal reformist partilerle oportünist hareketlerin bu konuda en ufak bir fikre sahip olmadýklarý ortaya çýktý. Þaþkýndýlar. Çünkü kitleler bu sorunun yanýtýný onlardan bekliyorlardý ama onlarýn bu konuda söyleyecek tek sözleri dahi yoktu. Hükümet sorununu ele alan sadece iki akým, iki politik güç oldu. Bunlardan birincisi, proletaryayý, iþçi sýnýfýný, ayaklanan devrimin toplumsal ordusunun çýkarlarýný temsil eden Leninist Parti idi. Ýkincisi ise, ayaklanmanýn enerjisini, gücünü tekrar burjuva kanallara çekmek, düzeni kurtarmak isteyen, kendilerine ulusalcý diyen burjuva muhalefet oldu. Demirel in sað kolu diyebileceðimiz Hüsamettin Cindoruk un baþýnda olduðu bu burjuva muhalefette CHP den MHP ye, emekli generallerden kimi kapitalistlere kadar çok geniþ bir kesim yer alýyor. Bu adamlar, yýllarýn toplum yönetme deneyimlerine de dayanarak burjuva düzenin kurtarýlmasý için kitlelerin önüne çýkarýlacak bir hükümet alternatifinin hýzla hazýrlanmasý gerektiðini biliyorlardý. Leninist Parti ise, ayaklanan emekçi sýnýflarýn önüne devrimci bir hükümet alternatifinin konulmasý, hazýrlanmasý gerektiðini dünya devrimleri tarihinden ve kendi devrimci deneyimlerimizden biliyordu. Hükümetin istifasýný isteyen emekçi sýnýflara nasýl bir hükümet kurulmasý gerektiðini proletaryanýn politik güçleri derhal açýklamalýydýlar. Leninist Parti, Halk Ayaklanmasýnýn baþarýsý için devrimci bir hükümet kurulmasý ve bu hükümetin elinde derhal uygulayacaðý devrimci bir programýn olmasý gerektiðini açýkladý. Bu düþünceyi kendilerini devrimci olarak gören güçlere bir öneri olarak götürdü. Devrimci olma iddiasýndaki oportünistlerin devrimci hükümet hakkýnda bir fikirleri yoktu ama küçük burjuvaziye özgü o kibirleri fazlasýyla vardý. Leninist Partinin önerisine kibirle ve küçümsemeyle yaklaþtýlar. Kafalarýnýn acýnasý boþluðunu iþte böyle perdeliyorlardý. Hükümetin gýrtlaðýna kadar rüþvet ve yolsuzluða batmýþ olduðunun ortaya çýktýðý ve geniþ emekçi kitlelerin öfkeyle hükümetin istifasýný bayraklarýna yazarak sokaklara çýktýklarý bugün bu sorun bir kez daha yaþamsal önem kazanmýþ olarak önümüze çýkýyor. Leninist Parti, sokaklarý dolduran emekçi sýnýflara, hükümetin istifasýný istemenin yetmeyeceðini, daha geniþ kesimleri harekete geçirebilmek için, hükümetin yýkýlmasý durumunda yerine ne konulacaðýný açýklýkla ortaya koymalarý gerektiðini açýkladý. Bu, Devrimci Hükümettir, Geçici Devrim Hükümetidir; Halk Ýktidarýdýr. Eðer ayaklanmadan sonra, halk iktidarý (devrimci hükümet) yerine bir burjuva hükümet kurulacak olursa bu, tüm mücadelemizin, ödediðimiz bedellerin sonuçlarýna burjuva sýnýfýn el koymasý anlamýna gelecektir. Týpký Mýsýr da ya da Tunus ta emekçi sýnýflarýn ayaklanmalarýnýn sonuçlarýna burjuva sýnýfýn dinci/faþist güçlerinin el koymasýnda olduðu gibi. Türkiye deki hükümet artýk gün sayýyor. Emperyalistler durumu bir imparatorluðun çöküþünü izliyorsunuz, bir hükümdarlýðýn sonu gibi ifadelerle tanýmlýyorlar. Burjuva muhalefet, hükümetin yýkýlýþý durumuna kendi alternatifini oluþturarak ve bayraðýna milli hükümet yazarak hazýrlanýyor. Peki ya emekçi sýnýflar? Onlar bayraklarýna hiçbir þey yazmadan hükümet istifa sloganýyla yetinebilirler mi? Yetinemezler! Ýþçi sýnýfý ve devrimin diðer toplumsal güçleri bayraklarýna Devrimci Hükümet- Halk Ýktidarý yazarak ayaklanmaya hazýrlanmalýlar. Savunma Yargýlanýrken Kültür Merkezi çevresinde yoðunlaþtý. Diðer mahallelerde de çatýþmalar sürdü. Yoðun çatýþmalarýn ardýndan polis geri çekildi. Polisin yaþýndaki bazý gençleri gözaltýna aldýðý saldýrýda yaralanan 3 kiþinin tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesi nde yapýldý. Atýlan gaz bombalarýndan etkilenen Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan ýn da Nusaybin Devlet Hastanesi ndeki tedavi altýna alýnda. Utanç duvarý, Yüksekova ve Dersim de de onbinlerin katýlýmýyla protesto edildi. ANF 3 Aralarýnda genel baþkan Selçuk Kozaðaçlý ve Þube Baþkaný Taylan Tanay ýn da bulunduðu 9 u tutuklu 20 avukatýn yargýlandýðý ÇHD Davasý nýn ilk duruþmasý 24 Aralýk günü Silivri de yapýldý. 3 gün süren duruþma sonunda 4 avukat tahliye edildi. Çevik kuvvet ablukasýnda ve 500 avukatýn müdahilliðinde süren duruþmalarda tutsak avukatlar savunmanýn yargýlanmakta olduðunu, kendilerinin sosyalistlerin, devrimcilerin, iþçilerin avukatlarý olduklarýný, bunun ideolojik bir saldýrý olduðunu söylediler. 26 Aralýk günü verilen ara kararla avukatlardan Güçlü Sevimli, Þükriye Erden, Betül Kozaðaçlý ve Naciye Demir in tahliyesine, diðer avukatlarýn ise tutukluluðunun devamýna karar verildiðini açýkladý. Bir sonraki duruþma Nisan 2014 te yapýlacak.

4 Ocak 2014 KÝM KAZANACAK Taylan Işık Türkiye ve Kürdistan da bir devrim süreci pratik o- larak baþlamýþtýr. Bu bir olgudur ve bu olgu sýnýf savaþýný, iç savaþý kimin kazanacaðý tartýþmalarýyla boðuntuya getirilemez. Devrim süreci, Haziran Halk Ayaklanmasýyla baþladý. Ayaklanan milyonlarca emekçi, kadýn, Alevi yaptýklarýnýn bir devrim olduðunu sýnýf sezgisiyle kavramýþlardý ve bu gerçeði çeþitli biçimlerde ifade de ettiler. Bu resmen devrim gibi çok çeþitli ifadelerin ayaklanmaya katýlan sýradan insanlar tarafýndan kullanýlmýþ olmasý, emekçi sýnýflarýn olan bitene nasýl baktýðýna dair açýk fikir veriyor. Sadece küçük burjuva sosyalistleri, küçük burjuva sýnýf konumundan hareket eden politik akýmlar pratik yaþamda olan bitenin bir devrim süreci olduðunu bir türlü kavramadý ya da kavramak istemediler. Çünkü bunun kabul edilmesi ve buna uygun davranýlmasý burjuva sýnýfla tüm köprülerin atýlmasý anlamýna gelecekti. Onlar ise, burjuvazi ile proletarya arasýnda, kapitalizmin bu iki temel sýnýfý arasýnda gezinmeye, bir oraya bir buraya meyletmeye; ne burjuva sýnýfla ne proletarya ile baðlarýný koparmadan yola devam etmeye çalýþýyorlardý. Devrim sürecinin baþlangýcý, ayaklanmanýn baþladýðý gün olarak deðil ama bir dönem olarak ele alýnmalýdýr. Haziran Halk Ayaklanmasý, kendini hazýrlayan kendinden önceki devrimci koþullar olmasaydý duru gökte çakan bir þimþek misali ortaya çýkmazdý. Sonuçta, baþlangýç dönemini tarihi Haziran Halk A- yaklanmasý olarak ele alabileceðimiz bir süreç baþladý ve bu süreç þöyle ya da böyle sonuçlarýný ortaya çýkarana kadar sürecektir. Kapitalizmin iki temel sýnýfý, iþçi sýnýfý ve burjuvazinin politik güçleri bu süreçten muzaffer çýkmak için sert bir iç savaþa tutuþmuþ bulunuyorlar. Her iki taraf tüm güçlerini, tüm hazýrlýklarýný bu süreçten zaferle çýkma amacýna baþlamýþ durumda. Bu süreçten kimin zaferle çýkacaðý sorusu, toplumun geri kalan sýnýf ve güçlerini kimin kazanacaðý, bu güçlerin kimin önderliðini kabul edeceklerine baðlý. Toplum nüfusunun ezici bir kesimini iþçi sýnýfý adýna onun politik güçlerimi kazanacak yoksa sermaye sýnýfý bir kez daha geniþ kitleleri aldatarak tarafýna çekmeyi baþarabilecek mi? Ýþte meselenin can alýcý sorusu budur. Burjuva sýnýf adýna burjuva muhalefet, geniþ kitleleri yanlarýna çekebilmek için kitlelere iktidarý, hükümeti kurmak için hazýr olduklarýný, milli hükümet dedikleri þeyin emekçi sýnýflar için kurtuluþ yolu olduðunu tüm güçleriyle propaganda etmeye baþladýlar bile. Burjuva sýnýf ve onun politik güçleri, emekçi sýnýflarýn, Kürt halkýnýn, devrimci güçlerin, Alevilerin kýrk yýldýr büyük bedeller ödeyerek bugüne getirdikleri devrimin meyvelerini devrimin toplumsal ve politik güçlerinin elinden çalmaya çalýþýyorlar. milli hükümet dedikleri þey emekçi sýnýflarýn önüne kurulmuþ iþte böyle bir tuzaktýr. Sermaye sýnýfý adýna burjuva muhalefet neden hükümet meselesini gündemine alýp öne çýkarýyor? Çünkü küçük burjuva sosyalistlerin bir türlü anlayamadýklarý can alýcý noktayý bu adamlar çok iyi anlamýþlar: Her devrimin temel meselesi iktidar sorunudur ve iktidar sorununun birinci konusu da Hükümet meselesidir. Burjuva muhalefet, ayaklanan kitlelerin karþýsýna milli hükümet sloganý ve hedefiyle çýkarak onlarý tekrar düzen içine çekmenin, sermaye sýnýfýnýn peþine takmanýn programýný açýklamýþ oluyor. Proletaryanýn sýnýf çýkarlarýný temel alan Leninist Parti ise, bayraðýna Devrimci Hükümet slogan ve hedefini yazarak ayaklanan emekçi sýnýflarýn karþýsýna çýkýyor. Emekçi sýnýflarý, Kürt halkýný, kadýnlarý, Alevileri ve gençliði, uðruna büyük bedeller ödedikleri tam özgürlük ve gerçek demokrasi, halk demokrasisi hedefine götürecek program böylece Leninist Parti tarafýndan yükseltilmiþ oluyor. Bu devrimin programýdýr, tam kurtuluþa giden yolu açacak programdýr. Böylece, kapitalist toplumun birbirine karþýt iki temel sýnýfý adýna hareket eden karþýt politik güçler toplumun büyük çoðunluðunu nasýl ve ne için kazanmak istediklerini açýklamýþ oluyorlar. Burjuva muhalefet düzeni korumak ve kurtarmak için milli hükümet ; iþçi sýnýfýnýn devrimci komünist partisi, bir devrimle düzeni yýkmak ve komünizme giden yolu ardýna kadar açmak i- çin ayaklanmacýlara Devrimci Hükümet hedefini gösteriyor. Peki ya arada kalan küçük burjuva politik akýmlar; onlar ne yapýyor? Onlar, parlamenter ahmaklýkla malul kafalarýný seçim sandýklarýna sokmuþ vaziyette, düzeni kurtarma ve koruma derdine düþmüþ burjuva muhalefetle ayný kulvarda koþmanýn dayanýlmaz hafifliðini yaþýyorlar. Kim kazanacak? Çürümüþ politik akýmlarý deðil ama geniþ küçük burjuva kitleleri bu iki karþýt ve uzlaþmaz sýnýftan hangisi yanýna çekmeyi baþarýrsa o kazanacak. Yine de þu gerçeði rahatlýkla yüksek sesle söyleyebiliriz: Yaþam iþçi sýnýfýndan ve onun politik güçlerinden yana. Tuzun koktuğu bir dönem bu. Yolsuzluğu önlemekle görevli olanlar yolsuzluğun başını çekiyor. Dosyalar ortalığa saçılmış durumda. Birbirlerinin gırtlağına sarılan taraflar boğazlarına kadar yolsuzluğa, rüşvete, şantaja bulaşmış. Bir post kavgasıdır gidiyor! Ama sanılmasın ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! Her tür ahlaki sınırı aşmak tek ahlaki değerleri olmuş, halkın her tür değerini utanmazca ve acımasızca sömürmek en büyük maharetleri haline gelmiş bir iktidara karşı halk isyanda! Tepki çığ gibi büyüyor. Ayaklanmanın yeni dalgası bu çürümüşlüğe karşı yükseliyor. Bir toplumsal devrimin kavurucu ateşi ile temizlenmeden ileri gitmek mümkün değil artık! Sokak bu gerçeğin farkına varmış durumda. Her geçen gün öfkesi de artıyor, eylemleri de. Bu öfke, bu kalkışma tepedeki kavgayı da sertleştiriyor. Bir hükümet krizi var. Kriz çok büyük gelişmelere gebe. Ama sokak, hükümeti alaşağı etmedikçe, krizlerde hükümetler kendiliğinden devrilmezler. Sokakta yaygınlaşan hükümet istifa iktidar halka sloganı halk yığınlarının kesinlikle HÜKÜMET İSTİFA HALK İKTİDARA Ýstanbul Beþiktaþ ve Kadýköy, Ankara da Güvenpark ve Kuðulupark, Ýzmir, Kocaeli ve pek çok ilde halk sokaklara çýktý, hükümeti protesto etti. Gazi de Sokaða Eyleme İsyan Ayaklanma Devrim 26 Aralýk akþamý saat de Gazi Mahallesi nde Asgari Ücrete, Sömürüye, Hýrsýzlýða Son Sokaða Eyleme diyerek yapýlan yürüyüþ Eski Karakol dan Cemevine kadar sürdü. Bir çok çevrenin katýlýmýyla gerçekleþen Beþiktaþ: Kadıköy Abbasaða Forumu Kartal Heykeli nde buluþup Bakanlar Yetmez, Hükümet Ýstifa sloganlarýyla yürüyüþlerine baþladý. Alkýþlar, ýslýklar, korna sesleri, düdükler ve tencere tava sesleriyle Beþiktaþ sokaklarý çýnladý. Kartal Heykeli nde eylem sona erdi. Atakent Ýkitelli Forumu Sýradaki istifalarý sokaklarda bekliyoruz sloganlarýyla yürüyüþ yaptý. Ýkitelli halký 26 Aralýk günü için de Ýkitelli Cemevi nde de buluþarak yeniden eylem yapacaklarýný duyurdu. yürüyüþte Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Faþizme Karþý O- muz Omuza, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý sýk sýk atýldý. Yasaklý Meydana Yürüyüþ! Ýzmir de çaðrý Gündoðdu ya olmasýna raðmen, kitle Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarýyla Belediyeye yürüdü. Konak a ulaþan kitle hükümet konaðý giriþini iþgal etti. Eyleme katýlan siyasi gruplarýn konuþmalarýnýn ardýndan bir süre arbede yaþandý. þeklinde yazmýþsýnýz bu haber önemli diye düþünüyoruz. Ýzmir de Alsancak Sevinç pastanesi önünde toplanýldý; ancak Mücadele Birliði olarak Gündoðduya deðil yasaklý alan olan Konak Meydanýna yürünmesini önerdik. Bu öneriyi kabul eden ESP ve SDP ile yolu kapatarak sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý atýlarak Konak Meydaný Valilik önüne gelindi. Valilik merdivenlerine çýkan kitle kapýya gelince içeriden güvenlik görevlileri çýktý. Arbede yaþandý. Daha sonra ise içeride bulunan sivil polisler müdahale etmeye çalýþtý ancak baþarýlý olamadý. Mücadele Birliði ve ESP adýna yapýlan konuþmalarýn ardýndan kitle daðýldý. Yürüyüþ sýrasýnda ve valilik önünde sýk sýk Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganlarý yankýlandý. Yapýlan açýklamalarda devrimin güncelliði ve halk iktidarýna deðinildi. Valilik önünde hiçbir güvenlik önlemi bulunmamasý ise dikkat çekiciydi. Binlerce Kadýköylü Boða da buluþarak Mehmet Ayvalýtaþ Meydaný nda hayatýný kaybedenleri andý. Yeniden Altýyol a ve Rýhtým a yürüyen kitle AKP binasýna yürümek isteyince polisin tomalý, gaz bombalý ve plastik mermili saldýrýsý baþladý. Kadýköy sokaklarýna barikatlar kuruldu, uzun süre çatýþma sürdü, Kadýköy halkýna kapýlarýnýzý açýn, wifi þifrelerinizi kaldýrýn çaðrýlarý yapýlýyor. Ýkitelli: hükümeti devirmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Varsın bu kokuşmuş efendiler birbirlerinin gırtlağına sarılsın, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortalığa saçsın. Böylece nasıl iflah olmaz bir durumda olduklarını gösterecekler tüm dünyaya. Gezi'nin açtığı yoldan büyük bir güçle ilerleyelim. Sokak birleştirir. Özgürlük isyandadır. Yürüyelim! Halk Ýktidarýna Giden Yol Mücadele Birliði çalýþanlarý tarafýndan 25 Aralýk günü Sarýgazi Demokrasi Caddesinde açýlan stantta yolsuzluða, rüþvete, yozlaþmaya, kapitalizmin kirliliðine karþý duyarlýlýk oluþturmak amacýyla bildiri daðýtýmý yapýldý. Daðýtým sýrasýnda konuþulan emekçi insanlarýn öfkesi o kadar büyüktü ki bu öfke sokaða eyleme çýkmak için sabýrsýzlanýyordu. Saatler ilerledikçe artan öfke bir eyleme dönüþtü. Sarýgazi Faþizme Mezar Olacak, Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Halkýmýz Saflara Hesap Sormaya, Katil Polis Sarýgazi den Defol, Yolsuzluða Geçit Vermeyeceðiz sloganlarý eþliðinde yürüyüþ baþladý. Zindanlardaki devrimci tutsaklarý da selamlayan halk Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganý attý. Yürüyen kitle Sarýgazi deki polis ablukasýna karþý yapýlan ajitasyonlarla daha çok öfkelenerek Ýþte Burasý Faþist Yuvasý sloganýný daha gür þekilde attý. Yolsuzluklara karþý, Sarýgazi Halký bu düzene geçit vermeyeceðini yaptýðý eylemle ilan etti. Bunun ortasý yoktur, tam özgürlük ve tam kurtuluþ ancak devrim ile kazanýlacaktýr. Haziran halk ayaklanmasýnýn yolundan devrime özgürlüðe doðru ileri! Zafer için ileri! denilerek basýn açýklamasý sonlandýrýldý. Eylem gençlerle birlikte marþlar söylenerek bitirildi. Mücadele Birliði / Sarýgazi Zafer Sokakta Sandýkta Arama! Beþiktaþ ta Abbasaða Forumu nun çaðrýsýyla yüzlerce kiþi 26 Aralýk akþamý Beþiktaþ Kartal Meydaný nda toplanarak yürüyüþ yaptý. Hükümetin son operasyonla ortaya çýkan yolsuzluk, rüþvet ve talanýný, emekçilere yönelik saldýrýlarýný protesto etti. Beþiktaþ caddelerinde yürüyüþ yapan halk Her Yer Rüþvet Her Yer Yolsuzluk, Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka, Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam, Her Yer Taksim Her Yer Direniþ, 3 Bakan Yetmez Hükümet Ýstifa, Bu Pisliði Devrim Temizler sloganlarý attý. Yürüyüþ sýrasýnda katýlýmlarla kortej kalabalýklaþýrken, kapýlara pencerelere çýkan semt sakinleri de tencere tava çalarak, ýslýk ve alkýþlarla yürüyüþe destek verdi. Kimi yerde sloganlara katýldý. Yürüyüþ sýrasýnda konuþmalarla hükümetin yolsuzluk, rüþvet, talan, emekçilerin haklarýný gaspetmeye yönelik politikalarý, savaþ politikalarý, katliamlarý ve Gezi eylemleri sürecinde uyguladýðý þiddet de protesto edildi. Hepiniz Defolun Ayaða Kalk Mersin Ýnisiyatifi adlý grup, yolsuzluk ve rüþvet iddialarýndan sonra AKP hükümetinin istifasý için basýn açýklamasý düzenledi. Mersin Forum Alýþveriþ Merkezi önünde 26 Aralýk akþamý de toplanan kitle, Bu Ülkeyi Hýrsýzlar, Yolsuzlar, Çeteler Yönetemez. Hepiniz Defolun yazýlý pankart açtýlar. Yolsuzluk ve rüþvet iddiasýyla gündeme düþen Halkbank önüne yürüyüþe geçmek isteyen grubun önü, Mersin Forum çýkýþýnda çevik kuvvet ve TOMA barikatýyla durduruldu. 27 Aralýk günü yeniden aynı yerde toplanan halk, Halk Bankasý na yürüyüþe geçerek, banka giriþine ayakkabý kutusuna konulmuþ yumurta býraktýlar. Yürüyen halkýn önü 1. Cadde üzerinde çevik kuvvet ekipleri tarafýndan kesildi. Herhangi bir müdahaleye karþý önlem alan esnaf, dükkanlarýný kapatarak, kitleye yer açtý. Polis ekipleri ile kýsa süren tartýþma sonrasý polis kordonu eþliðinde yürüyüþe geçen eylemciler, Halkbankasý na ulaþtýlar. Daha sonra banka önünde Ayaða Kalk Mersin Ýnsiyatifi ni temsilen açýklamada bulunan Zeliha Aydoðan, yolsuzluklara ve Ak Parti yönetiminin bozulan iç yapýsýna dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarý üzerinde ki Halkbank Pozcu Þubesi camlarýna yumurta atan eylemciler, daha sonra banka camlarýna yazýlama yaparak eylemi sonlandýrdýlar. Mücadele Birliði-Mersin

5 1-15 Ocak 2014 Ýzmir de Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka! Ýzmir de binler 26 Ocak günü Alsancak Sevinç Pastanesi önünde toplanýp Basmane meydanýna yürüdü. KESK, DÝSK ve TMMOB un çaðrýsýyla toplanan eylemde Hükümet Ýstifa Ýktidar halka sloganlarý yankýlandý. Eylem Basmane meydanýnda son buldu. Ýzmir: Doðru Yolda Ýzmir de 26, 27 ve 28 Aralýk günleri, süreç hakkýnda yeni deðerlendirmeler yapmamýzý gerektirdi. Bunlarý kýsaca sýralayalým; 26 Aralýk ta Gezi den bugüne yasaklý alan olarak bilinen ve çatýþmalarýn merkezinde yer alan Basmane Meydaný DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla örgütlenen yürüyüþle açýlmýþ oldu. AKP Konak ilçe binasýnýn bulunduðu bu nokta özellikle Gezi sýrasýnda her iki tarafýn da birbirine meydan okuduðu alandý. Sendikalarýn alelacele eylemi bitirip arkalarýnda devrimci gençleri býrakarak kaçmasýyla bu alan hakkýndaki korkularýn sadece burjuvaziye deðil, uzlaþmacý reformist sendikacýlara da ait olduðunu gördük. 27 Aralýk günü Ýzmir için tarihsel bir gündü. Taksim çaðrýsýna eþ zamanlý olarak yine Alsancak ta buluþan devrimci çevrelerin aðýrlýkta olduðu grup Konak meydanýna doðru trafiði keserek yürüyüþe geçti. Yaklaþýk iki kilometrelik ana yoldan yürüyerek Konak Meydanýna çýkan grup tek bir engelle dahi karþýlaþmadý. Aðýrlýklý olarak Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka sloganý atan yaklaþýk yüz kiþilik grup Valiliðin önüne gelindiðinde Valilik binasýnýn önünün bomboþ olduðu görüldü. Bayraklar merdivenlerden týrmandý. Öyle ki kapýnýn açýlýp içeri girilmesi iþten bile deðildi. bir sivil polis devre dýþý býrakýldý. 28 Aralýk Ýzmir de devrim güçlerinin çýtasý artýk yükselmiþti. Ýktidarýn iktidarsýzlýðý ve devrimin moral üstünlüðü yine Alsancak ta toplanan kesimlere bu kez daha hazýrlýklý ve Roboski yi de kuþanan Kürt gençleriyle birlikte Basmane Meydaný na yürüme cüretini verdi. Lozan kapýsýnda baþlayan çatýþmalar yoðun saldýrýya raðmen yaklaþýk 2 saat sürdü. Ýzmir, önümüzdeki günlerde yeni eylemlere gebe. Gezi nin birinci büyük dalgasýnda olduðu gibi mücadele daha geniþ kesimlerce, iþçi ve emekçilerce de sahiplenildiðinde hedef Gündoðdu (Panayýr) Meydaný deðil Konak Meydaný olacaktýr. Týpký Taksim gibi: Buz kýrýldý yol açýldý! Ýzmir Mücadele Birliði Platformu UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN! O gece Genelkurmay'a bir istihbarat gidiyor. Diyorlar ki; 'Burada sınır bölgesinde bir konvoy var. Arasında da Bahoz Erdal var. Fakat siviller de olabilir' diyorlar. Bu gizli bilgiyi, burada Şırnak ve Uludere'dekilerle de paylaşmıyorlar. Ama başbakanı telefonla bilgilendiriyorlar. 'Riskli bir operasyondur' diyorlar. 'Bahoz Erdal'ı vuracağız. Ama siviller de olabilir.' Başbakan, 'Vurun' diyor. Daha sonra anlıyorlar ki, tamamı Roboskili köylüler. Ve o gün bugündür ki, bu dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Bu sözlerle anlatılıyor katliamın gerçekleşme anı. Ve sonrası hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra koşuşu, anaların çocuklarının bedenlerini araması, parça parça bedenlerin katırlarla taşınması ve 34 canın yan yana dizilmesi... İnsanlığın 34 defa ölüşü... Şırnak'ın (Şirnex) Qilaban (Uludere) ilçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyü sınır karakolu yakınlarında 28 Aralık 2011 günü TSK'ne bağlı savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürülen 34 insan için 2. yılında binlerce insan Roboski'ye aktı. BDP, HDP ve DTK eşbaşkanlarının hazır bulunduğu anma, 34 kişinin defnedildiği mezarlıkta başladı. Burada anmanın ardından binlerce insan "Roboski Faşizme Mezar Olacak", "Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak", "Katil Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü. Öfkeli sloganlarla yürüyen Kürt halkı köy meydanına geldiğinde parti yöneticileri konuşmalar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Roboski'de parçalandığının dile getirildiği konuşmalarda "Orada parçalanan bizim çocuklarımızın bedeni değil, faşizan devletin zihniyetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürdistan'daki işgalci, faşizan tutumu işte şu Roboski dağlarında paramparça olmuştur denildi. Roboskili aileler, katliamın yaşandığı saat olan 21.17'de katledilenlerin mezarlarının başına gitti; yüksek tepelerde ateşler yakıldı. Bu sırada geldi acı haber. Roboskili analardan 42 yaşındaki Miran Encü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Roboski katliamını anmak için Van, Muş, Iğdır, Siirt, Mardin, Kızıltepe, Ma- zıdağı, Amed, Urfa, Siverek, Viranşehir, Hilvan, Maraş, Bingöl, Dersim, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Niğde, Antalya, Aydın, Nazilli, Mersin, Adana, Hatay, Ağrı, Patnos ve Burdur'da Kürt halkı binlerle meydanlara çıktı. BDP ve HDP'nin yanısıra çok sayıda siyasi yapının ve sendikanın katıldığı eylemlerde öfke haykırıldı ve devletin katliamı örtbas etmek için çabaları protesto edildi. u m U ak Ç t ır 5 BOYKOTLA DEVRÝME Devrimci proletaryanýn belediyecilik seçimleri üzerine tavrýný açýklamaya koyulduðumuz sýrada Gever den haber geldi. Sermayenin faþist güçleriyle gün boyu süren çatýþmalarda Kürt halký iki yiðit insanýný yitirmiþti. Devrim sürecinin özel bir anýnda nasýl bir taktik izleneceðine dair saptamasýný bizzat yaþamýn sunduðu olaylar ve olgular üzerine kuran devrimci proleter sýnýf partisi için malzemesi bol bir dönemden geçtiðimize kuþku yok. Güç Olmadan Yönetilemez Devrim fýrtýnasýnýn ortasýnda tekelci sermayenin adeta bir can simidi gibi sarýldýðý seçim sandýklarý, uzlaþmacý görüþleri bizzat ayaklanmacýlar tarafýndan aþýlan küçük burjuva çevrelerin de imdadýna yetiþmiþ görünüyor. Bu uzlaþmacýlara sorarsanýz, seçimler halklarýn gücünü, birlikteliðini pekiþtirmek için bulunmaz fýrsat. Oysa ayný halklar, güç birlikteliðini, Haziran-Eylül döneminde öylesi sarsýcý biçimde gösterdi ki, tekelci sermayeyi seçim sandýklarý gölgesinde kazanýlan pek çok baþarýdan çok daha fazla ürküttü. Bu iddiamýza kanýt mý isteniyor? 2009 yerel seçimleri sonrasýnda olanlara bakmak yeter. Hatýrlanacaktýr: 2009 seçimlerinde Kürdistan da ulusal hareket büyük kentler de dahil, 100 kadar merkezde seçimleri kazanmýþtý. Peki, baský ve yasaklamalar, akýl almaz hilelere raðmen, Kürdistan da oylarýn çoðunun ulusal harekete gitmesi, tekelci sermayede nasýl bir etki yarattý? O zaman faþistliði su götürmez pek çok gazeteci, ulusal devrimci bir hareketi düzen içinde daha yaygýn konumlandýran bu baþarýdan memnuniyet duyduklarýný ifade etmekten çekinmediler. Çünkü onlar, küçük burjuva uzlaþmacýlar gibi hayaller beslemiyorlar; yüzyýllýk burjuva yönetimin kazandýrdýðý deneyimle, bir seçimde hele hele belediyecilik seçimlerinde, yüze yakýn koltuk kazanmanýn hiçbir þekilde güç elde etmek anlamýna gelmediðini biliyorlar. Tekelci sermayenin bildiðini, zaman, Kürt halkýna da öðretecekti yerel seçimlerinin daha mazbatalarý yazýlmadan, yüzlerce belediye baþkaný, il meclis üyeleri, kelepçelenip sýraya sokularak zindanlara dolduruldular. Öyle ki, bazý ilçelerde, tutuklanan belediye meclis üyelerinin yerine atanan yedek üyeler bile ayný akýbete uðramaktan kurtulamadýlar. Bu örnek emekçi halklarýn herhangi bir seçimde burjuva partileri geride býrakacak bir oy oranýna eriþse dahi, tekelci faþist iktidar karþýsýnda bir güç haline gelinemeyeceðinin açýk, kesin, çürütülemez bir kanýtýný sunmaktadýr. Halklar, bizzat tekelci sermaye iktidarýný devirmeden, bu güce eriþemezler. Ve þimdi hem Kürt halkýna, hem de bir ayaklanmanýn içinde nice devrimci umutlar yeþerten diðer emekçi yýðýnlara, tarihi önemdeki bu dersi unutmalarý ve ayný yanýlgýnýn peþine düþmeleri için çaðrý yapýlýyor. Ertuðrul Kürkçü, Kentlerimizi yerinden yönetmek için yola çýkýyoruz diyor. Peki, o zaman yönetmeye, önce lütfen 2009 da ayný iddiayla seçilenleri zindandan çýkarmakla baþlayýverin. Belediye seçimlerini kazandýðýný gösterir mazbatayý adayýnýn diyelim Bakýrköy zindanýnýn kapýsýný bekleyen sýradan bir gardiyana uzatsýn hele bir! Bu küçük memuru bile karþýsýnda ayaða kalkmaya zorlayamazsýnýz o mazbatayla. Kürt halký bunu öðrendi. Üstelik acý deneyimlerle, bir kere daha tekrarlanmamasý için halkýn öncülerinin binlerce kez titizlik göstermesi gerekecek denli acý sonuçlarla. Yeniden Mayalanan Ayaklanma Devrimin özel bir anýnýn hedef ve sloganlarý belirlenirken, bir Leninist, geçmiþin deneyimleriyle yetinemez. Hatta parlamentarizme dair genel yanýlgýlarý hatýrlatmak da yetmez. Burada önemli olan, devrimin yükseliþte olup olmadýðýnýn, zafere ulaþmak için geniþ kitlelerin hangi pratik eðitimden geçtiðinin saptanmasýdýr. Haziran-Eylül ayaklanmasý, hiç kuþku yok, bu topraklarda görülen en geniþ kapsamlý, en þiddetli ve ayný düzeyde sarsýcý bir deneyimdi. Daha düne kadar sýradan bir hayat yaþayan milyonlar. Bu Daha Baþlangýç diyerek sonuç alýncaya kadar bir dizi ayaklanmanýn ýsrarcý takipçileri olacaklarýný dile getirdiler. Ve herhangi bir seçim baþarýsýnda duyulmasý olanaksýz bir baþka cümle daha döküldü aðýzlarýndan: Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Tek baþýna bu söz, ayaklanmanýn sarsýcý, devrimci, dönüþtürücü etkisine kanýt sayýlmalý. Haziran-Eylül ün sarsýcý günlerinden ders çýkartan iþçi sýnýfý, gericilikte sýnýr tanýmayan sendikalarýn örgütlü olduðu fabrikalarda dahi, iþgallere giriþtiler. Feniþ, Yataðan, Ýsdemir, Zonguldak madencileri ardý ardýna ve çoðunda aniden ortaya çýkan bir patlamayla sokaklara döküldüler, polisle çatýþtýlar. Büyük fabrika ve iþyerlerine ek olarak irili ufaklý onlarca iþçi eylemi, art arda ve üst üste sýralandý. Eylemlerin sýklýðý, yoðunluðu adeta üst üste yýðýlýþý, týpký Haziran öncesi kitle eylemlerinin izlediði seyre benziyor. Ve bu kez bizzat iþçi sýnýfý hareketinde büyük bir sýçramanýn yaþanmasý için bütün koþullar olgun. Bu süreçte Kürt halký kendini bütünüyle müzakereye baðlayan önderlerine raðmen, sokaklarý hiç terk etmedi. Yerel seçim heyecaný da Kürt halkýný ciddi çatýþmalara girmekten alýkoyamýyor. Sahip olduðu devrimci dersleri büyük acýlar sonucu öðrenen bu halký, gerçek gücün alanlarý zaptetmek, faþist güçleri buralardan temizlemek olduðunu pekâlâ biliyor. Son haftalarda Kürdistan ýn pek çok meydanýnda silah sesleri hiç eksik olmuyor. Ayaklanmanýn ikinci evresi, kesinlikle iþçi sýnýfý ve Kürt halkýnýn damgasýný taþýyacaktýr. Bütün bunlardan çýkan sonuç bellidir. Baþlayan devrimi, ancak ayaklanmayý sürdürerek, daha kapsamlý, örgütlü ve sonuç alýcý bir eylem haline getirerek ileri taþýyabiliriz. Seçim çaðrýlarý, kitlelerin büyüyen öfkesini yatýþtýrmaktan, onlarý yerinden yönetim hayalleriyle avutmaktan baþka bir iþe yaramaz. Bu yüzden seçimlerde devrimci sýnýf taktiði açýk ve kesin biçimde aktif boykot olmalýdýr. Aktif, çünkü gelinen aþamada olaylar kitleleri Haziran-Eylül ün ötesine geçmeye zorluyor. Boykot ayný zamanda bir ayaklanmaya hazýrlanmanýn, kitleleri bu yönde motive etmenin, son derece uygun ve etkin bir aracý haline gelmiþtir. Devrimci yýðýnlarýn, boykotu devrimci mücadele biçimleri ve örgütleriyle sonuca götürme olanaklarý her zamankinden fazladýr. Forumlar, mahalle meclisleri, aktif boykotun ve ayaklanmanýn tartýþýldýðý, örgütlendiði mekanizmalar olabilirler ve ancak yeni bir ayaklanmayý önlerine koyarlarsa, bu forumlar canlýlýklarýný koruyabilirler.

6 Ocak 2014 #Son Dakika - Merkez Bankası, yolsuzluğun çapının hesaplanmasında Euro'nun 3 olarak alınabileceğini bildirdi (Zaytung) Öðrenciler Roboski Ýçin Yürüdü... Roboski Katliamýnýn 2. yýl dönümünde yüzlerce üniversite öðrencisi Ýstanbul Beyazýt Meydaný nda yürüyüþ yaparak katliamý protesto etti. Katliamýn faillerinin cezalandýrýlmasýný isteyen öðrenciler Roboski yi unutmayacaklarýný belirttiler. Beyazýt Meydaný ndan ODTÜ ye de selam gönderildi. Üniversite öðrencileri Roboski Katliamý nýn ikinci yýlýnda Aksaray Ordu Caddesi nden Beyazýt taki Ýstanbul Üniversitesi önüne yürüyüþ yaparak katliamý protesto etti. Aksaray da Ordu Caddesi nde bir Beyazýt araya gelen yüzlerce öðrenci Roboski nin Hesabýný Soracaðýz, Unutursak Kalbimiz Kurusun pankartlarý açarak ve katliamý protesto eden dövizler taþýyarak yürüdü. Yürüyüþ boyunca Roboski yi Unutma Unutturma, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz Omuza sloganlarý atýldý. Ro- #Son Dakika - Başbakan Erdoğan, yeni milli mücadelenin start'ını Sakarya'da verdi: ''Şimdi plan şu: Önce el birliğiyle benim oğlanı bi kurtarıyoruz...'' Zaytung unutmadýðýmýzý ve asla unutmayacaðýmýzý göstermek için toplandýk denildi. 2 yýl önce savaþ uçaklarýyla katledilen 34 Kürt genci için birçok üniversitede devrimci demokrat yurtsever öðrenciler anma eylemleri düzenlediler. boski katliamýnda yaþamýný yitirenlerin isimleri söylenerek Burada sloganýyla anýldý. Beyazýt Meydaný na ulaþan grup burada da bir müddet slogan attýktan sonra, katliamda ölenler için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Saygý duruþunun ardýndan basýn açýklamasýný Türkçe olarak Dilan Taþkýn, Kürtçe olarak Deniz Sürgül okudu. Kürt halkýnýn topraklarýnýn yapay sýnýrlarla parçalanýp sömürüldükleri yetmezmiþ gibi bu sýnýrlara raðmen ailele- Mersin Ýþgalinden... riyle, akrabalarýyla ticaret yapan bu insanlarýn bombalarla parça parça edildiði belirtildi. Biz Roboski de katledilen yurttaþlarýmýz için para istemiyoruz, onlarýn aileleri, yakýnlarý para istemiyor. Bizler katilerin hesap vermesini istiyoruz. Biz üniversite öðrencileri olarak birinci yýl dönümünde buroboski yi rada 19 Aralýk Perþembe günü Mersin Üniversitesi öðrencileri Rektörlük tarafýndan talepleri kabul edilmediði için Rektörlük binasýný iþgal ettiler. Bir gün öncesinde Rektör yardýmcýsýnilginç diyaloglara da tanýk olundu. Pazartedan randevu alan öðrenciler, randevu öncesiye kadar yolu yapmazsam þerefsizim diyen sinde Fen- Edebiyat Fakültesi önünden Özdemir e öðrenciler zaten öylesin diye Cumhuriyet Meydaný na yürüdüler. Soncevap verdi. Ben sadece Rektörün deðil herasýnda ise öðrencilerin oluþturduðu heyet pinizin polisiyim, sizin güvenliðiniz için burektör Süha Aydýn ile görüþmek için rektörradayým diyen polis siz ancak çanak lüðe geçti. Yaklaþýk bir saat süren bekleyiþin yalarsýnýz bizim polisimiz olamazsýnýz ceardýndan heyet öfkeli bir þekilde dýþarý çýktý. vabýný aldý. Rektörün tartýþmayý beklenildiði gibi düzeyrektör Yardýmcýsý Yüksel Özdemir siz bir þekilde yürüttüðünü; bir öðrenciye Rektör adýna konuþtuðunu yineleyerek basýn çapýn yetmez deönünde ve dýþarýda desdiðini söylediler. Artek veren öðrenciler kadaþlarýnýn önünde bütün talepleri ölümünden dolayý kabul ettiðine dair yazýlý öfke duyan öðrencibir belge sundu. -Okula polis girmeyecek! ler ciddiye alýntaleplerin kabul Bu bir ihtardýr! madýklarýný görünce edilmesinin ardýndan -Kantin fiyatlarý geri çekilekararlý olduklarýný Rektörlük binasýndan cek. Yemekhane özelleþtirilmesi göstermek için rek Bu Daha Baþlangýç geri çekilecek. Okul içi ulaþým törlük binasýna girmücadeleye Devam ücretsiz olacak. meye karar verdiler. sloganlarý yükselmeye -Yurt öðrencilerinin yol Kapýlar kýrýldý, baþladý. Öðrenciler Çavproblemi bir hafta içinde çözü Rektör Ýstifa slobella Marþý eþliðinde bilecek, Feride ve Bahar ýn aileleganlarý ile içeri ginayý boþalttýlar. rinden resmi sitede bir özür rildi. Kazanýn Cumhuriyet Meyyayýnlanacak ve bir ihmalkarlýk ardýndan ambulansýn danýnda Feride Özayað söz konusu olduðu açýklana35 dakikada geldiði ve Bahar Salim nezdincak. ülkede polis 5 dakika den üniversitelerde kat-ýkinci öðretimin yol ve içerisinde Rektörlük ledilen tüm öðrenci yemek sorunu çözülecek. binasýný abluka altýna arkadaþlarý adýna saygý -Bu eylemlerden kaynaklý aldý. duruþunda bulundular. hiçbir öðrenciye soruþturma R e k t ö r Ve sloganlar eþliðinde açýlmayacak ve daha önceki yardýmcýsý Özdemir eylemi sonlandýrdýlar. yurt eylemlerinden açýlan soruve sivil polis amiri þturmalar geri çekilecek. Mersin/ DÖB öðrenciler arasýnda Öðrencilerin Talepleri Isparta Eylemde ODTÜ öðrencileri de unutulmadý ODTÜ ye selam gönderilerek ODTÜ ye Selam Direniþe Devam sloganý atýldý. Öðrencilerin yürüyüþ sýrasýnda güvenlik görevlileri kapýyý kapatýnca öðrenciler içeri giremedi. ODTÜ yü selamlayan öðrenciler. Rektör Yunus Söylet i istifa ya çaðýrdýlar. Bir süre oturma eylemi yap- İzmir ýlarak buradaki eylem sloganlarla sona erdirildi. Mustafa Kemal Üniversitesin de de gerçekleþen anma eylemine yüzlerce öðrenci katýldý. Ziraat Fakültesi önünde toplanýp amfi tiyatroya yürüyen öðrenciler, zaman geçtikçe kalabalýklaþtýlar. Daha sonra ADÖ-DER li bir öðrenci basýn açýklamasý okudu ve basýn açýklmasýnda;...anneler evlatlarýnýn ölümünün sorumlularýný istiyor. Devlet zihniyeti katliamýn üzerini örtmeye çalýþýyor. Katliamla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir kamu görevlisi sorgulanmazken, anneler sorgudan geçirildiler, hakkýnda sudan gerekçelerle davalar açýldý... Ýki yýldýr katliam sorumlularýnýn açýða çýkmasýný istiyoruz... denildi. Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde öðrenciler yürüyüþün ardýndan bir tiyatro gösterisiyle katliamý protesto ettiler. Isparta da ise öðrenciler Roboski de insanlýðýn katledildiðini dile getirdiler... Roboski katledilenler anýlýrken, katliamýn acýsýna artýk daha fazla dayanamayan 45 yaþýndaki Miran Encü hayatýný kaybetti. Abdülrezzak Ekonomi - Politik Öğreniyor Dersimiz Pratik Tüm ekip çağrıya uymuş, Taksim'in yolunu tutmuştu. Abdülrezzak dalmış gitmişti. Şimdi çok gerilerde kalmış gibi hissettiği o günlerin üzerinden hepi topu 6 ay geçmişti. Haziran sıcağından kabanlar giydikleri kış günlerine dönmüştü mevsim. Ama köprünün altından ne çok sular akmıştı bu kısacık zaman diliminde! Atölyedeki tartışmaları geldi aklına. Son rüşvet yolsuzluk skandalı görece siyasete uzak, hatta bir parça da hükümet yanlısı arkadaşlarını bile sarsmıştı. Dudak uçuklatan paralardı sözkonusu olan. Sadece o meşhur ayakkabı kutusundaki paranın bile atölyedeki tüm işçilerin yaklaşık 30 yıllık ücretleri kadar ettiğini hesapladıklarında öfkeli ve şaşkın bir sessizlik olmuştu. Sessizliği bozan Abdül idi: Arkadaş, adamlar zaten anamızı ağlatıp bir güzel sömürüyorlar bizi... Tüm zenginlikleri bizim sefaletimiz sayesinde. Bir de utanmadan böyle çalıp çırpmıyorlar mı... Üj-bej Naci girdi söze. Göçmendi. A bu fırıldaklar akkımızı yer dururlar be ya. Tüyü bitmemiş yetimindir o paralar. Demiycek miyiz üj-bej laf! Bırakalım etsinler mi azımıza... Rasim Dayı o heybetli gövdesini arkaya yasladı. Her haliyle romanlardan çıkıp gelmiş bir görünümü vardı. Kirli sakalını kaşıdı bir süre. Davudi sesiyle Bırakmıycaz tabii.. öyle de... n'apmalı, asıl sorun bu. Furkan cebinden katlanmış bir kağıt çıkardı. Katını düzgünce açarak masaya koydu eliyle düzeltti. Bir bildiriydi. Sabah üst geçitte dağıtıyorlardı. Şöyle bir gözatıp, cebime koymuştum. Yüksek sesle okumaya başladı. Bugün bir yol ayrımındayız! Gırtlağına kadar yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış bu iktidarın, artık kitleler nezdinde bir inandırıcılığı ya da kabul edilebilirliği yok! Yer yer onaylama sesleri ve kafa sallamalar oluyordu. Elle tutulur bir gerilim yüklüydü ortamda. Ha deyip ayağa kalkacak gibiydi herkes. Varsın bu kokuşmuş efendiler birbirlerinin gırtlağına sarılsın, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortalığa saçsın. Böylece nasıl iflah olmaz bir durumda olduklarını gösterecekler tüm dünyaya. Biz gerçek özgürlük için Gezi'nin açtığı yoldan büyük bir güçle ilerleyelim. Sokak birleştirir. Özgürlük isyandadır. Yürüyelim! 27 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Taksim'de olacağız. Herkesi davet ediyoruz. Masada tam bir sessizlik vardı. Birbirlerine bakıyorlardı. Abdülrezzak saatine baktı. On dakikaları kalmıştı mola bitimine. Akşam çalışma da var ama... Bir nevi soruydu oradakilere. Çalışmaya gitmek mi, Taksim'e gitmek mi... Sahi konu neydi ya... Hakan'dı konuşan. Biraz da sessizlikten kurtulmak için sormuştu. Emek sermaye karşıtlığı dedi Abdül. Kendi kendine güldü. Bizimki de iş hani! Bundan daha büyük karşıtlık mı olur, kardeşler! Biz geberiyoruz çalışmaktan. Üretiyoruz. Vergilerle dolduruyoruz kasaları. Adamlar cukka ediyor. Alın size karşıtlık! Gerçi Aydın abi bunu duysa iyice benzetirdi beni! Yerin dibine sokar çıkarırdı. O alengirli şeyler söyler, 'yok öyle değil, böyle' derdi. Masada bir kahkaha koptu. Herkes gevşemişti. Abdül bıraktığı yerden aldı sözü. Düşünecek bir şey yok. Para bizim paramız. Emek bizim emeğimiz. Çalan soysuzlar da bizim düşmanımız. Biz ses çıkarmazsak, bizim adımıza başkası konuşacak değil ya! Aha da işyeri temsilcisi olarak söylüyorum işte! Hazırlanın, akşama Taksim'deyiz! Yapmacıktan bir alkış tufanı ve bravo sesleri yükseldi yemekhanede. Sanki üzerlerinden büyük bir yük kalkmışçasına yekindiler. Rasim Dayı elini kaldırıp susturdu hepsini. İyi, güzel de... böyle cıscıbıl mı gidecez Taksim'e? Elimizde bir pankart da mı olmasın? Ayıp değil mi eşek kadar adamlar elini kolunu sallayarak gitsin Taksim'e! Doğru, sesleri yükseldi. Pankart hazırlamak kolaydı da... ne yazacaklardı slogan olarak. Furkan hınzırca gülümsedi. Diğerleri merakla bakmaya başladılar. Cebinden biraz önceki bildiriyi çıkardı. Sokak Birleştirir. Yürüyelim! Rasim Dayı yüksek sesle işte budur! dedi. Hepsi onayladı. Hemen bezi ayarladılar. Kenarlarını dikip güzelce ütülediler. Bu arada Abdülrezzak Aydın'ı arayıp çalışmayı iptal ettiklerini bildirdi. Tüm bunlar gözlerinin önüne geldiğinde yüzünde bir gülümseme belirdi Abdül'ün. Saate baktı. 25 dakikaları kalmıştı. Bugünkü dersimiz pratik diye söyledi içinden. Tarlabaşı'na gelmişlerdi bu arada. İndiler. Doğrudan İstiklal'e çıktılar. Olaylar başlamıştı bile. Slogan atıp pankart açan birileri vardı ilerde. Hemen oraya koşturdular. Bu arada Hakan ve Furkan pankartı açmışlardı. Sloganlara katıldılar. Birden Aydın çıktı karşılarına. Gülüyordu. Pankartı işaret etti başıyla. Güzel... Ama sloganınız fazla genel kalmış. Yürüyelim de, nereye! Bir kahkaha attı sonra. Hadi bakalım, hep birlikte yürüyelim!

7 1-15 Ocak #Ülkede milli gelir çok yükseldi, kişi başına 2 Toma düşüyor Ankara Gençlik Buluþmasý!.. Devrimci Öðrenci Birliði, Ankara da 21 Aralýk günü bir Gençlik Buluþmasý gerçekleþtirdi. Büro Emekçileri Sendikasý (BES) 1 No lu Þube de yapýlan buluþmada Gezi Öncesi ve Sonrasýyla Öðrenciler ve 2. Perdeye Hazýrlanmak baþlýklý iki konu tartýþýldý. Etkinlik yapýlan açýlýþ konuþmasýyla ve ölümsüzleþen devrim savaþçýlarý için saygý duruþuyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýnda; etkinliðin yapýlma amacýnýn hem Gezi yi hatýrlamak, hem de seçim tartýþmalarý vb. ile unutturulmaya çalýþýlanýn, bizler için çözümün sokakta olduðu gerçeðini dile getirmek olduðuna deðinildi. Ýlk sunumu yapan DÖB lü bir lise öðrencisi Gezi öncesinde gençliðe deðindi. Öncelikle kapitalist toplumda burjuvazinin gençliði çýkarlarýna göre þekillendirilmek istediði, sadece ucuz iþ gücü olarak gördüðü; ancak, gençliðin bu þekle sýðmadýðý anlatýldý. Özellikle 68 kuþaðýndan ve Gezi Ayaklanmasý ndan verilen örneklerle, gençliðin her zaman mücadelede dinamikliði, enerjisi ve fedakarca nasýl mücadele ettiði; gençliðin toplumsal mücadelede bu gücünün ve bu gücün getirdiði sorumluluklarýn farkýnda olmasý gerektiði belirtildi. Gençlik mücadelesinin önünün 80 faþist darbesiyle kesilmeye çalýþýldýðý, 90 kuþaðýnýn bu yüzden apolitik olarak deðerlendirildiðini; fakat Gezi de gençliðin zincirlerini kýrdýðý belirtildi; Barikatlarýn en önünde hep gençlik vardý; Gezi nin enerjik gücüydü denildi. Gezi den sonra öðrenciler üzerinde (öðrenci evleri, liselerde devamsýzlýk hakkýnýn azaltýlmasý, karma eðitim gibi) artan baskýlarýn sebebinin, Gezi de tam anlamýyla zaferin kazanýlamamasý olduðu açýklandýktan sonra; Dünyayý sarsacak kadar güçlüyüz, daha büyük baþarýlara imza atabiliriz. Dizlerimizin üzerinde ayaða kalktýk. Denizlerden, Ethemlerden, Medenilerden geldik, gücümüzün farkýnda olalým, ne istiyorsak yapabiliriz denildi. Sunum katýlýmcýlarýn katkýlarýyla devam etti. Ýkinci sunumda söz alan DÖB lü bir üniversite öðrencisi ise konuþmasýnda, Eðer Bu Daha Baþlangýç Mücadeleye Devam sloganý, sadece içimizi rahatlatmaktan daha fazla anlam kazanacaksa, bunun yolu Gezi nin eksik ve iyi yönlerini ortaya koymalý; iyi yönlerimizi daha fazla yapmalý, eksik yanlarýmýzý ortaya çýkarmalýyýz. Sunumumuzun baþlýðý bu yüzden 2. Perdeye Hazýrlanmak dedi.gençliðin üzerine bu konuda çok önemli sorumluluklar düþtüðü, herkesin gözünün gençlerde olduðu; bu yüzden gençlerin ortaya çýkardýklarý iyi þeylerin her tarafa yayýlma gücüne sahip olduðu söylendi. Gezi nin en önemli eksikliðinin, net bir hedefi olmamasý, yani Ne istemediðimizi bildiðimiz, ama ne istediðimizi ve buna nasýl ulaþacaðýmýzý bilmediðimiz olduðu, buna Ankara da polis karþýmýza çýktýðýnda polisle çatýþtýðýmýz, ancak Kýzýlay Meydaný nda polisi göremeyince ne yapacaðýmýzý bilemeyip, bekleyip daðýlmamýz örnek gösterildi. Oysa ki, bizim bir hedefimiz olmasý gerekiyor; bizler biliyoruz ki, eðer iktidarý alamazsak bizim üstümüze tekrar tekrar geliyorlar. Bu yüzden hedefimiz her zaman faþizmi yýkmak ve Halk Ýktidarý ný kurmak olmalýdýr denildi. Gezi den çýkarýlan en önemli dersin, sadece öðrencilerin tek baþlarýna bunu baþaramayacaklarý; toplumun diðer ezilen, sömürülenleriyle hep iliþki içinde olmalarý gerekliliði olduðu söylendi. Öðrenciler özellikle genç iþçilerle kopmaz baðlar kurmalý, birlikte hareket edebilmelidir denildi.bir diðer önemli eksikliðin ise, genel olarak örgütsüzlük olduðu belirtildi. Büyük kitle eylemlerinde, herkesin yapabileceðini yaparak katký saðladýðý, böylece bir sorun çýkmadýðý, ancak kitle eylemleri azalýnca sorunlarýn çýktýðý belirtildi; örnek olarak, nereden çýktýðý belli olmayan, daha sonra insanlarýn eylemlere katýlmamasýna neden olan eylem çaðrýlarý verildi.sunum yapan konuþmacý, sunumunu bu konuyu kantinlerde, sýnýflarda, her yerde yapmak gerektiðini, örgütlenmek gerektiðini; özellikle de bugün herkesin öðrencilerden büyük iþler beklediklerini, bu sorumlulukla hareket etmemiz gerektiði vurgulandý. Katýlýmcýlarýn katkýlarýyla tartýþmalar akþam saatlerine kadar sürdü. Ankara/ DÖB Umut Güneş MAS KE LÝ BA LO NUN SO NU! Ý ki hýr sý zýn kav ga sý her za man ha yýr lý dýr, bir bir le ri nin kir li ça ma þýr la rý ný or ta ya dö ker ler der Marks... Ya þa nan lar Mark sý bir kez da ha doð ru la dý. Or ta ya çý kan yol - suz luk, rüþ vet ve yað ma bur ju va zi nin tü mü i çin ge çer liy ken, so kak ta ki halk, genç - lik de bu nun far kýn da! Ka pi ta list top lu mun ken di si za ten yað ma ü ze ri ne ku ru lu dur. Bur ju va zi nin il kel ser ma ye bi ri ki mi ni ha týr la yan lar, ser ma ye nin na sýl da kan ve göz ya þý ü ze ri ne ku ru - lu ol du ðu nu bi lir ler. Bu gün de ka pi ta list top lum ya þa nan lar dün den fark lý de ðil. Se fa - let, yok sul luk o ka dar çok; ça lý nan ha yal ler ve ge le ce ði mah vo lan genç lik o ka dar çok ki, bur ju va zi sö mü rü ye az gýn ca de vam e di yor. Bur ju va sý ný fý nýn ev ren sel ah la ký bu; yol suz luk, yað ma, rüþ vet vs... Zi ra dev ri - len he men her bur ju va ik ti dar da ay ný o lay la rý gör mek müm kün. Pe ki e mek çi halk na sýl ya þý yor? E mek çi hal ký mýz ve ço cuk la rý ha yat la rý ný de vam et ti re bil mek i çin sa at ler ce ça lýþ mak, ter a kýt mak zo run da dýr. Ya þa mak i çin ça lýþ mak zo run da dýr a ma ça lýþ týk ça ha ya tý tü ke nir ve bir ço ðu er ken yaþ la nýr, er ken ö lür! E mek çi le rin ço cuk la rý genç yaþ ta haf ta da 100 TL i çin ö le bi lir. Ýþ gü ven li ði iþ çi gü ven li ðin den da ha ö nem li ol du ðu i çin, her yýl bin ler ce iþ çi ci na ye ti ya þa nýr, ha ya tý u cuz dur çün kü... Ne de ol sa dý þa rý da ye ri ni a la cak o lan mil yon lar ca genç, yaþ lý, ka - dýn, er kek iþ siz bek le mek te dir... E mek çi le rin ço cuk la rý ken di le ri ne a it ol ma yan, ken di çý kar la rý na ol ma yan bir sa va þýn kur ba ný o la bi lir. So kak or ta sýn da vu ru la bi lir ve he sa bý ný so ran a i le suç lu o lur... E mek çi le rin ço cuk la rý; bir u mut i le yýl lar ca o kul sý ra la rýn da da ha i yi bir ge le cek i çin dir sek çü rü te bi lir. A ma so nun da gör dü ðü sa de ce ha yal le rin den her ge çen gün u - zak laþ tý ðý dýr. So nuç ta mil yon lar ca iþ si zin a ra sýn da yer bul mak ka pi ta list top lum da ya pý la bi le cek en ko lay þey dir. Bur ju va zi nin yol suz luk la ko kuþ muþ ik ti da rý ve e mek çi le rin yok sul luk la rý a ra - sýn da ki çe liþ ki bu ka dar a çýk ve net. Ve mev cut ik ti dar bu dü ze nin de va mý i çin her tür - lü kat li a mý yap ma ya ha zýr. Ý yi a ma ne ol du da so run suz git ti ði söy le nen, re kor lar ký rýl dý ðý söy le nen bu dü zen de bun lar ya þan dý? Ne ol du da be ra ber hal ký so yan bu çe te ler bir bir le ri ne düþ - man ke sil di ler? Biz en ö nem li le ri ne de ði ne lim! Din ci- ge ri ci hü kü me tin iz le di ði po li ti ka lar o ka dar bas ký cý ve öz gür lük le ri ký - sýt lý yor du ki; uy gu la nan e ko no mi po li ti ka la rýy la aç lýk ve yok sul luk öy le si ne i yi ör güt - len miþ ti ki... Dýþ po li ti ka da hem ken di çý kar la rý, hem de dev ri me kar þý gü ven di ði em per ya liz - me bað lý o la rak, sa va þýn ve kat li am la rýn sa vu nu mun dan baþ ka bir þey ol ma yan dýþ po - li ti ka sý çö kün ce, iz le nen mez hep çi po li ti ka a zýn lýk lar da hil pek çok hal kýn düþ man lý ðý ný ka za nýn ca... Ve tüm bun la rýn so nu cu o la rak Ge zi de ken di si ni bu lan ge nel ba ha ne tüm hal - kýn a yak lan ma sý ný sað la yýn ca, Tak sim Ko mü nün de ya ra tý lan de ðer ler le po li ti ka ya u ya nan mil yon lar es ki si gi bi ko lay al da tý la ma yýn ca, hü kü me tin ve tem sil et ti ði re ji - min ar týk so nu da gel miþ ol du. So nuç ta bir ik ti dar kri zi ya þa ný yor ve bu kri zin te mel di na mi ði 31 Ma yýs la bir - lik te gi de rek ol gun la þan bir le þik dev ri min ken di si dir. Ve e mek çi genç lik bu sü re cin en ak tif, en mi li tan ve e ner jik ka tý lým cý sý o la rak, ya þa nan kriz den ça lý nan ha yal le ri - nin he sa bý ný sor mak i çin ya rar lan ma lý dýr. Ýþ çi ve öð ren ci genç lik o la rak yu ka rý da bir kýs mý an la tý lan( a ma ke sin lik le ta ma mý de ðil) çe liþ ki le re son ver mek; ve ger çek ten ay - dýn lýk bir ge le cek i çin so kak lar dan çýk ma ma lý dýr. Mev cut dü ze ni a la þa ðý et mek i çin ih ti ya cý mýz o lan da ha faz la ce sa ret, da ha faz la gün lük ör güt len me ve pro pa gan da fa - a li ye ti ve po li tik he def ler de ki a çýk lýk, net lik tir. Öy ley se a ma cý mýz a çýk ve net! Yað ma ve soy gun dü ze ni o lan ka pi ta liz mi ve o - nun fa þist dev le ti ni yýk mak! Öz ör güt len me le ri mi ze ve ya ra tý cý lý ðý mý za da ya na rak ken di ik ti da rý mý zý kur mak týr! Çün kü bu mas ke li ba lo ve o nun sah te yüz le ri ca ný mý - za tak et ti ve e mek çi halk la rýn öz gür lük do lu ik ti da rý i çin ge mi le ri ya ka lým, so kak la - ra çý ka lým! Ya þa sýn Dev rim! Anti-Faşist Gençliğin EGE'deki Zaferi eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber, üniversitelerde faşist baskılar devlet destekli artırılmaya çalışılıyor. Geçen sene Dokuz Eylül Üniversitesinde yoğun baskılar var iken bu sene ağırlık Ege Üniversitesine kaydırılmış durumda. Ancak devrimci yurtsever öğrencilerin hep beraber baskılara cevabı da gecikmedi. 18 Aralık Çarşamba günü Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda faşistlerin okulun terör yuvası haline gelmesine tepki olarak 19 Aralık Perşembe günü rektörlüğe yürüyeceği ve bunun için bildiri dağıttıkları bilgisine ulaşıldı. Perşembe günü yürüyüş için çevre il ve ilçelerden taşıma insan getirildiği ve sayılarının 300 ü bulduğu gelen bilgiler arasındaydı. Devrimci yurtsever öğrencilerin geniş çağrısı sonucu yaklaşık 400 kişi çağrıya cevap vererek, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geldi. Hazırlanan ses bombaları faşistlerin Ege Çarşı tarafında görünmesiyle kullanılmaya başlandı. Okulun içinde bulunan Tomalar müdahaleye başladı. Bunun ardından öğrenciler 1 nolu yemekhane kavşağında barikatlar kurarak polise havai fişek, sapan ve taşlarla karşılık verdi. Yaklaşık 45 dakika geçmesine rağmen 5 Tomanın kitleye müdahalesinin etkisiz olması sonucu polis gaz fişekleriyle müdahaleye başladı. Öğrenciler Edebiyat Fakültesi önünde mücadeleye devam ediyorken polis saldırıyı durdurdu ve geri çekilmeye başladı. Çatışmalara aktif şekilde katılan DÖB lü arkadaşlar Ege Üniversitesinin ODTÜ ye dönüşebileceğini, bu potansiyeli taşıdığını ve bugün anti- faşist mücadelede önemli bir zafer kazındıklarını belirttiler. Saat dan sonra Gündem Gazetesi köşe yazarı Özgür Amed in katılımıyla Edebiyat çimlerinde söyleşi gerçekleştirildi. Ardından toplu çıkışlar Ege Metro ve Mevlana yönünden yapıldı ve Ege Metro da turnikelerden kart basmadan geçildi. DÖB/İzmir ARTIK TEMÝZ KALAN TEK YER SOKAKLARDIR! Yaþanan yolsuzluk operasyonuyla devletin tepesinde yaþanan krizi iliþkin öðrenci ve iþçi gençliðe çaðrý yapan DÖB ve GEB in ortak açýklamasýný aþaðýda yayýmlýyoruz... Her tarafýndan yolsuzluk, yaðma ve rüþvet kokan þu düzene ve sahiplerine bir bakýn! Nasýl da piþkin ve maðrurlar yaptýklarýndan... Oysa bizim yarattýðýmýz dünyada, Taksim Komünü nde yolsuzluk var mýydý? Evlerinde banka kasasý olanlar var mýydý? Ayakkabý kutularýndan milyon dolarlar çýkýyor muydu? Hayýr! Devlet ve hükümetin içi laðým çukuru gibi; kimse temiz deðil. Polis ve yargý, bu pislikleri ancak cemaat izin verdiðinde ortaya çýkarýyor, cemaatin çýkarýna göre harekete geçiyor. Ama hepsi bu sömürü düzeninin bir parçasý, bu mekanizmanýn içindedir. Gerek hükümette olanlar, gerekse de bundan faydalanmaya çalýþan CHP gibi düzen partileri, halký aldatan ve onu soyan bu kapitalist düzenin bir parçasýdýr. Bunlarýn hiçbirine güvenmeyelim! Hiçbir burjuva partisine, bizim adýmýza konuþacaðýný söyleyen hiç kimseye. Sadece ve sadece; kendi gücümüze ve yaþamýný çalýþarak sürdürmeye çalýþan emekçilere, yoksul ve onurlu halka güvenelim! Artýk temiz kalan tek yer sokaklar! Ýstediðimiz dünya sokaklarda! Biz 31 Mayýs ve Haziran da seçtiðimiz yolu seçiyoruz; sokaðý ve devrimi; Halk Ýktidarýný! Seçimleri, sizin kurduðunuz sandýklarý istemiyoruz; hepsi sizin olsun! Özgürlük sizin iktidarýnýzý yýkýp, kendi iktidarýmýzý; halk iktidarýný kurduðumuzda gelecek! Çünkü Zafer sokakta, sandýkta arama! Devrimci Öðrenci Birliði / DÖB Genç Emekçiler Birliði/ GEB Kızlı Erkekli Şikayetinde İlk Ölüm! Gezi ayaklanması sonrasında gençlikten intikam almaya çalışan devlet, öğrencilerin kızlı erkekli aynı evde kalmasını bahane ederek gençliği baskı altına almaya çalışıyordu. Toplumun geri duygularına hitap eden açıklamalarıyla devlet, halkın ihbarcı olması için var gücüyle uğraşıyordu. Bu yöndeki çabalarının ilk verimini de aldı! Trakya Üniversitesi Elektronik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Hasan Özdemir, daha önceden de tanıdığı arkadaşının evine ziyarete gitti. Ancak kız öğrencinin evine bir erkeğin gelmesinden rahatsız olduğunu iddia eden komşuların polise şikayette bulunması üzerine, polis kız öğrencinin evine geldi. Polisleri görünce kız arkadaşına laf gelmemesi için balkona saklanan Hasan Özdemir, bir alt kattaki arkadaşının evinin balkonuna inmek isterken 4. kattan düştü ve ağır yaralandı. 10 komada kalan öğrenci,hayatını kaybetti. Olaydan sonra kız öğrencinin ailesi, kızlarını okuldan alarak memleketlerine götürdüler, Hasan Özdemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. önderildi...

8 8 Emeğin Dünyası Taþeron Ýþçiye de Rüþvet Teklifi Çapa Týp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane iþçileri grevlerinin 5. gününde basýn açýklamasý yaptý. Hastane yönetiminin iþçilere Grev yapmayýn size 150 þer TL ödeme yapalým teklifi taþeron iþçileri isyan ettirdi. Saðlýk hizmetlerinde taþeron çalýþmanýn ölüm demek olduðunu belirten iþçiler, Bizler taþeron çalýþmanýn ortadan kalkmasýnýn mücadelesini verirken koskoca hastane yönetimi bize rüþvet teklif ediyor diyerek hastane yönetimini teþhir etti. Çapa Týp Fakültesi Ameliyathanesi nde çalýþan 47 taþeron saðlýk iþçisi, kadrolu iþçi statüsüne geçirilmeleri ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talepleriyle 18 Aralýk ta greve çýktý. Taleplerini bir kez daha kamuoyuyla paylaþmak için basýn açýklamasý yapmak isteyen iþçilerle görüþen hastane yönetimi Grevi býrakýn, basýn açýklamasý da yapmayýn, sizlere 150 þer TL ücret ödeyelim teklifinde bulundu. Hastane yönetiminin bu tavrýný rüþvet olarak niteleyen iþçiler duruma isyan etti. Grevdeki iþçiler saat da Çapa Týp Fakültesi Hastanesi Monoblok önünde basýn açýklamasý yaparak hastane yönetimini teþhir etti. Hastanelerde ve tüm saðlýk hizmetlerinde her geçen gün taþeron çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýldýðýný belirten Cemalettin Bilgin, taþeron çalýþma sisteminin saðlýk hizmetlerinde ölüm demek olduðunu sürekli vurguladýklarýný, þu anda da sadece birkaç kuruþ daha fazla kazanmak için deðil taþeron çalýþma sisteminin ortadan kaldýrýlmasýnýn mücadelesini verdiklerini belirtti. Daha önce de taþeron iþçiler olarak zorlu bir mücadele yürüttüklerini, mahkeme kararlarý, bilirkiþi raporlarý olmasýna raðmen uygulanmadýðýný ve ücretlerinin 1200 TL den 950 TL ye düþürüldüðünü aktaran Bilgin, gerek ameliyathanede gerekse diðer servislerde çalýþan taþeron iþçilerin çok fazla iþ yükü bulunduðunu bunun ise hastanýn saðlýðýnýn riske atýlmasý demek olduðunu belirtti. Saðlýk hizmetlerinin bir ekip iþi olduðunun da altýný çizen Bilgin, Eðer gerçekten iyi bir saðlýk hizmeti verilmek isteniyorsa, hastanelerde kadrolu çalýþan, taþeron çalýþan ayrýmý yapýlamaz, performansa dayalý hizmet istenemez. Böyle bir çalýþma sisteminde saðlýk hizmeti verilemez dedi. Grevdeki ameliyathane iþçilerine hastanedeki taþeron iþçiler, kadrolu çalýþanlar, doktor, hemþire, asistan ve diðer saðlýk emekçilerinin de destek verdiði eylemde Saðlýkta Taþeron Ölüm Demektir, Güvenceli Ýþ Güvenli Gelecek Ýstiyoruz sloganlarý atýldý. Ameliyathane taþeron iþçileri adýna basýn açýklamasýný ise Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý hekimlerinden Dr. Coþkun Canývar gerçekleþtirdi. Ülke yolsuzluk ve rüþvet olaylarýyla çalkalanýrken saðlýk çalýþanlarýnýn her gün, her saat, her dakika emeðinin çalýndýðýný, çalýþma hayatlarýn her anýnda emeklerinin gaspýyla karþý karþýya olduðunu söyledi. Tabipler Odasý Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören, taþeron saðlýk iþçilerinin 400 yýl önceki kölelik koþullarýndan daha aðýr koþullarda hizmet vermek zorunda kaldýklarýný belirterek üniversite ve hastane yönetiminin bir an önce grevdeki iþçilerin sorunlarýnýn çözülmesi ve taþeron çalýþmanýn sona erdirilmesi gerektiðini belirtti. Prof. Dr. Zeki Kýlýçaslan ise yaþanan durumun kabul edilemez olduðunu söyledi. Taþeron saðlýk iþçilerinin uzun bir mücadele sürecinden sonra mahkeme kararý ve bilirkiþi raporlarýyla haklarýný tespit ettirdiðini ve hastane yönetiminin bunu uygulamak zorunda olduðunu belirtti. Grevdeki iþçiler her gün öðle paydosunda eylem yapmaya devam edeceklerini duyurarak eylemi sonlandýrdýlar. Gediz EDAÞ Ýþçileri Greve Gitti Enerji Sen üyesi Gediz EDAÞ çalýþanlarý, 24 Aralýk günü basýn açýklamasý yaparak, talepleri karþýlanýncaya kadar iþ býraktýklarýný ve elektrik arýzalarýna müdahale etmeyeceklerini açýkladýlar. Enerji-Sen de örgütlü bulunan enerji emekçileri, daha önceden iþverene ilettikleri iþten çýkartýlma, sendikal haklarýn engellenmesi, taþeronlaþma, iþ güvenliði saðlanmamasý ve maddi koþullarda iyileþtirme yapýlmamasý konusundaki taleplerinin karþýlanmamasý nedeniyle mesaiye baþlamadý. Yaklaþýk 150 çalýþan sabah þirketin Konak ta yer alan tesisleri önünde toplanarak direniþ çadýrý kurdu. Ýþ býrakma eylemi kapsamýnda, Konak, Bornova, Buca, Çeþme, Urla ve Kemalpaþa bölgelerinde hayati önem arz eden sýkýntýlar haricinde enerji personeli çalýþamayacak ve arýzalara müdahale etmeyecek. Alsancak Ýskele önünde bir araya gelen enerji iþçileri, Ýþte sendika iþte DÝSK, Söz Yetki Ýktidar Halka, Direne Direne Kazanaca- ðýz sloganlarýyla Sevinç Pastanesi önüne yürüdü. Burada konuþma yapan Enerji Sen Genel Baþkaný Ali Duman, enerji iþçilerinin gasp edilmiþ haklarýnýn geri alýnýncaya kadar mücadeleyi sürdüre- c e k l e r i n i söyleyerek, Gediz ve EDAÞ yönetimine verdikleri üç günlük süre zarfýnda hiçbir adýmýn atýlmadýðýný belirtti ve Bereket Holding i uyardý. Gediz-EDAÞ yönetiminin iþçilerle anlaþmaya yanaþmadýðýný da ifade eden Duman halkýn enerji hakkýnýn engellenmesinde sorumlu- luðun Bereket Holding e ait olduðunu söyledi. Dersim de ve Ýstanbul da olduðu gibi defalarca uyarýlarda bulunduklarýný belirten Duman, sermayenin bir masada oturup sorunu çözmek yerine iþçi sýnýfýna bedel ödeterek haklarýný ellerinden aldýklarýný söyledi. Mevsimlik iþçi çalýþtýrýr gibi taþeron iþçi çalýþtýrýldýðýný ve sýk sýk iþten çýkarmalarýn yaþandýðýný bunun yanýnda iþçilerin saðlýk ve güvenlik tedbirlerinin alýnmadýðýný maaþlarýnýn ve sigorta primlerinin eksik yatýrýldýðýna da vurgu yaptý. Bereket Holding in kendilerine direniþten baþka bir seçenek býrakmadýðýný söyleyen Duman, Üretimden gelen gücümüzü burada görecekler. Bütün Ýzmir halkýndan þimdiden özür diliyoruz. Elektrik arýzalarýna müdahale etmeyeceðiz. Týpký Dersim de olduðu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Bunun sorumlusu yol paramýzý karþýlamayan, bize iþ güvenliði malzemesi vermeyen GedizEDAÞ týr dedi. Artýk Yeter Hakkýmý Ýstiyorum K gösterdiler. ESK e baðlý Büro Emekçileri Sendikasý üyesi emekçiler artýk yeter, hakkýmý istiyorum yazýlý kýrmýzý kartlarýný AKP ye Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi önünde bir araya gelen BES li emekçiler 17 Aralýk Fatih SGK önünde toplanan emekçiler adýna BES temsilcilerinden Ulaþ Karaca basýn açýklamasýný okudu. 19 Aralýk Perþembe günü Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu nun grevini hatýrlatarak Yine bir grevin arifesinde ayný kararlýlýk ve inançla Türkiye nin dört bir yanýnda elimizde kýrmýzý kartlarla artýk yeter, hakkýmý istiyorum diyen yüzbinler 19 Aralýk grevine gülümsüyoruz dedi. Büro emekçilerinin talebini dile getiren Karaca; gasp edilen ikramiye, vekâlet ücreti, ek ödeme vb. haklarý tekrar verilmelidir. Rotasyon uygulamasýndan vazgeçilmesi, emekli kamu çalýþanlarýnýn maaþ kayýplarýna karþý ek ödemeler yapýlmasý, 4/B, 4/C, 50/D, taþeron gibi farklý çalýþma statüsünde çalýþanlar 4/A ya geçirilerek güvenceli çalýþtýrýlmasý gibi taleplerini sýraladý. KESK GREVDE 1-15 Ocak 2014 KESK in Sermayeye Deðil, Eðitime Bütçe talebi ile tüm Türkiye de 19 Aralýk günü gerçekleþtireceði grev için emekçiler Ýstanbul da 2 noktada toplanarak yürüyüþe geçti. Saat itibarýyla Anadolu yakasýndaki emekçilerin Sirkeci Garý, Avrupa yakasýndaki emekçilerin de Çapa Týp Fakültesi önünde toplanmalarý baþladý. Sirkeci Garý ndan yürüyüþe geçen emekçiler Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünden geçerken Hýrsýz Var dövizini kapýya asmayý ihmal etmediler. Saatler ye gelirken pankartlarla ve sloganlarýyla yürüyüþe geçen KESK li emekçilere DÝSK li sendika yöneticileri ve çok sayýda siyasi kurum kuruluþ destek verdi. BES li emekçiler ise Vatan Caddesi nde bulunan Vergi Dairesi önünde toplanarak Vatan Caddesi boyunca yürüdüler ve Aksaray da Çapa-Millet Caddesi nden yürüyen emekçilerle buluþtular. KESK yürüyüþte Herkese Ücretsiz, Nitelikli, Ulaþýlabilir Anadilinde Kamusal Saðlýk Sistemi, Hastaneler Ýþletme Hastalar Müþteri, Çalýþanlar Köle Olmasýn pankartý taþýrken, Emek ve Demokrasi Güçleri Rüþvete, Talana, Yolsuzluða Deðil Halk Ýçin Bütçe, SES Satýþ Sözleþmesini Kabul Etmiyoruz! Bütçeden Hakkýmýzý Ýstiyoruz, Devrimci Emekçi Komiteleri de Hükümet Ýstifa Ýktidar Halka pankartlarý açtý. Yürüyüþte tutsak edilen KESK li emekçiler de unutulmamýþ, pankartlarda, dövizlerde resimleri ile yerlerini almýþlardý. Sloganlarla Beyazýt Meydaný na yürüyen emekçiler adýna sendika baþkanlarý konuþmalar yapmaya baþladý. Tüm emekçilerin sloganlarla alana girmesinin ardýndan KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul konuþma yaptý. 19 Aralýk Filo nun denize dökülmesi, 19 Aralýk 1978 Maraþ Katliamý, 19 Aralýk 2000 Zindan Katliamlarý ný hatýrlatan Tombul, Bu ülke bir katliamlar ülkesidir, bizim iþimiz ise bu katliamlarýn hesabýný sormaktýr dedi bütçesine kamu emekçilerinin itiraz ettiklerini, bütçe olmadýðý için kamu emekçilerine pay ayrýlamayacaðýný belirten iktidarýn bakanlarýnýn ve oðullarýnýn evlerinde ayakkabý kutularý içinden milyon dolarlarýn çýktýðýný belirterek Bu iktidarýn bütçesi rant bütçesidir, savaþ bütçesidir, rant, yoksulluk ve yoksunluk bütçesidir. Biz kamu emekçileri bu savaþ, talan ve yolsuzluk bütçesini kabul etmeyeceðimizi belirtmek için sokaklardayýz dedi. Tombul hükümetin emekçilere dayattýðý yoksulluk bütçesini Memur-Sen in kabul etmesini ise protesto ettiklerini belirtti. Kamu alaný da dahil ülkede milyonlarca taþeron iþçinin bulunduðunu ve iþ güvencesinin olmadýðýný da söyleyen Tombul AKP iktidarýnýn 10 yýldýr ülkeyi adým adým gericiliðe ittiðini belirterek Baþbakan ýn halkýn günlük yaþamýna müdahale etmesine tepki gösterdi. Tombul 47 KESK üyesinin Þubat ayýnda tutuklandýðýný da hatýrlatarak, Bizler onlar için de sokaklardayýz dedi. Sloganlarla cezaevlerindeki devrimci tutsaklar selamlandý. Ardýndan DÝSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoðlu da söz alarak hükümetle cemaat arasýndaki çatýþmanýn sýradan bir çýkar çatýþmasý deðil, bir rant ve iktidar çatýþmasý olduðunu belirterek operasyonda evlerde bulunan kasalardan sadece bir tanesindeki paranýn 10 bin asgari ücrete eþit olduðuna dikkat çekti. Bu rant ve talana sessiz kalmayacaklarýný belirten Çerkezoðlu, Üreteni olduðumuz gibi yöneteni de olacaðýmýz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceðiz dedi. Türk Tabipler Birliði Genel Sekreteri Hüseyin Demir ve TMMOB ÝKK dan Süleyman Solmaz ýn konuþmalarýnýn ardýndan kamu emekçileri mitingi halaylarla sonlandýrdý. Ýzmir de de KESK in grev ve yürüyüþüne binlerce emekçi katýldý. Emekçiler saat de Basmane Meydaný nda toplanarak Konak Meydaný na yürüdüler. KESK Þubeler platformunun organize ettiði eyleme çeþitli sendikalar, siyasi partiler ve devrimci kurumlarda destek verdi. Eylem Büyükþehir Belediyesi önünde kurulan kürsüden yapýlan konuþmalar ve çekilen halaylarla son buldu. Eyleme Mücadele Birliði okurlarý da pankart ve sloganlarýyla katýldýlar. Antep te de emekçiler Kýrkayak Parký ndan Eski Adliye binasýna yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yüzlerce kiþinin katýldýðý yürüyüþte, taleplerin sýralandýðý ve 19 Aralýk 2013 te Grevdeyiz yazýlý pankart taþýndý. Emekçi Düþmaný Ýþbirlikçi AKP, Sözleþmeli Köle Olmayacaðýz ve Bismillah Dediler Halký Soydular sloganlarý atýlarak gelinen Maarif Meydanýnda açýklamayý SES Antep Þube Baþkaný Behçet Ekþili okudu. Açýklamada Ýnsanýn insaný sömürmediði; hiçbir halkýn dil, din, kültür farklýlýklarý nedeniyle baský görmediði; Ýnsanlarýn açlýktan ölmediði; çocuklarýn savaþlar sonucunda anasýz babasýz kalmadýðý; Milyonlarýn iþsizliðe, açlýða, sefalete ve güvencesizliðe mahkûm edilmediði; Doðanýn talan edilmediði; Emperyalizmle ekonomik-siyasi-askeri her türlü baðýmlýlýk iliþkisinin son bulduðu, Topraklarýmýzýn NATO topraklarý olmadýðý;türkiye de, Ortadoðu`da ve bütün dünyada barýþýn, kardeþliðin, eþitliðin, adaletin ve dayanýþmanýn hüküm sürdüðü bir gelecek istiyoruz. Ve bu geleceði birlikte kuracaðýz denildi. Son olarak Kurduðunuz Karanlýðýn Parçasý Olmayacak, Savaþýn-Rantýn-Sömürünün, Gericiliðin Bütçesini Kabul Etmeyeceðiz! Emeðin, Halkýn Olmayan Bu Bütçeyi Derhal Geri Çekin! denilerek eylem halaylarla sonlandýrýldý.

9 1-15 Ocak 2014 Emeğin Dünyası THY GREVÝ SONA ERDÝ aldýklarý ücret kaybedilmiþ olacak mý? Çalýþma saatleri ne olacak? Bu sorularýn cevabý yok. 569 gündür imzalanmayan TÝS ve protokol ne oldu da yeni yönetimle hemen imzalandý? Sendikanýn daðýttýðý Ýþ Sözleþmesi ne bakýldýðýnda bir fikir edinmek mümkün. Sendika yönetimi bunu iþçilere imzalatýlmak isteniyor. Söylenen de þudur: Ýþe dönecek iþçilerin sözleþmeyi okuyup imzaladýktan sonra verilecek eðitimle iþe dönüþleri olacakmýþ. Ýþçilerin kaderi ve iþe baþlamasý bu kaðýt parçasýna baðlýysa vay halimize! Ýþe dönüþ iyi de hangi haklarla iþe baþlatacak THY yönetimi. Buradan anlaþýlan þudur: THY de taþeron her pozisyonda çalýþma hayatýna girmiþ olacak (kabin memurlarý, kabin amirleri, pilotlar) bundan sonra taþeron çalýþmaya alýþacaklar. Bir hatýrlatma... kokpit çalýþanlarý ister kýzsýnlar ister kýzmasýnlar resmen yeni sendika yönetimi onlarýn sayesinde geldi. Bu süreçten sonra iþe geri dönen ister 305 olsun ister grevci arkadaþlar olsun, yapacaklarý kazanýlmýþ haklarý korumak mý yoksa daha ileri haklar almak için mücadele vermek mi? Ýþte þu anda çalýþan ve geri dönen iþçiler için karar verilmesi gereken hususlar bu kadar net. Birkaç gazete haberlerinde çýktý. Ne kadar mutluydular! Ýþte mutlu son: THY de grev sona erdi! Atýlan 305 iþçi geri döndü. Hava-Ýþ sendikasýnýn yeni yönetimiyle, THY yönetimi yaptýklarý toplantýyla anlaþmaya vardýlar. Sendika yönetiminin açýklamalarý peþ peþe düþüyordu manþetlere ve internet sayfalarýna. Peki nasýl bir anlaþma? Ýmzalanan Toplu Ýþ Sözlemesi hangi maddelerden oluþuyordu? Ýþçilerin kazanýmlarý korunmuþ muydu yoksa haklar birer birer kaybedilmiþ miydi? Sendikanýn hiç bir açýklamada bulunmamasýna raðmen, atýlan 305 iþçi ve greve çýkan iþçiler hakkýnda, iþlerine geri dönüyorlar diye konuþuluyor ve tartýþýlýyordu. Henüz hiçbir þey belli deðilken grev çadýrý kaldýrýldý. Sendikanýn açýklamasýnda söylenen þuydu: Sendikamýzýn yönetimiyle THY yönetimi arasýnda anlaþma saðlandý. 24. Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalanmýþ olup iþten atýlan 305 ve greve çýkan iþçilerin iþe dönmesi ve hak maðduriyetin giderilmiþ olduðunu tüm üyelerimize haber vermekten mutluyuz. Yapýlan anlaþmaya göre ücretlere birinci yýl için %5 + %3 takip eden yýllar içinse her altý ayda bir %3 oranýnda ücret artýþý yapýlacaktýr. Peki iþten atýlan 305 iþçi ve grevdeki iþçiler nasýl bir pozisyonda iþe baþlayacak? Hak kaybý olacak mý? Ýþe geri dönenler eski UPS de 2. Dönem TÝS Ýmzalandý Uluslararasý kargo þirketi olan UPS ile bir süredir sürdürülen TÝS görüþmeleri baþarýyla imzalandý üyesi olan UPS kargo þirketinde tüm iþçilerin onayý alýndýktan sonra TÝS imzalandý. UPS kargo þirketinde sendikalaþma süreci bayaðý çetin geçti; bir buçuk seneye aþkýn süren direniþ çadýrýnýn sonunda kazaným elde edildi. Sendikadan önce iþçilerin çalýþma saatleri belli deðildi, sosyal haklar kýsýtlýydý, kuralsýz çalýþma vardý, keyfi iþten çýkarmalar oluyordu. Ülkemizde bir iþ yerini örgütlemek biraz sancýlý oluyor çünkü sistem iþçilerin karþýsýnda sermaye iþçilerin hiçbir þekilde örgütlenmesini istemez. UPS kargo þirketinde de bu sancýlar yaþandý, çadýrlar kuruldu, çadýra saldýrýldý, iþçilere saldýrýldý ama iþçiler hiçbir zaman geri adým atmadý ve haklarý olan sendikalaþma hakkýný kazandý. Ýlk 1. Dönem TÝS görüþmeleri üzerinden tam iki sene geçti ve 2. Dönem TÝS görüþmeleri baþlamýþtý, fakat bu dönem daha sancýlý geçeceði belliydi; ya sendikalaþma devam edilecek ya da duvara çarpacaktý. Çünkü kargo sektöründe %10 örgütlü olan sendika bu tehlikeyi göze alamazdý. Sendika yönetimi talepler konusunda tüm iþçilerin onayýný alarak hazýrladýðý taslakla masaya oturdu. Ýlk görüþmeler biraz sýkýntýlý geçti çünkü patron iþi yokuþa sürdü, iþ yerini kapatmakla tehdit edip iþten çýkarmalar olabileceðini söylüyordu. Bir ara görüþmeler týkandý. Sendika tekrar iþçilere dönerek bir görüþme yaptý. Ýþçilerin isteklerinden ödün verilmeyeceðini açýklamasýndan sonra görüþmeler tekrar baþladý. Sonunda % 22 ile %42 arasýnda deðiþen oranla zam artýþý üzerinden TÝS imzalanmýþ oldu. Sendika iþverenin ülkemizde tek örgütlü kargo olmasýndan dolayý öne sürdüðü þartlara raðmen üyelerimizin mevcut haklarýndan taviz verilmemiþ, ekonomik sosyal ve idari yeni kazanýmlar elde edilmiþtir dedi. UPS de TÝS bitti, þimdi sýrada DHL kargo þirketinin TÝS görüþmeleri var. HSBC 170 Güvenlik Çalýþanýný Ýþten Attý HSBC de iþten çýkarýlan 170 güvenlik görevlisi 20 Aralýk günü banka önünde eylem yaptý da HSBC nin Esentepe de bulunan Genel Müdürlük binasý önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamada, uzun yýllardýr banka personeli olan çalýþanlarýn, yüksek kâr elde etmek adýna haksýz biçimde iþten çýkartýlmasý protesto edildi. DÝSK e baðlý BANK-SEN üyesi iþçiler Türkiye nin çeþitli illerinde çalýþan söz konusu güvenlik görevlilerinin, güvenlik hizmetlerinin taþeron bir firmaya devredilmesi gerekçesiyle iþten atýldýklarýný belirttiler. Bank-Sen Genel Baþkaný Önder Atay yaptýðý açýklamada HSBC nin emeðin ve insanýn yok sayýldýðý cehennemi yaratan mimarlardan birisi olduðunu HSBC Türkiye nin kar hýrsýyla bankacýlýk sektöründe gittikçe yaygýnlaþan taþeronlaþmanýn yeni bir örneðini sergilediðini belirtti. HSBC Türkiye nin, 2012 yýlýnda, 176 milyon TL net kar elde ettiðini ve kar hedeflerini tutturmak için çareyi taþeronlaþtýrma ve iþten çýkarmada bulduðunu ifade eden Atay, iþten atýlan tüm iþçilerin özlük haklarýyla birlikte iþe alýnmalarý gerektiðini belirtti. Bilinmelidir ki taþeronlaþtýrmanýn, iþten çýkarmalarýn, ödenmeyen zorunlu fazla mesailerin, iþyerlerinde uygulanan baský ve yýldýrma politikalarýnýn tek çözümü çalýþanlarýn sendikalý olmasýdýr. Banka emekçilerinin iþyerlerindeki sendikal örgütlülüðü ayakkabý kutularýndan milyon dolarlarýn çýkmadýðý, diðer tüm emekçilerle birlikte insanca bir yaþamýn sürdürülebildiði bir ülkede yaþamýn güvencesidir dedi. Ýþten atýlan güvenlik emekçileri iþlerine geri dönme mücadelesini sürdüreceklerini ve her Cuma günü HSBC Genel Müdürlüðü önünde olmaya devam edeceklerini belirttiler. Güney Koreli Demiryolu Ýþçilerine Destek DÝSK, demiryollarýnýn özelleþtirilmesine karþý greve çýkan Güney Kore demiryolu iþçilerine destek amacýyla Güney Kore Ýstanbul Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý. Devlet demir yollarýnýn özelleþtirilmesine karþý Güney Koreli demiryolu iþçileri greve gitmiþti. Güney Kore hükümeti ise ILO sözleþmelerine aykýrý davranarak grevi yasa dýþý ilan etmiþ ve 7 bin iþçiyi iþten çýkarmýþ, Demiryolu Sendikasý yöneticileri hakkýnda da tutuklama kararý çýkarýlmýþtý. Ardýndan 5 bin polisin katýldýðý bir operasyonla Kore Sendikalar Konfederasyonu Genel Merkezi ni basarak 130 sendikacýyý tutuklandý. DÝSK üyeleri, Güney Kore Konsolosluðu önünde eylem yaparak demiryolu iþçilerine ve sendika üyelerine destek verdi. Korece ve Türkçe Koreli Ýþçiler Yalnýz Deðildir pankartý açýlan eylemde Yaþasýn Proletarya Enternasyonalizmi, Kore Demiryolu Ýþçileri Sendikasý (KRWU) Yalnýz Deðildir yazýlý dövizler taþýndý. DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, Güney Kore de tutuklananlar arasýnda 3 konfederasyon yöneticisinin yaný sýra Belediye Ýþçileri Sendikasý, Öðretmenler Sendikasý ve Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkanlarý nýn da bulunduðunu söyledi. Güney Kore hükümetinin kendi halkýna savaþ açtýðýný belirten Beko, bir yandan özelleþtirmelerle halkýn birikimlerini yaðmaya açýlýrken, bir yandan da iþçilerin sendikal haklarýnýn gasp edildiðini söyledi. Güney Koreli iþçileri yalnýz býrakmayacaklarýný ifade eden Beko, Koreli iþçi kardeþlerimiz geçtiðimiz yýllarda hep bizimle dayanýþma içinde oldular. 1 Mayýs için, DÝSK li ve KESK li tutuklular için ve son olarak Gezi Parký nda kaybettiðimiz canlarýmýz için Türkiye halkýna destek eylemleri düzenlediler. Bu eylem bizim onlara teþekkürümüzdür. Dün bizi yalnýz býrakmayan Koreli kardeþlerimizi bugün de biz yalnýz býrakmayacaðýz. Onlar mücadelesini sürdürdükçe yanlarýnda olacaðýz diye konuþtu. ü zg Ö e üv rg n 9 DEVRÝMÝN LENÝNÝSTLERDEN BEKLEDÝÐÝ Birleþik devrim uzun, aðýr ve zorlu bir yol katederek bugünlere geldi. Bundan sonra da yine zorlu bir yol var zafere kadar katedilecek. Bugüne dek devrimin her ileri atýlýþýný, her yükseliþini faþist cuntalar, aðýr baský ve devlet terörü altýnda geri düþüþler izledi. Özgürlük mücadelesi veren halklarýn en ileri, en yiðit unsurlarý olan devrimciler, bu süreçte aðýr bedeller ödedi. Ýdam edildiler, sokaklarda, evlerde, daðlarda açýk infazlarla kurþuna dizildiler, iþkencelerde katledildiler, kaybedildiler, en aðýr koþullarda uzun yýllar zindanlara kapatýldýlar. Ama bütün bunlara karþýn mücadeleden geri durmadýlar; kanlarýyla, canlarýyla devrim ateþini yakmayý, canlý tutmayý sürdürdüler. Her türlü baskýya, zora, katliamlara faþist devlet terörüne raðmen birleþik devrim tekrar tekrar ayaða kalktý, hareket her defasýnda geniþleyip güçlenerek devam etti. Tekelci sermaye ve faþist devlet, devrimin her ileri atýlýþýnda tüm gücünü kullanarak devrimi bastýrmaya, ezmeye çabaladý, bunu baþaramadýðýndaysa, kitleleri devrim hedefinden uzaklaþtýrmaya, devrimin zaferini engellemeye uðraþtý. Politik özgürlükler ve devrimci demokrasi mücadelesinin karþýsýna dikilen burjuva güçler, halklarýn her devrimci atýlýmýnda olduðu gibi, Haziran ayaklanmasýnda da baský ve zora baþvurdu. Bununla beraber bütün yol ve yöntemleri de kullanarak, ayaklanmacýlarý kapitalist sistemin sýnýrlarý içine çekme, burjuva parlamentarizmine hapsetme çabalarýný sürdürdü, sürdürüyor. Sermaye güçleri, bu amacýnda yalnýz kalmadý. Bizzat ayaklanmacýlarýn saflarýnda yer alan sosyal reformistler bu konuda onlara gönüllü yardým etmeye devam ediyor. Tarihin bu yeni evresinde dünyanýn diðer bölgelerinde gerçekleþen halk devrimlerinde ve ayaklanmalarýnda olduðu gibi burada da hareket düzen içine çekilmeye çalýþýlýyor. Güney Afrika da Apartheid, Endonezya da faþist Suharto, Filipinler de faþist Marcos yönetimlerinin devrilmesinden sonra olduðu gibi, hareketin daha ileri gitmesini engelleyip kapitalist sistem içinde, burjuva parlamentarizmi ve emperyalizmin demokrasi adýný verdiði sýnýrlar içinde, yani sermayenin egemenliði altýnda tutmayý baþardýlar. Þimdi ayný oyun burada da tezgahlanýyor. Tekelci sermayenin iþbaþýndaki hükümeti AKP, demokrasi paketleriyle, anayasa deðiþikliðiyle, açýlýmlarla, reformlarla burjuva egemenliðin devamýný saðlamaya çalýþýyor, ama çöküþ sürüyor, çabalar sonuç vermiyor. 31 Mayýs ta baþlayan ve Haziran günlerinde Türkiye ve Kürdistan ýn tüm kentlerinde gerçekleþen ayaklanma, AKP hükümetinin ve onunla birlikte tekelci faþist egemenliðin yýkýlma sürecine girdiðini gösterdi. Burada en temel eksik, halklarýn kendi iktidarlarýný kurma yönünde yeterli örgütlenmeye ve hazýrlýða sahip olmayýþýydý. Haziran ayaklanmasý, burjuva cephede tekelci sermayenin hiçbir partisinin, olasý bir devrimci kalkýþmayý engelleyebilecek güçte ve çapta olmadýðýný ayan beyan ortaya serdi. Ayaklanmanýn doruða vardýðý günlerde, hükümete iletilen talepler, ayaklanmanýn merkezinde yer alanlarýn (Taksim Dayanýþmasý) iktidar gibi bir hedefinin olmadýðýný gösterdiði kadar, tekelci sermayenin temsilcilerinin de ne denli çapsýz olduðunu gösterdi. Anayasal reformlar diyenler, tek millet, tek bayrak hamasi söyleminden öteye gidemediler. Kürt realitesinden ve çözüm sürecinden bahsedenler, asimilasyon bitti diyenler, Kürt açýlýmý, Alevi açýlýmý, Roman açýlýmý yapanlar, azýnlýklarýn haklarýný kabul edeceklerini söyleyenler Kürtçe nin özel okullarda, o da ancak lise seviyesinde eðitim dili olabileceðini söylediler; bunu bile karar haline getiremediler. Yani sermayenin hiç bir politik partisi, hiç bir temsilcisi ortaya çýkýp, toplumun politik özgürlük taleplerine kýsmi de olsa cevap verecek bir referandumdan bahsedemedi. Burjuva sýnýfýn bütün reformlarý ve reform vaatleri asýl olarak sermayenin egemenliðini pekiþtirmeyi, daha güçlü olarak yeniden kurmayý amaçlamaktan baþka bir þey olmadýðý halde.. Tam da burada, kitlelerin ayaklanmaya yöneldiði, ayaklandýðý devrimci kitle mücadelesinin dalga dalga geliþtiði yerde, küçük burjuva solun önemli bir bölümü illegal devrimci mücadele döneminin, faþist burjuva devlete karþý mücadele döneminin bittiðini, müzakere döneminin baþladýðýný ilan ediyor. Böylelikle, bir kez daha kendi devrim korkularýný açýða vuruyor, çapsýzlýklarýný gösteriyorlar. Þimdi devrimin bütün görevleri, büyük bir özveriyle ve kararlýlýkla zafere yürüyen Leninist Parti ye düþüyor. Devrim Biziz, Biz Devrimiz diyenler, bunun bilinci ve kararlýlýðýyla hareket etmek durumunda. Burada asýl olarak her yerde ve en geniþ biçimde kitle içinde ajitasyona aðýrlýk vermek gerekiyor. Devrimin politik ve örgütsel görevlerini, güncel devrimci talepleri açýklamak, devrimin kaçýnýlmazlýðýný ve güncelliðini anlatmak gerekiyor. Kitlelerin olaylar karþýsýnda tepki gösterip protestoyla yetinmesi, günübirlik taleplerini ifade etmesiyle baþarýlý olamayacaðý anlatýlmalý; devrim yürüyüþünde sonuna kadar gitmeleri teþvik edilmelidir. Kitlelerin doðrudan iktidarý ele geçirmek, demokrasiyi fethetmek üzere harekete geçmesini saðlamak, devrim ve devrimde zaferi elde etmeleri için onlara yardýmcý olmak gerekiyor. Şimdi devrimin leninistlerden talebi budur. Kore Sendikalar Konfederasyonu nun baskýlara raðmen geri adým atmadýðýný söyleyen Beko, sendikanýn 28 Aralýk ta genel greve hazýrlandýðýný kaydetti. Kore hükümetini uyaran Beko, Tutuklu sendikacýlarý derhal serbest býrakýn. Sendikal faaliyetlerin önündeki engelleri kaldýrýn. Demiryolu özelleþtirmesini iptal edin dedi

10 10 AYAKLANMA YILI Ali 1-15 Ocak 2014 Va rol Gü n al Hiç þüphe yok ki, ileride Türkiye devrim tarihi yazýlýrken,geride býraktýðýmýz 2013yýlý, Ayaklanma Yýlý olarak yazýlacaktýr. 31 Mayýs tarihinde Ýstanbul da baþlayan ayaklanma, daha sonra tüm illere yayýlmýþ ve 2013 yýlýný bir Ayaklanma Yýlý olarak adlandýrmak için gerekli olan tüm argümanlarý sunmuþtu. Yýlýn sonunda yeniden baþlayan eylemler ise, ayaklanmanýn ikinci perdesinin açýldýðýný göstermeye yeter nitelikteydi. Daha þimdiden, 2014 yýlýnýn bir ayaklanma ve devrim yýlý olacaðýný söylemek ne bir kehanet ne de abartý olacaktýr. Olaylarýn geliþim seyri, hýzla bir toplumsal alt-üst oluþa doðru gittiðimizi doðruluyor yýlý, daha baþlarken nasýl bir yýl olacaðýnýn sinyallerini vermiþti. 1 Ocak ta Þiþecam iþçileri greve baþlamýþlar ve 3 Ocak ta grev, fabrika iþgaline dönüþmüþtü. 9 Ocak ta Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Þeyla Þaylemez in Fransa da katledilmeleri, Kürt Halkýný ve onun gerçek dostlarýný ayaða kaldýrmýþ, günlerce süren eylemler, sarsýcý bir etki yaratmýþtý. Ardýndan Mart-Mayýs aylarý boyunca süren eylem ve çatýþmalar, egemenlerin egemenliklerini eski tarzda sürdürememesinden kaynaklý toplum üzerinde giderek dahada artan baský ve sindirme politikalarý, sinirleri yay gibi germiþ, herkes her an kopacak fýrtýnanýn beklentisi içerisine girmiþti. Her devrimin baþlamak için bir genel bahaneye ihtiyaç duyacaðý tezi bir kez daha doðrulanmýþ, 27 Mayýs sabahý, Gezi Parkýndaki aðaçlarý sökmek için gelen ekipler, karþýlarýnda insanlarý bulmuþ ve istediklerini elde edemeden geri dönmek zorunda kalmýþlardý. Aðaçlara sahip çýkacaklarýný gösteren, çoðunluðunu yeþilcilerin oluþturduðu insanlar ise, gölgesini satamadýðý aðacý kesmekte kararlý olduðunu bildikleri kapitalistlerin, ellerinde tuttuklarý devlet aygýtý aracýlýðýyla yeniden saldýrýya geçeceðini sezmiþ olmalýlar ki, parkta çadýr kurarak nöbet eylemi baþlatmýþlardý. Ve nihayet, 31 Mayýs sabahý, devlet polis gücüyle parkta bulunanlara saldýrmýþ ve bir ayaklanmanýn fitilini kendi eliyle ateþlemiþti. Parktaki insanlara saldýrý olduðunu duyan herkes, bir anda Taksim Meydaný na akýn etmiþ, devrimin kýzýl meydaný onbinlerce insanla dolmuþtu. Çatýþmalar gün boyu sürmüþ ve nihayetinde polis geri çekilmiþ, kýzýl meydan, iþçi ve emekçilerle, gençlerle bir kez daha özgürlüðüne kavuþmuþtu. Herhalde dünyanýn hiç bir yerinde, devrim öncesinde bir meydan, böylesine bir irade savaþýna tanýk olmamýþtýr. Son dönemde adý ön plana çýkan Tahrir bile, Taksim Meydaný sözkonusu olduðunda gölgede kalacaktýr. Taksim Meydaný konusunda Leninistlerin ýsrarýný, alan fetiþizmi yapýyorsunuz diye eleþtirenler bugün yýðýnlarýn ayaða kalktýðý ilk anda gözünü neden bu meydana diktiðini anlamakta güçlük çekecektir. Oysa artýk anlaþýlmýþtýr ki, Taksim, bir devrim meydanýdýr. Bu adý devrimden önce kazanmýþtýr. 31 Mayýs ta baþlayan ayaklanma, 1 Haziran da yayýlarak devam etti. Siyasi iktidarýn tüm saldýrýlarýna raðmen, her geçen gün ayaklanmacýlarýn sayýsý arttý. Gezi Parký nda kurulan Taksim Komünü, milyonlarca insana örnek oldu. Yarin yanaðýndan gayrý/her þeyde hep beraber diyenlerin paylaþýmcýlýðý insanlarý derinden etkiledi. Çatýþmalarda insanlarýn gösterdikleri siper yoldaþlýðý, dayanýþmacýlýk, ve kitlesel kahramanlýk, halkýn baðrýnda yeni bir yaþamýn filizlendiðini gösterdi. Baþlayan ayaklanmanýn en büyük eksikliði, Kürt Ulusal Hareketi nden yeterince destek alamamasý oldu. Ulusal Kurtuluþ Hareketi nin siyasi iktidarla yürüttüðü çözüm ve diyalog süreci, adeta onun elini kolunu baðladý ve böylesine tarihsel bir momenti kaçýrmasýnda baþat rol oynadý. Süreç zarar görmesin düþüncesiyle ayaklanmanýn bir devrime büyüme olasýlýðýný görmezden geldiler. Birkez daha, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda bir devrimin olmazsa olmazlarýndan biri olan Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliði saðlanamamýþ oldu ve siyasi iktidara ihtiyaç duyduðu soluklanmayý saðladý. Bu soluklanmanýn uzun sürmeyeceði, baþka bir gün, baþka bir yerde, önceden kestirilmesi mümkün olmayan baþka bir bahane ile yýðýnlarýn harekete geçeceði ise gün gibi aþikardý. Ve nihayetinde fazla beklemeye gerek kalmadan ayaklanmanýn ikinci perdesi, yolsuzluklara karþý baþlayan eylemlerle açýldý. Devletin tepesindeki çatýþma, Lenin in usta deyimiyle doruk bunalýmý kendini her olayda hissettirmeye baþladý. AKP iktidarý ile Fetullah Gülen cemaati arasýnda baþlayan devleti ele geçirme mücadelesi, daha uygun bir deyimle iç savaþ, þiddetlendi ve taraflar birbirlerinin kirli çamaþýrlarýný ortaya serdikçe toplum da, aslýnda nasýl soyulup sömürüldüðünün daha fazla farkýna vardý. Rüþvet ve yolsuzluk çarkýnýn bir anda gözler önüne serilmesi milyonlarca emekçide büyük bir öfke yarattý. Öfke sokaða taþtý. Birileri bu devrim sürecini, sandýða hapsederek boðmak isteyebilir; ya da hükümetin istifasý talebiyle yetinebilir. Her ikisi de geliþen devrimle birlikte geçersizleþecektir. Artýk ayaða kalkmýþ olan halkýn oturacaðýný kimse beklememelidir. Ýstifa edecek hükümetin yerini baþka bir hükümetin almasý (eðer bu bir Geçici Devrim Hükümeti deðilse), ayaða kalkmýþ yýðýnlar için hiçbir þey ifade etmeyecektir. Bu nedenle gerçekten devrimci olan, gerçek anlamda devrimi hedefleyenlerin yapmasý gereken þey bir yandan yýðýn hareketini siyasi iktidarý ele geçirmek için yönlendirmek olurken, bir yandan da bir Geçici Devrim Hükümetinin nasýl oluþturulacaðýný, bu hükümetin ilk elden alacaðý tedbirlerin neler olmasý gerektiðini yýðýnlara anlatmaktýr. Ýktidarýn alýnmasý için siyasi ajitasyon þimdi her zamankinden daha büyük bir önem kazanmýþtýr. Ýnsanlýk yeni bir yýlý yeni devrimlerle karþýlamaya hazýr olmalýdýr. Bunun en güçlü emareleri Türkiye ve Kürdistan da ortaya çýkmýþtýr. Uðurladýðýmýz 2013 yýlý, kapitalizmin yeni evresinde insanlýðýn komünizme bir adým daha yaklaþtýðýnýn kanýtý olmuþtur. Gelecek, iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halklarýn olacaktýr. Ýnsanlýk geçen yüzyýlýn sonunda kaybettiði zamaný, bu yüzyýlýn baþýnda ayaklanma ve devrimlerle yeniden kazanacaktýr. FORUMA ÇAĞRI Ýnebolu Zindaný nda da Kameralar Kabul Edilmiyor Bizler Tazminat hakkımızın gasbına karşı bir araya gelen güçler olarak sorunlarımızı tartışmak ve birliğimizi büyütmek için sizleri işçi forumuna çağırıyoruz. Sizlerin de bildiği, aylardır hakları için mücadele yürüten Punto deri işçilerinin direniş alanında düzenleyeceğimiz foruma katılmanızı ve geleceğimizi kendi ellerimize almak için nasıl mücadele edeceğimizi tartışmaya çağırıyoruz. 2 Ocak 2014 Saat da Punto Deri direniş alanı Zeytinburnunda buluşuyoruz! Son dönemlerde zindanlarda devrimci tutsaklarý baský altýnda tutabilmek için hücrelere ve havalandýrmalara kameralar takýlmak isteniyor. Ýnebolu zindanýnda da cezaevi idaresinin hücrelere kamera takma giriþimi olunca, TKEP/L, PKK, DHKP/C, MKP davasý tutsaklarý idareye havalandýrmaya ve odalara kamera taktýrmayacaklarýný söylediler. Havalandýrmalarýn birinde bulunan ve uzun süre önce takýlmýþ olan kamera da kýrýldý ve idareye verildi. Tutsaklar 13 Aralýk gü- BDP ve HDP Roboski Katliamýný Protesto Etti BDP ve HDP Roboski katliamýnýn 2. yýldönümünde Saraçhane den Aksaray a kadar yürüyüþ gerçekleþtirdi. 28 Aralýk ta Fatih Saraçhane de BDP ve HDP nin çaðrýsýyla toplanan kitle 2 yýl önce savaþ uçaklarýyla Uludere de (Roboski) katledilen 34 yoksul Kürt için yürüyüþ ve anma gerçekleþtirdi. Fatih Saraçhane Anýtparký nda toplanmaya baþlayan insanlar sularýnda yürüyüþe baþladý. Yolu trafiðe kapatan kitle Katil Devlet Hesap Verecek, Her Yer Roboski Her Yer Direniþ sloganlarýyla Aksaray Meydaný na kadar yürüdü sularýnda Aksaray Meydaný na varan insanlar saygý duruþuna geçti. BDP Ýl Eþ Baþkaný Emrullah Bingül, konuþmasýný önce Kürtçe sonra Türkçe yaptý. Roboski katliamýnýn sorumlularýnýn cezasýz kalmayacaðýný, bu katliamýn suçlularýnýn ve sorumlularýnýn asla peþini býrakmayacaklarýný söyleyen Bingül, bu katliamý hiçbir zaman unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz dedi. BDP MYK üyesi Hüseyin Üzen, Devlet Kürtlere savaþ açmýþtýr, analarýmýzýn ahý onlarýn iki yakalarýný býrakmayacak. 2 yýldýr Roboski katliamýnýn sorumlularý bulunmazken þimdi bir bakýyoruz bu ülke 11 yýldýr yalanla, talanla, yolsuzlukla hukuksuzlukla yönetiliyor. Roboski nin katliamcýlarý AKP dir. Baþbakan doðru söylüyor bu ülke boðazýna kadar çetelere batmýþtýr, bu çeteler devlet çeteleridir. Çürümüþlerin, kokuþmuþlarýn iktidarý bizi bir yere getirmez. Biz bu bataklýðýn üstüne halkýn gücüyle yürüyeceðiz. Suçlular bulunana kadar bundan sonra hep alanlarda olacaðýz dedi. HDP Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel de, Meclis te oluþturulan komisyon, bir buçuk yýl sonra hazýrladýðý raporda, devleti, hükümeti, genelkurmayý temize çýkarmaya çalýþtý dedi. Anayasa Mahkemesi nin kararýna raðmen tutuklu BDP li milletvekillerinin hala serbest býrakýlmadýðýna dikkat çeken Tüzel, Þimdi de, Yargýtay, milletvekilimiz Sabahat Tuncel in cezasýný onayladý. Tuncel i cezaevine koymak istiyorlar. Buna izin vermeyeceðiz dedi Eylem, Rojavalý bir þairin okuduðu þiirin ardýndan sona erdi. YATAÐAN ÝÞÇÝLERÝ MÝLAS TA MÝTÝNGDE Y ataðan Termik Santrali iþçileri, yaklaþýk 105 gündür süren eylemliliklerinin bir parçasý olarak 29 Aralýk günü Milas ta büyük bir miting tertiplediler. Yaklaþýk olarak 30 bin kiþinin katýldýðý miting, oldukça coþkulu bir þekilde geçti. Sendikalarýn bölgesel olarak katýldýklarý mitinge Yataðan ve Milas esnafý, KESK, DÝSK ve Türk Ýþ e baðlý sendikalar yoðun katýlým saðladýlar. Mitinge gelen onbinlerce kiþi, stadyumda toplandýlar ve Ata Park a kadar olan yolu sloganlarla yürüdü- ler. Bu sýrada halk pencerelerden, balkonlardan alkýþlarla destek verdi Yürüyüþ boyunca Her Yer Taksim Her Yer Direniþ, Her Yer Rüþvet Her Yer Yolsuzluk, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý, Her Yer Yataðan Her Yer Direniþ, Hýrsýz Var, Yataðan Ýþçisi Direniþin Simgesi, Hükümet Ýstifa, Gerici Faþist Hýrsýz AKP sloganlarý atýldý. Miting alanýnda Tes-Ýþ ve Maden Ýþ Yataðan Þube Baþkanlarý birer konuþma yaptýlar. Enerji ve maden iþçilerinin mücadelesini anlattýlar. nünden beri günde üç kez Ýnsanlýk Onuru Ýþkenceyi Yenecek, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Devrimci Tutsaklar Teslim Alýnamaz sloganlarý atýyor ve kapý vurma eylemi yapýyorlar ve Bu gözetlenme iþkencesine karþý geliþtirdiðimiz eylemimizi kamuoyuna duyurmaya çalýþýyoruz diyorlar. Ýzmir de Roboski Anmasý Ve Polis Saldýrýsý Ýzmir de HDP Ýl Örgütü 28 Aralýk günü Basmane Meydanýndan baþlayarak Ýzmir Büyükþehir Belediye binasý önüne gerçekleþtirdiði yürüyüþle Roboski katliamýný andý. Roboski yi Unutturmayacaðýz Hesap Soracaðýz-HDP pankartý arkasýnda kortej oluþturularak yüründü. Yürüyüþ sýrasýnda konuþmalarla Roboski Katliamý protesto edildi. Roboski Katliamýnýn sorumlularýnýn ayný zamanda,19 Aralýk Zindan Katliamlarýnýn, Dersim ve Maraþ Katliamlarýnýn sorumlularýyla ayný kiþiler olduðu sýk sýk dile getirildi. Yürüyüþe bizler de Kürdistan Faþizme Mezar OlacakMücadele Birliði pankartýmýzla katýldýk. Yürüyüþ boyunca sýk sýk Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði sloganlarýný attýk. Mücadele Birliði /Ýzmir 34 Ýnsan için 34 Dakika KESK, DÝSK, TMMOB ÝKK ve Ýstanbul Tabip Odasý Roboski katliamýný protesto etmek için katledilen 34 kiþi için 34 dakika oturma eylemi gerçekleþtirdiler. 28 Aralýk Cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen kitle Maraþ tan Roboskî ye Katliamlarýn Hesabý Sorulacak yazýlý pankart açýldý. Katliamda ölen kiþilerin fotoðraflarý taþýndý. Mumlar yakýldý, fotoðraflarýn üzerine karanfiller býrakýldý. Eyleme Mücadele Birliði Platformu, PDD, EHP ve birçok siyasi örgüt destek verdi. Katledilenler için aðýtlar söylendi. 19 Aralýk Hapishaneler katliamýnda yaþamýný yitirenlerin de anýldýðý eylemde, basýn açýklamasýný TTB Merkez Konsey Üyesi Osman Öztürk okudu. Öztürk, Bu toplumun vicdanýnda ve belleðinde, Maraþ tan Roboskî ye bütün katliamlarýn derin izler býraktýðýný biliyoruz. Bizler, daha eþit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada yaþam umudunu koruyan ve bu uðurda mücadele eden emek ve meslek örgütleri olarak, devleti yaþananlarýn bir katliam olduðunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý için üzerine düþen görevi yapmaya davet ediyoruz diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Eylem sýk sýk Roboski yi Unutma Unutturma, Katil Devlet Hesap Verecek, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganlarý atýldý. Eylem sloganlarla sona erdi. Yaklaþýk 4 aydýr eylem yapan iþçiler, termik santralleri sattýrmamakta karalý olduklarýný haykýrdýlar. Açlýk grevlerinden, oturma eylemlerine, Ankara yürüyüþüne kadar bir çok eyleme imza atan enerji ve maden iþçileri, 25 Ocak ta kitlesel olarak Ankara ya yürüme kararý aldýklarýný duyurdular. Bu karar Ölmek Var Dönmek Yok sloganlarý ile selamlandý. Miting olaysýz bir þekilde son buldu. Milas ta iþçi sýnýfý, tarihinin önemli bir gününe tanýklýk etmiþ oldu.

11 1-15 Ocak 2014 Ekin Sanat 11 O yu nun a dý: Hay di Bir Þey Söy le Ya zan- Yö ne ten: Meh met E sa toð lu O yun cu lar: Bil ge su A ta man, Em re Ro ni I þýk, Ha lil Er san,yu suf Þa hin, Dam la De mir ci, E mel O va lý, Ser pil Þa hin, O za nay Alp kan, Mir kan Týr mýk, As lý Þa hin ve Meh met E sa toð lu Ti yat ro Si murg, þim di de iþ ten ko vul ma nýn baþ lan gýç ol du ðu ve iþ ka za la rý ü - ze ri ne far kýn da lýk o luþ tur mak i çin Hay di Bir Þey Söy le ad lý o yu nuy la kar þý mý - za çý ký yor. Her gün yüz ler ce iþ çi, ma den ve a - ðýr sa na yi baþ ta ol mak ü ze re ça - lýþ tý ðý bir çok sek tör de ye ter li gü ven lik ön le mi ol ma dý ðý i çin iþ ka za la rý so nu cu sa kat lan ma ve ya ö lüm le kar þý kar - þý ya ka lý yor. Si gor ta sýz da ol sa bu a ðýr þart - lar da ça lý þan iþ çi ler i se iþ ten ko vul ma mak i çin bu du ru ma ses siz ce kat la ný yor, ki mi - le ri i se mey dan lar da bu du ru ma baþ kal dý - rý yor. Tek der di iþ çi le rin ka nýy la ka zan dý ðý ser ma ye o lan pat ron lar i se, ken di le rin den ya na o lan sis tem sa ye sin de hiç bir za ra ra uð ra ma dan bu i þin i çin den sýy rý lý yor. Top - lum sal so run la rý bir çok kez ba þa rý lý bir þe - kil de iþ le yen Ti yat ro Si murg, þim di de iþ - ten ko vul ma nýn baþ lan gýç ol du ðu ve iþ ka - za la rý ü ze ri ne far kýn da lýk o luþ tur mak i çin Hay di Bir Þey Söy le ad lý o yu nuy la kar þý mý za çý ký yor. O yun bir bi rin den fark - lý ka rak ter le rin i ra de sa va þýy la baþ lý yor. Her þey en baþ ta gü zel gi der ken, ki þi le rin bi ri le ri ya da bir þey ler ta ra fýn dan yön len - di ril dik le ri ne þa hit o lu yo ruz. Mis tik et ki ler de söz ko nu su o yun da. Ki þi le ri yön len di - ren þe yin þey tan ol du ðu nu fark e di yo ruz. Ve bir el ma gö rü yo ruz, A dem ve Hav - va ya tel mih te bu lu nu yor o yun. Az da ol - sa þey tan la bir mü ca de le ve son ra sýn da ye nil gi, el ma ý sý rý lý yor. Hi ka ye nin, in sa nýn, in san lý ðýn ya sa ða kar þý ge li þi ne, her en ge - lin bir kar þý çý ký þý ol du ðu na a týf ta bu lu nu - þu o yu na an lam ka zan dý rý yor. Sah ne de bir çift gö rü yo ruz. U yan ma - ya ça lý þan, bir bi riy le tat lý bir kav ga i çin de o lan bir çift. Ka dý nýn an la tým la rýn dan az ön ce ki le rin bir rü ya ol du ðu nu an lý yo ruz. Me mur ol du ðu nu an la dý ðý mýz bu çift, i þe gi dip ge lir ken ev le ri nin ya ký nýn da grev ya - pan bir te miz lik iþ çi siy le kar þý la þý yor. Te - miz lik iþ çi si nin gö zün den o lay la ra bak ma - ya baþ lý yo ruz, o nu gre vin den vaz ge çir me - ye ça lý þan lar, teh dit e den ler ve des tek o lan lar. O yu nu ko mik ký lan un sur lar dan bi ri de a ra a ra gö rü nüp e ko no mi nin yo lun da git ti ði, kal kýn ma nýn son hýz da de vam et ti - ði gi bi ha ber le ri ya pan spi ker. Ay ný za - man da Hey Teks til in sa hi bi Ay nur Bek taþ ýn on lar ca iþ çi yi iþ ten çý kar dýk tan son ra ver di ði her þey yo lun da ma na sýn - da ki de meç le ri biz le ri e pey gül dü rü yor. Grev ya pan ka dý nýn ya ný na iþ ten çý - ka rý lan ye ni iþ çi ler ka tý lý yor. Ve bir sü re son ra iþ ka za sýn da ö len bi ri nin ce se di nin sed ye de ge ti ril di ði ni gö rü yo ruz. O an da vaz geç me me hýr sý nýn ço ðal dý ðý ný, öf ke - nin bi rik ti ði ni gö rü yo ruz. A ma her a cý nýn öf ke yi ge tir di ði gi bi, her öf ke de coþ kuy - la di ren me yi ge ti ri yor. Grev ya pan iþ çi nin ya nýn da ki le re her an bir ye ni si ek le ni yor. Di re niþ ha la yý bü yü yor ve me mur çif ti miz de bu ha lay da ye ri ni al yor. O yun mü zi ði ve kos tüm le riy le de ol - duk ça can lý ve her an si zi o yu na çe ki yor. A yý þý ðý Sa nat Mer kez le rin de 19 A ra lýk An ma Et kin lik le ri An tep A yý þý ðý 21 A ra lýk Cu mar te si sa at te 19 A ra lýk 1978 yý lýn da ki Ma raþ Kat li a mý ve 19 A ra lýk 2000 yý lýn da ya pý lan zin dan sal dý rý la rý ný ko nu a - lan bir et kin lik dü zen len di. A çý lýþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Ma raþ Kat li a mý ve 19 A ra lýk kat li a mý fo toð raf ve gö rün tü le rin den o lu þan si ne viz yon gös te ri mi ya pýl dý. Si ne viz yon gös te ri mi sý ra sýn - da öf ke le nen ve göz yaþ la rý ný tu ta ma yan lar ol du. 19 A ra lýk Kat li a mýn da Ça nak ka le Zin da - nýn da o lan, sal dý rý nýn ta ný ðý Ve fa Ser dar söz a la - rak hem Ma raþ kat li a mý hem de zin dan sal dý rý la rý i le il gi li ko nuþ ma yap tý. Ve fa Ser dar ko nuþ ma sýn da Ma raþ ýn da Zin dan sal dý rý la rý nýn da al týn da ya tan ne de nin as lýn da bir sý nýf kav ga - sý ol du ðu nu vur gu la ya rak, e zen i le e zi len a ra sýn - da ki sü ren mü ca de le nin bir yan sý ma sý ol du ðu nu di le ge tir di.ko nuþ ma sý ný ör güt lü mü ca de le nin zo run lu lu ðu vur gu la ya rak son lan dýr dý. Þi ir ti yat ro su su nu mu nun ar dýn dan ça lýþ ma - la rý na ye ni baþ la yan A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi nin mü zik gru bu ký sa bir mü zik din le ti si ver di. Ýz mir A yý þý ðý Et kin li ðin, A yý þý ðý nýn ye ni me ka nýn da bü - yük bir ö zen ve ti tiz lik le ha zýr lan dý ðý bel li o lu - yor du. Bir er kek ve bir ka dý nýn su nu cu lu ðun da say gý du ru þu i le baþ la dý et kin lik. Genç bir in sa - nýn Ýþ siz lik Pa za rýn da Söy lev þi i ri i le de vam et ti. Si ne viz yon gös te ri mi nin ar dýn dan sah ne yi ti yat ro al dý. Ben Ul ri ke Ma in hof o yu nu nu ser - gi le yen o yun cu be ðe ni top la dý.. O gün le rin dý þa rý dan ta ný ðý o lan Mü ca de le Bir li ði Plat for mu tem sil ci si O kah ra man la rýn ar ka sýn dan ne söy le ne bi lir ki? di ye rek baþ la - dý ðý ko nuþ ma sý ný Bay ram pa þa zin da nýn da kat - le di len Mu rat Ör dek çi nin son suz lu ða u ður la ný þý an la ta rak bi ti ri yor. Hiç te ko lay ol ma yan bu an - la tý mýn ar dýn dan duy gu sal an lar ya þa ný yor. Ar dýn dan bir iþ çi nin o ku du ðu þi ir i le et kin - lik son bul du. Mer sin A yý þý ðý 22 A ra lýk Pa zar gü nü sa at de, Mer - sin A yý þý ðý i se A ra lýk zin dan sa vaþ la rý na i liþ kin Ve fa Ser dar i le bir söy le þi et kin li ði ger - çek leþ tir di A ra lýk ta rih le rin de Ça nak ka le Zin da - nýn da bu lu nan ve bir ko lu nu kay be den Ve fa Ser - dar 96 Ö lüm O ru cun dan baþ la ya rak U lu can lar kat li a mý ný, 19 A ra lýk Kat li a mý ný ve son ra sýn da ge li þen ö lüm o ru cu sa vaþ la rý ný an lat tý. Fi dan Kal þen in 19 A ra lýk gü nü sal dý rý baþ - la dý ðýn da as ker ler le ko nu þup o pe ras yo nu dur - dur maz sa nýz ken di mi ya ka ca ðým de di ði ni, o pe ras yo nun de vam et me si ha lin de ken di ni a te - þe ver di ði ni, i ki ko lu nu ya na a ça rak za fer i þa re - ti yap tý ðý ný an la ta rak þun la rý ek le di: O an da he pi mi zin de ðim ye rin dey se i li ði don du. Ben ilk de fa böy le bi þey gö rü yor dum za ten ve o ar ka - daþ tan tek bir ah se si bi le çýk ma dý, na sýl bir ka - ðýt tu tu þur sa öy le ce yan dý son ra bir kül çe gi bi yý ðýl dý. Kal dýr dý lar gö tür dü ler ve kö mür leþ miþ bir ce set ti.. A ma o an dan i ti ba ren he pi miz þu - nun far ký na var dýk; e ðer öy le ö le bi li yor sa bir in - san ya ni hüc re hüc re ya na rak ö le bi li yor sa, saç la rý tu tu þa rak ö le bi li yor sa ve ah de mi yor sa o za man kur þun la öl mek, gaz bom ba sýy la ya da baþ ka bir þey le öl mek gö ðüs gö ðü se bir mü ca de - le o la cak sa bu çok da zor de ðil Ya ni ö lüm he - pi mi zin ö nün de o an kü çül dü Tatavla da 19 Aralık Anması Ta tav la Fo ru mu, Pa zar te si, Çar þam ba ve Cu - ma gün le ri Fe ri köy de ya pý lý yor. 18 A ra lýk Çar - þam ba gü nü 19 A ra lýk Kat li a mý i çin bi ra ra ya gel di.. Fe ri köy hal ký a dý na Ha ya ta Dö nüþ de ni len bu kat li am i le il gi li ko nu yu ya þa yan la rýn dan din - le ye ce ði i çin, fo rum hiç ol ma dý ðý ka dar ka la ba - lýk tý. Ko nu i le il gi li ký sa bir si ne viz yon dan son ra söy le þi baþ la dý. 19 A ra lýk Kat li a mýn da Zin dan lar - da bu lu nan i ki sa vaþ çý o gün le ri ö zet ha lin de ak - tar dý lar. Meh met Gü vel ve Ser pil Ca ba dan. Meh met Gü vel: O sü reç te ben de ce za e vin - dey dim. O pe ras yon o la ca ðý ný bi li yor duk. Ön lem - le ri mi zi al mýþ týk. Dört gün sür dü kat li am. O za man ki hü kü met dý þa rý da ve i çe ri de ki ör güt lü ya þa mý or ta dan kal dýr mak i çin bü yük bir kat li am yap tý. A ma hü kü me tin ken di si za rar gör dü. O nun i ra de si ký rýl dý ve þu an ha la ör güt lü mü ca de le sü - rü yor de di ve sö zü Ser pil Ca ba dan al dý. Ser pil Ca ba dan, Tu tuk lu lu ðu mun 3. yý lýy - dý. Ben Üm ra ni ye ce za e vin dey dim. Sa bah sa at 05:00 te ko ri dor da ki göz lem ci yol daþ o pe ras yon YÜRÜYORUZ 6 Mayýs Yusuf yürüyor aðýr adýmlarla, yürüyor ölüme... Yürüyor karanlýðýn üstüne, umudu gözlerinde... Yürüyor, yanýnda Sinan omzunda tüfeðiyle... Yürüyor, yanýnda Taylan sýrtýnda kurþun iziyle... Yürüyor, eksik olmayan gülümseyiþiyle... Yürüyor, yürüyor, yürüyor... ve idam! Son sözler... Ben ülkemin baðýmsýzlýðý ve halkýmýn mutluluðu için bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar þerefsizliðinizle her gün öleceksiniz.-... Yürüyor Yusuf Taksim in ara sokaklarýnda, Kýzýlay da, Armutlu da, Eskiþehir de çýkmaz bir sokakta... Yürüyor Yusuf yanýnda Ethem, Ali, Medeni... Yürüyor Yusuf yanýnda Abdocan, Ahmet ve Mehmet... Yürüyor Yusuf, yürüdükçe büyüyor Aralýk Yolsuzluk operasyonu, bakanlar ve çocuklarý, belediye baþkanlarý, iþ adamlarý... Para sayma makineleri, ayakkabý kutularý, lahmacunlar... istifalar, istifralar... Olmazsa olmaz, dýþ güçler ve faiz lobisi Mayýs Sinirlendik ve çok güzeldik... Taksim, ara sokaklar ve inat... Kaçmak hatta korkmak ama dönme cesaretini bulmak... Çoðalmak, saat ilerledikçe... Ve bilmek, görmek, duymak, hissetmek... Her yerden ve hep bir aðýzdan sesine ses verildiðini... Gücünden þüphe duymayanlarý, þüpheye sokmak... Ýzlemek Taksim i terkediþlerini... Yan yana olmak, omuz omuza durmak, paylaþmak... Ölüm haberleri... Gencecik ölüm haberleri... Kin ve öfke... Verilen zarar 189 milyon TL... 4 otobüs, onlarca araba... bankalar ve ATM ler cabasý... Mala geleceðine CANA gelsin diyor Devlet Baba. baþ la dý di ye biz le ri u yan dýr dý. Ça tý lar dan ses ler ge li yor du. He men 1-2 da ki ka i çe ri sin de her kes ya pa ca ðý gö rev le ri bil di ði i çin gö rev ba þýn day dý. Biz ler bu kat li a ma ha zýr dýk ve bek li yor duk. As ker ler her ta ra fý yak ma ya, kur þun lar sýk - ma ya, gaz bom ba la rý at ma ya baþ la dý. 4 gün sü ren bu kat li am da u nu ta ma dý ðým a ný la rým dan bi ri si þu - dur: Ka pa lý kü çük bir a lan da bi rik tik. As ker ler gaz bom ba la rý at ma ya baþ la dý lar. O ka dar faz la at tý lar ki, o a lan da her kes üst üst te yý ðý lý kal mýþ tý. Ü ze rim de kaç ta ne in san var dý ha týr la mý yo rum a - ma þu nu çok i yi ha týr lý yo rum Ý çim de ki bü tün or - gan la rýn pat la dý ðý ný dü þün müþ tüm. Her kes bay gýn Yürüyor Yusuf, yanýnda göðsünde taþýdýðý üç kurþunla ETHEM... Yürüyor Yusuf, yanýnda ALÝ, MEDENÝ, MEHMET, ABDO, AHMET ve daha nicesi... Haykýrýyorlar hep bir aðýzdan : Ben ülkemin baðýmsýzlýðý ve halkýmýn mutluluðu için bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar þerefsizliðinizle her gün öleceksiniz.-... Kanalizasyon taþtý ve sardý misak-ý milli nin dört bir yanýný Mayýs tan beri hiç olmadýðý kadar pis kokuyor bu ülke! 17 Aralýk Bu sefer yumruk beklenmedik yerden geliyor. Kendi aralarýnda ki oyunda biri mýzýkçýlýk yapýyor ve döküyor kim varsa eteðindeki taþlarý... Onlar taþlarý döküyor, taþlar bizim baþýmýzý yarýyor... Çalýnan para bizim paramýzdýr diyoruz, taþlar bizim baþýmýzý yarýyor... Böyle olmaz sokaða çýkalým diyoruz, taþlar bizim baþýmýzý yarýyor... Biz biziz, sadece... Ne sendeniz ne de senden diyoruz, taþlar bizim baþýmýzý yarýyor... Hýrsýza Hýrsýz diyoruz, taþlar bizim baþýmýzý yarýyor Aralýk Tutuklanýyor birkaç hýrsýz! Tutuklanýr tutuklanmaz Hýrsýz lar tozlu raflardan çýkarýlýyor Masuniyet Karinesi... Hýrsýzlýk tan bahsedilmiyor, Masuniyet Karinesi deniyor, bahsetmek isteyene... Korkuyorlar; çünkü çürümüþ, tarihin çöplüðünde yeri hazýr olan bir sistemin baþýndalar... Korkuyorlar; çünkü insanlar artýk katile Katil, hýrsýza Hýrsýz diyor... Korkuyorlar; çünkü tattýk bir kere özgürlüðü... Korkuyorlar; çünkü paylaþarak yaþamanýn mümkün olabileceðini gördük... Korkuyorlar; çünkü Baþka bir DÜNYA nýn umudunu taþýyoruz... Korkuyorlar; çünkü insanýz! Umuduyla, vicdanýyla... sadece insan!... Yürüyor Yusuf, yanýnda göðsünde taþýdýðý üç kurþunla ETHEM... Yürüyor Yusuf, yanýnda ALÝ, MEDENÝ, MEHMET, ABDO, AHMET ve daha nicesi... Haykýrýyorlar hep bir aðýzdan : Ben ülkemin baðýmsýzlýðý ve halkýmýn mutluluðu için bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar þerefsizliðinizle her gün öleceksiniz.-... Haykýrýyorlar inatla, dirençle ve umutla! Her geçen gün daha çok yaþýyorlar, çoðalarak! Her gün ölecek katiller ve hýrsýzlar, azalarak! Korksunlar, faþizme mezar olacak bu toprak! yer ler de se ri li du rum day dý. Bir yol da þým diz le - rim de ba yýl dý kal dý. Su de di. Sa de ce Su! Sa na su bu la ca ðým de dim. Bi zim ko run - mak a ma cýy la yak tý ðý mýz a te þi sön dür mek i çin su sýk tý lar. Ýþ te bu la bil di ði miz su yal nýz ca bu ol du. Çýð lýk ses le ri yük se li yor du. As ker le rin tes - lim o lun ses le ri yük se li yor du. Tes lim ol ma yan dev rim ci tut sak lar ken di ni a te þe ve rip ö lüm süz - leþ ti ler. Ben ba ri kat ö nün dey dim. A yak ta ka lan sa de ce bir kaç yol daþ kal mýþ týk. Ýn san la rý mý zý düþ - man dan u zak tut mak i çin sa vaþ ma ya de vam e di - yor duk. Ýn san la rý yer ler den kal dý rý yo ruz. Bi lin ci ni kay be den le ri ik na e di yo ruz. Fa kat bir þe yi fark e - de me miþ tim. Ba ca ðý ma gaz bom ba sý gel miþ ve ba ca ðým kö mür ol muþ. Ca ný mý ya ký yor a ma ben a cý mý bi le his se de mi yor dum.gö rev le ri miz her þe yin üs tün dey di o an. Son a na ka dar dý þa rý çýk - ma dým. Þu an dü þü nü yo rum; i yi ki o sü reç te zin - dan day dým. Bir tek in sa ný mý zý bi le o ra da bý rak ma dan en son zin dan dan çý ka rak gö re vi mi ye ri ne ge tir dim di ye rek ko nuþ ma sý ný bi tir di. Ta tav la fo ru mu bu ko nu dan çok et ki len di ði i - çin kim se bir cüm le yi bi le ka çýr ma dan din le di ve zin dan sa vaþ çý la rý na ay rý ay rý te þek kür et ti ler. Ge ce sa at ci va rý fo rum so na er di.

12 1 Ocak: Þiþecam iþçileri fabrika önünde eylemde. Ýþçiler 3 Ocak ta fabrikayý iþgal etti, 9 Ocak ta anlaþma saðlandý. Hey Tekstil, Teknopark, DHL, Cargill iþçileri yeni yýla eylemle girdi 9 Ocak: Paris te Sakine Cansýz, Fidan Doðan, Leyla Þaylemez katledildi, günlerce dört bir yanda katliamý protesto eylemleri yapýldý 13 Ocak: Zonguldak Kozlu daki maden kazasýnda 8 maden iþçisi öldü; iþ cinayeti her yerde eylemlerle protesto edildi. 18 Ocak: ÇHD li avukatlar operasyonla gözaltýna alýndý, tutuklandý 30 Ocak: Antep te iþ cinayetinde 7 iþçi öldü 15 iþçi yaralandý 18 Þubat: BMC iþçileri Ankara ya yürüdü. 21 Þubat: 33 yýldýr 12 Eylül faþizminin kaybettiði oðlunu arayan Berfo ana 105 yaþýnda hayatýný kaybetti. 5 Mart: Venezuella devlet baþkaný Hugo Chavez hayatýný kaybetti Mart: Newroz milyonların katılımıyla kutlandı. 14 Nisan: Venezuella da devlet baþkanlýðý seçimlerini sosyalist aday Nicolas Maduro kazandý 1 Mayýs: Devlet Taksim e çýkmak isteyenlere olanca gücüyle saldýrdý, çatýþmalar gün boyu sürdü. Bundan sonra devlet Taksim de yapýlan tüm eylemlere saldýrmaya baþladý. 11 Mayýs: Hatay ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan patlamalar Türkiye nin 11 Eylülü oldu. 15 Mayýs: THY iþçileri greve baþladý. 24 Mayýs: Er Utku Kalý, RedHack in yayýnladýðý Reyhanlý patlamalarýnýn içyüzünü açýklayan belgeleri sýzdýrdýðý gerekçesi ile tutuklandý, 11 Kasým da serbest býrakýldý. 27 Mayýs: Geceyarýsý Taksim Gezi Parkýnda kesilmek üzere olan aðaçlarý gören halk müdahale etti ve geceyi parkta geçirmeye baþladý, herkese çaðrý yaptý 31 Mayýs: Sabaha karþý Gezi Parký nda bekleyenlere çevik kuvvet polisi saldýrdý, çadýrlar yakýldý. Kýsa sürede binlerce, onbinlerce kiþi Taksim e akýn etti, çatýþmalar ayaklanmaya dönüþtü, tüm gün süren eylemler Ýstanbul un tamamýna yansýdý, Anadolu yakasýnda toplanan Ýstanbullular sabaha karþý Boðaz Köprüsünü geçerek Beþiktaþ a ulaþýnca çatýþmalar Beþiktaþ ve Dolmabahçe ye taþtý. 1 Haziran: Ýstanbul un her semtinde ve tüm þehirlerde insanlar sokaklara döküldü, bir daha evlerine girmedi. Günün ilerleyen saatlerinde polis çekildi ve Taksim alanýnda kutlamalar baþladý, kürsüler, çadýrlar kuruldu ve Taksim Komünü oluþtu. Ýllerde ve mahallelerde her akþam saat de tencere tavalarla sokaða çýkmaya baþladý halk. 1 Haziran: Ankara da süren çatýþmalarda polis Ethem Sarýsülük ü baþýndan vurdu. 2 Haziran: Ýstanbul da 1 Mayýs Mahallesi nde yürüyüþ yapan kitlenin içine bir aracýn girmesi sonucu Mehmet Ayvalýtaþ öldü. Eskiþehir de de polisin öldüresiye dövdüðü Ali Ýsmail Korkmaz komaya girerek hastaneye kaldýrýldý 3 Haziran: Antakya da Abdullah Cömert polisin attýðý biber gazý kapsülü ile baþýndan vurularak öldü. 11 Haziran: Polis meydandaki yasadýþý pankart ve flamalarý kaldýrmak için Taksim Meydaný na saldýrdý, AKM den Deniz Gezmiþ resmi ve tüm pankartlar söküldü, akþamüstü de dokunmayacaðýz denilen Gezi Parkýna saldýrdý, revir dahil her yeri daðýttý. 12 Haziran: Halk Taksim e daha güçlü aktý. Devletin yaptýðý Çocuklarýnýza sahip çýkýn çaðrýlarýna yanýt veren anneler de Taksim e gelerek çocuklarýna sahip çýktý; Ankara da vurulan Ethem Sarýsülük ün beyin ölümü gerçekleþti. Ankaralýlar Kýzýlay a akýn etti, Ethem in cenazesini alabilmek için Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi / Sayı: 249 / 1-15 Ocak 2014 / Yaygın Süreli Dağıtım / Sahibi: Yeni Dönem Yayıncılık Basın Dağıtım Eğitim Hizmetleri Tanıtım Org.Tic.Ltd. Şti. Adına: Sami TUNCA / Adres: Sofular Mah. / Sofular Cad. No: 8/3 Fatih - İSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazı İşl.Müdürü: Sami TUNCA / Baskı Yeri: Yön Basım Yayın, Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi B Blok 1.kat N:366 Topkapı - Zeytinburnu - İSTANBUL / / / / / mücadele etti. 14 Haziran: Taksim de forumlar toplandý ve Gezi eylemine nasýl devam etmek gerektiðini tartýþtý, çadýrlarýn kalmasý flamalarýn inmemesi kararý çýkmasýna raðmen bazý çadýrlar sökülüp daðýlýyoruz duyurularý yapýlmaya baþlandý. 15 Haziran: Devlet Taksim e ve Gezi ye bir kez daha saldýrdý ve tarihin hafýzalarýndan silinmeyecek saldýrý ve karþý koyuþ yaþanmaya baþlandý. Boðaz Köprüsü bir kez daha Anadolu yakasýndan gelen onbinler tarafýndan geçildi, halkýn karþýsýna bu defa asker çýkarýldý. Eylemler 2 gün kesintisiz sürdü. Devlet Taksim baþta olmak üzere tüm illerde meydanlarda eylemleri ve toplanmalarý yasakladý, her eyleme saldýrdý. 16 Haziran: 14 yaþýndaki Berkin Elvan Okmeydaný nda polis saldýrýsýnda baþýna gelen gaz kapsülü ile komaya girdi. 17 Haziran: Duran adam eylemleri baþladý. Halk her yerde durmaya baþladý. Ýnsanlar durdu ancak eylemler ve çatýþmalar durmadý! 28 Haziran: Devlet gerilla mezarlýklarýnýn tahrip edilmesini protesto eden Lice halkýnýn üzerine ateþ açtý, Medeni Yýldýrým katledildi. Sloganlar artýk Her Yer Taksim Her Yer Lice denilerek atýlmaya baþlandý; öfke dolu eylemler her yerde yükseldi. Devlet de saldýrýlarýný hýzla artýrdý, pek çok þehirde yüzlerce kiþi cezaevlerine atýldý; çoðu itiraz üzerine ya da ilk duruþmada serbest býrakýldý. Haziran sonu ve Temmuz baþýnda pek çok ilde, semtte, mahallede forumlar kuruldu, halk bu forumlarda örgütlenerek eylemlere, panellere, etkinliklere imza attý. 10 Temmuz: Komadaki Ali Ýsmail Korkmaz ölümsüzleþti Aðustos: KESK tüm Türkiye de 4 koldan Ankara ya yürüdü. 25 Aðustos: ODTÜ ormanýnýn yýkýmý gündeme geldi, 100.Yýl halký ve ODTÜ lüler orman için nöbete geçti. 6 Eylül: ODTÜ ormaný için nöbet tutanlara ilk saldýrý gerçekleþti. ODTÜ de baþlayan yangýn hemen her yere sýçradý, günler süren çatýþma Tuzluçayýr da cami-cemevi protestolarýyla birleþti. 10 Eylül: Antakya da yaþanan ODTÜ protestolarýnda Ahmet Atakan katledildi. Her yeri yeni bir yangýn dalgasý kapladý 13 Eylül: Ahmet Atakan ýn katledilmesini protesto eylemlerinde Kadýköy de kullanýlan yoðun gaz sonucu Serdar Kadakal hayatýný kaybetti. 30 Eylül: Ýstanbul Gülsuyu nda Hasan Ferit Gedik, faþist çetelerin saldýrýsýyla katledildi 4 Ekim: Vietnam da devrimin efsanevi komutaný Von Nguyen Giap öldü Nusaybin de Rojava ile Türkiye sýnýrýna Utanç Duvarý örülmeye başladı. 6 Aralýk: Gever de Utanç Duvarý ný protesto eden halka saldýran polis toplamda 3 kiþiyi katletti, Katliamlar her yerde eylemlerle protesto edildi. 12 Aralýk: Mehmet Ayvalýtaþ ýn annesi Fadime Ayvalýtaþ; 28 Aralýk ta Roboskili Analardan Miran Encü kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. 17 Aralýk: Bakan çocuklarýna, iþadamlarýna, hükümete yakýn çevrelere yolsuzluk operasyonu düzenlendi; hükümet bunu cemaatçilerin oyunu diye lanse ederken, halk her yerde ayaða kalktý, günlerce protesto eylemleri yaptý. Eylemler ayaklanma seviyesine ulaþtý. 19 Aralýk: 19 Aralýk Katliamý Taksim de protesto edildi. 27 Aralık: KESK iş bırakma eylemi yaptı 28 Aralık: Güney Kore de grev yapan 7 bin makinistin işten atılması üzerine genel greve gidildi ve milyonlar sokaklara döküldü Mersin Limaný, PTT, Kazova, DHL, Daiyang, ÝTÜ, Bosh, Ýzelman, Bedaþ, Ýzenerji, Darphane, Tüvtürk, Leroy Merlin, Yataðan, Hacettepe, Punto Deri, Ismaco iþçileri yýlý eylemlerle direniþlerle geçirdiler.

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: Günlük Haber Bülteni 09.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 (1) (2) İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 İNTERNET

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Günlük Kent Gazetesi

Günlük Kent Gazetesi 5 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Göz altına alındılar TA akşam saatlerinde polisle göstericiler arasında uzlaşma sağlandı ancak bu fazla uzun sürmedi. Polis, gece

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı